RDW, czyli RAMOWA DYREKTYWA WODNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RDW, czyli RAMOWA DYREKTYWA WODNA"

Transkrypt

1 RDW, czyli RAMOWA DYREKTYWA WODNA "...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które musi być chronione, bronione i traktowane jako takie..." Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE jest odpowiedzią na wieloletnie wysiłki Wspólnoty zmierzające w kierunku lepszej ochrony wód poprzez ustalenie zintegrowanej europejskiej polityki wodnej opartej na przejrzystych, efektywnych i spójnych ramach legislacyjnych. RDW porządkuje i koordynuje istniejące europejskie ustawodawstwo wodne. Wprowadza ekologiczne, holistyczne podejście do oceny stanu wód i planowania gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz pomocniczości. Ustanawia ramy działań na rzecz ochrony śródlądowych wód powierzchniowych, wód przejściowych, wód przybrzeżnych oraz wód podziemnych. Traktowanie wody jako surowca przyczyniło się nie tylko do degradacji zasobów wodnych, ale również do zaniku niezwykle cennych przyrodniczo ekosystemów wodnych i lądowych związanych ze środowiskiem wodnym. Dlatego współczesne podejście do problematyki gospodarki wodnej wymaga działań na terenie całej zlewni lub dorzecza. Krokiem milowym wprowadzonym w RDW jest właśnie uwzględnienie zasobów wodnych nie tylko jako części systemu wodno-gospodarczego, lecz również jako czynnika tworzącego siedliska, których stan zależy od wypadkowej kierunków działań na terenie całej zlewni. Żaden z dotychczasowych aktów prawnych krajów Unii Europejskiej nie podchodził do zagadnień ochrony zasobów wodnych tak kompleksowo z uwzględnieniem ochrony ekosystemów wodnych, lądowych i bagiennych, oraz społeczno-gospodarczych efektów susz i powodzi. Operacyjnym celem RDW jest osiągnięcie dobrego stanu wszystkich części wód, poprzez określenie i wdrożenie koniecznych działań w ramach zintegrowanych programów działań w państwach członkowskich do 2015 roku. Punktem wyjścia dla nowej polityki wodnej jest wykonanie analizy charakterystyki dorzeczy oraz wpływu działalności człowieka, jak również analizy ekonomicznej korzystania z wód, szczególnie w kontekście zwrotu kosztów za usługi wodne w celu zrównoważonego korzystania z wody. Zgodnie z RDW wspólnotowa polityka wodna powinna być oparta na podejściu łączonym polegającym na ograniczaniu zanieczyszczeń u źródła ich powstawania, poprzez ustanowienie dopuszczalnych wartości emisji oraz środowiskowych norm jakości. Konieczne jest zatem ustalenie listy substancji priorytetowych oraz uzgodnienie działań, jakie powinny zostać podjęte dla przeciwdziałania zanieczyszczaniu wód tymi substancjami. Biorąc pod uwagę różnorodne uwarunkowania i potrzeby na terytorium Wspólnoty oraz zasadę odpowiedzialności poszczególnych państw członkowskich programy działań powinny być dostosowane do warunków lokalnych. Osiągnięcie celów niniejszej dyrektywy jest zatem uzależnione od ścisłej współpracy i spójnych działań na poziomie wspólnotowym, państw członkowskich oraz lokalnym, jak również od informacji, konsultacji i udziału społeczeństwa. Elementy kluczowe RDW: ochrona wszystkich wód, powierzchniowych oraz podziemnych w aspekcie całościowym, osiągnięcie dobrego stanu wód do roku 2015, zintegrowane gospodarowanie wodami w oparciu o obszary dorzeczy, łączne podejście dotyczące regulacji emisji i standardów jakościowych wody oraz stopniowe eliminowanie substancji szczególnie niebezpiecznych, instrumenty ekonomiczne: analiza ekonomiczna oraz zwrot kosztów za usługi wodne w celu zrównoważonego użytkowania wody, zaangażowanie społeczeństwa oraz użytkowników wody. 1

2 Szczególną rolę w RDW odgrywa monitoring stanu wód jako narzędzie w określaniu kierunku działań na obszarze dorzecza i gospodarowania zasobami wodnymi. Transpozycja Ramowej Dyrektywy Wodnej do polskiego prawa: RDW jest transponowana przez Ustawę z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne, wraz z Ustawą z dnia 23 listopada 2002 roku o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2002 roku Nr 233, poz. 1957) oraz szeregiem aktów wykonawczych. Harmonogram wdrażania RDW: transpozycja do prawa polskiego, zidentyfikowanie obszarów dorzeczy, identyfikacja i ocena oddziaływania antropogenicznych, analiza ekonomiczna korzystania z wód, rejestr obszarów chronionych, programy monitoringu operacyjnego, rozpoczęcie konsultacji społecznych, plan gospodarowania wodami w dorzeczu, polityka opłat, operacyjne programy działań, cele środowiskowe. Za główne cele postawiono w RDW: Ochronę i poprawę warunków, a gdy to niemożliwe utrzymanie stanu obecnego ekosystemów wodnych, a także lądowych i podmokłych, bezpośrednio uzależnionych od ekosystemów wodnych (w odniesieniu do potrzeb wodnych). Propagowanie zrównoważonego korzystania z wody opartego na długoterminowej ochronie dostępnych zasobów wodnych. Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu czystości środowiska wodnego. Przedsięwzięcia te powinny prowadzić do ograniczania zrzutów, emisji i strat priorytetowych substancji niebezpiecznych, a w dalszej perspektywie do zaprzestania lub stopniowego eliminowania tego typu działalności. Stopniowe ograniczenie zanieczyszczenia wód podziemnych i zapobieganie ich dalszej degradacji. Dążenie do zmniejszania skutków powodzi i suszy, przez co osiągnięte zostaną wymierne korzyści: a)zapewnione zostanie odpowiednie zaopatrzenie w dobrej jakości wodę powierzchniową i podziemną, co jest niezbędne dla zrównoważonego, i sprawiedliwego korzystania z wód. b)ulegnie redukcji ilość zanieczyszczenia wód podziemnych. c)zapewniona będzie ochrona wód terytorialnych i morskich. d)wypełnione zostaną odpowiednie umowy międzynarodowe, w tym te traktujące o ochronie środowiska morskiego i zapobiegające jego zanieczyszczaniu. RDW określa też ramy przestrzenne, będące podstawowymi obszarami prowadzonych działań. Stworzona została jednostka administracyjna, zwana obszarem dorzecza, której terytorium pokrywa się z 2

3 obszarem zlewni lub grupy zlewni. Dyrektywa zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące wyznaczania ww. jednostek i kwalifikowania warstw wodonośnych. Duży nacisk został położony na zlewnie międzynarodowe, w gospodarowaniu którymi należy skoordynować działania wszystkich zainteresowanych państw sąsiadujących. Wszystkie te zadania niezbędne do wprowadzenia w życie dyrektywy należało wdrożyć do roku. Dyrektywa precyzuje efekty i terminy ich osiągnięcia: dla wód powierzchniowych okres w jakim należy osiągnąć najlepszy z możliwych stan ekologiczny oraz chemiczny wynosi 15 lat - na działania te składają się ochrona, poprawa i przywracanie przekształconych charakterystyk hydromorfologicznych; dla wód podziemnych okres 15 lat został wyznaczony na osiągnięcie dobrego stanu zarówno jakościowego jak i ilościowego. Taki sam okres został wyznaczony na wprowadzenie w życie norm i zobowiązań dotyczących obszarów chronionych. W przypadku gdy odtwarzanie pożądanych charakterystyk hydromorfologicznych części wód, konieczne dla osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego, mają zdecydowanie niekorzystny wpływ na środowisko w szerszym znaczeniu, żeglugę, działalność, do celów której woda jest magazynowana, regulację wód, zapobieganie powodzi, odwadnianie ziemi lub inne równie ważne czynności człowieka związane ze zrównoważonym rozwojem, i gdy dobry stan ekologiczny nie może być osiągnięty na innej drodze ze względu na nieproporcjonalne koszty, Państwo może uznać takie wody za sztuczne lub silnie zmienione. W przypadku takich systemów, za cel postawiono sobie osiągnięcie dobrego stanu chemicznego i potencjału ekologicznego, bez konieczności renaturyzacji. Całość warunków oraz opis ustalania różnych stanów znajdują się w załączniku V dyrektywy. Dyrektywa przewiduje także możliwość odstępstwa od osiągnięcia wyznaczonych celów. Wymienia się powody zarówno ekonomiczne jak i techniczne, przy zaistnieniu których Państwo nie ponosi odpowiedzialności za niewdrożenie założeń Dyrektywy. Na Każde Państwo Członkowskie nałożony został obowiązek dokonywania analizy charakterystyk, przeglądu wpływu działalności człowieka na stan wód powierzchniowych i podziemnych oraz analizy ekonomicznej wykorzystywania wody. Wszystkie powyżej wymienione działania zostały uszczegółowione w załącznikach II oraz III. Dodatkowo dyrektywa nakazuje prowadzenie rejestru obszarów chronionych, powoływanych dla ochrony znajdujących się tam wód powierzchniowych i podziemnych oraz tych wyznaczonych w celu zachowania siedlisk i gatunków bezpośrednio uzależnionych od wody. Szczególną uwagę poświęcono warunkom poboru wód dla zaopatrzenia ludności i monitoringowi tych wód. Państwa Członkowskie muszą zapewnić w ciągu 6 lat opracowanie programów monitoringu stanu wód oraz ich ujęć, w celu ustanowienia spójnego i kompleksowego przeglądu stanu wód na każdym obszarze dorzecza. Prócz monitoringu dyrektywa nakłada obowiązek do wprowadzenia programu działań dla wszystkich obszarów dorzeczy i planów gospodarowania wodami w dorzeczu. Wszelkie wytyczne i procedury dotyczące monitoringu zawarto w art. 21 oraz w załączniku V Dyrektywy. Poza tym ustalono kierunki polityki opłat za wodę w celu zachęcenia użytkowników do efektywniejszego wykorzystywania zasobów wodnych i wprowadzenia w życie zasady "zanieczyszczający płaci". Nacisk położono na kompleksowe podejście do działań związanych z emisją substancji do środowiska i normami tych emisji oraz kontrolę (która powinna opierać się na najlepszych dostępnych technikach - BAT). Akty prawne i programy związane z wprowadzaniem w życie na obszarze RP postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej: Ustawa Prawo Ochrony Środwiska z późniejszymi zmianami Ustawa prawo wodne z późniejszymi zmianami Ustawa o odpadach z późniejszymi zmianami Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych Programy ochrony wód przed azotanami pochodzenia rolniczego 3

4 Programy poprawy jakości wód przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę do picia Programy działań ujęte w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy dla osiągnięcia celów środowiskowych Programy monitoringu wód w obszarach dorzeczy Mokradła a RDW Ramowa Dyrektywa wśród swoich celów jasno podaje ochronę, odtworzenie oraz poprawę zaopatrzenia w wodę mokradeł. W artykule 1 (a) czytamy: Celem niniejszej dyrektywy jest ustalenie ram dla działań na rzecz ochrony śródlądowych wód powierzchniowych, wód przejściowych, wód przybrzeżnych oraz wód podziemnych, polegających na: (a) zapobieganiu dalszemu pogarszaniu się ekosystemów wodnych oraz ochronie i poprawie stanu tych ekosystemów wodnych, a także, w odniesieniu do potrzeb wodnych, stanu ekosystemów lądowych i terenów podmokłych bezpośrednio uzależnionych od ekosystemów wodnych; Ochrona i poprawa wód powierzchniowych oraz podziemnych będzie osiągnięta poprzez zastosowanie celów ekologicznych Dyrektywy oraz, gdzie stosowne, poprzez wykorzystanie ochrony i odbudowy mokradeł by osiągnąć te cele w ekonomiczny i podtrzymywalny sposób. Jednym z najważniejszych osiągnięć dyrektywy w tworzeniu nowych ram dla gospodarowania wodami w dorzeczu jest uwaga, jaką poświęca się w niej kluczowym zależnościom, jakie zachodzą między podstawowymi elementami sieci wodnej. Rola obszarów podmokłych w tym względzie może okazać się przydatna. Mimo że dyrektywa odnosi się do obszarów podmokłych, nie definiuje ich, ani nie precyzuje ich maksymalnej i minimalnej wielkości. Dyrektywa nie zawiera również wymogów ani zaleceń dla obszarów podmokłych lub innych ekosystemów lądowych jako takich. Niemniej jednak, cele środowiskowe RDW należy podejmować i monitorować za pośrednictwem części wód. Jest zatem ważne, aby Państwa Członkowskie miały jasne rozumienie zależności zachodzących między częściami wód (podziemnych oraz powierzchniowych) a obszarami podmokłymi w celu zrozumienia w jaki sposób systemy te mogą być włączone do cyklu planowania gospodarowania wodami w dorzeczu. Mokradła maja swoją rolę w osiągnięciu celów RDW oraz pomagają w wypełnieniu programu działań, oraz w jego dostosowaniu do warunków regionalnych i miejscowych. Państwa Członkowskie mogą zdecydować się na zastosowanie zarządzania mokradłami, aby zapewnić najbardziej ekologiczne i ekonomiczne podejście. Jak RDW chroni wody? RDW wyznacza dla wszystkich typów wód powierzchniowych cele dotyczące ich jakości, które zawierają wymagania opisane parametrami chemicznymi, biologicznymi i hydromorfologicznymi. Dla wód podziemnych wytyczono cele sparametryzowane pod kątem chemicznym i ilościowym. Państwa Członkowskie muszą osiągnąć te cele do 2015 r. Wszelkie odstępstwa np. czasowe (przesuniecie termin osiągnięcia celów na 2027r.) i wyjątki, np. obniżenie wymagań dla niektórych części wód, podlegają ścisłym regulacjom i kontroli i musi być uzasadnione względami technicznymi, ekonomicznymi, ekologicznymi i społecznymi. W jaki sposób kontrolowane będzie wdrażanie RDW? Państwa Członkowskie mają obowiązek przygotować dla wszystkich obszarów dorzeczy, znajdujących się na terytorium Wspólnoty, programy działań i plany gospodarowania wodami. Programy i 4

5 plany muszą zostać przedłożone Komisji Europejskiej do 2009 r., a ich wdrożenie ma nastąpić do 2015 r. Ich aktualizacja odbywać się musi co 6 lat. Państwa Członkowskie przedkładają Komisji podsumowujące sprawozdania z przeprowadzenia analiz ekonomicznych oraz presji i oddziaływań, charakterystyki obszarów dorzecza, a także programów monitoringu. Ile kosztuje wdrażanie RDW, kto ponosi koszty? Koszty zależą od tego, jak dalece aktualny stan wód odbiega od stanu docelowego. Aby koszty nie były zbyt wysokie, RDW wymaga zbadania najbardziej efektywnych ekonomiczne programów działań. Największe koszty ochrony wód wynikają jednakże nie z postanowień RDW, ale z postanowień innych dyrektyw kontrolujących zanieczyszczenia wód, np. dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Zasada zanieczyszczający płaci powinna znaleźć odzwierciedlenie w odpowiednich krajowych instrumentach prawno finansowych. Instytucje odpowiedzialne i zaangażowane we wdrożenie RDW Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej wymaga działań zarówno na poziomie krajowym (na obszarach dorzeczy), na poziomie regionalnym (na obszarach ośmiu regionów wodnych), jak i w skali zlewni czy też jednolitych części wód, o ile zachodzi taka konieczność. Na poziomie krajowym organem koordynującym i odpowiedzialnym za wdrożenie dyrektywy jest Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, którego funkcję pełni obecnie Minister Środowiska. Na poziomie regionów wodnych instytucjami odpowiedzialnymi za działania wdrożeniowe są regionalne zarządy gospodarki wodnej. Ponadto we wdrażaniu RDW uczestniczą także: Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Zdrowia. Zaangażowane we wdrażanie RDW są wszystkie instytucje, których działalność wiąże się w sposób bezpośredni lub pośredni z gospodarką wodną, a więc m.in.: Inspekcja Ochrony Środowiska (GIOŚ, WIOŚ),Główny Inspektorat Sanitarny, SANEPiD Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Marszałkowskie, wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych, Starostwa powiatowe, Gminy, Państwowy Instytut Geologiczny (PIG), pełniący zadania państwowej służby hydrogeologicznej, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW), pełniący zadania państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej, Instytut Ochrony Środowiska (IOŚ), Instytut Morski. Instytucje odpowiedzialne i zaangażowane winny ze sobą współpracować przy wdrażaniu RDW. Z inicjatywą nawiązywania tej współpracy powinny występować instytucje odpowiedzialne. Udział społeczeństwa Udział społeczeństwa w procesie podejmowania decyzji w Polsce nie ma długiej tradycji. Społeczeństwo nie jest przyzwyczajone do wyrażania swoich opinii i punktów widzenia na publiczne tematy. Często przyczyną tego jest słaby dostęp do informacji. 5

6 W świadomości społecznej dość długo funkcjonował stereotyp, że ochrona przyrody to sprawa przyrodników i władz. W czasach, kiedy każdy ma prawo do decydowania o tym, co dzieje się w jego najbliższym otoczeniu, okazało się, że ochrona przyrody dotyczy wielu osób, a nawet większych grup społecznych. Kształtowanie poczucia aktywnego uczestnika w procesie decyzyjnym jest bardzo ważnym i zarazem trudnym zadaniem. Aktywny udział społeczeństwa to proces, który daje możliwość wpływania na podejmowanie decyzji poprzez dyskutowanie poszczególnych problemów oraz proponowanie własnych rozwiązań. Aktywne uczestnictwo społeczeństwa może również obejmować wspólne podejmowanie decyzji. Wdrażanie RDW wymaga zintensyfikowania działań na rzecz uspołeczniania procesu podejmowania decyzji. Zapewnienie realizacji tego celu wymaga aktywnego włączenia społeczeństwa do procesu podejmowania decyzji poprzez informowanie i konsultowanie z nimi wszelkich przedsięwzięć z zakresu gospodarowania wodami. Wszelkie informacje powinny być opublikowane i podawane do publicznej wiadomości. Ważne jest zdobycie społecznego poparcia dla podejmowanych działań poprzez uświadomienie indywidualnego wpływu i odpowiedzialności za środowisko wodne. Udział społeczeństwa według RDW Udział społeczeństwa odgrywa w Ramowej Dyrektywie Wodnej ważna rolę. Już w preambule tego dokumentu podkreślono, że osiągnięcie celów niniejszej dyrektywy jest uzależnione od ścisłej współpracy i spójnych działań na poziomie wspólnotowym, Państw Członkowskich oraz lokalnym, jak również od informacji, konsultacji i zaangażowania społeczeństwa, w tym użytkowników wody. RDW przewiduje trzy formy udziału społeczeństwa: dostarczanie informacji konsultacje społeczne czynne zaangażowanie. Zgodnie z przepisami dyrektywy, należy zapewnić dwie pierwsze z wyżej wymienionych form udziału, zaś do ostatniej z nich należy zachęcać. Mimo że w dyrektywie nie wymaga się czynnego zaangażowania, należy jednak zaznaczyć, jak bardzo użyteczne może się ono okazać dla realizacji celów w niej określonych. Można przyjąć, że te trzy formy składają się na udział społeczeństwa, chociaż zazwyczaj obejmuje on znacznie szerszy zakres działań niż zaleca się w dyrektywie. Czym zatem jest udział społeczeństwa? Można go ogólnie określić jako proces stwarzania społeczeństwu możliwości wywierania wpływu na rezultaty opracowywanych planów, czy przebiegu prac. Dlaczego potrzebny jest udział społeczeństwa? Udział społeczeństwa jest potrzebny przede wszystkim w celu zachowania zgodności z dyrektywą i osiągnięcia celów środowiskowych. Jednak najważniejsze, nie wykluczające się wzajemnie, potencjalne korzyści, które mogą wynikać z udziału społeczeństwa są następujące: demokratyzacja procesu podejmowania decyzji, poprawa jakości podejmowanych decyzji, kształtowanie świadomości społecznej na temat problemów środowiskowych, 6

7 uzyskanie społecznej akceptacji dla decyzji podejmowanych w zakresie planów i programów gospodarowania wodami, zapewnienie wymogów implementacyjnych Ramowej Dyrektywy Wodnej. nadanie bardziej przejrzystego i twórczego charakteru procesowi podejmowania decyzji. dostęp do informacji niemożliwych do zdobycia w inny sposób: o problemach, potrzebach, celach, możliwych sposobach rozwiązywania i metodach wdrożenia, zwiększenie zrozumienia przez użytkowników wody problemów, zróżnicowanych potrzeb oraz kosztów ich zaspokojenia, osiągnięcie kompromisów poprzez ograniczenie konfliktów, nieporozumień w odniesieniu do zagadnień związanych z gospodarowaniem wodami, zmniejszenie opóźnień oraz bardziej skuteczne przeprowadzenie procesu wprowadzania w życie dyrektywy wodnej. Poprzez udział społeczny mogą zostać wypracowane długoterminowe, szeroko akceptowane rozwiązania w związku z planowaniem w dorzeczu. Dzięki temu będzie możliwe zminimalizowanie w długiej perspektywie czasu potencjalnych konfliktów, problemów związanych z gospodarowaniem i kosztami. Strategia udziału społeczeństwa Określenie zakresu udziału społeczeństwa przy wdrażaniu RDW wymaga sporządzenia strategii tego udziału. Musi ona obejmować wszystkie poziomy planowania tj. poziom krajowy i poziom regionów wodnych. Opracowana przez zespół ds. udziału społeczeństwa przy Departamencie Zasobów Wodnych MŚ Strategia udziału społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce określa wytyczne na temat organizacji procesu udziału społeczeństwa na poziomie krajowym dorzecza Odry i dorzecza Wisły oraz na poziomie regionów wodnych. Zgodnie z zapisami Strategii na poziomie krajowym funkcję koordynującą proces udział społeczeństwa spełnia Biuro Gospodarki Wodnej pod nadzorem Ministra Środowiska, w imieniu którego działa Departament Zasobów Wodnych. W celu zapewnienia udziału społeczeństwa na poziomie krajowym utworzone będzie Krajowe Forum Wodnego dorzecza Odry i Wisły. Instrument ten przyczyni się do demokratyzacji procesu podejmowania decyzji, która wiąże się z uzyskaniem społecznej akceptacji dla decyzji podejmowanych w zakresie gospodarowania wodami. Organizacje uczestniczące w Krajowym Forum Wodnym będą reprezentować pełne spektrum interesów publicznych i prywatnego użytkowania wód. Działalność Krajowego Forum Wodnego znajdzie oddźwięk w jak najszerszych kręgach społeczeństwa i zachęcić je do udziału w rozwiązywaniu istotnych zagadnień gospodarki wodnej. Na poziomie regionalnym instytucjami odpowiedzialnymi za zapewnienie udziału społeczeństwa są Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej. Koordynatorem procesu na poziomie regionów wodnych jest Biuro Gospodarki Wodnej. Podstawowym instrumentem wykorzystywanym na tym poziomie są Rady Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych. Za pomocą Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych będą przekazywane zainteresowanym stronom informacje dotyczące między innymi: - Ramowej Dyrektywy Wodnej, jej celach oraz stanie zaawansowania prac wdrożeniowych na obszarze regionu wodnego, - organizacji gospodarki wodnej na terenie regionu wodnego. Rady Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych będą również pełnić istotną rolę w procesie konsultowania działań związanych z procesem opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarze regionu. Przy Radach Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych utworzone zostaną stałe Komisje ds. Udziału Społeczeństwa. Na forum Komisji będą: omawiane i komentowane rezultaty raportów 7

8 wymaganych przez Ramową Dyrektywę Wodną, omawiane i formułowane uwagi w odniesieniu do dokumentów przedstawianych na trzech etapach konsultacji społecznych oraz formułowane uwagi. Wprowadzona w życie strategia udziału społeczeństwa ma zapewnić: udział wszystkim zainteresowanym stronom, dwukierunkową komunikację między uczestnikami a administracją, uczestnikom możliwość wpływu na decyzje we wszystkich fazach procesu planowania, dostęp do informacji, uczestnikom prawo do informacji o ich wpływie na decyzje, oraz ustalić podmioty odpowiedzialne za wdrożenie strategii i zagwarantować niezbędne środki. Proces uczestnictwa społeczeństwa nie jest łatwy. Wymaga on wypracowania wielu technik, które przysłużą się do jego sukcesu. Proces ten wymaga również zapoznania się i wykorzystania technik komunikacji społecznej. Zatem Ramowa Dyrektywa Wodna wyraźnie podkreśla, że udział społeczeństwa jest kluczem do osiągnięcia wyznaczonych celów w odniesieniu do jakości wody. W tym stwierdzeniu zawiera się wieloletnie doświadczenie zgromadzone w dziedzinie gospodarowania wodami w Europie. Ważne jest jednak, by zdawać sobie sprawę z tego, że nie istnieją rozwiązania, które dałoby się dokładnie powielać. Dla każdego obszaru dorzecza trzeba znaleźć właściwy sposób postępowania, uwzględniając warunki kulturowe, sytuację społeczno-ekonomiczną, tradycje demokratyczne i zwyczaje administracyjne. Strona internetowa Ramowej Dyrektywy Wodnej Podstawowym źródłem informacji o wdrażaniu RDW jest strona internetowa, umieszczona na portalu Biura Gospodarki Wodnej: lub bezpośrednio: Strona ta jest narzędziem w przeprowadzanym procesie udziału społeczeństwa we wdrażaniu RDW. Będzie podstawowym nośnikiem informacji o RDW. Znajdzie się tam interaktywne forum służące do wymiany opinii przy przeprowadzanych konsultacjach społecznych. Lepsza jakość wody Dzięki wdrożeniu RDW zostanie zapewniony dostęp do wody o lepszej jakości. Pozwoli to osiągnąć odpowiednie warunki sanitarne i zdrowotne, stanowiące podstawę rozwoju każdej społeczności. Przestrzeganie zasady racjonalnego korzystania z zasobów wodnych oraz wprowadzenie zintegrowanej gospodarki zlewniowej pozwoli również na łączne traktowanie wód oraz środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego w skali dorzecza, co stanowi podstawę szeroko rozumianego procesu ekorozwoju. Poprawa jakości wód będzie także związana z zastosowaniem zasady "zanieczyszczający płaci", która powinna doprowadzić do zwiększenia nakładów inwestycyjnych na ochronę tego cennego zasobu. Łukasz Legutko 8

Nr 1045. Informacja. Udział społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej. Elżbieta Berkowska KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 1045. Informacja. Udział społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej. Elżbieta Berkowska KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Udział społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej Maj 2004 Elżbieta Berkowska Informacja Nr 1045 W preambule

Bardziej szczegółowo

RAMOWA DYREKTYWA WODNA

RAMOWA DYREKTYWA WODNA RAMOWA DYREKTYWA WODNA Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) wyznaczyła w 2000 r. cele dotyczące ochrony i przywracania ekosystemów wodnych będące podstawą zapewnienia długoterminowego zrównoważonego korzystania

Bardziej szczegółowo

RAMOWA DYREKTYWA WODNA - REALIZACJA INWESTYCJI W GOSPODARCE WODNEJ

RAMOWA DYREKTYWA WODNA - REALIZACJA INWESTYCJI W GOSPODARCE WODNEJ RAMOWA DYREKTYWA WODNA - REALIZACJA INWESTYCJI W GOSPODARCE WODNEJ dr inż. Małgorzata Bogucka-Szymalska Departament Zasobów Wodnych Warszawa, 11-12 czerwca 2015 r. Dyrektywy istotne dla inwestycji wodnych

Bardziej szczegółowo

Ramowa Dyrektywa Wodna cele i zadania. Olsztyn, 14.04.2010r.

Ramowa Dyrektywa Wodna cele i zadania. Olsztyn, 14.04.2010r. Ramowa Dyrektywa Wodna cele i zadania Olsztyn, 14.04.2010r. Ramowa Dyrektywa Wodna Dyrektywa 2000/60/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Wspólnoty Europejskiej Celem Dyrektywy jest ustalenie ram dla ochrony

Bardziej szczegółowo

Uwzględniający wyniki konsultacji społecznych

Uwzględniający wyniki konsultacji społecznych Uwzględniający wyniki konsultacji społecznych Karla Sobocińska Zdrowy deszcz Zdjęcie nagrodzone w konkursie fotograficznym "Woda w kadrze", zorganizowanym przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Plany gospodarowania wodami rzeka informacji

Plany gospodarowania wodami rzeka informacji Plany gospodarowania wodami rzeka informacji Piotr Piórkowski Wydział Planowania Gospodarowania Wodami Departament Planowania i Zasobów Wodnych PLANOWANIE WEDŁUG RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ PLANOWANIE WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Warszawa, 11 kwietnia 2014 r. Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Ustawa z dnia 18 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Aktualizacja planów gospodarowania wodami

Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Aktualizacja planów gospodarowania wodami Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Aktualizacja planów gospodarowania wodami Aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

Bardziej szczegółowo

Planowanie w gospodarowaniu wodami jako instrument zarządzania zasobami wodnymi

Planowanie w gospodarowaniu wodami jako instrument zarządzania zasobami wodnymi Planowanie w gospodarowaniu wodami jako instrument zarządzania zasobami wodnymi Seminarium Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry Ustroń, 2 kwietnia 2009 Cele współczesnej polityki

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH NA 2015 ROK I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT PLANOWANIA I ZASOBÓW WODNYCH. Derogacje, czyli odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych z tytułu art. 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej

DEPARTAMENT PLANOWANIA I ZASOBÓW WODNYCH. Derogacje, czyli odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych z tytułu art. 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej DEPARTAMENT PLANOWANIA I ZASOBÓW WODNYCH Derogacje, czyli odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych z tytułu art. 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej Nadrzędny dokument określający wymogi i standardy w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce stan obecny i zamierzenia

Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce stan obecny i zamierzenia Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce stan obecny i zamierzenia Konferencja Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej w dorzeczu Odry Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Istotne problemy gospodarki wodnej w obszarze przybrzeżnym Ramowa Dyrektywa Wodna/ Plany Gospodarowania wodami. Henryk Jatczak

Istotne problemy gospodarki wodnej w obszarze przybrzeżnym Ramowa Dyrektywa Wodna/ Plany Gospodarowania wodami. Henryk Jatczak Istotne problemy gospodarki wodnej w obszarze przybrzeżnym Ramowa Dyrektywa Wodna/ Plany Gospodarowania wodami Henryk Jatczak Puck, 17-18 kwietnia 2007r. Plan wystąpienia 1. Zarządzanie zasobami wodnymi

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w Metropolii Poznań

Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w Metropolii Poznań Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w Metropolii Poznań Prof. UAM dr hab. Renata Graf Zakład Hydrologii I Gospodarki Wodnej, Instytut Geografii Fizycznej I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego,

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA Z PERSPEKTYWĄ NA LATA

PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA Z PERSPEKTYWĄ NA LATA PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA 2017-2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024 Po przyjęciu dokumentu pn. Program ochrony środowiska dla powiatu starogardzkiego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Program wodno-środowiskowy kraju

Program wodno-środowiskowy kraju Program wodno-środowiskowy kraju Art. 113 ustawy Prawo wodne Dokumenty planistyczne w gospodarowaniu wodami: 1. plan gospodarowania wodami 2. program wodno-środowiskowy kraju 3. plan zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Prawo unijne w gospodarce wodnej. Leszek Karwowski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej

Prawo unijne w gospodarce wodnej. Leszek Karwowski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Prawo unijne w gospodarce wodnej Leszek Karwowski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Zakres prezentacji Dyrektywy wodne Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000 r. Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z wód regionu wodnego /zlewni - znaczenie, możliwości wprowadzenia potrzeb przyrodniczych

Warunki korzystania z wód regionu wodnego /zlewni - znaczenie, możliwości wprowadzenia potrzeb przyrodniczych Warunki korzystania z wód regionu wodnego /zlewni - znaczenie, możliwości wprowadzenia potrzeb przyrodniczych Przemysław Nawrocki WWF, Ptaki Polskie Jak dbać o obszar Natura 2000 i o wody - w procesach

Bardziej szczegółowo

MINISTER ŚRODOWISKA. Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

MINISTER ŚRODOWISKA. Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 05-09-2017 r. MINISTER ŚRODOWISKA DZW-I.070.66.2017.MPS Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej W odpowiedzi na interpelację K8INT14491, Pan Pawła Pudłowskiego Posła

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Propozycja działań naprawczych zwiększających potencjał ekologiczny Zbiornika Sulejowskiego

Propozycja działań naprawczych zwiększających potencjał ekologiczny Zbiornika Sulejowskiego Propozycja działań naprawczych zwiększających potencjał ekologiczny Zbiornika Sulejowskiego Dr Aleksandra Ziemińska-Stolarska Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Smardzewice,

Bardziej szczegółowo

PO CO POTRZEBNA NAM REFORMA

PO CO POTRZEBNA NAM REFORMA PO CO POTRZEBNA NAM REFORMA WARSZAWA, 25.09.2012 R. Stanisław Gawłowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska PO CO POTRZEBNA NAM REFORMA Agenda I. Obecny system administrowania gospodarka wodną II.

Bardziej szczegółowo

Organizacja procesu wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce

Organizacja procesu wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce Organizacja procesu wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce Seminarium Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry Ustroń, 2 kwietnia 2009 dr Adriana Dembowska, Departament Planowania

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce

Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce Artur R. Wójcik RZGW Gliwice Międzynarodowa Konferencja Projektu MAGIC Katowice, 12-13 marca 2008 r. krajowa struktura robocza nadzoru i koordynacji prac wdrażania

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne. Dz. U. Nr 115, poz. 1229; 3. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Prawne i ekonomiczne aspekty planu gospodarowania wodami w lasach

Prawne i ekonomiczne aspekty planu gospodarowania wodami w lasach Prawne i ekonomiczne aspekty planu gospodarowania wodami w lasach Sękocin Stary, 27 kwietnia 2017 r. Ryszard Majewicz - mgr inż. melioracji wodnych St. Specjalista ds. gospodarki wodnej Wydziału Realizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 72/2014, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 27 czerwca 2014 r.

Załącznik do uchwały nr 72/2014, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 27 czerwca 2014 r. Załącznik do uchwały nr 72/2014, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 27 czerwca 2014 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Bardziej szczegółowo

RAMOWA DYREKTYWA WODNA W ODNIESIENIU DO WÓD PODZIEMNYCH

RAMOWA DYREKTYWA WODNA W ODNIESIENIU DO WÓD PODZIEMNYCH RAMOWA DYREKTYWA WODNA W ODNIESIENIU DO WÓD PODZIEMNYCH dr LESŁAW SKRZYPCZYK, e-mail: leslaw.skrzypczyk@pgi.gov.pl dr Jan Mitręga, jan.mitrega@pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny, ul. Rakowiecka

Bardziej szczegółowo

apgw/apwśk założenia i stan realizacji projektu

apgw/apwśk założenia i stan realizacji projektu Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy apgw/apwśk założenia i stan realizacji projektu Przemysław Gruszecki Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja PWŚK i PGW. Przemysław Gruszecki, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Aktualizacja PWŚK i PGW. Przemysław Gruszecki, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Aktualizacja PWŚK i PGW Przemysław Gruszecki, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Aktualizacja PWŚK i PGW Art. 11 RDW Każde Państwo Członkowskie zapewnia ustalenie programu działań, dla wszystkich obszarów

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2000/60/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 23 października 2000 r.

DYREKTYWA 2000/60/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 23 października 2000 r. DYREKTYWA 2000/60/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Bardziej szczegółowo

Główne założenia projektu ustawy Prawo wodne. dr inż. Andrzej Kreft Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Główne założenia projektu ustawy Prawo wodne. dr inż. Andrzej Kreft Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Główne założenia projektu ustawy Prawo wodne. dr inż. Andrzej Kreft Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza

Bardziej szczegółowo

Propozycja zmian w gospodarce wodnej umożliwiających osiągnięcie dobrego stanu wód z RDW

Propozycja zmian w gospodarce wodnej umożliwiających osiągnięcie dobrego stanu wód z RDW Seminarium konsultacyjno- integracyjne we Wrocławiu 1.08.2007r Dobry stan wód- szansa ratowania Bałtyku. Stan wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej Propozycja zmian w gospodarce wodnej umożliwiających osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

Nowe prawo wodne jako podstawa gospodarowania wodami w Polsce Departament Zasobów Wodnych Ministerstwo Środowiska

Nowe prawo wodne jako podstawa gospodarowania wodami w Polsce Departament Zasobów Wodnych Ministerstwo Środowiska Nowe prawo wodne jako podstawa gospodarowania wodami w Polsce Departament Zasobów Wodnych Ministerstwo Środowiska 6 marca 2017 r. Zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Nadrzędnym celem resortu środowiska

Bardziej szczegółowo

Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych KZGW

Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych KZGW Aktualizacja Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych KZGW 25 listopada 2014 r. PMŚ a zarządzanie środowiskiem wg modelu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 56/2017, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 10 lipca 2017 r.

Załącznik do uchwały nr 56/2017, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 10 lipca 2017 r. Załącznik do uchwały nr 56/2017, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 10 lipca 2017 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przewidzianych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

Spotkanie konsultacyjne na temat Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2017 rok

Spotkanie konsultacyjne na temat Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2017 rok Spotkanie konsultacyjne na temat Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2017 rok Katowice, 7 marca 2016 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej

Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Warszawa, 13 stycznia

Bardziej szczegółowo

REFORMA GOSPODARKI WODNEJ ZAŁOŻENIA NOWEGO PRAWA WODNEGO

REFORMA GOSPODARKI WODNEJ ZAŁOŻENIA NOWEGO PRAWA WODNEGO REFORMA GOSPODARKI WODNEJ ZAŁOŻENIA NOWEGO PRAWA WODNEGO BEŁCHATÓW 3.10.2013 Andrzej Kulon Naczelnik Wydziału Departament Zasobów Wodnych Ministerstwo Środowiska PO CO POTRZEBNA NAM REFORMA Agenda I. Obecny

Bardziej szczegółowo

Tworzenie planów gospodarowania wodami w pierwszym cyklu planistycznym w Polsce

Tworzenie planów gospodarowania wodami w pierwszym cyklu planistycznym w Polsce Tworzenie planów gospodarowania wodami w pierwszym cyklu planistycznym w Polsce Agnieszka Hobot MGGP S.A. RADY GOSPODARKI WODNEJ SEMINARIUM 4 KWIETNIA 2009, USTROŃ Podstawa prawna Dyrektywa Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski 1 SEAP Sustainable Energy Action

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów Kujawski. ABRYS Technika Sp. z o.o.

Bibliografia. Akty prawne. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów Kujawski. ABRYS Technika Sp. z o.o. Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań,

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie się do zmian przepisów związanych z transpozycją dyrektywy IED

Przygotowanie się do zmian przepisów związanych z transpozycją dyrektywy IED EkoDialog zaprasza na szkolenie: "Wdrożenie Dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych - IED (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) Powiązanie Dyrektywy IED z rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak

Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak Kto wierzy, że powinniśmy.. Zanieczyszczać bardziej niż musimy Wykorzystywać więcej energii niż potrzebujemy Dewastować środowisko

Bardziej szczegółowo

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r.

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Agata Payne Dyrektoriat Środowisko Polityka spójności i ocen oddziaływania na

Bardziej szczegółowo

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa A A 1. Wstęp Prawo ochrony środowiska tworzą akty prawne o różnej randze. Najwyższym z nich jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona w 1997

Bardziej szczegółowo

Zakres i zasady gospodarowania wodami w ramach nowej regulacji Prawo wodne. Mateusz Sztobryn Departament Zasobów Wodnych Ministerstwo Środowiska

Zakres i zasady gospodarowania wodami w ramach nowej regulacji Prawo wodne. Mateusz Sztobryn Departament Zasobów Wodnych Ministerstwo Środowiska Zakres i zasady gospodarowania wodami w ramach nowej regulacji Prawo wodne Mateusz Sztobryn Departament Zasobów Wodnych Ministerstwo Środowiska Nowe Prawo wodne Rządowy projekt ustawy uchwalony 20 lipca

Bardziej szczegółowo

REFORMA GOSPODARKI WODNEJ ZAŁOŻENIA NOWEGO PRAWA WODNEGO

REFORMA GOSPODARKI WODNEJ ZAŁOŻENIA NOWEGO PRAWA WODNEGO REFORMA GOSPODARKI WODNEJ ZAŁOŻENIA NOWEGO PRAWA WODNEGO WARSZAWA 18.03.2014 Departament Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska REFORMA GOSPODARKI WODNEJ Cele I. Pełna realizacji polityki zlewniowej

Bardziej szczegółowo

System kontrolny w zakresie dotrzymania jakości wody oraz warunków zapewnienia odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych

System kontrolny w zakresie dotrzymania jakości wody oraz warunków zapewnienia odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych System kontrolny w zakresie dotrzymania jakości wody oraz warunków zapewnienia odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych mgr inŝ. Hanna GRUNT Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Podstawowe

Bardziej szczegółowo

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska 7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska Podstawową zasadą realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pińczowskiego powinna być zasada wykonywania

Bardziej szczegółowo

TOMASZ WALCZYKIEWICZ, URSZULA OPIAL GAŁUSZKA, DANUTA KUBACKA

TOMASZ WALCZYKIEWICZ, URSZULA OPIAL GAŁUSZKA, DANUTA KUBACKA INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ INSTITUTE OF METEOROLOGY AND WATER MANAGEMENT TYTUŁ : ANALIZA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PRZERZUTÓW MIĘDZYZLEWNIOWYCH DLA CELÓW NAWODNIEŃ ROLNICZYCH W ŚWIETLE OGRANICZEŃ

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji Programu wodno - środowiskowego kraju programy działań

Projekt aktualizacji Programu wodno - środowiskowego kraju programy działań Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Projekt aktualizacji Programu wodno - środowiskowego kraju programy działań Rafał Kosieradzki specjalista

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie metod analizy środowiskowego ryzyka zdrowotnego do ustalania i przestrzegania normatywów środowiskowych

Wdrażanie metod analizy środowiskowego ryzyka zdrowotnego do ustalania i przestrzegania normatywów środowiskowych Program Wieloletni Wdrażanie metod analizy środowiskowego ryzyka zdrowotnego do ustalania i przestrzegania normatywów środowiskowych Etap II Przegląd wytycznych i zalecanych rozwiązań pod kątem wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (RW Środkowej Odry) i dorzecza Łaby wyniki prac

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (RW Środkowej Odry) i dorzecza Łaby wyniki prac Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (RW Środkowej Odry) i dorzecza Łaby

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodna stan aktualny i zadania na przyszłość Leszek Karwowski Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Senat RP, 1 lutego 2011 r.

Gospodarka wodna stan aktualny i zadania na przyszłość Leszek Karwowski Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Senat RP, 1 lutego 2011 r. Gospodarka wodna stan aktualny i zadania na przyszłość Leszek Karwowski Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Senat RP, 1 lutego 2011 r. Zakres prezentacji 1. Cel nadrzędny gospodarowania wodami 2. Trendy rozwojowe

Bardziej szczegółowo

Koncepcja opracowania MasterPlanów

Koncepcja opracowania MasterPlanów V KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWA POWODZIOWEGO W REGIONIE WODNYM ŚRODKOWEJ WISŁY Warszawa, 28062013 r Koncepcja opracowania MasterPlanów Adriana Dembowska Zastępca Dyrektora Departamentu Planowania i Zasobów

Bardziej szczegółowo

RAMOWA. Stan prac legislacyjnych nad implementacją do prawa polskiego

RAMOWA. Stan prac legislacyjnych nad implementacją do prawa polskiego RAMOWA DYREKTYWA WODNA Stan prac legislacyjnych nad implementacją do prawa polskiego 23 października 2000 roku weszła w życie dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady nazywana również Ramową

Bardziej szczegółowo

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY dr inż. Zofia Pawłowska 1. Ład organizacyjny jako element społecznej odpowiedzialności 2. Podstawowe zadania kierownictwa w zakresie BHP wynikające

Bardziej szczegółowo

4. Blok stan 4.2. Podsystem monitoringu jakości wód Monitoring wód podziemnych

4. Blok stan 4.2. Podsystem monitoringu jakości wód Monitoring wód podziemnych Monitoring wód podziemnych dotyczy ich stanu chemicznego i ilościowego, i wchodzi w zakres informacji uzyskiwanych w ramach państwowego monitoringu środowiska. Ogólne zapisy dotyczące badania i oceny stanu

Bardziej szczegółowo

POIŚ 2014-2020 KWESTIE KLUCZOWE Z PUNKTU WIDZENIA KE

POIŚ 2014-2020 KWESTIE KLUCZOWE Z PUNKTU WIDZENIA KE POIŚ 2014-2020 KWESTIE KLUCZOWE Z PUNKTU WIDZENIA KE Przemysław Kalinka Komisja Europejska Dyrekcja generalna ds. polityki regionalnej i miejskiej Wydział H2 - Polska Adaptacja do zmian klimatu, zarządzanie

Bardziej szczegółowo

MASTERPLAN DLA DORZECZA WISŁY. Mateusz Balcerowicz Departament Zasobów Wodnych Płock, 12 maja 2014 r.

MASTERPLAN DLA DORZECZA WISŁY. Mateusz Balcerowicz Departament Zasobów Wodnych Płock, 12 maja 2014 r. MASTERPLAN DLA DORZECZA WISŁY Mateusz Balcerowicz Departament Zasobów Wodnych Płock, 12 maja 2014 r. PROJEKT MASTERPLANU DLA OBSZARU DORZECZA WISŁY I ODRY Masterplany Masterplany będą dokumentem: O charakterze

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi

Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Konferencja Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Uniwersytet Śląski w Katowicach 12 lutego 2014 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G

Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G Wisły Małgorzata Owsiany Katarzyna Król Seminarium nt. Eko- sanitacji & Zrównoważonego Zarządzania Gospodarką Ściekową Kraków 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), zarządza się co następuje: Rozporządzenie nr Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia... w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Małej Panwi Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Proces informowania przedstawicieli pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów w europejskim

Proces informowania przedstawicieli pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów w europejskim Proces informowania przedstawicieli pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów w europejskim przemyśle stalowym Wnioski i zalecenia Kwiecień 2015 1 Przypomnienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.12.2015 r. COM(2015) 599 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Europejski program bezpieczeństwa lotniczego PL PL 1. KOMUNIKAT KOMISJI Z 2011

Bardziej szczegółowo

OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO"

OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO dr Beata Kijak Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Chemii, Zakład Chemii Środowiska OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO" jako kurs integrujący zróżnicowane tematycznie wątki ochrony środowiska XXIV

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (t. jedn. Dz. U Nr 129 poz. 902)

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (t. jedn. Dz. U Nr 129 poz. 902) UWARUNKOWANIA PRAWNE Ustawa z dnia 21 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (t. jedn. Dz. U. 2006 Nr 129 poz. 902) Art. 13: Polityka ekologiczna państwa ma na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji

Bardziej szczegółowo

RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA

RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA Strategia Ochrony Przyrody y Województwa Śląskiego g na lata 2011 2030 RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA Sesja warsztatowa Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Adam Rostański adam.rostanski@us.edu.pl Rezultat

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy Prawo Wodne

Nowelizacja ustawy Prawo Wodne dla rozwoju infrastruktury i środowiska Nowelizacja ustawy Prawo Wodne Danuta Drozd Kierownik Zespołu ds. Funduszy Europejskich Katarzyna Cichowicz, Katarzyna Brejt 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego. - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry. 11 czerwca 2015 r.

Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego. - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry. 11 czerwca 2015 r. Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego kraju - - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry 11 czerwca 2015 r. Wałbrzych PLAN PREZENTACJI 1. Aktualizacja Programu Wodno-środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry

Aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry Monika Kłosowicz Agnieszka Kolada

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczyrk

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczyrk Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczyrk Podsumowanie wynikające z art. 55 ust. 3 wraz z uzasadnieniem wynikającym z art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2000L0060 PL 20.11.2014 007.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA 2000/60/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Monika Kotulak Klub Przyrodników. Jak bronić swojej rzeki, warsztaty Klubu Przyrodników i WWF, Schodno czerwca 2012

Monika Kotulak Klub Przyrodników. Jak bronić swojej rzeki, warsztaty Klubu Przyrodników i WWF, Schodno czerwca 2012 Monika Kotulak Klub Przyrodników Jak bronić swojej rzeki, warsztaty Klubu Przyrodników i WWF, Schodno 16 17 czerwca 2012 Ramowa Dyrektywa Wodna "...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce. Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce. Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku Narzędzia polityki ekologicznej państwa: instrumenty prawne

Bardziej szczegółowo

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT Seminarium Informacyjno-promocyjne projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. Zmiany wzorców produkcji i konsumpcji w świetle

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZGODNOŚCI PROJEKTU Z POLITYKĄ OCHRONY ŚRODOWISKA

ANALIZA ZGODNOŚCI PROJEKTU Z POLITYKĄ OCHRONY ŚRODOWISKA ANALIZA ZGODNOŚCI PROJEKTU Z POLITYKĄ OCHRONY ŚRODOWISKA 1. Czy w ramach projektu realizowane jest przedsięwzięcie w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 13) ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego

Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego kraju Katarzyna Banaszak Marta Saracyn Co to jest

Bardziej szczegółowo

Warsztaty nt. konsultacji społecznych

Warsztaty nt. konsultacji społecznych Warsztaty nt. konsultacji społecznych 1. W jakim celu organizuje się konsultacje społeczne? 2. Kto bierze w nich udział? 3. Dlaczego warto uczestniczyć w konsultacjach społecznych? 4. Aktualnie trwające

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Zakres, ocena i rekomendacje Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Cel i zakres Prognozy

Bardziej szczegółowo

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Polityka w zakresie ochrony środowiska (Zatwierdzona na posiedzeniu Rady Dyrektorów nr 2/2013 dnia 22 lutego 2013 r.) Wersja poprawiona nr 1 (Zatwierdzona na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Analiza zwrotu kosztów za usługi wodne

Analiza zwrotu kosztów za usługi wodne Analiza zwrotu kosztów za usługi wodne Jednym z podstawowych narzędzi zarządzania w gospodarce wodnej obok instrumentów prawnych i administracyjnych powinny być instrumenty ekonomiczne. Zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Podejście partnerskie a podejście eksperckie w planowaniu ochrony przyrody

Podejście partnerskie a podejście eksperckie w planowaniu ochrony przyrody Podejście partnerskie a podejście eksperckie w planowaniu ochrony przyrody 1 Tradycyjny sposób planowania Traditional management planning process Tradycyjny sposób planowania Traditional management planning

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Planowanie w gospodarowaniu wodami w Polsce według Ramowej Dyrektywy Wodnej stan wdrożenia i dalsze działania w obszarze dorzecza Odry

Warsztaty Planowanie w gospodarowaniu wodami w Polsce według Ramowej Dyrektywy Wodnej stan wdrożenia i dalsze działania w obszarze dorzecza Odry Warsztaty Planowanie w gospodarowaniu wodami w Polsce według Ramowej Dyrektywy Wodnej stan wdrożenia i dalsze działania w obszarze dorzecza Odry RTP 25376 Organizowane we współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 101/292/08 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 16 grudnia 2008r.

Uchwała Nr 101/292/08 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 16 grudnia 2008r. Uchwała Nr 101/292/08 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie funkcjonowania w Powiecie Raciborskim systemu zarządzania środowiskowego Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 13 i art.

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Strategia monitoringu i oceny wód powierzchniowych według Ramowej Dyrektywy Wodnej RTP...

Warsztaty Strategia monitoringu i oceny wód powierzchniowych według Ramowej Dyrektywy Wodnej RTP... Warsztaty Strategia monitoringu i oceny wód powierzchniowych według Ramowej Dyrektywy Wodnej RTP... Organizowane we współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w, Głównym Inspektoratem Ochrony

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie wód opadowych na terenach miejskich w świetle planowanych zmian legislacyjnych. Michał Behnke

Zagospodarowanie wód opadowych na terenach miejskich w świetle planowanych zmian legislacyjnych. Michał Behnke Zagospodarowanie wód opadowych na terenach miejskich w świetle planowanych zmian legislacyjnych Michał Behnke 20.01.2017 1 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne Rozporządzenie Ministra Środowiska

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA KARPACKA. Krzysztof Staszewski Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" ul. Rynek 16/ Rzeszów

KONWENCJA KARPACKA. Krzysztof Staszewski Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia Pro Carpathia ul. Rynek 16/ Rzeszów KONWENCJA KARPACKA Krzysztof Staszewski Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" ul. Rynek 16/1 35-064 Rzeszów Czym jest konwencja karpacka? Konwencja karpacka jest ramowym

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie III Krajowego Forum Wodnego Iwona Koza Zastępca Prezesa, KZGW

Podsumowanie III Krajowego Forum Wodnego Iwona Koza Zastępca Prezesa, KZGW Podsumowanie III Krajowego Forum Wodnego Iwona Koza Zastępca Prezesa, KZGW Konferencja prasowa Warszawa, 31 marca 2009 r. III Krajowe Forum Wodne 25-26 marca 2009 r. Ossa k. Rawy Mazowieckiej Temat przewodni:

Bardziej szczegółowo

Rajmund Ryś Kierujący pracą Departamentu Polityki Przestrzennej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego VI DZIEŃ URBANISTY, Poznań

Rajmund Ryś Kierujący pracą Departamentu Polityki Przestrzennej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego VI DZIEŃ URBANISTY, Poznań RACJONALNE KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI A FUNDUSZE EUROPEJSKIE - SZANSE I WYZWANIA Rajmund Ryś Kierujący pracą Departamentu Polityki Przestrzennej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego VI DZIEŃ URBANISTY, Poznań

Bardziej szczegółowo

Master Planu. dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG. opracowany na podstawie AKPOŚK 2017

Master Planu. dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG. opracowany na podstawie AKPOŚK 2017 Master Planu dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG opracowany na podstawie AKPOŚK 2017 Warszawa, sierpień 2017 r. SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 II. METODYKA OPRACOWANIA MASTER PLANU... 4 III. AKTUALNY STAN

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem

Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem Do najbardziej znanych systemów zarządzania środowiskiem należą: europejski EMAS światowy ISO 14000 Normy ISO serii 14000 1991 rok -Mędzynarodowa

Bardziej szczegółowo