REGULAMIN ORGANIZACYJNY Urzędu Gminy Wielka Wieś

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY Urzędu Gminy Wielka Wieś"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 107 Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 30 grudnia 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Urzędu Gminy Wielka Wieś Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Wielka Wieś, zwany dalej Regulaminem, określa: 1) zakres działania i zadania Urzędu Gminy Wielka Wieś, 2) organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania Urzędu, 3) zakres działania kierownictwa oraz poszczególnych referatów i samodzielnych stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, 4) strukturę Urzędu Gminy Wielka Wieś. 2 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Wielka Wieś, 2. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Wielka Wieś, 3. jednostkach organizacyjnych - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne Gminy Wielka Wieś powołane celem realizacji zadań gminnych, nie wchodzące w skład Urzędu Gminy Wielka Wieś, 4. Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Wielka Wieś, 5. komórce organizacyjnej należy przez to rozumieć referat Urzędu Gminy a także samodzielne stanowisko w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy, 6. Wójcie, Zastępcy Wójta, Sekretarzu, Skarbniku - należy przez to rozumieć odpowiednio: Wójta Gminy Wielka Wieś, Zastępcę Wójta Gminy Wielka Wieś, Sekretarza Gminy Wielka Wieś oraz Skarbnika Gminy Wielka Wieś, 7. kierowniku USC kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Wielkiej Wsi, 8. kierowniku należy przez to rozumieć kierownika referatu w Urzędzie Gminy Wielka Wieś. 9. Statucie należy przez to rozumieć Statut Gminy Wielka Wieś, 10. ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z późniejszymi zmianami) 11. mieszkańcach bez bliższego określenia należy przez to rozumieć mieszkańców Gminy Wielka Wieś, 12. stronach bez bliższego określenia należy przez to rozumieć klientów zewnętrznych urzędu czyli osoby będące stronami lub innymi uczestnikami postępowań w sprawach należących do właściwości Gminy i załatwianych w Urzędzie, a także osoby, wobec których Urząd wykonuje czynności nie związane z postępowaniami administracyjnymi. 1

2 3 1. Urząd jest wyodrębnioną jednostką budżetową Gminy, której dochody i wydatki w całości są objęte budżetem Gminy. 2. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników. 2. Siedzibą Urzędu jest miejscowość Wielka Wieś, ul. Wesoła Urząd działa na podstawie Statutu Gminy Wielka Wieś będącego załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr VIII/55/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany statutu Gminy Wielka Wieś, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego (Dz. Urz. z 2011 r. Nr 399 poz. 3627) oraz niniejszego Regulaminu. 4 l. Urząd jest czynny w dniach roboczych: - w każdy poniedziałek w godzinach od 7,30 do w pozostałe dni tygodnia, tj. od wtorku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 2. Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów także w soboty w godzinach od 9,00 do 15, Wójt przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdą roboczą środę w godz. od 12,30 do 15,30 4. Zastępca Wójta w każdy roboczy czwartek w godz. od 12,30 do 15,30 5. Sekretarz, Skarbnik oraz kierownicy przyjmują w sprawach skarg i wniosków w miarę możliwości każdego dnia w czasie godzin pracy Urzędu. 6. Do postępowania w sprawie załatwiania skarg i wniosków stosuje się przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46). Dział II ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA URZĘDU 5 1. Urząd jest jednostką organizacyjną Gminy, za pomocą której Wójt wykonuje zadania należące do jego właściwości. 2. Urząd realizuje: 1) zadania własne Gminy wynikające z ustawy oraz z ustaw szczególnych; 2) zadania zlecone z zakresu działania organów administracji rządowej; 3) zadania wykonywane na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Gminą a innymi jednostkami samorządu terytorialnego; 4) zadania publiczne powierzone Gminie w drodze porozumienia międzygminnego lub porozumienia komunalnego zawartego z powiatem. 5) zadania określone Statutem, uchwałami Rady i zarządzeniami Wójta. 3. Urzędem kieruje Wójt. 4. Przy załatwianiu spraw w Urzędzie stosuje się przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 2

3 6 1. Urząd zapewnia pomoc organom Gminy w wykonywaniu ich zadań i kompetencji. 2. W szczególności do zadań Urzędu należy: 1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał i zarządzeń, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy Gminy, 2) wykonywanie - na podstawie udzielonych pracownikom Urzędu upoważnień - czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań Gminy, 3) zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków, 4) przygotowywanie dla Wójta projektu budżetu oraz sprawozdań z jego realizacji, 5) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów Gminy, 6) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy, 7) prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu oraz na stronach internetowych Gminy, 8) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności: a) przyjmowanie, rozdzielanie, przekazywanie i wysyłanie korespondencji, b) prowadzenie wewnętrznego obiegu akt, c) przechowywanie akt, d) przekazywanie akt do archiwów, 9) realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy. Dział III ORGANIZACJA URZĘDU 7 1. Wójt kieruje pracą Urzędu i ponosi jednoosobowo odpowiedzialność za właściwe wykonywanie zadań Urzędu. 2. Wójt kieruje Urzędem przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą przed Wójtem odpowiedzialność służbową za realizację swoich zadań. 3. Podczas nieobecności Wójta pracą Urzędu kieruje Zastępca Wójta lub Sekretarz, a w razie ich nieobecności lub niemożności sprawowania zastępstwa - inna osoba upoważniona przez Wójta. 4. Wójt jest zwierzchnikiem służbowym dla pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 5. W Urzędzie funkcjonują następujące stanowiska kierownicze i samodzielne stanowiska pracy bezpośrednio podporządkowane Wójtowi: 1) Zastępca Wójta, 2) Skarbnik, 3) Sekretarz, 4) Kierownik USC, 5) Radca Prawny, 6) Kierownik Referatu Inwestycji, 7) Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Geodezji, 3

4 8) Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju, 9) Samodzielne stanowiska do spraw: a) architektury i planowania przestrzennego, b) zamówień publicznych, c) ewidencji działalności gospodarczej, 10) Pełnomocnik do spraw informacji niejawnych Wójt powołuje i odwołuje swojego Zastępcę w drodze zarządzenia. 2. Zastępca Wójta zapewnia w powierzonych mu sprawach rozwiązywanie problemów wynikających z zadań Gminy i bezpośrednio nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych Gminy realizujących te zadania. Zastępcy Wójta podlegają bezpośrednio kierownicy następujących jednostek organizacyjnych Gminy i samodzielne stanowiska pracy; 1) Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół, 2) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 3) Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, 4) Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, 5) Samodzielne stanowisko do spraw zarządzania projektami. 3. Skarbnik jest powoływany i odwoływany przez Radę na wniosek Wójta. 5. Skarbnikowi podlega bezpośrednio Kierownik Referatu Finansów i Budżetu oraz Kierownik Referatu Podatków i Opłat. 6. Zastępcą Skarbnika jest Kierownik Referatu Finansów i Budżetu. 7. Sekretarzowi podlegają bezpośrednio; 1) Kierownik Referatu Organizacyjnego, 2) Samodzielne stanowiska pracy do spraw: - dowodów osobistych, - ewidencji ludności, - obsługi informatycznej, 3) Pracownicy Brygady Remontowej 4) Pracownik gospodarczy W strukturze Urzędu podstawowymi komórkami organizacyjnymi są referaty i samodzielne stanowiska pracy. 2. Strukturę Urzędu obrazuje graficzny schemat organizacyjny stanowiący załącznik Nr 1 do Regulaminu. 3. Do rozwiązywania szczególnych problemów związanych z funkcjonowaniem Gminy mogą być powoływane w drodze zarządzenia Wójta zespoły zadaniowe, w skład których mogą wchodzić pracownicy Urzędu, pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy oraz inne osoby. W skład struktury Urzędu wchodzą następujące referaty i samodzielne stanowiska pracy: 1. Referat Inwestycji (Znak; In), 2. Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Geodezji (Znak; GKOŚ), 10 4

5 3. Referat Promocji Rozwoju (Znak; PIR), 4. Referat Finansów i Budżetu (Znak; FIB), 5. Referat Podatków i Opłat (Znak; PIO), 6. Referat Organizacyjny (Znak; ORG), 7. Urząd Stanu Cywilnego (Znak; USC), 8. Samodzielne stanowisko Radcy Prawnego (Znak; RP), 9. Samodzielne stanowisko pełnomocnika do spraw informacji niejawnych, obrony cywilnej i OSP (Znak; OC), 10. Samodzielne stanowisko do spraw architektury i planowania przestrzennego (Znak; PP), 11. Samodzielne stanowisko do spraw zarządzania projektami (Znak; UE), 12. Samodzielne stanowisko do spraw zamówień publicznych (Znak; ZP), 13. Samodzielne stanowisko do spraw ewidencji działalności gospodarczej (Znak; DZG), 14. Samodzielne stanowisko do spraw ewidencji ludności (Znak; EL) 15. Samodzielne stanowisko do spraw dowodów osobistych (Znak; DO) 16. Samodzielne stanowisko do spraw obsługi informatycznej (Znak; INF) 17. Brygada Remontowa. 11 W skład Referatu Organizacyjnego wchodzą: 1) Sekretariat (Znak; SW), 2) Biuro Obsługi Interesanta (Znak; BOI), 3) Biuro Rady (Znak; RG), 4) Stanowisko ds. archiwum zakładowego (Znak; ARCH), Dział IV ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU 12 Urząd działa w oparciu o następujące zasady: 1) praworządności, 2) służebności wobec społeczności lokalnej, 3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym, 4) jednoosobowego kierownictwa, 5) planowania pracy, 6) kontroli wewnętrznej, 7) podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu i poszczególne komórki organizacyjne, 8) wzajemnego współdziałania Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na podstawie prawa i zobowiązani są do ścisłego jego przestrzegania. 2. Każdy pracownik podlega bezpośredniemu tylko jednemu przełożonemu, od którego otrzymuje polecenia i przed którym jest odpowiedzialny za wykonanie przydzielonych zadań, z zastrzeżeniem 16 ust. 2. 5

6 3. Pracownicy samodzielnych stanowisk pracy są względem siebie pracownikami równorzędnymi i ponoszą odpowiedzialność za powierzony im zakres obowiązków przed bezpośrednio przełożonym. Na czas nieobecności wyznaczają swojego zastępcę i przekazują mu zakres zadań do prowadzenia na czas tej nieobecności. 4. Każdy pracownik Urzędu ma obowiązek znać i stosować postanowienia niniejszego Regulaminu. 5. Każdy pracownik Urzędu ma obowiązek znać i przestrzegać przepisy prawa dotyczące stanowiska pracy. 14 Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań Urzędu i swoich obowiązków winni służyć Gminie i Państwu Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem gminnym. 2. Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych. 16 l. Zasada jednoosobowego kierownictwa polega na jednolitości wydawanych poleceń i służbowego podporządkowania, podziale czynności pomiędzy poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych im zadań. 2. Zasada służbowego podporządkowania polega na tym, że pracownik jest obowiązany wykonywać polecenia bezpośrednich przełożonych. Pracownik musi również wykonać polecenia pochodzące od kierowników wyższego szczebla, jednakże o otrzymaniu takiego polecenia obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić swojego bezpośredniego przełożonego Jednostkami organizacyjnymi Gminy kierują ich Kierownicy. 2. Kierownicy poszczególnych referatów kierują swoimi pracownikami oraz zarządzają nimi w sposób zapewniający optymalną realizację ich zadań. 3. Kierownicy referatów są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników i sprawują nad nimi nadzór. 4. Kierownicy referatów oraz osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach ponoszą przed Wójtem odpowiedzialność służbową za wykonywanie powierzonych im zadań. 6

7 Dział V ZAKRESY ZADAŃ WÓJTA, ZASTĘPCY WÓJTA, SEKRETARZA, SKARBNIKA GMINY ORAZ KIEROWNIKÓW Rozdział I WÓJT, ZASTĘPCA WÓJTA, SEKRETARZ, SKARBNIK 18 Do zakresu zadań i kompetencji Wójta należy w szczególności: 1) reprezentowanie Gminy i jej Urzędu na zewnątrz, 2) prowadzenie bieżących spraw Gminy, 3) składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy, 4) podejmowanie decyzji majątkowych dotyczących zwykłego zarządu mieniem Gminy w obowiązującym trybie, 5) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, 6) nadzór nad przygotowywaniem projektów zarządzeń Wójta, 7) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności, 8) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika Urzędu w stosunku do wszystkich pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, 9) dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu, 10) zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników, 11) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy, 12) zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników Urzędu, kierowników komórek organizacyjnych i pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy, 13) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczących podziału zadań, 14) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, 15) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu, 16) nadzorowanie pracy komórek Urzędu i samodzielnych stanowisk pracy bezpośrednio mu podlegających, 17) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy, zawierających rozrządzenia na wypadek śmierci, 18) upoważnianie swojego Zastępcy oraz innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, 19) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od Zastępcy Wójta, Sekretarza, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz pracowników Urzędu upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych, 20) przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków, 21) przedkładanie Radzie Gminy projektów uchwał, 7

8 22) sprawowanie ogólnego nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych, 23) wykonywanie uprawnień właścicielskich w spółkach prawa handlowego, w których Gmina jest właścicielem lub współwłaścicielem, 24) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa, regulaminy oraz uchwały Rady Zastępca Wójta podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta lub w razie niemożności pełnienia przez niego obowiązków, a wynikającej z innych przyczyn. 2. Zastępca Wójta wydaje, z upoważnienia Wójta, decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. 3. Zastępca Wójta na podstawie i w granicach udzielonych upoważnień, wykonuje na bieżąco powierzone przez Wójta zadania i ponosi przed nim odpowiedzialność za ich wykonanie Do zadań Sekretarza Gminy należy zapewnienie warunków sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności: 1) przygotowywanie projektów oraz zmian regulaminów i innych aktów wewnętrznych w zakresie organizacji urzędu, 2) sprawowanie kontroli dyscypliny pracy, 3) opracowywanie zakresów czynności dla kierownika referatu organizacyjnego oraz stanowisk samodzielnych jemu podległych, 4) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie, 5) przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu, 6) wykonywanie funkcji przełożonego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych oraz nadzorowanie pracy podlegających mu komórek organizacyjnych Urzędu, 7) koordynacja i organizacja prac związanych z wyborami, referendami i spisami, 8) koordynacja czynności związanych z realizowaniem ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym związanych z zamieszczaniem informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, 9) monitorowanie i koordynacja systemu kontroli zarządczej, 10) nadzór nad bezpieczeństwem, higieną i ochroną przeciwpożarową w Urzędzie, 11) pełnienie funkcji kierownika Urzędu w razie nieobecności Wójta i Zastępcy Wójta, 12) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta. 2. Do zadań Sekretarza Gminy należy ponadto prowadzenie, z polecenia Wójta, na podstawie i w granicach udzielonych upoważnień, bieżących spraw Gminy, za wyjątkiem zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Skarbnika Do zadań Skarbnika (Głównego Księgowego Budżetu) należy: 1) nadzorowanie wykonywania obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i obsługi księgowej budżetu, 8

9 2) opracowywanie projektu budżetu gminy i przedkładanie go Wójtowi, 3) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, 4) realizowanie i nadzorowanie realizacji budżetu Gminy, 5) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, 6) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, 7) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, 8) dokonywanie analiz finansowych, 9) czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych, 10) kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących lub mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych i udzielanie upoważnień innej osobie do dokonywania kontrasygnaty w swym zastępstwie, 11) wykonywanie funkcji przełożonego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych oraz nadzorowanie pracy podlegających mu komórek organizacyjnych Urzędu, 12) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień, 13) realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie rachunkowości oraz wykonywania budżetu, 14) wykonywanie innych zadań określonych przez Wójta. 2. Zadania Skarbnika jako Głównego Księgowego budżetu Gminy określają odrębne przepisy. Rozdział II KIEROWNICY Kierownicy referatów ponoszą jednoosobowo odpowiedzialność przed Wójtem za całość powierzonych referatowi zadań. 2. Kierownicy referatów organizują, kierują i odpowiadają za pracę podległych pracowników, zapewniając w szczególności: 1) terminowość i rzetelność załatwiania spraw, 2) dyscyplinę pracy i podnoszenie kwalifikacji przez podległych pracowników, 3) przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp i p-poż. 4) przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów dotyczących tajemnic prawnie chronionych, 5) należyte przygotowanie wydawanych przez pracowników dokumentów, 6) należyte, prawidłowe i sprawne wykonywanie zadań i załatwianie spraw zgodnie z przepisami prawa materialnego i postępowania administracyjnego oraz ustaleniami instrukcji kancelaryjnej i według jednolitego rzeczowego wykazu akt, 7) nadzór nad realizacją zadań wynikających z uchwał Rady oraz zarządzeń Wójta, 8) wykonywanie innych zadań określonych przez bezpośredniego przełożonego, 10) należyte dbanie o powierzone wyposażenie biurowe oraz powierzony do eksploatacji sprzęt informatyczny, 11) archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, 12) przygotowanie i przekazywanie Skarbnikowi materiałów do projektu budżetu. 9

10 23 Kierownicy oraz inni pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska pracy odpowiadają za prawidłowe i terminowe wykonywanie czynności związanych z realizowaniem ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym współpracy z Sekretarzem, w celu publikacji informacji publicznej wskazanej do umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kierownicy przygotowują propozycje szczegółowych zakresów czynności dla podległych pracowników, w których określają: - obowiązki pracownika, - zasady współzależności służbowej, - zasady odpowiedzialności pracownika, - prawa pracownika, 2. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy ponoszą pełną odpowiedzialność za realizację swoich zadań oraz organizację pracy podległej jednostki. 3. Kierownik referatu odpowiada bezpośrednio za wykonanie zadań referatu, których nie przydzielił podległym sobie pracownikom. 4. W czasie nieobecności Kierownika, lub w razie niemożności pełnienia przez niego obowiązków służbowych zastępuje go zastępca. Zakres zastępstwa rozciąga się na wszystkie czynności, należące do zakresu właściwości Kierownika. 5. W razie braku formalnego zastępcy, Kierownika zastępuje inny upoważniony pracownik referatu, w zakresie określonym w upoważnieniu. 25 Kierownicy oraz pracownicy na stanowiskach samodzielnych, stosownie do właściwości rzeczowej, uprawnieni są w granicach określonych upoważnieniem Wójta, do wydawania decyzji oraz podejmowania rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Dział VI ZADANIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH REFERATÓW 26 Do wspólnych zadań realizowanych na wszystkich stanowiskach pracy, w związku z wykonywaniem zadań Gminy, należy wykonywanie zadań merytorycznie związanych z zakresem ich działania, a w szczególności: 1) realizacja i wykonywanie zadań wynikających z aktów prawa powszechnie obowiązującego, wiążących aktów organów państwowych oraz uchwał Rady i zarządzeń Wójta, 2) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz stosowanie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zgodnie z udzielonym upoważnieniem, 10

11 3) współdziałanie z radnymi, komisjami Rady, innymi jednostkami samorządowymi, administracją rządową, jednostkami państwowymi, spółdzielczymi, prywatnymi, organizacjami, stowarzyszeniami i mieszkańcami w realizacji zadań, 4) opracowywanie projektów wytycznych dla innych jednostek organizacyjnych z określeniem zadań i czynności, jakie mają być podjęte oraz terminów ich wykonania i składania sprawozdań, 5) przyjmowanie Stron i udzielanie im wyjaśnień oraz opracowywanie niezbędnych informacji o załatwieniu skarg i wniosków, 6) rozpatrywanie wniosków senatorów, posłów i radnych, wniosków komisji Rady, wniosków i postulatów ludności oraz przygotowywanie propozycji ich załatwienia, 7) rozpatrywanie skarg kierowanych do Wójta i referatu, badanie ich zasadności, analizowanie źródeł i przyczyn ich powstania, podejmowanie działań zapewniających należyte i terminowe załatwianie skarg, 8) prowadzenie spraw związanych z obronnością kraju, obroną cywilną, ochroną przeciwpożarową i ochroną mienia w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami, 9) opracowywanie okresowych analiz, informacji i sprawozdań, 10)zasięganie opinii sołtysów i rad sołeckich w sprawach o istotnym znaczeniu dla mieszkańców sołectw, 11)udostepnianie informacji publicznej na wniosek Stron. 27 Wszystkie komórki organizacyjne w zakresie funkcjonowania Urzędu mają w szczególności następujące obowiązki: 1) zapewnienie właściwej i terminowej realizacji przypisanych zadań, 2) współdziałanie z innymi referatami, samodzielnymi stanowiskami pracy Urzędu oraz gminnymi jednostkami organizacyjnymi, umożliwiające szybkie i jednolite załatwianie prowadzonych spraw, 3) przygotowywanie projektów aktów prawnych, zarządzeń wydawanych przez Wójta oraz projektów uchwał Rady w sprawach wynikających z zakresu działania, 4) usprawnianie organizacji, metod i form pracy na rzecz właściwego i terminowego załatwiania indywidualnych spraw mieszkańców, 5) podejmowanie niezbędnych czynności w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych, 6) informowanie o swojej pracy i podejmowanych przedsięwzięciach kierownictwa urzędu i kierowników jednostek współpracujących, 7) realizacja przepisów o zamówieniach publicznych, w tym bezwzględne przestrzeganie i stosowanie obowiązujących w tej dziedzinie ustaw i aktów wykonawczych, 8) przestrzeganie i realizacja harmonogramów realizacji dochodów i wydatków budżetu jednostki, wynikających z ustawy o finansach publicznych, 9) samokształcenie i szkolenie mające na celu podnoszenie kwalifikacji. 28 Podział zadań pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu opisany jest w n/w załącznikach do niniejszego Regulaminu: 1. Referat Organizacyjny - załącznik nr 2, 2. Referat Inwestycji załącznik nr 3, 3. Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Geodezji załącznik nr 4, 11

12 4. Referat Promocji i Rozwoju załącznik nr 5 5. Urząd Stanu Cywilnego załącznik nr 6 6. Referat Finansów i Budżetu- załącznik Nr 7 7. Referat Podatków i Opłat - załącznik Nr 8 8. Samodzielne stanowisko do spraw zamówień publicznych - załącznik Nr 9 9. Samodzielne stanowisko pełnomocnika Wójta do spraw ochrony informacji niejawnych - załącznik Nr Samodzielne stanowisko do spraw zarządzania projektami - załącznik Nr Samodzielne stanowisko do spraw ewidencji działalności gospodarczej załącznik Nr Samodzielne stanowisko do spraw architektury i planowania przestrzennego załącznik nr Wszelkie własne inicjatywy związane z zaspakajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej oraz wnioski dotyczące usprawnienia funkcjonowania Urzędu pracownicy Urzędu zgłaszają bezpośrednio Wójtowi Integralną częścią niniejszego Regulaminu są wszystkie wymienione w jego treści Załączniki. 2. Wszelkie zmiany regulaminu następują w trybie wymaganym dla jego wprowadzenia. 12

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY ZABIERZÓW

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY ZABIERZÓW Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 117/2015 Wójta Gminy Zabierzów z dnia 8 lipca 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY ZABIERZÓW Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W WILKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W WILKOWIE Załącznik do zarządzenia Nr 44/03 Wójta Gminy Wilków z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Wilkowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W WILKOWIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/245/06 RADY GMINY ŁUŻNA. z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy w Łużnej.

UCHWAŁA NR XXVI/245/06 RADY GMINY ŁUŻNA. z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy w Łużnej. UCHWAŁA NR XXVI/245/06 RADY GMINY ŁUŻNA z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy w Łużnej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/331/2006 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2006 r.

Uchwała Nr XLIV/331/2006 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2006 r. Uchwała Nr XLIV/331/2006 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Miejskiego w Chełmku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 41

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Siedlce zwany dalej Regulaminem, określa: 1) zakres działania i zadania Urzędu Gminy Siedlce,

Bardziej szczegółowo

STATUT URZĘDU GMINY ŁAZISKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT URZĘDU GMINY ŁAZISKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT URZĘDU GMINY ŁAZISKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Statut Urzędu Gminy Łaziska określa w szczególności nazwę i siedzibę jednostki, przedmiot działalności Urzędu Gminy oraz organizację i zasady gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY ZABIERZÓW

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY ZABIERZÓW REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY ZABIERZÓW Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 54/W/09 Wójta Gminy Zabierzów z dnia 15.04.2009 r. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Zabierzów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/416/06 RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE z dnia 12 września 2006r.

UCHWAŁA NR XLIII/416/06 RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE z dnia 12 września 2006r. UCHWAŁA NR XLIII/416/06 RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE z dnia 12 września 2006r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Głownie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.120.17.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 31 marca 2015 roku. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Siedlce

Zarządzenie Nr W.120.17.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 31 marca 2015 roku. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Siedlce Zarządzenie Nr W.120.17.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Siedlce Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2015. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 30 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 22/2015. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 30 stycznia 2015 r. identyfikator 22/2015/2 ZARZĄDZENIE NR 22/2015 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji pomiędzy Prezydentem Miasta, Zastępcami Prezydenta Miasta,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 422/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach

ZARZĄDZENIE NR 422/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach ZARZĄDZENIE NR 422/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 82/378/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego z dnia 27.12.2016r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny określa wewnętrzną organizację i zadania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r.

Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r. Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gdańskiego Centrum Informatycznego Na podstawie 6 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r.

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28*46-081 Dobrzeń Wielki* tel./fax (77) 4032550 e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl GOPS.101.1010-1.21.2011 Zarządzenie z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2015 z dnia 30.04.2015 r. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Piotr Jedliński Prezydent Miasta Koszalina

Piotr Jedliński Prezydent Miasta Koszalina Piotr Jedliński Prezydent Miasta Koszalina Piotr Jedliński wybrany ponownie przez Mieszkańców Koszalina w wyborach, które odbyły się; I tura 16 listopada 2014 r., II tura 30 listopada 2014 r. zgodnie z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku

ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury i Sportu w Postominie Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ... Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację i funkcjonowanie Centrum

Bardziej szczegółowo

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ nazwa imię i nazwisko Rzecznik Prasowy Do zadań Rzecznika Prasowego należy współpraca ze środkami masowego przekazu, w tym poprzez organizowanie konferencji prasowych oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE Załącznik do zarządzenia Nr 7a Dyrektora ZEASiPG z dnia 02.05.2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2013 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ośrodka Pomocy Społecznej w OŻAROWICACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KROBI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KROBI REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KROBI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Dyrektora Przedszkola Nr 22 w Tychach z dnia 28.12.2006.r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I: ROZDZIAŁ II: ROZDZIAŁ III: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach 1 ROZDZIAŁ - I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach, zwany dalej Regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddz. Żłobkowym w Zawadzkiem

Regulamin Organizacyjny Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddz. Żłobkowym w Zawadzkiem Regulamin Organizacyjny Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddz. Żłobkowym w Zawadzkiem Zarządzenie nr 1/2011 z dnia 01. 09. 2011 r. w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach, zwany dalej regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 7/ 2010 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2010 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ZABRODZIU. Część I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ZABRODZIU. Część I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Zabrodzie Nr 4/2013 z dnia 28 stycznia 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ZABRODZIU Część I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 10 W TYCHACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 10 W TYCHACH REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 10 W TYCHACH SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I: Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II: Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III: Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV: Zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA CIECHANÓW ROZDZIAŁ V STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA CIECHANÓW ROZDZIAŁ V STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU Załącznik do Zarządzenia Nr 115/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 01.06.2017 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA CIECHANÓW ROZDZIAŁ V STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU 30. W skład Urzędu wchodzą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2015 z dnia 1 września 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku. Projekt z dnia 17 października 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA LUBLIN

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA LUBLIN Załącznik do uchwały nr 307/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22 grudnia 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA LUBLIN ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Straży

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 23/2012 Kierownika MGOPS w Wieluniu z dnia 02.07.2012 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Miejsko-Gminny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W KRAPKOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W KRAPKOWICACH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/101/2011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 grudnia 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W KRAPKOWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, zwane dalej Centrum, działa na podstawie obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIELNICOWEGO DOMU KULTURY BRONOWICE PROJEKT

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIELNICOWEGO DOMU KULTURY BRONOWICE PROJEKT w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu Organizacyjnego Dzielnicowego Domu Kultury Bronowice". REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIELNICOWEGO DOMU KULTURY BRONOWICE PROJEKT Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

Bardziej szczegółowo

STATUT STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE

STATUT STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/479/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28.06.2006 r. STATUT STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Starostwo Powiatowe w Gryfinie zwane dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W KOŁOBRZEGU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W KOŁOBRZEGU Uchwała Nr XX/141/2012 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, zmieniona uchwałą Nr V/35/2015 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W POBIEDZISKACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W POBIEDZISKACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr VII.90.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska z dnia 5 czerwca 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W POBIEDZISKACH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 W SZCZUCINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 W SZCZUCINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 W SZCZUCINIE SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania pracą przedszkola ROZDZIAŁ III Struktura organizacyjna przedszkola

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Przedszkola Samorządowego w Kobierzycach

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Przedszkola Samorządowego w Kobierzycach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Przedszkola Samorządowego w Kobierzycach 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY Przedszkola Samorządowego w Kobierzycach Podstawa prawna: Art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny określa szczegółową organizację i zasady funkcjonowania, a także zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło nad Notecią, dnia 14 września 2017r. str. 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały Nr 208/438/14 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia26 maja 2014r. POWIATOWY URZĄD PRACY W DZIERŻONIOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzierżoniów, 2014r. Rozdział I Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Gminy Czerwonak z dnia. 2016 roku STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Samorządowa Administracja Placówek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Przedszkola nr 14 im.cz.janczarskiego w Puławach

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Przedszkola nr 14 im.cz.janczarskiego w Puławach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Przedszkola nr 14 im.cz.janczarskiego w Puławach ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny Miejskiego Przedszkola nr 14 im.cz.janczarskiego w Puławach,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 48/2009 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 26 maja 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 48/2009 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 26 maja 2009r. ZARZĄDZENIE NR 48/2009 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 26 maja 2009r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie : uchwalenia na wniosek Zarządu Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Związku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIERPCU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIERPCU Załącznik do Zarządzenia NR 112014 Dyrektora PBP z dnia 07.11.2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIERPCU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu

Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu, zwanym dalej Regulaminem, określa organizację i zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOŚCIERSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOŚCIERSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.126.2014 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 08.09.2014r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOŚCIERSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Z G I E R Z U

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Z G I E R Z U REGULAMIN ORGANIZACYJNY G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J Z/s W Z G I E R Z U Spis treści I. Postanowienia ogólne II. III. IV. Zakres działania i zadania GOPS Organizacja GOPS

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Regulamin organizacyjny Zarządzenie nr 9/2015 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 3 z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. w Świeciu nad Wisłą

Regulamin Organizacyjny. Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. w Świeciu nad Wisłą Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Świeciu nad Wisłą Wprowadził: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świeciu n/wisłą Świecie nad Wisłą, dnia 01 kwietnia 2010 rok Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce Załącznik do uchwały nr 2/VIII/13 Zarządu Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z dnia 15.07.2013 r. Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce I. Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ORGANIZACYJNEGO OBCHODÓW 100. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ORGANIZACYJNEGO OBCHODÓW 100. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2017 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2017r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ORGANIZACYJNEGO OBCHODÓW 100. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach. Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Kościerzyna. z dnia r.

Burmistrz Miasta Kościerzyna. z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2013 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 15.04.2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościerzynie Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 196/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 lipca 2016

Zarządzenie nr 196/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 lipca 2016 Gmina Zblewo ul.główna 40 83-210 Zblewo WOJT GMINY ZBLEWO Zblewo,20 16-07 -15 ZRO.0050.63.2016 Zarządzenie nr 196/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 lipca 2016 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE. Rozdział I. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE. Rozdział I. Postanowienia Ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie z dnia 27 stycznia 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Załącznik do Uchwały nr 3/2010 Senatu UKSW z dnia 28 stycznia 2010 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 08 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 08 września 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.126.2014 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 08 września 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościerzynie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ z dnia 1 lipca 2017 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ z dnia 1 lipca 2017 r. Załącznik do Decyzji nr 1 Dyrektora Polskiej Agencji Antydopingowej z dnia 1 lipca 2017 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ z dnia 1 lipca 2017 r. Warszawa, dnia 1 lipca 2017 1 REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r.

Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r. Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Pruszkowie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Zarządzenie Nr 7/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie : wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 7/07 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hajnówce z dnia 27 listopada 2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

Pan. Ustalam dla Pana następujący zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności służbowej

Pan. Ustalam dla Pana następujący zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności służbowej Kobierzyce, dnia 07.08.2012 r. Nr KA 2003.6.2012 Pan Henryk Maciej Bosiacki Inspektor ds. wojskowych obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w miejscu Ustalam dla Pana następujący zakres czynności, uprawnień

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej

Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa szczegółową organizację wewnętrzną i tryb pracy Gminnego Zespołu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4.2013.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Biura Zamówień Publicznych. Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 41/13 WÓJTA GMINY ŻAGAŃ. z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Żagań

ZARZĄDZENIE NR 41/13 WÓJTA GMINY ŻAGAŃ. z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Żagań ZARZĄDZENIE NR 41/13 WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Żagań Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 58/03

Zarządzenie Nr 58/03 Zarządzenie Nr 58/03 Wójta Gminy Stare Bogaczowice z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stare Bogaczowice. Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ZABRODZIU. Część I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ZABRODZIU. Część I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Zabrodzie Nr 36/2009 z dnia 17 lipca 2009 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ZABRODZIU Część I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarzadzenia2/2009 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W TYCHACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Czerwonaku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU

STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU Załącznik do uchwały Nr XXII/163/08 Rady Gminy Pcim z dnia 31.07.2008 r. STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakład Obsługi Szkół zwany dalej Zakładem jest gminną jednostką

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r.

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 29 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/174/2012 RADY MIEJSKIEJ W WOJNICZU. z dnia 24 września 2012 r.

Kraków, dnia 29 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/174/2012 RADY MIEJSKIEJ W WOJNICZU. z dnia 24 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 29 października 2012 r. Poz. 5355 UCHWAŁA NR XXIV/174/2012 RADY MIEJSKIEJ W WOJNICZU z dnia 24 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/88/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

Uchwała Nr XVII/88/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego EKO-PRZYSZŁOŚĆ Uchwała Nr XVII/88/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 9 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku Międzygminnego "EKO PRZYSZŁOŚĆ"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 W ŁAŃCUCIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 W ŁAŃCUCIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 W ŁAŃCUCIE ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Łańcucie, zwany dalej Regulaminem, określa organizację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Urzędu Gminy w Dąbiu. Postanowienia ogólne. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Dąbiu, zwany dalej Regulaminem, określa:

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Urzędu Gminy w Dąbiu. Postanowienia ogólne. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Dąbiu, zwany dalej Regulaminem, określa: Załącznik do Zarządzenia Nr 71/09 Wójta Gminy Dąbie z dnia 20.08.2009r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Urzędu Gminy w Dąbiu Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Dąbiu, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo