Rozwi!zania Sieciowe Volition

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwi!zania Sieciowe Volition"

Transkrypt

1 Rozwi!zania Sieciowe Volition Rozwi!zania Sieciowe Volition obejmuj! unikalny system "wiat#owodowego okablowania strukturalnego, zapewniaj!cy swobod$ wyboru w projektowaniu i optymalizacji ca#okszta#tu architektury sieciowej. Obejmuj! równie% nowoczesny system miedzianego okablowania strukturalnego kategorii 6, oferuj!cy i zapewniaj!cy pewn! transmisj$ danych w oparciu o istniej!ce standardy, jak równie% umo%liwiaj!cy #atw! migracj$ w kierunku zastosowa& szerokopasmowych. 01 Ró%norodno"' #atwych w monta%u i innowacyjnych rozwi!za& po#!czeniowych, zapewniaj!cych wysok! wydajno"' i pewno"' systemu, jest jedn! z cech oferty. Rewolucyjne ma#ogabarytowe z#!cze "wiat#owodowe VF-45 pomog#o zredukowa' z#o%ono"' sieci "wiat#owodowej, podczas gdy produkty miedziane 3M RJ45 zapewniaj! proste rozwi!zania zako&czeniowe zaciskanie bez wykorzystania narz$dzi wysok! niezawodno"' i parametry przekraczaj!ce istniej!ce standardy.

2 Spis tre"ci Rozwi!zania Sieciowe Volition 1. Rozwi "zania Sieciowe Volition Strona 1.1 Okablowanie miedziane Z!"cza RJ45 Keystone Volition RJ45 K6 10 Volition RJ45 K5e 11 Volition RJ45 K - oprawki i gniazda Volition RJ45 K panele Z!"cza RJ45 Giga i Qmax Volition RJ45 - z!"cza 17 Volition RJ45 gniazda 18 Volition RJ45 oprawki i gniazda Volition RJ45 panele Panele Punch Down 24 Panele Punch Down Volition IDC KAT.5e Obudowy biurowe na kilka gniazd Gniezdnik modu!owy Volition 45x Gniezdnik modu!owy Volition 50x Adaptery RJ45 28 Adaptery podwójne Volition RJ Okablowanie poziome Przegl"d Kable Volition KAT.5e 31 Kable Volition KAT.6 32 Kable Volition KAT.7 i kable szkieletowe KAT Patchcordy 100Ω Patchcordy Volition KAT.6 RJ45 do RJ Patchcordy Volition KAT.5e RJ45 do RJ

3 Spis tre"ci Rozwi!zania Sieciowe Volition 1. Rozwi "zania Sieciowe Volition Strona 1.2 Okablowanie!wiat"owodowe Gniazda Gniazda Volition VF45 39 Zestawy narz#dziowe do instalacji gniazd Volition VF Obudowy gniazd Volition VF Panele krosowe Panele krosowe i obudowy na#cienne Panele krosowe na$cienne Volition 45 Obudowy na$cienne Volition Kable szkieletowe i poziome Kable Volition do instalacji wewn#trznych Kable Volition do instalacji wewn#trznych i zewn#trznych wprowadzenie 52 Kable Volition do instalacji wewn#trznych i zewn#trznych bez pow!oki antygryzoniowej Kable Volition do instalacji wewn#trznych i zewn#trznych ze s!ab" pow!ok" antygryzoniow" Kable Volition do instalacji wewn#trznych i zewn#trznych z pe!nym zabezpieczeniem antygryzoniowym Patchcordy Patchcordy wielomodowe Volition Patchcordy jednomodowe Volition Kable testowe Volition Urz#dzenia aktywne Volition konwertery mediów

4 (.( Okablowanie miedziane (.(.( Z#!cza RJ45 Keystone Volition RJ45 K6 Z#!cze RJ45 K6 Nasze nowe z!"cza Kategorii 6 posiadaj " popularny standard monta%u keystone. Dzi#ki swojej zwartej budowie, wbudowanym elementom zaciskaj"cym i monta%owi bez u%ycia narz#dzi zapewniaj" eleganck", pewn" i szybk" instalacj#. Zaci$ni#cie wszystkich 8 styków odbywa za pomoc" jednego ruchu gwarantuj"c pewne po!"czenie w rekordowo krótkim czasie. Je$li w czasie zaciskania zosta! pope!niony b!"d, to mo%na kilkakrotnie dokonywa& ponownego zaci$ni#cia z!"cza K6. Wyró$niki Monta$ bez u$ycia narz%dzi Mo$liwo#& wprowadzenia kabla z góry lub z do!u u!atwia kontrol% promienia gi%cia kabla Monta$ typu keystone Dost%pne wersje UTP, FTP i STP Dla zapewnienia elektromagnetycznej kompatybilno$ci oferowane s" trzy typy z!"cza: UTP, FTP (z drutem uziemiaj"cym) i STP z pe!nym ekranem wykonanym z plecionki lub folii. Kabel mo%e by& wprowadzony w górnej albo w dolnej cz#$ci konektora, zapewnia to elastyczno$& instalacji. Dla z!"cza K6 dost#pna jest szeroka gama oprawek i paneli wykorzystuj"cych jego zalety. Z!"cze Volition RJ45 K6 Jack, Kat. 6, UTP, bia!e 8 stykowe Pakowanie: 1 szt. Min. zamówienie: 96 VOL-OCK6-U Z!"cze Volition RJ45 K6, Kat. 6, FTP, bia!e 8 stykowe z dodatkowym kontaktem dla zapewnienia ci"g!o$ci ekranu Pakowanie: 1 szt. Min. zamówienie: 96 VOL-OCK6-F Z!"cze Volition RJ45 K6, Kat. 6, STP, bia!e z metalowym ekranem 8 stykowe, metaliczny przód i cynowana pokrywa z br"zu Dostarczane z ko!nierzem dopasowuj"cym Pakowanie: 1 szt. Min. zamówienie: 96 VOL-OCK6-S 10

5 (.( Okablowanie miedziane (.(.( Z#!cza RJ45 Keystone Volition RJ45 K5e Z#!cze RJ45 K5e Nasze nowe z!"cza Kategorii 5e posiadaj" popularny standard monta%u keystone. Dzi#ki swojej zwartej budowie, wbudowanym elementom zaciskaj"cym i monta%owi bez u%ycia narz#dzi zapewniaj" eleganck", pewn" i szybk" instalacj#. Zaci$ni#cie wszystkich 8 styków odbywa za pomoc" jednego ruchu gwarantuj"c pewne po!"czenie w rekordowo krótkim czasie. Je$li w czasie zaciskania zosta! pope!niony b!"d, to mo%na kilkakrotnie dokonywa& ponownego zaci$ni#cia z!"cza K6. Dla zapewnienia elektromagnetycznej kompatybilno$ci oferowane s" trzy typy z!"cza: UTP, FTP (z drutem uziemiaj"cym) i STP z pe!nym ekranem wykonanym z plecionki lub folii. Kabel mo%e by& wprowadzony w górnej albo w dolnej cz#$ci konektora, zapewnia to elastyczno$& instalacji. Dla z!"cza K6 dost#pna jest szeroka gama oprawek i paneli wykorzystuj"cych jego zalety. Wyró$niki Z!"cze Volition RJ45 K5e Jack, Kat. 5e, UTP, bia!e 8 stykowe Pakowanie: 1 szt. Min. zamówienie: 96 Monta$ bez u$ycia narz%dzi Mo$liwo#& wprowadzenia kabla z góry lub z do!u u!atwia kontrol% promienia gi%cia kabla Monta$ typu keystone Dost%pne wersje UTP, FTP i STP Z!"cze Volition RJ45 K5e, Kat. 5e, FTP, bia!e 8 stykowe z dodatkowym kontaktem dla zapewnienia ci"g!o$ci ekranu Pakowanie: 1 szt. Min. zamówienie: 96 VOL-OCK5E-U VOL-OCK5E-F 1 Rozwi¹zania Sieciowe Volition Z!"cze Volition RJ45 K5e, Kat. 5e, STP, bia!e z metalowym ekranem 8 stykowe, metaliczny przód i cynowana pokrywa z br"zu Dostarczane z ko!nierzem dopasowuj"cym Pakowanie: 1 szt. Min. zamówienie: 96 VOL-OCK5E-S 11

6 (.( Okablowanie miedziane (.(.( Z#!cza RJ45 Keystone Oprawki i gniazda do z#!czy RJ45K Oprawki Volition, keystone Szeroka gama oprawek i puszek dost#pnych dla rodziny K z!"cz zapewnia!atwe dopasowanie i przyjemny wygl"d gniazda RJ45. Wersja pionowa i pod k"tem 30 umo%liwiaj" dostosowanie do lokalnych wymaga'. Sposób monta%u Keystone z!"cza sprawia, %e mo%liwe jest zastosowanie z!"cza VF-45 lub innej oprawki lub puszki Keystone. Te same wersje dost#pne s" w ró%nych kolorach. Wk!adki opisowe i bia!e naklejki opisuj"ce rodzaj zastosowania (dost#pne s" równie% kolorowe) daj" dodatkowo elegancki i funkcjonalny wygl"d. Wybór rodzaju z!"cza: UTP, FTP lub STP z 360 ekranem foliowym lub plecionkowym zapewnia wymagany poziom kompatybilno$ci elektromagnetycznej. Oprawki Volition, keystone, Pakowanie: 1 szt., Min. zamówienie: 24 Oprawka Volition 22,5x45, 1 port, keystone, bia!a Oprawka Volition 45x45, 1 port, keystone, bia!a Oprawka Volition 45x45, 2 porty, keystone, bia!a VOL-FP2M-F1K VOL-FP4M-F1K VOL-FP4M-F2K Oprawki jednowlotowe Volition, keystone, Pakowanie: 1 szt., Min. zamówienie: 50 Oprawka jednowlotowa Volition, 2 porty, keystone, jasnobia!a Oprawka jednowlotowa Volition, 2 porty, keystone, bia!y biurowy Oprawka jednowlotowa Volition, 2 porty, keystone, jasnobia!a Oprawka jednowlotowa Volition, 2 porty, keystone, bia!y biurowy VOL-0712B VOL-0712 VOL-0714B VOL-0714 Oprawki jednowlotowe Volition U.K., keystone, Pakowanie: 1 szt., Min. zamówienie: 50 Oprawka jednowlotowa Volition U.K., 1 port, keystone, bia!a Oprawka jednowlotowa Volition U.K., 2 porty, keystone, bia!a VOL-FPUK-1K VOL-FPUK-2K 12

7 1.1 Okablowanie miedziane Z³¹cza RJ45 Keystone Oprawki i gniazda do z³¹czy RJ45K Gniazda Volition 3 (standard niemiecki) Gniazda standardu niemieckiego Volition, STP RJ45 K6, keystone, Pakowanie: 1szt., Min. zamówienie: 25szt. Gniazdo podtynkowe Volition, 2 x RJ45 K6 keystone, be owe VOL-SGFB-W2K Gniazdo podtynkowe Volition, 2 x RJ45 K6 keystone, bia³e Gniazdo podtynkowe Volition, 2 x RJ45 K6 mocowanie centralne, keystone, be owe VOL-SGFW-W2K VOL-SGFCB-W2K 1 Gniazdo podtynkowe Volition, 2 x RJ45 K6 mocowanie centralne, keystone, bia³e Gniazdo podtynkowe Volition, 1 x RJ45 K6 mocowanie centralne, keystone, be owe Gniazdo podtynkowe Volition, 1 x RJ45 K6 mocowanie centralne, keystone, bia³e Gniazdo natynkowe Volition, 2 x RJ45 K6 keystone, be owe Gniazdo natynkowe Volition, 2 x RJ45 K6 keystone, bia³e Gniazdo natynkowe Volition, 1 x RJ45 K6 keystone, be owe Gniazdo natynkowe Volition, 1 x RJ45 K6 keystone, bia³e Oprawki Volition, standard niemiecki, keystone, niewyposa one, Pakowanie: 1szt., Min. zamówienie: 25 szt. Oprawka podtynkowa Volition, 2 porty, keystone, be owa Oprawka podtynkowa Volition, 2 porty, keystone, bia³a Oprawka natynkowa Volition, 2 porty, keystone, be owa Oprawka natynkowa Volition, 2 porty, keystone, bia³a VOL-SGFW-W2K VOL-SGFCB-W1K VOL-SGFW-W1K VOL-SGSB-W2K VOL-SGSW-W2K VOL-SGSB-W1K VOL-SGSW-W1K VOL-SGFB-F2K VOL-SGFW-F2K VOL-SGSB-F2K VOL-SGSW-F2K Rozwi¹zania Sieciowe Volition 13

8 (.( Okablowanie miedziane (.(.( Z#!cza RJ45 Keystone Oprawki i gniazda do z#!czy RJ45K Akcesoria oznaczeniowe Wk!adki identyfikuj"ce i aplikacyjne Do oprawek Volition 22,5x45 i 45x45, keystone, Czerwona VOL-MFPI-R Do oprawek Volition 22,5x45 i 45x45, keystone, 'ó!ty VOL-MFPI-Y Do oprawek Volition 22,5x45 i 45x45, keystone, Niebieski VOL-MFPI-B Do oprawek Volition 22,5x45 i 45x45, keystone, Zielony VOL-MFPI-G Etykietki dwustronne (Voice/Data) dla serii K, Pakowanie: 8/op., Min. zamówienie: 10 op. Do oprawek Volition 22,5x45 i 45x45, keystone, Czerwona VOL-0790RD Do oprawek Volition 22,5x45 i 45x45, keystone, 'ó!ty VOL-0790YL Do oprawek Volition 22,5x45 i 45x45, keystone, Niebieski VOL-0790BL Do oprawek Volition 22,5x45 i 45x45, keystone, Zielony VOL-0790GR Gniezdniki Volition, keystone Gniezdnik Volition, 1 z!"cze RJ45 K6 lub K5e, keystone Gniezdnik Volition, 2 z!"cza RJ45 K6 lub K5e, keystone Gniezdnik Volition, 3 z!"cza RJ45 K6 lub K5e, keystone VOL-FB-F1K VOL-FB-F2K VOL-FB-F4G 14

9 (.( Okablowanie miedziane (.(.( Z#!cza RJ45 Keystone Patch Panele Volition RJ45 K Patch Panele Serii K Zaprojektowane w wypróbowanym i przetestowanym formacie modu!owym, nie wyposa%one patch panele 19, dost#pne s" w kolorze czarnym i aluminiowym. Wszystkie gniazda maj" dodatkowo wbudowan" pokrywk# zabezpieczaj"c" przed kurzem. W wersji klasycznej, tacka kablowa i mo%liwo$& uziemienia zapewniaj" szybkie i solidne przytwierdzanie trzech rodzajów kabli: UTP, FTP z drutem uziemiaj"cym, i STP z 360 ekranem foliowym lub plecionkowym, co gwarantuje kompatybilno$& elektromagnetyczn". Odpowiednie rozmieszczenie gniazd zapobiega powstawaniu interferencji pomi#dzy nimi. Wersja ekonomiczna patch panelu bez tacki kablowej jest tani" opcj" dla aplikacji wykorzystuj"cych kabel UTP do zastosowaniu w stojakach posiadaj"cych w!asny system zarz"dzania kablami. 1 Klasyczne Patch Panele Volition, niewyposa$one, keystone, Pakowanie: 1 szt., Min. zamówienie: 1 Klasyczny Patch Panel Volition, 16 portów, keystone, aluminium Klasyczny Patch Panel Volition, 16 portów, keystone, czarne aluminium Klasyczny Patch Panel Volition, 24 porty, keystone, aluminium Klasyczny Patch Panel Volition, 24 porty, keystone, czarne aluminium Klasyczny Patch Panel Volition, 32 porty, keystone, aluminium Klasyczny Patch Panel Volition, 32 porty, keystone, czarne aluminium Klasyczny Patch Panel Volition, 48 portów, keystone, aluminium Klasyczny Patch Panel Volition, 48 portów, keystone, czarne aluminium Ekonomiczne Patch Panele Volition, niewyposa$one, keystone, Pakowanie: 1 szt., Min. zamówienie: 1, Wy!"cznie do kabli UTP Ekonomiczny Patch Panel Volition, 16 portów, UTP, keystone, czarne aluminium Ekonomiczny Patch Panel Volition, 24 porty, UTP, keystone, czarne aluminium Ekonomiczny Patch Panel Volition, 32 porty, UTP, keystone, czarne aluminium Ekonomiczny Patch Panel Volition, 48 portów, UTP, keystone, czarne aluminium VOL-PPCA-F16K VOL-PPCB-F16K VOL-PPCA-F24K VOL-PPCB-F24K VOL-PPCA-F32K VOL-PPCB-F32K VOL-PPCA-F48K VOL-PPCB-F48K VOL-PPUD-F16K VOL-PPUD-F24K VOL-PPUD-F32K VOL-PPUD-F48K Rozwi¹zania Sieciowe Volition 15

10 (.( Okablowanie miedziane (.(.( Z#!cza RJ45 Keystone Patch Panele Volition RJ45 K Akcesoria do Patch Paneli Kolorowe ramki do identyfikacji portów Volition, keystone, Pakowanie: 1 szt., Min. zamówienie: 80 Ramki identyfikacji portu Volition, keystone, Czerwona VOL-PCC-R Ramki identyfikacji portu Volition, keystone, 'ó!ta VOL-PCC-Y Ramki identyfikacji portu Volition, keystone, Niebieska VOL-PCC-B Ramki identyfikacji portu Volition, keystone, Zielona VOL-PCC-G Za#lepki Volition, keystone, Pakowanie: 1 szt., Min. zamówienie: 50 Za#lepki Volition, keystone, czarna Za#lepki Volition, keystone, bia!a VOL-0300BK VOL-0300 Adapter Volition 4 x RJ45 K5e lub K6, keystone, aluminium VOL-SA-F4K Akcesoria 19 do zarz"dzania kablami 1U Patch Cord Management Panel, 5 Plastic Rings, czarny, Min. zamówienie: 1 1U Plastic Rings, czarny, Pakowanie: 2szt./op., Min. zamówienie: 1 op. 2U Plastic Rings, czarny, Pakowanie: 2szt./op., Min. zamówienie: 1 op. 1U Patch Cord Shelf Management Panel, czarny, Min. zamówienie: 1 2U Patch Cord Shelf Management Panel, czarny, Min. zamówienie: 1 1U Shelf, czarna, Min. zamówienie: 1 1U Plain Cover, czarna, Min. zamówienie: 1 2U Plain Cover, czarna, Min. zamówienie: 1 3U Plain Cover, czarna, Min. zamówienie: 1 P33410AA P33340AA P33345AA P33310AA P33330AA P33325AA P33201AA P33202AA P33203AA 16

11 (.( Okablowanie miedziane (.(.2 RJ45 Giga i Qmax Z#!cze Volition RJ45 Z#!cze RJ45 Wyró$niki Z!"cze Giga daje si# zarabia& bez u%ycia narz#dzi w rekordowo krótkim czasie. Wszystkie 8 styków z!"cza zaciskanych jest za pomoc" jednej prostej operacji daj"c pewne i szybkie po!"czenie. Je$li w czasie zarabiania z!"cza zosta! pope!niony b!"d, to z!"cze Giga nadaje si# do kilkukrotnego ponownego u%ycia. Dzi#ki zredukowanej g!#boko$ci z!"cza i szerokiej gamie dost#pnych oprawek z!"cze Giga daje si#!atwo zainstalowa& w ka%dym kanale kablowym i puszce na$ciennej, umo%liwiaj"c pe!n" kontrol# nad promieniem gi#cia kabla. Zarabianie bez u$ycia narz%dzi Mo$liwo#& poprowadzenia kabla z góry lub z do!u daje pe!n" kontrol% nad promieniem gi%cia kabla Daje si% ponownie wykorzysta& (atwy monta$ Dost%pne wersje UTP, FTP i STP 1 Z!"cze Volition RJ45 Giga, Kat. 5e, UTP, jasnoszare 8 kontaktowe Pakowanie: 8 szt. Min. zamówienie: 12 Z!"cze Volition RJ45 Giga, Kat. 5e, FTP, jasnoszare 8 kontaktowe z dodatkowym punktem dla zapewnienia ci"g!o$ci ekranu Pakowanie: 8 szt. Min. zamówienie: 12 Z!"cze Volition RJ45 Giga, Kat. 5e, STP, jasnoszare z metalowym ekranem 8 kontaktowe, metalowy przód i ocynowany korpus wykonany z br"zu ekranowany daj"c" si# odwraca& metalow" pokryw". Dostarczane z ko!nierzem dopasowuj"cym. Pakowanie: 8 szt. Min. zamówienie: 12 P28770AB P28771AB P28772AB Rozwi¹zania Sieciowe Volition 17

12 (.( Okablowanie miedziane (.(.2 RJ45 Giga i Qmax Gniazda RJ45 Gniazda Volition RJ45 Gniazda Giga dost#pne s" w trzech typach: UTP, FTP i STP z czo!em gniazda ustawionym pionowo lub pod k"tem 30 w dó!. Dost%pne s" trzy rozmiary: 22.5 x 45 mm 45 x 45 mm 25 x 50 mm 50 x 50 mm Dostawa: Gniazdo RJ45 Giga (UTP, FTP, STP) Bia!a obudowa (p!aska lub 30 w dó! dla wersji k"towej) Miejsce na etykietk# i etykietki z logo (telephone lub computer) Gniazdo z przodem pod k"tem 30 w dó!, Pakowanie: 1 szt., Min. zamówienie: 100 Opcjonalnie dost#pny jest wizualny i mechaniczny klucz polaryzacji. Zapadka zabezpieczaj"ca przed kurzem, g!#boko$& 27 mm. Gniazdo Volition RJ45 Giga, 8 pin, 22,5x45mm, Kat. 5e, UTP Gniazdo Volition RJ45 Giga, 9 pin, 22,5x45mm, Kat. 5e, FTP Gniazdo Volition RJ45 Giga, 22,5x45mm, Kat. 5e, STP P28750AB P28751AB P28752AB Gniazdo z przodem pionowym, Pakowanie: 1 szt., Min. zamówienie: 100 Format 22.5 x 45 i 45 x 45 akceptuje (opcjonalne) kolorowe ikonki. Zapadka zabezpieczaj"ca przed kurzem, g!#boko$& 27 mm. Volition RJ45 Giga Jack, 8 pin, 22,5x45mm, Kat. 5e, UTP Volition RJ45 Giga Jack, 8 pin, 45x45mm, Kat. 5e, UTP Volition RJ45 Giga Jack, 8 pin, 25x50mm, Kat. 5e, UTP Volition RJ45 Giga Jack, 8 pin, 50x50mm, Kat. 5e, UTP Volition RJ45 Giga Jack, 9 pin, 22,5x45mm, Kat. 5e, FTP Volition RJ45 Giga Jack, 9 pin, 45x45mm, Kat. 5e, FTP Volition RJ45 Giga Jack, 9 pin, 25x50mm, Kat. 5e, FTP Volition RJ45 Giga Jack, 9 pin, 50x50mm, Kat. 5e, FTP Volition RJ45 Giga Jack, 22,5x45mm, Kat. 5e, STP Volition RJ45 Giga Jack, 45x45mm, Kat. 5e, STP Volition RJ45 Giga Jack, 25x50mm, Kat. 5e, STP Volition RJ45 Giga Jack, 50x50mm, Kat. 5e, STP P28753AB P28756AB P28759AB P28762AB P28754AB P28757AB P28760AB P28763AB P28755AB P28758AB P28761AB P28764AB Kolorowe usuwalne ko!nierze do modu!ów 22.5x45, 45x45 mm Niebieski 'ó!ty Czerwony Zielony P28323BE P28323JA P28323RE P28323VE 18

13 1.1 Okablowanie miedziane RJ45 Giga i Qmax Oprawki i gniazda do z³¹czy RJ45 Oprawki i gniazda Oprawki gniazd Giga umo liwiaj¹ natynkowy i podtynkowy monta naœcienny. Dostêpne s¹ w ró nych formatach (niemieckim, amerykañskim, angielskim i szwedzkim), co pozwala na lokaln¹ adaptacjê. Iloœæ portów wynosi 2 lub 4. Produkowane s¹ w dwóch kolorach (RAL1013, RAL9010), w komplecie z oprawk¹ na etykietkê i na szczegó³owe identyfikatory portów. Volition German Socket Kit, Cat 5e, PU: 1 pc, MOQ: 5 Zestawy gniazd Volition, format niemiecki, Kat. 5e, Pakowanie: 1szt., Min. zamówienie: 5 szt. Dostawa: plastikowy przód i 2 porty RJ45 z zamkniêciem i zabezpieczeniem przed kurzem Gniazdo podtynkowe Volition, 2 porty Qmax III, RAL1013 Gniazdo podtynkowe Volition, 2 porty Qmax III, RAL9010 Gniazdo natynkowe Volition, 2 porty Qmax III, RAL1013 Gniazdo natynkowe Volition, 2 porty Qmax III, RAL9010 Gniazdo podtynkowe Volition, ekranowane, 2 porty Qmax III, RAL1013 Gniazdo podtynkowe Volition, ekranowane, 2 porty Qmax III, RAL9010 Gniazdo natynkowe Volition, ekranowane, 2 porty Qmax III, RAL1013 Gniazdo natynkowe Volition, ekranowane, 2 porty Qmax III, RAL9010 Oprawki niemieckie Volition, Giga, Pakowanie: 1szt., Min. zamówienie: 5szt. Monta pod- i natynkowy, oprawka 50x50mm na 2 gniazda RJ45 Giga Format niemiecki Rozwi¹zania Sieciowe Volition Oprawka niemiecka Volition, podtynkowa, 50x50, 2 porty Giga, RAL1013 Oprawka niemiecka Volition, podtynkowa, 50x50, 2 porty Giga, RAL9010 Oprawka niemiecka Volition, natynkowa, 50x50, 2 porty Giga, RAL1013 Oprawka niemiecka Volition, natynkowa, 50x50, 2 porty Giga, RAL

14 1.1 Okablowanie miedziane RJ45 Giga i Qmax Oprawki i gniazda do z³¹czy RJ45 3 Oprawki (standard amerykañski, angielski i szwedzki) Oprawki Volition, format amerykañski, Giga Oprawki do gniazd RJ45 Giga, montowane natynkowo lub w gniezdnikach, odstêp 84 mm, Dostarczane z 1 oprawk¹ na etykietkê i 1 dwustronnym identyfikatorem telephone/computer Oprawka Volition, format amerykañski, 2 x RJ45 Giga Oprawka Volition, format amerykañski, 4 x RJ45 Giga P28363AA P28366AA Oprawki do gniazd pod k¹tem 45, montowane na plastikowych œcianach, 2 papierowe etykietki z przezroczystymi pokrywkami, 1 pusty wk³ad modu³owy, 2 dwustronne identyfikatory telephone/computer Oprawka Volition, format amerykañski, 2 x RJ45 Giga Oprawka Volition, format amerykañski, 4 x RJ45 Giga VOL-F5V2R1COW P28366AA Oprawki Volition, format UK, Giga Oprawki Volition, format klasyczny UK, 1 port, Giga Oprawki Volition, format klasyczny UK, 2 porty, Giga Oprawki Volition, format stylizowanyny UK, 2 porty, Giga, Pakowanie: 1szt., Min. zamówienie: 25szt. Oprawka Volition, format UK, na gniazdo 50 x 50, Giga Pakowanie: 1szt., Min. zamówienie: 400szt. VOL-FPUK-1G VOL-FPUK-2G P28295AA P28240AA Oprawka Volition, format szwedzki, Giga Oprawka Volition, format szwedzki, 2 porty, Giga, Pakowanie: 1szt., Min. zamówienie: 25szt. P28740AA 20

15 (.( Okablowanie miedziane (.(.2 RJ45 Giga i Qmax Patch Panele Volition RJ45 Patch Panele RJ45 Dzi#ki swojej ergonomicznej budowie patch panele RJ45 daj" si#!atwo montowa& w ramach i szafach instalacyjnych o formacie 19. Wersje ekranowane patch paneli RJ45 umo%liwiaj" monta% kabli o wszystkich spotykanych $rednicach i dzi#ki 360 pod!"czeniu ekranu kabla na ka%dym poziomie uziemienia zapewniaj" efektywne zabezpieczenie przed interferencjami elektromagnetycznymi. Wyró$niki (atwa implementacja Za#lepki zabezpieczaj"ce porty Zabezpieczenie kabla przez przytwierdzenie z ty!u Indywidualne konektory zapobiegaj"ce powstawaniu interferencji pomi%dzy z!"czami Kolorowe ramki umo$liwiaj"ce!atw" identyfikacj% rodzaju zastosowania 1 Volition 19 Patch Panele, niewyposa$one, Giga Volition 19 x 1U x 70mm Patch Panel, 16 portów, Giga, brushed aluminium Volition 19 x 1U x 70mm Patch Panel, 16 portów, Giga, czarne aluminium Volition 19 x 1U x 100mm Patch Panel, 24 porty, Giga, brushed aluminium Volition 19 x 1U x 100mm Patch Panel, 24 porty, Giga, czarne aluminium Volition 19 x 2U x 100mm Patch Panel, 32 porty, Giga, brushed aluminium Volition 19 x 2U x 100mm Patch Panel, 32 porty, Giga, czarne aluminium Volition 19 x 2U x 130mm Patch Panel, 48 portów, Giga, brushed aluminium Volition 19 x 2U x 130mm Patch Panel, 48 portów, Giga, czarne aluminium Volition 19 x 1U Patch Panele, wyposa$one, Qmax Volition 19 x 1U Patch Panel, 16 portów, Qmax, wspólny ekran Volition 19 x 1U Patch Panel, 16 portów, Qmax, pojedynczy ekran P33255AA P33355AA P33275AA P33375AA P33265AA P33365AA P33285AA P33385AA Volition 19 x 1U Patch Panel, 24 porty, Qmax, wspólny ekran Volition 19 x 1U Patch Panel, 24 porty, Qmax, pojedynczy ekran Rozwi¹zania Sieciowe Volition Volition 19 x 1U Patch Panele, niewyposa$one, Giga Volition 19 x 1U Patch Panel, 16 portów, Giga, brushed alu Volition 19 x 1U Patch Panel, 24 portów, Giga, brushed alu

16 (.( Okablowanie miedziane (.(.2 RJ45 Giga i Qmax Patch Panele Volition RJ45 Akcesoria do Patch Paneli RJ45 Wyró$niki Nakadki do identyfikacji i lokalizacji Za#lepki do portów Adaptery #wiat!owodowe P!yty i gniezdniki 19 na gniazda Kolorowe nak!adki do identyfikacji portów Volition, Giga, Pakowanie: 1, Min. zamówienie: 8 Pozwalaj" na!atw" identyfikacj# funkcji ka%dego portu RJ45. Pasuj" do wszystkich Patch Paneli (16,24,32 i 48 portów). Wymagaj" obecno$ci z!"cza RJ45. Volition nak!adka identyfikacji portu, Giga, czerwona Volition nak!adka identyfikacji portu, Giga, $ó!ta Volition nak!adka identyfikacji portu, Giga, niebieska Volition nak!adka identyfikacji portu, Giga, zielona P33240RE P33240JA P33240BE P33240VE Volition za#lepki do portów Umo%liwiaj" za$lepienie niewykorzystywanego portu Volition za#lepki do portów, bia!e P33182AA Adaptery #wiat!owodowe Umo%liwiaj" pod!"czenie konektorów $wiat!owodowych w panelu 19 wykorzystuj"c porty RJ-45. Dost#pne zarówno dla konektorów ST jak i SC. W sk!ad zestawu nadmiarowego wchodzi b#ben umo%liwiaj"cy nawini#cie zapasu $wiat!owodu i rami# przytwierdzane z ty!u panelu 19, co umo%liwia prawid!ow" organizacj# kabli $wiat!owodowych. ST adapter, 24x19x3mm Do konektorów ST, wraz ze $rubami do przykr#cenia do panelu P33425AA SC adapter, 24x19x3mm Do konektorów SC, wraz ze $rubami do przykr#cenia do panelu P33420AA Zestaw nadmiarowy 160x100x38mm Zawiera b#ben na $wiat!owód i rami# P33415AA 22

17 (.( Okablowanie miedziane (.(.2 RJ45 Giga i Qmax Patch Panele Volition RJ45 Rama na 8 gniazd RJ45 w oprawkach 50x50 Bez $rub i z!"czy, anodowane aluminium Rama Volition 19 x 2U x 8, 8 x RJ45 Giga (w oprawkach 50x50) Gniezdnik na 7 gniazd 50x50 Kompletny gniezdnik z akcesoriami monta%owymi do umieszczenia w 19 stojakach, szafach lub skrzynkach. Pasuje do wszystkich gniazd 50x50. Bez z!"czy. Dostarczany ze $rubami. Anodowane aluminium. Gniezdnik Volition 19 x 2U x 50, 7 x RJ45 50x50 Giga P28070AA 1 Gniezdnik na 8 gniazd 45x45 Kompletny gniezdnik z akcesoriami monta%owymi do umieszczenia w 19 stojakach, szafach lub skrzynkach. Pasuje do wszystkich gniazd 45x45. Bez z!"cz. Dostarczany ze $rubami. Anodowane aluminium. Elementy przytwierdzaj"ce M5 Gniezdnik Volition 19 x 2U x 50, 8 x RJ45 45x45 Giga Nakr%tka klatkowa M6 Niklowana $ruba M6 i czarna plastikowa podk!adka P33120AA P33067AA Nakr%tka klatkowa M (ruba M5 i podk!adka Rozwi¹zania Sieciowe Volition 23

18 (.( Okablowanie miedziane (.(.3 Punch Down Patch Panele Volition IDC Patch Panele - Kat. 5e Volition IDC Punch Down Patch Panele, Kat. 5e 16 lub 24 portowe IDC punch down patch panele do monta%u w 19 szafach i obudowach. Wyprodukowane z lakierowanej blachy stalowej, wykorzystuj"ce technik# po!"czeniow" Quante SID ($rednica przewodnika 0.32 do 0.64 mm) patch panele oferuj" najbardziej solidne, ekonomiczne i kompaktowe rozwi"zanie. Dost#pne w wersji ekranowanej i nieekranowanej. Dostawa: Zestaw monta%owy 19 Ta$ma oznacznikowa Volition 19 IDC Patch Panel, UTP Volition 19 x 1U x 120mm IDC Patch Panel, 16 portów, UTP, be$owy Volition 19 x 1U x 120mm IDC Patch Panel, 24 porty, UTP, be$owy Volition 19 IDC Patch Panel, ekranowany Volition 19 x 1U x 170mm IDC Patch Panel, 16 portów, ekranowany, be$owy Volition 19 x 1U x 170mm IDC Patch Panel, 24 porty, ekranowany, be$owy

19 (.( Okablowanie miedziane (.(.4 Obudowy gniazd biurowe Obudowy gniazd Volition 45x45 Obudowy gniazd 45x45 )atwe w instalacji, posiadaj" ju% wst#pnie nawiercone otwory na kable, b"d* s" wyposa%one w samootwieraj"ce si# wloty kablowe. Ten zakres produktów obejmuje ró$ne modele do ró$nych aplikacji: Pojedyncze lub wielokrotne puszki natynkowe wykonane z ABS Pojedyncze lub podwójne obudowy wykonane z aluminium (natynkowe lub podtynkowe o ró%nych d!ugo$ciach) Obudowy pod!ogowe do wykorzystania w centrach komputerowych lub biurach wyposa%onych w pod!og# teletechniczn" Obudowa pojedyncza Volition RAL 9011, 65x65x48, natynkowa na jeden modu! 45x45mm Obudowa natynkowa Volition RAL 9011, 150x80x42mm, przystosowana do pokrywki P28691AA, mie$ci 2 modu!y 45x45mm Pokrywka Volition do obudowy natynkowej RAL 9011, 150x80x9.5mm, pasuje do obudowy P28691AA, mie$ci 2 modu!y 45x45mm Obudowa natynkowa Volition RAL 9011, 205x80x42mm, przystosowana do pokrywki P28696AA, mie$ci 3 modu!y 45x45mm P28420AA P28690AA P28691AA P28695AA 1 Rozwi¹zania Sieciowe Volition Pokrywka Volition do obudowy natynkowej RAL 9011, 205x80x9.5mm, pasuje do obudowy P28695AA, mie$ci 3 modu!y 45x45mm P28696AA Wspornik modu!owy Volition 30% w!ókna szklanego z poliweglanem, 64x75x10mm, montowany pomi#dzy obudow" (podstaw") a pokrywk", P28691AA lub P28696AA P28692AA 25

20 (.( Okablowanie miedziane (.(.4 Obudowy gniazd biurowe Obudowy gniazd Volition 45x45 Obudowy gniazd 45x45 Przegroda izoluj"ca Volition z ABS, 39,5x72,5x2mm Oddziela wysokie napi#cia od niskich Montowana wewn"trz modu!ów P28690AA i P28695AA P28693AA Obudowy Volition natynkowe pojedyncze do modu!ów 45x45 (anodowane aluminium) Dostawa: - 2 pokrywy za$lepiaj"ce - 1 lub 2 nie zainstalowane przewody uziemiaj"ce (zale%nie od wariantu) Obudowa Volition natynkowa pojedyncza, 140x80x48 na 2 gniazda Obudowa Volition natynkowa pojedyncza, 230x80x48 na 4 gniazda Obudowa Volition natynkowa pojedyncza, 365x80x48 na 7 gniazd P28452AA P28454AA P28457AA Obudowy Volition natynkowe podwójne do modu!ów 45x45 (anodowane aluminium) Dostawa: - 4 pokrywy za$lepiaj"ce - 2 lub 4 nie zainstalowane przewody uziemiaj"ce (zale%nie od wariantu) Obudowa Volition natynkowa podwójna, 185x120x60 na 2x3 gniazda Obudowa Volition natynkowa podwójna, 275x120x60 na 2x5 gniazd Obudowa Volition natynkowa podwójna, 365x120x60 na 2x7 gniazd P28463AA P28465AA P28467AA Elementy za#lepiaj"ce Volition Pokrywa pe!na Volition 45x45mm Pokrywa po!ówkowa Volition 22,5x45mm P28250AA P28251AA 26

21 (.( Okablowanie miedziane (.(.4 Obudowy gniazd biurowe Obudowy gniazd Volition 50x50 Obudowy gniazd 50x50 )atwe w instalacji, posiadaj" ju% wst#pnie nawiercone otwory na kable, b"d* s" wyposa%one w samootwieraj"ce si# wloty kablowe. Ten zakres produktów obejmuje ró$ne modele do ró$nych aplikacji: Pojedyncze lub wielokrotne puszki natynkowe wykonane z ABS Pojedyncze lub podwójne obudowy wykonane z aluminium (natynkowe lub podtynkowe o ró%nych d!ugo$ciach) Obudowy pod!ogowe do wykorzystania w centrach komputerowych lub biurach wyposa%onych w pod!og# teletechniczn" 1 Obudowa pojedyncza Volition natynkowa, RAL 9011 RAL 9011, na 1 modu! 50x50 Obudowa pojedyncza Volition 65x65x48 natynkowa, RAL 9011 Obudowy Volition natynkowe pojedyncze do modu!ów 50x50 (anodowane aluminium) Dostawa: - 2 pokrywy za$lepiaj"ce - 1 lub 2 nie zainstalowane przewody uziemiaj"ce (zale%nie od wariantu) Obudowa Volition natynkowa pojedyncza, 155x80x48 na 2 gniazda Obudowa Volition natynkowa pojedyncza, 255x80x48 na 4 gniazda Obudowa Volition natynkowa pojedyncza, 365x80x48 na 7 gniazda Obudowy Volition natynkowe podwójne do modu!ów 50x50 (anodowane aluminium) Dostawa: - 4 pokrywy za$lepiaj"ce - 2 lub 4 nie zainstalowane przewody uziemiaj"ce (zale%nie od wariantu) P28410AA VA VA VA Rozwi¹zania Sieciowe Volition Obudowa Volition natynkowa podwójna, 185x120x60 na 2x3 gniazda Obudowa Volition natynkowa podwójna, 275x120x60 na 2x5 gniazda Obudowa Volition natynkowa podwójna, 365x120x60 na 2x7 gniazda P28610AA P28611AA P28612AA Elementy za#lepiaj"ce Volition Pokrywa pe!na Volition 50x50mm

22 (.( Okablowanie miedziane (.(.5 Adaptery RJ45 Adaptery podwójne Volition RJ45 Adaptery podwójne Volition RJ45 do patch paneli i gniazd Umo%liwiaj" wykorzystanie standardowych przewodów przy!"czeniowyh w punkcie ko'cowym instalacji. Umo%liwiaj" równie%!atwe i tanie zwi#kszenie liczby u%ytkowników korzystaj"cych z tych samych punktów dost#powych sieci. Adaptery dost%pne s" w ró$nych wersjach: Adaptery z gniazdem telefonicznym RJ45 s!u%"cym jako interfejs pomi#dzy m#sk" wtyczk" telefoniczn" a %e'skim gniazdem RJ45 Adaptery cyfrowe wyposa%one w rezystor dopasowuj"cy Adaptery podwójne lub poczwórne umo%liwiaj"ce jednoczesne wykorzystanie dla telefonu i komputera Adaptery podwójne Volition RJ45 8 i 9 pinowe do patch paneli i gniazd Sk!ada si# z m#skiego wtyku RJ45 i 2 %e'skich gniazd RJ45 dla wspó!dzielonych par, Pasuje do wszystkich 16, 24, 32 i 48 portowych patch paneli i gniazd RJ45 Pakowanie: 1 szt., Min. zamówienie: 10 szt. Ethernet 100Base Tx / Ethernet 100Base Tx 9-pinów Ethernet 100Base Tx / Numeric Telephone 9-pinów Token Ring-Numeris / Token Ring-Numeris 9-pinów Ethernet 10Base Tx / Ethernet 10Base Tx 9-pinów P29341B5 P29345B5 P29325BA P29342BA Ethernet 100Base Tx / Ethernet 100Base Tx 8-pinów Ethernet 100Base Tx / Numeric Telephone 8-pinów Token Ring-Numeris / Token Ring-Numeris 8-pinów Ethernet 10Base Tx / Ethernet 10Base Tx 8-pinów Ethernet 10Base Tx / Y Wiring Telephone 8-pinów Point to Point ISDN 100 Ohms Adapter - P29340B5 P29344B5 P29324BA P29343BA P29359BA P29323BA 28

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO www.emiter.net.pl 1 Okablowanie strukturalne Charakterystyka systemu System okablowania strukturalnego Emiter Net obejmuje elementy kategorii 5e, 6 i 6A oraz kable kategorii

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO 1 Okablowanie strukturalne Charakterystyka systemu System okablowania strukturalnego Emiter Net obejmuje elementy kategorii 5e, 6 i 6A oraz kable kategorii 7. Linie produktów

Bardziej szczegółowo

SYSTEM TOOLLESS LINE, KATEGORIA 6 A RE-EMBEDDED

SYSTEM TOOLLESS LINE, KATEGORIA 6 A RE-EMBEDDED SYSTEM TOOLLESS LINE, KATEGORIA 6 A RE-EMBEDDED w MODUŁ KATEGORII 6 A WG ISO/IEC 11801 AMD 2 w SYSTEM PRZYGOTOWANY DO TRANSMISJI 10 GB/s w SYSTEM CERTYFIKOWANY W KLASIE E A 500 MHz w SYSTEM CERTYFIKOWANY

Bardziej szczegółowo

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o. Warszawa 1999 SPIS TREŒCI 1. Opis koncepcji okablowania strukturalnego 7 1.1. Definicja okablowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PROJEKT WYKONAWCZY JEDNOSTKA PROJEKTOWA Umowa nr: 13/SK/14 STRONA TYTU OWA Egz. pdf PROJEKT WYKONAWCZY Przedmiot (Nazwa, adres) Inwestor (Nazwa, adres) Projekt modernizacji pomieszcze i infrastruktury technicznej Szpitala zwi zanych z budow

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemach sieciowych

Przewodnik po systemach sieciowych Przewodnik po systemach sieciowych www.lanster.com LANSTER Dystrybutor Systemów Sieciowych AMP Strony 43-45 Z³¹cza œwiat³owodowe i narzêdzia LightCrimp PLUS i LightCrimp Strony 53-54 T³umiki mocy sygna³u

Bardziej szczegółowo

cat. 7 A cat. 5e cat. 6 cat. 6 A cat. 7 cat. 8 /8 cat. 3 Spis treści Systemy kable instalacyjne Dlaczego FibrainDATA Strona 6

cat. 7 A cat. 5e cat. 6 cat. 6 A cat. 7 cat. 8 /8 cat. 3 Spis treści Systemy kable instalacyjne Dlaczego FibrainDATA Strona 6 Spis treści Systemy Dlaczego FibrainDATA Strona 6 Podstawowe informacje Strona 8 Rozwiązania Strona 9 Systemy certyfikacji wykonania Strona 10 Systemy certyfikacji systemu Strona 11 kable instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Molex Premise Networks - firma globalna

Molex Premise Networks - firma globalna Molex Premise Networks - firma globalna Sieci działają szybciej z każdym dniem. Aby nadążyć za postępem, trzeba myśleć perspektywicznie. Jako wszechstronny dostawca wysokowydajnych produktów do światłowodowego

Bardziej szczegółowo

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Jednostka projektowania: T e a m s. c. Egzemplarz www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Symbol projektu: 10.1220.06 Faza

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE:

OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE: OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE: 1. Wstęp Zgodnie z wytycznymi Inwestora realizacja inwestycji pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń SPZOZ w Kościanie na oddział chirurgii i ortopedii,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

SYSTEMY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO KOMPETENCJA ŁĄCZY. SYSTEMY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO WYGODNE ZAKUPY ONLINE poprzez w sklepie aplikację internetowym LiVE-PHONE sklep.schrack.pl INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI PRODUKTÓW w SCHRACK STORE z Centrum

Bardziej szczegółowo

1. CZ OGÓLNA... 3. 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 3

1. CZ OGÓLNA... 3. 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 3 1. CZ OGÓLNA... 3 1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 32410000-0... 3 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 3 1.3. Zakres robót obj tych specyfikacj techniczn 32424000-1... 3 1.4. Ogólne

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Paweł Berezowski 03.2013

mgr inż. Paweł Berezowski 03.2013 Centrum Teleinformatyki Sp. z o.o. Gizów 6 01-249 Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY SIECI STRUKTURALNEJ ORAZ DEDYKOWANEJ INSTALACJI ZASILAJĄCEJ W SZPITALU OKULISTYCZNYM W WARSZAWIE Branża Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole. Projekt sieci LAN dla OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII

PROJEKT WYKONAWCZY. ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole. Projekt sieci LAN dla OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Audyt bezpieczeństwa informacji w infrastrukturze teleinformatycznej oraz wykonanie projektu sieci LAN LOKALIZACJA: OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE IVa. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE Opis techniczny projektu 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Podstawa opracowania * Instalacja pożarowa SAP * Instalacja

Bardziej szczegółowo

3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004

3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004 3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004 Spis treœci Linia produktów miedzianych dla central. Linia produktów miedzianych dla central strona. Bloki i ³¹czówki

Bardziej szczegółowo

1.Zakres projektu...5. 2.Podstawa opracowania...5. 3.Normy okablowania strukturalnego...5. 4.Adres inwestycji...6. 5.Ogólny opis systemu...

1.Zakres projektu...5. 2.Podstawa opracowania...5. 3.Normy okablowania strukturalnego...5. 4.Adres inwestycji...6. 5.Ogólny opis systemu... Spis treści 1.Zakres projektu...5 2.Podstawa opracowania...5 3.Normy okablowania strukturalnego...5 4.Adres inwestycji...6 5.Ogólny opis systemu...6 6.Wymagania ogólne dotyczące systemu okablowania strukturalnego...6

Bardziej szczegółowo

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation 3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych Innovation Spis treœci Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych. Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych strona.1 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne 2 Sieci lokalne i korporacyjne Grupa ZPAS Drodzy Czytelnicy, niezwykle mi³o mi zaprezentowaæ firmy ZPAS SA i ZPAS-NET w ramach Biblioteki Infotela. Mamy ponadtrzydziestoletni¹ historiê i z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla FLYBOOK DIALOGUE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla FLYBOOK DIALOGUE (informacje,

Bardziej szczegółowo

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

Projekt sieci komputerowej

Projekt sieci komputerowej AKADEMIA LOKALNA CISCO Projekt sieci komputerowej Wykonał: Wojciech Wilk login: wilk_w 1. Dane ogólne. 1.1 Podstawa opracowania dokumentacji. 1.2 Lokalizacja inwestycji. 2. Instalacja logiczna. 2.1 Normy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE DZIAŁ ST-T 01 System sieci strukturalnej i urządzenia aktywne 1 DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

Szafy teleinformatyczne i okablowanie strukturalne

Szafy teleinformatyczne i okablowanie strukturalne www.eaton.com www.moeller.pl Szafy teleinformatyczne i okablowanie strukturalne PODSTAWY TEORETYCZNE Najpopularniejsza topologia sieci: Podstawy Teoretyczne Najważniejsze normy: - EIA/TIA 568A (EIA/TIA

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE 1 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Spis rysunków... 3 Dane wyjściowe do projektowania... 4 Opis techniczny... 6 1.0 Okablowanie strukturalne część pasywna... 6 2.0 Okablowanie Strukturalne

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU SOPHO IPC 100

OPIS SYSTEMU SOPHO IPC 100 OPIS SYSTEMU NEC Philips jest wiodcym dostawc kompleksowych rozwiza komunikacyjnych dla organizacji wszystkich typów i rozmiarów. Zawizana w 2006 spóka joint venture poczonych firm NEC Corporation i Royal

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ul. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

PROJEKT WYKONAWCZY. ul. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY ul. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa MARZEC 2012 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU: 1. ZAŁO ENIA DO PROJEKTOWANIA.... 7 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 8 1.2. PODSTAWA TECHNICZNA PROJEKTU... 8

Bardziej szczegółowo