Akademia Morska. w Szczecinie. Informator. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014. Warunki rekrutacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Morska. w Szczecinie. Informator. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014. Warunki rekrutacji"

Transkrypt

1 Akademia Morska w Szczecinie Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014 Wydzia³ Nawigacyjny Wydzia³ Mechaniczny Wydzia³ In ynieryjno-ekonomiczny Transportu Warunki rekrutacji Studia podyplomowe i doktoranckie

2 2. miejsce wœród uczelni publicznych w 2012 r. wg rankingu

3 Studia stacjonarne pierwszego stopnia (in ynierskie) Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) Wydzia³ Nawigacyjny kierunki kszta³cenia 2013/2014 Kandydaci na studia przyjmowani s¹ na kierunek, a wybór specjalnoœci kszta³cenia nast¹pi w trakcie II roku nauki KIERUNEK: NAWIGACJA 4-letnie studia o specjalnoœciach: - transport morski (TM) - po³owy morskie (PM) - in ynieria ruchu morskiego (IRM) - pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne (PHiON) - ratownictwo (RAT) - morskie systemy informatyczne (MSI) - eksploatacja jednostek p³ywaj¹cych offshore (OFF) - transport morski i œródl¹dowy (TMiŒ) - górnictwo morskie (GM) KIERUNEK: TRANSPORT 3,5-letnie studia o specjalnoœciach: - in ynieria bezpieczeñstwa transportu morskiego (IBTM) - technologie i systemy nawigacyjne (TiSN) KIERUNEK: GEODEZJA I KARTOGRAFIA 3,5-letnie studia o specjalnoœci: - geoinformatyka (G) KIERUNEK: INFORMATYKA 3,5-letnie studia o specjalnoœci: - informatyka morska (IM) KIERUNEK: NAWIGACJA 1,5-roczne studia o specjalnoœci: - transport morski (TM) Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (in ynierskie) KIERUNEK: NAWIGACJA 4-letnie studia o specjalnoœci: - transport morski (TM) KIERUNEK: GEODEZJA I KARTOGRAFIA 3,5-letnie studia o specjalnoœci: - geoinformatyka (G) KIERUNEK: INFORMATYKA 3,5-letnie studia o specjalnoœci: - informatyka morska (IM) Studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) KIERUNEK: NAWIGACJA 2-letnie o specjalnoœciach: - transport morski (TM) - transport morski (TM) studia w jêzyku angielskim 3 Wydzia³ Nawigacyjny Wydzia³ Mechaniczny Wydzia³ In ynieryjno-ekonomiczny Transportu Warunki rekrutacji Studia podyplomowe i doktoranckie

4 4 Co mo esz robiæ po studiach na Wydziale Nawigacyjnym? Kierunek nawigacja Celem kszta³cenia na kierunku nawigacja jest zapewnienie studentom szerokich podstaw wiedzy z nautyki i innych powi¹zanych dziedzin nauki, pozwalaj¹cych na elastycznoœæ w dokonywaniu wyboru drogi kariery zawodowej. Program kszta³cenia obejmuje praktyki zawodowe morskie lub l¹dowe oraz specjalistyczne kursy i szkolenia. Absolwenci s¹ przygotowani do pracy w charakterze oficerów pok³adowych na statkach morskich i œródl¹dowych, w przedsiêbiorstwach zwi¹zanych z eglug¹ miêdzynarodow¹. Mog¹ znaleÿæ zatrudnienie w s³u - bach i flocie handlowej o wysokim stopniu specjalizacji, flocie po³owowej, statkach pasa erskich, statkach offshore zabezpieczaj¹cych pola naftowe, na wie ach wiertniczych i produkcyjnych, na nowoczesnych statkach specjalistycznych, hydrograficznych i badawczych. Mog¹ tak e zasilaæ l¹dowe s³u by eksploatacyjne, techniczne, administracjê morsk¹, instytucje klasyfikacyjne i s³u bê SAR. Kierunek transport Studenci tego kierunku zdobywaj¹ wiedzê i umiejêtnoœci z zakresu funkcjonowania transportu morskiego, bezpieczeñstwa eglugi oraz nowoczesnych systemów nawigacyjnych i transportowych. Miejsca pracy absolwentów to instytucje i przedsiêbiorstwa zajmuj¹ce siê projektowaniem, eksploatacj¹ i organizacj¹ transportu i systemów transportowych, a tak e jednostki badawcze, techniczne i normatywne w zakresie rzeczoznawstwa, doradztwa i tworzenia przepisów. Kierunek geodezja i kartografia Absolwenci specjalnoœci geoinformatyka nabywaj¹ wiedzê teoretyczn¹ oraz umiejêtnoœci praktyczne prowadzenia dzia³alnoœci in ynierskiej w zakresie geodezji, kartografii oraz systemów informacji o terenie, a tak e pos³ugiwania siê nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych. Znajduj¹ zatrudnienie w przedsiêbiorstwach wykorzystuj¹cych informacje geograficzne. Kierunek informatyka Podstawowymi kwalifikacjami absolwenta kierunku informatyka s¹ umiejêtnoœci z zakresu programowania komputerów, projektowania i zarz¹dzania systemami informatycznymi, administrowania bazami danych oraz sieciami komputerowymi. Studenci poznaj¹ zasady in ynierii oprogramowania w stopniu umo liwiaj¹cym efektywn¹ pracê w zespo³ach programistycznych. Absolwenci s¹ równie przygotowani do rozpoczêcia dzia³alnoœci na w³asny rachunek i tworzenia samodzielnie firm o charakterze us³ugowym.

5 kierunek nawigacja Kariera zawodowa absolwenta Wydzia³u Nawigacyjnego studia I stopnia 4 lata (w tym praktyka morska) dyplom in yniera kariera na l¹dzie np.: w jednostkach organizacyjnych zwi¹zanych z eglug¹ oraz szeroko rozumian¹ gospodark¹ morsk¹, ze szczególnym uwzglêdnieniem s³u b kontroli ruchu, wydzia³ów bezpieczeñstwa eglugi, urzêdów morskich itp. dalsze kszta³cenie specjalistyczne, studia podyplomowe, studia doktoranckie Przyk³adowe zarobki: kadet (student) marynarz ok. 500 euro ok euro oficer pok³adowy starszy oficer kapitan studia II stopnia 1,5 roku dyplom magistra in yniera uzupe³nienie praktyki morskiej (do 12 miesiêcy) dyplom oficera wachtowego kariera morska dyplom kapitana eglugi wielkiej ponad 2000 euro ponad 3000 euro ponad 5000 euro 5 Wydzia³ Nawigacyjny Wydzia³ Mechaniczny Wydzia³ In ynieryjno-ekonomiczny Transportu Warunki rekrutacji Studia podyplomowe i doktoranckie

6 kierunki: transport, geodezja i kartografia, informatyka studia I stopnia 3,5 roku dyplom in yniera studia II stopnia 1,5 roku dyplom magistra in yniera kariera na l¹dzie dalsze kszta³cenie specjalistyczne, studia podyplomowe, studia doktoranckie np.: projektowanie, eksploatacja i organizacja transportu, nadzór techniczny nad systemami transportowymi; wdra anie, eksploatacja, projektowanie systemów nawigacyjnych; kariera geodezyjna, systemy informacji przestrzennej, ochrona œrodowiska i rozwój regionalny; kariera informatyczna, projektowanie systemów informatycznych, administrowanie bazami danych, sieciami itp. 6

7 Wydzia³ Mechaniczny kierunki kszta³cenia 2013/2014 Kandydaci na studia przyjmowani s¹ na kierunek, a wybór specjalnoœci kszta³cenia nast¹pi w trakcie II roku nauki Studia stacjonarne pierwszego stopnia (in ynierskie) KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 4-letnie studia o specjalnoœciach: eksploatacja si³owni okrêtowych (ESO) Kierunki dyplomowania: - uk³ady napêdowe z silnikami t³okowymi - napêdy turbinowe - eksploatacja zbiornikowców - eksploatacja chemikaliowców - eksploatacja ch³odnicowców - eksploatacja gazowców - komputerowe systemy sterowania si³owni¹ okrêtow¹ - elektroenergetyka okrêtowa i systemy sterowania eksploatacja okrêtowych urz¹dzeñ napêdowych i elektroenergetycznych (EOUNiE) diagnostyka i remonty maszyn i urz¹dzeñ okrêtowych (DiRMiUO) 3,5-letnie studia o specjalnoœciach: diagnostyka i remonty si³owni wiatrowych (DiRSW) ochrona œrodowiska w eksploatacji floty i portów (OŒwEFiP) KIERUNEK: MECHATRONIKA 4-letnie studia o specjalnoœci: elektroautomatyka okrêtowa (EO) 3,5-letnie studia o specjalnoœci: mechatronika systemów energetycznych (MSE) Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 1,5-roczne studia o specjalnoœciach: budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych (BiEMSE) computer aided marine engineering (studia w jêzyku angielskim prowadzone wspólnie z Fachhochschule Flensburg) Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (in ynierskie) KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 4-letnie studia o specjalnoœci: eksploatacja si³owni okrêtowych (ESO) Kierunki dyplomowania: - uk³ady napêdowe z silnikami t³okowymi - napêdy turbinowe - eksploatacja zbiornikowców - eksploatacja chemikaliowców 7 Wydzia³ Mechaniczny Wydzia³ In ynieryjno-ekonomiczny Transportu Warunki rekrutacji Studia podyplomowe i doktoranckie

8 8 - eksploatacja ch³odnicowców - eksploatacja gazowców - komputerowe systemy sterowania si³owni¹ okrêtow¹ - elektroenergetyka okrêtowa i systemy sterowania 4-letnie studia o specjalnoœci: ochrona œrodowiska w eksploatacji floty i portów (OŒwEFiP) KIERUNEK: MECHATRONIKA 4-letnie studia o specjalnoœciach: elektroautomatyka okrêtowa (EO) mechatronika systemów energetycznych (MSE) Studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 2-letnie studia o specjalnoœci: budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych (BiEMSE) Co mo esz robiæ po studiach na Wydziale Mechanicznym? Kierunek mechanika i budowa maszyn Absolwent specjalnoœci eksploatacja si³owni okrêtowych po uzyskaniu dyplomu oficera mechanika wachtowego mo e pe³niæ funkcjê oficera w za³odze maszynowej statków morskich, byæ zatrudniony w stoczniach remontowych oraz w dzia³ach utrzymania ruchu takich przedsiêbiorstw jak: elektrociep³ownie, papiernie, huty, porty, oczyszczalnie œcieków, przepompownie. Absolwent specjalnoœci diagnostyka i remonty maszyn i urz¹dzeñ okrêtowych po uzyskaniu dyplomu oficera mechanika wachtowego mo e pe³niæ funkcjê oficera w za³odze maszynowej statków morskich, w stoczniach i zak³adach remontowych oraz w dzia- ³ach utrzymania ruchu takich przedsiêbiorstw jak: elektrociep³ownie, papiernie, huty, porty, kopalnie, przepompownie, jako specjalista diagnostyk. Absolwent specjalnoœci diagnostyka i remonty si³owni wiatrowych posiada umiejêtnoœci niezbêdne do zrozumienia zagadnieñ z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Mo e byæ zatrudniony w zak³adach wytwarzania, przesy³u i dystrybucji energii oraz w przedsiêbiorstwach energetyki odnawialnej, nadzoru eksploatacji si³owni wiatrowych morskich i l¹dowych, w zak³adach produkuj¹cych urz¹dzenia elektryczne, elektrowniach i elektrociep³owniach,

9 firmach produkuj¹cych konstrukcje wsporcze, osprzêt, urz¹dzenia i uk³ady izolacyjne. Kierunek mechatronika Absolwent specjalnoœci eksploatacja okrêtowych urz¹dzeñ napêdowych i elektroenergetycznych po uzyskaniu dyplomu oficera mechanika wachtowego mo e byæ zatrudniony jako oficer mechanik na statku, w s³u bach dozoru technicznego armatorów, w s³u - bach towarzystw klasyfikacyjnych i w s³u bach dozoru technicznego, przedsiêbiorstwach przemys³u energetycznego. Absolwent specjalnoœci ochrona œrodowiska w eksploatacji floty i portów mo e byæ zatrudniony w laboratoriach badawczych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronê œrodowiska na ró nych szczeblach administracji pañstwowej, w przedsiêbiorstwach armatorskich, stoczniach, portach oraz w zak³adach przemys³owych. Absolwent specjalnoœci budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych otrzymuje wykszta³cenie specjalistyczne, odpowiadaj¹ce potrzebom nowoczesnej floty i przemys³u maszynowego. Jest przygotowany do pracy w jednostkach badawczych, projektowo-konstrukcyjnych, do kierowania i rozwijania produkcji w przedsiêbiorstwach przemys- ³u maszynowego i pokrewnych. Absolwent specjalnoœci elektroautomatyka okrêtowa jest przygotowany do pracy wœród cz³onków za³óg obiektów p³ywaj¹cych jako oficer elektroautomatyk okrêtowy, w s³u bach dozoru technicznego armatorów, w s³u bach towarzystw klasyfikacyjnych, w stoczniach produkcyjnych i remontowych, w przedsiêbiorstwach przemys³u okrêtowego oraz innych zajmuj¹cych siê wytwarzaniem i eksploatacj¹ maszyn oraz uk³adów mechatronicznych. Absolwenci specjalnoœci mechatronika systemów energetycznych s¹ przygotowani do zajmowania stanowisk pracy w stoczniach produkcyjnych i remontowych, w s³u bach remontowych przedsiêbiorstw produkcyjnych, w s³u bach nadzoru technicznego przedsiêbiorstw, w towarzystwach klasyfikacyjnych, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych, zwi¹zanych z przemys³em okrêtowym i maszynowym oraz w jednostkach zajmuj¹cych siê diagnozowaniem i serwisowaniem maszyn i urz¹dzeñ wraz z ich uk³adami mechatronicznymi. 9 Wydzia³ Mechaniczny Wydzia³ In ynieryjno-ekonomiczny Transportu Warunki rekrutacji Studia podyplomowe i doktoranckie

10 kierunek mechanika i budowa maszyn studia I stopnia 4 lata ESO/EOUNiE (w tym praktyka morska 6 miesiêcy) dyplom in yniera studia I stopnia 4 lata DiRMiUO (w tym praktyka morska 6 miesiêcy) dyplom in yniera studia I stopnia 3,5 roku OŒwEFiP (w tym praktyka) dyplom in yniera studia II stopnia 1,5 roku dyplom magistra in yniera Kariera zawodowa absolwenta Wydzia³u Mechanicznego uzupelnienie praktyki morskiej (do 6 miesiêcy ESO, EOUNiE, DiRMiUO) dyplom oficera mechanika wachtowego kariera morska dyplom starszego oficera mechanika okrêtowego kariera l¹dowa np.: w s³u bach nadzoru technicznego armatorów, w s³u bach towarzystw klasyfikacyjnych i s³u bach dozoru technicznego zak³adów przemys³owych, serwisach technicznych firm przemys³u maszynowego, administracji morskiej, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych zwi¹zanych z przemys³em okrêtowym i maszynowym, firmach konsultacyjnych i doradztwa przemys³u maszynowego kariera l¹dowa np.: w s³u bach nadzoru technicznego si³owni wiatrowych, l¹dowych i morskich, s³u bach technicznych firm przemys³u maszynowego; jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych zwi¹zanych z przemys³em energii odnawialnej, firmach konsultacyjnych i doradztwa przemys³u energii odnawialnej kariera l¹dowa np.: w laboratoriach badawczych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronê œrodowiska na ró nych szczeblach administracji pañstwowej, w przedsiêbiorstwach armatorskich, stoczniowych, portach; opracowywanie planów badañ w zakresie ochrony œrodowiska, przeprowadzanie badañ z wykorzystaniem odpowiedniej aparatury oraz opracowywanie i interpretacja uzyskanych wyników badañ 10 Przyk³adowe zarobki: kadet (student) motorzysta ok. 500 euro ponad 1000 euro oficer mechanik starszy oficer mechanik ponad 3000 euro ponad 5000 euro

11 kierunek mechatronika studia I stopnia 4 lata EO (w tym praktyka morska 6 miesiêcy) dyplom in yniera uzupe³nienie praktyki morskiej (do 12 miesiêcy) dyplom oficera elektroautomatyka okrêtowego Przyk³adowe zarobki: kariera morska studia II stopnia 1,5 roku dyplom magistra in yniera na kierunku mechanika i budowa maszyn elektroautomatyk ponad 3000 euro studia I stopnia 3,5 roku MSE (w tym praktyka) dyplom in yniera kariera na l¹dzie np.: w stoczniach remontowych i produkcyjnych, zakladach przemyslu maszynowego, slu bach nadzoru, serwisach, instytucjach klasyfikacyjnych i nadzorczych, s³u bach technicznych armatorów, firmach diagnostycznych i remontowych 11 Wydzia³ Mechaniczny Wydzia³ In ynieryjno-ekonomiczny Transportu Warunki rekrutacji Studia podyplomowe i doktoranckie

12 12 Wydzia³ In ynieryjno -Ekonomiczny Transportu kierunki kszta³cenia 2013/2014 Kandydaci na studia przyjmowani s¹ na kierunek, a wybór specjalnoœci kszta³cenia nast¹pi w trakcie II roku nauki Studia stacjonarne pierwszego stopnia (in ynierskie) KIERUNEK: TRANSPORT 3,5-letnie studia o specjalnoœciach: zarz¹dzanie systemami transportowymi w Europie (ZSTwE) eksploatacja portów i floty morskiej (EPiFM) egluga œródl¹dowa ( Œ) logistyka transportu zintegrowanego (LTZ) ubezpieczenia transportowe (UT) ekologistyka (E) KIERUNEK: LOGISTYKA 3,5-letnie studia o specjalnoœciach: logistyka przedsiêbiorstw (LP) logistyka i zarz¹dzanie w europejskim systemie transportowym (LiZwEST) informatyka w logistyce (IwL) KIERUNEK: ZARZ DZANIE I IN YNIERIA PRODUKCJI 3,5-letnie studia o specjalnoœciach: zarz¹dzanie jakoœci¹ produkcji i us³ug (ZJPiU) zarz¹dzanie innowacjami w produkcji i us³ugach (ZIwPiU) systemy bezpieczeñstwa w produkcji i us³ugach (SBwPiU) informatyczne systemy zarz¹dzania produkcj¹ (ISZP) zarz¹dzanie przemys³owymi systemami energetycznymi (ZPSE) Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) KIERUNEK: ZARZ DZANIE I IN YNIERIA PRODUKCJI 1,5-roczne studia o specjalnoœci: logistyka i zarz¹dzanie w europejskim systemie transportowym (LiZwEST) Maritime Management studia prowadzone w jêzyku angielskim KIERUNEK: TRANSPORT 1,5-roczne studia o specjalnoœci: systemy transportu zintegrowanego (STZ) Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (in ynierskie) KIERUNEK: TRANSPORT 3,5-letnie studia o specjalnoœciach: zarz¹dzanie systemami transportowymi w Europie (ZSTwE) logistyka transportu zintegrowanego (LTZ) ekologistyka (E) egluga œródl¹dowa ( Œ) ubezpieczenia transportowe (UT) KIERUNEK: LOGISTYKA 3,5-letnie studia o specjalnoœci: logistyka przedsiêbiorstw (LP)

13 logistyka i zarz¹dzanie w europejskim systemie transportowym (LiZwEST) informatyka w logistyce (IwL) KIERUNEK: ZARZ DZANIE I IN YNIERIA PRODUKCJI 3,5-letnie studia o specjalnoœciach: zarz¹dzanie jakoœci¹ produkcji i us³ug (ZJPiU) zarz¹dzanie innowacjami w produkcji i us³ugach (ZIwPiU) systemy bezpieczeñstwa w produkcji i us³ugach (SBwPiU) informatyczne systemy zarz¹dzania produkcj¹ (ISZP) zarz¹dzanie przemys³owymi systemami energetycznymi (ZPSE) Studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) KIERUNEK: TRANSPORT 1,5-roczne studia o specjalnoœci: systemy transportu zintegrowanego (STZ) KIERUNEK: ZARZ DZANIE I IN YNIERIA PRODUKCJI 1,5-roczne studia o specjalnoœci: logistyka i zarz¹dzanie w europejskim systemie transportowym (LiZwEST) Co mo esz robiæ po studiach na Wydziale In ynieryjno -Ekonomicznym Transportu? Kierunek zarz¹dzanie i in ynieria produkcji Absolwent kierunku zarz¹dzanie i in ynieria produkcji jest przygotowany do pe³nienia funkcji kierowniczych i wykonawczych w przedsiêbiorstwach produkcyjnych i us³ugowych sektora TSL (transport, spedycja, logistyka), ze szczególnym uwzglêdnieniem przedsiêbiorstw gospodarki morskiej. Ma umiejêtnoœci wyznaczania optymalnych celów strategicznych i operacyjnych oraz skutecznej organizacji, koordynacji i kontroli wyznaczonych zadañ produkcyjnych i us³ugowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych. Jest przygotowany do zarz¹dzania procesami logistycznymi w europejskim systemie transportowym oraz zarz¹dzania transportem zintegrowanym. Dysponuje wiedz¹ o przedsiêbiorczoœci, zasadach prawnych prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, o etyce zarz¹dzania oraz spo³ecznej odpowiedzialnoœci przedsiêbiorstw w globalnej gospodarce. Posiada umiejêtnoœci z zakresu zarz¹dzania i in ynierii produkcji, zdobyte w laboratoriach naukowych wyposa onych w u ytkowe oprogramowanie oraz na praktykach krajowych i zagranicznych. Biegle pos³uguje siê zawodowym jêzykiem angielskim. Posiada mo liwoœci uzyskania certyfikatów potwierdzaj¹cych znajomoœæ jêzyków obcych. 13 Wydzia³ In ynieryjno-ekonomiczny Transportu Warunki rekrutacji Studia podyplomowe i doktoranckie

14 Kierunek transport Absolwenci tego kierunku maj¹ wiedzê z zakresu: in ynierii ruchu transportowego, in ynierii œrodków transportu, analizy systemów transportowych, zarz¹dzania procesami eksploatacyjnymi, logistyki transportu. S¹ specjalistami w zakresie nowoczesnego transportu ³adunków, eksploatacji terminali transportu zintegrowanego i centrów logistycznych oraz organizacji zarz¹dzania ³añcuchem transportowym dom dom. Maj¹ umiejêtnoœæ wykorzystania technologii informatycznych w pracy zawodowej. S¹ przygotowani do pracy na stanowiskach kierowniczych w jednostkach eksploatacyjnych i projektowo-konstrukcyjnych transportu, logistyki i spedycji w podmiotach gospodarczych stanowi¹cych ich zaplecze oraz w instytucjach zwi¹zanych z szeroko pojêtym transportem. Biegle pos³uguj¹ siê zawodowym jêzykiem angielskim. Posiadaj¹ mo liwoœci uzyskania certyfikatów potwierdzaj¹cych znajomoœæ jêzyków obcych. Absolwent tej specjalnoœci jest profesjonalnie przygotowany do podejmowania optymalnych decyzji w zakresie zarz¹dzania zasobami ludzkimi, finansowymi i informacjami w przedsiêbiorstwie. Potrafi diagnozowaæ, rozwi¹zywaæ problemy i monitorowaæ procesy gospodarcze, w tym transportowe; ma umiejêtnoœci projektowania procesów produkcyjnych i transportowych. Podejmuje decyzje strategiczne i operacyjne w zakresie funkcjonowania i rozwoju przedsiêbiorstwa w warunkach konkurencji i zmiennoœci otoczenia wewnêtrznego i zewnêtrznego. Ma kompetencje umo liwiaj¹ce podjêcie pracy w przedsiêbiorstwach ró nej wielkoœci, krajowych i miêdzynarodowych, tak e we w³asnych firmach (szczególnym obszarem preferencji s¹ przedsiêbiorstwa bran y TSL). Mo e znaleÿæ zatrudnienie jako specjalista logistyki w przedsiêbiorstwie, operator bran y TSL, projektant i doradca zajmuj¹cy siê logistyk¹, transportem i spedycj¹, ekspert logistyczny w jednostkach gospodarczych i administracyjnych. Pos³uguje siê profesjonalnie jêzykiem obcym, zw³aszcza angielskim, zna terminologiê logistyczno-transportow¹ oraz potrafi wykorzystaæ narzêdzia informatyczne w zarz¹dzaniu logistycznym przedsiêbiorstwem. 14 Kierunek logistyka

15 kierunki: zarz¹dzanie i in ynieria produkcji, transport, logistyka Kariera zawodowa absolwenta Wydzia³u In ynieryjno- -Ekonomicznego Transportu Przyk³adowe zarobki: kariera na l¹dzie (wszystkie specjalnoœci) technomenad erowie studia I stopnia 3,5 roku dyplom in yniera dalsze kszta³cenie dyplom Master of Business Administration (MBA), studia podyplomowe, studia III stopnia (doktoranckie) in ynier ponad 2000 euro marynarz ( Œ) ponad 1500 euro studia II stopnia 1,5 roku dyplom magistra in yniera kariera w egludze œródl¹dowej specjaliœci z zakresu logistyki, transportu, zarz¹dzania produkcj¹, zarz¹dzania jakoœci¹, znajduj¹cy zatrudnienie na rynku pracy m.in.: w przedsiêbiorstwach spedycyjnych, logistycznych, transportowych, informatycznych, produkcyjnych, w sektorze gospodarki morskiej (zarz¹dy portów, firmy prze³adunkowe) i w firmach turystycznych (turystyka wodna) 15 Wydzia³ In ynieryjno-ekonomiczny Transportu Warunki rekrutacji Studia podyplomowe i doktoranckie

16 16 Warunki rekrutacji Studia I stopnia Do podjêcia studiów I stopnia w Akademii Morskiej w Szczecinie mo e byæ dopuszczona osoba, która posiada œwiadectwo dojrza³oœci oraz spe³nia warunki rekrutacji. Na wszystkich wydzia³ach rekrutacja na studia prowadzona jest na kierunki. Wybór specjalnoœci dokonywany bêdzie w semestrze wskazanym przez dziekana. Dziekan okreœla i podaje do wiadomoœci studentów, które z oferowanych dla poszczególnych kierunków specjalnoœci bêd¹ uruchomione w danym roku akademickim. Celem odpowiedniego przygotowania przez uczelniê oferty kszta³cenia, ju w toku rekrutacji kandydat wskazuje jedn¹ lub dwie specjalnoœci, w których chcia³by siê kszta³ciæ. Rekrutacjê na studia przeprowadzaj¹ wydzia³owe komisje rekrutacyjne, które podejmuj¹ decyzje w sprawach przyjêcia na studia. W przypadku rekrutacji na studia prowadzone wspólnie z innymi uczelniami sk³ad wydzia³owej komisji rekrutacyjnej mo e byæ rozszerzony o osoby wskazane przez uczelnie partnerskie. Od decyzji wydzia³owej komisji rekrutacyjnej przys³uguje odwo³anie, w terminie 14 dni od daty dorêczenia decyzji, do uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Podstaw¹ odwo³ania mo e byæ jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. W przypadku odwo³ania decyzjê podejmuje rektor, po rozpatrzeniu wniosku uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Decyzja rektora jest ostateczna.

17 Wymagane dokumenty Kandydaci na studia I stopnia sk³adaj¹ w wyznaczonym terminie w dziekanatach wydzia³ów: podanie o przyjêcie na studia, ankietê osobow¹, 1 œwiadectwo dojrza³oœci, 2 szeœæ fotografii papierowych o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm oraz jedn¹ w formie elektronicznej jako za³¹cznik podczas rejestracji na stronie internetowej uczelni w zak³adce REKRUTACJA, w³asnorêcznie napisane oœwiadczenie kandydata, e w stosunku do jego osoby nie wydano zakazu opuszczania kraju (dotyczy kandydatów na kierunki p³ywaj¹ce ), dowód wp³aty za postêpowanie kwalifikacyjne w wysokoœci okreœlonej zarz¹dzeniem rektora AM w Szczecinie wp³aty mo na dokonaæ w kasie uczelni lub na konto Akademii Morskiej w Szczecinie: Bank Pekao SA VII O/Szczecin , kserokopie 1 i 2 strony dowodu osobistego (w przypadku nie posiadania dowodu osobistego kserokopie stron paszportu z danymi osobowymi), kandydaci na studia stacjonarne oœwiadczenie o spe³nieniu warunków do podjêcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia op³at, o którym mowa w art. 170a ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy szym, zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ do nauki na obranym kierunku studiów, kandydaci na studia niestacjonarne na kierunki nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika morskie œwiadectwo zdrowia. Ponadto kandydaci dokonuj¹ rejestracji poprzez stronê internetow¹ uczelni formularz rejestracyjny w zak³adce REKRUTACJA. 1 œwiadectwo dojrza³oœci wydane przez Okrêgow¹ Komisjê Egzaminacyjn¹, œwiadectwo dojrza³oœci wydane przez szko³ê œredni¹ (tzw. stara matura ) lub inne równowa ne (w tym: œwiadectwo matury miêdzynarodowej, œwiadectwo matury dwujêzycznej, œwiadectwo uzyskane poza granicami Polski przez obywatela Polski, œwiadectwo uzyskane przez cudzoziemca poza granicami Polski) 2 fotografie powinny byæ jednakowe, aktualne, wyraÿne, przedstawiaj¹ce osobê: bez nakrycia g³owy, bez okularów z ciemnymi szk³ami, z g³ow¹ w lewym pó³profilu z widocznym ca³ym lewym uchem, równomiernie oœwietlon¹ twarz¹ 17 Warunki rekrutacji Studia podyplomowe i doktoranckie

18 18 Dodatkowe warunki rekrutacji Dodatkowe warunki rekrutacji obowi¹zuj¹ kandydatów ubiegaj¹cych siê o przyjêcie na studia stacjonarne na kierunku nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika (kierunki objête Konwencj¹ STCW - praca we flocie handlowej na stanowiskach oficerskich). Dodatkowe warunki rekrutacji to: spe³nienie wymagañ do uzyskania, b¹dÿ posiadanie, wa nego miêdzynarodowego œwiadectwa zdrowia marynarza, praktyka przygotowawcza w okresie wakacji w 2013 roku, odbywana w Oœrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie. Badania lekarskie Kandydaci na kierunki: nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika, którzy nie posiadaj¹ miêdzynarodowego œwiadectwa zdrowia marynarza, bêd¹ skierowani w trakcie postêpowania rekrutacyjnego na nieodp³atne obowi¹zkowe badania lekarskie, 1 w tym: badania laboratoryjne (morfologia, OB, poziom cukru, badanie moczu), przeœwietlenie RTG, badania 2 neurologiczne, laryngologiczne, okulistyczne i internistyczne. Badania przeprowadzane bêd¹ w Przychodni Samodzielnego ZOZ Szkó³ Wy szych w Szczecinie (Al. Wojska Polskiego 97) oraz w Przychodni Akademii Morskiej w Szczecinie (ul. Starzyñskiego 9). Warunkiem przyst¹pienia do badañ lekarskich jest z³o enie dokumentów we w³aœciwym dziekanacie. Kandydaci po otrzymaniu skierowania z dziekanatu zg³aszaj¹ siê na badania lekarskie w dniach od r. do roku. Praktyka przygotowawcza Kandydaci zakwalifikowani na studia na kierunkach: nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika po og³oszeniu wyników rekrutacji przez wydzia³ow¹ komisjê rekrutacyjn¹, odbywaj¹ w okresie od sierpnia do wrzeœnia 2013 r. obowi¹zkowe szkolenia. Nieobecnoœæ na praktyce przygotowawczej bez usprawiedliwienia powoduje skreœlenie z listy. Usprawiedliwienia lub zwolnienia z praktyki przygotowawczej dokonuje dziekan wydzia³u. Zaliczenia praktyki dokonuje dziekan wydzia³u na podstawie protoko³u dyrektora Oœrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego. Terminy szkoleñ dla poszczególnych grup kandydatów bêd¹ podane przy og³oszeniu wyników rekrutacji. Szkolenia odbywaj¹ siê w Oœrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie (OSRM), ul. Ludowa 7/8. 1 Kandydat mo e przedstawiæ swoje wyniki badañ. Termin wa noœci wynosi 2 lata dla przeœwietlenia RTG i 3 miesi¹ce dla pozosta³ych badañ laboratoryjnych. 2 Wed³ug przepisów (rozporz¹dzenie MZiOS z dnia r. Dz. U. nr 17 z 1993 r. poz. 80) od za³ogi pok³adowej, tj. od nawigatorów wymagana jest ostroœæ wzroku 0,8 D na jedno oko, przy ostroœci drugiego 0,5 D (sumarycznie 1,3 D), z korekt¹ szk³ami lub soczewkami kontaktowymi dla ka dego oka do 1,0 D. Z kolei od mechaników (specjalnoœæ ESO) wymagana jest ostroœæ wzroku co najmniej 0,3 D dla ka dego oka, sumarycznie 0,6 D dla obu oczu, ale z korekt¹ szk³ami lub soczewkami kontaktowymi do 0,8 D dla ka dego oka.

19 Warunki rekrutacji obcokrajowców Wa ne terminy studia stacjonarne Wa ne terminy studia niestacjonarne Kandydaci na studia, bêd¹cy obywatelami pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej lub posiadaj¹cy Kartê Polaka, a tak e obywatele innych pañstw niebêd¹cy obywatelami pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej mog¹ ubiegaæ siê o przyjêcie na studia na podstawie odrêbnych przepisów. Cudzoziemiec, który uzyska³ œwiadectwo poza granicami Polski sk³ada orygina³ œwiadectwa ukoñczenia szko³y lub potwierdzon¹ notarialnie kopiê tego dokumentu wraz z zapisem o mo liwoœci podjêcia na podstawie tego œwiadectwa studiów wy szych. W przypadku uzyskania œwiadectwa w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie podpisa³a umowy o uznawalnoœci wykszta³cenia, kandydat jest zobowi¹zany do nostryfikacji œwiadectwa w Kuratorium Oœwiaty. Dokumenty wystawione w jêzyku obcym powinny byæ z³o one wraz z t³umaczeniem na jêzyk polski, sporz¹dzonym lub poœwiadczonym przez t³umacza przysiêg- ³ego, wpisanego na listê t³umaczy przysiêg³ych prowadzon¹ przez Ministra Sprawiedliwoœci albo konsula RP urzêduj¹cego w pañstwie, w którym zosta³ wydany dokument. Czynnoœæ miejsce Sk³adanie dokumentów - dziekanat w³aœciwego wydzia³u Z³o enie œwiadectwa 1 dojrza³oœci - dziekanat w³aœciwego wydzia³u Badania lekarskie - Przychodnia Akademii Morskiej w Szczecinie Og³oszenie wyników rekrutacji Data WN do WIET do WM do WN do WIET do WM do od do WN WIET WM Dotyczy kandydatów, którzy nie z³o yli œwiadectwa dojrza³oœci razem z pozosta³ymi dokumentami Terminy sk³adania dokumentów Wydzia³ Nawigacyjny studia I stopnia kierunki: geodezja i kartografia, informatyka: rekrutacja do og³oszenie wyników rekrutacji: studia I i II stopnia - kierunek nawigacja rekrutacja do og³oszenie wyników rekrutacji: Wydzia³ Mechaniczny studia I stopnia: rekrutacja do og³oszenie wyników rekrutacji: studia II stopnia: rekrutacja do og³oszenie wyników rekrutacji: Wydzia³ In ynieryjno-ekonomiczny Transportu rekrutacja do og³oszenie wyników rekrutacji: Warunki rekrutacji Studia podyplomowe i doktoranckie

20 Istnieje mo liwoœæ roz³o enia na raty pozosta³ej kwoty. Op³aty dokonuje siê na indywidualne subkonto, w terminach podanych w umowie po przyjêciu na studia. Sesja zjazdowa na kierunkach nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika odbywa siê w ci¹gu 7 10 tygodni, w okresie miêdzy koñcem stycznia a koñcem marca. Sesje zjazdowe kierunków: geodezja i kartografia, informatyka, zarz¹dzanie i in ynieria produkcji, logistyka oraz transport organizowane s¹ co dwa tygodnie. Terminy sesji zjazdowych zostan¹ podane na stronie internetowej w zak³adce STUDENCI PLANY ZAJÊÆ. 20 P³atnoœci i organizacja studiów niestacjonarnych Studia niestacjonarne s¹ odp³atne. Wysokoœæ op³aty za studia jest okreœlona zarz¹dzeniem rektora Akademii Morskiej w Szczecinie. Pierwsz¹ czêœæ nale noœci za I rok studiów nale y wnieœæ w wysokoœci minimum 50% stawki rocznej. Warunkiem ukoñczenia studiów niestacjonarnych jest odbycie praktyki morskiej: na specjalnoœci transport morski 12-miesiêczna praktyka morska na stanowiskach pok³adowych, na specjalnoœci eksploatacja si³owni okrêtowych 6-miesiêczna praktyka w si³owni okrêtowej, na specjalnoœci elektroautomatyka okrêtowa 12-miesiêczna praktyka w dziale maszynowym, na specjalnoœci eksploatacja okrêtowych urz¹dzeñ napêdowych i elektroenergetycznych 6-miesiêczna praktyka. Wymienione praktyki student studiów niestacjonarnych organizuje we w³asnym zakresie, pod nadzorem uczelni.

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 99 nr 1 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Ministerstwo Polityki Spo³ecznej Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Opis procedur tworzenia prawa w Unii Europejskiej Procedury w Polsce Pod redakcj¹ merytoryczn¹ Marty God³ozy Warszawa 2005 Projekt

Bardziej szczegółowo

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów;

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów; Zintegrowany system informatyczny Rekord.ERP jest w pe³ni polskim oprogramowaniem, doskonale dostosowanym do oczekiwañ polskich przedsiêbiorców jak równie spe³nia wymogi stawiane przed systemami klasy

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹ Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008 Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Szanowni Pañstwo Politechnika Koszaliñska, najwiêksza

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 2 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego S³owa

Bardziej szczegółowo

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia 136 Komunikaty Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia Celem artyku³u jest ogólna ocena kondycji studiów Master of Business

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY Warszawa 2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY KLASYFIKACJA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 maja 2015 r. w zmieniającą Uchwałę Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z 30 maja

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów WOJCIECH SOKÓLSKI SPZP Corrpol, Gdañsk Wprowadzenie ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów Przedstawiono podstawowe aspekty wprowadzonego w roku 2002 przez NACE International nadzoru

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Zawartoœæ: S³owniczek Wstêp Co to znaczy nadmiernie siê zad³u yæ? Kogo dotyczy ten problem? Problem nasycenia kredytami gotówkowymi w Polsce

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ARTYKU Y I ROZPRAWY Wojciech Bijak, Krzysztof Hrycko, Stanis³aw Garstka Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo