WZÓR UMOWY. a...,nip:.regon., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZÓR UMOWY. a...,nip:.regon., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez."

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 do Ogłoszenia Identyfikator ZP/LE/D/37/15 WZÓR UMOWY W dniu w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu którego działa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ulicy Walewskiej 4, NIP , REGON , zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: Janusza Gronkiewicza Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy, działającego na podstawie Pełnomocnictwa Nr GP- IX z dnia r. udzielonego przez Prezydenta m. st. Warszawy. a...,nip:.regon., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez. została zawarta, po przeprowadzeniu postępowania w trybie licytacji elektronicznej na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.; dalej: Prawo zamówień publicznych ), umowa następującej treści: 1 Przedmiot umowy Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę 20 sztuk drukarek oraz 3 urządzeń wielofunkcyjnych dla ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy (zwanych dalej odpowiednio Sprzętem ) 2 Termin Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. 3 Realizacja przedmiotu zamówienia 1. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko (w szczególności w zakresie utraty lub uszkodzenia) i koszty związane z dostarczeniem Sprzętu do momentu pokwitowania odbioru przez upoważnionego pracownika Zamawiającego wskazanego zgodnie z 6 ust Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Sprzęt do siedziby Zamawiającego przy ul. Wąwolnickiej 3 w Warszawie (pok. 2). 3. Sprzęt nie może nosić śladów użytkowania, powinien być fabrycznie nowy i wolny od wad. 4. Wszystkie drukarki i urządzenia muszą posiadać oryginalne opakowania producenta. 5. Dostawa obejmuje dowóz i wniesienie przedmiotu zamówienia na miejsce wskazane przez Zamawiającego w wyżej wymienionej siedzibie. 6. Zamawiający może odmówić przyjęcia Sprzętu nie spełniającego wymogów wynikających z umowy. 7. Przekazanie Sprzętu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego stanowiącego Załącznik nr 3, do umowy, podpisanego przez osoby wskazane w 6 ust.1 i 2, upoważnione do odbioru przedmiotu zamówienia odpowiednio przez Zamawiającego i przez Wykonawcę. Z tą chwilą Sprzęt staje się własnością Zamawiającego. 1

2 4 Wynagrodzenie wykonawcy 1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości.. zł brutto (słownie: złotych), zgodnie z ofertą stanowiącą Załącznik nr 1 do umowy. 2. Strony ustalają ceny jednostkowe za Sprzęt w wysokości określonej w wykazie cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy. 3. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w 3 ust Wynagrodzenie Wykonawcy i jego części nie podlegają waloryzacji. 5. Wynagrodzenie ulega pomniejszeniu o kwotę podatku VAT, którego rozliczenie, w wyniku zawarcia i realizacji umowy, jest obowiązkiem Zamawiającego. Wykonawca informuje Zamawiającego przed zrealizowanie dostawy czy realizacja zamówienia nie powoduje powstania po stronie Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. 5 Płatność wynagrodzenia 1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia faktury VAT, w terminie 7 dni od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie do 21 dni od daty złożenia faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru. 3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy. 4. Zamawiający zastrzega sobie odpowiednie wydłużenie terminu płatności w przypadku niezłożenia faktury w terminie, o którym mowa w ust. 1, w razie związanego z tym braku środków na wypłatę wynagrodzenia. 5. Za datę zapłaty wynagrodzenia strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą płatności. 6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Zgoda ta musi być udzielona na piśmie pod rygorem nieważności. 6 Nadzór wykonania umowy 1. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego sprawować będzie Nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy będzie sprawować.. 3. Strony dopuszczają możliwość zmiany osób wyszczególnionych w ust. 1 i 2. Zmiana ta może nastąpić po pisemnym powiadomieniu Stron i nie stanowi zmiany warunków niniejszej umowy. 4. Osoba, o której mowa w ust. 1, nie ma upoważnienia do dokonywania jakichkolwiek zmian niniejszej umowy. 7 Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości 1. Wykonawca udziela gwarancji na okres. miesięcy na dostarczony Sprzęt od daty przekazania go Zamawiającemu. 2. Wykonawca dokonuje naprawy sprzętu w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia w siedzibie Zamawiającego. 3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wystąpieniu awarii Sprzętu faksem na nr:. lub mail-em na adres: 4. W przypadku nie usunięcia wad w terminie, o którym mowa w ust.2 do umowy, Zamawiający ma prawo usunąć wady na koszt Wykonawcy, przy użyciu osoby trzeciej, bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. 2

3 5. Zamawiający zgłasza wykryte wady nie później niż do ostatniego dnia upływu okresu rękojmi lub gwarancji. Upływ terminu gwarancji lub rękojmi po dokonaniu zgłoszenia nie powoduje utraty roszczeń, o których mowa w ust Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia okresu gwarancji jakości dla Sprzętu o czas, w którym Zamawiający nie mógł korzystać ze Sprzętu, z powodu naprawy lub wymiany Sprzętu. 7. W przypadku kolejnej naprawy tego samego Sprzętu albo jego części Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, dokonuje wymiany Sprzętu albo części. 8. W przypadku wymiany Sprzętu albo części Sprzętu na nowe, wolne od wad, okres gwarancji biegnie na nowo od daty dostarczenia i uruchomienia prawidłowego Sprzętu albo części, co zostanie potwierdzone podpisanym przez Strony protokołu zdawczoodbiorczego bez zastrzeżeń. 8 Zasady odpowiedzialności za szkodę 1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z nienależytego wykonania lub niewykonania umowy. 2. Wykonawcę obciążają wszelkie dodatkowe koszty, które powstały z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikłe ze skutecznych prawnie roszczeń podwykonawcy wobec Zamawiającego związanych z realizacją umowy i wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. 4. Strony ustalają kary umowne przysługujące od Wykonawcy Zamawiającemu z następujących tytułów i w podanych wysokościach: 1) 1 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w 4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w niezrealizowaniu dostawy; 2) 0,5% wartości brutto wynagrodzenia określonego w 4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w terminowym usunięciu stwierdzonych wad; 3) 0,1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu faktury VAT; 4) 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w 4 ust. 1 umowy w przypadku rozwiązania przez Zamawiającego umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy; 5) 10% wartości brutto wynagrodzenia określonego w 4 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych i kosztów wykonania zastępczego z należnego wynagrodzenia. 6. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona dostawy w terminie, Zamawiający może we własnym zakresie zlecić wykonanie dostawy innemu podmiotowi gospodarczemu na koszt Wykonawcy. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość naliczonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionych szkód. 9 Zmiany umowy, odstąpienia od umowy 1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku: 1) określonym w art. 145 ust.1 Prawa zamówień publicznych; 2) wystąpienia wad prawnych w zakresie objętym 3 ust. 5 i 9 umowy. 2. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca: 1) pomimo jednokrotnych pisemnych zastrzeżeń osoby/osób nadzorującej wykonanie przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego wykonuje przedmiot umowy w sposób nienależyty, narusza postanowienia umowy lub przepisy prawa. 2) nie zrealizuje dostawy w terminie przewidzianym w 2; 3

4 3) utracił status prawny przedsiębiorcy lub zaprzestał faktycznie prowadzenia działalności gospodarczej; 4) przystąpił do likwidacji lub ogłoszono w stosunku do niego upadłość, o czym Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego w terminie 3 dni; 5) złożył w toku postępowania o udzielenie zamówienia stanowiącego przedmiot umowy lub w trakcie jego realizacji dokumenty lub oświadczenia, które zawierały informacje nieprawdziwe. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany umowy w przypadku działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 4. Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę sposobu wykonania jej przedmiotu lub wydłużenie czasu jej wykonania w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 5. Siła wyższa to zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań umownych, a w szczególności: 1) wojna, działania wojenne, terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, rozruchy, akty wandalizmu 2) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, gradobicie; 3) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy wykonawcy i jego podwykonawców. 6. Zmiany postanowień umowy strony mogą dokonać w drodze porozumienia w każdym czasie, w przypadku: 1) zmiany nazwy, NIP i Regonu Wykonawcy, jeżeli nie powoduje to zmiany Wykonawcy, 2) zmiany zakresu robót Podwykonawcy lub zgłoszenia udziału Podwykonawcy, 10 Doręczenia 1. Wszelkie pisma kierowane do stron będą doręczane: 1) Zamawiającemu na adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe, ul. Walewska 4, Warszawa, 2) Wykonawcy na adres Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadomienia o każdej zmianie adresu. Powiadomienie winno być pod rygorem nieważności dokonane w formie pisemnej i doręczone stronie osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego otrzymania przez stronę, do której jest adresowane lub w przypadku wysłania listem poleconym, 14 go dnia od daty nadania pisma. 3. Zaniechanie powyższego obowiązku powoduje, że pismo wysłane na adres określony w ust. 1 umowy uznaje się za doręczone. 11 Postanowienia końcowe 1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy strony będą dążyć do jego polubownego rozwiązania. 2. Właściwym sądem do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. Strony ustalają, że przedmiot umowy będzie wykonany 1) osobiście 2) z udziałem podwykonawcy w następującym zakresie - 4. W przypadku powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby wykonywał przedmiot umowy samodzielnie. 5. W przypadku zlecenia podwykonawstwa, Wykonawca każdorazowo informuje Zamawiającego z jakim podmiotem i w jakim zakresie będzie wykonywał podwykonawstwo. 4

5 6. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 7. Zmiany postanowień umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem 6 ust Załączniki i aneksy do umowy stanowią jej integralną część. 9. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 10. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, że treść umowy jest informacją publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 782). Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie zawartych w umowie danych osobowych. 12 Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 1. załącznik nr 1 Oferta 2. załącznik nr 2 Wykaz cenowy 3. załącznik nr 3 Wzór protokołu zdawczo odbiorczego ZAMAWIAJĄCY. WYKONAWCA.. 5

Załącznik nr 5 ZP/PN/D/65/2015 WZÓR UMOWY. W dniu w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 5 ZP/PN/D/65/2015 WZÓR UMOWY. W dniu w Warszawie, pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 ZP/PN/D/65/2015 W dniu w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu którego działa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ., NIP:. REGON, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez

WZÓR UMOWY. ., NIP:. REGON, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez Nr postępowania ZP/M-61/17 WZÓR UMOWY zawarta w dniu Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym na

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy Nr sprawy: ZP/M-15/18 WZÓR UMOWY Zawarta w dniu w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP:525-22-48-481, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ., NIP:. REGON, zwanym dalej Dostawcą, reprezentowanym przez

WZÓR UMOWY. ., NIP:. REGON, zwanym dalej Dostawcą, reprezentowanym przez Nr postępowania ZP/M-52/18 WZÓR UMOWY zawarta w dniu Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym na

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR NZ/ /17

WZÓR UMOWY NR NZ/ /17 WZÓR UMOWY NR NZ/ /17 W dniu w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ..,NIP:.REGON., zwanym dalej Dostawcą, reprezentowanym przez

WZÓR UMOWY. ..,NIP:.REGON., zwanym dalej Dostawcą, reprezentowanym przez Nr sprawy: ZP/M-11/19 WZÓR UMOWY zawarta w dniu.. 2019 roku w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ..,NIP:.REGON., zwanym dalej Dostawcą, reprezentowanym przez

WZÓR UMOWY. ..,NIP:.REGON., zwanym dalej Dostawcą, reprezentowanym przez Nr sprawy: ZP/M-8/19 WZÓR UMOWY zawarta w dniu.. 2019 roku w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ., NIP:. REGON, zwanym dalej Dostawcą, reprezentowanym przez

WZÓR UMOWY. ., NIP:. REGON, zwanym dalej Dostawcą, reprezentowanym przez Nr sprawy: ZP/M-1/19 WZÓR UMOWY W dniu w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY...,NIP.REGON.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez. Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY...,NIP.REGON.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez. Przedmiot umowy WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 ZP/PN/D/66/16 W dniu w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. a..., NIP:.., REGON, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez

Wzór umowy. a..., NIP:.., REGON, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez Nr sprawy: ZP/M-53/18 Wzór umowy zawarta w dniu w Warszawie, pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy Nr postępowania: ZP/M-3/19 WZÓR UMOWY Zawarta w dniu w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Znak sprawy : ZP/M-26/15 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ., NIP:. REGON, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez

WZÓR UMOWY. ., NIP:. REGON, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez Nr postępowania ZP/M-48/18 WZÓR UMOWY zawarta w dniu Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy WZÓR UMOWY Nr sprawy: ZP/M-6/19 W dniu w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ...,NIP.REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez..

WZÓR UMOWY. ...,NIP.REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez.. Nr sprawy: ZP/M-3/18 WZÓR UMOWY zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy WZÓR UMOWY Nr sprawy: ZP/M-8/18 W dniu w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu w Warszawie, pomiędzy:

WZÓR UMOWY. W dniu w Warszawie, pomiędzy: Nr postępowania: ZP/M-5/18 WZÓR UMOWY W dniu w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/M-5/19 WZÓR UMOWY. W dniu w Warszawie, pomiędzy:

Znak sprawy: ZP/M-5/19 WZÓR UMOWY. W dniu w Warszawie, pomiędzy: Znak sprawy: ZP/M-5/19 WZÓR UMOWY W dniu w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Zawarta w dniu 2017 roku w Warszawie, pomiędzy:

Wzór umowy. Zawarta w dniu 2017 roku w Warszawie, pomiędzy: Nr sprawy: ZP/M-53/17 Wzór umowy Zawarta w dniu 2017 roku w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu w Warszawie, pomiędzy: Nr postępowania: ZP/M-9/17 Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy : ZP/M-19/18 WZÓR UMOWY. W dniu w Warszawie, pomiędzy:

Znak sprawy : ZP/M-19/18 WZÓR UMOWY. W dniu w Warszawie, pomiędzy: Znak sprawy : ZP/M-19/18 WZÓR UMOWY W dniu w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. a...,nip.,regon, Zwanym dalej Wykonawcą,

WZÓR UMOWY. a...,nip.,regon, Zwanym dalej Wykonawcą, 1 Nr sprawy: ZP/M-37/15 WZÓR UMOWY W dniu w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu którego działa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 2 Obowiązki Wykonawcy

WZÓR UMOWY. 2 Obowiązki Wykonawcy WZÓR UMOWY Nr sprawy: ZP/M-6/16 W dniu w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. a...,nip:.regon., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez. Przedmiot umowy

Wzór umowy. a...,nip:.regon., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez. Przedmiot umowy Nr postępowania ZP/M-39/18 Wzór umowy W dniu w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Nr NZ/../17...,NIP.REGON.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym. Przedmiot umowy

Wzór umowy Nr NZ/../17...,NIP.REGON.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym. Przedmiot umowy Załącznik nr 2 do umowy Nr Wzór umowy Nr NZ/../17 zawarta w dniu 2017 w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, reprezentowanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy. 2 Termin. 3 Obowiązki stron

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy. 2 Termin. 3 Obowiązki stron Załącznik nr 3 do Opisu Nr postępowania: ZP/M-20/18 WZÓR UMOWY W dniu w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Przedmiot umowy

Wzór umowy. Przedmiot umowy Nr sprawy: ZP/M-56/17 Wzór umowy zawarta w dniu w Warszawie, pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

oraz na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr... z dnia... przez:

oraz na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr... z dnia... przez: U M O W A Nr MOK -4 OŚ/B/III/3/3 zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania ZP/M-58/17. Wzór umowy. W dniu w Warszawie, pomiędzy:

Nr postępowania ZP/M-58/17. Wzór umowy. W dniu w Warszawie, pomiędzy: Nr postępowania ZP/M-58/17 Wzór umowy W dniu w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. .., NIP:, REGON:, działającym na podstawie, zwanym dalej Wykonawcą,

WZÓR UMOWY. .., NIP:, REGON:, działającym na podstawie, zwanym dalej Wykonawcą, identyfikator: ZP/M-1/16 WZÓR UMOWY zawarta w dniu.. 2016 roku w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. a...,nip:.regon., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez.

WZÓR UMOWY. a...,nip:.regon., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez. Załącznik nr 9 ZP/PN/U69/2015 WZÓR UMOWY zawarta w dniu w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu którego działa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy....,nip:.regon... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez.

Wzór umowy....,nip:.regon... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez. Załącznik nr 6 do Ogłoszenia Nr postępowania: ZP/US/8/17 Wzór umowy zawarta w dniu w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR TBS/U../2018 o wykonanie przeglądów okresowych zgodnie z art. 62 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

UMOWA NR TBS/U../2018 o wykonanie przeglądów okresowych zgodnie z art. 62 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Załącznik nr 2 do Specyfikacji UMOWA NR TBS/U../2018 o wykonanie przeglądów okresowych zgodnie z art. 62 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane W dniu. w Warszawie, pomiędzy: Towarzystwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA nr. zawarta w dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: UMOWA nr zawarta w dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: Białołęckim Ośrodkiem Sportu w Warszawie, ul. Światowida 56, 03-185 Warszawa, NIP 524-25-28-517, REGON 013160067, reprezentowanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot zamówienia

1 Przedmiot zamówienia Załącznik Nr 4 -wzór umowy UMOWA nr zawarta w dniu roku we Wrześni pomiędzy: Powiatem Wrzesińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego w osobach: 1. 2. zwanym Zamawiającym, a reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu w Warszawie, pomiędzy

Wzór umowy. zawarta w dniu w Warszawie, pomiędzy Nr sprawy: ZP/M-49/18 Wzór umowy zawarta w dniu w Warszawie, pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY...,NIP.REGON., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez. Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY...,NIP.REGON., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez. Przedmiot umowy WZÓR UMOWY Załącznik nr 6 do ogłoszenia W dniu w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot zamówienia

1 Przedmiot zamówienia Załącznik Nr 21 b do SIWZ dotyczy cz.11 UMOWA nr zawarta w dniu roku we Wrześni pomiędzy: Powiatem Wrzesińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego w osobach: 1. 2. zwanym Zamawiającym, a

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr TBS/U../2019

UMOWA nr TBS/U../2019 w dniu. w Warszawie, pomiędzy: UMOWA nr TBS/U../2019 Towarzystwem Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mińska 52/54, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy....,nip:.regon... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez.

Wzór umowy....,nip:.regon... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez. Załącznik nr 6 do Ogłoszenia Nr postępowania: ZP/US/1/19 Wzór umowy zawarta w dniu w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. ..,NIP.REGON.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez

Wzór umowy. ..,NIP.REGON.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez Załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy: ZP/PN/D/29/16 Wzór umowy W dniu w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, reprezentowanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Umowa nr.../2019 zawarta w dniu.. 2019 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR B/WIN/B/X/2/2/3/ / / 2015 Nr rejestru 46

UMOWA NR B/WIN/B/X/2/2/3/ / / 2015 Nr rejestru 46 UMOWA NR B/WIN/B/X/2/2/3/ / / 2015 Nr rejestru 46 w dniu... 20115 roku pomiędzy miastem stołecznym Warszawa Dzielnicą Praga Południe z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 274, 03-841, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Zawarta w dniu 2018 roku w Warszawie, pomiędzy:

Wzór umowy. Zawarta w dniu 2018 roku w Warszawie, pomiędzy: Nr sprawy: ZP/M-36/18 Wzór umowy Zawarta w dniu 2018 roku w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. a...,nip.regon., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez..

WZÓR UMOWY. a...,nip.regon., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez.. Załącznik nr 8 identyfikator: ZP/PN/U/57/15 WZÓR UMOWY W dniu w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu którego działa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe

Bardziej szczegółowo

na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) została zawarta umowa o następującej treści:

na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) została zawarta umowa o następującej treści: UMOWA nr W dniu. w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 05.11.2015 r. Nr GP-OR.0052.4318.2015

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ...,NIP.REGON, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym

WZÓR UMOWY. ...,NIP.REGON, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym Nr sprawy: ZP/M-12/18 WZÓR UMOWY zawarta w dniu 2018 w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody UMOWA nr. Zawarta w dniu... 2017 roku w Warszawie, pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP:525-22-48-481, REGON 015259640-00184, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy....,nip:.regon... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez.

Wzór umowy....,nip:.regon... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez. Załącznik nr 6 do Ogłoszenia Nr postępowania: ZP/US/7/18 Wzór umowy zawarta w dniu w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Umowa nr.../2017 zawarta w dniu.. 2017 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Istotne Warunki Umowy /UMOWA/ Nr... na Dostawę materiałów i artykułów biurowych

Istotne Warunki Umowy /UMOWA/ Nr... na Dostawę materiałów i artykułów biurowych Dostawa materiałów i artykułów biurowych Nr sprawy 3/2016 Istotne Warunki Umowy /UMOWA/ Załącznik nr 3 do ogłoszenia Nr... na Dostawę materiałów i artykułów biurowych W dniu... pomiędzy: 1. Bazą Lotnictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr..., zwanym dalej Wykonawcą

WZÓR UMOWY nr..., zwanym dalej Wykonawcą Załącznik nr 2 do Specyfikacji WZÓR UMOWY nr.. zawarta w dniu. roku w Warszawie pomiędzy: Towarzystwem Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Mińskiej 52/54,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. a..,nip.regon.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez. Przedmiot umowy. 2 Termin

WZÓR UMOWY. a..,nip.regon.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez. Przedmiot umowy. 2 Termin Załącznik nr 11 do SIWZ Nr sprawy: ZP/PN/Rb/49/19 WZÓR UMOWY W dniu w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Zm/2016 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Zm/2016 (wzór) Umowa nr CRU/.../Zm/2016 (wzór) Załącznik nr 5 zawarta w dniu... w Częstochowie w rezultacie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POIR, Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw PO IR z dnia 25 października 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE POIR, Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw PO IR z dnia 25 października 2018 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 12/CBR/2018: Wzór umowy UMOWA NR. /2018 zawarta w dniu...2018 r. w Lublinie (dalej zwana jako: Umowa ) pomiędzy: EnergoTech Lublin Sp. z o.o. Al. Witosa 16B 20-315

Bardziej szczegółowo

ZP-URB URBIS Sp. z o. o.

ZP-URB URBIS Sp. z o. o. załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA (projekt) zawarta w... w dniu... pomiędzy: URBIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gnieźnie ul. Chrobrego 24/25 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa została zawarta na podstawie Zarządzenia nr 4/2014 Dyrektora Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

zwanym w treści umowy Wykonawcą,

zwanym w treści umowy Wykonawcą, UMOWA nr. B/WIR/B/VIII/1/1/. /LW/2017 Nr rej. Zawarta w dniu... 2017 roku w Warszawie, pomiędzy miastem stołecznym Warszawa, Dzielnicą Praga-Południe z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 274, posiadającym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. zawarta w dniu... pomiędzy: 1... z siedzibą w..., zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Umowa nr. zawarta w dniu... pomiędzy: 1... z siedzibą w..., zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym Wzór Umowy Umowa nr. zawarta w dniu... pomiędzy: 1.... z siedzibą w..., zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez, a 2...., z siedzibą w:... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:... Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. a.., NIP:., REGON:., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez..

Wzór umowy. a.., NIP:., REGON:., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez.. Nr postępowania: ZP/M-40/18 Wzór umowy W dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy UMOWA NR zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy:

Wzór umowy UMOWA NR zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy: Wzór umowy UMOWA NR.... 2016 Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy: Publiczną Szkołą Podstawową im. ks.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA nr. zawarta w dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: UMOWA nr zawarta w dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: Białołęckim Ośrodkiem Sportu w Warszawie, ul. Światowida 56, 03-185 Warszawa, NIP 524-25-28-517, REGON 013160067, reprezentowanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Nr... na dostawę materiałów i artykułów biurowych

WZÓR UMOWY. Nr... na dostawę materiałów i artykułów biurowych Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY Nr... na dostawę materiałów i artykułów biurowych W dniu... pomiędzy: 1. Bazą Lotnictwa Transportowego, z siedzibą: 00-909 Warszawa 60, ul. Żwirki i Wigury 1C, NIP 522-101-72-08,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. W dniu w Warszawie, pomiędzy:

Wzór umowy. W dniu w Warszawie, pomiędzy: ZP/LE/U/51/17 Wzór umowy W dniu w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr BR.ZP U

UMOWA nr BR.ZP U UMOWA nr BR.ZP.. 2014.U BZP.2420.16.2014.AB Załącznik nr 5 do SIWZ Części 1-7 Zawarta w dniu. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-370 Wrocław, nr identyfikacyjny NIP:

Bardziej szczegółowo

OAK.KCB.2631/1/16 Załącznik nr 3a do SIWZ- Wzór umowy do części I. UMOWA nr

OAK.KCB.2631/1/16 Załącznik nr 3a do SIWZ- Wzór umowy do części I. UMOWA nr OAK.KCB.2631/1/16 Załącznik nr 3a do SIWZ- Wzór umowy do części I. UMOWA nr zawarta w dniu 2016 r. pomiędzy Województwem Lubelskim - Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie REGON: 060271146

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Umowa nr / / /13 zawarta w dniu... 2013 r. w Płocku pomiędzy: 1. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku,, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a 2.... wpisaną do......, zwaną dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT

Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski 2.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr./ zwanym dalej Wykonawcą następującej treści:

UMOWA Nr./ zwanym dalej Wykonawcą następującej treści: załącznik nr 5 do zapytania ofertowego UMOWA Nr./2017 zawarta w dniu..... r. pomiędzy Powiatem Opolskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim w imieniu którego działają: 1. Zenon Rodzik

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr TBS/U/./2018

UMOWA Nr TBS/U/./2018 Załącznik Nr 2 do Specyfikacji UMOWA Nr TBS/U/./2018 zawarta w dniu. 2018 roku w Warszawie pomiędzy: Towarzystwem Budownictwa Społecznego Warszawa Południe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2018 I. PRZEDMIOT UMOWY 1. b. Spektrofotometr UV VIS

UMOWA NR /2018 I. PRZEDMIOT UMOWY 1. b. Spektrofotometr UV VIS UMOWA NR /2018 zawarta w dniu 2019 roku w Tarnowie pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 8 reprezentowaną przez: - Prof. dr hab. inż. Jadwigę Laskę Rektora

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5A UMOWA PROJEKT

ZAŁĄCZNIK NR 5A UMOWA PROJEKT ZAŁĄCZNIK NR 5A UMOWA PROJEKT zawarta dnia. w Łosiowie, pomiędzy: Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, 49 330 Łosiów, ul. Główna 1, reprezentowanym przez:. zwaną dalej Zamawiającym a...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. Przedmiot zamówienia.

UMOWA nr. Przedmiot zamówienia. UMOWA nr. Zawarta w dniu... 2016 roku w Warszawie, pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP:525-22-48-481, REGON 015259640-00184, reprezentowany na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Wzór umowy Umowa nr / / /13 zawarta w dniu... 2013 r. w Płocku pomiędzy: 1. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku,, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: Pana Andrzeja Nowakowskiego Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) została zawarta umowa o następującej treści:

UMOWA nr. na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) została zawarta umowa o następującej treści: W dniu. w Warszawie, pomiędzy: UMOWA nr Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 05.11.2015 r. Nr GP-OR.0052.4318.2015

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2018- projekt dot. Zadanie 1

Umowa nr../2018- projekt dot. Zadanie 1 Umowa nr../2018- projekt dot. Zadanie 1 Zawarta w dniu.2018r. pomiędzy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, z siedzibą przy ul. Kaszubskiej 9, NIP 6181857781, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu zawarta w dniu UMOWA w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nr /2013 na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WIS/D-../16

UMOWA NR WZP/WIS/D-../16 PROJEKT UMOWY UMOWA NR WZP/WIS/D-../16 Zawarta w dniu 2016 r. w Warszawie, pomiędzy: Województwem Mazowieckim - Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, NIP: 1132669019, REGON: 140944971, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA nr./d/2016

UMOWA KUPNA nr./d/2016 UMOWA KUPNA nr./d/2016 W dniu..pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22- 48-481 w imieniu którego działa Prezydent m.st. Warszawy reprezentowany przez Sławomira

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ATZ/ / Politechniką Świętokrzyską, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7, Kielce, NIP

Umowa nr ATZ/ / Politechniką Świętokrzyską, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7, Kielce, NIP Załącznik nr 3 Sporządzona w dniu w Kielcach pomiędzy: Umowa nr ATZ/ / Politechniką Świętokrzyską, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7, 25-314 Kielce, NIP- 657-000-97-74 reprezentowaną przez: zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr DZP-372-58/2012

UMOWA nr DZP-372-58/2012 UMOWA nr DZP-372-58/2012 WZÓR W dniu... w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Zamawiającym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. Przedmiot zamówienia

WZÓR UMOWA. Przedmiot zamówienia WZÓR UMOWA zawarta w Opolu, w dniu... 2016 roku pomiędzy Powiatem Opolskim, 45-068 Opole, ul. 1 Maja 29 (NIP: 754 30 23 121) zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:.. a, zwanym dalej Wykonawcą.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy....,nip:.regon... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez.

Wzór umowy....,nip:.regon... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez. Załącznik nr 6 do Ogłoszenia Nr postępowania: ZP/US/8/18 Wzór umowy zawarta w dniu w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Powiatem Opolskim, Opole, ul. 1 Maja 29 (NIP: ) zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Przedmiot zamówienia

UMOWA. Powiatem Opolskim, Opole, ul. 1 Maja 29 (NIP: ) zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Przedmiot zamówienia UMOWA zawarta w Opolu, w dniu... roku pomiędzy Powiatem Opolskim, 45-068 Opole, ul. 1 Maja 29 (NIP: 7543023121) zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: a zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy....,nip:.regon... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez.

Wzór umowy....,nip:.regon... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez. Załącznik nr 6 do Ogłoszenia Nr postępowania: ZP/US/8/18 Wzór umowy zawarta w dniu w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. NR 1/RPOP.0037/16. Zawarta w dniu pomiędzy

UMOWA NR. NR 1/RPOP.0037/16. Zawarta w dniu pomiędzy Wzór umowy UMOWA NR. NR 1/RPOP.0037/16 Zawarta w dniu pomiędzy Fundacją Art Projekt z siedzibą ul. Obozowa 42/30, 30-383 Kraków, Adres korespondencyjny : Ul. Jagodowa 3,55-010 Smardzów, NIP: 6762464787,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2018- projekt

Umowa nr../2018- projekt Załącznik nr 2 Umowa nr../2018- projekt Zawarta w dniu.2018r. pomiędzy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, z siedzibą przy ul. Kaszubskiej 9, NIP 6181857781, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy Nr postępowania: ZP/M-17/19 WZÓR UMOWY W dniu w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../2016. na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego do wyposażenia sal dydaktycznych. w Zespole Szkół w Łęgowie

Umowa nr.../2016. na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego do wyposażenia sal dydaktycznych. w Zespole Szkół w Łęgowie Umowa nr.../2016 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego do wyposażenia sal dydaktycznych w Zespole Szkół w Łęgowie zawarta w dniu. w Łęgowie pomiędzy Zespołem Szkół Łęgowie ul. Szkolna

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR... zawarta w dniu... roku w Szczecinie. pomiędzy

WZÓR UMOWA NR... zawarta w dniu... roku w Szczecinie. pomiędzy Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWA NR... zawarta w dniu.... roku w Szczecinie pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, z siedzibą pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, reprezentowaną przez Panią Lilę Pławińską

Bardziej szczegółowo