TWOJE KONTO W ZUS CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TWOJE KONTO W ZUS CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ"

Transkrypt

1 TWOJE KONTO W ZUS CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ Każdy ubezpieczony posiada indywidualne konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

2 TWOJE KONTO W ZUS. CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ Konto ubezpieczonego zakładane jest na podstawie pierwszego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. Od 1 maja 2011 r. w ramach konta prowadzone jest specjalne subkonto dla osób, które są członkami Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE), oraz dla osób, które po 31 stycznia 2014 r. nie zdecydują się na zawarcie umowy z OFE. Na koncie zapisuje się dane przekazywane do ZUS przez płatników składek w dokumentach ubezpieczeniowych (zgłoszeniowych i rozliczeniowych) oraz dane dotyczące członkostwa w OFE przekazane przez otwarte fundusze emerytalne. Zarówno składki na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowane na koncie, jak i środki zewidencjonowane na subkoncie podlegają waloryzacji. JAKIE DANE SĄ ZAPISYWANE NA TWOIM KONCIE dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, a w razie gdy ubezpieczonemu nie nadano numeru PESEL numer dowodu osobistego lub paszportu, dane adresowe oraz dane ewidencyjne: nazwisko rodowe, drugie imię, płeć, dane dotyczące niepełnosprawności i obywatelstwa, a także dane płatnika składek, historia Twojego ubezpieczenia w ZUS: okres i tytuł ubezpieczenia, podstawy wymiaru składek, czyli kwoty, od których wyliczono składki, świadczenia (okres, liczba dni, kwota), przerwy w ubezpieczeniu, KAŻDY UBEZPIECZONY POSIADA INDYWIDUALNE KONTO W ZIE. 2

3 informacje o zwaloryzowanej wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne, z wyłączeniem składek podlegających odprowadzeniu do otwartego funduszu emerytalnego i zewidencjonowanych na subkoncie: należnych w przypadku ubezpieczonych niebędących płatnikami składek, wpłaconych w przypadku ubezpieczonych będących płatnikami składek oraz osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność, informacje o małżeńskich stosunkach majątkowych oraz o osobach fizycznych, na rzecz których ma nastąpić w razie śmierci wypłata środków zewidencjonowanych na subkoncie w przypadku osób niebędących członkami OFE, dla których Zakład prowadzi subkonto, informacje o kwocie środków zewidencjonowanych na subkoncie na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc ustalenia prawa do emerytury, informacje o osobach uposażonych czyli wskazanych przez emeryta do otrzymania wypłaty gwarantowanej, jeżeli śmierć emeryta nastąpiła w okresie 3 lat od miesiąca, w którym po raz pierwszy wypłacono emeryturę, informacje o oświadczeniu o przekazywaniu do otwartego funduszu emerytalnego części składki na ubezpieczenie emerytalne (2,92% podstawy wymiaru składki), począwszy od składki opłaconej za lipiec 2014 r., informacje o członkostwie w otwartym funduszu emerytalnym, a także składkach należnych i przekazanych do tego funduszu, informacje o wysokości składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne. JAKIE DANE SĄ ZAPISYWANE NA TWOIM SUBKONCIE informacje o wysokości należnych i wpłaconych składek na ubezpieczenie emerytalne w części podlegającej ewidencji na subkoncie, informacje o zwaloryzowanej wysokości wpłaconych składek na ubezpieczenie emerytalne w części podlegającej ewidencji na subkoncie wraz z wyegzekwowanymi od tych składek odsetkami za zwłokę, informacje o wartości środków odpowiadających wartości 51,5% umorzonych i przekazanych przez OFE w dniu 3 lutego 2014 r. jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku każdego członka OFE, informacje o kwocie środków odpowiadających wartości umorzonych i przekazanych przez OFE na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na rachunku członka OFE w związku z ukończeniem przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego. 3

4 Jeśli jesteś członkiem OFE i złożyłeś oświadczenie o przekazywaniu tam składek, to część Twojej składki emerytalnej jest przekazywana do OFE, a pozostała część składki zasila Twoje subkonto w ZUS prowadzone w ramach konta ubezpieczonego. Wysokość składek przekazywanych do otwartego funduszu emerytalnego w okresach od 1 kwietnia 1999 r. do 31 stycznia 2014 r. przedstawia poniższa tabela: Okres OFE Subkonto r r. 7,3% r r. 2,3% 5,0% r r. 2,8% 4,5% r r. 3,1% 4,2% W dniu 3 lutego 2014 r. OFE przekazało 51,5% Twoich składek z rachunku OFE do ZUS. Składki te zostaną zewidencjonowane na Twoim subkoncie. W okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 lipca 2014 r. mogłeś zdecydować, czy chcesz, by Twoje składki były przekazywane do OFE, czy też wolisz, aby były przekazywane na subkonto w ZUS. Jeżeli nie zawarłeś umowy członkowskiej z żadnym OFE, po 31 stycznia 2014 r. Twoje składki będą ewidencjonowane wyłącznie na subkoncie w ZUS. Warianty Wysokość składek Złożyłeś oświadczenie o dalszym przekazywaniu składek do OFE Nie złożyłeś oświadczenia o dalszym przekazywaniu składki do OFE część składki emerytalnej (12,22% jej wymiaru) będzie ewidencjonowana na Twoim koncie w ZUS 4,38% podstawy wymiaru składki będzie ewidencjonowane na Twoim subkoncie w ZUS, a 2,92% podstawy jej wymiaru będzie odprowadzane do OFE 7,3% podstawy wymiaru składki będzie ewidencjonowane na Twoim subkoncie w ZUS 4

5 Na zmianę podjętej decyzji oraz ewentualne złożenie oświadczenia będziesz mieć szansę ponownie począwszy od 2016 r. co cztery lata. KTÓRE DANE ZAPISANE NA KONCIE UBEZPIECZONEGO SĄ DLA CIEBIE NAJWAŻNIEJSZE Szczególną uwagę powinieneś zwrócić na: informacje o zwaloryzowanym kapitale początkowym, informacje o zwaloryzowanej wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne: q należnych jeśli nie jesteś płatnikiem składek, a np. pracownikiem lub zleceniobiorcą, q wpłaconych jeśli jesteś płatnikiem składek lub współpracujesz z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność. W oparciu o te dane wyliczana będzie Twoja przyszła emerytura z I filaru. INFORMOWANIE O DANYCH ZGROMADZONYCH NA KONCIE UBEZPIECZONEGO Jeśli urodziłeś się po 31 grudnia 1948 r. i jesteś lub byłeś ubezpieczony, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest zobowiązany do 31 sierpnia każdego roku przesłać do Ciebie informację o stanie konta w ZUS według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku. UWAGA! Informację o stanie konta łącznie za lata 2013 i 2014 Zakład wyśle do Ciebie w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 r. W informacji tej ZUS przekaże dodatkowo informację o wartości środków zewidencjonowanych na Twoim subkoncie na dzień 30 stycznia 2014 r. i na dzień 3 lutego 2014 r. Informacja o stanie konta za poszczególne lata przesyłana przez ZUS umożliwia Ci sprawdzenie poprawności zapisów dotyczących danych identyfikacyjnych oraz wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne. Dzięki temu możesz w porę wyjaśnić ewentualne nieprawidłowości. Informację o danych zgromadzonych na Twoim koncie w ZUS możesz uzyskać również: w każdej jednostce ZUS na Sali Obsługi Klientów, po zalogowaniu na profilu ubezpieczonego na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) pue.zus.pl, o ile posiadasz uwierzytelnione konto na PUE, 5

6 w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT): * z telefonów stacjonarnych, * z telefonów stacjonarnych i komórkowych, korespondencyjnie wyślij do ZUS wniosek o udzielenie informacji (na formularzu ZUS ZZU lub z dowolnie sformułowanym pismem) trzeba tylko pamiętać, by podać dane umożliwiające identyfikację, czyli imię i nazwisko, PESEL oraz adres. * Opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora. Ulotka ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa. Warszawa, sierpień 2014 r. Skład: Poligrafia ZUS/W-wa; zam. nr 1580/14

7 WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ TWOJE KONTO W ZUS CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ JESTEŚ PRACOWNIKIEM? JESTEŚ ZLECENIOBIORCĄ? PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? Każdy ubezpieczony posiada indywidualne konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jako pracownik podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jako zleceniobiorca podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ubezpieczeniu chorobowemu podlegasz dobrowolnie, na swój wniosek. Jako przedsiębiorca podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. JESTEŚ DELEGOWANY DO PRACY ZA GRANICĄ W UE, EOG LUB SZWAJCARII? PRACUJESZ ZA GRANICĄ W UE, EOG LUB SZWAJCARII? PROWADZISZ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZA GRANICĄ W UE, EOG LUB SZWAJCARII? PRACUJESZ ZA GRANICĄ POZA UE, EOG LUB SZWAJCARIĄ? Jeśli jesteś aktywny zawodowo na terenie państw członkowskich, to możesz w tym samym okresie podlegać zabezpieczeniu społecznemu wyłącznie w jednym państwie członkowskim. Jeśli jesteś aktywny zawodowo na terenie państw członkowskich, to możesz w tym samym okresie podlegać zabezpieczeniu społecznemu wyłącznie w jednym państwie członkowskim. Jeśli jesteś aktywny zawodowo na terenie państw członkowskich, to możesz w tym samym okresie podlegać zabezpieczeniu społecznemu wyłącznie w jednym państwie członkowskim. Jeśli pracujesz za granicą poza państwem członkowskim UE, EOG lub Szwajcarią, w dalszym ciągu możesz podlegać zabezpieczeniu społecznemu w Polsce. JESTEŚ NIANIĄ? POBIERASZ LUB BĘDZIESZ POBIERAĆ ZASIŁEK MACIERZYŃSKI? JESTEŚ LUB BĘDZIESZ NA URLOPIE WYCHOWAWCZYM? ZGŁOSIŁEŚ RODZINĘ DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO? Składki są w części lub w całości finansowane przez budżet państwa. Składki są w całości finansowane przez budżet państwa, a rolą płatnika jest wykazanie należnych składek w dokumentach rozliczeniowych. Składki są w całości finansowane przez budżet państwa, a rolą płatnika jest wykazanie należnych składek w dokumentach rozliczeniowych. Członkowie Twojej rodziny będą mogli nieodpłatnie korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej, gdy zgłosisz ich do ubezpieczenia zdrowotnego

8 ABC UBEZPIECZONEGO Sprawdź, czy pracodawca (zleceniodawca) zgłosił Cię do ubezpieczeń społecznych. Jeżeli tego nie zrobił, a zachorujesz lub będziesz miał wypadek w pracy, możesz mieć problem z otrzymaniem świadczeń z ZUS. Zadbaj o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego Twoich najbliższych współmałżonka i dzieci jeżeli nie mają innego tytułu do ubezpieczenia. Jeżeli nabędą samodzielnie prawo do ubezpieczenia, pamiętaj, by ich wyrejestrować. Sprawdź, czy pracodawca odprowadza za Ciebie składki od właściwej podstawy, czy nie zaniża jej. Składki od niższego wynagrodzenia, niż faktycznie otrzymujesz, to niższe świadczenia dziś (zasiłek chorobowy czy macierzyński) oraz w przyszłości (emerytura lub renta). Bez wychodzenia z domu możesz zapoznać się z danymi zapisanymi na Twoim indywidualnym koncie w ZUS. Sprawdź to sam na Platformie Usług Elektronicznych pue.zus.pl. Jeśli pracujesz za granicą, sprawdź, w którym kraju powinieneś być ubezpieczony. Sprawdź, czy pracodawca zgłosił Cię do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli tego nie zrobił, nie będziesz mógł korzystać z publicznej opieki zdrowotnej, nie otrzymasz recepty na leki refundowane. Jeżeli Twoje dane identyfikacyjne, adresowe lub ewidencyjne uległy zmianie, poinformuj o tym swojego pracodawcę, a jeśli pracodawca już nie istnieje, możesz zgłosić zmianę za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych pue.zus.pl. Gdy otrzymasz informację o stanie konta ubezpieczonego w ZUS, zweryfikuj zawarte w niej dane w trosce o Twoją przyszłą emeryturę. Dzięki dostępowi do konta ubezpieczonego w portalu pue.zus.pl możesz na podstawie zgromadzonych tam danych i prognozowanych przez siebie przyszłych dochodów wyliczyć wysokość hipotetycznej emerytury. Pamiętaj, że jeśli przestaniesz pracować, do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych możesz przystąpić dobrowolnie. Dzięki temu będziesz miał wyższe świadczenie. pue.zus.pl Zarejestruj się i sprawdzaj na bieżąco stan Twojego indywidualnego konta, w tym zwaloryzowany kapitał początkowy i zgromadzone składki, a także wiele innych informacji o Twoim ubezpieczeniu. Teraz możesz przez Internet składać wnioski i inne dokumenty, otrzymywać odpowiedzi lub zarezerwować wizytę w placówce ZUS. Centrum Obsługi Telefonicznej. Konsultanci ZUS czekają na Ciebie: z telefonów stacjonarnych także z telefonów komórkowych Skype: zus_centrum_obslugi_tel

JESTEŚ PRACOWNIKIEM? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

JESTEŚ PRACOWNIKIEM? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PRZECZYTAJ KONIECZNIE! JESTEŚ PRACOWNIKIEM? Jako pracownik podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. JESTEŚ PRACOWNIKIEM? JESTEŚ PRACOWNIKIEM,

Bardziej szczegółowo

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? Jako przedsiębiorca podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? JESTEŚ OSOBĄ PROWADZĄCĄ

Bardziej szczegółowo

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? PRZECZYTAJ!

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? PRZECZYTAJ! PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? KAŻDY UBEZPIECZONY POSIADA INDYWIDUALNE KONTO W ZAKŁADZIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń Platforma Usług

Bardziej szczegółowo

PRACUJESZ ZA GRANICĄ? PRZECZYTAJ!

PRACUJESZ ZA GRANICĄ? PRZECZYTAJ! PRACUJESZ ZA GRANICĄ? PRZECZYTAJ! JEŚLI JESTEŚ AKTYWNY ZAWODOWO NA TERENIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH, TO MOŻESZ W TYM SAMYM OKRESIE PODLEGAĆ ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNEMU WYŁĄCZNIE W JEDNYM PAŃSTWIE. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Przeczytaj! Prowadzisz lub będziesz prowadzić działalność gospodarczą?

Przeczytaj! Prowadzisz lub będziesz prowadzić działalność gospodarczą? Prowadzisz lub będziesz prowadzić działalność gospodarczą? Każdy ubezpieczony posiada indywidualne konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Szczegółowe informacje, dostępne są w serwisach: Centrum Obsługi

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

PRZEWODNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PRZEWODNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Przeczytaj koniecznie! spis treści 1 Wstęp 3 Twoje prawa i obowiązki 5 Jakie masz prawa jako płatnik składek? 5 Rozpoczynasz działalność? Pamiętaj

Bardziej szczegółowo

kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja

kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo: rozliczających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej

ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Okresowa emerytura kapitałowa ze środków zgromadzonych w OFE i zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS. Świadczeniobiorcy

Okresowa emerytura kapitałowa ze środków zgromadzonych w OFE i zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS. Świadczeniobiorcy Okresowa emerytura kapitałowa ze środków zgromadzonych w OFE i zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS Świadczeniobiorcy Warunki nabywania prawa do okresowej emerytury kapitałowej ze środków zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W POLSCE

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W POLSCE Zakład Ubezpieczeń Społecznych UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W POLSCE Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W POLSCE Warszawa 2012 Opracowanie Anna Siporska Departament Współpracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Nianie w ubezpieczeniach społecznych Warszawa 2011 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Nianie w ubezpieczeniach społecznych Warszawa 2011 Skład i druk: Biuro Poligrafii ZUS w

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek 1 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik

Bardziej szczegółowo

Podatki i Ubezpieczenia. Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk

Podatki i Ubezpieczenia. Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk Podatki i Ubezpieczenia Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk Dać radę w Polsce broszura informacyjna dla cudzoziemców Podatki i Ubezpieczenia Prof. dr hab. Irena Rzeplińska,

Bardziej szczegółowo

ZUS CZY OFE? Przeczytaj zanim zdecydujesz! Niczego nie przegapisz! Plusy i minusy wyboru ZUS lub OFE

ZUS CZY OFE? Przeczytaj zanim zdecydujesz! Niczego nie przegapisz! Plusy i minusy wyboru ZUS lub OFE PRAWO PRACY I ZUS INDEKS 502081 ISBN 978-83-7440-341-2 MAJ 2014 CENA 14,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) ZUS CZY OFE? Plusy i minusy wyboru ZUS lub OFE Opinie w zakresie wyboru ZUS lub OFE najlepszych ekspertów w

Bardziej szczegółowo

Krok po kroku UMORZENIA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU SKŁADEK

Krok po kroku UMORZENIA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU SKŁADEK Publikacja bezpłatna Krok po kroku UMORZENIA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU SKŁADEK dla przedsiębiorców opłacających składki tylko na własne ubezpieczenia dla płatników składek 1 9 3 4 2 0 1 4 krok po kroku 1 Co

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce Poradnik Zasady wypełniania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 121 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

... 09. Imię pierwsze 10. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

... 09. Imię pierwsze 10. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) WNIOSEK O RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY (przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) Data sporządzenia wniosku przez płatnika składek

Bardziej szczegółowo

Poradnik JAK OTRZYMAĆ ULGĘ W SPŁACIE LUB UMORZENIE NALEŻNOŚCI WOBEC ZUS

Poradnik JAK OTRZYMAĆ ULGĘ W SPŁACIE LUB UMORZENIE NALEŻNOŚCI WOBEC ZUS Publikacja bezpłatna Poradnik JAK OTRZYMAĆ ULGĘ W SPŁACIE LUB UMORZENIE NALEŻNOŚCI WOBEC ZUS dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników dla płatników składek 1 9 3 4 2 0 1 4 spis treści 1 Co znajdziesz

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Poradnik Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Poradnik Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Bardziej szczegółowo

ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek

ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 wrzesień 2014 publikacja bezpłatna ZUS ZBA Informacja o numerach

Bardziej szczegółowo

JAK OTRZYMAĆ ULGĘ W SPŁACIE LUB UMORZENIE NALEŻNOŚCI WOBEC ZUS

JAK OTRZYMAĆ ULGĘ W SPŁACIE LUB UMORZENIE NALEŻNOŚCI WOBEC ZUS Publikacja bezpłatna Poradnik JAK OTRZYMAĆ ULGĘ W SPŁACIE LUB UMORZENIE NALEŻNOŚCI WOBEC ZUS dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników dla płatników składek 1 9 3 4 2 0 1 4 spis treści 1 Co znajdziesz

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia Warszawa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE (przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza)

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE (przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) WNIOSEK O ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE (przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) I. DANE OSOBY ZAINTERESOWANEJ DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY ZAINTERESOWANEJ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza ...

WNIOSEK O RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza ... WNIOSEK O RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza Data sporządzenia wniosku przez płatnika składek (dd/mm/rrrr):

Bardziej szczegółowo

Składki rozliczane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Składki rozliczane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Janusz Turakiewicz Składki rozliczane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 1. Wprowadzenie. Danina publiczna, jaką są składki na ubezpieczenia społeczne, uznawana jest powszechnie za jeden z podstawowych

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym data

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 18 września 2012 r. Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu społecznym, kiedy zmieniamy miejsce pobytu, pracy lub zamieszkania w obrębie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii

Bardziej szczegółowo