Ośrodek Kultury w Niemodlinie Center of Culture in Niemodlin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ośrodek Kultury w Niemodlinie Center of Culture in Niemodlin"

Transkrypt

1

2 Słowem wstępu/introduction Idea Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego Karpik zro dzi ła się w 2003 ro ku, a je go pierwsza edycja miała zasięg ogólnopolski. Od roku 2004 konkurs ma charakter międzynarodowy i cieszy się wielkim uznaniem wśród rysowników, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Karpik jest konkursem rekomendowanym przez Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury i światowe portale satyryczne. Zaliczany jest do ścisłej czołówki wydarzeń satyrycznych organizowanych w Polsce. Jest jedyną tego typu imprezą cykliczną organizowaną na Opolszczyźnie. Konkurs promowany jest na portalach artystycznych i satyrycznych niemal na wszystkich kontynentach. Do chwili obecnej, w dwunastu edycjach konkursu, udział wzię ło po nad 1400 rysowników z 50 krajów świata. Prace konkursowe były eksponowane w wielu miastach i galeriach. Organizacja tak wielkiego przedsięwzięcia nie byłaby jednak możliwa, gdyby nie wspaniała pomoc naszych przyjaciół i hojność sponsorów, za którą bardzo serdecznie dziękuję. Katarzyna Paszula dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie Ośrodek Kultury w Niemodlinie Center of Culture in Niemodlin ul. Mikołaja Reja Niemodlin tel The idea of the International Satirical Picture Competition Karpik was born in 2003 and its first edition confined to Poland. Since 2004 the competition has spread worldwide and is well acclaimed among drawers, cartoonists both from Poland and from abroad. Karpik is a competition recommended by the Society of Polish Cartoonists and worldwide satirical websites. It is considered to be one of the most important satirical events organised in Poland. It is the only annual event of such type organised in the Opole region. The competition is promoted on artistic and satirical websites of almost all the continents. Up to the present time over 1400 cartoonists from 50 countries have taken part in all the twelve editions of the competition. The works from the competition were displayed in many cities and galeries. Organising such a big undertaking wouldn't be possible, if there were not the great help of our friends and the generosity of our sponsors. I wish to thank them for that. Katarzyna Paszula the director of the Culture Centre in Niemodlin 2 12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO KARPIK 2014 / 12 TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST KARPIK 2014

3 Gmina Niemodlin/The Commune of Niemodlin Urząd Miejski w Niemodlinie City Hall in Niemod lin ul. Bohaterów Powstań Śląskich Niemodlin, tel Gmina Niemodlin położona jest w centralno-zachodniej części województwa opolskiego. Jej powierzchnia wynosi ha, natomiast jej obszar z wyłączeniem miasta Niemodlin wynosi ha. W październiku 2011 roku Gmina Niemodlin liczyła mieszkańców, w tym 6574 mieszkańców zamieszkiwało w mieście Niemodlin. W skład gmi ny wcho dzi mia sto Nie mo dlin oraz 27 so łectw tj. Brzęczkowice, Gościejowice, Góra, Grabin, Gracze, Grodziec, Jaczowice, Jakubowice, Krasna Góra, Lipno, Magnuszowice, Magnuszowiczki, Michałówek, Molestowice, Piotrowa, Radoszowice, Rogi, Roszkowice, Rutki, Rzędziwojowice, Sady, Sarny Wielkie, Sosnówka, Szydłowiec Śląski, Tarnica, Tłustoręby i Wydrowice. Gmina Niemodlin położona jest na skraju Borów Niemodlińskich stanowiących obszar chronionego krajobrazu, reliktu wczesnośredniowiecznej puszczy. Teren Borów Niemodlińskich przecina rzeka Ścinawa Niemodlińska, która zasila szereg stawów rybnych, stanowiących ostoję kilkudziesięciu rzadkich gatunków ptaków, w tym orła bielika. Na uwagę zasługuje również najstarszy w Polsce ogród dendrologiczny w Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym w Lipnie, w którym znajduje się kilkadziesiąt gatunków i odmian egzotycznych drzew i krzewów strefy umiarkowanej całego świata. The Commune of Niemodlin is located within the Central-Eastern part of the Opolskie province. Its total surface area amounts to hectares, whereas its area along with the inclusion of the city of Niemodlin amounts to hectares. In October 2011 the commune of Niemodlin amounted to inhabitants including 6574 inhabitants residing within the city of Niemodlin. The commune consists of the city of Niemodlin along with 27 other hamlets i.e. Brzęczkowice, Gościejowice, Góra, Grabin, Gracze, Grodziec, Jaczowice, Jakubowice, Krasna Góra, Lipno, Magnuszowice, Magnuszowiczki, Michałówek, Molestowice, Piotrowa, Radoszowice, Rogi, Roszkowice, Rutki, Rzędziwojowice, Sady, Sarny Wielkie, Sosnówka, Szydłowiec Śląski, Tarnica, Tłustoręby and Wydrowice. The commune of Niemodlin is located on the border of Niemodlińskie Forests (Niemodlińskie Bory), which constitute the area of protected landscape, the relict of early medieval forest. The area of Niemodlińskie Forests is cut through by the river of Ścinawa Niemodlińska, which flows through the series of fish ponds, which constitute the habitat of several rare species of birds including the white-tailed eagle. What should moreover be paid attention to is the oldest Polish dendrology garden area located within Natural Environment and Landscape System in Lipno, which houses several dozens of species and specimen of exotic trees and bush characteristic for moderate climatic zone areas from all over the world. 12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO KARPIK 2014 / 12 TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST KARPIK

4 PGL LP, GR Niemodlin/PGL PL, The Fish Farm Niemodlin Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin The Fish Farm Niemodlin Niemodlin ul. Wojska Polskiego 1 tel , tel./fax NIP REGON Tradycje hodowli ryb w okolicach Niemodlina sięgają XVI wieku. PGL LP Gospodarstwo Rybackie Niemodlin prowadzi działalność na obszarze 708,5 ha położonych na terenie nadleśnictw Opole oraz Tułowice. Zgrupowane w sześciu obiektach stawy to zbiorniki śródleśne, zasilane wodami opadowymi. Podstawą działalności jest chów i hodowla karpia. Prowadzony jest pełny 3-letni cykl hodowlany od tarła naturalnego poprzez odchów materiału zarybieniowego aż do produkcji ryby handlowej przeznaczonej na zaopatrzenie rynku. Dodatkowo hodowane są takie gatunki ryb jak: amur, tołpyga biała i pstra, sum, szczu pak oraz lin uroz ma ica ją ce na szą ofer tę han dlo wą. Karpie karmione naturalnymi paszami zbożowymi mogą śmiało ubiegać się o miano ryb hodowanych ekologicznie o czym świadczy renoma jaką cieszą się u konsumentów. Stawy Gospodarstwa położone w zwartych kompleksach leśnych Borów Niemodlińskich stanowią dużą atrakcję krajobrazową. The fish breeding traditions round about Niemodlin go back to the sixteenh century. PGL LP The Fish Farm Niemodlin does a good trade on the area of 708,5 hectares located in Opole and Tułowice woodlands. The ponds grouped in six objects these are the midforest containers, powered by dooping waters. The basic of the trade in carp breeding. There is also conducted the full three year breeding cycle from the natural spawn till the commercial fish production needed for the market provision. In addition, there are kept such fish species like amur, tołpyga biała, sum szczupak or lin which vary our trade offer. The carps fed with natural grain fodder can be boldly regarded as the ecological breeded fish. What proves the satisfaction of the clients. The great landscape attraction make up the ponds of the farm located in Niemodlińskie Bory woodlands MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO KARPIK 2014 / 12 TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST KARPIK 2014

5 Agencja Rynku Rolnego/Agricultural Market Agency Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Opolu ul. Horoszkiewicza Opole tel fax Telefoniczny Punkt Informacyjny: Agencja Rynku Rolnego administruje wybranymi mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej oraz finansowanymi z budżetu krajowego, w tym: prowadzi interwencyjny zakup i sprzedaż produktów rolnych i ich przetworów administruje systemami kwotowania produkcji administruje wymianą towarową z zagranicą poprzez wydawanie pozwoleń na przywóz i wywóz oraz wypłacanie refundacji wywozowych wspiera promocję produktów żywnościowych oraz ich kon sump cję administruje Funduszami Promocji monitoruje produkcję biogazu rolniczego. Agricultural Market Agency Regional Branch in Opole ul. Horoszkiewicza Opole Phone: Fax: Information Call Center: The Agricultural Market Agency administers the Common Agricultural Policy schemes as well as the schemes financed from the national budget. The Agency: carries out intervention activities buying-in and sales of agricultural products and processed products, administers the systems of production quota, administers foreign trade by issuing export and import licenses and by paying out export refunds, supports the promotion and consumption of food products, administers the promotion funds, supervises the production of agricultural biogas. 12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO KARPIK 2014 / 12 TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST KARPIK

6 Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzna Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzna Plac Kopernika 5/ Opole tel Lo kal na Gru pa Ry bac ka Opolsz czy zna po wsta ła w 2009 ro ku. Zrze sza ry ba ków, gmi ny i or ga ni za cje spo łecz ne zaj mu ją - ce się ho dow lą ryb, węd kar stwem i re kre acją nad wo da mi śród - lą do wy mi. Dzię ki LGR Opolsz czy zna moż na było ubie gać się o środ ki unij ne z pro gra mu ope ra cyj ne go PO RY BY Unia wspar ła na szą ini cja ty wę kwo tą 21 mi lio nów zło tych. Fundusze przeznaczone zostały w szczególności na turystykę, ochronę środowiska, rozwój sprzedaży bezpośredniej ryb oraz przedsiębiorczości lokalnej, organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży, promocję miejscowości. De cy du jąc się na udział LGR Opolsz czy zna w Mię dzy na ro - do wym Kon kur sie Ry sun ku Sa ty rycz ne go Kar pik w Nie mo dli - nie chcemy pokazać mieszkańcom regionu, że hodowla ryb to także zna ko mi ta oka zja do pro pa go wa nia wa lo rów przy rod ni czych sta wów ho dow la nych oraz ak tyw ne go spę dza nia cza su po przez spa ce ry, jaz dę na ro we rze oraz węd ko wa nie. Pra gnie my za chę - cać miesz kań ców re gio nu do in ne go spoj rze nia na sta wy ja ko na dar przy ro dy. Po nad to na szym ce lem jest pro mo cja eko tu ry - sty ki, zdro we go sty lu ży cia i spo ży wa nia ryb śród lą do wych. Za le ży nam szcze gól nie, aby za chę cać do po da wa nia po traw z karpia nie tylko z okazji świąt Bożego Narodzenia, ale także znacznie czę ściej, pod róż ny mi po sta cia mi. W tym ce lu wy da li śmy pu - bli ka cje, w któ rych ry ba cy po dzie li li się swo imi prze pi sa mi na po tra wy ryb ne i opo wie dzie li o swo im co dzien nym ży ciu i pa - sji, ja ką jest ho dow la ryb. Or ga ni zu je my tak że róż ne wy da rze nia pro mo cyj ne gdzie czę stu je my po tra wa mi z kar pia oraz prze pro - wa dza my warsz ta ty i kon kur sy ku li nar ne. Miesz kań ców Nie mo - dli na za pra sza my na de gu sta cję pod czas ob cho dów Świę ta Kar - pia w Nie mo dli nie. Pro mu je my tak że mar kę Opol skie go Kar pia i opol skich ry - ba ków, któ rzy po świę ci li ry bac twu swo je ży cie. Jakub Roszuk Prezes LGR Opolszczyzna Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybactwo 6 12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO KARPIK 2014 / 12 TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST KARPIK 2014

7 The Local Fishermen s Group Opolszczyzna The Local Fishermen s Group Opolszczyzna Plac Kopernika 5/ Opole Phone: The Lo cal Fi sher men s Gro up Opolsz czy zna It forms a union with fi sher men, bo ro ughs and so cial or ga ni za tions oc cu pied with fish far ming, fi shing and re cre ation by in land sur fa ce wa ters. Thanks to the LFG Opolsz czy zna co uld ap ply for the Eu ro - pe an Union fo unds from the ope ra tio nal pro gram me PO RY - BY The EU sup por ted our in i tia ti ve with the amo - unt of PLN 21 mil lion. The fo unds we re ear mer ked spe ci fi cal ly for to urism, envi ron ment pro tec tion, de ve lop ment of di rect sa - les of fish, de ve lop ment of lo cal en tre pre neur ship, or ga ni zing in - te rest gro ups for chil dren and te ena gers and re gion pro mo tion. By ma king a de ci sion of the LFG Opolsz czy zna ta king part in the In ter na tio nal Sa ti ric Car to on Com pe ti tion Kar pik in Nie - mo dlin, we wo uld li ke to show the in ha bi tants in the re gion, that fish far ming is al so a gre at op por tu ni ty to pro mo te envi ron men - tal ad van ta ges of in land sur fa ce wa ters. We al so want to en co ura ge the in ha bi tants of the re gion to a dif fe rent way of per ce iving the ponds as a gift of na tu re. Except for this our aim is to pro mo te eco to urism, he al thy li fe sty - le and con sump tion of in land sur fa ce wa ters fish. It is espe cial ly im por tant for us to en co ura ge to se rve di shes ma de of carp not on ly on the oc ca sion of Chri st mas sup per, but al so mo re often, se rved in dif fe rent ways. Fi sher men are wil ling to sha re the ir re ci pes to ma ke fish di - shes and will tell abo ut the ir eve ry day li fe and the ir fish far ming pas sion. As a fi sher man by pas sion and by oc cu pa tion. We wo - uld al so li ke to pro mo te the ma ke of Opol ski Carp and Opo le fi - sher men, who de vo ted the ir who le li fe to fi shing. Ja kub Ro szuk Pre si dent LGR Opolsz czy zna Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybactwo 12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO KARPIK 2014 / 12 TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST KARPIK

8 Słowem wstępu/slovo přístup/introduction Święto Karpia / Svátek Kapra / Carp Festival Projekt Święto Karpia swoje korzenie ma w organizowanym od 2003 roku Konkursie Rysunku Satyrycznego Karpik. Idea przedsięwzięcia nawiązuje do licznych stawów hodowlanych, z których od kilku wieków słynie Niemodlin. W trakcie realizacji kolejnych edycji konkursu rysunkowego zrodził się pomysł o poszerzenie go o element kulinarny organizację Polsko-Czeskiego Konkursu Kulinarnego na Potrawę z Ryb. Dzięki nowej formie obchodów tego kulturalnego wydarzenia zostanie poszerzona współpraca Gminy Niemodlin z partnerskim miastem Stity. Projekt Svátek kapra má své kořeny v Soutěži satirických kreseb Karpik, pořádané od roku Myšlenka akce navazuje na řadu chovných rybníků typických pro Niemodlin již po několik století. S postupem doby vznikl nápad rozšířit kreslířskou soutěž o gastronomický prvek uspořádáním Polskočeské gastronomické soutěže zaměřené na rybí speciality. Nová podoba této kulturní akce rozšiřuje také spolupráci obce Niemodlin s partnerským městem Štíty. The project of Carp Festival has its roots in the Satirical Cartoon Contest Karpik organized since the year The idea of the project refers to numerous fish-breeding ponds which have made Niemodlin famous for several centuries. Throughout the consecutive editions of the Cartoon Contest the idea started to develop the event with a culinary element we suggested to organize a Polish-Czech Fish Dish Culinary Contest. The cooperation between the Niemodlin Commune and the town of Stita will surely be broadened thanks to the new formula of the culinary event. 8 PROJEKT ŚWIĘTO KARPIA 2014 / PROJEKT SVÁTEK KAPRA 2014 / THE PROJECT OF CARP FESTIVAL 2014

9 Potrawy/Jídla/Dishes Karp Bożonarodzeniowy Składniki: Sposób przygotowania: Karp w grzybach Składniki: Sposób przygotowania: Karp po Niemodlińsku Składniki: Sposób przygotowania: Karp podzielony na porcje, sól, olej, masło, sok z cytryny, kminek, przyprawa do ryb, czerwona, słodka papryka mielona, czosnek, przyprawa grillowa, pieprz mielony, piwo. Posolone i pokropione sokiem z cytryny porcje pozostawiamy na co najmniej godzinę w lodówce. Potem układamy je w nasmarowanej masłem brytfannie i posypujemy mieloną, czerwoną papryką, dodajemy czosnek, przyprawę do ryb, kminek, przyprawę grillową i odrobinę mielonego pieprzu. Dodajemy masło, olej i pieczemy pod przykryciem około 45 minut. Następnie dodajemy 200 ml piwa i jeszcze przez 15 minut pieczemy bez przykrycia. Karp, świeże borowiki, cebula, śmietana 18%, olej, sól, pieprz, przyprawa do ryb. Karpia podzielić na części, zamarynować w przyprawie do ryb, pieprzu i soli. Cebulę pokroić w piórka, zeszklić. Pokroić borowiki, dodać do cebuli, podsmażyć. Zalać wszystko śmietaną i dusić 5-7 minut, tak aby wszystkie składniki dobrze się połączyły. Do tak przygotowanego sosu włożyć dzwonka karpia i dusić jeszcze przez 40 minut. 4 marchewki, 2 cebule, 1 seler, 2 pory (z białymi końcami), wegeta, oliwa, liść laurowy, ziele angielskie, Karp ok. 1,5 kg, mąka, sól, pieprz, cytryna, olej. Karpia pokroić w dzwonki. Otoczyć w mące i obsmażyć na patelni. Jarzyny pokroić w talarki, por pod skosem w krążki, wymieszać z wegetą i oliwą, zielem angielskim i liściem laurowym. Gdy jarzynki zmiękną, przełożyć do naczynia żaroodpornego na spód. Następnie układamy karpia smażonego, przykrywamy warzywami i pakujemy w folię aluminiową. Wkładamy do piekarnika na C na około minut. PROJEKT ŚWIĘTO KARPIA 2014 / PROJEKT SVÁTEK KAPRA 2014 / THE PROJECT OF CARP FESTIVAL

10 Potrawy/Jídla/Dishes Vánoćní Kapr Suroviny: Postup přípravy: Rozporcovaný kapr, sůl, olej, máslo, citrónová št áva, kmín, rybí koření, mletá červená paprika sladká, česnek, grilovací koření, pepř mletý, pivo. Osolené porce pokapané citrónovou šťávou necháme alespoň 1 hodinu v chladničce odležet. Potom je rozložíme do máslem vytřeného pekáče a přidáme mletou červenou papriku, česnek, rybí koření, kmín, grilovací koření a trochu mletého pepře. Přidáme máslo, olej a pečeme zakryté asi 45 minut. Potom přidáme 2 dcl piva a odkryté pečeme ještě 15 minut. Kapr na houbách Suroviny: Postup přípravy: Kapr po Nemodlinsku kapr, čerstvé houby, cibule, smetana 18%, olej, sůl, pepř, koření na ryby. Kapra naporcujeme, posolíme, přidáme pepř a dochutíme kořením na ryby. Cibulku lehce orestujeme na pánvi. Houby nakrájíme na menší kousky, přidáme k cibuli a orestujeme. Vše zalijeme smetanou a dusíme 5-7 min, dokud se všechny suroviny úplně nespojí. Do takto připravené omáčky vložíme kapra a dusíme ještě alespoň 40 minut. Suroviny: Postup přípravy: 4 mrkve, 2 cibule, 1 celer, 2 pórky (s bílými konci), vegeta, olivový olej, bobkový list, nové koření, kapr cca 1,5 kg, mouka, sůl, pepř, citrón, olej. Kapra pokrájíme na filety. Obalíme v mouce, osmažíme na pánvi. Zeleninu pokrájíme na kolečka, pórek zešikma, promícháme s vegetou a olivovým olejem, novým kořením a bobkovým listem. Když zelenina změkne, přendáme na dno žáruvzdorné mísy. Na směs položíme smaženého kapra, přikryjeme zeleninou a alobalem. Vložíme do trouby na C a pečeme cca min. 10 PROJEKT ŚWIĘTO KARPIA 2014 / PROJEKT SVÁTEK KAPRA 2014 / THE PROJECT OF CARP FESTIVAL 2014

11 Potrawy/Jídla/Dishes Christmas carp Ingredients: How to prepare: Carp in mushrooms Ingredients: How to prepare: Niemodlin style carp carp divided into portions, salt, oil, butter, lemon juice, caraway, fish seasoning, red sweet ground paprika, garlic, barbecue seasoning, pepper, beer. Leave salted, sprinkled with lemon juice portions of carp for at least 1 hour in a fridge. Then place them in a greased tin and sprinkle with pepper, add some garlic, fish seasoning, caraway, barbecue seasoning and a little pepper. Add butter, oil, and fry under the cover for about 45 minutes. Next add 200ml beer and fry without a cover. Carp, fresh boletus, onion, sour cream 18%, oil, salt, pepper, fish spice. Cut Carp into sections and marinate in salt, pepper and fish spice. Heat the oil in the frying pan and add chopped onions. Fry onion until it will be softened. Slice mushroom, add to onion and fry a little more. After softening the mushrooms and onions, add cream and simmer 5-7 minutes, until all ingredients are incorporated. Next, add marinated carp to prepared sauce and simmer another 40 min. Ingredients: How to prepare: 4 carrots, 2 onions, 1 celeriac, 2 leeches (with white ends), seasoning, olive oil, a bay leaf, pimento, a carp of 1,5 kg, flour, pepper, lemon, oil. Cut the carp into thick slices. Coat them in flour and fry gently on the frying pan. Cut the vegetables into round slices, cut the leech on a slant, mix with seasoning, olive oil, pimento and a bay leaf. When the vegetables are soft put them on the bottom of a casserole. Then put the fried carp, cover with the vegetables and pack in aluminum foil. Put into the oven at degrees for about minutes. PROJEKT ŚWIĘTO KARPIA 2014 / PROJEKT SVÁTEK KAPRA 2014 / THE PROJECT OF CARP FESTIVAL

12 Lista uczestników/the list of participants ALBANIA / ALBANIA Arben Meksi ANGLIA / ENGLAND Stephen Mumberson Mark David Cowie Ross Thomson ARGENTYNA / ARGENTINA Cornejo Santiago Norberto Vecchio AUSTRALIA / AUSTRALIA Louis Pol BELGIA / BELGIUM Luc Vernimmen Luc Descheemaeker Dieter Bevers Philippe Bossens Nikola Hendrix BIAŁORUŚ / BELARUS Paulau Ihar BRAZYLIA / BRAZIL Erico Jungueria Ayres BUŁGARIA / BULGARIA Anatoli Stankulov Irien Trendafilov Cvetan Pavlov Nikolay Arnaudov Tsocho Peer Valeri Alexadrov Valentin Georgiev CHINY / CHINA Gai Guibao Jia Rui Jun Li Jingshan Shen Hong Li Run Tang Li CHORWACJA / CROATIA Damian Roce Ana Gezi Zdenko Puhin Josip Berka CHILE / CHILE Lazo Sredanovic Horacio Brandi CZECHY/ CZECH REPUBLIC Roman Kubec Jirzi Novak Lubomir Lichy David Evzen Radek Steska Tomas Trunecek ESTONIA / ESTONIA Eduard Tuur TarmoTuule and Piia Maiste EGIPT / EGYPT Dina Abdelgawad Shosha Samir Farid FINLANDIA / FINLAND Riina Maido FRANCJA / FRANCE Gerald Peigneux Małgorzata Gnyś Roger Mauffrey GRECJA / GREECE Serafim Bakoulis Grigoris Georgiou Stoiris Arnis HISZPANIA / SPAIN Manuel Sainz Serrano HOLANDIA / NETHERLANDS Peter Endyk Nieuwendijk INDIE / INDIA Ravi Kumar Konda Alok Kumar INDONEZJA / INDONESIA Graie Gunawan Darsono Puja Anindita Anon Anindito IZRAEL / ISRAEL Grigori Katz Kfir Weizman Ilya Katz JAPONIA / JAPAN Daniel Sahade KANADA / CANADA Oscar Malatesta Frederick Fontaine KAZAHSTAN / KAZAHSTAN Aidarbek Gazizov LUKSEMBURG / LUXEMBOURG Pol Leurs MACEDONIA / MACEDONIA Blaze Dokuleski Miro Georgijevski MEKSYK / MEXICO Gabriel Lopez Martinez Antonio Garci MOŁDAWIA / MOLDOVA Constantin Botezat NIEMCY / GERMANY Pavel Taussing Thomas Weyh Wolfgang Theiler Tomasz Wołoszyn Kurt Heinemann Steffen Jashnowski-Herschel Andreas Malecki MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO KARPIK 2014 / 12 TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST KARPIK 2014

13 Lista uczestników/the list of participants POLSKA / POLAND Krzysztof Suski Marek Szczudlak Anna Nowacka Sławomir Łuczyński Elżbieta Orgońska Karolina Aljarwan Oksana Harbuzowa Andrzej Krawczak Zbigniew Piszczako Joanna Bochaczek-Trąbska Karolina Walczak Paweł Nawrot Agnieszka Sozańska Tomasz Gapiński Jarosław Wojtasiński Jacek Majcherkiewicz Ewelina Greiner Grzegorz Weigt Paweł Stańczyk Artur Ligenza Czesłąw Przęzak Artur Galicki Mirosław Hajnos Daniel Strzelczyk Krzysztof Grzondziel Tadeusz Krotos Monika Brodzik Dariusz Pietrzak Wiesław Lipecki Dariusz Dąbrowski Janusz Kożusznik Aleksandra Gruszczyńska Piotr Trusik Robert Mirowski Sławomir Makal Maciej Trzepałka Bartłomiej Belniak Przemysław Bukowski Martyna Kędzia Martyna Majk Weronika Dams Julia Juzyk Tadeusz Kisielewski Mateusz Popławski Mieczysław Podgórski Robert Kempisty Sylwia Madejska Piotr Opałka Tomasz Rzeszutek Przemysław Zamojski Katarzyna Kuzior Sylwia Grzelanowska Łukasz Marciniak Czesław Gańko Halina Kuźnicka Zbigniew Biegaj Natalia Grochulska Maja Klotz Adrian Młynarczyk Alicja Bałabuch Katarzyna Cieślak Jakub Wianecki Zofia Iwaszkiewicz Karolina Samer Małgorzata Kurp Eliza Waszkiewicz Michalina Pisarczyk Paulina Olkowska Patryk Biernacki Gabriela Walczak Marek Gliwa Grzegorz Wawrzyniak Magdalena Wosik Piotr Rychel Halina Kuźnicka Anna Dziemieszyńska Zbigniew Woźniak Sławomir Lizoń Andrzej Terlecki Jacek Frąckiewicz Michał Rzecznik PORTUGALIA / PORTUGAL Igor Kubalik ROSJA / RUSSIA Tjurin Wladimir Michajlowicz Alexandr Zudin Wiaczesław Tarasov Valentin Druzhinin RUMUNIA / ROMANIA Cornel-Marin Chiorean Doru Axinte Constantin Ciosu Maria Avramescu SERBIA / SERBIA Vaso Krcmar Mileta Miloradovic Goran Celicanin Jovan Prokopljevic Sava Babic Severin Sikanja Predgar Srbljanin-Srba Doru Bosiok SŁOWACJA / SLOVAKIA Miroslav Barvircak Jozef Gruspier Bobo Pernecky SRI LANKA / SRI LANKA Javarathne Wickrama TAJLANDIA / THAILAND Benjasit Tumying Mr.Passaprawas TURCJA / TURKEY Engin Seluck Osman Barkin Yilmaz Muslu Musa Gumus Ozan Soydan Ethem Erhan Oguzturk Sema Undeger UKRAINA / UKRAINE Daniil Kusnezow Oleksy Kustovsky Philip Marushchak Aleksii Krytevych Vladimir Kazanevsky Konstantin Kazanchev Oleg Gutsol Valeriy Chmyriov Sergey Velmozhko Mykola Kapusta Wiktor Holub Valeriy Mohylnyy Leonid Storozhuk Georgij Majorenko Michael Mayevski USA Hevey Nguyenhuv Alberto Jerez Phu Nguyen Roocbeh Jafarzadeh UZBEKISTAN / UZBEKISTAN Makhmudjon Eshonkulov Farrukh Teshayev Usmanov Furkat Shavkatovich Nikolay Sviridenko Mirsaid Gaziyev WŁOCHY / ITALY Grazziella Malvasi Andrea Bersani Saul Daru Nicola Bucci 12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO KARPIK 2014 / 12 TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST KARPIK

14 Protokół Karpik 2014 /Protocol Karpik 2014 Jury podczas obrad w dniu 3 października 2014 r. w składzie / Jury when sit on 3 October 2014 on warehouse:: Henryk Cebula przewodniczący/chairperson, Michał Graczyk członek/member, Jarosław Stojko członek/member, Małgorzata Biedroń członek/member, Małgorzata Bialik członek/member ustaliło, co następuje/make what follows: GRAND PRIX Nagrodę finansową zł Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Wydrowicach otrzymuje: GRAND PRIX the Prize (2 500 zł) of the firm Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Wydrowicach goes to: Zbigniew Woźniak (Polska) Trzy nagrody równorzędne w wysokości zł / Three Prizes go to: Nagroda Cegielni Niemodlin / The Prize of the firm Cegielnia Niemodlin Tomasz Rzeszutek (Polska) Nagroda Banku Spółdzielczego w Namysłowie / The Prize of the firm Bank Spółdzielczy w Namysłowie Jiri Novak (Czechy) Nagroda Nadleśnictwa Tułowice / The Prize of the Nadleśnictwo Tułowice Jacek Frąckiewicz (Polska) Nagrody Agencji Rynku Rolnego Oddziału Terenowego w Opolu / The Prizes of the Agricultural Market Agency Regional Branch in Opole: I nagroda / 1st Prize Paweł Nawrot (Polska) II nagroda / 2nd Prize Maciej Trzepałka (Polska) III nagroda / 3rd Prize Dariusz Pietrzak (Polska) Nagroda Stowarzyszenia Ruchu Rozwoju Regionu w Nysie / The Prize of the Society of the Region s Development Movement of Nysa: Bartłomiej Belniak (Polska ) Nagroda ufundowana przez Antoniego Hasenbecka / The Prize founded by Antoni Hasenbeck Magdalena Wosik (Polska) Nagroda Firmy Ornament z Nysy / The Prize of the firm Ornament from Nysa Piotr Rychel (Polska) Nagroda Burmistrza Niemodlina / The Prize of the Mayor of Niemodlin Sławomir Lizoń (Polska) Wyróżnienia honorowe dyplomy / Honorable Mentions: Chiorean Cornel-Marin (Rumunia), Musa Gumus (Turcja), Krzysztof Grzondziel (Polska) Luc Descheemaeker (Belgia), Piotr Opałka (Polska), Wiesław Lipecki (Polska) MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO KARPIK 2014 / 12 TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST KARPIK

15 Laureaci/Winners GRAND PRIX of the Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Wydrowicach Zbigniew Woźniak Polska/Poland 12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO KARPIK 2014 / 12 TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST KARPIK

16 Laureaci/Winners Nagroda Cegielni Niemodlin The Prize of the Cegielnia Niemodlin Tomasz Rzeszutek Polska/Poland MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO KARPIK 2014 / 12 TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST KARPIK 2014

17 Laureaci/Winners Nagroda Banku Spółdzielczego w Namysłowie The Prize of the Bank Spółdzielczy w Namysłowie Jiri Novak Czechy/Czech Republic 12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO KARPIK 2014 / 12 TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST KARPIK

18 Laureaci/Winners Nagroda Nadleśnictwa Tułowice The Prize of the Nadleśnictwo Tułowice Jacek Frąckiewicz Polska/Poland MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO KARPIK 2014 / 12 TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST KARPIK 2014

19 Laureaci/Winners I Nagroda Agencji Rynku Rolnego Oddziału Terenowego w Opolu 1st Prize of the Agricultural Market Agency Regional Branch in Opole Paweł Nawrot Polska/Poland 12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO KARPIK 2014 / 12 TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST KARPIK

20 Laureaci/Winners II Nagroda Agencji Rynku Rolnego Oddziału Terenowego w Opolu 2nd Prize of the Agricultural Market Agency Regional Branch in Opole Maciej Trzepałka Polska/Poland MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO KARPIK 2014 / 12 TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST KARPIK 2014

21 Laureaci/Winners III Nagroda Agencji Rynku Rolnego Oddziału Terenowego w Opolu 3rd Prize of the Agricultural Market Agency Regional Branch in Opole Dariusz Pietrzak Polska/Poland 12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO KARPIK 2014 / 12 TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST KARPIK

22 Laureaci/Winners Nagroda Stowarzyszenia Ruchu Rozwoju Regionu w Nysie The Prize of the Society of the Region s Development Movement of Nysa Bartłomiej Belniak Polska/Poland MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO KARPIK 2014 / 12 TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST KARPIK 2014

23 Laureaci/Winners Nagroda ufundowana przez Antoniego Hasenbecka The Prize founded by Antoni Hasenbeck Magdalena Wosik Polska/Poland 12 MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO KARPIK 2014 / 12 TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST KARPIK

24 Laureaci/Winners Nagroda Firmy Ornament z Nysy The Prize of the firm Ornament from Nysa Piotr Rychel Polska/Poland MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO KARPIK 2014 / 12 TH INTERNATIONAL CARTOON CONTEST KARPIK 2014

Ośrodek Kultury w Niemodlinie Center of Culture in Niemodlin. Urząd Miejski w Niemodlinie City Hall in Niemodlin

Ośrodek Kultury w Niemodlinie Center of Culture in Niemodlin. Urząd Miejski w Niemodlinie City Hall in Niemodlin 13 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego Karpik 2015 / 13Th International Cartoon Contest Karpik 2015 1 Ośrodek Kultury w Niemodlinie Center of Culture in Niemodlin Katarzyna Paszula dyrektor Ośrodka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST 4% komunikacja tramwajowa i trolejbusowa / tram and trolleybus transport 2% finanse, consulting, doradztwo / finance, consulting, counselling 4% IT 2% organizacje

Bardziej szczegółowo

2 10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego Karpik 2012 / 10 th International Cartoon Contest Karpik 2012

2 10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego Karpik 2012 / 10 th International Cartoon Contest Karpik 2012 Słowem wstępu/introduction Idea Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego Karpik zro dzi ła się w 2003 ro ku, a je go pierwsza edycja miała zasięg ogólnopolski. Od roku 2004 konkurs ma charakter międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 15.04.2015 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Afganistan 1,22 zł 1,50 zł 2. Albania 0,65 zł 0,80 zł 3.

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI EKSPORTU / EXPORT DIRECTIONS Belgia / Belgium Białoruś / Byelarussia Bułgaria / Bulgaria Dania / Denmark Estonia / Estonia Francja / France Hiszpania / Spain Holandia / Holland Litwa / Lithuania

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Współpraca Lokalnej Grupy Rybackiej Opolszczyzna i OT Agencji Rynku Rolnego w Opolu na rzecz promocji spożywania ryb wśród dzieci i młodzieży

Współpraca Lokalnej Grupy Rybackiej Opolszczyzna i OT Agencji Rynku Rolnego w Opolu na rzecz promocji spożywania ryb wśród dzieci i młodzieży UniaEuropejska EuropejskiFundusz Rybacki Współpraca Lokalnej Grupy Rybackiej Opolszczyzna i OT Agencji Rynku Rolnego w Opolu na rzecz promocji spożywania ryb wśród dzieci i młodzieży Operacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Struktura sektora energetycznego w Europie

Struktura sektora energetycznego w Europie Struktura sektora energetycznego w Europie seminarium Energia na jutro 15-16, września 2014 źródło: lion-deer.com 1. Mieszkańcy Europy, 2. Struktura wytwarzania energii w krajach Europy, 3. Uzależnienie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TECHNOLOGII WYTWARZANIA I PRZETWARZANIA

PODSTAWY TECHNOLOGII WYTWARZANIA I PRZETWARZANIA im. Stanisława Staszica w Krakowie WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Prof. dr hab. inż. Andrzej Łędzki Dr inż. Krzysztof Zieliński Dr inż. Arkadiusz Klimczyk PODSTAWY TECHNOLOGII WYTWARZANIA

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Fi lo zo fia pra wa pra cy... 20 1.3. Pod sta

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE 23. Międzynarodowych Targów Turystycznych

PODSUMOWANIE 23. Międzynarodowych Targów Turystycznych PODSUMOWANIE 23. Międzynarodowych Targów Turystycznych 26-28 listopada 2015 Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska Warszawa KRAJ PARTERSKI PALESTYNA PATRONAT HONOROWY Ireneusz Raś Poseł na Sejm RP, Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Konferencja Pomorski Broker Eksportowy Gdynia, 12 października 2016 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Transport drogowy w Polsce wybrane dane

Transport drogowy w Polsce wybrane dane Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Transport drogowy w Polsce wybrane dane RAPORT ZMPD 2012 marzec 2013 Liczba firm transportowych w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2014 ROKU MARZEC 2015

SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2014 ROKU MARZEC 2015 SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2014 ROKU MARZEC 2015 SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ Współpraca Samorządu Województwa Opolskiego z zagranicą

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej Spain Hiszpania Greece Grecja Italy Włochy Portugalia Slovak Republic Słowacja Ireland Irlandia Polska Poland France

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Gry i zabawy. Podróże dalekie i bliskie

Język angielski. Gry i zabawy. Podróże dalekie i bliskie Język angielski Gry i zabawy Podróże dalekie i bliskie Tytuł oryginału: 365 gier i zabaw dla całej rodziny. Język angielski Autorzy oryginału: Natalia Kertyczak, Ewa Mikołajska, Radosław Mikołajski, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo emerytalne kobiet w Europie. dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Statystyki i Demografii SGH Instytut Badań Edukacyjnych

Bezpieczeństwo emerytalne kobiet w Europie. dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Statystyki i Demografii SGH Instytut Badań Edukacyjnych Bezpieczeństwo emerytalne kobiet w Europie dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Statystyki i Demografii SGH Instytut Badań Edukacyjnych 1. Przesłanki badania 2. Cele badawcze 3. Uwarunkowania rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Euro 2016 QUALIFIERS. Presenter: CiaaSteek. Placement mode: Punkte, Direkter Vergleich, Tordifferenz, Anzahl Tore. Participant.

Euro 2016 QUALIFIERS. Presenter: CiaaSteek. Placement mode: Punkte, Direkter Vergleich, Tordifferenz, Anzahl Tore. Participant. Presenter: CiaaSteek Date: 10.01.2017 Time: 10:00 City: France, Paris Spieldauer: 10min Placement mode: Punkte, Direkter Vergleich, Tordifferenz, Anzahl Tore Participant Gruppe A 1 Niemcy 7 Belgia 2 Polska

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Pojemniki niestandardowe

Pojemniki niestandardowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki niestandardowe 236 Pojemniki specjalnego przeznaczenia Pojemniki specjalnego przeznaczenia 237 Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta Po jem ni ki spe

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej VI Spotkanie Branży Paliwowej Wrocław, 6 października 2016

Bardziej szczegółowo

Ludzkie gadanie. & b4 > > & b. с j j > j j. j w w. w w b. q=120. Soprano. Soprano. Alto. Tenor. Bass. Tu mp. tu tut tu tu tu.

Ludzkie gadanie. & b4 > > & b. с j j > j j. j w w. w w b. q=120. Soprano. Soprano. Alto. Tenor. Bass. Tu mp. tu tut tu tu tu. Ludzkie gadanie Agnieszka Osiecka Soprano Soprano 4 4 q=120 mp Tu mp Tu Seeryn Kraeski arr voc. Andrze Borzym. tu tut tu tu tu. tu tut tu tu tu Alto Tenor Bass 5 4 4 mp Tu mp Pa ra ra rap pa pa tu tu tu

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA - wnioski z badania ankietowego Prowadzenie współpracy międzynarodowej (w %) nie tak 28% 72% Posiadanie opracowanego

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

www.polagra-food.pl PolagraFood_2011_v4.indd 1 PolagraFood_2011_v4.indd 1 2/23/11 11:16:41 AM 2/23/11 11:16:41 AM

www.polagra-food.pl PolagraFood_2011_v4.indd 1 PolagraFood_2011_v4.indd 1 2/23/11 11:16:41 AM 2/23/11 11:16:41 AM www.polagra-food.pl PolagraFood_2011_v4.indd 1 2/23/11 11:16:41 AM Co wyróżnia targi Polagra-Food? Rozmach Polagra-Food to największe targi spożywcze w regionie, odwiedzane co roku przez około 45 000 zwiedzających

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA-POŁUDNIE S.A. WYCIĄG Cennik Usługi Telefonicznej Multimedia Polska-Południe S.A. obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

Głuchołaski Maraton Kolarski - mini AUDAX Głuchołazy r.

Głuchołaski Maraton Kolarski - mini AUDAX Głuchołazy r. Rodzina1 1 APCZYŃSKI MAKSYMILIAN GŁUBCZYCE 2 2 APCZYŃSKI JACEK GŁUBCZYCE 2 3 APCZYŃSKI BARBARA GŁUBCZYCE 2 Rodzina2 7 BEDNAREK PIOTR GŁUCHOŁAZY KTK KTUKOL 5 8 BEDNAREK JAKUB GŁUCHOŁAZY KTK KTUKOL 1 9 BEDNAREK

Bardziej szczegółowo

Agata i Rados aw Kowalscy

Agata i Rados aw Kowalscy Agata i Rados aw Kowalscy Akwakultura s odkowodna trend zmian na przestrzeni 21 wieku Akwakultura s odkowodna ca kowita produkcja w 2013r w przeliczeniu na area dost pny 1000000 900000 Produkcja ryb w

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok 2009 (wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 r.)

Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok 2009 (wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 r.) Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok (wg stanu na dzień stycznia r.) Statystyki ogólne Budżet programu "Młodzież w działaniu" w roku wg Akcji (wg stanu na dzień..),,,,,,, Akcja. Akcja. Akcja.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2011 Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

DIETETYCZNE PRZEPISY angielsko-polskie

DIETETYCZNE PRZEPISY angielsko-polskie DIETETYCZNE PRZEPISY angielsko-polskie Dietary chicken nuggets Ingredients: One medium-sized chicken fillet - 200g 1 cup buttermilk 1.5% cup of whole-grain wheat flakes 3 tablespoons plain flour 3 tablespoons

Bardziej szczegółowo

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R.

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R. EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: floty rybackie państw

Bardziej szczegółowo

C E R T Y F I K A T DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen poświadcza niniejszym, że przedsiębiorstwo Lubcon Polska Sp. z o. o. ul. Piasecka 162 21-040 Świdnik Polska

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE

Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE ZAKŁADOWE PRZY WYŻSZEJ SZKOLE GOSPODARKI W BYDGOSZCZY współfinansowanego przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

WARSAW MOTOSHOW listopada.

WARSAW MOTOSHOW listopada. WARSAW MOTOSHOW 201 18-20 listopada WARSAW MOTO SHOW 2015 (1 edycja) W LICZBACH: 148 000 Odwiedzających 102 000 Powierzchnia wystawiennicza Ponad 500 modeli Ponad 200 wystawców Ponad 400 dziennikarzy WARSAW

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG Cennik USŁUGI Telefonicznej Multimedia Polska S.A. obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od dnia 5 marca 06

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY 3 NEW HAPPY HOUSE III

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY 3 NEW HAPPY HOUSE III KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY 3 NEW HAPPY HOUSE III Ocena celująca Ocena bardzo dobra KRYTERIA OCENIANIA 1 Welcome! Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT

III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT 16-18 listopada 2015 r. Światowe Dni Młodzieży, wydarzenie

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

w galarecie Składniki:

w galarecie Składniki: Karp w galarecie Składniki: sprawiony karp (ok. 1 kg) pęczek włoszczyzny 2 cebule kilka ziarenek ziela angielskiego i pieprzu listek laurowy sól cukier 2 białka 2 łyżki octu 2 łyżeczki żelatyny koperek,

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

Protokół wyników zawodów II stopnia XL Olimpiady Geograficznej w roku szkolnym 2013/2014 - weryfikacja oceny prac I etapu

Protokół wyników zawodów II stopnia XL Olimpiady Geograficznej w roku szkolnym 2013/2014 - weryfikacja oceny prac I etapu Strona 1 Protokół wyników zawodów stopnia XL Olimpiady Geograficznej w roku szkolnym 2013/2014 - weryfikacja oceny prac etapu NAZWSKO i mię 1 STOPYRA Tomasz 2 SZCZYPEK Hubert 3 SOCHA Dawid 4 CHLPAŁA Natalia

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt?

Akademia Młodego Ekonomisty. Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt? Akademia Młodego Ekonomisty Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt? dr Anna Gardocka-Jałowiec Uniwersytet w Białymstoku 7 marzec 2013 r. Dobrobyt, w potocznym rozumieniu, utożsamiać można

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) Nr 18/2006 05 maja 2006 r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

Gramatyka i słownictwo

Gramatyka i słownictwo WYMAGANIA PROGRAMOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 4 a/b SP4 Gramatyka i słownictwo uczeń potrafi poprawnie operować niedużą ilością struktur prostych (czasownik to be - w formie pełnej i skróconej, zaimki

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo