Ośrodek Kultury w Niemodlinie Center of Culture in Niemodlin

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ośrodek Kultury w Niemodlinie Center of Culture in Niemodlin"

Transkrypt

1

2 Słowem wstępu/introduction Idea Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego Karpik zro dzi ła się w 2003 ro ku, a je go pierwsza edycja miała zasięg ogólnopolski. Od roku 2004 konkurs ma charakter międzynarodowy i cieszy się wielkim uznaniem wśród rysowników, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Karpik jest konkursem rekomendowanym przez Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury i światowe portale satyryczne. Zaliczany jest do ścisłej czołówki wydarzeń satyrycznych organizowanych w Polsce. Jest jedyną tego typu imprezą cykliczną organizowaną na Opolszczyźnie. Konkurs promowany jest na portalach artystycznych i satyrycznych niemal na wszystkich kontynentach. Do chwili obecnej, w dwunastu edycjach konkursu, udział wzię ło po nad 1400 rysowników z 50 krajów świata. Prace konkursowe były eksponowane w wielu miastach i galeriach. Organizacja tak wielkiego przedsięwzięcia nie byłaby jednak możliwa, gdyby nie wspaniała pomoc naszych przyjaciół i hojność sponsorów, za którą bardzo serdecznie dziękuję. Katarzyna Paszula dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie Ośrodek Kultury w Niemodlinie Center of Culture in Niemodlin ul. Mikołaja Reja Niemodlin tel The idea of the International Satirical Picture Competition Karpik was born in 2003 and its first edition confined to Poland. Since 2004 the competition has spread worldwide and is well acclaimed among drawers, cartoonists both from Poland and from abroad. Karpik is a competition recommended by the Society of Polish Cartoonists and worldwide satirical websites. It is considered to be one of the most important satirical events organised in Poland. It is the only annual event of such type organised in the Opole region. The competition is promoted on artistic and satirical websites of almost all the continents. Up to the present time over 1400 cartoonists from 50 countries have taken part in all the twelve editions of the competition. The works from the competition were displayed in many cities and galeries. Organising such a big undertaking wouldn't be possible, if there were not the great help of our friends and the generosity of our sponsors. I wish to thank them for that. Katarzyna Paszula the director of the Culture Centre in Niemodlin 2 12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO KARPIK 2014 / 12 TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST KARPIK 2014

3 Gmina Niemodlin/The Commune of Niemodlin Urząd Miejski w Niemodlinie City Hall in Niemod lin ul. Bohaterów Powstań Śląskich Niemodlin, tel Gmina Niemodlin położona jest w centralno-zachodniej części województwa opolskiego. Jej powierzchnia wynosi ha, natomiast jej obszar z wyłączeniem miasta Niemodlin wynosi ha. W październiku 2011 roku Gmina Niemodlin liczyła mieszkańców, w tym 6574 mieszkańców zamieszkiwało w mieście Niemodlin. W skład gmi ny wcho dzi mia sto Nie mo dlin oraz 27 so łectw tj. Brzęczkowice, Gościejowice, Góra, Grabin, Gracze, Grodziec, Jaczowice, Jakubowice, Krasna Góra, Lipno, Magnuszowice, Magnuszowiczki, Michałówek, Molestowice, Piotrowa, Radoszowice, Rogi, Roszkowice, Rutki, Rzędziwojowice, Sady, Sarny Wielkie, Sosnówka, Szydłowiec Śląski, Tarnica, Tłustoręby i Wydrowice. Gmina Niemodlin położona jest na skraju Borów Niemodlińskich stanowiących obszar chronionego krajobrazu, reliktu wczesnośredniowiecznej puszczy. Teren Borów Niemodlińskich przecina rzeka Ścinawa Niemodlińska, która zasila szereg stawów rybnych, stanowiących ostoję kilkudziesięciu rzadkich gatunków ptaków, w tym orła bielika. Na uwagę zasługuje również najstarszy w Polsce ogród dendrologiczny w Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym w Lipnie, w którym znajduje się kilkadziesiąt gatunków i odmian egzotycznych drzew i krzewów strefy umiarkowanej całego świata. The Commune of Niemodlin is located within the Central-Eastern part of the Opolskie province. Its total surface area amounts to hectares, whereas its area along with the inclusion of the city of Niemodlin amounts to hectares. In October 2011 the commune of Niemodlin amounted to inhabitants including 6574 inhabitants residing within the city of Niemodlin. The commune consists of the city of Niemodlin along with 27 other hamlets i.e. Brzęczkowice, Gościejowice, Góra, Grabin, Gracze, Grodziec, Jaczowice, Jakubowice, Krasna Góra, Lipno, Magnuszowice, Magnuszowiczki, Michałówek, Molestowice, Piotrowa, Radoszowice, Rogi, Roszkowice, Rutki, Rzędziwojowice, Sady, Sarny Wielkie, Sosnówka, Szydłowiec Śląski, Tarnica, Tłustoręby and Wydrowice. The commune of Niemodlin is located on the border of Niemodlińskie Forests (Niemodlińskie Bory), which constitute the area of protected landscape, the relict of early medieval forest. The area of Niemodlińskie Forests is cut through by the river of Ścinawa Niemodlińska, which flows through the series of fish ponds, which constitute the habitat of several rare species of birds including the white-tailed eagle. What should moreover be paid attention to is the oldest Polish dendrology garden area located within Natural Environment and Landscape System in Lipno, which houses several dozens of species and specimen of exotic trees and bush characteristic for moderate climatic zone areas from all over the world. 12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO KARPIK 2014 / 12 TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST KARPIK

4 PGL LP, GR Niemodlin/PGL PL, The Fish Farm Niemodlin Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin The Fish Farm Niemodlin Niemodlin ul. Wojska Polskiego 1 tel , tel./fax NIP REGON Tradycje hodowli ryb w okolicach Niemodlina sięgają XVI wieku. PGL LP Gospodarstwo Rybackie Niemodlin prowadzi działalność na obszarze 708,5 ha położonych na terenie nadleśnictw Opole oraz Tułowice. Zgrupowane w sześciu obiektach stawy to zbiorniki śródleśne, zasilane wodami opadowymi. Podstawą działalności jest chów i hodowla karpia. Prowadzony jest pełny 3-letni cykl hodowlany od tarła naturalnego poprzez odchów materiału zarybieniowego aż do produkcji ryby handlowej przeznaczonej na zaopatrzenie rynku. Dodatkowo hodowane są takie gatunki ryb jak: amur, tołpyga biała i pstra, sum, szczu pak oraz lin uroz ma ica ją ce na szą ofer tę han dlo wą. Karpie karmione naturalnymi paszami zbożowymi mogą śmiało ubiegać się o miano ryb hodowanych ekologicznie o czym świadczy renoma jaką cieszą się u konsumentów. Stawy Gospodarstwa położone w zwartych kompleksach leśnych Borów Niemodlińskich stanowią dużą atrakcję krajobrazową. The fish breeding traditions round about Niemodlin go back to the sixteenh century. PGL LP The Fish Farm Niemodlin does a good trade on the area of 708,5 hectares located in Opole and Tułowice woodlands. The ponds grouped in six objects these are the midforest containers, powered by dooping waters. The basic of the trade in carp breeding. There is also conducted the full three year breeding cycle from the natural spawn till the commercial fish production needed for the market provision. In addition, there are kept such fish species like amur, tołpyga biała, sum szczupak or lin which vary our trade offer. The carps fed with natural grain fodder can be boldly regarded as the ecological breeded fish. What proves the satisfaction of the clients. The great landscape attraction make up the ponds of the farm located in Niemodlińskie Bory woodlands MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO KARPIK 2014 / 12 TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST KARPIK 2014

5 Agencja Rynku Rolnego/Agricultural Market Agency Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Opolu ul. Horoszkiewicza Opole tel fax Telefoniczny Punkt Informacyjny: Agencja Rynku Rolnego administruje wybranymi mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej oraz finansowanymi z budżetu krajowego, w tym: prowadzi interwencyjny zakup i sprzedaż produktów rolnych i ich przetworów administruje systemami kwotowania produkcji administruje wymianą towarową z zagranicą poprzez wydawanie pozwoleń na przywóz i wywóz oraz wypłacanie refundacji wywozowych wspiera promocję produktów żywnościowych oraz ich kon sump cję administruje Funduszami Promocji monitoruje produkcję biogazu rolniczego. Agricultural Market Agency Regional Branch in Opole ul. Horoszkiewicza Opole Phone: Fax: Information Call Center: The Agricultural Market Agency administers the Common Agricultural Policy schemes as well as the schemes financed from the national budget. The Agency: carries out intervention activities buying-in and sales of agricultural products and processed products, administers the systems of production quota, administers foreign trade by issuing export and import licenses and by paying out export refunds, supports the promotion and consumption of food products, administers the promotion funds, supervises the production of agricultural biogas. 12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO KARPIK 2014 / 12 TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST KARPIK

6 Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzna Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzna Plac Kopernika 5/ Opole tel Lo kal na Gru pa Ry bac ka Opolsz czy zna po wsta ła w 2009 ro ku. Zrze sza ry ba ków, gmi ny i or ga ni za cje spo łecz ne zaj mu ją - ce się ho dow lą ryb, węd kar stwem i re kre acją nad wo da mi śród - lą do wy mi. Dzię ki LGR Opolsz czy zna moż na było ubie gać się o środ ki unij ne z pro gra mu ope ra cyj ne go PO RY BY Unia wspar ła na szą ini cja ty wę kwo tą 21 mi lio nów zło tych. Fundusze przeznaczone zostały w szczególności na turystykę, ochronę środowiska, rozwój sprzedaży bezpośredniej ryb oraz przedsiębiorczości lokalnej, organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży, promocję miejscowości. De cy du jąc się na udział LGR Opolsz czy zna w Mię dzy na ro - do wym Kon kur sie Ry sun ku Sa ty rycz ne go Kar pik w Nie mo dli - nie chcemy pokazać mieszkańcom regionu, że hodowla ryb to także zna ko mi ta oka zja do pro pa go wa nia wa lo rów przy rod ni czych sta wów ho dow la nych oraz ak tyw ne go spę dza nia cza su po przez spa ce ry, jaz dę na ro we rze oraz węd ko wa nie. Pra gnie my za chę - cać miesz kań ców re gio nu do in ne go spoj rze nia na sta wy ja ko na dar przy ro dy. Po nad to na szym ce lem jest pro mo cja eko tu ry - sty ki, zdro we go sty lu ży cia i spo ży wa nia ryb śród lą do wych. Za le ży nam szcze gól nie, aby za chę cać do po da wa nia po traw z karpia nie tylko z okazji świąt Bożego Narodzenia, ale także znacznie czę ściej, pod róż ny mi po sta cia mi. W tym ce lu wy da li śmy pu - bli ka cje, w któ rych ry ba cy po dzie li li się swo imi prze pi sa mi na po tra wy ryb ne i opo wie dzie li o swo im co dzien nym ży ciu i pa - sji, ja ką jest ho dow la ryb. Or ga ni zu je my tak że róż ne wy da rze nia pro mo cyj ne gdzie czę stu je my po tra wa mi z kar pia oraz prze pro - wa dza my warsz ta ty i kon kur sy ku li nar ne. Miesz kań ców Nie mo - dli na za pra sza my na de gu sta cję pod czas ob cho dów Świę ta Kar - pia w Nie mo dli nie. Pro mu je my tak że mar kę Opol skie go Kar pia i opol skich ry - ba ków, któ rzy po świę ci li ry bac twu swo je ży cie. Jakub Roszuk Prezes LGR Opolszczyzna Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybactwo 6 12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO KARPIK 2014 / 12 TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST KARPIK 2014

7 The Local Fishermen s Group Opolszczyzna The Local Fishermen s Group Opolszczyzna Plac Kopernika 5/ Opole Phone: The Lo cal Fi sher men s Gro up Opolsz czy zna It forms a union with fi sher men, bo ro ughs and so cial or ga ni za tions oc cu pied with fish far ming, fi shing and re cre ation by in land sur fa ce wa ters. Thanks to the LFG Opolsz czy zna co uld ap ply for the Eu ro - pe an Union fo unds from the ope ra tio nal pro gram me PO RY - BY The EU sup por ted our in i tia ti ve with the amo - unt of PLN 21 mil lion. The fo unds we re ear mer ked spe ci fi cal ly for to urism, envi ron ment pro tec tion, de ve lop ment of di rect sa - les of fish, de ve lop ment of lo cal en tre pre neur ship, or ga ni zing in - te rest gro ups for chil dren and te ena gers and re gion pro mo tion. By ma king a de ci sion of the LFG Opolsz czy zna ta king part in the In ter na tio nal Sa ti ric Car to on Com pe ti tion Kar pik in Nie - mo dlin, we wo uld li ke to show the in ha bi tants in the re gion, that fish far ming is al so a gre at op por tu ni ty to pro mo te envi ron men - tal ad van ta ges of in land sur fa ce wa ters. We al so want to en co ura ge the in ha bi tants of the re gion to a dif fe rent way of per ce iving the ponds as a gift of na tu re. Except for this our aim is to pro mo te eco to urism, he al thy li fe sty - le and con sump tion of in land sur fa ce wa ters fish. It is espe cial ly im por tant for us to en co ura ge to se rve di shes ma de of carp not on ly on the oc ca sion of Chri st mas sup per, but al so mo re often, se rved in dif fe rent ways. Fi sher men are wil ling to sha re the ir re ci pes to ma ke fish di - shes and will tell abo ut the ir eve ry day li fe and the ir fish far ming pas sion. As a fi sher man by pas sion and by oc cu pa tion. We wo - uld al so li ke to pro mo te the ma ke of Opol ski Carp and Opo le fi - sher men, who de vo ted the ir who le li fe to fi shing. Ja kub Ro szuk Pre si dent LGR Opolsz czy zna Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybactwo 12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO KARPIK 2014 / 12 TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST KARPIK

8 Słowem wstępu/slovo přístup/introduction Święto Karpia / Svátek Kapra / Carp Festival Projekt Święto Karpia swoje korzenie ma w organizowanym od 2003 roku Konkursie Rysunku Satyrycznego Karpik. Idea przedsięwzięcia nawiązuje do licznych stawów hodowlanych, z których od kilku wieków słynie Niemodlin. W trakcie realizacji kolejnych edycji konkursu rysunkowego zrodził się pomysł o poszerzenie go o element kulinarny organizację Polsko-Czeskiego Konkursu Kulinarnego na Potrawę z Ryb. Dzięki nowej formie obchodów tego kulturalnego wydarzenia zostanie poszerzona współpraca Gminy Niemodlin z partnerskim miastem Stity. Projekt Svátek kapra má své kořeny v Soutěži satirických kreseb Karpik, pořádané od roku Myšlenka akce navazuje na řadu chovných rybníků typických pro Niemodlin již po několik století. S postupem doby vznikl nápad rozšířit kreslířskou soutěž o gastronomický prvek uspořádáním Polskočeské gastronomické soutěže zaměřené na rybí speciality. Nová podoba této kulturní akce rozšiřuje také spolupráci obce Niemodlin s partnerským městem Štíty. The project of Carp Festival has its roots in the Satirical Cartoon Contest Karpik organized since the year The idea of the project refers to numerous fish-breeding ponds which have made Niemodlin famous for several centuries. Throughout the consecutive editions of the Cartoon Contest the idea started to develop the event with a culinary element we suggested to organize a Polish-Czech Fish Dish Culinary Contest. The cooperation between the Niemodlin Commune and the town of Stita will surely be broadened thanks to the new formula of the culinary event. 8 PROJEKT ŚWIĘTO KARPIA 2014 / PROJEKT SVÁTEK KAPRA 2014 / THE PROJECT OF CARP FESTIVAL 2014

9 Potrawy/Jídla/Dishes Karp Bożonarodzeniowy Składniki: Sposób przygotowania: Karp w grzybach Składniki: Sposób przygotowania: Karp po Niemodlińsku Składniki: Sposób przygotowania: Karp podzielony na porcje, sól, olej, masło, sok z cytryny, kminek, przyprawa do ryb, czerwona, słodka papryka mielona, czosnek, przyprawa grillowa, pieprz mielony, piwo. Posolone i pokropione sokiem z cytryny porcje pozostawiamy na co najmniej godzinę w lodówce. Potem układamy je w nasmarowanej masłem brytfannie i posypujemy mieloną, czerwoną papryką, dodajemy czosnek, przyprawę do ryb, kminek, przyprawę grillową i odrobinę mielonego pieprzu. Dodajemy masło, olej i pieczemy pod przykryciem około 45 minut. Następnie dodajemy 200 ml piwa i jeszcze przez 15 minut pieczemy bez przykrycia. Karp, świeże borowiki, cebula, śmietana 18%, olej, sól, pieprz, przyprawa do ryb. Karpia podzielić na części, zamarynować w przyprawie do ryb, pieprzu i soli. Cebulę pokroić w piórka, zeszklić. Pokroić borowiki, dodać do cebuli, podsmażyć. Zalać wszystko śmietaną i dusić 5-7 minut, tak aby wszystkie składniki dobrze się połączyły. Do tak przygotowanego sosu włożyć dzwonka karpia i dusić jeszcze przez 40 minut. 4 marchewki, 2 cebule, 1 seler, 2 pory (z białymi końcami), wegeta, oliwa, liść laurowy, ziele angielskie, Karp ok. 1,5 kg, mąka, sól, pieprz, cytryna, olej. Karpia pokroić w dzwonki. Otoczyć w mące i obsmażyć na patelni. Jarzyny pokroić w talarki, por pod skosem w krążki, wymieszać z wegetą i oliwą, zielem angielskim i liściem laurowym. Gdy jarzynki zmiękną, przełożyć do naczynia żaroodpornego na spód. Następnie układamy karpia smażonego, przykrywamy warzywami i pakujemy w folię aluminiową. Wkładamy do piekarnika na C na około minut. PROJEKT ŚWIĘTO KARPIA 2014 / PROJEKT SVÁTEK KAPRA 2014 / THE PROJECT OF CARP FESTIVAL

10 Potrawy/Jídla/Dishes Vánoćní Kapr Suroviny: Postup přípravy: Rozporcovaný kapr, sůl, olej, máslo, citrónová št áva, kmín, rybí koření, mletá červená paprika sladká, česnek, grilovací koření, pepř mletý, pivo. Osolené porce pokapané citrónovou šťávou necháme alespoň 1 hodinu v chladničce odležet. Potom je rozložíme do máslem vytřeného pekáče a přidáme mletou červenou papriku, česnek, rybí koření, kmín, grilovací koření a trochu mletého pepře. Přidáme máslo, olej a pečeme zakryté asi 45 minut. Potom přidáme 2 dcl piva a odkryté pečeme ještě 15 minut. Kapr na houbách Suroviny: Postup přípravy: Kapr po Nemodlinsku kapr, čerstvé houby, cibule, smetana 18%, olej, sůl, pepř, koření na ryby. Kapra naporcujeme, posolíme, přidáme pepř a dochutíme kořením na ryby. Cibulku lehce orestujeme na pánvi. Houby nakrájíme na menší kousky, přidáme k cibuli a orestujeme. Vše zalijeme smetanou a dusíme 5-7 min, dokud se všechny suroviny úplně nespojí. Do takto připravené omáčky vložíme kapra a dusíme ještě alespoň 40 minut. Suroviny: Postup přípravy: 4 mrkve, 2 cibule, 1 celer, 2 pórky (s bílými konci), vegeta, olivový olej, bobkový list, nové koření, kapr cca 1,5 kg, mouka, sůl, pepř, citrón, olej. Kapra pokrájíme na filety. Obalíme v mouce, osmažíme na pánvi. Zeleninu pokrájíme na kolečka, pórek zešikma, promícháme s vegetou a olivovým olejem, novým kořením a bobkovým listem. Když zelenina změkne, přendáme na dno žáruvzdorné mísy. Na směs položíme smaženého kapra, přikryjeme zeleninou a alobalem. Vložíme do trouby na C a pečeme cca min. 10 PROJEKT ŚWIĘTO KARPIA 2014 / PROJEKT SVÁTEK KAPRA 2014 / THE PROJECT OF CARP FESTIVAL 2014

11 Potrawy/Jídla/Dishes Christmas carp Ingredients: How to prepare: Carp in mushrooms Ingredients: How to prepare: Niemodlin style carp carp divided into portions, salt, oil, butter, lemon juice, caraway, fish seasoning, red sweet ground paprika, garlic, barbecue seasoning, pepper, beer. Leave salted, sprinkled with lemon juice portions of carp for at least 1 hour in a fridge. Then place them in a greased tin and sprinkle with pepper, add some garlic, fish seasoning, caraway, barbecue seasoning and a little pepper. Add butter, oil, and fry under the cover for about 45 minutes. Next add 200ml beer and fry without a cover. Carp, fresh boletus, onion, sour cream 18%, oil, salt, pepper, fish spice. Cut Carp into sections and marinate in salt, pepper and fish spice. Heat the oil in the frying pan and add chopped onions. Fry onion until it will be softened. Slice mushroom, add to onion and fry a little more. After softening the mushrooms and onions, add cream and simmer 5-7 minutes, until all ingredients are incorporated. Next, add marinated carp to prepared sauce and simmer another 40 min. Ingredients: How to prepare: 4 carrots, 2 onions, 1 celeriac, 2 leeches (with white ends), seasoning, olive oil, a bay leaf, pimento, a carp of 1,5 kg, flour, pepper, lemon, oil. Cut the carp into thick slices. Coat them in flour and fry gently on the frying pan. Cut the vegetables into round slices, cut the leech on a slant, mix with seasoning, olive oil, pimento and a bay leaf. When the vegetables are soft put them on the bottom of a casserole. Then put the fried carp, cover with the vegetables and pack in aluminum foil. Put into the oven at degrees for about minutes. PROJEKT ŚWIĘTO KARPIA 2014 / PROJEKT SVÁTEK KAPRA 2014 / THE PROJECT OF CARP FESTIVAL

12 Lista uczestników/the list of participants ALBANIA / ALBANIA Arben Meksi ANGLIA / ENGLAND Stephen Mumberson Mark David Cowie Ross Thomson ARGENTYNA / ARGENTINA Cornejo Santiago Norberto Vecchio AUSTRALIA / AUSTRALIA Louis Pol BELGIA / BELGIUM Luc Vernimmen Luc Descheemaeker Dieter Bevers Philippe Bossens Nikola Hendrix BIAŁORUŚ / BELARUS Paulau Ihar BRAZYLIA / BRAZIL Erico Jungueria Ayres BUŁGARIA / BULGARIA Anatoli Stankulov Irien Trendafilov Cvetan Pavlov Nikolay Arnaudov Tsocho Peer Valeri Alexadrov Valentin Georgiev CHINY / CHINA Gai Guibao Jia Rui Jun Li Jingshan Shen Hong Li Run Tang Li CHORWACJA / CROATIA Damian Roce Ana Gezi Zdenko Puhin Josip Berka CHILE / CHILE Lazo Sredanovic Horacio Brandi CZECHY/ CZECH REPUBLIC Roman Kubec Jirzi Novak Lubomir Lichy David Evzen Radek Steska Tomas Trunecek ESTONIA / ESTONIA Eduard Tuur TarmoTuule and Piia Maiste EGIPT / EGYPT Dina Abdelgawad Shosha Samir Farid FINLANDIA / FINLAND Riina Maido FRANCJA / FRANCE Gerald Peigneux Małgorzata Gnyś Roger Mauffrey GRECJA / GREECE Serafim Bakoulis Grigoris Georgiou Stoiris Arnis HISZPANIA / SPAIN Manuel Sainz Serrano HOLANDIA / NETHERLANDS Peter Endyk Nieuwendijk INDIE / INDIA Ravi Kumar Konda Alok Kumar INDONEZJA / INDONESIA Graie Gunawan Darsono Puja Anindita Anon Anindito IZRAEL / ISRAEL Grigori Katz Kfir Weizman Ilya Katz JAPONIA / JAPAN Daniel Sahade KANADA / CANADA Oscar Malatesta Frederick Fontaine KAZAHSTAN / KAZAHSTAN Aidarbek Gazizov LUKSEMBURG / LUXEMBOURG Pol Leurs MACEDONIA / MACEDONIA Blaze Dokuleski Miro Georgijevski MEKSYK / MEXICO Gabriel Lopez Martinez Antonio Garci MOŁDAWIA / MOLDOVA Constantin Botezat NIEMCY / GERMANY Pavel Taussing Thomas Weyh Wolfgang Theiler Tomasz Wołoszyn Kurt Heinemann Steffen Jashnowski-Herschel Andreas Malecki MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO KARPIK 2014 / 12 TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST KARPIK 2014

13 Lista uczestników/the list of participants POLSKA / POLAND Krzysztof Suski Marek Szczudlak Anna Nowacka Sławomir Łuczyński Elżbieta Orgońska Karolina Aljarwan Oksana Harbuzowa Andrzej Krawczak Zbigniew Piszczako Joanna Bochaczek-Trąbska Karolina Walczak Paweł Nawrot Agnieszka Sozańska Tomasz Gapiński Jarosław Wojtasiński Jacek Majcherkiewicz Ewelina Greiner Grzegorz Weigt Paweł Stańczyk Artur Ligenza Czesłąw Przęzak Artur Galicki Mirosław Hajnos Daniel Strzelczyk Krzysztof Grzondziel Tadeusz Krotos Monika Brodzik Dariusz Pietrzak Wiesław Lipecki Dariusz Dąbrowski Janusz Kożusznik Aleksandra Gruszczyńska Piotr Trusik Robert Mirowski Sławomir Makal Maciej Trzepałka Bartłomiej Belniak Przemysław Bukowski Martyna Kędzia Martyna Majk Weronika Dams Julia Juzyk Tadeusz Kisielewski Mateusz Popławski Mieczysław Podgórski Robert Kempisty Sylwia Madejska Piotr Opałka Tomasz Rzeszutek Przemysław Zamojski Katarzyna Kuzior Sylwia Grzelanowska Łukasz Marciniak Czesław Gańko Halina Kuźnicka Zbigniew Biegaj Natalia Grochulska Maja Klotz Adrian Młynarczyk Alicja Bałabuch Katarzyna Cieślak Jakub Wianecki Zofia Iwaszkiewicz Karolina Samer Małgorzata Kurp Eliza Waszkiewicz Michalina Pisarczyk Paulina Olkowska Patryk Biernacki Gabriela Walczak Marek Gliwa Grzegorz Wawrzyniak Magdalena Wosik Piotr Rychel Halina Kuźnicka Anna Dziemieszyńska Zbigniew Woźniak Sławomir Lizoń Andrzej Terlecki Jacek Frąckiewicz Michał Rzecznik PORTUGALIA / PORTUGAL Igor Kubalik ROSJA / RUSSIA Tjurin Wladimir Michajlowicz Alexandr Zudin Wiaczesław Tarasov Valentin Druzhinin RUMUNIA / ROMANIA Cornel-Marin Chiorean Doru Axinte Constantin Ciosu Maria Avramescu SERBIA / SERBIA Vaso Krcmar Mileta Miloradovic Goran Celicanin Jovan Prokopljevic Sava Babic Severin Sikanja Predgar Srbljanin-Srba Doru Bosiok SŁOWACJA / SLOVAKIA Miroslav Barvircak Jozef Gruspier Bobo Pernecky SRI LANKA / SRI LANKA Javarathne Wickrama TAJLANDIA / THAILAND Benjasit Tumying Mr.Passaprawas TURCJA / TURKEY Engin Seluck Osman Barkin Yilmaz Muslu Musa Gumus Ozan Soydan Ethem Erhan Oguzturk Sema Undeger UKRAINA / UKRAINE Daniil Kusnezow Oleksy Kustovsky Philip Marushchak Aleksii Krytevych Vladimir Kazanevsky Konstantin Kazanchev Oleg Gutsol Valeriy Chmyriov Sergey Velmozhko Mykola Kapusta Wiktor Holub Valeriy Mohylnyy Leonid Storozhuk Georgij Majorenko Michael Mayevski USA Hevey Nguyenhuv Alberto Jerez Phu Nguyen Roocbeh Jafarzadeh UZBEKISTAN / UZBEKISTAN Makhmudjon Eshonkulov Farrukh Teshayev Usmanov Furkat Shavkatovich Nikolay Sviridenko Mirsaid Gaziyev WŁOCHY / ITALY Grazziella Malvasi Andrea Bersani Saul Daru Nicola Bucci 12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO KARPIK 2014 / 12 TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST KARPIK

14 Protokół Karpik 2014 /Protocol Karpik 2014 Jury podczas obrad w dniu 3 października 2014 r. w składzie / Jury when sit on 3 October 2014 on warehouse:: Henryk Cebula przewodniczący/chairperson, Michał Graczyk członek/member, Jarosław Stojko członek/member, Małgorzata Biedroń członek/member, Małgorzata Bialik członek/member ustaliło, co następuje/make what follows: GRAND PRIX Nagrodę finansową zł Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Wydrowicach otrzymuje: GRAND PRIX the Prize (2 500 zł) of the firm Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Wydrowicach goes to: Zbigniew Woźniak (Polska) Trzy nagrody równorzędne w wysokości zł / Three Prizes go to: Nagroda Cegielni Niemodlin / The Prize of the firm Cegielnia Niemodlin Tomasz Rzeszutek (Polska) Nagroda Banku Spółdzielczego w Namysłowie / The Prize of the firm Bank Spółdzielczy w Namysłowie Jiri Novak (Czechy) Nagroda Nadleśnictwa Tułowice / The Prize of the Nadleśnictwo Tułowice Jacek Frąckiewicz (Polska) Nagrody Agencji Rynku Rolnego Oddziału Terenowego w Opolu / The Prizes of the Agricultural Market Agency Regional Branch in Opole: I nagroda / 1st Prize Paweł Nawrot (Polska) II nagroda / 2nd Prize Maciej Trzepałka (Polska) III nagroda / 3rd Prize Dariusz Pietrzak (Polska) Nagroda Stowarzyszenia Ruchu Rozwoju Regionu w Nysie / The Prize of the Society of the Region s Development Movement of Nysa: Bartłomiej Belniak (Polska ) Nagroda ufundowana przez Antoniego Hasenbecka / The Prize founded by Antoni Hasenbeck Magdalena Wosik (Polska) Nagroda Firmy Ornament z Nysy / The Prize of the firm Ornament from Nysa Piotr Rychel (Polska) Nagroda Burmistrza Niemodlina / The Prize of the Mayor of Niemodlin Sławomir Lizoń (Polska) Wyróżnienia honorowe dyplomy / Honorable Mentions: Chiorean Cornel-Marin (Rumunia), Musa Gumus (Turcja), Krzysztof Grzondziel (Polska) Luc Descheemaeker (Belgia), Piotr Opałka (Polska), Wiesław Lipecki (Polska) MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO KARPIK 2014 / 12 TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST KARPIK

15 Laureaci/Winners GRAND PRIX of the Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Wydrowicach Zbigniew Woźniak Polska/Poland 12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO KARPIK 2014 / 12 TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST KARPIK

16 Laureaci/Winners Nagroda Cegielni Niemodlin The Prize of the Cegielnia Niemodlin Tomasz Rzeszutek Polska/Poland MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO KARPIK 2014 / 12 TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST KARPIK 2014

17 Laureaci/Winners Nagroda Banku Spółdzielczego w Namysłowie The Prize of the Bank Spółdzielczy w Namysłowie Jiri Novak Czechy/Czech Republic 12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO KARPIK 2014 / 12 TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST KARPIK

18 Laureaci/Winners Nagroda Nadleśnictwa Tułowice The Prize of the Nadleśnictwo Tułowice Jacek Frąckiewicz Polska/Poland MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO KARPIK 2014 / 12 TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST KARPIK 2014

19 Laureaci/Winners I Nagroda Agencji Rynku Rolnego Oddziału Terenowego w Opolu 1st Prize of the Agricultural Market Agency Regional Branch in Opole Paweł Nawrot Polska/Poland 12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO KARPIK 2014 / 12 TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST KARPIK

20 Laureaci/Winners II Nagroda Agencji Rynku Rolnego Oddziału Terenowego w Opolu 2nd Prize of the Agricultural Market Agency Regional Branch in Opole Maciej Trzepałka Polska/Poland MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO KARPIK 2014 / 12 TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST KARPIK 2014

21 Laureaci/Winners III Nagroda Agencji Rynku Rolnego Oddziału Terenowego w Opolu 3rd Prize of the Agricultural Market Agency Regional Branch in Opole Dariusz Pietrzak Polska/Poland 12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO KARPIK 2014 / 12 TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST KARPIK

22 Laureaci/Winners Nagroda Stowarzyszenia Ruchu Rozwoju Regionu w Nysie The Prize of the Society of the Region s Development Movement of Nysa Bartłomiej Belniak Polska/Poland MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO KARPIK 2014 / 12 TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST KARPIK 2014

23 Laureaci/Winners Nagroda ufundowana przez Antoniego Hasenbecka The Prize founded by Antoni Hasenbeck Magdalena Wosik Polska/Poland 12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO KARPIK 2014 / 12 TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST KARPIK

24 Laureaci/Winners Nagroda Firmy Ornament z Nysy The Prize of the firm Ornament from Nysa Piotr Rychel Polska/Poland MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO KARPIK 2014 / 12 TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST KARPIK 2014

Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce Printing Industry & Printed Packaging Market in Poland

Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce Printing Industry & Printed Packaging Market in Poland Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce Printing Industry & Printed Packaging Market in Poland EDYCJA CZWARTA, 2014 FOURTH EDITION, 2014 Szanowni Państwo, niniejszy raport został wydany przez

Bardziej szczegółowo

PREMIERA / PREMIERE LADY MILLION PACO RABANNE

PREMIERA / PREMIERE LADY MILLION PACO RABANNE Nr 7, jesień/autumn 2010 NOWOŚĆ / NEWS! AA PRESTIGE PRO DNA CODE AA THERAPY SPECJALISTYCZNA PIELĘGNACJA OCEANIC WYJĄTKOWA FILOZOFIA OCEANIC UNIQUE PHILOSOPHY PREMIERA / PREMIERE LADY MILLION PACO RABANNE

Bardziej szczegółowo

MIĘDZY NA RODOWE. The. Ninth Pienkow International. Warsztaty Artystyczne Pieńków 2010 Art Workshop, 2010

MIĘDZY NA RODOWE. The. Ninth Pienkow International. Warsztaty Artystyczne Pieńków 2010 Art Workshop, 2010 9. The MIĘDZY NA RODOWE Ninth Pienkow International Warsztaty Artystyczne Pieńków 2010 Art Workshop, 2010 9. Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne Pieńków 2010 The Ninth Pienkow International Art Workshop,

Bardziej szczegółowo

Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce Printing Industry & Printed Packaging Market in Poland

Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce Printing Industry & Printed Packaging Market in Poland Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce Printing Industry & Printed Packaging Market in Poland EDYCJA PIĄTA, 2015 FIFTH EDITION, 2015 Szanowni Państwo, niniejszy raport został wydany przez

Bardziej szczegółowo

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań Osobowość Roku MICE Poland 2013 Liderzy branży spotkań OSOBOWOŚĆ ROKU 2013 Cieszymy się, że możemy pracować z najlepszymi Specjalny dodatek do MICE Poland prezentujący laureatów oraz nominowanych do szóstej

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-9541. Zima Winter 2013. Zima w kuchni. Karnawałowy smakołyk. Eksport rośnie w miarę jedzenia

ISSN 1232-9541. Zima Winter 2013. Zima w kuchni. Karnawałowy smakołyk. Eksport rośnie w miarę jedzenia ISSN 1232-9541 Zima Winter 2013 Zima w kuchni Karnawałowy smakołyk Eksport rośnie w miarę jedzenia ZDJĘCIA PHOTOS BY: PANTHERSTOCK/PHOTOGENICA I STR. OKŁADKI I COVER BY: PANTHERSTOCK/PHOTOGENICA ZDJĘCIE

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-9541. Lato Summer 2012 EURO 2012 Z POLSKĄ ŻYWNOŚCIĄ WITH POLISH FOOD

ISSN 1232-9541. Lato Summer 2012 EURO 2012 Z POLSKĄ ŻYWNOŚCIĄ WITH POLISH FOOD ISSN 1232-9541 Lato Summer 2012 EURO 2012 Z POLSKĄ ŻYWNOŚCIĄ WITH POLISH FOOD EURO 2012 z polską żywnością EURO 2012 with Polish food SSZANOWNI PAŃSTWO, To wydanie Polish Food jest wyjątkowe. Przełom

Bardziej szczegółowo

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce Vademecum Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który pomoýe Pañstwu znaleêã odpowiedê na pytania dotyczàce Unii Europejskiej Numer bezpùatnej infolinii*:

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

TT Warsaw. Egzotyka zyskuje na znaczeniu czytaj. Dialog buduje siłę branży Touroperatorzy i agenci powinni być partnerami w biznesie.

TT Warsaw. Egzotyka zyskuje na znaczeniu czytaj. Dialog buduje siłę branży Touroperatorzy i agenci powinni być partnerami w biznesie. Wydanie specjalne Wiadomości Turystyczne dwutygodnik branży turystycznej Zobacz o czym ważnym dla Ciebie i Twojego biznesu piszemy i zamów prenumeratę. www.wiadomosciturystyczne.pl TT Warsaw Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SMAKI JESIENI TASTES OF AUTUMN. Nic tak nie smakuje, jak regionalne specjały. Nowe smaki i polska tradycja. Lubię polską kuchnię!!!

SMAKI JESIENI TASTES OF AUTUMN. Nic tak nie smakuje, jak regionalne specjały. Nowe smaki i polska tradycja. Lubię polską kuchnię!!! ISSN 1232-9541 Jesień Autumn 2012 Nic tak nie smakuje, jak regionalne specjały Nowe smaki i polska tradycja Lubię polską kuchnię!!! Spała kulinarna wyspa w środku Polski Wiem, co jem SMAKI JESIENI TASTES

Bardziej szczegółowo

Smak odzyskanej wolności. Wspólna Polityka Rolna UE unowocześnia Polską wieś. EU Common Agricultural Policy modernises Polish rural areas

Smak odzyskanej wolności. Wspólna Polityka Rolna UE unowocześnia Polską wieś. EU Common Agricultural Policy modernises Polish rural areas ISSN 1232-9541 Lato Summer 2014 Wspólna Polityka Rolna UE unowocześnia Polską wieś EU Common Agricultural Policy modernises Polish rural areas Smak odzyskanej wolności Taste of regained freedom Marek

Bardziej szczegółowo

VIII Forum Regionów Krynica-Zdrój 2-4 września 2014

VIII Forum Regionów Krynica-Zdrój 2-4 września 2014 VIII Forum Regionów Krynica-Zdrój 2-4 września 2014 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA 2007-2013 PRO JEKT JEST

Bardziej szczegółowo

nr 52 czerwiec 2015 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ISSN 1641-3458 TOMASZ DEGÓRSKI

nr 52 czerwiec 2015 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ISSN 1641-3458 TOMASZ DEGÓRSKI nr 52 czerwiec 2015 ISSN 1641-3458 TOMASZ DEGÓRSKI PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI TOMASZ DEGÓRSKI Gdyńskie żagle 5 2 A K A D E M I C K I K U R I E R M O R S K I SPIS TREŚCI Kronika

Bardziej szczegółowo

Geograficzne 3db_zeszyty naukowe 2.qxd 2011-04-26 09:22 Strona 1 ZESZYTY NAUKOWE. Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie

Geograficzne 3db_zeszyty naukowe 2.qxd 2011-04-26 09:22 Strona 1 ZESZYTY NAUKOWE. Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie Geograficzne 3db_zeszyty naukowe 2.qxd 2011-04-26 09:22 Strona 1 ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie Geograficzne 3db_zeszyty naukowe 2.qxd 2011-04-26 09:22 Strona 2 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

raport strategiczny IAB Polska INTERNET 2010 P O L S K A E U R O PA Ś W I A T

raport strategiczny IAB Polska INTERNET 2010 P O L S K A E U R O PA Ś W I A T raport strategiczny IAB Polska INTERNET 2010 P O L S K A E U R O PA Ś W I A T DODATEK SPECJALNY MEDIA & MARKETING POLSKA MAJ 2011 31 maja 2011 Komunikacja: transformacje Konferencja Media & Marketing Polska

Bardziej szczegółowo

No we cen trum Kra ko wa

No we cen trum Kra ko wa R E K L A M A KRAKOWSKIE CENTRA BIZNESOWE PONIEDZIAŁEK 5 GRUDNIA 2011 KRAKÓW DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ ZREDAGOWAŁ Wojciech Pelowski 31370390 No we cen trum Kra ko wa W cią gu osta t nich sied miu lat

Bardziej szczegółowo

Warmia i Mazury KRAINA OGNIA I LODU LAND OF FIRE AND ICE SPEŁNIA MARZENIA DZIECI GOOD FUN FOR CHILDREN NA TROPIE PRZYGODY / IN SEARCH OF ADVENTURE

Warmia i Mazury KRAINA OGNIA I LODU LAND OF FIRE AND ICE SPEŁNIA MARZENIA DZIECI GOOD FUN FOR CHILDREN NA TROPIE PRZYGODY / IN SEARCH OF ADVENTURE ISSN 1644-4183 LATO/SUMMER 2010 KRAINA OGNIA I LODU LAND OF FIRE AND ICE SPEŁNIA MARZENIA DZIECI GOOD FUN FOR CHILDREN Warmia i Mazury NA TROPIE PRZYGODY / IN SEARCH OF ADVENTURE w w w. m a g a z y n s

Bardziej szczegółowo

WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom:

WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom: WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom: ŚląskiejIzbyBudownictwa ŚląskiejOkręgowejIzbyInżynierówBudownictwa KatowickiegoOddziałuPolskiegoZwiązkuInżynierówi

Bardziej szczegółowo

Nowe sale w MZS nr 2

Nowe sale w MZS nr 2 nr 11/14listopad Miasto / inwestycje 1-6, 8-10, 16 Będzin Euro-Miastem i Liderem Rozwoju Regionalnego kolejne nagrody dla miasta 2 Nie zmarnowaliśmy szansy rozmowa z Prezydentem Miasta Łukaszem Komoniewskim

Bardziej szczegółowo

Co py ri ght by Ofi cy na Wy daw ni cza Wy ższej Szko ły Eko lo gii i Za rzą dza nia w War sza wie. War sza wa 2013

Co py ri ght by Ofi cy na Wy daw ni cza Wy ższej Szko ły Eko lo gii i Za rzą dza nia w War sza wie. War sza wa 2013 SE RIA/Series titles: MONOGRAFIE WY ŻS ZEJ SZKO ŁY EKO LO GII I ZAR ZĄ DZA NIA MONOGRAPHS of the University of Ecology and Management in Warsaw REDAKCJA NAUKOWA/Scientific editor: doc. dr inż. Jan Cetner

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

Dziedzictwo stołu. The culinary heritage

Dziedzictwo stołu. The culinary heritage Mazowiecka Biblioteka Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Dziedzictwo stołu wędrówki kulinarne po obszarze mazowieckich lokalnych grup działania The culinary heritage a journey through the area of the mazovia

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163. Samochody jak motyle. Historia gliwickiej stadionowej realpolitik

MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163. Samochody jak motyle. Historia gliwickiej stadionowej realpolitik MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163 strefa automotive Samochody jak motyle Strefa felietonu Historia gliwickiej stadionowej realpolitik Plan na 200 PRo cent

Bardziej szczegółowo

konferencji organizowanej przez ITRP w czasie Tour Salonu zaplanowano wystąpienie zarówno członków izby, jak również przedstawiciela

konferencji organizowanej przez ITRP w czasie Tour Salonu zaplanowano wystąpienie zarówno członków izby, jak również przedstawiciela WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Codziennie następne wydanie już w piątek 26.10 Wydanie specjalne Tour Salon Poznań 24 października Codziennie 1 Andrzej Byrt, prezes zarządu MTP Mam na dzie ję, że wi zy ta na tar

Bardziej szczegółowo

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Ogólnopolska Kampania Informacyjna salon Maturzystów 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Gliwice n Toruń n Katowice n Poznań n Białystok n Rzeszów n Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

Tak dla in we sty cji

Tak dla in we sty cji Czasopismo samorządowe Sosnowca wydanie bezpłatne październik 2009 Nr 9 (339) www.kuriermiejski.com.pl redakcja@kuriermiejski.com.pl NR INDEKSU 373788 ISSN 1232-7395 Tak dla in we sty cji Gmi na wy emi

Bardziej szczegółowo

100 tys. złotych strat po uderzeniu pioruna

100 tys. złotych strat po uderzeniu pioruna Bezpłatny miesięcznik powiatu złotowskiego! ZŁOTÓW - KRAJENKA - JASTROWIE - ZAKRZEWO - LIPKA - OKONEK - TARNÓWKA NOWY PORTAL! Informacje, opinie, komentarze! NaGłos Mówimy o tym, co ważne! ZŁOTÓW 100 tys.

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKIE CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH

KRAKOWSKIE CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH KRAKOWSKIE CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH INFORMACJA DLA OGŁOSZENIODAWCÓW Gazeta Praca poniedziałek REKLAMA: tel. 12 62 95 295 faks 12 62 95 113 PONIEDZIAŁEK 6 GRUDNIA 2010 KRAKÓW DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ

Bardziej szczegółowo

Fiat. wokół nas. w spółkach Fiata. Święto rodzin ALFA ROMEO 4C DEBIUT WE FRANKFURCIE CZASOPISMO PRACOWNIKÓW FIAT I CNH INDUSTRIAL

Fiat. wokół nas. w spółkach Fiata. Święto rodzin ALFA ROMEO 4C DEBIUT WE FRANKFURCIE CZASOPISMO PRACOWNIKÓW FIAT I CNH INDUSTRIAL P A Ź D Z I E R N I K 2 0 1 3 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW FIAT I CNH INDUSTRIAL LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY Czasopismo pracowników spółek koncernów Fiat i CNH Industrial w Polsce

Bardziej szczegółowo