KARTOGRAFICZNA METODA REPREZENTACJI WIEDZY W EKSPERTOWYM SYSTEMIE JAKO CI KSZTAŁCENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTOGRAFICZNA METODA REPREZENTACJI WIEDZY W EKSPERTOWYM SYSTEMIE JAKO CI KSZTAŁCENIA"

Transkrypt

1 KARTOGRAFICZNA METODA REPREZENTACJI WIEDZY W EKSPERTOWYM SYSTEMIE JAKO CI KSZTAŁCENIA TOMASZ DUDEK Wydział Informatyki, Politechnika Szczeci ska Streszczenie W artykule zaprezentowano zastosowanie kartograficznej metody reprezentacji wiedzy w ekspertowym systemie oceny jako ci kształcenia szkoły wy szej. Taka reprezentacja zapewni integracj heterogenicznych ródeł danych oraz otwarto systemu na nowe ródła ocen. Słowa kluczowe: reprezentacja wiedzy, ontologie, integracja danych, doradcze systemy ekspertowe, ocena jako ci kształcenia. KNOWLEDGE REPRESENTAION WITH CARTOGRAPHIC METHOD FOR EDUCATION S QUALITY EXPERT SYSTEM Summary This article gives a summary of knowledge representaion based on cartographic method for education s quality expert system. Such representation will provide heterogeneous data sources integration as well as system s readiness for those new datas. Keywords: knowledge representaion, ontologies, data integration, education's quality estimation, advisory expert systems. 1. Wprowadzenie Do oceny działania organizacji, firmy, instytucji stosuje si systemy informatyczne wspomagaj ce te działania. Do grupy takich systemów nale te, które wspomagaj diagnozowanie stanu. Jedn z klas systemów diagnostycznych s tzw. systemy ekspertowe, w których gromadzi si dane o zachodz cych procesach diagnozowanych a nast pnie w oparciu o metody wywodu wiedzy dokonuje oceny stanu. W przypadku uczelni wy szych jako instytucji i wiadczonych przez nie usług edukacyjnych chodzi tu o najcz ciej o diagnoz jako ci kształcenia. Diagnostyczny system ekspertowy oceny jako ci kształcenia w szkole wy szej mo e dostarczy niezb dnych danych w celu wypracowania wła ciwej diagnozy i decyzji zwi zanych z realizacj procesów edukacyjnych. System taki mo e by zasilany z wielu ródeł danych. Takimi danymi mog by ró ne rankingi przeprowadzane przez media, ankiety czy instrukcje wewn trzne pomiarów realizowane w szkołach wy szych w my l zarz dzania jako ci kształcenia.

2 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 7, Dane ródłowe w ekspertowym systemie jako ci kształcenia. Potrzeba budowy doradczych systemów jako ci kształcenia wynika z nast puj cych przesłanek: Szkoły wy sze w ramach wewn trznych systemów oceny realizuj ocen jako ci wiadczonych usług edukacyjnych, w warunkach konkurencji tych usług, Oceny jako ci kształcenia ma wielokryterialny i zmienny w czasie charakter, Do oceny wykorzystuje si ró ne ródła danych, o strukturze zmiennej w czasie, Na rynku edukacyjnym jest konkurencja i szkoły wy sze zmuszone s do szybkiego dostosowywania narz dzi informatycznych do nowych potrzeb i nowych ródeł danych, Nad jako ci kształcenia realizowany jest administracyjny nadzór Pa stwowej Komisji Akredytacyjnej (PAKa). Charakterystycznymi cechami systemów wspomagaj cych ocen jako ci kształcenia (w tym równie diagnostycznych systemów ekspertowych) s : rozmaite mierniki oceny jako ci, ró ne poziomy odniesienia miar jako ci (kontrola wewn trzna i zewn trzna), zmienne wagi i miary jako ci kształcenia (trudne do przewidzenia w przyszło ci, wielorakie ródła dla odmiennych metod wywodu wiedzy, ró ne ródła danych (np. ankiety, oceny, rankingi) odmiennych typów (liczby, rangi, opisy) i struktur. Dodatkowo w systemach wspomagaj cych ocen jako ci kształcenia mog by przechowywane nie tylko ró ne miary procesu kształcenia (stany diagnozy), których mo e by wiele, ale mog one opiera si na ró nym sposobie widzenia pomiaru jako ci kształcenia. Dodatkowo ka da taka ocena mo e odwzorowywa swoisty punkt widzenia oceniaj cego. Zmianie w czasie ulega równie sam model kształcenia, metody, rodki, cele kształcenia i podmiot kształcenia. Pojedyncze oceny procesu kształcenia mo na uzna za oceny fragmentaryczne zmienne w czasie i to nie tylko w sensie warto ci, ale równie w sensie przyj tych kryteriów (mierników) tej oceny. Potrzeba reprezentacji danych i wiedzy w doradczym systemie ekspertowym oceny jako ci kształcenia wymaga integracji heterogenicznych ródeł danych, w formie jednolitej reprezentacji danych i wiedzy, Taka integracja jest równie wskazana ze wzgl du na ró ne poziomy odniesienia miar jako ci, np. ocena jako ci kształcenia prorynkowa, pro-społeczna, czy mo e proabsolwencka. Proces zintegrowanej reprezentacji danych w diagnostycznym systemie ekspertowym nie powinien ogranicza si jedynie do gromadzenia danych o ocenach jako ci kształcenia, czy ocenach aspektów procesu kształcenia w jednej wspólnej kolekcji danych, która mo e si zmienia strukturalnie w czasie, np. tworzone s nowe rankingi szkół, opracowywane s unowocze nione systemy jako ci, zmieniaj si standardy kształcenia, itp.

3 64 Tomasz Dudek Kartograficzna metoda reprezentacji wiedzy w ekspertowym systemie jako ci kształcenia Integracja danych w ocenie kształcenia nie jest te tylko integracj danych o zmiennych strukturach danych nawet wtedy, gdy w gr wchodzi uj cie historyczne tych danych. Integracja danych o ocenie poziomu kształcenia powinna spowodowa dodatkowo, e informatyczny system oceny (diagnostyczny system ekspertowy) b dzie zdolny do uzupełnienia zgromadzonych ocen o wnioski, czy informacje podane niejawnie, ale wynikaj ce ze zgromadzonych i zintegrowanych ze sob danych. 3. Ontologie w opisie danych systemu ekspertowego. Do opisu kolekcji danych ródłowych w systemie ekspertowym, zwłaszcza trudnych do zintegrowania mo na wykorzysta logik opisow (ang. Description Logics DL), która zajmuje si badaniem systemów terminologicznych danej dziedziny zainteresowa. Dziedzina zainteresowa to tzw. uniwersum. W tym przypadku tym uniwersum s oceny jako ci kształcenia aktualnie dost pne i te, które pojawi si w przyszło ci. Uniwersum składa si z tzw. osobników. Osobniki to pojedyncze oceny wykonane w procesie oceny kształcenia. W logice opisowej dan dziedzin zainteresowa (tu oceny procesu kształcenia) charakteryzuje si z u yciem tzw. ontologii. Wg literatury (2004) w ontologii wyró nia si dwa podstawowe elementy, tzw. terminologi i opis wiata. Terminologia słu y przede wszystkim do wyszczególnienia poj, które s zwi zane z opisem dziedziny zainteresowa. Terminologia okre la równie zwi zki pomi dzy tymi poj ciami. Druga składowa ontologii tzw. opis wiata, który przyporz dkowuje poj ciom z terminologii osobniki (elementy uniwersum) i okre la powi zania pomi dzy osobnikami za pomoc relacji najcz ciej binarnych. Poj cia w DL cz sto w literaturze nazywa si konceptami. Zakresem konceptu jest zbiór osobników, które mo na za pomoc danego konceptu (poj cia) opisa. Osobniki to wyst pienia konceptu. W ród konceptów wyró nia si tzw. koncepty atomowe (proste) i zło one. Koncept atomowy jest okre lony przez pojedyncz nazw, np. punktualno. Koncepty zło one budowane s z konceptów atomowych w oparciu o konstruktory (operatory) logiki opisowej. Takimi operatorami (konstruktorami) w DL s : Suma zakresu dwóch konceptów oznaczona symbolem, Cz wspólna dwóch konceptów oznaczona symbolem, Dopełnienie zakresu konceptu do uniwersum realizowane z u yciem symbolu, Osobnik b d cy w relacji wył czne z wyst pieniem jednego konceptu, Osobnik b d cy w relacji z przynajmniej jednym wyst pieniem danego konceptu. Dla pełno ci definicyjnej przyjmuje si, e konceptami s równie uniwersum oraz koncept pusty. Koncepty te mo na oznaczy odpowiednio symbolami, gdzie koncept pusty to symbol a uniwersum T. Podstaw budowy terminologii w ontologii s aksjomaty. Do zbioru aksjomatów nale : równowa no ci, podrz dno ci.

4 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 7, Aksjomat równowa no ci stwierdza, e zakresy konceptów s równe i oznacza si go symbolem, a aksjomat podrz dno ci stwierdza, e zakres jednego konceptu jest w relacji zawierania si w zakresie innego konceptu. Aksjomat ten oznaczany jest symbolem. Aby zintegrowa ró ne ródła danych w praktyce zacz to integrowa ontologie odpowiadaj ce ródłom danych. W ród metod, które integruj wiele ontologii mo na wyró ni nast puj ce metody: Przekształcenie jednej ontologii w drug ontologi, Ł czenie ontologii we wspóln ontologi, Odwzorowanie ontologii cz stkowych w tzw. ontologii globalnej. Przekształcenie jednej ontologii w drug wymaga doboru metody tego przekształcenia w zale no ci od ontologii ródłowych. Dla dwóch dowolnych ontologii proces tego przekształcenia nale y zrealizowa od pocz tku wg swoistej dla tych ontologii metody. Gdy pojawi si nowe ontologie ródłowe, to przekształcenie to nale y znów zrealizowa na swoisty dla tych ontologii sposób. Takie rozwi zanie nie jest do przyj cia w odniesieniu do integracji w systemie, w którym pojawi si w czasie nowe ontologie o nieprzewidywalnej strukturze. Wg literatury (1997) ł czenie ontologii (ang. Ontology Mering) zostało zaprezentowane jako proces znajdywania elementów wspólnych mi dzy dwoma ontologiami. W ten sposób zostanie utworzona nowa ontologia, która zawiera b dzie terminologie z obu ontologii ródłowych. W literaturze (2005) w ród metod odwzorowania ontologii cz stkowych we wspóln ontologi globaln znana jest metoda ELPAR (ang. Extraction of Least Probable Atomic Regions). Metod t oparto na tzw. kartograficznej reprezentacji wiedzy i logice opisowej DL. W klasycznym podej ciu na ogół zakłada si, e terminologia nie mo e by aktualizowana w czasie pracy systemu, co ogranicza zastosowanie tej metody do rozwa anego przykładu, gdzie terminologie i koncepty (kryteria jako ci miary i oceny wiadczonych usług edukacyjnych) s zmienne w czasie. 4. Metoda kartograficznej reprezentacji wiedzy w ekspertowym systemie oceny jako ci kształcenia. Metoda ta pozwala przedstawi zale no ci wyst puj ce pomi dzy poj ciami pewnej terminologii, jak równie stopniowo (wraz z pozyskiwana wiedz ) przyporz dkowywa indywidualne obiekty tym poj ciom. Zale no ci mo na przedstawi w postaci tzw. mapy konceptów, której efektywno budowy stanowi kluczowe zagadnienie z punktu widzenia stosowania metody kartograficznej. Podstaw kartograficznej reprezentacji wiedzy jest zało enie, e dziedzina, dla której tworzy si ontologie składa si z pewnych niepodzielnych obszarów, tzw. regionów, które nie zawieraj adnych innych podobszarów. Dodatkowo, rozpatruj c kartograficzn reprezentacj wiedzy zakłada si, e najwi ksz liczb wnioskowa mo na uzyska w czasie gromadzenia danych w systemie a nie w czasie udzielania odpowiedzi na zapytanie. Przy zastosowaniu wiedzy kartograficznej, baza wiedzy systemu jest wzbogacana o nowe asercje, a nie o nowe aksjomaty czy terminologie. Dlatego w klasycznym podej ciu na ogół zakłada si, e terminologia nie mo e by

5 66 Tomasz Dudek Kartograficzna metoda reprezentacji wiedzy w ekspertowym systemie jako ci kształcenia aktualizowana w czasie pracy systemu, co ogranicza zastosowanie tej metody do rozwa anego przykładu, gdzie terminologie i koncepty (kryteria jako ci miary i oceny wiadczonych usług edukacyjnych) s zmienne w czasie. W metodzie tej, zakłada si, e w systemie oceny kształcenia w chwili czasu t dost pnych jest n heterogenicznych ródeł danych Z 1, Z 2, Z n zgromadzonych w formie np. baz danych, które b d z udziałem eksperta opisane ontologiami O 1 (t), O 2 (t), O n (t). Dla tych ontologii w systemie zostanie zbudowana ontologia globalna OG(t). Zasady budowy tej ontologii globalnej zostan zaprezentowane poni ej. Dla tych ródeł danych i odpowiednich ontologii cz stkowe O 1 (t), O 2 (t),, O n (t) zostan opracowane terminologie odpowiednio T 1, T 2,, T n. Podstaw metody reprezentacji wiedzy w systemie ekspertowym jest konstrukcja ontologii globalnej OG(t) i terminologii globalnej TG. Kolejnym krokiem metody b dzie okre lenie funkcji przej z ontologii globalnej do ka dej z ontologii cz stkowych i odwrotnie w formie tzw. tablic przej cia. Tablice przej cia z terminologii TG do T i (dla i=1, 2,, n) pozwalaj w jednym systemie operowa na ontologiach i ródłach danych cz stkowych a tak e na zintegrowanej ontologii i wspólnych zintegrowanych danych reprezentowanych poprzez koncepty w globalnej ontologii. Ontologia OG(t) globalna stanowi zintegrowany model danych w chwili t. Opis dowolnego ródła danych Z i (gdzie i=1,2, N) w bazie wiedzy systemu ekspertowego posiada logiczny model bazy danych, oznaczony jako MLZ i. Tu system zarz dzania danymi odwzorowuje taki model w fizyczny model zapisu danych MFZ i (i=1,2, N). Model logiczny MLZ i ródła danych Z i (i=1, 2,, N) odpowiada konceptom zawartym zarówno w terminologii T i jak i w terminologii globalnej TG, co dowodzi integracji heterogenicznych ródeł danych w systemie w jedn zintegrowan reprezentacj wiedzy. Poni ej zaprezentowano przykład scalania dwóch ontologii z dziedziny kontroli jako ci kształcenia. Niech jedn z ontologii cz stkowych (O 1 ), b dzie ontologia adekwatna do ródła danych Z 1 oparta na takich konceptach jak: program (nauczania), tre ci programowe, przekaz, wymagania, metoda zaliczenia, ocena a ontologia cz stkowa O 1 opisana jest nast puj c terminologi zgodna z zapisem logicznym: ocena przekaz program wymagania ocena pozytywna ocena ocena pozytywna ocena pozytywna. ocena ocena negatywna ocena pozytywna ocena ocena pozytywna ocena negatywna gdzie symbolami oznaczono koniunkcj konceptów a oznacza zbiór pusty. Rysunek 1. Terminologia dla ródła numer jeden ( ródło: opracowanie własne)

6 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 7, Niech inn ontologi cz stkow O 2, b dzie ontologia adekwatna do ródła danych Z 2 z takimi konceptami jak: rozkład zaj, metoda realizacji, kompetencja, ocena, przygotowanie (do zaj ) i terminologi T2 zgodn z nast puj cym zapisem logicznym: przygotowanie rozkład zaj metody realizacji kompetencja przygotowanie do zaj kompetencja ocena pozytywna ocena pozytywna. ocena ocena negatywna ocena pozytywna ocena ocena pozytywna ocena negatywna Rysunek 2. Terminologia dla ródła numer dwa ( ródło: opracowanie własne) Wówczas ontologia globalna obejmuje koncepty i relacje mi dzy nimi, opisane nast puj c terminologi : ocena_programu przekaz tre _programu wymagania maocena. ocena_programu ocena_pozytywna ocena_negatywna (koncept pusty) ocena_negatywna ocena_pozytywna T (uniwersum) ocena_pozytywna ocena_programu ocena_negatywna ocena_pozytywna ocena_programu Rysunek 3. Obszary terminologii globalnej ( ródło: opracowanie własne)

7 68 Tomasz Dudek Kartograficzna metoda reprezentacji wiedzy w ekspertowym systemie jako ci kształcenia Kolejnym etapem opracowanej metody integracji heterogenicznych ródeł danych Z 1 i Z 2 i odwzorowania wiedzy w ontologii globalnej jest okre lenie funkcji przej cia miedzy ontologi globaln a ontologiami cz stkowymi i odwrotnie. Dla rozwa anego przykładu funkcje przej cia s w tym przypadku zgodne z tablic 1.

8 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 7, Tablica 1. Funkcje przej cia miedzy ontologiami ( ródło: opracowanie własne) Rodzaj funkcji przej cia Funkcja OG O 1 gdzie O 1 = {Z 1, G 1,T 1,} Funkcja O 1 OG gdzie O 1 = {Z 1, G 1,T 1,} Funkcja OG O 2 gdzie O 2 = {Z 2, G 2,T 2,} Funkcja O 2 OG gdzie O 2 ={Z 2, G 2,T 2,} Definicja funkcji Adaptacyjny charakter metody reprezentacji wiedzy. Je li w chwili t+ t pojawiło si nowe ródło danych, nowa ocena usług edukacyjnych to w opracowanej metodzie ekspert, z u yciem systemu zgodnego z koncepcj zaprezentowan na rys. 1, opracuje now ontologi dla tego ródła danych, oznaczon symbolicznie jako O new (t+ t) a nast pnie opracowuje ontologi globaln OG (t+ t) z ontologii cz stkowych OG(t) i O new (t+ t). Nast pnie konstruuje si funkcje przej cia z ontologii globalnej OG (t+ t) do ontologii cz stkowych OG(t) i O new (t+ t) i funkcje odwrotne przej cia z ontologii cz stkowych OG(t) i O new (t+ t) do ontologii globalnej OG (t+ t). Dalsze funkcjonowanie systemu realizowane jest w oparciu o now ontologi globaln OG (t+ t). Takie działanie systemu umo liwia adaptacj ontologii globalnej do nowych ródeł danych w czasie, gdy takie ródła pojawi si w systemie.

9 70 Tomasz Dudek Kartograficzna metoda reprezentacji wiedzy w ekspertowym systemie jako ci kształcenia W metodzie kartograficznej reprezentacji wiedzy, w procesie konstrukcji ontologii globalnej z ontologii lokalnych w dowolnej chwili t mo liwe jest równie u ycie nie tylko przekształce konceptów ontologii globalnej w koncepty lokalne i odwrotnie, ale równie mo liwe jest dodatkowo zastosowanie przekształce konceptów w tzw. synonimy a tak e mo liwe jest u ycie współczynników zgodno ci poj i synonimów (współczynniki wzajemnego dostosowania poj stanowi cych koncepty lub synonimy). 6. Koncepcja systemu ekspertowego z wykorzystaniem metody. Zaprezentowana metoda integracji heterogenicznych ródeł danych oparta na zmiennych w czasie ontologiach adekwatnych do ródeł danych i budowie ontologii globalnej mo e by wykorzystane w diagnostycznym systemie oceny jako ci kształcenia. Na rys. 4 zaprezentowano ogóln koncepcj takiego systemu. Rysunek 4. Koncepcja systemu ekspertowego do diagnozowania jako ci kształcenia ródło: opracowanie własne System ten mógłby słu y do diagnozowania jako ci kształcenia w wiadczeniu usług edukacyjnych. Główn cech takiego systemu jest integracja funkcji i danych w systemie oraz jego otwarty charakter na nowe ródła (struktury) danych, ró ne sposoby obróbki danych i metody wywodu wiedzy.

10 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 7, Podsumowanie Zaprezentowana metoda pozwoli zintegrowa heterogeniczne ródła danych w postaci jednolitej zintegrowanej struktury, b d cej reprezentacj wiedzy w systemie ekspertowym. Reprezentacja ta oparta jest na ontologii globalnej utworzonej z wielu ontologii cz stkowych, które mog w czasie si znów pojawi, gdy tylko powstanie nowe ródło danych. Uzupełnieniem metody s opracowane funkcje przej cia miedzy ontologiami cz stkowymi a ontologi globalna i odwrotnie. Zapewni to niezale no ekspertowego systemu oceny jako ci kształcenia szkoły wy szej od nowych i zmiennych w czasie struktur danych ródłowych. Bibliografia 1. Sowa J. (1997) Electronic communication In the onto-std mailing list 2. Doerr M.S. (2001a) Semantic problems of thesaurus mapping. Journal of Digital Information, 3. Pankowski T. (2001b) Integracja i przetwarzanie heterogenicznych ródeł danych w bazach obiektów cz ciowo etykietowanych. Materiały III Krajowej Konferencji n.t. Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu in ynierskim, Kraków 4. Staab S., Studer R. (2004) Handbook on ontologies. Springer Verlag 5. Goczyła K., Grabowska T. (2005) Metoda ELPAR ł czenia ontologii oparta na ich kartograficznej reprezentacji, I Krajowa Konferencja Naukowa Technologie Przetwarzania Danych Pozna TOMASZ DUDEK Instytut Systemów Informatycznych Wydział Informatyki Politechnika Szczeci ska ul. ołnierska Szczecin Tel. (091)

OCENA EFEKTYWNO CI BUDOWY LUB MODERNIZACJI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W PRZEDSI BIORSTWACH

OCENA EFEKTYWNO CI BUDOWY LUB MODERNIZACJI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W PRZEDSI BIORSTWACH IWONA PISZ Politechnika Opolska OCENA EFEKTYWNO CI BUDOWY LUB MODERNIZACJI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W PRZEDSI BIORSTWACH Streszczenie Informacja staje si obecnie jednym z najwa niejszych czynników produkcji.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA

MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA OLGA PILIPCZUK Politechnika Szczeci ska Streszczenie W pracy zaprezentowano model analitycznego systemu

Bardziej szczegółowo

PODEJ CIA STOSOWANE WE WSPOMAGANIU STEROWANIA SIECI WODOCI GOW

PODEJ CIA STOSOWANE WE WSPOMAGANIU STEROWANIA SIECI WODOCI GOW PODEJ CIA STOSOWANE WE WSPOMAGANIU STEROWANIA SIECI WODOCI GOW IZABELA ROJEK Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Streszczenie W referacie przedstawiono podej cia stosowane we wspomaganiu sterowania

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI ORGANIZACJI I PORZ DKOWANIA DANYCH NA POZIOMIE SEMANTYCZNYM W NAUKACH PRZYRODNICZYCH 1 WALDEMAR KARWOWSKI

TECHNIKI ORGANIZACJI I PORZ DKOWANIA DANYCH NA POZIOMIE SEMANTYCZNYM W NAUKACH PRZYRODNICZYCH 1 WALDEMAR KARWOWSKI TECHNIKI ORGANIZACJI I PORZ DKOWANIA DANYCH NA POZIOMIE SEMANTYCZNYM W NAUKACH PRZYRODNICZYCH 1 WALDEMAR KARWOWSKI Streszczenie W pracy przedstawiono znaczenie podej cia opartego na technologiach semantycznych

Bardziej szczegółowo

WZÓR DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO TEORIA i PROBLEMY PRAKTYCZNE

WZÓR DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO TEORIA i PROBLEMY PRAKTYCZNE WZÓR DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO TEORIA i PROBLEMY PRAKTYCZNE PIOTR O D Y SKI Fundacja Informatyki i Zarz dzania Streszczenie Przedstawiono podstawowe informacje o wzorze dokumentu elektronicznego wykorzystuj

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA OUTSOURCINGU INFORMATYCZNEGO W JEDNOSTKACH SAMORZ DOWYCH

IDENTYFIKACJA OUTSOURCINGU INFORMATYCZNEGO W JEDNOSTKACH SAMORZ DOWYCH IDENTYFIKACJA OUTSOURCINGU INFORMATYCZNEGO W JEDNOSTKACH SAMORZ DOWYCH RYSZARD BUDZI SKI AGATA WAWRZYNIAK Uniwersytet Szczeci ski Streszczenie W artykule zaprezentowany został problem identyfikacji outsourcingu

Bardziej szczegółowo

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Marek Piotrów Projektowanie systemu do zarz dzania Autoryzowan Stacj Obsługi Subaru Promotor: Prof. Dr Hab. In. Viktor A. Vlasenko Kierunek: Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PORTALU INTERNETOWEGO DLA ORGANIZACJI STUDENCKIEJ AIESEC POZNA

BUDOWA PORTALU INTERNETOWEGO DLA ORGANIZACJI STUDENCKIEJ AIESEC POZNA BUDOWA PORTALU INTERNETOWEGO DLA ORGANIZACJI STUDENCKIEJ AIESEC POZNA WALDEMAR KARWOWSKI ARKADIUSZ ORŁOWSKI MACIEJ GROCHOWSKI SGGW Warszawa Streszczenie Coraz cz ciej organizacje wykorzystuj portale internetowe,

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE SEMANTYCZNE W OBSZARZE E-COMMERCE

TECHNOLOGIE SEMANTYCZNE W OBSZARZE E-COMMERCE TECHNOLOGIE SEMANTYCZNE W OBSZARZE E-COMMERCE AGNIESZKA KONYS Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie W niniejszym artykule podj to problem analizy bie cego stanu bada w

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE MODELI REFERENCYJNYCH PODCZAS WDRO ENIA STANDARDOWEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYKORZYSTANIE MODELI REFERENCYJNYCH PODCZAS WDRO ENIA STANDARDOWEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WYKORZYSTANIE MODELI REFERENCYJNYCH PODCZAS WDRO ENIA STANDARDOWEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO MAGDALENA KOTARBA Uniwersytet Warszawski Streszczenie Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

BENCHMARKING W SYSTEMACH BUSINESS INTELLIGENCE

BENCHMARKING W SYSTEMACH BUSINESS INTELLIGENCE BENCHMARKING W SYSTEMACH BUSINESS INTELLIGENCE KRZYSZTOF MICHALAK Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie W artykule przedstawione zostały problemy zwi zane z optymalizacj

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS

KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS Streszczenie Celem artykułu jest wskazanie czynników, które wpływaj na powodzenie projektów informatycznych. Artykuł

Bardziej szczegółowo

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W artykule zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR Streszczenie Systemowe uj cie działa, które s ukierunkowane na zagwarantowanie powtarzalnej jako ci procesów i wyrobów w przedsi

Bardziej szczegółowo

REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS.

REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS. REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS. MIECZYSŁAW JAGODZI SKI AGATA GORAUS Politechnika l ska Streszczenie Streszczenie: W pracy przedstawiono przykład wdro enia IFS Applications,

Bardziej szczegółowo

NARZ DZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJ CE DOBÓR SKALOWALNYCH SKŁADNIKÓW OPROGRAMOWANIA (COTS)

NARZ DZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJ CE DOBÓR SKALOWALNYCH SKŁADNIKÓW OPROGRAMOWANIA (COTS) NARZ DZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJ CE DOBÓR SKALOWALNYCH SKŁADNIKÓW OPROGRAMOWANIA (COTS) JAROSŁAW W TRÓBSKI AGNIESZKA KONYS WALDEMAR WOLSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie

Bardziej szczegółowo

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS Streszczenie Artykuł opisuje mi dzynarodowy standard opisu produktów

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP DOSKONALENIE ROZWI ZA LOGISTYKI, JAKO REZULTAT PROCESÓW INWESTYCYJNYCH I ZASTOSOWA SYSTEMU KLASY ERP MS DYNAMICS AX W PRZEDSI BIORSTWIE BELMA ACCESSORIES SYSTEMS SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY LUDOSŁAW DRELICHOWSKI

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE JAKO CI USŁUG W OPIECE ZDROWOTNEJ

ZARZ DZANIE JAKO CI USŁUG W OPIECE ZDROWOTNEJ ZARZ DZANIE JAKO CI USŁUG W OPIECE ZDROWOTNEJ JÓZEF FR Uniwersytet Szczeci ski Streszczenie W pracy przedstawiono istotne aspekty zarz dzania jako ci usług w opiece zdrowotnej. Podano definicj usług zdrowotnych,

Bardziej szczegółowo

PRZEGL D METODYK I NARZ DZI MODELOWANIA INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA W NOTACJI UML 2.0

PRZEGL D METODYK I NARZ DZI MODELOWANIA INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA W NOTACJI UML 2.0 PRZEGL D METODYK I NARZ DZI MODELOWANIA INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA W NOTACJI UML 2.0 JAROSŁAW BECKER Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie W artykule dokonano

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I STANDARDY REPOZYTORIUM WIEDZY ZBUDOWANEGO DLA POTRZEB PROWADZENIA PROCESU NAUCZANIA

DEFINICJE I STANDARDY REPOZYTORIUM WIEDZY ZBUDOWANEGO DLA POTRZEB PROWADZENIA PROCESU NAUCZANIA DEFINICJE I STANDARDY REPOZYTORIUM WIEDZY ZBUDOWANEGO DLA POTRZEB PROWADZENIA PROCESU NAUCZANIA MAGDALENA CISZCZYK PRZEMYSŁAW RÓ EWSKI EMMA KUSZTINA Politechnika Szczeci ska Streszczenie Koncepcja digitalizacji

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE WYBORU SYSTEMU ZARZ DZANIA DOKUMENTAMI (CMS/DMS) TOMASZ KOMOROWSKI

WSPOMAGANIE PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE WYBORU SYSTEMU ZARZ DZANIA DOKUMENTAMI (CMS/DMS) TOMASZ KOMOROWSKI WSPOMAGANIE PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE WYBORU SYSTEMU ZARZ DZANIA DOKUMENTAMI TOMASZ KOMOROWSKI Streszczenie W niniejszej pracy poruszono problem wyboru systemu do zarz dzania dokumentami elektronicznymi

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE RYZYKIEM W PRZEDSI WZI CIACH INFORMATYCZNYCH

ZARZ DZANIE RYZYKIEM W PRZEDSI WZI CIACH INFORMATYCZNYCH ZARZ DZANIE RYZYKIEM W PRZEDSI WZI CIACH INFORMATYCZNYCH JACEK WINIARSKI Uniwersytet Gda ski Streszczenie W artykule została zaprezentowana problematyka ryzyka w pracach projektowych bran y IT. Wykazano,

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWA USŁUG INFORMATYCZNYCH NA TLE ZALECE BIBLIOTEKI ITIL MARCIN W. MASTALERZ

PERSPEKTYWA USŁUG INFORMATYCZNYCH NA TLE ZALECE BIBLIOTEKI ITIL MARCIN W. MASTALERZ PERSPEKTYWA USŁUG INFORMATYCZNYCH NA TLE ZALECE BIBLIOTEKI IL MARCIN W. MASTALERZ Streszczenie Tworzenie strategii informatyzacji przedsi biorstwa wymaga dostosowania jej zawarto ci do istniej cych standardów

Bardziej szczegółowo

BUSINESS INTELLIGENCE W ORGANIZACJACH SEKTORA MSP PROPOZYCJA METODYKI TWORZENIA

BUSINESS INTELLIGENCE W ORGANIZACJACH SEKTORA MSP PROPOZYCJA METODYKI TWORZENIA BUSINESS INTELLIGENCE W ORGANIZACJACH SEKTORA MSP PROPOZYCJA METODYKI TWORZENIA PRZEMYSŁAW LECH Uniwersytet Gda ski Streszczenie Systemy Business Intelligence (BI) w du ej mierze adresowane s do przedsi

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA Streszczenie Oprogramowanie oparte na mechanizmach Wiki coraz cz ciej znajduje zastosowanie w ró nego

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI WACŁAW SZYMANOWSKI Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

METODYKA ZARZ DZANIA PROJEKTAMI E-LEARNINGOWYMI

METODYKA ZARZ DZANIA PROJEKTAMI E-LEARNINGOWYMI METODYKA ZARZ DZANIA PROJEKTAMI E-LEARNINGOWYMI PIOTR GŁOWICKI GABRIEL ŁASI SKI Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Streszczenie Artykuł zawiera definicj oraz interpretacj poj cia nauczania elektronicznego;

Bardziej szczegółowo

JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK

JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK Streszczenie Sektor usług medycznych w Polsce ulega nieustannym zmianom. Proces transformacji ustrojowej, który dokonał si

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH AGNIESZKA DURAJ HANNA NIED WIEDZI SKA Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej Streszczenie Postrzeganie działalno ci organizacji pod k tem odbywaj cych si

Bardziej szczegółowo