Nr Informacja. Udział społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej. Elżbieta Berkowska KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 1045. Informacja. Udział społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej. Elżbieta Berkowska KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ"

Transkrypt

1 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Udział społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej Maj 2004 Elżbieta Berkowska Informacja Nr 1045 W preambule Ramowej Dyrektywy Wodnej wyraźnie podkreślono, że sukces dyrektywy, uzależniony jest m.in. od zaangażowania opinii publicznej. Tematyka udziału społeczeństwa we wdrażanie dyrektywy uwzględniona została w przepisach artykułu 14 i w załączniku VII do dyrektywy. W niniejszej informacji omówione zostały podstawowe formy udziału społeczeństwa wymienione w dyrektywie takie jak: dostęp społeczeństwa do informacji i materiałów źródłowych, konsultacje społeczne i aktywny udział społeczeństwa. Szczególną uwagę zwrócono na obowiązek władz odpowiedzialnych w sprawach gospodarki wodnej umożliwienia społeczeństwu i zachęcania go do udziału w procesie wdrażania wymagań dyrektywy, a także na potencjalne korzyści wynikające z aktywnego zaangażowania się społeczeństwa w powyższy proces.

2 BSiE 1 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (OJ L 327, ), zwana Ramową Dyrektywą Wodną, określa ramowy program działań na rzecz ochrony wód w państwach Wspólnoty. Głównym celem dyrektywy jest zapewnienie ochrony wszystkich rodzajów wód 1 na terenie Wspólnoty. Cel ten będzie realizowany poprzez: zapobieganie dalszej degradacji wód, poprawę jakości ekosystemów wodnych i lądowych, stałe ograniczenie zanieczyszczenia wód podziemnych oraz promowanie zrównoważonego korzystania z wód. W dyrektywie założono, że powyższe działania przyczynią się ponadto do: złagodzenia skutków powodzi i susz, odpowiedniego zaopatrzenia w wodę dobrej jakości ze źródeł powierzchniowych i podziemnych, ochrony wód terytorialnych i morskich oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z porozumień międzynarodowych dotyczących ochrony przed zanieczyszczeniem środowiska morskiego. Docelowo wymagany stan wód powierzchniowych i podziemnych określany jako dobry 2 powinien być osiągnięty przez wszystkie państwa członkowskie nie później niż 15 lat od chwili wejścia w życie dyrektywy, tj. do 2015 roku. Problematyka udziału społeczeństwa w Ramowej Dyrektywie Wodnej uwzględniona została przede wszystkim w punktach 14 i 46 preambuły, następnie w artykule 14 oraz załączniku VII dyrektywy. W preambule wyraźnie podkreślono, że sukces niniejszej dyrektywy, czyli osiągnięcie założonych w niej celów, uzależnione jest m.in. od zaangażowania opinii publicznej. Dla zapewnienia udziału ogółu społeczeństwa konieczne jest natomiast dostarczenie odpowiedniej informacji o planowanych działaniach w zakresie gospodarowania wodą w dorzeczu. Szczególną rolę w zakresie udziału społeczeństwa przypisano użytkownikom wód. Bardziej szczegółowe wymagania dotyczące udziału społeczeństwa we wdrażaniu niniejszej dyrektywy zawarte zostały w artykule 14. W myśl przepisów tego artykułu, państwa członkowskie zostały zobowiązane do zachęcania wszystkich zainteresowanych stron do aktywnego udziału we wdrażaniu dyrektywy. W szczególności dotyczyć to ma opracowywania, przeglądu i uaktualniania planów gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy. Państwa członkowskie ponadto mają zapewnić, że dla każdego obszaru dorzecza zostaną opublikowane i udostępnione społeczeństwu następujące dokumenty: harmonogram i program prac związanych z tworzeniem planu gospodarowania wodami w dorzeczu, z uwzględnieniem działań, które należy wprowadzić w drodze konsultacji, co najmniej trzy lata przed rozpoczęciem okresu, do którego plan się odnosi; tymczasowy przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej określonych dla danego dorzecza, co najmniej dwa lata przed rozpoczęciem okresu, do którego plan się odnosi; projekt planu gospodarowania wodami w dorzeczu, co najmniej rok przez rozpoczęciem okresu, do którego plan się odnosi. Dokumenty źródłowe i informacje wykorzystywane do opracowywania projektu planu gospodarowania wodami w dorzeczu mają być zgodnie z dyrektywą udostępniane zainteresowanym stronom na ich wniosek. Dla zapewnienia aktywnego udziału społeczeństwa i kon- 1 Wody, śródlądowe, podziemne, wody przejściowe, przybrzeżne oraz wody morskie. 2 Dobry stan wód powierzchniowych oznacza stan osiągnięty przez część wód powierzchniowych, jeżeli zarówno jej stan ekologiczny, jak i chemiczny określony jest jako co najmniej dobry. Dobry stan wód podziemnych oznacza stan osiągnięty przez część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy, jak i chemiczny jest określany jako co najmniej dobry (art. 2 pkt 18 i 20 dyrektywy).

3 2 BSiE sultacji państwa członkowskie mają przeznaczyć co najmniej sześć miesięcy na składanie pisemnych uwag do dokumentów źródłowych wykorzystywanych do opracowywania powyższych planów. Załącznik VII dyrektywy zawiera szczegółowy wykaz elementów składających się na plan gospodarowania wodami w dorzeczu. Jednym z nich jest podsumowanie podjętych działań na rzecz informowania społeczeństwa i konsultacji publicznych, wyników tych działań i dokonanych na ich podstawie zmian. Plan gospodarowania wodami w dorzeczu zawierać powinien także informacje gdzie i w jaki sposób można uzyskać dokumenty źródłowe i informacje służące do jego opracowywania. Wymagania dotyczące udziału społeczeństwa regulują również inne przepisy prawa wspólnotowego m.in. dyrektywa 2001/42/WE w sprawie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, a także Konwencja z Aarhus 3, której Unia Europejska jest stroną. Pojęcie udział społeczeństwa w rozumieniu Ramowej Dyrektyw Wodnej można zdefiniować jako umożliwienie społeczeństwu wpływania na proces opracowywania planów i programów wymienionych w dyrektywie oraz na wyniki ich wdrażania 4. W artykule 14 dyrektywa wskazuje na trzy następujące formy udziału społeczeństwa: dostęp społeczeństwa do informacji, konsultacje społeczne, aktywny udział społeczeństwa. Dostęp społeczeństwa do informacji Ramowa Dyrektywa Wodna zobowiązuje państwa członkowskie do udostępniania informacji oraz dokumentów źródłowych wykorzystywanych do opracowania planu gospodarowania wodami w dorzeczu wszystkim zainteresowanym. Zgodnie z wymaganiami dyrektywy informacje o punktach kontaktowych i procedurach uzyskania źródłowej dokumentacji i informacji powinny być zawarte w powyższym planie. Prawo do informacji musi być zagwarantowane społeczeństwu bez względu na to czy zamierza ono zaangażować się w sposób aktywny w proces wdrażania wymagań dyrektywy, czy też nie. Jak wynika z przepisów dyrektywy, informacje mają być udostępniane na wniosek samych zainteresowanych, co oznacza, że informacje te i dokumenty nie będą aktywnie rozpowszechniane przez władze odpowiedzialne za opracowanie planu gospodarowania wodami w dorzeczu, lecz sami zainteresowani muszą wykazać chęć uzyskania takiej informacji. Ważne jest aby dostarczana informacja była odpowiednia i pełna oraz czytelna dla ogółu społeczeństwa, a także dotarła do jak najszerszego grona odbiorców. Konsultacje społeczne Kolejną formą udziału społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej są konsultacje społeczne, rozumiane jako proces, w którym społeczeństwo ma możliwość wniesienia uwag do opracowywanych przez właściwe władze dokumentów. Konsultacje są formą udziału społeczeństwa, która nie daje jej uczestnikom bezpośredniego udziału w procesie decyzyjnym, decydenci bowiem nie są zobowiązani do uwzględnienia uwag zgłoszonych w ramach konsultacji przez zainteresowane strony. Niemniej jednak, konsultacje mogą stanowić dla władz odpowiedzialnych za wdrażanie dyrektywy źródło nowych rozwiązań i pomysłów 3 Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. 4 Jak (za)angażować społeczeństwo we wdrażanie Ramowej Dyrektyw Wodnej w Polsce?, Przewodnik, WWF Polska, Warszawa 2004.

4 BSiE 3 opartych na doświadczeniu i wiedzy różnych grup interesu uczestniczących w tym procesie 5. Zatem z punktu widzenia prawidłowego wdrażania wymagań dyrektywy, a także prowadzenia racjonalnej gospodarki wodnej w dorzeczu, współpraca władz i poszczególnych grup interesu na tym polu jest jak najbardziej wskazana. Podobnie jak w przypadku dostępu społeczeństwa do informacji, przeprowadzenie konsultacji społecznych do opracowywanego planu gospodarowania wodami w dorzeczu jest obowiązkowe. Zatem władze odpowiedzialne za opracowanie i wdrożenie planu gospodarowania wodami w dorzeczu mają obowiązek powiadomienia społeczeństwa o przeprowadzanych konsultacjach oraz obowiązek umożliwienia zainteresowanym stronom zgłoszenia uwag do przygotowywanego planu w terminach przewidzianych w dyrektywie. Z uwagi na różnorodność zagadnień uwzględnianych przy opracowywaniu planu gospodarowania zasobami wodnymi istotne jest aby konsultacje społeczne objęły możliwie szeroką reprezentację społeczeństwa, a nie tylko zainteresowane strony. W dyrektywie zwrócono szczególną uwagę na harmonogram przeprowadzania konsultacji społecznych i udostępniania dokumentów niezbędnych do ich przeprowadzenia. Zgodnie z art. 13 plany gospodarowania wodami w dorzeczach mają być opublikowane najpóźniej 9 lat do chwili wejścia w życie dyrektywy. Wynika z tego, żeby spełnić wymagania zawarte w artykule 14, do końca 2006 roku winien być opublikowany harmonogram i program prac dla opracowywania programu gospodarowania wodami w zlewni rzecznej. Do końca 2007 roku powinien zostać opublikowany i udostępniony społeczeństwu tymczasowy przegląd istotnych zagadnień gospodarki wodnej w dorzeczu, a do końca 2008 roku projekt planu gospodarowania wodami w dorzeczu. Po opublikowaniu każdego z tych dokumentów winny zostać przeprowadzone konsultacje społeczne. Z punktu widzenia terminowego wdrażania wymagań dyrektywy istotne jest dotrzymanie powyższego harmonogramu udostępniania powyższych dokumentów zainteresowanym stronom tak aby umożliwić wszystkim zainteresowanym wypowiedzenie się na ich temat i wniesienie do nich uwag. Aby proces ten przebiegał sprawnie wskazane jest by proces angażowania społeczeństwa we wdrażanie wymagań dyrektywy rozpoczął się znacznie wcześniej niż w 2006 roku. Aktywny udział społeczeństwa Aktywny udział społeczeństwa rozumiany jest jako proces, który daje społeczeństwu możliwość wpływania na podejmowane decyzje poprzez dyskutowanie poszczególnych problemów oraz proponowanie własnych rozwiązań. Umożliwienie społeczeństwu aktywnego włączenia się w proces opracowywania i wdrażania planów gospodarowania wodami w dorzeczach wynika z przepisów dyrektywy. Aktywne uczestnictwo społeczeństwa może również obejmować wspólne podejmowanie decyzji, co jednak wykracza poza przepisy zawarte w dyrektywie. Od władz właściwych w sprawach gospodarki wodnej zależeć będzie w jakim stopniu zechcą podzielić się współodpowiedzialnością za podejmowane decyzje z wybranymi grupami interesu 6. Aktywne angażowanie społeczeństwa we wdrażanie wymagań dyrektywy, tak samo jak dostęp do informacji i obowiązek przeprowadzenia konsultacji, jest obowiązkiem władz. Przepis zawarty w artykule 14 mówiący, iż. państwa członkowskie zachęcają wszystkie zainteresowane strony do aktywnego udziału we wdrażaniu niniejszej Dyrektywy oznacza, że władze odpowiedzialne za zarządzanie gospodarką wodną winny nie tylko umożliwić społeczeństwu aktywny udział w tym procesie, ale także zainteresować społeczeństwo taką aktywnością. Warto zwrócić uwagę, że nie jest możliwe ani też konieczne zapewnienie 5 Jak (za)angażować społeczeństwo we wdrażanie Ramowej Dyrektyw Wodnej w Polsce?, Przewodnik, WWF Polska, Warszawa Tamże.

5 4 BSiE aktywnego udziału wszystkim zainteresowanym stronom. Istotne jest jednak aby umożliwić uczestnictwo w tym procesie reprezentatywnej grupie osób zainteresowanej aktywnym uczestnictwem. Aktywny udział społeczeństwa w opracowywaniu i wdrażaniu planu gospodarowania wodami w dorzeczu może polegać na: uczestnictwie pracach rad gospodarki wodnej oraz działających przy nich komisjach i grupach roboczych, spotkaniach władz regionalnych zarządów regionalnych gospodarki wodnej z grupami zainteresowań, samodzielnym wykonywaniem przez uczestników zadań określonych wspólnie z właściwymi władzami 7. Konsultacje społeczne oraz aktywny udział społeczeństwa we wdrażaniu wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej mogą przynieść szereg korzyści takich jak: sprawniejsze opracowanie i wdrażanie planów gospodarowania wodami w dorzeczach, wykorzystanie rozległej wiedzy, doświadczeń i osiągnięć naukowych (w tym rozwiązań nowatorskich, najlepszych dostępnych technik) oraz inicjatyw poszczególnych zainteresowanych stron przy opracowywaniu planu gospodarowania wodami w dorzeczu, uzyskanie dokładniejszych informacji o kluczowych problemach związanych z gospodarką wodną występujących w dorzeczu, efektywniejsze wykorzystanie narzędzi oraz środków finansowych niezbędnych do wdrożenia planów gospodarowania wodami w dorzeczach, społecznego wsparcia i akceptacji procesów podejmowania decyzji oraz współodpowiedzialności za nie, umożliwienie i usprawnienie procesu podejmowania decyzji uwzględniającego interesy wszystkich stron, podniesienia poziomu świadomości społecznej w zakresie problemów gospodarczych i ekologicznych danego dorzecza. Z wyjątkiem użytkowników wód, dyrektywa nie wskazuje, jakie grupy społeczne i zawodowe lub osoby powinny uczestniczyć w procesie wdrażania jej wymagań. W dyrektywie użyte zostały jedynie ogólne określenia jak ogół społeczeństwa oraz społeczeństwo, włączając użytkowników. W myśl definicji przyjętej w Konwencji z Aarhus, społeczeństwo to jedna lub więcej osób fizycznych lub prawnych oraz ich stowarzyszenia, organizacje lub grupy. Natomiast używane zamiennie pojęcia zainteresowana społeczność, grupa interesu lub uczestnik oznacza część społeczeństwa, która jest lub może być dotknięta skutkami lub ma interes w podejmowaniu decyzji dotyczących ochrony środowiska, a w przypadku niniejszej dyrektywy również dotyczących gospodarki wodnej. Pojęcie to obejmuje zarówno tych członków społeczeństwa, którzy świadomie uczestniczą w działaniach dotyczących gospodarki wodnej, jak i jego członków nieświadomych tych działań i potencjalnych ich skutków. Szerokie grono odbiorców można zdefiniować jako członków społeczeństwa, którzy są w niewielkim stopniu zainteresowani daną kwestią i mają niewielki wpływ na jej wynik 8. Ważnym aspektem angażowania społeczeństwa we wdrażanie Dyrektywy Ramowej jest sprawozdawczość i ocena procesu wdrażania dyrektywy dokonana pod tym katem. Dyrektywa wymaga, aby w terminie 3 miesięcy od opublikowania planów gospodarowania wodami w 7 Elżbieta Niemirycz, Jak (za)angażować społeczeństwo we wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce? przewodnik, referat na seminarium Udział społeczeństwa we wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej, Warszawa, 16 luty Jak (za)angażować społeczeństwo we wdrażanie Ramowej Dyrektyw Wodnej w Polsce?, Przewodnik, WWF Polska, Warszawa 2004.

6 BSiE 5 dorzeczach, plany te oraz wszystkie inne uaktualnienia tych planów były przekazane do Komisji Europejskiej i innych zainteresowanych państw członkowskich. Jak już zostało powyżej wspomniane, zgodnie z załącznikiem VII, plan musi zawierać podsumowanie przedsięwziętych przez państwa członkowskie środków na rzecz informowania społeczeństwa i przeprowadzonych konsultacji publicznych oraz wyników tych konsultacji i dokonanych na ich podstawie zmian w planach. Ponadto w ciągu 3 lat od opublikowania każdego planu gospodarowania wodami w dorzeczu lub jego uaktualnienia, państwa członkowskie są zobowiązane do przedłożenia sprawozdania na temat postępu we wdrażaniu planowanego programu środków, w tym również (zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku VII) działań podjętych na rzecz informowania społeczeństwa i przeprowadzonych konsultacjach publicznych oraz ich wyników. Dyrektywa nie podaje szczegółowych wytycznych angażowania społeczeństwa. Wybór sposobów włączenia społeczeństwa w proces wdrażania dyrektywy pozostawiony został państwom członkowskim. Za realizację postawionych w dyrektywie celów odpowiedzialne są władze właściwe w sprawach gospodarki wodnej w dorzeczach, zatem to one muszą zagwarantować dostęp społeczeństwa do informacji, przeprowadzenie konsultacji oraz zachęcać do uczestnictwa w tym procesie przedstawicieli zainteresowanych stron. Wypełnienie powyższego obowiązku będzie wymagało od władz wypracowania własnych sposobów angażowania społeczeństwa we wdrażanie wymagań dyrektywy, które będą miały nie tylko akceptację społeczną, a także wyzwolą chęć współdziałania zainteresowanych stron z władzami na tym polu. Warto w tym kontekście dodać, że udział społeczeństwa w tym przypadku jest całkowicie dobrowolny, a wkład społeczeństwa i potencjalne korzyści wynikające z jego zaangażowania się ten proces mogą być znaczące. Dlatego też, władze winny włożyć wysiłek w celu zachęcenia społeczeństwa w realizację zadań wynikających z dyrektywy. Podsumowanie W preambule Ramowej Dyrektywy Wodnej wyraźnie podkreślono, że jej sukces uzależniony jest m.in. od zaangażowania opinii publicznej. Dyrektywa przewiduje trzy formy udziału społeczeństwa w procesie wdrażania jej wymagań takie jak: dostęp społeczeństwa do informacji i dokumentów źródłowych, konsultacje społeczne oraz aktywny udział społeczeństwa. Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do zagwarantowania obywatelom prawa do informacji i wniesienia uwag do opracowywanych planów gospodarowania wodami w dorzeczu, jak również do zachęcania zainteresowanych stron do włączenia się w ten proces w sposób aktywny. Wypełnienie powyższego obowiązku będzie wymagało od władz wypracowania własnych sposobów angażowania społeczeństwa, które będą miały nie tylko akceptację społeczną, a także wyzwolą chęć współpracy zainteresowanych stron z władzami na tym polu. Wkład społeczeństwa i potencjalne korzyści wynikające z jego zaangażowania się we wdrażanie wymagań dyrektywy mogą być znaczące.

RAMOWA DYREKTYWA WODNA - REALIZACJA INWESTYCJI W GOSPODARCE WODNEJ

RAMOWA DYREKTYWA WODNA - REALIZACJA INWESTYCJI W GOSPODARCE WODNEJ RAMOWA DYREKTYWA WODNA - REALIZACJA INWESTYCJI W GOSPODARCE WODNEJ dr inż. Małgorzata Bogucka-Szymalska Departament Zasobów Wodnych Warszawa, 11-12 czerwca 2015 r. Dyrektywy istotne dla inwestycji wodnych

Bardziej szczegółowo

RAMOWA DYREKTYWA WODNA

RAMOWA DYREKTYWA WODNA RAMOWA DYREKTYWA WODNA Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) wyznaczyła w 2000 r. cele dotyczące ochrony i przywracania ekosystemów wodnych będące podstawą zapewnienia długoterminowego zrównoważonego korzystania

Bardziej szczegółowo

Uwzględniający wyniki konsultacji społecznych

Uwzględniający wyniki konsultacji społecznych Uwzględniający wyniki konsultacji społecznych Karla Sobocińska Zdrowy deszcz Zdjęcie nagrodzone w konkursie fotograficznym "Woda w kadrze", zorganizowanym przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Ramowa Dyrektywa Wodna cele i zadania. Olsztyn, 14.04.2010r.

Ramowa Dyrektywa Wodna cele i zadania. Olsztyn, 14.04.2010r. Ramowa Dyrektywa Wodna cele i zadania Olsztyn, 14.04.2010r. Ramowa Dyrektywa Wodna Dyrektywa 2000/60/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Wspólnoty Europejskiej Celem Dyrektywy jest ustalenie ram dla ochrony

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów

Zobowiązania sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów Zobowiązania sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17 tel./faks: +48 12 429 17 93 e-mail: biuro@pnec.org.pl www.pnec.org.pl

Bardziej szczegółowo

PORADNIK METODYCZNY DOTYCZĄCY UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA WE WDRAŻANIU PRZEPISÓW RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ

PORADNIK METODYCZNY DOTYCZĄCY UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA WE WDRAŻANIU PRZEPISÓW RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ PORADNIK METODYCZNY DOTYCZĄCY UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA WE WDRAŻANIU PRZEPISÓW RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ Czynne zaangażowanie Konsultacje społeczne Dostęp społeczeństwa do informacji Niniejszemu dokumentowi

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT PLANOWANIA I ZASOBÓW WODNYCH. Derogacje, czyli odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych z tytułu art. 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej

DEPARTAMENT PLANOWANIA I ZASOBÓW WODNYCH. Derogacje, czyli odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych z tytułu art. 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej DEPARTAMENT PLANOWANIA I ZASOBÓW WODNYCH Derogacje, czyli odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych z tytułu art. 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej Nadrzędny dokument określający wymogi i standardy w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

32003L0035. Dziennik Urzędowy L 156, 25/06/2003 P. 0017-0025

32003L0035. Dziennik Urzędowy L 156, 25/06/2003 P. 0017-0025 32003L0035 Dziennik Urzędowy L 156, 25/06/2003 P. 0017-0025 Dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych

Bardziej szczegółowo

Plany gospodarowania wodami rzeka informacji

Plany gospodarowania wodami rzeka informacji Plany gospodarowania wodami rzeka informacji Piotr Piórkowski Wydział Planowania Gospodarowania Wodami Departament Planowania i Zasobów Wodnych PLANOWANIE WEDŁUG RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ PLANOWANIE WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w Metropolii Poznań

Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w Metropolii Poznań Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w Metropolii Poznań Prof. UAM dr hab. Renata Graf Zakład Hydrologii I Gospodarki Wodnej, Instytut Geografii Fizycznej I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego,

Bardziej szczegółowo

RDW, czyli RAMOWA DYREKTYWA WODNA

RDW, czyli RAMOWA DYREKTYWA WODNA RDW, czyli RAMOWA DYREKTYWA WODNA "...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które musi być chronione, bronione i traktowane jako takie..." Ramowa Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Prawo unijne w gospodarce wodnej. Leszek Karwowski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej

Prawo unijne w gospodarce wodnej. Leszek Karwowski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Prawo unijne w gospodarce wodnej Leszek Karwowski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Zakres prezentacji Dyrektywy wodne Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000 r. Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r.

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Agata Payne Dyrektoriat Środowisko Polityka spójności i ocen oddziaływania na

Bardziej szczegółowo

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie w Warszawie Program prac związanych z opracowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Łyny i Węgorapy zgodnie z art. 88s ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo wodne. Zakres planowania w gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 Wymogi dotyczące Informacji i Promocji Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014

Załącznik 4 Wymogi dotyczące Informacji i Promocji Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014 Załącznik 4 Wymogi dotyczące Informacji i Promocji Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014 1. CEL Wszystkie działania informacyjne i promocyjne - podejmowane przez Krajowy

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.3.2016 r. COM(2016) 133 final 2016/0073 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w Komisji Mieszanej ustanowionej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 31.10.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja nr 0770/2004 złożona przez Frantiska Brychtę (Czechy), w sprawie przeciekającego kanału ściekowego w miejscowości

Bardziej szczegółowo

PLAN USPOŁECZNIENIA STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTCYCJI TERYTORIALNYCH AGLOMERACJI OPOLSKIEJ

PLAN USPOŁECZNIENIA STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTCYCJI TERYTORIALNYCH AGLOMERACJI OPOLSKIEJ PLAN USPOŁECZNIENIA STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTCYCJI TERYTORIALNYCH AGLOMERACJI OPOLSKIEJ Zgodnie z zapisami Zasad realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce w proces opracowania

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce

Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce Artur R. Wójcik RZGW Gliwice Międzynarodowa Konferencja Projektu MAGIC Katowice, 12-13 marca 2008 r. krajowa struktura robocza nadzoru i koordynacji prac wdrażania

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu ustawy Prawo wodne druk nr 1529, data wpływu do Sejmu: 26 kwietnia 2017 roku

Uwagi do projektu ustawy Prawo wodne druk nr 1529, data wpływu do Sejmu: 26 kwietnia 2017 roku Uwagi do projektu ustawy Prawo wodne druk nr 1529, data wpływu do Sejmu: 26 kwietnia 2017 roku 1. Podsumowanie Analizowany rządowy projekt nowej ustawy Prawo wodne należy uznać za niezgodny z prawem UE,

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 338 ust. 1,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 338 ust. 1, L 311/20 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.11.2016 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/1954 z dnia 26 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1365/2006 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Konsultacje Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy

Konsultacje Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy Podsumowanie spotkania konsultacyjnego na temat istotnych problemów gospodarki wodnej w dniu 23 kwietnia 2008 r. w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej zlewnia Skawy W spotkaniu konsultacyjnym, na

Bardziej szczegółowo

Istotne problemy gospodarki wodnej w obszarze przybrzeżnym Ramowa Dyrektywa Wodna/ Plany Gospodarowania wodami. Henryk Jatczak

Istotne problemy gospodarki wodnej w obszarze przybrzeżnym Ramowa Dyrektywa Wodna/ Plany Gospodarowania wodami. Henryk Jatczak Istotne problemy gospodarki wodnej w obszarze przybrzeżnym Ramowa Dyrektywa Wodna/ Plany Gospodarowania wodami Henryk Jatczak Puck, 17-18 kwietnia 2007r. Plan wystąpienia 1. Zarządzanie zasobami wodnymi

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DRUGIEGO SPOTKANIA STRON. Aneks DECYZJA II/1 ORGANIZMY GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANE

RAPORT Z DRUGIEGO SPOTKANIA STRON. Aneks DECYZJA II/1 ORGANIZMY GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANE ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH Rada Gospodarczo Społeczna ECE/MP.PP/2005/2/Add.2 20 czerwca 2005 r. Dystrybucja: ogólna Oryginał: angielski EUROPEJSKA KOMISJA GOSPODARCZA Spotkanie Stron Konwencji o

Bardziej szczegółowo

STRONY POSTĘPOWANIA W PROCEDURZE ŚRODOWISKOWEJ PRAWA I OBOWIĄZKI

STRONY POSTĘPOWANIA W PROCEDURZE ŚRODOWISKOWEJ PRAWA I OBOWIĄZKI STRONY POSTĘPOWANIA W PROCEDURZE ŚRODOWISKOWEJ PRAWA I OBOWIĄZKI Autor: Wioleta Mróz - Koordynator projektu, Instytut OZE ("Energetyka Wodna" - 1/2016) Aby ochrona środowiska miała wymiar nie tylko teoretyczny,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2.1 do wniosku o dofinansowanie FORMULARZ W ZAKRESIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Załącznik nr 2.1 do wniosku o dofinansowanie FORMULARZ W ZAKRESIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Załącznik nr 2.1 do wniosku o dofinansowanie FORMULARZ W ZAKRESIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 47 Nazwa i adres wnioskodawcy (miejsce i data) FORMULARZ W ZAKRESIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r. 1 Projekt PO RYBY 2014-2020 został opracowany w oparciu o: przepisy prawa UE: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA Z WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI ZA LATA 2011-2013. Łucja Dec Departament Gospodarki Odpadami

SPRAWOZDANIA Z WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI ZA LATA 2011-2013. Łucja Dec Departament Gospodarki Odpadami SPRAWOZDANIA Z WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI ZA LATA 2011-2013 Łucja Dec Departament Gospodarki Odpadami Art. 18 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Koncepcja opracowania MasterPlanów

Koncepcja opracowania MasterPlanów V KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWA POWODZIOWEGO W REGIONIE WODNYM ŚRODKOWEJ WISŁY Warszawa, 28062013 r Koncepcja opracowania MasterPlanów Adriana Dembowska Zastępca Dyrektora Departamentu Planowania i Zasobów

Bardziej szczegółowo

Planowanie w gospodarowaniu wodami jako instrument zarządzania zasobami wodnymi

Planowanie w gospodarowaniu wodami jako instrument zarządzania zasobami wodnymi Planowanie w gospodarowaniu wodami jako instrument zarządzania zasobami wodnymi Seminarium Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry Ustroń, 2 kwietnia 2009 Cele współczesnej polityki

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z wód regionu wodnego /zlewni - znaczenie, możliwości wprowadzenia potrzeb przyrodniczych

Warunki korzystania z wód regionu wodnego /zlewni - znaczenie, możliwości wprowadzenia potrzeb przyrodniczych Warunki korzystania z wód regionu wodnego /zlewni - znaczenie, możliwości wprowadzenia potrzeb przyrodniczych Przemysław Nawrocki WWF, Ptaki Polskie Jak dbać o obszar Natura 2000 i o wody - w procesach

Bardziej szczegółowo

MASTERPLAN DLA DORZECZA WISŁY. Mateusz Balcerowicz Departament Zasobów Wodnych Płock, 12 maja 2014 r.

MASTERPLAN DLA DORZECZA WISŁY. Mateusz Balcerowicz Departament Zasobów Wodnych Płock, 12 maja 2014 r. MASTERPLAN DLA DORZECZA WISŁY Mateusz Balcerowicz Departament Zasobów Wodnych Płock, 12 maja 2014 r. PROJEKT MASTERPLANU DLA OBSZARU DORZECZA WISŁY I ODRY Masterplany Masterplany będą dokumentem: O charakterze

Bardziej szczegółowo

apgw/apwśk założenia i stan realizacji projektu

apgw/apwśk założenia i stan realizacji projektu Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy apgw/apwśk założenia i stan realizacji projektu Przemysław Gruszecki Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.4.2016 r. COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PRAC INSPIRE NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH W ZAKRESIE MONITOROWANIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI. Przemysław Malczewski

MONITOROWANIE PRAC INSPIRE NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH W ZAKRESIE MONITOROWANIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI. Przemysław Malczewski MONITOROWANIE PRAC INSPIRE NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH W ZAKRESIE MONITOROWANIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI Przemysław Malczewski PLAN PREZENTACJI PLAN PREZENTACJI Dokumenty i wytyczne KE Monitorowanie wdrażania wymogów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZGODNOŚCI PROJEKTU Z POLITYKĄ OCHRONY ŚRODOWISKA

ANALIZA ZGODNOŚCI PROJEKTU Z POLITYKĄ OCHRONY ŚRODOWISKA ANALIZA ZGODNOŚCI PROJEKTU Z POLITYKĄ OCHRONY ŚRODOWISKA 1. Czy w ramach projektu realizowane jest przedsięwzięcie w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 13) ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja i zakres projektu pozakonkursowego dla miast:

Koncepcja i zakres projektu pozakonkursowego dla miast: Koncepcja i zakres projektu pozakonkursowego dla miast: Przygotowanie lub aktualizacja planów adaptacji do zmian klimatu w miastach - POIiŚ 2014-2020 Szymon Tumielewicz Departament Zrównoważonego Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ochrona euro przed fałszowaniem *

Ochrona euro przed fałszowaniem * C 286 E/76 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 27.11.2009 PRZEZ RADĘ Poprawka 19 Wniosek dotyczący decyzji ramowej Rady Artykuł 11 ustęp 1 litera a) punkt (iva) (nowy) Poprawka 20 Wniosek dotyczący decyzji

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2012/25/UE

DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2012/25/UE 10.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 275/27 DYREKTYWY DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2012/25/UE z dnia 9 października 2012 r. ustanawiająca procedury przekazywania informacji w związku z wymianą

Bardziej szczegółowo

w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk Partnerstwo dla prewencji

w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk Partnerstwo dla prewencji Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy Partnerstwo dla prewencji www.healthy-workplaces.eu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Środowisko dla Rozwoju ENEA. Oceny oddziaływania na środowisko

Partnerstwo Środowisko dla Rozwoju ENEA. Oceny oddziaływania na środowisko Partnerstwo Środowisko dla Rozwoju ENEA Oceny oddziaływania na środowisko Katarzyna Twardowska Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko GDOŚ grudzień 2010 r. Projekty finansowane ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie w komponencie GOSPODARKA WODNA. WFOŚiGW w Zielonej Górze październik, 2015 r.

Szkolenie w komponencie GOSPODARKA WODNA. WFOŚiGW w Zielonej Górze październik, 2015 r. Szkolenie w komponencie GOSPODARKA WODNA październik, 2015 r. ZAKRES SZKOLENIA 1. Działalność Funduszu 2. Kryteria wyboru przedsięwzięć 3. Procedura ubiegania się o dofinansowanie 4. Formularz wniosku

Bardziej szczegółowo

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU Wytyczne 1 Bruksela, dnia 1.2.2010 r. - Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

1991L0157 PL

1991L0157 PL 1991L0157 PL 25.01.1999 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA RADY z dnia 18 marca 1991 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 270. ds. Zarządzania Środowiskowego

PLAN DZIAŁANIA KT 270. ds. Zarządzania Środowiskowego Strona 2 PLAN DZIAŁANIA KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego STRESZCZENIE Komitet Techniczny ds. Zarządzania Środowiskowego został powołany 27.02.1997 r. w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI dla potrzeb procesu rekrutacji karpackich samorządów do udziału w projekcie Karpacki Uniwersytet Partycypacji

REGULAMIN REKRUTACJI dla potrzeb procesu rekrutacji karpackich samorządów do udziału w projekcie Karpacki Uniwersytet Partycypacji REGULAMIN REKRUTACJI dla potrzeb procesu rekrutacji karpackich samorządów do udziału w projekcie Karpacki Uniwersytet Partycypacji 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa weszła w życie 8 lipca 2010 r. ( 20 dni po opublikowaniu). Warunkowość ex ante - Dyrektywa 2010/31/UE. Kraków, 5-6 lipca 2012 r.

Dyrektywa weszła w życie 8 lipca 2010 r. ( 20 dni po opublikowaniu). Warunkowość ex ante - Dyrektywa 2010/31/UE. Kraków, 5-6 lipca 2012 r. Ministerstwo Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej Ministry of Transport, Construction and Maritime Economy Efektywność energetyczna oraz racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych w aspekcie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja i zakres projektu pozakonkursowego dla miast:

Koncepcja i zakres projektu pozakonkursowego dla miast: Koncepcja i zakres projektu pozakonkursowego dla miast: Przygotowanie lub aktualizacja planów adaptacji do zmian klimatu w miastach - POIiŚ 2014-2020 Szymon Tumielewicz Departament Zrównoważonego Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rezolucja w sprawie strategicznego kierunku Konferencji

Rezolucja w sprawie strategicznego kierunku Konferencji Rezolucja w sprawie strategicznego kierunku Konferencji Mając na uwadze że: a. W ramach 33 Konferencji przyjęto nowy regulamin; 1 b. W regulaminie przewidziano, że w ramach sesji zamkniętej określony zostanie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Warszawa 2014 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ramowy przebieg strategicznej oceny

Bardziej szczegółowo

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 29.11.2011 2011/0156(COD) PROJEKT OPINII Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego,

Bardziej szczegółowo

Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy *

Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy * P6_TA(2005)0146 Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy * Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr

Bardziej szczegółowo

Nowe prawo wodne jako podstawa gospodarowania wodami w Polsce Departament Zasobów Wodnych Ministerstwo Środowiska

Nowe prawo wodne jako podstawa gospodarowania wodami w Polsce Departament Zasobów Wodnych Ministerstwo Środowiska Nowe prawo wodne jako podstawa gospodarowania wodami w Polsce Departament Zasobów Wodnych Ministerstwo Środowiska 6 marca 2017 r. Zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Nadrzędnym celem resortu środowiska

Bardziej szczegółowo

I spotkanie Grupy Roboczej ds. Adaptacji do Zmian Klimatu w ramach działania krajowej sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju. 2 czerwca 2015 r.

I spotkanie Grupy Roboczej ds. Adaptacji do Zmian Klimatu w ramach działania krajowej sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju. 2 czerwca 2015 r. I spotkanie Grupy Roboczej ds. Adaptacji do Zmian Klimatu w ramach działania krajowej sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 2 czerwca 2015 r. Plan prezentacji Sieć Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju

Bardziej szczegółowo

VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska

VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska Ustawa Prawo ochrony środowiska wymaga określenia w programie środków niezbędnych do osiągnięcia celów, w tym mechanizmów prawno-ekonomicznych i środków finansowania.

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Projektu Samooceny (CAF) Urzędu Gminy w Rzgowie

Plan Komunikacji Projektu Samooceny (CAF) Urzędu Gminy w Rzgowie Plan Komunikacji Projektu Samooceny (CAF) Urzędu Gminy w Rzgowie Rzgów, wrzesień 2011 r. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie.....2 1. Projekt wdrożenia metody CAF w Urzędzie.....3 2. Plan komunikacji uczestników

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU Marta Wronka

FORMULARZ WNIOSKU Marta Wronka FORMULARZ WNIOSKU Marta Wronka Wydział ds. Programu LIFE Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej NA DOBRY POCZĄTEK Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1293/2013 z dnia 11

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Aktualizacja planów gospodarowania wodami

Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Aktualizacja planów gospodarowania wodami Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Aktualizacja planów gospodarowania wodami Aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji Programu wodno - środowiskowego kraju programy działań

Projekt aktualizacji Programu wodno - środowiskowego kraju programy działań Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Projekt aktualizacji Programu wodno - środowiskowego kraju programy działań Rafał Kosieradzki specjalista

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Informowanie, konsultacje i uczestnictwo w ochronie środowiska OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC SPOŁECZEŃSTWA

Informowanie, konsultacje i uczestnictwo w ochronie środowiska OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC SPOŁECZEŃSTWA Informowanie, konsultacje i uczestnictwo w ochronie środowiska OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC SPOŁECZEŃSTWA REGULACJE PRAWNE - wspólnotowe Konwencja z Aarhus reguluje następujące kwestie: Dostęp społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Warunki II konkursu wniosków w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna w 2012 r.

Warunki II konkursu wniosków w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna w 2012 r. Warunki II konkursu wniosków w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna w 2012 r. Termin naboru wniosków: 24.09.2012 r. 08.10.2012 r. Konkurs ogłoszony w ośmiu kategoriach Całkowita alokacja

Bardziej szczegółowo

Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy *

Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy * 23.2.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 45 E/87 P6_TA(2005)0146 Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy * Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu

Bardziej szczegółowo

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski 1 SEAP Sustainable Energy Action

Bardziej szczegółowo

Partycypacja w obszarze ekologii: szanse, możliwości, zagrożenia

Partycypacja w obszarze ekologii: szanse, możliwości, zagrożenia Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Partycypacja w obszarze ekologii: szanse, możliwości, zagrożenia Marek Kryda Opracowanie powstało w ramach programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 16.12.2011 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 1788/2009, którą złożył M.T. (Bułgaria) w sprawie fabryki asfaltu w Sewliewie w Bułgarii CM\887583.doc

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Stowarzyszenie Jeden Świat (SJŚ) i holenderski Oxfam Novib, realizują wspólny projekt pt. E-Motive, który dotyczy transferu wiedzy z Krajów Globalnego

Bardziej szczegółowo

PL 2 PL UZASADNIENIE. 1. KONTEKST WNIOSKU Przyczyny i cele wniosku

PL 2 PL UZASADNIENIE. 1. KONTEKST WNIOSKU Przyczyny i cele wniosku 1. KONTEKST WNIOSKU Przyczyny i cele wniosku UZASADNIENIE Wniosek dotyczy przyjęcia, na mocy art. 218 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Spotkanie konsultacyjne na temat Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2017 rok

Spotkanie konsultacyjne na temat Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2017 rok Spotkanie konsultacyjne na temat Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2017 rok Katowice, 7 marca 2016 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 74/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie europejskiego

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W PLANOWANIU GOSPODAROWANIA WODAMI WYRAZEM WSPÓLNEJ TROSKI O ŚRODOWISKO

UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W PLANOWANIU GOSPODAROWANIA WODAMI WYRAZEM WSPÓLNEJ TROSKI O ŚRODOWISKO Dubiecko Krzywcza Nozdrzec Dynów IV Konferencja Naukowo Techniczna Błękitny San Nozdrzec, 20 21 kwietnia 2007 Dydnia mgr inŝ. Barbara CHAMMAS dr inŝ. Jerzy GRELA REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM:

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji jest opisem celów, działań komunikacyjnych i środków przekazu (narzędzi) używanych w celu przekazywania informacji na linii LGD - społeczności

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

inwestowanie w działania na rzecz klimatu inwestowanie w program LIFE

inwestowanie w działania na rzecz klimatu inwestowanie w program LIFE inwestowanie w działania na rzecz klimatu inwestowanie w program LIFE PRZEGLĄD NOWEGO PODPROGRAMU LIFE DOTYCZĄCEGO DZIAŁAŃ NA RZECZ KLIMATU NA LATA 2014 2020 Czym jest nowy podprogram LIFE dotyczący działań

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Dębołęce W OBSZARZE: Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Dębołęce W OBSZARZE: Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Ocena oddziaływania na środowisko -zmiany w ocenie oddziaływania na środowisko -obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.

Ocena oddziaływania na środowisko -zmiany w ocenie oddziaływania na środowisko -obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. Ocena oddziaływania na środowisko -zmiany w ocenie oddziaływania na środowisko -obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Spis

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E 1. Potrzeba i cel ratyfikacji poprawki do Konwencji Konwencję o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach

Bardziej szczegółowo

Monika Kotulak Klub Przyrodników. Jak bronić swojej rzeki, warsztaty Klubu Przyrodników i WWF, Schodno czerwca 2012

Monika Kotulak Klub Przyrodników. Jak bronić swojej rzeki, warsztaty Klubu Przyrodników i WWF, Schodno czerwca 2012 Monika Kotulak Klub Przyrodników Jak bronić swojej rzeki, warsztaty Klubu Przyrodników i WWF, Schodno 16 17 czerwca 2012 Ramowa Dyrektywa Wodna "...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny,

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego

Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego kraju Katarzyna Banaszak Marta Saracyn Co to jest

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2011 r.

Uchwała Nr /2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2011 r. Projekt Zarządu Województwa Opolskiego Uchwała Nr /2011 z dnia 2011 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania strategii rozwoju województwa opolskiego Na podstawie art. 12 a ustawy

Bardziej szczegółowo

Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego

Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego (BSR) Katowice, 24 listopada 2014 r. Obszar programu Dania Niemcy (częściowo) Polska Litwa Łotwa Estonia Finlandia Szwecja Norwegia Rosja (częściowo,

Bardziej szczegółowo

CLIMCITIES ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

CLIMCITIES ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU PROJEKT CLIMCITIES ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU MAŁYCH I ŚREDNICH MIAST POLSKI INFORMACJA O PROJEKCIE DLA MIAST WYKONAWCY PROJEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY VISTA ANALYSE Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie planów gospodarowania wodami w pierwszym cyklu planistycznym w Polsce

Tworzenie planów gospodarowania wodami w pierwszym cyklu planistycznym w Polsce Tworzenie planów gospodarowania wodami w pierwszym cyklu planistycznym w Polsce Agnieszka Hobot MGGP S.A. RADY GOSPODARKI WODNEJ SEMINARIUM 4 KWIETNIA 2009, USTROŃ Podstawa prawna Dyrektywa Parlamentu

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA IV RPO WO ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA IV RPO WO ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA IV RPO WO 2014-2020 ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa Działanie IV Zapobieganie zagrożeniom 4.1 Mała retencja 1. LP Nazwa kryterium Źródło informacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA. (Dz. U. z dnia 12 grudnia 2007 r.)

UMOWA. (Dz. U. z dnia 12 grudnia 2007 r.) UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o realizacji Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym z dnia 25 lutego 1991 r., podpisana

Bardziej szczegółowo

Aneks do Porozumienia z dnia 19 lipca 2012 roku o współpracy w ramach Partnerstwa na rzecz Rozwoju Gminy Bulkowo, zawartego pomiędzy:

Aneks do Porozumienia z dnia 19 lipca 2012 roku o współpracy w ramach Partnerstwa na rzecz Rozwoju Gminy Bulkowo, zawartego pomiędzy: Aneks do Porozumienia z dnia 19 lipca 2012 roku o współpracy w ramach Partnerstwa na rzecz Rozwoju Gminy Bulkowo, zawartego pomiędzy: 1. Gminą Bulkowo z siedzibą w Bulkowie, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo,

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska

Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska Monika Dziadkowiec Dyrektor Generalna Warszawa, 5.07.2012 r. Ministerstwo Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013

Dokument z posiedzenia B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013 PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Dokument z posiedzenia 22.4.2013 B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013 zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Udział społeczeństwa w procedurach OŚ

Udział społeczeństwa w procedurach OŚ Udział społeczeństwa w procedurach OŚ Teresa Weber 24.05.2013, Wrocław Konferencja ELNI EIA 2013 Wrocław Dyrektywa OŚ - wyzwania i perspektywy w świetle dotychczasowych doświadczeń oraz opublikowanej ostatnio

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 106/2008. z dnia 15 stycznia 2008 r. (Wersja przekształcona)

ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 106/2008. z dnia 15 stycznia 2008 r. (Wersja przekształcona) 13.2.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 39/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

P6_TA-PROV(2005)0329 Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy: narażenie pracowników na promieniowanie optyczne ***II

P6_TA-PROV(2005)0329 Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy: narażenie pracowników na promieniowanie optyczne ***II P6_TA-PROV(2005)0329 Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy: narażenie pracowników na promieniowanie optyczne ***II Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego

Bardziej szczegółowo

Środowisko dla Rozwoju

Środowisko dla Rozwoju ENEA Krajowa sieć partnerstwa Środowisko dla Rozwoju na rzecz promowania zasad zrównowaŝonego rozwoju i jej rola we wdraŝaniu POIiŚ 27 maja 2010 r. Zamość Spis treści 1. Europejska Sieć Organów Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.6.2016 r. COM(2016) 400 final 2016/0186 (COD) Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca decyzję nr 445/2014/UE ustanawiającą działanie Unii na rzecz

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne w zakresie rewitalizacji terenów zdegradowanych

Uwarunkowania prawne w zakresie rewitalizacji terenów zdegradowanych Odpady i rekultywacja terenów poprzemysłowych Uwarunkowania prawne w zakresie rewitalizacji terenów zdegradowanych dr inż. Jurand BIEŃ Katowice, 23 czerwca 204 r. Proces rewitalizacji obejmuje: Odtworzenie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Witam s erdecznie serdecznie Anna Bielak

Witam s erdecznie serdecznie Anna Bielak Witam serdecznie Witam serdecznie Anna Bielak Informacje o projekcie Program Aktywności Samorządowej PAS innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych Priorytet V Dobre

Bardziej szczegółowo

Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak

Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak Kto wierzy, że powinniśmy.. Zanieczyszczać bardziej niż musimy Wykorzystywać więcej energii niż potrzebujemy Dewastować środowisko

Bardziej szczegółowo