Spis treêci Contents. Wst p 1 Introduction. Zarzàd 2 Management board. Energetyka 3 Power industry. Przemys nafty i gazu 5 Oil and gas

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treêci Contents. Wst p 1 Introduction. Zarzàd 2 Management board. Energetyka 3 Power industry. Przemys nafty i gazu 5 Oil and gas"

Transkrypt

1 BUDUJEMY Z ENERGIÑ!

2 Spis treêci Contents Wst p Introduction Zarzàd 2 Management board Energetyka 3 Power industry Przemys nafty i gazu 5 Oil and gas Przemys stoczniowy i offshore 7 Shipbuilding industry and offshore technology Grupa Kapita owa 9 Energomonta Pó noc Group 0 Energomonta -Pó noc Gdynia Energomonta -Pó noc Gdynia Energop Sochaczew 2 Energop Sochaczew ZRE Lublin 3 ZRE Lublin Energomonta -Pó noc Technika Spawalnicza i Laboratorium 4 Energomonta -Pó noc Technika Spawalnicza i Laboratorium Szanse rynkowe 5 Market prospects Strategia 6 Strategy Misja 6 Mission Skonsolidowane dane finansowe Grupy Energomonta -Pó noc 7 Consolidated Financial Statements of Energomonta -Pó noc Group Adresy i telefony 9 Adresses and telephone numbers

3 Wst p Energetyka Introduction Zarzàd Management board 2 jest jednà z czo owych polskich firm dzia ajàcych w sektorze budownictwa przemys owego dla energetyki oraz przemys u chemicznego, szczególnie dla sektorów zwiàzanych z wydobyciem, przetwórstwem, sk adowaniem i transportem ropy naftowej i gazu ziemnego. Prowadzimy dzia alnoêç równie w przemyêle stoczniowym i offshore (produkcja platform wiertniczych) oraz ochronie Êrodowiska (instalacje odsiarczania i odazotowanie spalin, kot y do spalania biomasy). Oferta Energomonta u-pó noc SA obejmuje m.in. kompleksowe wykonawstwo robót budowlano-monta owych, uruchamianie obiektów oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, jak równie produkcj warsztatowà i prefabrykacj elementów stalowych. is one of the leading Polish engineering companies working for the power and chemical industries, particularly sectors involved in the extraction, processing, storage and shipment of oil and natural gas. We are also active in shipbuilding industry and in the production of offshore drilling platforms, as well as environmental protection (flue-gas desulphurization and nitrogen separation, biomass boiler systems). Grupa kapita owa Energomonta u-pó noc SA sk ada si z kilku wyspecjalizowanych spó ek. Zajmujà si one prefabrykacjà elementów i konstrukcji, realizujà inwestycje i modernizacje oraz Êwiadczà us ugi serwisowe. posiada ponad 50 lat doêwiadczenia i dziesiàtki kontraktów w Polsce i za granicà jako g ówny wykonawca lub podwykonawca robót. Grupa kapita owa zatrudnia prawie 2000 doêwiadczonych specjalistów. Services offered by include full range of construction and assembly projects, roll-out of industrial facilities and warranty/post-warranty service, as well as production of structural components and prefabrication of steel elements. W odzimierz Dyrka Andrzej Orliƒski Akcje Energomonta u-pó noc SA sà notowane na warszawskiej Gie dzie Papierów WartoÊciowych. Wi kszoêciowym akcjonariuszem Energomonta u-pó noc SA jest Polimex-Mostostal SA. group consists of several firms specializing in specific areas. These companies focus on the production of pre-fabricated components and structural elements, work on investments projects, perform upgrades and offer maintenance services. Prezes Zarzàdu Chairman of the Board, CEO Wiceprezes Zarzàdu ds. Operacyjnych Deputy Chairman, COO has over fifty years of experience and has completed dozens of major contracts, as general contractor or subcontractor, both in Poland and abroad. Our group employs almost 2000 highly trained staff. Shares of are listed on the Warsaw Stock Exchange. The majority shareholder of is Polimex-Mostostal SA. Przemys aw Milczarek Wiceprezes Zarzàdu ds. Finansowych Deputy Chairman, CFO Cz onek Zarzàdu ds. Rynku i Rozwoju Biznesu Member of the Board for Market and Business Development Wiceprezes Zarzàdu Dyrektor ds. Operacyjnych Wiceprezes Zarzàdu Dyrektor ds. Operacyjnych Wiceprezes Zarzàdu Dyrektor ds. Operacyjnych

4 Energetyka Power industry 4 Grupa posiada ponad 50-letnie doêwiadczenie w budownictwie i us ugach remontowych dla energetyki. W swojej historii uczestniczyliêmy wykonujàc ró ne zadania w budowie bàdê remontach najwi kszych polskich elektrowni. Nasza oferta dla energetyki obejmuje m.in. modernizacj bloków energetycznych w celu podniesienia ich sprawnoêci, monta bloków energetycznych du ej mocy na parametry nadkrytyczne, budow instalacji odsiarczania i odazotowania spalin, monta nowoczesnych kot ów odzysknicowych dla bloków gazowoparowych oraz monta kot ów olejowych. W lipcu 2008 r. Konsorcjum firm: Hitachi Ltd i Energomontaz-Pó noc SA podpisa o z Elektrownià Kozienice S.A. umow na realizacj przedsi wzi cia pod nazwà Kompleksowe zaprojektowanie, wybudowanie i uruchomienie IOS dla bloku Nr MW na terenie Elektrowni Kozienice S.A.", w ramach którego zostanie wybudowana i uruchomiona nowoczesna IOS w oparciu o technologi mokrà. oferuje wykonawstwo pod klucz w zakresie przygotowania, magazynowania i transportu biomasy. Spó ka zrealizowa a projekty na produkcj i monta kot a do spalania biomasy dla EC Stalowa Wola oraz wykonanie, dostaw i monta instalacji gospodarki biomasà w EC Bia ystok. Obecnie realizuje projekty na budow instalacji roz adunku, magazynowania oraz transportu biomasy z Portu EC Wroc aw na teren g ówny EC Wroc aw. group has over fifty years of experience in the construction and maintenance and overhaul services for the power industry. In our history, thought the participation in various projects, we helped build or renovate Poland s biggest power plants. Our portfolio of services for the power industry includes modernization of power blocks in order to raise their efficiency ratings, building power blocks with supercritical parameters, sulfur removal and nitrogen separation systems, assembling advanced wasteheat boilers and gas and steam blocks and building oil-fired boilers. On July 2008, consortium of the companies: Hitachi Ltd. and ENERGOMON- TA -PÓ NOC SA signed an agreement with PS Kozienice execution of undertaking under the name Complex design, construction and start-up of FDG Plant for 500 MW unit No 0 at the premises of PS Kozienice, in the frame of which will be constructed and started up the modern FDG Plant on a base of wet technology. offers execution of biomass preparation, storage and handling projects on the key basis. The company has completed projects for manufacture and installation of the biomass boiler for Stalowa Wola Heat and Power Generating Plant and manufacture, delivery and erection of biomass handling plant for Bia ystok Heat and Power Generating Plant. At present it has been executing projects for construction of the plant for biomass unloading, storage and transportation from Wroc aw Harbor to the main premises of Wroc aw Heat and Power Generating Plant Elektrownia Pàtnów rurociagi wysokopr ne bl. 460 MW Patnów power plant, high-pressure pipelines at the 460 Megawatt power block 2. Elektrownia Be chatów monta IOS - Generalne wykonawstwo Be chatów power plant, assembly of flue-gas desulphurisation installations as general contractor 3. Elektrownia Pàtnów rurosuszarki kot a Tube driers at Pàtnów power plant 4. Monta pokrywy reaktora dla elektrowni atomowej w Olkiluoto w Finlandi Assembly of reactor cover at Olkiluoto nuclear power plant in Finland 5. Monta pokrywy reaktora dla elektrowni atomowej w Olkiluoto w Finlandi Assembly of reactor cover at Olkiluoto nuclear power plant in Finland 6. Elektrownia Kozienice monta IOS Kozienice power plant, assembly of flue-gas desulphurisation installations 7. Elektrownia Staudinger-Niemcy monta instalacji IOS Staudinger power plant, Germany. Assembly of flue-gas desulphurisation installations 8. Elektrownia Be chatów monta IOS Be chatów power plant, assembly of flue-gas desulphurisation installations 9. Elektrownia Rostock monta IOS - Niemcy Rostock power plant, Germany. Assembly of flue-gas desulphurisation installations

5 Nafta i gaz Oil and Gas 6 6 Strategicznym celem Energomonta u-pó noc SA jest Êwiadczenie kompleksowych us ug w zakresie prefabrykacji, monta u i serwisu dla sektora szeroko rozumianego nafty i gazu (wydobycie, transport, sk adowanie i przetwarzanie surowców energetycznych, w tym tak e dla przemys u petrochemicznego. Nasza oferta dla przemys u nafty i gazu obejmuje m.in. dostawy i monta e zbiorników i silosów, urzàdzeƒ ciênieniowych, rurociàgów i elementów rurociàgów, konstrukcji stalowych, kot ów, wymienników ciep a, turbin, stacji kompresorowych, spr arek, pomp, przenoêników, oraz reaktorów chemicznych. Posiadamy ogromne doêwiadczenie w tym sektorze. W ostatnich latach uczestniczyliêmy m.in. w monta u cz Êci instalacji poliolefin dla Basell Orlen Polyolefins, monta u instalacji odsiarczania benzyny krakingowej dla PKN Orlen oraz modernizacji instalacji chloru i ugu sodowego dla Anwil W oc awek. 2 3 The main goal of Energomonta -Pó noc SA is to offer full range of prefabrication, assembly and maintenance services for the oil and gas industry (extraction, transmission, storage and processing of crude and gas) as well as petrochemical industry. Our services for the oil and gas industry include the construction and assembly of tanks and silos, pressurized components, pipelines and pipeline parts, steel structures, boilers, heat exchangers, turbines, compression stations, compressors, pumps, conveyors and chemical reactors We have decades of industry experience. In recent years we participated in the assembly of polyolefins production plant at Basell Orlen Polyolefins, assembling cracked distillate flue-gas desulphurization system for PKN Orlen and upgrading chlorine and soda lye system for Anwil W oc awek Monta instalacji odsiarczania benzyny krakingowej w PKN Orlen Assembling cracked distillate flue-gas desulphurization system for PKN Orlen 2. Monta instalacji olefin dla Basell Orlen Polyolefins Assembling polyolefin production facility for Basell Orlen Polyolefins 3. Monta cz Êci instalacji poliolefin dla Basell Orlen Polyolefins Assembling part of polyolefin production facility for Basell Orlen Polyolefins 4. Monta cz Êci instalacji poliolefin dla Basell Orlen Polyolefins Assembling part of polyolefin production facility for Basell Orlen Polyolefins 5. Monta t oczni gazu w Ciechanowie Assembling gas pumping station in Ciechanów 6. Monta instalacji olefin dla Basell Orlen Polyolefins Assembling polyolefin production facility for Basell Orlen Polyolefins 7. Modernizacji instalacji chloru i ugu sodowego dla Anwil W oc awek Upgrading chlorine and soda lye system for Anwil W oc awek 8. Dostawa i monta zbiorników magazynowych butadienu w PKN Orlen Delivery and assembly of butadiene storage tanks at PKN Orlen 9. Za adunek estakady, projekt Ormen Lange offshore terminal Loading a trestle bridge, Ormen Lange offshore terminal project

6 Energetyka Offshore i przemys stoczniowy Offshore technology and shipbuilding industry 8 W ostatnich latach stworzyliêmy tak e ofert dla przemys u offshore, zwiàzanego z wydobywaniem i przesy em ropy naftowej i gazu ziemnego z platform wiertniczych. W zwiàzku ze wzrostem cen surowców energetycznych na Êwiecie, przemys offshore na Êwiecie prze ywa prawdziwy boom inwestycyjny. 4 Dostarczamy elementy platform wiertniczych dla kontrahentów norweskich. ZostaliÊmy zaliczeni jako jedna z kilku firm na Êwiecie do grupy w pe ni kompetentnych podmiotów zdolnych wykonywaç nawet najbardziej skomplikowane elementy platform wiertniczych. Konstrukcje platform budowane sà w Polsce, a nast pnie drogà morskà wysy ane do Norwegii. Posiadamy doêwiadczenie w pracy dla przemys u stoczniowego. Od lat specjalizujemy si w prefabrykacji wielkogabarytowych elementów statków i posiadamy odpowiednià infrastruktur do produkcji tego typu elementów. In recent years we have also created a portfolio of services in the field of offshore technology, related to the extraction and shipment of oil and natural gas from offshore drilling platforms. Due to a steady increase of energy prices, offshore industry worldwide is undergoing an investment boom. We deliver offshore drilling platform components to customers from Norway. We are recognized as one of the few companies worldwide that have all the potential to build even the most complex offshore drilling platform components. The structures are build in Poland and then shipped to Norway by sea. We also have experience in working for the shipbuilding industry. For years we have been specializing in the pre-fabrication of oversize ship components and we have sufficient infrastructure to make such components. 2 3 Wiceprezes Zarzàdu Dyrektor ds. Operacyjnych Wiceprezes Zarzàdu Dyrektor ds. Operacyjnych Wiceprezes Zarzàdu Dyrektor ds. Operacyjnych. Monta wielkogabarytowych elementów statków Assembly of oversize ship components 2. Za adunek sprefabrykowanych i zmontowanych na nabrze u w Gdyni sekcji platformy wiertniczej Drilling Rig Alfa Loading prefabricated and assembled sections of Drilling Rig Alfa in Gdynia 3. Za adunek sprefabrykowanych i zmontowanych na nabrze u w Gdyni sekcji platformy wiertniczej Drilling Rig Alfa Loading prefabricated and assembled sections of Drilling Rig Alfa in Gdynia 4. Monta wielkogabarytowych elementów statków Assembly of oversize ship components 7

7 Grupa Kapita owa Energomonta Group 0 Monta Assembly S.A. GRUPA KAPITAŁOWA Prefabrykacja rurociàgów Prefabrication of pipeline component ENERGOP Serwis i remonty Maintenance and overhauls W strukturze Grupy zatrudniajàcej prawie dwa tysiàce pracowników jest g ównà firmà zajmujàcà si generalnym wykonawstwem i monta em. Oferujemy kompleksowà obs ug w zakresie generalnego wykonawstwa oraz monta u konstrukcji metalowych. posiada liczne certyfikaty i uprawnienia dotyczàce wykonawstwa inwestycji, wytwarzania elementów i ich monta u wydane przez Urzàd Dozoru Technicznego oraz zagraniczne instytuty certyfikacji, BVQI i TÜV. Przy realizacji krajowych i zagranicznych projektów zatrudniamy wysoko wyspecjalizowanych i doêwiadczonych spawaczy, monterów oraz kadr in ynieryjno-technicznà. Energomonta -Pó noc is the main company responsible for general contractor and assembly services within a group that employs nearly 2000 staff. We offer a complete range of services as general contractor and services related to the assembly of metal structures. has numerous certificates and permits for engineering projects, production and assembly of various components issued by the Polish Office of Technical Inspection (UDT) as well as international certification authorities, BVQI and TÜV. We employ highly specialized and experienced welders, fitters and engineering staff for our domestic and international projects. Our main contractors now and in the past include ABB, Aker Kvaerner, Austrian Energy, Babcock & Wilcox Volund, Elektrim-Megadex, Enprima Eng, Fluor Daniel, FLS Miljo, Foster Wheeler, Fortum Eng, Hitachi, Lurgi Lentjes, Rafako, Polimex-Mostostal SA, Ponticelli, RWE Solutions and Sices Group. Shares of are listed on the Warsaw Stock Exchange. The majority shareholder of is Polimex-Mostostal SA. Produkcja platform offshore i kompletacja du ych elementów Production of offshore drilling platforms and oversize components GDYNIA Spó ki Grupy Energomonta -Pó noc dà à do tego, by byç najlepiej ocenianà grupà w sektorze budownictwa przemys owego w Polsce, pod wzgl dem: jakoêci robót poziomu zaspakajania oczekiwaƒ inwestorów profesjonalnego zarzàdzania Laboratorium i szkolenie Lab and training services TSiL Naszymi g ównymi kontrahentami byli lub sà m.in. ABB, Aker Kvaerner, Austrian Energy, Babcock & Wilcox Volund, Elektrim-Megadex, Enprima Eng, Fluor Daniel, FLS Miljo, Foster Wheeler, Fortum Eng, Hitachi, Lurgi Lentjes, Rafako, Polimex-Mostostal SA, Ponticelli, RWE Solutions i Sices Group. Akcje Energomonta u-pó noc SA sà notowane na warszawskiej Gie dzie Papierów WartoÊciowych. Wi kszoêciowym akcjonariuszem Energomonta u-pó noc SA jest Polimex-Mostostal SA. Oferta Services offered Zarzàdzanie budowà obiektów i zak adów przemys owych jako generalny wykonawca Managing the construction of industrial facilities and factories as general contractor Monta wznoszonych obiektów energetyki zawodowej, przemys owej i komunalnej Assembling commercial, industrial and municipal power plants Prowadzenie remontów w elektrowniach, elektrociep owniach i zak adach przemys owych General overhaul of power plants, CHP facilities and industrial facilities Monta konstrukcji stalowych, zbiorników i rurociàgów Assembling steel structures, tanks and pipeline Companies of Energomonta -Pó noc Capital Group are going to be the best rated capital group in industrial building sector in Poland in relation to: works quality level of satisfaction of investors expectations professional management 2 3. Monta estakad i instalacji rurociàgowych projekt Ormen Lange offshore terminal Klient Aker Kvaerner w Norwegii Assembly of trestle bridges and pipeline systems Ormen Lange project offshore terminal for Aker Kvaerner in Norway 3. Elektrownia Staudinger monta Instalacji Odsiarczania Spalin Assembly of flue-gas desulphurisation installations at Staudinger power plant 9 2. Elektrociep ownia eraƒ - monta walczaka kot a fluidalnego eraƒ CHP boiler drum assembly at fluidized boiler

8 Energomonta -Pó noc Gdynia Energomonta -Pó noc Gdynia Energop Sochaczew Energop Sochaczew 2 Oferta Services offered Konstrukcje stalowe, zbiorniki i rurociàgi Steel structures, tanks and pipelines Platformy wiertnicze Drilling platforms Wielkogabarytowe elementy statków Oversize ship components Cz Êci dla elektrowni atomowych Nuclear plant components Remonty w elektrociep owniach Overhauling heat and power generating plants Monta konstrukcji stalowych, zbiorników i rurociàgów Assembling steel structures, tanks and pipelines Energomonta -Pó noc Gdynia jest spó kà produkcyjno-wykonawczà. Wykonuje zlecenia i Êwiadczy us ugi g ównie dla portów, przemys u budowyi remontu statków, jak równie dla sektora offshore oraz energetyki jàdrowej. Posiada uprawnienia do spawania wszystkich typów konstrukcji stalowych, 3 4 w tym ciênieniowych i pró niowych, dêwigów, mostów i innych konstrukcji zarówno morskich, jak i okr towych. Na zlecenie norweskiego koncernu Aker Kvaerner uczestniczy w budowie najwi kszej na Êwiecie platformy wiertniczej Aker H-6e, jak równie wykona i dostarczy modu y platform o wadze 4400 ton. Energomonta -Pó noc Gdynia ma tak e wiedz i kompetencje w zakresie energetyki jàdrowej. Przed laty firma by a zaanga owana w budow pierwszej polskiej elektrowni atomowej w arnowcu. Przedmiotem ostatnio realizowanego projektu by o wykonanie i dostawa pokrywy reaktora elektrowni atomowej w Finlandii. Spó ka posiada dost p do terenów stoczni i portów zlokalizowanych w Gdyni, co umo liwia prefabrykacj najci szych elementów oraz u atwia transport produktów wytworzonych w zak adzie spó ki do nabrze a i dalej drogà morskà. Energomonta -Pó noc Gdynia (EPG) is our manufacturing and contracting company. We focuse on projects and services for port facilities, shipbuilding industry, as well as offshore technology and nuclear industry. We have licenses to weld all types of steel structures, including pressurized, vacuum, cranes, bridges and other structures, both marine and shipping. On behalf of Norway s Aker Kvaerner EPG participated in the construction of Aker H-6e, the world s largest drilling platform, as well as production and delivery of platform components weighting 4400 tons. Energomonta -Pó noc Gdynia also has know-how and competence related to power industry. Years ago the company took part in the construction of Poland s first nuclear power plant at arnowiec. The most recent project included the production and delivery of reactor cover for a Finnish nuclear power plant. The company has access to the premises of the shipyards and harbors located in Gdynia, which enables prefabrication of the heaviest elements and makes easier transportation of the products manufactured in the company s shopwork to the wharf, and farther on by sea. Oferta Services offered Rurociàgi oraz ich elementy ( uki, zw ki, trójniki, ko nierze, zawieszenia i podparcia) Pipelines and pipeline components (pipe bends, three-way pipes and reducing pipes, flanges, expansion pipe joints, hangers and supports) Konstrukcje stalowe (kratownicowe, belkowe, blachownicowe) Steel structures (lattice and monocoque) Zbiorniki stalowe i zasobniki Steel tanks and containers Kominy oraz kana y powietrza i spalin Chimneys and air/fume removal ducts Profil dzia alnoêci Energop obejmuje g ównie prefabrykacj elementów rurociàgów oraz konstrukcji stalowych. Specjalizujemy si w produkcji najbardziej zaawansowanych technologicznie rurociàgów stalowych stosowanych we wspó czesnym przemyêle. Potrafimy wytwarzaç rurociàgi z ró nych gatunków stali i w dowolnych Êrednicach. Zak ad w Sochaczewie posiada gi tarki do gi cia rur metodà na zimno oraz na goràco do Êrednicy 60 mm i maksymalnym promieniu gi cia do 0 m. Wyposa ony jest tak e w lini antykorozji z o onà z komory czyszczàcej i malarskiej, z mo liwoêcià wygrzewania pow ok w temperaturze do 80 C. Spó ka posiada równie piec komorowy, którego wymiary umo liwiajà obróbk cieplnà du ych i przestrzennych elementów do temperatury 50 C. Elementy produkowane przez Energop znajdujà si w wi kszoêci polskich oraz w du ej cz Êci europejskich elektrowni i elektrociep owni, a tak e w rafineriach, petrochemiach, zak adach chemicznych, cukrowniach i innych obiektach. Zak ady produkcyjne grupy Energomonta -Pó noc sà zdolne obecnie wyprodukowaç rocznie oko o 6 tys. ton ró nego rodzaju konstrukcji stalowych, 2 tys. ton rurociàgów oraz dwa tysiàce ton zbiorników i silosów. W roku 2009 znaczàco powi kszà si mo liwoêci produkcyjne zak adu w Sochaczewie. Energop is involved primarily in the pre-fabrication of pipeline components and steel structures. We specialize in the production of the most advanced steel pipelines in use by today s industry. We are able to build pipelines consisting of two or more different metals and optional diameters. Sochaczew plant is equipped with pipe bending machines that can be used for both hot and cold bending (pipe diameter up to 60 mm, bend radius of up to 0 meters). We also operate a rust proofing system consisting of a cleaning chamber and paint workshop that can be used for heat treatment at a temperature of up to 80 C. The company also owns a chamber oven big enough to accomodate large components, used for heat treatment at a tempreature of up to 50 C. Parts produced by Energop are found in every Polish and many European conventional and nuclear power plants, as well as oil refineries, petrochemical plants, chemical plants and sugar processing facilities. Energomonta -Pó noc manufacturing plants are able to produce approximately tons of various steel structures a year, tons of pipelines and 2000 tons of tanks and silos. In the year 2009, the capacity of the plant in Sochaczew will significantly increase. Aparaty chemiczne 2 Chemical processing systems 6 5. Za adunek estakady PAR Loading a trestle bridge 2. Monta pokrywy elementów Linera w ramach kontraktu Babcock Noell Nuclear dla elektrowni atomowej w Olkiluoto w Finlandii. Assembly of Linera cover sections as part of a contract with Babcock Noell Nuclear for Olkiluoto nuclear plant in Finland 3. Prefabrykacja elementów Linera w ramach kontraktu Babcock Noell Nuclear dla elektrowni atomowej w Olkiluoto w Finlandii Prefabrication of Linera sections as part of a contract with Babcock Noell Nuclear for Olkiluoto nuclear plant in Finland 4. Elementy rurociàgu - Projekt VOC Recovery Unit, AKCS Statoil Mongstad, Klient PROME ON AS Pipeline components - VOC Recovery Unit, AKCS Statoil Mongstad built for PROMECON AS 5. Elementy rurociàgu - Projekt VOC Recovery Unit, AKCS Statoil Mongstad, Klient PROMECON AS Pipeline components - VOC Recovery Unit, AKCS Statoil Mongstad built for PROMECON AS 6. Zbiornik zimnego kondensatu, Blok 460 MW dla Elektrowni agisza Cold condensate tank at the 460 MW block for agisza power plant

9 ZRE Lublin ZRE Lublin Energomonta -Pó noc Technika Spawalnicza i Laboratorium Energomonta -Pó noc Technika Spawalnicza i Laboratorium Oferta Services offered Us ugi serwisowe Maintenance services Modernizacje, remonty i monta e kot ów i turbin Upgrades, overhauls and assembly of boilers and turbines Produkcja cz Êci zamiennych do tych urzàdzeƒ Production of spare parts for these devices Produkcja i monta konstrukcji stalowych Production and assembly of steel structures Wykonawstwo instalacji przemys owych Construction of industrial systems Diagnostyka maszyn Equipment diagnostic services Badania materia owe Materials testing 2 ZRE Lublin jest g ównà spó kà remontowà grupy Energomonta -Pó noc. Od poczàtku funkcjonowania firma zwiàzana jest z sektorem energetycznym. G ównym obszarem dzia ania sà modernizacje, remonty i monta e urzàdzeƒ energetycznych, kot ów i turbin, a tak e produkcja cz Êci zamiennych do tych instalacji. Jako jeden z g ównych poddostawców czo owych producentów kot ów dostarcza do nowo budowanych obiektów kot owych w kraju i zagranicà podgrzewacze wody, przegrzewacze pary, komory, obrotowe podgrzewacze powietrza itp. Oferuje kompleksowe us ugi serwisowe, zarówno w ramach gwarancji, jak i serwis pogwarancyjny. Zapewnia równie serwis przemys owy innych maszyn, urzàdzeƒ i linii technologicznych. ZRE Lublin zajmuje si tak e produkcjà i monta em konstrukcji stalowych, wykonuje instalacje przemys owe oraz remontuje urzàdzenia w cementowniach i zak adach wapienniczych. ZRE Lublin jest wytwórcà elementów przep ywowych turbin gazowych, które wykonuje dla jednego z liderów rynku produkcji. ZRE Lublin kompleksowo realizuje inwestycje dla ma ej energetyki, modernizuje kot ownie oraz buduje spalarnie odpadów. ZRE Lublin is the main repair and overhaul company of Energomonta -Pó noc group. We tie to the power industry date back to the very beginning of our foundation. It s main business includes upgrades, general overhauls and assembly of power industry equipment, boilers and turbines, as well as production of spare parts for these facilities. As one of the main subcontractors of leading producers of boilers supplies water heaters, steam superheaters, steam chambers, revolving air heaters etc. for newly built boiler facilities in Poland and abroad. ZRE Lublin offers full range of maintenance services, both warranty and post-warranty. It also performs industrial maintenance services of other machinery, equipment and production lines. ZRE Lublin is also involved in the production and assembly of steel structures, builds industrial facilities and overhauls equipment installed at cement factories and lime-making plants. ZRE Lublin is a manufacturer of the components of gas flow turbines, which produces for one of the leaders of the producers market. ZRE Lublin executes complex investment projects for the small power industry Oferta Services offered Badania niszczàce i nieniszczàce materia ów i z àczy spawanych Destructive and non-destructive tests of welded joints and materials Szkolenie i egzaminowanie spawaczy przy udziale Jednostek Notyfikowanych (UDT, TÜV, SGS, BV) Training and examination of welders with the participation of Notified Bodies (UDT, TÜV, SGS, BV) Szkolenia dla personelu badawczego badaƒ nieniszczàcych w metodach RT, PT i VT wg PN-EN 473 Training of NDT Staff in RT, PT i VT methods, according to standard PN-EN 473 Grupa kapita owa Energomonta u-pó noc SA dzia a w wymagajàcych bran ach, w których szczególnà uwag przyk ada si do bezpieczeƒstwa i wysokiej jakoêci wykonywanych robót. Zaawansowane technologie wymagajà dok adnych badaƒ. Tym zajmuje si Energomonta -Pó noc Technika Spawalnicza i Laboratorium. Jako najwi ksze laboratorium spawalnicze w Polsce wykonuje pe en zakres badaƒ nieniszczàcych i niszczàcych materia ów i z àczy spawanych. Dzia a w oparciu o System Zapewnienia JakoÊci wed ug norm EN ISO/IEC 7025 oraz, jako jedni z niewielu w kraju, ASME. Zajmuje si szkoleniem i egzaminowaniem spawaczy na uprawnienia UDT i TÜV, a tak e szkoleniem personelu badawczego w metodach radiograficznej, penetracyjnej i wizualnej. Dzi ki przeprowadzanym szkoleniom buduje w asnà kadr specjalistów. Atutem spó ki Energomonta -Pó noc Technika Spawalnicza i Laboratorium jest wykwalifikowana kadra pracowników, doêwiadczeni nauczyciele zawodu oraz posiadane Âwiadectwa Uznania Jednostek Notyfikowanych (UDT, PRS, BV, ASME, ABS Europe, DNV). group operates in demanding industries, which pay special attention to safety and high quality of the work performed. Advanced technologies require very accurate testing. This is the role of Energomonta -Pó noc Technika Spawalnicza i Laboratorium. As the biggest welding lab in Poland the company performs full range of non-destructive and destructive testing of welded materials and joints. It operates on the basis of Quality Assurance System based on EN ISO/IEC 7025 and as one of the few companies in Poland, on ASME. The company provides training services and runs exams for welders seeking UDT and TÜV licenses, as well as trains research staff in computed radiography, penetration and visual methods. Thanks to the training courses it is also able to grow its own team of welding experts. The greatest advantage of Energomonta - Pó noc Technika Spawalnicza i Laboratorium is the highly qualified staff, experienced teachers and the possession of Recognition Certificates issued by Notified Bodies (UDT, PRS, BV, ASME, ABS Europe, DNV) Monta walczaka Boiler drum assembly 2. Remont wirnika NP turbiny TK-20 z Elektrowni Stalowa Wola Overhaul of NP rotor of the TK-20 turbine at Stalowa Wola power plant 3. Badanie magnetyczno-proszkowe z àczy spawanych kontrakt Aker Kvaerner Magnetic particle examination of weld joints Aker Kvaerner contract 4. Badanie radiograficzne z àczy spawanych kontrakt Ansaldo I Computed radiography testing of weld joints Ansaldo I contract 5. Badanie radiograficzne z àczy spawanych kontrakt Jacobs Computed radiography testing of weld joints Jacobs contract 6. Badanie ultradêwi kowe z àczy spawanych kontrakt Aker Kvaerner Ultrasound examination of weld joints Aker Kvaerner contract

10 Szanse rynkowe Market prospects Strategia Strategy 6 Z roku na rok poprawiamy wyniki finansowe. W 2006 roku skonsolidowane przychody grupy kapita owej przekroczy y 232, mln z, a zysk netto przekroczy 8,8 mln z. przeszed w ostatnich latach restrukturyzacj finansowà i organizacyjnà oraz zdoby kapita y na rozwój. Zgodnie z przyj tà strategià, do 200 roku skonsolidowane przychody grupy Energomonta u-pó noc majà byç przynajmniej trzykrotnie wy sze w stosunku do 2005 roku. Oczekujemy, e nasze przychody b dà wzrastaç do 200 roku Êredniorocznie (CAGR) o 24%, a zysk netto Êredniorocznie o ponad 30%. Jako spó ka nale àca do grupy kapita owej Polimex-Mostostal jednej z najwi kszych grup dzia ajàcych na rynku budowlanym mamy szans uczestniczyç jako wykonawca lub podwykonawca wielkich kontraktów. Our financial results are improving each year. In 2006 total sales of Energomonta group exceeded 232. million PLN, while its net earnings totaled PLN 8.8 million. Over the last few years underwent a financial and structural restructuring, acquiring new funding for future expansion. Inwestycje w polskiej energetyce (remonty i budowa nowych bloków energetycznych) Programy inwestycyjne w sektorze nafty i gazu Programy inwestycyjne w energetyce za granicà (Niemcy) Rozwój energetyki jàdrowej w regionie (Litwa, Finlandia) Zaostrzone wymogi ochrony Êrodowiska Nap yw Êrodków finansowych z Unii Europejskiej Investments in the Polish power industry (overhauls and construction of new power blocks) Investment programs in oil and gas industry Power industry investments abroad (Germany) Expansion of nuclear power industry within the region (Lithuania, Finland) More stringent environmental regulations Influx of European Union funding Strategia Energomonta u-pó noc SA Koncentracja dzia alnoêci w sektorach zwiàzanych z pozyskiwaniem, przeróbkà, magazynowaniem, transportem i dystrybucjà energii Âwiadczenie pe nego zakresu us ug zwiàzanych z podstawowà dzia alnoêcià (prefabrykacja, monta, serwis) Maksymalne wykorzystanie zdolnoêci poszczególnych spó ek zale nych i podzia kompetencji wewnàtrz holdingu Energomonta u-pó noc Poprawa wyników finansowych The strategy of Focusing on sectors related to generation, processing, storage, transmission and distribution of energy Offering full range of services related to the basic activity (pre-fabricated elements, assembly, maintenance) Maximum use of the potential of individual subsidiaries and the division of competence within Energomonta -Pó noc group Boosting our financial results Przychody/Sales Misja Kompleksowa oferta dla energetyki i przemys u nafty i gazu Wysoka jakoêç us ug Profesjonalny zarzàd Satysfakcja Klientów i Inwestorów Mission Complete offering for the power industry as well as oil and gas industry High quality service Professional management Satisfaction of customers and shareholders Zysk netto/net income According to our strategy, by the year 200 consolidated sales of Energomonta -Pó noc group will be at least three times higher than in We expect our revenues to grow at a compounded annual growth rate (CAGR) of 24 percent, while net profits will increase by more than 30 percent each year. CAGR 24% CAGR 33% As a member of Polimex-Mostostal holding, one of the biggest construction and engineering groups in Poland, we have an opportunity to participate in large-scale projects, either as general contractor or subcontractor

Energetyka Power Engineering

Energetyka Power Engineering Energetyka Power Engineering Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Energetyka 6 Power Engineering Generalne wykonawstwo 10 General Contractorship Ochrona środowiska

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA. R a p o r t R o c z n y 2 0 0 4. A n n u a l R e p o r t 2 0 0 4

ELEKTROBUDOWA SA. R a p o r t R o c z n y 2 0 0 4. A n n u a l R e p o r t 2 0 0 4 ELEKTROBUDOWA SA R a p o r t R o c z n y 2 0 0 4 A n n u a l R e p o r t 2 0 0 4 ELEKTROBUDOWA SA R a p o r t R o c z n y 2 0 0 4 A n n u a l R e p o r t 2 0 0 4 3 4 Spis treêci Contents List Prezesa President`s

Bardziej szczegółowo

Nasz sukces opiera się na wiedzy naszych ludzi, ponad 50 latach doświadczeń. Energomontaż-Południe SA has built its corporate position on years

Nasz sukces opiera się na wiedzy naszych ludzi, ponad 50 latach doświadczeń. Energomontaż-Południe SA has built its corporate position on years WSTĘP Introduction Wstęp Energomontaż-Południe SA jest spółką, której dzisiejsza pozycja została zbudowana poprzez wieloletnie doświadczenie i kompetencję. Lata praktyki pozwalają firmie brać udział w

Bardziej szczegółowo

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl Produkcja Production Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta produkcja 6 The Offer Production Park maszynowy i stosowane technologie 14 Machinery Park and Technology

Bardziej szczegółowo

2008 R a p o r t R o c z n y A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 E L E K T R O B U D O W A S A

2008 R a p o r t R o c z n y A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 E L E K T R O B U D O W A S A 2008 Raport Roczny Annual Report 2008 ELEKTROBUDOWA SA Cele ELEKTROBUDOWY SA wzmocniç pozycj lidera polskiej elektroenergetyki rozwijaç potencjał w sposób zrównowa ony i stabilny ustawicznie poszerzaç

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA ELEKTROBUDOWA SA 2007

ELEKTROBUDOWA SA ELEKTROBUDOWA SA 2007 2007 ELEKTROBUDOWA SA Raport Roczny Annual Report 2007 Cele ELEKTROBUDOWY SA wzmocniç pozycj lidera polskiej elektroenergetyki rozwijaç potencjał w sposób zrównowa ony i stabilny ustawicznie poszerzaç

Bardziej szczegółowo

Fot.: EDF, Vautrin Laurent

Fot.: EDF, Vautrin Laurent Fot.: EDF, Vautrin Laurent Grupa EDF w Polsce The EDF Group in Poland Pracownicy spółek Grupy EDF w Polsce Employees of the EDF Group companies in Poland Słowo wst pu An introductory word Szanowni Paƒstwo!

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT Shareholders struktura akcjonariatu Stan na: As at: 31.12.2012 Liczba akcji równa iczbie głosów Numbers of shares = number of votes 15.19 AVIVA OFE AVIVA BZ WBK SA 721 094 9.95

Bardziej szczegółowo

spis treêci contents RAPORT ROCZNY 2001 Wyniki finansowe 5 Highlights of the year

spis treêci contents RAPORT ROCZNY 2001 Wyniki finansowe 5 Highlights of the year RAPORT ROCZNY 2001 RAPORT ROCZNY 2001 spis treêci contents Wyniki finansowe 5 Highlights of the year List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej T.C. D bica S.A. 6 Letter by Chairman of the Supervisory Board

Bardziej szczegółowo

CELE Krótkoterminowy Średnioterminowy Długoterminowy

CELE Krótkoterminowy Średnioterminowy Długoterminowy 1 2 O PGZ Jesteśmy ludźmi pełnymi pasji, wizji i energii. Bazując na wieloletnim doświadczeniu i nabytych kompetencjach tworzymy jeden z największych koncernów obronnych w tej części świata, który ma ambicję

Bardziej szczegółowo

PKP ENERGETYKA R a p o r t R o c z n y 2 0 0 6 A n n u a l R e p o r t

PKP ENERGETYKA R a p o r t R o c z n y 2 0 0 6 A n n u a l R e p o r t PKP ENERGETYKA Raport Roczny 2006 Annual Report PKP ENERGETYKA Raport Roczny 2006 Annual Report èród o radoêci SPIS TREÂCI CONTENTS S owo wst pne / Introduction... 4 W adze Spó ki / Company's authorities...

Bardziej szczegółowo

Budownictwo ogólne General Construction

Budownictwo ogólne General Construction Budownictwo ogólne General Construction Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta budownictwo ogólne 6 The Offer General Construction Oferta zespoły projektowe 10

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL

RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL REPORT 2013 MISJA Misją firmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach i cenach

Bardziej szczegółowo

budujemy dla przyszłości We build for the future

budujemy dla przyszłości We build for the future Budujemy dla przyszłości! We build for the future! Tadeusz Rybak, Prezes Zarządu Mostostal Puławy S.A. Grupa Kapitałowa Mostostal Puławy S.A. od blisko 50 lat znajduje się w elitarnym gronie uznanych firm

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta produkcja 6 The Offer Production Park maszynowy i stosowane technologie 14 Machinery Park and Technology Applied Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane Key figures. Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3

Podstawowe dane Key figures. Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3 Podstawowe dane Key figures * * Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3 Zysk operacyjny brutto z dzia alnoêci hotelowej wyniós 213,5 mln z Gross Operating Profit in Hotels Division

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI LIST OF CONTENTS 4 5 6 7 8 9 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Letter from the President of the Management Board to Shareholders Władze Spółki Zarząd Company`s

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2002 Annual Report 2002

Raport Roczny 2002 Annual Report 2002 Raport Roczny 2002 Annual Report 2002 Spis treêci Softbank SA w skrócie List Prezesa Zarzàdu Akcjonariat i w adze Spó ki Zmiany w akcjonariacie w 2002 roku Zmiany w akcjonariacie po 31 grudnia 2002 roku

Bardziej szczegółowo

ROCZNY 2012 RAPORT ANNUAL REPORT 2012 PROCHEM S.A.

ROCZNY 2012 RAPORT ANNUAL REPORT 2012 PROCHEM S.A. ROCZNY 2012 RAPORT ANNUAL REPORT 2012 PROCHEM S.A. MISJA Misją firmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach

Bardziej szczegółowo

raport roczny 2014 Annual Report 2014

raport roczny 2014 Annual Report 2014 raport roczny 2014 Annual Report 2014 2 Rozszerzona Rzeczywistość. Gdy zobaczysz ten znak, zeskanuj go telefonem lub tabletem. Augmented Reality. When you see this sign, scan it with your mobile device.

Bardziej szczegółowo

R a p o r t R o c z n y 2 0 0 9

R a p o r t R o c z n y 2 0 0 9 R a p o r t R o c z n y 2 0 0 9 A n n u a l R e p o r t 2 0 0 9 Tradycja i nowoczesność Blending tradition and innovation R a p o r t R o c z n y 2009 A n n u a l R e p o r t Spis treści Table of Contents

Bardziej szczegółowo

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 Misja Misją fi rmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Annual Report. Boryszew SA

Raport roczny. Annual Report. Boryszew SA Raport roczny Annual Report Boryszew SA Raport Roczny 2005 Boryszew SA Annual Report 2005 Boryszew SA Spis treêci Contents 1. List Prezesa Zarzàdu do Akcjonariuszy...5 2. W adze spó ki...11 2.1. Zarzàd...12

Bardziej szczegółowo

Drogi i koleje Roads and Railways

Drogi i koleje Roads and Railways Drogi i koleje Roads and Railways Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Drogi i koleje 6 Roads and Railways Bariery drogowe i panele akustyczne 8 Road Barriers and Acoustic

Bardziej szczegółowo

Doradca Finansowy. Masz doêwiadczenie w sprzeda y? Zrób z nami DOBRY BIZNES!

Doradca Finansowy. Masz doêwiadczenie w sprzeda y? Zrób z nami DOBRY BIZNES! Masz doêwiadczenie w sprzeda y? Zrób z nami DOBRY BIZNES! Korporacja AEGON N.V. jest jednà z wiodàcych firm notowanych na najwi kszych gie dach Êwiata m.in. w Amsterdamie, Frankfurcie, Londynie, Nowym

Bardziej szczegółowo

Historia firmy Company history. Certificates. Historia firmy. Company history. Certificates. Certyfikaty

Historia firmy Company history. Certificates. Historia firmy. Company history. Certificates. Certyfikaty malarnia i śrutownia z obiegiem zamkniętym ENERGOREMONT Spółka Jawna [Registered Partnership] was founded on 1991-05-15, based on Energomontaż - Północ team working on the Cellulose & Paper Works site

Bardziej szczegółowo

ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY M O S T S I E K I E RKOWSKI W W A R S Z A W I E 2 0 0 0 2 0 0 2 SIEKIERKOWSKI B R I D G E I N W A R S A W 2 0 0 0 2 0 0 2 SPIS TREŚCI 2 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

e-mail: lentex@lentex.com.pl http://www.lentex.com.pl Projekt i druk: Wydawnictwo ART tel. (0 32) 45 77 008 ANNUAL RAPORT REPORT ROCZNY

e-mail: lentex@lentex.com.pl http://www.lentex.com.pl Projekt i druk: Wydawnictwo ART tel. (0 32) 45 77 008 ANNUAL RAPORT REPORT ROCZNY PL 42-701 LUBLINIEC, ul. Powsta ców 54 tel. (+48 34) 35 15 600 centrala (operator) tel. (+48 34) 35 15 7 marketing wyk adzin tel. (+48 34) 35 15 740 marketing w óknin tel. (+48 34) 35 15 710 floorings

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Annual Report. Member of HVB Group. Bank Przemys owo-handlowy PBK SA

Raport Roczny. Annual Report. Member of HVB Group. Bank Przemys owo-handlowy PBK SA Raport Roczny 2001 Annual Report Bank Przemys owo-handlowy PBK SA Member of HVB Group Raport Roczny 2001 Annual Report Bank Przemys owo-handlowy PBK SA Member of HVB Group kliknij numer strony / click

Bardziej szczegółowo