3M Telecommunications Rozwi¹zania Sieciowe. Przewodnik Rozwi¹zañ Produktowych. dla Sieci Enterprise. Innowacje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3M Telecommunications Rozwi¹zania Sieciowe. Przewodnik Rozwi¹zañ Produktowych. dla Sieci Enterprise. Innowacje"

Transkrypt

1 3M Telecommunications Rozwi¹zania Sieciowe Przewodnik Rozwi¹zañ Produktowych dla Sieci Enterprise Innowacje

2 Rozwi¹zania Sieciowe Enterprise Wszystko - czego potrzebuje Twoja sieæ Rozwi¹zania Sieciowe Enterprise Wszystko - czego potrzebuje Twoja sieæ Rozwi¹zania Sieciowe 3M Enterprise obejmuj¹ pe³n¹ ofertê sprawdzonych i wydajnych rozwi¹zañ dla sieci miedzianych, œwiat³owodowych i mieszanych - miedziano/œwiat³owodowych. Klientom i Partnerom 3M udostêpniamy ogólnoœwiatowe wsparcie szkoleniowe i produktowe ze strony dostawcy posiadaj¹cego 40 letnie doœwiadczenie w sieciach telekomunikacyjnyh. Rozwi¹zania Sieciowe Volition Œwiat³owodowe Rozwi¹zania Po³¹czeniowe Wszystko - czego potrzebuje Twoja sieæ telekomunikacyjna i komputerowa, od ma³ych LAN-ów do du ych sieci kampusowych, od analogowej transmisji g³osu po cyfrow¹ transmisjê danych 10Gbps - systemy innowacyjne 3M oferuj¹ Tobie wydajne, niezawodne i cenowo-efektywne rozwi¹zania. Rozwi¹zania Sieciowe Volition Œwiat³owodowe Rozwi¹zania Po³¹czeniowe Miedziane Rozwi¹zania Po³¹czeniowe Rozwi¹zania Sieciowe Volition obejmuj¹ œwiat³owodowe i miedziane po³¹czenia, patchcordy, kable poziome i szkieletowe do zastosowañ wewnêtrznych i zewnêtrznych, oraz urz¹dzenia aktywne. Bez ró nicy jest, czy wybierasz produkty tylko z jednego segmentu produktowego, czy ze wszystkich - zosta³y one tak zaprojektowane, aby umo liwiæ Tobie zbudowanie i u ytkowanie wydajnej i niezawodnej sieci strukturalnej w Twoim przedsiêbiorstwie. Rozwi¹zania Sieciowe Volition obejmuj¹ unikalny system œwiat³owodowego okablowania strukturalnego, zapewniaj¹cy swobodê wyboru w projektowaniu i optymalizacji ca³okszta³tu architektury sieciowej. Obejmuj¹ równie nowoczesny system miedzianego okablowania strukturalnego kategorii 6, oferuj¹cy i zapewniaj¹cy pewn¹ transmisjê danych w oparciu o istniej¹ce standardy, jak równie umo liwiaj¹cy ³atw¹ migracjê w kierunku zastosowañ szerokopasmowych. Œwiat³owodowe Rozwi¹zania Po³¹czeniowe 3M oferuj¹ kompletn¹ liniê jedno- i wielomodowych œwiat³owodowych z³¹czy ferulowych, w³¹czaj¹c w to z³¹cza Hot Melt i Crimplok, w wersji zarówno ST, jak i SC. Uzupe³nieniem tej oferty s¹ patchcordy i pigtaile zakoñczone ró nymi pó³z³¹czami i ró nej d³ugoœci. Dostêpna jest równie szeroka gama urz¹dzeñ aktywnych i akcesorii, w³¹cznie z patch panelami 19 i szafkami dystrybucyjnymi. Wa nym elementem œwiat³owodowych rozwi¹zañ po³¹czeniowych jest spaw mechaniczny Fibrlok, dostêpny w wersji do w³ókien jedno- i wielomodowych. Portfolio Œwiat³owodowych Rozwi¹zañ Po³¹czeniowych obejmuje kompletn¹ liniê œwiat³owodowych z³¹czy ferulowych, spawów mechanicznych, kabli monta owych i akcesorii. Portfolio Miedzianych Rozwi¹zañ Po³¹czeniowych obejmuje prze³¹cznice, szafki i puszki dystrybucyjne, szyny monta owe i stela e. W ofercie jest równie szeroka gama gniazdek i oprawek telefonicznych. Elementy Rozwi¹zañ Sieciowych 3M Enterprise cechuje wysoki stopieñ innowacyjnoœci i niezawodnoœci, co stanowi du ¹ wartoœæ dla naszych Klientów. Ró norodnoœæ ³atwych w monta u i innowacyjnych rozwi¹zañ po³¹czeniowych, zapewniaj¹cych wysok¹ wydajnoœæ i pewnoœæ systemu, jest jedn¹ z cech oferty. Rewolucyjne ma³ogabarytowe z³¹cze œwiat³owodowe VF-45 pomog³o zredukowaæ z³o onoœæ sieci œwiat³owodowej, podczas gdy produkty miedziane 3M RJ45 zapewniaj¹ proste rozwi¹zania zakoñczeniowe - zaciskanie bez wykorzystania narzêdzi - wysok¹ niezawodnoœæ i parametry przekraczaj¹ce istniej¹ce standardy. Miedziane Rozwi¹zania Po³¹czeniowe Miedziane Rozwi¹zania Po³¹czeniowe 3M obejmuj¹ szerok¹ gamê z³¹czy nie wymagaj¹cych zdejmowania izolacji (IDC - Insulation Displacement Connector) przeznaczonych do transmisji g³osu i danych, oraz pe³n¹ ofertê akcesorii dodatkowych, w³¹czaj¹c w to stela e monta owe, szafki dystrybucyjne i zestawy narzêdziowe. Wszystkie produkty zawarte w tym segmencie zyska³y sobie powszechn¹ akceptacjê w przemyœle i rozpoznawane s¹ dziêki swoim dobrym parametrom oraz prostocie instalacji. 2 3

3 Rozwi¹zania Sieciowe Enterprise Wolnoœæ w projektowaniu sieci Rozwi¹zania Sieciowe Enterprise Wolnoœæ w projektowaniu sieci Sieæ scentralizowana W³ókno œwiat³owodowe, posiadaj¹ce praktycznie nieograniczone pasmo i zdolnoœæ do przenoszenia informacji na dalekie odleg³oœci, jest najlepiej wykorzystane w sieciach scentralizowanych. Sieci te posiadaj¹ wiêcej nieblokowanego pasma ni sieci o strukturze rozproszonej, i dlatego bardziej nadaj¹ siê do konwergentnej transmisji g³osu, obrazu i danych, wymagaj¹cej implementacji standardów jakoœciowych (QoS - Quality of Service). W³ókno œwiat³owodowe eliminuje punkty poœrednie sieci, co znacznie upraszcza jej strukturê i redukuje koszty. Sieæ scentralizowana jest najbardziej efektywn¹ i op³acaln¹ drog¹ do implementacji systemu FTTD (fibre to the desk). Centralny punkt dystrybucyjny Prze³¹czniki - Patch Panele Centrala abonencka Sieæ rozproszona Miedzy-budynkowy kabel szkieletowy MiedŸ Œwiat³owód Lokalne punkty dystrybucyjne Prze³¹czniki - Patch Panele Urz¹dzenia aktywne Kabel poziomy MiedŸ Œwiat³owód Urz¹dzenia aktywne Puszka po³¹czeniowa Wi¹zka kabli szkieletowych Opcjonalny lokalny punkt dystrybucyjny Patch Panele Kabel szkieletowy Kampusowy kabel szkieletowy W tradycyjnej strukturze okablowania strukturalalnego, kabel szkieletowy jest kablem œwiat³owodowym, a poszczególne poziome segmenty sieci sk³adaj¹ siê z miedzianych kabli skrêtkowych lub kabli œwiat³owodowych. Kabel szkieletowy w sieci wewn¹trzbudynkowej biegnie z prze³¹cznicy g³ównej do jednej lub wielu prze³¹cznic poziomych umieszczonych w lokalnych punktach dystrybucyjnych na ka dym piêtrze. W lokalnych punktach dystrybucyjnych znajduj¹ siê równie urz¹dzenia aktywne, takie jak: huby, koncentratory i prze³¹czniki. Centralny punkt dystrybucyjny Prze³¹czniki - Patch Panele Centrala abonencka Kabel poziomy Porównanie architektur sieciowych Dystrybucja strefowa Przesuniêcia, dodatki lub zmiany w otwartej strukturze biurowej mog¹ byæ szybko i efektywnie dokonywane za pomoc¹ punktów konsolidacyjnych, których zadaniem jest po³¹czenie sta³ych kabli poziomych z poziomymi kablami rozszerzaj¹cymi przypisanymi do poszczególnych obszarów. Przysuniêcie po³¹czeñ bli ej do u ytkownika koñcowego, nie tylko zwiêksza elastycznoœæ sieci, ale równie redukuje czas jej wy³¹czenia i koniecznoœæ zmiany okablowania, co mo e znacznie obni yæ koszty. 4 Aktywny punkt konsolidacyjny Pasywny punkt konsolidacyjny Kabel szkieletowy Kampusowy kabel szkieletowy Centralny punkt dystrybucyjny Prze³¹czniki - Patch Panele Centrala abonencka Kabel poziomy Poziomy kabel rozszerzaj¹cy Sieæ rozproszona Dystrybucja strefowa Sieæ scentralizowana Teoretyczna przepustowoœæ 1 Gbps 1 Gbps 10 Gbps Skalowalnoœæ szerokoœci pasma mo liwa a do 2.5 Gbps mo liwa a do 10 Gbps >10 Gbps z OM-3/SM Koszt skalowalnoœci sieci Wysoki Œrednio-wysoki Niski QOS / Bezpieczeñstwo Niski Œredni Wysoki Utrzymanie Trudne Trudne atwe Odpornoœæ na otoczenie Niska Œrednia Wysoka atwoœæ modyfikacji Œrednia do ma³ej Du a Œrednia Inwestycja wstêpna Koszt utrzymania

4 Sieæ rozproszona Szkielet œwiat³owodowy Dystrybucja strefowa Œwiat³owód strefowy W³aœciwoœci transmisyjne w³ókna œwiat³owodowego sprawiaj¹, e jest ono idealnym materia³em na szkielet sieci, poniewa w³aœnie w szkielecie nastêpuje koncentracja ca³ego ruchu. Dodatkowo, doskona³e parametry dla du ych odleg³oœci, czyni¹ w³ókno œwiat³owodowe najlepszym produktem do po³¹czeñ kampusowych pomiêdzy prze³¹cznicami budynkowymi. ŒPK ŒKK Zastosowanie w³ókna œwiat³owodowego do dystrybucji horyzontalnej jest ekonomiczn¹ alternatyw¹ stosowania œwiat³owodu w ca³ej sieci. Architektura ta jest szczególnie korzystna tam, gdzie wielu u ytkowników potrzebuje dostêp do sieci. Zapewnia ona równie ³atw¹ drogê migracji w kierunku aplikacji wymagaj¹cych szerszego pasma. Typowym przyk³adem pokazuj¹cym korzyœci tej architektury sieci s¹ sale konferencyjne i klasy. W takich przypadkach zwyk³y niezarz¹dzalny prze³¹cznik zapewni konwersjê miedÿ/w³ókno. U ytkownicy bêd¹ mieli dostêp do sieci za pomoc¹ miedzianych przewodów dostêpowych. Opcjonalny ŒKP Opcjonalny ŒPK Opcjonalny ŒPK ŒKK Opcjonalna trasa ŒKS ŒKS PRZ MKK MPK MKK MPK MPK MKP MKP MPK MPK ZM MKK Komputer MOG MPT Telefon MKK MKS Do budynkowej szafy dystrybucyjnej ŒKS W przypadku dystrybucji horyzontalnej, gdzie ruch jest mniej skoncentrowany, wystarczy w zupe³noœci okablowanie miedziane Kat.5e, które odpowiada wszystkim obecnym wymaganiom, zapewniaj¹c prêdkoœæ transmisji do 1 Gbps. Patrz¹c w przysz³oœæ, zwiêkszona wydajnoœæ systemu Kategorii 6 zapewnia wspieranie nowych aplikacji, gwarantuj¹c d³ug¹ ywotnoœæ naszej sieci. W otoczeniu stawiaj¹cym specjalne wymagania (bezpieczeñstwo, zak³ócenia elektryczne, dalekie odleg³oœci lub szerokie pasmo) powinno siê rozwa yæ mo liwoœæ zastosowania œwiat³owodu w ca³ej sieci. ŒPK PRZ ŒKK TC MKP ZM MKK Komputer MOG MPT Telefon MKS Do budynkowej szafy dystrybucyjnej Produkt Strona Produkt Strona MKK Miedziany kabel krosowy 29 MOG Miedziana oprawa gniazda 26 ZM Z³¹cze miedziane 24 MPT Miedziany przewód telefoniczny 31 MKP Miedziany kabel poziomy 28 PRZ Prze³¹cznik 35 MPK Miedziany panel krosowy 27 ŒPK Œwiat³owodowy panel krosowy 20 ŒKS Œwiat³owodowy kabel szkieletowy 18 MKS Miedziany kabel szkieletowy 29 MKK Miedziany kabel krosowy 29 MPT Miedziany przewód telefoniczny 31 ZŒ Z³¹cze œwiat³owodowe 14 ZM Z³¹cze miedziane 24 ŒKP Œwiat³owodowy kabel poziomy 17 MKP Miedziany kabel poziomy 28 MPK Miedziany panel krosowy 27 ŒPK Œwiat³owodowy panel krosowy 16 ŒKS Œwiat³owodowy kabel szkieletowy 18 MKS Miedziany kabel szkieletowy

5 Sieæ scentralizowana Fibre to the desk (FTTD) - Œwiat³owód do biurka Rozwi¹zania dla sieci scentralizowanych FTTD - Prowadzenie Bezpoœrednie Chocia w³ókno œwiat³owodowe stosowane jest w sieci szkieletowej ju od wielu lat, to jego pe³niejsze wykorzystanie jest rzadziej spotykane. Powszechnie natomiast znane s¹ zalety i doskona³e parametry techniczne œwiat³owodu: Szerokie pasmo - do 10Gbps dla w³ókna wielomodowego Odpornoœæ na interferencje - nie emituje zak³óceñ RFI i jest odporny na EMI Bezpieczeñstwo - bardzo trudny do pods³uchania Spe³nienie wymagañ us³ugowych pomiêdzy u ytkownikiem a prze³¹cznikiem - Maksymalizacja szerokoœci pasma dostêpnego dla u ytkownika koñcowego Bardziej efektywne wykorzystanie portów urz¹dzeñ - Poprawa bilansu kosztów Jeœli sieæ jest prawid³owo zaprojektowana, to jej w³aœciciel ma nie tylko gwarancjê najlepszych teraÿniejszych osi¹gów, ale mo e byæ pewny, e sieæ równie w przysz³oœci bêdzie wspiera³a najbardziej wymagaj¹ce aplikacje. W Prowadzeniu Bezpoœrednim dwu- lub czterow³óknowy kabel poziomy obs³uguj¹cy obszar roboczy zostaje poprowadzony bezpoœrednio z centralnego punktu dystrybucyjnego, a do gniazdka telekomunikacyjnego. Modu³owy blok IDC zapewnia wygodny punkt do pod³¹czenia tylko kabla telefonicznego, co eliminuje koniecznoœæ stosowania lokalnego punktu dystrybucyjnego. Blok modu³owy, montowany na listwie monta owej, mo e byæ dostarczony w ró nych konfiguracjach (wolnostoj¹cy lub naœcienny). MSD MM KM Ma³e wymiary - kabel œwiat³owodowy dla 6 stanowisk ma œrednicê kabla miedzianego Kat.5e Du e odleg³oœci - dostêpna d³ugoœæ kana³u znacznie wiêksza od 100m Najwiêkszymi zaletami w³ókna œwiat³owodowego s¹ niew¹tpliwie du e odleg³oœci i szerokie pasmo. Daje to projektantom sieci mo liwoœæ wprowadzenia szeregu korzystnych rozwi¹zañ, takich jak: Implementacja architektury scentralizowanej - Eliminacja lokalnych punktów dystrybucyjnych - U³atwienie serwisu Formatowanie farmy prze³¹czników wzd³u farmy serwerów - Poprawienie pasma, eliminacja zatorów Czy sieæ scentralizowana jest dro sza? Poni sze przyk³ady pokazuj¹ trzy alternatywne rozwi¹zania na wprowadzenie sieci scentralizowanej Prowadzenie Bezpoœrednie - kabel œwiat³owodowy prowadzony jest bezpoœrednio z centralnego punktu dystrybucyjnego, a do gniazdka telekomunikacyjnego Prowadzenie Bezpoœrednie z punktem spawów - jak wy ej, z dodatkowym punktem spawów rozdzielaj¹cym wielow³óknowy kabel szkieletowy na dwu- i czterow³óknowe kable poziome Pasywny punkt dystrybucyjny - wprowadzenie lopcjonalnego lokalnego punktu dystrybucyjnego z pasywn¹ prze³¹cznic¹ œwiat³owodow¹ MKP ŒKS GM Telefon MPT ZŒ ŒOG ŒKK KM Komputer ŒKS Do budynkowej szafy dystrybucyjnej MKS Proste porównanie kosztu elementów sk³adowych sieci nie da nam prawdziwego obrazu. Poniewa sieci s¹ projektowane tak, aby zapewniæ ich u ytkownikom okreœlone pasmo, niezale nie od poziomu wykorzystania sieci, lepszym sposobem bêdzie obliczenie kosztu 1Mbps pasma dostarczonego. 1 3M zleci³o firmie Tolly Group przygotowanie dokumentu porównuj¹cego koszt tradycyjnej sieci rozproszonej z œwiat³owodow¹ sieci¹ scentralizowan¹. Porównanie dotyczy kosztów na u ytkownika. Wykorzystuj¹c ten sam projekt sieci porównano, w tym samym dokumencie koszt dla 267 u ytkowników. Sieæ rozproszone Kat.5e (16-portowe prze³¹czniki brzegowe z gigabitow¹ transmisj¹ w górê) Œwiat³owodowa sieæ scentralizowana Koszt na u ytkownika $ $ Koszt dla 267 u ytkowników $ 257, $ 215, Pasmo dostêpne dla u ytkownika 62,5 Mbps 100 Mbps Ca³kowite pasmo dostarczone Mbps Mbps Koszt na Mbps dostarczony $ $ 8.07 Powy sze obliczenia pokazuj¹, e w scentralizowanej sieci œwiat³owodowej 1Mbps jest o 48% tañszy ni w ekwiwalentnej sieci rozproszonej, przy równoczesnym dostarczeniu 160% pasma. 1 The Tolly Group White Paper No , Migrating to Fibre: The Case for Centralized Cabling Nale y wiêc zaznaczyæ, e ze wzrostem dostarczonego pasma architektura œwiat³owodowej sieci scentralizowanej staje siê tañsza dla 1Mbps pasma dostarczonego. Produkt Strona ŒKK Œwiat³owodowy kabel krosowy 20 ŒOG Œwiat³owodowa oprawa gniazda 16 ZŒ Z³¹cze œwiat³owodowe 14 ŒKS Œwiat³owodowy kabel szkieletowy 18 MPT Miedziany przewód telefoniczny 31 GM Gniazdo miedziane 24 MKP Miedziany kabel poziomy 28 MSD Miedziana szafka dystrybucyjna 34 MM Modu³ miedziany 25 KM Krosówka miedziana - MKS Miedziany kabel szkieletowy 29 KM Konwerter mediów (opcjonalny)

6 Rozwi¹zania dla sieci scentralizowanych FTTD - Prowadzenie Bezpoœrednie z punktem spawów Rozwi¹zania dla sieci scentralizowanych FTTD - Pasywny punkt dystrybucyjny Podobnie jak Prowadzenie Bezpoœrednie, tylko z wprowadzonym dodatkowym punktem spawów, w celu rozdzielenia wychodz¹cego z budynkowej szafy dystrybucyjnej wielow³óknowego kabla œwiat³owodowego na dwu- lub czterow³óknowe kable poziome obs³uguj¹ce dany obszar roboczy. W tym przypadku pasywna prze³¹cznica œwiat³owodowa zainstalowana w punkcie dystrybucyjnym zapewnia wygodn¹ obs³ugê kabli œwiat³owodowych obszaru roboczego. Kable miedziane biegn¹ tak samo, jak w dwóch wczeœniejszych przypadkach. MM KM MM ŒSS ŒKS MKS MM ZŒ MSD KM ŒPK ŒKK ZŒ Produkt MKP ŒKP GM Telefon ZŒ MPT ŒOG Komputer ŒKK KM Strona ŒKS Œwiat³owodowy kabel krosowy 20 ŒOG Œwiat³owodowa oprawa gniazda 16 ZŒ Z³¹cze œwiat³owodowe 14 ŒKP Œwiat³owodowy kabel poziomy 17 ŒSS Œwiat³owodowa szafka spawów 17 ŒKS Œwiat³owodowy kabel szkieletowy 18 MPT Miedziany przewód telefoniczny 31 GM Gniazdo miedziane 24 MKP Miedziany kabel poziomy 28 MSD Miedziana szafka dystrybucyjna 34 MM Modu³ miedziany 25 KM Krosówka miedziana Customer Supplied MKS Miedziany kabel szkieletowy 29 KM Konwerter mediów (opcjonalny) 35 Do budynkowej szafy dystrybucyjnej Produkt MKP ŒKP ŒPK Telefon Komputer Strona ŒKK Œwiat³owodowy kabel krosowy 20 ŒOG Œwiat³owodowa oprawa gniazda 16 ZŒ Z³¹cze œwiat³owodowe 14 ŒKP Œwiat³owodowy kabel poziomy 17 ŒPK Œwiat³owodowy panel krosowy 16 MPT Miedziany przewód telefoniczny 31 GM Gniazdo miedziane 24 MKP Miedziany kabel poziomy 28 ZM Z³¹cze miedizane 24 MPK Miedziany panel krosowy 27 KM Konwerter mediów (opcjonalny) 35 ŒKS Œwiat³owodowy kabel szkieletowy 18 MKS Miedziany kabel szkieletowy 29 GM MPT ZŒ ŒOG ŒKK KM ŒKS Do budynkowej szafy dystrybucyjnej MKS 10 11

7 Lista produktów Produkty œwiat³owodowe Z³¹cza œwiat³owodowe (ZŒ) Œwiat³owodowe spawy mechaniczne (ŒSM) Œwiat³owodowe oprawy gniazd (ŒOG) Œwiat³owodowe panele krosowe (ŒPK) Œwiat³owodowa szafki spawów (ŒSS) Œwiat³owodowe kable poziome (ŒKP) Œwiat³owodowe kable szkieletowe (ŒKS) Œwiat³owodowe kable krosowe (ŒKK) Produkty miedziane Z³¹cza miedziane (ZM) Gniazda miedziane (GM) Modu³y miedziane (MM) Miedziane oprawy gniazd (MOP) Miedziane panele krosowe (MPK) Miedziane kable poziome (MKP) Miedziane kable szkieletowe (MKS) Miedziane kable krosowe (MKK) Miedziane przewody telefoniczne (MPT) Miedziane szafki dystrybucyjne (MSD) Produkty mieszane Zestawy czyszcz¹ce (ZC) Narzêdzia, zestawy i akcesoria (NZA) Konwertery mediów (KM) Prze³¹czniki (PRZ)

8 Produkty œwiat³owodowe Produkty œwiat³owodowe Opis Nr referencyjny Opis Nr referencyjny ZŒ - Z³¹cza œwiat³owodowe Gniazda VF-45 Gniazdo VF-45, wielomodowe Gniazdo VF-45, jednomodowe Zatrzask mocuj¹cy w³ókna w gnieÿdzie VF-45 Zatrzask mocuj¹cy w³ókna w gnieÿdzie VF-45, 900µm Pó³z³¹cza ST ST Hot-Melt, wielomodowe Pó³z³¹cze ST Hot-Melt,, wielomodowe, 125+, bia³a nasuwka Pó³z³¹cze ST Hot-Melt, wielomodowe, 125+, czerwona nasuwka Pó³z³¹cze ST Hot-Melt, wielomodowe, 125+, czarna nasuwka ST Crimplok, wielomodowe Pó³z³¹cze ST Crimplock, wielomodowe, 125+ ST Hot-Melt, jednomodowe Pó³z³¹cze ST Hot-Melt,, jednomodowe, 126, ó³ta nasuwka ST Epoxy, wielomodowe Pó³z³¹cze ST Epoxy,, wielomodowe, 125, czarna nasuwka Pó³z³¹cze ST Epoxy, wielomodowe, 125, czerwona nasuwka ST Epoxy, jednomodowe Pó³z³¹cze ST Epoxy, jednomodowe, 126, ó³ta nasuwka Pó³z³¹cze ST Epoxy, jednomodowe, 127, ó³ta nasuwka VOL-0001 VOL-0002 VOL-0011 VOL-0011A 6100-W 6100-R 6100-B YS 6105-B 6105-R Adaptery ST Adaptery ST, wielomodowe Adapter ST/ST simplex, wielomodowy, gwintowany, z nakrêtk¹ i podk³adk¹ Adapter ST/ST simplex, wielomodowy, gwintowany Adaptery ST, jednomodowe Adapter ST/ST duplex, jednomodowy, gwintowany Adapter ST/ST simplex, jednomodowy, gwintowany, z nakrêtk¹ i podk³adk¹ Adapter ST/ST simplex, jednomodowy, metalowy Adaptery hybrydowe Adapter hybrydowy SC/ST duplex, wielomodowy Adapter hybrydowy SC/ST duplex, jednomodowy Adaptery SC Adaptery SC, wielomodowe Adapter SC/SC duplex, wielomodowy, niebieski Adapter SC/SC duplex, wielomodowy, metalowy korpus Adapter SC/SC simplex, wielomodowy Adaptery SC, jednomodowe Adapter SC/SC duplex, jednomodowy Adapter SC/SC simplex, jednomodowy Adaptery FC Adapter FC/PC-FC/PC simplex, jednomodowy, kwadratowy ko³nierz Adapter FC/PC-FC/PC simplex, jednomodowy, otwór monta owy D ST/SC MM ST/SC SM M Pó³z³¹cza SC SC Hot-Melt, wielomodowe Pó³z³¹cze SC Hot-Melt, wielomodowe, 125+, bia³a nasuwka Pó³z³¹cze SC Hot-Melt, wielomodowe, 125+, bia³a nasuwka SC Hot-Melt, jednomodowe Pó³z³¹cze SC Hot-Melt, jednomodowe, 126, bia³a nasuwka SC Crimplok, wielomodowe Pó³z³¹cze SC Crimplok, wielomodowe, 125+ SC Epoxy, wielomodowe Pó³z³¹cze SC Epoxy, wielomodowe, 125+, be owa nasuwka SC Epoxy, jednomodowe Pó³z³¹cze SC Epoxy, jednomodowe, 126, bia³a nasuwka Pó³z³¹cze SC Epoxy, jednomodowe, 127, bia³a nasuwka 6300-W 6300-W BE Pó³z³¹cza FC FC Hot-Melt, wielomodowe Pó³z³¹cze FC Hot-Melt, wielomodowe, 125+, bia³a nasuwka FC Epoxy, wielomodowe Pó³z³¹cze FC Epoxy, wielomodowe, 125+, bia³a nasuwka FC Epoxy, jednomodowe Pó³z³¹cze FC Epoxy, jednomodowe, 126, bia³a nasuwka Pó³z³¹cze FC Epoxy, jednomodowe, 127, bia³a nasuwka

9 Produkty œwiat³owodowe Produkty œwiat³owodowe ŒSM - Œwiat³owodowe spawy mechaniczne Spaw mechaniczny Fibrlok, jednow³óknowy Uniwersalny spaw mechaniczny Fibrlok II 2529, 250 X 900 Uniwersalny spaw mechaniczny Fibrlok II 2529, 250 X Panele krosowe 19" na z³¹cza ST i SC, ze z³¹czami i zintegrowanym panelem czo³owym Panel krosowy wsuwany 19'', 1U, wyposa ony w 12 z³¹czy centruj¹cych ST MM Panel krosowy wsuwany 19'', 1U, wyposa ony w 24 z³¹cza centruj¹ce ST MM Panel krosowy wsuwany 19'', 1U, wyposa ony w 12 z³¹czy centruj¹cych ST/SC-Duplex MM Panel krosowy wsuwany 19'', 1U, wyposa ony w 24 z³¹cza centruj¹ce ST/SC-Duplex MM DE DE DE TBD Spaw mechaniczny Fibrlok, wielow³óknowy Spaw mechaniczny wielow³óknowy Fibrlok 2604 (4-w³ókna) Spaw mechaniczny wielow³óknowy Fibrlok 2612 (12-w³ókien) Wtyki zaœlepiaj¹ce do paneli krosowych i gniazd Volition Wtyk zaœlepiaj¹cy - bia³y Wtyk zaœlepiaj¹cy - jasnobia³y VOL-0300 VOL-0300B ŒOG - Œwiat³owodowe oprawy gniazd Obudowy naœcienne Volition Obudowa naœcienna VF-45, 80mm x 80mm, bia³a Obudowa naœcienna VF-45, 86mm x 86mm, bia³a Obudowa naœcienna VF-45, 80mm x 80mm, kremowa Obudowa naœcienna VF-45, modu³ 45mm x 80mm, bia³a Obudowa naœcienna VF-45, 210mm x 160mm x 60mm, bia³a, 6-portów Gniazda naœcienne ST na 2 x ST-Simplex (30 stopni) na 4 x ST-Simplex Gniazda naœcienne SC na 2 x SC-Duplex na 2 x SC-Duplex (30 stopni) VOL-0255W VOL-0256W VOL-0255C VOL-0257W 2552 SA VF-45 FIPTOST-70 FIPTOST-80 FIPTOSC-80 FIPTOSC-70 Panele krosowe naœcienne Volition Panel krosowy naœcienny, 6 portów Panel krosowy naœcienny, 12 portów Panel krosowy naœcienny, 24 porty ŒSS - Œwiat³owodowe szafki spawów Typ I: w³ókien, 300 x 300 x 85mm Typ II: w³ókien, 225 x 600 x 220mm Typ III: w³ókien, 425 x 600 x 210mm Typ IV: w³ókien, 650 x 600 x 210mm VOL-0406B VOL-0412B VOL-0424B VOL-0450 VOL-0451 VOL-0452 VOL-0453 Obudowy pod³ogowe Volition ( do zasobników Ackermanna GES(R) 2,4,6,7,9) Insert, Ackermann 3 x VF-45, 3 x Quante RJ45 Insert, Ackermann 3 x VF-45, 3 x Panduit RJ45 Insert, Ackermann 3 x VF-45, 2 x IBM RJ45 ŒPK - Œwiat³owodowe panele krosowe Panele krosowe Volition 19" Panel krosowy, wsuwany, 24 porty 1U Panel krosowy, wsuwany, 48 portów 2U Panel krosowy, wsuwany, 24 porty 1U Panel zarz¹dzaj¹cy kablami krosowymi Panele krosowe 19" na z³¹cza ST i SC, puste, ze zintegrowanym panelem czo³owym Panel krosowy wsuwany 19'', 1U, pusty, na 12 z³¹czy ST Panel krosowy wsuwany 19'', 1U, pusty, na 24 z³¹cza ST Panel krosowy wsuwany 19'', 1U, pusty, na 24 z³¹cza SC-Duplex Panel krosowy wsuwany 19'', 1U, pusty, na 12 z³¹czy SC-Duplex Panel krosowy wsuwany 19'', 1U, pusty, na 6 z³¹czy SC-Duplex VOL-0259 A VOL-0259 B VOL-0259 C VOL-0430-ES VOL-0432-ES VOL-0434-ES VOL-0499-E DE DE DE DE DE ŒKP - Œwiat³owodowe kable poziome Kable wielomodowe 50/125µm Poziomy 50/125µm, 2 w³ókna LSZH, 1km Poziomy 50/125µm, 4 w³ókna LSZH, 1km Poziomy 50/125µm, 2 w³ókna LSZH, 2km Poziomy 50/125µm, 4 w³ókna LSZH, 2km Kable wielomodowe 62.5/125µm Poziomy 62.5/125µm, 2 w³ókna LSZH, 1km Poziomy 62.5/125µm, 4 w³ókna LSZH, 1km Kable jednomodowe 9/125µm Poziomy jednomodowy, 2 w³ókna 9/125µm LSZH Poziomy jednomodowy, 4 w³ókna 9/125µm LSZH Kable hybrydowe jedno- / wielomodowe Poziomy hybrydowy, 2 w³ókna 9/125µm i 2 w³ókna 50/125µm LSZH Poziomy hybrydowy, 2 w³ókna 9/125µm i 2 w³ókna 62.5/125µm LSZH VOL-H52L1 VOL-H54L1 VOL-H52L2 VOL-H54L2 VOL-H62L1 VOL-H64L1 VOL-H92L1 VOL-H94L1 VOL-H954L1 VOL-H964L

10 Produkty œwiat³owodowe Produkty œwiat³owodowe ŒKS - Œwiat³owodowe kable szkieletowe Kable szkieletowe wewnêtrzne, wielomodowe 50/125µm 6 w³ókien LSZH 12 w³ókien LSZH 24 w³ókna LSZH 48 w³ókien LSZH 72 w³ókina LSZH 96 w³ókien LSZH Kable szkieletowe wewnêtrzne, wielomodowe 62.5/125µm 6 w³ókien LSZH 12 w³ókien LSZH 24 w³ókina LSZH 48 w³ókien LSZH 72 w³ókina LSZH 96 w³ókien LSZH Kable szkieletowe wewnêtrzne, jednomodowe 9/125µm 6 w³ókien LSZH 12 w³ókien LSZH 24 w³ókina LSZH 48 w³ókien LSZH 72 w³ókina LSZH 96 w³ókien LSZH VOL-B 56 VOL-B 512 VOL-B 524 VOL-B 548 VOL-B 572 VOL-B 596 VOL-B 66 VOL-B 612 VOL-B 624 VOL-B 648 VOL-B 672 VOL-B 696 VOL-B 96 VOL-B 912 VOL-B 924 VOL-B 948 VOL-B 972 VOL-B 99 Kable szkieletowe wewnêtrzno-zewnêtrzne, wzmocnienie aramidowe, wielomodowe 50/125µm 2 w³ókna w unitubie, elowany, wzmocnienie aramidowe, LSZH 4 w³ókna w unitubie, elowany, wzmocnienie aramidowe, LSZH 6 w³ókien w unitubie, elowany, wzmocnienie aramidowe, LSZH 8 w³ókien w unitubie, elowany, wzmocnienie aramidowe, LSZH 12 w³ókien w unitubie, elowany, wzmocnienie aramidowe, LSZH 24 w³ókna w unitubie, elowany, wzmocnienie aramidowe, LSZH 48 w³ókien w luÿnej tubie, elowany, wzmocnienie aramidowe, FRP, LSZH 72 w³ókna w luÿnej tubie, elowany, wzmocnienie aramidowe, FRP, LSZH 96 w³ókien w luÿnej tubie, elowany, wzmocnienie aramidowe, FRP, LSZH Kable szkieletowe wewnêtrzno-zewnêtrzne, wzmocnienie aramidowe, wielomodowe 62.5/125µm 2 w³ókna w unitubie, elowany, wzmocnienie aramidowe, LSZH 4 w³ókna w unitubie, elowany, wzmocnienie aramidowe, LSZH 6 w³ókien w unitubie, elowany, wzmocnienie aramidowe, LSZH 8 w³ókien w unitubie, elowany, wzmocnienie aramidowe, LSZH 12 w³ókien w unitubie, elowany, wzmocnienie aramidowe, LSZH 24 w³ókna w unitubie, elowany, wzmocnienie aramidowe, LSZH 48 w³ókien w luÿnej tubie, elowany, wzmocnienie aramidowe, FRP, LSZH 72 w³ókna w luÿnej tubie, elowany, wzmocnienie aramidowe, FRP, LSZH 96 w³ókien w luÿnej tubie, elowany, wzmocnienie aramidowe, FRP, LSZH Kable szkieletowe wewnêtrzno-zewnêtrzne, wzmocnienie aramidowe, jednomodowe 9/125µm 2 w³ókna w unitubie, elowany, wzmocnienie aramidowe, LSZH 4 w³ókna w unitubie, elowany, wzmocnienie aramidowe, LSZH 6 w³ókien w unitubie, elowany, wzmocnienie aramidowe, LSZH 8 w³ókien w unitubie, elowany, wzmocnienie aramidowe, LSZH 12 w³ókien w unitubie, elowany, wzmocnienie aramidowe, LSZH 24 w³ókna w unitubie, elowany, wzmocnienie aramidowe, LSZH 48 w³ókien w luÿnej tubie, elowany, wzmocnienie aramidowe, FRP, LSZH 72 w³ókna w luÿnej tubie, elowany, wzmocnienie aramidowe, FRP, LSZH 96 w³ókien w luÿnej tubie, elowany, wzmocnienie aramidowe, FRP, LSZH Kable szkieletowe wewnêtrzno-zewnêtrzne, wzmacniane w³óknem szklanym, wielomodowe 50/125µm 2 w³ókna w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, LSZH 4 w³ókna w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, LSZH 6 w³ókien w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, LSZH 8 w³ókien w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, LSZH 12 w³ókien w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, LSZH 24 w³ókna w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, LSZH 48 w³ókien w luÿnej tubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, FRP, LSZH 72 w³ókna w luÿnej tubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, FRP, LSZH 96 w³ókien w luÿnej tubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, FRP, LSZH Kable szkieletowe wewnêtrzno-zewnêtrzne, wzmacniane w³óknem szklanym, wielomodowe 62.5/125µm 2 w³ókna w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, LSZH 4 w³ókna w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, LSZH 6 w³ókien w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, LSZH 8 w³ókien w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, LSZH 12 w³ókien w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, LSZH 24 w³ókna w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, LSZH 48 w³ókien w luÿnej tubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, FRP, LSZH 72 w³ókna w luÿnej tubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, FRP, LSZH 96 w³ókien w luÿnej tubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, FRP, LSZH VOL-IO A52 VOL-IO A54 VOL-IO A56 VOL-IO A58 VOL-IO A512 VOL-IO A524 VOL-IO A548 VOL-IO A572 VOL-IO A596 VOL-IO A62 VOL-IO A64 VOL-IO A66 VOL-IO A68 VOL-IO A612 VOL-IO A624 VOL-IO A648 VOL-IO A672 VOL-IO A696 VOL-IO A924 VOL-IO A94 VOL-IO A96 VOL-IO A98 VOL-IO A912 VOL-IO A924 VOL-IO A948 VOL-IO A972 VOL-IO A996 VOL-IO G52 VOL-IO G54 VOL-IO G56 VOL-IO G58 VOL-IO G512 VOL-IO G524 VOL-IO G548 VOL-IO G572 VOL-IO G596 VOL-IO G62 VOL-IO G64 VOL-IO G66 VOL-IO G68 VOL-IO G612 VOL-IO G624 VOL-IO G648 VOL-IO G672 VOL-IO G

11 Produkty œwiat³owodowe Produkty œwiat³owodowe Kable szkieletowe wewnêtrzno-zewnêtrzne, wzmacniane w³óknem szklanym, jednomodowe 9/125µm 2 w³ókna w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, LSZH 4 w³ókna w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, LSZH 6 w³ókien w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, LSZH 8 w³ókien w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, LSZH 12 w³ókien w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, LSZH 24 w³ókna w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, LSZH 48 w³ókien w luÿnej tubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, FRP, LSZH 72 w³ókna w luÿnej tubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, FRP, LSZH 96 w³ókien w luÿnej tubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, FRP, LSZH Kable szkieletowe wewnêtrzno-zewnêtrzne, p³aszcz stalowy, wielomodowe 50/125µm 2 w³ókna w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, p³aszcz stalowy, LSZH 4 w³ókna w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, p³aszcz stalowy, LSZH 6 w³ókien w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, p³aszcz stalowy, LSZH 8 w³ókien w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, p³aszcz stalowy, LSZH 12 w³ókien w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, p³aszcz stalowy, LSZH 24 w³ókna w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, p³aszcz stalowy, LSZH 48 w³ókien w luÿnej tubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, p³aszcz stalowy, FRP, LSZH 72 w³ókna w luÿnej tubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, p³aszcz stalowy, FRP, LSZH 96 w³ókien w luÿnej tubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, p³aszcz stalowy, FRP, LSZH Kable szkieletowe wewnêtrzno-zewnêtrzne, p³aszcz stalowy, wielomodowe 62.5/125µm 2 w³ókna w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, p³aszcz stalowy, LSZH 4 w³ókna w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, p³aszcz stalowy, LSZH 6 w³ókien w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, p³aszcz stalowy, LSZH 8 w³ókien w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, p³aszcz stalowy, LSZH 12 w³ókien w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, p³aszcz stalowy, LSZH 24 w³ókna w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, p³aszcz stalowy, LSZH 48 w³ókien w luÿnej tubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, p³aszcz stalowy, FRP, LSZH 72 w³ókna w luÿnej tubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, p³aszcz stalowy, FRP, LSZH 96 w³ókien w luÿnej tubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, p³aszcz stalowy, FRP, LSZH Kable szkieletowe wewnêtrzno-zewnêtrzne, p³aszcz stalowy, jednomodowe 9/125µm 2 w³ókna w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, p³aszcz stalowy, LSZH 4 w³ókna w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, p³aszcz stalowy, LSZH 6 w³ókien w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, p³aszcz stalowy, LSZH 8 w³ókien w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, p³aszcz stalowy, LSZH 12 w³ókien w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, p³aszcz stalowy, LSZH 24 w³ókna w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, p³aszcz stalowy, LSZH 48 w³ókien w luÿnej tubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, p³aszcz stalowy, FRP, LSZH 72 w³ókna w luÿnej tubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, p³aszcz stalowy, FRP, LSZH 96 w³ókien w luÿnej tubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, p³aszcz stalowy, FRP, LSZH VOL-IO G92 VOL-IO G94 VOL-IO G96 VOL-IO G98 VOL-IO G912 VOL-IO G924 VOL-IO G948 VOL-IO G972 VOL-IO G996 VOL-IO S52 VOL-IO S54 VOL-IO S56 VOL-IO S58 VOL-IO S512 VOL-IO S524 VOL-IO S548 VOL-IO S572 VOL-IO S596 VOL-IO S62 VOL-IO S64 VOL-IO S66 VOL-IO S68 VOL-IO S612 VOL-IO S624 VOL-IO S648 VOL-IO S672 VOL-IO S696 VOL-IO S92 VOL-IO S94 VOL-IO S96 VOL-IO S98 VOL-IO S912 VOL-IO S924 VOL-IO S948 VOL-IO S972 VOL-IO S996 ŒKK - Œwiat³owodowe kable krosowe Œwiat³owodowe kable krosowe, duplex VF-45 /VF-45, wielomod 50/125µm, LSZH Patchcord, VF-45/VF-45, 50µm, LSZH, 1m Patchcord, VF-45/VF-45, 50µm, LSZH, 2m Patchcord, VF-45/VF-45, 50µm, LSZH, 3m Patchcord, VF-45/VF-45, 50µm, LSZH, 5m Œwiat³owodowe kable krosowe, duplex VF-45 /ST, wielomod 50/125µm, LSZH Patchcord, VF-45/ST, 50µm, LSZH, 1m Patchcord, VF-45/ST, 50µm, LSZH, 2m Patchcord, VF-45/ST, 50µm, LSZH, 3m Patchcord, VF-45/ST, 50µm, LSZH, 5m Œwiat³owodowe kable krosowe, duplex VF-45 /SC, wielomod 50/125µm, LSZH Patchcord, VF-45/SC, 50µm, LSZH, 1m Patchcord, VF-45/SC, 50µm, LSZH, 2m Patchcord, VF-45/SC, 50µm, LSZH, 3m Patchcord, VF-45/SC, 50µm, LSZH, 5m Œwiat³owodowe kable krosowe, duplex VF-45 /LC, wielomod 50/125µm, LSZH Patchcord, VF-45/LC, 50µm, LSZH, 1m Patchcord, VF-45/LC, 50µm, LSZH, 2m Patchcord, VF-45/LC, 50µm, LSZH, 3m Patchcord, VF-45/LC, 50µm, LSZH, 5m Œwiat³owodowe kable krosowe, duplex VF-45 /MT-RJ, wielomod 50/125µm, LSZH Patchcord, VF-45/MT-RJ, 50µm, LSZH, 1m Patchcord, VF-45/MT-RJ, 50µm, LSZH, 2m Patchcord, VF-45/MT-RJ, 50µm, LSZH, 3m Patchcord, VF-45/MT-RJ, 50µm, LSZH, 5m Œwiat³owodowe kable krosowe, duplex VF-45 /VF-45, wielomod 62.5/125µm, LSZH Patchcord, VF-45/VF-45, 62.5µm, LSZH, 1m Patchcord, VF-45/VF-45, 62.5µm, LSZH, 2m Patchcord, VF-45/VF-45, 62.5µm, LSZH, 3m Patchcord, VF-45/VF-45, 62.5µm, LSZH, 5m Œwiat³owodowe kable krosowe, duplex VF-45 /ST, wielomod 62.5/125µm, LSZH Patchcord, VF-45/ST, 62.5µm, LSZH, 1m Patchcord, VF-45/ST, 62.5µm, LSZH, 2m Patchcord, VF-45/ST, 62.5µm, LSZH, 3m Patchcord, VF-45/ST, 62.5µm, LSZH, 5m Œwiat³owodowe kable krosowe, duplex VF-45 /MT-RJ, wielomod 62.5/125µm, LSZH Patchcord, VF-45/MT-RJ, 62.5µm, LSZH, 1m Patchcord, VF-45/MT-RJ, 62.5µm, LSZH, 2m Patchcord, VF-45/MT-RJ, 62.5µm, LSZH, 3m Patchcord, VF-45/MT-RJ, 62.5µm, LSZH, 5m VOL-V5L1 VOL-V5L2 VOL-V5L3 VOL-V5L5 VOL-T5L1 VOL-T5L2 VOL-T5L3 VOL-T5L5 VOL-C5L1 VOL-C5L2 VOL-C5L3 VOL-C5L5 VOL-L5L1 VOL-L5L2 VOL-L5L3 VOL-L5L5 VOL-M5RL1 VOL-M5RL2 VOL-M5RL3 VOL-M5RL5 VOL-V6L1 VOL-V6L2 VOL-V6L3 VOL-V6L5 VOL-T6L1 VOL-T6L2 VOL-T6L3 VOL-T6L5 VOL-M6R/L1 VOL-M6R/L2 VOL-M6R/L3 VOL-M6R/L

12 Produkty œwiat³owodowe Produkty œwiat³owodowe Œwiat³owodowe kable krosowe, duplex VF-45 /SC, wielomod 62.5/125µm, LSZH Patchcord, VF-45/SC, 62.5µm, LSZH, 1m Patchcord, VF-45/SC, 62.5µm, LSZH, 2m Patchcord, VF-45/SC, 62.5µm, LSZH, 3m Patchcord, VF-45/SC, 62.5µm, LSZH, 5m Œwiat³owodowe kable krosowe, duplex VF-45 /LC, 62.5/125µm, LSZH Patchcord, VF-45/LC, 62.5µm, LSZH, 1m Patchcord, VF-45/LC, 62.5µm, LSZH, 2m Patchcord, VF-45/LC, 62.5µm, LSZH, 3m Patchcord, VF-45/LC, 62.5µm, LSZH, 5m Œwiat³owodowe kable krosowe, duplex VF-45 /VF-45, jednomod 9/125µm, LSZH Patchcord, VF-45/VF-45, SM LSZH, 1m Patchcord, VF-45/VF-45, SM LSZH, 2m Patchcord, VF-45/VF-45, SM LSZH, 3m Patchcord, VF-45/VF-45, SM LSZH, 5m Œwiat³owodowe kable krosowe, duplex VF-45 /ST, jednomod 9/125µm, LSZH Patchcord, VF-45/ST, SM LSZH, 1m Patchcord, VF-45/ST, SM LSZH, 2m Patchcord, VF-45/ST, SM LSZH, 3m Patchcord, VF-45/ST, SM LSZH, 5m Œwiat³owodowe kable krosowe, duplex VF-45 /SC, jednomod 9/125µm, LSZH Patchcord, VF-45/SC, SM LSZH, 1m Patchcord, VF-45/SC, SM LSZH, 2m Patchcord, VF-45/SC, SM LSZH, 3m Patchcord, VF-45/SC, SM LSZH, 5m VOL-C6L1 VOL-C6L2 VOL-C6L3 VOL-C6L5 VOL-L6L1 VOL-L6L2 VOL-L6L3 VOL-L6L5 VOL-V9L1 VOL-V9L2 VOL-V9L3 VOL-V9L5 VOL-T9L1 VOL-T9L2 VOL-T9L3 VOL-T9L5 VOL-C9L1 VOL-C9L2 VOL-C9L3 VOL-C9L5 Œwiat³owodowe kable krosowe, duplex ST-ST, wielomod 50/125µm ST-ST patchcord duplex wielomod 50/125µm, 1m ST-ST patchcord duplex wielomod 50/125µm, 2m ST-ST patchcord duplex wielomod 50/125µm, 5m Œwiat³owodowe kable krosowe, duplex ST-ST, wielomod 62.5/125µm ST-ST patchcord duplex wielomod 62.5/125µm, szary, 1m ST-ST patchcord duplex wielomod 62.5/125µm, szary, 2m ST-ST patchcord duplex wielomod 62.5/125µm, szary, 5m Œwiat³owodowe kable krosowe, duplex SC-SC, wielomod 50/125µm SC-SC patchcord duplex wielomod 50/125µm, 1m SC-SC patchcord duplex wielomod 50/125µm, 2m SC-SC patchcord duplex wielomod 50/125µm, 5m Œwiat³owodowe kable krosowe, duplex SC-SC, wielomod 62.5/125µm SC-SC patchcord duplex wielomod 62.5/125µm, szary, 1m SC-SC patchcord duplex wielomod 62.5/125µm, szary, 2m SC-SC patchcord duplex wielomod 62.5/125µm, szary, 5m Œwiat³owodowe kable krosowe, duplex ST-SC, wielomod 50/125µm ST-SC patchcord duplex wielomod 50/125µm, szary, 1m ST-SC patchcord duplex wielomod 50/125µm, szary, 2m ST-SC patchcord duplex wielomod 50/125µm, szary, 5m Œwiat³owodowe kable krosowe, duplex ST-SC, wielomod 62.5/125µm ST-SC patchcord duplex wielomod 62.5/125µm, 1m ST-SC patchcord duplex wielomod 62.5/125µm, 2m ST-SC patchcord duplex wielomod 62.5/125µm, 5m BANAN-AX0001 BANAN-AX0002 BANAN-AX0005 BANAN-AQ0001 BANAN-AQ0002 BANAN-AQ0005 BDBDB-AX0001 BDBDB-AX0002 BDBDB-AX0005 BDBDB-AQ0001 BDBDB-AQ0002 BDBDB-AQ0005 BANDB-AX0001 BANDB-AX0002 BANDB-AX0005 BANDB-AQ0001 BANDB-AQ0002 BANDB-AQ0005 Œwiat³owodowe kable krosowe, duplex VF-45 /MT-RJ, jednomod 9/125µm, LSZH Patchcord, VF-45/MT-RJ, SM LSZH, 1m Patchcord, VF-45/MT-RJ, SM LSZH, 2m Patchcord, VF-45/MT-RJ, SM LSZH, 3m Patchcord, VF-45/MT-RJ, SM LSZH, 5m VOL-M9L1 VOL-M9L2 VOL-M9L3 VOL-M9L5 Œwiat³owodowe kable krosowe, duplex MTRJ-ST, wielomod 50/125µm MTRJ-ST patchcord duplex wielomod 50/125µm, 1m MTRJ-ST patchcord duplex wielomod 50/125µm, 2m MTRJ-ST patchcord duplex wielomod 50/125µm, 5m Œwiat³owodowe kable krosowe, duplex MTRJ-SC, wielomod 50/125µm MTRJ-SC patchcord duplex wielomod 50/125µm, 1m MTRJ-SC patchcord duplex wielomod 50/125µm, 2m MTRJ-SC patchcord duplex wielomod 50/125µm, 5m BMTAN-AX0001 BMTAN-AX0002 BMTAN-AX0005 BMTDB-AX0001 BMTDB-AX0002 BMTDB-AX

13 Produkty miedziane Produkty miedziane ZM - Z³¹cza miedziane Z³¹cza Volition RJ45 K6 Z³¹cze Volition RJ45 K6, Kat. 6, UTP, bia³e Z³¹cze Volition RJ45 K6, Kat. 6, UTP, niebieskie Z³¹cze Volition RJ45 K6, Kat. 6, UTP, zielone Z³¹cze Volition RJ45 K6, Kat. 6, UTP, czerwone Z³¹cze Volition RJ45 K6, Kat. 6, UTP, ó³te Z³¹cze Volition RJ45 K6, Kat. 6, UTP, czarne Z³¹cze Volition RJ45 K6, Kat. 6, UTP, pomarañczowe Z³¹cze Volition RJ45 K6, Kat. 6, UTP, migda³owy Z³¹cze Volition RJ45 K6, Kat. 6, FTP, bia³e Z³¹cze Volition RJ45 K6, Kat. 6, STP, bia³e z ekranem Z³¹cza Volition RJ45 K5e Z³¹cze Volition RJ45 K5e, Kat. 5e, UTP, bia³e Z³¹cze Volition RJ45 K5e, Kat. 5e, FTP, bia³e Z³¹cze Volition RJ45 K5e, Kat. 5e, STP, bia³e z ekranem Z³¹cza Volition RJ45, Giga Z³¹cze Volition RJ45 Giga, Kat. 5e, UTP, jasnoszare Z³¹cze Volition RJ45 Giga, Kat. 5e, FTP, jasnoszare Z³¹cze Volition RJ45 Giga, Kat. 5e, STP, jasnoszare z ekranem VOL-OCK6-U VOL-OCK6-U-BL VOL-OCK6-U-G VOL-OCK6-U-R VOL-OCK6-U-Y VOL-OCK6-U-BK VOL-OCK6-U-O VOL-OCK6-U-AL VOL-OCK6-F VOL-OCK6-S VOL-OCK5E-U VOL-OCK5E-F VOL-OCK5E-S P28770AB P28771AB P28772AB Gniazda Volition RJ45, Qmax Gniazdo podtynkowe Volition, 2 porty, Qmax III, RAL1013 Gniazdo podtynkowe Volition, 2 porty, Qmax III, RAL9010 Gniazdo natynkowe Volition, 2 porty, Qmax III, RAL1013 Gniazdo natynkowe Volition, 2 porty, Qmax III, RAL9010 Gniazdo podtynkowe Volition ekranowane, 2 porty, Qmax III, RAL1013 Gniazdo podtynkowe Volition ekranowane, 2 porty, Qmax III, RAL9010 Gniazdo natynkowe Volition ekranowane, 2 porty, Qmax III, RAL1013 Gniazdo natynkowe Volition ekranowane, 2 porty, Qmax III, RAL9010 Gniazda Volition RJ45, Keystone Podtynkowe Gniazdo podtynkowe Volition, wyposa one w 2 x RJ45 K6, mocowanie centralne, keystone, be owe Gniazdo podtynkowe Volition, wyposa one w 2 x RJ45 K6, mocowanie centralne, keystone, bia³e Gniazdo podtynkowe Volition, wyposa one w 2 x RJ45 K6, keystone, be owe Gniazdo podtynkowe Volition, wyposa one w 2 x RJ45 K6, keystone, bia³e Gniazdo podtynkowe Volition, wyposa one w 1 x RJ45 K6, mocowanie centralne, keystone, be owe Gniazdo podtynkowe Volition, wyposa one w 1 x RJ45 K6, mocowanie centralne, keystone, bia³e Gniazdo podtynkowe Volition, wyposa one w 1 x RJ45 K6, keystone, be owe Gniazdo podtynkowe Volition, wyposa one w 1 x RJ45 K6, keystone, bia³e Natynkowe Gniazdo natynkowe Volition, wyposa one w 2 x RJ45 K6, keystone, be owe Gniazdo natynkowe Volition, wyposa one w 2 x RJ45 K6, keystone, bia³e Gniazdo natynkowe Volition, wyposa one w 1 x RJ45 K6, keystone, be owe Gniazdo natynkowe Volition, wyposa one w 1 x RJ45 K6, keystone, bia³e MM - Modu³y miedziane VOL-SGFCB-W2K VOL-SGFCW-W2K VOL-SGFB-W2K VOL-SGFW-W2K VOL-SGFCB-W1K VOL-SGFCW-W1K VOL-SGFB-W1K VOL-SGFW-W1K VOL-SGSB-W2K VOL-SGSW-W2K VOL-SGSB-W1K VOL-SGSW-W1K GM - Gniazda miedziane Gniazda Volition RJ45, Giga Przód gniazda pod k¹tem 30 w dó³ Gniazdo Volition RJ45 Giga, 8-pinowe, 22.5 x 45mm, Kat. 5e, UTP Gniazdo Volition RJ45 Giga, 9-pinowe, 22.5 x 45mm, Kat. 5e, FTP Gniazdo Volition RJ45 Giga, 22.5 x 45mm, Kat. 5e, STP Przód gniazda pionowy Gniazdo Volition RJ45 Giga, 8-pinowe, 22.5 x 45mm, Kat. 5e, UTP Gniazdo Volition RJ45 Giga, 8-pinowe, 45 x 45mm, Kat. 5e, UTP Gniazdo Volition RJ45 Giga, 8-pinowe, 25 x 50mm, Kat. 5e, UTP Gniazdo Volition RJ45 Giga, 8-pinowe, 50 x 50mm, Kat. 5e, UTP Gniazdo Volition RJ45 Giga, 9-pinowe, 22.5 x 45mm, Kat. 5e, FTP Gniazdo Volition RJ45 Giga, 9-pinowe, 45 x 45mm, Kat. 5e, FTP Gniazdo Volition RJ45 Giga, 9-pinowe, 25 x 50mm, Kat. 5e, FTP Gniazdo Volition RJ45 Giga, 9-pinowe, 50 x 50mm, Kat. 5e, FTP Gniazdo Volition RJ45 Giga, 22.5 x 45mm, Kat. 5e, STP Gniazdo Volition RJ45 Giga, 45 x 45mm, Kat. 5e, STP Gniazdo Volition RJ45 Giga, 25 x 50mm, Kat. 5e, STP Gniazdo Volition RJ45 Giga, 50 x 50mm, Kat. 5e, STP P28750AB P28751AB P28752AB P28753AB P28756AB P28759AB P28762AB P28754AB P28757AB P28760AB P28763AB P28755AB P28758AB P28761AB P28764AB Modu³y Quante SID -C Modu³ roz³¹czny SID-C, 10 par Modu³ roz³¹czny SID-CD, 10 par Modu³ roz³¹czny SID-C, 8 par Modu³ roz³¹czny SID-CD, 8 par Modu³ nieroz³¹czny SID-C, 8 par Modu³ nieroz³¹czny SID-C, 10 par Modu³ nieroz³¹czny SID-CT, 8 par Modu³ nieroz³¹czny SID-CT, 10 par Modu³ roz³¹czny SID-CT, 8 par Modu³ roz³¹czny SID-CT, 10 par Modu³y Quante STG 2000 Modu³ roz³¹czny STG2 C2 8, numeracja 1-8 po stronie krosowej, bia³y Modu³ roz³¹czny STG2 C2 10, numeracja 1-10 po stronie krosowej, bia³y Modu³ nieroz³¹czny STG2 U2 8, numeracje 1-8, z zabezpieczeniem wieloparowym, jasnoszary Modu³ nieroz³¹czny STG2 U2 10, numeracja 1-10, z zabezpieczeniem wieloparowym, jasnoszary Modu³ roz³¹czny STG2 C2 8, numeracja 1-8, z zabezpieczeniem wieloparowym, jasnoszary Modu³ roz³¹czny STG2 C2 10, numeracja 1-10, z zabezpieczeniem wieloparowym, jasnoszary Modu³ roz³¹czny STG2 C2 8, numeracja 1-8, z zabezpieczeniem jednoparowym, jasnoszary Modu³ roz³¹czny STG2 C2 10, numeracja 1-10, z zabezpieczeniem jednoparowym, jasnoszary C252800A C252818A C252807A C252825A C252801A C252819A C252802A C252820A 24 25

14 Produkty miedziane Produkty miedziane Modu³y Quante RCP Nieekranowane Modu³ nieroz³¹czny RCP, nieekranowany, 8 par, niebieski Modu³ nieroz³¹czny RCP, nieekranowany, 8 par, ó³ty Modu³ nieroz³¹czny RCP, nieekranowany, 8 par, zielony Modu³ nieroz³¹czny RCP, nieekranowany, 8 par, czerwony Modu³ nieroz³¹czny RCP, nieekranowany, 8 par, koœæ s³oniowa Modu³ nieroz³¹czny RCP, nieekranowany, boczne wejœcie kabla, 8 par, niebieski Modu³ nieroz³¹czny RCP, nieekranowany, boczne wejœcie kabla, 8 par, ó³ty Modu³ nieroz³¹czny RCP, nieekranowany, boczne wejœcie kabla, 8 par, zielony Modu³ nieroz³¹czny RCP, nieekranowany, boczne wejœcie kabla, 8 par, czerwony Modu³ nieroz³¹czny RCP, nieekranowany, boczne wejœcie kabla, 8 par, koœæ s³oniowa Ekranowane Modu³ roz³¹czny RCP, ekranowany, 8 par, niebieski Modu³ roz³¹czny RCP, ekranowany, 8 par, ó³ty Modu³ roz³¹czny RCP, ekranowany, 8 par, zielony Modu³ roz³¹czny RCP, ekranowany, 8 par, czerwony Modu³ roz³¹czny RCP, ekranowany, 8 par, koœæ s³oniowa MOG - Miedziane oprawy gniazd Oprawy gniazd Volition RJ45, Keystone Oprawki Volition, keystone Oprawka Volition 22.5 x 45 mm, 1 port, keystone, bia³a Oprawka Volition 45 x 45 mm, 1 port, keystone, bia³a Oprawka Volition 45 x 45 mm, 2 porty, keystone, bia³a Oprawki jednowlotowe Volition, keystone Oprawka jednowlotowa Volition, 2 porty, keystone, jasnobia³a Oprawka jednowlotowa Volition, 2 porty, keystone, biurowy bia³y Oprawka jednowlotowa Volition, 4 porty, keystone, jasnobia³a Oprawka jednowlotowa Volition, 4 porty, keystone, biurowy bia³y Oprawki jednowlotowe Volition U.K., keystone Oprawka jednowlotowa Volition U.K., 1 port, keystone, bia³a Oprawka jednowlotowa Volition U.K., 2 porty, keystone, bia³a Gniazda Volition, standard niemiecki, keystone Gniazdo podtynkowe Volition, standard niemiecki, 2 porty, keystone, be owe Gniazdo podtynkowe Volition, standard niemiecki, 2 porty, keystone, bia³e Gniazdo natynkowe Volition, standard niemiecki, 2 porty, keystone, be owe Gniazdo natynkowe Volition, standard niemiecki, 2 porty, keystone, bia³e Oprawy gniazd Volition RJ45, Giga Oprawki gniazd Volition, standard niemiecki, Giga Oprawka niemiecka Volition, podtynkowa 50 x 50, 2 porty, Giga, RAL1013 Oprawka niemiecka Volition, podtynkowa 50 x 50, 2 porty, Giga, RAL9010 Oprawka niemiecka Volition, natynkowa 50 x 50, 2 porty, Giga, RAL1013 Oprawka niemiecka Volition, natynkowa 50 x 50, 2 porty, Giga, RAL9010 Oprawki gniazd Volition, standard amerykañski, Giga Oprawka amerykañska Volition na 2 x RJ45, Giga P45920DA P45840DA P45839DA P45809DA P45734DA P45920CE P45840CE P45839CE P45809CE P45734CE P45920DH P45840DH P45839DH P45809DH P45734DH VOL-FP2M-F1K VOL-FP4M-F1K VOL-FP4M-F2K VOL-0712B VOL-0712 VOL-0714 VOL-0714B VOL-FPUK-1K VOL-FPUK-2K VOL-SGFB-F2K VOL-SGFW-F2K VOL-SGSB-F2K VOL-SGSW-F2K VOL-F5V2R1COW MPK - Miedziane panele krosowe Panele krosowe Volition RJ45 K Seria klasyczna Panel krosowy klasyczny Volition, 16 portów, matowy alu Panel krosowy klasyczny Volition, 24 porty, matowy alu Panel krosowy klasyczny Volition, 32 porty, matowy alu Panel krosowy klasyczny Volition, 48 portów, matowy alu Panel krosowy klasyczny Volition, 16 portów, czarny alu Panel krosowy klasyczny Volition, 24 porty, czarny alu Panel krosowy klasyczny Volition, 32 porty, czarny alu Panel krosowy klasyczny Volition, 48 portów, czarny alu Seria ekonomiczna Panel krosowy ekonomiczny Volition, podwójny, 16 portów, UTP, keystone, czarny alu Panel krosowy ekonomiczny Volition, podwójny, 24 porty, UTP, keystone, czarny alu Standard niemiecki Panel krosowy niemiecki Volition, 16 portów, keystone, matowy alu Panel krosowy niemiecki Volition, 24 porty, keystone, matowy alu Panel krosowy niemiecki Volition, z pokryw¹, 16 portów, keystone, matowy alu Panel krosowy niemiecki Volition, z pokryw¹, 24 porty, keystone, matowy alu Panele krosowe Volition RJ45 Giga i Qmax Seria Giga Panel krosowy Volition 19 x 1U x 70mm, 16 portów, Giga, matowy alu Panel krosowy Volition 19 x 1U x 70mm, 16 portów, Giga, czarny alu Panel krosowy Volition 19 x 1U x 100mm, 24 porty, Giga, matowy alu Panel krosowy Volition 19 x 1U x 100mm, 24 porty, Giga, czarny alu Panel krosowy Volition 19 x 2U x 100mm, 32 porty, Giga, matowy alu Panel krosowy Volition 19 x 2U x 100mm, 32 porty, Giga, czarny alu Panel krosowy Volition 19 x 2U x 130mm, 48 portów, Giga, matowy alu Panel krosowy Volition 19 x 2U x 130mm, 48 portów, Giga, czarny alu Panel krosowy Volition 19 x 1U, 16 portów, Giga, matowy alu Panel krosowy Volition 19 x 1U, 24 portów, Giga, matowy alu Seria Qmax Panel krosowy Volition, 16 portów, Qmax, pojedynczy ekran Panel krosowy Volition, 24 porty, Qmax, pojedynczy ekran Panel krosowy Volition, 16 portów, Qmax Panel krosowy Volition, 24 porty, Qmax Panele krosowe Kat.5e IDC Panel krosowy Volition 19 x 1U x 120mm IDC, 16 portów, UTP, be owy Panel krosowy Volition 19 x 1U x 120mm IDC, 24 porty, UTP, be owy Panel krosowy Volition 19 x 1U x 170mm IDC, 16 portów, ekranowany, UTP, be owy Panel krosowy Volition 19 x 1U x 170mm IDC, 16 portów, ekranowany, UTP, be owy Akcesoria do paneli K6/K5e Zaœlepka Volition, keystone, czarna Zaœlepka Volition, keystone, bia³a Ramka identyfikacji portu Volition, keystone, czerwona Ramka identyfikacji portu Volition, keystone, ó³ta Ramka identyfikacji portu Volition, keystone, zielona Ramka identyfikacji portu Volition, keystone, niebieska VOL-PPCA-F16K VOL-PPCA-F24K VOL-PPCA-F32K VOL-PPCA-F48K VOL-PPCB-F16K VOL-PPCB-F24K VOL-PPCB-F32K VOL-PPCB-F48K VOL-PPUD-F16K VOL-PPUD-F24K VOL -PPGA-W16K VOL-PPGA-W24K VOL-PGCA-W16K VOL-PGCA-W24K P33255AA P33355AA P33275AA P33375AA P33265AA P33365AA P33285AA P33385AA BK O300 VOL-PCC-R VOL-PCC-Y VOL-PCC-G VOL-PCC-B 26 27

15 Produkty miedziane Produkty miedziane MKP - Miedziane kable poziome MKS - Miedziane kable szkieletowe Kable Volition Kat.5e Kable UTP Kabel Volition Kat.5e, UTP, PCV, 4 pary, box 305m Kabel Volition Kat.5e, UTP, PCV, 4 pary, bêben 500m Kabel Volition Kat.5e, UTP, PCV, 4 pary, bêben 1000m Kabel Volition Kat.5e, UTP, PCV, 2 x 4 pary, bêben 500m Kabel Volition Kat.5e, UTP, PCV, 2 x 4 pary, bêben 1000m Kabel Volition Kat.5e, LSZH, PCV, 4 pary, box 305m Kabel Volition Kat.5e, LSZH, PCV, 4 pary, bêben 1000m Kabel Volition Kat.5e, LSZH, PCV, 2 x 4 pary, bêben 1000m Kable FTP Kabel Volition Kat.5e, FTP, PCV, 4 pary, box 305m Kabel Volition Kat.5e, FTP, PCV, 4 pary, bêben 1000m Kabel Volition Kat.5e, FTP, LSZH, 4 pary, box 305m Kabel Volition Kat.5e, FTP, LSZH, 4 pary, bêben 500m Kabel Volition Kat.5e, FTP, LSZH, 4 pary, bêben 1000m Kabel Volition Kat.5e, FTP, LSZH, 2 x 4 pary, bêben 500m Kabel Volition Kat.5e, FTP, LSZH, 2 x 4 pary, bêben 1000m Kable Volition Kat.6 Kable UTP Kabel Volition Kat.6, UTP, PCV, 4 pary, box 305m Kabel Volition Kat.6, UTP, PCV, 4 pary, bêben 500m Kabel Volition Kat.6, UTP, PCV, 4 pary, bêben 1000m Kabel Volition Kat.6, UTP, PCV, 2 x 4 pary, bêben 500m Kabel Volition Kat.6, UTP, PCV, 2 x 4 pary, bêben 1000m Kabel Volition Kat.6, UTP, LSZH, 4 pary, box 305m Kabel Volition Kat.6, UTP, LSZH, 4 pary, bêben 500m Kabel Volition Kat.6, UTP, LSZH, 4 pary, bêben 1000m Kabel Volition Kat.6, UTP, LSZH, 2 x 4 pary, bêben 500m Kabel Volition Kat.6, UTP, LSZH, 2 x 4 pary, bêben 1000m Kable FTP Kabel Volition Kat.6, FTP, LSZH, 4 pary, bêben 1000m Kabel Volition Kat.6, FTP, LSZH, 4 pary, bêben 500m Kabel Volition Kat.6, FTP, LSZH, 4 pary, bêben 1000m Kabel Volition Kat.6, FTP, LSZH, 2 x 4 pary, bêben 500m Kabel Volition Kat.6, FTP, LSZH, 2 x 4 pary, bêben 1000m Kable FFTP Kabel Volition Kat.6, FFTP, LSZH, 4 pary, bêben 500m Kabel Volition Kat.6, FFTP, LSZH, 4 pary, bêben 1000m Kabel Volition Kat.6, FFTP, LSZH, 2 x 4 pary, bêben 500m Kabel Volition Kat.6, FFTP, LSZH, 2 x 4 pary, bêben 1000m Kable Volition Kat.7 Kable SFTP Kabel Volition Kat.7, SFTP, LSZH, 4 pary, bêben 500m Kabel Volition Kat.7, SFTP, LSZH, 4 pary, bêben 1000m Kabel Volition Kat.7, SFTP, LSZH, 2 x 4 pary, bêben 500m Kabel Volition Kat.7, SFTP, LSZH, 2 x 4 pary, bêben 1000m VOL-5EUP4-305 VOL-5EUP4-500 VOL-5EUP VOL-5EUP8-500 VOL-5EUP VOL-5EUL4-305 VOL-5EUL VOL-5EUL VOL-5EFP4-305 VOL-5EFP VOL-5EFL4-305 VOL-5EFL4-500 VOL-5EFL VOL-5EFL8-500 VOL-5EFL VOL-6UP4-305 VOL-6UP4-500 VOL-6UP VOL-6UP8-500 VOL-6UP VOL-6UL4-305 VOL-6UL4-500 VOL-6UL VOL-6UL8-500 VOL-6UL VOL-6FP VOL-6FL4-500 VOL-6FL VOL-6FL8-500 VOL-6FL VOL-6FFL4-500 VOL-6FFL VOL-6FFL8-500 VOL-6FFL VOL-7SSL4-500 VOL-7SSL VOL-7SSL8-500 VOL-7SSL Kabel szkieletowy Volition Kat.5, FTP, LSZH, 32 pary, 1 m Kabel szkieletowy Volition Kat.5, UTP, PCV, 25 par, 1 m Kabel szkieletowy Volition Kat.5, UTP, PCV, 50 par, 1 m MKK - Miedziane kable krosowe Kable krosowe Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45 Kable krosowe UTP Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, UTP, PCV, 1 m Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, UTP, PCV, 2 m Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, UTP, PCV, 3 m Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, UTP, PCV, 4 m Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, UTP, PCV, 5 m Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 1 m Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 2 m Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 3 m Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 4 m Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 5 m Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 1 m, czerwony Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 2 m, czerwony Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 3 m, czerwony Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 5 m, czerwony Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 1 m, ó³ty Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 2 m, ó³ty Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 3 m, ó³ty Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 5 m, ó³ty Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 1 m, zielony Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 2 m, zielony Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 3 m, zielony Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 5 m, zielony Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 1 m, niebieski Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 2 m, niebieski Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 3 m, niebieski Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 5 m, niebieski Kable krosowe FTP Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, FTP, LSZH, 1 m Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, FTP, LSZH, 2 m Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, FTP, LSZH, 3 m Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, FTP, LSZH, 4 m Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, FTP, LSZH, 5 m Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, FTP, LSZH, 1 m, czerwony Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, FTP, LSZH, 2 m, czerwony Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, FTP, LSZH, 3 m, czerwony Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, FTP, LSZH, 5 m, czerwony Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, FTP, LSZH, 1 m, ó³ty Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, FTP, LSZH, 2 m, ó³ty Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, FTP, LSZH, 3 m, ó³ty VOL-5EFL32-M VOL-5UP25-M VOL-5UP50-M VOL-5EUP-L1 VOL-5EUP-L2 VOL-5EUP-L3 VOL-5EUP-L4 VOL-5EUP-L5 VOL-5EUL-L1 VOL-5EUL-L2 VOL-5EUL-L3 VOL-5EUL-L4 VOL-5EUL-L5 VOL-5EUL-L1-R VOL-5EUL-L2-R VOL-5EUL-L3-R VOL-5EUL-L5-R VOL-5EUL-L1-Y VOL-5EUL-L2-Y VOL-5EUL-L3-Y VOL-5EUL-L5-Y VOL-5EUL-L1-GR VOL-5EUL-L2-GR VOL-5EUL-L3-GR VOL-5EUL-L5-GR VOL-5EUL-L1-B VOL-5EUL-L2-B VOL-5EUL-L3-B VOL-5EUL-L5-B VOL-5EFL-L1 VOL-5EFL-L2 VOL-5EFL-L3 VOL-5EFL-L4 VOL-5EFL-L5 VOL-5EFL-L1-R VOL-5EFL-L2-R VOL-5EFL-L3-R VOL-5EFL-L5-R VOL-5EFL-L1-Y VOL-5EFL-L2-Y VOL-5EFL-L3-Y 28 29

16 Produkty miedziane Produkty miedziane Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, FTP, LSZH, 5 m, ó³ty Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, FTP, LSZH, 1 m, zielony Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, FTP, LSZH, 2 m, zielony Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, FTP, LSZH, 3 m, zielony Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, FTP, LSZH, 5 m, zielony Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, FTP, LSZH, 1 m, niebieski Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, FTP, LSZH, 2 m, niebieski Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, FTP, LSZH, 3 m, niebieski Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, FTP, LSZH, 5 m, niebieski Kable krosowe SFTP Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, SFTP, LSZH, 1 m Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, SFTP, LSZH, 2 m Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, SFTP, LSZH, 3 m Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, SFTP, LSZH, 4 m Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, SFTP, LSZH, 5 m Kable krosowe Volition Kat.6, RJ45 - RJ45 Kable krosowe UTP Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 1 m Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 2 m Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 3 m Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 4 m Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 5 m Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 1 m, czerwony Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 2 m, czerwony Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 3 m, czerwony Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 5 m, czerwony Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 1 m, ó³ty Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 2 m, ó³ty Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 3 m, ó³ty Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 5 m, ó³ty Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 1 m, zielony Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 2 m, zielony Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 3 m, zielony Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 5 m, zielony Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 1 m, niebieski Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 2 m, niebieski Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 3 m, niebieski Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 5 m, niebieski Kable krosowe SSTP Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, SSTP, LSZH, 1 m Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, SSTP, LSZH, 2 m Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, SSTP, LSZH, 3 m Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, SSTP, LSZH, 4 m Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, SSTP, LSZH, 5 m Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, SSTP, LSZH, 1 m, czerwony Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, SSTP, LSZH, 2 m, czerwony Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, SSTP, LSZH, 3 m, czerwony Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, SSTP, LSZH, 5 m, czerwony Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, SSTP, LSZH, 1 m, ó³ty VOL-5EFL-L5-Y VOL-5EFL-L1-GR VOL-5EFL-L2-GR VOL-5EFL-L3-GR VOL-5EFL-L5-GR VOL-5EFL-L1-B VOL-5EFL-L2-B VOL-5EFL-L3-B VOL-5EFL-L5-B VOL-5ESFL-L1 VOL-5ESFL-L2 VOL-5ESFL-L3 VOL-5ESFL-L4 VOL-5ESFL-L5 VOL-6UL-L1 VOL-6UL-L2 VOL-6UL-L3 VOL-6UL-L4 VOL-6UL-L5 VOL-6UL-L1-R VOL-6UL-L2-R VOL-6UL-L3-R VOL-6UL-L5-R VOL-6UL-L1-Y VOL-6UL-L2-Y VOL-6UL-L3-Y VOL-6UL-L5-Y VOL-6UL-L1-GR VOL-6UL-L2-GR VOL-6UL-L3-GR VOL-6UL-L5-GR VOL-6UL-L1-B VOL-6UL-L2-B VOL-6UL-L3-B VOL-6UL-L5-B VOL-6SSL-L1 VOL-6SSL-L2 VOL-6SSL-L3 VOL-6SSL-L4 VOL-6SSL-L5 VOL-6SSL-L1-R VOL-6SSL-L2-R VOL-6SSL-L3-R VOL-6SSL-L5-R VOL-6SSL-L1-Y Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, SSTP, LSZH, 2 m, ó³ty Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, SSTP, LSZH, 3 m, ó³ty Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, SSTP, LSZH, 5 m, ó³ty Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, SSTP, LSZH, 1 m, zielony Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, SSTP, LSZH, 2 m, zielony Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, SSTP, LSZH, 3 m, zielony Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, SSTP, LSZH, 5 m, zielony Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, SSTP, LSZH, 1 m, niebieski Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, SSTP, LSZH, 2 m, niebieski Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, SSTP, LSZH, 3 m, niebieski Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, SSTP, LSZH, 5 m, niebieski MPT - Miedziane przewody telefoniczne Kable po³¹czeniowe Quante CBE - CBE UTP Pow³oka LSOH - 1 para Szarozielona poliwêglanowa obudowa, kabel UTP, okablowanie normalne, 0.5 m Szarozielona poliwêglanowa obudowa, kabel UTP, okablowanie normalne, 3.0 m Szarozielona poliwêglanowa obudowa, kabel UTP, okablowanie normalne, 4.0 m Szarozielona poliwêglanowa obudowa, kabel UTP, okablowanie normalne, 5.0 m Pow³oka LSOH - 2 pary Szarozielona poliwêglanowa obudowa, kabel UTP, okablowanie normalne, 0.5 m Szarozielona poliwêglanowa obudowa, kabel UTP, okablowanie normalne, 3.0 m Szarozielona poliwêglanowa obudowa, kabel UTP, okablowanie normalne, 4.0 m Szarozielona poliwêglanowa obudowa, kabel UTP, okablowanie normalne, 5.0 m Pow³oka LSOH - 4 pary Szarozielona poliwêglanowa obudowa, kabel UTP, okablowanie normalne, 0.5 m Szarozielona poliwêglanowa obudowa, kabel UTP, okablowanie normalne, 3.0 m Szarozielona poliwêglanowa obudowa, kabel UTP, okablowanie normalne, 4.0 m Szarozielona poliwêglanowa obudowa, kabel UTP, okablowanie normalne, 5.0 m Kable po³¹czeniowe Quante CBE - CBE UTP Pow³oka PCV - 1 para Pow³oka PCV - 2 pary Szarozielona poliwêglanowa obudowa, kabel UTP, okablowanie normalne, 0.5 m Szarozielona poliwêglanowa obudowa, kabel UTP, okablowanie normalne, 3.0 m Pow³oka PCV - 4 pary Szarozielona poliwêglanowa obudowa, kabel UTP, okablowanie normalne, 3.0 m L = 1 m L = 1 m L = 1 m VOL-6SSL-L2-Y VOL-6SSL-L3-Y VOL-6SSL-L5-Y VOL-6SSL-L1-GR VOL-6SSL-L2-GR VOL-6SSL-L3-GR VOL-6SSL-L5-GR VOL-6SSL-L1-B VOL-6SSL-L2-B VOL-6SSL-L3-B VOL-6SSL-L5-B P39421D5 P39421A5 P39431A5 P39431J5 P39431L5 P39431M5 P39412A5 P39422A5 P39432A5 P39442A5 P39442L5 P39442M5 P39424D5 P39424A5 P39434A5 P39444A5 P39444L5 P39444M5 P29811A5 P29812A5 P39813A5 P39814A5 P39815A5 P39819A5 P39816A5 P39817A5 P39818A

17 Produkty miedziane Produkty miedziane Pow³oka PCV - 1 para, okablowanie 7-8 Pow³oka PCV - 1 para, okablowanie 4-5 Pow³oka LSOH - 2 pary, okablowanie 568A Szarozielona poliwêglanowa obudowa, kabel UTP, okablowanie normalne, 0.5 m Pow³oka LSOH - 4 pary, okablowanie 568A Pow³oka PCV - 2 pary, okablowanie 568A Szarozielona poliwêglanowa obudowa, kabel UTP, okablowanie normalne, 0.5 m Pow³oka PCV - 4 pary, okablowanie 568A Szarozielona poliwêglanowa obudowa, kabel UTP, okablowanie normalne, 0.5 m Kable po³¹czeniowe Quante CBE - CBE FTP Pow³oka PCV - 1 para Szarozielona poliwêglanowa obudowa, kabel FTP, dren pod³¹czony do uziemienia, okablowanie normalne, 1.0 m Szarozielona poliwêglanowa obudowa, kabel FTP, dren pod³¹czony do uziemienia, okablowanie normalne, 2.0 m Pow³oka PCV - 2 pary Szarozielona poliwêglanowa obudowa, kabel FTP, dren pod³¹czony do uziemienia, okablowanie normalne, 1.5 m Szarozielona poliwêglanowa obudowa, kabel FTP, dren pod³¹czony do uziemienia, okablowanie normalne, 2.0 m Szarozielona poliwêglanowa obudowa, kabel FTP, dren pod³¹czony do uziemienia, okablowanie normalne, 3.0 m Pow³oka PCV - 4 pary Szarozielona poliwêglanowa obudowa, kabel FTP, dren pod³¹czony do uziemienia, okablowanie normalne, 1.0 m Szarozielona poliwêglanowa obudowa, kabel FTP, dren pod³¹czony do uziemienia, okablowanie normalne, 2.0 m Szarozielona poliwêglanowa obudowa, kabel FTP, dren pod³¹czony do uziemienia, okablowanie normalne, 3.0 m Kable po³¹czeniowe Quante CBE - RJ45 FTP (dren pod³¹czony do uziemienia, okablowanie EIA/TIA 568A) Pow³oka PCV - 2 pary, okablowanie 568A Szarozielona poliwêglanowa obudowa, 9-pinowy RJ45, kabel FTP, 0.5 m Szarozielona poliwêglanowa obudowa, 9-pinowy RJ45, kabel FTP, 2.0 m Szarozielona poliwêglanowa obudowa, 9-pinowy RJ45, kabel FTP, 3.0 m Pow³oka PCV - 4 pary, okablowanie 568A Szarozielona poliwêglanowa obudowa, 9-pinowy RJ45, kabel FTP, 0.5 m Szarozielona poliwêglanowa obudowa, 9-pinowy RJ45, kabel FTP, 2.0 m Szarozielona poliwêglanowa obudowa, 9-pinowy RJ45, kabel FTP, 3.0 m Kable po³¹czeniowe Quante CBE - CBE SFTP Pow³oka LSOH - 1 para Metalowa obudowa, kabel SFTP, 360 kontakt z ekranem kabla, okablowanie normalne, 0.5 m Metalowa obudowa, kabel SFTP, 360 kontakt z ekranem kabla, okablowanie normalne, 1.0 m Metalowa obudowa, kabel SFTP, 360 kontakt z ekranem kabla, okablowanie normalne, 3.0 m Metalowa obudowa, kabel SFTP, 360 kontakt z ekranem kabla, okablowanie normalne, 4.0 m Metalowa obudowa, kabel SFTP, 360 kontakt z ekranem kabla, okablowanie normalne, 5.0 m P39827F5 P39827A5 P39829F5 P39829A5 P39362D5 P39362F5 P39362A5 P39364A5 P39824D5 P39824A5 P39825A5 P39826D5 P39826A5 P29361A5 P29362A5 P39472A5 P39482A5 P39492A5 P39474A5 P39484A5 P39494A5 P39370D5 P39370A5 P39372A5 P39374D5 P39374A5 P39376A5 P39125D5 P39125A5 P39135A5 P39135J5 P39135L5 P39135M5 Pow³oka LSOH - 2 pary Metalowa obudowa, kabel SFTP, 360 kontakt z ekranem kabla, okablowanie normalne, 0.5 m Metalowa obudowa, kabel SFTP, 360 kontakt z ekranem kabla, okablowanie normalne, 1.0 m Metalowa obudowa, kabel SFTP, 360 kontakt z ekranem kabla, okablowanie normalne, 3.0 m Metalowa obudowa, kabel SFTP, 360 kontakt z ekranem kabla, okablowanie normalne, 4.0 m Metalowa obudowa, kabel SFTP, 360 kontakt z ekranem kabla, okablowanie normalne, 5.0 m Pow³oka LSOH - 4 pary Metalowa obudowa, kabel SFTP, 360 kontakt z ekranem kabla, okablowanie normalne, 0.5 m Metalowa obudowa, kabel SFTP, 360 kontakt z ekranem kabla, okablowanie normalne, 1.0 m Metalowa obudowa, kabel SFTP, 360 kontakt z ekranem kabla, okablowanie normalne, 3.0 m Metalowa obudowa, kabel SFTP, 360 kontakt z ekranem kabla, okablowanie normalne, 4.0 m Metalowa obudowa, kabel SFTP, 360 kontakt z ekranem kabla, okablowanie normalne, 5.0 m Pow³oka PCV - 1 para Metalowa obudowa, kabel SFTP, 360 kontakt z ekranem kabla, okablowanie normalne, 0.5 m Metalowa obudowa, kabel SFTP, 360 kontakt z ekranem kabla, okablowanie normalne, 1.0 m Pow³oka PCV - 2 pary Metalowa obudowa, kabel SFTP, 360 kontakt z ekranem kabla, okablowanie normalne, 0.5 m Metalowa obudowa, kabel SFTP, 360 kontakt z ekranem kabla, okablowanie normalne, 1.0 m Metalowa obudowa, kabel SFTP, 360 kontakt z ekranem kabla, okablowanie normalne, 3.0 m Pow³oka PCV - 4 pary Metalowa obudowa, kabel SFTP, 360 kontakt z ekranem kabla, okablowanie normalne, 1.0 m Metalowa obudowa, kabel SFTP, 360 kontakt z ekranem kabla, okablowanie normalne, 3.0 m Kable po³¹czeniowe Quante CBE - RJ45 SFTP Pow³oka LSOH - 1 para, okablowanie 7-8 Metalowa obudowa, kabel SFTP, 360 kontakt z ekranem kabla, okablowanie normalne, 1.0 m Pow³oka LSOH - 1 para, okablowanie 4-5 Metalowa obudowa, kabel SFTP, 360 kontakt z ekranem kabla, okablowanie normalne, 1.0 m Pow³oka LSOH - 2 pary, okablowanie 568A Pow³oka LSOH - 4 pary, okablowanie 568A Pow³oka PCV - 2 pary, okablowanie 568A Metalowa obudowa, kabel SFTP, 360 kontakt z ekranem kabla, okablowanie normalne, 1.0 m Pow³oka PCV - 4 pary, okablowanie 568A Kable po³¹czeniowe Quante CBE - CBE, skrzy owane Pow³oka PCV - 2 pary Pomarañczowo-szara poliwêglanowa obudowa, kabel UTP, 1.0 m Pomarañczowo-szara poliwêglanowa obudowa, kabel UTP, 2.0 m Pow³oka PCV - 4 pary Pomarañczowo-szara poliwêglanowa obudowa, kabel UTP, 1.0 m Pomarañczowo-szara poliwêglanowa obudowa, kabel UTP, 2.0 m L = 1 m CBE RJ masa masa L = 2 m CBE RJ L = 2 m CBE RJ P39116A5 P39126A5 P39136A5 P39146A5 P39146L5 P39146M5 P39128D5 P39128A5 P39138A5 P39148A5 P39148L5 P39148M5 P39801A5 P39802A5 P39803A5 P39804A5 P39805A5 P39809A5 P39806A5 P39807A5 P39808A5 P39378F5 P39378A5 P39380F5 P39380A5 P39366A5 P39368A5 P39821A5 P39822A5 P39823A5 P39835A5 P39836A5 P39837A5 P39838A

18 Produkty miedziane Produkty mieszane Kable po³¹czeniowe Quante CBE z obwodem Pow³oka PCV - 1 para Kabel UTP, 1.0m Pow³oka PCV - 2 pary Kabel UTP, 1.0m Kabel UTP, 2.0m MSD - Miedziane szafki dystrybucyjne Puszki dystrybucyjne 3M VKA dla par VKA 2 / DIN-SID-C, 8 listew 10-parowych (SID-C) VKA 4 / DIN-SID-C, 6 listew 20-parowych (SID-CD) lub 16 listew 10-parowych (SID-C) VKA 8 / DIN-SID-C, 12 listew 20-parowych (SID-C) lub 32 listwy 10-parowe (SID-C) VKA 12 / DIN-SID-C, 24 listwy 20-parowe (SID-CD) lub 64 listwy 10-parowe (SID-C) P29320A5 P29332F5 P29332A ZC - Zestawy czyszcz¹ce Serwisowy zestaw czyszcz¹cy VF-45 P³yn czyszcz¹cy VF-45, butelka 473ml Zestaw do mechanicznego czyszczenia VF-45 Chusteczki czyszcz¹ce do zestawu mechanicznego Serwisowy zestaw czyszcz¹cy VF-45 do zainstalowanych gniazd i wtyków NZA - Narzêdzia, zestawy, akcesoria MiedŸ Narzêdzie ekstrakcyjne Narzêdzie standardowe SID Narzêdzie uniwersalne dla systemu IDC - STG, QSA i 71 Œwiat³owód Zestaw narzêdziowy do instalacji VF-45 Referencyjny kabel testowy ST, 50µm Referencyjny kabel testowy SC, 50µm Referencyjny kabel testowy ST, 62.5µm Referencyjny kabel testowy SC, 62.5µm Tacka monta owa Fibrlok Zestaw narzêdziowy Fibrlok z obcinark¹ T&B Zestaw narzêdziowy Fibrlok bez obcinarki T&B Zestaw narzêdziowy Multi Fibrlok Zestaw do monta u kabli tasiemkowych Uniwersalny zestaw monta owy Hot Melt do z³¹czy ST, SC i FC (230V) Uniwersalny zestaw monta owy Crimplok do z³¹czy ST i SC Maszyna polerska Hot Melt 230V VOL-0570 VOL-0570A VOL-0570B VOL-0570C VOL C234037A VOL-0562 GEN-REF 050-ST GEN-REF 050-SC GEN-REF 062-ST GEN-REF 062-SC E KM - Konwertery mediów Szyny monta owe Szyna monta owa SID-C, 100 par, 17.5mm Szyna monta owa SID-C, 200 par, 17.5mm Szyna monta owa SID-C, 100 par, 22.5mm Szyna monta owa SID-C, 200 par, 22.5mm Stacjonarne konwertery mediów Konwerter 10 Base T-10 Base FL (wersja PC) EU Konwerter 10 Base T-10 Base FL (wersja PC) UK Konwerter 10 Base T-10 Base FL (wersja PC) bez zasilacza Zasilacz z wtyczk¹ sieciowa UK Zasilacz z wtyczk¹ sieciow¹ EU 100 Base-FX, 1300nm, EU 100 Base-FX, 1300nm, UK 100 Base-FX, 1300nm, bez zasilacza Konwertery mediów montowane na stojakach 19" 6 portów, 10 Base-T - 10 Base-FL, zestaw zasilaj¹cy EU+UK 12 portów, 10 Base-T 10 Base-FL, zestaw zasilaj¹cy EU+UK 24 portów, 10 Base-T 10 Base-FL, zestaw zasilaj¹cy EU+UK 12 portów, 100 Base-FX, 1300nm, EU 12 portów, 100 Base-FX, 1300nm, UK 12 Port, 100 Base-FX, 1300nm, zasilacz uniwersalny VOL EU VOL UK VOL-0201-X VOL-0201-PS-EU VOL-0201-PS-UK VOL-M100FX-U VOL-M100FX-UK VOL-M100FX-X VOL-M10FL-06 VOL-M10FL-12 VOL-0202 KIT VOL-M100FX-12-EUR VOL-M100FX-12-UK VOL-M100FX-12-X PRZ - Prze³¹czniki Prze³¹cznik 8 portów 10/100TX RJ45 z 100FX VF-45 Uplink VOL

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Spis treœci Abonenckie puszki œwiat³owodowe

Spis treœci Abonenckie puszki œwiat³owodowe www.3mtelecommunications.com Spis treœci Abonenckie puszki œwiat³owodowe 4. Œwiat³owodowe puszki abonenckie strona 4.1 Puszki miêdzysieciowe 3M Œwiat³owodowe urz¹dzenie sprzêgaj¹ce 3M 216-217 4.2 Puszki

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przedmiar dla systemów scenicznych dla Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury w Osiecznej etap I.

Przedmiar. Przedmiar dla systemów scenicznych dla Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury w Osiecznej etap I. Przedmiar Przedmiar dla systemów scenicznych dla Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury w Osiecznej etap I. Obiekt Kod CPV 32424000-1 - Infrastruktura sieciowa 31500000-1 - Urz dzenia o wietleniowe i lampy elektryczne

Bardziej szczegółowo

PANELE KROSOWE (Patch Panele)

PANELE KROSOWE (Patch Panele) DO PONIŻSZYCH CEN STOSOWANA JEST AKTYWNA POLITYKA RABATOWA - ZAPYTAJ DYSTRYBUTORA cena detaliczna SYMBOL NAZWA OSPRZĘTU netto PANELE KROSOWE (Patch Panele) pk010 Panel krosowy STP/FTP 24 porty kat. 6 1U

Bardziej szczegółowo

Dedykowane systemy zasilania 230V w okablowaniu strukturalnym

Dedykowane systemy zasilania 230V w okablowaniu strukturalnym Dedykowane systemy zasilania 30V w okablowaniu strukturalnym Dedykowane systemy zasilania 30V Równolegle z prowadzonym okablowaniem strukturalnym nale y doprowadziæ zasilanie 30 V do urz¹dzeñ aktywnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT dla instalacji okablowania strukturalnego

PRZEDMIAR ROBÓT dla instalacji okablowania strukturalnego PRZEDMIAR ROBÓT dla instalacji okablowania strukturalnego Lp. Podstawa Opis Jedn.obm.Ilość 1 Instalacja okablowania strukturalnego 1.1 Okablowanie strukturalne - demontaŝ DemontaŜ instniejącego okablowania

Bardziej szczegółowo

POZYCJA 3 SIEĆ TELEFONICZNA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 3

POZYCJA 3 SIEĆ TELEFONICZNA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 3 POZYCJA 3 Zawartość: 4. Opis techniczny... 2 4.1. Normy i zalecenia... 2 4.2. ZałoŜenia projektowe... 2 4.3. Zakres opracowania... 2 4.4. Trasy kablowe... 2 4.5. Telefoniczna sieć rozdzielcza... 3 4.6.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy.

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy. Nawiewniki i wywiewniki szczelinowe NSL NSL s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych, o sta³ym lub zmiennym przep³ywie powietrza. Mog¹ byæ montowane w sufitach

Bardziej szczegółowo

FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis

FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis Kodowanie SHDSL i SHDSL.bis (TC-PAM16/32/64/128) do 15.2Mbps po jednej parze do 60.8Mbps po czterech parach E1 (G.703/704) Nx64 (V.35/36, X.21) Zarządzalny Ethernet Switch

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorstwo Projektowania 4 3-100 Tychy al.marsza ka J.Pi sudskiego 12/319 Handlu i Us ug Tel. 217-05-58

Przedsi biorstwo Projektowania 4 3-100 Tychy al.marsza ka J.Pi sudskiego 12/319 Handlu i Us ug Tel. 217-05-58 Przedsi biorstwo Projektowania 4 3-100 Tychy al.marsza ka J.Pi sudskiego 12/319 Handlu i Us ug Tel. 217-05-58 KONTO: 65105013991000002260683533 43-100 TYCHY ul.dmowskiego 7 NIP- 646 110-31 - 49 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O

MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O ********************************************************************************************************************************* Firma jest członkiem Izby

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

Instalacje logiczne i elektryczne w budynkach Kliniki1, Kliniki2, Kliniki3, Kliniki4

Instalacje logiczne i elektryczne w budynkach Kliniki1, Kliniki2, Kliniki3, Kliniki4 P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław Obiekt: Katedra i Klinika Chirurgii [KLINIKA 4] Sprawdzający: Inwestor: Wykonawca: Wykonujący:............

Bardziej szczegółowo

Okablowanie strukturalne - Przedmiar robót

Okablowanie strukturalne - Przedmiar robót Okablowanie strukturalne - Przedmiar robót Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 4540-0 Instalowanie okablowania komputerowego NAZWA INWESTYCJI : REMONT INSTALACJI STRUKTURALNEJ I DEDYKOWANEJ

Bardziej szczegółowo

Szafy ARETA modu³owe DOSTÊPNE W PE³NI WYPOSA ONE ORAZ "FLAT-PACK".

Szafy ARETA modu³owe DOSTÊPNE W PE³NI WYPOSA ONE ORAZ FLAT-PACK. Korzystaj¹c ze struktur standardowych szaf ARETA mo liwe jest stworzenie ca³oœciowego rozwi¹zania modu³owego dla rozdzielni mocy LV. Specjalne zestawy monta owe pozwalaj¹ na dopasowanie takich rzeczy jak:

Bardziej szczegółowo

Szafy teleinformatyczne i akcesoria

Szafy teleinformatyczne i akcesoria Szafy teleinformatyczne i akcesoria Jedn¹ z podstawowych grup asortymentowych oferty BKT ELEKTRONIK s¹ metalowe szafy i obudowy teleinformatyczne i dedykowane do nich akcesoria z blach. Szafy te s³u ¹

Bardziej szczegółowo

4.2 Os³ony z³¹czy kabli œwiat³owodowych Mufy. Cechy Zalety Korzyœci Akceptuje szerok¹ gamê kabli œwiat³owodowych

4.2 Os³ony z³¹czy kabli œwiat³owodowych Mufy. Cechy Zalety Korzyœci Akceptuje szerok¹ gamê kabli œwiat³owodowych System os³on dla sieci dostêpowych 4 BPEO 1 BPEO 2 BPEO 3 BPEO: Ca³kowicie mechaniczne, ³atwe w monta u, nie wymagaj¹ce specjalistycznych narzêdzi os³ony BPEO stanowi¹ najnowsz¹ generacjê wodoszczelnych

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i serwis: esklep: ul. Christo Botewa 1c 30-798 Kraków tel: 12 411 55 88

Sprzedaż i serwis: esklep: ul. Christo Botewa 1c 30-798 Kraków tel: 12 411 55 88 ul. Christo Botewa 1c 30-798 Kraków SERIA P WYŚWIETLACZE CENOWE DO PYLONÓW Oferta ważna od 16.07.2012r. RGB Technology jest polskim producentem wyświetlaczy w technologii diod LED (diody świecące superjasne,

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11) 16430 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 15510 (22) Data zgłoszenia: 20.10.2009 (51) Klasyfikacja:

Bardziej szczegółowo

24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch. Podręcznik użytkownika

24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch. Podręcznik użytkownika 24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA... 3 2 OPIS PRODUKTU... 3 2.1 Model...3 2.2 Właściwości

Bardziej szczegółowo

Rozwi!zania Sieciowe Volition

Rozwi!zania Sieciowe Volition Rozwi!zania Sieciowe Volition Rozwi!zania Sieciowe Volition obejmuj! unikalny system "wiat#owodowego okablowania strukturalnego, zapewniaj!cy swobod$ wyboru w projektowaniu i optymalizacji ca#okszta#tu

Bardziej szczegółowo

Stela e typu RACK 19"

Stela e typu RACK 19 Stela e typu RACK 19" Firma ETA oferuje liczne rozwi¹zania stela y typy RACK do wiêkszoœci aplikacji, w tym: - ramy wahad³owe 19" - ramy sztywne 19" - szyny 19" - zawieszane skrzynki na podwójnych zawiasach

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

KATALOG. TU x CH AL - T - H-d. NET oznaczenie wersji sieciowej wersja podstawy ZDJÊCIE. Kierunek obrotu turbiny. Wiatr. Ci¹g kominowy WYMIARY

KATALOG. TU x CH AL - T - H-d. NET oznaczenie wersji sieciowej wersja podstawy ZDJÊCIE. Kierunek obrotu turbiny. Wiatr. Ci¹g kominowy WYMIARY KATALOG ZDJÊCIE ZASADA DZIA ANIA Kierunek obrotu turbiny Wiatr Ci¹g kominowy Napiêcie zasilana regulatora obrotów VDC Uk³ad obrotowy: ³o yska toczne Maksymalny pobór pr¹du 0,A Œredni pobór pr¹du ~0,A Œrednia

Bardziej szczegółowo

Strona 296 System kategorii 5. Strona 299 System kategorii 6. Strona 302. Strona 304. Strona 305. Strona 306. Strona 307. Strona 311.

Strona 296 System kategorii 5. Strona 299 System kategorii 6. Strona 302. Strona 304. Strona 305. Strona 306. Strona 307. Strona 311. Okablowanie Informationstechnologie strukturalne Strona 296 System kategorii 5 Strona 299 System kategorii 6 Strona 302 Akcesoria do gniazd i kanały elektroinstalacyjne Strona 304 System telefoniczny Strona

Bardziej szczegółowo

PROMOCJE Internet po świetle

PROMOCJE Internet po świetle Cennik usług INTROLAN na dzień 01-07-2016 PROMOCJE Internet po świetle Pakiet (umowa 24 m-ce, podłączenie kablem światłowodowym ) FIBER-40 40Mbps FIBER-80 80Mbps FIBER-120 120Mbps FIBER-160 160Mbps Miesięczny

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ Warszawa, dnia 08.11.2013 r. Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ Dotyczy: postępowania na rozbudowę sieci lokalnej, strukturalnej i dedykowanej 230V w budynku Teatru Wielkiego Opery Narodowej,

Bardziej szczegółowo

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Instrukcja monta u ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Kamstrup Sp. zo.o., ul. Borsucza 40, 02-213 Warszawa TEL.: +(22) 577 11 00 FAX.: +(22) 577 11 11 Email: biuro@kamstrup.pl WEB: www.kamstrup.pl 1. Monta W nowych

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REL Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

E/15. 15.24 m 2 PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA. 10x15 32 LEGENDA: UWAGI: Pracownia J. Grzegorczyk

E/15. 15.24 m 2 PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA. 10x15 32 LEGENDA: UWAGI: Pracownia J. Grzegorczyk 15.4 m 10x15 3 05 04 043 56.13 m KOMUNIKACJA 06 47.15 m 030 WARSZTAT INFORM. LEGENDA: - puszka podłogowa na 1 gniazd Mosaic 45 np. UDH Q3 z pokrywą KDR1 Q3 i puszkami GB3 wyposażona w: - 6 gniazd 30V,

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

SIEMENS SIMATIC NET SCALANCE X-100. Instrukcja obs ugi Konwertery. Charakterystyka SCALANCE X-100 1. Sygnalizacja diod 2. Instalacja SCALANCE X-100 3

SIEMENS SIMATIC NET SCALANCE X-100. Instrukcja obs ugi Konwertery. Charakterystyka SCALANCE X-100 1. Sygnalizacja diod 2. Instalacja SCALANCE X-100 3 SIEMENS SIMATIC NET SCALANCE X-100 Charakterystyka SCALANCE X-100 1 Sygnalizacja diod 2 Instalacja SCALANCE X-100 3 Instrukcja obs ugi Konwertery 1. Charakterystyka SCALANCE X-100. Charakterystyka Typ

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe 1 Monta na szynie 35 mm wg EN 50022 Uznania, certyfikaty, dyrektywy: -S Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Maksymalne napiêcie zestyków -F Maksymalny pr¹d za³¹czania Obci¹ alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji elektrycznej PSU XL PRIVA-LITE SYSTEMS.

Przewodnik instalacji elektrycznej PSU XL PRIVA-LITE SYSTEMS. SYSTEMS www.glassolutions.eu ? T 1. Informacje ogólne 2 2. Opis 2 3. Instalacja 3 4. Pod³¹czenie przewodów przed³u aj¹cych do zasilacza 3-4 5. Uziemienie obramowania uziemiaj¹cego 5 6. Pod³¹czenie prze³¹cznika/odbiornika

Bardziej szczegółowo

System okablowania CopperTEN

System okablowania CopperTEN nieekranowane rozwi¹zanie dla sieci 10Gbit/s Ethernet Obecnie trwaj¹ce prace standaryzacyjne IEEE 802.3an dotycz¹ce transmisji Ethernetowej z przep³ywnoœci¹ 10Gbit/s okreœli³y wymagania transmisyjne toru

Bardziej szczegółowo

Elementy podłączeniowe.

Elementy podłączeniowe. Dziękujemy za wybór Sterboxa. Elementy podłączeniowe. Widoczne gniazdko do podłączenia kabla sieci komputerowej. Na górnej krawędzi gniazdko 12 stykowe, na dolnej 16 stykowe. Do tych gniazd podłącza się

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni 15 Nawiewniki JHP OPIS Nawiewniki JHP przeznaczone są do wyporowej dystrybucji powietrza. Przystosowane zostały do wentylacji pomieszczeń kuchennych, gdzie występują

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

Cariva Montaż łatwiejszy niż zwykle

Cariva Montaż łatwiejszy niż zwykle [ OSPRZ T EEKTROISTAACYJY ] Produkty i systemy Montaż łatwiejszy niż zwykle Cariva została zaprojektowana, by spełnić oczekiwania klientów. Łączy nowoczesną, prostą formę z niezawodnością, gwarantując

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci komputerowej oraz dedykowanej instalacji elektroenergetycznej w budynku Urzędu Urząd Gminy Wisznia Mała

Budowa sieci komputerowej oraz dedykowanej instalacji elektroenergetycznej w budynku Urzędu Urząd Gminy Wisznia Mała P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa sieci komputerowej oraz dedykowanej instalacji elektroenergetycznej w budynku Urzędu Gminy Wisznia Mała Inwestor: Urząd Gminy Wisznia Mała Obiekt: Urząd Gminy Wisznia

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY SIECIOWE DLA INSTALATORÓW

PRODUKTY SIECIOWE DLA INSTALATORÓW PRODUKTY SIECIOWE DLA INSTALATORÓW ASSMANN Network Technology, globalny producent z ponad -letnim doświadczeniem, jest profesjonalnym dostawcą w zakresie strukturalnych sieci kablowych. Pod marką DIGITUS

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

Termometry bimetaliczne

Termometry bimetaliczne TM 54.01 Seria termometrów o du ej wytrzyma³oœci Model 54 German Lloyd Approval (with feature liquid damping only) Odpowiednie w konstrukcjach maszyn, urz¹dzeñ, zbiorników. Dziêki zastosowaniu t³umienia

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY GARAZOWE Yett 01Wymiary bram: szerokość od 1800 do 3000 mm; wysokość od 1900 do 2700 mm. Segmentowe

Bardziej szczegółowo

PERFEKCJA TECHNOLOGII

PERFEKCJA TECHNOLOGII PERFEKCJA TECHNOLOGII grupa handlowa PRZEMIENNIKI CZÊSTOTLIWOŒCI Seria ic5 zasilanie 1-fazowe, moce od 0,4kW do 2,2kW, sterowanie wektorowe, wbudowany filtr RFI i potencjometr. Seria ie5 zasilanie 1-fazowe,

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

RM699B przekaÿniki miniaturowe

RM699B przekaÿniki miniaturowe 54 RM699B wersja (V) Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Maksymalne napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA dla REWOLUCJA-NET Marceli Kaczor

OFERTA HANDLOWA dla REWOLUCJA-NET Marceli Kaczor FORMULARZ OFERTOWY Miejscowość, data: Dane Oferenta: OFERTA HANDLOWA dla REWOLUCJA-NET Marceli Kaczor 1. Niniejszym oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi

Bardziej szczegółowo

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna SIEMENS SIMATIC NET Wyświetlacz LED 1 SCALANCE W786 Instrukcja obsługi Przycisk Reset 2 3 Demontaż / montaż obudowy Specyfikacja techniczna 4 SPIS TREŚCI 1.Wyświetlacz LED... 3 2.Przycisk Reset... 6 3.Demontaż

Bardziej szczegółowo

Szafy ARETA wielo-drzwiowe

Szafy ARETA wielo-drzwiowe Linia szaf z wiêksz¹ iloœci¹ drzwi dla rozdzielni mocy LV zosta³a wykonana na strukturze szaf. Specjalne zestawy monta owe pozwalaj¹ na dopasowanie takich rzeczy jak: - front z modu³ami drzwi wyposa onymi

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Zajęcia 1 c.d. Warstwa fizyczna, Ethernet

Sieci komputerowe. Zajęcia 1 c.d. Warstwa fizyczna, Ethernet Sieci komputerowe Zajęcia 1 c.d. Warstwa fizyczna, Ethernet Rola warstwy fizycznej Określa rodzaj medium transmisyjnego (np. światłowód lub skrętka) Określa sposób kodowania bitów (np. zakres napięć odpowiadających

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego 20-089 Lublin, ul. Biernackiego 9

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego 20-089 Lublin, ul. Biernackiego 9 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 20-471 Lublin ul. K. Olszewskiego 8 tel./fax ( 081 ) 444 10 28 NIP 712-23-25-439 Regon 430892451 E-mail sanit-gaz.lublin@wp.pl Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Produkcja zorganizowana jest w nastêpuj¹cych grupach asortymentowych:

Produkcja zorganizowana jest w nastêpuj¹cych grupach asortymentowych: Produkcja zorganizowana jest w nastêpuj¹cych grupach asortymentowych: Konfekcja miedzianych z³¹czy kablowych Konfekcja optycznych z³¹czy kablowych Monta wykonañ specjalnych wg indywidualnych yczeñ Klienta

Bardziej szczegółowo

SCHRACK ENERGIETECHNIK POLSKA OKABLOWANIE MIEDZIANE WWW.SCHRACK.COM

SCHRACK ENERGIETECHNIK POLSKA OKABLOWANIE MIEDZIANE WWW.SCHRACK.COM SCHRACK ENERGIETECHNIK POLSKA OKABLOWANIE MIEDZIANE WWW.SCHRACK.COM SPIS TREŚCI W PRZEGLĄD SYSTEMÓW SCHRACK NET HSE... 4 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTÓW SCHRACK KATEGORII 6/KLASY E... 5 NOWE NORMY... 5 STANDARYZOWANE

Bardziej szczegółowo

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX Wyświetlacz graficzny, monochromatyczny o rozmiarach 240 x 128 lub 128 x 64 piksele. 256 kb pamięci programu. 2 porty szeregowe.

Bardziej szczegółowo

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o. Warszawa 1999 SPIS TREŒCI 1. Opis koncepcji okablowania strukturalnego 7 1.1. Definicja okablowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

Temat 6.7. Projektowanie, montaż i konfiguracja sieci komputerowej

Temat 6.7. Projektowanie, montaż i konfiguracja sieci komputerowej Temat 6.7. Projektowanie, montaż i konfiguracja sieci komputerowej Normy okablowania strukturalnego PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ DLA REGIONALNEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W GRUDZIĄDZU

ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ DLA REGIONALNEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W GRUDZIĄDZU Załącznik do SIWZ ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ DLA REGIONALNEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W GRUDZIĄDZU I. ZAKRES: PROJEKT, MONTAś, URUCHOMIENIE, POMIARY, DOKUMENTACJA. Zakres prac obejmować będzie wszystkie

Bardziej szczegółowo

Kable kategorii 5E/ 6/ 6A/ 7/ 7A

Kable kategorii 5E/ 6/ 6A/ 7/ 7A VEMCO Sp. z o.o. - Cennik okablowania strukturalnego LEONI-KERPEN 2 Kable kategorii 5E/ 6/ 6A/ 7/ 7A Kable instalacyjne kat. 5E UTP Draka Comteq J-2YY Typ: U/UTP, 125 MHz, PVC Wymiary: 4x2xAWG 24/1 CD2743731

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Rozbudowa i przebudowa istniejącego obiektu przedszkola w Konstancinie-Jeziornie Inwestor: Miejs realizacji: Zarząd Gminny w Konstancinie-Jeziorna ul. Jaworskiego 3 Dz.Nr.10/28

Bardziej szczegółowo

3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004

3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004 3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004 Spis treœci Linia produktów miedzianych dla central. Linia produktów miedzianych dla central strona. Bloki i ³¹czówki

Bardziej szczegółowo

NS4. Anemostaty wirowe. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

NS4. Anemostaty wirowe. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Anemostaty wirowe NS4 Atesty Higieniczne: HK/B/1121/02/2007 HK/B/1121/04/2007 NS4 s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Pozwalaj¹ na uzyskanie nawiewu

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

TURBOWENT HYBRYDOWY - NET - obrotowa nasada kominowa

TURBOWENT HYBRYDOWY - NET - obrotowa nasada kominowa TURBOWENT HYBRYDOWY - NET - obrotowa nasada kominowa KATALOG ZDJÊCIE ZASADA DZIA ANIA Kierunek obrotu turbiny Wiatr Ci¹g kominowy OPIS Obrotowa nasada kominowa TURBOWENT HYBRYDOWY jest urz¹dzeniem dynamicznie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 42-506 Będzin ul. Kijowska 16. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane

PRZEDMIAR ROBÓT. 42-506 Będzin ul. Kijowska 16. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane "R E N M A R" 42-506 Będzin ul. Kijowska 16 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE EMITERNET DLA BUDYNKÓW WG NOWYCH PRZEPISÓW

OKABLOWANIE EMITERNET DLA BUDYNKÓW WG NOWYCH PRZEPISÓW OKABLOWANIE EMITERNET DLA BUDYNKÓW WG NOWYCH PRZEPISÓW W listopadzie 2012 roku ukazało się Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dotyczące zmiany warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ZP/ATI/ WIMiM/05/2010. Załącznik nr 6d

PRZEDMIAR. ZP/ATI/ WIMiM/05/2010. Załącznik nr 6d ZP/ATI/ WIMiM/05/2010 Załącznik nr 6d PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa laboratoriów naukowych w budynku Hali Technologicznej ADRES INWESTYCJI : Szczecin al. Piastów 19A INWESTOR : Zachodniopomorski

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

KABLE ŚWIATŁOWODOWE PANELE ŚWIATŁOWODOWE

KABLE ŚWIATŁOWODOWE PANELE ŚWIATŁOWODOWE KABLE ŚWIATŁOWODOWE UNIWERSALNY KABEL ŚWIATŁOWODOWY MM 4X50 OM3, LSOH, ANTYGRYZOŃ UNIWERSALNY KABEL ŚWIATŁOWODOWY MM 4X50 OM2, LSOH, ANTYGRYZOŃ UNIWERSALNY KABEL ŚWIATŁOWODOWY MM 4X62,5 OM1, LSOH, ANTYGRYZOŃ

Bardziej szczegółowo

Krzy led - Prestige Line

Krzy led - Prestige Line Specjalistyczne Meble do Aptek 62-070 D¹brówka gm. Dopiewo tel. +4861 8161311 kom +48 517 232 785 email: trawinski@aptekadesign.pl Krzy led - Prestige Line 1. Wyœwietlanie napisu APTEKA oraz trzech pierœcieni

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA SERII CRISTAL

KARTA KATALOGOWA SERII CRISTAL Sp. z o.o. Ul. Nowe osiedle 13 47-240 Bierawa tel. 77 4871 202 tel./fax. 77 4871 225 www.britop.pl britop@britop.pl KARTA KATALOGOWA SERII CRISTAL Nazwa wyrobu: Typ wyrobu: CRISTAL Oprawa oświetleniowa

Bardziej szczegółowo

P92 P93 P06 P09 P07 P08 P02 M00 M05 M03 M11

P92 P93 P06 P09 P07 P08 P02 M00 M05 M03 M11 107 LINEA LINEA OPIS SYSTEMU KOLORYSTYKA Linea to nowy system mebli biurowych w ofercie FURNIKO. Elementy systemu umo liwiaj¹ zabudowê stanowisk pracy w uk³adach typu ³awka. Blaty robocze wykonane z p³yt

Bardziej szczegółowo

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE Strona 1 z 7 INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE 1. Przedmowa Poduszka powietrzna niezależnie, czy czołowa, czy boczna, jest elementem wyposażenia, który uzupełnia ochronę jaką zapewnia pas bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Katalog elementów 2010 2010

Katalog elementów 2010 2010 Katalog elementów 2010 2010 Firma GET jest firm¹ dostarczaj¹c¹ profesjonalny sprzêt budowlany najwy szej jakoœci. Dzia³amy na rynku europejskim od 2004. W tym czasie nie tylko stworzyliœmy trzy linie rusztowañ

Bardziej szczegółowo

KVD. Regulatory sta³ego przep³ywu powietrza

KVD. Regulatory sta³ego przep³ywu powietrza Regulatory sta³ego u powietrza KVD SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator KVD umo liwia utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Modem ADSL2. Z portem USB i Ethernet. Szybki start ADSL2MUE(EU/LA) ZawartoϾ zestawu. Modem ADSL2

Modem ADSL2. Z portem USB i Ethernet. Szybki start ADSL2MUE(EU/LA) Zawartoœæ zestawu. Modem ADSL2 ivision of isco Systems, Inc. Zawartoœæ zestawu Modem SL2 Zasilacz sieciowy Kabel US thernetowy kabel sieciowy (Kat 5) Kabel telefoniczny RJ-11 Instrukcja obs³ugi i sterowniki na -Rom Instrukcja Szybki

Bardziej szczegółowo

DOSKONAŁE PARAMETRY OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ

DOSKONAŁE PARAMETRY OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ LEGRAND CABLING SYSTEM 2 DOSKONAŁE PARAMETRY OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ LCS 2 : OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ Kompletny system okablowania strukturalnego Nowości w ofercie: Szafy typu Rack 19

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Aplikacja interfejsu ethernetowego UNIV 2.0.2.0

Aplikacja interfejsu ethernetowego UNIV 2.0.2.0 Aplikacja interfejsu ethernetowego UNIV 2.0.2.0 1. Cechy: Interfejs ethernetowy systemu HAPCAN Napięcie zasilania z magistrali 10-24V Pobór prądu z magistrali 65mA Wbudowany moduł EM202, EM203 lub EM203A

Bardziej szczegółowo

NS8. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami

NS8. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami Anemostaty wirowe z ruchomymi kierownicami NS8 NS8 s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Ruchome kierownice pozwalaj¹ na dowolne kszta³towanie strumienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.versapers.com

Instrukcja obsługi. www.versapers.com Instrukcja obsługi www.versapers.com 20 Zasady bezpieczeństwa Prosimy zachować powyższe zasady bezpieczeństwa! Informacje dla użytkowników wyciskarki soków Versapers Spis treści 21 22 23 26 27 30 31 32

Bardziej szczegółowo

Elementy sprzętowe oraz programowe sieci

Elementy sprzętowe oraz programowe sieci Elementy sprzętowe oraz programowe sieci Elementy sprzętowe oraz programowe sieci Na sieci komputerowe składają się elementy sprzętowe oraz programowe. Do elementów sprzętowych sieci zaliczamy: Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0

Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0 Roger Access Control System Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0 Wersja dokumentu: Rev. C 1. PRZEZNACZENIE I DANE TECHNICZNE Obudowa metalowa ME-5 jest przeznaczona do instalacji urządzeń oraz modułów elektronicznych

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Planowanie sieci komputerowej. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Planowanie sieci komputerowej. mgr inż. Krzysztof Szałajko Planowanie sieci komputerowej mgr inż. Krzysztof Szałajko Co weźmiemy po uwagę? Wersja 1.0 2 / 31 Koszt Urządzenie centralne. Koncentrator? Switch? Jedno urządzenie centralne + bardzo długie połączenia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK

ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK w w w Idealne rozwiàzanie do mieszkaƒ i domów Idealne dla inwestorów, architektów i u ytkowników mieszkaƒ Jedna rozdzielnia dla elektryki, teletechniki i instalacji alarmowej

Bardziej szczegółowo

ELWOJ. Instalacje Elektryczne i Projekty ul. Woronicza 36 lok.13; 02-640 W-wa tel. 226467083; 0-602658123 elwoj@wp.pl www.elwoj.

ELWOJ. Instalacje Elektryczne i Projekty ul. Woronicza 36 lok.13; 02-640 W-wa tel. 226467083; 0-602658123 elwoj@wp.pl www.elwoj. egz.. nr dok.268/2014 ELWOJ Instalacje Elektryczne i Projekty ul. Woronicza 36 lok.13; 02-640 W-wa tel. 226467083; 0-602658123 elwoj@wp.pl INWESTOR OBIEKT INWESTYCJA STADIUM BRANŻA 00-626 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

Dla PlayStation 4 i urz¹dzeñ mobilnych WZMOCNIONY ZESTAW S UCHAWKOWY STEREO INSTRUKCJA OBS UGI RETALL.COM.PL

Dla PlayStation 4 i urz¹dzeñ mobilnych WZMOCNIONY ZESTAW S UCHAWKOWY STEREO INSTRUKCJA OBS UGI RETALL.COM.PL Dla PlayStation 4 i urz¹dzeñ mobilnych WZMOCNIONY ZESTAW S UCHAWKOWY STEREO INSTRUKCJA OBS UGI Gratulujemy zakupu zestawu s³uchawkowego Ear Force Sentinel Task Force Turtle Beach. Zachwycisz siê niezwyk³¹

Bardziej szczegółowo