Warunki Handlowe. 2.1 Rejestracja Kupującego w elektronicznym systemie zamówień (zwanym dalej EOS) prowadzonym przez Sprzedającego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki Handlowe. 2.1 Rejestracja Kupującego w elektronicznym systemie zamówień (zwanym dalej EOS) prowadzonym przez Sprzedającego"

Transkrypt

1 Warunki Handlowe Spółki Demos trade spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców Sądu Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII KRS pod numerem , kapitał zakładowy ,00 zł.,nip: , 1. Przedmiot umowy 1.1 Niniejsze Warunki Handlowe określają zasady sprzedaży pomiędzy spółką Demos trade Sp. z o.o., występującą w charakterze Sprzedającego i osobami prawnymi i fizycznymi, prowadzącymi działalność gospodarczą, występującymi w charakterze Kupującego, jeżeli nie została między nimi zawarta odrębna umowa wyłączająca w sposób wyraźny postanowienia niniejszych warunków. 1.2 Niniejsze Warunki Handlowe określają zwłaszcza sposób zawierania umów kupnasprzedaży, jak też sposób ustalania i uiszczania ceny kupna oraz sposób postępowania Kupującego podczas dochodzenia roszczeń wynikających z wad towaru. 2. Rejestracja Kupującego 2.1 Rejestracja Kupującego w elektronicznym systemie zamówień (zwanym dalej EOS) prowadzonym przez Sprzedającego Kupujący, wyrażający zainteresowanie zakupem towaru u Sprzedającego za pośrednictwem EOS prowadzonego przez Sprzedającego, obowiązany jest do wypełnienia formularza rejestracji w postaci elektronicznej, który znajdzie pod adresem internetowym Po otrzymaniu formularza elektronicznego, Sprzedający kontaktuje się pisemnie albo osobiście z Kupującym za pośrednictwem swego przedstawiciela handlowego w celu zapoznania Kupującego z niniejszymi Warunkami Handlowymi; fakt ten Kupujący poświadczy swoim podpisem Po potwierdzeniu Kupującego, że zapoznano go z niniejszymi Warunkami Handlowymi oraz po wyrażeniu swej zgody na zawarte w nich postanowienia, Sprzedający przydzieli Kupującemu tzw. kod identyfikacyjny klienta i hasło dostępu, za pomocą których Kupujący będzie się rejestrować w EOS Sprzedającego Przydzielony kod identyfikacyjny klienta i hasło dostępu stanowią przedmiot tajemnicy handlowej i obie strony zobowiązują się do takiego postępowania, aby nie zaistniała możliwość ich użycia przez osobę nieuprawnioną, w przeciwnym przypadku, ponoszą odpowiedzialność za powstałe szkody wyrządzone drugiej stronie. Szczegółowe postanowienia dotyczące sposobu postępowania z wymienionym kodem klienta i hasłem dostępu, włącznie z podaniem nazwisk osób posiadających uprawnienia ze strony Kupującego do zawierania w jego imieniu umów sprzedaży za pośrednictwem EOS z wykorzystaniem kodu klienta i hasła dostępu, jak również ze strony Sprzedającego, będą uzgodnione pisemnie przez strony podczas przydzielenia kodu klienta i hasła dostępu. 1

2 2.1.5 Po wyrażeniu zgody na wyżej wymienione warunki i zasady w celu przydzielenia kodu klienta i hasła dostępu oraz po ich odbiorze przez klienta, Sprzedający zarejestruje Kupującego do EOS i za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformuje Kupującego o dacie rejestracji, od której Kupujący będzie uprawniony do zamawiania towaru w EOS Sprzedającego za pomocą swego kodu klienta. 2.2 Rejestracja Kupującego poza EOS Sprzedającego Kupujący, który wyrazi zainteresowanie zakupem towaru od Sprzedającego bez korzystania z EOS, obowiązany jest do skontaktowania się ze Sprzedającym pisemnie, telefonicznie, faksem, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście Na prośbę Kupującego Sprzedający wyśle mu pocztą formularz rejestracyjny, ewentualnie Kupujący może odebrać formularz osobiście w sklepach. Kupujący może też zarejestrować się na Następnie Sprzedający wyśle Kupującemu pocztą lub elektronicznie Warunki Handlowe i cennik. Kupujący wyrazi zgodę na Warunki Handlowe oraz cennik i dokumenty te opatrzy podpisem osoby uprawnionej do występowania w imieniu Kupującego. Następnie Kupujący wszystkie wymienione dokumenty wyśle pocztą lub odda osobiście Sprzedającemu, ten zarejestruje je oraz poinformuje pisemnie lub w drodze faksowej albo elektronicznej Kupującego o dacie, od której ten został zarejestrowany i w myśl niniejszych Warunków Handlowych, posiada prawo do składania zamówień towaru u Sprzedającego. 3. Sposób zawierania umów kupna a) Sposób zawierania umów sprzedaży korzystając z EOS Sprzedającego 3.1 Kupujący za pomocą swojego kodu identyfikacyjnego klienta i hasła dostępu zarejestruje się w EOS Sprzedającego i wypełni formularz zamówienia, dostępny na stronie który za pośrednictwem EOS odeśle Sprzedającemu. Przez odesłanie zamówienia Kupujący jednocześnie wyraża swoją akceptację ceny towaru określonego w zamówieniu. 3.2 Sprzedający również za pośrednictwem EOS potwierdzi przyjęcie zamówienia, przy czym przez potwierdzenie zamówienia od strony Sprzedającego następuje zawarcie umowy kupna. b) Sposób zawierania umów kupna bez korzystania z EOS 3.3 Kupujący pisemnie, telefonicznie, osobiście, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zamawia dostawę towaru u Sprzedającego, przy czym swoim zamówieniem jednocześnie wyraża akceptację ceny sprzedaży towaru wymienionej w cenniku, który odebrał ze swoim podpisem od Sprzedającego. Jeżeli Kupujący będzie posługiwał się adresem mailowym, ewentualne skutki użycia adresu Kupującego przez osobę nieuprawnioną obciążają kupującego. Kupujący może wskazać na piśmie osoby uprawnione do składania zamówień towaru u Sprzedającego w jego imieniu. O ile kupujący nie zawiadomi sprzedającego o odwołaniu umocowania, wszelkie oświadczenia składane przez osoby wymienione na liście są ważne i skuteczne a kupujący nie może podnosić, iż osoba nie posiadała umocowania do jego reprezentacji. 2

3 Osoba składająca zamówienie w imieniu kupującego jest obowiązana podać swoje imię i nazwisko celem ustalenia uprawnienia tej osoby do reprezentowania kupującego. 3.4 Sprzedający telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poświadczy przyjęcie zamówienia, przy czym przez potwierdzenie zamówienia ze strony Sprzedającego zostaje zawarta umowa kupna. 3.5 Sprzedający prowadzi rejestr zamówień w systemie informatycznym, w którym zapisuje przede wszystkim datę i czas nadejścia zamówienia, ewentualnie numer zamówienia, jeżeli został podany przez Kupującego, oraz nazwisko i imię osoby, która przyjmowała zamówienie oraz nazwisko i imię osoby składała zamówienie w imieniu Kupującego. 4. Sposób i miejsce realizacji 4.1 Produkty zamówione przez Kupującego w myśl niniejszych Warunków Handlowych będą dostarczone przez Sprzedającego Kupującemu za pośrednictwem wysyłki tzw. za pobraniem lub własnym transportem, względnie Sprzedający wyda je Kupującemu osobiście w swoim zakładzie. 4.2 Miejscem realizacji będzie adres podany przez Kupującego w zamówieniu. 4.3 Ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru przechodzi na Kupującego w chwili odbioru towaru. 5. Cena sprzedaży i płatności 5.1 Kupujący uiszcza cenę za towar zamówiony zgodnie z niniejszymi Warunkami Handlowymi w momencie odbioru towaru. 5.2 Sprzedający wystawi fakturę VAT, uwzględniającą uzgodnioną cenę sprzedaży, przy czym faktura ta zostanie dołączona do wysyłanego towaru. Jeżeli realizacja wysyłki będzie wykonana za zaliczeniem, Kupujący opłaci wysyłającemu koszty wysyłki oraz koszty pobrania. W przypadku realizacji zamówienia za pomocą własnego transportu Sprzedającego, Kupujący zapłaci Sprzedającemu cenę zakupu gotówką podczas odbioru towaru, odbierając fakturę u spedytora Sprzedającego, który wyda Kupującemu towar Prawo własności towaru przechodzi na Kupującego dopiero po zapłaceniu całkowitej ceny sprzedaży. 5.4 Jeśli zostanie zawarta umowa z kupującym, który otrzymał kod identyfikacyjny klienta oraz hasło do systemu EOS, to punkt 5.2 umowy jest nie ważny. W tym wypadku sprzedający wystawi fakturę tak, że najpóźniej do 2 dni roboczych od dostarczenia towaru umieści ją w systemie EOS, by kupujący miał do niej dostęp za pomocą swojego kodu identyfikacyjnego klienta oraz hasła. Potem kupujący sam drukuje fakturę ze stystemu EOS do celów księgowych. Termin płatności faktury w tym wypadku, nie ulega zmianie, bez względu na to kiedy kupujący wydrukuje sobie fakturę ze systemu EOS. a) Kompensowanie należności i zobowiązań poprzez program EOS 3

4 W wypadku, kiedy sprzedający i kupujący będą mieli wobec siebie należności, uzgadniają, iż należności będą wzajemnie kompensowane. Sprzedający wystawi kompensatę należności i zobowiązań w programie EOS, zaś kupujący, który zaloguje się do programu EOS za pośrednictwem swojego kodu identyfikacyjnego oraz hasła dostępu, akceptuje kompensatę poprzez odkliknięcie, czym potwierdzi sprzedającemu kompensatę. b) Potwierdzenie otrzymania oraz akceptacja wystawionej faktury korygującej poprzez program EOS W wypadku, kiedy sprzedający wystawi kupującemu fakturę korygującą, na której według ustawy o VAT musi widnieć potwierdzenie otrzymania od kupującego, obie strony uzgadniają, że kupujący potwierdzi otrzymanie i akceptowanie faktury korygującej za pośrednictwem programu EOS. Sprzedający wystawi fakturę korygującą w programie EOS, zaś kupujący, który zaloguje się do programu EOS za pośrednictwem swojego kodu identyfikacyjnego oraz hasła dostępu, potwierdzi otrzymanie faktury korygującej poprzez odkliknięcie, czym akceptuje fakturę korygującą. c) Przesyłanie dokumentów księgowych drogą elektroniczną ( em) Kupujący zgadza się z przesyłaniem dokumentów księgowych drogą elektroniczną ( em). Adres owy do wysyłania dokumentów księgowych przekaże kupującemu za pośrednictwem systemu EOS. 6. Odpowiedzialność za wady towaru 6.1 Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne towaru, zgodnie z przepisami art. 556 i następnych kodeksu cywilnego o rękojmi za wady z modyfikacjami wynikającymi z poniższych postanowień. 6.2 Sprzedawca nie jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały po przejściu niebezpieczeństwa na Kupującego, chyba że wady wynikły z przyczyny tkwiącej już poprzednio w rzeczy sprzedanej. 6.3 Kupujący ma obowiązek obejrzenia towaru zaraz po jego odbiorze i natychmiastowego zgłoszenia widocznych wad Sprzedającemu, np. nie odbierając towaru. 6.4 Jeżeli Kupujący stwierdzi wady ukryte towaru, bez zbędnej zwłoki poinformuje pisemnie lub telefonicznie Sprzedającego o wadach, przekazując, jakie wady stwierdził w towarze i jakie prawa chce realizować, przy czym uważa się, że termin niezwłoczny zachowany jest, jeżeli Kupujący złoży informację dot. wad najpóźniej do 3 dni kalendarzowych po odebraniu towaru a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - w terminie 3 dni po jej wykryciu. Pod rygorem wygaśnięcia uprawnień wynikających z rękojmi, zgłoszenie roszczeń musi nastąpić nie później niż w terminie 30 dni po odebraniu towaru. 6.5 Sprzedający jest zobowiązany zweryfikować informację dotyczącą wad towaru i zastosowania roszczeń w związku z wadami towaru, podaną pisemnie albo telefonicznie przez Kupującego i w tym celu Kupujący zobowiązuje się do współdziałania ze Sprzedającym. O wyniku dokonanej weryfikacji Sprzedający poinformuje Kupującego najpóźniej w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o wadach 4

5 towaru z tym, że jeżeli Sprzedający uzna roszczenie Kupującego za uzasadnione, podejmie w tym samym terminie niezbędne kroki prowadzące do zaspokojenia roszczenia Kupującego z powodu wad towaru. 6.6 Procedura dotycząca składania roszczeń związanych z wadliwym towarem oraz zasady zwrotu towarów, które nie posiadają wad są regulowane przepisami zawartymi w Regulaminie Reklamacji. Regulamin znajduje się w załączniku nr 1 i stanowi integralną część niniejszej umowy o warunkach handlowych. 7. Postanowienia końcowe 7.1. Ewentualne spory, jakie wynikną w związku z realizacją umów zawieranych przez Strony, podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne właściwe dla siedziby Sprzedającego Sprzedający i Kupujący przez złożenie swego podpisu na niniejszych Warunkach Handlowych poświadczają, że dokładnie je przeczytali, zrozumieli, zgadzają się z ich treścią i zobowiązują się do ich przestrzegania Kupujący oświadcza, że odebrał jeden egzemplarz niniejszych Warunków Handlowych w formie pisemnej...., dnia Sprzedawca inż. Radoslav Revenda Prezes zarządu Demos trade sp. z o.o. a) Oświadczam, że zgadzam się z treścią niniejszych Warunków Handlowych oraz oświadczam, że będę korzystać z EOS. Jednocześnie poświadczam, że odebrałem kod identyfikacyjny klienta i hasło dostępu, zostałem zapoznany z zasadami korzystania z kodu i pouczony o sposobie jego stosowania EOS. *) b) Oświadczam, że zgadzam się z treścią niniejszych Warunków Handlowych oraz, że nie będę korzystać z EOS. *) W dnia.. Firma Handlowa (nazwa): Siedziba (miejsce działalności): 5

6 NIP:..,wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców..Sądu Rejonowego w Wydział Reprezentowana., stanowisko (dalej jako Kupujący) Przedstawiciel *) Niepotrzebne skreślić 6

7 Artykuł nr 1 REGULAMIN REKLAMACJI firmy Demos trade, Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. M. Karłowicza 13/66, kod pocztowy , NIP: , zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców Sądu Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII KRS pod numerem Regulamin reklamacji określa zasady postępowania przy zgłaszaniu wad produktów zakupionych przez klientów. Dotyczy reklamacji jakościowych, ilościowych i rodzajowych oraz stanowi na jakich warunkach możliwy jest zwrot nieuszkodzonego towaru. I. Po otrzymaniu przesyłki należy ją dokładnie skontrolować, szczególnie w przypadku zamówień kruchych produktów, takich jak ramki aluminiowe, zlewy, podświetlane półki, itp. Dodatkowo zawsze należy sprawdzić liczbę paczek. W przypadku towaru dostarczanego przez firmę transportową informację o niewystarczającej liczbie paczek należy zaznaczyć na liście dostawy. Jeżeli przesyłkę dostarcza oddział firmy Demos trade Sp. z o.o., konieczne jest spisanie protokołu reklamacyjnego. W przeciwnym wypadku kupujący swym podpisem potwierdza przejęcie towaru bez zastrzeżeń. W razie wykrycia uszkodzenia opakowania należy spisać z dostawcą odbiór z zastrzeżeniem, następnie skontrolować zawartość przesyłki, w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń towaru należy spisać z dostawcą protokół reklamacyjny. Reklamację należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od momentu dostarczenia towaru, aby mogła być odpowiednio oceniona i rozwiązana. Reklamacje można zgłaszać telefonicznie pod numerem tel , faksem , mailem Przy zgłaszaniu reklamacji należy podać numer faktury, kod oraz nazwę asortymentu, reklamowaną ilość, powód reklamacji (w przypadku wadliwego towaru należy określić rodzaj wady) oraz sposób rozwiązania reklamacji (wymiana, faktura korygująca - nie dotyczy towaru, który można naprawić). Jeżeli reklamacja dotyczy wady, która musi być rozpatrzona bezpośrednio w firmie Demos, zwrotem towaru od klienta zajmuje się Biuro Obsługi Klienta za pośrednictwem firmy transportowej lub Przedstawiciel Handlowy Zwracany towar musi być kompletny (jeżeli nie uzgodniono inaczej), w odpowiednim opakowaniu zabezpieczającym przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas transportu, najlepiej w pierwotnym opakowaniu, przed zwrotem musi być przechowywane w taki sposób, aby nie doszło do jego uszkodzenia. Jeżeli towar będzie przenoszony za pomocą wózka widłowego, musi leżeć na palecie w taki sposób, aby nie doszło do uszkodzenia w momencie manipulacji. 7

8 W przypadku zwrotu towaru wysyłanego na palecie, należy wysłać go z powrotem dostatecznie zapakowany i przymocowany do palety. Przed wysyłką należy sporządzić fotografie bez opakowania i w opakowaniu. W przypadku zwrotu towaru zapakowanego w oryginalnym opakowaniu od producenta, na opakowaniu nie można nic pisać, wszelkie pisemne uwagi należy włożyć do środka opakowania. II. Warunki zwrotu nieuszkodzonego towaru Zakupiony towar można zwrócić jedynie pod warunkiem, że był nieużywany, niepocięty i nieuszkodzony, wraz z akcesoriami, w oryginalnym opakowaniu, musi być w stanie nadającym się do dalszej sprzedaży. Mozliwość zwrócenia pelnowartościowego towaru dotyczy jedynie asortymentu magazynowego. Towar zakupiony w sklepie internetowym klient musi zwrócić na swój koszt na adres Demos trade Sp. z o.o., ul. M. Karłowicza 13/66, Katowice. Istnieje możliwość zamówienia transportu w Biurze Obsługi Klienta firmy Demos. W przypadku zwrotu towaru do 3 dni roboczych od momentu zakupu nie naliczamy żadnych opłat. Od 4 do 30 dni kalendarzowych od momentu zakupu naliczamy opłatę w wysokości 10% ceny zwracanego towaru. Zwrot towaru po upłynięciu 31 dni kalendarzowych jest możliwy tylko po zatwierdzeniu przez sprzedającego, w takim wypadku opłata manipulacyjna wynosi 30% ceny zwracanego towaru. 8

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO firstbike.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO firstbike.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO firstbike.pl 1 Ilekroć niniejszym w Regulaminie jest mowa o: 1. Sprzedawcy rozumie się przez to Spółkę z o.o. First Bike z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO babysmart.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO babysmart.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO babysmart.pl 1 Ilekroć niniejszym w Regulaminie jest mowa o: 1. Sprzedawcy rozumie się przez to Spółkę z o.o. First Bike z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KONTAKT SIMON.EU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KONTAKT SIMON.EU 1 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KONTAKT SIMON.EU Sklep internetowy kontakt simon.eu działający pod adresem http://kontakt simon.eu, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu Sklepem internetowym,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPÓW SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.GWFOKSAL.PL

REGULAMIN ZAKUPÓW SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.GWFOKSAL.PL REGULAMIN ZAKUPÓW SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.GWFOKSAL.PL 1. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy www.sklep.gwfoksal.pl prowadzony jest przez Grupę Wydawniczą Foksal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM"

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM" Definicje: 1. Sprzedający - AGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Zawojska 42, 02-927 Warszawa, tel/fax.:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Postanowienia ogólne

REGULAMIN Postanowienia ogólne REGULAMIN Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady obowiązujące przy składaniu zamówień i zawieraniu umów oraz ich realizacji za pośrednictwem Sklepu internetowego. 2. Definicje - ilekroć

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego I. DEFINICJE 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: SKLEP INTERNETOWY/SPRZEDAWCA serwis internetowy www.galeriazdrowia.pl dający możliwość zamawiania produktów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIX

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIX Poniższy regulamin określa zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia 25.12.2014 roku i jest następstwem wejścia w życie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz.

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne Regulaminem 25 grudnia 2014 r. Sprzedającym Sklepem

1. Informacje ogólne Regulaminem 25 grudnia 2014 r. Sprzedającym Sklepem Sklep internetowy FOCUS GARDEN prowadzony jest w domenie www.focusgarden.pl przez Sławomir Czajkowski P.H.U. Focus Sławomir Czajkowski, ul. Kraszewskiego 10, 64-920 Piła, NIP: 7641707441, REGON: 570371203,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego burdaksiazki.pl

Regulamin sklepu internetowego burdaksiazki.pl Regulamin sklepu internetowego burdaksiazki.pl 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego burdaksiazki.pl, dostępnego pod adresem http://sklep.burdaksiazki.pl,

Bardziej szczegółowo

SATYSFAKCJA.PL Regulamin Promocji Gorący strzał

SATYSFAKCJA.PL Regulamin Promocji Gorący strzał SATYSFAKCJA.PL Regulamin Promocji Gorący strzał I. Postanowienia Ogólne: 1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez spółkę SATYSFAKCJA Spółkę z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

zwana także zamiennie Usługodawcą lub Sprzedającym lub Wydawcą.

zwana także zamiennie Usługodawcą lub Sprzedającym lub Wydawcą. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania oraz dokonywania zakupów w serwisie internetowym www.dossiernaturalnychterapii.pl Serwis jest prowadzony przez: Poczta Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Akcesoriamuzyczne.pl w zakresie sprzedaży konsumenckiej. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Akcesoriamuzyczne.pl w zakresie sprzedaży konsumenckiej. Postanowienia Ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Akcesoriamuzyczne.pl w zakresie sprzedaży konsumenckiej 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie wyłącznie do składania Zamówień i nabycia Towarów przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego cetus.szczecin.pl jest Michał Henszke prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Cetus Michał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupów w Sklepie internetowym

REGULAMIN SPRZEDAŻY DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupów w Sklepie internetowym REGULAMIN SPRZEDAŻY DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupów w Sklepie internetowym www.bikemotive.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SLIWINSKITENIS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SLIWINSKITENIS.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SLIWINSKITENIS.PL 1 Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.postbox.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.postbox.com.pl www.postbox.com.pl Data wejścia w życie: 25 lutego 2015 Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2015 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym firmy Digito Marcin Bittner obowiązujący do 24.12.2014r.

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym firmy Digito Marcin Bittner obowiązujący do 24.12.2014r. Regulamin sklepu internetowego Qtalbums.com Sklep internetowy działający pod adresem get.qtalbums.com (zwany dalej Sklepem) umożliwia nabycie za pośrednictwem sieci internetu Towarów, w szczególności fotoalbumów

Bardziej szczegółowo

3. PŁATNOŚCI 4. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

3. PŁATNOŚCI 4. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ REGULAMIN SPRZEDAŻY Sprzedawcą towarów i usług jest spółka Manticora S.C. Łukasz Łydka, Dariusz Wieczorek zwana dalej Sklepem z siedzibą w Olkuszu przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 18, 32-300 Olkusz,

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU DLA KONSUMENTÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 3. Złożenie zamówienia w Sklepie GEODETA oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.

REGULAMIN SKLEPU DLA KONSUMENTÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 3. Złożenie zamówienia w Sklepie GEODETA oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu. REGULAMIN SKLEPU DLA KONSUMENTÓW Sklep Internetowy GEODETA, dostępny pod adresem http://www.sklepgeodeta.pl/sklep, prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Usług Metrologicznych PRECYZJA Sp. z o.o., wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.elstilo.com.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

UMOWA HANDLOWA NR. prowadzącą działalność na podstawie dołączonych dokumentów ewidencyjnych, zwaną dalej Partnerem.

UMOWA HANDLOWA NR. prowadzącą działalność na podstawie dołączonych dokumentów ewidencyjnych, zwaną dalej Partnerem. UMOWA HANDLOWA NR zawarta w dniu... w........ pomiędzy: Firmą YAMO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu Al. Armii Krajowej 4A lokal 7, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabryczna Wydział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego WWW.LAMPADA.PL. Sklep internetowy dostępny pod domeną www.lampada.pl jest prowadzony przez:

Regulamin Sklepu internetowego WWW.LAMPADA.PL. Sklep internetowy dostępny pod domeną www.lampada.pl jest prowadzony przez: Regulamin Sklepu internetowego WWW.LAMPADA.PL Sklep internetowy dostępny pod domeną www.lampada.pl jest prowadzony przez: HK INVEST Sp. z o.o. zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym tajgun.pl. Sklep internetowy tajgun.pl działający pod adresem http://www.tajgun.pl (dalej: Sklep

Bardziej szczegółowo

WWW.COFFEMA.PL Regulamin Sprzedaży / Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość, obowiązujące od 25.12.2014 r.

WWW.COFFEMA.PL Regulamin Sprzedaży / Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość, obowiązujące od 25.12.2014 r. WWW.COFFEMA.PL Regulamin Sprzedaży / Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość, obowiązujące od 25.12.2014 r. I. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ELMOCHEMICAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ELMOCHEMICAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ELMOCHEMICAL.PL Sklep internetowy elmochemical.pl działający pod adresem http://www.elmochemical.pl, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu Sklepem internetowym, za

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy www.zdziwsie.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy sklep.tzmkalisz.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo