Regulamin usługi Mail3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin usługi Mail3"

Transkrypt

1 Regulamin usługi Mail3 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług systemu Mail3 służącemu do masowej wysyłki wiadomości owych. Właścicielem i operatorem systemu jest firma K2 Search Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 44A, (dalej: Operator, Właściciel lub K2 Search ). I. Definicje 1) Mail3 narzędzie informatyczne służące do masowej wysyłki wiadomości do zdefiniowanych grup subskrybentów. Ponadto, umożliwia przechowywanie baz i zarządzanie nimi, a także tworzenie, zapisywanie i zarządzanie kreacjami mailingowymi. Operator systemu świadczy usługę dostępu do systemu Mail3. Dalej: System, Mail3, Narzędzie lub Usługa. 2) Klient podmiot zawierający umowę z operatorem o świadczenie usługi i posiadający na jej mocy konto w systemie. 3) Kreacja mailingowa plik HTML lub tekstowy zawierający stworzoną przez klienta wiadomość, mogący zawierać tekst i obrazki, wysyłany subskrybentom przy pomocy systemu. Dalej: kreacja, mailing, wiadomość owa. 4) Subskrybent posługujący się indywidualną skrzynką pocztową odbiorca wiadomości owych, który wyraził zgodę na otrzymywanie wiadomości od Klienta. (Dalej także: odbiorca). 5) Baza adresowa lista subskrybentów (dalej także: baza odbiorców, baza subskrybentów, baza). 6) Kanał płatności elektroniczny moduł rozliczeń między operatorem i klientem, wykorzystujący technologię firm trzecich (PayU, PayPal) służący wnoszeniu opłat za korzystanie z systemu przez klienta. 7) Usługodawca podmiot świadczący usługi na podstawie umowy tj. spółka K2 Search S.A. z siedzibą w Warszawie , ul. Domaniewska 44A, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem , NIP: II. Zawarcie umowy 1) Warunkiem korzystania z systemu Mail3 konieczne jest zawarcie umowy. W celu zawarcia umowy i dostępu do usługi konieczne jest dokonanie rejestracji za

2 pośrednictwem formularza rejestracyjnego, udostępnionego pod adresem lub 2) Rejestracja służy utworzeniu konta Klienta. Na adres Klienta zostaje wysłany z aktywnym odnośnikiem pozwalającym na potwierdzenie chęci rejestracji. Skutkiem braku potwierdzenia rejestracji w ciągu 24 godzin od otrzymania maila jest jej anulowanie, co uniemożliwia Klientowi korzystanie z narzędzia. 3) Po rejestracji, a przed rozpoczęciem z korzystania z systemu, Klient zobowiązany jest do podania podstawowych danych, koniecznych do świadczenia na rzecz Klienta Usług, to jest w szczególności: nazwy firmy, danych do kontaktu (adresu oraz telefonu, adresu siedziby), danych płatnika. 4) Z chwilą dokonania rejestracji Klient potwierdza, iż zaakceptował wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu. Akceptacja Regulaminu przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, że: zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia bez zastrzeżeń, dobrowolnie przystąpił do Umowy, dane zawarte w formularzu rejestracyjnym, a także oświadczenia złożone w Regulaminie, są zgodne z prawdą. III. Zasady korzystania z systemu Mail3 1) Operator udostępnia Klientom narzędzie informatyczne pod nazwą Mail3 służące masowej wysyłce wiadomości owych, dostępne pod adresem lub w modelu SaaS ( oprogramowanie jako usługa ). 2) Do korzystania z Systemu konieczne jest posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do Internetu, a w szczególności przeglądarkę internetową z włączoną obsługą technologii JavaScript i tzw. ciasteczek (ang. cookies). Dostęp do systemu możliwy jest tylko przez przeglądarkę internetową po uprzednim zakończeniu procesu rejestracji. 3) Zakładając konto w systemie klient zobowiązuje się postępować zgodnie z niniejszym Regulaminem, ustalonymi przez stowarzyszenie IAB Polska dobrymi praktykami marketingu, polityką antyspamową platformy Mail3 (http://files.mailing.system3.pl/polityka_antyspamowa.pdf) oraz obowiązującymi normami prawnymi. W szczególności zaś zobowiązuje się do: przestrzegania praw subskrybentów wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

3 przestrzegania Regulaminu oraz przepisów prawa właściwego przy dostępie i korzystaniu z Usług, w szczególności praw wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w szczególności rozsyłania niezamówionej informacji handlowej, odpowiedniego zabezpieczenia dostępu do Usług i korzystania z nich, w tym zabezpieczenia haseł wykorzystywanych przy dostępie i korzystaniu z Usług i nieudostępniania ich osobom nieuprawnionym; Klient odpowiada za naruszenie bezpieczeństwa danych spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem dostępu do Usługi i korzystania z nich, niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy w przypadku wykrycia nieautoryzowanego dostępu do Usługi, nieuprawnionego korzystania z Usług lub innego naruszenia bezpieczeństwa, 4) Klient zobowiązuje się korzystać z Usług w sposób zgodny z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, zgodnie z jej przeznaczeniem i powstrzymać od działań, które mogłyby doprowadzić do zakłócenia działania systemu, a także z poszanowaniem praw osób trzecich. 5) Klient zobowiązuje się w szczególności nie naruszać: ochrony danych osobowych, dóbr osobistych, w tym w szczególności wizerunku, prawa do prywatności lub tajemnicy korespondencji, praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich i pokrewnych (to jest majątkowych praw autorskich i osobistych praw autorskich) oraz praw własności przemysłowej (w tym praw do wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych), oraz know-how, tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnic zawodowych i tajemnic przedsiębiorstwa, bezpieczeństwa informacji, w tym informacji przetwarzanych w systemach teleinformatycznych, porządku publicznego, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów, w szczególności poprzez niezamieszczanie czy propagowanie określonych treści, w tym treści faszystowskich lub innych propagujących systemy totalitarne, nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, ze względu na płeć, rasowych i wyznaniowych, treści obraźliwych i wulgaryzmów,

4 praw Operatora i innych Użytkowników poprzez jakichkolwiek działania mogące utrudnić lub zakłócać funkcjonowanie Usług oraz korzystanie z Usług w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników. 6) Klient odpowiada za dostęp do Usług i korzystanie z nich przez osoby, które Klient upoważnił do dostępu lub korzystania z Usług, w tym za działania i zaniechania takich osób, a także za swoje działania lub zaniechania w zakresie zabezpieczenia dostępu do Usług. 7) Klient potwierdza, że jest świadom, iż korzystanie z Usług, jako usług świadczonych drogą elektroniczną, wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet. 8) Klient przy świadczeniu Usług wykorzystuje metody zabezpieczenia przekazu danych zwyczajowo przyjęte na rynku, w szczególności uniemożliwiające dostęp do danych osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę Usługę. IV. Opłaty za korzystanie z systemu Mail3 1) Usługa zostaje udostępniona za opłatą zgodnie z cennikiem dostępnym na stronach i 2) Użytkownik dokonując płatności otrzymuje możliwość wysłania konkretnej, określonej w cenniku, liczby wiadomości do subskrybentów w trakcie określonego w cenniku okresu. 3) Operator zastrzega sobie prawo nieodpłatnego udostępniania systemu klientom w wersji demonstracyjnej oraz pakietów specjalnych. 4) Płatność za usługę nie podlega zwrotowi. 5) Powiadomienie o konieczności wniesienia opłaty będą wysyłane na 7 dni przed końcem każdego okresu rozliczeniowego. 6) Faktura VAT za usługę będzie wystawiona w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania płatności i przesłana na adres podanych podczas rejestracji. 7) W przypadku nieopłacenia przez klienta dostępu do systemu przez dłużej niż 90 dni, operator zastrzega sobie prawo do usunięcia jego konta wraz z wszystkimi danymi (w tym: bazą subskrybentów, historią wysyłek, kreacjami mailingów). 8) Klient korzystając z systemu wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej. V. Zawieszenie dostępu do usług

5 1) W przypadku zaistnienia choćby jednej z okoliczności wskazanych poniżej, Usługodawca w związku z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną może zawiesić dostęp Klienta do Usługi: otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości lub uzasadnionych przypuszczeń, że Usługi są lub były wykorzystywane w sposób niezgodny z Regulaminem, lub z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami; braku współpracy Klienta, w przypadkach, gdy taka współpraca jest konieczna w celu ustalenia czy doszło do dostępu lub wykorzystania Usług w sposób niezgodny z Regulaminem, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami; uzasadnionego przypuszczenia Usługodawcy odnośnie nieautoryzowanego przez Klienta dostępu do Konta Klienta, wykupionych przez niego Usług lub korzystania z Usług bez zgody Klienta; uzasadnionego przypuszczenia Usługodawcy, że zawieszenie dostępu do Usług jest konieczne, dla ochrony integralności, dostępności i bezpieczeństwa innych Klientów; braku zapłaty Wynagrodzenia za Usługi; zaistnienia obowiązku wynikającego z mocy prawa lub z postanowień kompetentnych organów państwowych lub sądów. 2) Niezwłocznie po zawieszenie dostępu do Usług Klient zostanie poinformowany o zawieszeniu oraz o jego przyczynach. W przypadku, gdy zawieszenie jest wynikiem okoliczności, za które Klient odpowiada, Usługodawca przywróci możliwość dostępu do Usługi, jeśli Klient w terminie wyznaczonym przez Usługodawcę usunie przyczynę zawieszenia. VI. Dane osobowe 1) Klient niniejszym przyjmuje do wiadomości, że w celu wykonania i rozliczenia Umowy Usługodawca przetwarza dane osobowe Klienta, oraz płatników w zakresie: zawartym w formularzu rejestracyjnym Klienta, danych o płatnościach i płatnikach, informacji o Usługach świadczonych Klientowi i ich rozliczeniu. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia i wykonania Umowy, a także jej rozliczenia. Usługodawca jest administratorem tych

6 danych osobowych. Klient może skorzystać z prawa dostępu do swoich danych i ich poprawiania poprzez ich samodzielną weryfikację za pomocą Konta Klienta. Dodatkowo Klient może skorzystać ze swojego prawa dostępu do danych i ich poprawiania pod adresem lub pod adresem do korespondencji Usługodawcy, to jest ul. Domaniewska 44a; Warszawa. 2) Dane Klienta mogą zawierać dane osobowe. W zakresie, w jakim regulacje dotyczące ochrony danych osobowych stosują się do Danych Klienta i w zakresie w jakim Klient jest ich administratorem lub przetwarzającym dane, Klient powierza Usługodawcy automatyczne przetwarzanie takich danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania Usługi przez Usługodawcę i w celu jej świadczenia. W przypadku, gdy zgodnie z punktem VII, Usługodawca świadczy Usługi wraz z podmiotami współpracującymi z Usługodawcą lub w ich imieniu, i zakresie w jakim przy świadczeniu tych Usług podmioty współpracujące będą przetwarzać Dane Klientów stanowiące dane osobowe, Klient niniejszym powierza przetwarzanie tych danych osobowych podmiotom współpracującym z Usługodawcą, w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia im Usług. 3) W przypadku, gdy zgodnie z punktem VII Usługodawca korzysta przy świadczeniu Usług z podwykonawców, w zakresie, w którym podwykonawcy będą przetwarzać Dane Klientów stanowiące dane osobowe, w zakresie w jakim regulacje dotyczące ochrony danych osobowych stosują się do Danych Klienta i w zakresie w jakim Klient jest ich administratorem lub przetwarzającym, Klient niniejszym powierza przetwarzanie tych danych osobowych podwykonawcom Usługodawcy, w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia Usług Klientowi. 4) Usługodawca niniejszym deklaruje, iż Usługodawca wdrożył środki zabezpieczające określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. W szczególności za pomocą szyfrowania Usługodawca zapewnia zabezpieczenie integralności i poufności danych osobowych przekazywanych poprzez Internet, w tym danych wykorzystywanych do uwierzytelnienia Klienta.

7 VII. Podwykonawcy i podmioty współpracujące Usługodawca może powierzyć wykonanie Usług w całości lub części podwykonawcom. Usługodawca odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawców jak za własne działanie lub zaniechanie. Usługodawca może świadczyć Usługi wraz z podmiotami współpracującymi z Usługodawcą lub w ich imieniu. VIII. Ograniczenie Odpowiedzialności 1) Usługodawca systemu zobowiązuje się dochować najwyższej staranności w odniesieniu do świadczonych usług. Usługa jest oferowana w stanie, w jakim się znajduje, bez jakichkolwiek gwarancji wyraźnych lub dorozumianych. 2) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody tak klienta, jak i podmiotów trzecich wynikające z korzystania z systemu niezgodne z niniejszym regulaminem i obowiązującym prawem. 3) W zakresie dozwolonym przez prawo odpowiedzialność, Usługodawcy za szkody spowodowane niewłaściwym wykonaniem lub niewykonaniem Usługi lub w związku z niewłaściwym wykonaniem lub niewykonaniem Usługi ograniczona jest do wysokości Wynagrodzenia uiszczonego przez Klienta za Usługę, w związku ze świadczeniem której Klient poniósł szkodę. Łączny limit odpowiedzialności Usługodawcy za szkody, które wystąpiły w danym roku kalendarzowym spowodowane niewłaściwym wykonaniem lub niewykonaniem Usługi lub w związku z niewłaściwym wykonaniem lub niewykonaniem Usługi stanowi sumę Wynagrodzenia należnego za dwanaście miesięcy świadczenia tej Usługi. W żadnym wypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za utracone korzyści Klienta. Usługodawca nie ponosi również żadnej odpowiedzialności wobec Klienta z tytułu jakichkolwiek jego strat lub szkód związanych pośrednio lub bezpośrednio ze świadczeniem na jego rzecz Usług, a powstałych w wyniku roszczeń lub działań stron trzecich wynikających z dostępu do Usług i korzystania z nich przez Klienta lub jego pracowników / współpracowników. IX. Zwolnienie z odpowiedzialności 1) Klient, który zobowiązał się na potrzeby korzystania z Usług uzyskać prawa do Danych, w tym prawa własności intelektualnej, dla siebie, a także w zakresie koniecznym do wykonania Usług dla Usługodawcy, jego podwykonawców i podmiotów

8 współpracujących z Usługodawcą, jest zobowiązany do zwolnienia Usługodawcy, jego podwykonawców i podmiotów współpracujących z Usługodawcą, z odpowiedzialności wobec osoby trzeciej występującej z roszczeniami związanymi z tymi prawami, w tym prawami własności intelektualnej. 2) W związku z powyższym, Klient jest zobowiązany do obrony Usługodawcy, jego podwykonawców i podmiotów współpracujących z Usługodawcą na własny koszt przed roszczeniami osób trzecich kierowanymi do Usługodawcy, jego podwykonawców i podmiotów współpracujących z Usługodawcą, w związku z prawami lub naruszeniem praw do Danych oraz do pokrycia kosztów Usługodawcy, jego podwykonawców i podmiotów współpracujących z Usługodawcą poniesionych w związku ze skierowaniem przeciw Usługodawcy, jego podwykonawcom i podmiotom współpracującym z Usługodawcą takiego roszczenia (w tym uzasadnionych honorariów prawniczych) pod warunkiem, że Usługodawca, jego podwykonawca lub podmiot współpracujący z Usługodawcą, w stosunku do którego osoba trzecia wystąpiła z roszczeniem niezwłocznie poinformuje Klienta o wszelkich tego rodzaju roszczeniach oraz udzieli mu pełnych uprawnień do podejmowania w swoim imieniu czynności sądowych i pozasądowych, związanych z obroną przed takimi roszczeniami, oraz udzieli mu bezpłatnie wszelkich wymaganych informacji niezbędnych do wykonywania powyższych uprawnień. Klient będzie miał prawo i obowiązek prowadzenia i kontrolowania ewentualnych sporów z osobami trzecimi w tym zakresie. Klient ma obowiązek bieżącego informowania Usługodawcy, jego podwykonawcy lub podmiotu współpracującego z Usługodawcą, o podejmowanych działaniach. X. Postanowienia końcowe 1) Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w przypadku konieczności dostosowania Regulaminu do: zmian prawa, zmiany praktyki rynkowej lub zmian technologicznych zmiany założeń biznesowych świadczenia Usług, zmian regulaminów i umów podmiotów współpracujących z Usługodawca, innych ważnych przyczyn. O każdej zmianie Regulaminu Klient zostanie powiadomiony poprzez informację przesłaną na Konto Klienta lub pocztą elektroniczną na adres podany do kontaktu w koncie Klienta na co najmniej trzydzieści (30) dni przed wprowadzeniem zmian Regulaminu.

9 2) Jeśli Klient wyraźnie zaakceptuje zmieniony Regulamin przed upływem terminu wskazanego w punkcie 1 powyżej lub jeśli Klient po terminie wskazanym w punkcie 1 powyżej w dalszym ciągu będzie korzystał z Usług przyjmuje się, że Klient wyraził zgodę na zmianę Regulaminu i dalsze Usługi będą świadczone na zasadach określonych w zmienionym Regulaminie. 3) Wszelkie oświadczenia kierowane do drugiej strony i związane z działaniem systemu powinny być przesyłane w drodze elektronicznej: a. W przypadku Usługodawcy za pomocą odpowiedniego formularza dostępnego w systemie; b. W przypadku klienta za pomocą poczty elektronicznej, na adres rejestracyjny konta. 4) Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia konta lub jego skasowania w przypadku złamania Regulaminu lub prawa przez klienta. a. Usługodawcy przysługuje prawo do modyfikacji dowolnego elementu systemu w dowolnym czasie. b. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. c. Sądem właściwym dla sporów pomiędzy Operatorem, a Klientem jest sąd właściwy dla Klienta. Regulamin z dnia 1 stycznia 2014 r.

Regulamin świadczenia strony internetowej Oktawave i konta Użytkownika

Regulamin świadczenia strony internetowej Oktawave i konta Użytkownika Regulamin świadczenia strony internetowej Oktawave i konta Użytkownika 1. Definicje... 1 2. Umowa o Stronę internetową... 2 3. Umowa o Konto Użytkownika... 2 4. Obowiązki Usługodawcy... 3 5. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

1. Definicje... 1. 2. Usługi... 3. 3. Rejestracja... 4. 4. Obowiązki Użytkownika Usług... 5 5. Zasady zawierania Transakcji... 6

1. Definicje... 1. 2. Usługi... 3. 3. Rejestracja... 4. 4. Obowiązki Użytkownika Usług... 5 5. Zasady zawierania Transakcji... 6 REGULAMIN NuPlays Ostatnia aktualizacja: 24.12.2014 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego pod nazwą NuPlays prowadzonego w domenie nuplays.pl przez NuPlays S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług.

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług. Regulamin Płatnych Usług w strefa.pl Regulamin I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Interia.pl lub Operator Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług z dnia 12.06.2015

Regulamin świadczenia usług z dnia 12.06.2015 www.pkt.pl Regulamin świadczenia usług z dnia 12.06.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator pkt.pl Marketing Zintegrowany Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (kod 85-605)

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług poprzez serwis internetowy Sociomatik dostępny na domenie internetowej Sociomatik.com 2. Cennik stanowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO prezencik-art.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO prezencik-art.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO prezencik-art.pl Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego prezencik-art.pl (zwanego dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ UTI.PL USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ UTI.PL USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ UTI.PL USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Usługodawcą jest firma wirtuale.pl S.A., ul. Tatrzańska 3c, 25-564 Kielce, NIP:959-14-36-448, REGON:291211910 prowadząca

Bardziej szczegółowo

Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób prowadzenia sprzedaży przez Body World Jakub Mucha z siedzibą w Przytkowicach, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO (ważny do dnia 24.12.2014) 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Piotra Barczyka prowadzącego działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi.

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi. Regulamin sieci home.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Magello

Regulamin serwisu Magello Regulamin serwisu Magello 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: a) Klient osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Cherubin Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób dokonywania zakupów, za pośrednictwem sklepu internetowego www.cherubin.pl. 1 Definicje 1. Aukcja,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług Tiktalik

Regulamin usług Tiktalik 1 Definicje O ile nic innego nie zostało wyraźnie zaznaczone w Regulaminie użyte w Regulaminie niniejsze pojęcia oznaczają: 1. Usługodawca - podmiot świadczący Usługę na podstawie zawartej Umowy - Techstorage

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Hostovita.pl Hostovita Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie pod adresem ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Łukasza Lepczyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą YesSport

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl wersja: 1.0 obowiązująca od dnia 2014-05-23 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego 4Hero.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji Użytkowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: Regulamin Usługi mtransfer mobilny Art. 1 Definicje Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: 1. Akceptant podmiot, który na podstawie odrębnej umowy z PayU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Piotra Głowackiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P. H. U. Zinn.pl

Bardziej szczegółowo