REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W POBIEDZISKACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W POBIEDZISKACH"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr VII Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska z dnia 5 czerwca 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W POBIEDZISKACH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach określa: 1) zakres działania i zadania Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach 2) organizację wewnętrzną Urzędu, 3) zasady funkcjonowania Urzędu, 4) zakres działania kierownictwa Urzędu i poszczególnych komórek organizacyjnych w Urzędzie. 2 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: a) Gminie - należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Pobiedziska, b) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską Gminy Pobiedziska, c) Burmistrzu należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska, d) Zastępcy Burmistrza należy przez to rozumieć Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska, e) Skarbniku należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Pobiedziska, f) Sekretarzu należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Pobiedziska, g) Kierowniku Urzędu Stanu Cywilnego należy przez to rozumieć Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, h) Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy przez to rozumieć Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, i) Kierowniku należy przez to rozumieć kierownika wewnętrznej komórki organizacyjnej Urzędu, j) Zastępcy Kierownika należy przez to rozumieć zastępcę kierownika referatu, o ile został wskazany, 1

2 k) wewnętrznej komórce organizacyjnej należy przez to rozumieć referaty i wydzielone stanowiska (wieloosobowe i samodzielne), l) Regulaminie należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Pobiedziska, m) Urzędzie należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach Urząd jest jednostką budżetową Gminy. 2. Urzędem kieruje Burmistrz, który jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy dla zatrudnionych w nim pracowników. 3. Siedzibą Urzędu jest miasto Pobiedziska. Rozdział II ZAKRES DZIAŁANIA URZĘDU 4 Urząd jest aparatem pomocniczym Burmistrza, przy pomocy którego Burmistrz wykonuje zadania z zakresu administracji publicznej, wynikające z zadań własnych Gminy, zadań zleconych z mocy ustaw lub przejętych przez Gminę w wyniku porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej. 5 Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy w wykonywaniu ich zadań i kompetencji, a w szczególności: 1. przygotowanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał i zarządzeń oraz wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy Gminy, 2. zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków, 3. przygotowywanie, wykonywanie budżetu Gminy oraz innych aktów prawnych organów Gminy, 4. realizację innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał Rady, 2

3 5. zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady i posiedzeń jej komisji, 6. prowadzenie zbioru przepisów prawa miejscowego, dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu, 7. wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności: a) przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji, b) prowadzenie wewnętrznego obiegu akt, c) przechowywanie akt, d) przekazywanie akt do archiwum, 8. realizacja obowiązków i uprawnień Urzędu jako pracodawcy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy. Rozdział III ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU 6 Urząd działa w oparciu o następujące zasady: a) praworządności, b) służebności wobec społeczności lokalnej, c) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym, d) jednoosobowego kierownictwa, e) podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu i poszczególne wewnętrzne komórki organizacyjne oraz wzajemnego ich współdziałania Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na podstawie i w granicach prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania. 2. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań i swoich obowiązków są obowiązani służyć wspólnocie lokalnej Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym. 3

4 2. Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych Wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej. 2. Wewnętrzne komórki organizacyjne są zobowiązane do współpracy między sobą w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji Pracownicy Urzędu są zobowiązani do służbowego podporządkowania się i wykonywania poleceń przełożonych. Są indywidualnie odpowiedzialni za wykonywanie powierzonych obowiązków i zadań, stosownie do zakresu czynności. 2. Kierownicy referatów kierują i zarządzają nimi w sposób zapewniający optymalną realizację zadań, są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników i sprawują nadzór nad nimi. 3. Podstawowy zakres obowiązków Kierownika: a) należyta organizacja oraz zapewnienie wykonywania zadań przez referat, b) podział zadań między pracowników, c) udzielanie pracownikom wskazówek co do kierunku załatwiania spraw oraz nadzorowanie ich wykonania, d) dokonywanie wstępnej aprobaty pism przedkładanych do podpisu Burmistrzowi, Z-cy Burmistrza, Skarbnikowi, Sekretarzowi w ramach podziału zadań, a gdy są upoważnieni do załatwiania spraw dokonywanie aprobaty ostatecznej (podpisu), e) podejmowanie inicjatywy własnej w sprawach należących do merytorycznej właściwości referatu, f) współdziałanie z innymi wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w celu realizacji zadań wspólnych, g) dokonywanie bieżącej kontroli terminowości oraz prawidłowości załatwiania spraw w referatach. 4

5 Rozdział IV ORGANIZACJA URZĘDU Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz. 2. Burmistrz kieruje pracą Urzędu przy pomocy Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika. 12 W skład Urzędu wchodzą: 1. Referat Organizacyjny (RO), 2. Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Pożytku Publicznego (ROKSiPP), 3. Urząd Stanu Cywilnego (USC), 4. Referat Spraw Obywatelskich (RSO), 5. Referat Inwestycji i Planowania Przestrzennego (RIiPP), 6. Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa (ROŚiR), 7. Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (RGiGN), 8. Referat Gospodarki Finansowej (RGF), 9. Referat Podatków i Opłat Lokalnych (RPiOL), 10. Biuro Promocji Gminy (PG), 11. Wieloosobowe stanowisko ds.: obsługi kancelarii (OK), obsługi sekretariatu (OS), obsługi biura rady (BR), 12. Wieloosobowe stanowisko ds.: zarządzania kryzysowego (ZK), ochrony przeciwpożarowej (OP), 13. Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych (ZP), 14. Biuro Radców Prawnych (RP), 15. Audytor wewnętrzny (AW) Tworzy się następujące stanowiska kierownicze w Urzędzie: a) Burmistrz (B), b) Zastępca Burmistrza (ZB), c) Skarbnik Gminy (SkG), d) Sekretarz Gminy (SeG), 5

6 e) Kierownik Referatu Organizacyjnego, f) Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Pożytku Publicznego, g) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, h) Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, i) Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, j) Kierownik Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego, k) Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego, l) Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa, m) Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, n) Kierownik Referatu Gospodarki Finansowej, o) Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych. 2. Burmistrzowi podlegają : a) Zastępca Burmistrza, b) Skarbnik Gminy, c) Sekretarz Gminy, d) Urząd Stanu Cywilnego, e) Referat Spraw Obywatelskich, f) Biuro Promocji Gminy, g) Biuro Radców Prawnych, h) Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych, i) Audytor wewnętrzny. 3. Zastępcy Burmistrza podlegają: a) Referat Inwestycji i Planowania Przestrzennego, b) Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, c) Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. 4. Skarbnikowi podlegają: a) Referat Gospodarki Finansowej b) Referat Podatków i Opłat Lokalnych 5. Sekretarzowi podlegają: a) Referat Organizacyjny, b) Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Pożytku Publicznego, c) Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi kancelarii, sekretariatu i biura rady, 6

7 d) Wieloosobowe stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej. 6. Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu. Rozdział V ZAKRESY ZADAŃ BURMISTRZA, ZASTĘPCY BURMISTRZA, SEKRETARZA I SKARBNIKA Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności: a) wyznaczanie celów strategicznych Gminy oraz określenie sposobu ich realizacji, b) koordynowanie przygotowania i realizacji wieloletnich planów i programów rozwoju zmierzających do osiągnięcia celów strategicznych Gminy, c) nadzorowanie prowadzenia gospodarki finansowej Gminy, d) zapewnienie przygotowania projektów i realizacji uchwał Rady Gminy, e) wydawanie w przypadkach nie cierpiących zwłoki przepisów porządkowych, f) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, udzielanie upoważnień pracownikom Urzędu i kierownikom jednostek organizacyjnych do wydawania decyzji w jego imieniu, g) reprezentowanie Gminy na zewnątrz, h) organizowanie współpracy Gminy z zagranicą, i) prowadzenie polityki kadrowej, j) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz wykonywanie w stosunku do nich funkcji zwierzchnika służbowego, k) kierowanie sprawami bieżącymi Gminy, l) pełnienie funkcji Kierownika Urzędu, 2 Do zakresu zadań Burmistrza jako kierownika Urzędu należą sprawy: a) z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do wykonywania tych czynności, b) z zakresu zamówień publicznych i pisemnego powierzania pracownikom wykonywania zastrzeżonych dla niego czynności, c) z zakresu gospodarki finansowej i pisemnego powierzania pracownikom wykonywania zastrzeżonych dla niego czynności, 7

8 d) wykonywania uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu, e) ogólnego nadzoru nad wykonywaniem zadań powierzonych Urzędowi. 15 Do zadań Zastępcy Burmistrza należy w szczególności: a) realizacja strategii rozwoju Gminy, b) opracowywanie i realizacja wieloletnich planów inwestycyjnych, c) tworzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, d) koordynowanie polityki przestrzennej Gminy ze Strategią Gminy oraz Wieloletnim Planem Inwestycyjnym, e) opracowywanie planów infrastruktury technicznej Gminy i ich realizacji, f) administracja architektoniczno-budowlana, g) administracja geodezyjna, h) ochrona środowiska i rolnictwa, i) gospodarowanie nieruchomościami, j) gospodarowanie mieniem komunalnym, k) koordynacja polityki mieszkaniowej Gminy, l) pełnienie w przypadku nieobecności Burmistrza funkcji Kierownika Urzędu Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności: a) zapewnienie warunków organizacyjnych, technicznych i formalnych umożliwiających sprawną realizację zadań Urzędu, b) nadzór nad informatyzacją Urzędu, c) czuwanie nad prawidłową obsługą mieszkańców w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, przestrzeganiem jednolitych zasad postępowania oraz terminowym załatwianiem spraw, d) prowadzenie analizy struktury organizacyjnej Urzędu, opracowywanie wniosków wynikających z tych analiz, przygotowywanie projektów zmian regulaminów i innych aktów wewnętrznych w tym zakresie, e) przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy w Urzędzie, f) kształtowanie sprawnego systemu komunikacji wewnętrznej oraz zapewnienie właściwego obiegu informacji i korespondencji w Urzędzie, 8

9 g) nadzór nad działalnością Urzędu, w tym kontrola referatów i jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie przestrzegania kompetencji oraz procedur administracyjnych, h) nadzór nad przygotowywaniem projektów aktów prawnych stanowionych przez organy Gminy, i) przygotowywanie materiałów informacyjnych i sprawozdawczych dla Rady i Burmistrza, w tym sprawozdań z działalności Burmistrza, j) opracowywanie projektów zmian w Statucie Gminy, regulaminach organów Gminy oraz tworzenia i znoszenia jednostek pomocniczych, k) sprawowanie nadzoru nad podległymi komórkami organizacyjnymi, l) planowanie budżetu w zakresie prowadzonych i nadzorowanych zadań oraz nadzór nad jego realizacją, m) prowadzenie spraw związanych z nadzorem właścicielskim nad spółkami z udziałem Gminy, n) prowadzenie spraw związanych z przekształceniami własnościowymi i organizacyjnymi jednostek organizacyjnych gminy, o) organizowanie i nadzorowanie procesu udzielania informacji publicznej, p) sprawowanie nadzoru organizacyjnego nad funkcjonowaniem Biura Obsługi Interesanta i zapewnienie, w uzgodnieniu z kierownikami poszczególnych referatów, nieprzerwanego jego funkcjonowania, q) przyjmowanie woli spadkodawcy w trybie przepisów kodeksu cywilnego, r) nadzorowanie placówek oświatowych, instytucji kultury, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Ośrodka Pomocy Społecznej, s) wykonywanie innych zadań powierzonych odrębnymi przepisami wewnętrznymi. 2. Do zadań Skarbnika należy w szczególności: a) przygotowywanie założeń polityki finansowej Gminy, b) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy, c) koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektu budżetu, d) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości, e) nadzorowanie sporządzania sprawozdawczości budżetowej, f) nadzorowanie wymiaru oraz poboru podatków i opłat lokalnych, 9

10 g) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym pracownikom do dokonywania kontrasygnaty. Rozdział VI ZAKRESY ZADAŃ REFERATÓW I STANOWISK WYDZIELONYCH 17 Do zadań poniżej wymienionych referatów należą w szczególności: 1. Referat Organizacyjny: a) prowadzi sprawy organizacyjno-administracyjne Urzędu, b) prowadzi sprawy kadrowe pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych, z wyłączeniem kierowników placówek oświatowych, c) prowadzi sprawy szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników, d) inicjuje zmiany regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania pracowników, e) prowadzi sprawy płacowe pracowników Urzędu, f) zapewnia czystość i estetyczny wygląd pomieszczeń administracyjnych Urzędu, gospodaruje pomieszczeniami, zabezpiecza mienie Urzędu, g) zaopatruje Urząd w konieczne dla jego funkcjonowania wyposażenie, materiały biurowe, h) gospodaruje środkami trwałymi i wyposażeniem Urzędu i prowadzi ich ewidencję, i) ewidencjonuje wystąpienia jednostek kontroli zewnętrznej i koordynuje udzielanie odpowiedzi w tym zakresie, j) prowadzi sprawy archiwum zakładowego, k) prowadzi centralny rejestr skarg i wniosków, l) współdziała przy organizacji wyborów i referendów. 2. Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Pożytku Publicznego: a) opracowuje założenia do polityki oświatowej, b) prowadzi sprawy organizacji placówek oświatowych, współpracuje z Kuratorium w zakresie sieci placówek oświatowych, c) prowadzi nadzór nad organizacją placówek oświatowych, 10

11 d) koordynuje i nadzoruje planowanie i realizację budżetu placówek oświatowych, e) opracowuje projekty prawa miejscowego dotyczące oświaty, f) realizuje zadania nałożone przepisami prawa na Gminę w zakresie oświaty, g) współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, h) prowadzi sprawy związane z udzielaniem i wykorzystaniem dotacji z budżetu Gminy w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, i) koordynuje działalność kulturalną prowadzoną przez Gminę, j) koordynuje działalność sportową prowadzoną przez Gminę. 3. Urząd Stanu Cywilnego: a) prowadzi sprawy rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów, b) prowadzi postępowania w zakresie zmiany lub ustalenia pisowni imion i nazwisk, c) organizuje jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego. 4. Referat Spraw Obywatelskich: a) prowadzi ewidencję ludności, b) wydaje dowody osobiste, c) prowadzi rejestrację przedpoborowych, d) prowadzi ewidencję działalności gospodarczej, e) wydaje pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, f) wydaje pozwolenia na zbiórki publiczne i organizację imprez masowych. 5. Referat Inwestycji i Planowania Przestrzennego: a) opracowuje założenia do polityki inwestycyjnej i gospodarki przestrzennej Gminy, b) prowadzi sprawy z zakresu architektoniczno-budowlanego, c) przygotowuje, realizuje i rozlicza zadania inwestycyjne i remontowe, d) pozyskuje środki zewnętrzne na realizację zadań. 6. Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa: a) opracowuje założenia do polityki środowiskowej Gminy, b) realizuje zadania z zakresu ochrony przyrody, powietrza, wód, gleby, zwierząt, c) prowadzi oceny oddziaływania na środowisko dla planowanych przedsięwzięć, d) prowadzi nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w Gminie, e) prowadzi sprawy związane z produkcją rolniczą, 11

12 f) współpracuje z jednostkami pomocniczymi Gminy. 7. Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami: a) opracowuje założenia polityki gospodarowania zasobem nieruchomości, b) prowadzi sprawy z zakresu podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, c) wykonuje prawa i obowiązki właściciela nieruchomości, d) gospodaruje gminnym zasobem lokalowym. 8. Referat Gospodarki Finansowej: a) prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu budżetu, b) realizuje dochody i wydatki budżetu Gminy, c) prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość budżetu Gminy, d) obsługuje zaciągnięte zobowiązania Gminy. 9. Referat Podatków i Opłat Lokalnych: a) opracowuje założenia polityki podatkowej Gminy, b) prowadzi sprawy podatków i opłat lokalnych wraz z ich ewidencją, c) prowadzi postępowania windykacyjne z tytułu podatków i opłat lokalnych. 10. Biuro Promocji Gminy: a) prowadzi sprawy związane z promocja potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego Gminy, b) prowadzi sprawy z zakresu współpracy Gminy z zagranicą, c) prowadzi obsługę informacyjną Burmistrza i Urzędu, d) prowadzi działania w zakresie komunikacji społecznej. 11. Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi kancelarii, sekretariatu, Biura Rady: a) prowadzi obsługę Sekretariatu Burmistrza i jego Zastępcy, b) przyjmuje i wysyła korespondencję Urzędu, c) prowadzi obsługę kancelaryjną spotkań organizowanych przez Burmistrza, d) prowadzi Biuro Rady. 12. Wieloosobowe stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej: a) realizuje zadania związane z bezpieczeństwem publicznym i obroną cywilną, b) realizuje zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, c) realizuje zadania związane z ochroną przeciwpożarową. 12

13 13. Stanowisko ds. zamówień publicznych: a) prowadzi procedury przetargowe w oparciu o materiały opracowane przez wewnętrzne komórki organizacyjne, b) prowadzi sprawozdawczość dotyczącą zamówień publicznych. 14. Biuro Radców prawnych: a) prowadzi obsługę prawną Urzędu opiniuje pod względem formalno-prawnym projekty aktów prawnych i umów, b) udzielanie pomocy i instruktażu pracownikom Urzędu w zakresie interpretacji przepisów, c) reprezentowanie Gminy, Burmistrza i Urzędu w szczególności przed organami administracyjnymi i sądami. 15. Audytor wewnętrzny: a) prowadzi niezależną i obiektywną działalność, której celem jest wspieranie Burmistrza w realizacji zadań, poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.. Rozdział VII ZASADY PODPISYWANIA PISM I DOKUMENTÓW 18 Do podpisu Burmistrza zastrzega się w szczególności: 1. Pisma i dokumenty: a) kierowane do naczelnych i centralnych organów administracji i władzy państwowej, b) kierowane do organów jednostek samorządu terytorialnego, c) kierowane do Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnej Izby Obrachunkowej i innych organów, d) kierowane do posłów i senatorów RP, e) kierowane do przedstawicielstw dyplomatycznych, f) związane z wykonywaniem przez Burmistrza funkcji kierownika Urzędu oraz zwierzchnika w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy Pobiedziska, g) każdorazowo zastrzeżone przez Burmistrza do jego podpisu. 13

14 2. Decyzje i postanowienia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. 19 Do Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika należy: a) podpisywanie pism i dokumentów w sprawach należących odpowiednio do zadań Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika, b) podpisywanie decyzji i postanowień w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w ramach udzielonych upoważnień. 20 Kierownicy: a) aprobują pisemnie wstępnie pisma w sprawach zastrzeżonych dla Burmistrza oraz należących do kompetencji Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika, b) podpisują decyzje i postanowienia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w ramach udzielonych upoważnień. 21 Pracownicy opracowujący pisma parafują je swoim podpisem z pieczątką imienną umieszczonym pod tekstem z lewej strony na jednej z kopii pisma z adnotacją opracował. Rozdział VIII OBIEG DOKUMENTÓW Postępowanie kancelaryjne w Urzędzie określa instrukcja kancelaryjna ustalona przez Prezesa Rady Ministrów dla organów gmin i związków międzygminnych. 2. W Urzędzie stosuje się jednolity rzeczowy wykaz akt dla organów gmin i związków międzygminnych, ustalony przez Prezesa Rady Ministrów. 3. Zasady postępowania z dokumentami niejawnymi określają odrębne przepisy. 14

15 Rozdział IX PEŁNOMOCNICTWA I UPOWAŻNIENIA 23 Rejestr upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, upoważnień do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Pobiedziska i pełnomocnictw prowadzi Referat Organizacyjny. Rozdział X SKARGI, WNIOSKI Rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków w Urzędzie odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego. 2. Burmistrz i Zastępca Burmistrza przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w dniach i godzinach podanych do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu i tablicy ogłoszeń w miejscu ogólnodostępnym dla interesantów. 3. Pracownicy Urzędu są zobowiązani do załatwiania skarg i wniosków bez zbędnej zwłoki oraz w sposób rzetelny zgodnie z przepisami prawa. 4. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się skarżącego lub wnoszącego wniosek. 5. Rejestr skarg i wniosków prowadzi Referat Organizacyjny. Rozdział XI INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH Interpelacje i zapytania radnych złożone na piśmie ewidencjonuje stanowisko ds. obsługi rady. 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udziela się w terminie określonym w Statucie Gminy. 15

16 Rozdział XII OPRACOWYWANIE PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH Projektami aktów prawnych w rozumieniu regulaminu są projekty uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza. 2. Projekt aktu prawnego musi określać datę wejścia w życie i wskazywać osobę zobowiązaną do jego wykonania. 3. Do każdego projektu uchwały Rady dołącza się na oddzielnym arkuszu uzasadnienie projektu zawierające zwięzłe omówienie celu projektowanego unormowania ze wskazaniem skutków społecznych, gospodarczych i finansowych. 4. Za przygotowanie prawidłowego pod względem merytorycznym, prawnym i redakcyjnym projektu aktu prawnego odpowiada kierownik referatu lub w przypadku stanowisk wydzielonych- pracownik przygotowujący projekt aktu. 5. Przygotowany tekst projektu uchwały musi być zaakceptowany i zaparafowany wraz z imienną pieczątką przez: radcę prawnego pod względem formalno-prawnym, pod uzasadnieniem przez osobę merytorycznie odpowiedzialną za przygotowanie projektu uchwały, Skarbnika, w przypadku gdy uchwała wywołuje skutki finansowe, 6. Przygotowany tekst projektu zarządzenia musi być zaakceptowany i zaparafowany wraz z pieczątką imienną przez: kierownika referatu lub samodzielnego pracownika merytorycznego, radcę prawnego pod względem formalno-prawnym Projekty aktów prawnych sporządza się w liczbie egzemplarzy uzgodnionej z Sekretarzem. 2. Oryginały aktów prawnych przechowuje stanowisko ds. obsługi Biura Rady. 3. Formalną kontrolę wykonania aktów prawnych sprawuje Sekretarz. 16

17 Rozdział XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 28 Zmiany w Regulaminie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego nadania. 29 Z dniem wejścia w życie Regulaminu traci moc obowiązujący dotychczasowy Regulamin wprowadzony Zarządzeniem nr VI/882/14 Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska z dnia 13 października 2014 r. 17

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W WILKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W WILKOWIE Załącznik do zarządzenia Nr 44/03 Wójta Gminy Wilków z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Wilkowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W WILKOWIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Siedlce zwany dalej Regulaminem, określa: 1) zakres działania i zadania Urzędu Gminy Siedlce,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2015. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 30 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 22/2015. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 30 stycznia 2015 r. identyfikator 22/2015/2 ZARZĄDZENIE NR 22/2015 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji pomiędzy Prezydentem Miasta, Zastępcami Prezydenta Miasta,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE Załącznik do zarządzenia Nr 7a Dyrektora ZEASiPG z dnia 02.05.2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/331/2006 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2006 r.

Uchwała Nr XLIV/331/2006 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2006 r. Uchwała Nr XLIV/331/2006 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Miejskiego w Chełmku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 41

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.120.17.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 31 marca 2015 roku. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Siedlce

Zarządzenie Nr W.120.17.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 31 marca 2015 roku. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Siedlce Zarządzenie Nr W.120.17.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Siedlce Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Urzędu Gminy Wielka Wieś

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Urzędu Gminy Wielka Wieś Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 107 Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 30 grudnia 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Urzędu Gminy Wielka Wieś Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

STATUT URZĘDU GMINY ŁAZISKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT URZĘDU GMINY ŁAZISKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT URZĘDU GMINY ŁAZISKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Statut Urzędu Gminy Łaziska określa w szczególności nazwę i siedzibę jednostki, przedmiot działalności Urzędu Gminy oraz organizację i zasady gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY ZABIERZÓW

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY ZABIERZÓW Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 117/2015 Wójta Gminy Zabierzów z dnia 8 lipca 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY ZABIERZÓW Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 7/ 2010 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2010 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ORGANIZACYJNEGO OBCHODÓW 100. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ORGANIZACYJNEGO OBCHODÓW 100. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2017 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2017r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ORGANIZACYJNEGO OBCHODÓW 100. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Przedszkola Samorządowego w Kobierzycach

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Przedszkola Samorządowego w Kobierzycach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Przedszkola Samorządowego w Kobierzycach 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY Przedszkola Samorządowego w Kobierzycach Podstawa prawna: Art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddz. Żłobkowym w Zawadzkiem

Regulamin Organizacyjny Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddz. Żłobkowym w Zawadzkiem Regulamin Organizacyjny Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddz. Żłobkowym w Zawadzkiem Zarządzenie nr 1/2011 z dnia 01. 09. 2011 r. w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 48/2009 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 26 maja 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 48/2009 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 26 maja 2009r. ZARZĄDZENIE NR 48/2009 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 26 maja 2009r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/245/06 RADY GMINY ŁUŻNA. z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy w Łużnej.

UCHWAŁA NR XXVI/245/06 RADY GMINY ŁUŻNA. z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy w Łużnej. UCHWAŁA NR XXVI/245/06 RADY GMINY ŁUŻNA z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy w Łużnej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/416/06 RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE z dnia 12 września 2006r.

UCHWAŁA NR XLIII/416/06 RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE z dnia 12 września 2006r. UCHWAŁA NR XLIII/416/06 RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE z dnia 12 września 2006r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Głownie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Dyrektora Przedszkola Nr 22 w Tychach z dnia 28.12.2006.r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I: ROZDZIAŁ II: ROZDZIAŁ III: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 82/378/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego z dnia 27.12.2016r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Przedszkola nr 14 im.cz.janczarskiego w Puławach

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Przedszkola nr 14 im.cz.janczarskiego w Puławach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Przedszkola nr 14 im.cz.janczarskiego w Puławach ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny Miejskiego Przedszkola nr 14 im.cz.janczarskiego w Puławach,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu

Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu, zwanym dalej Regulaminem, określa organizację i zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ... Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację i funkcjonowanie Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2015 z dnia 30.04.2015 r. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 422/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach

ZARZĄDZENIE NR 422/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach ZARZĄDZENIE NR 422/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 W SZCZUCINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 W SZCZUCINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 W SZCZUCINIE SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania pracą przedszkola ROZDZIAŁ III Struktura organizacyjna przedszkola

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r.

Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r. Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gdańskiego Centrum Informatycznego Na podstawie 6 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Regulamin organizacyjny Zarządzenie nr 9/2015 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 3 z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ nazwa imię i nazwisko Rzecznik Prasowy Do zadań Rzecznika Prasowego należy współpraca ze środkami masowego przekazu, w tym poprzez organizowanie konferencji prasowych oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 W ŁAŃCUCIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 W ŁAŃCUCIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 W ŁAŃCUCIE ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Łańcucie, zwany dalej Regulaminem, określa organizację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 10 W TYCHACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 10 W TYCHACH REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 10 W TYCHACH SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I: Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II: Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III: Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV: Zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W KRAPKOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W KRAPKOWICACH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/101/2011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 grudnia 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W KRAPKOWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny określa wewnętrzną organizację i zadania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMI ORGA IZACYJ Y PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PLEWISKACH

REGULAMI ORGA IZACYJ Y PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PLEWISKACH REGULAMI ORGA IZACYJ Y PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PLEWISKACH SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA CIECHANÓW ROZDZIAŁ V STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA CIECHANÓW ROZDZIAŁ V STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU Załącznik do Zarządzenia Nr 115/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 01.06.2017 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA CIECHANÓW ROZDZIAŁ V STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU 30. W skład Urzędu wchodzą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, zwane dalej Centrum, działa na podstawie obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZERSKU 1. Regulamin Organizacyjny Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku, zwany dalej regulaminem, określa zasady wewnętrznej organizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KANCELARII SEJMIKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KANCELARII SEJMIKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY KANCELARII SEJMIKU Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Poznań..2008r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Kancelaria Sejmiku, działa na podstawie: 1. Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel./fax. +48 / 22 779-33 57; tel. kom. +48 / 695-195-697 e-mail: mdk@pmdk-otwock.pl www:

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Kościerzyna. z dnia r.

Burmistrz Miasta Kościerzyna. z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2013 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 15.04.2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościerzynie Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie : uchwalenia na wniosek Zarządu Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Związku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, zwany dalej Regulaminem, określa: 1) zakres działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. Rozdział I I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. Rozdział I I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Rozdział I I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych jest jednostką organizacyjną Gminy Góra Kalwaria w dalszych rozdziałach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Gminy Czerwonak z dnia. 2016 roku STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Samorządowa Administracja Placówek

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin organizacyjny Przedszkola Samorządowego w Dobrzyniu nad Wisłą, określa organizację

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 58/03

Zarządzenie Nr 58/03 Zarządzenie Nr 58/03 Wójta Gminy Stare Bogaczowice z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stare Bogaczowice. Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Piotr Jedliński Prezydent Miasta Koszalina

Piotr Jedliński Prezydent Miasta Koszalina Piotr Jedliński Prezydent Miasta Koszalina Piotr Jedliński wybrany ponownie przez Mieszkańców Koszalina w wyborach, które odbyły się; I tura 16 listopada 2014 r., II tura 30 listopada 2014 r. zgodnie z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W KOŁOBRZEGU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W KOŁOBRZEGU Uchwała Nr XX/141/2012 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, zmieniona uchwałą Nr V/35/2015 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Czerwonaku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOŚCIERSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOŚCIERSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.126.2014 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 08.09.2014r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOŚCIERSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

STATUT STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE

STATUT STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/479/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28.06.2006 r. STATUT STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Starostwo Powiatowe w Gryfinie zwane dalej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 101/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ. z dnia 23 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 101/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ. z dnia 23 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 101/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie podziału zadań pomiędzy Burmistrzem Miasta i Zastępcami, upoważnienia do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LV/732/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30września 2010 roku

Uchwała Nr LV/732/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30września 2010 roku Uchwała Nr LV/732/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30września 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej Kalisza. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Zarządzenie Nr 7/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie : wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 39/197/2015 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 39/197/2015 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR 39/197/2015 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Polkowicach Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku zmieniające zarządzenie nr 178/2015 z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 lipca 2016 r. Poz. 3767 UCHWAŁA NR 247/2016 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r. ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Klembów Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Biuro Prawne zwane dalej Biurem działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r.

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ZABRODZIU. Część I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ZABRODZIU. Część I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Zabrodzie Nr 4/2013 z dnia 28 stycznia 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ZABRODZIU Część I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały Nr 208/438/14 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia26 maja 2014r. POWIATOWY URZĄD PRACY W DZIERŻONIOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzierżoniów, 2014r. Rozdział I Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIELNICOWEGO DOMU KULTURY BRONOWICE PROJEKT

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIELNICOWEGO DOMU KULTURY BRONOWICE PROJEKT w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu Organizacyjnego Dzielnicowego Domu Kultury Bronowice". REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIELNICOWEGO DOMU KULTURY BRONOWICE PROJEKT Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 247/2016 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 23 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR 247/2016 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 23 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR 247/2016 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Siemianowicach Śląskich. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 23/2012 Kierownika MGOPS w Wieluniu z dnia 02.07.2012 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Miejsko-Gminny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Załącznik do uchwały Nr XXVII/506/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 listopada 2012 r. REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Straży

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach. Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło nad Notecią, dnia 14 września 2017r. str. 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 196/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 lipca 2016

Zarządzenie nr 196/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 lipca 2016 Gmina Zblewo ul.główna 40 83-210 Zblewo WOJT GMINY ZBLEWO Zblewo,20 16-07 -15 ZRO.0050.63.2016 Zarządzenie nr 196/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 lipca 2016 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r.

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28*46-081 Dobrzeń Wielki* tel./fax (77) 4032550 e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl GOPS.101.1010-1.21.2011 Zarządzenie z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W WAŁBRZYCHU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W WAŁBRZYCHU Załącznik do zarządzenia nr 476/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 11 czerwca 2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W WAŁBRZYCHU 2 DZIAŁ I ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA URZĘDU ROZDZIAŁ I Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2013 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ośrodka Pomocy Społecznej w OŻAROWICACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY BODZECHÓW

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY BODZECHÓW REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY BODZECHÓW ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Urząd Gminy Bodzechów jest jednostką organizacyjną przy pomocy, której Wójt Gminy Bodzechów realizuje zadania Gminy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach zwanego dalej Zespołem

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach zwanego dalej Zespołem Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach zwanego dalej Zespołem Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 08 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 08 września 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.126.2014 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 08 września 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościerzynie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej

Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa szczegółową organizację wewnętrzną i tryb pracy Gminnego Zespołu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 31.07.2009r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO 1. 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W MICHAŁOWIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W MICHAŁOWIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 102/06 WÓJTA GMINY MICHAŁOWO Z DNIA 31.03.2006R. określa: REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W MICHAŁOWIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin organizacyjny Urzędu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/277/99 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 4 listopada 1999r.

UCHWAŁA NR XII/277/99 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 4 listopada 1999r. UCHWAŁA NR XII/277/99 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH z dnia 4 listopada 1999r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej - Straż Miejska w Gliwicach (tekst ujednolicony ze zmianami wynikającymi z uchwał:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA LUBLIN

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA LUBLIN Załącznik do uchwały nr 307/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22 grudnia 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA LUBLIN ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Straży

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/88/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

Uchwała Nr XVII/88/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego EKO-PRZYSZŁOŚĆ Uchwała Nr XVII/88/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 9 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku Międzygminnego "EKO PRZYSZŁOŚĆ"

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20/2014 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

ZARZĄDZENIE NR 20/2014 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. ZARZĄDZENIE NR 20/2014 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 518/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 518/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2015 roku Zarządzenie Nr 518/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2015 roku zmieniające zarządzenie nr 178/2015 z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarzadzenia2/2009 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W TYCHACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM. z dnia 11 grudnia 2015 roku

Kraków, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM. z dnia 11 grudnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 8161 UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie utworzenia centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 maja 2015 r. Poz. 2551 UCHWAŁA NR 54/2015 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 203/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 1 lutego 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR 203/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 1 lutego 2007 roku ZARZĄDZENIE NR 203/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 1 lutego 2007 roku w sprawie zasad podpisywania pism i dokumentów. Na podstawie art. 31 i 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/185/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 października 2011 roku

Uchwała Nr XV/185/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 października 2011 roku Uchwała Nr XV/185/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 października 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej Kalisza. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 397/OU/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 9 maja 2017 r.

Zarządzenie Nr 397/OU/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 9 maja 2017 r. Zarządzenie Nr 397/OU/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Pani Iwonie Wójcik Sekretarzowi Miasta Słupska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Urzędu Gminy w Dąbiu. Postanowienia ogólne. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Dąbiu, zwany dalej Regulaminem, określa:

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Urzędu Gminy w Dąbiu. Postanowienia ogólne. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Dąbiu, zwany dalej Regulaminem, określa: Załącznik do Zarządzenia Nr 71/09 Wójta Gminy Dąbie z dnia 20.08.2009r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Urzędu Gminy w Dąbiu Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Dąbiu, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo