PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE Niniejszy system dotyczy przedmiotu informatyka nauczanego w klasie V i klasie VI oraz zajęć komputerowych w klasie IV w wymiarze 1 godziny tygodniowo (z podziałem na grupy przy liczebności klasy co najmniej 25 osób). Zajęcia w klasie V i VI są realizowane w oparciu o autorski program nauczania informatyki dla uczniów szkoły podstawowej mgr Mirosławy Szudery W krainie programów komputerowych. Zajęcia w klasie IV są realizowane w oparciu o program nauczania Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej, kl ELEMENTY PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA I. Wymagania wobec uczniów. II. Formy sprawdzania osiągnięć uczniów. III. Kryteria oceniania poszczególnych form pracy ucznia. IV. Zasady oceniania osiągnięć uczniów. V. Ustalenia mające wpływ na wystawienie śródrocznej i końcowej oceny klasyfikacyjnej. VI. Dostosowanie wymagań. VII. Kryteria wystawiania śródrocznej i końcowej oceny klasyfikacyjnej. VIII. Ewaluacja PSO 1

2 I. Wymagania wobec uczniów: Lp. KLASA IV Temat lekcji Liczba godzin Wymagania programowe Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania mistrzowskie Uczeń: Uczeń: Uczeń: Rozdział 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem 1. Zaczynamy lekcje w szkolnej pracowni komputerowej 2. Wprowadzenie, czyli kilka słów o komputerze 3. Poznajemy nasze miejsce pracy 2 zna regulamin szkolnej pracowni komputerowej, zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem; dokonuje prób organizacji własnego stanowiska pracy z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, potrafi określić, czym zajmuje się informatyka, prawidłowo posługuje się myszą i klawiaturą komputera; stosuje metodę przeciągnij i upuść, przy pomocy nauczyciela obsługuje program z płyty CD dołączonej do podręcznika, zna kryteria oceniania z przedmiotu; 1 rozróżnia podstawowe elementy zestawu komputerowego, umie prawidłowo rozpocząć i zakończyć pracę z komputerem, rozumie pojęcie stanu uśpienia komputera, klasyfikuje podstawowe urządzenia wejścia i wyjścia w zestawie komputerowym, nazywa je i określa ich zastosowanie, potrafi podać nazwę systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerach w pracowni, rozumie pojęcia: pulpit, ikona, plik, katalog, rozróżnia pliki i katalogi, potrafi określić, co oznaczają, rozpoznaje typy plików po wyglądzie ikony, zna pojęcie sieci komputerowej, prawidłowo rozpoczyna i kończy pracę w sieci; 1 wymienia popularne systemy operacyjne, uruchamia programy za pomocą myszy, określa podstawowe elementy pulpitu (biurka), uruchamia programy, korzystając z ikony skrótu, uruchamia grę lub program edukacyjny wskazany przez nauczyciela, odróżnia pojęcia: wskazanie, przeciąganie, jedno- i dwukrotne kliknięcie myszą, prawidłowo rozpoczyna i kończy pracę z programem, objaśnia punkty regulaminu szkolnej pracowni komputerowej, wyjaśnia zasady bezpiecznej pracy z komputerem, zna i stosuje zasady bezpiecznej pracy z komputerem, zna skutki nieprawidłowego zorganizowania komputerowego stanowiska pracy, dostrzega zagrożenia wynikające z łamania zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem, wyjaśnia, czym zajmuje się informatyka, według wskazówek nauczyciela uruchamia i obsługuje komputer oraz program z płyty CD dołączonej do podręcznika, dostosowuje stanowisko pracy do wymagań bezpiecznej i higienicznej pracy; wymienia elementy zestawu komputerowego, określa zastosowanie poszczególnych elementów zestawu komputerowego, wyjaśnia różnicę między całkowitym wyłączeniem komputera a jego przejściem w stan uśpienia; umie rozwinąć dowolny z punktów regulaminu szkolnej pracowni komputerowej i uzasadnić konieczność jego przestrzegania, wymienia źródła wiedzy o informatyce, samodzielnie obsługuje komputer oraz program z płyty CD dołączonej do podręcznika, potrafi samodzielnie minimalizować i przywracać do maksymalnego rozmiaru okno programu z płyty CD dołączonej do podręcznika, świadomie stosuje przyciski nowo poznanego programu; opisuje przyciski rozmieszczone na komputerze, prawidłowo rozpoczyna i kończy pracę z systemami Windows, Linux i Mac OS X, zmienia wygląd pulpitu, wie, czym jest sieć komputerowa, wymienia zalety połączenia komputerów w sieć, zna jednostki, w jakich podaje się rozmiar pliku; wymienia podobieństwa w wyglądzie pulpitów systemów Windows i Linux, określa funkcje ikon na pulpitach różnych systemów, wyjaśnia budowę pulpitu, wyjaśnia pojęcia takie, jak: pulpit, program, system operacyjny, ikona, przycisk, okno programu, dokument, kursor tekstowy, plik, nazwa pliku, katalog (folder), rozróżnia ikony programów, dokumentów i kata- 2 zmienia konfigurację ekranu, na przykład tło, kolory, ultimedi, wyjaśnia sposoby pracy z wieloma oknami jednego programu oraz pracy z oknami wielu uruchomionych programów, tworzy skrót do programu wskazanego przez nauczyciela;

3 4. Okna, pliki i katalogi Rozdział 2. Internet 5. Przeglądanie stron internetowych obsługuje okna programów z wykorzystaniem poznanych elementów, zna sposoby pracy z oknami, wyjaśnia znaczenie przycisków: Minimalizuj, Maksymalizuj, Zamknij, zna przeznaczenie Kosza, odzyskuje z Kosza usunięte pliki i katalogi (foldery), opróżnia Kosz, prawidłowo włącza i wyłącza komputer, prawidłowo posługuje się myszą i klawiaturą komputera; stosuje metodę przeciągnij i upuść; 2 omawia budowę okna programu oraz otwartego katalogu, obsługuje okna dialogowe i menu, zna sposoby pracy z oknami, zakłada katalogi (foldery) i tworzy nowe pliki według opisu, zapisuje pliki na dysku we wskazanym katalogu (folderze) według wskazówek nauczyciela lub zgodnie z opisem, według opisu tworzy prosty rysunek w edytorze grafiki Paint, korzysta z podstawowych narzędzi programu graficznego, posługuje się poleceniem Kopiuj/Wklej zgodnie z opisem, wstawia tekst do grafiki, zna zasady zapisu wyników pracy na komputerze, wie, kto zajmuje się tworzeniem programów komputerowych, zna pojęcia: program komputerowy, system operacyjny; 1 rozumie pojęcia: ultimed, przeglądarka internetowa, nazywa przeglądarkę internetową wykorzystywaną na lekcji, wymienia nazwy najczęściej używanych przeglądarek, wprowadza w polu adresowym przeglądarki podany adres internetowy i otwiera stronę, omawia przeznaczenie paska adresu w oknie przeglądarki, nazywa przyciski na pasku narzędzi uruchomionej przeglądarki internetowej, uruchamia wybraną przeglądarkę internetową, otwiera w przeglądarce stronę WWW o adresie podanym przez nauczyciela, wskazuje elementy okna uruchomionego programu, wymienia poznane wyszukiwarki, PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA logów, uruchamia programy dowolnym sposobem, wyjaśnia zasady korzystania z Kosza, opróżnia Kosz i odzyskuje z niego skasowane pliki, katalogi (foldery); opisuje wygląd okien różnych programów, zmienia rozmiar i położenie okna według potrzeb, obsługuje okno dialogowe i menu, omawia sposoby uruchamiania aplikacji poznawanych na lekcji, samodzielnie tworzy pliki i katalogi, samodzielnie zapisuje pliki w katalogu w miejscu wskazanym przez nauczyciela, tworzy strukturę katalogów (folderów) według opisu, porusza się po strukturze katalogu (folderu), porządkuje zawartość tworzonych katalogów (folderów); wyjaśnia, co to jest ultimed, wykorzystuje podstawowe funkcje przeglądarki do przeglądania stron WWW, opisuje przyciski na pasku narzędzi uruchomionej przeglądarki internetowej, omawia charakterystyczne elementy okna przeglądarki. Opisuje charakterystyczne elementy strony WWW, wyjaśnia budowę adresu internetowego, podaje przykłady domen określających właściciela, przegląda otwartą stronę WWW i omawia jej zawartość, omawia rolę przycisków Wstecz i Dalej na pasku narzędzi przeglądarki internetowej, posługuje się podstawowym słownictwem informatycznym, potrafi nazwać elementy składowe adresu internetowego; 3 opisuje poznane sposoby tworzenia plików i katalogów (folderów), omawia korzyści, jakie daje porządkowanie ultimacji na dysku przez tworzenie katalogów (folderów), opisuje poznane sposoby tworzenia plików i katalogów (folderów), tworzy nowy katalog (folder) podczas zapisu pliku, wyjaśnia pojęcia takie, jak: program komputerowy, system operacyjny, wymienia charakterystyczne elementy uruchomionych ultimed opisanej w podręczniku strony internetowej; przegląda strony WWW w trybie offline, korzysta z odsyłaczy i wyjaśnia ich rolę, wyjaśnia znaczenie domeny, wykorzystuje treści zawarte na wskazanych stronach internetowych do poszerzania swoich wiadomości oraz opracowywania własnych prac, opisuje zawartość stron internetowych przydatnych w nauce;

4 6. Wyszukiwanie informacji w internecie prawidłowo rozpoczyna i kończy pracę z programem, poprawnie wpisuje podstawowe słownictwo ultimatyczne z klawiatury; 1 rozumie pojęcia: przeglądarka, wyszukiwarka, słowa kluczowe, na wskazanych przez nauczyciela stronach ultinetowych poszukuje informacji na zadany temat, otwiera i obsługuje wyszukiwarkę internetową, rozróżnia charakterystyczne elementy strony WWW, wybiera sposób wyszukiwania informacji w ultimedia, wymienia adresy stron internetowych przydatnych w nauce, zna czasopisma, w których można znaleźć ultimacje o najnowszych stronach internetowych; 7. Gry w internecie 1 otwiera i obsługuje wyszukiwarkę internetową, wyszukuje, stosując słowa kluczowe, adresy stron internetowych zawierających gry dla dzieci; 8. Komunikowanie się za pomocą komputera zakładanie konta pocztowego na stronie WWW 9. ultimed, czyli o dobrym zachowaniu w sieci i nie tylko 10. Komunikatory internetowe 1 rozumie pojęcie poczty elektronicznej, nazywa program pocztowy wykorzystywany na lekcji, przy pomocy nauczyciela zakłada własne konto pocztowe za pośrednictwem wskazanego portalu internetowego, wymienia charakterystyczne elementy okna programu pocztowego, przy pomocy nauczyciela wysyła, odbiera i odczytuje pocztę elektroniczną, wysyła list z załącznikiem, korzystając z pomocy nauczyciela lub postępując według instrukcji, loguje się na własne konto pocztowe, nie zapomina o wylogowaniu się z poczty po zakończeniu pracy, zna zagrożenia wynikające z komunikowania się przez ultimed z nieznajomymi osobami; 1 zna i stosuje zasady ultimed obowiązujące użytkowników ultimedi, wskazuje poznane elementy okna redagowania wiadomości, odpowiada na zadane pytania z zakresu ultimed, korzystając ze zdobytych informacji; 1 rozumie pojęcie komunikatora internetowego, nazywa komunikator wykorzystywany na lekcji, przy pomocy nauczyciela lub według opisu zakłada własne konto w komunikatorze internetowym wskazanym przez nauczyciela, potrafi używać komunikatorów internetowych, otwiera i obsługuje wskazane wyszukiwarki ultinetowe, kierując się własnymi zainteresowaniami, wyszukuje w ultimedia informacje z różnych dziedzin, wyjaśnia pojęcia: przeglądarka, wyszukiwarka, słowa kluczowe, podaje przykłady stron internetowych przydatnych w nauce; sprawdza we wskazanym portalu internetowym, jakie rodzaje gier można w nim znaleźć; wyjaśnia pojęcie poczty elektronicznej, zakłada własne konto pocztowe, korzystając z instrukcji; omawia kolejne etapy tworzenia konta pocztowego, opisuje elementy adresu na przykładzie własnego adresu poczty elektronicznej, redaguje, wysyła, odbiera i odczytuje listy elektroniczne, przesyła różnego rodzaju dokumenty w formie załączników do listów , opisuje przeznaczenie elementów okna programu pocztowego, swobodnie komunikuje się z innymi użytkownikami ultimedi za pomocą poczty elektronicznej, opisuje zagrożenia wynikające z komunikowania się przez ultimed z nieznajomymi osobami; wyjaśnia pojęcie ultimed; świadomie stosuje zasady ultimed, porównuje pocztę tradycyjną z elektroniczną, omawia elementy okna redagowania wiadomości; 4 korzysta z odnośnika do katalogu stron WWW we wskazanym portalu internetowym, wymienia rodzaje wyszukiwarek internetowych, omawia zasady korzystania z wyszukiwarki ultinetowej, wykorzystuje treści zawarte na wskazanych stronach internetowych do poszerzania swoich wiadomości oraz opracowywania własnych prac; wymienia skutki zagrożeń związanych z grami komputerowymi; omawia zalety i wady poczty elektronicznej, dodaje adres do książki adresowej; uzasadnia konieczność stosowania reguł poprawnego zachowania w sieci i poza nią; wyjaśnia pojęcie komunikatora internetowego, zakłada własne konto w komunikatorze internetowym, wymienia i opisuje przeznaczenie elementów okna komunikatora internetowego, swobodnie komunikuje się z innymi użytkowniprzesyła różnego rodzaju dokumenty w formie załączników za pomocą komunikatora internetowego, wymienia inne niż poznane na lekcji zagrożenia wynikające z komunikowania się przez ultimed z nieznajomymi osobami;

5 11. Projekt Wokół nas korzystając ze wskazówek lub postępując zgodnie z instrukcją, wymienia charakterystyczne elementy okna komunikatora internetowego, zna i stosuje zasady ultimed obowiązujące użytkowników ultimedi, zna zagrożenia wynikające z komunikowania się przez ultimed z nieznajomymi osobami; 1 zna zasady pracy w grupie. Potrafi współpracować w grupie oraz ponosić odpowiedzialność za powierzone mu zadanie, odpowiada na zadane pytania, korzystając ze zdobytych informacji, tworzy proste formy wypowiedzi na zadany temat z wykorzystaniem zgromadzonych informacji; Rozdział 3. Nauka pisania na klawiaturze komputera 12. Praca z ultimedirą komputera 13. Ćwiczenia do nauki pisania Rozdział 4. Grafika komputerowa 14. Edytory graficzne wprowadzenie 1 zna budowę klawiatury, nazywa podstawowe klawisze, zna przeznaczenie poszczególnych klawiszy, prezentuje prawidłowy układ rąk na klawiaturze, wie, jak się wpisuje wielkie litery i polskie znaki, zna przeznaczenie klawiszy: Page Up, Page Down, Home, End oraz klawiszy sterowania kursorem, w prawidłowy sposób wprowadza z klawiatury litery z użyciem lewej i prawej ręki, stara się nie popełniać błędów przy wprowadzaniu tekstu z klawiatury; 1 w sposób prawidłowy wprowadza z klawiatury litery z użyciem lewej i prawej ręki, stara się nie popełniać błędów przy wprowadzaniu tekstu z klawiatury, przy pomocy nauczyciela obsługuje program do nauki pisania na klawiaturze komputera, prawidłowo rozpoczyna i kończy pracę z programem; 1 rozumie pojęcia: grafika komputerowa, edytor grafiki, według wskazówek nauczyciela uruchamia ultiry grafiki wykorzystywane na lekcji, wskazuje elementy okna edytora grafiki, rysuje proste elementy graficzne z wykorzystaniem narzędzi uruchomionego programu, sprawnie posługuje się myszą komputera, łącząc, PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA kami ultimedi za pomocą komunikatora internetowego, świadomie stosuje zasady ultimed; opracowuje własny dokument i realizuje tematy z zakresu innych przedmiotów nauczania, tworzy dokument tekstowy zawierający grafiki pozyskane z ultimedi, przygotowuje do druku i drukuje dokument zaakceptowany przez nauczyciela, zwraca uwagę na estetykę opracowanego dokumentu, w pracy nad projektem korzysta z poczty elektronicznej, komunikując się z koleżankami i kolegami z klasy, dokonuje prezentacji, przeprowadza samoocenę; nazywa podstawowe klawisze i określa ich ultcje, omawia przeznaczenie poszczególnych klawiszy, sprawnie posługuje się klawiaturą, popełnia nieliczne błędy, wprowadzając tekst z klawiatury; sprawnie posługuje się klawiaturą, według wskazówek nauczyciela uruchamia program do nauki pisania na klawiaturze komputera, samodzielnie korzysta z programu do nauki pisania na klawiaturze komputera, popełnia nieliczne błędy, wprowadzając tekst z klawiatury; wyjaśnia pojęcia: grafika komputerowa, edytor grafiki, samodzielnie tworzy dowolny rysunek i zapisuje go na dysku w dowolnym z poznanych edytorów grafiki, porównuje pracę nad rysunkiem w poznanych programach; 5 korzysta z różnych przeglądarek i wyszukiwarek internetowych, korzysta z zaawansowanych opcji wyszukiwarki internetowej, prezentuje zrealizowany projekt z użyciem projektora lub tablicy interaktywnej; samodzielnie pobiera, instaluje i uruchamia program do nauki pisania na klawiaturze komputera wykorzystywany na lekcji, zamieszczony na płycie CD dołączonej do podręcznika, świadomie korzysta z programów do nauki pisania na klawiaturze komputera; samodzielnie drukuje dokument, opisuje podobieństwa i różnice w pracy nad rysunkiem w poznanych programach;

6 15. Uczymy się rysować proste ulmenty 16. Otwieranie pliku, modyfikacja, wstawianie tekstu 17. Wykonujemy rysunki kompozycja tematyczna Na łące 18. Edytor graficzny Paint a następnie kolorując elementy rysunku na ekranie komputera; 1 według wskazówek nauczyciela uruchamia edytor grafiki wykorzystywany na lekcji, uruchamia programy, korzystając z ikony skrótu, obsługuje okna programów z wykorzystaniem poznanych elementów, wskazuje elementy okna edytora grafiki, wykonuje rysunek według instrukcji, zmienia grubość linii rysowania oraz jej rozmiar i kolor, rysuje proste elementy graficzne z wykorzystaniem przybornika; 1 według wskazówek nauczyciela uruchamia ultiry grafiki wykorzystywane na lekcji, wykonuje rysunki zgodnie ze schematem lub według wskazówek nauczyciela, operuje kolorem rysowania i tła, dokonuje poprawek w pracach graficznych, zmienia rozmiary elementów rysunku, prawidłowo zapisuje i otwiera plik przy pomocy nauczyciela lub według instrukcji; 1 według wskazówek nauczyciela uruchamia edytor grafiki wykorzystywany na lekcji, rysuje proste elementy graficzne z wykorzystaniem przybornika, wskazuje elementy okna edytora grafiki, wykonuje rysunek według instrukcji, zmienia grubość linii rysowania oraz jej rozmiar i kolor, wstawia tekst do rysunku zgodnie z instrukcją z podręcznika lub według wskazówek nauczyciela, posługuje się poleceniem Cofnij, aby zrezygnować z ostatnio wprowadzonej zmiany, zapisuje utworzony plik i otwiera plik wcześniej zapisany; 1 według wskazówek nauczyciela uruchamia edytor grafiki wykorzystywany na lekcji, rysuje proste elementy graficzne z wykorzystaniem przybornika, wskazuje elementy okna edytora grafiki, wykonuje rysunek według instrukcji, korzysta z narzędzi malarskich dostępnych w programie, rozpoznaje i nazywa narzędzia malarskie programu, według opisu ustala atrybuty obrazu, posługuje się poleceniem Cofnij, aby zrezygnować z ostatnio wprowadzonej zmiany, zapisuje utworzony plik i otwiera plik wcześniej omawia sposoby uruchamiania aplikacji poznawanych na lekcji, tworzy prace graficzne na zadany temat z wykorzystaniem poznanych narzędzi i funkcji programu graficznego, przekształca elementy rysunku, objaśnia zastosowanie elementów okna edytora grafiki; tworzy prace graficzne na zadany temat z wykorzystaniem poznanych narzędzi i funkcji programu graficznego, świadomie podejmuje decyzję o zapisaniu zmian w pliku lub o rezygnacji z nich, samodzielnie zapisuje plik we właściwym katalogu (folderze); przekształca elementy rysunku, objaśnia zastosowanie elementów okna edytora grafiki, dokonuje trafnego wyboru koloru, zwracając uwagę na estetykę i walory artystyczne tworzonego obrazu, w pracy nad projektem korzysta z poczty elektronicznej, komunikując się z koleżankami i kolegami z klasy, dokonuje prezentacji, przeprowadza samoocenę; omawia sposoby uruchamiania programu Paint, tworzy prace graficzne na zadany temat z wykorzystaniem poznanych narzędzi i funkcji programu graficznego, przekształca elementy rysunku, objaśnia zastosowanie elementów okna edytora grafiki, samodzielnie ustala atrybuty obrazu, wykorzystuje klawisz Shift podczas rysowania linii poziomych, pionowych, pod kątem 45º, a także kwadratów i kół, korzysta ze schowka podczas kopiowania ultimetów rysunku, przekształca elementy rysunku, samodzielnie drukuje dokument, opisuje podobieństwa i różnice w pracy nad rysunkiem w poznanych programach; wskazuje podobieństwa i różnice występujące podczas pracy w różnych programach graficznych; prezentuje zrealizowany projekt z użyciem projektora lub tablicy interaktywnej; porównuje możliwości poznanych edytorów grafiki, wymienia ich podobieństwa i różnice; potrafi ocenić, który z poznanych programów daje większe możliwości, wyjaśnia pojęcia: mapa bitowa, piksel, rozróżnia typy zapisanych plików, dostosowuje atrybuty obrazu do wykonywanej pracy graficznej; 6

7 19. Otwieranie pliku, modyfikowanie, kopiowanie, wklejanie rysunku 20. Ustawienia wydruku, wydruk pliku. Pomoc w programie Rozdział 5. Edytory tekstu 21 Edytory tekstu wprowadzenie 22 Pliki i katalogi najważniejsze czynności zapisany, zwraca uwagę na miejsce zapisania pliku; 1 wykonuje rysunki zgodnie ze schematem lub według wskazówek nauczyciela, operuje kolorem rysowania i tła, dokonuje poprawek w pracach graficznych, zmienia rozmiary elementów rysunku, prawidłowo zapisuje i otwiera plik przy pomocy nauczyciela lub według instrukcji, przenosi fragment rysunku w inne miejsce zmienia rozmiary elementów rysunku. Zmienia rozmiary rysunku, nie niszcząc go; 1 korzystając z dostępnych narzędzi programu, opracowuje prosty rysunek na dowolny temat, według wskazówek nauczyciela: przygotowuje dokument do druku, ustala parametry drukowania (liczbę kopii, zakres stron), drukuje dokument, wskazuje miejsce Pomocy w programie; 1 zna pojęcia: edytor tekstu, redagowanie tekstu, kursor tekstowy, akapit, wskazuje elementy okna edytora tekstu, rozróżnia klawisze edycyjne i klawisz Enter na klawiaturze oraz kursor tekstowy i wskaźnik myszy, objaśnia zastosowanie elementów okna edytora tekstu, zna reguły poprawnego wprowadzania tekstu, wprowadza tekst z klawiatury z uwzględnieniem zasad edycji tekstu oraz sposobu wpisywania polskich znaków, wyszukuje błędy w napisanym tekście i wprowadza poprawki, posługuje się poleceniami Cofnij i Powtórz do zmiany wykonanej operacji; 1 zapisuje i otwiera pliki tekstowe, postępując zgodnie z instrukcją, zapisuje plik we wskazanym katalogu (folderze), nadaje plikowi nazwę odpowiednią do jego zawartości, korzystając z pomocy nauczyciela, pisze prosty tekst z zastosowaniem małych i dokonuje trafnego wyboru koloru, zwracając uwagę na estetykę i walory artystyczne tworzonego obrazu, porównuje rozmiary plików w zależności od ich typu; samodzielnie otwiera i modyfikuje zapisany wcześniej dokument, korzysta ze schowka, tworzy prace graficzne na zadany temat z wykorzystaniem poznanych narzędzi i funkcji programu graficznego, dołącza do rysunku napisy wykonane w edytorze grafiki, świadomie podejmuje decyzję o zapisaniu zmian w pliku lub o rezygnacji z nich, samodzielnie zapisuje plik we właściwym katalogu (folderze), ustala atrybuty rysunku w edytorze grafiki, świadomie korzysta z narzędzi tekstowych; korzystając z dostępnych narzędzi programu, opracowuje złożony rysunek na dowolny temat, samodzielnie: przygotowuje dokument do druku i drukuje go, dobiera parametry wydruku odpowiednio do rodzaju drukowanej pracy, przy pomocy nauczyciela korzysta z Pomocy dostępnej w programie; objaśnia przeznaczenie pasków narzędzi i umieszczonych na nich przycisków, pisze teksty, świadomie stosując reguły poprawnego wprowadzania tekstu, prawidłowo zapisuje plik w przeznaczonym dla niego katalogu (folderze), samodzielnie prawidłowo nadaje nazwę plikowi, rozróżnia pojęcia: kursor tekstowy i wskaźnik myszy, wyjaśnia pojęcie edytora tekstu i omawia zastosowanie edytora, wyjaśnia, na czym polega czynność redagowania tekstu w edytorze tekstu, zapisuje dokument w ustalonym miejscu na dysku, wyjaśnia pojęcia: edytor tekstu, akapit; wyjaśnia zasady korzystania z Kosza, opróżnia Kosz i odzyskuje z niego skasowane pliki, katalogi (foldery), sprawnie wykonuje podstawowe operacje na plikach; 7 korzysta z funkcji Powiększenie do likwidowania przerw (szczelin) w konturze rysunku; samodzielnie korzysta z Pomocy dostępnej w programie, omawia możliwości edytora tekstu, poprawnie dzieli tekst na akapity;

8 23 Wykonujemy operacje na blokach tekstu 24 Formatowanie i modyfikacja dokumentu tekstowego 25 Akapit, wyrównanie tekstu wielkich liter oraz polskich znaków, zmienia nazwę pliku zgodnie z opisem, prawidłowo rozpoczyna i kończy pracę z edytorem tekstu, zna przeznaczenie Kosza, odzyskuje z Kosza usunięte pliki i katalogi (foldery), opróżnia Kosz; 1 wymienia poznane sposoby zaznaczania tekstu, zaznacza dowolny fragment tekstu w edytorze tekstu, rozumie pojęcia: blok, wiersz, akapit, posługuje się poleceniami Kopiuj i Wklej, posługuje się poleceniem Cofnij do zmiany wykonanej operacji, wykonuje operacje na bloku tekstu: usunięcie, przeniesienie w inne miejsce, kopiowanie, korzysta z płyty CD dołączonej do podręcznika, odnajduje na niej właściwy plik według wskazówek nauczyciela, przy pomocy nauczyciela zapisuje plik z płyty CD na dysku komputera bez zmiany nazwy oraz ze zmianą nazwy; 1 rozumie pojęcia takie, jak redagowanie i formatowanie tekstu, dokonuje zmian w tekście i zachowuje zmieniony plik na dysku, zaznacza dowolny fragment tekstu w edytorze tekstu, wybiera czcionkę i ustala jej atrybuty przed napisaniem tekstu, wykonuje operacje na blokach tekstu usunięcie, przeniesienie w inne miejsce, kopiowanie, opracowuje dokumenty użytkowe zgodnie z opisem; 1 dokonuje podstawowych operacji formatowania tekstu, takich jak wyrównywanie, zmiana rodzaju czcionki i jej atrybutów, wykorzystuje pasek narzędzi do formatowania tekstu, zapisuje dokument we wskazanym katalogu (folderze), rozumie pojęcie akapitu, zgodnie z opisem ustawia wcięcia akapitu, korzystając z górnych suwaków na linijce, zna pojęcie kodów sterujących, wyjaśnia pojęcia: blok, wiersz, akapit, dba o utrzymanie porządku na dysku, sprawnie posługuje się poleceniami Kopiuj, Wklej, Cofnij, redaguje i formatuje proste teksty według podanego wzoru, wyjaśnia poznane sposoby zaznaczania tekstu, we właściwy sposób zaznacza dowolny fragment tekstu, wyraz, zdanie, akapit w edytorze tekstu, prawidłowo usuwa zaznaczony tekst, potrafi go odzyskać, sprawnie wykonuje operacje na bloku tekstu: usunięcie, przeniesienie w inne miejsce, kopiowanie, samodzielnie obsługuje płytę CD dołączoną do podręcznika, odnajduje właściwy plik potrzebny do wykonania zadania, samodzielnie zapisuje plik z płyty CD na dysku komputera bez zmiany nazwy oraz ze zmianą nazwy; wyjaśnia pojęcia takie, jak redagowanie i formatowanie tekstu, pisze teksty, świadomie stosując reguły poprawnego wprowadzania tekstu, redaguje i formatuje tekst na zadany temat z wykorzystaniem różnych narzędzi i funkcji poznanego edytora tekstu, formatuje akapit według podanego wzoru, wie, że stosowanie w jednym zdaniu różnych rodzajów, rozmiarów i kolorów czcionek powoduje, iż tekst staje się nieczytelny i osoba, która go czyta, gubi jego treść; redaguje i formatuje tekst według wzoru, dzieli tekst na akapity, prawidłowo zapisuje plik w przeznaczonym dla niego katalogu (folderze), wyjaśnia pojęcie akapitu, ustawia wcięcia akapitu, korzystając z górnych suwaków na linijce, wyrównuje akapit, korzystając z właściwych przycisków na pasku narzędzi; samodzielnie uruchamia różne edytory tekstu wykorzystywane na lekcji i tworzy dokumenty tekstowe przy ich użyciu; rozumie wyrażenie poprawne używanie znaków interpunkcyjnych, redaguje i formatuje tekst na zadany temat z wykorzystaniem różnych narzędzi i funkcji poznanego edytora tekstu; wyjaśnia zastosowanie kodów sterujących; 8

9 wyrównuje akapit według instrukcji; 26 Realizacja projektu Kronika klasy 1 redaguje treść zgodną z tematem projektu, stosuje poznane zasady poprawnego wprowadzania tekstu, zna etapy pracy nad projektem, w pracy nad projektem stara się korzystać z poczty elektronicznej, komunikując się z koleżankami i kolegami z klasy; Rozdział 6. Komputer w naszym otoczeniu 27 Komputery wokół nas 28 Realizacja projektu Komputer w naszym otoczeniu 1 wymienia miejsca zastosowania komputera w najbliższym otoczeniu, opisuje sposoby zastosowania komputera w najbliższym otoczeniu, wymienia dziedziny życia, w których komputery znajdują zastosowanie, i wskazuje korzyści wynikające z ich używania; 1 zna zasady pracy w grupie. Potrafi współpracować w grupie oraz ponosić odpowiedzialność za powierzone mu zadanie, wskazuje zastosowania technologii komputerowej w szkole opracowuje dokument, prezentuje opracowany dokument, w pracy nad projektem stara się korzystać z poczty elektronicznej, komunikując się z koleżankami i kolegami z klasy; Rozdział 7. Komputer w edukacji i rozrywce 29 Co to są multimedia? Multimedialne programy edukacyjne 1 wyjaśnia, czym są multimedia, korzystając ze wskazówek nauczyciela, obsługuje programy multimedialne poznawane na lekcji, rozumie pojęcia: multimedia, programy multimedialne, programy edukacyjne, obsługuje programy multimedialne bez zmiany opcji, wymienia poznane programy edukacyjne, ultklopedie, słowniki multimedialne, gry, obsługuje według wskazówek nauczyciela programy multimedialne poznane na lekcji, dostępne w szkolnej pracowni komputerowej; samodzielnie łączy treść z odpowiednią grafiką (zdjęcia, własne rysunki), zna etapy pracy nad projektem i stosuje się do nich, zwraca uwagę na estetykę opracowanego dokumentu, w pracy nad projektem korzysta z poczty elektronicznej, komunikując się z koleżankami i kolegami z klasy, prezentuje opracowany dokument, przeprowadza samoocenę, dba o porządek na dysku w trakcie zapisywania prac; omawia organizację stanowiska pracy przy komputerze w różnych miejscach szkoły, opisuje miejsca z najbliższego otoczenia, w których wykorzystuje się komputery, uzasadnia konieczność ich stosowania w danym miejscu; tworzy dokument tekstowy zawierający grafiki pozyskane z ultimedi, przygotowuje do druku i drukuje dokument zaakceptowany przez nauczyciela, zwraca uwagę na estetykę opracowanego dokumentu, prezentuje inne niż poznane na zajęciach dziedziny życia, w których stosuje się komputery, w pracy nad projektem korzysta z poczty elektronicznej, komunikując się z koleżankami i kolegami z klasy, dokonuje prezentacji, przeprowadza samoocenę; samodzielnie obsługuje programy multimedialne poznawane na lekcji, wybiera i wykorzystuje opcje dostępne w programach multimedialnych, wyjaśnia pojęcia: multimedia, programy multimedialne, programy edukacyjne, opisuje zakres zastosowań multimedialnych programów edukacyjnych, opisuje charakterystyczne cechy programów multimedialnych, wyjaśnia pojęcia: demo programu, pokaz multimedialny, wymienia rodzaje programów multimedialnych, 9 dostosowuje elementy okna programu do własnych potrzeb, jeżeli program daje taką możliwość, prezentuje zrealizowany projekt z użyciem projektora lub tablicy interaktywnej; prezentuje inne od poznanych na zajęciach dziedziny życia, w których zastosowano komputer, uzasadnia konieczność stosowania ich w danym miejscu; prezentuje zrealizowany projekt z użyciem projektora lub tablicy interaktywnej; potrafi opisać warunki, jakie musi spełnić komputer, aby dany program mógł sprawnie działać, analizuje wiadomości zdobyte za pomocą programu edukacyjnego i na ich podstawie formułuje odpowiedzi na zadane pytania, obsługuje dowolne programy multimedialne, korzysta z programów multimedialnych, przygotowując się do zajęć w szkole z innych przedmiotów, potrafi wymienić i omówić kilka czasopism komputerowych, omawia zalety płynące z wykorzystania informacji ze źródeł multimedialnych;

10 30 Multimedialne programy użytkowe zabawy z fotografią 1 wymienia nazwy programów użytkowych poznanych na lekcji, rozumie pojęcie programów użytkowych, opisuje okno programu, przy pomocy nauczyciela lub zgodnie z opisem tworzy album fotograficzny, wybiera zdjęcia do albumu z katalogu wskazanego przez nauczyciela, przy pomocy nauczyciela importuje zdjęcia z płyty CD dołączonej do podręcznika; omawia funkcje multimedialnych elementów programu edukacyjnego, samodzielnie uruchamia programy multimedialne dostępne w szkolnej pracowni komputerowej; omawia zastosowanie programów użytkowych poznanych na lekcji, wyjaśnia pojęcie programów użytkowych, wyjaśnia przeznaczenie dostępnych opcji w programie, samodzielnie tworzy album fotograficzny i nadaje mu nazwę, potrafi uzasadnić wybór zdjęć do albumu, samodzielnie importuje zdjęcia z płyty CD dołączonej do podręcznika, samodzielnie modyfikuje fotografie, korzystając z opcji Edycja, Obróć, Prostowanie, Efekty, Kadruj; importuje zdjęcia z aparatu fotograficznego lub telefonu komórkowego do programu poznanego na lekcji, wykorzystuje inne niż poznane na lekcji sposoby modyfikacji zdjęć, prezentuje inny niż poznane na lekcji program użytkowy; KLASA V i VI Dział I. WPROWADZENIE (ZASADY BEZPIECZNEGO POSŁUGIWANIA SIĘ KOMPUTEREM, JEGO BUDOWA I PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA) Treści - czynności uczniów 1. Bezpieczna praca przy komputerze. poznają regulamin szkolnej pracowni komputerowej, poznają zasady bezpiecznego użytkowania komputera, omawiają prawa użytkownika. 2. Obszary zastosowań komputerów. poznają zastosowania komputerów w najbliższym otoczeniu i inne, poznają wpływ komputerów na rozwój techniki, poznają przykłady urządzeń opartych na technice komputerowej. 3. Budowa zestawu komputerowego i jego uruchamianie. poznają główne elementy wchodzące w skład zestawu komputerowego (jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz, drukarka) i inne (np. skaner, modem, karta dźwiękowa i graficzna), poznają rodzaje pamięci i funkcje procesora. 4. Klawiatura komputera. poznają grupy klawiszy, poznają przeznaczenie głównych klawiszy. Osiągnięcia Uczeń: podstawowe zaawansowane mistrzowskie Potrafią rozpocząć i zakończyć pracę z Opisują prawidłowo zorganizowane stanowisko Szanują wartość intelektualną komputerem. pracy. Znają i stosują podstawowe zasady pracy Potrafią umotywować podstawowe zasady przy komputerze. pracy. Potrafią wyjaśnić pojęcie piractwa komputerowego. Potrafią wybrać z dostępnych zbiorów informacji te, które wolno wykorzystywać w pracy. Potrafią wymienić kilka zastosowań komputerów. Wskazują przykłady urządzeń opartych na technice komputerowej i wyszczególnić podstawowe zastosowania tych urządzeń. Potrafią rozróżnić i nazwać elementy zestawu komputerowego. Potrafią podać główne zadania procesora i pamięci. Potrafią zastosować podstawowe klawisze (Shift, Alt, Enter, ESC, Backspace). Rozumieją znaczenie komputera dla rozwoju techniki. Dostrzegają korzyści wynikające z zastosowania komputera dla rozwoju techniki i jako narzędzia w codziennej pracy. Potrafią wyszczególnić poszczególne rodzaje pamięci i podać różnice pomiędzy nimi. Wymienić i krótko opisać urządzenia zewnętrzne (w tym rodzaje drukarek). Potrafią wskazać grupy klawiszy i opisać funkcje klawiszy specjalnych i kontrolnych. Szczegółowo wyjaśniają stosowanie komputerów w rozmaitych dziedzinach. Opisują obsługę urządzeń opartych na technice komputerowej i ewentualnie obsługują wybrane urządzenie. Potrafią określić parametry sprzętu i ich wpływ na sprawność i wydajność zestawu. Potrafią podać przeznaczenie wszystkich klawiszy i opisać mechanizmy działania klawiatury. 10

11 Treści - czynności uczniów 1. Jednostki pojemności pamięci i programy. poznają nazwy poszczególnych jednostek pojemności pamięci, poznają pojęcie programu komputerowego i rodzaje programów, poznają funkcje systemu operacyjnego. 2. Podstawowe zagadnienia związane z Windows. poznają sposoby posługiwania się myszką, poznają podstawowe pojęcia: ikony, pulpit, okno dialogowe, elementy okna, pasek zadań, np., poznają operacje na oknach i prawidłowe rozpoczęcie i zakończenie pracy w Windows. 3. Wyszukiwanie i uruchamianie programów. poznają główne sposoby uruchamiania aplikacji, uruchamiają aplikacje i kończą ich działanie, wyszukują zbiory wykonywalne uruchamiające programy. 4. Tworzenie folderów i plików. poznają pojęcia: plik, nazwa pliku, folder, rozszerzenie, drzewo folderów, korzystają z opcji menu kontekstowego (podręcznego), poznają rodzaje dysków i ich właściwości, zmieniają dysk bieżący, otwierają foldery, odczytują dane z dyskietki, tworzą struktury folderów, zmieniają nazwę folderu, zapisują plik na dysku. 5. Podstawowe operacje na plikach i folderach. kopiują foldery i pliki, przenoszą foldery i pliki, usuwają foldery i pliki, (nadobowiązkowo) poznają narzędzia systemowe (scandisk, defragmentator, pomiar zasobów). DZIAŁ II SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS Osiągnięcia Uczeń: podstawowe zaawansowane mistrzowskie Potrafią wymienić jednostki pojemności pamięci. Potrafią podać podstawowe rodzaje programów. Potrafią prawidłowo rozpocząć i zakończyć pracę w Windows. Potrafią zmieniać wielkość okien i je przenosić. Potrafią rozwinąć pasek zadań i pasek menu i wybrać opcję. Potrafią używać myszy. Potrafią uruchomić program z ikony na pulpicie, z wykorzystaniem przycisku START i szukając konkretnego zbioru wykonywalnego. Potrafią prawidłowo zakończyć pracę z programem. Potrafią podać prawidłową nazwę pliku. Potrafią używać myszy w celu odczytania danych na dysku, właściwości dysku i zmiany dysku lub folderu bieżącego. Potrafią utworzyć folder i zmienić jego nazwę używając menu kontekstowego. Potrafią zaznaczyć folder lub plik. Potrafią skopiować pojedynczy folder lub plik metodą przez Schowek. Potrafią usunąć wskazany folder lub plik. Potrafią opróżnić kosz. Potrafią podać zależności między poszczególnymi jednostkami pamięci. Potrafią opisać przeznaczenie systemu operacyjnego. Potrafią opisać pierwszy widok Windows. Potrafią wskazać podstawowe elementy okna i zaprezentować ich działanie. Potrafią uruchomić dowolny program. Potrafią uruchomić kilka programów jednocześnie i przełączać się między nimi. Potrafią założyć prostą strukturę folderów. Potrafią utworzyć nazwę pliku konkretnego typu i rozpoznać rodzaj dokumentu po nazwie. Potrafią uporządkować pliki w folderze. Potrafią zaznaczyć grupę plików lub folderów. Potrafią kopiować i przenosić foldery i pliki oraz dostrzegają różnicę między tymi operacjami. Potrafią przywrócić usunięte foldery. Potrafią wymienić i scharakteryzować różne systemy operacyjne. Potrafią uruchomić program korzystając z funkcji Znajdź i Uruchom. Potrafią utworzyć wielopoziomowe drzewo folderów na kartce i odwzorować je na dysku. Potrafią wykonywać operacje na plikach i folderach kilkoma metodami. Potrafią posługiwać się programem Explorator Windows. Potrafią wymienić i określić potrzebę zastosowania oraz uruchomić narzędzia systemowe. 1. Strony WWW. poznają istotę Internetu, Treści - czynności uczniów DZIAŁ III INTERNET JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY I KOMUNIKOWANIA SIĘ Osiągnięcia Uczeń: podstawowe zaawansowane mistrzowskie Potrafią uruchomić przeglądarkę i odszukać stronę o wskazanym adresie. 11 Potrafią wykorzystać podstawowe funkcje przeglądarki. Umieją poszukać potrzebne informacje za pomocą wyszukiwarki zapytanie złożo-

12 uruchamiają przeglądarkę internetową, wpisują adresy internetowe, korzystają z odsyłaczy, stosują wyszukiwarki internetowe, korzystają z portali internetowych. 2. Komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej. zakładają konta internetowe, wysyłają i odbierają wiadomości za pomocą poczty elektronicznej bezpośrednio ze strony internetowej (wraz z załącznikami). 3. Inne usługi internetowe. korzystają z forum dyskusyjnego (np. edukacyjnego), prowadzą rozmowy internetowe za pomocą usługi Chat, poznają usługę przesyłania plików. 4. Wykorzystanie informacji z Internetu. wyszukują informacje na stronach WWW potrzebne do prac z innych przedmiotów, drukują lub zapisują w plikach te informacje, wyszukują informacje na stronach WWW i kopiują je do dokumentów innych programów (np. edytora tekstów) i redagują je. Potrafią korzystać z portali internetowych, odsyłaczy. Umieją poszukać potrzebne informacje za pomocą wyszukiwarki proste jednowyrazowe zapytanie. Potrafią założyć konto internetowe. Potrafią wysłać i odebrać wiadomość bezpośrednio ze strony internetowej. Potrafią poszukać i otworzyć stronę z forum lub z chatem. Potrafią zapisać na dyskietce poszukane informacje. Potrafią wydrukować odszukaną stronę. Potrafią skopiować zdjęcie lub tekst do innego dokumentu. Umieją poszukać potrzebne informacje za pomocą wyszukiwarki wielowyrazowe zapytanie. Potrafią wysłać i odebrać wiadomość z załącznikami bezpośrednio ze strony internetowej. Potrafią skorzystać z opcji pocztowych na stronie internetowej. Potrafią zadać pytanie i udzielić odpowiedzi na forum. Potrafią aktywnie uczestniczyć w rozmowach na Chacie. Potrafią gromadzić wyszukane informacje w jednym dokumencie. Potrafią stworzyć proste formy wypowiedzi z wykorzystaniem zgromadzonych informacji na zadany temat. ne. Potrafią wysłać i odebrać wiadomość z załącznikami z programu pocztowego oraz skonfigurować ten program do odbioru poczty z konkretnego konta. Potrafią odszukać grupy dyskusyjne na konkretny temat. Potrafią skorzystać z usługi ftp. Samodzielnie wykorzystują informacje z Internetu. Treści - czynności uczniów DZIAŁ IV 1. Tworzenie rysunków za pomocą edytora Paint uruchamiają program graficzny Paint, wypełniają kolorem gotowe elementy, wybierają narzędzia do rysowania i rysują, rysują linie i krzywe oraz figury geometryczne, powielają lub przekształcają narysowane elementy graficzne za pomocą poleceń, kopiuj, wytnij, obróć, pochyl, rozciągnij, dokonują zmian w pracy, wprowadzają tekst do rysunku, zapisują prace, drukują prace. 2. Redagowanie tekstów (edytor MS Word). poznają różne rodzaje czcionek i ich atrybuty, przepisują teksty zgodnie ze wzorcem, wprowadzają zmiany do tekstu, formatują teksty, wykonują operacje na blokach tekstu (zaznaczają, kopiują, przenoszą, usuwają), zapisują i drukują prace, wstawiają znaki, rysunki, ozdobne napisy, autokształty do tekstu, wykorzystują zaawansowane możliwości edytora, np. numerowanie, kolumny, tabulatory, inicjały, obramowanie, krawędzie np. PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA KOMPUTERA PROGRAMY UŻYTKOWE Osiągnięcia Uczeń: podstawowe zaawansowane mistrzowskie Potrafią samodzielnie wykonać prosty rysunek, zapisać go w odpowiednim folderze. Znają podstawowe narzędzia programu i potrafią je wykorzystać. Potrafią bezbłędnie napisać tekst wg wzorca. Potrafią sformatować tekst. Potrafią samodzielnie napisać tekst i sformatować go. Potrafią zapisać tekst we wskazanym folderze i wydrukować go. Potrafią wstawić znak lub rysunek do tekstu. Potrafią skopiować fragment tekstu. Potrafią wstawić lub narysować prostą tabelę i wypełnić ją. 12 Znają i wykorzystują wszystkie funkcje programu. Potrafią kopiować i przenosić fragmenty rysunku pomiędzy dokumentami. Potrafią wykorzystywać narzędzia i ultcje programu. Potrafią stworzyć tabelę wg wzorca. Potrafią łączyć teksty i rysunki z różnych dokumentów (i programów) w jednym dokumencie. Potrafią wydrukować rysunek w odpowiednim formacie. Potrafią stworzyć z rysunku tapetę na pulpicie. Potrafią zaprojektować własne ultimewane tabele. Potrafią swobodnie operować poznanymi narzędziami.

13 ustawiają rozmiar strony i marginesy, wstawiają i formatują tabele, wstawiają rysunki i teksty wykonane w innych programach lub z Internetu i zbiorów multimedialnych. 3. Wykonywanie obliczeń za pomocą arkusza kalkulacyjnego (MS Excel). poznają pojęcie, budowę i przeznaczenie arkusza ultimecyjnego a także typy danych, formatują komórki i ich grupy, definiują proste formuły, wykorzystują proste funkcje (np. autosuma), kopiują zawartości komórek i formuły, tworzą proste wykresy korzystając z kreatora, zapisują rozwiązania prostych zadań za pomocą arkusza. 4. Tworzenie prezentacji multimedialnych (MS Power Point). poznają możliwości programu, umieszczają teksty i rysunki na slajdach formatują teksty i dobierają tło oraz efekty animacyjne, kopiują teksty i zdjęcia z Internetu lub zbiorów multimedialnych, uruchamiają pokaz prezentacji. 5. Wyszukiwanie informacji w bazie danych poznają istotę i przeznaczenie baz danych. uruchamiają gotową bazę danych, sortują rekordy w gotowej bazie danych. Potrafią wprowadzić dane do komórek, sformatować je, usunąć. Potrafią zapisać prostą formułę i skorzystać z podstawowych funkcji (np. autosuma). Potrafią skopiować zawartości komórek. Potrafią stworzyć prezentację złożoną z trzech slajdów o różnych układach. Potrafią wypełnić wzorcowy szablon tekstem, zdjęciami, rysunkami oraz tłem i efektami animacyjnymi. Potrafią przeglądać bazę danych. Potrafią rozróżnić typy danych. Potrafią zaprezentować dane na wykresie. Potrafią rozwiązać proste zadanie za pomocą arkusza. Potrafią zmodyfikować szablon. Potrafią stworzyć prezentacje z efektami animacyjnymi i wykorzystaniem tekstów i zdjęć z Internetu. Potrafią sortować rekordy w bazie danych. Potrafią tworzyć proste zapytania. Potrafią zaprojektować układ arkusza. Rozwiązują samodzielnie zadania o zwiększonym stopniu trudności. Potrafią stworzyć prezentację bez szablonu i instrukcji. Potrafią wstawić elementy dźwiękowe i nagrać komentarz. DZIAŁ V Treści - czynności uczniów 1. Korzystanie ze zbiorów multimedialnych. uruchamiają programy multimedialne na płytach CD typu encyklopedia, słownik, atlas, poruszają się po tych programach (poznają możliwości i opcje, wyszukują informacje i wykorzystują je (drukują, zapisują, kopiują). 2. Wykorzystanie programów edukacyjnych do wspomagania uczenia się. poznają sposoby sterowania programami edukacyjnymi wykorzystują programy dydaktyczne do uczenia się, testują swoje osiągnięcia z innych przedmiotów wykorzystując programy dydaktyczne. 3. Rozrywka z komputerem. wybierają i uruchamiają grę komputerową, poznają scenariusz i opis gry, poznają zasady zabawy korzystając z instrukcji lub opisu, poznają zagrożenia dla zdrowia i rozwoju wynikające z niewłaściwego wyboru gier komputerowych. PROGRAMY WZBOGACAJĄCE UCZENIE SIĘ I POZNAWANIE RÓŻNYCH DZIEDZIN Osiągnięcia Uczeń: podstawowe zaawansowane mistrzowskie Potrafią uruchomić program multimedialny na CD. Potrafią odszukać informację słowną, zdjęciową, dźwiękową i filmową. Potrafią uruchomić prosty program edukacyjny. Potrafią wykorzystać opcje programu do nauki i testowania. Potrafią uruchomić prostą grę komputerową i z niej korzystać. Uświadamiają sobie zagrożenia wynikające z gier komputerowych. 13 Potrafią wykorzystać odszukane wiadomości. Potrafią skorzystać z opcji programowych. Potrafią wykorzystać zaawansowane możliwości programów edukacyjnych. Rozumieją wykorzystanie gier jako ulrywki z komputerem. Potrafią skorzystać z zaawansowanych opcji programowych.

14 II. Formy sprawdzania osiągnięć uczniów: 1. Praktyczna praca ucznia przy komputerze: a) wykonanie rysunku na zadany temat wg własnego projektu, b) napisanie tekstu będącego odwzorowaniem dokumentu, c) napisanie tekstu na wybrany temat w formie ozdobnej i w formie użytkowej, d) rozwiązanie zadania z użyciem arkusza kalkulacyjnego, e) odszukanie konkretnej informacji za pomocą Internetu i programu multimedialnego i zredagowanie go w edytorze, a następnie wydrukowanie, f) obsługa programu edukacyjnego, gry komputerowej, programu multimedianego. 2. Sprawdziany przy komputerze wykonywanie konkretnych ćwiczeń wg poleceń zapisanych na kartkach lub poleconych przez nauczyciela: a) obsługa środowiska Windows (uruchomienie programu, odczytanie informacji o zasobach, utworzenie folderu, kopiowanie pliku, usuwanie pliku, podstawy pracy w sieci lokalnej), b) praca w edytorze graficznym (uruchomienie programu, zapisanie pliku, posługiwanie się narzędziami malarskimi, kopiowanie fragmentów, wykonywanie efektów specjalnych), c) obsługa edytora tekstów (stosowanie różnych czcionek, krojów pisma, koloru d) formatowanie tekstu, poprawianie tekstu, operacje na blokach tekstu, wstawianie rysunków, tabel), e) odszukanie informacji w Internecie lub programie multimedialnym, zredagowanie jej, wydrukowanie. 3. Test dotyczący wiedzy teoretycznej. 4. Aktywność na lekcjach (powtórka treści teoretycznych z poprzedniej lekcji, wprowadzanie nowych treści). 5. Zadania domowe: a) wykonane w zeszycie (np. narysuj drzewo katalogów, podaj nazwę pliku, podaj zastosowania komputerów), b) przygotowanie się do prac praktycznych na komputerze (np. zaprojektowanie rysunku, przygotowanie tekstu). Formy aktywności Częstotliwość (co najmniej) Klasa IV Klasa V Klasa VI Praktyczna praca ucznia przy komputerze Sprawdziany przy komputerze Test dotyczący wiedzy teoretycznej Aktywność na lekcjach na bieżąco na bieżąco na bieżąco Zadania domowe III. Kryteria oceniania poszczególnych form pracy ucznia: 1. staranność, dokładność, poprawność, oryginalność, estetyka, walory artystyczne prac praktycznych, 2. poprawność, dokładność wykonania ćwiczeń sprawdzających, 3. terminowość, staranność zadań domowych, 4. prawidłowość w udzielaniu odpowiedzi w teście i w wypowiedziach ustnych, 5. wykazanie się dodatkową wiedzą, logiczne myślenie i kojarzenie, analizowanie w czasie lekcji. 14

15 IV. Zasady oceniania osiągnięć uczniów 1. Prace praktyczne, o ile zostały wykonane terminowo, są oceniane powyżej oceny dostatecznej, przy czym uwzględnia się wysiłek ucznia i jego starania. 2. Zadania domowe oceniane są powyżej oceny dostatecznej, o ile są odrabiane terminowo. 3. Aktywność na lekcji oceniana jest na ocenę bardzo dobrą lub celującą albo premiowana plusem, przy czym 3 plusy są równoważne ocenie bardzo dobrej. 4. Sprawdziany przy komputerze oceniane są w pełnej skali ocen obowiązującej w szkole w zależności od stopnia wykonania poleceń z zastrzeżeniem, że przy ocenie bierze się pod uwagę starania ucznia, a na ocenę celującą uczeń otrzymuje zadanie o podwyższonym stopniu trudności. 5. W ćwiczeniach sprawdzających przy komputerze oceny odpowiadają osiągnięciom wg ustaleń zawartych w programie. 6. W teście sprawdzającym obowiązuje skala: % możliwych do uzyskania ocena punktów 0% - 29% niedostateczny 30% - 49% dopuszczający 50% - 69% dostateczny 70% - 89% dobry 90% - 95% bardzo dobry 96% - 100% celujący V. Ustalenia mające wpływ na wystawienie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej 1. Najwyższą wagę przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej mają oceny za ćwiczenia sprawdzające i test, następnie ocena za aktywność, oceny za prace praktyczne decydują o utrzymaniu, podwyższeniu lub obniżeniu w/w oceny, przy czym uczeń powinien przedstawić do oceny wszystkie prace praktyczne. 2. Oceny za zadania domowe mogą wpłynąć na ocenę w przypadkach, gdy jest ona wątpliwa. 3. Raz w półroczu uczeń może nie być przygotowany lub nie mieć zadania domowego. 4. Uczeń nieobecny na lekcjach jest zobowiązany nadrobić materiał teoretyczny i w miarę możliwości praktyczny, a wszelkie braki i wątpliwości zgłosić nauczycielowi na początku lekcji. VI. Dostosowanie wymagań do możliwości uczniów ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi 1. Wymagania dostosowuje się indywidualnie na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 2. Przy ustalaniu oceny nauczyciel bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków lekcyjnych, aktywność podczas lekcji, chęć uczestniczenia w zajęciach. Zwraca również uwagę, szczególnie w pierwszym roku nauczania informatyki, na utrudnione warunki uczenia się i utrwalania wiadomości w domu uczniów, którzy nie posiadają własnego komputera. 15

16 VII. Kryteria wystawiania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej: 5. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: a) Opanował wszystkie (lub znaczną część) umiejętności określone w programie jako mistrzowskie. b) Na lekcjach jest bardzo aktywny. c) Wziął udział w konkursie komputerowym. d) Wykonał dodatkową dobrowolną pracę z użyciem programu użytkowego. e) Wykazał się gotowością do wykonania dodatkowych prac, np. referaty. 6. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: a) Opanował umiejętności określane jako osiągnięcia zaawansowane. b) Potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania i problemy postawione przez nauczyciela, posługując się zdobytymi umiejętnościami. c) Rozwiązuje dodatkowe zadania o średnim stopniu trudności. d) Aktywnie uczestniczy w lekcji. 7. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: a) Opanował umiejętności podstawowe i część zaawansowanych. b) Rozwiązuje samodzielnie typowe zadania, a zadania o stopniu trudniejszym wykonuje pod kierunkiem nauczyciela. c) Wykonuje dodatkowe zadania o niewielkiej skali trudności. 8. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: a) Posługuje się omawianymi programami w podstawowym zakresie. b) Rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela. c) Opanował podstawowe treści programowe pozwalające mu na zrozumienie najważniejszych zagadnień. 9. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: a) W ograniczonym stopniu opanował umiejętności przewidziane w osiągnięciach podstawowych. b) Potrafi przy pomocy nauczyciela wykonać proste polecenia wymagające podstawowych umiejętności. c) Rozwiązuje przy pomocy nauczyciela zadania typowe o niewielkim stopniu trudności. 10. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: a) Nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności (osiągnięcia podstawowe). b) Nie potrafi,nawet przy pomocy nauczyciela wykonać poleceń, nawet o niewielkim stopniu trudności. c) Nie przedstawił do oceny prac praktycznych. VIII. Ewaluacja PSO System będzie podlegał ewaluacji za pomocą analizy dokumentacji, pomiaru dydaktycznego, ankiet i innych narzędzi. Wprowadzenie r. Modyfikacja r. Opracowały: Magdalena Alwin-głodek, Danuta Chimiak, Mirosława Szudera Wersja zaktualizowana, obowiązuje od 1 września 2012 r. 16

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6.

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej. Informatyka Europejczyka. Rozdział. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem (4 godziny) Wymagania programowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE Niniejszy system dotyczy przedmiotu Informatyka nauczanego w klasie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY do realizacji zajęć komputerowych KLASA IV. Wymagania programowe Wymagania podstawowe. Wymagania ponadpodstawowe

PLAN WYNIKOWY do realizacji zajęć komputerowych KLASA IV. Wymagania programowe Wymagania podstawowe. Wymagania ponadpodstawowe Liczba godzin Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej Informatyka Europejczyka Klasa IV Rozdział 1 Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem (4 godziny) Lp Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE

INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Gimnazjum im. A. Osieckiej w Kamienicy Polskiej Mariola Żurakowska, Anna Chruścicka INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE I. Zadania systemu oceniania 1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju,

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

NA ROK SZKOLN Y 2012/ 13

NA ROK SZKOLN Y 2012/ 13 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFO RM ATYKI NA ROK SZKOLN Y 2012/ 13 GIMNAZJUM W RADZIŁOWIE Opracowanie: mgr Zbigniew Mroczkowski Zasady i formy sprawdzania i oceniania, sposoby i terminy kontroli KONTRAKT

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum trzyletni cykl kształcenia (I rok nauki a, II rok nauki - a, III rok nauki - a) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum (I rok nauki a, II rok nauki a, III rok nauki a łącznie 97 ) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM opracowany na podstawie: 1.Rozporządzenia MENiS z dnia 30kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI... 2 CELE WYCHOWANIA...

INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI... 2 CELE WYCHOWANIA... PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W GIMNAZJUM informatika AGATA JÓZEFOWICZ SPIS TREŚCI: INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI...

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze y w trzyletnim cyklu kształcenia Autor: Jolanta Pańczyk Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum (Nr dopuszczenia: część

Bardziej szczegółowo

2. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów i prezentacji

2. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów i prezentacji Przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Grażyna Koba Osiągnięcia wychowawcze 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7835-118-4. Projekt okładki Marek J. Piwko {mjp} Redakcja Anna Sakiewicz. Redakcja techniczna, skład i łamanie Grzegorz Bociek

ISBN 978-83-7835-118-4. Projekt okładki Marek J. Piwko {mjp} Redakcja Anna Sakiewicz. Redakcja techniczna, skład i łamanie Grzegorz Bociek Videograf Projekt okładki Marek J. Piwko {mjp} Redakcja Anna Sakiewicz Redakcja techniczna, skład i łamanie Grzegorz Bociek Wydanie I, Chorzów 2012 Wydawnictwa Videograf SA Aleja Harcerska 3c, 41-500 Chorzów

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej M. Sysło Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum numer dopuszczenia 33/07; program nauczania:dkw 404 80/99 Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum Roczny cykl kształcenia ( łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 2104/2015

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 2104/2015 Rok szkolny 204/205 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 204/205 Program nauczania: dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki -

Bardziej szczegółowo

Program autorski - Zajęcia komputerowe w klasie V. 2. Typ szkoły: Szkoła Podstawowa imienia Stefana Żeromskiego w Poniatowej.

Program autorski - Zajęcia komputerowe w klasie V. 2. Typ szkoły: Szkoła Podstawowa imienia Stefana Żeromskiego w Poniatowej. . Nazwa przedmiotu: Zajęcia komputerowe w klasie V. Typ szkoły: Szkoła Podstawowa imienia Stefana Żeromskiego w Poniatowej. 3. Liczba godzin: 30 godzin 4. Autor programu: mgr Rafał Pastwa 5. Założenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową

Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową Niniejsze zasady opracował Bogusław Godziątkowski w oparciu o: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu Cele ogólne : Cele nauczania informatyki w gimnazjum Zrozumienie, czym zajmuje się informatyka i jaka jest jej rola we współczesnym

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-89232-99-1

ISBN 978-83-89232-99-1 Redakcja Jadwiga Kwiecień Projekt okładki Marek Piwko Program dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu programów szkolnych do kształcenia

Bardziej szczegółowo

1. Budowa i zastosowanie komputera Wymagania programowe na: Temat lekcji 6 5 4 3 2 1

1. Budowa i zastosowanie komputera Wymagania programowe na: Temat lekcji 6 5 4 3 2 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w klasie I gimnazjum Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z informatyki - klasa VI

Plan wynikowy z informatyki - klasa VI Plan wynikowy z informatyki - klasa VI Lp Temat lekcji. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe SEMESTR I Zapoznanie się z 1. przedmiotowym systemem oceniania. Zna PSO - informatyka. Wyciąga wnioski

Bardziej szczegółowo

Potrafi pod kierunkiem nauczyciela opracować bezpieczne hasło.

Potrafi pod kierunkiem nauczyciela opracować bezpieczne hasło. Wymagania edukacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Drugi etap edukacyjny - klasa IV wymagania edukacyjne na

Bardziej szczegółowo