Spis treêci Contents. Wst p 1 Introduction. Zarzàd 2 Management board. Energetyka 3 Power industry. Przemys nafty i gazu 5 Oil and gas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treêci Contents. Wst p 1 Introduction. Zarzàd 2 Management board. Energetyka 3 Power industry. Przemys nafty i gazu 5 Oil and gas"

Transkrypt

1 BUDUJEMY Z ENERGIÑ!

2 Spis treêci Contents Wst p Introduction Zarzàd 2 Management board Energetyka 3 Power industry Przemys nafty i gazu 5 Oil and gas Przemys stoczniowy i offshore 7 Shipbuilding industry and offshore technology Grupa Kapita owa 9 Energomonta Pó noc Group 0 Energomonta -Pó noc Gdynia Energomonta -Pó noc Gdynia Energop Sochaczew 2 Energop Sochaczew ZRE Lublin 3 ZRE Lublin Energomonta -Pó noc Technika Spawalnicza i Laboratorium 4 Energomonta -Pó noc Technika Spawalnicza i Laboratorium Szanse rynkowe 5 Market prospects Strategia 6 Strategy Misja 6 Mission Skonsolidowane dane finansowe Grupy Energomonta -Pó noc 7 Consolidated Financial Statements of Energomonta -Pó noc Group Adresy i telefony 9 Adresses and telephone numbers

3 Wst p Energetyka Introduction Zarzàd Management board 2 jest jednà z czo owych polskich firm dzia ajàcych w sektorze budownictwa przemys owego dla energetyki oraz przemys u chemicznego, szczególnie dla sektorów zwiàzanych z wydobyciem, przetwórstwem, sk adowaniem i transportem ropy naftowej i gazu ziemnego. Prowadzimy dzia alnoêç równie w przemyêle stoczniowym i offshore (produkcja platform wiertniczych) oraz ochronie Êrodowiska (instalacje odsiarczania i odazotowanie spalin, kot y do spalania biomasy). Oferta Energomonta u-pó noc SA obejmuje m.in. kompleksowe wykonawstwo robót budowlano-monta owych, uruchamianie obiektów oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, jak równie produkcj warsztatowà i prefabrykacj elementów stalowych. is one of the leading Polish engineering companies working for the power and chemical industries, particularly sectors involved in the extraction, processing, storage and shipment of oil and natural gas. We are also active in shipbuilding industry and in the production of offshore drilling platforms, as well as environmental protection (flue-gas desulphurization and nitrogen separation, biomass boiler systems). Grupa kapita owa Energomonta u-pó noc SA sk ada si z kilku wyspecjalizowanych spó ek. Zajmujà si one prefabrykacjà elementów i konstrukcji, realizujà inwestycje i modernizacje oraz Êwiadczà us ugi serwisowe. posiada ponad 50 lat doêwiadczenia i dziesiàtki kontraktów w Polsce i za granicà jako g ówny wykonawca lub podwykonawca robót. Grupa kapita owa zatrudnia prawie 2000 doêwiadczonych specjalistów. Services offered by include full range of construction and assembly projects, roll-out of industrial facilities and warranty/post-warranty service, as well as production of structural components and prefabrication of steel elements. W odzimierz Dyrka Andrzej Orliƒski Akcje Energomonta u-pó noc SA sà notowane na warszawskiej Gie dzie Papierów WartoÊciowych. Wi kszoêciowym akcjonariuszem Energomonta u-pó noc SA jest Polimex-Mostostal SA. group consists of several firms specializing in specific areas. These companies focus on the production of pre-fabricated components and structural elements, work on investments projects, perform upgrades and offer maintenance services. Prezes Zarzàdu Chairman of the Board, CEO Wiceprezes Zarzàdu ds. Operacyjnych Deputy Chairman, COO has over fifty years of experience and has completed dozens of major contracts, as general contractor or subcontractor, both in Poland and abroad. Our group employs almost 2000 highly trained staff. Shares of are listed on the Warsaw Stock Exchange. The majority shareholder of is Polimex-Mostostal SA. Przemys aw Milczarek Wiceprezes Zarzàdu ds. Finansowych Deputy Chairman, CFO Cz onek Zarzàdu ds. Rynku i Rozwoju Biznesu Member of the Board for Market and Business Development Wiceprezes Zarzàdu Dyrektor ds. Operacyjnych Wiceprezes Zarzàdu Dyrektor ds. Operacyjnych Wiceprezes Zarzàdu Dyrektor ds. Operacyjnych

4 Energetyka Power industry 4 Grupa posiada ponad 50-letnie doêwiadczenie w budownictwie i us ugach remontowych dla energetyki. W swojej historii uczestniczyliêmy wykonujàc ró ne zadania w budowie bàdê remontach najwi kszych polskich elektrowni. Nasza oferta dla energetyki obejmuje m.in. modernizacj bloków energetycznych w celu podniesienia ich sprawnoêci, monta bloków energetycznych du ej mocy na parametry nadkrytyczne, budow instalacji odsiarczania i odazotowania spalin, monta nowoczesnych kot ów odzysknicowych dla bloków gazowoparowych oraz monta kot ów olejowych. W lipcu 2008 r. Konsorcjum firm: Hitachi Ltd i Energomontaz-Pó noc SA podpisa o z Elektrownià Kozienice S.A. umow na realizacj przedsi wzi cia pod nazwà Kompleksowe zaprojektowanie, wybudowanie i uruchomienie IOS dla bloku Nr MW na terenie Elektrowni Kozienice S.A.", w ramach którego zostanie wybudowana i uruchomiona nowoczesna IOS w oparciu o technologi mokrà. oferuje wykonawstwo pod klucz w zakresie przygotowania, magazynowania i transportu biomasy. Spó ka zrealizowa a projekty na produkcj i monta kot a do spalania biomasy dla EC Stalowa Wola oraz wykonanie, dostaw i monta instalacji gospodarki biomasà w EC Bia ystok. Obecnie realizuje projekty na budow instalacji roz adunku, magazynowania oraz transportu biomasy z Portu EC Wroc aw na teren g ówny EC Wroc aw. group has over fifty years of experience in the construction and maintenance and overhaul services for the power industry. In our history, thought the participation in various projects, we helped build or renovate Poland s biggest power plants. Our portfolio of services for the power industry includes modernization of power blocks in order to raise their efficiency ratings, building power blocks with supercritical parameters, sulfur removal and nitrogen separation systems, assembling advanced wasteheat boilers and gas and steam blocks and building oil-fired boilers. On July 2008, consortium of the companies: Hitachi Ltd. and ENERGOMON- TA -PÓ NOC SA signed an agreement with PS Kozienice execution of undertaking under the name Complex design, construction and start-up of FDG Plant for 500 MW unit No 0 at the premises of PS Kozienice, in the frame of which will be constructed and started up the modern FDG Plant on a base of wet technology. offers execution of biomass preparation, storage and handling projects on the key basis. The company has completed projects for manufacture and installation of the biomass boiler for Stalowa Wola Heat and Power Generating Plant and manufacture, delivery and erection of biomass handling plant for Bia ystok Heat and Power Generating Plant. At present it has been executing projects for construction of the plant for biomass unloading, storage and transportation from Wroc aw Harbor to the main premises of Wroc aw Heat and Power Generating Plant Elektrownia Pàtnów rurociagi wysokopr ne bl. 460 MW Patnów power plant, high-pressure pipelines at the 460 Megawatt power block 2. Elektrownia Be chatów monta IOS - Generalne wykonawstwo Be chatów power plant, assembly of flue-gas desulphurisation installations as general contractor 3. Elektrownia Pàtnów rurosuszarki kot a Tube driers at Pàtnów power plant 4. Monta pokrywy reaktora dla elektrowni atomowej w Olkiluoto w Finlandi Assembly of reactor cover at Olkiluoto nuclear power plant in Finland 5. Monta pokrywy reaktora dla elektrowni atomowej w Olkiluoto w Finlandi Assembly of reactor cover at Olkiluoto nuclear power plant in Finland 6. Elektrownia Kozienice monta IOS Kozienice power plant, assembly of flue-gas desulphurisation installations 7. Elektrownia Staudinger-Niemcy monta instalacji IOS Staudinger power plant, Germany. Assembly of flue-gas desulphurisation installations 8. Elektrownia Be chatów monta IOS Be chatów power plant, assembly of flue-gas desulphurisation installations 9. Elektrownia Rostock monta IOS - Niemcy Rostock power plant, Germany. Assembly of flue-gas desulphurisation installations

5 Nafta i gaz Oil and Gas 6 6 Strategicznym celem Energomonta u-pó noc SA jest Êwiadczenie kompleksowych us ug w zakresie prefabrykacji, monta u i serwisu dla sektora szeroko rozumianego nafty i gazu (wydobycie, transport, sk adowanie i przetwarzanie surowców energetycznych, w tym tak e dla przemys u petrochemicznego. Nasza oferta dla przemys u nafty i gazu obejmuje m.in. dostawy i monta e zbiorników i silosów, urzàdzeƒ ciênieniowych, rurociàgów i elementów rurociàgów, konstrukcji stalowych, kot ów, wymienników ciep a, turbin, stacji kompresorowych, spr arek, pomp, przenoêników, oraz reaktorów chemicznych. Posiadamy ogromne doêwiadczenie w tym sektorze. W ostatnich latach uczestniczyliêmy m.in. w monta u cz Êci instalacji poliolefin dla Basell Orlen Polyolefins, monta u instalacji odsiarczania benzyny krakingowej dla PKN Orlen oraz modernizacji instalacji chloru i ugu sodowego dla Anwil W oc awek. 2 3 The main goal of Energomonta -Pó noc SA is to offer full range of prefabrication, assembly and maintenance services for the oil and gas industry (extraction, transmission, storage and processing of crude and gas) as well as petrochemical industry. Our services for the oil and gas industry include the construction and assembly of tanks and silos, pressurized components, pipelines and pipeline parts, steel structures, boilers, heat exchangers, turbines, compression stations, compressors, pumps, conveyors and chemical reactors We have decades of industry experience. In recent years we participated in the assembly of polyolefins production plant at Basell Orlen Polyolefins, assembling cracked distillate flue-gas desulphurization system for PKN Orlen and upgrading chlorine and soda lye system for Anwil W oc awek Monta instalacji odsiarczania benzyny krakingowej w PKN Orlen Assembling cracked distillate flue-gas desulphurization system for PKN Orlen 2. Monta instalacji olefin dla Basell Orlen Polyolefins Assembling polyolefin production facility for Basell Orlen Polyolefins 3. Monta cz Êci instalacji poliolefin dla Basell Orlen Polyolefins Assembling part of polyolefin production facility for Basell Orlen Polyolefins 4. Monta cz Êci instalacji poliolefin dla Basell Orlen Polyolefins Assembling part of polyolefin production facility for Basell Orlen Polyolefins 5. Monta t oczni gazu w Ciechanowie Assembling gas pumping station in Ciechanów 6. Monta instalacji olefin dla Basell Orlen Polyolefins Assembling polyolefin production facility for Basell Orlen Polyolefins 7. Modernizacji instalacji chloru i ugu sodowego dla Anwil W oc awek Upgrading chlorine and soda lye system for Anwil W oc awek 8. Dostawa i monta zbiorników magazynowych butadienu w PKN Orlen Delivery and assembly of butadiene storage tanks at PKN Orlen 9. Za adunek estakady, projekt Ormen Lange offshore terminal Loading a trestle bridge, Ormen Lange offshore terminal project

6 Energetyka Offshore i przemys stoczniowy Offshore technology and shipbuilding industry 8 W ostatnich latach stworzyliêmy tak e ofert dla przemys u offshore, zwiàzanego z wydobywaniem i przesy em ropy naftowej i gazu ziemnego z platform wiertniczych. W zwiàzku ze wzrostem cen surowców energetycznych na Êwiecie, przemys offshore na Êwiecie prze ywa prawdziwy boom inwestycyjny. 4 Dostarczamy elementy platform wiertniczych dla kontrahentów norweskich. ZostaliÊmy zaliczeni jako jedna z kilku firm na Êwiecie do grupy w pe ni kompetentnych podmiotów zdolnych wykonywaç nawet najbardziej skomplikowane elementy platform wiertniczych. Konstrukcje platform budowane sà w Polsce, a nast pnie drogà morskà wysy ane do Norwegii. Posiadamy doêwiadczenie w pracy dla przemys u stoczniowego. Od lat specjalizujemy si w prefabrykacji wielkogabarytowych elementów statków i posiadamy odpowiednià infrastruktur do produkcji tego typu elementów. In recent years we have also created a portfolio of services in the field of offshore technology, related to the extraction and shipment of oil and natural gas from offshore drilling platforms. Due to a steady increase of energy prices, offshore industry worldwide is undergoing an investment boom. We deliver offshore drilling platform components to customers from Norway. We are recognized as one of the few companies worldwide that have all the potential to build even the most complex offshore drilling platform components. The structures are build in Poland and then shipped to Norway by sea. We also have experience in working for the shipbuilding industry. For years we have been specializing in the pre-fabrication of oversize ship components and we have sufficient infrastructure to make such components. 2 3 Wiceprezes Zarzàdu Dyrektor ds. Operacyjnych Wiceprezes Zarzàdu Dyrektor ds. Operacyjnych Wiceprezes Zarzàdu Dyrektor ds. Operacyjnych. Monta wielkogabarytowych elementów statków Assembly of oversize ship components 2. Za adunek sprefabrykowanych i zmontowanych na nabrze u w Gdyni sekcji platformy wiertniczej Drilling Rig Alfa Loading prefabricated and assembled sections of Drilling Rig Alfa in Gdynia 3. Za adunek sprefabrykowanych i zmontowanych na nabrze u w Gdyni sekcji platformy wiertniczej Drilling Rig Alfa Loading prefabricated and assembled sections of Drilling Rig Alfa in Gdynia 4. Monta wielkogabarytowych elementów statków Assembly of oversize ship components 7

7 Grupa Kapita owa Energomonta Group 0 Monta Assembly S.A. GRUPA KAPITAŁOWA Prefabrykacja rurociàgów Prefabrication of pipeline component ENERGOP Serwis i remonty Maintenance and overhauls W strukturze Grupy zatrudniajàcej prawie dwa tysiàce pracowników jest g ównà firmà zajmujàcà si generalnym wykonawstwem i monta em. Oferujemy kompleksowà obs ug w zakresie generalnego wykonawstwa oraz monta u konstrukcji metalowych. posiada liczne certyfikaty i uprawnienia dotyczàce wykonawstwa inwestycji, wytwarzania elementów i ich monta u wydane przez Urzàd Dozoru Technicznego oraz zagraniczne instytuty certyfikacji, BVQI i TÜV. Przy realizacji krajowych i zagranicznych projektów zatrudniamy wysoko wyspecjalizowanych i doêwiadczonych spawaczy, monterów oraz kadr in ynieryjno-technicznà. Energomonta -Pó noc is the main company responsible for general contractor and assembly services within a group that employs nearly 2000 staff. We offer a complete range of services as general contractor and services related to the assembly of metal structures. has numerous certificates and permits for engineering projects, production and assembly of various components issued by the Polish Office of Technical Inspection (UDT) as well as international certification authorities, BVQI and TÜV. We employ highly specialized and experienced welders, fitters and engineering staff for our domestic and international projects. Our main contractors now and in the past include ABB, Aker Kvaerner, Austrian Energy, Babcock & Wilcox Volund, Elektrim-Megadex, Enprima Eng, Fluor Daniel, FLS Miljo, Foster Wheeler, Fortum Eng, Hitachi, Lurgi Lentjes, Rafako, Polimex-Mostostal SA, Ponticelli, RWE Solutions and Sices Group. Shares of are listed on the Warsaw Stock Exchange. The majority shareholder of is Polimex-Mostostal SA. Produkcja platform offshore i kompletacja du ych elementów Production of offshore drilling platforms and oversize components GDYNIA Spó ki Grupy Energomonta -Pó noc dà à do tego, by byç najlepiej ocenianà grupà w sektorze budownictwa przemys owego w Polsce, pod wzgl dem: jakoêci robót poziomu zaspakajania oczekiwaƒ inwestorów profesjonalnego zarzàdzania Laboratorium i szkolenie Lab and training services TSiL Naszymi g ównymi kontrahentami byli lub sà m.in. ABB, Aker Kvaerner, Austrian Energy, Babcock & Wilcox Volund, Elektrim-Megadex, Enprima Eng, Fluor Daniel, FLS Miljo, Foster Wheeler, Fortum Eng, Hitachi, Lurgi Lentjes, Rafako, Polimex-Mostostal SA, Ponticelli, RWE Solutions i Sices Group. Akcje Energomonta u-pó noc SA sà notowane na warszawskiej Gie dzie Papierów WartoÊciowych. Wi kszoêciowym akcjonariuszem Energomonta u-pó noc SA jest Polimex-Mostostal SA. Oferta Services offered Zarzàdzanie budowà obiektów i zak adów przemys owych jako generalny wykonawca Managing the construction of industrial facilities and factories as general contractor Monta wznoszonych obiektów energetyki zawodowej, przemys owej i komunalnej Assembling commercial, industrial and municipal power plants Prowadzenie remontów w elektrowniach, elektrociep owniach i zak adach przemys owych General overhaul of power plants, CHP facilities and industrial facilities Monta konstrukcji stalowych, zbiorników i rurociàgów Assembling steel structures, tanks and pipeline Companies of Energomonta -Pó noc Capital Group are going to be the best rated capital group in industrial building sector in Poland in relation to: works quality level of satisfaction of investors expectations professional management 2 3. Monta estakad i instalacji rurociàgowych projekt Ormen Lange offshore terminal Klient Aker Kvaerner w Norwegii Assembly of trestle bridges and pipeline systems Ormen Lange project offshore terminal for Aker Kvaerner in Norway 3. Elektrownia Staudinger monta Instalacji Odsiarczania Spalin Assembly of flue-gas desulphurisation installations at Staudinger power plant 9 2. Elektrociep ownia eraƒ - monta walczaka kot a fluidalnego eraƒ CHP boiler drum assembly at fluidized boiler

8 Energomonta -Pó noc Gdynia Energomonta -Pó noc Gdynia Energop Sochaczew Energop Sochaczew 2 Oferta Services offered Konstrukcje stalowe, zbiorniki i rurociàgi Steel structures, tanks and pipelines Platformy wiertnicze Drilling platforms Wielkogabarytowe elementy statków Oversize ship components Cz Êci dla elektrowni atomowych Nuclear plant components Remonty w elektrociep owniach Overhauling heat and power generating plants Monta konstrukcji stalowych, zbiorników i rurociàgów Assembling steel structures, tanks and pipelines Energomonta -Pó noc Gdynia jest spó kà produkcyjno-wykonawczà. Wykonuje zlecenia i Êwiadczy us ugi g ównie dla portów, przemys u budowyi remontu statków, jak równie dla sektora offshore oraz energetyki jàdrowej. Posiada uprawnienia do spawania wszystkich typów konstrukcji stalowych, 3 4 w tym ciênieniowych i pró niowych, dêwigów, mostów i innych konstrukcji zarówno morskich, jak i okr towych. Na zlecenie norweskiego koncernu Aker Kvaerner uczestniczy w budowie najwi kszej na Êwiecie platformy wiertniczej Aker H-6e, jak równie wykona i dostarczy modu y platform o wadze 4400 ton. Energomonta -Pó noc Gdynia ma tak e wiedz i kompetencje w zakresie energetyki jàdrowej. Przed laty firma by a zaanga owana w budow pierwszej polskiej elektrowni atomowej w arnowcu. Przedmiotem ostatnio realizowanego projektu by o wykonanie i dostawa pokrywy reaktora elektrowni atomowej w Finlandii. Spó ka posiada dost p do terenów stoczni i portów zlokalizowanych w Gdyni, co umo liwia prefabrykacj najci szych elementów oraz u atwia transport produktów wytworzonych w zak adzie spó ki do nabrze a i dalej drogà morskà. Energomonta -Pó noc Gdynia (EPG) is our manufacturing and contracting company. We focuse on projects and services for port facilities, shipbuilding industry, as well as offshore technology and nuclear industry. We have licenses to weld all types of steel structures, including pressurized, vacuum, cranes, bridges and other structures, both marine and shipping. On behalf of Norway s Aker Kvaerner EPG participated in the construction of Aker H-6e, the world s largest drilling platform, as well as production and delivery of platform components weighting 4400 tons. Energomonta -Pó noc Gdynia also has know-how and competence related to power industry. Years ago the company took part in the construction of Poland s first nuclear power plant at arnowiec. The most recent project included the production and delivery of reactor cover for a Finnish nuclear power plant. The company has access to the premises of the shipyards and harbors located in Gdynia, which enables prefabrication of the heaviest elements and makes easier transportation of the products manufactured in the company s shopwork to the wharf, and farther on by sea. Oferta Services offered Rurociàgi oraz ich elementy ( uki, zw ki, trójniki, ko nierze, zawieszenia i podparcia) Pipelines and pipeline components (pipe bends, three-way pipes and reducing pipes, flanges, expansion pipe joints, hangers and supports) Konstrukcje stalowe (kratownicowe, belkowe, blachownicowe) Steel structures (lattice and monocoque) Zbiorniki stalowe i zasobniki Steel tanks and containers Kominy oraz kana y powietrza i spalin Chimneys and air/fume removal ducts Profil dzia alnoêci Energop obejmuje g ównie prefabrykacj elementów rurociàgów oraz konstrukcji stalowych. Specjalizujemy si w produkcji najbardziej zaawansowanych technologicznie rurociàgów stalowych stosowanych we wspó czesnym przemyêle. Potrafimy wytwarzaç rurociàgi z ró nych gatunków stali i w dowolnych Êrednicach. Zak ad w Sochaczewie posiada gi tarki do gi cia rur metodà na zimno oraz na goràco do Êrednicy 60 mm i maksymalnym promieniu gi cia do 0 m. Wyposa ony jest tak e w lini antykorozji z o onà z komory czyszczàcej i malarskiej, z mo liwoêcià wygrzewania pow ok w temperaturze do 80 C. Spó ka posiada równie piec komorowy, którego wymiary umo liwiajà obróbk cieplnà du ych i przestrzennych elementów do temperatury 50 C. Elementy produkowane przez Energop znajdujà si w wi kszoêci polskich oraz w du ej cz Êci europejskich elektrowni i elektrociep owni, a tak e w rafineriach, petrochemiach, zak adach chemicznych, cukrowniach i innych obiektach. Zak ady produkcyjne grupy Energomonta -Pó noc sà zdolne obecnie wyprodukowaç rocznie oko o 6 tys. ton ró nego rodzaju konstrukcji stalowych, 2 tys. ton rurociàgów oraz dwa tysiàce ton zbiorników i silosów. W roku 2009 znaczàco powi kszà si mo liwoêci produkcyjne zak adu w Sochaczewie. Energop is involved primarily in the pre-fabrication of pipeline components and steel structures. We specialize in the production of the most advanced steel pipelines in use by today s industry. We are able to build pipelines consisting of two or more different metals and optional diameters. Sochaczew plant is equipped with pipe bending machines that can be used for both hot and cold bending (pipe diameter up to 60 mm, bend radius of up to 0 meters). We also operate a rust proofing system consisting of a cleaning chamber and paint workshop that can be used for heat treatment at a temperature of up to 80 C. The company also owns a chamber oven big enough to accomodate large components, used for heat treatment at a tempreature of up to 50 C. Parts produced by Energop are found in every Polish and many European conventional and nuclear power plants, as well as oil refineries, petrochemical plants, chemical plants and sugar processing facilities. Energomonta -Pó noc manufacturing plants are able to produce approximately tons of various steel structures a year, tons of pipelines and 2000 tons of tanks and silos. In the year 2009, the capacity of the plant in Sochaczew will significantly increase. Aparaty chemiczne 2 Chemical processing systems 6 5. Za adunek estakady PAR Loading a trestle bridge 2. Monta pokrywy elementów Linera w ramach kontraktu Babcock Noell Nuclear dla elektrowni atomowej w Olkiluoto w Finlandii. Assembly of Linera cover sections as part of a contract with Babcock Noell Nuclear for Olkiluoto nuclear plant in Finland 3. Prefabrykacja elementów Linera w ramach kontraktu Babcock Noell Nuclear dla elektrowni atomowej w Olkiluoto w Finlandii Prefabrication of Linera sections as part of a contract with Babcock Noell Nuclear for Olkiluoto nuclear plant in Finland 4. Elementy rurociàgu - Projekt VOC Recovery Unit, AKCS Statoil Mongstad, Klient PROME ON AS Pipeline components - VOC Recovery Unit, AKCS Statoil Mongstad built for PROMECON AS 5. Elementy rurociàgu - Projekt VOC Recovery Unit, AKCS Statoil Mongstad, Klient PROMECON AS Pipeline components - VOC Recovery Unit, AKCS Statoil Mongstad built for PROMECON AS 6. Zbiornik zimnego kondensatu, Blok 460 MW dla Elektrowni agisza Cold condensate tank at the 460 MW block for agisza power plant

9 ZRE Lublin ZRE Lublin Energomonta -Pó noc Technika Spawalnicza i Laboratorium Energomonta -Pó noc Technika Spawalnicza i Laboratorium Oferta Services offered Us ugi serwisowe Maintenance services Modernizacje, remonty i monta e kot ów i turbin Upgrades, overhauls and assembly of boilers and turbines Produkcja cz Êci zamiennych do tych urzàdzeƒ Production of spare parts for these devices Produkcja i monta konstrukcji stalowych Production and assembly of steel structures Wykonawstwo instalacji przemys owych Construction of industrial systems Diagnostyka maszyn Equipment diagnostic services Badania materia owe Materials testing 2 ZRE Lublin jest g ównà spó kà remontowà grupy Energomonta -Pó noc. Od poczàtku funkcjonowania firma zwiàzana jest z sektorem energetycznym. G ównym obszarem dzia ania sà modernizacje, remonty i monta e urzàdzeƒ energetycznych, kot ów i turbin, a tak e produkcja cz Êci zamiennych do tych instalacji. Jako jeden z g ównych poddostawców czo owych producentów kot ów dostarcza do nowo budowanych obiektów kot owych w kraju i zagranicà podgrzewacze wody, przegrzewacze pary, komory, obrotowe podgrzewacze powietrza itp. Oferuje kompleksowe us ugi serwisowe, zarówno w ramach gwarancji, jak i serwis pogwarancyjny. Zapewnia równie serwis przemys owy innych maszyn, urzàdzeƒ i linii technologicznych. ZRE Lublin zajmuje si tak e produkcjà i monta em konstrukcji stalowych, wykonuje instalacje przemys owe oraz remontuje urzàdzenia w cementowniach i zak adach wapienniczych. ZRE Lublin jest wytwórcà elementów przep ywowych turbin gazowych, które wykonuje dla jednego z liderów rynku produkcji. ZRE Lublin kompleksowo realizuje inwestycje dla ma ej energetyki, modernizuje kot ownie oraz buduje spalarnie odpadów. ZRE Lublin is the main repair and overhaul company of Energomonta -Pó noc group. We tie to the power industry date back to the very beginning of our foundation. It s main business includes upgrades, general overhauls and assembly of power industry equipment, boilers and turbines, as well as production of spare parts for these facilities. As one of the main subcontractors of leading producers of boilers supplies water heaters, steam superheaters, steam chambers, revolving air heaters etc. for newly built boiler facilities in Poland and abroad. ZRE Lublin offers full range of maintenance services, both warranty and post-warranty. It also performs industrial maintenance services of other machinery, equipment and production lines. ZRE Lublin is also involved in the production and assembly of steel structures, builds industrial facilities and overhauls equipment installed at cement factories and lime-making plants. ZRE Lublin is a manufacturer of the components of gas flow turbines, which produces for one of the leaders of the producers market. ZRE Lublin executes complex investment projects for the small power industry Oferta Services offered Badania niszczàce i nieniszczàce materia ów i z àczy spawanych Destructive and non-destructive tests of welded joints and materials Szkolenie i egzaminowanie spawaczy przy udziale Jednostek Notyfikowanych (UDT, TÜV, SGS, BV) Training and examination of welders with the participation of Notified Bodies (UDT, TÜV, SGS, BV) Szkolenia dla personelu badawczego badaƒ nieniszczàcych w metodach RT, PT i VT wg PN-EN 473 Training of NDT Staff in RT, PT i VT methods, according to standard PN-EN 473 Grupa kapita owa Energomonta u-pó noc SA dzia a w wymagajàcych bran ach, w których szczególnà uwag przyk ada si do bezpieczeƒstwa i wysokiej jakoêci wykonywanych robót. Zaawansowane technologie wymagajà dok adnych badaƒ. Tym zajmuje si Energomonta -Pó noc Technika Spawalnicza i Laboratorium. Jako najwi ksze laboratorium spawalnicze w Polsce wykonuje pe en zakres badaƒ nieniszczàcych i niszczàcych materia ów i z àczy spawanych. Dzia a w oparciu o System Zapewnienia JakoÊci wed ug norm EN ISO/IEC 7025 oraz, jako jedni z niewielu w kraju, ASME. Zajmuje si szkoleniem i egzaminowaniem spawaczy na uprawnienia UDT i TÜV, a tak e szkoleniem personelu badawczego w metodach radiograficznej, penetracyjnej i wizualnej. Dzi ki przeprowadzanym szkoleniom buduje w asnà kadr specjalistów. Atutem spó ki Energomonta -Pó noc Technika Spawalnicza i Laboratorium jest wykwalifikowana kadra pracowników, doêwiadczeni nauczyciele zawodu oraz posiadane Âwiadectwa Uznania Jednostek Notyfikowanych (UDT, PRS, BV, ASME, ABS Europe, DNV). group operates in demanding industries, which pay special attention to safety and high quality of the work performed. Advanced technologies require very accurate testing. This is the role of Energomonta -Pó noc Technika Spawalnicza i Laboratorium. As the biggest welding lab in Poland the company performs full range of non-destructive and destructive testing of welded materials and joints. It operates on the basis of Quality Assurance System based on EN ISO/IEC 7025 and as one of the few companies in Poland, on ASME. The company provides training services and runs exams for welders seeking UDT and TÜV licenses, as well as trains research staff in computed radiography, penetration and visual methods. Thanks to the training courses it is also able to grow its own team of welding experts. The greatest advantage of Energomonta - Pó noc Technika Spawalnicza i Laboratorium is the highly qualified staff, experienced teachers and the possession of Recognition Certificates issued by Notified Bodies (UDT, PRS, BV, ASME, ABS Europe, DNV) Monta walczaka Boiler drum assembly 2. Remont wirnika NP turbiny TK-20 z Elektrowni Stalowa Wola Overhaul of NP rotor of the TK-20 turbine at Stalowa Wola power plant 3. Badanie magnetyczno-proszkowe z àczy spawanych kontrakt Aker Kvaerner Magnetic particle examination of weld joints Aker Kvaerner contract 4. Badanie radiograficzne z àczy spawanych kontrakt Ansaldo I Computed radiography testing of weld joints Ansaldo I contract 5. Badanie radiograficzne z àczy spawanych kontrakt Jacobs Computed radiography testing of weld joints Jacobs contract 6. Badanie ultradêwi kowe z àczy spawanych kontrakt Aker Kvaerner Ultrasound examination of weld joints Aker Kvaerner contract

10 Szanse rynkowe Market prospects Strategia Strategy 6 Z roku na rok poprawiamy wyniki finansowe. W 2006 roku skonsolidowane przychody grupy kapita owej przekroczy y 232, mln z, a zysk netto przekroczy 8,8 mln z. przeszed w ostatnich latach restrukturyzacj finansowà i organizacyjnà oraz zdoby kapita y na rozwój. Zgodnie z przyj tà strategià, do 200 roku skonsolidowane przychody grupy Energomonta u-pó noc majà byç przynajmniej trzykrotnie wy sze w stosunku do 2005 roku. Oczekujemy, e nasze przychody b dà wzrastaç do 200 roku Êredniorocznie (CAGR) o 24%, a zysk netto Êredniorocznie o ponad 30%. Jako spó ka nale àca do grupy kapita owej Polimex-Mostostal jednej z najwi kszych grup dzia ajàcych na rynku budowlanym mamy szans uczestniczyç jako wykonawca lub podwykonawca wielkich kontraktów. Our financial results are improving each year. In 2006 total sales of Energomonta group exceeded 232. million PLN, while its net earnings totaled PLN 8.8 million. Over the last few years underwent a financial and structural restructuring, acquiring new funding for future expansion. Inwestycje w polskiej energetyce (remonty i budowa nowych bloków energetycznych) Programy inwestycyjne w sektorze nafty i gazu Programy inwestycyjne w energetyce za granicà (Niemcy) Rozwój energetyki jàdrowej w regionie (Litwa, Finlandia) Zaostrzone wymogi ochrony Êrodowiska Nap yw Êrodków finansowych z Unii Europejskiej Investments in the Polish power industry (overhauls and construction of new power blocks) Investment programs in oil and gas industry Power industry investments abroad (Germany) Expansion of nuclear power industry within the region (Lithuania, Finland) More stringent environmental regulations Influx of European Union funding Strategia Energomonta u-pó noc SA Koncentracja dzia alnoêci w sektorach zwiàzanych z pozyskiwaniem, przeróbkà, magazynowaniem, transportem i dystrybucjà energii Âwiadczenie pe nego zakresu us ug zwiàzanych z podstawowà dzia alnoêcià (prefabrykacja, monta, serwis) Maksymalne wykorzystanie zdolnoêci poszczególnych spó ek zale nych i podzia kompetencji wewnàtrz holdingu Energomonta u-pó noc Poprawa wyników finansowych The strategy of Focusing on sectors related to generation, processing, storage, transmission and distribution of energy Offering full range of services related to the basic activity (pre-fabricated elements, assembly, maintenance) Maximum use of the potential of individual subsidiaries and the division of competence within Energomonta -Pó noc group Boosting our financial results Przychody/Sales Misja Kompleksowa oferta dla energetyki i przemys u nafty i gazu Wysoka jakoêç us ug Profesjonalny zarzàd Satysfakcja Klientów i Inwestorów Mission Complete offering for the power industry as well as oil and gas industry High quality service Professional management Satisfaction of customers and shareholders Zysk netto/net income According to our strategy, by the year 200 consolidated sales of Energomonta -Pó noc group will be at least three times higher than in We expect our revenues to grow at a compounded annual growth rate (CAGR) of 24 percent, while net profits will increase by more than 30 percent each year. CAGR 24% CAGR 33% As a member of Polimex-Mostostal holding, one of the biggest construction and engineering groups in Poland, we have an opportunity to participate in large-scale projects, either as general contractor or subcontractor

11 Skonsolidowane dane finansowe Grupy Energomonta -Pó noc Consolidated Financial Statements of Energomonta -Pó noc Group 8 w tys. PLN (in thousands PLN) Rachunek zysków i strat Profit and loss account Przychody ze sprzeda y Sales Zysk (strata) brutto ze sprzeda y Gross income (loss) Zysk (strata) z dzia alnoêci kontynuowanej Operating profit (loss) Zysk (strata) netto z dzia alnoêci kontynuowanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominujàcej Net income (loss) attributable to equity holders of the parent company Zysk (strata) na akcj (w z ) Earnings per share (in PLN) 0,2 0,49 -,98 Przep ywy pieni ne Cash flow Przep ywy pieni ne z dzia alnoêci operacyjnej Net cash flow from operating activities Przep ywy pieni ne z dzia alnoêci inwestycyjnej Net cash flow from investing activities Przep ywy pieni ne z dzia alnoêci finansowej Net cash flow from financial activities Przep ywy pieni ne razem Net cash flow BILANS Balance sheet Aktywa Assets Zobowiàzania razem Total liabilities Kapita w asny ogó em Total equity WartoÊç ksi gowa na akcj (w z ) Account value per share (in PLN) Wybrane wskaêniki finansowe Selected Financial Rations Mar a zysku brutto na sprzeda y Gross margin (%) Mar a zysku netto Net margin (%) Stopa zwrotu na kapitale Return on equity (%) ,98 7,66 3,27 9,68,56 6,98,59 3,80-3,7 3,49 0,5-53,06 7

12 Adresy i telefony Adresses and telephone numbers Prezes Zarzàdu W odzimierz Dyrka ul. Przemys owa 30, Warszawa Tel.: +48 (22) , Fax: +48 (22) Energomonta -Pó noc Gdynia Sp. z o.o. Prezes Zarzàdu Krzysztof Kalinowski ul. Handlowa 9, Gdynia Tel.: +48 (58) , Fax: +48 (58) Energop Sp. z o.o. Prezes Zarzàdu Roman Lembke ul. In ynierska 32, Sochaczew Tel.: +48 (46) lub 28; Fax: +48 (46) Zak ady Remontowe Energetyki Lublin SA Prezes Zarzàdu Marek Borkowski ul. Garbarska 20, Lublin Tel.: +48 (8) do 96 Fax: +48 (8) Tel./fax: +48 (8) Energomonta -Pó noc Technika Spawalnicza i Laboratorium Sp. z o.o. Prezes Zarzàdu Piotr Truszkowski ul. Che m yƒska 80, Warszawa Tel./fax: +48 (22) ; ; Tel./fax: +48 (22)6 6; Energomonta -NieruchomoÊci Sp. z o.o. Prezes Zarzàdu Micha Zambrzycki ul. Malborska 3 lok. 4.2, Warszawa Tel.: +48 (22) Fax: +48 (22) Niemcy/Germany Biuro Techniczne w Niemczech Kierownik Biura Technicznego - Janusz Szklarczyk Ivo-Beucker-Str. 43, D Düsseldorf Tel.: +49 (2) Fax: +49 (2) Mobile: +49 (0) W gry/hungary Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselet Dyrektor Rynku Jaros aw Soƒta 094 Budapest IX, Tüzoltó u Tel: +36 (30) Fax: +36 ()

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej.

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej. Początki działalności naszej firmy sięgają jeszcze lat czterdziestych minionego stulecia. W ciągu kolejnych dekad, wraz z rozbudową mocy wytwórczych krajowej energetyki i górnictwa, systematycznie rozwijaliśmy

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS

KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS WYDANIE III, MARZEC 2014 ISSUE III, MARCH 2014 INFORMACJE OGÓLNE 3 GENERAL INFORMATION PREZENTACJA WYBRANYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH WYKONANYCH PRZEZ FIRMĘ PATENTUS

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

DBAMY O JAKOŚĆ WE CARE FOR QUALITY

DBAMY O JAKOŚĆ WE CARE FOR QUALITY www.energomontaz.pl www.energomontaz.pl KIM JESTEŚMY WHO WE ARE Energomontaż - Południe S.A. działa od 1952 roku na polskim i światowym rynku budownictwa energetycznego i przemysłowego. Wiodącą działalnością

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects President of The Board mgr inż. Roman Łój Katowicki Holding Węglowy S.A. Katowicki

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 do połączeń kołnierzowych PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 W bogatej ofercie firmy ASMET obok typowych elementów złącznych znajdują się wyroby śrubowe i inne elementy o niestandardowych rozmiarach

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES.

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. ZRE Gdańsk S.A. ul. Litewska 14A 80-719 Gdańsk REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. Maciej Kaniecki, PhD Andrzej Łojek, PhD Marusz Hajdarowicz, M.Sc.Eng

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

MORSKA ENERGETYKA WIATROWA

MORSKA ENERGETYKA WIATROWA Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) www.ptmew.pl MORSKA ENERGETYKA WIATROWA OFERTA POLSKIEGO PRZEMYS U POTENCJA ROZWOJU Mariusz Wito ski Prezes Zarz du Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

FINANCIAL REPORT 1H 2012 covering the period from to obejmuj cy okres od do

FINANCIAL REPORT 1H 2012 covering the period from to obejmuj cy okres od do FINANCIAL REPORT 1H 2012 covering the period 01.01.2012 to 30.06.2012 obejmuj cy okres od 01.01.2012 do 30.06.2012 Date of submission/ Data przekazania 31.08.2012 1. Full name of the Issuer /Pe na nazwa

Bardziej szczegółowo

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011.

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. INTERFOAM HOLDING AS, zarejestrowana w Estonii spółka tworząca grupę kapitałową będącą największym

Bardziej szczegółowo

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z:

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: 5 EDYCJI OD 2003 R. 5000 4500 4330 4318 4607 4000 3500 3615 3684 3000 2811

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

Montaże przemysłowe / Assembly of steel construction

Montaże przemysłowe / Assembly of steel construction Montaże przemysłowe / Assembly of steel construction Relokacje maszyn / Machinery transfer Prace budowlane / Construction works REFERENCJE REFERENCES ABOUT US O NAS We provide various types of comprehensive

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BRANŻA SPOŻYWCZA FOOD INDUSTRY 3 950 m 2 25 700 m 3 Baxters Polska Sp. z o.o. BAXTERS POLSKA Hala produkcyjno-magazynowa branży spożywczej z zapleczem socjalnym

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane zagadnienia z bilansu oraz rachunku wyników.

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

CONTENTS / PRODUCTION & TRADE / ASSEMBLY / AUTHORIZATIONS & CERTIFICATES / SPIS TREŚCI PRODUKCJA I HANDEL MONTAŻ UPRAWNIENIA I CERTYFIKATY

CONTENTS / PRODUCTION & TRADE / ASSEMBLY / AUTHORIZATIONS & CERTIFICATES / SPIS TREŚCI PRODUKCJA I HANDEL MONTAŻ UPRAWNIENIA I CERTYFIKATY CONTENTS / SPIS TREŚCI PRODUCTION & TRADE / ASSEMBLY / PRODUKCJA I HANDEL MONTAŻ AUTHORIZATIONS & CERTIFICATES / CERTYFIKATY UPRAWNIENIA I PRODUCTION & TRADE PRODUKCJA I HANDEL Spiral coil for petrochemical

Bardziej szczegółowo

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS 24 5L 19 31 23 12L 34 27 16L 37 28 20L Dostępne rozmiary wiader bez lejka: Available sizes of buckets without funnel: Wiadro 5L/ Bucket 5L Wiadro

Bardziej szczegółowo

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011 Grodno S.A. w drodze na NewConnect IPO Day, 11.01.2011 Zastrzeżenia prawne W niniejszej prezentacji zostały wykorzystane źródła informacji, które Grodno S.A. (dalej: Spółka, Grodno) uznaje za wiarygodne

Bardziej szczegółowo

Potencjał i doświadczenia RAFAKO S.A. w realizacji kontraktów w systemie pod klucz

Potencjał i doświadczenia RAFAKO S.A. w realizacji kontraktów w systemie pod klucz VIII Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów - od planów do realizacji Zakończyć przetargi i rozpocząć budowę Szczecin - Malmo, 18-21.10.2011 r. Potencjał i doświadczenia RAFAKO S.A.

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku KULCZYK OIL Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (systemem ESPI) List of information which has been disclosed to the public during 2012 (filed with Warsaw Stock Exchange information

Bardziej szczegółowo

Historia. i doświadczenie

Historia. i doświadczenie experiencematters Historia i doświadczenie Jakość i bezpieczeństwo Wojciech Kaliszewski Inżynier Pracuję w WNS Pomorze na stanowisku Koordynatora Budowy od 5 lat. Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU Spis treści Informacje wstępne Informacje o Spółce i ofercie Dane finansowe Realizacja prognozy finansowej 2015/16 Kierunki rozwoju ViDiS S.A. Polityka dywidendowa 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI):

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI): Jesteśmy firmą oświetleniową stworzoną przez ludzi od wielu lat związanych z branżą. Wieloletnie kontakty z producentami zagranicznymi i polskimi pozwoliły nam uczestniczyć w najbardziej innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Netwise S.A.

Raport Kwartalny Netwise S.A. Raport Kwartalny Netwise S.A. za I kwartał 2013 roku (dane za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku) Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Spis treści 1. INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1 ORGANY SPÓŁKI... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego Polecenie 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem w pełni bezosobowym. Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność Polecenie 3.W WZA osobą najważniejszą

Bardziej szczegółowo

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 Aktywa Bilans na 31.12.2008 (Balance sheet) AKTYWA (Assets) A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356 B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 I. Nieruchomości (Real estate) 17,356

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS 1 2 LW-338 SERCE LW-278 W wysokość (height) 195 mm 4 3 wysokość (height) 235 mm LW-339 WITRAŻ wysokość (height) 240 mm 5 LW-171 W wysokość (height) 245 mm LW-322

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA ROZPROSZONA Biopaliwa w energetyce

ENERGETYKA ROZPROSZONA Biopaliwa w energetyce ENERGETYKA ROZPROSZONA Biopaliwa w energetyce dr in. Marek Sutkowski Wärtsilä Finland, Power Plants Technology 1 Wärtsilä November 07 Plan prezentacji Wärtsilä Corporation Energetyka rozproszona Biopaliwa

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Cukierki. Krówki Owoce. Wafle. czekoladowe. w czekoladzie PRODUCTS CATALOGUE

Katalog produktów. Cukierki. Krówki Owoce. Wafle. czekoladowe. w czekoladzie PRODUCTS CATALOGUE Katalog produktów PRODUCTS CATALOGUE Cukierki czekoladowe Krówki Owoce w czekoladzie Wafle Historia zakładu sięga roku, kiedy to Świebodzicach założona została Fabryka Czekolady Śnieżka. Śnieżka-Invest

Bardziej szczegółowo

GENERALNY WYKONAWCA INSTALACJE Z TWORZYW SZTUCZNYCH WZMACNIANYCH WŁÓKNEM SZKLANYM GENERAL CONTRACTOR GLASS FIBER REINFORCED PLASTIC INSTALLATIONS

GENERALNY WYKONAWCA INSTALACJE Z TWORZYW SZTUCZNYCH WZMACNIANYCH WŁÓKNEM SZKLANYM GENERAL CONTRACTOR GLASS FIBER REINFORCED PLASTIC INSTALLATIONS GENERALNY WYKONAWCA INSTALACJE Z TWORZYW SZTUCZNYCH WZMACNIANYCH WŁÓKNEM SZKLANYM GENERAL CONTRACTOR GLASS FIBER REINFORCED PLASTIC INSTALLATIONS Ponieważ budowanie zaufania oraz trwała relacja z klientem

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA LIBET S.A. 20 MAJA 2013 R.

PREZENTACJA LIBET S.A. 20 MAJA 2013 R. PREZENTACJA LIBET S.A. 20 MAJA 2013 R. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Udział w rynku Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A.

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Credit granting services

Credit granting services Credit granting services Инфо Версия 4 URL http://dk.mercell.com/permalink/40067056.aspx Внешний ID тендера 321508-2013 Тип закупки Оповещение о результатах Тип документа Contract award Процедура приобретения

Bardziej szczegółowo

z dnia 19 lipca 1999 r. 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z dnia 19 lipca 1999 r. 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Dziennik Ustaw Nr 69-3759- Poz. 768 768 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 19 lipca 1999 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w międzynarodowym obrocie odpadami. Na podstawie art. 45 ustawy

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Hawker perfect plus, ogniwa PzS, z połączeniami śrubowymi, wymiary zgodnie z normami DIN/EN 60254-2 i IEC 254-2 Seria L PzS-cells Hawker

Bardziej szczegółowo

Szukasz technologicznych innowacji? Profesjonalnych rozwiązań? Najlepszych specjalistów z branży?

Szukasz technologicznych innowacji? Profesjonalnych rozwiązań? Najlepszych specjalistów z branży? Szukasz technologicznych innowacji? Profesjonalnych rozwiązań? Najlepszych specjalistów z branży? Grupa Ematech to trzy wyspecjalizowane spółki z wysoko wykwalifikowaną kadrą inżynierską, bogatym portfolio

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Installation services of guidance and control systems

Installation services of guidance and control systems Installation services of guidance and control systems Generell Informasjon Versjon 4 Url http://com.mercell.com/permalink/29705162.aspx Ekstern anbuds ID 143890-2012 Konkurranse type: Tildeling Dokument

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie wydajności oraz poprawa sprawności bloku poprzez modernizację skraplacza turbinowego

Zwiększenie wydajności oraz poprawa sprawności bloku poprzez modernizację skraplacza turbinowego Zwiększenie wydajności oraz poprawa sprawności bloku poprzez modernizację skraplacza turbinowego 12 września 2013 MATERIAŁY POUFNE. Copyrights Balcke-Durr Polska Produkty Balcke-Dürr Polska ELEKTROFILTRY

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

CC Poland Plus KIC InnoEnergy

CC Poland Plus KIC InnoEnergy KIC InnoEnergy Marek Marzec Business Creation Officer Ltd. operates polish Knowledge and Innovation Community - KIC InnoEnergy consortium of 27 leading industry companies, research centers and universities

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 26 lutego 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2017

OFERTA REKLAMOWA 2017 OFERTA REKLAMOWA 2017 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 7LAT NA RYNKU POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON 4 600 000 WYGENEROWALI

Bardziej szczegółowo

Nasz sukces opiera się na wiedzy naszych ludzi, ponad 50 latach doświadczeń. Energomontaż-Południe SA has built its corporate position on years

Nasz sukces opiera się na wiedzy naszych ludzi, ponad 50 latach doświadczeń. Energomontaż-Południe SA has built its corporate position on years WSTĘP Introduction Wstęp Energomontaż-Południe SA jest spółką, której dzisiejsza pozycja została zbudowana poprzez wieloletnie doświadczenie i kompetencję. Lata praktyki pozwalają firmie brać udział w

Bardziej szczegółowo

Wyniki I-IIIQ 2009. Warszawa, 02.11.2009

Wyniki I-IIIQ 2009. Warszawa, 02.11.2009 Wyniki I-IIIQ 2009 Warszawa, 02.11.2009 Wyniki skonsolidowane po trzech kwartałach 2009 Przychody (w mln zł) Wzrost przychodów do 300,9 mln zł po trzech kwartałach 2009 roku, t.j. o 36% r./r. 220,7 300,9

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

Financial results of Apator Capital Group

Financial results of Apator Capital Group I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W ENERGETYCE

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W ENERGETYCE Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. we Włocławku Michał Pietraszewski Zygmunt Katolik ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W ENERGETYCE Studium przypadku Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki

Bardziej szczegółowo

Informacja o projekcie inwestycyjnym Grodno S.A.

Informacja o projekcie inwestycyjnym Grodno S.A. Informacja o projekcie inwestycyjnym Grodno S.A. Wrocław 12 stycznia 2011 r. PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: GRODNO Charakter projektu: 1. emisja akcji o wartości 8 mln PLN w trybie oferty prywatnej

Bardziej szczegółowo

GRUPA REMAK-ROZRUCH S.A. ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY WYZWANIEM NASZYCH CZASÓW. Nalco Mobotec Polska Sp. z o.o.

GRUPA REMAK-ROZRUCH S.A. ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY WYZWANIEM NASZYCH CZASÓW. Nalco Mobotec Polska Sp. z o.o. GRUPA REMAK-ROZRUCH S.A. ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY WYZWANIEM NASZYCH CZASÓW PLAN PREZENTACJI 1. INFORMACJE OGÓLNE O REMAK-ROZRUCH S.A. 2. ZMIANY W DZIAŁALNOŚCI 3. ROZWÓJ INFORMACJE OGÓLNE O REMAK-ROZRUCH S.A.

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku. 13 maja 2015 r.

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku. 13 maja 2015 r. Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku 13 maja 2015 r. Kim jesteśmy? Zakres oferowanych usług Spedycja Całopojazdowa Krajowa i Międzynarodowa Przesyłki Częściowe Krajowe i Międzynarodowe Przesyłki Drobnicowe

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Produkcja Dostawa Montaż. Engineering Manufacturing Shipping Assembling

Projektowanie Produkcja Dostawa Montaż. Engineering Manufacturing Shipping Assembling Projektowanie Produkcja Dostawa Montaż Engineering Manufacturing Shipping Assembling STABAR Sp. z o.o. Przemysłowe Konstrukcje Stalowe Industrial Steel Structures Projektowanie Produkcja Dostawa Montaż

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Zakres prac przy kupnie spółki Oferowany przez nas zakres prac obejmuje przegląd branży oraz szczegółową analizę operacyjnofinansową potencjalnych celów

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Piaseczno, 12 sierpnia 2013 1. Informacje podstawowe Cyfrowe Centrum Serwisowe

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo