3M Telecommunications Rozwi¹zania Sieciowe. Przewodnik Rozwi¹zañ Produktowych. dla Sieci Enterprise. Innowacje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3M Telecommunications Rozwi¹zania Sieciowe. Przewodnik Rozwi¹zañ Produktowych. dla Sieci Enterprise. Innowacje"

Transkrypt

1 3M Telecommunications Rozwi¹zania Sieciowe Przewodnik Rozwi¹zañ Produktowych dla Sieci Enterprise Innowacje

2 Rozwi¹zania Sieciowe Enterprise Wszystko - czego potrzebuje Twoja sieæ Rozwi¹zania Sieciowe Enterprise Wszystko - czego potrzebuje Twoja sieæ Rozwi¹zania Sieciowe 3M Enterprise obejmuj¹ pe³n¹ ofertê sprawdzonych i wydajnych rozwi¹zañ dla sieci miedzianych, œwiat³owodowych i mieszanych - miedziano/œwiat³owodowych. Klientom i Partnerom 3M udostêpniamy ogólnoœwiatowe wsparcie szkoleniowe i produktowe ze strony dostawcy posiadaj¹cego 40 letnie doœwiadczenie w sieciach telekomunikacyjnyh. Rozwi¹zania Sieciowe Volition Œwiat³owodowe Rozwi¹zania Po³¹czeniowe Wszystko - czego potrzebuje Twoja sieæ telekomunikacyjna i komputerowa, od ma³ych LAN-ów do du ych sieci kampusowych, od analogowej transmisji g³osu po cyfrow¹ transmisjê danych 10Gbps - systemy innowacyjne 3M oferuj¹ Tobie wydajne, niezawodne i cenowo-efektywne rozwi¹zania. Rozwi¹zania Sieciowe Volition Œwiat³owodowe Rozwi¹zania Po³¹czeniowe Miedziane Rozwi¹zania Po³¹czeniowe Rozwi¹zania Sieciowe Volition obejmuj¹ œwiat³owodowe i miedziane po³¹czenia, patchcordy, kable poziome i szkieletowe do zastosowañ wewnêtrznych i zewnêtrznych, oraz urz¹dzenia aktywne. Bez ró nicy jest, czy wybierasz produkty tylko z jednego segmentu produktowego, czy ze wszystkich - zosta³y one tak zaprojektowane, aby umo liwiæ Tobie zbudowanie i u ytkowanie wydajnej i niezawodnej sieci strukturalnej w Twoim przedsiêbiorstwie. Rozwi¹zania Sieciowe Volition obejmuj¹ unikalny system œwiat³owodowego okablowania strukturalnego, zapewniaj¹cy swobodê wyboru w projektowaniu i optymalizacji ca³okszta³tu architektury sieciowej. Obejmuj¹ równie nowoczesny system miedzianego okablowania strukturalnego kategorii 6, oferuj¹cy i zapewniaj¹cy pewn¹ transmisjê danych w oparciu o istniej¹ce standardy, jak równie umo liwiaj¹cy ³atw¹ migracjê w kierunku zastosowañ szerokopasmowych. Œwiat³owodowe Rozwi¹zania Po³¹czeniowe 3M oferuj¹ kompletn¹ liniê jedno- i wielomodowych œwiat³owodowych z³¹czy ferulowych, w³¹czaj¹c w to z³¹cza Hot Melt i Crimplok, w wersji zarówno ST, jak i SC. Uzupe³nieniem tej oferty s¹ patchcordy i pigtaile zakoñczone ró nymi pó³z³¹czami i ró nej d³ugoœci. Dostêpna jest równie szeroka gama urz¹dzeñ aktywnych i akcesorii, w³¹cznie z patch panelami 19 i szafkami dystrybucyjnymi. Wa nym elementem œwiat³owodowych rozwi¹zañ po³¹czeniowych jest spaw mechaniczny Fibrlok, dostêpny w wersji do w³ókien jedno- i wielomodowych. Portfolio Œwiat³owodowych Rozwi¹zañ Po³¹czeniowych obejmuje kompletn¹ liniê œwiat³owodowych z³¹czy ferulowych, spawów mechanicznych, kabli monta owych i akcesorii. Portfolio Miedzianych Rozwi¹zañ Po³¹czeniowych obejmuje prze³¹cznice, szafki i puszki dystrybucyjne, szyny monta owe i stela e. W ofercie jest równie szeroka gama gniazdek i oprawek telefonicznych. Elementy Rozwi¹zañ Sieciowych 3M Enterprise cechuje wysoki stopieñ innowacyjnoœci i niezawodnoœci, co stanowi du ¹ wartoœæ dla naszych Klientów. Ró norodnoœæ ³atwych w monta u i innowacyjnych rozwi¹zañ po³¹czeniowych, zapewniaj¹cych wysok¹ wydajnoœæ i pewnoœæ systemu, jest jedn¹ z cech oferty. Rewolucyjne ma³ogabarytowe z³¹cze œwiat³owodowe VF-45 pomog³o zredukowaæ z³o onoœæ sieci œwiat³owodowej, podczas gdy produkty miedziane 3M RJ45 zapewniaj¹ proste rozwi¹zania zakoñczeniowe - zaciskanie bez wykorzystania narzêdzi - wysok¹ niezawodnoœæ i parametry przekraczaj¹ce istniej¹ce standardy. Miedziane Rozwi¹zania Po³¹czeniowe Miedziane Rozwi¹zania Po³¹czeniowe 3M obejmuj¹ szerok¹ gamê z³¹czy nie wymagaj¹cych zdejmowania izolacji (IDC - Insulation Displacement Connector) przeznaczonych do transmisji g³osu i danych, oraz pe³n¹ ofertê akcesorii dodatkowych, w³¹czaj¹c w to stela e monta owe, szafki dystrybucyjne i zestawy narzêdziowe. Wszystkie produkty zawarte w tym segmencie zyska³y sobie powszechn¹ akceptacjê w przemyœle i rozpoznawane s¹ dziêki swoim dobrym parametrom oraz prostocie instalacji. 2 3

3 Rozwi¹zania Sieciowe Enterprise Wolnoœæ w projektowaniu sieci Rozwi¹zania Sieciowe Enterprise Wolnoœæ w projektowaniu sieci Sieæ scentralizowana W³ókno œwiat³owodowe, posiadaj¹ce praktycznie nieograniczone pasmo i zdolnoœæ do przenoszenia informacji na dalekie odleg³oœci, jest najlepiej wykorzystane w sieciach scentralizowanych. Sieci te posiadaj¹ wiêcej nieblokowanego pasma ni sieci o strukturze rozproszonej, i dlatego bardziej nadaj¹ siê do konwergentnej transmisji g³osu, obrazu i danych, wymagaj¹cej implementacji standardów jakoœciowych (QoS - Quality of Service). W³ókno œwiat³owodowe eliminuje punkty poœrednie sieci, co znacznie upraszcza jej strukturê i redukuje koszty. Sieæ scentralizowana jest najbardziej efektywn¹ i op³acaln¹ drog¹ do implementacji systemu FTTD (fibre to the desk). Centralny punkt dystrybucyjny Prze³¹czniki - Patch Panele Centrala abonencka Sieæ rozproszona Miedzy-budynkowy kabel szkieletowy MiedŸ Œwiat³owód Lokalne punkty dystrybucyjne Prze³¹czniki - Patch Panele Urz¹dzenia aktywne Kabel poziomy MiedŸ Œwiat³owód Urz¹dzenia aktywne Puszka po³¹czeniowa Wi¹zka kabli szkieletowych Opcjonalny lokalny punkt dystrybucyjny Patch Panele Kabel szkieletowy Kampusowy kabel szkieletowy W tradycyjnej strukturze okablowania strukturalalnego, kabel szkieletowy jest kablem œwiat³owodowym, a poszczególne poziome segmenty sieci sk³adaj¹ siê z miedzianych kabli skrêtkowych lub kabli œwiat³owodowych. Kabel szkieletowy w sieci wewn¹trzbudynkowej biegnie z prze³¹cznicy g³ównej do jednej lub wielu prze³¹cznic poziomych umieszczonych w lokalnych punktach dystrybucyjnych na ka dym piêtrze. W lokalnych punktach dystrybucyjnych znajduj¹ siê równie urz¹dzenia aktywne, takie jak: huby, koncentratory i prze³¹czniki. Centralny punkt dystrybucyjny Prze³¹czniki - Patch Panele Centrala abonencka Kabel poziomy Porównanie architektur sieciowych Dystrybucja strefowa Przesuniêcia, dodatki lub zmiany w otwartej strukturze biurowej mog¹ byæ szybko i efektywnie dokonywane za pomoc¹ punktów konsolidacyjnych, których zadaniem jest po³¹czenie sta³ych kabli poziomych z poziomymi kablami rozszerzaj¹cymi przypisanymi do poszczególnych obszarów. Przysuniêcie po³¹czeñ bli ej do u ytkownika koñcowego, nie tylko zwiêksza elastycznoœæ sieci, ale równie redukuje czas jej wy³¹czenia i koniecznoœæ zmiany okablowania, co mo e znacznie obni yæ koszty. 4 Aktywny punkt konsolidacyjny Pasywny punkt konsolidacyjny Kabel szkieletowy Kampusowy kabel szkieletowy Centralny punkt dystrybucyjny Prze³¹czniki - Patch Panele Centrala abonencka Kabel poziomy Poziomy kabel rozszerzaj¹cy Sieæ rozproszona Dystrybucja strefowa Sieæ scentralizowana Teoretyczna przepustowoœæ 1 Gbps 1 Gbps 10 Gbps Skalowalnoœæ szerokoœci pasma mo liwa a do 2.5 Gbps mo liwa a do 10 Gbps >10 Gbps z OM-3/SM Koszt skalowalnoœci sieci Wysoki Œrednio-wysoki Niski QOS / Bezpieczeñstwo Niski Œredni Wysoki Utrzymanie Trudne Trudne atwe Odpornoœæ na otoczenie Niska Œrednia Wysoka atwoœæ modyfikacji Œrednia do ma³ej Du a Œrednia Inwestycja wstêpna Koszt utrzymania

4 Sieæ rozproszona Szkielet œwiat³owodowy Dystrybucja strefowa Œwiat³owód strefowy W³aœciwoœci transmisyjne w³ókna œwiat³owodowego sprawiaj¹, e jest ono idealnym materia³em na szkielet sieci, poniewa w³aœnie w szkielecie nastêpuje koncentracja ca³ego ruchu. Dodatkowo, doskona³e parametry dla du ych odleg³oœci, czyni¹ w³ókno œwiat³owodowe najlepszym produktem do po³¹czeñ kampusowych pomiêdzy prze³¹cznicami budynkowymi. ŒPK ŒKK Zastosowanie w³ókna œwiat³owodowego do dystrybucji horyzontalnej jest ekonomiczn¹ alternatyw¹ stosowania œwiat³owodu w ca³ej sieci. Architektura ta jest szczególnie korzystna tam, gdzie wielu u ytkowników potrzebuje dostêp do sieci. Zapewnia ona równie ³atw¹ drogê migracji w kierunku aplikacji wymagaj¹cych szerszego pasma. Typowym przyk³adem pokazuj¹cym korzyœci tej architektury sieci s¹ sale konferencyjne i klasy. W takich przypadkach zwyk³y niezarz¹dzalny prze³¹cznik zapewni konwersjê miedÿ/w³ókno. U ytkownicy bêd¹ mieli dostêp do sieci za pomoc¹ miedzianych przewodów dostêpowych. Opcjonalny ŒKP Opcjonalny ŒPK Opcjonalny ŒPK ŒKK Opcjonalna trasa ŒKS ŒKS PRZ MKK MPK MKK MPK MPK MKP MKP MPK MPK ZM MKK Komputer MOG MPT Telefon MKK MKS Do budynkowej szafy dystrybucyjnej ŒKS W przypadku dystrybucji horyzontalnej, gdzie ruch jest mniej skoncentrowany, wystarczy w zupe³noœci okablowanie miedziane Kat.5e, które odpowiada wszystkim obecnym wymaganiom, zapewniaj¹c prêdkoœæ transmisji do 1 Gbps. Patrz¹c w przysz³oœæ, zwiêkszona wydajnoœæ systemu Kategorii 6 zapewnia wspieranie nowych aplikacji, gwarantuj¹c d³ug¹ ywotnoœæ naszej sieci. W otoczeniu stawiaj¹cym specjalne wymagania (bezpieczeñstwo, zak³ócenia elektryczne, dalekie odleg³oœci lub szerokie pasmo) powinno siê rozwa yæ mo liwoœæ zastosowania œwiat³owodu w ca³ej sieci. ŒPK PRZ ŒKK TC MKP ZM MKK Komputer MOG MPT Telefon MKS Do budynkowej szafy dystrybucyjnej Produkt Strona Produkt Strona MKK Miedziany kabel krosowy 29 MOG Miedziana oprawa gniazda 26 ZM Z³¹cze miedziane 24 MPT Miedziany przewód telefoniczny 31 MKP Miedziany kabel poziomy 28 PRZ Prze³¹cznik 35 MPK Miedziany panel krosowy 27 ŒPK Œwiat³owodowy panel krosowy 20 ŒKS Œwiat³owodowy kabel szkieletowy 18 MKS Miedziany kabel szkieletowy 29 MKK Miedziany kabel krosowy 29 MPT Miedziany przewód telefoniczny 31 ZŒ Z³¹cze œwiat³owodowe 14 ZM Z³¹cze miedziane 24 ŒKP Œwiat³owodowy kabel poziomy 17 MKP Miedziany kabel poziomy 28 MPK Miedziany panel krosowy 27 ŒPK Œwiat³owodowy panel krosowy 16 ŒKS Œwiat³owodowy kabel szkieletowy 18 MKS Miedziany kabel szkieletowy

5 Sieæ scentralizowana Fibre to the desk (FTTD) - Œwiat³owód do biurka Rozwi¹zania dla sieci scentralizowanych FTTD - Prowadzenie Bezpoœrednie Chocia w³ókno œwiat³owodowe stosowane jest w sieci szkieletowej ju od wielu lat, to jego pe³niejsze wykorzystanie jest rzadziej spotykane. Powszechnie natomiast znane s¹ zalety i doskona³e parametry techniczne œwiat³owodu: Szerokie pasmo - do 10Gbps dla w³ókna wielomodowego Odpornoœæ na interferencje - nie emituje zak³óceñ RFI i jest odporny na EMI Bezpieczeñstwo - bardzo trudny do pods³uchania Spe³nienie wymagañ us³ugowych pomiêdzy u ytkownikiem a prze³¹cznikiem - Maksymalizacja szerokoœci pasma dostêpnego dla u ytkownika koñcowego Bardziej efektywne wykorzystanie portów urz¹dzeñ - Poprawa bilansu kosztów Jeœli sieæ jest prawid³owo zaprojektowana, to jej w³aœciciel ma nie tylko gwarancjê najlepszych teraÿniejszych osi¹gów, ale mo e byæ pewny, e sieæ równie w przysz³oœci bêdzie wspiera³a najbardziej wymagaj¹ce aplikacje. W Prowadzeniu Bezpoœrednim dwu- lub czterow³óknowy kabel poziomy obs³uguj¹cy obszar roboczy zostaje poprowadzony bezpoœrednio z centralnego punktu dystrybucyjnego, a do gniazdka telekomunikacyjnego. Modu³owy blok IDC zapewnia wygodny punkt do pod³¹czenia tylko kabla telefonicznego, co eliminuje koniecznoœæ stosowania lokalnego punktu dystrybucyjnego. Blok modu³owy, montowany na listwie monta owej, mo e byæ dostarczony w ró nych konfiguracjach (wolnostoj¹cy lub naœcienny). MSD MM KM Ma³e wymiary - kabel œwiat³owodowy dla 6 stanowisk ma œrednicê kabla miedzianego Kat.5e Du e odleg³oœci - dostêpna d³ugoœæ kana³u znacznie wiêksza od 100m Najwiêkszymi zaletami w³ókna œwiat³owodowego s¹ niew¹tpliwie du e odleg³oœci i szerokie pasmo. Daje to projektantom sieci mo liwoœæ wprowadzenia szeregu korzystnych rozwi¹zañ, takich jak: Implementacja architektury scentralizowanej - Eliminacja lokalnych punktów dystrybucyjnych - U³atwienie serwisu Formatowanie farmy prze³¹czników wzd³u farmy serwerów - Poprawienie pasma, eliminacja zatorów Czy sieæ scentralizowana jest dro sza? Poni sze przyk³ady pokazuj¹ trzy alternatywne rozwi¹zania na wprowadzenie sieci scentralizowanej Prowadzenie Bezpoœrednie - kabel œwiat³owodowy prowadzony jest bezpoœrednio z centralnego punktu dystrybucyjnego, a do gniazdka telekomunikacyjnego Prowadzenie Bezpoœrednie z punktem spawów - jak wy ej, z dodatkowym punktem spawów rozdzielaj¹cym wielow³óknowy kabel szkieletowy na dwu- i czterow³óknowe kable poziome Pasywny punkt dystrybucyjny - wprowadzenie lopcjonalnego lokalnego punktu dystrybucyjnego z pasywn¹ prze³¹cznic¹ œwiat³owodow¹ MKP ŒKS GM Telefon MPT ZŒ ŒOG ŒKK KM Komputer ŒKS Do budynkowej szafy dystrybucyjnej MKS Proste porównanie kosztu elementów sk³adowych sieci nie da nam prawdziwego obrazu. Poniewa sieci s¹ projektowane tak, aby zapewniæ ich u ytkownikom okreœlone pasmo, niezale nie od poziomu wykorzystania sieci, lepszym sposobem bêdzie obliczenie kosztu 1Mbps pasma dostarczonego. 1 3M zleci³o firmie Tolly Group przygotowanie dokumentu porównuj¹cego koszt tradycyjnej sieci rozproszonej z œwiat³owodow¹ sieci¹ scentralizowan¹. Porównanie dotyczy kosztów na u ytkownika. Wykorzystuj¹c ten sam projekt sieci porównano, w tym samym dokumencie koszt dla 267 u ytkowników. Sieæ rozproszone Kat.5e (16-portowe prze³¹czniki brzegowe z gigabitow¹ transmisj¹ w górê) Œwiat³owodowa sieæ scentralizowana Koszt na u ytkownika $ $ Koszt dla 267 u ytkowników $ 257, $ 215, Pasmo dostêpne dla u ytkownika 62,5 Mbps 100 Mbps Ca³kowite pasmo dostarczone Mbps Mbps Koszt na Mbps dostarczony $ $ 8.07 Powy sze obliczenia pokazuj¹, e w scentralizowanej sieci œwiat³owodowej 1Mbps jest o 48% tañszy ni w ekwiwalentnej sieci rozproszonej, przy równoczesnym dostarczeniu 160% pasma. 1 The Tolly Group White Paper No , Migrating to Fibre: The Case for Centralized Cabling Nale y wiêc zaznaczyæ, e ze wzrostem dostarczonego pasma architektura œwiat³owodowej sieci scentralizowanej staje siê tañsza dla 1Mbps pasma dostarczonego. Produkt Strona ŒKK Œwiat³owodowy kabel krosowy 20 ŒOG Œwiat³owodowa oprawa gniazda 16 ZŒ Z³¹cze œwiat³owodowe 14 ŒKS Œwiat³owodowy kabel szkieletowy 18 MPT Miedziany przewód telefoniczny 31 GM Gniazdo miedziane 24 MKP Miedziany kabel poziomy 28 MSD Miedziana szafka dystrybucyjna 34 MM Modu³ miedziany 25 KM Krosówka miedziana - MKS Miedziany kabel szkieletowy 29 KM Konwerter mediów (opcjonalny)

6 Rozwi¹zania dla sieci scentralizowanych FTTD - Prowadzenie Bezpoœrednie z punktem spawów Rozwi¹zania dla sieci scentralizowanych FTTD - Pasywny punkt dystrybucyjny Podobnie jak Prowadzenie Bezpoœrednie, tylko z wprowadzonym dodatkowym punktem spawów, w celu rozdzielenia wychodz¹cego z budynkowej szafy dystrybucyjnej wielow³óknowego kabla œwiat³owodowego na dwu- lub czterow³óknowe kable poziome obs³uguj¹ce dany obszar roboczy. W tym przypadku pasywna prze³¹cznica œwiat³owodowa zainstalowana w punkcie dystrybucyjnym zapewnia wygodn¹ obs³ugê kabli œwiat³owodowych obszaru roboczego. Kable miedziane biegn¹ tak samo, jak w dwóch wczeœniejszych przypadkach. MM KM MM ŒSS ŒKS MKS MM ZŒ MSD KM ŒPK ŒKK ZŒ Produkt MKP ŒKP GM Telefon ZŒ MPT ŒOG Komputer ŒKK KM Strona ŒKS Œwiat³owodowy kabel krosowy 20 ŒOG Œwiat³owodowa oprawa gniazda 16 ZŒ Z³¹cze œwiat³owodowe 14 ŒKP Œwiat³owodowy kabel poziomy 17 ŒSS Œwiat³owodowa szafka spawów 17 ŒKS Œwiat³owodowy kabel szkieletowy 18 MPT Miedziany przewód telefoniczny 31 GM Gniazdo miedziane 24 MKP Miedziany kabel poziomy 28 MSD Miedziana szafka dystrybucyjna 34 MM Modu³ miedziany 25 KM Krosówka miedziana Customer Supplied MKS Miedziany kabel szkieletowy 29 KM Konwerter mediów (opcjonalny) 35 Do budynkowej szafy dystrybucyjnej Produkt MKP ŒKP ŒPK Telefon Komputer Strona ŒKK Œwiat³owodowy kabel krosowy 20 ŒOG Œwiat³owodowa oprawa gniazda 16 ZŒ Z³¹cze œwiat³owodowe 14 ŒKP Œwiat³owodowy kabel poziomy 17 ŒPK Œwiat³owodowy panel krosowy 16 MPT Miedziany przewód telefoniczny 31 GM Gniazdo miedziane 24 MKP Miedziany kabel poziomy 28 ZM Z³¹cze miedizane 24 MPK Miedziany panel krosowy 27 KM Konwerter mediów (opcjonalny) 35 ŒKS Œwiat³owodowy kabel szkieletowy 18 MKS Miedziany kabel szkieletowy 29 GM MPT ZŒ ŒOG ŒKK KM ŒKS Do budynkowej szafy dystrybucyjnej MKS 10 11

7 Lista produktów Produkty œwiat³owodowe Z³¹cza œwiat³owodowe (ZŒ) Œwiat³owodowe spawy mechaniczne (ŒSM) Œwiat³owodowe oprawy gniazd (ŒOG) Œwiat³owodowe panele krosowe (ŒPK) Œwiat³owodowa szafki spawów (ŒSS) Œwiat³owodowe kable poziome (ŒKP) Œwiat³owodowe kable szkieletowe (ŒKS) Œwiat³owodowe kable krosowe (ŒKK) Produkty miedziane Z³¹cza miedziane (ZM) Gniazda miedziane (GM) Modu³y miedziane (MM) Miedziane oprawy gniazd (MOP) Miedziane panele krosowe (MPK) Miedziane kable poziome (MKP) Miedziane kable szkieletowe (MKS) Miedziane kable krosowe (MKK) Miedziane przewody telefoniczne (MPT) Miedziane szafki dystrybucyjne (MSD) Produkty mieszane Zestawy czyszcz¹ce (ZC) Narzêdzia, zestawy i akcesoria (NZA) Konwertery mediów (KM) Prze³¹czniki (PRZ)

8 Produkty œwiat³owodowe Produkty œwiat³owodowe Opis Nr referencyjny Opis Nr referencyjny ZŒ - Z³¹cza œwiat³owodowe Gniazda VF-45 Gniazdo VF-45, wielomodowe Gniazdo VF-45, jednomodowe Zatrzask mocuj¹cy w³ókna w gnieÿdzie VF-45 Zatrzask mocuj¹cy w³ókna w gnieÿdzie VF-45, 900µm Pó³z³¹cza ST ST Hot-Melt, wielomodowe Pó³z³¹cze ST Hot-Melt,, wielomodowe, 125+, bia³a nasuwka Pó³z³¹cze ST Hot-Melt, wielomodowe, 125+, czerwona nasuwka Pó³z³¹cze ST Hot-Melt, wielomodowe, 125+, czarna nasuwka ST Crimplok, wielomodowe Pó³z³¹cze ST Crimplock, wielomodowe, 125+ ST Hot-Melt, jednomodowe Pó³z³¹cze ST Hot-Melt,, jednomodowe, 126, ó³ta nasuwka ST Epoxy, wielomodowe Pó³z³¹cze ST Epoxy,, wielomodowe, 125, czarna nasuwka Pó³z³¹cze ST Epoxy, wielomodowe, 125, czerwona nasuwka ST Epoxy, jednomodowe Pó³z³¹cze ST Epoxy, jednomodowe, 126, ó³ta nasuwka Pó³z³¹cze ST Epoxy, jednomodowe, 127, ó³ta nasuwka VOL-0001 VOL-0002 VOL-0011 VOL-0011A 6100-W 6100-R 6100-B YS 6105-B 6105-R Adaptery ST Adaptery ST, wielomodowe Adapter ST/ST simplex, wielomodowy, gwintowany, z nakrêtk¹ i podk³adk¹ Adapter ST/ST simplex, wielomodowy, gwintowany Adaptery ST, jednomodowe Adapter ST/ST duplex, jednomodowy, gwintowany Adapter ST/ST simplex, jednomodowy, gwintowany, z nakrêtk¹ i podk³adk¹ Adapter ST/ST simplex, jednomodowy, metalowy Adaptery hybrydowe Adapter hybrydowy SC/ST duplex, wielomodowy Adapter hybrydowy SC/ST duplex, jednomodowy Adaptery SC Adaptery SC, wielomodowe Adapter SC/SC duplex, wielomodowy, niebieski Adapter SC/SC duplex, wielomodowy, metalowy korpus Adapter SC/SC simplex, wielomodowy Adaptery SC, jednomodowe Adapter SC/SC duplex, jednomodowy Adapter SC/SC simplex, jednomodowy Adaptery FC Adapter FC/PC-FC/PC simplex, jednomodowy, kwadratowy ko³nierz Adapter FC/PC-FC/PC simplex, jednomodowy, otwór monta owy D ST/SC MM ST/SC SM M Pó³z³¹cza SC SC Hot-Melt, wielomodowe Pó³z³¹cze SC Hot-Melt, wielomodowe, 125+, bia³a nasuwka Pó³z³¹cze SC Hot-Melt, wielomodowe, 125+, bia³a nasuwka SC Hot-Melt, jednomodowe Pó³z³¹cze SC Hot-Melt, jednomodowe, 126, bia³a nasuwka SC Crimplok, wielomodowe Pó³z³¹cze SC Crimplok, wielomodowe, 125+ SC Epoxy, wielomodowe Pó³z³¹cze SC Epoxy, wielomodowe, 125+, be owa nasuwka SC Epoxy, jednomodowe Pó³z³¹cze SC Epoxy, jednomodowe, 126, bia³a nasuwka Pó³z³¹cze SC Epoxy, jednomodowe, 127, bia³a nasuwka 6300-W 6300-W BE Pó³z³¹cza FC FC Hot-Melt, wielomodowe Pó³z³¹cze FC Hot-Melt, wielomodowe, 125+, bia³a nasuwka FC Epoxy, wielomodowe Pó³z³¹cze FC Epoxy, wielomodowe, 125+, bia³a nasuwka FC Epoxy, jednomodowe Pó³z³¹cze FC Epoxy, jednomodowe, 126, bia³a nasuwka Pó³z³¹cze FC Epoxy, jednomodowe, 127, bia³a nasuwka

9 Produkty œwiat³owodowe Produkty œwiat³owodowe ŒSM - Œwiat³owodowe spawy mechaniczne Spaw mechaniczny Fibrlok, jednow³óknowy Uniwersalny spaw mechaniczny Fibrlok II 2529, 250 X 900 Uniwersalny spaw mechaniczny Fibrlok II 2529, 250 X Panele krosowe 19" na z³¹cza ST i SC, ze z³¹czami i zintegrowanym panelem czo³owym Panel krosowy wsuwany 19'', 1U, wyposa ony w 12 z³¹czy centruj¹cych ST MM Panel krosowy wsuwany 19'', 1U, wyposa ony w 24 z³¹cza centruj¹ce ST MM Panel krosowy wsuwany 19'', 1U, wyposa ony w 12 z³¹czy centruj¹cych ST/SC-Duplex MM Panel krosowy wsuwany 19'', 1U, wyposa ony w 24 z³¹cza centruj¹ce ST/SC-Duplex MM DE DE DE TBD Spaw mechaniczny Fibrlok, wielow³óknowy Spaw mechaniczny wielow³óknowy Fibrlok 2604 (4-w³ókna) Spaw mechaniczny wielow³óknowy Fibrlok 2612 (12-w³ókien) Wtyki zaœlepiaj¹ce do paneli krosowych i gniazd Volition Wtyk zaœlepiaj¹cy - bia³y Wtyk zaœlepiaj¹cy - jasnobia³y VOL-0300 VOL-0300B ŒOG - Œwiat³owodowe oprawy gniazd Obudowy naœcienne Volition Obudowa naœcienna VF-45, 80mm x 80mm, bia³a Obudowa naœcienna VF-45, 86mm x 86mm, bia³a Obudowa naœcienna VF-45, 80mm x 80mm, kremowa Obudowa naœcienna VF-45, modu³ 45mm x 80mm, bia³a Obudowa naœcienna VF-45, 210mm x 160mm x 60mm, bia³a, 6-portów Gniazda naœcienne ST na 2 x ST-Simplex (30 stopni) na 4 x ST-Simplex Gniazda naœcienne SC na 2 x SC-Duplex na 2 x SC-Duplex (30 stopni) VOL-0255W VOL-0256W VOL-0255C VOL-0257W 2552 SA VF-45 FIPTOST-70 FIPTOST-80 FIPTOSC-80 FIPTOSC-70 Panele krosowe naœcienne Volition Panel krosowy naœcienny, 6 portów Panel krosowy naœcienny, 12 portów Panel krosowy naœcienny, 24 porty ŒSS - Œwiat³owodowe szafki spawów Typ I: w³ókien, 300 x 300 x 85mm Typ II: w³ókien, 225 x 600 x 220mm Typ III: w³ókien, 425 x 600 x 210mm Typ IV: w³ókien, 650 x 600 x 210mm VOL-0406B VOL-0412B VOL-0424B VOL-0450 VOL-0451 VOL-0452 VOL-0453 Obudowy pod³ogowe Volition ( do zasobników Ackermanna GES(R) 2,4,6,7,9) Insert, Ackermann 3 x VF-45, 3 x Quante RJ45 Insert, Ackermann 3 x VF-45, 3 x Panduit RJ45 Insert, Ackermann 3 x VF-45, 2 x IBM RJ45 ŒPK - Œwiat³owodowe panele krosowe Panele krosowe Volition 19" Panel krosowy, wsuwany, 24 porty 1U Panel krosowy, wsuwany, 48 portów 2U Panel krosowy, wsuwany, 24 porty 1U Panel zarz¹dzaj¹cy kablami krosowymi Panele krosowe 19" na z³¹cza ST i SC, puste, ze zintegrowanym panelem czo³owym Panel krosowy wsuwany 19'', 1U, pusty, na 12 z³¹czy ST Panel krosowy wsuwany 19'', 1U, pusty, na 24 z³¹cza ST Panel krosowy wsuwany 19'', 1U, pusty, na 24 z³¹cza SC-Duplex Panel krosowy wsuwany 19'', 1U, pusty, na 12 z³¹czy SC-Duplex Panel krosowy wsuwany 19'', 1U, pusty, na 6 z³¹czy SC-Duplex VOL-0259 A VOL-0259 B VOL-0259 C VOL-0430-ES VOL-0432-ES VOL-0434-ES VOL-0499-E DE DE DE DE DE ŒKP - Œwiat³owodowe kable poziome Kable wielomodowe 50/125µm Poziomy 50/125µm, 2 w³ókna LSZH, 1km Poziomy 50/125µm, 4 w³ókna LSZH, 1km Poziomy 50/125µm, 2 w³ókna LSZH, 2km Poziomy 50/125µm, 4 w³ókna LSZH, 2km Kable wielomodowe 62.5/125µm Poziomy 62.5/125µm, 2 w³ókna LSZH, 1km Poziomy 62.5/125µm, 4 w³ókna LSZH, 1km Kable jednomodowe 9/125µm Poziomy jednomodowy, 2 w³ókna 9/125µm LSZH Poziomy jednomodowy, 4 w³ókna 9/125µm LSZH Kable hybrydowe jedno- / wielomodowe Poziomy hybrydowy, 2 w³ókna 9/125µm i 2 w³ókna 50/125µm LSZH Poziomy hybrydowy, 2 w³ókna 9/125µm i 2 w³ókna 62.5/125µm LSZH VOL-H52L1 VOL-H54L1 VOL-H52L2 VOL-H54L2 VOL-H62L1 VOL-H64L1 VOL-H92L1 VOL-H94L1 VOL-H954L1 VOL-H964L

10 Produkty œwiat³owodowe Produkty œwiat³owodowe ŒKS - Œwiat³owodowe kable szkieletowe Kable szkieletowe wewnêtrzne, wielomodowe 50/125µm 6 w³ókien LSZH 12 w³ókien LSZH 24 w³ókna LSZH 48 w³ókien LSZH 72 w³ókina LSZH 96 w³ókien LSZH Kable szkieletowe wewnêtrzne, wielomodowe 62.5/125µm 6 w³ókien LSZH 12 w³ókien LSZH 24 w³ókina LSZH 48 w³ókien LSZH 72 w³ókina LSZH 96 w³ókien LSZH Kable szkieletowe wewnêtrzne, jednomodowe 9/125µm 6 w³ókien LSZH 12 w³ókien LSZH 24 w³ókina LSZH 48 w³ókien LSZH 72 w³ókina LSZH 96 w³ókien LSZH VOL-B 56 VOL-B 512 VOL-B 524 VOL-B 548 VOL-B 572 VOL-B 596 VOL-B 66 VOL-B 612 VOL-B 624 VOL-B 648 VOL-B 672 VOL-B 696 VOL-B 96 VOL-B 912 VOL-B 924 VOL-B 948 VOL-B 972 VOL-B 99 Kable szkieletowe wewnêtrzno-zewnêtrzne, wzmocnienie aramidowe, wielomodowe 50/125µm 2 w³ókna w unitubie, elowany, wzmocnienie aramidowe, LSZH 4 w³ókna w unitubie, elowany, wzmocnienie aramidowe, LSZH 6 w³ókien w unitubie, elowany, wzmocnienie aramidowe, LSZH 8 w³ókien w unitubie, elowany, wzmocnienie aramidowe, LSZH 12 w³ókien w unitubie, elowany, wzmocnienie aramidowe, LSZH 24 w³ókna w unitubie, elowany, wzmocnienie aramidowe, LSZH 48 w³ókien w luÿnej tubie, elowany, wzmocnienie aramidowe, FRP, LSZH 72 w³ókna w luÿnej tubie, elowany, wzmocnienie aramidowe, FRP, LSZH 96 w³ókien w luÿnej tubie, elowany, wzmocnienie aramidowe, FRP, LSZH Kable szkieletowe wewnêtrzno-zewnêtrzne, wzmocnienie aramidowe, wielomodowe 62.5/125µm 2 w³ókna w unitubie, elowany, wzmocnienie aramidowe, LSZH 4 w³ókna w unitubie, elowany, wzmocnienie aramidowe, LSZH 6 w³ókien w unitubie, elowany, wzmocnienie aramidowe, LSZH 8 w³ókien w unitubie, elowany, wzmocnienie aramidowe, LSZH 12 w³ókien w unitubie, elowany, wzmocnienie aramidowe, LSZH 24 w³ókna w unitubie, elowany, wzmocnienie aramidowe, LSZH 48 w³ókien w luÿnej tubie, elowany, wzmocnienie aramidowe, FRP, LSZH 72 w³ókna w luÿnej tubie, elowany, wzmocnienie aramidowe, FRP, LSZH 96 w³ókien w luÿnej tubie, elowany, wzmocnienie aramidowe, FRP, LSZH Kable szkieletowe wewnêtrzno-zewnêtrzne, wzmocnienie aramidowe, jednomodowe 9/125µm 2 w³ókna w unitubie, elowany, wzmocnienie aramidowe, LSZH 4 w³ókna w unitubie, elowany, wzmocnienie aramidowe, LSZH 6 w³ókien w unitubie, elowany, wzmocnienie aramidowe, LSZH 8 w³ókien w unitubie, elowany, wzmocnienie aramidowe, LSZH 12 w³ókien w unitubie, elowany, wzmocnienie aramidowe, LSZH 24 w³ókna w unitubie, elowany, wzmocnienie aramidowe, LSZH 48 w³ókien w luÿnej tubie, elowany, wzmocnienie aramidowe, FRP, LSZH 72 w³ókna w luÿnej tubie, elowany, wzmocnienie aramidowe, FRP, LSZH 96 w³ókien w luÿnej tubie, elowany, wzmocnienie aramidowe, FRP, LSZH Kable szkieletowe wewnêtrzno-zewnêtrzne, wzmacniane w³óknem szklanym, wielomodowe 50/125µm 2 w³ókna w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, LSZH 4 w³ókna w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, LSZH 6 w³ókien w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, LSZH 8 w³ókien w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, LSZH 12 w³ókien w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, LSZH 24 w³ókna w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, LSZH 48 w³ókien w luÿnej tubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, FRP, LSZH 72 w³ókna w luÿnej tubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, FRP, LSZH 96 w³ókien w luÿnej tubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, FRP, LSZH Kable szkieletowe wewnêtrzno-zewnêtrzne, wzmacniane w³óknem szklanym, wielomodowe 62.5/125µm 2 w³ókna w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, LSZH 4 w³ókna w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, LSZH 6 w³ókien w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, LSZH 8 w³ókien w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, LSZH 12 w³ókien w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, LSZH 24 w³ókna w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, LSZH 48 w³ókien w luÿnej tubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, FRP, LSZH 72 w³ókna w luÿnej tubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, FRP, LSZH 96 w³ókien w luÿnej tubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, FRP, LSZH VOL-IO A52 VOL-IO A54 VOL-IO A56 VOL-IO A58 VOL-IO A512 VOL-IO A524 VOL-IO A548 VOL-IO A572 VOL-IO A596 VOL-IO A62 VOL-IO A64 VOL-IO A66 VOL-IO A68 VOL-IO A612 VOL-IO A624 VOL-IO A648 VOL-IO A672 VOL-IO A696 VOL-IO A924 VOL-IO A94 VOL-IO A96 VOL-IO A98 VOL-IO A912 VOL-IO A924 VOL-IO A948 VOL-IO A972 VOL-IO A996 VOL-IO G52 VOL-IO G54 VOL-IO G56 VOL-IO G58 VOL-IO G512 VOL-IO G524 VOL-IO G548 VOL-IO G572 VOL-IO G596 VOL-IO G62 VOL-IO G64 VOL-IO G66 VOL-IO G68 VOL-IO G612 VOL-IO G624 VOL-IO G648 VOL-IO G672 VOL-IO G

11 Produkty œwiat³owodowe Produkty œwiat³owodowe Kable szkieletowe wewnêtrzno-zewnêtrzne, wzmacniane w³óknem szklanym, jednomodowe 9/125µm 2 w³ókna w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, LSZH 4 w³ókna w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, LSZH 6 w³ókien w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, LSZH 8 w³ókien w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, LSZH 12 w³ókien w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, LSZH 24 w³ókna w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, LSZH 48 w³ókien w luÿnej tubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, FRP, LSZH 72 w³ókna w luÿnej tubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, FRP, LSZH 96 w³ókien w luÿnej tubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, FRP, LSZH Kable szkieletowe wewnêtrzno-zewnêtrzne, p³aszcz stalowy, wielomodowe 50/125µm 2 w³ókna w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, p³aszcz stalowy, LSZH 4 w³ókna w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, p³aszcz stalowy, LSZH 6 w³ókien w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, p³aszcz stalowy, LSZH 8 w³ókien w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, p³aszcz stalowy, LSZH 12 w³ókien w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, p³aszcz stalowy, LSZH 24 w³ókna w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, p³aszcz stalowy, LSZH 48 w³ókien w luÿnej tubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, p³aszcz stalowy, FRP, LSZH 72 w³ókna w luÿnej tubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, p³aszcz stalowy, FRP, LSZH 96 w³ókien w luÿnej tubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, p³aszcz stalowy, FRP, LSZH Kable szkieletowe wewnêtrzno-zewnêtrzne, p³aszcz stalowy, wielomodowe 62.5/125µm 2 w³ókna w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, p³aszcz stalowy, LSZH 4 w³ókna w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, p³aszcz stalowy, LSZH 6 w³ókien w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, p³aszcz stalowy, LSZH 8 w³ókien w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, p³aszcz stalowy, LSZH 12 w³ókien w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, p³aszcz stalowy, LSZH 24 w³ókna w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, p³aszcz stalowy, LSZH 48 w³ókien w luÿnej tubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, p³aszcz stalowy, FRP, LSZH 72 w³ókna w luÿnej tubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, p³aszcz stalowy, FRP, LSZH 96 w³ókien w luÿnej tubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, p³aszcz stalowy, FRP, LSZH Kable szkieletowe wewnêtrzno-zewnêtrzne, p³aszcz stalowy, jednomodowe 9/125µm 2 w³ókna w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, p³aszcz stalowy, LSZH 4 w³ókna w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, p³aszcz stalowy, LSZH 6 w³ókien w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, p³aszcz stalowy, LSZH 8 w³ókien w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, p³aszcz stalowy, LSZH 12 w³ókien w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, p³aszcz stalowy, LSZH 24 w³ókna w unitubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, p³aszcz stalowy, LSZH 48 w³ókien w luÿnej tubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, p³aszcz stalowy, FRP, LSZH 72 w³ókna w luÿnej tubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, p³aszcz stalowy, FRP, LSZH 96 w³ókien w luÿnej tubie, elowany, wzmocnienie w³óknem szklanym, p³aszcz stalowy, FRP, LSZH VOL-IO G92 VOL-IO G94 VOL-IO G96 VOL-IO G98 VOL-IO G912 VOL-IO G924 VOL-IO G948 VOL-IO G972 VOL-IO G996 VOL-IO S52 VOL-IO S54 VOL-IO S56 VOL-IO S58 VOL-IO S512 VOL-IO S524 VOL-IO S548 VOL-IO S572 VOL-IO S596 VOL-IO S62 VOL-IO S64 VOL-IO S66 VOL-IO S68 VOL-IO S612 VOL-IO S624 VOL-IO S648 VOL-IO S672 VOL-IO S696 VOL-IO S92 VOL-IO S94 VOL-IO S96 VOL-IO S98 VOL-IO S912 VOL-IO S924 VOL-IO S948 VOL-IO S972 VOL-IO S996 ŒKK - Œwiat³owodowe kable krosowe Œwiat³owodowe kable krosowe, duplex VF-45 /VF-45, wielomod 50/125µm, LSZH Patchcord, VF-45/VF-45, 50µm, LSZH, 1m Patchcord, VF-45/VF-45, 50µm, LSZH, 2m Patchcord, VF-45/VF-45, 50µm, LSZH, 3m Patchcord, VF-45/VF-45, 50µm, LSZH, 5m Œwiat³owodowe kable krosowe, duplex VF-45 /ST, wielomod 50/125µm, LSZH Patchcord, VF-45/ST, 50µm, LSZH, 1m Patchcord, VF-45/ST, 50µm, LSZH, 2m Patchcord, VF-45/ST, 50µm, LSZH, 3m Patchcord, VF-45/ST, 50µm, LSZH, 5m Œwiat³owodowe kable krosowe, duplex VF-45 /SC, wielomod 50/125µm, LSZH Patchcord, VF-45/SC, 50µm, LSZH, 1m Patchcord, VF-45/SC, 50µm, LSZH, 2m Patchcord, VF-45/SC, 50µm, LSZH, 3m Patchcord, VF-45/SC, 50µm, LSZH, 5m Œwiat³owodowe kable krosowe, duplex VF-45 /LC, wielomod 50/125µm, LSZH Patchcord, VF-45/LC, 50µm, LSZH, 1m Patchcord, VF-45/LC, 50µm, LSZH, 2m Patchcord, VF-45/LC, 50µm, LSZH, 3m Patchcord, VF-45/LC, 50µm, LSZH, 5m Œwiat³owodowe kable krosowe, duplex VF-45 /MT-RJ, wielomod 50/125µm, LSZH Patchcord, VF-45/MT-RJ, 50µm, LSZH, 1m Patchcord, VF-45/MT-RJ, 50µm, LSZH, 2m Patchcord, VF-45/MT-RJ, 50µm, LSZH, 3m Patchcord, VF-45/MT-RJ, 50µm, LSZH, 5m Œwiat³owodowe kable krosowe, duplex VF-45 /VF-45, wielomod 62.5/125µm, LSZH Patchcord, VF-45/VF-45, 62.5µm, LSZH, 1m Patchcord, VF-45/VF-45, 62.5µm, LSZH, 2m Patchcord, VF-45/VF-45, 62.5µm, LSZH, 3m Patchcord, VF-45/VF-45, 62.5µm, LSZH, 5m Œwiat³owodowe kable krosowe, duplex VF-45 /ST, wielomod 62.5/125µm, LSZH Patchcord, VF-45/ST, 62.5µm, LSZH, 1m Patchcord, VF-45/ST, 62.5µm, LSZH, 2m Patchcord, VF-45/ST, 62.5µm, LSZH, 3m Patchcord, VF-45/ST, 62.5µm, LSZH, 5m Œwiat³owodowe kable krosowe, duplex VF-45 /MT-RJ, wielomod 62.5/125µm, LSZH Patchcord, VF-45/MT-RJ, 62.5µm, LSZH, 1m Patchcord, VF-45/MT-RJ, 62.5µm, LSZH, 2m Patchcord, VF-45/MT-RJ, 62.5µm, LSZH, 3m Patchcord, VF-45/MT-RJ, 62.5µm, LSZH, 5m VOL-V5L1 VOL-V5L2 VOL-V5L3 VOL-V5L5 VOL-T5L1 VOL-T5L2 VOL-T5L3 VOL-T5L5 VOL-C5L1 VOL-C5L2 VOL-C5L3 VOL-C5L5 VOL-L5L1 VOL-L5L2 VOL-L5L3 VOL-L5L5 VOL-M5RL1 VOL-M5RL2 VOL-M5RL3 VOL-M5RL5 VOL-V6L1 VOL-V6L2 VOL-V6L3 VOL-V6L5 VOL-T6L1 VOL-T6L2 VOL-T6L3 VOL-T6L5 VOL-M6R/L1 VOL-M6R/L2 VOL-M6R/L3 VOL-M6R/L

12 Produkty œwiat³owodowe Produkty œwiat³owodowe Œwiat³owodowe kable krosowe, duplex VF-45 /SC, wielomod 62.5/125µm, LSZH Patchcord, VF-45/SC, 62.5µm, LSZH, 1m Patchcord, VF-45/SC, 62.5µm, LSZH, 2m Patchcord, VF-45/SC, 62.5µm, LSZH, 3m Patchcord, VF-45/SC, 62.5µm, LSZH, 5m Œwiat³owodowe kable krosowe, duplex VF-45 /LC, 62.5/125µm, LSZH Patchcord, VF-45/LC, 62.5µm, LSZH, 1m Patchcord, VF-45/LC, 62.5µm, LSZH, 2m Patchcord, VF-45/LC, 62.5µm, LSZH, 3m Patchcord, VF-45/LC, 62.5µm, LSZH, 5m Œwiat³owodowe kable krosowe, duplex VF-45 /VF-45, jednomod 9/125µm, LSZH Patchcord, VF-45/VF-45, SM LSZH, 1m Patchcord, VF-45/VF-45, SM LSZH, 2m Patchcord, VF-45/VF-45, SM LSZH, 3m Patchcord, VF-45/VF-45, SM LSZH, 5m Œwiat³owodowe kable krosowe, duplex VF-45 /ST, jednomod 9/125µm, LSZH Patchcord, VF-45/ST, SM LSZH, 1m Patchcord, VF-45/ST, SM LSZH, 2m Patchcord, VF-45/ST, SM LSZH, 3m Patchcord, VF-45/ST, SM LSZH, 5m Œwiat³owodowe kable krosowe, duplex VF-45 /SC, jednomod 9/125µm, LSZH Patchcord, VF-45/SC, SM LSZH, 1m Patchcord, VF-45/SC, SM LSZH, 2m Patchcord, VF-45/SC, SM LSZH, 3m Patchcord, VF-45/SC, SM LSZH, 5m VOL-C6L1 VOL-C6L2 VOL-C6L3 VOL-C6L5 VOL-L6L1 VOL-L6L2 VOL-L6L3 VOL-L6L5 VOL-V9L1 VOL-V9L2 VOL-V9L3 VOL-V9L5 VOL-T9L1 VOL-T9L2 VOL-T9L3 VOL-T9L5 VOL-C9L1 VOL-C9L2 VOL-C9L3 VOL-C9L5 Œwiat³owodowe kable krosowe, duplex ST-ST, wielomod 50/125µm ST-ST patchcord duplex wielomod 50/125µm, 1m ST-ST patchcord duplex wielomod 50/125µm, 2m ST-ST patchcord duplex wielomod 50/125µm, 5m Œwiat³owodowe kable krosowe, duplex ST-ST, wielomod 62.5/125µm ST-ST patchcord duplex wielomod 62.5/125µm, szary, 1m ST-ST patchcord duplex wielomod 62.5/125µm, szary, 2m ST-ST patchcord duplex wielomod 62.5/125µm, szary, 5m Œwiat³owodowe kable krosowe, duplex SC-SC, wielomod 50/125µm SC-SC patchcord duplex wielomod 50/125µm, 1m SC-SC patchcord duplex wielomod 50/125µm, 2m SC-SC patchcord duplex wielomod 50/125µm, 5m Œwiat³owodowe kable krosowe, duplex SC-SC, wielomod 62.5/125µm SC-SC patchcord duplex wielomod 62.5/125µm, szary, 1m SC-SC patchcord duplex wielomod 62.5/125µm, szary, 2m SC-SC patchcord duplex wielomod 62.5/125µm, szary, 5m Œwiat³owodowe kable krosowe, duplex ST-SC, wielomod 50/125µm ST-SC patchcord duplex wielomod 50/125µm, szary, 1m ST-SC patchcord duplex wielomod 50/125µm, szary, 2m ST-SC patchcord duplex wielomod 50/125µm, szary, 5m Œwiat³owodowe kable krosowe, duplex ST-SC, wielomod 62.5/125µm ST-SC patchcord duplex wielomod 62.5/125µm, 1m ST-SC patchcord duplex wielomod 62.5/125µm, 2m ST-SC patchcord duplex wielomod 62.5/125µm, 5m BANAN-AX0001 BANAN-AX0002 BANAN-AX0005 BANAN-AQ0001 BANAN-AQ0002 BANAN-AQ0005 BDBDB-AX0001 BDBDB-AX0002 BDBDB-AX0005 BDBDB-AQ0001 BDBDB-AQ0002 BDBDB-AQ0005 BANDB-AX0001 BANDB-AX0002 BANDB-AX0005 BANDB-AQ0001 BANDB-AQ0002 BANDB-AQ0005 Œwiat³owodowe kable krosowe, duplex VF-45 /MT-RJ, jednomod 9/125µm, LSZH Patchcord, VF-45/MT-RJ, SM LSZH, 1m Patchcord, VF-45/MT-RJ, SM LSZH, 2m Patchcord, VF-45/MT-RJ, SM LSZH, 3m Patchcord, VF-45/MT-RJ, SM LSZH, 5m VOL-M9L1 VOL-M9L2 VOL-M9L3 VOL-M9L5 Œwiat³owodowe kable krosowe, duplex MTRJ-ST, wielomod 50/125µm MTRJ-ST patchcord duplex wielomod 50/125µm, 1m MTRJ-ST patchcord duplex wielomod 50/125µm, 2m MTRJ-ST patchcord duplex wielomod 50/125µm, 5m Œwiat³owodowe kable krosowe, duplex MTRJ-SC, wielomod 50/125µm MTRJ-SC patchcord duplex wielomod 50/125µm, 1m MTRJ-SC patchcord duplex wielomod 50/125µm, 2m MTRJ-SC patchcord duplex wielomod 50/125µm, 5m BMTAN-AX0001 BMTAN-AX0002 BMTAN-AX0005 BMTDB-AX0001 BMTDB-AX0002 BMTDB-AX

13 Produkty miedziane Produkty miedziane ZM - Z³¹cza miedziane Z³¹cza Volition RJ45 K6 Z³¹cze Volition RJ45 K6, Kat. 6, UTP, bia³e Z³¹cze Volition RJ45 K6, Kat. 6, UTP, niebieskie Z³¹cze Volition RJ45 K6, Kat. 6, UTP, zielone Z³¹cze Volition RJ45 K6, Kat. 6, UTP, czerwone Z³¹cze Volition RJ45 K6, Kat. 6, UTP, ó³te Z³¹cze Volition RJ45 K6, Kat. 6, UTP, czarne Z³¹cze Volition RJ45 K6, Kat. 6, UTP, pomarañczowe Z³¹cze Volition RJ45 K6, Kat. 6, UTP, migda³owy Z³¹cze Volition RJ45 K6, Kat. 6, FTP, bia³e Z³¹cze Volition RJ45 K6, Kat. 6, STP, bia³e z ekranem Z³¹cza Volition RJ45 K5e Z³¹cze Volition RJ45 K5e, Kat. 5e, UTP, bia³e Z³¹cze Volition RJ45 K5e, Kat. 5e, FTP, bia³e Z³¹cze Volition RJ45 K5e, Kat. 5e, STP, bia³e z ekranem Z³¹cza Volition RJ45, Giga Z³¹cze Volition RJ45 Giga, Kat. 5e, UTP, jasnoszare Z³¹cze Volition RJ45 Giga, Kat. 5e, FTP, jasnoszare Z³¹cze Volition RJ45 Giga, Kat. 5e, STP, jasnoszare z ekranem VOL-OCK6-U VOL-OCK6-U-BL VOL-OCK6-U-G VOL-OCK6-U-R VOL-OCK6-U-Y VOL-OCK6-U-BK VOL-OCK6-U-O VOL-OCK6-U-AL VOL-OCK6-F VOL-OCK6-S VOL-OCK5E-U VOL-OCK5E-F VOL-OCK5E-S P28770AB P28771AB P28772AB Gniazda Volition RJ45, Qmax Gniazdo podtynkowe Volition, 2 porty, Qmax III, RAL1013 Gniazdo podtynkowe Volition, 2 porty, Qmax III, RAL9010 Gniazdo natynkowe Volition, 2 porty, Qmax III, RAL1013 Gniazdo natynkowe Volition, 2 porty, Qmax III, RAL9010 Gniazdo podtynkowe Volition ekranowane, 2 porty, Qmax III, RAL1013 Gniazdo podtynkowe Volition ekranowane, 2 porty, Qmax III, RAL9010 Gniazdo natynkowe Volition ekranowane, 2 porty, Qmax III, RAL1013 Gniazdo natynkowe Volition ekranowane, 2 porty, Qmax III, RAL9010 Gniazda Volition RJ45, Keystone Podtynkowe Gniazdo podtynkowe Volition, wyposa one w 2 x RJ45 K6, mocowanie centralne, keystone, be owe Gniazdo podtynkowe Volition, wyposa one w 2 x RJ45 K6, mocowanie centralne, keystone, bia³e Gniazdo podtynkowe Volition, wyposa one w 2 x RJ45 K6, keystone, be owe Gniazdo podtynkowe Volition, wyposa one w 2 x RJ45 K6, keystone, bia³e Gniazdo podtynkowe Volition, wyposa one w 1 x RJ45 K6, mocowanie centralne, keystone, be owe Gniazdo podtynkowe Volition, wyposa one w 1 x RJ45 K6, mocowanie centralne, keystone, bia³e Gniazdo podtynkowe Volition, wyposa one w 1 x RJ45 K6, keystone, be owe Gniazdo podtynkowe Volition, wyposa one w 1 x RJ45 K6, keystone, bia³e Natynkowe Gniazdo natynkowe Volition, wyposa one w 2 x RJ45 K6, keystone, be owe Gniazdo natynkowe Volition, wyposa one w 2 x RJ45 K6, keystone, bia³e Gniazdo natynkowe Volition, wyposa one w 1 x RJ45 K6, keystone, be owe Gniazdo natynkowe Volition, wyposa one w 1 x RJ45 K6, keystone, bia³e MM - Modu³y miedziane VOL-SGFCB-W2K VOL-SGFCW-W2K VOL-SGFB-W2K VOL-SGFW-W2K VOL-SGFCB-W1K VOL-SGFCW-W1K VOL-SGFB-W1K VOL-SGFW-W1K VOL-SGSB-W2K VOL-SGSW-W2K VOL-SGSB-W1K VOL-SGSW-W1K GM - Gniazda miedziane Gniazda Volition RJ45, Giga Przód gniazda pod k¹tem 30 w dó³ Gniazdo Volition RJ45 Giga, 8-pinowe, 22.5 x 45mm, Kat. 5e, UTP Gniazdo Volition RJ45 Giga, 9-pinowe, 22.5 x 45mm, Kat. 5e, FTP Gniazdo Volition RJ45 Giga, 22.5 x 45mm, Kat. 5e, STP Przód gniazda pionowy Gniazdo Volition RJ45 Giga, 8-pinowe, 22.5 x 45mm, Kat. 5e, UTP Gniazdo Volition RJ45 Giga, 8-pinowe, 45 x 45mm, Kat. 5e, UTP Gniazdo Volition RJ45 Giga, 8-pinowe, 25 x 50mm, Kat. 5e, UTP Gniazdo Volition RJ45 Giga, 8-pinowe, 50 x 50mm, Kat. 5e, UTP Gniazdo Volition RJ45 Giga, 9-pinowe, 22.5 x 45mm, Kat. 5e, FTP Gniazdo Volition RJ45 Giga, 9-pinowe, 45 x 45mm, Kat. 5e, FTP Gniazdo Volition RJ45 Giga, 9-pinowe, 25 x 50mm, Kat. 5e, FTP Gniazdo Volition RJ45 Giga, 9-pinowe, 50 x 50mm, Kat. 5e, FTP Gniazdo Volition RJ45 Giga, 22.5 x 45mm, Kat. 5e, STP Gniazdo Volition RJ45 Giga, 45 x 45mm, Kat. 5e, STP Gniazdo Volition RJ45 Giga, 25 x 50mm, Kat. 5e, STP Gniazdo Volition RJ45 Giga, 50 x 50mm, Kat. 5e, STP P28750AB P28751AB P28752AB P28753AB P28756AB P28759AB P28762AB P28754AB P28757AB P28760AB P28763AB P28755AB P28758AB P28761AB P28764AB Modu³y Quante SID -C Modu³ roz³¹czny SID-C, 10 par Modu³ roz³¹czny SID-CD, 10 par Modu³ roz³¹czny SID-C, 8 par Modu³ roz³¹czny SID-CD, 8 par Modu³ nieroz³¹czny SID-C, 8 par Modu³ nieroz³¹czny SID-C, 10 par Modu³ nieroz³¹czny SID-CT, 8 par Modu³ nieroz³¹czny SID-CT, 10 par Modu³ roz³¹czny SID-CT, 8 par Modu³ roz³¹czny SID-CT, 10 par Modu³y Quante STG 2000 Modu³ roz³¹czny STG2 C2 8, numeracja 1-8 po stronie krosowej, bia³y Modu³ roz³¹czny STG2 C2 10, numeracja 1-10 po stronie krosowej, bia³y Modu³ nieroz³¹czny STG2 U2 8, numeracje 1-8, z zabezpieczeniem wieloparowym, jasnoszary Modu³ nieroz³¹czny STG2 U2 10, numeracja 1-10, z zabezpieczeniem wieloparowym, jasnoszary Modu³ roz³¹czny STG2 C2 8, numeracja 1-8, z zabezpieczeniem wieloparowym, jasnoszary Modu³ roz³¹czny STG2 C2 10, numeracja 1-10, z zabezpieczeniem wieloparowym, jasnoszary Modu³ roz³¹czny STG2 C2 8, numeracja 1-8, z zabezpieczeniem jednoparowym, jasnoszary Modu³ roz³¹czny STG2 C2 10, numeracja 1-10, z zabezpieczeniem jednoparowym, jasnoszary C252800A C252818A C252807A C252825A C252801A C252819A C252802A C252820A 24 25

14 Produkty miedziane Produkty miedziane Modu³y Quante RCP Nieekranowane Modu³ nieroz³¹czny RCP, nieekranowany, 8 par, niebieski Modu³ nieroz³¹czny RCP, nieekranowany, 8 par, ó³ty Modu³ nieroz³¹czny RCP, nieekranowany, 8 par, zielony Modu³ nieroz³¹czny RCP, nieekranowany, 8 par, czerwony Modu³ nieroz³¹czny RCP, nieekranowany, 8 par, koœæ s³oniowa Modu³ nieroz³¹czny RCP, nieekranowany, boczne wejœcie kabla, 8 par, niebieski Modu³ nieroz³¹czny RCP, nieekranowany, boczne wejœcie kabla, 8 par, ó³ty Modu³ nieroz³¹czny RCP, nieekranowany, boczne wejœcie kabla, 8 par, zielony Modu³ nieroz³¹czny RCP, nieekranowany, boczne wejœcie kabla, 8 par, czerwony Modu³ nieroz³¹czny RCP, nieekranowany, boczne wejœcie kabla, 8 par, koœæ s³oniowa Ekranowane Modu³ roz³¹czny RCP, ekranowany, 8 par, niebieski Modu³ roz³¹czny RCP, ekranowany, 8 par, ó³ty Modu³ roz³¹czny RCP, ekranowany, 8 par, zielony Modu³ roz³¹czny RCP, ekranowany, 8 par, czerwony Modu³ roz³¹czny RCP, ekranowany, 8 par, koœæ s³oniowa MOG - Miedziane oprawy gniazd Oprawy gniazd Volition RJ45, Keystone Oprawki Volition, keystone Oprawka Volition 22.5 x 45 mm, 1 port, keystone, bia³a Oprawka Volition 45 x 45 mm, 1 port, keystone, bia³a Oprawka Volition 45 x 45 mm, 2 porty, keystone, bia³a Oprawki jednowlotowe Volition, keystone Oprawka jednowlotowa Volition, 2 porty, keystone, jasnobia³a Oprawka jednowlotowa Volition, 2 porty, keystone, biurowy bia³y Oprawka jednowlotowa Volition, 4 porty, keystone, jasnobia³a Oprawka jednowlotowa Volition, 4 porty, keystone, biurowy bia³y Oprawki jednowlotowe Volition U.K., keystone Oprawka jednowlotowa Volition U.K., 1 port, keystone, bia³a Oprawka jednowlotowa Volition U.K., 2 porty, keystone, bia³a Gniazda Volition, standard niemiecki, keystone Gniazdo podtynkowe Volition, standard niemiecki, 2 porty, keystone, be owe Gniazdo podtynkowe Volition, standard niemiecki, 2 porty, keystone, bia³e Gniazdo natynkowe Volition, standard niemiecki, 2 porty, keystone, be owe Gniazdo natynkowe Volition, standard niemiecki, 2 porty, keystone, bia³e Oprawy gniazd Volition RJ45, Giga Oprawki gniazd Volition, standard niemiecki, Giga Oprawka niemiecka Volition, podtynkowa 50 x 50, 2 porty, Giga, RAL1013 Oprawka niemiecka Volition, podtynkowa 50 x 50, 2 porty, Giga, RAL9010 Oprawka niemiecka Volition, natynkowa 50 x 50, 2 porty, Giga, RAL1013 Oprawka niemiecka Volition, natynkowa 50 x 50, 2 porty, Giga, RAL9010 Oprawki gniazd Volition, standard amerykañski, Giga Oprawka amerykañska Volition na 2 x RJ45, Giga P45920DA P45840DA P45839DA P45809DA P45734DA P45920CE P45840CE P45839CE P45809CE P45734CE P45920DH P45840DH P45839DH P45809DH P45734DH VOL-FP2M-F1K VOL-FP4M-F1K VOL-FP4M-F2K VOL-0712B VOL-0712 VOL-0714 VOL-0714B VOL-FPUK-1K VOL-FPUK-2K VOL-SGFB-F2K VOL-SGFW-F2K VOL-SGSB-F2K VOL-SGSW-F2K VOL-F5V2R1COW MPK - Miedziane panele krosowe Panele krosowe Volition RJ45 K Seria klasyczna Panel krosowy klasyczny Volition, 16 portów, matowy alu Panel krosowy klasyczny Volition, 24 porty, matowy alu Panel krosowy klasyczny Volition, 32 porty, matowy alu Panel krosowy klasyczny Volition, 48 portów, matowy alu Panel krosowy klasyczny Volition, 16 portów, czarny alu Panel krosowy klasyczny Volition, 24 porty, czarny alu Panel krosowy klasyczny Volition, 32 porty, czarny alu Panel krosowy klasyczny Volition, 48 portów, czarny alu Seria ekonomiczna Panel krosowy ekonomiczny Volition, podwójny, 16 portów, UTP, keystone, czarny alu Panel krosowy ekonomiczny Volition, podwójny, 24 porty, UTP, keystone, czarny alu Standard niemiecki Panel krosowy niemiecki Volition, 16 portów, keystone, matowy alu Panel krosowy niemiecki Volition, 24 porty, keystone, matowy alu Panel krosowy niemiecki Volition, z pokryw¹, 16 portów, keystone, matowy alu Panel krosowy niemiecki Volition, z pokryw¹, 24 porty, keystone, matowy alu Panele krosowe Volition RJ45 Giga i Qmax Seria Giga Panel krosowy Volition 19 x 1U x 70mm, 16 portów, Giga, matowy alu Panel krosowy Volition 19 x 1U x 70mm, 16 portów, Giga, czarny alu Panel krosowy Volition 19 x 1U x 100mm, 24 porty, Giga, matowy alu Panel krosowy Volition 19 x 1U x 100mm, 24 porty, Giga, czarny alu Panel krosowy Volition 19 x 2U x 100mm, 32 porty, Giga, matowy alu Panel krosowy Volition 19 x 2U x 100mm, 32 porty, Giga, czarny alu Panel krosowy Volition 19 x 2U x 130mm, 48 portów, Giga, matowy alu Panel krosowy Volition 19 x 2U x 130mm, 48 portów, Giga, czarny alu Panel krosowy Volition 19 x 1U, 16 portów, Giga, matowy alu Panel krosowy Volition 19 x 1U, 24 portów, Giga, matowy alu Seria Qmax Panel krosowy Volition, 16 portów, Qmax, pojedynczy ekran Panel krosowy Volition, 24 porty, Qmax, pojedynczy ekran Panel krosowy Volition, 16 portów, Qmax Panel krosowy Volition, 24 porty, Qmax Panele krosowe Kat.5e IDC Panel krosowy Volition 19 x 1U x 120mm IDC, 16 portów, UTP, be owy Panel krosowy Volition 19 x 1U x 120mm IDC, 24 porty, UTP, be owy Panel krosowy Volition 19 x 1U x 170mm IDC, 16 portów, ekranowany, UTP, be owy Panel krosowy Volition 19 x 1U x 170mm IDC, 16 portów, ekranowany, UTP, be owy Akcesoria do paneli K6/K5e Zaœlepka Volition, keystone, czarna Zaœlepka Volition, keystone, bia³a Ramka identyfikacji portu Volition, keystone, czerwona Ramka identyfikacji portu Volition, keystone, ó³ta Ramka identyfikacji portu Volition, keystone, zielona Ramka identyfikacji portu Volition, keystone, niebieska VOL-PPCA-F16K VOL-PPCA-F24K VOL-PPCA-F32K VOL-PPCA-F48K VOL-PPCB-F16K VOL-PPCB-F24K VOL-PPCB-F32K VOL-PPCB-F48K VOL-PPUD-F16K VOL-PPUD-F24K VOL -PPGA-W16K VOL-PPGA-W24K VOL-PGCA-W16K VOL-PGCA-W24K P33255AA P33355AA P33275AA P33375AA P33265AA P33365AA P33285AA P33385AA BK O300 VOL-PCC-R VOL-PCC-Y VOL-PCC-G VOL-PCC-B 26 27

15 Produkty miedziane Produkty miedziane MKP - Miedziane kable poziome MKS - Miedziane kable szkieletowe Kable Volition Kat.5e Kable UTP Kabel Volition Kat.5e, UTP, PCV, 4 pary, box 305m Kabel Volition Kat.5e, UTP, PCV, 4 pary, bêben 500m Kabel Volition Kat.5e, UTP, PCV, 4 pary, bêben 1000m Kabel Volition Kat.5e, UTP, PCV, 2 x 4 pary, bêben 500m Kabel Volition Kat.5e, UTP, PCV, 2 x 4 pary, bêben 1000m Kabel Volition Kat.5e, LSZH, PCV, 4 pary, box 305m Kabel Volition Kat.5e, LSZH, PCV, 4 pary, bêben 1000m Kabel Volition Kat.5e, LSZH, PCV, 2 x 4 pary, bêben 1000m Kable FTP Kabel Volition Kat.5e, FTP, PCV, 4 pary, box 305m Kabel Volition Kat.5e, FTP, PCV, 4 pary, bêben 1000m Kabel Volition Kat.5e, FTP, LSZH, 4 pary, box 305m Kabel Volition Kat.5e, FTP, LSZH, 4 pary, bêben 500m Kabel Volition Kat.5e, FTP, LSZH, 4 pary, bêben 1000m Kabel Volition Kat.5e, FTP, LSZH, 2 x 4 pary, bêben 500m Kabel Volition Kat.5e, FTP, LSZH, 2 x 4 pary, bêben 1000m Kable Volition Kat.6 Kable UTP Kabel Volition Kat.6, UTP, PCV, 4 pary, box 305m Kabel Volition Kat.6, UTP, PCV, 4 pary, bêben 500m Kabel Volition Kat.6, UTP, PCV, 4 pary, bêben 1000m Kabel Volition Kat.6, UTP, PCV, 2 x 4 pary, bêben 500m Kabel Volition Kat.6, UTP, PCV, 2 x 4 pary, bêben 1000m Kabel Volition Kat.6, UTP, LSZH, 4 pary, box 305m Kabel Volition Kat.6, UTP, LSZH, 4 pary, bêben 500m Kabel Volition Kat.6, UTP, LSZH, 4 pary, bêben 1000m Kabel Volition Kat.6, UTP, LSZH, 2 x 4 pary, bêben 500m Kabel Volition Kat.6, UTP, LSZH, 2 x 4 pary, bêben 1000m Kable FTP Kabel Volition Kat.6, FTP, LSZH, 4 pary, bêben 1000m Kabel Volition Kat.6, FTP, LSZH, 4 pary, bêben 500m Kabel Volition Kat.6, FTP, LSZH, 4 pary, bêben 1000m Kabel Volition Kat.6, FTP, LSZH, 2 x 4 pary, bêben 500m Kabel Volition Kat.6, FTP, LSZH, 2 x 4 pary, bêben 1000m Kable FFTP Kabel Volition Kat.6, FFTP, LSZH, 4 pary, bêben 500m Kabel Volition Kat.6, FFTP, LSZH, 4 pary, bêben 1000m Kabel Volition Kat.6, FFTP, LSZH, 2 x 4 pary, bêben 500m Kabel Volition Kat.6, FFTP, LSZH, 2 x 4 pary, bêben 1000m Kable Volition Kat.7 Kable SFTP Kabel Volition Kat.7, SFTP, LSZH, 4 pary, bêben 500m Kabel Volition Kat.7, SFTP, LSZH, 4 pary, bêben 1000m Kabel Volition Kat.7, SFTP, LSZH, 2 x 4 pary, bêben 500m Kabel Volition Kat.7, SFTP, LSZH, 2 x 4 pary, bêben 1000m VOL-5EUP4-305 VOL-5EUP4-500 VOL-5EUP VOL-5EUP8-500 VOL-5EUP VOL-5EUL4-305 VOL-5EUL VOL-5EUL VOL-5EFP4-305 VOL-5EFP VOL-5EFL4-305 VOL-5EFL4-500 VOL-5EFL VOL-5EFL8-500 VOL-5EFL VOL-6UP4-305 VOL-6UP4-500 VOL-6UP VOL-6UP8-500 VOL-6UP VOL-6UL4-305 VOL-6UL4-500 VOL-6UL VOL-6UL8-500 VOL-6UL VOL-6FP VOL-6FL4-500 VOL-6FL VOL-6FL8-500 VOL-6FL VOL-6FFL4-500 VOL-6FFL VOL-6FFL8-500 VOL-6FFL VOL-7SSL4-500 VOL-7SSL VOL-7SSL8-500 VOL-7SSL Kabel szkieletowy Volition Kat.5, FTP, LSZH, 32 pary, 1 m Kabel szkieletowy Volition Kat.5, UTP, PCV, 25 par, 1 m Kabel szkieletowy Volition Kat.5, UTP, PCV, 50 par, 1 m MKK - Miedziane kable krosowe Kable krosowe Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45 Kable krosowe UTP Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, UTP, PCV, 1 m Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, UTP, PCV, 2 m Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, UTP, PCV, 3 m Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, UTP, PCV, 4 m Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, UTP, PCV, 5 m Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 1 m Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 2 m Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 3 m Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 4 m Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 5 m Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 1 m, czerwony Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 2 m, czerwony Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 3 m, czerwony Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 5 m, czerwony Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 1 m, ó³ty Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 2 m, ó³ty Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 3 m, ó³ty Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 5 m, ó³ty Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 1 m, zielony Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 2 m, zielony Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 3 m, zielony Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 5 m, zielony Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 1 m, niebieski Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 2 m, niebieski Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 3 m, niebieski Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 5 m, niebieski Kable krosowe FTP Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, FTP, LSZH, 1 m Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, FTP, LSZH, 2 m Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, FTP, LSZH, 3 m Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, FTP, LSZH, 4 m Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, FTP, LSZH, 5 m Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, FTP, LSZH, 1 m, czerwony Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, FTP, LSZH, 2 m, czerwony Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, FTP, LSZH, 3 m, czerwony Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, FTP, LSZH, 5 m, czerwony Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, FTP, LSZH, 1 m, ó³ty Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, FTP, LSZH, 2 m, ó³ty Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, FTP, LSZH, 3 m, ó³ty VOL-5EFL32-M VOL-5UP25-M VOL-5UP50-M VOL-5EUP-L1 VOL-5EUP-L2 VOL-5EUP-L3 VOL-5EUP-L4 VOL-5EUP-L5 VOL-5EUL-L1 VOL-5EUL-L2 VOL-5EUL-L3 VOL-5EUL-L4 VOL-5EUL-L5 VOL-5EUL-L1-R VOL-5EUL-L2-R VOL-5EUL-L3-R VOL-5EUL-L5-R VOL-5EUL-L1-Y VOL-5EUL-L2-Y VOL-5EUL-L3-Y VOL-5EUL-L5-Y VOL-5EUL-L1-GR VOL-5EUL-L2-GR VOL-5EUL-L3-GR VOL-5EUL-L5-GR VOL-5EUL-L1-B VOL-5EUL-L2-B VOL-5EUL-L3-B VOL-5EUL-L5-B VOL-5EFL-L1 VOL-5EFL-L2 VOL-5EFL-L3 VOL-5EFL-L4 VOL-5EFL-L5 VOL-5EFL-L1-R VOL-5EFL-L2-R VOL-5EFL-L3-R VOL-5EFL-L5-R VOL-5EFL-L1-Y VOL-5EFL-L2-Y VOL-5EFL-L3-Y 28 29

16 Produkty miedziane Produkty miedziane Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, FTP, LSZH, 5 m, ó³ty Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, FTP, LSZH, 1 m, zielony Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, FTP, LSZH, 2 m, zielony Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, FTP, LSZH, 3 m, zielony Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, FTP, LSZH, 5 m, zielony Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, FTP, LSZH, 1 m, niebieski Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, FTP, LSZH, 2 m, niebieski Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, FTP, LSZH, 3 m, niebieski Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, FTP, LSZH, 5 m, niebieski Kable krosowe SFTP Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, SFTP, LSZH, 1 m Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, SFTP, LSZH, 2 m Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, SFTP, LSZH, 3 m Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, SFTP, LSZH, 4 m Kabel krosowy Volition Kat.5e, RJ45 - RJ45, SFTP, LSZH, 5 m Kable krosowe Volition Kat.6, RJ45 - RJ45 Kable krosowe UTP Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 1 m Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 2 m Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 3 m Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 4 m Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 5 m Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 1 m, czerwony Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 2 m, czerwony Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 3 m, czerwony Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 5 m, czerwony Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 1 m, ó³ty Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 2 m, ó³ty Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 3 m, ó³ty Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 5 m, ó³ty Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 1 m, zielony Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 2 m, zielony Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 3 m, zielony Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 5 m, zielony Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 1 m, niebieski Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 2 m, niebieski Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 3 m, niebieski Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, UTP, LSZH, 5 m, niebieski Kable krosowe SSTP Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, SSTP, LSZH, 1 m Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, SSTP, LSZH, 2 m Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, SSTP, LSZH, 3 m Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, SSTP, LSZH, 4 m Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, SSTP, LSZH, 5 m Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, SSTP, LSZH, 1 m, czerwony Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, SSTP, LSZH, 2 m, czerwony Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, SSTP, LSZH, 3 m, czerwony Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, SSTP, LSZH, 5 m, czerwony Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, SSTP, LSZH, 1 m, ó³ty VOL-5EFL-L5-Y VOL-5EFL-L1-GR VOL-5EFL-L2-GR VOL-5EFL-L3-GR VOL-5EFL-L5-GR VOL-5EFL-L1-B VOL-5EFL-L2-B VOL-5EFL-L3-B VOL-5EFL-L5-B VOL-5ESFL-L1 VOL-5ESFL-L2 VOL-5ESFL-L3 VOL-5ESFL-L4 VOL-5ESFL-L5 VOL-6UL-L1 VOL-6UL-L2 VOL-6UL-L3 VOL-6UL-L4 VOL-6UL-L5 VOL-6UL-L1-R VOL-6UL-L2-R VOL-6UL-L3-R VOL-6UL-L5-R VOL-6UL-L1-Y VOL-6UL-L2-Y VOL-6UL-L3-Y VOL-6UL-L5-Y VOL-6UL-L1-GR VOL-6UL-L2-GR VOL-6UL-L3-GR VOL-6UL-L5-GR VOL-6UL-L1-B VOL-6UL-L2-B VOL-6UL-L3-B VOL-6UL-L5-B VOL-6SSL-L1 VOL-6SSL-L2 VOL-6SSL-L3 VOL-6SSL-L4 VOL-6SSL-L5 VOL-6SSL-L1-R VOL-6SSL-L2-R VOL-6SSL-L3-R VOL-6SSL-L5-R VOL-6SSL-L1-Y Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, SSTP, LSZH, 2 m, ó³ty Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, SSTP, LSZH, 3 m, ó³ty Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, SSTP, LSZH, 5 m, ó³ty Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, SSTP, LSZH, 1 m, zielony Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, SSTP, LSZH, 2 m, zielony Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, SSTP, LSZH, 3 m, zielony Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, SSTP, LSZH, 5 m, zielony Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, SSTP, LSZH, 1 m, niebieski Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, SSTP, LSZH, 2 m, niebieski Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, SSTP, LSZH, 3 m, niebieski Kabel krosowy Volition Kat.6, RJ45 - RJ45, SSTP, LSZH, 5 m, niebieski MPT - Miedziane przewody telefoniczne Kable po³¹czeniowe Quante CBE - CBE UTP Pow³oka LSOH - 1 para Szarozielona poliwêglanowa obudowa, kabel UTP, okablowanie normalne, 0.5 m Szarozielona poliwêglanowa obudowa, kabel UTP, okablowanie normalne, 3.0 m Szarozielona poliwêglanowa obudowa, kabel UTP, okablowanie normalne, 4.0 m Szarozielona poliwêglanowa obudowa, kabel UTP, okablowanie normalne, 5.0 m Pow³oka LSOH - 2 pary Szarozielona poliwêglanowa obudowa, kabel UTP, okablowanie normalne, 0.5 m Szarozielona poliwêglanowa obudowa, kabel UTP, okablowanie normalne, 3.0 m Szarozielona poliwêglanowa obudowa, kabel UTP, okablowanie normalne, 4.0 m Szarozielona poliwêglanowa obudowa, kabel UTP, okablowanie normalne, 5.0 m Pow³oka LSOH - 4 pary Szarozielona poliwêglanowa obudowa, kabel UTP, okablowanie normalne, 0.5 m Szarozielona poliwêglanowa obudowa, kabel UTP, okablowanie normalne, 3.0 m Szarozielona poliwêglanowa obudowa, kabel UTP, okablowanie normalne, 4.0 m Szarozielona poliwêglanowa obudowa, kabel UTP, okablowanie normalne, 5.0 m Kable po³¹czeniowe Quante CBE - CBE UTP Pow³oka PCV - 1 para Pow³oka PCV - 2 pary Szarozielona poliwêglanowa obudowa, kabel UTP, okablowanie normalne, 0.5 m Szarozielona poliwêglanowa obudowa, kabel UTP, okablowanie normalne, 3.0 m Pow³oka PCV - 4 pary Szarozielona poliwêglanowa obudowa, kabel UTP, okablowanie normalne, 3.0 m L = 1 m L = 1 m L = 1 m VOL-6SSL-L2-Y VOL-6SSL-L3-Y VOL-6SSL-L5-Y VOL-6SSL-L1-GR VOL-6SSL-L2-GR VOL-6SSL-L3-GR VOL-6SSL-L5-GR VOL-6SSL-L1-B VOL-6SSL-L2-B VOL-6SSL-L3-B VOL-6SSL-L5-B P39421D5 P39421A5 P39431A5 P39431J5 P39431L5 P39431M5 P39412A5 P39422A5 P39432A5 P39442A5 P39442L5 P39442M5 P39424D5 P39424A5 P39434A5 P39444A5 P39444L5 P39444M5 P29811A5 P29812A5 P39813A5 P39814A5 P39815A5 P39819A5 P39816A5 P39817A5 P39818A

17 Produkty miedziane Produkty miedziane Pow³oka PCV - 1 para, okablowanie 7-8 Pow³oka PCV - 1 para, okablowanie 4-5 Pow³oka LSOH - 2 pary, okablowanie 568A Szarozielona poliwêglanowa obudowa, kabel UTP, okablowanie normalne, 0.5 m Pow³oka LSOH - 4 pary, okablowanie 568A Pow³oka PCV - 2 pary, okablowanie 568A Szarozielona poliwêglanowa obudowa, kabel UTP, okablowanie normalne, 0.5 m Pow³oka PCV - 4 pary, okablowanie 568A Szarozielona poliwêglanowa obudowa, kabel UTP, okablowanie normalne, 0.5 m Kable po³¹czeniowe Quante CBE - CBE FTP Pow³oka PCV - 1 para Szarozielona poliwêglanowa obudowa, kabel FTP, dren pod³¹czony do uziemienia, okablowanie normalne, 1.0 m Szarozielona poliwêglanowa obudowa, kabel FTP, dren pod³¹czony do uziemienia, okablowanie normalne, 2.0 m Pow³oka PCV - 2 pary Szarozielona poliwêglanowa obudowa, kabel FTP, dren pod³¹czony do uziemienia, okablowanie normalne, 1.5 m Szarozielona poliwêglanowa obudowa, kabel FTP, dren pod³¹czony do uziemienia, okablowanie normalne, 2.0 m Szarozielona poliwêglanowa obudowa, kabel FTP, dren pod³¹czony do uziemienia, okablowanie normalne, 3.0 m Pow³oka PCV - 4 pary Szarozielona poliwêglanowa obudowa, kabel FTP, dren pod³¹czony do uziemienia, okablowanie normalne, 1.0 m Szarozielona poliwêglanowa obudowa, kabel FTP, dren pod³¹czony do uziemienia, okablowanie normalne, 2.0 m Szarozielona poliwêglanowa obudowa, kabel FTP, dren pod³¹czony do uziemienia, okablowanie normalne, 3.0 m Kable po³¹czeniowe Quante CBE - RJ45 FTP (dren pod³¹czony do uziemienia, okablowanie EIA/TIA 568A) Pow³oka PCV - 2 pary, okablowanie 568A Szarozielona poliwêglanowa obudowa, 9-pinowy RJ45, kabel FTP, 0.5 m Szarozielona poliwêglanowa obudowa, 9-pinowy RJ45, kabel FTP, 2.0 m Szarozielona poliwêglanowa obudowa, 9-pinowy RJ45, kabel FTP, 3.0 m Pow³oka PCV - 4 pary, okablowanie 568A Szarozielona poliwêglanowa obudowa, 9-pinowy RJ45, kabel FTP, 0.5 m Szarozielona poliwêglanowa obudowa, 9-pinowy RJ45, kabel FTP, 2.0 m Szarozielona poliwêglanowa obudowa, 9-pinowy RJ45, kabel FTP, 3.0 m Kable po³¹czeniowe Quante CBE - CBE SFTP Pow³oka LSOH - 1 para Metalowa obudowa, kabel SFTP, 360 kontakt z ekranem kabla, okablowanie normalne, 0.5 m Metalowa obudowa, kabel SFTP, 360 kontakt z ekranem kabla, okablowanie normalne, 1.0 m Metalowa obudowa, kabel SFTP, 360 kontakt z ekranem kabla, okablowanie normalne, 3.0 m Metalowa obudowa, kabel SFTP, 360 kontakt z ekranem kabla, okablowanie normalne, 4.0 m Metalowa obudowa, kabel SFTP, 360 kontakt z ekranem kabla, okablowanie normalne, 5.0 m P39827F5 P39827A5 P39829F5 P39829A5 P39362D5 P39362F5 P39362A5 P39364A5 P39824D5 P39824A5 P39825A5 P39826D5 P39826A5 P29361A5 P29362A5 P39472A5 P39482A5 P39492A5 P39474A5 P39484A5 P39494A5 P39370D5 P39370A5 P39372A5 P39374D5 P39374A5 P39376A5 P39125D5 P39125A5 P39135A5 P39135J5 P39135L5 P39135M5 Pow³oka LSOH - 2 pary Metalowa obudowa, kabel SFTP, 360 kontakt z ekranem kabla, okablowanie normalne, 0.5 m Metalowa obudowa, kabel SFTP, 360 kontakt z ekranem kabla, okablowanie normalne, 1.0 m Metalowa obudowa, kabel SFTP, 360 kontakt z ekranem kabla, okablowanie normalne, 3.0 m Metalowa obudowa, kabel SFTP, 360 kontakt z ekranem kabla, okablowanie normalne, 4.0 m Metalowa obudowa, kabel SFTP, 360 kontakt z ekranem kabla, okablowanie normalne, 5.0 m Pow³oka LSOH - 4 pary Metalowa obudowa, kabel SFTP, 360 kontakt z ekranem kabla, okablowanie normalne, 0.5 m Metalowa obudowa, kabel SFTP, 360 kontakt z ekranem kabla, okablowanie normalne, 1.0 m Metalowa obudowa, kabel SFTP, 360 kontakt z ekranem kabla, okablowanie normalne, 3.0 m Metalowa obudowa, kabel SFTP, 360 kontakt z ekranem kabla, okablowanie normalne, 4.0 m Metalowa obudowa, kabel SFTP, 360 kontakt z ekranem kabla, okablowanie normalne, 5.0 m Pow³oka PCV - 1 para Metalowa obudowa, kabel SFTP, 360 kontakt z ekranem kabla, okablowanie normalne, 0.5 m Metalowa obudowa, kabel SFTP, 360 kontakt z ekranem kabla, okablowanie normalne, 1.0 m Pow³oka PCV - 2 pary Metalowa obudowa, kabel SFTP, 360 kontakt z ekranem kabla, okablowanie normalne, 0.5 m Metalowa obudowa, kabel SFTP, 360 kontakt z ekranem kabla, okablowanie normalne, 1.0 m Metalowa obudowa, kabel SFTP, 360 kontakt z ekranem kabla, okablowanie normalne, 3.0 m Pow³oka PCV - 4 pary Metalowa obudowa, kabel SFTP, 360 kontakt z ekranem kabla, okablowanie normalne, 1.0 m Metalowa obudowa, kabel SFTP, 360 kontakt z ekranem kabla, okablowanie normalne, 3.0 m Kable po³¹czeniowe Quante CBE - RJ45 SFTP Pow³oka LSOH - 1 para, okablowanie 7-8 Metalowa obudowa, kabel SFTP, 360 kontakt z ekranem kabla, okablowanie normalne, 1.0 m Pow³oka LSOH - 1 para, okablowanie 4-5 Metalowa obudowa, kabel SFTP, 360 kontakt z ekranem kabla, okablowanie normalne, 1.0 m Pow³oka LSOH - 2 pary, okablowanie 568A Pow³oka LSOH - 4 pary, okablowanie 568A Pow³oka PCV - 2 pary, okablowanie 568A Metalowa obudowa, kabel SFTP, 360 kontakt z ekranem kabla, okablowanie normalne, 1.0 m Pow³oka PCV - 4 pary, okablowanie 568A Kable po³¹czeniowe Quante CBE - CBE, skrzy owane Pow³oka PCV - 2 pary Pomarañczowo-szara poliwêglanowa obudowa, kabel UTP, 1.0 m Pomarañczowo-szara poliwêglanowa obudowa, kabel UTP, 2.0 m Pow³oka PCV - 4 pary Pomarañczowo-szara poliwêglanowa obudowa, kabel UTP, 1.0 m Pomarañczowo-szara poliwêglanowa obudowa, kabel UTP, 2.0 m L = 1 m CBE RJ masa masa L = 2 m CBE RJ L = 2 m CBE RJ P39116A5 P39126A5 P39136A5 P39146A5 P39146L5 P39146M5 P39128D5 P39128A5 P39138A5 P39148A5 P39148L5 P39148M5 P39801A5 P39802A5 P39803A5 P39804A5 P39805A5 P39809A5 P39806A5 P39807A5 P39808A5 P39378F5 P39378A5 P39380F5 P39380A5 P39366A5 P39368A5 P39821A5 P39822A5 P39823A5 P39835A5 P39836A5 P39837A5 P39838A

18 Produkty miedziane Produkty mieszane Kable po³¹czeniowe Quante CBE z obwodem Pow³oka PCV - 1 para Kabel UTP, 1.0m Pow³oka PCV - 2 pary Kabel UTP, 1.0m Kabel UTP, 2.0m MSD - Miedziane szafki dystrybucyjne Puszki dystrybucyjne 3M VKA dla par VKA 2 / DIN-SID-C, 8 listew 10-parowych (SID-C) VKA 4 / DIN-SID-C, 6 listew 20-parowych (SID-CD) lub 16 listew 10-parowych (SID-C) VKA 8 / DIN-SID-C, 12 listew 20-parowych (SID-C) lub 32 listwy 10-parowe (SID-C) VKA 12 / DIN-SID-C, 24 listwy 20-parowe (SID-CD) lub 64 listwy 10-parowe (SID-C) P29320A5 P29332F5 P29332A ZC - Zestawy czyszcz¹ce Serwisowy zestaw czyszcz¹cy VF-45 P³yn czyszcz¹cy VF-45, butelka 473ml Zestaw do mechanicznego czyszczenia VF-45 Chusteczki czyszcz¹ce do zestawu mechanicznego Serwisowy zestaw czyszcz¹cy VF-45 do zainstalowanych gniazd i wtyków NZA - Narzêdzia, zestawy, akcesoria MiedŸ Narzêdzie ekstrakcyjne Narzêdzie standardowe SID Narzêdzie uniwersalne dla systemu IDC - STG, QSA i 71 Œwiat³owód Zestaw narzêdziowy do instalacji VF-45 Referencyjny kabel testowy ST, 50µm Referencyjny kabel testowy SC, 50µm Referencyjny kabel testowy ST, 62.5µm Referencyjny kabel testowy SC, 62.5µm Tacka monta owa Fibrlok Zestaw narzêdziowy Fibrlok z obcinark¹ T&B Zestaw narzêdziowy Fibrlok bez obcinarki T&B Zestaw narzêdziowy Multi Fibrlok Zestaw do monta u kabli tasiemkowych Uniwersalny zestaw monta owy Hot Melt do z³¹czy ST, SC i FC (230V) Uniwersalny zestaw monta owy Crimplok do z³¹czy ST i SC Maszyna polerska Hot Melt 230V VOL-0570 VOL-0570A VOL-0570B VOL-0570C VOL C234037A VOL-0562 GEN-REF 050-ST GEN-REF 050-SC GEN-REF 062-ST GEN-REF 062-SC E KM - Konwertery mediów Szyny monta owe Szyna monta owa SID-C, 100 par, 17.5mm Szyna monta owa SID-C, 200 par, 17.5mm Szyna monta owa SID-C, 100 par, 22.5mm Szyna monta owa SID-C, 200 par, 22.5mm Stacjonarne konwertery mediów Konwerter 10 Base T-10 Base FL (wersja PC) EU Konwerter 10 Base T-10 Base FL (wersja PC) UK Konwerter 10 Base T-10 Base FL (wersja PC) bez zasilacza Zasilacz z wtyczk¹ sieciowa UK Zasilacz z wtyczk¹ sieciow¹ EU 100 Base-FX, 1300nm, EU 100 Base-FX, 1300nm, UK 100 Base-FX, 1300nm, bez zasilacza Konwertery mediów montowane na stojakach 19" 6 portów, 10 Base-T - 10 Base-FL, zestaw zasilaj¹cy EU+UK 12 portów, 10 Base-T 10 Base-FL, zestaw zasilaj¹cy EU+UK 24 portów, 10 Base-T 10 Base-FL, zestaw zasilaj¹cy EU+UK 12 portów, 100 Base-FX, 1300nm, EU 12 portów, 100 Base-FX, 1300nm, UK 12 Port, 100 Base-FX, 1300nm, zasilacz uniwersalny VOL EU VOL UK VOL-0201-X VOL-0201-PS-EU VOL-0201-PS-UK VOL-M100FX-U VOL-M100FX-UK VOL-M100FX-X VOL-M10FL-06 VOL-M10FL-12 VOL-0202 KIT VOL-M100FX-12-EUR VOL-M100FX-12-UK VOL-M100FX-12-X PRZ - Prze³¹czniki Prze³¹cznik 8 portów 10/100TX RJ45 z 100FX VF-45 Uplink VOL

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o. Warszawa 1999 SPIS TREŒCI 1. Opis koncepcji okablowania strukturalnego 7 1.1. Definicja okablowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemach sieciowych

Przewodnik po systemach sieciowych Przewodnik po systemach sieciowych www.lanster.com LANSTER Dystrybutor Systemów Sieciowych AMP Strony 43-45 Z³¹cza œwiat³owodowe i narzêdzia LightCrimp PLUS i LightCrimp Strony 53-54 T³umiki mocy sygna³u

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne 2 Sieci lokalne i korporacyjne Grupa ZPAS Drodzy Czytelnicy, niezwykle mi³o mi zaprezentowaæ firmy ZPAS SA i ZPAS-NET w ramach Biblioteki Infotela. Mamy ponadtrzydziestoletni¹ historiê i z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

Okablowanie strukturalne, a normy

Okablowanie strukturalne, a normy 1) Wprowadzenie Jeszcze nie tak dawno podstawowymi narzêdziami do pracy biurowej by³y d³ugopis, kartka papieru oraz liczyd³o lub kalkulator. Gwa³towny rozwój elektroniki i informatyki spowodowa³, e prawie

Bardziej szczegółowo

3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004

3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004 3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004 Spis treœci Linia produktów miedzianych dla central. Linia produktów miedzianych dla central strona. Bloki i ³¹czówki

Bardziej szczegółowo

System okablowania strukturalnego TrueNet

System okablowania strukturalnego TrueNet System okablowania TrueNet to po³¹czenie najnowszych osi¹gniêæ technologicznych niemieckiej firmy KRONE, œwiatowego lidera w dziedzinie miedzianych rozwi¹zañ telekomunikacyjnych z nowoczesnymi technologiami

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-60516-05-7 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partner: Szafy monta owe i teleinformatyczne dla energetyki Okablowanie Monitoring sieci Sieci

Bardziej szczegółowo

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004

3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004 3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004 Spis treœci Linia produktów miedzianych dla central. Linia produktów miedzianych dla central strona. Bloki i ³¹czówki

Bardziej szczegółowo

Linia produktów miedzianych dla central

Linia produktów miedzianych dla central 1.3.1 Pojemnoœæ œrednia do du ej Quante TM ID Multi Opis Stojak Quante ID Multi jest pionowym stela em dla prze³¹cznic g³ównych œredniej i du ej pojemnoœci. W standardzie stela dostosowany jest do bloków

Bardziej szczegółowo

AMP Communications Outlet System PLUS Nowa generacja systemów okablowania!

AMP Communications Outlet System PLUS Nowa generacja systemów okablowania! AMP Communications Outlet System PLUS Nowa generacja systemów okablowania! Zalety - PLUSY: modularny, ³atwy i szybki w instalacji bezpieczna inwestycja pe³na kompatybilnoœæ wstecz ³atwy w uaktualnianiu

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 to innowacyjny, nowoczesny system IP czasu rzeczywistego zapewniaj¹cy nowy poziom jakoœci w komunikacji

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH BIBLIOTEKA Cena 15 z³ ISBN 83-60516-04-9 INFOTELA (w tym 0% VAT) KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH sponsor partnerzy Systemy ³¹cznoœci satelitarnej Sieci nowej generacji Telefonia VoIP Komputery

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Sieci bezprzewodowe WiFi, WORP, WiMAX, LMDS, GPRS, EDGE, UMTS 3. Komfort u ytkowania dziêki sieci bezprzewodowej

Sieci bezprzewodowe WiFi, WORP, WiMAX, LMDS, GPRS, EDGE, UMTS 3. Komfort u ytkowania dziêki sieci bezprzewodowej Sieci bezprzewodowe WiFi, WORP, WiMAX, LMDS, GPRS, EDGE, UMTS 3 SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA B³a ej Marciniak: Komfort u ytkowania dziêki sieci bezprzewodowej 4 10 ISBN 83-921962-9-0 Cena 15 z³ (w tym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PROJEKT WYKONAWCZY JEDNOSTKA PROJEKTOWA Umowa nr: 13/SK/14 STRONA TYTU OWA Egz. pdf PROJEKT WYKONAWCZY Przedmiot (Nazwa, adres) Inwestor (Nazwa, adres) Projekt modernizacji pomieszcze i infrastruktury technicznej Szpitala zwi zanych z budow

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom Mobilne biuro 3 SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA 4 5 ISBN 83-60516-00-6 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG

Bardziej szczegółowo

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation 3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych Innovation Spis treœci Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych. Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych strona.1 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych e-mail: novatel@novatel.pl Spis treœci 1. STENTOFON: Zintegrowany system ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych. 2. ms NEUMANN: DS-6 Zdecentralizowany system interkomowo-nag³oœnieniowy.

Bardziej szczegółowo

Rozdzia³ 6. Po³¹czenia WAN

Rozdzia³ 6. Po³¹czenia WAN Rozdzia³ 6 Po³¹czenia WAN 79 80 SIECI KOMPUTEROWE - KURS PODSTAWOWY Wiele firm lokalizuj¹cych swoje oddzia³y w ró nych miejscach zg³asza potrzebê wspólnego korzystania ze swoich zasobów. I tak przyk³adowo,

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania. SZD szafy zewnêtrzne Grupy ZPAS. ZPAS Urz¹dzenia s³u ¹ce do wykrywania i gaszenia po aru

Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania. SZD szafy zewnêtrzne Grupy ZPAS. ZPAS Urz¹dzenia s³u ¹ce do wykrywania i gaszenia po aru 2 Infrastruktura teletechniczna SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania 3 ISBN 978-83-60516-13-3 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

Tomasz Leœniak, Przemys³aw Narewski. Rozwi¹zania bezprzewodowe i mobilne trendy technologiczne. Szerokopasmowy dostêp do internetu przez satelitê

Tomasz Leœniak, Przemys³aw Narewski. Rozwi¹zania bezprzewodowe i mobilne trendy technologiczne. Szerokopasmowy dostêp do internetu przez satelitê 2 ROZWI ZANIA BEZPRZEWODOWE I MOBILNE trendy technologiczne SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Meru Networks 3 11 Canobeam Free Space Optics 12 13 ISBN 978-83-60516-28-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad:

Bardziej szczegółowo

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND

NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND Firma COPELAND wiod¹cy producent sprê arek ch³odniczych i sprê arkowych agregatów skraplaj¹cych, w ostatnim czasie zaprezentowa³a

Bardziej szczegółowo

Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X

Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X KXTDA00 KXTDA00 wer..0 System sieciowy, który maksymalizuje osi¹gniêcia Twojej firmy w erze konwergencji technologii Przedsiêbiorstwa Przemys³ Instytucje rz¹dowe

Bardziej szczegółowo

Prze³¹czniki Cisco z serii Catalyst 3500 XL

Prze³¹czniki Cisco z serii Catalyst 3500 XL PRZEGLAD PRODUKTÓW, Prze³¹czniki Cisco z serii Catalyst 3500 XL Cisco Catalyst 3500 XL to skalowalne prze³¹czniki wie owe typu 10/100 i Gigabit Ethernet. Du a wydajnoœæ, wszechstronnoœæ i funkcje administracyjne

Bardziej szczegółowo