Akademia Morska. w Szczecinie. Informator. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014. Warunki rekrutacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Morska. w Szczecinie. Informator. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014. Warunki rekrutacji"

Transkrypt

1 Akademia Morska w Szczecinie Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014 Wydzia³ Nawigacyjny Wydzia³ Mechaniczny Wydzia³ In ynieryjno-ekonomiczny Transportu Warunki rekrutacji Studia podyplomowe i doktoranckie

2 2. miejsce wœród uczelni publicznych w 2012 r. wg rankingu

3 Studia stacjonarne pierwszego stopnia (in ynierskie) Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) Wydzia³ Nawigacyjny kierunki kszta³cenia 2013/2014 Kandydaci na studia przyjmowani s¹ na kierunek, a wybór specjalnoœci kszta³cenia nast¹pi w trakcie II roku nauki KIERUNEK: NAWIGACJA 4-letnie studia o specjalnoœciach: - transport morski (TM) - po³owy morskie (PM) - in ynieria ruchu morskiego (IRM) - pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne (PHiON) - ratownictwo (RAT) - morskie systemy informatyczne (MSI) - eksploatacja jednostek p³ywaj¹cych offshore (OFF) - transport morski i œródl¹dowy (TMiŒ) - górnictwo morskie (GM) KIERUNEK: TRANSPORT 3,5-letnie studia o specjalnoœciach: - in ynieria bezpieczeñstwa transportu morskiego (IBTM) - technologie i systemy nawigacyjne (TiSN) KIERUNEK: GEODEZJA I KARTOGRAFIA 3,5-letnie studia o specjalnoœci: - geoinformatyka (G) KIERUNEK: INFORMATYKA 3,5-letnie studia o specjalnoœci: - informatyka morska (IM) KIERUNEK: NAWIGACJA 1,5-roczne studia o specjalnoœci: - transport morski (TM) Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (in ynierskie) KIERUNEK: NAWIGACJA 4-letnie studia o specjalnoœci: - transport morski (TM) KIERUNEK: GEODEZJA I KARTOGRAFIA 3,5-letnie studia o specjalnoœci: - geoinformatyka (G) KIERUNEK: INFORMATYKA 3,5-letnie studia o specjalnoœci: - informatyka morska (IM) Studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) KIERUNEK: NAWIGACJA 2-letnie o specjalnoœciach: - transport morski (TM) - transport morski (TM) studia w jêzyku angielskim 3 Wydzia³ Nawigacyjny Wydzia³ Mechaniczny Wydzia³ In ynieryjno-ekonomiczny Transportu Warunki rekrutacji Studia podyplomowe i doktoranckie

4 4 Co mo esz robiæ po studiach na Wydziale Nawigacyjnym? Kierunek nawigacja Celem kszta³cenia na kierunku nawigacja jest zapewnienie studentom szerokich podstaw wiedzy z nautyki i innych powi¹zanych dziedzin nauki, pozwalaj¹cych na elastycznoœæ w dokonywaniu wyboru drogi kariery zawodowej. Program kszta³cenia obejmuje praktyki zawodowe morskie lub l¹dowe oraz specjalistyczne kursy i szkolenia. Absolwenci s¹ przygotowani do pracy w charakterze oficerów pok³adowych na statkach morskich i œródl¹dowych, w przedsiêbiorstwach zwi¹zanych z eglug¹ miêdzynarodow¹. Mog¹ znaleÿæ zatrudnienie w s³u - bach i flocie handlowej o wysokim stopniu specjalizacji, flocie po³owowej, statkach pasa erskich, statkach offshore zabezpieczaj¹cych pola naftowe, na wie ach wiertniczych i produkcyjnych, na nowoczesnych statkach specjalistycznych, hydrograficznych i badawczych. Mog¹ tak e zasilaæ l¹dowe s³u by eksploatacyjne, techniczne, administracjê morsk¹, instytucje klasyfikacyjne i s³u bê SAR. Kierunek transport Studenci tego kierunku zdobywaj¹ wiedzê i umiejêtnoœci z zakresu funkcjonowania transportu morskiego, bezpieczeñstwa eglugi oraz nowoczesnych systemów nawigacyjnych i transportowych. Miejsca pracy absolwentów to instytucje i przedsiêbiorstwa zajmuj¹ce siê projektowaniem, eksploatacj¹ i organizacj¹ transportu i systemów transportowych, a tak e jednostki badawcze, techniczne i normatywne w zakresie rzeczoznawstwa, doradztwa i tworzenia przepisów. Kierunek geodezja i kartografia Absolwenci specjalnoœci geoinformatyka nabywaj¹ wiedzê teoretyczn¹ oraz umiejêtnoœci praktyczne prowadzenia dzia³alnoœci in ynierskiej w zakresie geodezji, kartografii oraz systemów informacji o terenie, a tak e pos³ugiwania siê nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych. Znajduj¹ zatrudnienie w przedsiêbiorstwach wykorzystuj¹cych informacje geograficzne. Kierunek informatyka Podstawowymi kwalifikacjami absolwenta kierunku informatyka s¹ umiejêtnoœci z zakresu programowania komputerów, projektowania i zarz¹dzania systemami informatycznymi, administrowania bazami danych oraz sieciami komputerowymi. Studenci poznaj¹ zasady in ynierii oprogramowania w stopniu umo liwiaj¹cym efektywn¹ pracê w zespo³ach programistycznych. Absolwenci s¹ równie przygotowani do rozpoczêcia dzia³alnoœci na w³asny rachunek i tworzenia samodzielnie firm o charakterze us³ugowym.

5 kierunek nawigacja Kariera zawodowa absolwenta Wydzia³u Nawigacyjnego studia I stopnia 4 lata (w tym praktyka morska) dyplom in yniera kariera na l¹dzie np.: w jednostkach organizacyjnych zwi¹zanych z eglug¹ oraz szeroko rozumian¹ gospodark¹ morsk¹, ze szczególnym uwzglêdnieniem s³u b kontroli ruchu, wydzia³ów bezpieczeñstwa eglugi, urzêdów morskich itp. dalsze kszta³cenie specjalistyczne, studia podyplomowe, studia doktoranckie Przyk³adowe zarobki: kadet (student) marynarz ok. 500 euro ok euro oficer pok³adowy starszy oficer kapitan studia II stopnia 1,5 roku dyplom magistra in yniera uzupe³nienie praktyki morskiej (do 12 miesiêcy) dyplom oficera wachtowego kariera morska dyplom kapitana eglugi wielkiej ponad 2000 euro ponad 3000 euro ponad 5000 euro 5 Wydzia³ Nawigacyjny Wydzia³ Mechaniczny Wydzia³ In ynieryjno-ekonomiczny Transportu Warunki rekrutacji Studia podyplomowe i doktoranckie

6 kierunki: transport, geodezja i kartografia, informatyka studia I stopnia 3,5 roku dyplom in yniera studia II stopnia 1,5 roku dyplom magistra in yniera kariera na l¹dzie dalsze kszta³cenie specjalistyczne, studia podyplomowe, studia doktoranckie np.: projektowanie, eksploatacja i organizacja transportu, nadzór techniczny nad systemami transportowymi; wdra anie, eksploatacja, projektowanie systemów nawigacyjnych; kariera geodezyjna, systemy informacji przestrzennej, ochrona œrodowiska i rozwój regionalny; kariera informatyczna, projektowanie systemów informatycznych, administrowanie bazami danych, sieciami itp. 6

7 Wydzia³ Mechaniczny kierunki kszta³cenia 2013/2014 Kandydaci na studia przyjmowani s¹ na kierunek, a wybór specjalnoœci kszta³cenia nast¹pi w trakcie II roku nauki Studia stacjonarne pierwszego stopnia (in ynierskie) KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 4-letnie studia o specjalnoœciach: eksploatacja si³owni okrêtowych (ESO) Kierunki dyplomowania: - uk³ady napêdowe z silnikami t³okowymi - napêdy turbinowe - eksploatacja zbiornikowców - eksploatacja chemikaliowców - eksploatacja ch³odnicowców - eksploatacja gazowców - komputerowe systemy sterowania si³owni¹ okrêtow¹ - elektroenergetyka okrêtowa i systemy sterowania eksploatacja okrêtowych urz¹dzeñ napêdowych i elektroenergetycznych (EOUNiE) diagnostyka i remonty maszyn i urz¹dzeñ okrêtowych (DiRMiUO) 3,5-letnie studia o specjalnoœciach: diagnostyka i remonty si³owni wiatrowych (DiRSW) ochrona œrodowiska w eksploatacji floty i portów (OŒwEFiP) KIERUNEK: MECHATRONIKA 4-letnie studia o specjalnoœci: elektroautomatyka okrêtowa (EO) 3,5-letnie studia o specjalnoœci: mechatronika systemów energetycznych (MSE) Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 1,5-roczne studia o specjalnoœciach: budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych (BiEMSE) computer aided marine engineering (studia w jêzyku angielskim prowadzone wspólnie z Fachhochschule Flensburg) Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (in ynierskie) KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 4-letnie studia o specjalnoœci: eksploatacja si³owni okrêtowych (ESO) Kierunki dyplomowania: - uk³ady napêdowe z silnikami t³okowymi - napêdy turbinowe - eksploatacja zbiornikowców - eksploatacja chemikaliowców 7 Wydzia³ Mechaniczny Wydzia³ In ynieryjno-ekonomiczny Transportu Warunki rekrutacji Studia podyplomowe i doktoranckie

8 8 - eksploatacja ch³odnicowców - eksploatacja gazowców - komputerowe systemy sterowania si³owni¹ okrêtow¹ - elektroenergetyka okrêtowa i systemy sterowania 4-letnie studia o specjalnoœci: ochrona œrodowiska w eksploatacji floty i portów (OŒwEFiP) KIERUNEK: MECHATRONIKA 4-letnie studia o specjalnoœciach: elektroautomatyka okrêtowa (EO) mechatronika systemów energetycznych (MSE) Studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 2-letnie studia o specjalnoœci: budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych (BiEMSE) Co mo esz robiæ po studiach na Wydziale Mechanicznym? Kierunek mechanika i budowa maszyn Absolwent specjalnoœci eksploatacja si³owni okrêtowych po uzyskaniu dyplomu oficera mechanika wachtowego mo e pe³niæ funkcjê oficera w za³odze maszynowej statków morskich, byæ zatrudniony w stoczniach remontowych oraz w dzia³ach utrzymania ruchu takich przedsiêbiorstw jak: elektrociep³ownie, papiernie, huty, porty, oczyszczalnie œcieków, przepompownie. Absolwent specjalnoœci diagnostyka i remonty maszyn i urz¹dzeñ okrêtowych po uzyskaniu dyplomu oficera mechanika wachtowego mo e pe³niæ funkcjê oficera w za³odze maszynowej statków morskich, w stoczniach i zak³adach remontowych oraz w dzia- ³ach utrzymania ruchu takich przedsiêbiorstw jak: elektrociep³ownie, papiernie, huty, porty, kopalnie, przepompownie, jako specjalista diagnostyk. Absolwent specjalnoœci diagnostyka i remonty si³owni wiatrowych posiada umiejêtnoœci niezbêdne do zrozumienia zagadnieñ z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Mo e byæ zatrudniony w zak³adach wytwarzania, przesy³u i dystrybucji energii oraz w przedsiêbiorstwach energetyki odnawialnej, nadzoru eksploatacji si³owni wiatrowych morskich i l¹dowych, w zak³adach produkuj¹cych urz¹dzenia elektryczne, elektrowniach i elektrociep³owniach,

9 firmach produkuj¹cych konstrukcje wsporcze, osprzêt, urz¹dzenia i uk³ady izolacyjne. Kierunek mechatronika Absolwent specjalnoœci eksploatacja okrêtowych urz¹dzeñ napêdowych i elektroenergetycznych po uzyskaniu dyplomu oficera mechanika wachtowego mo e byæ zatrudniony jako oficer mechanik na statku, w s³u bach dozoru technicznego armatorów, w s³u - bach towarzystw klasyfikacyjnych i w s³u bach dozoru technicznego, przedsiêbiorstwach przemys³u energetycznego. Absolwent specjalnoœci ochrona œrodowiska w eksploatacji floty i portów mo e byæ zatrudniony w laboratoriach badawczych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronê œrodowiska na ró nych szczeblach administracji pañstwowej, w przedsiêbiorstwach armatorskich, stoczniach, portach oraz w zak³adach przemys³owych. Absolwent specjalnoœci budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych otrzymuje wykszta³cenie specjalistyczne, odpowiadaj¹ce potrzebom nowoczesnej floty i przemys³u maszynowego. Jest przygotowany do pracy w jednostkach badawczych, projektowo-konstrukcyjnych, do kierowania i rozwijania produkcji w przedsiêbiorstwach przemys- ³u maszynowego i pokrewnych. Absolwent specjalnoœci elektroautomatyka okrêtowa jest przygotowany do pracy wœród cz³onków za³óg obiektów p³ywaj¹cych jako oficer elektroautomatyk okrêtowy, w s³u bach dozoru technicznego armatorów, w s³u bach towarzystw klasyfikacyjnych, w stoczniach produkcyjnych i remontowych, w przedsiêbiorstwach przemys³u okrêtowego oraz innych zajmuj¹cych siê wytwarzaniem i eksploatacj¹ maszyn oraz uk³adów mechatronicznych. Absolwenci specjalnoœci mechatronika systemów energetycznych s¹ przygotowani do zajmowania stanowisk pracy w stoczniach produkcyjnych i remontowych, w s³u bach remontowych przedsiêbiorstw produkcyjnych, w s³u bach nadzoru technicznego przedsiêbiorstw, w towarzystwach klasyfikacyjnych, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych, zwi¹zanych z przemys³em okrêtowym i maszynowym oraz w jednostkach zajmuj¹cych siê diagnozowaniem i serwisowaniem maszyn i urz¹dzeñ wraz z ich uk³adami mechatronicznymi. 9 Wydzia³ Mechaniczny Wydzia³ In ynieryjno-ekonomiczny Transportu Warunki rekrutacji Studia podyplomowe i doktoranckie

10 kierunek mechanika i budowa maszyn studia I stopnia 4 lata ESO/EOUNiE (w tym praktyka morska 6 miesiêcy) dyplom in yniera studia I stopnia 4 lata DiRMiUO (w tym praktyka morska 6 miesiêcy) dyplom in yniera studia I stopnia 3,5 roku OŒwEFiP (w tym praktyka) dyplom in yniera studia II stopnia 1,5 roku dyplom magistra in yniera Kariera zawodowa absolwenta Wydzia³u Mechanicznego uzupelnienie praktyki morskiej (do 6 miesiêcy ESO, EOUNiE, DiRMiUO) dyplom oficera mechanika wachtowego kariera morska dyplom starszego oficera mechanika okrêtowego kariera l¹dowa np.: w s³u bach nadzoru technicznego armatorów, w s³u bach towarzystw klasyfikacyjnych i s³u bach dozoru technicznego zak³adów przemys³owych, serwisach technicznych firm przemys³u maszynowego, administracji morskiej, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych zwi¹zanych z przemys³em okrêtowym i maszynowym, firmach konsultacyjnych i doradztwa przemys³u maszynowego kariera l¹dowa np.: w s³u bach nadzoru technicznego si³owni wiatrowych, l¹dowych i morskich, s³u bach technicznych firm przemys³u maszynowego; jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych zwi¹zanych z przemys³em energii odnawialnej, firmach konsultacyjnych i doradztwa przemys³u energii odnawialnej kariera l¹dowa np.: w laboratoriach badawczych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronê œrodowiska na ró nych szczeblach administracji pañstwowej, w przedsiêbiorstwach armatorskich, stoczniowych, portach; opracowywanie planów badañ w zakresie ochrony œrodowiska, przeprowadzanie badañ z wykorzystaniem odpowiedniej aparatury oraz opracowywanie i interpretacja uzyskanych wyników badañ 10 Przyk³adowe zarobki: kadet (student) motorzysta ok. 500 euro ponad 1000 euro oficer mechanik starszy oficer mechanik ponad 3000 euro ponad 5000 euro

11 kierunek mechatronika studia I stopnia 4 lata EO (w tym praktyka morska 6 miesiêcy) dyplom in yniera uzupe³nienie praktyki morskiej (do 12 miesiêcy) dyplom oficera elektroautomatyka okrêtowego Przyk³adowe zarobki: kariera morska studia II stopnia 1,5 roku dyplom magistra in yniera na kierunku mechanika i budowa maszyn elektroautomatyk ponad 3000 euro studia I stopnia 3,5 roku MSE (w tym praktyka) dyplom in yniera kariera na l¹dzie np.: w stoczniach remontowych i produkcyjnych, zakladach przemyslu maszynowego, slu bach nadzoru, serwisach, instytucjach klasyfikacyjnych i nadzorczych, s³u bach technicznych armatorów, firmach diagnostycznych i remontowych 11 Wydzia³ Mechaniczny Wydzia³ In ynieryjno-ekonomiczny Transportu Warunki rekrutacji Studia podyplomowe i doktoranckie

12 12 Wydzia³ In ynieryjno -Ekonomiczny Transportu kierunki kszta³cenia 2013/2014 Kandydaci na studia przyjmowani s¹ na kierunek, a wybór specjalnoœci kszta³cenia nast¹pi w trakcie II roku nauki Studia stacjonarne pierwszego stopnia (in ynierskie) KIERUNEK: TRANSPORT 3,5-letnie studia o specjalnoœciach: zarz¹dzanie systemami transportowymi w Europie (ZSTwE) eksploatacja portów i floty morskiej (EPiFM) egluga œródl¹dowa ( Œ) logistyka transportu zintegrowanego (LTZ) ubezpieczenia transportowe (UT) ekologistyka (E) KIERUNEK: LOGISTYKA 3,5-letnie studia o specjalnoœciach: logistyka przedsiêbiorstw (LP) logistyka i zarz¹dzanie w europejskim systemie transportowym (LiZwEST) informatyka w logistyce (IwL) KIERUNEK: ZARZ DZANIE I IN YNIERIA PRODUKCJI 3,5-letnie studia o specjalnoœciach: zarz¹dzanie jakoœci¹ produkcji i us³ug (ZJPiU) zarz¹dzanie innowacjami w produkcji i us³ugach (ZIwPiU) systemy bezpieczeñstwa w produkcji i us³ugach (SBwPiU) informatyczne systemy zarz¹dzania produkcj¹ (ISZP) zarz¹dzanie przemys³owymi systemami energetycznymi (ZPSE) Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) KIERUNEK: ZARZ DZANIE I IN YNIERIA PRODUKCJI 1,5-roczne studia o specjalnoœci: logistyka i zarz¹dzanie w europejskim systemie transportowym (LiZwEST) Maritime Management studia prowadzone w jêzyku angielskim KIERUNEK: TRANSPORT 1,5-roczne studia o specjalnoœci: systemy transportu zintegrowanego (STZ) Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (in ynierskie) KIERUNEK: TRANSPORT 3,5-letnie studia o specjalnoœciach: zarz¹dzanie systemami transportowymi w Europie (ZSTwE) logistyka transportu zintegrowanego (LTZ) ekologistyka (E) egluga œródl¹dowa ( Œ) ubezpieczenia transportowe (UT) KIERUNEK: LOGISTYKA 3,5-letnie studia o specjalnoœci: logistyka przedsiêbiorstw (LP)

13 logistyka i zarz¹dzanie w europejskim systemie transportowym (LiZwEST) informatyka w logistyce (IwL) KIERUNEK: ZARZ DZANIE I IN YNIERIA PRODUKCJI 3,5-letnie studia o specjalnoœciach: zarz¹dzanie jakoœci¹ produkcji i us³ug (ZJPiU) zarz¹dzanie innowacjami w produkcji i us³ugach (ZIwPiU) systemy bezpieczeñstwa w produkcji i us³ugach (SBwPiU) informatyczne systemy zarz¹dzania produkcj¹ (ISZP) zarz¹dzanie przemys³owymi systemami energetycznymi (ZPSE) Studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) KIERUNEK: TRANSPORT 1,5-roczne studia o specjalnoœci: systemy transportu zintegrowanego (STZ) KIERUNEK: ZARZ DZANIE I IN YNIERIA PRODUKCJI 1,5-roczne studia o specjalnoœci: logistyka i zarz¹dzanie w europejskim systemie transportowym (LiZwEST) Co mo esz robiæ po studiach na Wydziale In ynieryjno -Ekonomicznym Transportu? Kierunek zarz¹dzanie i in ynieria produkcji Absolwent kierunku zarz¹dzanie i in ynieria produkcji jest przygotowany do pe³nienia funkcji kierowniczych i wykonawczych w przedsiêbiorstwach produkcyjnych i us³ugowych sektora TSL (transport, spedycja, logistyka), ze szczególnym uwzglêdnieniem przedsiêbiorstw gospodarki morskiej. Ma umiejêtnoœci wyznaczania optymalnych celów strategicznych i operacyjnych oraz skutecznej organizacji, koordynacji i kontroli wyznaczonych zadañ produkcyjnych i us³ugowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych. Jest przygotowany do zarz¹dzania procesami logistycznymi w europejskim systemie transportowym oraz zarz¹dzania transportem zintegrowanym. Dysponuje wiedz¹ o przedsiêbiorczoœci, zasadach prawnych prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, o etyce zarz¹dzania oraz spo³ecznej odpowiedzialnoœci przedsiêbiorstw w globalnej gospodarce. Posiada umiejêtnoœci z zakresu zarz¹dzania i in ynierii produkcji, zdobyte w laboratoriach naukowych wyposa onych w u ytkowe oprogramowanie oraz na praktykach krajowych i zagranicznych. Biegle pos³uguje siê zawodowym jêzykiem angielskim. Posiada mo liwoœci uzyskania certyfikatów potwierdzaj¹cych znajomoœæ jêzyków obcych. 13 Wydzia³ In ynieryjno-ekonomiczny Transportu Warunki rekrutacji Studia podyplomowe i doktoranckie

14 Kierunek transport Absolwenci tego kierunku maj¹ wiedzê z zakresu: in ynierii ruchu transportowego, in ynierii œrodków transportu, analizy systemów transportowych, zarz¹dzania procesami eksploatacyjnymi, logistyki transportu. S¹ specjalistami w zakresie nowoczesnego transportu ³adunków, eksploatacji terminali transportu zintegrowanego i centrów logistycznych oraz organizacji zarz¹dzania ³añcuchem transportowym dom dom. Maj¹ umiejêtnoœæ wykorzystania technologii informatycznych w pracy zawodowej. S¹ przygotowani do pracy na stanowiskach kierowniczych w jednostkach eksploatacyjnych i projektowo-konstrukcyjnych transportu, logistyki i spedycji w podmiotach gospodarczych stanowi¹cych ich zaplecze oraz w instytucjach zwi¹zanych z szeroko pojêtym transportem. Biegle pos³uguj¹ siê zawodowym jêzykiem angielskim. Posiadaj¹ mo liwoœci uzyskania certyfikatów potwierdzaj¹cych znajomoœæ jêzyków obcych. Absolwent tej specjalnoœci jest profesjonalnie przygotowany do podejmowania optymalnych decyzji w zakresie zarz¹dzania zasobami ludzkimi, finansowymi i informacjami w przedsiêbiorstwie. Potrafi diagnozowaæ, rozwi¹zywaæ problemy i monitorowaæ procesy gospodarcze, w tym transportowe; ma umiejêtnoœci projektowania procesów produkcyjnych i transportowych. Podejmuje decyzje strategiczne i operacyjne w zakresie funkcjonowania i rozwoju przedsiêbiorstwa w warunkach konkurencji i zmiennoœci otoczenia wewnêtrznego i zewnêtrznego. Ma kompetencje umo liwiaj¹ce podjêcie pracy w przedsiêbiorstwach ró nej wielkoœci, krajowych i miêdzynarodowych, tak e we w³asnych firmach (szczególnym obszarem preferencji s¹ przedsiêbiorstwa bran y TSL). Mo e znaleÿæ zatrudnienie jako specjalista logistyki w przedsiêbiorstwie, operator bran y TSL, projektant i doradca zajmuj¹cy siê logistyk¹, transportem i spedycj¹, ekspert logistyczny w jednostkach gospodarczych i administracyjnych. Pos³uguje siê profesjonalnie jêzykiem obcym, zw³aszcza angielskim, zna terminologiê logistyczno-transportow¹ oraz potrafi wykorzystaæ narzêdzia informatyczne w zarz¹dzaniu logistycznym przedsiêbiorstwem. 14 Kierunek logistyka

15 kierunki: zarz¹dzanie i in ynieria produkcji, transport, logistyka Kariera zawodowa absolwenta Wydzia³u In ynieryjno- -Ekonomicznego Transportu Przyk³adowe zarobki: kariera na l¹dzie (wszystkie specjalnoœci) technomenad erowie studia I stopnia 3,5 roku dyplom in yniera dalsze kszta³cenie dyplom Master of Business Administration (MBA), studia podyplomowe, studia III stopnia (doktoranckie) in ynier ponad 2000 euro marynarz ( Œ) ponad 1500 euro studia II stopnia 1,5 roku dyplom magistra in yniera kariera w egludze œródl¹dowej specjaliœci z zakresu logistyki, transportu, zarz¹dzania produkcj¹, zarz¹dzania jakoœci¹, znajduj¹cy zatrudnienie na rynku pracy m.in.: w przedsiêbiorstwach spedycyjnych, logistycznych, transportowych, informatycznych, produkcyjnych, w sektorze gospodarki morskiej (zarz¹dy portów, firmy prze³adunkowe) i w firmach turystycznych (turystyka wodna) 15 Wydzia³ In ynieryjno-ekonomiczny Transportu Warunki rekrutacji Studia podyplomowe i doktoranckie

16 16 Warunki rekrutacji Studia I stopnia Do podjêcia studiów I stopnia w Akademii Morskiej w Szczecinie mo e byæ dopuszczona osoba, która posiada œwiadectwo dojrza³oœci oraz spe³nia warunki rekrutacji. Na wszystkich wydzia³ach rekrutacja na studia prowadzona jest na kierunki. Wybór specjalnoœci dokonywany bêdzie w semestrze wskazanym przez dziekana. Dziekan okreœla i podaje do wiadomoœci studentów, które z oferowanych dla poszczególnych kierunków specjalnoœci bêd¹ uruchomione w danym roku akademickim. Celem odpowiedniego przygotowania przez uczelniê oferty kszta³cenia, ju w toku rekrutacji kandydat wskazuje jedn¹ lub dwie specjalnoœci, w których chcia³by siê kszta³ciæ. Rekrutacjê na studia przeprowadzaj¹ wydzia³owe komisje rekrutacyjne, które podejmuj¹ decyzje w sprawach przyjêcia na studia. W przypadku rekrutacji na studia prowadzone wspólnie z innymi uczelniami sk³ad wydzia³owej komisji rekrutacyjnej mo e byæ rozszerzony o osoby wskazane przez uczelnie partnerskie. Od decyzji wydzia³owej komisji rekrutacyjnej przys³uguje odwo³anie, w terminie 14 dni od daty dorêczenia decyzji, do uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Podstaw¹ odwo³ania mo e byæ jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. W przypadku odwo³ania decyzjê podejmuje rektor, po rozpatrzeniu wniosku uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Decyzja rektora jest ostateczna.

17 Wymagane dokumenty Kandydaci na studia I stopnia sk³adaj¹ w wyznaczonym terminie w dziekanatach wydzia³ów: podanie o przyjêcie na studia, ankietê osobow¹, 1 œwiadectwo dojrza³oœci, 2 szeœæ fotografii papierowych o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm oraz jedn¹ w formie elektronicznej jako za³¹cznik podczas rejestracji na stronie internetowej uczelni w zak³adce REKRUTACJA, w³asnorêcznie napisane oœwiadczenie kandydata, e w stosunku do jego osoby nie wydano zakazu opuszczania kraju (dotyczy kandydatów na kierunki p³ywaj¹ce ), dowód wp³aty za postêpowanie kwalifikacyjne w wysokoœci okreœlonej zarz¹dzeniem rektora AM w Szczecinie wp³aty mo na dokonaæ w kasie uczelni lub na konto Akademii Morskiej w Szczecinie: Bank Pekao SA VII O/Szczecin , kserokopie 1 i 2 strony dowodu osobistego (w przypadku nie posiadania dowodu osobistego kserokopie stron paszportu z danymi osobowymi), kandydaci na studia stacjonarne oœwiadczenie o spe³nieniu warunków do podjêcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia op³at, o którym mowa w art. 170a ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy szym, zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ do nauki na obranym kierunku studiów, kandydaci na studia niestacjonarne na kierunki nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika morskie œwiadectwo zdrowia. Ponadto kandydaci dokonuj¹ rejestracji poprzez stronê internetow¹ uczelni formularz rejestracyjny w zak³adce REKRUTACJA. 1 œwiadectwo dojrza³oœci wydane przez Okrêgow¹ Komisjê Egzaminacyjn¹, œwiadectwo dojrza³oœci wydane przez szko³ê œredni¹ (tzw. stara matura ) lub inne równowa ne (w tym: œwiadectwo matury miêdzynarodowej, œwiadectwo matury dwujêzycznej, œwiadectwo uzyskane poza granicami Polski przez obywatela Polski, œwiadectwo uzyskane przez cudzoziemca poza granicami Polski) 2 fotografie powinny byæ jednakowe, aktualne, wyraÿne, przedstawiaj¹ce osobê: bez nakrycia g³owy, bez okularów z ciemnymi szk³ami, z g³ow¹ w lewym pó³profilu z widocznym ca³ym lewym uchem, równomiernie oœwietlon¹ twarz¹ 17 Warunki rekrutacji Studia podyplomowe i doktoranckie

18 18 Dodatkowe warunki rekrutacji Dodatkowe warunki rekrutacji obowi¹zuj¹ kandydatów ubiegaj¹cych siê o przyjêcie na studia stacjonarne na kierunku nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika (kierunki objête Konwencj¹ STCW - praca we flocie handlowej na stanowiskach oficerskich). Dodatkowe warunki rekrutacji to: spe³nienie wymagañ do uzyskania, b¹dÿ posiadanie, wa nego miêdzynarodowego œwiadectwa zdrowia marynarza, praktyka przygotowawcza w okresie wakacji w 2013 roku, odbywana w Oœrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie. Badania lekarskie Kandydaci na kierunki: nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika, którzy nie posiadaj¹ miêdzynarodowego œwiadectwa zdrowia marynarza, bêd¹ skierowani w trakcie postêpowania rekrutacyjnego na nieodp³atne obowi¹zkowe badania lekarskie, 1 w tym: badania laboratoryjne (morfologia, OB, poziom cukru, badanie moczu), przeœwietlenie RTG, badania 2 neurologiczne, laryngologiczne, okulistyczne i internistyczne. Badania przeprowadzane bêd¹ w Przychodni Samodzielnego ZOZ Szkó³ Wy szych w Szczecinie (Al. Wojska Polskiego 97) oraz w Przychodni Akademii Morskiej w Szczecinie (ul. Starzyñskiego 9). Warunkiem przyst¹pienia do badañ lekarskich jest z³o enie dokumentów we w³aœciwym dziekanacie. Kandydaci po otrzymaniu skierowania z dziekanatu zg³aszaj¹ siê na badania lekarskie w dniach od r. do roku. Praktyka przygotowawcza Kandydaci zakwalifikowani na studia na kierunkach: nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika po og³oszeniu wyników rekrutacji przez wydzia³ow¹ komisjê rekrutacyjn¹, odbywaj¹ w okresie od sierpnia do wrzeœnia 2013 r. obowi¹zkowe szkolenia. Nieobecnoœæ na praktyce przygotowawczej bez usprawiedliwienia powoduje skreœlenie z listy. Usprawiedliwienia lub zwolnienia z praktyki przygotowawczej dokonuje dziekan wydzia³u. Zaliczenia praktyki dokonuje dziekan wydzia³u na podstawie protoko³u dyrektora Oœrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego. Terminy szkoleñ dla poszczególnych grup kandydatów bêd¹ podane przy og³oszeniu wyników rekrutacji. Szkolenia odbywaj¹ siê w Oœrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie (OSRM), ul. Ludowa 7/8. 1 Kandydat mo e przedstawiæ swoje wyniki badañ. Termin wa noœci wynosi 2 lata dla przeœwietlenia RTG i 3 miesi¹ce dla pozosta³ych badañ laboratoryjnych. 2 Wed³ug przepisów (rozporz¹dzenie MZiOS z dnia r. Dz. U. nr 17 z 1993 r. poz. 80) od za³ogi pok³adowej, tj. od nawigatorów wymagana jest ostroœæ wzroku 0,8 D na jedno oko, przy ostroœci drugiego 0,5 D (sumarycznie 1,3 D), z korekt¹ szk³ami lub soczewkami kontaktowymi dla ka dego oka do 1,0 D. Z kolei od mechaników (specjalnoœæ ESO) wymagana jest ostroœæ wzroku co najmniej 0,3 D dla ka dego oka, sumarycznie 0,6 D dla obu oczu, ale z korekt¹ szk³ami lub soczewkami kontaktowymi do 0,8 D dla ka dego oka.

19 Warunki rekrutacji obcokrajowców Wa ne terminy studia stacjonarne Wa ne terminy studia niestacjonarne Kandydaci na studia, bêd¹cy obywatelami pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej lub posiadaj¹cy Kartê Polaka, a tak e obywatele innych pañstw niebêd¹cy obywatelami pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej mog¹ ubiegaæ siê o przyjêcie na studia na podstawie odrêbnych przepisów. Cudzoziemiec, który uzyska³ œwiadectwo poza granicami Polski sk³ada orygina³ œwiadectwa ukoñczenia szko³y lub potwierdzon¹ notarialnie kopiê tego dokumentu wraz z zapisem o mo liwoœci podjêcia na podstawie tego œwiadectwa studiów wy szych. W przypadku uzyskania œwiadectwa w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie podpisa³a umowy o uznawalnoœci wykszta³cenia, kandydat jest zobowi¹zany do nostryfikacji œwiadectwa w Kuratorium Oœwiaty. Dokumenty wystawione w jêzyku obcym powinny byæ z³o one wraz z t³umaczeniem na jêzyk polski, sporz¹dzonym lub poœwiadczonym przez t³umacza przysiêg- ³ego, wpisanego na listê t³umaczy przysiêg³ych prowadzon¹ przez Ministra Sprawiedliwoœci albo konsula RP urzêduj¹cego w pañstwie, w którym zosta³ wydany dokument. Czynnoœæ miejsce Sk³adanie dokumentów - dziekanat w³aœciwego wydzia³u Z³o enie œwiadectwa 1 dojrza³oœci - dziekanat w³aœciwego wydzia³u Badania lekarskie - Przychodnia Akademii Morskiej w Szczecinie Og³oszenie wyników rekrutacji Data WN do WIET do WM do WN do WIET do WM do od do WN WIET WM Dotyczy kandydatów, którzy nie z³o yli œwiadectwa dojrza³oœci razem z pozosta³ymi dokumentami Terminy sk³adania dokumentów Wydzia³ Nawigacyjny studia I stopnia kierunki: geodezja i kartografia, informatyka: rekrutacja do og³oszenie wyników rekrutacji: studia I i II stopnia - kierunek nawigacja rekrutacja do og³oszenie wyników rekrutacji: Wydzia³ Mechaniczny studia I stopnia: rekrutacja do og³oszenie wyników rekrutacji: studia II stopnia: rekrutacja do og³oszenie wyników rekrutacji: Wydzia³ In ynieryjno-ekonomiczny Transportu rekrutacja do og³oszenie wyników rekrutacji: Warunki rekrutacji Studia podyplomowe i doktoranckie

20 Istnieje mo liwoœæ roz³o enia na raty pozosta³ej kwoty. Op³aty dokonuje siê na indywidualne subkonto, w terminach podanych w umowie po przyjêciu na studia. Sesja zjazdowa na kierunkach nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika odbywa siê w ci¹gu 7 10 tygodni, w okresie miêdzy koñcem stycznia a koñcem marca. Sesje zjazdowe kierunków: geodezja i kartografia, informatyka, zarz¹dzanie i in ynieria produkcji, logistyka oraz transport organizowane s¹ co dwa tygodnie. Terminy sesji zjazdowych zostan¹ podane na stronie internetowej w zak³adce STUDENCI PLANY ZAJÊÆ. 20 P³atnoœci i organizacja studiów niestacjonarnych Studia niestacjonarne s¹ odp³atne. Wysokoœæ op³aty za studia jest okreœlona zarz¹dzeniem rektora Akademii Morskiej w Szczecinie. Pierwsz¹ czêœæ nale noœci za I rok studiów nale y wnieœæ w wysokoœci minimum 50% stawki rocznej. Warunkiem ukoñczenia studiów niestacjonarnych jest odbycie praktyki morskiej: na specjalnoœci transport morski 12-miesiêczna praktyka morska na stanowiskach pok³adowych, na specjalnoœci eksploatacja si³owni okrêtowych 6-miesiêczna praktyka w si³owni okrêtowej, na specjalnoœci elektroautomatyka okrêtowa 12-miesiêczna praktyka w dziale maszynowym, na specjalnoœci eksploatacja okrêtowych urz¹dzeñ napêdowych i elektroenergetycznych 6-miesiêczna praktyka. Wymienione praktyki student studiów niestacjonarnych organizuje we w³asnym zakresie, pod nadzorem uczelni.

Informator. Akademia Morska. w Szczecinie. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2012/2013

Informator. Akademia Morska. w Szczecinie. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2012/2013 Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2012/2013 Akademia Morska w Szczecinie Wydzia³ Nawigacyjny Oferta kszta³cenia w roku akademickim 2012/2013 Studia stacjonarne pierwszego stopnia (in

Bardziej szczegółowo

Najlepsza uczelnia publiczna na Pomorzu Zachodnim wg. Akademia Morska. w Szczecinie. Informator

Najlepsza uczelnia publiczna na Pomorzu Zachodnim wg. Akademia Morska. w Szczecinie. Informator Najlepsza uczelnia publiczna na Pomorzu Zachodnim wg Akademia Morska w Szczecinie Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2011/2012 Wydzia³ Nawigacyjny Oferta kszta³cenia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 w Akademii Morskiej w Szczecinie

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 w Akademii Morskiej w Szczecinie Załącznik do uchwały nr 10/2016 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 18 maja 2016 r. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 w Akademii

Bardziej szczegółowo

Informator. Akademia Morska. w Szczecinie. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2015/2016

Informator. Akademia Morska. w Szczecinie. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2015/2016 Akademia Morska w Szczecinie Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2015/2016 Wydział Nawigacyjny Wydział Mechaniczny Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Warunki rekrutacji Studia

Bardziej szczegółowo

Informator. Akademia Morska. w Szczecinie. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2012/2013

Informator. Akademia Morska. w Szczecinie. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2012/2013 Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2012/2013 Akademia Morska w Szczecinie Wydział Nawigacyjny Oferta kształcenia w roku akademickim 2012/2013 Studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE

REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE Załącznik do Uchwały nr.. /2010 Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 12 października 2010 r. REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE Regulamin ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK LEKARSKI Studia jednolite magisterskie

KIERUNEK LEKARSKI Studia jednolite magisterskie KIERUNEK LEKARSKI Studia jednolite magisterskie I. STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego: 1. ZŁOŻENIE APLIKACJI PRZEZ KANDYDATA Do postępowania kwalifikacyjnego zostaną

Bardziej szczegółowo

WARUNKI i TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

WARUNKI i TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 Załącznik do Zarządzenia nr 33/2015/2016 Rektora Akademii Ignatianum z dnia 1 kwietnia 2016 roku WARUNKI i TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r.

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Zasady i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów za wyniki w nauce ze Studenckiego

Bardziej szczegółowo

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu Wielkim na rok szkolny 2014/2015 I.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR -SPECJALIZACJE

INFORMATOR -SPECJALIZACJE INFORMATOR -SPECJALIZACJE Informator został przygotowany w oparciu o specjalizacje z których akredytacje posiada Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Uniwersytet, został wybrany

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Nr 164/2006

Uchwała Senatu Nr 164/2006 Uchwała Senatu Nr 164/2006 Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2007/2008, podjęta w dniu 13.04. 2006

Bardziej szczegółowo

- tak jak na studia stacjonarne lecz z dodatkowym sprawdzeniem znajomości języka angielskiego, - wg przepisów dotyczących obcokrajowców.

- tak jak na studia stacjonarne lecz z dodatkowym sprawdzeniem znajomości języka angielskiego, - wg przepisów dotyczących obcokrajowców. Uchwała Senatu Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2007/2008, podjęta w dniu 13 kwietnia 2006 r. i

Bardziej szczegółowo

Regulamin opłat wraz z tabelą opłat za naukę w Wyższej Szkole Logistyki

Regulamin opłat wraz z tabelą opłat za naukę w Wyższej Szkole Logistyki Załącznik 1 do Umowy o przeprowadzenie kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Poznań, dnia 31 marca 2015 r. Regulamin opłat wraz z tabelą opłat za naukę w Wyższej Szkole Logistyki Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 135/XXXII/10 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

UCHWAŁA NR 135/XXXII/10 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie UCHWAŁA NR 135/XXXII/10 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Absolwenci studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji posiadają interdyscyplinarną wiedzę w wybranym zakresie

Bardziej szczegółowo

Warunki przyj i tryb rekrutacji na studia w Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2015/2016

Warunki przyj i tryb rekrutacji na studia w Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2015/2016 Warunki przyj i tryb rekrutacji na studia w Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2015/2016 I. W Wydziale Turystyki i Zdrowia nabór kandydatów odbywa si b dzie na nast puj ce kierunki, poziomy

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-90/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 90/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Podstawowe informacje Oferta studiów podyplomowych Legislacja administracyjna jest kierowana przede wszystkim do pracowników i urzędników administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 Nabór do szkoły odbywać się będzie metodą elektroniczną według wspólnych zasad dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 stycznia 2012 roku

Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 stycznia 2012 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Zasady dyplomowania na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej dla studiów II stopnia na kierunku Architektura i urbanistyka przyjęty przez Radę Wydziału

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny w Łodzi prowadzi nabór na rok akademicki 2010/2011 na następujące kierunki: Techniki Dentystyczne (czas trwania 3 lata)

Uniwersytet Medyczny w Łodzi prowadzi nabór na rok akademicki 2010/2011 na następujące kierunki: Techniki Dentystyczne (czas trwania 3 lata) Uniwersytet Medyczny w Łodzi prowadzi nabór na rok akademicki 2010/2011 na następujące kierunki: Wydział Lekarski Jednolite Studia Magisterskie Lekarski (czas trwania 6 lat) Lekarsko Dentystyczny (czas

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały RW nr 11c/15/2014/2015 z dnia 19.02.2015

Załącznik do uchwały RW nr 11c/15/2014/2015 z dnia 19.02.2015 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Obszar nauk społecznych Dziedzina nauk ekonomicznych Dyscyplina: EKONOMIA Forma studiów: stacjonarne Rekrutacja na bezpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ. Nazwa procedury: WYDANIE UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI SILNIKOWYMI. Kod procesu nadrzędnego:

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ. Nazwa procedury: WYDANIE UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI SILNIKOWYMI. Kod procesu nadrzędnego: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu Ul. Bolesława Wstydliwego 14 34-400 Nowy Targ KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ Nazwa procedury: WYDANIE UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI SILNIKOWYMI. Kod procesu nadrzędnego:

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2010/2011 w Akademii Morskiej w Szczecinie

Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2010/2011 w Akademii Morskiej w Szczecinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/009 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 7.05.009 r. Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 010/011 w Akademii Morskiej w Szczecinie Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 20 lipca 2015 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ZASADY REALIZACJI 2010/2011 I. WSTĘP 1. Decyzję o przystąpieniu Uczelni do Programu Lifelong Learning (dawniej Sokrates) podejmuje Senat Uczelni.

Bardziej szczegółowo

Przedmioty będące podstawą kwalifikacji kandydatów. Pierwszy przedmiot* Drugi przedmiot**

Przedmioty będące podstawą kwalifikacji kandydatów. Pierwszy przedmiot* Drugi przedmiot** UCHWAŁA Nr 54/2015/2016 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji. do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego. na rok szkolny 2014/2015

Regulamin rekrutacji. do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego. na rok szkolny 2014/2015 Zarządzenie nr 6/2014 Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego z dnia 27 lutego 2014r w sprawie: regulaminu rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do uchwały nr 405 Senatu UZ z dn. 28.05.2008r. Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 1 1. Na studia doktoranckie może być przyjęta

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Zawarto :

Spis tre ci. Zawarto : Spis tre ci Zawarto : Rejestracja (zak adanie konta kandydata)... 2 Logowanie do Systemu:... 7 Strona g ówna kandydata... 9 Wybór kierunku studiów - studia I stopnia... 9 Wybór kierunku studiów - studia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Nauczyciel na miarę czasów język angielski w wychowaniu przedszkolnej i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący.

1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący. REGULAMIN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W KOŁCZEWIE 1 1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący. 2 1. O dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH Załącznik do Uchwały nr 198/2008-2012 Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej z dnia 31 maja 2011 r. ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 38/2009. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2009 r.

UCHWAŁA NR 38/2009. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2009 r. UCHWAŁA NR 38/2009 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2010/2011 1 Przyjęcia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Załącznik nr 7 do Uchwały Nr 87/2015/2016 Senatu UKW z dnia 31 maja 2016 r. WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 1. PEDAGOGIKA Podczas postępowania rekrutacyjnego kandydaci wstępnie deklarują wybór specjalności

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie Akademia Morska w Szczecinie Dlaczego Akademia Morska w Szczecinie? 01 Dzięki Akademii zdobędziesz ciekawy, prestiżowy zawód, zapewniający awans społeczny i finansowy Będziesz mieć jasno wytyczoną ścieżkę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017 REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. uczestników na studia podyplomowe Międzynarodowy/ Europejski Inżynier Spawalnik IWE

REGULAMIN REKRUTACJI. uczestników na studia podyplomowe Międzynarodowy/ Europejski Inżynier Spawalnik IWE REGULAMIN REKRUTACJI uczestników na studia podyplomowe Międzynarodowy/ Europejski Inżynier Spawalnik IWE realizowanego przez Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, Przez użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 51/2015/2016. z dnia 22 marca 2016 r. uchwala się, co następuje:

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 51/2015/2016. z dnia 22 marca 2016 r. uchwala się, co następuje: Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 51/2015/2016 z dnia 22 marca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr 101/2014/2015 Senatu UKW z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. Dz.U.06.37.255 2008.01.15 zm. Dz.U.07.249.1865 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

Bardziej szczegółowo

1. W przypadku kierunków studiów z semestralnym okresem zaliczeniowym, rozpoczynających się od roku akademickiego 2016/2017:

1. W przypadku kierunków studiów z semestralnym okresem zaliczeniowym, rozpoczynających się od roku akademickiego 2016/2017: Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 40 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 31 maja 2016 r. 1. W

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy 734 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy Na podstawie art. 25 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeƒstwie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do Uchwały 4 Senatu z dnia 18.04.2012

Załącznik 1 do Uchwały 4 Senatu z dnia 18.04.2012 Załącznik 1 do Uchwały 4 Senatu z dnia 18.04.2012 Regulamin Studiów Podyplomowych 1 Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: 1. Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 18 marca 2011 (dz. U. nr 164,

Bardziej szczegółowo

Komisja rekrutacyjna i jej zadania

Komisja rekrutacyjna i jej zadania ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH NR 2 W KRAKOWIE REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 DO: 4-LETNIEGO TECHNIKUM GASTRONOMICZNEGO NR 11 (na podbudowie gimnazjum): w zawodach: -technik żywienia i usług

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 101/III/2010 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego

UCHWAŁA NR 101/III/2010 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego UCHWAŁA NR 101/III/2010 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów doktoranckich w roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r.

Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r. Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie 3 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Uchwała nr 24/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 22 kwietnia 2015 r. Uchwała nr 24/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie 3 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie Nr 2/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 stycznia 2013 r.

Obwieszczenie Nr 2/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 stycznia 2013 r. Obwieszczenie Nr 2/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr 22/2011/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 Załącznik do Uchwały Senatu Nr 23/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Warunki i tryb rekrutacji dotyczą przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są: w wyniku postępowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH W RAMACH PROJEKTU POKL

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH W RAMACH PROJEKTU POKL REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH W RAMACH PROJEKTU POKL Inżynier na zamówienie Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej Przepisy i postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku

Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku O-KRS-490-1/16 Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Zielonkach Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r.

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA

POLITECHNIKA LUBELSKA POLITECHNIKA LUBELSKA INFORMATOR 2009/2010 Studia w Politechnice Lubelskiej Politechnika Lubelska kszta³ci studentów w zakresie 12 kierunków na studiach stacjonarnych (dziennych), niestacjonarnych (zaocznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /12. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR /12. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 maja 2012 r. UCHWAŁA NR 0000 41/12 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 1. Przyjęcia kandydatów

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Szkoły Policealnej i do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych przy ZSR w Grzybnie w roku szkolnym 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Szkoły Policealnej i do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych przy ZSR w Grzybnie w roku szkolnym 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Szkoły Policealnej i do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych przy ZSR w Grzybnie w roku szkolnym 2016/2017 1 Zasady przyjęć do publicznych Szkół Policealnych i Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /11. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 19 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR /11. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 19 maja 2011 r. UCHWAŁA NR 0000-39/11 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2012/2013 1. Przyjęcia kandydatów

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Załącznik do Uchwały Senatu PK Nr 20/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD I KRYTERIÓW PRZYJĘĆ NA STUDIA III STOPNIA W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE

REGULAMIN ZASAD I KRYTERIÓW PRZYJĘĆ NA STUDIA III STOPNIA W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 13/2017 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z 25 kwietnia 2017 r. REGULAMIN ZASAD I KRYTERIÓW PRZYJĘĆ NA STUDIA III STOPNIA W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE w roku

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A 2012/2013

R E K R U T A C J A 2012/2013 R E K R U T A C J A 2012/2013 S T U D I A D O K T O R A N C K I E n a Studia doktoranckie są studiami trzeciego stopnia. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie inżynieria środowiska

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ).

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). 1. Podstawą przyjęcia kandydatów ze starą maturą jest konkurs

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 19/2015 z dnia 25 maja 2015 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 19/2015 z dnia 25 maja 2015 r. Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 19/2015 z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016 oraz organizacji, terminów i trybu zaliczania

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017 Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017 Podstawy prawne: 1. Rozdział 2 a ustawy z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 18/2015/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 18/2015/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 18/2015/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 196 Ustawy z

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2015 Rektora UKSW z dnia 1 lipca 2015 r. REGULAMIN ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH NA UNIWERSYTETCIE KARDYNAŁA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB KIEROWANIA PRZEZ POLIECHNIKĘ RADOMSKĄ IM

WARUNKI I TRYB KIEROWANIA PRZEZ POLIECHNIKĘ RADOMSKĄ IM WARUNKI I TRYB KIEROWANIA PRZEZ POLIECHNIKĘ RADOMSKĄ IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW ZA GRANICĘ W CELACH NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I SZKOLENIOWYCH 1 1. Pracownicy i studenci Politechniki

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE ZASADY REKRUTACJI

SZKOLNE ZASADY REKRUTACJI SZKOLNE ZASADY REKRUTACJI MŁODZIEŻY DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH W SŁAWNIE na rok szkolny 2012/2013 Na podstawie 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 224 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2008 r.

Uchwała nr 224 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2008 r. Strona 1 z 5 Uchwała nr 224 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2009/2010.

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska. w Szczecinie. Informator. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2017/2018

Akademia Morska. w Szczecinie. Informator. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2017/2018 Akademia Morska w Szczecinie Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2017/2018 Studiuj w jêzyku angielskim Zapraszamy na nasze kierunki prowadzone w jêzyku angielskim: navigation (BSC, MSC),

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Instytut/kierunek/specjalność

Instytut/kierunek/specjalność Załącznik do uchwały Nr 24/2015 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 27 maja 2015r. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 Uchwała Nr 15/2014 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 20/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 20/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 26 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 20/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 13/2011 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r.

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 2 Wypełnia US Oddział terenowy Nr formularza Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON S- Sprawozdanie o studiach

Bardziej szczegółowo

Transport - studia I stopnia

Transport - studia I stopnia Transport - studia I stopnia Organizacja i logistyka transportu Absolwent tej specjalności jest wyposażony w kwalifikacje umożliwiające podjęcie zatrudnienia w charakterze: inżyniera transportu, w przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r. Dz.U.99.41.419 ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymaga kwalifikacyjnych uprawniaj cych do zajmowania okre lonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 20 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 20 stycznia 2015 r. Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji internetowej na studia drugiego stopnia w Uniwersytecie Kazimierza

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO GROTA W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 Oferta edukacyjna w roku 2015: Dla absolwentów Technikum

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 121/14 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała Nr 121/14 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała Nr 121/14 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 28 maja 2014 r. Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 34/15 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016. ( tekst

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 65/000/2015 Senatu PWSZ z dnia 22 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 65/000/2015 Senatu PWSZ z dnia 22 grudnia 2015 r. Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali maturalny (tzw. nową maturę ) oraz maturę międzynarodową. 1. Podstawą przyjęcia

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 Załącznik 1 ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 I. Przyjęcie na I rok studiów odbywa się wg poniższych zasad: z pominięciem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-27/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 12 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE R-27/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 12 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE R-27/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie: odpłatności za świadczone przez UTH Radom w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych)

Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych) Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych) 1. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych 1.1 Ogólne cele kształcenia oraz

Bardziej szczegółowo

Rozdział VIII Zasady przyjmowania uczniów do szkoły

Rozdział VIII Zasady przyjmowania uczniów do szkoły Rozdział VIII Zasady przyjmowania uczniów do szkoły 68 1. Do klasy pierwszej Technikum przyjmuje się kandydatów po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 2. Kandydat przy ubieganiu się o przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej.

Regulamin pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej. Załącznik do uchwały nr 56/d/09/2014 Tekst jednolity Regulamin pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów: - stacjonarne: pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI. na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2013/2014

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI. na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2013/2014 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2013/2014 1 W roku akademickim 2013/2014 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, zwana dalej PWSZ

Bardziej szczegółowo