Rozwi!zania Sieciowe Volition

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwi!zania Sieciowe Volition"

Transkrypt

1 Rozwi!zania Sieciowe Volition Rozwi!zania Sieciowe Volition obejmuj! unikalny system "wiat#owodowego okablowania strukturalnego, zapewniaj!cy swobod$ wyboru w projektowaniu i optymalizacji ca#okszta#tu architektury sieciowej. Obejmuj! równie% nowoczesny system miedzianego okablowania strukturalnego kategorii 6, oferuj!cy i zapewniaj!cy pewn! transmisj$ danych w oparciu o istniej!ce standardy, jak równie% umo%liwiaj!cy #atw! migracj$ w kierunku zastosowa& szerokopasmowych. 01 Ró%norodno"' #atwych w monta%u i innowacyjnych rozwi!za& po#!czeniowych, zapewniaj!cych wysok! wydajno"' i pewno"' systemu, jest jedn! z cech oferty. Rewolucyjne ma#ogabarytowe z#!cze "wiat#owodowe VF-45 pomog#o zredukowa' z#o%ono"' sieci "wiat#owodowej, podczas gdy produkty miedziane 3M RJ45 zapewniaj! proste rozwi!zania zako&czeniowe zaciskanie bez wykorzystania narz$dzi wysok! niezawodno"' i parametry przekraczaj!ce istniej!ce standardy.

2 Spis tre"ci Rozwi!zania Sieciowe Volition 1. Rozwi "zania Sieciowe Volition Strona 1.1 Okablowanie miedziane Z!"cza RJ45 Keystone Volition RJ45 K6 10 Volition RJ45 K5e 11 Volition RJ45 K - oprawki i gniazda Volition RJ45 K panele Z!"cza RJ45 Giga i Qmax Volition RJ45 - z!"cza 17 Volition RJ45 gniazda 18 Volition RJ45 oprawki i gniazda Volition RJ45 panele Panele Punch Down 24 Panele Punch Down Volition IDC KAT.5e Obudowy biurowe na kilka gniazd Gniezdnik modu!owy Volition 45x Gniezdnik modu!owy Volition 50x Adaptery RJ45 28 Adaptery podwójne Volition RJ Okablowanie poziome Przegl"d Kable Volition KAT.5e 31 Kable Volition KAT.6 32 Kable Volition KAT.7 i kable szkieletowe KAT Patchcordy 100Ω Patchcordy Volition KAT.6 RJ45 do RJ Patchcordy Volition KAT.5e RJ45 do RJ

3 Spis tre"ci Rozwi!zania Sieciowe Volition 1. Rozwi "zania Sieciowe Volition Strona 1.2 Okablowanie!wiat"owodowe Gniazda Gniazda Volition VF45 39 Zestawy narz#dziowe do instalacji gniazd Volition VF Obudowy gniazd Volition VF Panele krosowe Panele krosowe i obudowy na#cienne Panele krosowe na$cienne Volition 45 Obudowy na$cienne Volition Kable szkieletowe i poziome Kable Volition do instalacji wewn#trznych Kable Volition do instalacji wewn#trznych i zewn#trznych wprowadzenie 52 Kable Volition do instalacji wewn#trznych i zewn#trznych bez pow!oki antygryzoniowej Kable Volition do instalacji wewn#trznych i zewn#trznych ze s!ab" pow!ok" antygryzoniow" Kable Volition do instalacji wewn#trznych i zewn#trznych z pe!nym zabezpieczeniem antygryzoniowym Patchcordy Patchcordy wielomodowe Volition Patchcordy jednomodowe Volition Kable testowe Volition Urz#dzenia aktywne Volition konwertery mediów

4 (.( Okablowanie miedziane (.(.( Z#!cza RJ45 Keystone Volition RJ45 K6 Z#!cze RJ45 K6 Nasze nowe z!"cza Kategorii 6 posiadaj " popularny standard monta%u keystone. Dzi#ki swojej zwartej budowie, wbudowanym elementom zaciskaj"cym i monta%owi bez u%ycia narz#dzi zapewniaj" eleganck", pewn" i szybk" instalacj#. Zaci$ni#cie wszystkich 8 styków odbywa za pomoc" jednego ruchu gwarantuj"c pewne po!"czenie w rekordowo krótkim czasie. Je$li w czasie zaciskania zosta! pope!niony b!"d, to mo%na kilkakrotnie dokonywa& ponownego zaci$ni#cia z!"cza K6. Wyró$niki Monta$ bez u$ycia narz%dzi Mo$liwo#& wprowadzenia kabla z góry lub z do!u u!atwia kontrol% promienia gi%cia kabla Monta$ typu keystone Dost%pne wersje UTP, FTP i STP Dla zapewnienia elektromagnetycznej kompatybilno$ci oferowane s" trzy typy z!"cza: UTP, FTP (z drutem uziemiaj"cym) i STP z pe!nym ekranem wykonanym z plecionki lub folii. Kabel mo%e by& wprowadzony w górnej albo w dolnej cz#$ci konektora, zapewnia to elastyczno$& instalacji. Dla z!"cza K6 dost#pna jest szeroka gama oprawek i paneli wykorzystuj"cych jego zalety. Z!"cze Volition RJ45 K6 Jack, Kat. 6, UTP, bia!e 8 stykowe Pakowanie: 1 szt. Min. zamówienie: 96 VOL-OCK6-U Z!"cze Volition RJ45 K6, Kat. 6, FTP, bia!e 8 stykowe z dodatkowym kontaktem dla zapewnienia ci"g!o$ci ekranu Pakowanie: 1 szt. Min. zamówienie: 96 VOL-OCK6-F Z!"cze Volition RJ45 K6, Kat. 6, STP, bia!e z metalowym ekranem 8 stykowe, metaliczny przód i cynowana pokrywa z br"zu Dostarczane z ko!nierzem dopasowuj"cym Pakowanie: 1 szt. Min. zamówienie: 96 VOL-OCK6-S 10

5 (.( Okablowanie miedziane (.(.( Z#!cza RJ45 Keystone Volition RJ45 K5e Z#!cze RJ45 K5e Nasze nowe z!"cza Kategorii 5e posiadaj" popularny standard monta%u keystone. Dzi#ki swojej zwartej budowie, wbudowanym elementom zaciskaj"cym i monta%owi bez u%ycia narz#dzi zapewniaj" eleganck", pewn" i szybk" instalacj#. Zaci$ni#cie wszystkich 8 styków odbywa za pomoc" jednego ruchu gwarantuj"c pewne po!"czenie w rekordowo krótkim czasie. Je$li w czasie zaciskania zosta! pope!niony b!"d, to mo%na kilkakrotnie dokonywa& ponownego zaci$ni#cia z!"cza K6. Dla zapewnienia elektromagnetycznej kompatybilno$ci oferowane s" trzy typy z!"cza: UTP, FTP (z drutem uziemiaj"cym) i STP z pe!nym ekranem wykonanym z plecionki lub folii. Kabel mo%e by& wprowadzony w górnej albo w dolnej cz#$ci konektora, zapewnia to elastyczno$& instalacji. Dla z!"cza K6 dost#pna jest szeroka gama oprawek i paneli wykorzystuj"cych jego zalety. Wyró$niki Z!"cze Volition RJ45 K5e Jack, Kat. 5e, UTP, bia!e 8 stykowe Pakowanie: 1 szt. Min. zamówienie: 96 Monta$ bez u$ycia narz%dzi Mo$liwo#& wprowadzenia kabla z góry lub z do!u u!atwia kontrol% promienia gi%cia kabla Monta$ typu keystone Dost%pne wersje UTP, FTP i STP Z!"cze Volition RJ45 K5e, Kat. 5e, FTP, bia!e 8 stykowe z dodatkowym kontaktem dla zapewnienia ci"g!o$ci ekranu Pakowanie: 1 szt. Min. zamówienie: 96 VOL-OCK5E-U VOL-OCK5E-F 1 Rozwi¹zania Sieciowe Volition Z!"cze Volition RJ45 K5e, Kat. 5e, STP, bia!e z metalowym ekranem 8 stykowe, metaliczny przód i cynowana pokrywa z br"zu Dostarczane z ko!nierzem dopasowuj"cym Pakowanie: 1 szt. Min. zamówienie: 96 VOL-OCK5E-S 11

6 (.( Okablowanie miedziane (.(.( Z#!cza RJ45 Keystone Oprawki i gniazda do z#!czy RJ45K Oprawki Volition, keystone Szeroka gama oprawek i puszek dost#pnych dla rodziny K z!"cz zapewnia!atwe dopasowanie i przyjemny wygl"d gniazda RJ45. Wersja pionowa i pod k"tem 30 umo%liwiaj" dostosowanie do lokalnych wymaga'. Sposób monta%u Keystone z!"cza sprawia, %e mo%liwe jest zastosowanie z!"cza VF-45 lub innej oprawki lub puszki Keystone. Te same wersje dost#pne s" w ró%nych kolorach. Wk!adki opisowe i bia!e naklejki opisuj"ce rodzaj zastosowania (dost#pne s" równie% kolorowe) daj" dodatkowo elegancki i funkcjonalny wygl"d. Wybór rodzaju z!"cza: UTP, FTP lub STP z 360 ekranem foliowym lub plecionkowym zapewnia wymagany poziom kompatybilno$ci elektromagnetycznej. Oprawki Volition, keystone, Pakowanie: 1 szt., Min. zamówienie: 24 Oprawka Volition 22,5x45, 1 port, keystone, bia!a Oprawka Volition 45x45, 1 port, keystone, bia!a Oprawka Volition 45x45, 2 porty, keystone, bia!a VOL-FP2M-F1K VOL-FP4M-F1K VOL-FP4M-F2K Oprawki jednowlotowe Volition, keystone, Pakowanie: 1 szt., Min. zamówienie: 50 Oprawka jednowlotowa Volition, 2 porty, keystone, jasnobia!a Oprawka jednowlotowa Volition, 2 porty, keystone, bia!y biurowy Oprawka jednowlotowa Volition, 2 porty, keystone, jasnobia!a Oprawka jednowlotowa Volition, 2 porty, keystone, bia!y biurowy VOL-0712B VOL-0712 VOL-0714B VOL-0714 Oprawki jednowlotowe Volition U.K., keystone, Pakowanie: 1 szt., Min. zamówienie: 50 Oprawka jednowlotowa Volition U.K., 1 port, keystone, bia!a Oprawka jednowlotowa Volition U.K., 2 porty, keystone, bia!a VOL-FPUK-1K VOL-FPUK-2K 12

7 1.1 Okablowanie miedziane Z³¹cza RJ45 Keystone Oprawki i gniazda do z³¹czy RJ45K Gniazda Volition 3 (standard niemiecki) Gniazda standardu niemieckiego Volition, STP RJ45 K6, keystone, Pakowanie: 1szt., Min. zamówienie: 25szt. Gniazdo podtynkowe Volition, 2 x RJ45 K6 keystone, be owe VOL-SGFB-W2K Gniazdo podtynkowe Volition, 2 x RJ45 K6 keystone, bia³e Gniazdo podtynkowe Volition, 2 x RJ45 K6 mocowanie centralne, keystone, be owe VOL-SGFW-W2K VOL-SGFCB-W2K 1 Gniazdo podtynkowe Volition, 2 x RJ45 K6 mocowanie centralne, keystone, bia³e Gniazdo podtynkowe Volition, 1 x RJ45 K6 mocowanie centralne, keystone, be owe Gniazdo podtynkowe Volition, 1 x RJ45 K6 mocowanie centralne, keystone, bia³e Gniazdo natynkowe Volition, 2 x RJ45 K6 keystone, be owe Gniazdo natynkowe Volition, 2 x RJ45 K6 keystone, bia³e Gniazdo natynkowe Volition, 1 x RJ45 K6 keystone, be owe Gniazdo natynkowe Volition, 1 x RJ45 K6 keystone, bia³e Oprawki Volition, standard niemiecki, keystone, niewyposa one, Pakowanie: 1szt., Min. zamówienie: 25 szt. Oprawka podtynkowa Volition, 2 porty, keystone, be owa Oprawka podtynkowa Volition, 2 porty, keystone, bia³a Oprawka natynkowa Volition, 2 porty, keystone, be owa Oprawka natynkowa Volition, 2 porty, keystone, bia³a VOL-SGFW-W2K VOL-SGFCB-W1K VOL-SGFW-W1K VOL-SGSB-W2K VOL-SGSW-W2K VOL-SGSB-W1K VOL-SGSW-W1K VOL-SGFB-F2K VOL-SGFW-F2K VOL-SGSB-F2K VOL-SGSW-F2K Rozwi¹zania Sieciowe Volition 13

8 (.( Okablowanie miedziane (.(.( Z#!cza RJ45 Keystone Oprawki i gniazda do z#!czy RJ45K Akcesoria oznaczeniowe Wk!adki identyfikuj"ce i aplikacyjne Do oprawek Volition 22,5x45 i 45x45, keystone, Czerwona VOL-MFPI-R Do oprawek Volition 22,5x45 i 45x45, keystone, 'ó!ty VOL-MFPI-Y Do oprawek Volition 22,5x45 i 45x45, keystone, Niebieski VOL-MFPI-B Do oprawek Volition 22,5x45 i 45x45, keystone, Zielony VOL-MFPI-G Etykietki dwustronne (Voice/Data) dla serii K, Pakowanie: 8/op., Min. zamówienie: 10 op. Do oprawek Volition 22,5x45 i 45x45, keystone, Czerwona VOL-0790RD Do oprawek Volition 22,5x45 i 45x45, keystone, 'ó!ty VOL-0790YL Do oprawek Volition 22,5x45 i 45x45, keystone, Niebieski VOL-0790BL Do oprawek Volition 22,5x45 i 45x45, keystone, Zielony VOL-0790GR Gniezdniki Volition, keystone Gniezdnik Volition, 1 z!"cze RJ45 K6 lub K5e, keystone Gniezdnik Volition, 2 z!"cza RJ45 K6 lub K5e, keystone Gniezdnik Volition, 3 z!"cza RJ45 K6 lub K5e, keystone VOL-FB-F1K VOL-FB-F2K VOL-FB-F4G 14

9 (.( Okablowanie miedziane (.(.( Z#!cza RJ45 Keystone Patch Panele Volition RJ45 K Patch Panele Serii K Zaprojektowane w wypróbowanym i przetestowanym formacie modu!owym, nie wyposa%one patch panele 19, dost#pne s" w kolorze czarnym i aluminiowym. Wszystkie gniazda maj" dodatkowo wbudowan" pokrywk# zabezpieczaj"c" przed kurzem. W wersji klasycznej, tacka kablowa i mo%liwo$& uziemienia zapewniaj" szybkie i solidne przytwierdzanie trzech rodzajów kabli: UTP, FTP z drutem uziemiaj"cym, i STP z 360 ekranem foliowym lub plecionkowym, co gwarantuje kompatybilno$& elektromagnetyczn". Odpowiednie rozmieszczenie gniazd zapobiega powstawaniu interferencji pomi#dzy nimi. Wersja ekonomiczna patch panelu bez tacki kablowej jest tani" opcj" dla aplikacji wykorzystuj"cych kabel UTP do zastosowaniu w stojakach posiadaj"cych w!asny system zarz"dzania kablami. 1 Klasyczne Patch Panele Volition, niewyposa$one, keystone, Pakowanie: 1 szt., Min. zamówienie: 1 Klasyczny Patch Panel Volition, 16 portów, keystone, aluminium Klasyczny Patch Panel Volition, 16 portów, keystone, czarne aluminium Klasyczny Patch Panel Volition, 24 porty, keystone, aluminium Klasyczny Patch Panel Volition, 24 porty, keystone, czarne aluminium Klasyczny Patch Panel Volition, 32 porty, keystone, aluminium Klasyczny Patch Panel Volition, 32 porty, keystone, czarne aluminium Klasyczny Patch Panel Volition, 48 portów, keystone, aluminium Klasyczny Patch Panel Volition, 48 portów, keystone, czarne aluminium Ekonomiczne Patch Panele Volition, niewyposa$one, keystone, Pakowanie: 1 szt., Min. zamówienie: 1, Wy!"cznie do kabli UTP Ekonomiczny Patch Panel Volition, 16 portów, UTP, keystone, czarne aluminium Ekonomiczny Patch Panel Volition, 24 porty, UTP, keystone, czarne aluminium Ekonomiczny Patch Panel Volition, 32 porty, UTP, keystone, czarne aluminium Ekonomiczny Patch Panel Volition, 48 portów, UTP, keystone, czarne aluminium VOL-PPCA-F16K VOL-PPCB-F16K VOL-PPCA-F24K VOL-PPCB-F24K VOL-PPCA-F32K VOL-PPCB-F32K VOL-PPCA-F48K VOL-PPCB-F48K VOL-PPUD-F16K VOL-PPUD-F24K VOL-PPUD-F32K VOL-PPUD-F48K Rozwi¹zania Sieciowe Volition 15

10 (.( Okablowanie miedziane (.(.( Z#!cza RJ45 Keystone Patch Panele Volition RJ45 K Akcesoria do Patch Paneli Kolorowe ramki do identyfikacji portów Volition, keystone, Pakowanie: 1 szt., Min. zamówienie: 80 Ramki identyfikacji portu Volition, keystone, Czerwona VOL-PCC-R Ramki identyfikacji portu Volition, keystone, 'ó!ta VOL-PCC-Y Ramki identyfikacji portu Volition, keystone, Niebieska VOL-PCC-B Ramki identyfikacji portu Volition, keystone, Zielona VOL-PCC-G Za#lepki Volition, keystone, Pakowanie: 1 szt., Min. zamówienie: 50 Za#lepki Volition, keystone, czarna Za#lepki Volition, keystone, bia!a VOL-0300BK VOL-0300 Adapter Volition 4 x RJ45 K5e lub K6, keystone, aluminium VOL-SA-F4K Akcesoria 19 do zarz"dzania kablami 1U Patch Cord Management Panel, 5 Plastic Rings, czarny, Min. zamówienie: 1 1U Plastic Rings, czarny, Pakowanie: 2szt./op., Min. zamówienie: 1 op. 2U Plastic Rings, czarny, Pakowanie: 2szt./op., Min. zamówienie: 1 op. 1U Patch Cord Shelf Management Panel, czarny, Min. zamówienie: 1 2U Patch Cord Shelf Management Panel, czarny, Min. zamówienie: 1 1U Shelf, czarna, Min. zamówienie: 1 1U Plain Cover, czarna, Min. zamówienie: 1 2U Plain Cover, czarna, Min. zamówienie: 1 3U Plain Cover, czarna, Min. zamówienie: 1 P33410AA P33340AA P33345AA P33310AA P33330AA P33325AA P33201AA P33202AA P33203AA 16

11 (.( Okablowanie miedziane (.(.2 RJ45 Giga i Qmax Z#!cze Volition RJ45 Z#!cze RJ45 Wyró$niki Z!"cze Giga daje si# zarabia& bez u%ycia narz#dzi w rekordowo krótkim czasie. Wszystkie 8 styków z!"cza zaciskanych jest za pomoc" jednej prostej operacji daj"c pewne i szybkie po!"czenie. Je$li w czasie zarabiania z!"cza zosta! pope!niony b!"d, to z!"cze Giga nadaje si# do kilkukrotnego ponownego u%ycia. Dzi#ki zredukowanej g!#boko$ci z!"cza i szerokiej gamie dost#pnych oprawek z!"cze Giga daje si#!atwo zainstalowa& w ka%dym kanale kablowym i puszce na$ciennej, umo%liwiaj"c pe!n" kontrol# nad promieniem gi#cia kabla. Zarabianie bez u$ycia narz%dzi Mo$liwo#& poprowadzenia kabla z góry lub z do!u daje pe!n" kontrol% nad promieniem gi%cia kabla Daje si% ponownie wykorzysta& (atwy monta$ Dost%pne wersje UTP, FTP i STP 1 Z!"cze Volition RJ45 Giga, Kat. 5e, UTP, jasnoszare 8 kontaktowe Pakowanie: 8 szt. Min. zamówienie: 12 Z!"cze Volition RJ45 Giga, Kat. 5e, FTP, jasnoszare 8 kontaktowe z dodatkowym punktem dla zapewnienia ci"g!o$ci ekranu Pakowanie: 8 szt. Min. zamówienie: 12 Z!"cze Volition RJ45 Giga, Kat. 5e, STP, jasnoszare z metalowym ekranem 8 kontaktowe, metalowy przód i ocynowany korpus wykonany z br"zu ekranowany daj"c" si# odwraca& metalow" pokryw". Dostarczane z ko!nierzem dopasowuj"cym. Pakowanie: 8 szt. Min. zamówienie: 12 P28770AB P28771AB P28772AB Rozwi¹zania Sieciowe Volition 17

12 (.( Okablowanie miedziane (.(.2 RJ45 Giga i Qmax Gniazda RJ45 Gniazda Volition RJ45 Gniazda Giga dost#pne s" w trzech typach: UTP, FTP i STP z czo!em gniazda ustawionym pionowo lub pod k"tem 30 w dó!. Dost%pne s" trzy rozmiary: 22.5 x 45 mm 45 x 45 mm 25 x 50 mm 50 x 50 mm Dostawa: Gniazdo RJ45 Giga (UTP, FTP, STP) Bia!a obudowa (p!aska lub 30 w dó! dla wersji k"towej) Miejsce na etykietk# i etykietki z logo (telephone lub computer) Gniazdo z przodem pod k"tem 30 w dó!, Pakowanie: 1 szt., Min. zamówienie: 100 Opcjonalnie dost#pny jest wizualny i mechaniczny klucz polaryzacji. Zapadka zabezpieczaj"ca przed kurzem, g!#boko$& 27 mm. Gniazdo Volition RJ45 Giga, 8 pin, 22,5x45mm, Kat. 5e, UTP Gniazdo Volition RJ45 Giga, 9 pin, 22,5x45mm, Kat. 5e, FTP Gniazdo Volition RJ45 Giga, 22,5x45mm, Kat. 5e, STP P28750AB P28751AB P28752AB Gniazdo z przodem pionowym, Pakowanie: 1 szt., Min. zamówienie: 100 Format 22.5 x 45 i 45 x 45 akceptuje (opcjonalne) kolorowe ikonki. Zapadka zabezpieczaj"ca przed kurzem, g!#boko$& 27 mm. Volition RJ45 Giga Jack, 8 pin, 22,5x45mm, Kat. 5e, UTP Volition RJ45 Giga Jack, 8 pin, 45x45mm, Kat. 5e, UTP Volition RJ45 Giga Jack, 8 pin, 25x50mm, Kat. 5e, UTP Volition RJ45 Giga Jack, 8 pin, 50x50mm, Kat. 5e, UTP Volition RJ45 Giga Jack, 9 pin, 22,5x45mm, Kat. 5e, FTP Volition RJ45 Giga Jack, 9 pin, 45x45mm, Kat. 5e, FTP Volition RJ45 Giga Jack, 9 pin, 25x50mm, Kat. 5e, FTP Volition RJ45 Giga Jack, 9 pin, 50x50mm, Kat. 5e, FTP Volition RJ45 Giga Jack, 22,5x45mm, Kat. 5e, STP Volition RJ45 Giga Jack, 45x45mm, Kat. 5e, STP Volition RJ45 Giga Jack, 25x50mm, Kat. 5e, STP Volition RJ45 Giga Jack, 50x50mm, Kat. 5e, STP P28753AB P28756AB P28759AB P28762AB P28754AB P28757AB P28760AB P28763AB P28755AB P28758AB P28761AB P28764AB Kolorowe usuwalne ko!nierze do modu!ów 22.5x45, 45x45 mm Niebieski 'ó!ty Czerwony Zielony P28323BE P28323JA P28323RE P28323VE 18

13 1.1 Okablowanie miedziane RJ45 Giga i Qmax Oprawki i gniazda do z³¹czy RJ45 Oprawki i gniazda Oprawki gniazd Giga umo liwiaj¹ natynkowy i podtynkowy monta naœcienny. Dostêpne s¹ w ró nych formatach (niemieckim, amerykañskim, angielskim i szwedzkim), co pozwala na lokaln¹ adaptacjê. Iloœæ portów wynosi 2 lub 4. Produkowane s¹ w dwóch kolorach (RAL1013, RAL9010), w komplecie z oprawk¹ na etykietkê i na szczegó³owe identyfikatory portów. Volition German Socket Kit, Cat 5e, PU: 1 pc, MOQ: 5 Zestawy gniazd Volition, format niemiecki, Kat. 5e, Pakowanie: 1szt., Min. zamówienie: 5 szt. Dostawa: plastikowy przód i 2 porty RJ45 z zamkniêciem i zabezpieczeniem przed kurzem Gniazdo podtynkowe Volition, 2 porty Qmax III, RAL1013 Gniazdo podtynkowe Volition, 2 porty Qmax III, RAL9010 Gniazdo natynkowe Volition, 2 porty Qmax III, RAL1013 Gniazdo natynkowe Volition, 2 porty Qmax III, RAL9010 Gniazdo podtynkowe Volition, ekranowane, 2 porty Qmax III, RAL1013 Gniazdo podtynkowe Volition, ekranowane, 2 porty Qmax III, RAL9010 Gniazdo natynkowe Volition, ekranowane, 2 porty Qmax III, RAL1013 Gniazdo natynkowe Volition, ekranowane, 2 porty Qmax III, RAL9010 Oprawki niemieckie Volition, Giga, Pakowanie: 1szt., Min. zamówienie: 5szt. Monta pod- i natynkowy, oprawka 50x50mm na 2 gniazda RJ45 Giga Format niemiecki Rozwi¹zania Sieciowe Volition Oprawka niemiecka Volition, podtynkowa, 50x50, 2 porty Giga, RAL1013 Oprawka niemiecka Volition, podtynkowa, 50x50, 2 porty Giga, RAL9010 Oprawka niemiecka Volition, natynkowa, 50x50, 2 porty Giga, RAL1013 Oprawka niemiecka Volition, natynkowa, 50x50, 2 porty Giga, RAL

14 1.1 Okablowanie miedziane RJ45 Giga i Qmax Oprawki i gniazda do z³¹czy RJ45 3 Oprawki (standard amerykañski, angielski i szwedzki) Oprawki Volition, format amerykañski, Giga Oprawki do gniazd RJ45 Giga, montowane natynkowo lub w gniezdnikach, odstêp 84 mm, Dostarczane z 1 oprawk¹ na etykietkê i 1 dwustronnym identyfikatorem telephone/computer Oprawka Volition, format amerykañski, 2 x RJ45 Giga Oprawka Volition, format amerykañski, 4 x RJ45 Giga P28363AA P28366AA Oprawki do gniazd pod k¹tem 45, montowane na plastikowych œcianach, 2 papierowe etykietki z przezroczystymi pokrywkami, 1 pusty wk³ad modu³owy, 2 dwustronne identyfikatory telephone/computer Oprawka Volition, format amerykañski, 2 x RJ45 Giga Oprawka Volition, format amerykañski, 4 x RJ45 Giga VOL-F5V2R1COW P28366AA Oprawki Volition, format UK, Giga Oprawki Volition, format klasyczny UK, 1 port, Giga Oprawki Volition, format klasyczny UK, 2 porty, Giga Oprawki Volition, format stylizowanyny UK, 2 porty, Giga, Pakowanie: 1szt., Min. zamówienie: 25szt. Oprawka Volition, format UK, na gniazdo 50 x 50, Giga Pakowanie: 1szt., Min. zamówienie: 400szt. VOL-FPUK-1G VOL-FPUK-2G P28295AA P28240AA Oprawka Volition, format szwedzki, Giga Oprawka Volition, format szwedzki, 2 porty, Giga, Pakowanie: 1szt., Min. zamówienie: 25szt. P28740AA 20

15 (.( Okablowanie miedziane (.(.2 RJ45 Giga i Qmax Patch Panele Volition RJ45 Patch Panele RJ45 Dzi#ki swojej ergonomicznej budowie patch panele RJ45 daj" si#!atwo montowa& w ramach i szafach instalacyjnych o formacie 19. Wersje ekranowane patch paneli RJ45 umo%liwiaj" monta% kabli o wszystkich spotykanych $rednicach i dzi#ki 360 pod!"czeniu ekranu kabla na ka%dym poziomie uziemienia zapewniaj" efektywne zabezpieczenie przed interferencjami elektromagnetycznymi. Wyró$niki (atwa implementacja Za#lepki zabezpieczaj"ce porty Zabezpieczenie kabla przez przytwierdzenie z ty!u Indywidualne konektory zapobiegaj"ce powstawaniu interferencji pomi%dzy z!"czami Kolorowe ramki umo$liwiaj"ce!atw" identyfikacj% rodzaju zastosowania 1 Volition 19 Patch Panele, niewyposa$one, Giga Volition 19 x 1U x 70mm Patch Panel, 16 portów, Giga, brushed aluminium Volition 19 x 1U x 70mm Patch Panel, 16 portów, Giga, czarne aluminium Volition 19 x 1U x 100mm Patch Panel, 24 porty, Giga, brushed aluminium Volition 19 x 1U x 100mm Patch Panel, 24 porty, Giga, czarne aluminium Volition 19 x 2U x 100mm Patch Panel, 32 porty, Giga, brushed aluminium Volition 19 x 2U x 100mm Patch Panel, 32 porty, Giga, czarne aluminium Volition 19 x 2U x 130mm Patch Panel, 48 portów, Giga, brushed aluminium Volition 19 x 2U x 130mm Patch Panel, 48 portów, Giga, czarne aluminium Volition 19 x 1U Patch Panele, wyposa$one, Qmax Volition 19 x 1U Patch Panel, 16 portów, Qmax, wspólny ekran Volition 19 x 1U Patch Panel, 16 portów, Qmax, pojedynczy ekran P33255AA P33355AA P33275AA P33375AA P33265AA P33365AA P33285AA P33385AA Volition 19 x 1U Patch Panel, 24 porty, Qmax, wspólny ekran Volition 19 x 1U Patch Panel, 24 porty, Qmax, pojedynczy ekran Rozwi¹zania Sieciowe Volition Volition 19 x 1U Patch Panele, niewyposa$one, Giga Volition 19 x 1U Patch Panel, 16 portów, Giga, brushed alu Volition 19 x 1U Patch Panel, 24 portów, Giga, brushed alu

16 (.( Okablowanie miedziane (.(.2 RJ45 Giga i Qmax Patch Panele Volition RJ45 Akcesoria do Patch Paneli RJ45 Wyró$niki Nakadki do identyfikacji i lokalizacji Za#lepki do portów Adaptery #wiat!owodowe P!yty i gniezdniki 19 na gniazda Kolorowe nak!adki do identyfikacji portów Volition, Giga, Pakowanie: 1, Min. zamówienie: 8 Pozwalaj" na!atw" identyfikacj# funkcji ka%dego portu RJ45. Pasuj" do wszystkich Patch Paneli (16,24,32 i 48 portów). Wymagaj" obecno$ci z!"cza RJ45. Volition nak!adka identyfikacji portu, Giga, czerwona Volition nak!adka identyfikacji portu, Giga, $ó!ta Volition nak!adka identyfikacji portu, Giga, niebieska Volition nak!adka identyfikacji portu, Giga, zielona P33240RE P33240JA P33240BE P33240VE Volition za#lepki do portów Umo%liwiaj" za$lepienie niewykorzystywanego portu Volition za#lepki do portów, bia!e P33182AA Adaptery #wiat!owodowe Umo%liwiaj" pod!"czenie konektorów $wiat!owodowych w panelu 19 wykorzystuj"c porty RJ-45. Dost#pne zarówno dla konektorów ST jak i SC. W sk!ad zestawu nadmiarowego wchodzi b#ben umo%liwiaj"cy nawini#cie zapasu $wiat!owodu i rami# przytwierdzane z ty!u panelu 19, co umo%liwia prawid!ow" organizacj# kabli $wiat!owodowych. ST adapter, 24x19x3mm Do konektorów ST, wraz ze $rubami do przykr#cenia do panelu P33425AA SC adapter, 24x19x3mm Do konektorów SC, wraz ze $rubami do przykr#cenia do panelu P33420AA Zestaw nadmiarowy 160x100x38mm Zawiera b#ben na $wiat!owód i rami# P33415AA 22

17 (.( Okablowanie miedziane (.(.2 RJ45 Giga i Qmax Patch Panele Volition RJ45 Rama na 8 gniazd RJ45 w oprawkach 50x50 Bez $rub i z!"czy, anodowane aluminium Rama Volition 19 x 2U x 8, 8 x RJ45 Giga (w oprawkach 50x50) Gniezdnik na 7 gniazd 50x50 Kompletny gniezdnik z akcesoriami monta%owymi do umieszczenia w 19 stojakach, szafach lub skrzynkach. Pasuje do wszystkich gniazd 50x50. Bez z!"czy. Dostarczany ze $rubami. Anodowane aluminium. Gniezdnik Volition 19 x 2U x 50, 7 x RJ45 50x50 Giga P28070AA 1 Gniezdnik na 8 gniazd 45x45 Kompletny gniezdnik z akcesoriami monta%owymi do umieszczenia w 19 stojakach, szafach lub skrzynkach. Pasuje do wszystkich gniazd 45x45. Bez z!"cz. Dostarczany ze $rubami. Anodowane aluminium. Elementy przytwierdzaj"ce M5 Gniezdnik Volition 19 x 2U x 50, 8 x RJ45 45x45 Giga Nakr%tka klatkowa M6 Niklowana $ruba M6 i czarna plastikowa podk!adka P33120AA P33067AA Nakr%tka klatkowa M (ruba M5 i podk!adka Rozwi¹zania Sieciowe Volition 23

18 (.( Okablowanie miedziane (.(.3 Punch Down Patch Panele Volition IDC Patch Panele - Kat. 5e Volition IDC Punch Down Patch Panele, Kat. 5e 16 lub 24 portowe IDC punch down patch panele do monta%u w 19 szafach i obudowach. Wyprodukowane z lakierowanej blachy stalowej, wykorzystuj"ce technik# po!"czeniow" Quante SID ($rednica przewodnika 0.32 do 0.64 mm) patch panele oferuj" najbardziej solidne, ekonomiczne i kompaktowe rozwi"zanie. Dost#pne w wersji ekranowanej i nieekranowanej. Dostawa: Zestaw monta%owy 19 Ta$ma oznacznikowa Volition 19 IDC Patch Panel, UTP Volition 19 x 1U x 120mm IDC Patch Panel, 16 portów, UTP, be$owy Volition 19 x 1U x 120mm IDC Patch Panel, 24 porty, UTP, be$owy Volition 19 IDC Patch Panel, ekranowany Volition 19 x 1U x 170mm IDC Patch Panel, 16 portów, ekranowany, be$owy Volition 19 x 1U x 170mm IDC Patch Panel, 24 porty, ekranowany, be$owy

19 (.( Okablowanie miedziane (.(.4 Obudowy gniazd biurowe Obudowy gniazd Volition 45x45 Obudowy gniazd 45x45 )atwe w instalacji, posiadaj" ju% wst#pnie nawiercone otwory na kable, b"d* s" wyposa%one w samootwieraj"ce si# wloty kablowe. Ten zakres produktów obejmuje ró$ne modele do ró$nych aplikacji: Pojedyncze lub wielokrotne puszki natynkowe wykonane z ABS Pojedyncze lub podwójne obudowy wykonane z aluminium (natynkowe lub podtynkowe o ró%nych d!ugo$ciach) Obudowy pod!ogowe do wykorzystania w centrach komputerowych lub biurach wyposa%onych w pod!og# teletechniczn" Obudowa pojedyncza Volition RAL 9011, 65x65x48, natynkowa na jeden modu! 45x45mm Obudowa natynkowa Volition RAL 9011, 150x80x42mm, przystosowana do pokrywki P28691AA, mie$ci 2 modu!y 45x45mm Pokrywka Volition do obudowy natynkowej RAL 9011, 150x80x9.5mm, pasuje do obudowy P28691AA, mie$ci 2 modu!y 45x45mm Obudowa natynkowa Volition RAL 9011, 205x80x42mm, przystosowana do pokrywki P28696AA, mie$ci 3 modu!y 45x45mm P28420AA P28690AA P28691AA P28695AA 1 Rozwi¹zania Sieciowe Volition Pokrywka Volition do obudowy natynkowej RAL 9011, 205x80x9.5mm, pasuje do obudowy P28695AA, mie$ci 3 modu!y 45x45mm P28696AA Wspornik modu!owy Volition 30% w!ókna szklanego z poliweglanem, 64x75x10mm, montowany pomi#dzy obudow" (podstaw") a pokrywk", P28691AA lub P28696AA P28692AA 25

20 (.( Okablowanie miedziane (.(.4 Obudowy gniazd biurowe Obudowy gniazd Volition 45x45 Obudowy gniazd 45x45 Przegroda izoluj"ca Volition z ABS, 39,5x72,5x2mm Oddziela wysokie napi#cia od niskich Montowana wewn"trz modu!ów P28690AA i P28695AA P28693AA Obudowy Volition natynkowe pojedyncze do modu!ów 45x45 (anodowane aluminium) Dostawa: - 2 pokrywy za$lepiaj"ce - 1 lub 2 nie zainstalowane przewody uziemiaj"ce (zale%nie od wariantu) Obudowa Volition natynkowa pojedyncza, 140x80x48 na 2 gniazda Obudowa Volition natynkowa pojedyncza, 230x80x48 na 4 gniazda Obudowa Volition natynkowa pojedyncza, 365x80x48 na 7 gniazd P28452AA P28454AA P28457AA Obudowy Volition natynkowe podwójne do modu!ów 45x45 (anodowane aluminium) Dostawa: - 4 pokrywy za$lepiaj"ce - 2 lub 4 nie zainstalowane przewody uziemiaj"ce (zale%nie od wariantu) Obudowa Volition natynkowa podwójna, 185x120x60 na 2x3 gniazda Obudowa Volition natynkowa podwójna, 275x120x60 na 2x5 gniazd Obudowa Volition natynkowa podwójna, 365x120x60 na 2x7 gniazd P28463AA P28465AA P28467AA Elementy za#lepiaj"ce Volition Pokrywa pe!na Volition 45x45mm Pokrywa po!ówkowa Volition 22,5x45mm P28250AA P28251AA 26

21 (.( Okablowanie miedziane (.(.4 Obudowy gniazd biurowe Obudowy gniazd Volition 50x50 Obudowy gniazd 50x50 )atwe w instalacji, posiadaj" ju% wst#pnie nawiercone otwory na kable, b"d* s" wyposa%one w samootwieraj"ce si# wloty kablowe. Ten zakres produktów obejmuje ró$ne modele do ró$nych aplikacji: Pojedyncze lub wielokrotne puszki natynkowe wykonane z ABS Pojedyncze lub podwójne obudowy wykonane z aluminium (natynkowe lub podtynkowe o ró%nych d!ugo$ciach) Obudowy pod!ogowe do wykorzystania w centrach komputerowych lub biurach wyposa%onych w pod!og# teletechniczn" 1 Obudowa pojedyncza Volition natynkowa, RAL 9011 RAL 9011, na 1 modu! 50x50 Obudowa pojedyncza Volition 65x65x48 natynkowa, RAL 9011 Obudowy Volition natynkowe pojedyncze do modu!ów 50x50 (anodowane aluminium) Dostawa: - 2 pokrywy za$lepiaj"ce - 1 lub 2 nie zainstalowane przewody uziemiaj"ce (zale%nie od wariantu) Obudowa Volition natynkowa pojedyncza, 155x80x48 na 2 gniazda Obudowa Volition natynkowa pojedyncza, 255x80x48 na 4 gniazda Obudowa Volition natynkowa pojedyncza, 365x80x48 na 7 gniazda Obudowy Volition natynkowe podwójne do modu!ów 50x50 (anodowane aluminium) Dostawa: - 4 pokrywy za$lepiaj"ce - 2 lub 4 nie zainstalowane przewody uziemiaj"ce (zale%nie od wariantu) P28410AA VA VA VA Rozwi¹zania Sieciowe Volition Obudowa Volition natynkowa podwójna, 185x120x60 na 2x3 gniazda Obudowa Volition natynkowa podwójna, 275x120x60 na 2x5 gniazda Obudowa Volition natynkowa podwójna, 365x120x60 na 2x7 gniazda P28610AA P28611AA P28612AA Elementy za#lepiaj"ce Volition Pokrywa pe!na Volition 50x50mm

22 (.( Okablowanie miedziane (.(.5 Adaptery RJ45 Adaptery podwójne Volition RJ45 Adaptery podwójne Volition RJ45 do patch paneli i gniazd Umo%liwiaj" wykorzystanie standardowych przewodów przy!"czeniowyh w punkcie ko'cowym instalacji. Umo%liwiaj" równie%!atwe i tanie zwi#kszenie liczby u%ytkowników korzystaj"cych z tych samych punktów dost#powych sieci. Adaptery dost%pne s" w ró$nych wersjach: Adaptery z gniazdem telefonicznym RJ45 s!u%"cym jako interfejs pomi#dzy m#sk" wtyczk" telefoniczn" a %e'skim gniazdem RJ45 Adaptery cyfrowe wyposa%one w rezystor dopasowuj"cy Adaptery podwójne lub poczwórne umo%liwiaj"ce jednoczesne wykorzystanie dla telefonu i komputera Adaptery podwójne Volition RJ45 8 i 9 pinowe do patch paneli i gniazd Sk!ada si# z m#skiego wtyku RJ45 i 2 %e'skich gniazd RJ45 dla wspó!dzielonych par, Pasuje do wszystkich 16, 24, 32 i 48 portowych patch paneli i gniazd RJ45 Pakowanie: 1 szt., Min. zamówienie: 10 szt. Ethernet 100Base Tx / Ethernet 100Base Tx 9-pinów Ethernet 100Base Tx / Numeric Telephone 9-pinów Token Ring-Numeris / Token Ring-Numeris 9-pinów Ethernet 10Base Tx / Ethernet 10Base Tx 9-pinów P29341B5 P29345B5 P29325BA P29342BA Ethernet 100Base Tx / Ethernet 100Base Tx 8-pinów Ethernet 100Base Tx / Numeric Telephone 8-pinów Token Ring-Numeris / Token Ring-Numeris 8-pinów Ethernet 10Base Tx / Ethernet 10Base Tx 8-pinów Ethernet 10Base Tx / Y Wiring Telephone 8-pinów Point to Point ISDN 100 Ohms Adapter - P29340B5 P29344B5 P29324BA P29343BA P29359BA P29323BA 28

PANELE KROSOWE (Patch Panele)

PANELE KROSOWE (Patch Panele) DO PONIŻSZYCH CEN STOSOWANA JEST AKTYWNA POLITYKA RABATOWA - ZAPYTAJ DYSTRYBUTORA cena detaliczna SYMBOL NAZWA OSPRZĘTU netto PANELE KROSOWE (Patch Panele) pk010 Panel krosowy STP/FTP 24 porty kat. 6 1U

Bardziej szczegółowo

Okablowanie strukturalne. Komponenty okablowania strukturalnego

Okablowanie strukturalne. Komponenty okablowania strukturalnego Okablowanie strukturalne Komponenty okablowania strukturalnego Panele krosowe z gniazdami RJ45 kat. 5e i 6 Wersje ekranowane i nieekranowane System paneli krosowych, modułowych do montażu różnych typów

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO www.emiter.net.pl 1 Okablowanie strukturalne Charakterystyka systemu System okablowania strukturalnego Emiter Net obejmuje elementy kategorii 5e, 6 i 6A oraz kable kategorii

Bardziej szczegółowo

Tabela wykona standardowych. z osłonami zewntrznymi

Tabela wykona standardowych. z osłonami zewntrznymi Szafy SZE2 Uniwersalne szafy energetyczne, przeznaczone do zastosowania w warunkach wewntrznych lub zewntrznych. Konstrukcja szafy pozwala na proste łczenie szaf w zestawy szeregowe. Produkowane w 19 wykonaniach

Bardziej szczegółowo

3M Telecommunications Rozwi¹zania Sieciowe. Przewodnik Rozwi¹zañ Produktowych. dla Sieci Enterprise. Innowacje

3M Telecommunications Rozwi¹zania Sieciowe. Przewodnik Rozwi¹zañ Produktowych. dla Sieci Enterprise. Innowacje 3M Telecommunications Rozwi¹zania Sieciowe Przewodnik Rozwi¹zañ Produktowych dla Sieci Enterprise Innowacje Rozwi¹zania Sieciowe Enterprise Wszystko - czego potrzebuje Twoja sieæ Rozwi¹zania Sieciowe Enterprise

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 21-030 MOTYCZ, STASIN 1, tel. 883 788 680, e-mail:wojtek_switek@op.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego Inwestor : Ośrodek Leczenia Uzależnień

Bardziej szczegółowo

KABLE TELEINFORMATYCZNE

KABLE TELEINFORMATYCZNE KABLE TELEKOMUNIKACYJNE SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU UTP FTP UTPw UTPwn FTPw FTPwn UTP Patch Cable FTP Patch Cable SFTP STP SSTP Charakterystyka kabli teleinformatycznych 41 42 43 43 44 44 45 46 47 48 49 50 40

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO 1 Okablowanie strukturalne Charakterystyka systemu System okablowania strukturalnego Emiter Net obejmuje elementy kategorii 5e, 6 i 6A oraz kable kategorii 7. Linie produktów

Bardziej szczegółowo

ELWOJ. Instalacje Elektryczne i Projekty ul. Woronicza 36 lok.13; 02-640 W-wa tel. 226467083; 0-602658123 elwoj@wp.pl www.elwoj.

ELWOJ. Instalacje Elektryczne i Projekty ul. Woronicza 36 lok.13; 02-640 W-wa tel. 226467083; 0-602658123 elwoj@wp.pl www.elwoj. egz.. nr dok.268/2014 ELWOJ Instalacje Elektryczne i Projekty ul. Woronicza 36 lok.13; 02-640 W-wa tel. 226467083; 0-602658123 elwoj@wp.pl INWESTOR OBIEKT INWESTYCJA STADIUM BRANŻA 00-626 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO 1 2 SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO Okablowanie strukturalne Charakterystyka systemu System okablowania strukturalnego Emiter Net obejmuje elementy kategorii 5e, 6 i

Bardziej szczegółowo

Cariva Montaż łatwiejszy niż zwykle

Cariva Montaż łatwiejszy niż zwykle [ OSPRZ T EEKTROISTAACYJY ] Produkty i systemy Montaż łatwiejszy niż zwykle Cariva została zaprojektowana, by spełnić oczekiwania klientów. Łączy nowoczesną, prostą formę z niezawodnością, gwarantując

Bardziej szczegółowo

Panel terminujący 1U do szafy RACK (100 par przewodów), kod: R9120345. Patch Panel 24 porty BNC (podwójne gniazdo), kod: R9120310

Panel terminujący 1U do szafy RACK (100 par przewodów), kod: R9120345. Patch Panel 24 porty BNC (podwójne gniazdo), kod: R9120310 Patch Panele FTP 24 porty, kat. 5e RJ-45, kod: R912031 24 porty kat. 5e RJ-45, uchwyt na kable, kod: R9120311 24 porty kat. 5e RJ-45 (kąt 45O), kod: R9120315, 24 porty kat.5e RJ-45, kod: R9120316 48 portów

Bardziej szczegółowo

SYSTEM TOOLLESS LINE, KATEGORIA 6 A RE-EMBEDDED

SYSTEM TOOLLESS LINE, KATEGORIA 6 A RE-EMBEDDED SYSTEM TOOLLESS LINE, KATEGORIA 6 A RE-EMBEDDED w MODUŁ KATEGORII 6 A WG ISO/IEC 11801 AMD 2 w SYSTEM PRZYGOTOWANY DO TRANSMISJI 10 GB/s w SYSTEM CERTYFIKOWANY W KLASIE E A 500 MHz w SYSTEM CERTYFIKOWANY

Bardziej szczegółowo

Kable kategorii 5E/ 6/ 6A/ 7/ 7A

Kable kategorii 5E/ 6/ 6A/ 7/ 7A VEMCO Sp. z o.o. - Cennik okablowania strukturalnego LEONI-KERPEN 2 Kable kategorii 5E/ 6/ 6A/ 7/ 7A Kable instalacyjne kat. 5E UTP Draka Comteq J-2YY Typ: U/UTP, 125 MHz, PVC Wymiary: 4x2xAWG 24/1 CD2743731

Bardziej szczegółowo

Z AKCESORIAMI. Patch Panele. Inne akcesoria

Z AKCESORIAMI. Patch Panele. Inne akcesoria Patch Panele FTP 24 porty, kat. 5e RJ-45, kod: R912031 24 porty kat. 5e RJ-45, uchwyt na kable, kod: R9120311 24 porty kat. 5e RJ-45 (kąt 45O), kod: R9120315, 24 porty kat.5e RJ-45, kod: R9120316 48 portów

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa wtyk przemysłowy C6 A RJ45 pro

Karta katalogowa wtyk przemysłowy C6 A RJ45 pro wtyk przemysłowy C6 A Ilustracje wymiary str.1/6 powiększone rysunki na końcu dokumentu Opis produktu wtyk RJ45 kat.6 A /klasa E A do zarabiania we własnym zakresie w pełni ekranowany i przystosowany do

Bardziej szczegółowo

Technika sygnalizacyjna - lampy LED

Technika sygnalizacyjna - lampy LED Lampa LED serii: LT Mo liwoœæ pracy w trybie ci¹g³ym lub b³yskaj¹cym (sterowane z zewn¹trz) Dostêpna w wielu wersjach napiêciowych Emisja b³ysku w obrêbie 360 3 lata gwarancji producenta! Kompaktowa lampa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przedmiar dla systemów scenicznych dla Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury w Osiecznej etap I.

Przedmiar. Przedmiar dla systemów scenicznych dla Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury w Osiecznej etap I. Przedmiar Przedmiar dla systemów scenicznych dla Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury w Osiecznej etap I. Obiekt Kod CPV 32424000-1 - Infrastruktura sieciowa 31500000-1 - Urz dzenia o wietleniowe i lampy elektryczne

Bardziej szczegółowo

KABLE TELEINFORMATYCZNE

KABLE TELEINFORMATYCZNE KABLE TELEINFORMATYCZNE UTP 60 FTP 61 SF/UTP 62 U/FTP 63 S/FTP 64 UTP FLEX 65 FTP FLEX 67 UTP 4x2x0,5 69 U/UTPf 4x2x0,5 71 F/UTPf 4x2x0,5 72 F/UTPn 4x2x0,5 73 FTPnf 4x2x0,5 74 Parametry kabli komputerowych

Bardziej szczegółowo

Skrzynki ST g³êbokoœci 150mm

Skrzynki ST g³êbokoœci 150mm SKRZYNKI Z Linia naœciennych obudów ST jest jednym z produktów o najwy szej jakoœci dostêpnych na rynku nakomity projekt, który zosta³ dalej uaktualniany i udoskonalany, pozwoli³ na stworzenie szerokiego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. Zakres prac, wykaz obowiązujących norm, standard i kategoria okablowania 2. Adnotacje dotyczące wykonania lub modyfikacji in

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. Zakres prac, wykaz obowiązujących norm, standard i kategoria okablowania 2. Adnotacje dotyczące wykonania lub modyfikacji in INSTEL Technika Telekomunikacyjna ul. Jaracza 55a, 90-251 Łódź tel: 042 632 60 00 fax: 042 631 92 04 e-mail: info@instel.com.pl http://www.instel.com.pl Wrzesień 2010 PROJEKT INSTALACJI TELEDACYJNEJ W

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Zajęcia 1 c.d. Warstwa fizyczna, Ethernet

Sieci komputerowe. Zajęcia 1 c.d. Warstwa fizyczna, Ethernet Sieci komputerowe Zajęcia 1 c.d. Warstwa fizyczna, Ethernet Rola warstwy fizycznej Określa rodzaj medium transmisyjnego (np. światłowód lub skrętka) Określa sposób kodowania bitów (np. zakres napięć odpowiadających

Bardziej szczegółowo

DOSKONAŁE PARAMETRY OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ

DOSKONAŁE PARAMETRY OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ LEGRAND CABLING SYSTEM 2 DOSKONAŁE PARAMETRY OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ LCS 2 : OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ Kompletny system okablowania strukturalnego Nowości w ofercie: Szafy typu Rack 19

Bardziej szczegółowo

IloÊç par (TKSY) Max. wymiar zewn trzny [mm] Masa kabla [kg/km] 6,0 6,5 9,0 10,0 11,5 11,5 13,5 14,5 15,5 18,0 20,5 21,0 23,5 24,5 26,0 27,0

IloÊç par (TKSY) Max. wymiar zewn trzny [mm] Masa kabla [kg/km] 6,0 6,5 9,0 10,0 11,5 11,5 13,5 14,5 15,5 18,0 20,5 21,0 23,5 24,5 26,0 27,0 TKSY, YTKSY, YnTKSY PN92/T9020 PN92/T902 PE NA NAZWA: TKSY Telekomunikacyjny (T) kabel (K) stacyjny (S), o y ach miedzianych jednodrutowych, o wspólnej izolacji polwinitowej (Y); YTKSY Telekomunikacyjny

Bardziej szczegółowo

SCHRACK ENERGIETECHNIK POLSKA OKABLOWANIE MIEDZIANE WWW.SCHRACK.COM

SCHRACK ENERGIETECHNIK POLSKA OKABLOWANIE MIEDZIANE WWW.SCHRACK.COM SCHRACK ENERGIETECHNIK POLSKA OKABLOWANIE MIEDZIANE WWW.SCHRACK.COM SPIS TREŚCI W PRZEGLĄD SYSTEMÓW SCHRACK NET HSE... 4 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTÓW SCHRACK KATEGORII 6/KLASY E... 5 NOWE NORMY... 5 STANDARYZOWANE

Bardziej szczegółowo

Idealne do okablowania strukturalnego, telekomunikacji, elektroniki. Wykonania naœcienne i wolnostoj¹ce. Nowoczesny wygl¹d i ³atwa instalacja

Idealne do okablowania strukturalnego, telekomunikacji, elektroniki. Wykonania naœcienne i wolnostoj¹ce. Nowoczesny wygl¹d i ³atwa instalacja [ Szafy sieciowe [ Szafy sieciowe ] Idealne do okablowania strukturalnego, telekomunikacji, elektroniki Wykonania naœcienne i wolnostoj¹ce Nowoczesny wygl¹d i ³atwa instalacja Do zastosowania w biurach

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa. Oznaczenia: Kod: EM/TSMN-2Z EM/TSMN-3Z. Opis i charakterystyka techniczna produktu:

Karta katalogowa. Oznaczenia: Kod: EM/TSMN-2Z EM/TSMN-3Z. Opis i charakterystyka techniczna produktu: Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa natynkowa EmiterNet typ II z zamkiem Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa natynkowa EmiterNet typ III z zamkiem Oznaczenia: Kod: EM/TSMN-2Z EM/TSMN-3Z Opis i

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rozwiązaniu SYSTIMAX GigaSPEED X10D FTP

Przewodnik po rozwiązaniu SYSTIMAX GigaSPEED X10D FTP Przewodnik po rozwiązaniu SYSTIMAX GigaSPEED X10D FTP Rozwiązanie SYSTIMAX GigaSPEED X10D FTP www.systimax.com Spis treści Wprowadzenie 1 SYSTIMAX GigaSPEED X10D FTP Wydajność kanału 2 SYSTIMAX GigaSPEED

Bardziej szczegółowo

SERIA ECO 60 SERIA DO U YTKU DOMOWEGO MIÊDZYNARODOWA

SERIA ECO 60 SERIA DO U YTKU DOMOWEGO MIÊDZYNARODOWA PRZYRZ DY STEROWNICZE, PRZEP YW ENERGII I SYGNA U WERSJA BIA A ¹czniki GW 34 001 GW 34 002 GW 34 003 2P - 10AX - GW 34 004 2P - 10AX - ¹czniki schodowe GW 34 011 GW 34 012 ¹czniki krzy owe GW 34 015 Przyciski

Bardziej szczegółowo

SERIE ŁĄCZNIKÓW I GNIAZD SIMON 15

SERIE ŁĄCZNIKÓW I GNIAZD SIMON 15 SERIE ŁĄCZNIKÓW I GNIAZD SIMON 15 Simon Basic Simon 82 część techniczna inne produkty Simon Protector Simon Aquarius Simon Akord Simon 27 Play Simon 15 Simon Classic Simon 54 116 ŁĄCZNIKI AX 250 V~ 117

Bardziej szczegółowo

w Schrack Info OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT. Tester kabli RJ45 (UTP+STP)/RJ11/koncentrycznych, z torbą Tester okablowania BNC/RJ45, z torbą

w Schrack Info OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT. Tester kabli RJ45 (UTP+STP)/RJ11/koncentrycznych, z torbą Tester okablowania BNC/RJ45, z torbą w Testery okablowania Tester okablowania umożliwia łatwe i szybkie zdiagnozowanie sieci pod kątem otwartych lub zwartych par na okablowaniu strukturalnym ze złączami RJ45/RJ11 oraz koncentrycznym z wtykami

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1.4 Zestawienie urządzeń 1.4.1 Zestawienie urządzeń dla budynku A

Bardziej szczegółowo

Wiadomoci ogólne. 1.2 Schemateka Schemateka jest rozdziaem zawierajcym zbiór wszystkich Schematów Zastosowanych Pocze.

Wiadomoci ogólne. 1.2 Schemateka Schemateka jest rozdziaem zawierajcym zbiór wszystkich Schematów Zastosowanych Pocze. Noty Techniczne ze Schematami Elektrycznymi pozwalaj na wybranie Schematu Zastosowanych Pocze oznaczonego za pomoc symbolu: odpowiadajcemu nieprawidowo dziaajcej funkcji. Kady schemat jest oznaczony zgodnie

Bardziej szczegółowo

5. PRODUKTY EKRANOWANE KATEGORII 5E

5. PRODUKTY EKRANOWANE KATEGORII 5E . PRODUKTY EKRANOWANE KATEGORII E m, mm,,m,, m, m mm, m m Podstawowy element systemu kategorii e zaprojektowany do wykonywania głównych i pośrednich punktów dystrybucyjnych w szybkich sieciach teleinformatycznych,

Bardziej szczegółowo

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY GARAZOWE Yett 01Wymiary bram: szerokość od 1800 do 3000 mm; wysokość od 1900 do 2700 mm. Segmentowe

Bardziej szczegółowo

Temat 6.7. Projektowanie, montaż i konfiguracja sieci komputerowej

Temat 6.7. Projektowanie, montaż i konfiguracja sieci komputerowej Temat 6.7. Projektowanie, montaż i konfiguracja sieci komputerowej Normy okablowania strukturalnego PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie: Widok od spodu. Widok z przodu Widok z boku Widok z góry bez pokrywy. Uwaga: powyższe widoki są przykładowe

Przeznaczenie: Widok od spodu. Widok z przodu Widok z boku Widok z góry bez pokrywy. Uwaga: powyższe widoki są przykładowe Strona 1 z 6 Nazwa SKOŚNE PRZYŁĄCZE ABONENCKIE Symbol SPA-.. Przeznaczenie: Skośne przyłącza abonenckie serii SPA znajdują zastosowanie tam, gdzie istnieje potrzeba prostego wyprowadzenie sygnału niskoprądowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Rozbudowa i przebudowa istniejącego obiektu przedszkola w Konstancinie-Jeziornie Inwestor: Miejs realizacji: Zarząd Gminny w Konstancinie-Jeziorna ul. Jaworskiego 3 Dz.Nr.10/28

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Triset113 Kable z rodziny Triset113 s kablami kategorii RG-6 o podwy szonych parametrach. a miedziana o rednicy 1,13mm

Charakterystyka Triset113 Kable z rodziny Triset113 s kablami kategorii RG-6 o podwy szonych parametrach. a miedziana o rednicy 1,13mm Przewód koncentryczny 75 Om TRISET113 spe nia norm EN50117 i jest zgodny ze standardem klasy A w ca ym pa mie transmisyjnym w przedziale cz stotliwo ci 5-3000 MHz. Przewód Triset jest zgodny z wymaganiami

Bardziej szczegółowo

DM1101 (MTE320C), DM1103, DM1104 DM1103-L, DM1103-S Rczne przyciski alarmowe, Przyciski start i stop

DM1101 (MTE320C), DM1103, DM1104 DM1103-L, DM1103-S Rczne przyciski alarmowe, Przyciski start i stop DM1101 (MTE320C), DM1103, DM1104 DM1103-L, DM1103-S Rczne przyciski alarmowe, Przyciski start i stop Kolektywne/ SynoLINE600 AlgoRex Synova TM Rczne przyciski alarmowe do zastosowa w liniach dozorowych

Bardziej szczegółowo

Suno Sprawdzona jakość i funkcjonalność

Suno Sprawdzona jakość i funkcjonalność OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY Produkty i systemy Sprawdzona jakość i funkcjonalność Rewolucyjna szybkość montażu Niezawodna konstrukcja, praktyczne i przemyślane detale. Suno może być instalowane we wszystkich

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ZP/ATI/ WIMiM/05/2010. Załącznik nr 6d

PRZEDMIAR. ZP/ATI/ WIMiM/05/2010. Załącznik nr 6d ZP/ATI/ WIMiM/05/2010 Załącznik nr 6d PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa laboratoriów naukowych w budynku Hali Technologicznej ADRES INWESTYCJI : Szczecin al. Piastów 19A INWESTOR : Zachodniopomorski

Bardziej szczegółowo

Złącza. kablowe i panelowe do czujników temperatury. Zastosowanie. Właściwości techniczne. Opcje. Czujniki rezystancyjne: Pt100, Pt500, Pt1000 i inne

Złącza. kablowe i panelowe do czujników temperatury. Zastosowanie. Właściwości techniczne. Opcje. Czujniki rezystancyjne: Pt100, Pt500, Pt1000 i inne Złącza kablowe i panelowe do czujników temperatury Karta katalogowa, Edycja 0/A Czujniki rezystancyjne: Pt00, Pt500, Pt000 i inne Czujniki termoelektryczne: J, K, N, E, R/S, T, B Właściwości techniczne

Bardziej szczegółowo

Rola warstwy fizycznej. Sieci komputerowe. Media transmisyjne. Propagacja sygnału w liniach miedzianych

Rola warstwy fizycznej. Sieci komputerowe. Media transmisyjne. Propagacja sygnału w liniach miedzianych Sieci komputerowe Rola warstwy fizycznej Wykład 2 Warstwa fizyczna, Ethernet Określa rodzaj medium transmisyjnego (np. światłowód lub skrętka) Określa sposób kodowania bitów (np. zakres napięć odpowiadających

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B Załącznik nr 2 PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W BUDYNKACH A i B STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM TOMYŚLU UL. POZNAŃSKA 33 INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Tomyślu OBIEKT: BUDYNEK STAROSTWA

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa. Emiter Sp. z o. o., ul. Porcelanowa 27, 40-241 Katowice, POLSKA, tel. +48 32 730 34 00. emiter@emiter.net.pl

Karta katalogowa. Emiter Sp. z o. o., ul. Porcelanowa 27, 40-241 Katowice, POLSKA, tel. +48 32 730 34 00. emiter@emiter.net.pl Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowe EmiterNet typ I Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowe EmiterNet typ II Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowe EmiterNet typ III Oznaczenia: Telekomunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Cariva Sprawdzona jakość, nowoczesny styl

Cariva Sprawdzona jakość, nowoczesny styl [ OSPRZĘT EEKTROISTAACYJY ] Produkty i systemy Cariva Sprawdzona jakość, nowoczesny styl Cariva została zaprojektowana, by spełnić oczekiwania Klientów. Łączy nowoczesną, prostą formę z niezawodnością,

Bardziej szczegółowo

L11 L13 ZESTAWY POJEDYNCZE STOJAK NA STÓŁ ZESTAWY NAŚCIENNE ZESTAWY STOJĄCE STOJAKI OBROTOWE SZAFY Z ZESTAWAMI PIONOWYMI. str. str. str. str. str.

L11 L13 ZESTAWY POJEDYNCZE STOJAK NA STÓŁ ZESTAWY NAŚCIENNE ZESTAWY STOJĄCE STOJAKI OBROTOWE SZAFY Z ZESTAWAMI PIONOWYMI. str. str. str. str. str. ZESTAWY POJEDYNCZE str. L5 str. L5 STOJAK NA STÓŁ ZESTAWY NAŚCIENNE str. L6 str. L9 ZESTAWY STOJĄCE STOJAKI OBROTOWE str. L11 str. L13 SZAFY Z ZESTAWAMI PIONOWYMI L1 Pojemniki uchylne z serii Practibox

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Załącznik nr 3 do SIWZ ZP.342-7/PW/14 Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne 30230000-0

Bardziej szczegółowo

Media sieciowe Wiadomości wstępne

Media sieciowe Wiadomości wstępne Media sieciowe Wiadomości wstępne Opracował: Arkadiusz Curulak WSIiE TWP w Olsztynie Data aktualizacji : 10-12-2002 Pierwsza edycja : 10-12-2002 Spis treści Media sieciowe... 2 Wprowadzenie... 2 Skrętka

Bardziej szczegółowo

Sieciowa puszka przyłączeniowa Rutenbeck Cat. 5, ekranowana

Sieciowa puszka przyłączeniowa Rutenbeck Cat. 5, ekranowana Sieciowa puszka przyłączeniowa Rutenbeck Cat. 5, ekranowana pojedyncza 1 x 8-stykowa Nr katalogowy: 0180 00 podwójna 2 x 8-stykowa Nr katalogowy: 0178 00 pojedyncza (specjalnie do zabudowy w kanałach)

Bardziej szczegółowo

GNIAZDA ZASILAJĄCE SIMON 500

GNIAZDA ZASILAJĄCE SIMON 500 SIMON 500 CIMA K 45 GNIAZDA ZASILAJĄCE SIMON 500 Przyłącza śrubowe: 1 Włóż przewód 2 Dokręć śrubą 3 Zatrzaśnij pokrywę Zaciski nożowe: 1 Włóż przewód 2 Zatrzaśnij Nowy system podłączania przewodów poprzez

Bardziej szczegółowo

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład II 1 Tematyka wykładu: Media transmisyjne Jak zbudować siec Ethernet Urządzenia aktywne i pasywne w

Bardziej szczegółowo

E/15. 15.24 m 2 PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA. 10x15 32 LEGENDA: UWAGI: Pracownia J. Grzegorczyk

E/15. 15.24 m 2 PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA. 10x15 32 LEGENDA: UWAGI: Pracownia J. Grzegorczyk 15.4 m 10x15 3 05 04 043 56.13 m KOMUNIKACJA 06 47.15 m 030 WARSZTAT INFORM. LEGENDA: - puszka podłogowa na 1 gniazd Mosaic 45 np. UDH Q3 z pokrywą KDR1 Q3 i puszkami GB3 wyposażona w: - 6 gniazd 30V,

Bardziej szczegółowo

Oferowany model*.. Producent*..

Oferowany model*.. Producent*.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Kolorowa drukarka laserowa: Liczba sztuk: 1 1 Nośniki: Papier, koperty, kartony, pocztówki, etykiety 2 Rozmiar nośnika:

Bardziej szczegółowo

Zasady konfiguracji gniazd przy³¹czeniowych

Zasady konfiguracji gniazd przy³¹czeniowych gniazd przy³¹czeniowych gniazd przy³¹czeniowych - system 45 x 45 Gniazda UTP kategorii 5e i 6 Natynkowe gniazdo przy³¹czeniowe 1xRJ45 kat.5e UTP Modu³ kat.5e RJ-K45 HK UTP 6540 1 130-04 szt.1 Adapter 22,5x45

Bardziej szczegółowo

Premise Networking. Fibrain DATA 2012/13 FIBRAIN.COM. wersja 1.3

Premise Networking. Fibrain DATA 2012/13 FIBRAIN.COM. wersja 1.3 Premise Networking Fibrain DATA 22/13 wersja 1.3 Fibrain Data Spis treści Spis treści 002 System Okablowania Strukturalnego kategorii Kabel U/UTP 200 MHz PVC Kabel U/UTP 200 MHz LSZH Kabel Duplex U/UTP

Bardziej szczegółowo

Cariva. jakość życia codziennego

Cariva. jakość życia codziennego Cariva jakość życia codziennego Cariva sprawdzona jakość w nowym stylu Biały Kremowy Cariva została zaprojektowana, by spełnić oczekiwania Klientów. Łączy nowoczesną, prostą formę z niezawodnością, gwarantując

Bardziej szczegółowo

LEONI Kerpen. Kabel kategorii 6A klasy ISO-Ea F/FTP Duplex 700 MHz LSOH firmy LEONI Kerpen

LEONI Kerpen. Kabel kategorii 6A klasy ISO-Ea F/FTP Duplex 700 MHz LSOH firmy LEONI Kerpen LEONI Kerpen Kabel kategorii 6A klasy ISO-Ea F/FTP Duplex 700 MHz LSOH firmy LEONI Kerpen Zgodny z normami EN 50288, IEC 61156, ISO/IEC 11801, EN 50173 (2. edycja), IEC 60332-3-24, IEC 60754-2, IEC 61034.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 10.12.2014 r. Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH BEVELMASTER TM 204B - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR I KOŁNIERZY

BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH BEVELMASTER TM 204B - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR I KOŁNIERZY BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH Obrabiarka typu Bevelmaster TM 203C słuy do obróbki czoła rur w zakresie rednic zewntrznych Ø19,10-76,20mm. Maszyna posiada zewntrzny system

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: GIS/2919/2014/mb Drawno, dnia 17.07.2014

Znak sprawy: GIS/2919/2014/mb Drawno, dnia 17.07.2014 Znak sprawy: GIS/2919/2014/mb Drawno, dnia 17.07.2014 Drawieński Park Narodowy ul. Leśników 2 73-220 Drawno ZAPROSZENIE do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Modernizacja sieci informatycznej

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1.0 TRASY PRZEWODOWE DLA INSTALACJI NISKONAPIĘCIOWYCH

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1.0 TRASY PRZEWODOWE DLA INSTALACJI NISKONAPIĘCIOWYCH Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1.0 TRASY PRZEWODOWE DLA INSTALACJI NISKONAPIĘCIOWYCH 1.1 Mechaniczne wykucie bruzd o szer. do 30 mm dla przewodów o śr. do 10 mm w tynku, cegle, betonie m

Bardziej szczegółowo

PROFILIGHT IP20. Oprawa oœwietlenia awaryjnego. 32 Sp. z o.o.

PROFILIGHT IP20. Oprawa oœwietlenia awaryjnego. 32 Sp. z o.o. POFILIGHT IP20 Oprawa oœwietlenia awaryjnego 1231/2012 Zastosowanie Zadaniem oprawy Profilight, w której Ÿród³em œwiat³a s¹ diody LED, jest oznaczanie dróg ewakuacyjnych i wyjœæ awaryjnych przy zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE KABLA ZASTOSOWANIE BUDOWA KABLA DANE TECHNICZNE. - zgodność z DIN VDE Izolacja żyły wykonana z polietylenu (PE)

OZNACZENIE KABLA ZASTOSOWANIE BUDOWA KABLA DANE TECHNICZNE. - zgodność z DIN VDE Izolacja żyły wykonana z polietylenu (PE) OZNACZENIE KABLA ZASTOSOWANIE BUDOWA KABLA DANE TECHNICZNE W53 1/4 mostki tensometryczne - żyła wewnętrzna miedziana 7-drutowa - zgodność z DIN VDE 0812 - Izolacja żyły wykonana z polietylenu (PE) - indeks

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE EMITERNET DLA BUDYNKÓW WG NOWYCH PRZEPISÓW

OKABLOWANIE EMITERNET DLA BUDYNKÓW WG NOWYCH PRZEPISÓW OKABLOWANIE EMITERNET DLA BUDYNKÓW WG NOWYCH PRZEPISÓW W listopadzie 2012 roku ukazało się Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dotyczące zmiany warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

DE-EMBEDDED LINE Kat.6, Kat.5e System LSA w wersji STP i UTP. W Spis treści. Gniazda... Strona 122. Panele krosowe... Strona 125

DE-EMBEDDED LINE Kat.6, Kat.5e System LSA w wersji STP i UTP. W Spis treści. Gniazda... Strona 122. Panele krosowe... Strona 125 119 DE-EMBEDDED LINE Kat.6, Kat.5e System LSA w wersji STP i UTP W Spis treści Gniazda... 122 Panele krosowe... 125 Narzędzia LSA... 127 Kable krosowe... 128 Kable instalacyjne... 138 120 Z certyfikatem

Bardziej szczegółowo

1. Opis ogólny. 2. Opis techniczny. 3. Uwagi ogólne. 4. Tabele

1. Opis ogólny. 2. Opis techniczny. 3. Uwagi ogólne. 4. Tabele str.2 S p i s t r e ś c i 1. Opis ogólny 1.1. Podstawa opracowania. 1.2. Zakres rzeczowy. 1.3. Lokalizacja inwestycji 1.4. Normy i przepisy. 2. Opis techniczny 2.1 Koncepcja wykonania instalacji wnętrzowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW E415/4-00. Specyfikacja zawiera 7 ponumerowanych stron

SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW E415/4-00. Specyfikacja zawiera 7 ponumerowanych stron Specyfikacja zawiera ponumerowanych stron Demontaże 1 Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach poddasza oraz w salach 223 do 226 przed ostatecznym demontażem uzgodnić szczegóły i

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rozbudowa sieci strukturalnej

Przedmiar robót. Rozbudowa sieci strukturalnej Przedmiar robót Rozbudowa sieci strukturalnej Obiekt: Budynek Sądu Okręgowego w Katowicach ul. Andrzeja 16/18, 40-957 Katowice Zamawiający: Sąd Okręgowy w Katowicach ul. Francuska 38, 40-028 Katowice Jednostka

Bardziej szczegółowo

Grupa: elementy i materiały instalacji elektrycznych silnoprądowych A

Grupa: elementy i materiały instalacji elektrycznych silnoprądowych A Grupa: elementy i materiały instalacji elektrycznych silnoprądowych A Nastropowa długość 1237 mm szerokość 216 mm wysokość 57mm o mocy 2x54W, raster paraboliczny IP20, wyposażona w układ zapłonowy EVG,

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/ Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Konwerter interfejsów RS-232/ Typu PD51 Instrukcja obs³ugi SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE.... 5 2. ZESTAW KONWERTERA.... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 42-506 Będzin ul. Kijowska 16. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane

PRZEDMIAR ROBÓT. 42-506 Będzin ul. Kijowska 16. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane "R E N M A R" 42-506 Będzin ul. Kijowska 16 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Bardziej szczegółowo

Peryferia do budowy sieci pasywnej. Katalog 2016/17

Peryferia do budowy sieci pasywnej. Katalog 2016/17 Peryferia do budowy sieci pasywnej Katalog 2016/17 Patch cordy Kable LAN Patch cordy Patch cordy UTP - nieekranowane Kategoria 5e Kategoria 6 UTP - nieekranowane Płaszcz izolacyjny PVC Płaszcz izolacyjny

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO SCHRACK NET HSE

SYSTEMY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO SCHRACK NET HSE SYSTEMY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO SCHRACK NET HSE W W W OKABLOWANIE MIEDZIANE - SYSTEMY TYPU LSA OKABLOWANIE MIEDZIANE - SYSTEMY MODULARNE TOOLLESS OKABLOWANIE ŚWIATŁOWODOWE W SZAFY TELEKOMUNIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

ZESTAW MONITORINGU HYBRYDA HDMI KAMERA TUBOWA 900LINII DYSK 1TB UTP/FTP

ZESTAW MONITORINGU HYBRYDA HDMI KAMERA TUBOWA 900LINII DYSK 1TB UTP/FTP Dane aktualne na dzień: 20-03-2017 12:06 Link do produktu: http://www.itchome.pl/zestaw-monitoringu-hybryda-hdmi-kamera-tubowa-900linii-dysk-1tb-utpftpp-2325.html ZESTAW MONITORINGU HYBRYDA HDMI KAMERA

Bardziej szczegółowo

Zakres prac do wykonania Okablowanie strukturalne

Zakres prac do wykonania Okablowanie strukturalne Zakres prac do wykonania Okablowanie strukturalne W budynku projektowana struktura okablowania obejmować będzie podsystem okablowania poziomego. Okablowanie poziome należy wykonać na bazie skrętki czteroparowej

Bardziej szczegółowo

EN okablowanie strukturalne budynków EN okablowanie poziome EN okablowanie pionowe EN okablowanie krosowe i stacyjne Pierwszą

EN okablowanie strukturalne budynków EN okablowanie poziome EN okablowanie pionowe EN okablowanie krosowe i stacyjne Pierwszą EN 50173 okablowanie strukturalne budynków EN 50167 okablowanie poziome EN 50168 okablowanie pionowe EN 50169 okablowanie krosowe i stacyjne Pierwszą normą dotyczącą okablowania strukturalnego była norma

Bardziej szczegółowo

LEONI Kerpen. Kabel kategorii 6 klasy ISO-E U/FTP 450 MHz LSOH firmy LEONI Kerpen

LEONI Kerpen. Kabel kategorii 6 klasy ISO-E U/FTP 450 MHz LSOH firmy LEONI Kerpen LEONI Kerpen Kabel kategorii 6 klasy ISO-E U/FTP 450 MHz LSOH firmy LEONI Kerpen Zgodny z normami EN 50288, IEC 61156, ISO/IEC 11801, EN 50173 (2. edycja), IEC 60332-1-2, IEC 60754-2, IEC 61034. Idealny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT dla instalacji okablowania strukturalnego

PRZEDMIAR ROBÓT dla instalacji okablowania strukturalnego PRZEDMIAR ROBÓT dla instalacji okablowania strukturalnego Lp. Podstawa Opis Jedn.obm.Ilość 1 Instalacja okablowania strukturalnego 1.1 Okablowanie strukturalne - demontaŝ DemontaŜ instniejącego okablowania

Bardziej szczegółowo

Cariva. jakość życia codziennego

Cariva. jakość życia codziennego Cariva jakość życia codziennego Cariva sprawdzona jakość w nowym stylu Biały Kremowy Cariva została zaprojektowana, by spełnić oczekiwania Klientów. Łączy nowoczesną, prostą formę z niezawodnością, gwarantując

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części A

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części A Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części A A) Wykonanie instalacji dla sieci bezprzewodowej 32 punktów dostępowych Wi-Fi w budynku pałacu Rozmieszczenie punktów dostępowych

Bardziej szczegółowo

Zamek w drzwiach przednich. Panel wentylatorów zamontowany w pokrywie górnej. Profile monta owe z oznaczeniem co 1U. Ogólna charakterystyka:

Zamek w drzwiach przednich. Panel wentylatorów zamontowany w pokrywie górnej. Profile monta owe z oznaczeniem co 1U. Ogólna charakterystyka: SZAFA STOJ CA 600mm Zamek w drzwiach przednich Panel wentylatorów zamontowany w pokrywie górnej Profile monta owe z oznaczeniem co 1U Ogólna charakterystyka: otwarcia 180 lewostronne otwarcia 180 lewostronne

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO www.emiter.net.pl 1 Okablowanie strukturalne Charakterystyka systemu System okablowania strukturalnego Emiter Net obejmuje elementy kategorii 5e, 6 i 6A oraz kable kategorii

Bardziej szczegółowo

UTP kat.5e 4x2x0,5 mm MHz

UTP kat.5e 4x2x0,5 mm MHz UTP kat.5e 4x2x0,5 mm - 155 MHz KABLE DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH ZASTOSOWANIE Kable UTP kat.5e 4x2x0,5 mm przeznaczone są do pracy w sieciach komputerowych multimedialnych (transmisja danych, głosu i

Bardziej szczegółowo

Zestaw rezystorów typu ZRDU dociajcych obwody wtórne przekładników napiciowych.

Zestaw rezystorów typu ZRDU dociajcych obwody wtórne przekładników napiciowych. Zestaw rezystorów typu ZU dociajcych obwody wtórne przekładników napiciowych. Stycze 2005 rok Spis treci : 1. Opis 2. Dane znamionowe zestawu rezystorów dociajcych. 3. Wykaz elementów uytych do produkcji

Bardziej szczegółowo

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 zastosowania obudowy pod aparatur modu owà obudowy z gniazdami obudowy do z àczek Pe na seria obudów wyposa onych w ramy do aparatury modu owej, zawierajàca

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Projekt: Wizualizacja i gadety promocyjne KSOW 2012 rok

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Projekt: Wizualizacja i gadety promocyjne KSOW 2012 rok Załcznik nr 2 A KSOW do siwz RW. ZP.D.272.44.2012.JR Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Projekt: Wizualizacja i gadety promocyjne KSOW 2012 rok Lp. Nazwa przedmiotu 1. Torba papierowa 2. Torba papierowa

Bardziej szczegółowo

CONI Zintegrowana funkcjonalność

CONI Zintegrowana funkcjonalność CONI Zintegrowana funkcjonalność FACILITY SYSTEM CONI / Listwy zasilające CONI zapewnia elastyczność. Na przykład w salach konferencyjnych i szkoleniowych. CONI ułatwia dostęp do zasilania, mediów i sieci

Bardziej szczegółowo

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O,

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, 1 WMX-x17 WMX-x22 Szerokopasmowy wzmacniacz budynkowy Instrukcja Obsługi 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Normy ochrony rodowiska... 3 1.2 Ogólne warunki uytkowania... 3 2. Charakterystyka produktu... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA: SZAFA STOJĄCA IP 30 DSS. Dane techniczne

KARTA KATALOGOWA: SZAFA STOJĄCA IP 30 DSS. Dane techniczne KARTA KATALOGOWA: SZAFA STOJĄCA IP 30 DSS Dane techniczne Rama spawana z blachy stalowej o grubości 2 mm, malowana proszkowo Dostępne wysokości: 42 i 45U Szerokości: 600 i 800 mm Głębokości: 800 i 1000

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO 1 projektowanie dystrybucja szkolenia doradztwo i wsparcie techniczne Szkolenia Emiter ekspercka wiedza i praktyczne zajęcia dla instalatorów: certyfikacyjne i recertyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

SZAFY RACK 19" I AKCESORIA

SZAFY RACK 19 I AKCESORIA SZAFY RACK 19" I AKCESORIA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA KATALOG PRODUKTÓW WWW.RACKSYSTEMS.PL SZAFY RACK 19" WISZĄCE Wymiar y opakowania szaf y złożonej Wymiar y opakowania szaf y rozłożonej Objętość [m³]

Bardziej szczegółowo

cat. 7 A cat. 5e cat. 6 cat. 6 A cat. 7 cat. 8 /8 cat. 3 Spis treści Systemy kable instalacyjne Dlaczego FibrainDATA Strona 6

cat. 7 A cat. 5e cat. 6 cat. 6 A cat. 7 cat. 8 /8 cat. 3 Spis treści Systemy kable instalacyjne Dlaczego FibrainDATA Strona 6 Spis treści Systemy Dlaczego FibrainDATA Strona 6 Podstawowe informacje Strona 8 Rozwiązania Strona 9 Systemy certyfikacji wykonania Strona 10 Systemy certyfikacji systemu Strona 11 kable instalacyjne

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO www.emiter.net.pl 1 SPIS TREŚCI SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO TELEKOMUNIKACYJNE SKRZYNKI MIESZKANIOWE NOWOŚĆ Seria certyfikowana Skrzynki podtynkowe... 57 Skrzynki

Bardziej szczegółowo

PRIMOS LED IP65. Oprawa oœwietlenia awaryjnego. Zastosowanie. Dane techniczne. Wymiary oprawy. Obudowa

PRIMOS LED IP65. Oprawa oœwietlenia awaryjnego. Zastosowanie. Dane techniczne. Wymiary oprawy. Obudowa Oprawa oœwietlenia awaryjnego PIMOS LED IP65 1240/2012 Zastosowanie Zadaniem oprawy PIMOS LED jest oznaczanie dróg ewakuacyjnych i wyjœæ awaryjnych. Jest opraw¹ kierunkow¹. Oprawa znajduje zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Tester tłumienia FiberMASTER firmy IDEAL Industries

Tester tłumienia FiberMASTER firmy IDEAL Industries Tester tłumienia FiberMASTER firmy IDEAL Industries Tester tłumienia FiberMASTER to zestaw składający się z uniwersalnego miernika mocy optycznej FiberMASTER 33-927 i źródła światła FibeMASTER 33-926.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA UWAGA! SPIS RYSUNKÓW

CZĘŚĆ OPISOWA UWAGA! SPIS RYSUNKÓW CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY...2 1.Dane Ogólne...2 1.1.Zakres rzeczowy projektu...2 1.2. Podstawa opracowania...2 2.Założenia projektowe...2 3.Okablowanie strukturalne...2 4.GPD...3 5.Połączenie szkieletowe...3

Bardziej szczegółowo

3. PRODUKTY EKRANOWANE KATEGORII 6

3. PRODUKTY EKRANOWANE KATEGORII 6 . PRODUKTY EKRANOWANE KATEGORII m,,m, m, m mm, m Podstawowy element systemu kategorii zaprojektowany do wykonywania głównych i pośrednich punktów dystrybucyjnych w szybkich sieciach teleinformatycznych,

Bardziej szczegółowo

Media sieciowe. Omówimy tutaj podstawowe media sieciowe i sposoby ich łączenia z różnymi urządzeniami sieciowymi. Kabel koncentryczny

Media sieciowe. Omówimy tutaj podstawowe media sieciowe i sposoby ich łączenia z różnymi urządzeniami sieciowymi. Kabel koncentryczny Media sieciowe Wszystkie media sieciowe stanowią fizyczny szkielet sieci i służą do transmisji danych między urządzeniami sieciowymi. Wyróżnia się: media przewodowe: przewody miedziane (kabel koncentryczny,

Bardziej szczegółowo