ISSN Nr 21, 2005

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISSN 1429-7930 Nr 21, 2005"

Transkrypt

1 ISSN Nr 21, 2005

2 ULTRASONOGRAFIA Nr 21, 2005 ISSN Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

3 Ultrasonografia jest pismem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego wydawanym przez ROZTOCZA SKÑ SZKO ULTRASONOGRAFII Adres redakcji: Zak ad Diagnostyki Obrazowej II Wydzia u Lekarskiego AM w Warszawie Wojewódzki Szpital Bródnowski Warszawa, ul. Kondratowicza 8 tel. (022) ; fax (022) Prof. dr hab. med. Jerzy Adamus (Warszawa) Dr n. med. Wanda Cyrul (Kraków) Dr n. med. Janusz D bski (Gdaƒsk) Prof. dr hab. med. Romuald D bski (Warszawa) Dr n. med. Anna Drelich-Zbroja (Lublin) Dr n. med. Micha Elwertowski (Warszawa) Dr n. med. Ireneusz Gierbliƒski (Warszawa) Prof. dr hab. med. Ewa Helwich (Warszawa) Prof. dr hab. med. Wies aw Jakubowski (Warszawa) Dr n. med. Henryk Kaszyƒski (Warszawa) Prof. dr hab. med. Wanda Kawalec (Warszawa) Prof. dr hab. med. Jan Kulig (Kraków) Prof. dr hab. med. Ewa Kuligowska (Boston) Dr Pawe Lewandowski (Warszawa) Prof. dr hab. med. Andrzej Lewin (Filadelfia) Dr n. med. Jan Ma czak (Tarnów) Dr n. med. Grzegorz Ma ek (Warszawa) Redaktor Naczelny: Prof. dr hab. med. Zbigniew Kalina Sekretarze Redakcji: Prof. dr hab. in. Andrzej Nowicki Prof. dr hab. med. Wies aw Jakubowski Sekretariat Redakcji: Dr n. med. Ewa Bia ek Lek. med. Anna Trzebiƒska Mgr Anna Teska Dr n. med. Krzysztof Mlosek Lek. med. Pawe Wareluk Lek. med. Maciej J drzejczyk Cz onkowie Kolegium Redakcyjnego: Prof. dr hab. med. Andrzej Marciƒski (Warszawa) Dr n. med. Leszek Markuszewski ( ódê) Prof. dr hab. in. Andrzej Nowicki (Warszawa) Dr n. med. Maciej Postolski (Warszawa) Dr hab. med. Andrzej Rakoczy (Warszawa) Prof. dr hab. med. Maria Respondek-Liberska ( ódê) Dr n. med. Ma gorzta Serafin-Król (Warszawa) Dr hab. med. Andrzej Smereczyƒski (Szczecin) Dr n. med. Iwona Sudo -Szopiƒska (Warszawa) Prof. dr hab. med. Jacek Suzin ( ódê) Dr hab. med. Kazimierz Szopiƒski (Warszawa) Dr n. med. Ewa Szwa kiewicz-warowicka (Olsztyn) Dr hab. med. Joanna Âcieszka (Katowice) Dr n. med. Janusz Tyloch (Bydgoszcz) Dr n. med. Krystyna Walas (Kraków) Dr hab. med. Pawe Wieczorek (Lublin) amanie, sk ad i elektroniczne opracowanie zdj ç: Marta Kawecka POLIGRAFIA S.A. Druk: POLIGRAFIA S.A Kielce, ul. Manifestu Lipcowego 24 tel. (041) , fax (041) ISSN Wydawca: ROZTOCZA SKA SZKO A ULTRASONOGRAFII ul. Kiliƒskiego 75, ZamoÊç tel , , , fax

4 Od Redakcji Szanowni Czytelnicy, Niedobrze zaczà si 2005 rok dla polskiej ultrasonografii. 2 lutego po egnaliêmy Âp. Profesora Zbigniewa Kalin, jednego z twórców nowoczesnej ultrasonografii w Polsce, cz onka za o yciela i cz onka honorowego Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, redaktora naczelnego kwartalnika ULTRASONOGRAFIA. egnamy wielkiej miary Cz owieka, lekarza, nauczyciela akademickiego, nauczyciela ultrasonografii, autora wielu opracowaƒ z zakresu diagnostyki usg, znakomitego Koleg i Przyjaciela. Kwartalnik ULTRASONOGRAFIA wiele zawdzi cza Panu Profesorowi Zbigniewowi Kalinie. Pod Jego redakcjà sta si znaczàcym periodykiem poêród profesjonalnych czasopism medycznych w Polsce. Âmierç Profesora Kaliny jest niepowetowanà startà dla polskiej ultrasonografii i dla kwartalnika ULTRASONOGRAFIA. Brak w Zespole Redakcyjnym Profesora Zbigniewa Kaliny musi mobilizowaç do wyt onej pracy tak, aby poziom edytorski i merytoryczny naszego periodyku utrzymaç na godnym Jego pami ci poziomie. 21 numer kwartalnika ULTRASONOGRAFIA w znaczàcej cz Êci poêwi cony jest b dom i pomy kom w diagnostyce ultrasonograficznej. By a to tematyka naukowa XI W oc awskich Dni Ultrasonograficznych. To wa ny i ciàgle niedoceniany w polskiej ultrasonografii temat. Mamy nadziej, e zarówno artyku y w 21 numerze ULTRASONOGRAFII jak i pozycja ksià kowa pt. B dy i pomy ki w diagnostyce ultrasonograficznej, która jako X tom ukaza a si w Serii Wydawniczej Praktyczna Ultrasonografia, b dà pomocne, aby liczb i przyczyny tych pomy ek w znaczàcy sposób zmniejszyç w naszej codziennej dzia alnoêci diagnostycznej. Rozpocz y si przygotowania do VIII Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, który odb dzie si w dniach maja 2006 roku w ZamoÊciu. Wiele si dzieje w polskiej ultrasonografii. Zach camy do uwa nego studiowania 21 numeru naszego kwartalnika. W imieniu Redakcji Prof. Wies aw Jakubowski Ultrasonografia nr 21,

5 Spis treêci: ULTRASONOGRAFIA NR 21 B DY I POMY KI W DIAGNOSTYCE ULTRASONOGRAFICZNEJ XI W oc awskie Dni Ultrasonograficzne, W oc awek, 2 kwietnia 2005 r. Prace poglàdowe: 1. Zjawiska fa szujàce obrazy ultrasonograficzne artefakty Andrzej Nowicki Pomy ki i b dy w ultrasonografii pediatrycznej Andrzej Marciƒski B dy w ultrasonografii o àdka i jelit Andrzej Smereczyƒski B dy w diagnostyce usg uk adu moczowego, stercza, moszny, przestrzeni pozaotrzewnowej Pawe Wieczorek Pomy ki w badaniu endosonograficznym odbytu i odbytnicy Iwona Sudo -Szopiƒska, Piotr Koziƒski, Ma gorzata Ko odziejczak, Rafa S apa, Wies aw Jakubowski B dy i pomy ki w diagnostyce ultrasonograficznej uk adu mi Êniowo-szkieletowego przyczyny i sposoby ich unikania Ma gorzata Serafin-Król èród a i przyczyny b dów w diagnostyce usg sutków Wies aw Jakubowski B dy i pomy ki w diagnostyce usg tarczycy przyczyny i sposoby zapobiegania Anna Trzebiƒska, Wies aw Jakubowski...52 Prace oryginalne: 1. Ultrasonografia doplerowska i ultrasonografia z wykorzystaniem ultrasonograficznego Êrodka kontrastujàcego w diagnostyce nowotworów jajnika u dzieci Urszula Zaleska-Dorobisz Unaczynienie raka odbytnicy oceniane w badaniu przep ywowym usg 3D a st enie naczyniowo-êródb onkowego czynnika wzrostu w surowicy krwi ocena wst pna Aleksander Ciechaƒski, Grzegorz åwik, Grzegorz Wallner, Norbert Stachowicz, Pawe Bury, Krzysztof Zinkiewicz, Ma gorzata Ciechaƒska, Artur Czekierdowski Wykorzystanie endoskopowej ultrasonografii (EUS) w diagnostyce i kwalifikowaniu do endoskopowego usuwania zmian podêluzówkowych górnego odcinka przewodu pokarmowego Krzysztof Zinkiewicz, Pawe Bury, Tomasz Skoczylas, Wit JuÊkiewicz, Grzegorz åwik, Aleksander Ciechaƒski, Grzegorz Wallner Znaczenie doplerowskiej ultrasonografii w ocenie unaczynienia guzów wewnàtrzga kowych Anna Markiewicz, Bo ena Romanowska-Dixon, Jolanta Heitzman, Maria Starzycka Porównanie ultrasonografii i oznaczania st eƒ CA-125, receptorów p55 i p75 TNFα w ró nicowaniu guzów przydatków Pawe Rzymski, Jakub Woêniak, Maciej Wilczak, Tomasz Opala, Stefan Sajdak Pomiary pojemnoêci p cherza moczowego i ocena obj toêci zalegajàcego moczu po mikcji za pomocà aparatu BladderScan TM BVI Janusz Tyloch, Zbigniew Wolski, Beata Szerstobitow, Wies aw Jakubowski Przy ó kowa ultrasonograficzna ocena uk adu oddechowego u dzieci po operacjach kardiochirurgicznych prowadzona w warunkach oddzia u intensywnej terapii. Wojciech Màdry, Maciej Aleksander Karolczak Ocena przydatnoêci ultrasonograficznego Êrodka kontrastujàcego w diagnostyce zmian ogniskowych tarczycy u dzieci. Urszula Zaleska-Dorobisz, Teresa ak, S awomir Maciej Bag aj, El bieta Czapiga, Zdzis aw Woêniak, Krystyna Sawicz-Birkowska, Krzysztof Moroƒ Ultrasonograficzny obraz niestabilnej blaszki mia d ycowej a ryzyko mikrozatorowoêci u chorych operowanych z powodu mia d ycowego zw enia t tnicy szyjnej wewn trznej Grzegorz Madycki, Walerian Staszkiewicz Ultrasonografia nr 21, 2005

6 Spis treêci 10. Terminologia wybranych cech ultrasonograficznych szyjnej blaszki mia d ycowej: czy okreêlenia owrzodzenie oraz blaszka (silnie) uwapniona aktualnie odpowiadajà stanu rzeczywistemu? Grzegorz Madycki, Walerian Staszkiewicz, Teresa Wagner PrzydatnoÊç skriningowych badaƒ ultrasonograficznych tarczycy u m odzie y w wieku lat Doniesienie wst pne Ma gorzata Nowalska, Anna Trzebiƒska Konstrukcja uk adu do ultrasonografii trójwymiarowej w okulistyce Grzegorz Tatoƒ, Zenon Nieckarz, Arkadiusz Pogrzebielski, Eugeniusz Rokita, Maria Starzycka Prace kazuistyczne: 1. Nieprawid owoêç budowy p odu pod postacià hiperechogenicznych jelit jako wczesnego markera ultrasonograficznego wad genetycznych p odu opis przypadku Marek Kud a, Jolanta Blicharz, Ma gorzata Kurkowska, Andrzej Witek Streszczenia, recenzje: ksià ek, artyku ów 1. Recenzja ksià ki p.t. Diagnostyka ultrasonograficzna w chorobach nerek Anna Trzebiƒska Recenzja ksià ki pt. B dy i pomy ki w diagnostyce ultrasonograficznej Anna Trzebiƒska Recenzja ksià ki pt. Diagnostyka ultrasonograficzna gruczo u krokowego Wies aw Jakubowski Recenzja ksià ki Practical Musculoskeletal Ultrasound pod red. Eugene G. McNelly, Elservier Churchill Livingstone 2005 Wies aw Jakubowski Porównanie czterowymiarowej ultrasonografii p cherzyka ó ciowego technikà obj toêciowego obrazowania kontrastowego z obrazowaniem harmonicznym: wst pne doêwiadczenia Kim SH, Lee JM, Lee KH, Kim YJ, An SK, Han CJ, Han JK, Choi BI. Seoul National University Hospital, Korea. European Radiology 2004, 14, Rafa Z. S apa Ultrasonografia endoskopowa w diagnostyce niedrobnokomórkowego raka p uca przy braku zmian w tomografii komputerowej Êródpiersia Julia K LeBlanc, Benedict M Devereaux, Thomas F Imperiale i wsp. Indiana University Medical Center, 550 North University Boulevard,UH 4100, USA Pawe Wareluk Sprawozdanie z Europejskiego Kongresu Radiologicznego ECR 2005 w Wiedniu Rafa S apa Sprawozdanie z XI W oc awskich Dni Ultrasonograficznych Wies aw Jakubowski List do Redakcji Stanis aw Dorenda Mowa po egnalna wyg oszona przez prof. Wies awa Jakubowskiego w imieniu Zarzàdu G ównego Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego w czasie ceremonii po egnania Âp. Prof. dr hab. med. Zbigniewa Kaliny, w dniu 2 lutego 2005 roku, w auli Centralnego Szpitala Akademickiego w Katowicach-Ligocie Wspomnienie poêmiertne o Âp. Profesorze Zbigniewie Kalinie Wies aw Jakubowski Regulamin drukowania prac w ULTRASONOGRAFII Ultrasonografia nr 21,

7 Content list: ULTRASONOGRAPHY 21 MISTAKES AND PITFALLS IN ULTRASONOGRAPHY The XI th W oc awek s Ultrasonography Days, W oc awek, 2 nd of April, 2005 Review papers: 1. Phenomenons falifying ultrasound images - artifacts Andrzej Nowicki Mistakes and pitfalls in pediatric ultrasonography Andrzej Marciƒski Pitfalls in sonography of the gastroitestinal tract Andrzej Smereczyƒski Pitfalls in the ultrasound diagnostics of the urinary tract, prostate, scrotum and retroperitoneal space Pawe Wieczorek Pitfalls of anal and rectal endosonography Iwona Sudo -Szopiƒska, Piotr Koziƒski, Ma gorzata Ko odziejczak, Rafa S apa, Wies aw Jakubowski Artifacts and mistakes in musculoskeletal ultrasonography causes and way to correct or avoid them Ma gorzata Serafin-Król Sources and causes of mistakes in ultrasound diagnostic of mamma Wies aw Jakubowski Mistakes and pitfalls in us diagnostics of thyroid gland causes and ways of prevention Anna Trzebiƒska, Wies aw Jakubowski...52 Original papers: 1. Color Doppler ultrasound and color Doppler ultrasound with contrast agent for the diagnosis of ovarian neoplasms in children Urszula Zaleska-Dorobisz Assessment of rectal carcinoma vascularization in endoluminal 3D US examination and serum level of vascular endothelial growth factor preliminary report Aleksander Ciechaƒski, Grzegorz åwik, Grzegorz Wallner, Norbert Stachowicz, Pawe Bury, Krzysztof Zinkiewicz, Ma gorzata Ciechaƒska, Artur Czekierdowski The role of endoscopic ultrasound (EUS) in diagnosis and indications for submucosal tumors resection of gastrointestinal tract Krzysztof Zinkiewicz, Pawe Bury, Tomasz Skoczylas, Wit JuÊkiewicz, Grzegorz åwik, Aleksander Ciechaƒski, Grzegorz Wallner The value of Doppler ultrasonography in the diagnosis of the intraocular tumors Anna Markiewicz, Bo ena Romanowska-Dixon, Jolanta Heitzman, Maria Starzycka Comparison of ultrasound and estimation of CA-125, TNFα receptors p55 and p75 in differentiation of adnexal masses Pawe Rzymski, Jakub Woêniak, Maciej Wilczak, Tomasz Opala, Stefan Sajdak Ultrasound measurement of bladder capacity and assessment of postvoid residual urine volume using BladderScan TM BVI Janusz Tyloch, Zbigniew Wolski, Beata Szerstobitow, Wies aw Jakubowski Bedside ultrasonography in post operative ICU monitoring of respiratory system in children after cardiac surgery Wojciech Màdry, Maciej Aleksander Karolczak Evaluation of ultrasound contrast agent utility in diagnosis of thyroid nodules in children Urszula Zaleska-Dorobisz, Teresa ak, S awomir Maciej Bag aj, El bieta Czapiga, Zdzis aw Woêniak, Krystyna Sawicz-Birkowska, Krzysztof Moroƒ Unstable carotid plaque and the risk of perioperative microembolism: a computer-assissted analysis of ultrasound morphology of the plaque Grzegorz Madycki, Walerian Staszkiewicz Ultrasonografia nr 21, 2005

8 Content list 10. The actual terminology of selected ultrasonographic features of carotid plaque: do the plaque ulceration and plaque calcification reflect the real state of the plaque morphology? Grzegorz Madycki, Walerian Staszkiewicz, Teresa Wagner Usefulness of ultrasound screening examinations of thyroid gland in youth between 13 and 16 years. Preliminary report Ma gorzata Nowalska, Anna Trzebiƒska Construction of the 3D ultrasound imaging system for ophthalmological purposes Grzegorz Tatoƒ, Zenon Nieckarz, Arkadiusz Pogrzebielski, Eugeniusz Rokita, Maria Starzycka Casuistic Works: 1. Hyperechogenic fetal bowel as an early ultrasonographic marker of congenital fetal diseases Marek Kud a, Jolanta Blicharz, Ma gorzata Kurkowska, Andrzej Witek Summaries, reviews of books, articles: 1. Review of book Diagnostyka ultrasonograficzna w chorobach nerek Anna Trzebiƒska Review of book B dy i pomy ki w diagnostyce ultrasonograficznej Anna Trzebiƒska Review of book Diagnostyka ultrasonograficzna gruczo u krokowego Wies aw Jakubowski Review of book Practical Musculoskeletal Ultrasound pod red. Eugene G. McNelly, Elservier Churchill Livingstone 2005 Wies aw Jakubowski Four-dimensional volume contrast ultrasound imaging of gallbladder compared with tissue harmonic imaging: preliminary experience Kim SH, Lee JM, Lee KH, Kim YJ, An SK, Han CJ, Han JK, Choi BI. Seoul National University Hospital, Korea. European Radiology 2004, 14, Rafa Z. S apa Endoscopic Ultrasound in Non-Small Cell Lung Cancer and Negative Mediastinum on Computed Tomography Julia K LeBlanc, Benedict M Devereaux, Thomas F Imperiale i wsp. Indiana University Medical Center, 550 North University Boulevard,UH 4100, USA Pawe Wareluk Report from The European Congress of Radiology ECR 2005 in Vienna Rafa S apa Report from The XI th W oc awek s Days Meeting Wies aw Jakubowski Letter to the Editor Stanis aw Dorenda The funeral speach orated by prof. Wies aw Jakubowski on the behalf of the Main Board of the Polish Ultrasound Society on the funeral ceremony of late Prof. Zbigniew Kalina in the 2 nd of January, 2005 in the assembly hall of the Centralny Szpital Akademicki in Katowice-Ligota Memory of late Prof. Zbigniew Kalina Wies aw Jakubowski Regulations and requirements of papers publishing in ULTRASONOGRAPHY Ultrasonografia nr 21,

9 Zjawiska fa szujàce obrazy ultrasonograficzne artefakty Phenomenons falifying ultrasound images - artifacts Andrzej Nowicki Zak ad Ultradêwi ków, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Warszawa, ul. Âwi tokrzyska 21 Streszczenie: W ultrasonogramach mogà pojawiaç si pewne zespo y pikseli fa szujàcych rzeczywisty obraz badanych narzàdów. SzerokoÊç wiàzki i d ugoêç impulsów sondujàcych decydujà o wiernoêci odwzorowania niewielkich zmian narzàdu. Ró ne pr dkoêci dêwi ku w warstwach tkanek sà êród em za- amania fali, co oznacza, e impulsy sondujàce nie rozchodzà si po liniach prostych wzd u kierunku promieniowanej wiàzki, geometria obrazu deformuje si. T umienie os abia echa powracajàce z g biej po o onych struktur, za silnie odbijajàcymi strukturami obraz jest zaciemniony (cieƒ akustyczny). Wymienione przyk adowo zjawiska deformujà obraz i przyj to nazywaç je artefaktami. Artefakty pojawiajà si w obrazie usg jako echa od obiektów, które: 1. nie istniejà w rzeczywistoêci (wielokrotne odbicia), 2. odwzorowane sà w niew aêciwym po o eniu (wielokrotne odbicia, za amanie fali), 3. majà zniekszta cone wymiary, kszta t i jaskrawoêç (za amanie fali, aberracja fazy, ró na pr dkoêç dêwi ku). Wi kszoêç artefaktów wynika bezpoêrednio z fizycznych w asnoêci rozchodzenia si fal w tkankach, niektóre z nich sà natomiast wywo ane niew aêciwym ustawieniem aparatury, g ównie wzmocnienia, zasi gowej regulacji wzmocnienia i wyboru funkcji pre i post-processingu. Summary: Utrasonographic images are often corrupted by the artifacts which are disturbing the image of structure or flow under examination. The width of the ultrasonic beam and length of the probing burst determine the fidelity of the reconstruction of the lesion in the scanned object. Part of the beam is refracted passing through the tissue layers due to the different sound velocity and the resulting image geometry is distorted. Due to attenuation, the tissue penetration is limited. Shadowing occurs after hitting the target strongly reflecting or attenuating structure. Artifacts in US images occur as the echoes from targets that either; 1. do not exist, 2. are displayed in improper location, 3. have distorted geometry and brightness. Most of the artifacts result from the physical properties related to the sound propagation in tissue (refraction, phase aberration, varying sound speed, attenuation). However, some of the artifacts are produced by improper settings of the ultrasonographic equipment gain, time gain compensation, pre and post-processing. S owa kluczowe: ultrasonografia, w aêciwoêci ultradêwi ków, artefakty Key words: ultrasound, properties of ultrasound waves, artifacts Ultrasonografia nr 21,

10 Andrzej Nowicki 1.1 Wprowadzenie W ultradêwi kowej diagnostyce obrazowej stosowane sà fale o cz stotliwoêci od kilku do kilkunastu megaherców. Fale ultradêwi kowe rozchodzà si w tkankach mi kkich i ulegajà odbiciom na granicach ró nych tkanek. Rejestrowane echa sà przetwarzane w uk adach odbiorczych ultrasonografu i nast pnie wyêwietlane na monitorze tworzàc charakterystyczne obrazy narzàdów. Fale ultradêwi kowe rozchodzà si w tkankach ze skoƒczonà pr dkoêcià, Êrednio 1540 m/s. Odpowiednio formowane impulsy elektryczne sà przetwarzane na impulsy ultradêwi kowe w przetworniku ultradêwi kowym, który zazwyczaj spe nia role tak nadajnika jak i odbiornika. Wiàzka ultradêwi kowa wytwarzana w przetworniku mo e byç skierowana w wybrany obszar badanego narzàdu, rozchodzi si ona zgodnie z prawami optyki geometrycznej cz Êç energii fali przechodzi przez kolejne warstwy oêrodka, cz Êç odbija si lub ulega za amaniom. Tkanki mi kkie majà bardzo zbli one wartoêci impedancji akustycznych i stàd jedynie niewielka cz Êç padajàcej energii fali jest odbita na granicy mi dzy dwoma ró nymi tkankami mi kkimi. Natomiast na granicy tkanek znacznie ró niàcych si impedancjami akustycznymi fala ulega praktycznie ca kowitemu odbiciu. W praktyce mamy do czynienia z takimi przypadkami np. na granicy tkanki mi kkiej i koêci lub obszarów wype nionych gazem. W przypadku skoênego padania fali ultradêwi kowej na granic ró nych tkanek fala ulega za amaniu. Je eli wymiary obiektu lub niejednorodnoêci oêrodka sà znacznie mniejsze od d ugoêci fali to obserwujemy zjawisko rozproszenia. Fale odbite rozchodzà si w okreêlonym kierunku natomiast fale rozproszone rozchodzà si praktycznie we wszystkich kierunkach z podobnà amplitudà. Fala ultradêwi kowa traci energi wraz z przebytym dystansem w wyniku kilku zjawisk. Poczàwszy od pewnej odleg oêci od przetwornika, zwanej polem bliskim, wiàzka jest rozbie na. Energia fali ulega dyssypacji. Cz Êç fali jest rozpraszana w ró nych kierunkach, a cz Êç odbita powraca do przetwornika odbiorczego. Odbicie jest najwi ksze, gdy fala pada na granice tkanek pod kàtem prostym. Wybór cz stotliwoêci ultradêwi kowej ma istotny wp yw na jakoêç obrazu usg. Pole bliskie rozciàga si tym dalej im wy sza jest cz stotliwoêç. Im wy sza cz stotliwoêç tym krótsza fala i lepsza osiowa rozdzielczoêç obrazowania. Polepszenie obrazu wraz ze zwi kszaniem cz stotliwoêci odbywa si kosztem zasi gu badania. Im bowiem wy sza jest cz stotliwoêç tym wi ksze jest t umienie fali i g bokoêç badania maleje. Standardowe urzàdzenia usg sondujà narzàdy za pomocà krótkich impulsów wielkiej cz stotliwoêci. Obraz narzàdu formowany jest na podstawie pomiaru czasu - od nadania impulsu do powrotu echa - proporcjonalnego do drogi przebytej prze impuls tam i z powrotem ZdolnoÊç rozdzielcza obrazowania usg W ultrasonograficznych technikach obrazowych artefakty intuicyjnie rozumiemy jako zespó ró nych zjawisk deformujàcych prawid owy obraz narzàdu, a w przypadku ultrasonografii doplerowskiej wprowadzajàcych b dy w rejestracji przep ywu krwi. Czynniki wp ywajàce na obraz ultrasonograficzny narzàdów majà ró nà natur. SzerokoÊç wiàzki i d ugoêç impulsów sondujàcych decydujà o wiernoêci odwzorowania niewielkich zmian narzàdu. Ró ne pr dkoêci dêwi ku w warstwach tkanek sà êród em za amania fali, co oznacza, e impulsy sondujàce nie rozchodzà si po liniach prostych wzd u kierunku promieniowanej wiàzki, geometria obrazu deformuje si. T umienie os abia echa powracajàce z g biej po o onych struktur, za silnie odbijajàcymi strukturami obraz jest zaciemniony (cieƒ akustyczny). Te i wiele innych zjawisk sà przyczynà nieprawid owych rejestracji obrazów usg. JakoÊç obrazów ultrasonograficznych zale y g ównie od trzech wielkoêci: rozdzielczoêci przestrzennej, rozdzielczoêci czasowej i dynamiki kontrastu. Kszta t impulsu sondujàcego zmienia si w czasie propagacji w tkankach (t umienie, aberracja fazy, rozbie noêç wiàzki) i w zwiàzku z tym równie rozdzielczoêç przestrzenna zmienia si z g bokoêcià. Rozró niamy kilka rodzajów rozdzielczoêci przestrzennej; rozdzielczoêç osiowa dotyczy pomiarów dokonywanych wzd u osi wiàzki, natomiast rozdzielczoêç w azymucie i w elewacji okreêla dok adnoêç pomiarów w przekroju wiàzki - w jej szerokoêci i wysokoêci. G ówny listek pola, w którym zawarta jest przewa ajàca cz Êç wypromieniowanej energii, skierowany jest prostopadle do g owicy. Odchylenie wiàzki modyfikuje kszta t pola. Listek g ówny poszerza si o kilka stopni. Im wi kszy kàt nachylenia tym mniejsza jest ró nica mi dzy nat eniem pola w listku g ównym i listkach bocznych. Poszerzenie wiàzki jest zrozumia e, poniewa efektywna apertura dla wiàzki odchylonej maleje tak jak kosinus kàta odchylenia. Mniejszemu nat eniu listka g ównego towarzyszy spadek dynamiki kontrastu szumy elektroniczne i ziarnistoêç sygna u nie zmieniajà si, a impuls sondujàcy niesie mniejszà energi. Redukcj listków bocznych otrzymujemy stosujàc g owice z apodyzacjà apertury polegajàcej na pobudzaniu przetworników impulsami o ró nej amplitudzie - najwi kszej dla Êrodkowych, aktywnych przetworników g owicy i stopniowo malejàcej dla przetworników zewn trznych. Impuls ultradêwi kowy zajmuje pewnà przestrzeƒ w wyniku czego w echach niesiona jest informacja o echogenicznoêci tkanki równie z poza p aszczyzny obrazowania. Wiàzka ultradêwi kowa ma gruboêç zale nà od kszta tu pola ultradêwi kowego w p aszczyênie prostopad ej do p aszczyzny obrazowania. RozdzielczoÊç osiowa jest w przybli eniu równa d ugoêci impulsu sondujàcego. RozdzielczoÊç poprzeczna w p aszczyênie obrazowania zale y od szeroko- Êci wiàzki w tej p aszczyênie. I wreszcie rozdzielczoêç w elewacji jest wstydliwie pomijanym parametrem, bowiem jest najgorsza. W elewacji wiàzka ogniskowana jest tylko na jednej g bokoêci i poza ogniskiem rozdzielczoêç poprzeczna wynosi w najlepszym przypadku kilka milimetrów. RozdzielczoÊç osiowa (zwana równie rozdzielczoêcià pod u nà) zale y od d ugoêci impulsu sondujàcego oêrodek. Wynosi ona od 1.5 do blisko 3 d ugoêci fali. Dla cz stotliwoêci 3.5 MHz odpowiada to od 0.7 mm do 1.5 mm, natomiast dla 7 MHz od 0.3 do 0.6 mm. O d ugoêci impulsów decydujà dwa parametry: Êrodkowa cz stotliwoêç ultradêwi kowa i pasmo przenoszenia przetwornika wraz z torem nadawczo-odbiorczym. Przetworniki piezoelektryczne majà zazwyczaj sta e, procentowe pasmo przenoszenia. Oznacza to, e stosunek cz - 10 Ultrasonografia nr 21, 2005

11 Zjawiska fa szujàce obrazy ultrasonograficzne artefakty stotliwoêci Êrodkowej do szerokoêci pasma jest sta y. Im wy sza cz stotliwoêç Êrodkowa tym szersze jest pasmo i krótsze impulsy sondujàce. Dla standardowych g owic pasmo przenoszenia wynosi oko o 50%. Specjalne g owice szerokopasmowe (pasmo >70%) zbudowane sà z przetworników wykonanych z kompozytu ceramiki piezoelektrycznej i odpowiednich wype niaczy polimerowych. Kompozytowe g owice szerokopasmowe umo liwiajà optymalny wybór cz stotliwoêci Êrodkowej zale nie od g bokoêci badania. RozdzielczoÊç poprzeczna zale y od szerokoêci wiàzki ultradêwi kowej. W przypadku braku ogniskowania, rozdzielczoêç poprzeczna w polu bliskim przetwornika o optymalnie dobranej Êrednicy, jest kilka razy gorsza od rozdzielczoêci osiowej. Ogniskowanie poprawia rozdzielczoêç poprzecznà, przynajmniej w pewnym obszarze, zale nym od g bokoêci ogniska. W praktyce, w ognisku rozdzielczoêç poprzeczna mo e byç równa oko o dwóm d ugoêciom fali. Zwiàzek mi dzy d ugoêcià fali i wymiarami optymalnie obrazowanych struktur jest oczywisty. Najlepsze obrazy narzàdów jamy brzusznej i serca otrzymuje si stosujàc cz stotliwoêci ultradêwi kowe w zakresie od 3 do 5 MHz. W badaniach naczyƒ i ma ych narzàdów stosuje si cz stotliwoêci od 5 do 7 MHz. RozdzielczoÊç kontrastowa rozumiana jest jako zdolnoêç systemu do wytwarzania rozró nialnych (w sensie Êredniej jasnoêci) obrazów tkanek jednorodnych ró niàcych si poziomem echogenicznoêci. RozdzielczoÊç kontrastowa jest ograniczona przez iloêç poziomów skali szaroêci. Skal szaroêci dobieramy tak, aby jak najwi ksza iloêç poziomów z dost pnych, znajdowa a si w przedziale amplitud ech z obszaru badania. Zazwyczaj skala szaroêci ma charakterystyk logarytmicznà lub przypominajàcà nachylonà liter S. W tym ostatnim przypadku ma- e echa wzmacniane sà wed ug funkcji zbli onej do kwadratowej, natomiast du e echa podlegajà kompresji logarytmicznej. Przy bardzo g stym rozk adzie poziomów szaroêci rozdzielczoêç kontrastowa zale y g ównie od przestrzennej rozdzielczoêci usg. O rozdzielczoêci kontrastowej systemu mo emy wnioskowaç na podstawie pomiaru wielkoêci ziarna w obrazie. Ziarno jest rezultatem sumowania si fal odbitych i rozproszonych w obszarze o ró nych w asnoêciach akustycznych. WielkoÊç ziarna jest porównywalna z przestrzennymi wymiarami impulsu sondujàcego. Ultrasonografy ze êle ogniskowanymi wiàzkami i d ugimi dzwoniàcymi impulsami majà du e ziarno i stàd s abà rozdzielczoêç kontrastowà. RozdzielczoÊç czasowa zwiàzana jest z maksymalnà ilo- Êcià niezale nych obrazów rejestrowanych w jednostce czasu, co odpowiada cz stotliwoêci ramki obrazowej. Maksymalna cz stotliwoêç ramki jest ograniczona przez pr dkoêç dêwi ku i g bokoêç badania. W typowych usg cz stotliwoêç ramki zmienia si od kilku do oko o 30 obrazów na sekund. W g owicach wieloelementowych pr dkoêç t mo na zwi kszyç poprzez jednoczesnà akwizycj ech na kilku odleg ych od siebie liniach obrazowych. Nadawana jest szeroka wiàzka, a echa przetwarzane sà wykorzystujàc w asnoêci apertury syntetycznej, podobnie jak w nowoczesnych wielowiàzkowych systemach radarowych. RozdzielczoÊç w elewacji zale y od gruboêci warstwy obrazowanego narzàdu obj tej polem ultradêwi kowym i jest zazwyczaj gorsza od rozdzielczoêci poprzecznej - azymutowej (na ryc. 1 rozdzielczoêç poprzeczna odpowiada rozdzielczoêci w azymucie równej w przybli eniu szerokoêci wiàzki) i rozdzielczoêci osiowej. Wszystkie echa z gruboêci tkanki sà dodawane i jasnoêç piksela na monitorze w p aszczyênie obrazowania odpowiada równie za echogenicznoêç w trzecim wymiarze. Artefakty pojawiajà si w obrazie usg jako echa od obiektów, które: 1. nie istniejà w rzeczywistoêci (wielokrotne odbicia), 2. odwzorowane sà w niew aêciwym po- o eniu (wielokrotne odbicia, za amanie fali), 3. majà zniekszta cone wymiary, kszta t i jaskrawoêç (za amanie fali, aberacja fazy, ró na pr dkoêç dêwi ku). Wi kszoêç artefaktów wynika bezpoêrednio z fizycznych w asnoêci rozchodzenia si fal w tkankach, niektóre z nich sà natomiast wywo ane niew aêciwym ustawieniem aparatury, g ównie wzmocnienia, zasi gowej regulacji wzmocnienia i wyboru funkcji pre i post-processingu Wielokrotne odbicia Ryc. 1. Wiàzka ultradêwi kowa ma skoƒczonà gruboêç w elewacji. Granice obszarów silnie odbijajàcych ultradêwi ki (koêç, gazy w jelitach) o powierzchniach równoleg ych do powierzchni g owicy mogà byç êród em wielokrotnych odbiç zwanych równie rewerberacjami (ryc. 2). Zjawisko to mo na atwo zaobserwowaç eksperymentalnie zanurzajàc czo o g owicy w szklance wody. Ryc. 2. Rewerberacje wielokrotne odbicia. Echo od silnie odbijajàcych narzàdów odleg ych o dystans d (koêci, obsza- Ultrasonografia nr 21,

12 Andrzej Nowicki ry z gazem) powracajà po przebyciu drogi 2d. Cz Êç energii echa odbija si od powierzchni g owicy i ponownie wpromieniowana jest do oêrodka, odbija si od dna i jako drugie echo powraca do g owicy (po przebyciu drogi 4d). Zjawisko powtarza si do ca kowitego wyt umienia odbijajàcej si fali i zanikni cia ech. W badaniach narzàdów, gdy mamy wàtpliwoêci, co do êród a pewnych ech nale y nieznacznie zmieniç po o enie g owicy. Je eli podejrzane echa zanikajà to prawdopodobnie by y one wynikiem wielokrotnych odbiç. Wielokrotne odbicia mogà byç równie udzia em obiektów po- o onych poza osià promieniowania. Wielokrotne odbicia wyst pujà w kopu kach g owic mechanicznych i na granicy g owic ze skórà. Wielokrotne odbicia w pobli u g owicy majà bardzo du à amplitudà i maskujà rzeczywiste echa obszar ten nazywamy strefà martwà. Oprócz wielokrotnych odbiç mi dzy przetwornikiem i silnie odbijajàcà powierzchnià, spotykamy si z rewerberacjami wewnàtrz obcego cia a, np. ig y biopsyjnej znajdujàcej si na drodze wiàzki ultradêwi kowej. W obrazie usg zjawisko te manifestuje si dzwoniàcym echem rozciàgajàcym si poza odbijajàce cia o obce. Ze wzgl du na struktur i kszta t echa rewerberacje tego typu nazywane sà ogonem komety Cieƒ akustyczny Je eli t umienie w pewnym obszarze jest mniejsze ni w otoczeniu to obserwujemy artefakt sugerujàcy wi kszà echogenicznoêç tkanki tu za zmianà. W rzeczywistoêci zjawisko te zale y g ównie od zasi gowej regulacji wzmocnienia ZRW. Impulsy przechodzàc przez obszar o mniejszym t umieniu nie zmniejszajà si, natomiast echa sà wzmacniane w odbiorniku coraz silniej wraz z g bokoêcià, tak jakby t umienie by o podobne w ca ym obszarze badania. Stàd za takim obszarem amplituda ech jest wi ksza i rejestrowany obraz jaêniejszy (ryc. 4) Za amanie fali Pr dkoêç dêwi ku w obszarach wype nionych p ynem (cysty, torbiele) ró ni si od Êredniej pr dkoêci w tkankach mi kkich. W badaniu takich struktur mo emy zaobserwowaç typowe artefakty zwiàzane z za amaniem si fali na granicy oêrodków o ró nej pr dkoêci rozchodzenia si fal ultradêwi kowych. Je eli pr dkoêç w pewnym obszarze jest wi ksza ni w jego otoczeniu, to wiàzka za amuje si na zewnàtrz (ryc. 3.) Wiàzka wychodzàca z tego obszaru jest rozbie na (szersza), co oznacza, e maleje g stoêç energii ultradêwi kowej i obraz za poni ej kraw dzi obszaru jest ciemniejszy. Je eli natomiast pr dkoêç w pewnym obszarze jest mniejsza ni w otoczeniu to wiàzka za amuje do Êrodka i obserwujemy efekt podobny do ogniskowania z charakterystycznym rozjaênieniem ni ej po o onych tkanek. Ryc. 4. Wzmocnienie jasnoêci za obiektem o t umieniu mniejszym ni otaczajàca tkanka, np. naczynie krwionoêne, p cherz lub torbiel wype niona p ynem o t umieniu mniejszym ni otaczajàca tkanka. Przeciwnie, je eli narzàd silniej t umi fale to wyst puje zjawisko cienia akustycznego (ryc. 5). Kompensacja ZRW t umienia jest bowiem wtedy niewystarczajàca i echa za obiektem sà mniejsze. W rezultacie obszar ten jest ciemniejszy. Ryc. 3. Fala za amuje si wchodzàc i wychodzàc z oêrodka (np. cysta) o wi kszej pr dkoêci dêwi ku ni w otoczeniu. Fala za amuje si z ró nym kàtem w przekroju wiàzki, jaskrawoêç wiàzki rozbie nej jest mniejsza. Ryc. 5. Cieƒ akustyczny za obiektem silnie odbijajàcym (np. kamieƒ w p cherzyku ó ciowym) ewentualnie obszarem z gazem. 12 Ultrasonografia nr 21, 2005

ISSN 1429-7930 Nr 16, 2004

ISSN 1429-7930 Nr 16, 2004 ISSN 1429-7930 Nr 16, 2004 Ultrasonografia jest pismem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego wydawanym przez ROZTOCZA SKÑ SZKO ULTRASONOGRAFII Adres redakcji: Zak ad Diagnostyki Obrazowej II Wydzia

Bardziej szczegółowo

ISSN 1429-7930 Nr 18, 2004

ISSN 1429-7930 Nr 18, 2004 ISSN 1429-7930 Nr 18, 2004 ULTRASONOGRAFIA Nr 18, 2004 ISSN 1429-7930 Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego Ultrasonografia jest pismem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego wydawanym

Bardziej szczegółowo

ISSN 1429-7930 Nr 20, 2005 nr

ISSN 1429-7930 Nr 20, 2005 nr 20 ISSN 1429-7930 Nr 20, 2005 nr ULTRASONOGRAFIA Nr 20, 2005 ISSN 1429-7930 Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego Ultrasonografia jest pismem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

Bardziej szczegółowo

WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823. Post py technik operacyjnych

WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823. Post py technik operacyjnych WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823 Post py technik operacyjnych WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page II S P I S T R E Â C I SZANOWNI PA STWO! PREZENTACJE

Bardziej szczegółowo

Zmiana warty w Szpitalu na Szaserów

Zmiana warty w Szpitalu na Szaserów 3(11)2005 MAGAZYN BEZP ATNY ROK III ISSN 1731-5824 Zmiana warty w Szpitalu na Szaserów Medycyna nuklearna Udar mózgu badanie i leczenie Omdlenia S P I S T R E Â C I Z YCIA WIM Zmiana warty w Szpitalu na

Bardziej szczegółowo

styczeƒ luty marzec 2012

styczeƒ luty marzec 2012 styczeƒ kwiecieƒ luty maj marzec czerwiec 2012 2011 2 2 styczeƒ luty marzec 2012 styczeƒ kwiecieƒ luty maj marzec czerwiec 2012 2011 Wszystkim Pacjentom, Pracownikom, Partnerom oraz Sympatykom naszego

Bardziej szczegółowo

LabForum Roche Diagnostics rozszerza ofert biologii molekularnej

LabForum Roche Diagnostics rozszerza ofert biologii molekularnej Nr 35 ISSN 1644-8448 nak ad: 1000 egz. LabForum Roche Diagnostics rozszerza ofert biologii molekularnej LabForum maj 2008 Roche Diagnostics rozszerza ofert biologii molekularnej Szanowni Paƒstwo, Spis

Bardziej szczegółowo

syllabus rynologiczny

syllabus rynologiczny www.magazynorl.pl ISSN 1643-0050 KWARTALNIK STYCZE MARZEC 2012 TOM XI ZESZYT 1 syllabus rynologiczny dodatek No 41 ANATOMIA I FIZJOLOGIA TRÑBKI S UCHOWEJ prof. dr hab. med. El bieta Hassmann-Poznaƒska

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio GAZETA nr 5 4/16/04 10:51 AM Page 1 ISSN-1732-2928 nr5 AMAZONKI kwiecieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI

Bardziej szczegółowo

LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda

LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda Nr 27 ISSN 1644-8448 nak ad: 1000 egz. LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda LabForum czerwiec 2006 Nagroda prof. Jana Sznajda za rok 2005 Szanowni Paƒstwo, Z wielkà przyjemnoêcià informuj, e decyzjà

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 59 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie RADA PROGRAMOWA STUDIÓW I PRAC KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW Jerzy Nowakowski (przewodniczàcy) Anna

Bardziej szczegółowo

Mukowiscydoza. Poradnik. dla. rodziców. i chorych. Robert Piotrowski. Wydano dzi ki:

Mukowiscydoza. Poradnik. dla. rodziców. i chorych. Robert Piotrowski. Wydano dzi ki: monogr.09/01 Mukowiscydoza Robert Piotrowski Poradnik dla rodziców i chorych Wydano dzi ki: Roche Polska Sp. z o.o. 02-305 Warszawa Al. Jerozolimskie 146 B tel. (22) 608 18 88 fax (22) 608 18 74 Wst p

Bardziej szczegółowo

LARYNGOLOGICZNY KLINIKA OTOLARYNGOLOGII AKADEMII MEDYCZNEJ W LUBLINIE. PRZYZWOJAKI G OWY I SZYI prof. dr hab. med. Wies aw Go àbek dr med.

LARYNGOLOGICZNY KLINIKA OTOLARYNGOLOGII AKADEMII MEDYCZNEJ W LUBLINIE. PRZYZWOJAKI G OWY I SZYI prof. dr hab. med. Wies aw Go àbek dr med. magazyn OTORYNO- SUPLEMENT V CZERWIEC 2004 ISSN 1643-0050 KLINIKA OTOLARYNGOLOGII AKADEMII MEDYCZNEJ W LUBLINIE PRZYZWOJAKI G OWY I SZYI prof. dr hab. med. Wies aw Go àbek dr med. Adam K os WOLNE P ATY

Bardziej szczegółowo

LARYNGOLOGICZNY 42. KRAJOWY ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA OTORYNOLARYNGOLOGÓW CHIRURGÓW G OWY I SZYI POZNA, 7 10 CZERWCA 2006

LARYNGOLOGICZNY 42. KRAJOWY ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA OTORYNOLARYNGOLOGÓW CHIRURGÓW G OWY I SZYI POZNA, 7 10 CZERWCA 2006 ISSN 1643-0050 magazyn OTORYNO- SUPLEMENT IX CZERWIEC 2006 42. KRAJOWY ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA OTORYNOLARYNGOLOGÓW CHIRURGÓW G OWY I SZYI POZNA, 7 10 CZERWCA 2006 ZAPALENIE ZATOK PRZYNOSOWYCH: KLASYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi issn 1506-7378 nr 4 /17 rok IV kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada Depresja niejedno ma imi Psychologia i psychiatria

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD opracowanie mgr in. Stefan Myszkowski Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI PREZES mgr W adys aw Polesiƒski REDAKTOR NACZELNY mgr in. Krzysztof Trzeciak e-mail: k.trzeciak@automotoserwis.com.pl

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody leczenia HCV Depresja spowodowana chorobà jak sobie z nià radziç?

Innowacyjne metody leczenia HCV Depresja spowodowana chorobà jak sobie z nià radziç? Wirusowe zapalenie wàtroby fakty i mity o mo liwoêciach zaka enia Innowacyjne metody leczenia HCV Depresja spowodowana chorobà jak sobie z nià radziç? 6 18 10 8 20 Spis treâci ABC PACJENTA 4 Czym jest

Bardziej szczegółowo

LabForum. Roche Diagnostics w nowym tysiàcleciu

LabForum. Roche Diagnostics w nowym tysiàcleciu LabForum Roche Diagnostics w nowym tysiàcleciu Nr 5 LabForum grudzieƒ 2000 2001 Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. Warszawa, 1.12.2000 r. Szanowni Paƒstwo, spotykamy si po raz ostatni w tym tysiàcleciu.

Bardziej szczegółowo

Nasze dziecko ma reumatyzm

Nasze dziecko ma reumatyzm Nasze dziecko ma reumatyzm Autorzy: Claudia Grave Rolf-Michael Küster Barbara Priess Susanne Walia Tytu orygina u niemieckiego: Unser Kind hat Rheuma Copyright 2006 by Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband

Bardziej szczegółowo

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti EKSPERT Aging ISSN 1895-3654 Styczeƒ/Luty/2008 (nr 12) Dossier: Stres Stres a skóra

Bardziej szczegółowo

Dossier: Modelowanie obj toêciowe twarzy Najnowsze techniki i preparaty

Dossier: Modelowanie obj toêciowe twarzy Najnowsze techniki i preparaty Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa ISSN 1895-3654 listopad/grudzieƒ 2010 (nr 26) Dossier: Modelowanie obj toêciowe twarzy Najnowsze

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Fot. K. B a ejowski Nr 2/2006 (6) ISSN 1734-1434 Spis treêci Asfalty modyfikowane w Niemczech.................................................

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU UBEZPIECZE I FUNDUSZY EMERYTALNYCH. Forum dyskusyjne. ubezpieczeƒ i funduszy emerytalnych. Zjawisko rezygnacji z ubezpieczeƒ yciowych

KOMISJA NADZORU UBEZPIECZE I FUNDUSZY EMERYTALNYCH. Forum dyskusyjne. ubezpieczeƒ i funduszy emerytalnych. Zjawisko rezygnacji z ubezpieczeƒ yciowych KOMISJA NADZORU UBEZPIECZE I FUNDUSZY EMERYTALNYCH Forum dyskusyjne ubezpieczeƒ i funduszy emerytalnych Zjawisko rezygnacji z ubezpieczeƒ yciowych Zeszyt 1/2004 Rada programowa prof. dr hab. Les aw Gajek

Bardziej szczegółowo

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16)

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti Aging ISSN 1895-3654 listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) foto: serwis prasowy Isispharma

Bardziej szczegółowo

EKSPERT. Hormony rzàdzà kobietà. Anti Aging. Modelowanie cia a bez skalpela. Zabiegi na czas cià y i po porodzie. Najlepsze sposoby na opryszczk

EKSPERT. Hormony rzàdzà kobietà. Anti Aging. Modelowanie cia a bez skalpela. Zabiegi na czas cià y i po porodzie. Najlepsze sposoby na opryszczk Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti Aging EKSPERT ISSN 1895-3654 maj/czerwiec/2008 (nr 14) Dossier: Hormony rzàdzà kobietà

Bardziej szczegółowo

OSTEOPOROZA www.terapia.com.pl

OSTEOPOROZA www.terapia.com.pl ROK XV, NR 9, z.3 (200), WRZESIE 2007 OSTEOPOROZA ISSN 1230-3917 cena 9,50 z Informacja o leku na str. 42 www.terapia.com.pl XIX Wielodyscyplinarne Forum Osteoporotyczne 17 maja 2008, Warszawa Instytut

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO ISSN 1429-7930 Vol. 9, 39, 2009 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO ISSN 1429-7930 Vol. 9, 39, 2009 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO Ultrasonografia jest pismem Polskiego

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE Kraków 2007 WYDAWCA: STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEå ENERGIE CITÉS 31-016 Kraków, ul. S awkowska 17 Tel./Fax +48

Bardziej szczegółowo

Aktywny uk ad t umienia ha asu w samochodzie osobowym

Aktywny uk ad t umienia ha asu w samochodzie osobowym Aktywny uk ad t umienia ha asu w samochodzie osobowym BARTOSZ STANKIEWICZ O tym, e o komforcie jazdy samochodem w du ym stopniu decyduje poziom ha asu w jego wn trzu, wiedzà zarówno kierowcy, jak i producenci.

Bardziej szczegółowo

Post powanie wspomagajàce w onkologii

Post powanie wspomagajàce w onkologii Redakcja: Maria Podolak-Dawidziak Zespó autorski: Maria Podolak-Dawidziak, Emilia Filipczyk-Cisar, Andrzej Kiejna, Marek Kie biƒski, Maciej Krzakowski, Andrzej Kübler, Kazimierz Kuliczkowski, Donata Urbaniak-Kujda

Bardziej szczegółowo