ABC. płatnika składek. Informacja. Dla płatników składek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ABC. płatnika składek. Informacja. Dla płatników składek"

Transkrypt

1 maj 2016 PUBLIKACJA BEZPŁATNA ABC płatnika składek Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo: rozliczających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia Dla płatników składek

2 SPIS TREŚCI 1 Wstęp 2 1. Jak zgłosić siebie jako płatnika składek oraz ubezpieczonego? Zgłoszenie płatnika składek Zgłoszenie do ubezpieczeń 3 2. Jak rozliczać i opłacać składki? Składki na ubezpieczenia społeczne Składka na ubezpieczenie zdrowotne Składka na Fundusz Pracy Sposób opłacania składek Kiedy nie trzeba składać deklaracji rozliczeniowej? Jak korygować dokumenty ubezpieczeniowe? Jak przekazywać dokumenty ubezpieczeniowe do ZUS? Co zrobić w przypadku zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej? Jak dokonać wyrejestrowania działalności gospodarczej i z ubezpieczeń? O czym jeszcze trzeba wiedzieć? Gdzie szukać dodatkowych informacji? 18 Słowniczek 19 Podstawa prawna 20

3 2 WSTĘP Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą podlega: ÄÄubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu obowiązkowo, zaś chorobowemu dobrowolnie, ÄÄubezpieczeniu zdrowotnemu obowiązkowo. Jednak w pewnych sytuacjach z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w ogóle nie podlega się ubezpieczeniom społecznym albo podlega się następującym ubezpieczeniom: ÄÄspołecznym: emerytalnemu i rentowym obowiązkowo lub dobrowolnie, wypadkowemu obowiązkowo (jeżeli obowiązkowo lub dobrowolnie podlega się ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym), chorobowemu dobrowolnie (jeżeli obowiązkowo podlega się ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym), ÄÄubezpieczeniu zdrowotnemu obowiązkowo. Na to, czy nie masz obowiązku ubezpieczeń społecznych z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, mają wpływ różne okoliczności, a szczególnie: ÄÄposiadanie więcej niż jednego tytułu do ubezpieczeń społecznych, ÄÄpodleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników, ÄÄposiadanie uprawnienia do emerytury lub renty innej niż renta z tytułu niezdolności do pracy. WAŻNE! Szczegółowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym zamieszczone zostały w poradniku Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących dostępnym w każdej placówce Zakładu Ubezpie czeń Społecznych lub na stronie Gdy decydujesz się na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, to masz pewne obowiązki wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, np.: ÄÄzgłoszenie do ubezpieczeń, którym podlegasz, ÄÄrozliczanie i opłacanie składek, które pobiera ZUS. O obowiązkach tych piszemy w tej broszurze. PAMIĘTAJ! W okresie podlegania ubezpieczeniom społecznym masz prawo do rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS.

4 3 1. Jak zgłosić siebie jako płatnika składek oraz ubezpieczonego? Jako przedsiębiorca możesz podjąć działalność gospodarczą już w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Zgłoszenie płatnika składek Zgłaszasz siebie, jako płatnika składek, składając wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na formularzu CEIDG-1 drogą elektroniczną lub w urzędzie gminy, miasta osobiście albo listem poleconym. ZUS na podstawie danych przekazanych z CEIDG sporządzi za Ciebie doku menty zgłoszeniowe płatnika składek: ÄÄzgłoszenie płatnika składek na formularzu ZUS ZFA, ÄÄinformację o numerach rachunków bankowych płatnika składek na for mularzu ZUS ZBA, ÄÄinformację o adresach prowadzenia działalności gospodarczej na formularzu ZUS ZAA. Zatem nie musisz ich sam sporządzać ani przekazywać do ZUS Zgłoszenie do ubezpieczeń Aby zgłosić się do odpowiednich ubezpieczeń w ZUS, powinieneś wypełnić następujące formularze: ÄÄZUS ZUA zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej, jeżeli podlegasz ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu lub tylko ubezpieczeniom społecznym, ÄÄZUS ZZA zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych, jeżeli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, ponieważ występują okoliczności wyłączające obowiązek ubezpieczeń społecznych. Pamiętaj, że musisz się zgłosić do obowiązkowych ubezpieczeń w ciągu 7 dni od daty powstania tego obowiązku. Jeśli członkowie Twojej rodziny spełniają warunki, które określa ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

5 PŁATNIKA SKŁADEK 4 abc (patrz: Podstawa prawna na końcu broszury), to oni również muszą być zgłoszeni za pomocą formularza ZUS ZCNA zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego. Pamiętaj, że musisz ich zgłosić w ciągu 7 dni od daty powstania tego obowiązku. Za członków rodziny nie opłacasz składki na ubezpieczenie zdrowotne. PAMIĘTAJ! Członek rodziny traci ten status w szczególności przez nabycie własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (np. jako pracownik, zleceniobiorca, osoba prowadząca działalność gospodarczą, bezrobotny itd.). W takiej sytuacji musisz pamiętać o wyrejestrowaniu go z ubezpieczenia zdrowotnego za pomocą formularza ZUS ZCNA. WAŻNE! Członek rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego to: dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce naukowej prowadzącej studia doktoranckie do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawno ści lub inne traktowane na równi bez ograniczenia wieku. Od 1 stycznia 2013 r. dziadkowie mogą zgłaszać wnuki tylko w przypadku, gdy żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy lub pracy na własny rachunek albo nie podlega ubezpieczeniu dobrowolnemu, małżonek, wstępni (czyli rodzice, dziadkowie itp.) pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym. 2. Jak rozliczać i opłacać składki? Jeśli z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej rozliczasz składki tylko na własne ubezpieczenia, to rozliczasz i opłacasz je za każdy miesiąc, w którym jako płatnik podlegałeś ubezpieczeniom przynajmniej jeden dzień, w terminie do 10 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni,

6 5 z uwzględnieniem zasad opisanych w rozdziale 3 Kiedy nie trzeba składać deklaracji rozliczeniowej?. Jeśli 10 dzień miesiąca przypada w sobotę, niedzielę lub święta, to za ostatni dzień terminu opłacania składek uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Składki rozliczasz, sporządzając i przekazując do ZUS tylko deklarację roz liczeniową ZUS DRA z wypełnionym m.in. blokiem X. DEKLARACJA DOCHODU. Nie sporządzasz i nie przekazujesz do ZUS imiennych raportów miesięcznych: ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA. W deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, w bloku I. DANE ORGANIZACYJNE w polu 1 Termin przysyłania deklaracji i raportów, podajesz termin 2 (do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni) Składki na ubezpieczenia społeczne Jako, że prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą, wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne opłacasz w całości sam, z własnych środków. Składki na ubezpieczenia społeczne wynoszą: ÄÄna ubezpieczenie emerytalne 19,52% podstawy wymiaru, ÄÄna ubezpieczenia rentowe 8,00% podstawy wymiaru (obowiązuje od 1 lutego 2012 r.), ÄÄna ubezpieczenie chorobowe 2,45% podstawy wymiaru, ÄÄna ubezpieczenie wypadkowe stopa procentowa składki w przypadku osób rozliczających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia odpowiada połowie najwyższej stopy procentowej tej składki ustalonej dla grup działalności. Stopy te określa rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (patrz: podstawa prawna na końcu broszury). Wysokość tej stopy musisz ustalać samodzielnie na każdy rok składkowy trwający od 1 kwietnia danego roku do 31 marca roku następnego. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą jest zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok kalendarzowy. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą

7 PŁATNIKA SKŁADEK 6 abc działalność gospodarczą w 2016 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2433,00 zł. WYJĄTEK! Dla osób, które rozpoczęły działalność gospodarczą i które: nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności oraz nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na którego rzecz przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. W 2016 r. jest to kwota 555,00 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2016 r.). WAŻNE! Osobom, które korzystają z preferencyjnych zasad opłaca nia składek przez okres 24 miesięcy, jeśli data rozpoczęcia wykonywania działalności przypada w trakcie miesiąca, ten okres liczy się, począwszy od następnego miesiąca. Tylko w przypadku rozpoczęcia działalności od 1 dnia danego miesiąca, miesiąc ten wlicza się do owych 24 miesięcy kalendarzowych. Po upływie tego czasu, począwszy od pierwszego dnia 25 miesiąca, jes teś zobowiązany do zmiany kodu tytułu ubezpieczenia poprzez złożenie wyrejestrowania (ZUS ZWUA) i ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń (ZUS ZUA) zawierającego prawidłowe dane. Za ten pierwszy miesiąc jesteś również zobowiązany złożyć deklarację rozliczeniową ZUS DRA. Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

8 7 miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. W 2016 r. kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi zł. Dla osób podlegających dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu podstawę wymiaru składki na to ubezpieczenie stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bez zastosowania rocznego ograniczenia. Jednak podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bez zastosowania rocznego ograniczenia. Za miesiąc, w którym: ÄÄzostałeś objęty ubezpieczeniami społecznymi lub ustały one, przez co trwały tylko przez część miesiąca, ÄÄbyłeś niezdolny do pracy, jeżeli z tego tytułu spełniałeś warunki do przyznania zasiłku, kwotę najniższej podstawy wymiaru składek zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom Składka na ubezpieczenie zdrowotne Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9,00% podstawy jej wymiaru. Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą podstawę wymiaru tej składki stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale poprzedniego roku kalendarzowego, włącznie z wypłatami z zysku. W 2016 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą stanowi kwota zadeklaro wana, nie niższa niż 3210,60 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2015 r., włącznie z wypłatami z zysku). Nowa minimalna podstawa wymiaru składki, a tym samym nowa wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne, obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.

9 PŁATNIKA SKŁADEK 8 abc Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna, czyli składkę na to ubezpieczenie trzeba opłacić w pełnej wysokości za cały miesiąc. Zatem jeśli wykonujesz działalność gospodarczą przez część miesiąca lub jesteś niezdolny do pracy (nawet, jeśli z tego tytułu pobierasz zasiłek z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego), składka na to ubezpieczenie nie zmniejsza się proporcjonalnie Składka na Fundusz Pracy Jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą jednoosobowo i podlegająca obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jesteś zobowiązany także do opłacania za siebie składki na Fundusz Pracy. Przy czym nie ma takiego obowiązku po osiągnięciu 55 roku życia dla kobiet i 60 dla mężczyzn. WAŻNE! Składki na Fundusz Pracy nie opłaca się, gdy podstawa wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w przeliczeniu na okres miesiąca (łącznie ze wszystkich tytułów do tych ubezpieczeń, u wszystkich płatników) jest niższa od minimalnego wynagrodzenia. Zatem osoby opłacające składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne od kwoty stanowiącej 30% minimalnego wynagrodzenia nie opłacają składki na Fundusz Pracy, o ile prowadzenie działalności gospodarczej jest jedynym tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Wysokość składki na Fundusz Pracy określa ustawa budżetowa. W 2016 r. składka na ten Fundusz wynosi 2,45% podstawy wymiaru. Podstawę wymiaru tej składki stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ale bez zastosowania rocznego ograniczenia. PRZYKŁAD 1 Pani Joanna rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej od 19 stycznia 2016 r. i spełnia warunki do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Zgłosiła się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych: emerytalnego, rentowych i wypadkowego oraz ubezpieczenia zdrowotnego, a także dobrowolnie do ubezpieczenia chorobowego.

10 9 Pani Joanna, rozliczając składki za styczeń 2016 r., podaje w deklaracji rozliczeniowej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne, a następnie oblicza składki za ten miesiąc. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. W 2016 r. jest to kwota 555,00 zł (czyli 30% kwoty 1850,00 zł). Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne nie może być niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego (włącznie z wypłatami z zysku). Od stycznia do grudnia 2016 r. wynosi 3210,60 zł. Wyliczenie składek za styczeń 2016 r. Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi 232,74 zł, co wynika z następującego wyliczenia: 555,00 zł (najniższa podstawa wymiaru składek) : 31 (liczba dni miesiąca) 2 13 (liczba dni wykonywania działalności gospodarczej) = 232,74 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne od tak ustalonej podstawy wymiaru wynoszą: na ubezpieczenie emerytalne: 232,74 zł 2 19,52% = 45,43 zł na ubezpieczenia rentowe: 232,74 zł 2 8,00% = 18,62 zł na ubezpieczenie chorobowe: 232,74 zł 2 2,45% = 5,70 zł na ubezpieczenie wypadkowe: 232,74 zł 2 1,80% = 4,19 zł Najniższa podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi: 3210,60 zł. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi: 3210,60 zł 2 9,00% = 288,95 zł. Wyliczenie składek za luty 2016 r. Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi: 555,00 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne od tej podstawy wynoszą: na ubezpieczenie emerytalne: 555,00 zł 2 19,52% = 108,34 zł na ubezpieczenia rentowe: 555,00 zł 2 8,00% = 44,40 zł na ubezpieczenie chorobowe: 555,00 zł 2 2,45% = 13,60 zł na ubezpieczenie wypadkowe: 555,00 zł 2 1,80% = 9,99 zł Najniższa podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wy nosi: 3210,60 zł. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi: 3210,60 zł 2 9,00% = 288,95 zł.

11 PŁATNIKA SKŁADEK 10 abc PRZYKŁAD 2 Pan Arkadiusz rozpoczął prowadzenie działalności od 19 stycznia 2016 r. i nie spełnia warunków do opłacania składek na ubezpie czenia społeczne od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Zgłosił się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych: emerytalnego, rentowych i wypadkowego oraz ubezpieczenia zdrowotnego, a także dobrowolnie do ubezpieczenia chorobowego. Będzie opłacał składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Pan Arkadiusz, rozliczając składki za styczeń 2016 r., podaje w deklaracji rozliczeniowej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne, a następnie oblicza składki za ten miesiąc. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie może być niższa niż 60% kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (w 2016 r. jest to kwota 2433,00 zł) pomniejszona w sto sunku do okresu podlegania ubezpieczeniom w danym miesiącu. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne nie może być niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego (włącznie z wypłatami z zysku). Od stycznia do grudnia 2016 r. wynosi 3210,60 zł. Wyliczenie składek za styczeń 2016 r. Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wy nosi 1020,29 zł, co wynika z następującego wyliczenia: 2433,00 zł (najniższa podstawa wymiaru składek) : 31 (liczba dni miesiąca) 2 13 (liczba dni wykonywania działalności gospodarczej) = 1020,29 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne od tak ustalonej podstawy wymiaru wynoszą: na ubezpieczenie emerytalne: 1020,29 zł 2 19,52% = 199,16 zł na ubezpieczenia rentowe: 1020,29 zł 2 8,00% = 81,62 zł na ubezpieczenie chorobowe: 1020,29 zł 2 2,45% = 25,00 zł na ubezpieczenie wypadkowe: 1020,29 zł 2 1,80% = 18,37 zł Składka na Fundusz Pracy wynosi: 1020,29 zł 2 2,45% = 25,00 zł. Najniższa podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi: 3210,60 zł. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi zatem: 3210,60 zł 2 9,00% = 288,95 zł.

12 11 Wyliczenie składek za luty 2016 r. Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wy nosi: 2433,00 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne od tej podstawy wymiaru wynoszą: na ubezpieczenie emerytalne: 2433,00 zł 2 19,52% = 474,92 zł na ubezpieczenia rentowe: 2433,00 zł 2 8,00% = 194,64 zł na ubezpieczenie chorobowe: 2433,00 zł 2 2,45% = 59,61 zł na ubezpieczenie wypadkowe: 2433,00 zł 2 1,80% = 43,79 zł Składka na Fundusz Pracy wynosi: 2433,00 zł 2 2,45% = 59,61 zł. Najniższa podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi: 3210,60 zł. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi: 3210,60 zł 2 9,00% = 288,95 zł Sposób opłacania składek Należność za składki wpłacasz na wskazane przez ZUS rachunki bankowe, odrębnie na: ÄÄnr konta: ubezpieczenia społeczne, ÄÄnr konta: ubezpieczenie zdrowotne, ÄÄnr konta: Fundusz Pracy. Należności te zobowiązany jesteś opłacać w formie bezgotówkowej, obcią żając Twój rachunek bankowy, jako płatnik składek. Jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą 1, możesz opłacać te należności również za pomocą przekazu pocztowego. WAŻNE! Pamiętaj, że w obrocie bezgotówkowym za termin płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika składek, a nie datę polecenia przelewu. 3. Kiedy nie trzeba składać deklaracji rozliczeniowej? Jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą opłacająca składki wyłącznie za siebie nie musisz składać deklaracji rozliczeniowej (ZUS DRA) za kolejne miesiące w przypadku, jeśli nie zmieniły się dane wykazane w ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej. 1 W rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

13 PŁATNIKA SKŁADEK 12 abc Jeśli jednak te dane się zmieniły, ale zmiana wynika tylko ze zmiany wysokości minimalnego albo przeciętnego wynagrodzenia (jest to więc tym samym zmiana minimalnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i/lub minimalnej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia zdrowotne obowiązująca daną osobę), to też jesteś zwolniony ze składania deklaracji rozliczeniowej. Twoim obowiązkiem jest natomiast opłacanie składek za kolejne miesiące, w prawidłowej wysokości. W dokumencie polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej, w polu 10 Nr deklaracji wpisujesz 01, a w polu 11 Deklaracja miesiąc i rok, którego wpłata dotyczy (wymienione pola powinny zatem być wypełnione następująco: np. za luty 2016 r , za marzec 2016 r ). PAMIĘTAJ! Jeżeli np. zawiesiłeś działalność gospodarczą w trakcie miesiąca i przez to ustał obowiązek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, to jako osoba, która była zwolniona z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej, musisz złożyć ten dokument za dany miesiąc. Jeśli wznowiłeś działalność gospodarczą: od 1 dnia danego miesiąca, jako płatnik składek jesteś zobowiązany złożyć za ten miesiąc deklarację rozliczeniową ZUS DRA. w trakcie miesiąca, jesteś zobowiązany złożyć deklarację rozliczeniową ZUS DRA za ten miesiąc z pomniejszonymi proporcjonalnie składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz pełną kwotą składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz kolejną deklarację za następny pełny miesiąc prowadzenia działalności. Dopiero na podstawie tak złożonych dokumentów Zakład będzie mógł sporządzać za Ciebie dokumenty rozliczeniowe za następne miesiące. UWAGA! Jeśli wykreślasz lub zawieszasz działalność w trakcie miesiąca, jako płatnik składek złóż za ten miesiąc deklarację rozliczeniową ZUS DRA. Jeśli wykreślasz lub zawieszasz działalność od pierwszego dnia następnego miesiąca, jesteś zwolniony ze składania ZUS DRA, Zakład sporządzi za Ciebie dokumenty rozliczeniowe za ostatni miesiąc prowadzonej działalności.

14 13 4. Jak korygować dokumenty ubezpieczeniowe? Jeśli zmieniły się dane wykazywane w dotychczas składanych do ZUS dokumentach ubezpieczeniowych lub Ty stwierdzisz bądź ZUS wykryje, że zawierały one błędy, musisz przekazać do ZUS odpowiednie zgłoszenie zmiany lub ko rekty danych. Wcześniej upewnij się, który formularz należy zastosować w danym przypadku i jak prawidłowo go wypełnić. Na innych formularzach dokonuje się zgłoszenia zmiany lub korekty danych identyfikacyjnych, na innych zmiany lub korekty pozostałych danych (np. ewidencyjnych lub adresowych), a jeszcze na innych korekty rozliczeń składek. Ponadto inne są formularze oraz zasady w przypadku zgłaszania zmiany lub korekty danych dotyczących płatnika składek, a inne w przypadku zgłaszania zmiany lub korekty danych dotyczących osoby ubezpieczonej. Poniżej podajemy ogólne zasady w zakresie zgłaszania zmiany lub korekty danych. ÄÄZgłoszenia zmiany lub korekty danych dotyczących osoby ubezpieczonej dokonuje się w terminie 7 dni od powstania zmian bądź stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie albo otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez ZUS. ÄÄW razie zmiany lub konieczności korekty danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej składa się poprawnie wypełniony formularz ZUS ZIUA (zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej). ÄÄZgłoszenia zmiany lub korekty pozostałych danych osoby ubezpieczonej dokonuje się odpowiednio na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA, z tym że zmianę lub korektę kodu tytułu ubezpieczenia, rodzajów ubezpieczenia lub daty rozpoczęcia podlegania ubezpieczeniom (ubezpieczeniu) dokonuje się poprzez wyrejestrowanie z ubezpieczeń, na formularzu ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z ubezpieczeń), a następnie ponowne prawidłowe zgłoszenie do ubezpieczeń odpowiednio na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA. ÄÄDokumenty rozliczeniowe za dany miesiąc koryguje się poprzez przekazanie za ten miesiąc nowego, odpowiedniego kompletu dokumentów rozliczeniowych (w przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą rozliczającej składki wyłącznie za siebie, tylko poprzez przekazanie nowej deklaracji rozliczeniowej), z podaniem w bloku I,

15 PŁATNIKA SKŁADEK 14 abc w dwóch pierwszych kratkach pola Identyfikator... tych dokumentów lub dokumentu kolejnego numeru za dany miesiąc (np. 02, 03). ÄÄGdy trzeba zmienić lub skorygować dane członka rodziny ubezpieczonego, należy wyrejestrować członka rodziny z nieaktualnymi (błędnymi) danymi i ponownie zgłosić go do ubezpieczenia z aktualnymi (prawidłowymi) danymi na formularzu ZUS ZCNA. ÄÄZUS zgłasza zmianę danych płatnika składek, które podlegają wpisowi do CEIDG na podstawie danych z wniosku o zmianę wpisu (formularz CEIDG-1 składany, jako wniosek o zmianę wpisu). Tak więc w przypadku zmiany tych danych jako przedsiębiorca nie musisz składać w ZUS dokumentu ZUS ZFA w trybie zmiany lub ZUS ZIPA (zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek). Natomiast musisz pamiętać, że konieczne może okazać się złożenie zmiany zgłoszenia do ubezpieczeń, jeśli zmieniane dane występują także w zgłoszeniu ZUS ZUA lub ZUS ZZA. 5. Jak przekazywać dokumenty ubezpieczeniowe do ZUS? Dokumenty ubezpieczeniowe (oprócz dokumentów zgłoszeniowych płatnika składek oraz dokumentów związanych z zawieszaniem i wznawianiem wykonywania działalności) możesz przekazywać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wybranej formie, tzn. albo drogą elektroniczną, korzystając z aplikacji epłatnik na PUE.ZUS.PL bądź programu Płatnik lub innego oprogramowania interfejsowego, albo w formie papierowej. Zgodność takiego oprogramowania z wymaganiami zdefiniowanymi przez ZUS powinna być potwierdzona w sposób określony w art. 21 i 22 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 2. Dokumenty w formie papierowej możesz składać bezpośrednio w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, w urzędzie skarbowym prowadzącym centrum obsługi lub przesłać pocztą. Dokumenty te mogą mieć formę pisemną według ustalonego wzoru lub formę wydruku z oprogramowania spełniającego wymagania ZUS albo w formie wydruku ze strony internetowej ZUS. 2 Dz.U. z 2014 r. poz

16 15 WAŻNE! epłatnik to aplikacja powiązana z profilem płatnika na portalu PUE (internetowy odpowiednik programu Płatnik). Jest to aplikacja stworzona dla małych i średnich przedsiębiorców rozliczających składki za maksymalnie 100 ubezpieczonych. Dzięki epłatnikowi przez portal PUE możesz m.in. zgłosić osoby do ubezpieczeń, rozliczyć składki, wypełnić i przekazać dokumenty ubezpieczeniowe. Aplikacja pozwoli Ci na podpisywanie dokumentów nie tylko podpisem kwalifikowanym, ale również bezpłatnym profilem zaufanym epuap. Natomiast przekazywanie dokumentów do ZUS za pomocą programu Płatnik możliwe jest tylko przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego. 6. Co zrobić w przypadku zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej? Jeśli nie zatrudniasz pracowników, możesz zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni 3 do 24 miesięcy. Natomiast, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy i nie zatrudniasz pracowników, to możesz zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5 roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopień niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Z tego prawa możesz skorzystać jednorazowo w całości lub nie więcej niż w 4 częściach. Zawieszenie działalności gospodarczej oraz wznowienie jej następuje na Twój wniosek, jako przedsiębiorcy. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej możesz przystąpić do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych na zasadach obowiązujących osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, lecz nie podlegasz ubezpieczeniom chorobowemu i wypadkowemu. Dodatkowo 3 Tylko w lutym zawieszenie może trwać 28/29 dni.

17 PŁATNIKA SKŁADEK 16 abc możesz przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, zawierając umowę o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym z Na rodowym Funduszem Zdrowia i opłacać za siebie składki na to ubezpieczenie. Jeśli zamierzasz zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, to musisz zgłosić do CEIDG informację o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej. Natomiast, jeśli zamierzasz wznowić jej wykonywanie, to również musisz to zgłosić. Zgłoszeń tych dokonujesz na formularzu CEIDG-1. ZUS na podstawie informacji otrzymanych z CEIDG sporządzi za Ciebie dokumenty ubezpieczeniowe. W przypadku zawieszenia wykonywania działalności przez przedsiębiorcę ZUS sporządzi: ÄÄwyrejestrowanie płatnika składek na formularzu ZUS ZWPA, ÄÄwyrejestrowanie z ubezpieczeń osoby prowadzącej działalność gospodarczą na formularzu ZUS ZWUA oraz wyrejestrowanie członków rodziny osoby ubezpieczonej (osoby prowadzącej działalność) na formularzu ZUS ZCNA. W przypadku wznowienia wykonywania działalności zostaną utworzone dokumenty: ÄÄzgłoszenie płatnika składek na formularzu ZUS ZFA, ÄÄzgłoszenie do ubezpieczeń osoby prowadzącej działalność odpowiednio na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA, zgodnie ze schematem podlegania ubezpieczeniom, który był wskazany w ostatnim zgłoszeniu przed zawieszeniem działalności. WAŻNE! Jeśli w okresie zawieszenia działalności wystąpiły zmiany związane ze zmianą kodu tytułu ubezpieczenia albo schematem podlegania ubezpieczeniom, to musisz złożyć zgłoszenie do ubezpieczeń (odpowiednio dokument ZUS ZUA lub ZUS ZZA). Po wznowieniu wykonywania działalności powinieneś zgłosić do ubezpieczeń członków rodziny, którzy nadal spełniają warunki określone ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (patrz: podstawa prawna).

18 17 7. Jak dokonać wyrejestrowania działalności gospodarczej i z ubezpieczeń? Jeśli zaprzestałeś wykonywania działalności, masz obowiązek w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania jej wykonywania przekazać do CEIDG wniosek o wykreślenie wpisu. Na podstawie danych z wniosku składanego, jako informacja o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospo darczej, ZUS sporządzi za Ciebie dokument ZUS ZWPA wyrejestrowanie płatnika składek. Ponadto, jako osoba prowadząca działalność masz obowiązek przekazać do ZUS wyrejestrowanie z ubezpieczeń siebie, jako osoby ubezpieczonej. Wyrejestrowania z ubezpieczeń dokonuje się na formularzu ZUS ZWUA wyrejestrowanie z ubezpieczeń. Pamiętaj również o obowiązku wyrejestrowania członków rodziny na formularzu ZUS ZCNA. 8. O czym jeszcze trzeba wiedzieć? Program Płatnik możesz pobrać ze strony internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych PUE.ZUS.PL lub We wszystkich dokumentach ubezpieczeniowych, w tym płatniczych, w polach dotyczących danych identyfikacyjnych płatnika składek, podajesz odpowiednio takie same dane, jakie zostały podane w CEIDG-1 (wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). WAŻNE! W deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, w bloku II. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK podaj dodatkowo identyfikator PESEL, a jeśli Ci go nie nadano serię i numer dowodu osobistego lub paszportu. WAŻNE! W okresie podlegania ubezpieczeniom społecznym masz prawo do rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS. Wniosek oraz ważne informacje dotyczące takiej rehabilitacji znajdziesz na stronie Wniosek o rehabilitację może wystawić lekarz prowadzący leczenie.

19 PŁATNIKA SKŁADEK 18 abc 9. Gdzie szukać dodatkowych informacji? Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń społecznych możesz uzyskać: ÄÄw każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS (wykaz placówek ZUS dostępny jest na stronie ÄÄna Platformie Usług Elektronicznych ÄÄna specjalnym kanale Elektroniczny ZUS w serwisie filmowym YouTube ÄÄtelefonicznie w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS: dla telefonów stacjonarnych i komórkowych 4, od poniedziałku do piątku w godzinach Część usług dostępna jest przez całą dobę za pośrednictwem automatycznego telefonicznego systemu informacyjnego ÄÄprzez Skype a zus_centrum_obslugi_tel ÄÄprzez a Na stronie internetowej ZUS znajdują się m.in.: bieżące wyjaśnienia komórek merytorycznych ZUS oraz informacje dotyczące aktualnych wysokości składek i świadczeń. Zamieszczono tam również poradniki/ulotki dla płatników składek, w tym wymienione poniżej: ÄÄZasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania podstawy wymiaru składek, ÄÄZasady opłacania składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych, ÄÄUbezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących, ÄÄUstalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, ÄÄOgólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych, ÄÄJak wypełnić dokument płatniczy w celu opłacania należności z tytułu składek pobieranych przez ZUS. 4 Opłata za połączenia jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora.

20 SŁOWNICZEK 19 OSOBA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ osoba fizyczna, która wykonuje we własnym imieniu, w sposób ciągły i zorganizowany zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową bądź poszukuje, rozpoznaje i wydobywa kopaliny ze złóż lub wykonuje działalność zawodową PRZEDSIĘBIORCA w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą; za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej OSOBA WSPÓŁPRACUJĄCA osoba współpracująca z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność: małżonek, dziecko własne, dziecko drugiego małżonka, dziecko przysposobione, rodzic, macocha, ojczym oraz osoba przysposabiająca, jeżeli pozostaje z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracuje przy prowadzeniu działalności; nie dotyczy to osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego CZŁONEK RODZINY dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce naukowej prowadzącej studia doktoranckie do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi bez ograniczenia wieku, ponadto małżonek i wstępni (czyli rodzice, dziadkowie itp.) pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym

21 20 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 121 z późn. zm.), Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.), Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz z późn. zm.), Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.), Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 222), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. z 2013 r. poz. 878 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie wzoru bankowego dokumentu płatniczego należności z tytułu składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1561), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 78, poz. 465 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024). Zdjęcie na okładce: michaeljung - Fotolia.com Skład: Poligrafia ZUS w Warszawie. Zam. nr 949/16

22 ul. Szamocka 3, Warszawa Platforma Usług Elektronicznych: Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS: * dla telefonów komórkowych i stacjonarnych * koszt połączenia według umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym Skype: zus_centrum_obslugi_tel

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo, rozliczających składki wyłącznie na

Bardziej szczegółowo

kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja

kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo: rozliczających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ABC. płatnika składek. Informacja. Dla płatników składek

ABC. płatnika składek. Informacja. Dla płatników składek lipiec 2017 PUBLIKACJA BEZPŁATNA 1 ABC płatnika składek Informacja dla osób fizycznych, które rozpoczynają prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo, czyli rozliczają składki wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej?

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Informacja dla płatników składek

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Informacja dla płatników składek ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! Informacja dla płatników składek SZANOWNY KLIENCIE Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz prowadzenie

Rozpoczynasz prowadzenie ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo, tj. niezatrudniających przy tej działalności

Bardziej szczegółowo

Zakładasz firmę? Prowadzisz firmę? Dokumenty ubezpieczeniowe ZUS przekaż razem z wnioskiem CEIDG-1

Zakładasz firmę? Prowadzisz firmę? Dokumenty ubezpieczeniowe ZUS przekaż razem z wnioskiem CEIDG-1 Zakładasz firmę? Prowadzisz firmę? Dokumenty ubezpieczeniowe ZUS przekaż razem z wnioskiem CEIDG-1 Od 20 maja 2017 r. podczas przekazywania wniosku CEIDG-1 możesz jednocześnie zgłosić się do ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i rozliczających składki na ubezpieczenia własne i innych osób

Bardziej szczegółowo

Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej

Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej SZANOWNI PAŃSTWO, Wspólnicy spółki cywilnej,

Bardziej szczegółowo

ABC. płatnika składek

ABC. płatnika składek lipiec 2017 PUBLIKACJA BEZPŁATNA ABC płatnika składek Informacja dla osób, które rozpoczynają prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i rozliczają składki na ubezpieczenia własne i innych osób:

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Zasady podlegania ubezpieczeniom i opłacania składek. POZNAŃ, 24 KWIETNIA 2013R.

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Zasady podlegania ubezpieczeniom i opłacania składek. POZNAŃ, 24 KWIETNIA 2013R. JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Zasady podlegania ubezpieczeniom i opłacania składek. POZNAŃ, 24 KWIETNIA 2013R. Pojęcie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

ABC. płatnika składek

ABC. płatnika składek maj 2015 PUBLIKACJA BEZPŁATNA ABC płatnika składek Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i rozliczających składki na ubezpieczenia własne i innych osób:

Bardziej szczegółowo

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS DRA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa Publikacja

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Stan prawny na 1 stycznia 2018 r. Poradnik jest dostępny bezpłatnie w

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ PŁATNIKIEM SKŁADEK?

JESTEŚ PŁATNIKIEM SKŁADEK? JESTEŚ PŁATNIKIEM SKŁADEK? Kiedy możesz być zwolniony z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych KIEDY MOŻESZ BYĆ ZWOLNIONY Z OBOWIĄZKU SKŁADANIA DOKUMENTÓW 1 1. Będziesz zwolniony z obowiązku składania

Bardziej szczegółowo

kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja

kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i rozliczających składki na ubezpieczenia własne i innych osób: pracowników,

Bardziej szczegółowo

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? Jako przedsiębiorca podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? JESTEŚ OSOBĄ PROWADZĄCĄ

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i zatrudniających przy tej działalności inne osoby (np. pracowników,

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ PŁATNIKIEM SKŁADEK?

JESTEŚ PŁATNIKIEM SKŁADEK? JESTEŚ PŁATNIKIEM SKŁADEK? Kiedy będziesz zwolniony z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych? Spis treści Kiedy będziesz zwolniony z obowiązku składania co miesiąc dokumentów rozliczeniowych? 1

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ PŁATNIKIEM SKŁADEK?

JESTEŚ PŁATNIKIEM SKŁADEK? JESTEŚ PŁATNIKIEM SKŁADEK? Kiedy będziesz zwolniony z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych? Spis treści Kiedy będziesz zwolniony z obowiązku składania co miesiąc dokumentów rozliczeniowych? 1

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym data

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: Andrzej Lazarowicz

Data: Autor: Andrzej Lazarowicz wypadkowe* 9,73 zł 10,13 zł 9,45 zł 9,99 zł * Do 31.03.2015 r.obowiązywała stawka 1,93% składki wypadkowe, stawka 1,8% obowiązuje od 01.04.2015 r. Prawo do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Stan prawny na 9 listopada 2017 r. Poradnik jest dostępny bezpłatnie w

Bardziej szczegółowo

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS DRA kwiecień 2016 publikacja bezpłatna ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa 2 ZUS

Bardziej szczegółowo

Jesteś pracownikiem? Przeczytaj koniecznie!

Jesteś pracownikiem? Przeczytaj koniecznie! Jesteś pracownikiem? Przeczytaj koniecznie! Jesteś pracownikiem, jeżeli: t pozostajesz w stosunku pracy 1, t wykonujesz pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS?

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? Przeczytaj koniecznie! Teraz zrobisz to szybciej Rejestrujesz firmę w KRS? Teraz zrobisz to szybciej 1 Planujesz rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej? Teraz zrobisz

Bardziej szczegółowo

ABC. płatnika składek

ABC. płatnika składek lipiec 2018 PUBLIKACJA BEZPŁATNA ABC płatnika składek Informacja dla osób, które rozpoczynają prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i rozliczają składki na ubezpieczenia własne i innych osób:

Bardziej szczegółowo

Mały ZUS Mała działalność gospodarcza

Mały ZUS Mała działalność gospodarcza Mały ZUS Mała działalność gospodarcza Masz firmę i nie osiągasz wysokich przychodów? Od 1 stycznia 2019 r. możesz opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość zależy

Bardziej szczegółowo

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS?

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? Przeczytaj koniecznie! Teraz zrobisz to szybciej Rejestrujesz firmę w KRS? Teraz zrobisz to szybciej 1 Planujesz rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej? Teraz zrobisz

Bardziej szczegółowo

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy 1 79 Co powinieneś wiedzieć jako początkujący przedsiębiorca? 2 80 Rejestracja firmy Działalność gospodarczą zarejestrujesz w urzędzie gminy lub przez internet.

Bardziej szczegółowo

ABC. płatnika składek. Informacja. Dla płatników składek

ABC. płatnika składek. Informacja. Dla płatników składek maj 2015 PUBLIKACJA BEZPŁATNA ABC płatnika składek Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo: rozliczających składki wyłącznie na

Bardziej szczegółowo

ZASADY PODLEGANIA DOBROWOLNEMU UBEZPIECZENIU CHOROBOWEMU PRZEZ OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

ZASADY PODLEGANIA DOBROWOLNEMU UBEZPIECZENIU CHOROBOWEMU PRZEZ OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZASADY PODLEGANIA DOBROWOLNEMU UBEZPIECZENIU CHOROBOWEMU PRZEZ OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I. OBJĘCIE DOBROWOLNYM UBEZPIECZENIEM CHOROBOWYM Osoby prowadzące pozarolniczą działalność

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ PRACOWNIKIEM? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

JESTEŚ PRACOWNIKIEM? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PRZECZYTAJ KONIECZNIE! JESTEŚ PRACOWNIKIEM? Jako pracownik podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. JESTEŚ PRACOWNIKIEM? JESTEŚ PRACOWNIKIEM,

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ PRACOWNIKIEM? PRZECZYTAJ!

JESTEŚ PRACOWNIKIEM? PRZECZYTAJ! JESTEŚ PRACOWNIKIEM? JAKO PRACOWNIK PODLEGASZ OBOWIĄZKOWO UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM: EMERYTALNEMU, RENTOWYM, CHOROBOWEMU I WYPADKOWEMU ORAZ UBEZPIECZENIU ZDROWOTNEMU. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą 1) Prowadziłem działalność gospodarczą do 30.11.2006 r. Od 2 listopada br.

Bardziej szczegółowo

Jak zgłosić i rozliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za zatrudnione osoby. POZNAŃ, 25 KWIETNIA 2013r

Jak zgłosić i rozliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za zatrudnione osoby. POZNAŃ, 25 KWIETNIA 2013r Jak zgłosić i rozliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za zatrudnione osoby POZNAŃ, 25 KWIETNIA 2013r Definicje Pracownik osoba pozostająca w stosunku pracy (z wyłączeniem prokuratorów),

Bardziej szczegółowo

ZUS RZA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK QD XEH]SLHF]HQLH ]GURZRWQH 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS RZA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK QD XEH]SLHF]HQLH ]GURZRWQH 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS RZA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Jesteś nianią? Przeczytaj koniecznie!

Jesteś nianią? Przeczytaj koniecznie! Jesteś nianią? Przeczytaj koniecznie! Nianią jest: t pełnoletnia osoba fizyczna sprawująca opiekę nad dzieckiem na podstawie umowy uaktywniającej. Nianią nie może być jeden z rodziców nawet w przypadku

Bardziej szczegółowo

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego. Jak wypełnić i skorygować

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego. Jak wypełnić i skorygować ZUS ZCNA 1934 2014 kwiecień 2015 publikacja bezpłatna ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład

Bardziej szczegółowo

ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa

ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować czerwiec 017 publikacja bezpłatna ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Olsztyn 21.05.2009 r.

PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Olsztyn 21.05.2009 r. PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Olsztyn 21.05.2009 r. Rejestracja działalności gospodarczej od 31.03.2009 r.- JEDNO OKIENKO Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? PRZECZYTAJ!

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? PRZECZYTAJ! PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? KAŻDY UBEZPIECZONY POSIADA INDYWIDUALNE KONTO W ZAKŁADZIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń Platforma Usług

Bardziej szczegółowo

ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne

ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować kwiecień 2016 publikacja bezpłatna ZUS RZA Imienny raport miesięczny

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ NIANIĄ? PRZECZYTAJ!

JESTEŚ NIANIĄ? PRZECZYTAJ! JESTEŚ NIANIĄ? KAŻDY UBEZPIECZONY POSIADA INDYWIDUALNE KONTO W ZAKŁADZIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń Platforma Usług Elektronicznych: pue.zus.pl Centrum Obsługi

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ ZLECENIOBIORCĄ? PRZECZYTAJ!

JESTEŚ ZLECENIOBIORCĄ? PRZECZYTAJ! JESTEŚ ZLECENIOBIORCĄ? JAKO ZLECENIOBIORCA PODLEGASZ OBOWIĄZKOWO UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM: EMERYTALNEMU, RENTOWYM I WYPADKOWEMU, ORAZ UBEZPIECZENIU ZDROWOTNEMU. UBEZPIECZENIU CHOROBOWEMU PODLEGASZ DOBROWOLNIE,

Bardziej szczegółowo

ZUS RSA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk L SU]HUZDFK Z RSãDFDQLX VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS RSA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk L SU]HUZDFK Z RSãDFDQLX VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS RSA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS RSA Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

ZUS RSA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk L SU]HUZDFK Z RSãDFDQLX VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS RSA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk L SU]HUZDFK Z RSãDFDQLX VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS RSA sierpień 2016 publikacja bezpłatna ZUS RSA Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład

Bardziej szczegółowo

ZUS ZWPA :\UHMHVWURZDQLH SãDWQLND VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS ZWPA :\UHMHVWURZDQLH SãDWQLND VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS ZWPA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS ZWPA Wyrejestrowanie płatnika składek Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZUS DRA cz. II. Jak wypełnić i skorygować. Poradnik dla płatników składek. Deklaracja rozliczeniowa cz. II. Imienny raport cz. II

ZUS DRA cz. II. Jak wypełnić i skorygować. Poradnik dla płatników składek. Deklaracja rozliczeniowa cz. II. Imienny raport cz. II ZUS DRA cz. II Deklaracja rozliczeniowa cz. II Dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne i opłaca składki

Bardziej szczegółowo

ZUS DRA cz. II. Jak wypełnić i skorygować. Poradnik dla płatników składek. Deklaracja rozliczeniowa cz. II. Imienny raport cz. II

ZUS DRA cz. II. Jak wypełnić i skorygować. Poradnik dla płatników składek. Deklaracja rozliczeniowa cz. II. Imienny raport cz. II ZUS DRA cz. II Deklaracja rozliczeniowa cz. II Dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne i opłaca składki

Bardziej szczegółowo

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy Rejestracja firmy i obowiązki Co powinieneś wiedzieć jako początkujący przedsiębiorca? 1 2 Rejestracja firmy Działalność gospodarczą zarejestrujesz w urzędzie gminy lub przez internet. Równocześnie zgłosisz

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

PRZEWODNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PRZEWODNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Przeczytaj koniecznie! 1 WSTĘP Prowadzenie własnej działalności gospodarczej pociąga za sobą odpowiedzialność i szereg obowiązków wobec różnych instytucji

Bardziej szczegółowo

ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne

ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS RZA Imienny raport miesięczny

Bardziej szczegółowo

ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować grudzień 2018 publikacja bezpłatna ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń Jak wypełnić i skorygować Poradnik

Bardziej szczegółowo

Przeczytaj! Prowadzisz lub będziesz prowadzić działalność gospodarczą?

Przeczytaj! Prowadzisz lub będziesz prowadzić działalność gospodarczą? Prowadzisz lub będziesz prowadzić działalność gospodarczą? Każdy ubezpieczony posiada indywidualne konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Szczegółowe informacje, dostępne są w serwisach: Centrum Obsługi

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: 2016-03-31 Anna Hugiel Lazarowicz

Data: Autor: 2016-03-31 Anna Hugiel Lazarowicz ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek wyniosła 4.055 zł. Zatem 60% tej kwoty, czyli minimalna podstawa wymiaru składek na 2016 rok, wynosi 2.433,00 zł. Ważne! Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Opiekujesz się dzieckiem i chcesz mieć ubezpieczenia?

Opiekujesz się dzieckiem i chcesz mieć ubezpieczenia? Opiekujesz się dzieckiem i chcesz mieć ubezpieczenia? Jednym z tytułów do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego jest sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. Sprawujesz osobistą opiekę

Bardziej szczegółowo

DANE INFORMACYJNE Lp. BLOK TYTUŁ OPIS 1. Wewnętrzny Dokument Rozliczeniowy (WDR)

DANE INFORMACYJNE Lp. BLOK TYTUŁ OPIS 1. Wewnętrzny Dokument Rozliczeniowy (WDR) Szanowny Kliencie! Pamiętaj, by sprawdzać poprawność danych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w imiennych raportach miesięcznych dotyczących danego roku kalendarzowego nie później niż do

Bardziej szczegółowo

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach

Bardziej szczegółowo

JAK WYPEŁNIĆ DOKUMENT PŁATNICZY

JAK WYPEŁNIĆ DOKUMENT PŁATNICZY czerwiec 2015 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Krok po kroku JAK WYPEŁNIĆ DOKUMENT PŁATNICZY w celu opłacenia należności z tytułu składek pobieranych przez ZUS JAK WYPEŁNIĆ DOKUMENT PŁATNICZY krok po kroku 1 Krok

Bardziej szczegółowo

Lekcja 4. Lekcje z ZUS zeszyt UCZNIA SKLAD.indd :05:28

Lekcja 4. Lekcje z ZUS zeszyt UCZNIA SKLAD.indd :05:28 Lekcje z ZUS zeszyt UCZNIA SKLAD.indd 50 11.06.2019 10:05:28 E-ZUS, czyli firma pod ręką Rejestracja firmy Zgłoszenie do ubezpieczeń Ulgi w płaceniu składek Rozliczenia z ZUS Lekcje z ZUS zeszyt UCZNIA

Bardziej szczegółowo

Jesteś zleceniobiorcą? Poznaj swoje ubezpieczenia

Jesteś zleceniobiorcą? Poznaj swoje ubezpieczenia Jesteś zleceniobiorcą? Poznaj swoje ubezpieczenia Możesz być zleceniobiorcą, jeśli jesteś zatrudniony: t t t na podstawie umowy agencyjnej, na podstawie umowy zlecenia, na podstawie innej umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo

ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń Jak wypełnić i skorygować Poradnik

Bardziej szczegółowo

Jesteś pracownikiem? Poznaj swoje ubezpieczenia

Jesteś pracownikiem? Poznaj swoje ubezpieczenia Jesteś pracownikiem? Poznaj swoje ubezpieczenia Jesteś objęty ubezpieczeniami jako pracownik, jeśli: t t pracujesz na etat, pracujesz na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować marzec 2019 publikacja bezpłatna ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

PRZEWODNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PRZEWODNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Przeczytaj koniecznie! spis treści 1 Wstęp 3 Twoje prawa i obowiązki 5 Jakie masz prawa jako płatnik składek? 5 Rozpoczynasz działalność? Pamiętaj

Bardziej szczegółowo

ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej

ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek

Bardziej szczegółowo

ZUS RCA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK L Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS RCA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK L Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS RCA sierpień 2016 publikacja bezpłatna ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych

Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych Autor: Michał Jarosik {IF_PARAM:INTRO_ONLY} Przedsiębiorca mający dochody z różnych źródeł decyduje, od którego z nich opłaci

Bardziej szczegółowo

Mała działalność gospodarcza mały ZUS NIŻSZE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. dla płatników składek

Mała działalność gospodarcza mały ZUS NIŻSZE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. dla płatników składek Mała działalność gospodarcza mały ZUS NIŻSZE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE dla płatników składek Prowadzisz działalność gospodarczą i chciałbyś dostosować wysokość obciążeń, które ponosisz na składki

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W UBEZPIECZENIACH WPROWADZONE PRZEZ KONSTYTUCJĘ BIZNESU

ZMIANY W UBEZPIECZENIACH WPROWADZONE PRZEZ KONSTYTUCJĘ BIZNESU ZMIANY W UBEZPIECZENIACH WPROWADZONE PRZEZ KONSTYTUCJĘ BIZNESU Planujesz rozpocząć działalność? 30 kwietnia 2018 r. wejdą w życie ustawy, które tworzą Konstytucję biznesu. Ustawy te wprowadzą zmiany w

Bardziej szczegółowo

ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach

ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS RCA Imienny raport miesięczny

Bardziej szczegółowo

Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek

Bardziej szczegółowo

ZUS ZSWA Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Jak wypełnić i skorygować

ZUS ZSWA Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Jak wypełnić i skorygować ZUS ZSWA lipiec 205 publikacja bezpłatna ZUS ZSWA Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład

Bardziej szczegółowo

TWOJE KONTO W ZUS CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ

TWOJE KONTO W ZUS CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ TWOJE KONTO W ZUS CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ Każdy ubezpieczony posiada indywidualne konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. TWOJE KONTO W ZUS. CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ Konto ubezpieczonego zakładane jest

Bardziej szczegółowo

ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych

ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Bardziej szczegółowo

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy 1 79 Jakie są obowiązki początkującego przedsiębiorcy? 2 80 Rejestracja firmy zgłoszenie działalności gospodarczej w gminie i tym samym zgłoszenie płatnika

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik data aktualizacji: 01.01.2008r.

Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik data aktualizacji: 01.01.2008r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2008 r. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom

Bardziej szczegółowo

ZUS RCA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK L Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS RCA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK L Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS RCA lipiec 015 publikacja bezpłatna ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Przeczytaj! Jesteś nianią? Każdy ubezpieczony posiada indywidualne konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Przeczytaj! Jesteś nianią? Każdy ubezpieczony posiada indywidualne konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jesteś nianią? Każdy ubezpieczony posiada indywidualne konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Szczegółowe informacje, dostępne są w serwisach: Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS: 22 560-16-00 także

Bardziej szczegółowo

ZUS ZIPA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek

ZUS ZIPA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek ZUS ZIPA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować maj 06 publikacja bezpłatna ZUS ZIPA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych

Bardziej szczegółowo

11 15 wrzesień 2017 r. Pakiet nowego przedsiębiorcy (rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej)

11 15 wrzesień 2017 r. Pakiet nowego przedsiębiorcy (rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej) 11 15 wrzesień 2017 r. Pakiet nowego przedsiębiorcy (rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej) 2 Tydzień Przedsiębiorcy Spis zagadnień Obowiązki przedsiębiorcy Zasady sporządzania i korygowania

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia Warszawa

Bardziej szczegółowo

dodatek nr 5 Jak prawidłowo zgłaszać i korygować dokumenty ubezpieczeniowe

dodatek nr 5 Jak prawidłowo zgłaszać i korygować dokumenty ubezpieczeniowe dodatek nr 5 nr 8(272) 20.04.2015 Temat na życzenie Jak prawidłowo zgłaszać i korygować dokumenty ubezpieczeniowe 9 771731 996535 1 7 1. Zgłoszenie płatnika składek... 2 1.1. Zgłoszenie płatnika składek

Bardziej szczegółowo

JOANNA GOLINIEWSKA Jak stosować nowe formularze i kody ubezpieczeniowe od 1 listopada 2013 r.

JOANNA GOLINIEWSKA Jak stosować nowe formularze i kody ubezpieczeniowe od 1 listopada 2013 r. 1 JOANNA GOLINIEWSKA Jak stosować nowe formularze i kody ubezpieczeniowe 2 Spis treści I. Zmiany w formularzach ubezpieczeniowych... 3 Dokumenty zgłoszeniowe... 3 Dokumenty rozliczeniowe.... 4 II. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Nianie w ubezpieczeniach społecznych Warszawa 2011 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Nianie w ubezpieczeniach społecznych Warszawa 2011 Skład i druk: Biuro Poligrafii ZUS w

Bardziej szczegółowo

Wypełnianie dokumentów ZUS. 43 odpowiedzi. na najczęściej zadawane pytania

Wypełnianie dokumentów ZUS. 43 odpowiedzi. na najczęściej zadawane pytania Wypełnianie dokumentów ZUS 43 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Spis treści Dokumenty zgłoszeniowe Dokumenty podpisane przez doradcę podatkowego... 3 Zmiana adresu firmy... 3 Zmiana numeru rachunku

Bardziej szczegółowo

OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ ŹRÓDŁA PRAWA ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) zwana ustawą o sus, ustawa

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (obowiązują od 1 stycznia 2008 r.)

Nowe zasady rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (obowiązują od 1 stycznia 2008 r.) Nowe zasady rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (obowiązują od 1 stycznia 2008 r.) Od 1 stycznia 2008 r. obowiązują nowe zasady finansowania składek na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej

ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek

ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 wrzesień 2014 publikacja bezpłatna ZUS ZBA Informacja o numerach

Bardziej szczegółowo

ZUS. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych Oddzia³ w Gdañsku, Inspektorat Malbork ul. Dworcowa 1 b

ZUS. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych Oddzia³ w Gdañsku, Inspektorat Malbork ul. Dworcowa 1 b ZUS Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych Oddzia³ w Gdañsku, Inspektorat Malbork ul. Dworcowa 1 b tel. (prefiks 55) 2702700 (05) (06) (07) fax. (prefiks 55) 2723024, 2722739 Godziny pracy: poniedzia³ek i czwartek

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2005 r. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein W sytuacji gdy pracownik wykonuje pracę na terytorium RP dla podmiotu z siedzibą poza UE/EOG, nie będzie podlegał on obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe.

Bardziej szczegółowo

ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach

ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować lipiec 2017 publikacja bezpłatna ZUS RCA Imienny raport miesięczny

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna i informacja roczna dla osoby ubezpieczonej

Informacja miesięczna i informacja roczna dla osoby ubezpieczonej maj 206 publikacja bezpłatna Informacja miesięczna i informacja roczna dla osoby ubezpieczonej Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5

Bardziej szczegółowo