Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-zdrowie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-zdrowie"

Transkrypt

1 The Innovative Actions Network for the Information Society Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-zdrowie Wyzwania regionalne i ich oddziaływanie Europejskie Regionalne Stowarzyszenie Społeczeństwa Informacyjnego Projekt IANIS był współfinansowany ze środków Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej Opracowanie wersji polskiej: Stowarzyszenie Miasta w Internecie

2

3 Wyzwanie regionalne i ich oddziłaływanie Wydanie polskie Opracowanie polskie podręcznika zrealizowano w ramach projektu SIRMA Sieć dla Innowacyjnego e-rozwoju Mazowsza Projekt SIRMA jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa Tarnów, wrzesień 2007

4 Przewodnik został opracowany przez: - Europejskie Regionalne Stowarzyszenie Społeczeństwa Informacyjnego w ramach projektów IANIS - Sieć Akcji Innowacyjnych na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego finansowanych ze środków Dyrekcji Generalnej Polityka Regionalna Komisji Europejskiej. Opracowanie wersji polskiej: Stowarzyszenie Miasta w Internecie, Tarnów, ul. Krakowska 11a Tel , fa Tłumaczenie: ISC s.c. Redakcja techniczna: Agnieszka Stępniewska Projekt graficzny/skład i łamanie: Studio Pirus MTL Uwaga: Pomimo starań włożonych w przygotowanie niniejszego podręcznika nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości lub straty wynikające z zastosowania zawartych w nim zaleceń. W zdecydowanej większości kwestii Czytelnik musi uwzględniać lokalny kontekst, w którym będą wdrażane zalecenia lub rady i pamiętać, że czyni to na własną odpowiedzialność. 2

5 Spis treści Słowo wstępne Wstęp Wprowadzenie Dobre praktyki e-zdrowia Ewaluacja projektów e-zdrowia E-Zdrowie IMPACT Perspektywy e-zdrowia Perspektywa potrzeb obywateli Perspektywa systemów usług opieki zdrowotnej Perspektywa rozwoju narzędzi technologii informatyczno-komunikacyjnych Perspektywa polityk, zasad, prawa i standardów wobec interoperacyjności transregionalnej Perspektywa współpracy pomiędzy podmiotami opieki zdrowotnej na rzecz zintegrowanej opieki Regionalny wymiar e-zdrowia Równy dostęp do opieki zdrowotnej Dostarczanie opieki zdrowotnej Ekonomika e-zdrowia Regionalne finansowanie e-zdrowia Wyzwania dla regionalnego e-zdrowia Warunki wstępne dla e-zdrowia Sprostanie wyzwaniom na wszystkich poziomach Różnice regionalne i krajowe Regionalne przykłady e-zdrowia Zbiór projektów e-zdrowia IANIS Rodzaje e-zdrowia zademonstrowane na przykładach e-zdrowia Czynniki sukcesu i porażki Czynniki istotne dla sukcesu projektu e-zdrowia Ważne czynniki mogące spowodować porażkę projektu e-zdrowia Dobre praktyki. Podsumowanie czynników sukcesu i porażki Wnioski Zakres projektów e-zdrowia Wyobrażenia a rzeczywistość w projektach e-zdrowia Komu potrzebne są doświadczenia regionalne w zakresie e-zdrowia? Bibliografia Aneks I: Czynniki sukcesu i porażki w projektach e-zdrowia Aneks II: Studia przypadku e-zdrowia z regionów

6 Słowo wstępne Niniejszy Podręcznik dobrych praktyk regionalnych jest jednym z sześciu podręczników opracowanych w ramach programu IANIS+ ( ) współfinansowanego przez Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej. IANIS+ to program budowy sieci społeczeństwa informacyjnego w ramach Działań innowacyjnych funduszy strukturalnych, jest on kontynuacją wcześniejszego programu IANIS ( ). W ramach IANIS powstało dziesięć podręczników dobrych praktyk, które zostały na ogół dobrze przyjęte i nadal są dostępne w formacie PDF w Centrum Kompetencji w eregion Hub (www.ianis. net). Podczas przygotowań i negocjacji programu pracy IANIS+ planowanie szeregu kolejnych podręczników regionalnych dobrych praktyk było zatem uzasadnione. Metody pracy IANIS+ różniły się od metod IANIS głównie pod dwoma względami. Po pierwsze, na życzenie Komisji IANIS+ zawsze koncentrował się na projektach społeczeństwa informacyjnego (a nie na programach czy strategiach regionalnych), przez co perspektywa tych sześciu podręczników jest węższa w porównaniu z podręcznikami opracowanymi przez IANIS. Po drugie, ważnym nowym elementem programu pracy IANIS+ (w porównaniu z poprzednim programem) było stworzenie i funkcjonowanie sześciu tematycznych grup roboczych. Ich zadaniem było zebranie i wymiana doświadczeń projektów regionalnych w konkretnym obszarze oraz opracowanie kolejnych podręczników. Każdą grupę prowadził i motywował przewodniczący i winni jesteśmy tym osobom wdzięczność i uznanie za ich ciężką pracę i wytrwałość. Każda grupa robocza spotkała się co najmniej czterokrotnie, ale większość prac odbywała się w trybie wirtualnym. Bez wysiłków i wkładu głównych członków każdej z grup nie byłoby tych podręczników. Pragniemy wyrazić wdzięczność tym wszystkim, którzy wnieśli swój wkład w ich powstanie, a szczególnie autorom studiów przypadku, współautorom i/lub redaktorom podręczników. Podręczniki te zostały opublikowane w pierwszej wersji online na początku tego roku, zaprezentowane i przedyskutowane na Dorocznej Konferencji IANIS+ (Bilbao, Hiszpania, czerwca 2007), a następnie zmodyfikowane i uaktualnione w ten sposób powstała niniejsza ostateczna wersja. Mamy nadzieję, że podręczniki naświetlą zagadnienie rozwoju regionalnego społeczeństwa informacyjnego a poruszone w nich kwestie, zaproponowane rozwiązania i przedstawione wnioski okażą się przydatne innym w różnych sytuacjach, co pozwoli uniknąć ponownego wynajdywania koła! Jak zwykle zalecamy ostrożność we wdrażaniu pomysłów zaczerpniętych z doświadczeń pojedynczego projektu w danym regionie. Podręczniki te proponują, sugerują, rekomendują i przedstawiają propozycje rozwiązań i wnioski ale są to wyłącznie propozycje i rekomendacje. Każdy czytelnik musi wybrać odpowiednie treści i dostosować je do własnej sytuacji. Równie ważna jest różnorodność podejść reprezentowanych przez projekty i doświadczenia, na których bazują te podręczniki. Gareth Hughes 4 Dyrektor projektu, IANIS+

7 1. Wstęp W niniejszym raporcie prezentowany jest rezultat pracy grupy roboczej (GR) IANIS+ ds. e- Zdrowia (ang. ehealth). Poprzez poniższe działania GR zebrała regionalne doświadczenia z obszaru e-zdrowia w Europie:regionalne studia przypadku z zakresu e-zdrowia, z których 17 (z 15 regionów) zaprezentowano w tym podręczniku cztery wspólne spotkania grupy, z których jednym było seminarium skoncentrowanym wokół zagadnień polityk z udziałem zaproszonych gości z Komisji Europejskiej, odpowiednich organizacji działających w zakresie e-zdrowia i władz regionalnych spotkanie z Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej do spraw Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów, z Jednostką H1 e-zdrowie współpraca z siecią e-zdrowie w ramach organizacji Zgromadzenie Regionów Europejskich (AER) uczestnictwo w niedawnych, istotnych konferencjach na temat e-zdrowia: Personal Health Systems, zorganizowanej przez Komisję Europejską w trakcie uruchamiania części e-zdrowie 7 Programu Ramowego, lutego 2007, EU-US ehealth Policy Workshop, 10 maja 2007, konferencja kończąca projekt INTERREG IIIB Baltic ehealth, maja 2007 seminaria na temat e-zdrowia na dorocznej konferencji IANIS+ w Blekinge w 2006r. i w Bilbao w roku Perspektywa innowacji e-zdrowia w regionach była głównym przedmiotem zainteresowania GR IANIS+ ds. e-zdrowia. Regionalna różnorodność strategii, polityk i planów działania na rzecz zdrowia może być nie tylko czynnikiem powodzenia projektów e-zdrowia, ale także stwarzać wyzwania w zakresie interoperacyjności, standaryzacji, integralności i bezpieczeństwa. Uczenie się od innych jest ważne. Może ono polegać na wyborze danej technologii czy metod wdrażania. Zależnie od obszaru e-zdrowia, istnieje wiele projektów i funkcjonujących usług.. Nie należy zapominać o doświadczeniach płynących z nieudanych prób. Nawet, jeśli dane rozwiązanie w zakresie e-zdrowia było porażką w jednym przypadku, może okazać się sukcesem w innych okolicznościach. Celem Grupy Roboczej IANIS+ ds. e-zdrowia była wymiana doświadczeń między regionami należącymi do sieci oraz poruszenie niektórych zagadnień dotyczących dobrych praktyk wdrażania e-zdrowia na szczeblu regionalnym. Projekty omówione w grupach roboczych IANIS+ są źródłem zarówno dobrych, jak i złych doświadczeń, obejmują różne perspektywy i rodzaje e-zdrowia. Niektóre z nich trudno było poddać ocenie, podczas gdy inne były cennymi doświadczeniami porównawczymi, zdobytymi w różnych warunkach i okolicznościach. W każdym z przypadków możemy wyciągnąć wnioski ze wszystkich projektów jako rzeczywistych przykładów uzupełniających oceny formalne i opracowania naukowe na temat e-zdrowia. Wolelibyśmy używać terminu dobre praktyki niż najlepsze praktyki. Zawsze istnieje coś dobrego, czego możemy nauczyć się od innych, ale w zasadzie nie istnieją najlepsze praktyki, które działałyby w każdych okolicznościach. Guohua Ba przewodniczący GR IANIS+ ds. e-zdrowia Blekinge Institute of Technology, Szwecja Gustav Malmqvist współprzewodniczący GR IANIS+ ds. e-zdrowia Rada Regionu w Västernorrland, Szwecja 5

8 2. Wprowadzenie Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) mogą przyczynić się do zmian w obszarze usług opieki zdrowotnej. Zastosowanie tych technologii w sektorze opieki zdrowotnej (e-zdrowie) zaczęło skutkować w ostatnich latach rewolucyjnymi zmianami w organizacji pracy służby zdrowia, lecz oczekiwania co do przyszłych korzyści z e-zdrowia są nadal wysokie. W sprawozdaniu dotyczącym e-zdrowia, sporządzonym w ramach pierwszego projektu IANIS w 2004 r., pisano, że e-zdrowie to szerokie pojęcie obejmujące cały zakres działań realizowanych za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych, skutkujących transformacją w obszarze opieki zdrowotnej 1. Bez względu na definicję, istotą e-zdrowia jest poprawa w obszarze świadczenia usług opieki zdrowotnej poprawa jakości zapewnianej opieki, zwiększenie efektywności pracy w sektorze i dostępności usług opieki zdrowotnej oraz zwiększenie skuteczności interwencji lekarskich i opieki nad pacjentem. W planie działania w obszarze e-zdrowia na 2004 r., Komisja Europejska przedstawia następującą definicję e-zdrowia: Narzędzia lub rozwiązania w obszarze e-zdrowia obejmują produkty, systemy i usługi wychodzące poza zakres prostych aplikacji internetowych. Wiążą się one z narzędziami dla organów i pracowników służby zdrowia oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb systemy opieki zdrowotnej dla pacjentów i obywateli. Są to na przykład sieci informacji o zdrowiu, elektroniczne książeczki zdrowia (electronic health records), usługi świadczone w ramach opieki telemedycznej, osobiste przenośne systemy komunikacji (wearable and portable), portale poświęcone zdrowiu oraz wiele innych narzędzi na bazie technologii informacyjno-komunikacyjnych, pomagających zapobiegać, diagnozować i leczyć choroby, monitorować stan zdrowia, prowadzić odpowiedni tryb życia (lifestyle management) 2. Pojęcie e-zdrowie obejmuje swoim zakresem wiele znajomo brzmiących terminów, np.: 1 IAN, Commission of the European Communities, telemedycyna telezdrowie/zdalna opieka medyczna telematyka w opiece zdrowotnej informatyka medyczna zarządzanie informacjami o zdrowiu technologie informacyjno-komunikacyjne w opiece zdrowotnej. Wszystkie terminy, pomimo odmiennej perspektywy i podejścia, odnoszą się do wspólnego celu wykorzystania zaawansowanej technologii w jak najmądrzejszy sposób, w celu zmiany i podnoszenia jakości świadczenia usług w obszarze opieki zdrowotnej i zdrowia publicznego. W pierwszym raporcie IANIS na temat e-zdrowia, dotyczącym jego zastosowań dla regionów, zostały zaprezentowane wyczerpujące definicje i przykłady e-zdrowia. W niniejszym, drugim raporcie, nacisk położono na oczekiwania, wyzwania związane z wdrażaniem, na korzyści i dobre praktyki e-zdrowia w oparciu o przykłady z codziennej praktyki, pochodzące z różnych regionów Europy.

9 E-Zdrowie odgrywa kluczową rolę zarówno dla pacjentów, jak i dla rozwoju regionalnego. W Europejskiej Strategii i2010 technologie informacyjno-komunikacyjne są uznawane za środek do osiągnięcia silniejszego wzrostu i utworzenia miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników w dynamicznej gospodarce opartej na wiedzy 3. Od roku 1988 Komisja Europejska (KE) inicjowała i finansowała badania i działalność rozwojową dla sektora e-zdrowia za około 650 milionów euro i dla około 450 projektów. E-Zdrowie jest obecne w planach wykonawczych państw Unii Europejskiej i ma być wdrażane na szerszą skalę. W kwietniu 2004 r. Komisja Europejska opublikowała Plan działań UE (European Union Action Plan) dotyczący europejskiego obszaru e-zdrowia. Dokument w sposób szczególny odnosi się do następujących zadań 4 : Podręcznik dobrych praktyk regionalnych 1. Usamodzielnienie konsumentów opieki zdrowotnej (pacjentów, jak i zdrowych obywateli), aby umożliwić im zarządzanie ich dobrym samopoczuciem poprzez dostęp do kwalifikowanych źródeł informacji o zdrowiu, jak i poprzez aktywne uczestnictwo w zapobieganiu chorobom, umożliwienie pacjentom udziału (z większą wiedzą i odpowiedzialnością) w procesie opieki i rehabilitacji poprzez inteligentne systemy monitorowania, jak i poprzez odpowiednie i spersonalizowane informacje medyczne. 2. Wspieranie profesjonalistów poprzez oferowanie im dostępu do odpowiedniej i aktualnej informacji w momencie zaistnienia takiej potrzeby, do nowych narzędzi dla lepszego zarządzania ryzykiem i do systemów służących zdobyciu aktualnej wiedzy biomedycznej. 3. Wspieranie wydziałów i menedżerów opieki zdrowotnej poprzez pomoc w odpowiednim zarządzaniu trwającą reorganizacją systemów świadczeń zdrowotnych. W celu zrealizowania Planu działań UE (EU Action Plan) w obszarze e-zdrowia każdy z krajów członkowskich powinien stworzyć narodowe strategie rozwoju e-zdrowia. W ostatnim raporcie na temat e-zdrowia ERA Komisja Europejska przedstawia sprawozdanie z postępu na poziomie krajowym. W większości krajów członkowskich UE e-zdrowie jest albo częścią narodowej strategii dotyczącej technologii informacyjno- komunikacyjnych, włączając zagadnienia e-administracji, albo częścią narodowej strategii zdrowia i polityki społecznej 5. Ponieważ w większości krajów odpowiedzialność za opiekę zdrowotną ponoszą władze regionalne i/lub lokalne, Plan działań UE i narodowe strategie e-zdrowia nie są wystarczające. W celu wprowadzenia zmian konieczne są strategie i decyzje regionalne, ponieważ usługi e-zdrowia powinny być realizowane przede wszystkim właśnie w regionach. Widoczna jest potrzeba zgodnych działań i interoperacyjność w zakresie e-zdrowia w wymiarze regionalnym i krajowym. Opieka zdrowotna potrzebuje zmian, a usługi oferowane w Europie, gdzie ludzie przemieszczają się i zmieniają swoje preferencje, powinny być łatwo dostępne, skuteczne i wysokiej jakości. E-Zdrowie powinno się do tego przyczynić. 3 Commission of the European Communities, Commission of the European Communities, Commission of the European Communities,

10 3. Dobre praktyki e-zdrowia Pojawiają się często ogromne oczekiwania, co do tego, w jaki sposób nowa technologia wpłynie na zmiany na świecie, a przynajmniej na docelowy obszar lub grupę konsumentów. Wprowadzenie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w sektorze opieki zdrowotnej nie stanowi tu wyjątku. Kiedy tylko możliwe jest wyobrażenie, co technologia w optymalnych okolicznościach pozwala osiągnąć, pojawiają się oczekiwania, że szpitale, administracja służby zdrowia, regiony i narody powinny zdać sobie sprawę z tych możliwości. Jednak okoliczności nie zawsze sprzyjają zmianom w systemie ochrony zdrowia. Procesy w służbie zdrowia są często złożone i różnorodne, a ośrodki opieki zdrowotnej znajdują się pod presją ograniczeń finansowych. E-Zdrowie nie jest pojedynczą technologią czy aplikacją przynoszącą natychmiastowe rezultaty. W zakres e-zdrowia wchodzą: olbrzymia liczba aplikacji komputerowych, rozwiązania systemowe i sieciowe używane w służbie zdrowia. Również produkty standardowe z półki mieszczą się w tym pojęciu, jeśli są używane w celu poprawy jakości opieki zdrowotnej. Oprócz aplikacji komputerowych e-zdrowie obejmuje też poznawcze przetwarzanie informacji i zadania komunikacyjne dla praktyki medycznej, edukacji i badań 6. Istotą e-zdrowia jest to, że powinno ono wspomagać transformację procesów służby zdrowia z korzyścią dla pacjentów i systemu opieki zdrowotnej. 3.1 Ewaluacja projektów e-zdrowia Jak dotąd nie istnieje wiele wyczerpujących ewaluacji przykładów wdrożenia e-zdrowia, które mogłyby przedstawić ogólną prawdę dotyczącą najlepszych praktyk. Powszechnym zjawiskiem jest poddawanie wdrażania technologii informacyjno komunikacyjnych, w obszarze e-zdrowia czy innym, ewaluacji o niskiej jakości. Zbyt często realizacja wizji i oczekiwanego rezultatu rozwiązań e-zdrowia jest ważniejsza od jego gruntownej ewaluacji. Denis Silber twierdzi, że, niestety, mamy tu do czynienia z paradoksem ewaluacji. Często przeprowadzana jest w trakcie okresu próbnego lub pilotażowego, kiedy jest jeszcze za wcześnie na zmierzenie zrównoważonego rezultatu projektu. Ponadto, im większa jest skala wdrażania, tym większy jest koszt mierzenia 7. Ewaluacja technologii informacyjno- komunikacyjnych może również ulec skomplikowaniu poprzez stały rozwój technologiczny, który zmienia scenerię tego, co jest mierzone, jak i poprzez zmianę organizacyjną, wynikającą z procesu wdrażania e-zdrowia. 6 I. Iakovidis, P. Wilson, et al., D. Silber, K. A. Stroetmann, T. Jones, et al., W ostatnim raporcie na temat korzyści ekonomicznych płynących z e-zdrowia Stroetmann i inni odkryli, że osiągnięcie poziomu zysków przewyższających koszty zajmuje przeciętnie cztery lata 8.

11 3.2 E-Zdrowie IMPACT W raporcie nt. e-zdrowia IMPACT 9, dziesięć skrupulatnie wybranych przykładów e-zdrowia zostało poddanych ewaluacji pod względem kosztów i korzyści. Główne zmierzone rodzaje korzyści to jakość, dostępność i efektywność. Podręcznik dobrych praktyk regionalnych 1. Jakość obejmowała takie czynniki, jak: świadomi obywatele i kompetentni pracownicy służby zdrowia, aktualność opieki, bezpieczeństwo i efektywność, ale też usprawnienie procesów opieki zdrowotnej. 2. Dostęp jest związany z dostępnością opieki zdrowotnej dla wszystkich tych, którzy jej potrzebują w wymaganym czasie i miejscu. Usprawniony przepływ informacji i używanie różnych rozwiązań e-zdrowia mogą zwiększyć tę dostępność pod względem wydajności, jak i aspektów geograficznych. 3. Na korzyści wynikające z efektywności składają się większa produktywność i optymalne wykorzystanie zasobów służby zdrowia. Autorzy przedstawiają dwie powszechne oznaki zwiększonej efektywności: oszczędność czasu i uniknięcie kosztów. Udowodnione lub potencjalne zyski z e-zdrowia są związane ze wszystkimi powyższymi środkami jako wartości ulepszeń lub oszczędności. Istnieją także bezpośrednie zyski ekonomiczne w formie oszczędności kosztów dla ośrodków opieki zdrowotnej, jak i dla pacjentów, oraz pośrednie oszczędności kosztów, które powstałyby w przyszłości, gdyby nie zastosowano rozwiązań e-zdrowia. Czasami zwrot inwestycji, na przykład w sieci recept elektronicznych w opiece zdrowotnej, widoczny jest dopiero po dość długim czasie, ale alternatywny koszt w sytuacji braku takiej inwestycji może okazać się bardzo wysoki. Tak jest w przypadku Szwecji i Danii, ukazanym w raporcie nt. e-zdrowia IMPACT Ibidem. 10 Ibidem, s. 35 i 45. 9

12 4. Perspektywy e-zdrowia E-Zdrowie jest obszarem interdyscyplinarnym, obejmującym co najmniej dwie złożone dyscypliny, mianowicie technologie informacyjno-komunikacyjne i naukę o zdrowiu (Health Science). Dlatego do kompleksowości e-zdrowia powinno się podchodzić z szerszej perspektywy społeczno-technicznej. Potrzebne jest zaangażowanie w obszarach zaufania, prawa, etyki, ekonomii, polityki, informatyki, technologii przestrzennych i metodologii. Żadna organizacja nie jest w stanie zrealizować projektu w zakresie e-zdrowia bez połączonych wysiłków poszczególnych dyscyplin. Te najbardziej oczywiste to medycyna i technologie informacyjno- komunikacyjne. Szeroki zakres e-zdrowia można opisać poprzez wiele wymiarów, które znajdują odbicie w studiach przypadku zawartych w pracach IANIS+, na przykład: Obywatele potrzebują perspektyw Perspektywa systemów usług opieki zdrowotnej Perspektywa rozwoju narzędzi technologii informacyjno- komunikacyjnych Perspektywa polityk, zasad, prawa i standardów interoperacyjności międzyregionalnej Perspektywa współpracy pomiędzy podmiotami sektora opieki zdrowotnej w celu zapewnienia obywatelom zintegrowanych usług opieki zdrowotnej Perspektywa potrzeb obywateli Potrzeby obywateli dotyczące usług opieki zdrowotnej uległy zmianie tak, jak zmieniło się społeczeństwo. Choć ludzie są zdrowsi i żyją dłużej, zapotrzebowanie na usługi opieki zdrowotnej wzrosło. Zmieniły się też okoliczności, co ma związek z: rozwojem technologii medycznych (zwiększone możliwości) starzeniem się populacji (wzrost potrzeb) zwiększoną mobilnością ludzi (zmieniającą potrzeby dostarczania usług opieki zdrowotnej). Poprzez studiowanie projektów i działań w zakresie e-zdrowia w Europie, w ramach tego projektu jak i innych inicjatyw, takich jak e-zdrowie IMPACT, możemy wskazać trendy w dziedzinie e-zdrowia: Monitorowanie: ciągły monitoring (on-line) oznak życiowych, takich jak EKG, ciśnienie krwi, poziom glukozy we krwi, temperatura ciała, zegar biologiczny monitorowanie i centralne wyłączenie funkcji na dobranoc i do widzenia, alarm środowiskowy.

13 2. Komunikacja/dostępność: wszystkie zmierzone oznaki życiowe powinny być najpierw przesłane do bazy danych i jeśli ich wartości odbiegają od wartości ustawionych, system powinien zaalarmować określone jednostki opieki zdrowotnej, dostęp do danych medycznych za pomocą przenośnego komputera bezprzewodowego, co umożliwia zebranie informacji potrzebnych dla otoczenia pacjenta opieką, wraz z niezbędną wiedzą i dowodami naukowymi, przedłużanie ważności recept, umawianie wizyt, pytania do lekarza. Podręcznik dobrych praktyk regionalnych 3. Wiedza i podejmowanie decyzji: ogólnodostępne porady lekarskie, serwisy prezentujące pytania i odpowiedzi (Q&A), uzupełniane przez wyszukiwarkę o najczęściej zadawane pytania Mój dziennik, w którym mogłaby być przechowywana historia choroby jako profil wspierający decyzje i porady udzielane przez lekarzy stawianie diagnoz, rozpoznawanie trendów i reakcja na nie za pomocą odpowiednich urządzeń i profesjonalnych usług. 4. Wspieranie życia społecznego krewnych i obywateli: wsparcie psychologiczne dla krewnych poprzez czat wideo, forum Społeczności, gdzie ludzie wymieniają się doświadczeniem i poradami. 5. Opieka transgraniczna i transregionalna: korzystanie z porady medycznej bez rejonizacji w celu skrócenia czasu oczekiwania, wspólne korzystanie z zasobów przez osoby posiadające do nich dostęp i osoby w potrzebie, np. w sytuacji braku radiologów w niektórych krajach czy regionach. 4.2 Perspektywa systemów usług opieki zdrowotnej Dostarczanie usług zdrowotnych i opieki społecznej jest wciąż ukierunkowane na instytucje. Aby uzyskać dostęp do usług, ludzie muszą udać się do kilku ośrodków oddzielnie, ponieważ usługi nie są one ani zsynchronizowane, ani dostarczane jak usługi domowe skoncentrowane na pacjencie. Wielu starszych ludzi cierpi na kilka chorób jednocześnie oraz ma zróżnicowane potrzeby, a konieczność przemieszczania się z jednego miejsca do drugiego może być dla nich bardzo uciążliwa. W wielu krajach pomoc podstawowa jest wysokiej jakości, ale wciąż istnieje potrzeba nowej perspektywy reorganizacji usług opieki zdrowotnej z tej opartej na modelu skoncentrowanym na instytucjach, na model skoncentrowany wokół miejsca zamieszkania pacjenta. Technologie informacyjno-komunikacyjne mogą umożliwić tę zmianę, razem z reorganizacją sytemu opieki zdrowotnej. Reorganizacja systemu świadczenia usług opieki zdrowotnej, z ukierunkowanego na instytucje, na domowy i ukierunkowany na obywatela, nie oznacza przeniesienia wszystkich usług do domów. Natomiast oznacza efektywne użytkowanie zasobów szpitalnych wobec tych problemów zdrowotnych, które nie mogą być rozwiązywane w warunkach domowych, nawet przy użyciu zaawansowanych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych. Poprzez redukcję niepotrzebnych wizyt szpitalnych dzięki wykorzystaniu komunikacji wspieranej przez technikę informacyjno-komunikacyjną oraz zdalne diagnozowanie i monitorowanie, niektóre poważne problemy zdrowotne (jak operacje, skomplikowane diagnozy czy bezpośrednie konsultacje) mogą być efektywnie planowane i przeprowadzane. 11

14 4.3 Perspektywa rozwoju narzędzi technologii informatycznokomunikacyjnych Technologie informacyjno-komunikacyjne zmieniły nasz sposób życia, prowadzenia biznesu czy świadczenia usług. Jednak w przypadku usług opieki zdrowotnej pozostało jeszcze wiele do zrobienia. Często rozwiązania technologii informacyjno-komunikacyjnych są źle zaprojektowane, niedostosowane i nieodpowiednie dla wzajemnego oddziaływania w łańcuchu opieki zdrowotnej. Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych dla opieki zdrowotnej nie zawsze pokrywa się z potrzebami profesjonalistów i nie zawsze bierze pod uwagę złożoność procesów zachodzących w tym obszarze. Tradycyjny sposób projektowania technologii informacyjno-komunikacyjnych zwykle skoncentrowany jest na funkcjach i technologii. Dla wspierania opieki zdrowotnej projekt technologii informacyjnokomunikacyjnej musi zawierać element społeczno-techniczny. To społeczno-techniczne podejście wymaga holistycznego i skoncentrowanego na użytkowniku procesu rozwoju. Potrzeby użytkowników i sposób, w jaki chcieliby oni używać technologii informacyjnokomunikacyjnych, wpływają na sukces lub porażkę projektu e-zdrowia. Włączenie użytkowników w proces rozwoju (nie tylko w celu zaakceptowania danych rozwiązań) jest jednym z kluczowych czynników powodzenia, jakie wskazaliśmy poprzez nasze badania nad projektami e-zdrowia. 4.4 Perspektywa polityk, zasad, prawa i standardów wobec interoperacyjności transregionalnej Podstawowymi jednostkami w opiece zdrowotnej są regiony. Różnorodność regionów w odniesieniu do polityk, strategii i planów działań w obszarze e-zdrowia jednocześnie stymuluje odnoszenie sukcesów przez projekty e-zdrowia oraz stanowi wyzwanie pod względem interoperacyjności, standaryzacji i bezpieczeństwa. Większa mobilność ludzi, wynikająca z większych możliwości (lub konieczności) znalezienia pracy, osiedlania się i podróżowania, wymaga zapewnienia opieki zdrowotnej nawet poza granicami danego regionu czy kraju. Rzeczywistość jest jednak inna. Z perspektywy obywatela i pacjenta system jest zbyt podzielony i zregionalizowany, by osiągnąć holistyczną opiekę zdrowotną. Z powodu odmiennych interpretacji zasad, prawa, standardów, terminologii, regulacji, procesów biznesowych itp. w każdym z regionów, medyczne dane o pacjencie nie zawsze mogą być współdzielone przez poszczególne podmioty i regiony. Z perspektywy pacjenta, interoperacyjna opieka zdrowotna będzie wymagała regulacji na wysokim szczeblu (UE) jak i, na szczeblu regionu, woli przystosowania się do nowej rzeczywistości. 4.5 Perspektywa współpracy pomiędzy podmiotami opieki zdrowotnej na rzecz zintegrowanej opieki 12 Im bardziej wiedza o zdrowiu jest skomplikowana i specjalistyczna, tym bardziej potrzebna jest wąska specjalizacja pracowników służby zdrowia, aby zaspokoić potrzeby pacjentów. W sytuacji, gdy ludzie cierpią na wiele chorób jednocześnie, co dotyczy w szczególności osób starszych, aby wyjść naprzeciw ich potrzebom, konieczna jest współpraca różnych specjalistów. Oznacza to, że w obliczu zaangażowania różnych podmiotów, istnieje potrzeba zachowania pomiędzy nimi jasności i przejrzystości. W innym wypadku pewne potrzeby pacjentów mogą znaleźć się w szarej strefie, tzn. nikt się nimi nie zajmuje i nie wiadomo, kto jest za to odpowiedzialny.

15 5.Regionalny wymiar e-zdrowia 5.1 Równy dostęp do opieki zdrowotnej Równy dostęp do opieki zdrowotnej dobrej jakości jest celem w wielu krajach na świecie i podstawowym priorytetem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Już w pierwszej deklaracji WHO o Zdrowiu dla wszystkich z roku 1978 stwierdzono, że osiągnięcie celu zdrowia dla wszystkich, jako część ogólnego rozwoju, zaczyna się od podstawowej opieki zdrowotnej opartej na akceptowalnych metodach i technologii dostępnej dla osób i rodzin w społeczności, poprzez ich pełen udział i po kosztach, na które społeczność i kraj mogą sobie pozwolić 11. E-Zdrowie staje się właśnie taką uznaną metodą i technologią. Kolejną ważną kwestią jest, kto będzie odpowiedzialny za rozwój, wprowadzenie, użytkowanie i również finansowanie systemów e-zdrowia i jego narzędzi. 5.2 Dostarczanie opieki zdrowotnej Systemy opieki zdrowotnej różnią się pomiędzy poszczególnymi krajami członkowskimi UE. W niektórych z nich za usługi opieki zdrowotnej odpowiedzialne są władze regionalne-,a w innych władze krajowe, jak NHS (publiczna służba zdrowia) w Wielkiej Brytanii. W wielu krajach również władze lokalne są odpowiedzialne za opiekę społeczną nad osobami starszymi, istnieje też tam możliwość podniesienia jakości usług poprzez wprowadzenie e-zdrowia. Faktyczne dostarczanie usług różni się pomiędzy publicznymi a prywatnymi instytucjami opieki zdrowotnej. Refundacja usług opieki zdrowotnej jest też znacznie zróżnicowana i w zależności od kraju, może być całkowicie pokrywana z funduszu narodowego lub stanowić połączenie ubezpieczeń i własnego wkładu finansowego pacjentów. 5.3 Ekonomika e-zdrowia Istnieje kilka etapów w cyklu życia e-zdrowia, które wymagają finansowania (i z których można czerpać korzyści). Raport nt. e-zdrowia IMPACT sugeruje trzy okresy odpowiednie do inwestowania 12 : 1. planowanie i rozwój 2. wdrażanie 3. działanie rutynowe. W prawdziwym życiu, w wielu przypadkach może to być cykl powtarzający się, ponieważ wiele zastosowań jest rozwijanych, adaptowanych i zmienianych wraz z upływem czasu, nawet jeśli każdy krok musi być finansowany i, o czym nie należy zapominać, przynosić korzyści. W przypadku inwestycji przemysłowych stosuje się łatwe biznesowe modele inwestycyjne, ale wydaje się, że w złożonych instytucjach, których funkcjonowanie opiera się na wiedzy profesjonalnej, takich jak instytucje opieki zdrowotnej, nie jest to proste. 11 WHO, K. A. Stroetmann,. T. Jones, et al.,

8 Przygotowanie wdrożenia

8 Przygotowanie wdrożenia 1 Krok 8 Przygotowanie wdrożenia Wprowadzenie Przed rozpoczęciem wdrażania Miejskiego Programu Energetycznego administracja miejska powinna dokładnie przygotować kolejne kroki. Pierwszym jest powołanie

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania Rozwoju Telemedycyny w Polsce Potrzeby, bariery, korzyści. 10/9/2014 Synchronizing Healthcare

Uwarunkowania Rozwoju Telemedycyny w Polsce Potrzeby, bariery, korzyści. 10/9/2014 Synchronizing Healthcare Uwarunkowania Rozwoju Telemedycyny w Polsce Potrzeby, bariery, korzyści 1 10/9/2014 Synchronizing Healthcare Badania medyczne zrobiły tak niebywały postęp, że dziś praktycznie nie ma już ani jednego zdrowego

Bardziej szczegółowo

TELEMEDYCYNA I E-ZDROWIE KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ

TELEMEDYCYNA I E-ZDROWIE KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TELEMEDYCYNA I E-ZDROWIE KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA KONCEPCJI SZPITALA

Bardziej szczegółowo

Podejście do koordynacji opieki w LUX MED

Podejście do koordynacji opieki w LUX MED Podejście do koordynacji opieki w LUX MED Andrzej Osuch Dyrektor ds. Transformacji Biznesowej Forum Innowacyjna Ochrona Zdrowia Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r. Agenda (Wciąż) uciążliwa terminologia koordynacji

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA KONCEPCJI SZPITALA DOMOWEGO W ORGANIZACJI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. TEL. 509 088 528; pawel.podsiadlo@outlook.

PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA KONCEPCJI SZPITALA DOMOWEGO W ORGANIZACJI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. TEL. 509 088 528; pawel.podsiadlo@outlook. PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA KONCEPCJI SZPITALA DOMOWEGO W ORGANIZACJI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. TEL. 509 088 528; pawel.podsiadlo@outlook.com KONCEPCJA SZPITALA DOMOWEGO Analiza chorób przewlekłych w Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r.

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r. STANOWISKO RZĄDU I. METRYKA DOKUMENTU Tytuł KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW: Plan działania w dziedzinie e-zdrowia

Bardziej szczegółowo

TELEMEDYCYNA w województwie lubuskim STRATEGIA WDRAŻANIA

TELEMEDYCYNA w województwie lubuskim STRATEGIA WDRAŻANIA TELEMEDYCYNA w województwie lubuskim STRATEGIA WDRAŻANIA Prof.dr hab.inż. Pieczyński Andrzej Dziekan WEIT, UZ Dr inż. Michta Emil WEIT, UZ Cottbus, 25/26.06.2009 ehealth w EU Plan Telemedycyna - cel stosowania

Bardziej szczegółowo

Finansowanie świadczeń telemedycznych z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych

Finansowanie świadczeń telemedycznych z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych Finansowanie świadczeń telemedycznych z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych Dr n. med. Piotr Soszyński Telemedycyna zastosowanie technologii z obszaru telekomunikacji i informatyki w celu świadczenia opieki

Bardziej szczegółowo

Usługi telemedyczne w Polsce oczekiwania, możliwości, dostępność na naszym rynku RYSZARD OLSZANOWSKI Krajowa Izba Gospodarcza, Izba Gospodarcza

Usługi telemedyczne w Polsce oczekiwania, możliwości, dostępność na naszym rynku RYSZARD OLSZANOWSKI Krajowa Izba Gospodarcza, Izba Gospodarcza Usługi telemedyczne w Polsce oczekiwania, możliwości, dostępność na naszym rynku RYSZARD OLSZANOWSKI Krajowa Izba Gospodarcza, Izba Gospodarcza Medycyna Polska Plan prezentacji Rynek usług telemedycznych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

6 miliardów w Marty Cooper i jego pierwszy telefon komórkowy (1973)

6 miliardów w Marty Cooper i jego pierwszy telefon komórkowy (1973) 6 miliardów w 2012 Marty Cooper i jego pierwszy telefon komórkowy (1973) 1 miliard w 2008 2 miliardy w 2014 Michael Donald Wise i jego pierwszy komputer osobisty (1975) 2 miliardy w 2009 Pierwsza przeglądarka

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I PODSUMOWANIE Ryszard Mężyk Kierownik

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Frączkowski *, Marek Girek**,Mirosław Miller**

Kazimierz Frączkowski *, Marek Girek**,Mirosław Miller** Technologie informatycznotelekomunikacyjne w programie e-zdrowie regionu Dolnośląskiego Kazimierz Frączkowski *, Marek Girek**,Mirosław Miller** *Instytut Informatyki Stosowanej, Politechnika Wrocławska

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

Akcje i strategie innowacyjne w zakresie ICT w regionach krajów w członkowskich UE podsumowanie rezultatów w piętnastu lat eksperymentów

Akcje i strategie innowacyjne w zakresie ICT w regionach krajów w członkowskich UE podsumowanie rezultatów w piętnastu lat eksperymentów Akcje i strategie innowacyjne w zakresie ICT w regionach krajów w członkowskich UE podsumowanie rezultatów w piętnastu lat eksperymentów Robert BARYS SMWI, 2006 Wiele pozostaje do zrobienia Innowacja nie

Bardziej szczegółowo

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA INTERREG EUROPA 2014-2020 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA Warszawa Katowice, - 8 października 24 listopada 2014 Obszar współpracy i budżet 30 państw - UE-28

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla :

Kwestionariusz dla : Wsparcie Przedsiębiorczości Społecznej w Europie Kwestionariusz dla : osób prowadzących przedsiębiorstwa społeczne ekspertów/trenerów z obszaru ekonomii społecznej, przedsiębiorczości i zarządzania osób

Bardziej szczegółowo

Wysoka jakość świadczonych usług i efektywne przywództwo w ochronie zdrowia efektami wdrożeń projektów e-zdrowia

Wysoka jakość świadczonych usług i efektywne przywództwo w ochronie zdrowia efektami wdrożeń projektów e-zdrowia Wysoka jakość świadczonych usług i efektywne przywództwo w ochronie zdrowia efektami wdrożeń projektów e-zdrowia dr n. med. Leszek Sikorski i Zespół Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 1 2012-05-31

Bardziej szczegółowo

Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego

Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego (BSR) Katowice, 24 listopada 2014 r. Obszar programu Dania Niemcy (częściowo) Polska Litwa Łotwa Estonia Finlandia Szwecja Norwegia Rosja (częściowo,

Bardziej szczegółowo

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji.

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego 1 Plan

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011 Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku Zespół ds. opracowania ramowego zintegrowanego programu regionalnego, 7 listopada, 2011 Cele bieżącej i przyszłej polityki: Nowa Polityka

Bardziej szczegółowo

Deklaracja dotycząca inwestowania w. badania nad astmą Londyn- Malaga

Deklaracja dotycząca inwestowania w. badania nad astmą Londyn- Malaga Deklaracja dotycząca inwestowania w badania nad astmą Londyn- Malaga Wprowadzenie Astma jest schorzeniem wpływającym na codzienne życie 30 milionów Europejczyków i 300 milionów osób na świecie, przy czym

Bardziej szczegółowo

Środowisko dla Rozwoju

Środowisko dla Rozwoju ENEA Krajowa sieć partnerstwa Środowisko dla Rozwoju na rzecz promowania zasad zrównowaŝonego rozwoju i jej rola we wdraŝaniu POIiŚ 27 maja 2010 r. Zamość Spis treści 1. Europejska Sieć Organów Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Dziedzictwo kulturowe i zasoby naturalne w programach Interreg

Dziedzictwo kulturowe i zasoby naturalne w programach Interreg Dziedzictwo kulturowe i zasoby naturalne w programach Interreg Wydział Europejskiej Współpracy Terytorialnej Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wspólne zasady programów Interreg dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3. E-Zdrowie karty działań Działanie nr 1 Nazwa Wdrożenie wybranych zarządczych narzędzi TIK obsługi systemów w ochronie zdrowia w szpitalach poprzez realizację projektu Podlaski system informacyjny e-zdrowie.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 W grudniu 2013 r. Rada Unii Europejskiej formalnie zatwierdziła nowe przepisy i ustawodawstwo dotyczące kolejnej rundy inwestycji

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców?

Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja zamykająca realizację innowacyjnego projektu partnerskiego MJUP Krótka prezentacja innowacyjnego projektu

Bardziej szczegółowo

Programy współpracy terytorialnej UE

Programy współpracy terytorialnej UE Programy współpracy terytorialnej UE Elżbieta Książek II Forum Dni Nauki i Technologii Polska Wschód Białystok-Białowieża, 22-24 kwietnia 2009 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia szybsza diagnoza, lepsza opieka, obniŝanie kosztów. Konferencja KIG. Warszawa, 26 kwietnia 2012 r.

Innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia szybsza diagnoza, lepsza opieka, obniŝanie kosztów. Konferencja KIG. Warszawa, 26 kwietnia 2012 r. Innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia szybsza diagnoza, lepsza opieka, obniŝanie kosztów Konferencja KIG Warszawa, 26 kwietnia 2012 r. 1 Orange Polska a Integrated Solutions oczekiwania pacjenta wobec

Bardziej szczegółowo

Konkurs Dobrych Praktyk Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie. Zaproszenie do składania wniosków

Konkurs Dobrych Praktyk Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie. Zaproszenie do składania wniosków Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie Promowanie zrównoważonego życia zawodowego #EUhealthyworkplaces www.healthy-workplaces.eu

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 Odpowiada na pytania: Jaka część projektów IT kończy się w Polsce sukcesem? Jak wiele projektów sponsorowanych jest przez instytucje publiczne? Czy kończą się

Bardziej szczegółowo

TCares realizacja, perspektywy i plany

TCares realizacja, perspektywy i plany realizacja, perspektywy i plany E-Zdrowie - opieka medyczna i niezależnośd mgr inż. Jerzy Haduch Cel projektu Ogólnym celem projektu jest zachęcenie do stosowania opieki telemedycznej i telemedycyny oraz

Bardziej szczegółowo

I spotkanie Grupy Roboczej ds. Adaptacji do Zmian Klimatu w ramach działania krajowej sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju. 2 czerwca 2015 r.

I spotkanie Grupy Roboczej ds. Adaptacji do Zmian Klimatu w ramach działania krajowej sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju. 2 czerwca 2015 r. I spotkanie Grupy Roboczej ds. Adaptacji do Zmian Klimatu w ramach działania krajowej sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 2 czerwca 2015 r. Plan prezentacji Sieć Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Projekty telemedyczne w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie

Projekty telemedyczne w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie Projekty telemedyczne w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie Katarzyna Cyran kcyran@szpitaljp2.krakow.pl Zadania Biura Projektów Międzynarodowych: poszukiwanie możliwości pozyskania

Bardziej szczegółowo

e-zdrowie podstawą do poprawy efektywności działalności podmiotów leczniczych

e-zdrowie podstawą do poprawy efektywności działalności podmiotów leczniczych e-zdrowie podstawą do poprawy efektywności działalności podmiotów leczniczych dr n. med. Leszek Sikorski Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 8 maja 2012 r Podstawy prawno organizacyjne do wdrażania

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia: Informatyczna Platforma Fuzji Badań Obrazowych Serca 27 listopada 2015 SCO Kiece KSS JP2 Kraków

Zagadnienia: Informatyczna Platforma Fuzji Badań Obrazowych Serca 27 listopada 2015 SCO Kiece KSS JP2 Kraków Zagadnienia: 1. Definicja telemedycyny 2. Rodzaje usług telemedycznych 3. Cele telemedycyny 4. Prognoza zapotrzebowania 5. Bariery rozwoju runku telemedycznego 6. Zalety telemedycyny 7. Perspektywy Telemedycyna

Bardziej szczegółowo

BENCHMARKING. Dariusz Wasilewski. Instytut Wiedza i Zdrowie

BENCHMARKING. Dariusz Wasilewski. Instytut Wiedza i Zdrowie BENCHMARKING Dariusz Wasilewski Instytut Wiedza i Zdrowie PROSTO DO CELU... A co z efektami?: WZROSTOWI wydatków na zdrowie NIE towarzyszy wzrost zadowolenia z funkcjonowania Systemu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020 w październiku 2011 roku Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Maria Karlińska. Paweł Masiarz. Ryszard Mężyk. Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny

Maria Karlińska. Paweł Masiarz. Ryszard Mężyk. Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny Maria Karlińska Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny Paweł Masiarz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Ryszard Mężyk Świętokrzyskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

Krajowa Konferencja Łańcuch Zaufania. Warszawa, 2012-09-25

Krajowa Konferencja Łańcuch Zaufania. Warszawa, 2012-09-25 Krajowa Konferencja Łańcuch Zaufania Warszawa, 2012-09-25 Telemedycyna w projektach realizowanych w obszarze e-zdrowia w Polsce Projekt P5 Elektroniczna platforma konsultacyjnych usług telemedycznych Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

NOWY MODEL PROMOCJI ZDROWIA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ. Podręcznik metodologiczny dla personelu medycznego i paramedycznego

NOWY MODEL PROMOCJI ZDROWIA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ. Podręcznik metodologiczny dla personelu medycznego i paramedycznego PROMOCJA ZDROWIA I EDUKACJA ZDROWOTNA Leo Barić, Halina Osińska NOWY MODEL PROMOCJI ZDROWIA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ Podręcznik metodologiczny dla personelu medycznego i paramedycznego Wydanie I Warszawa

Bardziej szczegółowo

Platformy ezdrowie jako narzędzie dla efektywnej opieki zdrowotnej w Polsce

Platformy ezdrowie jako narzędzie dla efektywnej opieki zdrowotnej w Polsce Platformy ezdrowie jako narzędzie dla efektywnej opieki zdrowotnej w Polsce Iwona Gieruszczak Comarch SA, Dyrektor Konsultingu Piotr Piątosa Comarch Healthcare SA, Prezes Platformy e-zdrowie w Polsce -

Bardziej szczegółowo

Opracowanie profilu zawodowego, przygotowanie i przystosowanie

Opracowanie profilu zawodowego, przygotowanie i przystosowanie Strona 1 z 7 Opracowanie profilu zawodowego, przygotowanie i przystosowanie A. Opracowanie profilu zawodowego Wstęp Aby zapewnić osobom niepełnosprawnym lub pochodzącym z grup w niekorzystnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk Partnerstwo dla prewencji

w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk Partnerstwo dla prewencji Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy Partnerstwo dla prewencji www.healthy-workplaces.eu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

ZAŁĄCZNIK RADA UNII EUROPEJSKIEJ, ZAŁĄCZNIK Projekt konkluzji Rady Wczesne wykrywanie i leczenie zaburzeń komunikacyjnych u dzieci, z uwzględnieniem zastosowania narzędzi e-zdrowia i innowacyjnych rozwiązań RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 1. PRZYPOMINA,

Bardziej szczegółowo

Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji

Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH DLA BIBLIOTEK SZKOLNYCH Tomasz Piersiak Konsulting ul. Kupiecka 21, 65-426 Zielona Góra 16 marca 2016 r. Biblioteki

Bardziej szczegółowo

11294/09 TRANS 257 AVIATION 96 MAR 96 ENV 457 ENER 234 IND 76

11294/09 TRANS 257 AVIATION 96 MAR 96 ENV 457 ENER 234 IND 76 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 5 października 2009 r. (06.10) (OR. en) 14075/09 TRANS 373 MAR 136 AVIATION 156 ENV 634 ENER 320 IND 121 NOTA Od: Do: Nr wniosku Kom.: Dotyczy: Sekretariat Generalny Rady

Bardziej szczegółowo

e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I

e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I Ryszard Mężyk Kierownik Projektu

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego

Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego Konferencja Regionalny Ekosystem Innowacji Wspólny rynek dla biznesu i nauki Chorzów, 10 października 2012 r. RSI komunikuje politykę innowacyjną

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE WYMAGANE DO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA DENTYSTY W UNII EUROPEJSKIEJ

KOMPETENCJE WYMAGANE DO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA DENTYSTY W UNII EUROPEJSKIEJ MAJ 2009 REZOLUCJA RADY EUROPEJSKICH LEKARZY DENTYSTÓW (CED) KOMPETENCJE WYMAGANE DO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA DENTYSTY W UNII EUROPEJSKIEJ WPROWADZENIE Lekarz dentysta jest podstawowym świadczeniodawcą

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW W H2020 ORAZ RÓŻNICE WZGLĘDEM 7PR Agnieszka Kowalska Senior Project Manager Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Europejski Program. Drogowego 2011-2020 - nadzieje i oczekiwania. Richard E Allsop. Centre for. Richard E Allsop Centre for.

Europejski Program. Drogowego 2011-2020 - nadzieje i oczekiwania. Richard E Allsop. Centre for. Richard E Allsop Centre for. Europejski Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011-2020 - nadzieje i oczekiwania Odpowiedzialnośc UE za brd Do roku 1993 Głównie zatwierdzanie typów pojazdów, prawa jazdy i godziny pracy kierowców

Bardziej szczegółowo

Wczesne Wspomaganie Rozwoju w krajach Unii Europejskiej

Wczesne Wspomaganie Rozwoju w krajach Unii Europejskiej Wczesne Wspomaganie Rozwoju w krajach Unii Europejskiej Krajowy Koordynator Europejskiej Agencji Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami. Małgorzata Dońska-Olszko www.european-agency.org Opracowano

Bardziej szczegółowo

Bezstronna informacja o lekach Najlepsze praktyki europejskie

Bezstronna informacja o lekach Najlepsze praktyki europejskie Bezstronna informacja o lekach Najlepsze praktyki europejskie Teresa Leonardo Alves Polska, listopad 2009 Health Action International (HAI) jest niezależną, globalną siecią starającą się zwiększyć dostęp

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

ELTIS: Najważniejszy europejski portal informacyjny na temat transportu miejskiego i mobilności

ELTIS: Najważniejszy europejski portal informacyjny na temat transportu miejskiego i mobilności ELTIS: Najważniejszy europejski portal informacyjny na temat transportu miejskiego i mobilności Michał Soroko Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Poszanowanie Energii i Środowiska SAPE Polska sape@sape.org.pl

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ DORADZTWA ROLNICZEGO W KONTEKŚCIE WSPÓŁPRACY ŚRODOWISK NAUKOWYCH Z PRAKTYKAMI

PRZYSZŁOŚĆ DORADZTWA ROLNICZEGO W KONTEKŚCIE WSPÓŁPRACY ŚRODOWISK NAUKOWYCH Z PRAKTYKAMI PRZYSZŁOŚĆ DORADZTWA ROLNICZEGO W KONTEKŚCIE WSPÓŁPRACY ŚRODOWISK NAUKOWYCH Z PRAKTYKAMI dr hab. Zbigniew Brodziński Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich UWM

Bardziej szczegółowo

Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach

Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach 2014-2020 Nowy Targ, 15.01.2014 r. Spotkanie realizowane w ramach mikroprojektu pt. Polsko-słowacka strategia działania

Bardziej szczegółowo

Wypracowane rezultaty. Krajowa Konferencja OKRĄGŁY STÓŁ Łańcuch Zaufania

Wypracowane rezultaty. Krajowa Konferencja OKRĄGŁY STÓŁ Łańcuch Zaufania Wypracowane rezultaty Krajowa Konferencja OKRĄGŁY STÓŁ Łańcuch Zaufania Co użytkownicy wiedzą o TeleZdrowiu? Część I Pomimo iż, TeleZdrowie obecne jest na rynku już 20 lat, wciąż powszechny jest brak zrozumienia

Bardziej szczegółowo

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r.

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Agata Payne Dyrektoriat Środowisko Polityka spójności i ocen oddziaływania na

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Niniejszy przewodnik został stworzony jako część paneuropejskiej kampanii informacyjnej na temat CSR

Bardziej szczegółowo

www.cru.uni.lodz.pl HORIZON 2020

www.cru.uni.lodz.pl HORIZON 2020 HORIZON 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) CO TO JEST H2020? Największy program Komisji Europejskiej na badania i innowacje Budżet na lata 2014-2020 to prawie 80 mld

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja ex ante programu sektorowego INNOMED

Ewaluacja ex ante programu sektorowego INNOMED Ewaluacja ex ante programu sektorowego INNOMED PLAN PREZENTACJI 1. Krótki opis Programu 2. Cele i zakres ewaluacji 3. Kryteria ewaluacji 4. Metodologia badania 5. Wnioski 6.Analiza SWOT 7.Rekomendacje

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

E-zdrowie w województwie pomorskim. - założenia strategiczne i działania

E-zdrowie w województwie pomorskim. - założenia strategiczne i działania E-zdrowie w województwie pomorskim - założenia strategiczne i działania Forum ezdrowia Sopot, 15-09-2016 Obecność e-zdrowia w dokumentach strategicznych w woj. pomorskim E-zdrowie w województwie pomorskim

Bardziej szczegółowo

Ocena i porównanie funkcjonalności aplikacji medycznych Prezentacja Platformy

Ocena i porównanie funkcjonalności aplikacji medycznych Prezentacja Platformy Ocena i porównanie funkcjonalności aplikacji medycznych Prezentacja Platformy Joanna Rybka Collegium Medicum UMK, Hasselt University Fundacja Life4Science, Scienceventure Małgorzata Plechawska-Wójcik Instytut

Bardziej szczegółowo

ezdrowie innowacyjne e-usługi Perspektywa dostawcy

ezdrowie innowacyjne e-usługi Perspektywa dostawcy ezdrowie 2014-2020 innowacyjne e-usługi Perspektywa dostawcy Piotr Piątosa - Prezes Zarządu Comarch Healthcare Andrzej Rybicki, Iwona Gieruszczak Comarch Healthcare Sopot, 15 wrzesień 2016 Integracja Systemy

Bardziej szczegółowo

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski 1 SEAP Sustainable Energy Action

Bardziej szczegółowo

Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r.

Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r. Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER WYDANIE 4 październik 2010. www.ele-55plus.eu. Drogi CZYTELNIKU, Mamy zaszczyt zaprezentować Projekt Europejski

NEWSLETTER WYDANIE 4 październik 2010. www.ele-55plus.eu. Drogi CZYTELNIKU, Mamy zaszczyt zaprezentować Projekt Europejski LEPSZA ZDOLNOŚĆ DO ZATRUDNIENIA Szczęśliwsi pracodawcy! Szczęśliwsi pracownicy! Szczęśliwsi klienci! NEWSLETTER WYDANIE 4 październik 2010 www.ele-55plus.eu Drogi CZYTELNIKU, Mamy zaszczyt zaprezentować

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

PANEL 1 Zarządzanie strategiczne, jakość życia, usługi publiczne, komunikacja z mieszkańcami

PANEL 1 Zarządzanie strategiczne, jakość życia, usługi publiczne, komunikacja z mieszkańcami Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja zamykająca realizację innowacyjnego projektu partnerskiego MJUP PANEL 1 Zarządzanie strategiczne, jakość

Bardziej szczegółowo

JESSICA. Nowy sposób wykorzystania środków UE w celu wspierania trwałych inwestycji i wzrostu na obszarach miejskich. Czym jest JESSICA?

JESSICA. Nowy sposób wykorzystania środków UE w celu wspierania trwałych inwestycji i wzrostu na obszarach miejskich. Czym jest JESSICA? Wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich JESSICA Nowy sposób wykorzystania środków UE w celu wspierania trwałych inwestycji i wzrostu na obszarach miejskich Czym

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

pracy międzyregionalnej Interreg Europa

pracy międzyregionalnej Interreg Europa Interreg Europe 2014-2020 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Program współpracy pracy międzyregionalnej Interreg Europa Warszawa Warszawa, - 8 października 6 maja 2015 2014r. Obszar współpracy i budżet

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZGODNOŚCI PROJEKTU Z POLITYKĄ OCHRONY ŚRODOWISKA

ANALIZA ZGODNOŚCI PROJEKTU Z POLITYKĄ OCHRONY ŚRODOWISKA ANALIZA ZGODNOŚCI PROJEKTU Z POLITYKĄ OCHRONY ŚRODOWISKA 1. Czy w ramach projektu realizowane jest przedsięwzięcie w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 13) ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

Praca w Europejskim Trybunale Obrachunkowym

Praca w Europejskim Trybunale Obrachunkowym Praca w Europejskim Trybunale Obrachunkowym Praca, która naprawdę ma znaczenie Atrakcyjny pakiet pracowniczy Kształcenie i rozwój zawodowy Jak pracujemy Opinie pracowników Trybunału Wynagrodzenie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny model funkcjonowania ośrodka badawczego a risk-based monitoring. Marek Konieczny Prezes Zarządu Łukasz Pulnik Partner Zarządzający

Nowoczesny model funkcjonowania ośrodka badawczego a risk-based monitoring. Marek Konieczny Prezes Zarządu Łukasz Pulnik Partner Zarządzający Nowoczesny model funkcjonowania ośrodka badawczego a risk-based monitoring Marek Konieczny Prezes Zarządu Łukasz Pulnik Partner Zarządzający Warszawa, dn. 20 maja 2014 Plan prezentacji 1. Obecny a oczekiwany

Bardziej szczegółowo

THEME 4: ICT FOR INNOVATIVE GOVERNMENT AND PUBLIC SERVICES

THEME 4: ICT FOR INNOVATIVE GOVERNMENT AND PUBLIC SERVICES Dzień informacyjny dla 5 konkursu (CIP-ICT PSP-2011-5) Warszawa, 10 lutego 2011 THEME 4: ICT FOR INNOVATIVE GOVERNMENT AND PUBLIC SERVICES TEMAT 4: ICT W innowacyjnej administracji i usługach ugach publicznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.12.2015 r. COM(2015) 599 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Europejski program bezpieczeństwa lotniczego PL PL 1. KOMUNIKAT KOMISJI Z 2011

Bardziej szczegółowo

Dynamika rynku pracy i atrakcyjne środowisko biznesowe w regionie Południowego Bałtyku SB Professionals

Dynamika rynku pracy i atrakcyjne środowisko biznesowe w regionie Południowego Bałtyku SB Professionals Dynamika rynku pracy i atrakcyjne środowisko biznesowe w regionie Południowego Bałtyku SB Professionals Targi Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości NORDA 23.05.2013 Jak znaleźć pracę w Niemczech i na Litwie?

Bardziej szczegółowo

Zasady uczestnictwa w programie Horyzont 2020

Zasady uczestnictwa w programie Horyzont 2020 Zasady uczestnictwa w programie Horyzont 2020 Agnieszka, Murzec-Wojnar Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE www.uwm.edu.pl/rpk agnieszka.murzec@uwm.edu.pl Struktura H2020 HORYZONT 2020 Czas

Bardziej szczegółowo

START activating and integrating people with disabilities through adapted traditional sports and games

START activating and integrating people with disabilities through adapted traditional sports and games Dr Bartosz Prabucki START activating and integrating people with disabilities through adapted traditional sports and games Erasmus + Sport Project Lider: Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne START w

Bardziej szczegółowo

Informacyjna kampania społeczna 2015 PODZIEL SIĘ BEZPIECZEŃSTWEM. Promuj dobre praktyki bhp

Informacyjna kampania społeczna 2015 PODZIEL SIĘ BEZPIECZEŃSTWEM. Promuj dobre praktyki bhp Informacyjna kampania społeczna 2015 PODZIEL SIĘ BEZPIECZEŃSTWEM. Promuj dobre praktyki bhp Agnieszka Szczygielska Centralny Instytut Ochrony Pracy -Państwowy Instytut Badawczy Dobre praktyki - definicje

Bardziej szczegółowo

Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej

Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Sobczak Dyrektor Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem Agenda wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo