Informator. Akademia Morska. w Szczecinie. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator. Akademia Morska. w Szczecinie. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2012/2013"

Transkrypt

1 Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2012/2013 Akademia Morska w Szczecinie

2 Wydzia³ Nawigacyjny Oferta kszta³cenia w roku akademickim 2012/2013 Studia stacjonarne pierwszego stopnia (in ynierskie) 4-letnie studia na kierunku NAWIGACJA Kandydaci przyjmowani s¹ na kierunek, a wybór specjalnoœci kszta³cenia* nast¹pi w trakcie III semestru nauki: - transport morski (TM) - po³owy morskie (PM) - in ynieria ruchu morskiego (IRM) - pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne (PHiON) - ratownictwo (RAT) - morskie systemy informatyczne (MSI) - eksploatacja jednostek p³ywaj¹cych offshore (OFF) - transport morski i œródl¹dowy (TMiŒ) - górnictwo morskie (GM) 3,5-letnie studia na kierunku TRANSPORT Kandydaci przyjmowani s¹ na kierunek, a wybór specjalnoœci kszta³cenia* nast¹pi w trakcie III semestru nauki: - in ynieria bezpieczeñstwa transportu morskiego (IBTM) - technologie i systemy nawigacyjne (TiSN) 3,5-letnie studia na kierunku GEODEZJA I KARTOGRAFIA specjalnoœæ kszta³cenia: geoinformatyka (G) 3,5-letnie studia na kierunku INFORMATYKA specjalnoœæ kszta³cenia: informatyka morska (IM) Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) 1,5-roczne studia na kierunku NAWIGACJA specjalnoœæ kszta³cenia: transport morski (TM) * Decyzjê o uruchomieniu specjalnoœci kszta³cenia podejmie dziekan 2

3 Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (in ynierskie) 4-letnie studia na kierunku NAWIGACJA specjalnoœæ kszta³cenia: transport morski (TM) 4-letnie studia na kierunku GEODEZJA I KARTOGRAFIA specjalnoœæ kszta³cenia: geoinformatyka (G) 3,5-letnie studia na kierunku INFORMATYKA specjalnoœæ kszta³cenia: informatyka morska (IM) Studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) 2-letnie studia na kierunku NAWIGACJA specjalnoœæ kszta³cenia: transport morski (TM) 2-letnie studia na kierunku NAWIGACJA specjalnoœæ kszta³cenia: transport morski (TM) studia w jêzyku angielskim 3

4 Wydzia³ Mechaniczny Oferta kszta³cenia w roku akademickim 2012/2013 Studia stacjonarne pierwszego stopnia (in ynierskie) Kandydaci przyjmowani s¹ na kierunki, a wybór specjalnoœci nast¹pi po II semestrze nauki KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 4-letnie studia o specjalnoœciach: - eksploatacja okrêtowych urz¹dzeñ napêdowych i elektroenergetycznych (EOUNiE) - eksploatacja si³owni okrêtowych (ESO) Kierunki dyplomowania: uk³ady napêdowe z silnikami t³okowymi napêdy turbinowe eksploatacja zbiornikowców eksploatacja chemikaliowców eksploatacja ch³odnicowców eksploatacja gazowców komputerowe systemy sterowania si³owni¹ okrêtow¹ elektroenergetyka okrêtowa i systemy sterowania - diagnostyka i remonty maszyn i urz¹dzeñ okrêtowych (DiRMiUO) 3,5-letnie studia o specjalnoœciach: - diagnostyka i remonty si³owni wiatrowych (DiRSW) - ochrona œrodowiska w eksploatacji floty i portów (OŒwEFiP) KIERUNEK: MECHATRONIKA 4-letnie studia o specjalnoœci: - elektroautomatyka okrêtowa (EO) 3,5-letnie studia o specjalnoœci: - mechatronika systemów energetycznych (MSE) Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 1,5-roczne studia o specjalnoœciach: - budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych (BiEMSE) 4

5 - computer aided marinen engineering (studia w j. angielskim prowadzone wspólnie z Fachhochschule Flensburg)* Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (in ynierskie) Kandydaci przyjmowani s¹ na kierunki, a wybór specjalnoœci nast¹pi po I roku studiów KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 4-letnie studia o specjalnoœci: - eksploatacja si³owni okrêtowych (ESO) Kierunki dyplomowania: uk³ady napêdowe z silnikami t³okowymi napêdy turbinowe eksploatacja zbiornikowców eksploatacja chemikaliowców eksploatacja ch³odnicowców eksploatacja gazowców komputerowe systemy sterowania si³owni¹ okrêtow¹ elektroenergetyka okrêtowa i systemy sterowania 4-letnie studia o specjalnoœci: - ochrona œrodowiska w eksploatacji floty i portów (OŒwEFiP) KIERUNEK: MECHATRONIKA 4-letnie studia o specjalnoœci: - elektroautomatyka okrêtowa (EO) 4-letnie studia o specjalnoœci: - mechatronika systemów energetycznych (MSE) Studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 2-letnie studia o specjalnoœci: - budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych (BiEMSE) * po pozytywnej ocenie wniosku oraz decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego 5

6 Wydzia³ In ynieryjno-ekonomiczny Transportu Oferta kszta³cenia w roku akademickim 2012/2013 Studia stacjonarne pierwszego stopnia (in ynierskie) Rekrutacja na studia prowadzona jest na poni sze kierunki. Wybór specjalnoœci dokonywany bêdzie w IV semestrze nauki. KIERUNEK: TRANSPORT 3,5-letnie studia o specjalnoœciach: - eksploatacja portów i floty morskiej (EPiFM) - egluga œródl¹dowa ( Œ) - logistyka transportu zintegrowanego (LTZ) - ubezpieczenia transportowe (UT) - ekologistyka (E) KIERUNEK: LOGISTYKA 3,5-letnie studia o specjalnoœci: - logistyka przedsiêbiorstw (LP) - logistyka i zarz¹dzanie w europejskim systemie transportowym (LiZwEST) - informatyka w logistyce (IwL) KIERUNEK: ZARZ DZANIE I IN YNIERIA PRODUKCJI 3,5-letnie studia o specjalnoœciach: - zarz¹dzanie jakoœci¹ produkcji i us³ug (ZJPiU) - zarz¹dzanie innowacjami w produkcji i us³ugach (ZIwPiU) - systemy bezpieczeñstwa w produkcji i us³ugach (SBwPiU) - zarz¹dzanie systemami transportowymi w Europie (ZSTwE) - informatyczne systemy zarz¹dzania produkcj¹ (ISZP) - zarz¹dzanie przemys³owymi systemami energetycznymi (ZPSE) Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) KIERUNEK: ZARZ DZANIE I IN YNIERIA PRODUKCJI 1,5-roczne studia o specjalnoœci: - logistyka i zarz¹dzanie w europejskim systemie transportowym (LiZwEST) 1,5-roczne studia o specjalnoœci: - Maritime Management - studia w jêzyku angielskim realizowane wraz z Latvian Maritime Academy z otwy i University of Cadiz z Hiszpanii 6

7 KIERUNEK: TRANSPORT 1,5-roczne studia o specjalnoœci: - systemy transportu zintegrowanego (STZ) Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (in ynierskie) Rekrutacja na studia prowadzona jest na poni sze kierunki. Wybór specjalnoœci dokonywany bêdzie w IV semestrze nauki. KIERUNEK: TRANSPORT 3,5-letnie studia o specjalnoœciach: - logistyka transportu zintegrowanego (LTZ) - ekologistyka (E) - egluga œródl¹dowa ( Œ) - ubezpieczenia transportowe (UT) KIERUNEK: LOGISTYKA 3,5-letnie studia o specjalnoœci: - logistyka przedsiêbiorstw (LP) - logistyka i zarz¹dzanie w europejskim systemie transportowym (LiZwEST) - informatyka w logistyce (IwL) KIERUNEK: ZARZ DZANIE I IN YNIERIA PRODUKCJI 3,5-letnie studia o specjalnoœciach: - zarz¹dzanie jakoœci¹ produkcji i us³ug (ZJPiU) - zarz¹dzanie innowacjami w produkcji i us³ugach (ZIwPiU) - systemy bezpieczeñstwa w produkcji i us³ugach (SBwPiU) - zarz¹dzanie systemami transportowymi w Europie (ZSTwE) - informatyczne systemy zarz¹dzania produkcj¹ (ISZP) - zarz¹dzanie przemys³owymi systemami energetycznymi (ZPSE) Studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) KIERUNEK: TRANSPORT 1,5-roczne studia o specjalnoœci: - systemy transportu zintegrowanego (STZ) KIERUNEK: ZARZ DZANIE I IN YNIERIA PRODUKCJI 1,5-roczne studia o specjalnoœci: - logistyka i zarz¹dzanie w europejskim systemie transportowym (LiZwEST) 7

8 Warunki przyjmowania na studia stacjonarne I stopnia w roku akademickim 2012/2013 Na wszystkich wydzia³ach rekrutacja na studia prowadzona jest na kierunki. Wybór specjalnoœci dokonywany bêdzie w semestrze wskazanym przez dziekana. Dziekan okreœla i podaje do wiadomoœci studentów, które z oferowanych dla poszczególnych kierunków specjalnoœci bêd¹ uruchomione w danym roku akademickim. Celem odpowiedniego przygotowania oferty kszta³cenia, ju w toku rekrutacji, kandydat wskazuje jedn¹ lub dwie specjalnoœci, w których chcia³by siê kszta³ciæ. Rekrutacjê na studia przeprowadzaj¹ wydzia- ³owe komisje rekrutacyjne, które podejmuj¹ decyzje w sprawach przyjêcia na studia. W przypadku rekrutacji na studia prowadzone wspólnie z innymi uczelniami sk³ad wydzia- ³owej komisji rekrutacyjnej mo e byæ rozszerzony o osoby wskazane przez uczelnie partnerskie. Od decyzji wydzia³owej komisji rekrutacyjnej przys³uguje odwo³anie, w terminie 14 dni od daty dorêczenia decyzji, do uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Podstaw¹ odwo³ania mo e byæ jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. W przypadku odwo³ania decyzjê podejmuje rektor, po rozpatrzeniu wniosku uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Decyzja rektora jest ostateczna. Warunki formalne Do odbywania studiów I stopnia w Akademii Morskiej w Szczecinie mo e byæ dopuszczona osoba, która posiada œwiadectwo dojrza³oœci oraz spe³nia warunki rekrutacji. Rekrutacja - wymagane dokumenty Kandydaci na studia I stopnia sk³adaj¹ w wyznaczonym terminie w dziekanatach wydzia³ów: 1) podanie o przyjêcie na studia 1 2) œwiadectwo dojrza³oœci 3) ankietê osobow¹ 2 4) kserokopie obu stron dowodu osobistego 3 5) szeœæ fotografii o wymiarach 3,5 x 4,5 cm oraz w formie elektronicznej (jako za³¹cznik podczas rejestracji na stronie internetowej uczelni w zak³adce REKRUTACJA) 1 œwiadectwo dojrza³oœci wydane przez Okrêgow¹ Komisjê Egzaminacyjn¹, œwiadectwo dojrza³oœci wydane przez szko³ê œredni¹ (tzw. stara matura) lub inne równowa ne (w tym: œwiadectwo matury miêdzynarodowej, œwiadectwo matury dwujêzycznej, œwiadectwo uzyskane poza granicami Polski przez obywatela Polski, œwiadectwo uzyskane przez cudzoziemca poza granicami Polski) 2 lub kserokopie stron paszportu z danymi osobowymi 3 fotografie powinny byæ jednakowe, aktualne, wyraÿne, przedstawiaj¹ce osobê: bez nakrycia g³owy, bez okularów z ciemnymi szk³ami, g³owa w lewym pó³profilu z widocznym ca³ym lewym uchem, równomiernie oœwietlona twarz 8

9 6) w³asnorêcznie podpisane oœwiadczenie kandydata, e w stosunku do jego osoby nie wydano zakazu opuszczania kraju 7) dowód wp³aty za postêpowanie kwalifikacyjne w wysokoœci okreœlonej zarz¹dzeniem rektora AM w Szczecinie, (wp³aty mo na dokonaæ na konto Akademii Morskiej w Szczecinie: Bank Pekao S.A. VII O/Szczecin lub w kasie uczelni) 8) zobowi¹zanie rodziców do zwrotu kosztów w razie rezygnacji ze studiów lub skreœlenia z listy studentów z winy studenta za: - niezwrócone ksi¹ ki oraz pomoce naukowe dotyczy wszystkich kandydatów, - niewynoszone umundurowanie oraz obowi¹zkowe kursy w Oœrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego dotyczy kandydatów na kierunku nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika 9) zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ do nauki na obranym kierunku studiów. Wszyscy kandydaci dokonuj¹ ponadto rejestracji poprzez stronê internetow¹ uczelni, w zak³adce REKRUTACJA. UWAGA: podania kandydatów bez kompletu wymienionych dokumentów nie bêd¹ rozpatrywane. Formularze druków dostêpne s¹ w dziekanatach oraz na stronie internetowej. Warunki rekrutacji dla obcokrajowców Kandydaci na studia, bêd¹cy obywatelami pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej lub posiadaj¹cy Kartê Polaka, a tak e obywatele innych pañstw niebêd¹cy obywatelami pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej mog¹ ubiegaæ siê o przyjêcie na studia na podstawie odrêbnych przepisów. Cudzoziemiec, który uzyska³ œwiadectwo poza granicami Polski sk³ada orygina³ œwiadectwa ukoñczenia szko³y lub potwierdzon¹ notarialnie kopiê tego dokumentu wraz z zaœwiadczeniem o mo liwoœci podjêcia na podstawie tego œwiadectwa studiów w kraju, w którym zosta³o wydane. W przypadku uzyskania œwiadectwa w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie podpisa³a umowy o uznawalnoœci wykszta³cenia kandydat jest zobowi¹zany do nostryfikacji œwiadectwa w Kuratorium Oœwiaty. Dokumenty wystawione w jêzyku obcym powinny byæ z³o one wraz z t³umaczeniem na jêzyk polski sporz¹dzonym lub poœwiadczonym przez t³umacza przysiêg³ego wpisanego na listê t³umaczy przysiêg³ych prowadzon¹ przez Ministra Sprawiedliwoœci albo konsula RP urzêduj¹cego w pañstwie, w którym zosta³ wydany dokument. 9

10 Decyzjê o przyjêciu na studia kandydatów cudzoziemców nie uprawnionych do studiowania na zasadach obowi¹zuj¹cych obywateli polskich podejmuje rektor. Dodatkowe warunki rekrutacji Dodatkowe warunki rekrutacji obowi¹zuj¹ wy³¹cznie kandydatów ubiegaj¹cych siê o przyjêcie na studia stacjonarne na kierunki: nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika (kierunki objête Konwencj¹ STCW - praca we flocie handlowej na stanowiskach oficerskich). Dodatkowymi warunkami rekrutacji s¹: 1) pozytywne wyniki dodatkowych badañ lekarskich przeprowadzonych w Samodzielnym Publicznym Zak³adzie Opieki Zdrowotnej Szkó³ Wy szych, 2) spe³nienie wymagañ do uzyskania miêdzynarodowego œwiadectwa zdrowia marynarza potwierdzone przez Komisjê Lekarsk¹ AM w Szczecinie, 3) praktyka przygotowawcza w okresie wakacji w 2012 roku, odbywana w Oœrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie. Nieobecnoœæ na praktyce przygotowawczej bez usprawiedliwienia spowoduje skreœlenie z listy. Usprawiedliwienia lub zwolnienia z praktyki przygotowawczej dokonuje dziekan wydzia³u na podstawie protoko³u dyrektora Oœrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego. Badania lekarskie Kandydaci na kierunki: nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika, którzy nie posiadaj¹ miêdzynarodowego œwiadectwa zdrowia marynarza, bêd¹ skierowani w trakcie postêpowania rekrutacyjnego na obowi¹zkowe badania lekarskie, w tym: badania laborato- 4 ryjne (morfologia, OB, poziom cukru, badanie moczu), przeœwietlenie RTG, badania neurolo- 5 giczne, laryngologiczne, okulistyczne i internistyczne. Badania przeprowadzane bêd¹ w Przychodni Samodzielnego ZOZ Szkó³ Wy - szych w Szczecinie (Al. Wojska Polskiego 97) oraz w Przychodni Akademii Morskiej w Szczecinie (ul. Starzyñskiego 9). Warunkiem przyst¹pienia do badañ lekarskich jest z³o enie dokumentów we w³aœciwym 4 Kandydat mo e przedstawiæ swoje wyniki badañ. Termin wa noœci wynosi 2 lata dla przeœwietlenia RTG i 3 miesi¹ce dla pozosta³ych badañ laboratoryjnych 5 Wed³ug przepisów (rozporz¹dzenie MZiOS z dnia r. Dz. U. nr 17 z 1993 r. poz. 80) od za³ogi pok³adowej, tj. od nawigatorów wymagana jest ostroœæ wzroku 0,8D na jedno oko, przy ostroœci drugiego 0,5D (sumarycznie 1,3D), z korekt¹ szk³ami lub soczewkami kontaktowymi dla ka dego oka do 1,0D. Z kolei od mechaników (specjalnoœæ ESO) wymagana jest ostroœæ wzroku co najmniej 0,3D dla ka dego oka, sumarycznie 0,6D dla obu oczu, ale z korekt¹ szk³ami lub soczewkami kontaktowymi co najmniej dla ka dego oka do 0,8D 10

11 zgodnie z liczb¹ uzyskanych przez kandydata punktów, obliczan¹ nastêpuj¹cymi wzorami: 1. Dla kandydatów przedstawiaj¹cych wyniki egzaminu maturalnego wed³ug nowej matury od roku szkolnego 2007 /2008: P= p m+2rm p f+2rf p c+2rc p o+2ro 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0, p i+2ri p g+2rg p p+2rp + 0,2 + 0,2 + 0, dziekanacie. Kandydaci po otrzymaniu skierowania z dziekanatu zg³aszaj¹ siê na badania lekarskie w dniach od do r. Kryterium rekrutacyjne Kryterium rekrutacyjnym s¹ wyniki egzaminu maturalnego uzyskane przez kandydata w czêœci pisemnej z nastêpuj¹cych przedmiotów: - matematyka, - fizyka lub fizyka i astronomia, - chemia, - jêzyk obcy, - informatyka, - geografia, - jêzyk polski. Wydzia³owa komisja rekrutacyjna tworzy listê rankingow¹ dla ka dego kierunku studiów, 2. Dla kandydatów przedstawiaj¹cych wyniki egzaminu maturalnego, tzw. nowa matura, uzyskane przed rokiem szkolnym 2007/2008: P= p m+rm p f+rf p c+rc p o+ro 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0, ,2 p i+ri p g+rg p p+2rp + 0,2 + 0, gdzie: p m, p f, p c, p o, p p, p, i p g to liczba punktów procen- towych uzyskanych przez kandydata w czêœci pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym, odpowiednio z: matematyki, fizyki lub fizyki i astronomii, chemii, jêzyka obcego, informatyki, geografii, jêzyka polskiego; r m, r f, r o, r p, r i, r g to liczba punktów procen- towych uzyskanych przez kandydata w czêœci pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie 11

12 rozszerzonym, odpowiednio z: matematyki, fizyki lub fizyki i astronomii, chemii, jêzyka obcego, informatyki, geografii, jêzyka polskiego. Je eli kandydat nie zdawa³ egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub nie zdawa³ danego przedmiotu na okreœlonym poziomie w odpowiednim miejscu we wzorze 1 lub 2 nale y wstawiæ zero. Je eli kandydat zdawa³ na egzaminie maturalnym wiêcej ni jeden jêzyk obcy, w odpowiednim miejscu we wzorze 1 lub 2 nale y wstawiæ wynik z tego jêzyka, z którego kandydat uzyska³ lepszy rezultat. Je eli kandydat uzyska³ œwiadectwo maturalne w systemie tzw. starej matury stopnie uzyskane na egzaminie maturalnym (w czêœci pisemnej lub ustnej) przelicza siê na punkty zgodnie z poni sz¹ tabel¹. ocena dopuszczajacy dostateczny dobry bardzo dobry celujacy liczba punktów Punkty te stanowi¹ sumê poziomu podstawowego i rozszerzonego w systemie tzw. nowej matury odpowiednie liczniki we wzorze Je eli kandydat zdawa³ dany przedmiot zarówno w czêœci ustnej, jak i pisemnej, do okreœlenia liczby punktów uzyskanych za ten przedmiot nale y wzi¹æ pod uwagê lepszy wynik. Na studia zostaj¹ przyjête - w ramach limitu miejsc na dany kierunek - osoby, które uzyska³y najlepsze wyniki punktowe, spe³ni³y wymagania formalne, zdrowotne i wymagania wynikaj¹ce z dodatkowych form rekrutacji (je eli dotycz¹). Limity miejsc okreœla Senat Akademii Morskiej w Szczecinie. W przypadku, gdy na granicy limitu znajduj¹ siê kandydaci z jednakow¹ liczb¹ punktów, na studia zostanie przyjêty ka dy z nich. Finaliœci olimpiad stopnia centralnego przyjmowani s¹ na studia poza konkursem wyników egzaminu maturalnego, po spe³nieniu wymagañ formalnych i dodatkowych form rekrutacji. Zasady uzupe³niania listy kandydatów przyjêtych na studia w przypadku skreœleñ b¹dÿ rezygnacji ze studiów po og³oszeniu wyników rekrutacji, okreœlaj¹ odpowiednie wydzia³owe komisje rekrutacyjne. Kandydaci ubiegaj¹cy siê o przyjêcie na dany wydzia³ mog¹ deklarowaæ drugi kierunek studiów, na jakim chcieliby studiowaæ. W przypadku nieprzyjêcia na dany kierunek z powodu braku wolnych miejsc, dany kandydat uczestniczy w rekrutacji na drugi zadeklarowany kierunek. 12

13 Wa ne informacje i terminy Czynnoœæ - miejsce Sk³adanie dokumentów - dziekanat w³aœciwego wydzia³u Z³o enie œwiadectwa 6 dojrza³oœci - dziekanat w³aœciwego wydzia³u Badania lekarskie - Przychodnia Akademii Morskiej w Szczecinie Og³oszenie wyników rekrutacji Data WN do r. WIET do r. WM do r. WN do r. WIET do r. WM do r r. WN r. WIET r. WM r. Informacje dotycz¹ce rekrutacji, tj. przebiegu kwalifikacji, wyników, skierowañ na praktyki, terminów realizacji tych praktyk, dodatkowych og³oszeñ itd. zostan¹ podane na tablicy og³oszeñ dziekanatów odpowiednich wydzia- ³ów oraz na stronie internetowej uczelni w zak³adce REKRUTACJA. Wyniki rekrutacji kandydaci mog¹ sprawdziæ na stronie internetowej uczelni w zak³adce REKRUTACJA, wprowadzaj¹c PESEL. Bêd¹ równie powiadomieni listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wys³anym na adres korespondencyjny wskazany przez kandydata w trakcie rekrutacji. 6 Dotyczy kandydatów, którzy nie z³o yli œwiadectwa dojrza³oœci razem z pozosta³ymi dokumentami Kandydaci zakwalifikowani na studia na kierunkach: nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika, po og³oszeniu wyników rekrutacji przez wydzia³ow¹ komisjê rekrutacyjn¹, odbywaj¹ w okresie od sierpnia do wrzeœnia 2012 r. obowi¹zkowe szkolenia. Czas trwania szkoleñ zale y od kierunku studiów. Terminy szkoleñ dla poszczególnych grup kandydatów bêd¹ podane przy og³oszeniu wyników rekrutacji. Szkolenia odbywaj¹ siê w Oœrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie (OSRM), ul. Ludowa 7/8. 13

14 Warunki socjalno-bytowe Akademia Morska w Szczecinie posiada dwa Studenckie Domy Marynarza, które zapewniaj¹ ponad 900 miejsc studentom mieszkaj¹cym poza Szczecinem. Studenci mog¹ korzystaæ równie ze sto³ówki i bufetów. Podczas rekrutacji istnieje mo liwoœæ skorzystania z odp³atnego zakwaterowania w Studenckich Domach Marynarza: - Korab tel , - Pasat tel Studenci kierunków nawigacja, mechatronika oraz mechanika i budowa maszyn s¹ zobowi¹zani do noszenia mundurów. Studenci w trakcie studiów mog¹ uczestniczyæ w ró nych formach zajêæ pozaobowi¹zkowych. Ko³a naukowe pozwalaj¹ na rozwijanie zainteresowañ zawodowych i badawczych. Istnieje mo liwoœæ uprawiania sportu w 13 sekcjach Uczelnianego Klubu AZS. Akademia dysponuje w³asn¹ p³ywalni¹ i sal¹ gimnastyczn¹. O stypendium socjalne, mieszkaniowe, na wy- ywienie i zapomogi losowe (od pierwszego semestru) oraz o stypendium za wyniki w nauce lub za wyniki w sporcie (od trzeciego semestru) mog¹ ubiegaæ siê studenci spe³niaj¹cy warunki okreœlone w Regulaminie przyznawania, ustalania wysokoœci i wyp³acania œwiadczeñ pomocy materialnej studentom Akademii Morskiej w Szczecinie. Najlepsi studenci maj¹ mo liwoœæ odbycia czêœci studiów za granic¹ w ramach europejskiego programu wymiany studentów. Praktyki morskie Program nauczania realizowany na wszystkich specjalnoœciach p³ywaj¹cych przewiduje praktyki zawodowe morskie lub l¹dowe, w wymiarze okreœlonym dla danej specjalnoœci. Studenci kierunków: nawigacja (wszystkie specjalnoœci), mechanika i budowa maszyn specjalnoœæ eksploatacja si³owni okrêtowych i elektroenergetycznych, eksploatacja okrêtowych urz¹dzeñ napêdowych, diagnostyka i remonty maszyn i urz¹dzeñ okrêtowych oraz mechatronika specjalnoœæ elektroautomatyka okrêtowa, odbywaj¹ praktyki na statku szkolnym m/v Nawigator XXI oraz na statkach handlowych. Absolwenci tych specjalnoœci po ukoñczeniu studiów i zaliczeniu praktyki morskiej w wymiarze wynikaj¹cym z Miêdzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania œwiadectw oraz pe³nienia wacht STCW 78, z jej póÿniejszymi zmianami, mog¹ ubiegaæ siê w administracji morskiej o wydanie w³aœciwych dyplomów uprawniaj¹cych do podjêcia pracy na statkach handlowych w egludze miêdzynarodowej i krajowej. Uzyskanie dyplomu uwarunkowane jest odbyciem wymaganej praktyki morskiej. 14

15

16 Warunki przyjmowania na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2012/2013 Kryterium rekrutacyjnym w przypadku studiów II stopnia jest ocena ukoñczenia studiów I stopnia. Wydzia³owa komisja rekrutacyjna tworzy listê rankingow¹ dla ka dego kierunku studiów. Na studia zostaj¹ przyjête w ramach limitu miejsc na dany kierunek osoby, które uzyska³y najlepsze oceny ukoñczenia studiów I stopnia i spe³ni³y warunki formalne. Limity miejsc okreœla Senat Akademii Morskiej w Szczecinie. W przypadku, gdy na granicy limitu znajduj¹ siê kandydaci z tak¹ sam¹ ocen¹, w nastêpnej kolejnoœci bierze siê pod uwagê ocenê egzaminu dyplomowego. W przypadku, gdy na granicy limitu ponownie znajduj¹ siê kandydaci z jednakow¹ liczb¹ punktów, na studia zostanie przyjêty ka dy z nich. W przypadku studiów stacjonarnych II stopnia, kierunek mechanika i budowa maszyn specjalnoœæ: computer aided marine engineering (studia w jêzyku angielskim realizowane wraz z Fachhochschule Flensburg) kandydatów obowi¹zuje test z jêzyka angielskiego. Z testu s¹ zwolnieni kandydaci: - dla których jêzyk angielski jest jêzykiem ojczystym, - którzy przed³o yli certyfikat - Cambridge First Certificate, - którzy ukoñczyli studia I stopnia w jêzyku angielskim, - którzy posiadaj¹ ocenê, co najmniej dobr¹ uzyskan¹ na egzaminie koñcowym z jêzyka angielskiego w ramach studiów I stopnia. W przypadku studiów stacjonarnych II stopnia, kierunek zarz¹dzanie i in ynieria produkcji specjalnoœæ: Maritime Management (studia w jêzyku angielskim realizowane wraz z Latvian Maritime Academy z otwy i University of Cadiz z Hiszpanii) kandydatów obowi¹zuje test z jêzyka angielskiego oraz test ze znajomoœci gospodarki morskiej. Informacje dotycz¹ce rekrutacji, tj. przebiegu kwalifikacji, wyników itp. zostan¹ podane na tablicy og³oszeñ dziekanatów poszczególnych wydzia³ów. Wymagane dokumenty Kandydaci na studia II stopnia sk³adaj¹ w wyznaczonym terminie w dziekanatach w³aœciwych wydzia³ów: 1) podanie o przyjêcie na studia, 2) ankietê osobow¹, 3) odpis dyplomu ukoñczenia studiów I stopnia (w przypadku uzyskania dyplomu ukoñczenia studiów I stopnia za granic¹, nale y 16

17 Warunki przyjmowania na studia niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2012/2013 Wymagane dokumenty z³o yæ dokument jego uznania lub nostryfikacji w kraju), 7 4) œwiadectwo dojrza³oœci, 5) trzy fotografie papierowe o wymiarach 3,5cm x 4,5cm oraz w formie elektronicznej (jako za³¹cznik podczas rejestracji na stronie internetowej uczelni w zak³adce REKRUTACJA, 6) zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ do nauki na obranym kierunku studiów, 7) kserokopie 1 i 2 strony dowodu osobistego, 8 8) dowód wp³aty za postêpowanie kwalifikacyjne w wysokoœci okreœlonej zarz¹dzeniem rektora AM w Szczecinie. Wp³aty mo na dokonaæ na konto Akademii Morskiej w Szczecinie Bank Pekao S.A. VII O/Szczecin lub w kasie uczelni. Osoby ubiegaj¹ce siê o przyjêcie na studia niestacjonarne sk³adaj¹ we w³aœciwym dziekanacie nastêpuj¹ce dokumenty: 1) podanie o przyjêcie na studia, 7 2) œwiadectwo dojrza³oœci, 3) ankietê osobow¹, 8 4) kserokopie obu stron dowodu osobistego, 9 5) szeœæ fotografii o wymiarach 3,5 x 4,5 cm oraz w formie elektronicznej (jako za³¹cznik podczas rejestracji na stronie internetowej Uczelni w zak³adce REKRUTACJA), 6) w³asnorêcznie podpisane oœwiadczenie kandydata, e w stosunku do jego osoby nie wydano zakazu opuszczania kraju, 7) dowód wp³aty za postêpowanie kwalifikacyjne w wysokoœci okreœlonej zarz¹dzeniem rektora AM w Szczecinie. Wp³aty 7 œwiadectwo dojrza³oœci wydane przez Okrêgow¹ Komisjê Egzaminacyjn¹, œwiadectwo dojrza³oœci wydane przez szko³ê œredni¹ (tzw. stara matura) lub inne równowa ne (w tym: œwiadectwo matury miêdzynarodowej, œwiadectwo matury dwujêzycznej, œwiadectwo uzyskane poza granicami Polski przez obywatela Polski, œwiadectwo uzyskane przez cudzoziemca poza granicami Polski) 8 lub kserokopie stron paszportu z danymi osobowymi 9 fotografie powinny byæ jednakowe, aktualne, wyraÿne, przedstawiaj¹ce osobê: bez nakrycia g³owy, bez okularów z ciemnymi szk³ami, g³owa w lewym pó³profilu z widocznym ca³ym lewym uchem, równomiernie oœwietlona twarz 17

18 mo na dokonaæ na konto Akademii Morskiej w Szczecinie: Bank Pekao S.A. VII O/Szczecin lub w kasie uczelni, 8) zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ do nauki na obranym kierunku studiów, 9) morskie œwiadectwo zdrowia na kierunki nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika Wszyscy kandydaci dokonuj¹ ponadto rejestracji na stronie internetowej uczelni, w zak- ³adce REKRUTACJA. Terminy sk³adania dokumentów Wydzia³ Nawigacyjny studia I stopnia - kierunki: geodezja i kartografia, informatyka - rekrutacja do r. - og³oszenie wyników rekrutacji: r. studia I i II stopnia - kierunek nawigacja - rekrutacja do r. - og³oszenie wyników rekrutacji: r. Wydzia³ Mechaniczny studia I stopnia - rekrutacja do r. - og³oszenie wyników rekrutacji r. studia II stopnia - rekrutacja do r. - og³oszenie wyników rekrutacji r. Wydzia³ In ynieryjno-ekonomiczny Transportu - rekrutacja do r. - og³oszenie wyników rekrutacji r. Studia niestacjonarne s¹ odp³atne. Wysokoœæ op³aty za studia jest okreœlana zarz¹dzeniem rektora Akademii Morskiej w Szczecinie. Pierwsz¹ czêœæ nale noœci za I rok studiów nale y wnieœæ w wysokoœci minimum 50% stawki rocznej. Istnieje mo liwoœæ roz³o enia na raty pozosta³ej kwoty. Op³aty dokonuje siê na indywidualne subkonto w terminach podanych w umowie po przyjêciu na studia. Sesja zjazdowa na kierunkach nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika 18

19 odbywa siê w ci¹gu 7 10 tygodni, w okresie miêdzy koñcem stycznia a koñcem marca. Sesje zjazdowe kierunków geodezja i kartografia, informatyka, zarz¹dzanie i in ynieria produkcji, logistyka oraz transport organizowane s¹ co dwa tygodnie. Terminy sesji zjazdowych zostan¹ podane na stronie internetowej w zak³adce STUDENCI - PLANY ZAJÊÆ. Warunkiem ukoñczenia studiów niestacjonarnych o specjalnoœci transport morski jest odbycie 12-miesiêcznej praktyki morskiej na stanowiskach pok³adowych, o specjalnoœci eksploatacja si³owni okrêtowych 6-miesiêcznej praktyki w si³owni okrêtowej, o specjalnoœci elektroautomatyka okrêtowa 12-miesiêcznej praktyki w dziale maszynowym, a o specjalnoœci eksploatacja okrêtowych urz¹dzeñ napêdowych i elektroenergetycznych praktyki 6-miesiêcznej. Wymienione praktyki student studiów niestacjonarnych organizuje we w³asnym zakresie, pod nadzorem uczelni. Studenci studiów niestacjonarnych mog¹ ubiegaæ siê o stypendium socjalne i na wy ywienie oraz zapomogi losowe (od pierwszego roku) i stypendium za wyniki w nauce lub za wyniki w sporcie (od drugiego roku), jeœli spe³niaj¹ warunki okreœlone w Regulaminie przyznawania, ustalania wysokoœci i wyp³acania œwiadczeñ pomocy materialnej studentom Akademii Morskiej w Szczecinie. Studia podyplomowe w roku akademickim 2012/2013 WYDZIA NAWIGACYJNY Geoinformatyka Studia Podyplomowe Geoinformatyka przeznaczone sà dla osób pragn¹cych zdobyæ wiedzê i umiejêtnoœci z zakresu u ytkowania i wdra ania systemów informacji geograficznej. Studia przygotowujà równieý projektantów systemów GIS oraz doradców inwestycji geoinformatycznych. Obejmujà 192 godzin zajæã dydaktycznych, w formie wykùadów, ãwiczeñ oraz laboratoriów. Informacje o naborze na studia podyplomowe zamieszczone bêd¹ na stronie internetowej Wydzia³u Nawigacyjnego. Zasady rekrutacji: Rekrutacja odbædzie siæ bez egzaminów wstæpnych decyduje kolejnoúã zgùoszeñ. Wymagane dokumenty: Na studia mogà byã przyjæte osoby posiadajàce wyksztaùcenie wyýsze oraz studenci ostatnich lat studiów. Kandydaci winni zùoýyã nastæpujàce dokumenty: 19

20 1) formularz zgùoszenia, 2) 2 zdjæcia, 3) odpis dyplomu ukoñczenia studiów wyýszych, 4) potwierdzenie wniesienia opùaty za I ratæ, 5) deklaracja pokrycia kosztów studiów Dokumenty mo na sk³adaæ osobiœcie (w godz ), wys³aæ poczt¹ lub drogà elektronicznà na adres: Sekretariat Katedry Geoinformatyki Akademia Morska w Szczecinie ul. Ýoùnierska 46, Szczecin z dopiskiem Studia podyplomowe Geoinformatyka. Pilota morski Podstawowym celem studiów Pilotaý morski jest ksztaùcenie i przygotowanie kadry inýynierskiej do pracy na stanowiskach zwiàzanych z pilotaýem morskim. Program studiów zapewnia zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbædnej do efektywnego peùnienia funkcji pilota morskiego w Polsce i na úwiecie. Umoýliwia takýe uzyskanie praktycznych umiejætnoúci niezbædnych do manewrowania statkami szkolenie na symulatorach manewrowych. Roczne studia podyplomowe prowadzone bædà w trybie niestacjonarnym, ze zgrupowaniem zajæã w trzech dwutygodniowych zjazdach. Studia obejmujà 226 godzin zajæã dydaktycznych, a tak e praktykê pilotaýu na torze wodnym Szczecin-Úwinoujúcie oraz w zaleýnoúci od zapotrzebowania w portach Gdañsk I Gdynia. Informacje o naborze na studia podyplomowe zamieszczone bêd¹ na stronie internetowej Wydzia³u Nawigacyjnego Zasady rekrutacji: Rekrutacja odbædzie siæ bez egzaminów wstæpnych decyduje kolejnoúã zgùoszeñ. Wymagane dokumenty: 1) kwestionariusz osobowy, 2) odpis dyplomu lub potwierdzonà kserokopiê dyplomu ukoñczenia szko³ywyýszej, 3) dwa zdjæcia legitymacyjne, 4) pokwitowanie wpùaty wpisowego w wysokoúci 100 zù dla I edycji studiów z dopiskiem: studia podyplomowe wpisowe, 5) ewentualnie inne dokumenty wymagane w ogùoszeniu o naborze na wybrany kierunek studiów podyplomowych. Po zakwalifikowaniu kandydata opùata wpisowa zostanie zaliczona na poczet czesnego. Jeýeli kandydat nie zostanie zakwalifikowany lub kierunek studiów nie zostanie uruchomio- 20

Najlepsza uczelnia publiczna na Pomorzu Zachodnim wg. Akademia Morska. w Szczecinie. Informator

Najlepsza uczelnia publiczna na Pomorzu Zachodnim wg. Akademia Morska. w Szczecinie. Informator Najlepsza uczelnia publiczna na Pomorzu Zachodnim wg Akademia Morska w Szczecinie Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2011/2012 Wydzia³ Nawigacyjny Oferta kszta³cenia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska. w Szczecinie. Informator. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014. Warunki rekrutacji

Akademia Morska. w Szczecinie. Informator. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014. Warunki rekrutacji Akademia Morska w Szczecinie Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014 Wydzia³ Nawigacyjny Wydzia³ Mechaniczny Wydzia³ In ynieryjno-ekonomiczny Transportu Warunki rekrutacji Studia

Bardziej szczegółowo

Informator. Akademia Morska. w Szczecinie. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2012/2013

Informator. Akademia Morska. w Szczecinie. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2012/2013 Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2012/2013 Akademia Morska w Szczecinie Wydział Nawigacyjny Oferta kształcenia w roku akademickim 2012/2013 Studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)

Bardziej szczegółowo

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 w Akademii Morskiej w Szczecinie

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 w Akademii Morskiej w Szczecinie Załącznik do uchwały nr 10/2016 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 18 maja 2016 r. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 w Akademii

Bardziej szczegółowo

Informator. Akademia Morska. w Szczecinie. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2015/2016

Informator. Akademia Morska. w Szczecinie. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2015/2016 Akademia Morska w Szczecinie Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2015/2016 Wydział Nawigacyjny Wydział Mechaniczny Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Warunki rekrutacji Studia

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK LEKARSKI Studia jednolite magisterskie

KIERUNEK LEKARSKI Studia jednolite magisterskie KIERUNEK LEKARSKI Studia jednolite magisterskie I. STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego: 1. ZŁOŻENIE APLIKACJI PRZEZ KANDYDATA Do postępowania kwalifikacyjnego zostaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE

REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE Załącznik do Uchwały nr.. /2010 Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 12 października 2010 r. REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE Regulamin ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r.

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Zasady i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów za wyniki w nauce ze Studenckiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 135/XXXII/10 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

UCHWAŁA NR 135/XXXII/10 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie UCHWAŁA NR 135/XXXII/10 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia

Bardziej szczegółowo

Regulamin opłat wraz z tabelą opłat za naukę w Wyższej Szkole Logistyki

Regulamin opłat wraz z tabelą opłat za naukę w Wyższej Szkole Logistyki Załącznik 1 do Umowy o przeprowadzenie kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Poznań, dnia 31 marca 2015 r. Regulamin opłat wraz z tabelą opłat za naukę w Wyższej Szkole Logistyki Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Nr 164/2006

Uchwała Senatu Nr 164/2006 Uchwała Senatu Nr 164/2006 Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2007/2008, podjęta w dniu 13.04. 2006

Bardziej szczegółowo

WARUNKI i TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

WARUNKI i TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 Załącznik do Zarządzenia nr 33/2015/2016 Rektora Akademii Ignatianum z dnia 1 kwietnia 2016 roku WARUNKI i TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

Bardziej szczegółowo

- tak jak na studia stacjonarne lecz z dodatkowym sprawdzeniem znajomości języka angielskiego, - wg przepisów dotyczących obcokrajowców.

- tak jak na studia stacjonarne lecz z dodatkowym sprawdzeniem znajomości języka angielskiego, - wg przepisów dotyczących obcokrajowców. Uchwała Senatu Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2007/2008, podjęta w dniu 13 kwietnia 2006 r. i

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2010/2011 w Akademii Morskiej w Szczecinie

Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2010/2011 w Akademii Morskiej w Szczecinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/009 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 7.05.009 r. Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 010/011 w Akademii Morskiej w Szczecinie Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący.

1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący. REGULAMIN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W KOŁCZEWIE 1 1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący. 2 1. O dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. uczestników na studia podyplomowe Międzynarodowy/ Europejski Inżynier Spawalnik IWE

REGULAMIN REKRUTACJI. uczestników na studia podyplomowe Międzynarodowy/ Europejski Inżynier Spawalnik IWE REGULAMIN REKRUTACJI uczestników na studia podyplomowe Międzynarodowy/ Europejski Inżynier Spawalnik IWE realizowanego przez Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, Przez użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ. Nazwa procedury: WYDANIE UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI SILNIKOWYMI. Kod procesu nadrzędnego:

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ. Nazwa procedury: WYDANIE UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI SILNIKOWYMI. Kod procesu nadrzędnego: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu Ul. Bolesława Wstydliwego 14 34-400 Nowy Targ KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ Nazwa procedury: WYDANIE UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI SILNIKOWYMI. Kod procesu nadrzędnego:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR -SPECJALIZACJE

INFORMATOR -SPECJALIZACJE INFORMATOR -SPECJALIZACJE Informator został przygotowany w oparciu o specjalizacje z których akredytacje posiada Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Uniwersytet, został wybrany

Bardziej szczegółowo

Warunki przyj i tryb rekrutacji na studia w Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2015/2016

Warunki przyj i tryb rekrutacji na studia w Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2015/2016 Warunki przyj i tryb rekrutacji na studia w Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2015/2016 I. W Wydziale Turystyki i Zdrowia nabór kandydatów odbywa si b dzie na nast puj ce kierunki, poziomy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 20 lipca 2015 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie Akademia Morska w Szczecinie Dlaczego Akademia Morska w Szczecinie? 01 Dzięki Akademii zdobędziesz ciekawy, prestiżowy zawód, zapewniający awans społeczny i finansowy Będziesz mieć jasno wytyczoną ścieżkę

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 Załącznik do Uchwały Senatu Nr 23/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

Bardziej szczegółowo

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu Wielkim na rok szkolny 2014/2015 I.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 stycznia 2012 roku

Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 stycznia 2012 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Uchwała nr 24/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 22 kwietnia 2015 r. Uchwała nr 24/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 101/III/2010 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego

UCHWAŁA NR 101/III/2010 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego UCHWAŁA NR 101/III/2010 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów doktoranckich w roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH W RAMACH PROJEKTU POKL

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH W RAMACH PROJEKTU POKL REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH W RAMACH PROJEKTU POKL Inżynier na zamówienie Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej Przepisy i postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny w Łodzi prowadzi nabór na rok akademicki 2010/2011 na następujące kierunki: Techniki Dentystyczne (czas trwania 3 lata)

Uniwersytet Medyczny w Łodzi prowadzi nabór na rok akademicki 2010/2011 na następujące kierunki: Techniki Dentystyczne (czas trwania 3 lata) Uniwersytet Medyczny w Łodzi prowadzi nabór na rok akademicki 2010/2011 na następujące kierunki: Wydział Lekarski Jednolite Studia Magisterskie Lekarski (czas trwania 6 lat) Lekarsko Dentystyczny (czas

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-90/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 90/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ZASADY REALIZACJI 2010/2011 I. WSTĘP 1. Decyzję o przystąpieniu Uczelni do Programu Lifelong Learning (dawniej Sokrates) podejmuje Senat Uczelni.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Szkoły Policealnej i do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych przy ZSR w Grzybnie w roku szkolnym 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Szkoły Policealnej i do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych przy ZSR w Grzybnie w roku szkolnym 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Szkoły Policealnej i do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych przy ZSR w Grzybnie w roku szkolnym 2016/2017 1 Zasady przyjęć do publicznych Szkół Policealnych i Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 121/14 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała Nr 121/14 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała Nr 121/14 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 28 maja 2014 r. Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 34/15 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016. ( tekst

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 Załącznik 1 ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 I. Przyjęcie na I rok studiów odbywa się wg poniższych zasad: z pominięciem

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do Uchwały 4 Senatu z dnia 18.04.2012

Załącznik 1 do Uchwały 4 Senatu z dnia 18.04.2012 Załącznik 1 do Uchwały 4 Senatu z dnia 18.04.2012 Regulamin Studiów Podyplomowych 1 Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: 1. Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 18 marca 2011 (dz. U. nr 164,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Zasady dyplomowania na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej dla studiów II stopnia na kierunku Architektura i urbanistyka przyjęty przez Radę Wydziału

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Podstawowe informacje Oferta studiów podyplomowych Legislacja administracyjna jest kierowana przede wszystkim do pracowników i urzędników administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH Załącznik do Uchwały nr 198/2008-2012 Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej z dnia 31 maja 2011 r. ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r.

Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r. Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały RW nr 11c/15/2014/2015 z dnia 19.02.2015

Załącznik do uchwały RW nr 11c/15/2014/2015 z dnia 19.02.2015 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Obszar nauk społecznych Dziedzina nauk ekonomicznych Dyscyplina: EKONOMIA Forma studiów: stacjonarne Rekrutacja na bezpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze

Bardziej szczegółowo

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH 1 Szczegółowe przepisy wykonawcze na rok akadem. 2010/11 wprowadzające w życie Zarządzenie Rektora PWT we Wrocławiu w sprawie nauczania języków obcych na PWT we Wrocławiu z dnia 29 września 2009 r. 1.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. Dz.U.06.37.255 2008.01.15 zm. Dz.U.07.249.1865 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Zawarto :

Spis tre ci. Zawarto : Spis tre ci Zawarto : Rejestracja (zak adanie konta kandydata)... 2 Logowanie do Systemu:... 7 Strona g ówna kandydata... 9 Wybór kierunku studiów - studia I stopnia... 9 Wybór kierunku studiów - studia

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do uchwały nr 405 Senatu UZ z dn. 28.05.2008r. Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 1 1. Na studia doktoranckie może być przyjęta

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy 734 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy Na podstawie art. 25 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeƒstwie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 20 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 20 stycznia 2015 r. Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji internetowej na studia drugiego stopnia w Uniwersytecie Kazimierza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 51/2015/2016. z dnia 22 marca 2016 r. uchwala się, co następuje:

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 51/2015/2016. z dnia 22 marca 2016 r. uchwala się, co następuje: Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 51/2015/2016 z dnia 22 marca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr 101/2014/2015 Senatu UKW z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE ZASADY REKRUTACJI

SZKOLNE ZASADY REKRUTACJI SZKOLNE ZASADY REKRUTACJI MŁODZIEŻY DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH W SŁAWNIE na rok szkolny 2012/2013 Na podstawie 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku

Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku O-KRS-490-1/16 Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Zielonkach Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD I KRYTERIÓW PRZYJĘĆ NA STUDIA III STOPNIA W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE

REGULAMIN ZASAD I KRYTERIÓW PRZYJĘĆ NA STUDIA III STOPNIA W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 13/2017 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z 25 kwietnia 2017 r. REGULAMIN ZASAD I KRYTERIÓW PRZYJĘĆ NA STUDIA III STOPNIA W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE w roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r.

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji. do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego. na rok szkolny 2014/2015

Regulamin rekrutacji. do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego. na rok szkolny 2014/2015 Zarządzenie nr 6/2014 Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego z dnia 27 lutego 2014r w sprawie: regulaminu rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 Nabór do szkoły odbywać się będzie metodą elektroniczną według wspólnych zasad dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /12. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR /12. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 maja 2012 r. UCHWAŁA NR 0000 41/12 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 1. Przyjęcia kandydatów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Załącznik nr 7 do Uchwały Nr 87/2015/2016 Senatu UKW z dnia 31 maja 2016 r. WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 1. PEDAGOGIKA Podczas postępowania rekrutacyjnego kandydaci wstępnie deklarują wybór specjalności

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 19/2015 z dnia 25 maja 2015 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 19/2015 z dnia 25 maja 2015 r. Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 19/2015 z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016 oraz organizacji, terminów i trybu zaliczania

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO GROTA W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 Oferta edukacyjna w roku 2015: Dla absolwentów Technikum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania oraz zasady odpłatności za miejsce w domach studenckich Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Regulamin przyznawania oraz zasady odpłatności za miejsce w domach studenckich Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2012 z dnia 2 kwietnia 2012 roku. Regulamin przyznawania oraz zasady odpłatności za miejsce w domach studenckich Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie 3 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Od kiedy i do kiedy mogę składać dokumenty? Rekrutacja w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji trwa od 4 maja do 31 sierpnia 2016 roku.

Od kiedy i do kiedy mogę składać dokumenty? Rekrutacja w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji trwa od 4 maja do 31 sierpnia 2016 roku. FAQ TERMINY Od kiedy i do kiedy mogę składać dokumenty? Rekrutacja w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji trwa od 4 maja do 31 sierpnia 2016 roku. Czy będę mógł zacząć studia już w semestrze letnim (od

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Warunki i tryb rekrutacji dotyczą przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone

Bardziej szczegółowo

Komisja rekrutacyjna i jej zadania

Komisja rekrutacyjna i jej zadania ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH NR 2 W KRAKOWIE REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 DO: 4-LETNIEGO TECHNIKUM GASTRONOMICZNEGO NR 11 (na podbudowie gimnazjum): w zawodach: -technik żywienia i usług

Bardziej szczegółowo

1. W przypadku kierunków studiów z semestralnym okresem zaliczeniowym, rozpoczynających się od roku akademickiego 2016/2017:

1. W przypadku kierunków studiów z semestralnym okresem zaliczeniowym, rozpoczynających się od roku akademickiego 2016/2017: Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 40 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 31 maja 2016 r. 1. W

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2015 Rektora UKSW z dnia 1 lipca 2015 r. REGULAMIN ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH NA UNIWERSYTETCIE KARDYNAŁA

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie 3 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r.

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 2 Wypełnia US Oddział terenowy Nr formularza Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON S- Sprawozdanie o studiach

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017 Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017 Podstawy prawne: 1. Rozdział 2 a ustawy z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 Uchwała Nr 15/2014 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji, nadzoru i zaliczania praktyk morskich studentów Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW

Zasady realizacji, nadzoru i zaliczania praktyk morskich studentów Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW Decyzja 151/ 2012 Dziekana Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ z dnia 11.05.2012 r. W efekcie przeprowadzonej kontroli wyższej szkoły morskiej w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Regulamin pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej.

Regulamin pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej. Załącznik do uchwały nr 56/d/09/2014 Tekst jednolity Regulamin pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział VIII Zasady przyjmowania uczniów do szkoły

Rozdział VIII Zasady przyjmowania uczniów do szkoły Rozdział VIII Zasady przyjmowania uczniów do szkoły 68 1. Do klasy pierwszej Technikum przyjmuje się kandydatów po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 2. Kandydat przy ubieganiu się o przyjęcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017 REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r.

Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r. Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r. Uchwała nr 36/2009 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Nauczyciel na miarę czasów język angielski w wychowaniu przedszkolnej i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska. w Szczecinie. Informator. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2017/2018

Akademia Morska. w Szczecinie. Informator. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2017/2018 Akademia Morska w Szczecinie Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2017/2018 Studiuj w jêzyku angielskim Zapraszamy na nasze kierunki prowadzone w jêzyku angielskim: navigation (BSC, MSC),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE

REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE Załącznik do Uchwały nr 34/2013 Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 25 września 2013 r. REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE Regulamin ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są: w wyniku postępowania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI. na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2013/2014

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI. na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2013/2014 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2013/2014 1 W roku akademickim 2013/2014 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, zwana dalej PWSZ

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Załącznik do Uchwały Senatu PK Nr 20/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Bardziej szczegółowo

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie nr 10/2014 z dnia 25 lutego 2014 roku Dyrektora Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie Tartak w sprawie wprowadzenia zasad rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Lotników

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie.

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska projektu konkursowego Zwiększenie liczby absolwentów

Bardziej szczegółowo

woli rodziców w 2010 roku. 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny spełniają dzieci urodzone w 2009 roku oraz z

woli rodziców w 2010 roku. 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny spełniają dzieci urodzone w 2009 roku oraz z Zasady rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego (rok urodzenia 2010 i 2011) i pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Pogórzu im kontradmirała Xawerego Czernickiego w roku szkolnym 2016/2017 I. Zasady

Bardziej szczegółowo

Instytut/kierunek/specjalność

Instytut/kierunek/specjalność Załącznik do uchwały Nr 24/2015 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 27 maja 2015r. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

W przypadku kandydatów do klasy o ukierunkowaniu politechnicznym brane będą pod uwagę oceny z następujących przedmiotów: a) matematyka b) fizyka

W przypadku kandydatów do klasy o ukierunkowaniu politechnicznym brane będą pod uwagę oceny z następujących przedmiotów: a) matematyka b) fizyka Szczegółowe warunki rekrutacji Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach Opolskich w roku szkolnym 2016/2017 opracowany na podstawie: Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r. Dz.U.99.41.419 ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymaga kwalifikacyjnych uprawniaj cych do zajmowania okre lonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów: - stacjonarne: pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA

POLITECHNIKA LUBELSKA POLITECHNIKA LUBELSKA INFORMATOR 2009/2010 Studia w Politechnice Lubelskiej Politechnika Lubelska kszta³ci studentów w zakresie 12 kierunków na studiach stacjonarnych (dziennych), niestacjonarnych (zaocznych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB KIEROWANIA PRZEZ POLIECHNIKĘ RADOMSKĄ IM

WARUNKI I TRYB KIEROWANIA PRZEZ POLIECHNIKĘ RADOMSKĄ IM WARUNKI I TRYB KIEROWANIA PRZEZ POLIECHNIKĘ RADOMSKĄ IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW ZA GRANICĘ W CELACH NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I SZKOLENIOWYCH 1 1. Pracownicy i studenci Politechniki

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo