Rozwi!zania Sieciowe Volition

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwi!zania Sieciowe Volition"

Transkrypt

1 Rozwi!zania Sieciowe Volition Rozwi!zania Sieciowe Volition obejmuj! unikalny system "wiat#owodowego okablowania strukturalnego, zapewniaj!cy swobod$ wyboru w projektowaniu i optymalizacji ca#okszta#tu architektury sieciowej. Obejmuj! równie% nowoczesny system miedzianego okablowania strukturalnego kategorii 6, oferuj!cy i zapewniaj!cy pewn! transmisj$ danych w oparciu o istniej!ce standardy, jak równie% umo%liwiaj!cy #atw! migracj$ w kierunku zastosowa& szerokopasmowych. 01 Ró%norodno"' #atwych w monta%u i innowacyjnych rozwi!za& po#!czeniowych, zapewniaj!cych wysok! wydajno"' i pewno"' systemu, jest jedn! z cech oferty. Rewolucyjne ma#ogabarytowe z#!cze "wiat#owodowe VF-45 pomog#o zredukowa' z#o%ono"' sieci "wiat#owodowej, podczas gdy produkty miedziane 3M RJ45 zapewniaj! proste rozwi!zania zako&czeniowe zaciskanie bez wykorzystania narz$dzi wysok! niezawodno"' i parametry przekraczaj!ce istniej!ce standardy.

2 Spis tre"ci Rozwi!zania Sieciowe Volition 1. Rozwi "zania Sieciowe Volition Strona 1.1 Okablowanie miedziane Z!"cza RJ45 Keystone Volition RJ45 K6 10 Volition RJ45 K5e 11 Volition RJ45 K - oprawki i gniazda Volition RJ45 K panele Z!"cza RJ45 Giga i Qmax Volition RJ45 - z!"cza 17 Volition RJ45 gniazda 18 Volition RJ45 oprawki i gniazda Volition RJ45 panele Panele Punch Down 24 Panele Punch Down Volition IDC KAT.5e Obudowy biurowe na kilka gniazd Gniezdnik modu!owy Volition 45x Gniezdnik modu!owy Volition 50x Adaptery RJ45 28 Adaptery podwójne Volition RJ Okablowanie poziome Przegl"d Kable Volition KAT.5e 31 Kable Volition KAT.6 32 Kable Volition KAT.7 i kable szkieletowe KAT Patchcordy 100Ω Patchcordy Volition KAT.6 RJ45 do RJ Patchcordy Volition KAT.5e RJ45 do RJ

3 Spis tre"ci Rozwi!zania Sieciowe Volition 1. Rozwi "zania Sieciowe Volition Strona 1.2 Okablowanie!wiat"owodowe Gniazda Gniazda Volition VF45 39 Zestawy narz#dziowe do instalacji gniazd Volition VF Obudowy gniazd Volition VF Panele krosowe Panele krosowe i obudowy na#cienne Panele krosowe na$cienne Volition 45 Obudowy na$cienne Volition Kable szkieletowe i poziome Kable Volition do instalacji wewn#trznych Kable Volition do instalacji wewn#trznych i zewn#trznych wprowadzenie 52 Kable Volition do instalacji wewn#trznych i zewn#trznych bez pow!oki antygryzoniowej Kable Volition do instalacji wewn#trznych i zewn#trznych ze s!ab" pow!ok" antygryzoniow" Kable Volition do instalacji wewn#trznych i zewn#trznych z pe!nym zabezpieczeniem antygryzoniowym Patchcordy Patchcordy wielomodowe Volition Patchcordy jednomodowe Volition Kable testowe Volition Urz#dzenia aktywne Volition konwertery mediów

4 (.( Okablowanie miedziane (.(.( Z#!cza RJ45 Keystone Volition RJ45 K6 Z#!cze RJ45 K6 Nasze nowe z!"cza Kategorii 6 posiadaj " popularny standard monta%u keystone. Dzi#ki swojej zwartej budowie, wbudowanym elementom zaciskaj"cym i monta%owi bez u%ycia narz#dzi zapewniaj" eleganck", pewn" i szybk" instalacj#. Zaci$ni#cie wszystkich 8 styków odbywa za pomoc" jednego ruchu gwarantuj"c pewne po!"czenie w rekordowo krótkim czasie. Je$li w czasie zaciskania zosta! pope!niony b!"d, to mo%na kilkakrotnie dokonywa& ponownego zaci$ni#cia z!"cza K6. Wyró$niki Monta$ bez u$ycia narz%dzi Mo$liwo#& wprowadzenia kabla z góry lub z do!u u!atwia kontrol% promienia gi%cia kabla Monta$ typu keystone Dost%pne wersje UTP, FTP i STP Dla zapewnienia elektromagnetycznej kompatybilno$ci oferowane s" trzy typy z!"cza: UTP, FTP (z drutem uziemiaj"cym) i STP z pe!nym ekranem wykonanym z plecionki lub folii. Kabel mo%e by& wprowadzony w górnej albo w dolnej cz#$ci konektora, zapewnia to elastyczno$& instalacji. Dla z!"cza K6 dost#pna jest szeroka gama oprawek i paneli wykorzystuj"cych jego zalety. Z!"cze Volition RJ45 K6 Jack, Kat. 6, UTP, bia!e 8 stykowe Pakowanie: 1 szt. Min. zamówienie: 96 VOL-OCK6-U Z!"cze Volition RJ45 K6, Kat. 6, FTP, bia!e 8 stykowe z dodatkowym kontaktem dla zapewnienia ci"g!o$ci ekranu Pakowanie: 1 szt. Min. zamówienie: 96 VOL-OCK6-F Z!"cze Volition RJ45 K6, Kat. 6, STP, bia!e z metalowym ekranem 8 stykowe, metaliczny przód i cynowana pokrywa z br"zu Dostarczane z ko!nierzem dopasowuj"cym Pakowanie: 1 szt. Min. zamówienie: 96 VOL-OCK6-S 10

5 (.( Okablowanie miedziane (.(.( Z#!cza RJ45 Keystone Volition RJ45 K5e Z#!cze RJ45 K5e Nasze nowe z!"cza Kategorii 5e posiadaj" popularny standard monta%u keystone. Dzi#ki swojej zwartej budowie, wbudowanym elementom zaciskaj"cym i monta%owi bez u%ycia narz#dzi zapewniaj" eleganck", pewn" i szybk" instalacj#. Zaci$ni#cie wszystkich 8 styków odbywa za pomoc" jednego ruchu gwarantuj"c pewne po!"czenie w rekordowo krótkim czasie. Je$li w czasie zaciskania zosta! pope!niony b!"d, to mo%na kilkakrotnie dokonywa& ponownego zaci$ni#cia z!"cza K6. Dla zapewnienia elektromagnetycznej kompatybilno$ci oferowane s" trzy typy z!"cza: UTP, FTP (z drutem uziemiaj"cym) i STP z pe!nym ekranem wykonanym z plecionki lub folii. Kabel mo%e by& wprowadzony w górnej albo w dolnej cz#$ci konektora, zapewnia to elastyczno$& instalacji. Dla z!"cza K6 dost#pna jest szeroka gama oprawek i paneli wykorzystuj"cych jego zalety. Wyró$niki Z!"cze Volition RJ45 K5e Jack, Kat. 5e, UTP, bia!e 8 stykowe Pakowanie: 1 szt. Min. zamówienie: 96 Monta$ bez u$ycia narz%dzi Mo$liwo#& wprowadzenia kabla z góry lub z do!u u!atwia kontrol% promienia gi%cia kabla Monta$ typu keystone Dost%pne wersje UTP, FTP i STP Z!"cze Volition RJ45 K5e, Kat. 5e, FTP, bia!e 8 stykowe z dodatkowym kontaktem dla zapewnienia ci"g!o$ci ekranu Pakowanie: 1 szt. Min. zamówienie: 96 VOL-OCK5E-U VOL-OCK5E-F 1 Rozwi¹zania Sieciowe Volition Z!"cze Volition RJ45 K5e, Kat. 5e, STP, bia!e z metalowym ekranem 8 stykowe, metaliczny przód i cynowana pokrywa z br"zu Dostarczane z ko!nierzem dopasowuj"cym Pakowanie: 1 szt. Min. zamówienie: 96 VOL-OCK5E-S 11

6 (.( Okablowanie miedziane (.(.( Z#!cza RJ45 Keystone Oprawki i gniazda do z#!czy RJ45K Oprawki Volition, keystone Szeroka gama oprawek i puszek dost#pnych dla rodziny K z!"cz zapewnia!atwe dopasowanie i przyjemny wygl"d gniazda RJ45. Wersja pionowa i pod k"tem 30 umo%liwiaj" dostosowanie do lokalnych wymaga'. Sposób monta%u Keystone z!"cza sprawia, %e mo%liwe jest zastosowanie z!"cza VF-45 lub innej oprawki lub puszki Keystone. Te same wersje dost#pne s" w ró%nych kolorach. Wk!adki opisowe i bia!e naklejki opisuj"ce rodzaj zastosowania (dost#pne s" równie% kolorowe) daj" dodatkowo elegancki i funkcjonalny wygl"d. Wybór rodzaju z!"cza: UTP, FTP lub STP z 360 ekranem foliowym lub plecionkowym zapewnia wymagany poziom kompatybilno$ci elektromagnetycznej. Oprawki Volition, keystone, Pakowanie: 1 szt., Min. zamówienie: 24 Oprawka Volition 22,5x45, 1 port, keystone, bia!a Oprawka Volition 45x45, 1 port, keystone, bia!a Oprawka Volition 45x45, 2 porty, keystone, bia!a VOL-FP2M-F1K VOL-FP4M-F1K VOL-FP4M-F2K Oprawki jednowlotowe Volition, keystone, Pakowanie: 1 szt., Min. zamówienie: 50 Oprawka jednowlotowa Volition, 2 porty, keystone, jasnobia!a Oprawka jednowlotowa Volition, 2 porty, keystone, bia!y biurowy Oprawka jednowlotowa Volition, 2 porty, keystone, jasnobia!a Oprawka jednowlotowa Volition, 2 porty, keystone, bia!y biurowy VOL-0712B VOL-0712 VOL-0714B VOL-0714 Oprawki jednowlotowe Volition U.K., keystone, Pakowanie: 1 szt., Min. zamówienie: 50 Oprawka jednowlotowa Volition U.K., 1 port, keystone, bia!a Oprawka jednowlotowa Volition U.K., 2 porty, keystone, bia!a VOL-FPUK-1K VOL-FPUK-2K 12

7 1.1 Okablowanie miedziane Z³¹cza RJ45 Keystone Oprawki i gniazda do z³¹czy RJ45K Gniazda Volition 3 (standard niemiecki) Gniazda standardu niemieckiego Volition, STP RJ45 K6, keystone, Pakowanie: 1szt., Min. zamówienie: 25szt. Gniazdo podtynkowe Volition, 2 x RJ45 K6 keystone, be owe VOL-SGFB-W2K Gniazdo podtynkowe Volition, 2 x RJ45 K6 keystone, bia³e Gniazdo podtynkowe Volition, 2 x RJ45 K6 mocowanie centralne, keystone, be owe VOL-SGFW-W2K VOL-SGFCB-W2K 1 Gniazdo podtynkowe Volition, 2 x RJ45 K6 mocowanie centralne, keystone, bia³e Gniazdo podtynkowe Volition, 1 x RJ45 K6 mocowanie centralne, keystone, be owe Gniazdo podtynkowe Volition, 1 x RJ45 K6 mocowanie centralne, keystone, bia³e Gniazdo natynkowe Volition, 2 x RJ45 K6 keystone, be owe Gniazdo natynkowe Volition, 2 x RJ45 K6 keystone, bia³e Gniazdo natynkowe Volition, 1 x RJ45 K6 keystone, be owe Gniazdo natynkowe Volition, 1 x RJ45 K6 keystone, bia³e Oprawki Volition, standard niemiecki, keystone, niewyposa one, Pakowanie: 1szt., Min. zamówienie: 25 szt. Oprawka podtynkowa Volition, 2 porty, keystone, be owa Oprawka podtynkowa Volition, 2 porty, keystone, bia³a Oprawka natynkowa Volition, 2 porty, keystone, be owa Oprawka natynkowa Volition, 2 porty, keystone, bia³a VOL-SGFW-W2K VOL-SGFCB-W1K VOL-SGFW-W1K VOL-SGSB-W2K VOL-SGSW-W2K VOL-SGSB-W1K VOL-SGSW-W1K VOL-SGFB-F2K VOL-SGFW-F2K VOL-SGSB-F2K VOL-SGSW-F2K Rozwi¹zania Sieciowe Volition 13

8 (.( Okablowanie miedziane (.(.( Z#!cza RJ45 Keystone Oprawki i gniazda do z#!czy RJ45K Akcesoria oznaczeniowe Wk!adki identyfikuj"ce i aplikacyjne Do oprawek Volition 22,5x45 i 45x45, keystone, Czerwona VOL-MFPI-R Do oprawek Volition 22,5x45 i 45x45, keystone, 'ó!ty VOL-MFPI-Y Do oprawek Volition 22,5x45 i 45x45, keystone, Niebieski VOL-MFPI-B Do oprawek Volition 22,5x45 i 45x45, keystone, Zielony VOL-MFPI-G Etykietki dwustronne (Voice/Data) dla serii K, Pakowanie: 8/op., Min. zamówienie: 10 op. Do oprawek Volition 22,5x45 i 45x45, keystone, Czerwona VOL-0790RD Do oprawek Volition 22,5x45 i 45x45, keystone, 'ó!ty VOL-0790YL Do oprawek Volition 22,5x45 i 45x45, keystone, Niebieski VOL-0790BL Do oprawek Volition 22,5x45 i 45x45, keystone, Zielony VOL-0790GR Gniezdniki Volition, keystone Gniezdnik Volition, 1 z!"cze RJ45 K6 lub K5e, keystone Gniezdnik Volition, 2 z!"cza RJ45 K6 lub K5e, keystone Gniezdnik Volition, 3 z!"cza RJ45 K6 lub K5e, keystone VOL-FB-F1K VOL-FB-F2K VOL-FB-F4G 14

9 (.( Okablowanie miedziane (.(.( Z#!cza RJ45 Keystone Patch Panele Volition RJ45 K Patch Panele Serii K Zaprojektowane w wypróbowanym i przetestowanym formacie modu!owym, nie wyposa%one patch panele 19, dost#pne s" w kolorze czarnym i aluminiowym. Wszystkie gniazda maj" dodatkowo wbudowan" pokrywk# zabezpieczaj"c" przed kurzem. W wersji klasycznej, tacka kablowa i mo%liwo$& uziemienia zapewniaj" szybkie i solidne przytwierdzanie trzech rodzajów kabli: UTP, FTP z drutem uziemiaj"cym, i STP z 360 ekranem foliowym lub plecionkowym, co gwarantuje kompatybilno$& elektromagnetyczn". Odpowiednie rozmieszczenie gniazd zapobiega powstawaniu interferencji pomi#dzy nimi. Wersja ekonomiczna patch panelu bez tacki kablowej jest tani" opcj" dla aplikacji wykorzystuj"cych kabel UTP do zastosowaniu w stojakach posiadaj"cych w!asny system zarz"dzania kablami. 1 Klasyczne Patch Panele Volition, niewyposa$one, keystone, Pakowanie: 1 szt., Min. zamówienie: 1 Klasyczny Patch Panel Volition, 16 portów, keystone, aluminium Klasyczny Patch Panel Volition, 16 portów, keystone, czarne aluminium Klasyczny Patch Panel Volition, 24 porty, keystone, aluminium Klasyczny Patch Panel Volition, 24 porty, keystone, czarne aluminium Klasyczny Patch Panel Volition, 32 porty, keystone, aluminium Klasyczny Patch Panel Volition, 32 porty, keystone, czarne aluminium Klasyczny Patch Panel Volition, 48 portów, keystone, aluminium Klasyczny Patch Panel Volition, 48 portów, keystone, czarne aluminium Ekonomiczne Patch Panele Volition, niewyposa$one, keystone, Pakowanie: 1 szt., Min. zamówienie: 1, Wy!"cznie do kabli UTP Ekonomiczny Patch Panel Volition, 16 portów, UTP, keystone, czarne aluminium Ekonomiczny Patch Panel Volition, 24 porty, UTP, keystone, czarne aluminium Ekonomiczny Patch Panel Volition, 32 porty, UTP, keystone, czarne aluminium Ekonomiczny Patch Panel Volition, 48 portów, UTP, keystone, czarne aluminium VOL-PPCA-F16K VOL-PPCB-F16K VOL-PPCA-F24K VOL-PPCB-F24K VOL-PPCA-F32K VOL-PPCB-F32K VOL-PPCA-F48K VOL-PPCB-F48K VOL-PPUD-F16K VOL-PPUD-F24K VOL-PPUD-F32K VOL-PPUD-F48K Rozwi¹zania Sieciowe Volition 15

10 (.( Okablowanie miedziane (.(.( Z#!cza RJ45 Keystone Patch Panele Volition RJ45 K Akcesoria do Patch Paneli Kolorowe ramki do identyfikacji portów Volition, keystone, Pakowanie: 1 szt., Min. zamówienie: 80 Ramki identyfikacji portu Volition, keystone, Czerwona VOL-PCC-R Ramki identyfikacji portu Volition, keystone, 'ó!ta VOL-PCC-Y Ramki identyfikacji portu Volition, keystone, Niebieska VOL-PCC-B Ramki identyfikacji portu Volition, keystone, Zielona VOL-PCC-G Za#lepki Volition, keystone, Pakowanie: 1 szt., Min. zamówienie: 50 Za#lepki Volition, keystone, czarna Za#lepki Volition, keystone, bia!a VOL-0300BK VOL-0300 Adapter Volition 4 x RJ45 K5e lub K6, keystone, aluminium VOL-SA-F4K Akcesoria 19 do zarz"dzania kablami 1U Patch Cord Management Panel, 5 Plastic Rings, czarny, Min. zamówienie: 1 1U Plastic Rings, czarny, Pakowanie: 2szt./op., Min. zamówienie: 1 op. 2U Plastic Rings, czarny, Pakowanie: 2szt./op., Min. zamówienie: 1 op. 1U Patch Cord Shelf Management Panel, czarny, Min. zamówienie: 1 2U Patch Cord Shelf Management Panel, czarny, Min. zamówienie: 1 1U Shelf, czarna, Min. zamówienie: 1 1U Plain Cover, czarna, Min. zamówienie: 1 2U Plain Cover, czarna, Min. zamówienie: 1 3U Plain Cover, czarna, Min. zamówienie: 1 P33410AA P33340AA P33345AA P33310AA P33330AA P33325AA P33201AA P33202AA P33203AA 16

11 (.( Okablowanie miedziane (.(.2 RJ45 Giga i Qmax Z#!cze Volition RJ45 Z#!cze RJ45 Wyró$niki Z!"cze Giga daje si# zarabia& bez u%ycia narz#dzi w rekordowo krótkim czasie. Wszystkie 8 styków z!"cza zaciskanych jest za pomoc" jednej prostej operacji daj"c pewne i szybkie po!"czenie. Je$li w czasie zarabiania z!"cza zosta! pope!niony b!"d, to z!"cze Giga nadaje si# do kilkukrotnego ponownego u%ycia. Dzi#ki zredukowanej g!#boko$ci z!"cza i szerokiej gamie dost#pnych oprawek z!"cze Giga daje si#!atwo zainstalowa& w ka%dym kanale kablowym i puszce na$ciennej, umo%liwiaj"c pe!n" kontrol# nad promieniem gi#cia kabla. Zarabianie bez u$ycia narz%dzi Mo$liwo#& poprowadzenia kabla z góry lub z do!u daje pe!n" kontrol% nad promieniem gi%cia kabla Daje si% ponownie wykorzysta& (atwy monta$ Dost%pne wersje UTP, FTP i STP 1 Z!"cze Volition RJ45 Giga, Kat. 5e, UTP, jasnoszare 8 kontaktowe Pakowanie: 8 szt. Min. zamówienie: 12 Z!"cze Volition RJ45 Giga, Kat. 5e, FTP, jasnoszare 8 kontaktowe z dodatkowym punktem dla zapewnienia ci"g!o$ci ekranu Pakowanie: 8 szt. Min. zamówienie: 12 Z!"cze Volition RJ45 Giga, Kat. 5e, STP, jasnoszare z metalowym ekranem 8 kontaktowe, metalowy przód i ocynowany korpus wykonany z br"zu ekranowany daj"c" si# odwraca& metalow" pokryw". Dostarczane z ko!nierzem dopasowuj"cym. Pakowanie: 8 szt. Min. zamówienie: 12 P28770AB P28771AB P28772AB Rozwi¹zania Sieciowe Volition 17

12 (.( Okablowanie miedziane (.(.2 RJ45 Giga i Qmax Gniazda RJ45 Gniazda Volition RJ45 Gniazda Giga dost#pne s" w trzech typach: UTP, FTP i STP z czo!em gniazda ustawionym pionowo lub pod k"tem 30 w dó!. Dost%pne s" trzy rozmiary: 22.5 x 45 mm 45 x 45 mm 25 x 50 mm 50 x 50 mm Dostawa: Gniazdo RJ45 Giga (UTP, FTP, STP) Bia!a obudowa (p!aska lub 30 w dó! dla wersji k"towej) Miejsce na etykietk# i etykietki z logo (telephone lub computer) Gniazdo z przodem pod k"tem 30 w dó!, Pakowanie: 1 szt., Min. zamówienie: 100 Opcjonalnie dost#pny jest wizualny i mechaniczny klucz polaryzacji. Zapadka zabezpieczaj"ca przed kurzem, g!#boko$& 27 mm. Gniazdo Volition RJ45 Giga, 8 pin, 22,5x45mm, Kat. 5e, UTP Gniazdo Volition RJ45 Giga, 9 pin, 22,5x45mm, Kat. 5e, FTP Gniazdo Volition RJ45 Giga, 22,5x45mm, Kat. 5e, STP P28750AB P28751AB P28752AB Gniazdo z przodem pionowym, Pakowanie: 1 szt., Min. zamówienie: 100 Format 22.5 x 45 i 45 x 45 akceptuje (opcjonalne) kolorowe ikonki. Zapadka zabezpieczaj"ca przed kurzem, g!#boko$& 27 mm. Volition RJ45 Giga Jack, 8 pin, 22,5x45mm, Kat. 5e, UTP Volition RJ45 Giga Jack, 8 pin, 45x45mm, Kat. 5e, UTP Volition RJ45 Giga Jack, 8 pin, 25x50mm, Kat. 5e, UTP Volition RJ45 Giga Jack, 8 pin, 50x50mm, Kat. 5e, UTP Volition RJ45 Giga Jack, 9 pin, 22,5x45mm, Kat. 5e, FTP Volition RJ45 Giga Jack, 9 pin, 45x45mm, Kat. 5e, FTP Volition RJ45 Giga Jack, 9 pin, 25x50mm, Kat. 5e, FTP Volition RJ45 Giga Jack, 9 pin, 50x50mm, Kat. 5e, FTP Volition RJ45 Giga Jack, 22,5x45mm, Kat. 5e, STP Volition RJ45 Giga Jack, 45x45mm, Kat. 5e, STP Volition RJ45 Giga Jack, 25x50mm, Kat. 5e, STP Volition RJ45 Giga Jack, 50x50mm, Kat. 5e, STP P28753AB P28756AB P28759AB P28762AB P28754AB P28757AB P28760AB P28763AB P28755AB P28758AB P28761AB P28764AB Kolorowe usuwalne ko!nierze do modu!ów 22.5x45, 45x45 mm Niebieski 'ó!ty Czerwony Zielony P28323BE P28323JA P28323RE P28323VE 18

13 1.1 Okablowanie miedziane RJ45 Giga i Qmax Oprawki i gniazda do z³¹czy RJ45 Oprawki i gniazda Oprawki gniazd Giga umo liwiaj¹ natynkowy i podtynkowy monta naœcienny. Dostêpne s¹ w ró nych formatach (niemieckim, amerykañskim, angielskim i szwedzkim), co pozwala na lokaln¹ adaptacjê. Iloœæ portów wynosi 2 lub 4. Produkowane s¹ w dwóch kolorach (RAL1013, RAL9010), w komplecie z oprawk¹ na etykietkê i na szczegó³owe identyfikatory portów. Volition German Socket Kit, Cat 5e, PU: 1 pc, MOQ: 5 Zestawy gniazd Volition, format niemiecki, Kat. 5e, Pakowanie: 1szt., Min. zamówienie: 5 szt. Dostawa: plastikowy przód i 2 porty RJ45 z zamkniêciem i zabezpieczeniem przed kurzem Gniazdo podtynkowe Volition, 2 porty Qmax III, RAL1013 Gniazdo podtynkowe Volition, 2 porty Qmax III, RAL9010 Gniazdo natynkowe Volition, 2 porty Qmax III, RAL1013 Gniazdo natynkowe Volition, 2 porty Qmax III, RAL9010 Gniazdo podtynkowe Volition, ekranowane, 2 porty Qmax III, RAL1013 Gniazdo podtynkowe Volition, ekranowane, 2 porty Qmax III, RAL9010 Gniazdo natynkowe Volition, ekranowane, 2 porty Qmax III, RAL1013 Gniazdo natynkowe Volition, ekranowane, 2 porty Qmax III, RAL9010 Oprawki niemieckie Volition, Giga, Pakowanie: 1szt., Min. zamówienie: 5szt. Monta pod- i natynkowy, oprawka 50x50mm na 2 gniazda RJ45 Giga Format niemiecki Rozwi¹zania Sieciowe Volition Oprawka niemiecka Volition, podtynkowa, 50x50, 2 porty Giga, RAL1013 Oprawka niemiecka Volition, podtynkowa, 50x50, 2 porty Giga, RAL9010 Oprawka niemiecka Volition, natynkowa, 50x50, 2 porty Giga, RAL1013 Oprawka niemiecka Volition, natynkowa, 50x50, 2 porty Giga, RAL

14 1.1 Okablowanie miedziane RJ45 Giga i Qmax Oprawki i gniazda do z³¹czy RJ45 3 Oprawki (standard amerykañski, angielski i szwedzki) Oprawki Volition, format amerykañski, Giga Oprawki do gniazd RJ45 Giga, montowane natynkowo lub w gniezdnikach, odstêp 84 mm, Dostarczane z 1 oprawk¹ na etykietkê i 1 dwustronnym identyfikatorem telephone/computer Oprawka Volition, format amerykañski, 2 x RJ45 Giga Oprawka Volition, format amerykañski, 4 x RJ45 Giga P28363AA P28366AA Oprawki do gniazd pod k¹tem 45, montowane na plastikowych œcianach, 2 papierowe etykietki z przezroczystymi pokrywkami, 1 pusty wk³ad modu³owy, 2 dwustronne identyfikatory telephone/computer Oprawka Volition, format amerykañski, 2 x RJ45 Giga Oprawka Volition, format amerykañski, 4 x RJ45 Giga VOL-F5V2R1COW P28366AA Oprawki Volition, format UK, Giga Oprawki Volition, format klasyczny UK, 1 port, Giga Oprawki Volition, format klasyczny UK, 2 porty, Giga Oprawki Volition, format stylizowanyny UK, 2 porty, Giga, Pakowanie: 1szt., Min. zamówienie: 25szt. Oprawka Volition, format UK, na gniazdo 50 x 50, Giga Pakowanie: 1szt., Min. zamówienie: 400szt. VOL-FPUK-1G VOL-FPUK-2G P28295AA P28240AA Oprawka Volition, format szwedzki, Giga Oprawka Volition, format szwedzki, 2 porty, Giga, Pakowanie: 1szt., Min. zamówienie: 25szt. P28740AA 20

15 (.( Okablowanie miedziane (.(.2 RJ45 Giga i Qmax Patch Panele Volition RJ45 Patch Panele RJ45 Dzi#ki swojej ergonomicznej budowie patch panele RJ45 daj" si#!atwo montowa& w ramach i szafach instalacyjnych o formacie 19. Wersje ekranowane patch paneli RJ45 umo%liwiaj" monta% kabli o wszystkich spotykanych $rednicach i dzi#ki 360 pod!"czeniu ekranu kabla na ka%dym poziomie uziemienia zapewniaj" efektywne zabezpieczenie przed interferencjami elektromagnetycznymi. Wyró$niki (atwa implementacja Za#lepki zabezpieczaj"ce porty Zabezpieczenie kabla przez przytwierdzenie z ty!u Indywidualne konektory zapobiegaj"ce powstawaniu interferencji pomi%dzy z!"czami Kolorowe ramki umo$liwiaj"ce!atw" identyfikacj% rodzaju zastosowania 1 Volition 19 Patch Panele, niewyposa$one, Giga Volition 19 x 1U x 70mm Patch Panel, 16 portów, Giga, brushed aluminium Volition 19 x 1U x 70mm Patch Panel, 16 portów, Giga, czarne aluminium Volition 19 x 1U x 100mm Patch Panel, 24 porty, Giga, brushed aluminium Volition 19 x 1U x 100mm Patch Panel, 24 porty, Giga, czarne aluminium Volition 19 x 2U x 100mm Patch Panel, 32 porty, Giga, brushed aluminium Volition 19 x 2U x 100mm Patch Panel, 32 porty, Giga, czarne aluminium Volition 19 x 2U x 130mm Patch Panel, 48 portów, Giga, brushed aluminium Volition 19 x 2U x 130mm Patch Panel, 48 portów, Giga, czarne aluminium Volition 19 x 1U Patch Panele, wyposa$one, Qmax Volition 19 x 1U Patch Panel, 16 portów, Qmax, wspólny ekran Volition 19 x 1U Patch Panel, 16 portów, Qmax, pojedynczy ekran P33255AA P33355AA P33275AA P33375AA P33265AA P33365AA P33285AA P33385AA Volition 19 x 1U Patch Panel, 24 porty, Qmax, wspólny ekran Volition 19 x 1U Patch Panel, 24 porty, Qmax, pojedynczy ekran Rozwi¹zania Sieciowe Volition Volition 19 x 1U Patch Panele, niewyposa$one, Giga Volition 19 x 1U Patch Panel, 16 portów, Giga, brushed alu Volition 19 x 1U Patch Panel, 24 portów, Giga, brushed alu

16 (.( Okablowanie miedziane (.(.2 RJ45 Giga i Qmax Patch Panele Volition RJ45 Akcesoria do Patch Paneli RJ45 Wyró$niki Nakadki do identyfikacji i lokalizacji Za#lepki do portów Adaptery #wiat!owodowe P!yty i gniezdniki 19 na gniazda Kolorowe nak!adki do identyfikacji portów Volition, Giga, Pakowanie: 1, Min. zamówienie: 8 Pozwalaj" na!atw" identyfikacj# funkcji ka%dego portu RJ45. Pasuj" do wszystkich Patch Paneli (16,24,32 i 48 portów). Wymagaj" obecno$ci z!"cza RJ45. Volition nak!adka identyfikacji portu, Giga, czerwona Volition nak!adka identyfikacji portu, Giga, $ó!ta Volition nak!adka identyfikacji portu, Giga, niebieska Volition nak!adka identyfikacji portu, Giga, zielona P33240RE P33240JA P33240BE P33240VE Volition za#lepki do portów Umo%liwiaj" za$lepienie niewykorzystywanego portu Volition za#lepki do portów, bia!e P33182AA Adaptery #wiat!owodowe Umo%liwiaj" pod!"czenie konektorów $wiat!owodowych w panelu 19 wykorzystuj"c porty RJ-45. Dost#pne zarówno dla konektorów ST jak i SC. W sk!ad zestawu nadmiarowego wchodzi b#ben umo%liwiaj"cy nawini#cie zapasu $wiat!owodu i rami# przytwierdzane z ty!u panelu 19, co umo%liwia prawid!ow" organizacj# kabli $wiat!owodowych. ST adapter, 24x19x3mm Do konektorów ST, wraz ze $rubami do przykr#cenia do panelu P33425AA SC adapter, 24x19x3mm Do konektorów SC, wraz ze $rubami do przykr#cenia do panelu P33420AA Zestaw nadmiarowy 160x100x38mm Zawiera b#ben na $wiat!owód i rami# P33415AA 22

17 (.( Okablowanie miedziane (.(.2 RJ45 Giga i Qmax Patch Panele Volition RJ45 Rama na 8 gniazd RJ45 w oprawkach 50x50 Bez $rub i z!"czy, anodowane aluminium Rama Volition 19 x 2U x 8, 8 x RJ45 Giga (w oprawkach 50x50) Gniezdnik na 7 gniazd 50x50 Kompletny gniezdnik z akcesoriami monta%owymi do umieszczenia w 19 stojakach, szafach lub skrzynkach. Pasuje do wszystkich gniazd 50x50. Bez z!"czy. Dostarczany ze $rubami. Anodowane aluminium. Gniezdnik Volition 19 x 2U x 50, 7 x RJ45 50x50 Giga P28070AA 1 Gniezdnik na 8 gniazd 45x45 Kompletny gniezdnik z akcesoriami monta%owymi do umieszczenia w 19 stojakach, szafach lub skrzynkach. Pasuje do wszystkich gniazd 45x45. Bez z!"cz. Dostarczany ze $rubami. Anodowane aluminium. Elementy przytwierdzaj"ce M5 Gniezdnik Volition 19 x 2U x 50, 8 x RJ45 45x45 Giga Nakr%tka klatkowa M6 Niklowana $ruba M6 i czarna plastikowa podk!adka P33120AA P33067AA Nakr%tka klatkowa M (ruba M5 i podk!adka Rozwi¹zania Sieciowe Volition 23

18 (.( Okablowanie miedziane (.(.3 Punch Down Patch Panele Volition IDC Patch Panele - Kat. 5e Volition IDC Punch Down Patch Panele, Kat. 5e 16 lub 24 portowe IDC punch down patch panele do monta%u w 19 szafach i obudowach. Wyprodukowane z lakierowanej blachy stalowej, wykorzystuj"ce technik# po!"czeniow" Quante SID ($rednica przewodnika 0.32 do 0.64 mm) patch panele oferuj" najbardziej solidne, ekonomiczne i kompaktowe rozwi"zanie. Dost#pne w wersji ekranowanej i nieekranowanej. Dostawa: Zestaw monta%owy 19 Ta$ma oznacznikowa Volition 19 IDC Patch Panel, UTP Volition 19 x 1U x 120mm IDC Patch Panel, 16 portów, UTP, be$owy Volition 19 x 1U x 120mm IDC Patch Panel, 24 porty, UTP, be$owy Volition 19 IDC Patch Panel, ekranowany Volition 19 x 1U x 170mm IDC Patch Panel, 16 portów, ekranowany, be$owy Volition 19 x 1U x 170mm IDC Patch Panel, 24 porty, ekranowany, be$owy

19 (.( Okablowanie miedziane (.(.4 Obudowy gniazd biurowe Obudowy gniazd Volition 45x45 Obudowy gniazd 45x45 )atwe w instalacji, posiadaj" ju% wst#pnie nawiercone otwory na kable, b"d* s" wyposa%one w samootwieraj"ce si# wloty kablowe. Ten zakres produktów obejmuje ró$ne modele do ró$nych aplikacji: Pojedyncze lub wielokrotne puszki natynkowe wykonane z ABS Pojedyncze lub podwójne obudowy wykonane z aluminium (natynkowe lub podtynkowe o ró%nych d!ugo$ciach) Obudowy pod!ogowe do wykorzystania w centrach komputerowych lub biurach wyposa%onych w pod!og# teletechniczn" Obudowa pojedyncza Volition RAL 9011, 65x65x48, natynkowa na jeden modu! 45x45mm Obudowa natynkowa Volition RAL 9011, 150x80x42mm, przystosowana do pokrywki P28691AA, mie$ci 2 modu!y 45x45mm Pokrywka Volition do obudowy natynkowej RAL 9011, 150x80x9.5mm, pasuje do obudowy P28691AA, mie$ci 2 modu!y 45x45mm Obudowa natynkowa Volition RAL 9011, 205x80x42mm, przystosowana do pokrywki P28696AA, mie$ci 3 modu!y 45x45mm P28420AA P28690AA P28691AA P28695AA 1 Rozwi¹zania Sieciowe Volition Pokrywka Volition do obudowy natynkowej RAL 9011, 205x80x9.5mm, pasuje do obudowy P28695AA, mie$ci 3 modu!y 45x45mm P28696AA Wspornik modu!owy Volition 30% w!ókna szklanego z poliweglanem, 64x75x10mm, montowany pomi#dzy obudow" (podstaw") a pokrywk", P28691AA lub P28696AA P28692AA 25

20 (.( Okablowanie miedziane (.(.4 Obudowy gniazd biurowe Obudowy gniazd Volition 45x45 Obudowy gniazd 45x45 Przegroda izoluj"ca Volition z ABS, 39,5x72,5x2mm Oddziela wysokie napi#cia od niskich Montowana wewn"trz modu!ów P28690AA i P28695AA P28693AA Obudowy Volition natynkowe pojedyncze do modu!ów 45x45 (anodowane aluminium) Dostawa: - 2 pokrywy za$lepiaj"ce - 1 lub 2 nie zainstalowane przewody uziemiaj"ce (zale%nie od wariantu) Obudowa Volition natynkowa pojedyncza, 140x80x48 na 2 gniazda Obudowa Volition natynkowa pojedyncza, 230x80x48 na 4 gniazda Obudowa Volition natynkowa pojedyncza, 365x80x48 na 7 gniazd P28452AA P28454AA P28457AA Obudowy Volition natynkowe podwójne do modu!ów 45x45 (anodowane aluminium) Dostawa: - 4 pokrywy za$lepiaj"ce - 2 lub 4 nie zainstalowane przewody uziemiaj"ce (zale%nie od wariantu) Obudowa Volition natynkowa podwójna, 185x120x60 na 2x3 gniazda Obudowa Volition natynkowa podwójna, 275x120x60 na 2x5 gniazd Obudowa Volition natynkowa podwójna, 365x120x60 na 2x7 gniazd P28463AA P28465AA P28467AA Elementy za#lepiaj"ce Volition Pokrywa pe!na Volition 45x45mm Pokrywa po!ówkowa Volition 22,5x45mm P28250AA P28251AA 26

21 (.( Okablowanie miedziane (.(.4 Obudowy gniazd biurowe Obudowy gniazd Volition 50x50 Obudowy gniazd 50x50 )atwe w instalacji, posiadaj" ju% wst#pnie nawiercone otwory na kable, b"d* s" wyposa%one w samootwieraj"ce si# wloty kablowe. Ten zakres produktów obejmuje ró$ne modele do ró$nych aplikacji: Pojedyncze lub wielokrotne puszki natynkowe wykonane z ABS Pojedyncze lub podwójne obudowy wykonane z aluminium (natynkowe lub podtynkowe o ró%nych d!ugo$ciach) Obudowy pod!ogowe do wykorzystania w centrach komputerowych lub biurach wyposa%onych w pod!og# teletechniczn" 1 Obudowa pojedyncza Volition natynkowa, RAL 9011 RAL 9011, na 1 modu! 50x50 Obudowa pojedyncza Volition 65x65x48 natynkowa, RAL 9011 Obudowy Volition natynkowe pojedyncze do modu!ów 50x50 (anodowane aluminium) Dostawa: - 2 pokrywy za$lepiaj"ce - 1 lub 2 nie zainstalowane przewody uziemiaj"ce (zale%nie od wariantu) Obudowa Volition natynkowa pojedyncza, 155x80x48 na 2 gniazda Obudowa Volition natynkowa pojedyncza, 255x80x48 na 4 gniazda Obudowa Volition natynkowa pojedyncza, 365x80x48 na 7 gniazda Obudowy Volition natynkowe podwójne do modu!ów 50x50 (anodowane aluminium) Dostawa: - 4 pokrywy za$lepiaj"ce - 2 lub 4 nie zainstalowane przewody uziemiaj"ce (zale%nie od wariantu) P28410AA VA VA VA Rozwi¹zania Sieciowe Volition Obudowa Volition natynkowa podwójna, 185x120x60 na 2x3 gniazda Obudowa Volition natynkowa podwójna, 275x120x60 na 2x5 gniazda Obudowa Volition natynkowa podwójna, 365x120x60 na 2x7 gniazda P28610AA P28611AA P28612AA Elementy za#lepiaj"ce Volition Pokrywa pe!na Volition 50x50mm

22 (.( Okablowanie miedziane (.(.5 Adaptery RJ45 Adaptery podwójne Volition RJ45 Adaptery podwójne Volition RJ45 do patch paneli i gniazd Umo%liwiaj" wykorzystanie standardowych przewodów przy!"czeniowyh w punkcie ko'cowym instalacji. Umo%liwiaj" równie%!atwe i tanie zwi#kszenie liczby u%ytkowników korzystaj"cych z tych samych punktów dost#powych sieci. Adaptery dost%pne s" w ró$nych wersjach: Adaptery z gniazdem telefonicznym RJ45 s!u%"cym jako interfejs pomi#dzy m#sk" wtyczk" telefoniczn" a %e'skim gniazdem RJ45 Adaptery cyfrowe wyposa%one w rezystor dopasowuj"cy Adaptery podwójne lub poczwórne umo%liwiaj"ce jednoczesne wykorzystanie dla telefonu i komputera Adaptery podwójne Volition RJ45 8 i 9 pinowe do patch paneli i gniazd Sk!ada si# z m#skiego wtyku RJ45 i 2 %e'skich gniazd RJ45 dla wspó!dzielonych par, Pasuje do wszystkich 16, 24, 32 i 48 portowych patch paneli i gniazd RJ45 Pakowanie: 1 szt., Min. zamówienie: 10 szt. Ethernet 100Base Tx / Ethernet 100Base Tx 9-pinów Ethernet 100Base Tx / Numeric Telephone 9-pinów Token Ring-Numeris / Token Ring-Numeris 9-pinów Ethernet 10Base Tx / Ethernet 10Base Tx 9-pinów P29341B5 P29345B5 P29325BA P29342BA Ethernet 100Base Tx / Ethernet 100Base Tx 8-pinów Ethernet 100Base Tx / Numeric Telephone 8-pinów Token Ring-Numeris / Token Ring-Numeris 8-pinów Ethernet 10Base Tx / Ethernet 10Base Tx 8-pinów Ethernet 10Base Tx / Y Wiring Telephone 8-pinów Point to Point ISDN 100 Ohms Adapter - P29340B5 P29344B5 P29324BA P29343BA P29359BA P29323BA 28

PANELE KROSOWE (Patch Panele)

PANELE KROSOWE (Patch Panele) DO PONIŻSZYCH CEN STOSOWANA JEST AKTYWNA POLITYKA RABATOWA - ZAPYTAJ DYSTRYBUTORA cena detaliczna SYMBOL NAZWA OSPRZĘTU netto PANELE KROSOWE (Patch Panele) pk010 Panel krosowy STP/FTP 24 porty kat. 6 1U

Bardziej szczegółowo

Okablowanie strukturalne. Komponenty okablowania strukturalnego

Okablowanie strukturalne. Komponenty okablowania strukturalnego Okablowanie strukturalne Komponenty okablowania strukturalnego Panele krosowe z gniazdami RJ45 kat. 5e i 6 Wersje ekranowane i nieekranowane System paneli krosowych, modułowych do montażu różnych typów

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO www.emiter.net.pl 1 Okablowanie strukturalne Charakterystyka systemu System okablowania strukturalnego Emiter Net obejmuje elementy kategorii 5e, 6 i 6A oraz kable kategorii

Bardziej szczegółowo

Tabela wykona standardowych. z osłonami zewntrznymi

Tabela wykona standardowych. z osłonami zewntrznymi Szafy SZE2 Uniwersalne szafy energetyczne, przeznaczone do zastosowania w warunkach wewntrznych lub zewntrznych. Konstrukcja szafy pozwala na proste łczenie szaf w zestawy szeregowe. Produkowane w 19 wykonaniach

Bardziej szczegółowo

3M Telecommunications Rozwi¹zania Sieciowe. Przewodnik Rozwi¹zañ Produktowych. dla Sieci Enterprise. Innowacje

3M Telecommunications Rozwi¹zania Sieciowe. Przewodnik Rozwi¹zañ Produktowych. dla Sieci Enterprise. Innowacje 3M Telecommunications Rozwi¹zania Sieciowe Przewodnik Rozwi¹zañ Produktowych dla Sieci Enterprise Innowacje Rozwi¹zania Sieciowe Enterprise Wszystko - czego potrzebuje Twoja sieæ Rozwi¹zania Sieciowe Enterprise

Bardziej szczegółowo

KABLE TELEINFORMATYCZNE

KABLE TELEINFORMATYCZNE KABLE TELEKOMUNIKACYJNE SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU UTP FTP UTPw UTPwn FTPw FTPwn UTP Patch Cable FTP Patch Cable SFTP STP SSTP Charakterystyka kabli teleinformatycznych 41 42 43 43 44 44 45 46 47 48 49 50 40

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO 1 Okablowanie strukturalne Charakterystyka systemu System okablowania strukturalnego Emiter Net obejmuje elementy kategorii 5e, 6 i 6A oraz kable kategorii 7. Linie produktów

Bardziej szczegółowo

ELWOJ. Instalacje Elektryczne i Projekty ul. Woronicza 36 lok.13; 02-640 W-wa tel. 226467083; 0-602658123 elwoj@wp.pl www.elwoj.

ELWOJ. Instalacje Elektryczne i Projekty ul. Woronicza 36 lok.13; 02-640 W-wa tel. 226467083; 0-602658123 elwoj@wp.pl www.elwoj. egz.. nr dok.268/2014 ELWOJ Instalacje Elektryczne i Projekty ul. Woronicza 36 lok.13; 02-640 W-wa tel. 226467083; 0-602658123 elwoj@wp.pl INWESTOR OBIEKT INWESTYCJA STADIUM BRANŻA 00-626 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

Cariva Montaż łatwiejszy niż zwykle

Cariva Montaż łatwiejszy niż zwykle [ OSPRZ T EEKTROISTAACYJY ] Produkty i systemy Montaż łatwiejszy niż zwykle Cariva została zaprojektowana, by spełnić oczekiwania klientów. Łączy nowoczesną, prostą formę z niezawodnością, gwarantując

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO 1 2 SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO Okablowanie strukturalne Charakterystyka systemu System okablowania strukturalnego Emiter Net obejmuje elementy kategorii 5e, 6 i

Bardziej szczegółowo

Panel terminujący 1U do szafy RACK (100 par przewodów), kod: R9120345. Patch Panel 24 porty BNC (podwójne gniazdo), kod: R9120310

Panel terminujący 1U do szafy RACK (100 par przewodów), kod: R9120345. Patch Panel 24 porty BNC (podwójne gniazdo), kod: R9120310 Patch Panele FTP 24 porty, kat. 5e RJ-45, kod: R912031 24 porty kat. 5e RJ-45, uchwyt na kable, kod: R9120311 24 porty kat. 5e RJ-45 (kąt 45O), kod: R9120315, 24 porty kat.5e RJ-45, kod: R9120316 48 portów

Bardziej szczegółowo

Technika sygnalizacyjna - lampy LED

Technika sygnalizacyjna - lampy LED Lampa LED serii: LT Mo liwoœæ pracy w trybie ci¹g³ym lub b³yskaj¹cym (sterowane z zewn¹trz) Dostêpna w wielu wersjach napiêciowych Emisja b³ysku w obrêbie 360 3 lata gwarancji producenta! Kompaktowa lampa

Bardziej szczegółowo

Z AKCESORIAMI. Patch Panele. Inne akcesoria

Z AKCESORIAMI. Patch Panele. Inne akcesoria Patch Panele FTP 24 porty, kat. 5e RJ-45, kod: R912031 24 porty kat. 5e RJ-45, uchwyt na kable, kod: R9120311 24 porty kat. 5e RJ-45 (kąt 45O), kod: R9120315, 24 porty kat.5e RJ-45, kod: R9120316 48 portów

Bardziej szczegółowo

Skrzynki ST g³êbokoœci 150mm

Skrzynki ST g³êbokoœci 150mm SKRZYNKI Z Linia naœciennych obudów ST jest jednym z produktów o najwy szej jakoœci dostêpnych na rynku nakomity projekt, który zosta³ dalej uaktualniany i udoskonalany, pozwoli³ na stworzenie szerokiego

Bardziej szczegółowo

Kable kategorii 5E/ 6/ 6A/ 7/ 7A

Kable kategorii 5E/ 6/ 6A/ 7/ 7A VEMCO Sp. z o.o. - Cennik okablowania strukturalnego LEONI-KERPEN 2 Kable kategorii 5E/ 6/ 6A/ 7/ 7A Kable instalacyjne kat. 5E UTP Draka Comteq J-2YY Typ: U/UTP, 125 MHz, PVC Wymiary: 4x2xAWG 24/1 CD2743731

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Zajęcia 1 c.d. Warstwa fizyczna, Ethernet

Sieci komputerowe. Zajęcia 1 c.d. Warstwa fizyczna, Ethernet Sieci komputerowe Zajęcia 1 c.d. Warstwa fizyczna, Ethernet Rola warstwy fizycznej Określa rodzaj medium transmisyjnego (np. światłowód lub skrętka) Określa sposób kodowania bitów (np. zakres napięć odpowiadających

Bardziej szczegółowo

Idealne do okablowania strukturalnego, telekomunikacji, elektroniki. Wykonania naœcienne i wolnostoj¹ce. Nowoczesny wygl¹d i ³atwa instalacja

Idealne do okablowania strukturalnego, telekomunikacji, elektroniki. Wykonania naœcienne i wolnostoj¹ce. Nowoczesny wygl¹d i ³atwa instalacja [ Szafy sieciowe [ Szafy sieciowe ] Idealne do okablowania strukturalnego, telekomunikacji, elektroniki Wykonania naœcienne i wolnostoj¹ce Nowoczesny wygl¹d i ³atwa instalacja Do zastosowania w biurach

Bardziej szczegółowo

SYSTEM TOOLLESS LINE, KATEGORIA 6 A RE-EMBEDDED

SYSTEM TOOLLESS LINE, KATEGORIA 6 A RE-EMBEDDED SYSTEM TOOLLESS LINE, KATEGORIA 6 A RE-EMBEDDED w MODUŁ KATEGORII 6 A WG ISO/IEC 11801 AMD 2 w SYSTEM PRZYGOTOWANY DO TRANSMISJI 10 GB/s w SYSTEM CERTYFIKOWANY W KLASIE E A 500 MHz w SYSTEM CERTYFIKOWANY

Bardziej szczegółowo

SCHRACK ENERGIETECHNIK POLSKA OKABLOWANIE MIEDZIANE WWW.SCHRACK.COM

SCHRACK ENERGIETECHNIK POLSKA OKABLOWANIE MIEDZIANE WWW.SCHRACK.COM SCHRACK ENERGIETECHNIK POLSKA OKABLOWANIE MIEDZIANE WWW.SCHRACK.COM SPIS TREŚCI W PRZEGLĄD SYSTEMÓW SCHRACK NET HSE... 4 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTÓW SCHRACK KATEGORII 6/KLASY E... 5 NOWE NORMY... 5 STANDARYZOWANE

Bardziej szczegółowo

DOSKONAŁE PARAMETRY OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ

DOSKONAŁE PARAMETRY OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ LEGRAND CABLING SYSTEM 2 DOSKONAŁE PARAMETRY OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ LCS 2 : OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ Kompletny system okablowania strukturalnego Nowości w ofercie: Szafy typu Rack 19

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa. Oznaczenia: Kod: EM/TSMN-2Z EM/TSMN-3Z. Opis i charakterystyka techniczna produktu:

Karta katalogowa. Oznaczenia: Kod: EM/TSMN-2Z EM/TSMN-3Z. Opis i charakterystyka techniczna produktu: Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa natynkowa EmiterNet typ II z zamkiem Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa natynkowa EmiterNet typ III z zamkiem Oznaczenia: Kod: EM/TSMN-2Z EM/TSMN-3Z Opis i

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rozwiązaniu SYSTIMAX GigaSPEED X10D FTP

Przewodnik po rozwiązaniu SYSTIMAX GigaSPEED X10D FTP Przewodnik po rozwiązaniu SYSTIMAX GigaSPEED X10D FTP Rozwiązanie SYSTIMAX GigaSPEED X10D FTP www.systimax.com Spis treści Wprowadzenie 1 SYSTIMAX GigaSPEED X10D FTP Wydajność kanału 2 SYSTIMAX GigaSPEED

Bardziej szczegółowo

SERIE ŁĄCZNIKÓW I GNIAZD SIMON 15

SERIE ŁĄCZNIKÓW I GNIAZD SIMON 15 SERIE ŁĄCZNIKÓW I GNIAZD SIMON 15 Simon Basic Simon 82 część techniczna inne produkty Simon Protector Simon Aquarius Simon Akord Simon 27 Play Simon 15 Simon Classic Simon 54 116 ŁĄCZNIKI AX 250 V~ 117

Bardziej szczegółowo

IloÊç par (TKSY) Max. wymiar zewn trzny [mm] Masa kabla [kg/km] 6,0 6,5 9,0 10,0 11,5 11,5 13,5 14,5 15,5 18,0 20,5 21,0 23,5 24,5 26,0 27,0

IloÊç par (TKSY) Max. wymiar zewn trzny [mm] Masa kabla [kg/km] 6,0 6,5 9,0 10,0 11,5 11,5 13,5 14,5 15,5 18,0 20,5 21,0 23,5 24,5 26,0 27,0 TKSY, YTKSY, YnTKSY PN92/T9020 PN92/T902 PE NA NAZWA: TKSY Telekomunikacyjny (T) kabel (K) stacyjny (S), o y ach miedzianych jednodrutowych, o wspólnej izolacji polwinitowej (Y); YTKSY Telekomunikacyjny

Bardziej szczegółowo

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY GARAZOWE Yett 01Wymiary bram: szerokość od 1800 do 3000 mm; wysokość od 1900 do 2700 mm. Segmentowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ZP/ATI/ WIMiM/05/2010. Załącznik nr 6d

PRZEDMIAR. ZP/ATI/ WIMiM/05/2010. Załącznik nr 6d ZP/ATI/ WIMiM/05/2010 Załącznik nr 6d PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa laboratoriów naukowych w budynku Hali Technologicznej ADRES INWESTYCJI : Szczecin al. Piastów 19A INWESTOR : Zachodniopomorski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B Załącznik nr 2 PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W BUDYNKACH A i B STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM TOMYŚLU UL. POZNAŃSKA 33 INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Tomyślu OBIEKT: BUDYNEK STAROSTWA

Bardziej szczegółowo

L11 L13 ZESTAWY POJEDYNCZE STOJAK NA STÓŁ ZESTAWY NAŚCIENNE ZESTAWY STOJĄCE STOJAKI OBROTOWE SZAFY Z ZESTAWAMI PIONOWYMI. str. str. str. str. str.

L11 L13 ZESTAWY POJEDYNCZE STOJAK NA STÓŁ ZESTAWY NAŚCIENNE ZESTAWY STOJĄCE STOJAKI OBROTOWE SZAFY Z ZESTAWAMI PIONOWYMI. str. str. str. str. str. ZESTAWY POJEDYNCZE str. L5 str. L5 STOJAK NA STÓŁ ZESTAWY NAŚCIENNE str. L6 str. L9 ZESTAWY STOJĄCE STOJAKI OBROTOWE str. L11 str. L13 SZAFY Z ZESTAWAMI PIONOWYMI L1 Pojemniki uchylne z serii Practibox

Bardziej szczegółowo

Sieciowa puszka przyłączeniowa Rutenbeck Cat. 5, ekranowana

Sieciowa puszka przyłączeniowa Rutenbeck Cat. 5, ekranowana Sieciowa puszka przyłączeniowa Rutenbeck Cat. 5, ekranowana pojedyncza 1 x 8-stykowa Nr katalogowy: 0180 00 podwójna 2 x 8-stykowa Nr katalogowy: 0178 00 pojedyncza (specjalnie do zabudowy w kanałach)

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa. Emiter Sp. z o. o., ul. Porcelanowa 27, 40-241 Katowice, POLSKA, tel. +48 32 730 34 00. emiter@emiter.net.pl

Karta katalogowa. Emiter Sp. z o. o., ul. Porcelanowa 27, 40-241 Katowice, POLSKA, tel. +48 32 730 34 00. emiter@emiter.net.pl Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowe EmiterNet typ I Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowe EmiterNet typ II Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowe EmiterNet typ III Oznaczenia: Telekomunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Media sieciowe Wiadomości wstępne

Media sieciowe Wiadomości wstępne Media sieciowe Wiadomości wstępne Opracował: Arkadiusz Curulak WSIiE TWP w Olsztynie Data aktualizacji : 10-12-2002 Pierwsza edycja : 10-12-2002 Spis treści Media sieciowe... 2 Wprowadzenie... 2 Skrętka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Załącznik nr 3 do SIWZ ZP.342-7/PW/14 Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne 30230000-0

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1.4 Zestawienie urządzeń 1.4.1 Zestawienie urządzeń dla budynku A

Bardziej szczegółowo

BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH BEVELMASTER TM 204B - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR I KOŁNIERZY

BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH BEVELMASTER TM 204B - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR I KOŁNIERZY BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH Obrabiarka typu Bevelmaster TM 203C słuy do obróbki czoła rur w zakresie rednic zewntrznych Ø19,10-76,20mm. Maszyna posiada zewntrzny system

Bardziej szczegółowo

Zakres prac do wykonania Okablowanie strukturalne

Zakres prac do wykonania Okablowanie strukturalne Zakres prac do wykonania Okablowanie strukturalne W budynku projektowana struktura okablowania obejmować będzie podsystem okablowania poziomego. Okablowanie poziome należy wykonać na bazie skrętki czteroparowej

Bardziej szczegółowo

E/15. 15.24 m 2 PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA. 10x15 32 LEGENDA: UWAGI: Pracownia J. Grzegorczyk

E/15. 15.24 m 2 PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA. 10x15 32 LEGENDA: UWAGI: Pracownia J. Grzegorczyk 15.4 m 10x15 3 05 04 043 56.13 m KOMUNIKACJA 06 47.15 m 030 WARSZTAT INFORM. LEGENDA: - puszka podłogowa na 1 gniazd Mosaic 45 np. UDH Q3 z pokrywą KDR1 Q3 i puszkami GB3 wyposażona w: - 6 gniazd 30V,

Bardziej szczegółowo

Oferowany model*.. Producent*..

Oferowany model*.. Producent*.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Kolorowa drukarka laserowa: Liczba sztuk: 1 1 Nośniki: Papier, koperty, kartony, pocztówki, etykiety 2 Rozmiar nośnika:

Bardziej szczegółowo

Cariva. jakość życia codziennego

Cariva. jakość życia codziennego Cariva jakość życia codziennego Cariva sprawdzona jakość w nowym stylu Biały Kremowy Cariva została zaprojektowana, by spełnić oczekiwania Klientów. Łączy nowoczesną, prostą formę z niezawodnością, gwarantując

Bardziej szczegółowo

Premise Networking. Fibrain DATA 2012/13 FIBRAIN.COM. wersja 1.3

Premise Networking. Fibrain DATA 2012/13 FIBRAIN.COM. wersja 1.3 Premise Networking Fibrain DATA 22/13 wersja 1.3 Fibrain Data Spis treści Spis treści 002 System Okablowania Strukturalnego kategorii Kabel U/UTP 200 MHz PVC Kabel U/UTP 200 MHz LSZH Kabel Duplex U/UTP

Bardziej szczegółowo

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 zastosowania obudowy pod aparatur modu owà obudowy z gniazdami obudowy do z àczek Pe na seria obudów wyposa onych w ramy do aparatury modu owej, zawierajàca

Bardziej szczegółowo

PROFILIGHT IP20. Oprawa oœwietlenia awaryjnego. 32 Sp. z o.o.

PROFILIGHT IP20. Oprawa oœwietlenia awaryjnego. 32 Sp. z o.o. POFILIGHT IP20 Oprawa oœwietlenia awaryjnego 1231/2012 Zastosowanie Zadaniem oprawy Profilight, w której Ÿród³em œwiat³a s¹ diody LED, jest oznaczanie dróg ewakuacyjnych i wyjœæ awaryjnych przy zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 10.12.2014 r. Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO SCHRACK NET HSE

SYSTEMY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO SCHRACK NET HSE SYSTEMY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO SCHRACK NET HSE W W W OKABLOWANIE MIEDZIANE - SYSTEMY TYPU LSA OKABLOWANIE MIEDZIANE - SYSTEMY MODULARNE TOOLLESS OKABLOWANIE ŚWIATŁOWODOWE W SZAFY TELEKOMUNIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład II 1 Tematyka wykładu: Media transmisyjne Jak zbudować siec Ethernet Urządzenia aktywne i pasywne w

Bardziej szczegółowo

Zamek w drzwiach przednich. Panel wentylatorów zamontowany w pokrywie górnej. Profile monta owe z oznaczeniem co 1U. Ogólna charakterystyka:

Zamek w drzwiach przednich. Panel wentylatorów zamontowany w pokrywie górnej. Profile monta owe z oznaczeniem co 1U. Ogólna charakterystyka: SZAFA STOJ CA 600mm Zamek w drzwiach przednich Panel wentylatorów zamontowany w pokrywie górnej Profile monta owe z oznaczeniem co 1U Ogólna charakterystyka: otwarcia 180 lewostronne otwarcia 180 lewostronne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 42-506 Będzin ul. Kijowska 16. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane

PRZEDMIAR ROBÓT. 42-506 Będzin ul. Kijowska 16. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane "R E N M A R" 42-506 Będzin ul. Kijowska 16 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ DLA REGIONALNEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W GRUDZIĄDZU

ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ DLA REGIONALNEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W GRUDZIĄDZU Załącznik do SIWZ ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ DLA REGIONALNEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W GRUDZIĄDZU I. ZAKRES: PROJEKT, MONTAś, URUCHOMIENIE, POMIARY, DOKUMENTACJA. Zakres prac obejmować będzie wszystkie

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/ Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Konwerter interfejsów RS-232/ Typu PD51 Instrukcja obs³ugi SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE.... 5 2. ZESTAW KONWERTERA.... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: GIS/2919/2014/mb Drawno, dnia 17.07.2014

Znak sprawy: GIS/2919/2014/mb Drawno, dnia 17.07.2014 Znak sprawy: GIS/2919/2014/mb Drawno, dnia 17.07.2014 Drawieński Park Narodowy ul. Leśników 2 73-220 Drawno ZAPROSZENIE do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Modernizacja sieci informatycznej

Bardziej szczegółowo

Zestaw rezystorów typu ZRDU dociajcych obwody wtórne przekładników napiciowych.

Zestaw rezystorów typu ZRDU dociajcych obwody wtórne przekładników napiciowych. Zestaw rezystorów typu ZU dociajcych obwody wtórne przekładników napiciowych. Stycze 2005 rok Spis treci : 1. Opis 2. Dane znamionowe zestawu rezystorów dociajcych. 3. Wykaz elementów uytych do produkcji

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci komputerowej oraz dedykowanej instalacji elektroenergetycznej w budynku Urzędu Urząd Gminy Wisznia Mała

Budowa sieci komputerowej oraz dedykowanej instalacji elektroenergetycznej w budynku Urzędu Urząd Gminy Wisznia Mała P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa sieci komputerowej oraz dedykowanej instalacji elektroenergetycznej w budynku Urzędu Gminy Wisznia Mała Inwestor: Urząd Gminy Wisznia Mała Obiekt: Urząd Gminy Wisznia

Bardziej szczegółowo

Cariva. jakość życia codziennego

Cariva. jakość życia codziennego Cariva jakość życia codziennego Cariva sprawdzona jakość w nowym stylu Biały Kremowy Cariva została zaprojektowana, by spełnić oczekiwania Klientów. Łączy nowoczesną, prostą formę z niezawodnością, gwarantując

Bardziej szczegółowo

SZAFY RACK 19" I AKCESORIA

SZAFY RACK 19 I AKCESORIA SZAFY RACK 19" I AKCESORIA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA KATALOG PRODUKTÓW WWW.RACKSYSTEMS.PL SZAFY RACK 19" WISZĄCE Wymiar y opakowania szaf y złożonej Wymiar y opakowania szaf y rozłożonej Objętość [m³]

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części A

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części A Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części A A) Wykonanie instalacji dla sieci bezprzewodowej 32 punktów dostępowych Wi-Fi w budynku pałacu Rozmieszczenie punktów dostępowych

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA: SZAFA STOJĄCA IP 30 DSS. Dane techniczne

KARTA KATALOGOWA: SZAFA STOJĄCA IP 30 DSS. Dane techniczne KARTA KATALOGOWA: SZAFA STOJĄCA IP 30 DSS Dane techniczne Rama spawana z blachy stalowej o grubości 2 mm, malowana proszkowo Dostępne wysokości: 42 i 45U Szerokości: 600 i 800 mm Głębokości: 800 i 1000

Bardziej szczegółowo

1. Opis ogólny. 2. Opis techniczny. 3. Uwagi ogólne. 4. Tabele

1. Opis ogólny. 2. Opis techniczny. 3. Uwagi ogólne. 4. Tabele str.2 S p i s t r e ś c i 1. Opis ogólny 1.1. Podstawa opracowania. 1.2. Zakres rzeczowy. 1.3. Lokalizacja inwestycji 1.4. Normy i przepisy. 2. Opis techniczny 2.1 Koncepcja wykonania instalacji wnętrzowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla Części III na DOSTAWĘ URZĄDZEŃ I OSPRZĘTU DO MODERNIZACJI SIECI LAN DLA URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla Części III na DOSTAWĘ URZĄDZEŃ I OSPRZĘTU DO MODERNIZACJI SIECI LAN DLA URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI Załącznik nr 8c do SIWZ nr sprawy: WA-2900-3/2014/SISP-2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części III na DOSTAWĘ URZĄDZEŃ I OSPRZĘTU DO MODERNIZACJI SIECI LAN DLA URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT dla instalacji okablowania strukturalnego

PRZEDMIAR ROBÓT dla instalacji okablowania strukturalnego PRZEDMIAR ROBÓT dla instalacji okablowania strukturalnego Lp. Podstawa Opis Jedn.obm.Ilość 1 Instalacja okablowania strukturalnego 1.1 Okablowanie strukturalne - demontaŝ DemontaŜ instniejącego okablowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Projekt: Wizualizacja i gadety promocyjne KSOW 2012 rok

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Projekt: Wizualizacja i gadety promocyjne KSOW 2012 rok Załcznik nr 2 A KSOW do siwz RW. ZP.D.272.44.2012.JR Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Projekt: Wizualizacja i gadety promocyjne KSOW 2012 rok Lp. Nazwa przedmiotu 1. Torba papierowa 2. Torba papierowa

Bardziej szczegółowo

PRIMOS LED IP65. Oprawa oœwietlenia awaryjnego. Zastosowanie. Dane techniczne. Wymiary oprawy. Obudowa

PRIMOS LED IP65. Oprawa oœwietlenia awaryjnego. Zastosowanie. Dane techniczne. Wymiary oprawy. Obudowa Oprawa oœwietlenia awaryjnego PIMOS LED IP65 1240/2012 Zastosowanie Zadaniem oprawy PIMOS LED jest oznaczanie dróg ewakuacyjnych i wyjœæ awaryjnych. Jest opraw¹ kierunkow¹. Oprawa znajduje zastosowanie

Bardziej szczegółowo

połączenia nieruchome: 10x średnica zewnątrzna sporadycznie ruchome: 20x średnica zewnątrzna - tłumienie przesłuchów: min.

połączenia nieruchome: 10x średnica zewnątrzna sporadycznie ruchome: 20x średnica zewnątrzna - tłumienie przesłuchów: min. OZNACZENIE KABLA ZASTOSOWANIE BUDOWA KABLA DANE TECHNICZNE W53 1/4 mostki tensometryczne - żyła wewnętrzna miedziana 7-drutowa - Izolacja żyły wykonana z polietylenu (PE) - żyły skręcone w pary - ekranowanie:

Bardziej szczegółowo

MSF NEW. Rozdzielnice podtynkowe MSF TM z drzwiami metalowymi IP 30

MSF NEW. Rozdzielnice podtynkowe MSF TM z drzwiami metalowymi IP 30 MSF NEW Rozdzielnice podtynkowe MSF TM z drzwiami metalowymi Rozdzielnice podtynkowe MSF TM z drzwiami metalowymi Stopień ochrony Materiał (drzwi+rama/podstawa) Stal ocynkowana/ps Odporność na uderzenie

Bardziej szczegółowo

Produkty niskich napięć. System pro E Comfort MISTRAL Stwórz własne dzieło sztuki

Produkty niskich napięć. System pro E Comfort MISTRAL Stwórz własne dzieło sztuki Produkty niskich napięć System pro E Comfort MISTRAL Stwórz własne dzieło sztuki Spis treści Wprowadzenie System pro E Comfort MISTRAL 2 System pro E Comfort MISTRAL41F Obudowy podtynkowe Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

cat. 7 A cat. 5e cat. 6 cat. 6 A cat. 7 cat. 8 /8 cat. 3 Spis treści Systemy kable instalacyjne Dlaczego FibrainDATA Strona 6

cat. 7 A cat. 5e cat. 6 cat. 6 A cat. 7 cat. 8 /8 cat. 3 Spis treści Systemy kable instalacyjne Dlaczego FibrainDATA Strona 6 Spis treści Systemy Dlaczego FibrainDATA Strona 6 Podstawowe informacje Strona 8 Rozwiązania Strona 9 Systemy certyfikacji wykonania Strona 10 Systemy certyfikacji systemu Strona 11 kable instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Szafy teleinformatyczne i okablowanie strukturalne

Szafy teleinformatyczne i okablowanie strukturalne www.eaton.com www.moeller.pl Szafy teleinformatyczne i okablowanie strukturalne PODSTAWY TEORETYCZNE Najpopularniejsza topologia sieci: Podstawy Teoretyczne Najważniejsze normy: - EIA/TIA 568A (EIA/TIA

Bardziej szczegółowo

Aktywne Rozwiązania Sieciowe. Przemysłowe, kompaktowe konwertery 10/100BASE-TX do 100BASE-FX Seria KFC-241

Aktywne Rozwiązania Sieciowe. Przemysłowe, kompaktowe konwertery 10/100BASE-TX do 100BASE-FX Seria KFC-241 Przemysłowe, kompaktowe konwertery 10/100BASE-TX do 100BASE-FX Seria KFC-241 Cechy kluczowe : ź bsługa konwersji w pełnej szybkości kablowej dla prędkości 10/100 oraz typów mediów ź bsługa automatycznej

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu INWESTOR: UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu OBIEKT: Collegium Maius ul. Fredry 10, 61-701 Poznań STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: Teletechniczna ZAKRES OPRACOWANIA: Remont instalacji okablowania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK

ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK w w w Idealne rozwiàzanie do mieszkaƒ i domów Idealne dla inwestorów, architektów i u ytkowników mieszkaƒ Jedna rozdzielnia dla elektryki, teletechniki i instalacji alarmowej

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY SIECIOWE DLA INSTALATORÓW

PRODUKTY SIECIOWE DLA INSTALATORÓW PRODUKTY SIECIOWE DLA INSTALATORÓW ASSMANN Network Technology, globalny producent z ponad -letnim doświadczeniem, jest profesjonalnym dostawcą w zakresie strukturalnych sieci kablowych. Pod marką DIGITUS

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń biurowych ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI SZAFY I OBUDOWY TELEINFORMATYCZNE 6 7 8 9 10 11 12-16 17 18-19 20

SPIS TREŒCI SZAFY I OBUDOWY TELEINFORMATYCZNE 6 7 8 9 10 11 12-16 17 18-19 20 SPIS TREŒCI SZAFY I OBUDOWY TELEINFORMATYCZNE Szafy Ramowe Stoj¹ce 19 BECATUS SRS... Szafy Serwerowe 19... Szafy Stoj¹ce Jednoczêœciowe BECATUS SSJ... Szafy Wisz¹ce Dwuczêœciowe 19 BECATUS SWD... Szafy

Bardziej szczegółowo

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego.

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. RSC-04 konwerter RS485 SM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. Ostrzeżenie o konieczności ścisłego stosowania

Bardziej szczegółowo

Moduł rozszerze do BACnet na Ethernet / IP z graficznymi funkcjami WEB

Moduł rozszerze do BACnet na Ethernet / IP z graficznymi funkcjami WEB 9 266 9263p01 DESIGO PX Moduł rozszerze do BACnet na Ethernet / IP z graficznymi funkcjami WEB Instalowany w modułowym sterowniku typu PXC...-U PXA30-W0 Do współpracy ze sterownikiem PXC -U w systemach

Bardziej szczegółowo

KIO 45 uproszczone rozprowadzanie instalacji

KIO 45 uproszczone rozprowadzanie instalacji SYSTEM ROZPROWADZANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH KIO 45 uproszczone rozprowadzanie instalacji NOWA GAMA ZATRZASKOWYCH LISTEW KABLOWYCH SPIS TREŚCI Zoptymalizowana gama... str. 2 Zatrzaskowe

Bardziej szczegółowo

Rozdzielnice podtynkowe MSF z drzwiami metalowymi IP 30 MSF NEW

Rozdzielnice podtynkowe MSF z drzwiami metalowymi IP 30 MSF NEW Rozdzielnice podtynkowe MSF z drzwiami metalowymi TM MSF NEW Rozdzielnice podtynkowe MSF TM z drzwiami metalowymi Stopień ochrony Materiał (drzwi+rama/podstawa) Stal ocynkowana/ps Odporność na uderzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik nr 1 do Umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik nr 1 do Umowy Załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik nr 1 do Umowy Przedmiot Zamówienia Zakup materiałów promocyjnych na konferencję Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin

Bardziej szczegółowo

IV. W e ssawne i przesy owe do wentylacji, klimatyzacji powietrza i wyci gu dymów spawalniczych.

IV. W e ssawne i przesy owe do wentylacji, klimatyzacji powietrza i wyci gu dymów spawalniczych. IV. We ssawne i przesyowe do wentylacji, klimatyzacji powietrza i wycigu dymów spawalniczych. W ssawny i przesyowy do wentylacji/klimatyzacji powietrza Szybkozcze Clip Grip Prostka symetryczna Redukcja

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna

Dokumentacja Techniczna Dokumentacja Techniczna Akcesoria i elementy wspólne do serwerów do serwerów: Slican IPL-256 Slican IPM-032 Wydanie 1.0 Dokumentacja techniczna SLICAN Sp. z o. o. www.slican.pl e-mail: office@slican.pl

Bardziej szczegółowo

Brama przemys³owa do stosowania wewn¹trz pomieszczeñ

Brama przemys³owa do stosowania wewn¹trz pomieszczeñ rama szybkobie na Speedroller rama przemys³owa do stosowania wewn¹trz pomieszczeñ Napêd elektryczny wa³ ze stali stal ocynkowana metod¹ sêdzimira p³aszcz bramy (tworzywo sztuczne gruboœci 1,2mm) wa³ z

Bardziej szczegółowo

TOOLLESS LINE 2010/2011

TOOLLESS LINE 2010/2011 TOOLLESS LINE 2010/2011 w SYSTEM KATEGORII 6A, KLASY EA 10 GB/s STP w SYSTEM KATEGORII 6, KLASY E STP w SYSTEM KATEGORII 6, KLASY E UTP w SYSTEM KATEGORII 5, KLASY D STP w SYSTEM KATEGORII 5, KLASY D UTP

Bardziej szczegółowo

Łącznik seryjny z podświetleniem

Łącznik seryjny z podświetleniem Łącznik uniwersalny Łącznik uniwersalny z podświetleniem Łącznik seryjny Łącznik seryjny z podświetleniem Łącznik 3-klawiszowy Ściemniacz obrotowy Gniazdo z uziemieniem Ekonomiczny minimalizm Nowoczesne

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postpowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostaw i monta wyposaenia kwaterunkowego dla jednostek Policji KWP w Gdasku

dotyczy: postpowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostaw i monta wyposaenia kwaterunkowego dla jednostek Policji KWP w Gdasku Nr sprawy 239/07 Gdask, 08.11.2007 roku...... wg rozdzielnika...... dotyczy: postpowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostaw i monta wyposaenia kwaterunkowego dla jednostek Policji KWP w Gdasku

Bardziej szczegółowo

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL.

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL. Załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania/opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu High Availability Network Schema (HANS) ujętego w Projekcie E-Akademia Punkt 1d Budynek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ [zał. nr 1 do umowy] OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1 PENDRIVE - KARTA pojemność: 4GB, długość: 85.5mm szerokość: 54mm wysokość: 2.2mm, materiał: plastik przezroczysty. opis nadruku:

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : T. Klimek DATA OPRACOWANIA : 05-2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : T. Klimek DATA OPRACOWANIA : 05-2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : NAZWA INWESTYCJI : Instalacja strukturalna - rozbudowa istniejącego systeu w CK Zaek ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Św. Marcin80/82 INWESTOR : Centru Kultury "Zaek" w Poznaniu ADRES INWESTORA : Poznań,

Bardziej szczegółowo

OBUDOWY Z POLIESTRU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM SZKLANYM

OBUDOWY Z POLIESTRU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM SZKLANYM OBUDOWY Z POLIESTRU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM SZKLANYM SERIA PEDRO ASTAT Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 441, 60-451 Poznań tel.: 61 848 88 71, fax: 61 848 82 76, www.astat.com.pl, e-mail: info@astat.com.pl Obudowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa szaf serwerowych i sieciowych, wraz z monta em

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa szaf serwerowych i sieciowych, wraz z monta em SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2 Dostawa szaf serwerowych i sieciowych, wraz z monta em Spis tre ci 1. Wykaz sprz tu i oprogramowania... 3 2. Minimalne wymagania dla szafy serwerowej...

Bardziej szczegółowo

Zastrzega si mo liwoêç wprowadzenia zmian technicznych

Zastrzega si mo liwoêç wprowadzenia zmian technicznych 66 Wszystkie ramki przystosowane do monta u zarówno w pionie, jak i w poziomie. Ramki Adaptery Adapter natynkowy do serii modu podstawowy do systemów podtynkowych, 1-krotny Opakowanie 10 szt....13012603

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA ELEKTROTRZYMACZE W wielu budynkach, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, istnieje konieczność wydzielenia stref ppoż. oraz podziału korytarzy ewakuacyjnych na odcinki krótsze niż 50m. Z reguły

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja produktu Patchcordy

Specyfikacja produktu Patchcordy BKT ELEKTRONIK ma ponad 10 lat doświadczenia w produkcji produktów światłowodowych przy użyciu maszyn polerskich i nowoczesnych urządzeń pomiarowych. Seria produktów QuickFiber została zaprojektowana by

Bardziej szczegółowo

Kable œwiat³owodowe ULTIMODE

Kable œwiat³owodowe ULTIMODE Kable œwiat³owodowe UNIA OM3 Dystrybucyjny IDC Dystrybucyjny IDC UNIA UNIA UNIA OM3 UNIA OM3 UNIA UNIA L730 L750 L70 L7300 L730 L730 L73 L700 L70 Jedno/Wielomodowy Rodzaj w³ókna OM3 50/5 G. 5.D OM 50/5

Bardziej szczegółowo

Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE

Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE R i szafki pozwalają utrzymać porządek w miejscu pracy. W naszej ofercie znajduje się szeroka gama produktów. Poszczególne serie przedstawione są na kolejnych

Bardziej szczegółowo

PULPITY STEROWNICZE PULPITY

PULPITY STEROWNICZE PULPITY PULPITY PULPITY STEROWNICZE Trzy rodzaje rozwiązań: - szafa z pulpitem sterowniczym na bazie szafy Areta, z drzwiami lub panelem tylnym i półką przednią - pulpit modułowy, głębokość lub mm - pulpit monoblok

Bardziej szczegółowo

Pokrywy uchylne jako podstawowe wkłady do puszek podłogowych.

Pokrywy uchylne jako podstawowe wkłady do puszek podłogowych. Pokrywy uchylne jako podstawowe wkłady do puszek podłogowych. Pokrywy uchylne są wkładami z poliamidu, przeznaczonymi głównie do puszek podłogowych UDH. Montowane albo bezpośrednio w puszce podłogowej

Bardziej szczegółowo

Rozwi¹zania dla po³¹czeñ miedzianych

Rozwi¹zania dla po³¹czeñ miedzianych Rozwi¹zania dla po³¹czeñ miedzianych Nasze rozwi¹zania dla po³¹czeñ miedzianych obejmuj¹ szerok¹ gamê z³¹czy nie wymagaj¹cych zdejmowania izolacji (IDC - Insulation Displacement Connector) przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

MUFY I PRZEŁĄCZNICE SKRZYNKOWE MSPX SKRZYNKA ZAKOŃCZENIOWA MSP2. Katalog FTTX 2014 Mufy i przełącznice MSPX. Zakres stosowania. Przykład zamówienia

MUFY I PRZEŁĄCZNICE SKRZYNKOWE MSPX SKRZYNKA ZAKOŃCZENIOWA MSP2. Katalog FTTX 2014 Mufy i przełącznice MSPX. Zakres stosowania. Przykład zamówienia MUFY I PRZEŁĄCZNICE SKRZYNKOWE MSPX Mufy i przełącznice światłowodowe FTTX są kompletowane na bazie uniwersalnych obudów Fibox serii MNX oraz SOLID z poliwęglanu (PC). Obudowy są wytrzymałe mechanicznie

Bardziej szczegółowo

SEJFY I SZAFY WZMOCNIONE Sejfy, szafy kl.s1, S2 i szafy na bro malowane s tylko w kolorze Ral 7035. Inne kolory - za dopłat

SEJFY I SZAFY WZMOCNIONE Sejfy, szafy kl.s1, S2 i szafy na bro malowane s tylko w kolorze Ral 7035. Inne kolory - za dopłat SEJFY I SZAFY WZMOCNIONE Sejfy, szafy kl.s1, S2 i szafy na bro malowane s tylko w kolorze Ral 7035. Inne kolory - za dopłat Szafy aktowe Sam Szafy aktowe zapewniaj dodatkowe zabezpieczenie dokumentów,

Bardziej szczegółowo

MP69 ZETTLER EXPERT. Osłona przeciwwietrzna MP69 Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa SMP69 Nr kat. 572.002

MP69 ZETTLER EXPERT. Osłona przeciwwietrzna MP69 Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa SMP69 Nr kat. 572.002 Osłona przeciwwietrzna Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa S Nr kat. 572.002 ZETTLER EXPERT Osłony przeciwwietrzne / S instalowane s na kanałach wlotu powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

POJEMNIKI. F PG 2571 01 01 Zestaw z 4 szufladami. F PG 3071 01 01 Zestaw z 3 szufladami. F PG 3571 01 01 Zestaw z 2szufladami

POJEMNIKI. F PG 2571 01 01 Zestaw z 4 szufladami. F PG 3071 01 01 Zestaw z 3 szufladami. F PG 3571 01 01 Zestaw z 2szufladami POJEMNIKI UCHYLNE PRACTIBOX Pojemniki z Seri Practibox są praktycznym i racjonalnym rozwiązaniem w magazynowaniu różnorodnych materiałów drobnych Pojemniki wykonane są ze struktury z ABS koloru szarego

Bardziej szczegółowo