Informator. Akademia Morska. w Szczecinie. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2012/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator. Akademia Morska. w Szczecinie. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2012/2013"

Transkrypt

1 Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2012/2013 Akademia Morska w Szczecinie

2 Wydzia³ Nawigacyjny Oferta kszta³cenia w roku akademickim 2012/2013 Studia stacjonarne pierwszego stopnia (in ynierskie) 4-letnie studia na kierunku NAWIGACJA Kandydaci przyjmowani s¹ na kierunek, a wybór specjalnoœci kszta³cenia* nast¹pi w trakcie III semestru nauki: - transport morski (TM) - po³owy morskie (PM) - in ynieria ruchu morskiego (IRM) - pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne (PHiON) - ratownictwo (RAT) - morskie systemy informatyczne (MSI) - eksploatacja jednostek p³ywaj¹cych offshore (OFF) - transport morski i œródl¹dowy (TMiŒ) - górnictwo morskie (GM) 3,5-letnie studia na kierunku TRANSPORT Kandydaci przyjmowani s¹ na kierunek, a wybór specjalnoœci kszta³cenia* nast¹pi w trakcie III semestru nauki: - in ynieria bezpieczeñstwa transportu morskiego (IBTM) - technologie i systemy nawigacyjne (TiSN) 3,5-letnie studia na kierunku GEODEZJA I KARTOGRAFIA specjalnoœæ kszta³cenia: geoinformatyka (G) 3,5-letnie studia na kierunku INFORMATYKA specjalnoœæ kszta³cenia: informatyka morska (IM) Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) 1,5-roczne studia na kierunku NAWIGACJA specjalnoœæ kszta³cenia: transport morski (TM) * Decyzjê o uruchomieniu specjalnoœci kszta³cenia podejmie dziekan 2

3 Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (in ynierskie) 4-letnie studia na kierunku NAWIGACJA specjalnoœæ kszta³cenia: transport morski (TM) 4-letnie studia na kierunku GEODEZJA I KARTOGRAFIA specjalnoœæ kszta³cenia: geoinformatyka (G) 3,5-letnie studia na kierunku INFORMATYKA specjalnoœæ kszta³cenia: informatyka morska (IM) Studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) 2-letnie studia na kierunku NAWIGACJA specjalnoœæ kszta³cenia: transport morski (TM) 2-letnie studia na kierunku NAWIGACJA specjalnoœæ kszta³cenia: transport morski (TM) studia w jêzyku angielskim 3

4 Wydzia³ Mechaniczny Oferta kszta³cenia w roku akademickim 2012/2013 Studia stacjonarne pierwszego stopnia (in ynierskie) Kandydaci przyjmowani s¹ na kierunki, a wybór specjalnoœci nast¹pi po II semestrze nauki KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 4-letnie studia o specjalnoœciach: - eksploatacja okrêtowych urz¹dzeñ napêdowych i elektroenergetycznych (EOUNiE) - eksploatacja si³owni okrêtowych (ESO) Kierunki dyplomowania: uk³ady napêdowe z silnikami t³okowymi napêdy turbinowe eksploatacja zbiornikowców eksploatacja chemikaliowców eksploatacja ch³odnicowców eksploatacja gazowców komputerowe systemy sterowania si³owni¹ okrêtow¹ elektroenergetyka okrêtowa i systemy sterowania - diagnostyka i remonty maszyn i urz¹dzeñ okrêtowych (DiRMiUO) 3,5-letnie studia o specjalnoœciach: - diagnostyka i remonty si³owni wiatrowych (DiRSW) - ochrona œrodowiska w eksploatacji floty i portów (OŒwEFiP) KIERUNEK: MECHATRONIKA 4-letnie studia o specjalnoœci: - elektroautomatyka okrêtowa (EO) 3,5-letnie studia o specjalnoœci: - mechatronika systemów energetycznych (MSE) Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 1,5-roczne studia o specjalnoœciach: - budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych (BiEMSE) 4

5 - computer aided marinen engineering (studia w j. angielskim prowadzone wspólnie z Fachhochschule Flensburg)* Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (in ynierskie) Kandydaci przyjmowani s¹ na kierunki, a wybór specjalnoœci nast¹pi po I roku studiów KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 4-letnie studia o specjalnoœci: - eksploatacja si³owni okrêtowych (ESO) Kierunki dyplomowania: uk³ady napêdowe z silnikami t³okowymi napêdy turbinowe eksploatacja zbiornikowców eksploatacja chemikaliowców eksploatacja ch³odnicowców eksploatacja gazowców komputerowe systemy sterowania si³owni¹ okrêtow¹ elektroenergetyka okrêtowa i systemy sterowania 4-letnie studia o specjalnoœci: - ochrona œrodowiska w eksploatacji floty i portów (OŒwEFiP) KIERUNEK: MECHATRONIKA 4-letnie studia o specjalnoœci: - elektroautomatyka okrêtowa (EO) 4-letnie studia o specjalnoœci: - mechatronika systemów energetycznych (MSE) Studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 2-letnie studia o specjalnoœci: - budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych (BiEMSE) * po pozytywnej ocenie wniosku oraz decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego 5

6 Wydzia³ In ynieryjno-ekonomiczny Transportu Oferta kszta³cenia w roku akademickim 2012/2013 Studia stacjonarne pierwszego stopnia (in ynierskie) Rekrutacja na studia prowadzona jest na poni sze kierunki. Wybór specjalnoœci dokonywany bêdzie w IV semestrze nauki. KIERUNEK: TRANSPORT 3,5-letnie studia o specjalnoœciach: - eksploatacja portów i floty morskiej (EPiFM) - egluga œródl¹dowa ( Œ) - logistyka transportu zintegrowanego (LTZ) - ubezpieczenia transportowe (UT) - ekologistyka (E) KIERUNEK: LOGISTYKA 3,5-letnie studia o specjalnoœci: - logistyka przedsiêbiorstw (LP) - logistyka i zarz¹dzanie w europejskim systemie transportowym (LiZwEST) - informatyka w logistyce (IwL) KIERUNEK: ZARZ DZANIE I IN YNIERIA PRODUKCJI 3,5-letnie studia o specjalnoœciach: - zarz¹dzanie jakoœci¹ produkcji i us³ug (ZJPiU) - zarz¹dzanie innowacjami w produkcji i us³ugach (ZIwPiU) - systemy bezpieczeñstwa w produkcji i us³ugach (SBwPiU) - zarz¹dzanie systemami transportowymi w Europie (ZSTwE) - informatyczne systemy zarz¹dzania produkcj¹ (ISZP) - zarz¹dzanie przemys³owymi systemami energetycznymi (ZPSE) Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) KIERUNEK: ZARZ DZANIE I IN YNIERIA PRODUKCJI 1,5-roczne studia o specjalnoœci: - logistyka i zarz¹dzanie w europejskim systemie transportowym (LiZwEST) 1,5-roczne studia o specjalnoœci: - Maritime Management - studia w jêzyku angielskim realizowane wraz z Latvian Maritime Academy z otwy i University of Cadiz z Hiszpanii 6

7 KIERUNEK: TRANSPORT 1,5-roczne studia o specjalnoœci: - systemy transportu zintegrowanego (STZ) Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (in ynierskie) Rekrutacja na studia prowadzona jest na poni sze kierunki. Wybór specjalnoœci dokonywany bêdzie w IV semestrze nauki. KIERUNEK: TRANSPORT 3,5-letnie studia o specjalnoœciach: - logistyka transportu zintegrowanego (LTZ) - ekologistyka (E) - egluga œródl¹dowa ( Œ) - ubezpieczenia transportowe (UT) KIERUNEK: LOGISTYKA 3,5-letnie studia o specjalnoœci: - logistyka przedsiêbiorstw (LP) - logistyka i zarz¹dzanie w europejskim systemie transportowym (LiZwEST) - informatyka w logistyce (IwL) KIERUNEK: ZARZ DZANIE I IN YNIERIA PRODUKCJI 3,5-letnie studia o specjalnoœciach: - zarz¹dzanie jakoœci¹ produkcji i us³ug (ZJPiU) - zarz¹dzanie innowacjami w produkcji i us³ugach (ZIwPiU) - systemy bezpieczeñstwa w produkcji i us³ugach (SBwPiU) - zarz¹dzanie systemami transportowymi w Europie (ZSTwE) - informatyczne systemy zarz¹dzania produkcj¹ (ISZP) - zarz¹dzanie przemys³owymi systemami energetycznymi (ZPSE) Studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) KIERUNEK: TRANSPORT 1,5-roczne studia o specjalnoœci: - systemy transportu zintegrowanego (STZ) KIERUNEK: ZARZ DZANIE I IN YNIERIA PRODUKCJI 1,5-roczne studia o specjalnoœci: - logistyka i zarz¹dzanie w europejskim systemie transportowym (LiZwEST) 7

8 Warunki przyjmowania na studia stacjonarne I stopnia w roku akademickim 2012/2013 Na wszystkich wydzia³ach rekrutacja na studia prowadzona jest na kierunki. Wybór specjalnoœci dokonywany bêdzie w semestrze wskazanym przez dziekana. Dziekan okreœla i podaje do wiadomoœci studentów, które z oferowanych dla poszczególnych kierunków specjalnoœci bêd¹ uruchomione w danym roku akademickim. Celem odpowiedniego przygotowania oferty kszta³cenia, ju w toku rekrutacji, kandydat wskazuje jedn¹ lub dwie specjalnoœci, w których chcia³by siê kszta³ciæ. Rekrutacjê na studia przeprowadzaj¹ wydzia- ³owe komisje rekrutacyjne, które podejmuj¹ decyzje w sprawach przyjêcia na studia. W przypadku rekrutacji na studia prowadzone wspólnie z innymi uczelniami sk³ad wydzia- ³owej komisji rekrutacyjnej mo e byæ rozszerzony o osoby wskazane przez uczelnie partnerskie. Od decyzji wydzia³owej komisji rekrutacyjnej przys³uguje odwo³anie, w terminie 14 dni od daty dorêczenia decyzji, do uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Podstaw¹ odwo³ania mo e byæ jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. W przypadku odwo³ania decyzjê podejmuje rektor, po rozpatrzeniu wniosku uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Decyzja rektora jest ostateczna. Warunki formalne Do odbywania studiów I stopnia w Akademii Morskiej w Szczecinie mo e byæ dopuszczona osoba, która posiada œwiadectwo dojrza³oœci oraz spe³nia warunki rekrutacji. Rekrutacja - wymagane dokumenty Kandydaci na studia I stopnia sk³adaj¹ w wyznaczonym terminie w dziekanatach wydzia³ów: 1) podanie o przyjêcie na studia 1 2) œwiadectwo dojrza³oœci 3) ankietê osobow¹ 2 4) kserokopie obu stron dowodu osobistego 3 5) szeœæ fotografii o wymiarach 3,5 x 4,5 cm oraz w formie elektronicznej (jako za³¹cznik podczas rejestracji na stronie internetowej uczelni w zak³adce REKRUTACJA) 1 œwiadectwo dojrza³oœci wydane przez Okrêgow¹ Komisjê Egzaminacyjn¹, œwiadectwo dojrza³oœci wydane przez szko³ê œredni¹ (tzw. stara matura) lub inne równowa ne (w tym: œwiadectwo matury miêdzynarodowej, œwiadectwo matury dwujêzycznej, œwiadectwo uzyskane poza granicami Polski przez obywatela Polski, œwiadectwo uzyskane przez cudzoziemca poza granicami Polski) 2 lub kserokopie stron paszportu z danymi osobowymi 3 fotografie powinny byæ jednakowe, aktualne, wyraÿne, przedstawiaj¹ce osobê: bez nakrycia g³owy, bez okularów z ciemnymi szk³ami, g³owa w lewym pó³profilu z widocznym ca³ym lewym uchem, równomiernie oœwietlona twarz 8

9 6) w³asnorêcznie podpisane oœwiadczenie kandydata, e w stosunku do jego osoby nie wydano zakazu opuszczania kraju 7) dowód wp³aty za postêpowanie kwalifikacyjne w wysokoœci okreœlonej zarz¹dzeniem rektora AM w Szczecinie, (wp³aty mo na dokonaæ na konto Akademii Morskiej w Szczecinie: Bank Pekao S.A. VII O/Szczecin lub w kasie uczelni) 8) zobowi¹zanie rodziców do zwrotu kosztów w razie rezygnacji ze studiów lub skreœlenia z listy studentów z winy studenta za: - niezwrócone ksi¹ ki oraz pomoce naukowe dotyczy wszystkich kandydatów, - niewynoszone umundurowanie oraz obowi¹zkowe kursy w Oœrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego dotyczy kandydatów na kierunku nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika 9) zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ do nauki na obranym kierunku studiów. Wszyscy kandydaci dokonuj¹ ponadto rejestracji poprzez stronê internetow¹ uczelni, w zak³adce REKRUTACJA. UWAGA: podania kandydatów bez kompletu wymienionych dokumentów nie bêd¹ rozpatrywane. Formularze druków dostêpne s¹ w dziekanatach oraz na stronie internetowej. Warunki rekrutacji dla obcokrajowców Kandydaci na studia, bêd¹cy obywatelami pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej lub posiadaj¹cy Kartê Polaka, a tak e obywatele innych pañstw niebêd¹cy obywatelami pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej mog¹ ubiegaæ siê o przyjêcie na studia na podstawie odrêbnych przepisów. Cudzoziemiec, który uzyska³ œwiadectwo poza granicami Polski sk³ada orygina³ œwiadectwa ukoñczenia szko³y lub potwierdzon¹ notarialnie kopiê tego dokumentu wraz z zaœwiadczeniem o mo liwoœci podjêcia na podstawie tego œwiadectwa studiów w kraju, w którym zosta³o wydane. W przypadku uzyskania œwiadectwa w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie podpisa³a umowy o uznawalnoœci wykszta³cenia kandydat jest zobowi¹zany do nostryfikacji œwiadectwa w Kuratorium Oœwiaty. Dokumenty wystawione w jêzyku obcym powinny byæ z³o one wraz z t³umaczeniem na jêzyk polski sporz¹dzonym lub poœwiadczonym przez t³umacza przysiêg³ego wpisanego na listê t³umaczy przysiêg³ych prowadzon¹ przez Ministra Sprawiedliwoœci albo konsula RP urzêduj¹cego w pañstwie, w którym zosta³ wydany dokument. 9

10 Decyzjê o przyjêciu na studia kandydatów cudzoziemców nie uprawnionych do studiowania na zasadach obowi¹zuj¹cych obywateli polskich podejmuje rektor. Dodatkowe warunki rekrutacji Dodatkowe warunki rekrutacji obowi¹zuj¹ wy³¹cznie kandydatów ubiegaj¹cych siê o przyjêcie na studia stacjonarne na kierunki: nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika (kierunki objête Konwencj¹ STCW - praca we flocie handlowej na stanowiskach oficerskich). Dodatkowymi warunkami rekrutacji s¹: 1) pozytywne wyniki dodatkowych badañ lekarskich przeprowadzonych w Samodzielnym Publicznym Zak³adzie Opieki Zdrowotnej Szkó³ Wy szych, 2) spe³nienie wymagañ do uzyskania miêdzynarodowego œwiadectwa zdrowia marynarza potwierdzone przez Komisjê Lekarsk¹ AM w Szczecinie, 3) praktyka przygotowawcza w okresie wakacji w 2012 roku, odbywana w Oœrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie. Nieobecnoœæ na praktyce przygotowawczej bez usprawiedliwienia spowoduje skreœlenie z listy. Usprawiedliwienia lub zwolnienia z praktyki przygotowawczej dokonuje dziekan wydzia³u na podstawie protoko³u dyrektora Oœrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego. Badania lekarskie Kandydaci na kierunki: nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika, którzy nie posiadaj¹ miêdzynarodowego œwiadectwa zdrowia marynarza, bêd¹ skierowani w trakcie postêpowania rekrutacyjnego na obowi¹zkowe badania lekarskie, w tym: badania laborato- 4 ryjne (morfologia, OB, poziom cukru, badanie moczu), przeœwietlenie RTG, badania neurolo- 5 giczne, laryngologiczne, okulistyczne i internistyczne. Badania przeprowadzane bêd¹ w Przychodni Samodzielnego ZOZ Szkó³ Wy - szych w Szczecinie (Al. Wojska Polskiego 97) oraz w Przychodni Akademii Morskiej w Szczecinie (ul. Starzyñskiego 9). Warunkiem przyst¹pienia do badañ lekarskich jest z³o enie dokumentów we w³aœciwym 4 Kandydat mo e przedstawiæ swoje wyniki badañ. Termin wa noœci wynosi 2 lata dla przeœwietlenia RTG i 3 miesi¹ce dla pozosta³ych badañ laboratoryjnych 5 Wed³ug przepisów (rozporz¹dzenie MZiOS z dnia r. Dz. U. nr 17 z 1993 r. poz. 80) od za³ogi pok³adowej, tj. od nawigatorów wymagana jest ostroœæ wzroku 0,8D na jedno oko, przy ostroœci drugiego 0,5D (sumarycznie 1,3D), z korekt¹ szk³ami lub soczewkami kontaktowymi dla ka dego oka do 1,0D. Z kolei od mechaników (specjalnoœæ ESO) wymagana jest ostroœæ wzroku co najmniej 0,3D dla ka dego oka, sumarycznie 0,6D dla obu oczu, ale z korekt¹ szk³ami lub soczewkami kontaktowymi co najmniej dla ka dego oka do 0,8D 10

11 zgodnie z liczb¹ uzyskanych przez kandydata punktów, obliczan¹ nastêpuj¹cymi wzorami: 1. Dla kandydatów przedstawiaj¹cych wyniki egzaminu maturalnego wed³ug nowej matury od roku szkolnego 2007 /2008: P= p m+2rm p f+2rf p c+2rc p o+2ro 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0, p i+2ri p g+2rg p p+2rp + 0,2 + 0,2 + 0, dziekanacie. Kandydaci po otrzymaniu skierowania z dziekanatu zg³aszaj¹ siê na badania lekarskie w dniach od do r. Kryterium rekrutacyjne Kryterium rekrutacyjnym s¹ wyniki egzaminu maturalnego uzyskane przez kandydata w czêœci pisemnej z nastêpuj¹cych przedmiotów: - matematyka, - fizyka lub fizyka i astronomia, - chemia, - jêzyk obcy, - informatyka, - geografia, - jêzyk polski. Wydzia³owa komisja rekrutacyjna tworzy listê rankingow¹ dla ka dego kierunku studiów, 2. Dla kandydatów przedstawiaj¹cych wyniki egzaminu maturalnego, tzw. nowa matura, uzyskane przed rokiem szkolnym 2007/2008: P= p m+rm p f+rf p c+rc p o+ro 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0, ,2 p i+ri p g+rg p p+2rp + 0,2 + 0, gdzie: p m, p f, p c, p o, p p, p, i p g to liczba punktów procen- towych uzyskanych przez kandydata w czêœci pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym, odpowiednio z: matematyki, fizyki lub fizyki i astronomii, chemii, jêzyka obcego, informatyki, geografii, jêzyka polskiego; r m, r f, r o, r p, r i, r g to liczba punktów procen- towych uzyskanych przez kandydata w czêœci pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie 11

12 rozszerzonym, odpowiednio z: matematyki, fizyki lub fizyki i astronomii, chemii, jêzyka obcego, informatyki, geografii, jêzyka polskiego. Je eli kandydat nie zdawa³ egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub nie zdawa³ danego przedmiotu na okreœlonym poziomie w odpowiednim miejscu we wzorze 1 lub 2 nale y wstawiæ zero. Je eli kandydat zdawa³ na egzaminie maturalnym wiêcej ni jeden jêzyk obcy, w odpowiednim miejscu we wzorze 1 lub 2 nale y wstawiæ wynik z tego jêzyka, z którego kandydat uzyska³ lepszy rezultat. Je eli kandydat uzyska³ œwiadectwo maturalne w systemie tzw. starej matury stopnie uzyskane na egzaminie maturalnym (w czêœci pisemnej lub ustnej) przelicza siê na punkty zgodnie z poni sz¹ tabel¹. ocena dopuszczajacy dostateczny dobry bardzo dobry celujacy liczba punktów Punkty te stanowi¹ sumê poziomu podstawowego i rozszerzonego w systemie tzw. nowej matury odpowiednie liczniki we wzorze Je eli kandydat zdawa³ dany przedmiot zarówno w czêœci ustnej, jak i pisemnej, do okreœlenia liczby punktów uzyskanych za ten przedmiot nale y wzi¹æ pod uwagê lepszy wynik. Na studia zostaj¹ przyjête - w ramach limitu miejsc na dany kierunek - osoby, które uzyska³y najlepsze wyniki punktowe, spe³ni³y wymagania formalne, zdrowotne i wymagania wynikaj¹ce z dodatkowych form rekrutacji (je eli dotycz¹). Limity miejsc okreœla Senat Akademii Morskiej w Szczecinie. W przypadku, gdy na granicy limitu znajduj¹ siê kandydaci z jednakow¹ liczb¹ punktów, na studia zostanie przyjêty ka dy z nich. Finaliœci olimpiad stopnia centralnego przyjmowani s¹ na studia poza konkursem wyników egzaminu maturalnego, po spe³nieniu wymagañ formalnych i dodatkowych form rekrutacji. Zasady uzupe³niania listy kandydatów przyjêtych na studia w przypadku skreœleñ b¹dÿ rezygnacji ze studiów po og³oszeniu wyników rekrutacji, okreœlaj¹ odpowiednie wydzia³owe komisje rekrutacyjne. Kandydaci ubiegaj¹cy siê o przyjêcie na dany wydzia³ mog¹ deklarowaæ drugi kierunek studiów, na jakim chcieliby studiowaæ. W przypadku nieprzyjêcia na dany kierunek z powodu braku wolnych miejsc, dany kandydat uczestniczy w rekrutacji na drugi zadeklarowany kierunek. 12

13 Wa ne informacje i terminy Czynnoœæ - miejsce Sk³adanie dokumentów - dziekanat w³aœciwego wydzia³u Z³o enie œwiadectwa 6 dojrza³oœci - dziekanat w³aœciwego wydzia³u Badania lekarskie - Przychodnia Akademii Morskiej w Szczecinie Og³oszenie wyników rekrutacji Data WN do r. WIET do r. WM do r. WN do r. WIET do r. WM do r r. WN r. WIET r. WM r. Informacje dotycz¹ce rekrutacji, tj. przebiegu kwalifikacji, wyników, skierowañ na praktyki, terminów realizacji tych praktyk, dodatkowych og³oszeñ itd. zostan¹ podane na tablicy og³oszeñ dziekanatów odpowiednich wydzia- ³ów oraz na stronie internetowej uczelni w zak³adce REKRUTACJA. Wyniki rekrutacji kandydaci mog¹ sprawdziæ na stronie internetowej uczelni w zak³adce REKRUTACJA, wprowadzaj¹c PESEL. Bêd¹ równie powiadomieni listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wys³anym na adres korespondencyjny wskazany przez kandydata w trakcie rekrutacji. 6 Dotyczy kandydatów, którzy nie z³o yli œwiadectwa dojrza³oœci razem z pozosta³ymi dokumentami Kandydaci zakwalifikowani na studia na kierunkach: nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika, po og³oszeniu wyników rekrutacji przez wydzia³ow¹ komisjê rekrutacyjn¹, odbywaj¹ w okresie od sierpnia do wrzeœnia 2012 r. obowi¹zkowe szkolenia. Czas trwania szkoleñ zale y od kierunku studiów. Terminy szkoleñ dla poszczególnych grup kandydatów bêd¹ podane przy og³oszeniu wyników rekrutacji. Szkolenia odbywaj¹ siê w Oœrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie (OSRM), ul. Ludowa 7/8. 13

14 Warunki socjalno-bytowe Akademia Morska w Szczecinie posiada dwa Studenckie Domy Marynarza, które zapewniaj¹ ponad 900 miejsc studentom mieszkaj¹cym poza Szczecinem. Studenci mog¹ korzystaæ równie ze sto³ówki i bufetów. Podczas rekrutacji istnieje mo liwoœæ skorzystania z odp³atnego zakwaterowania w Studenckich Domach Marynarza: - Korab tel , - Pasat tel Studenci kierunków nawigacja, mechatronika oraz mechanika i budowa maszyn s¹ zobowi¹zani do noszenia mundurów. Studenci w trakcie studiów mog¹ uczestniczyæ w ró nych formach zajêæ pozaobowi¹zkowych. Ko³a naukowe pozwalaj¹ na rozwijanie zainteresowañ zawodowych i badawczych. Istnieje mo liwoœæ uprawiania sportu w 13 sekcjach Uczelnianego Klubu AZS. Akademia dysponuje w³asn¹ p³ywalni¹ i sal¹ gimnastyczn¹. O stypendium socjalne, mieszkaniowe, na wy- ywienie i zapomogi losowe (od pierwszego semestru) oraz o stypendium za wyniki w nauce lub za wyniki w sporcie (od trzeciego semestru) mog¹ ubiegaæ siê studenci spe³niaj¹cy warunki okreœlone w Regulaminie przyznawania, ustalania wysokoœci i wyp³acania œwiadczeñ pomocy materialnej studentom Akademii Morskiej w Szczecinie. Najlepsi studenci maj¹ mo liwoœæ odbycia czêœci studiów za granic¹ w ramach europejskiego programu wymiany studentów. Praktyki morskie Program nauczania realizowany na wszystkich specjalnoœciach p³ywaj¹cych przewiduje praktyki zawodowe morskie lub l¹dowe, w wymiarze okreœlonym dla danej specjalnoœci. Studenci kierunków: nawigacja (wszystkie specjalnoœci), mechanika i budowa maszyn specjalnoœæ eksploatacja si³owni okrêtowych i elektroenergetycznych, eksploatacja okrêtowych urz¹dzeñ napêdowych, diagnostyka i remonty maszyn i urz¹dzeñ okrêtowych oraz mechatronika specjalnoœæ elektroautomatyka okrêtowa, odbywaj¹ praktyki na statku szkolnym m/v Nawigator XXI oraz na statkach handlowych. Absolwenci tych specjalnoœci po ukoñczeniu studiów i zaliczeniu praktyki morskiej w wymiarze wynikaj¹cym z Miêdzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania œwiadectw oraz pe³nienia wacht STCW 78, z jej póÿniejszymi zmianami, mog¹ ubiegaæ siê w administracji morskiej o wydanie w³aœciwych dyplomów uprawniaj¹cych do podjêcia pracy na statkach handlowych w egludze miêdzynarodowej i krajowej. Uzyskanie dyplomu uwarunkowane jest odbyciem wymaganej praktyki morskiej. 14

15

16 Warunki przyjmowania na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2012/2013 Kryterium rekrutacyjnym w przypadku studiów II stopnia jest ocena ukoñczenia studiów I stopnia. Wydzia³owa komisja rekrutacyjna tworzy listê rankingow¹ dla ka dego kierunku studiów. Na studia zostaj¹ przyjête w ramach limitu miejsc na dany kierunek osoby, które uzyska³y najlepsze oceny ukoñczenia studiów I stopnia i spe³ni³y warunki formalne. Limity miejsc okreœla Senat Akademii Morskiej w Szczecinie. W przypadku, gdy na granicy limitu znajduj¹ siê kandydaci z tak¹ sam¹ ocen¹, w nastêpnej kolejnoœci bierze siê pod uwagê ocenê egzaminu dyplomowego. W przypadku, gdy na granicy limitu ponownie znajduj¹ siê kandydaci z jednakow¹ liczb¹ punktów, na studia zostanie przyjêty ka dy z nich. W przypadku studiów stacjonarnych II stopnia, kierunek mechanika i budowa maszyn specjalnoœæ: computer aided marine engineering (studia w jêzyku angielskim realizowane wraz z Fachhochschule Flensburg) kandydatów obowi¹zuje test z jêzyka angielskiego. Z testu s¹ zwolnieni kandydaci: - dla których jêzyk angielski jest jêzykiem ojczystym, - którzy przed³o yli certyfikat - Cambridge First Certificate, - którzy ukoñczyli studia I stopnia w jêzyku angielskim, - którzy posiadaj¹ ocenê, co najmniej dobr¹ uzyskan¹ na egzaminie koñcowym z jêzyka angielskiego w ramach studiów I stopnia. W przypadku studiów stacjonarnych II stopnia, kierunek zarz¹dzanie i in ynieria produkcji specjalnoœæ: Maritime Management (studia w jêzyku angielskim realizowane wraz z Latvian Maritime Academy z otwy i University of Cadiz z Hiszpanii) kandydatów obowi¹zuje test z jêzyka angielskiego oraz test ze znajomoœci gospodarki morskiej. Informacje dotycz¹ce rekrutacji, tj. przebiegu kwalifikacji, wyników itp. zostan¹ podane na tablicy og³oszeñ dziekanatów poszczególnych wydzia³ów. Wymagane dokumenty Kandydaci na studia II stopnia sk³adaj¹ w wyznaczonym terminie w dziekanatach w³aœciwych wydzia³ów: 1) podanie o przyjêcie na studia, 2) ankietê osobow¹, 3) odpis dyplomu ukoñczenia studiów I stopnia (w przypadku uzyskania dyplomu ukoñczenia studiów I stopnia za granic¹, nale y 16

17 Warunki przyjmowania na studia niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2012/2013 Wymagane dokumenty z³o yæ dokument jego uznania lub nostryfikacji w kraju), 7 4) œwiadectwo dojrza³oœci, 5) trzy fotografie papierowe o wymiarach 3,5cm x 4,5cm oraz w formie elektronicznej (jako za³¹cznik podczas rejestracji na stronie internetowej uczelni w zak³adce REKRUTACJA, 6) zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ do nauki na obranym kierunku studiów, 7) kserokopie 1 i 2 strony dowodu osobistego, 8 8) dowód wp³aty za postêpowanie kwalifikacyjne w wysokoœci okreœlonej zarz¹dzeniem rektora AM w Szczecinie. Wp³aty mo na dokonaæ na konto Akademii Morskiej w Szczecinie Bank Pekao S.A. VII O/Szczecin lub w kasie uczelni. Osoby ubiegaj¹ce siê o przyjêcie na studia niestacjonarne sk³adaj¹ we w³aœciwym dziekanacie nastêpuj¹ce dokumenty: 1) podanie o przyjêcie na studia, 7 2) œwiadectwo dojrza³oœci, 3) ankietê osobow¹, 8 4) kserokopie obu stron dowodu osobistego, 9 5) szeœæ fotografii o wymiarach 3,5 x 4,5 cm oraz w formie elektronicznej (jako za³¹cznik podczas rejestracji na stronie internetowej Uczelni w zak³adce REKRUTACJA), 6) w³asnorêcznie podpisane oœwiadczenie kandydata, e w stosunku do jego osoby nie wydano zakazu opuszczania kraju, 7) dowód wp³aty za postêpowanie kwalifikacyjne w wysokoœci okreœlonej zarz¹dzeniem rektora AM w Szczecinie. Wp³aty 7 œwiadectwo dojrza³oœci wydane przez Okrêgow¹ Komisjê Egzaminacyjn¹, œwiadectwo dojrza³oœci wydane przez szko³ê œredni¹ (tzw. stara matura) lub inne równowa ne (w tym: œwiadectwo matury miêdzynarodowej, œwiadectwo matury dwujêzycznej, œwiadectwo uzyskane poza granicami Polski przez obywatela Polski, œwiadectwo uzyskane przez cudzoziemca poza granicami Polski) 8 lub kserokopie stron paszportu z danymi osobowymi 9 fotografie powinny byæ jednakowe, aktualne, wyraÿne, przedstawiaj¹ce osobê: bez nakrycia g³owy, bez okularów z ciemnymi szk³ami, g³owa w lewym pó³profilu z widocznym ca³ym lewym uchem, równomiernie oœwietlona twarz 17

18 mo na dokonaæ na konto Akademii Morskiej w Szczecinie: Bank Pekao S.A. VII O/Szczecin lub w kasie uczelni, 8) zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ do nauki na obranym kierunku studiów, 9) morskie œwiadectwo zdrowia na kierunki nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika Wszyscy kandydaci dokonuj¹ ponadto rejestracji na stronie internetowej uczelni, w zak- ³adce REKRUTACJA. Terminy sk³adania dokumentów Wydzia³ Nawigacyjny studia I stopnia - kierunki: geodezja i kartografia, informatyka - rekrutacja do r. - og³oszenie wyników rekrutacji: r. studia I i II stopnia - kierunek nawigacja - rekrutacja do r. - og³oszenie wyników rekrutacji: r. Wydzia³ Mechaniczny studia I stopnia - rekrutacja do r. - og³oszenie wyników rekrutacji r. studia II stopnia - rekrutacja do r. - og³oszenie wyników rekrutacji r. Wydzia³ In ynieryjno-ekonomiczny Transportu - rekrutacja do r. - og³oszenie wyników rekrutacji r. Studia niestacjonarne s¹ odp³atne. Wysokoœæ op³aty za studia jest okreœlana zarz¹dzeniem rektora Akademii Morskiej w Szczecinie. Pierwsz¹ czêœæ nale noœci za I rok studiów nale y wnieœæ w wysokoœci minimum 50% stawki rocznej. Istnieje mo liwoœæ roz³o enia na raty pozosta³ej kwoty. Op³aty dokonuje siê na indywidualne subkonto w terminach podanych w umowie po przyjêciu na studia. Sesja zjazdowa na kierunkach nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika 18

19 odbywa siê w ci¹gu 7 10 tygodni, w okresie miêdzy koñcem stycznia a koñcem marca. Sesje zjazdowe kierunków geodezja i kartografia, informatyka, zarz¹dzanie i in ynieria produkcji, logistyka oraz transport organizowane s¹ co dwa tygodnie. Terminy sesji zjazdowych zostan¹ podane na stronie internetowej w zak³adce STUDENCI - PLANY ZAJÊÆ. Warunkiem ukoñczenia studiów niestacjonarnych o specjalnoœci transport morski jest odbycie 12-miesiêcznej praktyki morskiej na stanowiskach pok³adowych, o specjalnoœci eksploatacja si³owni okrêtowych 6-miesiêcznej praktyki w si³owni okrêtowej, o specjalnoœci elektroautomatyka okrêtowa 12-miesiêcznej praktyki w dziale maszynowym, a o specjalnoœci eksploatacja okrêtowych urz¹dzeñ napêdowych i elektroenergetycznych praktyki 6-miesiêcznej. Wymienione praktyki student studiów niestacjonarnych organizuje we w³asnym zakresie, pod nadzorem uczelni. Studenci studiów niestacjonarnych mog¹ ubiegaæ siê o stypendium socjalne i na wy ywienie oraz zapomogi losowe (od pierwszego roku) i stypendium za wyniki w nauce lub za wyniki w sporcie (od drugiego roku), jeœli spe³niaj¹ warunki okreœlone w Regulaminie przyznawania, ustalania wysokoœci i wyp³acania œwiadczeñ pomocy materialnej studentom Akademii Morskiej w Szczecinie. Studia podyplomowe w roku akademickim 2012/2013 WYDZIA NAWIGACYJNY Geoinformatyka Studia Podyplomowe Geoinformatyka przeznaczone sà dla osób pragn¹cych zdobyæ wiedzê i umiejêtnoœci z zakresu u ytkowania i wdra ania systemów informacji geograficznej. Studia przygotowujà równieý projektantów systemów GIS oraz doradców inwestycji geoinformatycznych. Obejmujà 192 godzin zajæã dydaktycznych, w formie wykùadów, ãwiczeñ oraz laboratoriów. Informacje o naborze na studia podyplomowe zamieszczone bêd¹ na stronie internetowej Wydzia³u Nawigacyjnego. Zasady rekrutacji: Rekrutacja odbædzie siæ bez egzaminów wstæpnych decyduje kolejnoúã zgùoszeñ. Wymagane dokumenty: Na studia mogà byã przyjæte osoby posiadajàce wyksztaùcenie wyýsze oraz studenci ostatnich lat studiów. Kandydaci winni zùoýyã nastæpujàce dokumenty: 19

20 1) formularz zgùoszenia, 2) 2 zdjæcia, 3) odpis dyplomu ukoñczenia studiów wyýszych, 4) potwierdzenie wniesienia opùaty za I ratæ, 5) deklaracja pokrycia kosztów studiów Dokumenty mo na sk³adaæ osobiœcie (w godz ), wys³aæ poczt¹ lub drogà elektronicznà na adres: Sekretariat Katedry Geoinformatyki Akademia Morska w Szczecinie ul. Ýoùnierska 46, Szczecin z dopiskiem Studia podyplomowe Geoinformatyka. Pilota morski Podstawowym celem studiów Pilotaý morski jest ksztaùcenie i przygotowanie kadry inýynierskiej do pracy na stanowiskach zwiàzanych z pilotaýem morskim. Program studiów zapewnia zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbædnej do efektywnego peùnienia funkcji pilota morskiego w Polsce i na úwiecie. Umoýliwia takýe uzyskanie praktycznych umiejætnoúci niezbædnych do manewrowania statkami szkolenie na symulatorach manewrowych. Roczne studia podyplomowe prowadzone bædà w trybie niestacjonarnym, ze zgrupowaniem zajæã w trzech dwutygodniowych zjazdach. Studia obejmujà 226 godzin zajæã dydaktycznych, a tak e praktykê pilotaýu na torze wodnym Szczecin-Úwinoujúcie oraz w zaleýnoúci od zapotrzebowania w portach Gdañsk I Gdynia. Informacje o naborze na studia podyplomowe zamieszczone bêd¹ na stronie internetowej Wydzia³u Nawigacyjnego Zasady rekrutacji: Rekrutacja odbædzie siæ bez egzaminów wstæpnych decyduje kolejnoúã zgùoszeñ. Wymagane dokumenty: 1) kwestionariusz osobowy, 2) odpis dyplomu lub potwierdzonà kserokopiê dyplomu ukoñczenia szko³ywyýszej, 3) dwa zdjæcia legitymacyjne, 4) pokwitowanie wpùaty wpisowego w wysokoúci 100 zù dla I edycji studiów z dopiskiem: studia podyplomowe wpisowe, 5) ewentualnie inne dokumenty wymagane w ogùoszeniu o naborze na wybrany kierunek studiów podyplomowych. Po zakwalifikowaniu kandydata opùata wpisowa zostanie zaliczona na poczet czesnego. Jeýeli kandydat nie zostanie zakwalifikowany lub kierunek studiów nie zostanie uruchomio- 20

Akademia Morska. w Szczecinie. Informator. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014. Warunki rekrutacji

Akademia Morska. w Szczecinie. Informator. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014. Warunki rekrutacji Akademia Morska w Szczecinie Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014 Wydzia³ Nawigacyjny Wydzia³ Mechaniczny Wydzia³ In ynieryjno-ekonomiczny Transportu Warunki rekrutacji Studia

Bardziej szczegółowo

MISJA UCZELNI I JEJ MIEJSCE W REGIONIE I KRAJU

MISJA UCZELNI I JEJ MIEJSCE W REGIONIE I KRAJU Otwarte, pierwsze w tej kadencji posiedzenie Senatu Politechniki Opolskiej odby³o siê 10 stycznia 2001 roku. Poprzedzi³o je wystosowane przez rektora zaproszenie adresowane do wszystkich osób z grona spo³ecznoœci

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Wy szej Szko³y Finansów Informatyki im. prof. J. Chechliñskiego

Zapraszamy do Wy szej Szko³y Finansów Informatyki im. prof. J. Chechliñskiego Szanowni Pañstwo, Drodzy kandydaci na studia, Rozpoczynaj¹c nowy etap w swoim yciu, zadajecie sobie zapewne pytania: któr¹ Uczelniê wybraæ, która spe³ni Wasze wymagania i oczekiwania. Wybór odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA AKTYWIZACJA

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA AKTYWIZACJA BEZROBOTNI POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA AKTYWIZACJA Poznaj Swoje Prawa WYDANIE XIII WYDANIE I REDAKCJA: Stowarzyszenie Klon/Jawor ul. Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa tel. (22) 828 91 28 fax (22) 828 91

Bardziej szczegółowo

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA BEZROBOTNI POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA Poznaj Swoje Prawa WYDANIE XII WYDANIE I REDAKCJA: Stowarzyszenie Klon/Jawor ul. Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa tel. (22) 828 91 28 fax (22) 828 91 29 e-mail: klon@klon.org.pl

Bardziej szczegółowo

Obywatelstwo europejskie. Pytania i odpowiedzi

Obywatelstwo europejskie. Pytania i odpowiedzi Obywatelstwo europejskie. Pytania i odpowiedzi Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa Fundacja im. Stefana Batorego ul. Sapie yñska 10 a 00-215 Warszawa tel. 48-22 5360200 fax 48-22 5360220 batory@batory.org.pl

Bardziej szczegółowo

Moja edukacja, moja przysz³oœæ

Moja edukacja, moja przysz³oœæ Marcin Rosiñski Moja edukacja, moja przysz³oœæ Poradnik dla maturzystów Wydawnictwo dofinansowane z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (Program Operacyjny Kapita³ Ludzki, Dzia³anie 9.1.2) w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI

Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI Prz e czytaj, j e œ l i sz ukasz p ra cy Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI P rz eczyt aj, jeœl i s z u kasz p r ac y Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI PORADNIK praca gdzie

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SZCZECINKU

STAROSTWO POWIATOWE W SZCZECINKU Nowe kierunki kszta³cenia proponowane w roku szkolnym 2007/2008 Technika Zawodowe 4 letnie przygotowuj¹ce do zawodów: STAROSTWO POWIATOWE W SZCZECINKU technik weterynarii Zespó³ Szkó³ im. Stanis³awa Staszica

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych Andrzej Michalik Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych 1 Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych Copyright 2004 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, stosuje siê do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie Gazeta Politechniki Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego ukasiewicza Wybory na now¹ kadencjê - s. 3 Akredytacja dla technologii chemicznej - s. 4 4 (100) kwiecieñ 2002 Fundacja

Bardziej szczegółowo

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe Katarzyna Szymura 3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe STRESZCZENIE Artyku³ pt. Analiza uwarunkowañ

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W POŒREDNICTWIE PRACY DZIA ANIA PODEJMOWANE I REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE URZÊDY PRACY

DOBRE PRAKTYKI W POŒREDNICTWIE PRACY DZIA ANIA PODEJMOWANE I REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE URZÊDY PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY Roksana Ciesielska Zofia Gajewska Jolanta Labok-Wardza³a Agnieszka Milczarek Anna Radwan DOBRE PRAKTYKI W POŒREDNICTWIE PRACY DZIA ANIA

Bardziej szczegółowo

Projekt Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach

Projekt Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Projekt Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. C Z O W I E K N A

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ Wydział Zarządzania i Dowodzenia

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ Wydział Zarządzania i Dowodzenia OFERTA EDUKACYJNA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA i DOWODZENIA na rok akademicki 2014/15 Forma studiów: studia stacjonarne studia niestacjonarne Rodzaj studiów: studia I stopnia (osoby posiadające świadectwo dojrzałości)

Bardziej szczegółowo

PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY

PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY Tomasz Rutkowski PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY Informator Warszawa 2006 Copyright G³ówny Inspektorat Pracy 2005 Wydanie drugie PAÑSTWOWA INSPEKCJA PRACY G ÓWNY INSPEKTORAT PRACY Departament Informacji

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki prowadzenia rachunków i œwiadczenia us³ug przez Powszechn¹ Kasê Oszczêdnoœci Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo.

Ogólne warunki prowadzenia rachunków i œwiadczenia us³ug przez Powszechn¹ Kasê Oszczêdnoœci Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo. 1 Ogólne warunki prowadzenia rachunków i œwiadczenia us³ug przez Powszechn¹ Kasê Oszczêdnoœci Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo. Rozdzia³ 1 Postanowienia ogólne.......................................2

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 11 269 Poz. 68

Dziennik Urzêdowy Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 11 269 Poz. 68 Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 11 269 Poz. 68 Za³¹cznik do zarz¹dzenia Nr 68 Komendanta G³ównego Stra y Granicznej z dnia 30 wrzeœnia 2009 r. STATUT Oœrodka Szkoleñ Specjalistycznych Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

szansê na uporz¹dkowanie licznych nieprawid³owoœci,

szansê na uporz¹dkowanie licznych nieprawid³owoœci, Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, To prawda, e nasz samorz¹d zawodowy powsta³ w wyj¹tkowo trudnym dla budownictwa okresie, kiedy to wiêkszoœæ z nas, walcz¹c o przetrwanie, boryka siê z coraz to innymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc awiu

REGULAMIN pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc awiu za cznik nr 1 do Zarz dzenia Rektora nr 118/2011 z dnia 19 wrze nia 2011 r., zm. Zarz dzeniem Rektora nr 53/2012, nr 106/2013, nr 149/2014, 39/2015 tekst ujednolicony REGULAMIN pomocy materialnej dla doktorantów

Bardziej szczegółowo

Analiza i opis procesów e-urzêdu

Analiza i opis procesów e-urzêdu Analiza i opis procesów e-urzêdu Pawe³ Kamecki* Dokument e-europa. Spo³eczeñstwo informacyjne dla wszystkich W marcu roku 2000 podczas szczytu w Lizbonie pañstwa Unii Europejskiej przyjê³y dokument o nazwie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Warszawa, 2005 INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by ten dzieñ

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo