Najlepsza uczelnia publiczna na Pomorzu Zachodnim wg. Akademia Morska. w Szczecinie. Informator

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Najlepsza uczelnia publiczna na Pomorzu Zachodnim wg. Akademia Morska. w Szczecinie. Informator"

Transkrypt

1 Najlepsza uczelnia publiczna na Pomorzu Zachodnim wg Akademia Morska w Szczecinie Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2011/2012

2 Wydzia³ Nawigacyjny Oferta kszta³cenia w roku akademickim 2011/2012 Studia stacjonarne pierwszego stopnia (in ynierskie) 4-letnie studia na kierunku NAWIGACJA Kandydaci przyjmowani s¹ na kierunek, a wybór specjalnoœci kszta³cenia* nast¹pi w trakcie III semestru nauki: - transport morski (TM) - po³owy morskie (PM) - in ynieria ruchu morskiego (IRM) - pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne (PHiON) - ratownictwo (RAT) - morskie systemy informatyczne (MSI) - eksploatacja jednostek p³ywaj¹cych offshore (OFF) - transport morski i œródl¹dowy (TMiŒ) 3,5-letnie studia na kierunku TRANSPORT Kandydaci przyjmowani s¹ na kierunek, a wybór specjalnoœci kszta³cenia* nast¹pi w trakcie III semestru nauki: - in ynieria bezpieczeñstwa transportu morskiego (IBTM) - technologie i systemy nawigacyjne (TiSN) 3,5-letnie studia na kierunku GEODEZJA I KARTOGRAFIA specjalnoœæ kszta³cenia: geoinformatyka (G) 3,5-letnie studia na kierunku INFORMATYKA specjalnoœæ kszta³cenia: informatyka morska (IM) Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) 1,5-roczne studia na kierunku NAWIGACJA specjalnoœæ kszta³cenia: transport morski (TM) * Decyzjê o uruchomieniu specjalnoœci kszta³cenia podejmie dziekan 2

3 Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (in ynierskie) 4-letnie studia na kierunku NAWIGACJA specjalnoœæ kszta³cenia: transport morski (TM) 3,5-letnie studia na kierunku GEODEZJA I KARTOGRAFIA specjalnoœæ kszta³cenia: geoinformatyka (G) 3,5-letnie studia na kierunku INFORMATYKA specjalnoœæ kszta³cenia: informatyka morska (IM) Studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) 2-letnie studia na kierunku NAWIGACJA specjalnoœæ kszta³cenia: transport morski (TM) 2-letnie studia na kierunku NAWIGACJA specjalnoœæ kszta³cenia: transport morski (TM) studia w jêzyku angielskim 3

4 Wydzia³ Mechaniczny Oferta kszta³cenia w roku akademickim 2011/2012 Studia stacjonarne pierwszego stopnia (in ynierskie) KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 4-letnie studia o specjalnoœciach: - eksploatacja okrêtowych urz¹dzeñ napêdowych i elektroenergetycznych (EOUNiE) - eksploatacja si³owni okrêtowych (ESO) Kierunki dyplomowania: uk³ady napêdowe z silnikami t³okowymi napêdy turbinowe eksploatacja zbiornikowców eksploatacja chemikaliowców eksploatacja ch³odnicowców eksploatacja gazowców komputerowe systemy sterowania si³owni¹ okrêtow¹ elektroenergetyka okrêtowa i systemy sterowania 3,5-letnie studia o specjalnoœciach: - diagnostyka i remonty maszyn i urz¹dzeñ okrêtowych (DiRMiUO) - diagnostyka i remonty si³owni wiatrowych (DiRSW) - ochrona œrodowiska w eksploatacji floty i portów (OŒwEFiP) KIERUNEK: MECHATRONIKA 4-letnie studia o specjalnoœci: - elektroautomatyka okrêtowa (EO) 3,5-letnie studia o specjalnoœci: - mechatronika systemów energetycznych (MSE) Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 1,5-roczne studia o specjalnoœciach: - budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych (BiEMSE) 4

5 - computer aided engineering (studia w j. angielskim prowadzone wspólnie z Fachhochschule Flensburg) Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (in ynierskie) KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 4-letnie studia o specjalnoœci: - eksploatacja si³owni okrêtowych (ESO) Kierunki dyplomowania: uk³ady napêdowe z silnikami t³okowymi napêdy turbinowe eksploatacja zbiornikowców eksploatacja chemikaliowców eksploatacja ch³odnicowców eksploatacja gazowców komputerowe systemy sterowania si³owni¹ okrêtow¹ elektroenergetyka okrêtowa i systemy sterowania 4-letnie studia o specjalnoœci: - ochrona œrodowiska w eksploatacji floty i portów (OŒwEFiP) KIERUNEK: MECHATRONIKA 4-letnie studia o specjalnoœci: - elektroautomatyka okrêtowa (EO) 4-letnie studia o specjalnoœci: - mechatronika systemów energetycznych (MSE) Studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 2-letnie studia o specjalnoœci: - budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych (BiEMSE) 5

6 Wydzia³ In ynieryjno-ekonomiczny Transportu Oferta kszta³cenia w roku akademickim 2011/2012 Studia stacjonarne pierwszego stopnia (in ynierskie) Rekrutacja na studia prowadzona jest na poni sze kierunki. Wybór specjalnoœci dokonywany bêdzie w IV semestrze nauki. KIERUNEK: TRANSPORT 3,5-letnie studia o specjalnoœciach: - eksploatacja portów i floty morskiej (EPiFM) - egluga œródl¹dowa ( Œ) - logistyka transportu zintegrowanego (LTZ) - ubezpieczenia transportowe (UT) - ekologistyka (E) KIERUNEK: LOGISTYKA 3,5-letnie studia o specjalnoœci: - logistyka przedsiêbiorstw (LP) KIERUNEK: ZARZ DZANIE I IN YNIERIA PRODUKCJI 3,5-letnie studia o specjalnoœciach: - logistyka i zarz¹dzanie w europejskim systemie transportowym (LiZwEST) - zarz¹dzanie jakoœci¹ produkcji i transportem zintegrowanym (ZJPiTZ) - informatyka w logistyce (IwL) - zarz¹dzanie przemys³owymi systemami energetycznymi (ZPSE) Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) KIERUNEK: ZARZ DZANIE I IN YNIERIA PRODUKCJI 1,5-roczne studia o specjalnoœci: - logistyka i zarz¹dzanie w europejskim systemie transportowym (LiZwEST) KIERUNEK: TRANSPORT 1,5-roczne studia o specjalnoœci: - systemy transportu zintegrowanego 6

7 Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (in ynierskie) Rekrutacja na studia prowadzona jest na poni sze kierunki. Wybór specjalnoœci dokonywany bêdzie w IV semestrze nauki. KIERUNEK: TRANSPORT 3,5-letnie studia o specjalnoœciach: - logistyka transportu zintegrowanego (LTZ) - ekologistyka (E) - egluga œródl¹dowa ( Œ) - ubezpieczenia transportowe (UT) KIERUNEK: LOGISTYKA 3,5-letnie studia o specjalnoœci: - logistyka przedsiêbiorstw (LP) KIERUNEK: ZARZ DZANIE I IN YNIERIA PRODUKCJI 3,5-letnie studia o specjalnoœciach: - logistyka i zarz¹dzanie w europejskim systemie transportowym (LiZwEST) - zarz¹dzanie jakoœci¹ produkcji i transportem zintegrowanym (ZJPiTZ) - informatyka w logistyce (IwL) - zarz¹dzanie przemys³owymi systemami energetycznymi (ZPSE) Studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) KIERUNEK: TRANSPORT 1,5-roczne studia o specjalnoœci: - systemy transportu zintegrowanego KIERUNEK: ZARZ DZANIE I IN YNIERIA PRODUKCJI 1,5-roczne studia o specjalnoœci: - logistyka i zarz¹dzanie w europejskim systemie transportowym (LiZwEST) 7

8 Warunki przyjmowania na studia stacjonarne I stopnia w roku akademickim 2011/2012 Na wszystkich wydzia³ach rekrutacja na studia prowadzona jest na okreœlone kierunki. Wybór specjalnoœci dokonywany bêdzie w semestrze wskazanym przez dziekana. Dziekan okreœla i podaje do wiadomoœci studentów, które z oferowanych dla poszczególnych kierunków specjalnoœci bêd¹ uruchomione w danym roku akademickim. Celem odpowiedniego przygotowania oferty kszta³cenia, ju w toku rekrutacji, kandydat wskazuje jedn¹ lub dwie specjalnoœci, na których chcia³by siê kszta³ciæ. Kandydaci ubiegaj¹cy siê o przyjêcie na dany wydzia³ mog¹ równie deklarowaæ drugi kierunek studiów, na jakim chcieliby studiowaæ. W przypadku nieprzyjêcia na wybrany kierunek z powodu braku wolnych miejsc, kandydat uczestniczy w rekrutacji na drugi zadeklarowany kierunek. Je eli po pierwszym naborze zostan¹ na danym kierunku wolne miejsca, mo e byæ og³oszony drugi nabór na ten kierunek. Informacja o terminie ewentualnego drugiego naboru dostêpna bêdzie we w³aœciwych dziekanatach oraz zostanie podana na stronie internetowej uczelni. Kandydaci dokonuj¹ rejestracji poprzez stronê internetow¹ uczelni: w zak³adce REKRUTACJA. Warunki formalne Podstaw¹ przyjêcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia na poszczególne kierunki jest posiadanie œwiadectwa dojrza³oœci oraz spe³nienie przez kandydata ni ej okreœlonych warunków rekrutacji (z³o enie wymaganych dokumentów oraz jeœli dotyczy spe³nienie dodatkowych warunków). Rekrutacja - wymagane dokumenty Kandydaci na studia I stopnia sk³adaj¹ w wyznaczonym terminie w dziekanatach w³aœciwych wydzia³ów: 1) podanie o przyjêcie na studia 1 2) orygina³ lub odpis œwiadectwa dojrza³oœci 3) ankietê osobow¹ 2 4) kserokopie obu stron dowodu osobistego 5) szeœæ aktualnych fotografii o wymiarach 3 3,5 x 4,5 cm ; 1 œwiadectwo dojrza³oœci wydane przez Okrêgow¹ Komisjê Egzaminacyjn¹ lub œwiadectwo dojrza³oœci wydane przez szko³ê œredni¹ (tzw. stara matura ) b¹dÿ orygina³ œwiadectwa ukoñczenia szko³y œredniej i dokument jego uznania lub nostryfikacji w kraju 2 lub kserokopie stron paszportu z danymi osobowymi 3 fotografie powinny byæ jednakowe, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego, tj. bez nakrycia g³owy, bez okularów z ciemnymi szk³ami, g³owa w lewym pó³profilu z widocznym ca³ym lewym uchem 8

9 6) w³asnorêcznie podpisane oœwiadczenie kandydata, e w stosunku do jego osoby nie wydano zakazu opuszczania kraju; 7) dowód wp³aty za postêpowanie kwalifikacyjne w wysokoœci okreœlonej Zarz¹dzeniem Rektora AM w Szczecinie. Wp³aty mo na dokonaæ na konto Akademii Morskiej w Szczecinie: Bank PKO SA VII O/Szczecin lub w kasie uczelni (w godz ); 8) zobowi¹zanie rodziców do zwrotu kosztów w razie rezygnacji ze studiów lub skreœlenia z listy studentów z winy studenta za: niezwrócone ksi¹ ki oraz pomoce naukowe (dotyczy wszystkich kandydatów), niewynoszone umundurowanie oraz obowi¹zkowe kursy w Oœrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego (dotyczy kandydatów na kierunki: nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika); 9) zaœwiadczenie lekarskie stwierdzaj¹ce brak przeciwwskazañ do nauki na obranym technicznym kierunku studiów (nie dotyczy kandydatów na kierunki: nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika, na których obowi¹zuj¹ dodatkowe warunki rekrutacji); 10) kandydaci na studia, bêd¹cy obywatelami pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej lub posiadaj¹cy Kartê Polaka, a tak e obywatele innych pañstw, ubiegaj¹cy siê o przyjêcie na studia na podstawie odrêbnych przepisów, dodatkowo zobowi¹zani s¹ do dostarczenia jednego z poni ej wymienionych dokumentów potwierdzaj¹cych znajomoœæ jêzyka polskiego: œwiadectwo ukoñczenia rocznego kursu przygotowawczego do podjêcia nauki w jêzyku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra w³aœciwego do spraw szkolnictwa wy szego, certyfikat znajomoœci jêzyka polskiego wydany przez Pañstwow¹ Komisjê Poœwiadczania Znajomoœci Jêzyka Polskiego jako Obcego, oœwiadczenie, e ich przygotowanie oraz stopieñ znajomoœci jêzyka polskiego pozwalaj¹ na podjêcie studiów w jêzyku polskim. UWAGA: podania kandydatów bez kompletu wymienionych dokumentów nie bêd¹ rozpatrywane. Formularze druków dostêpne s¹ w dziekanatach oraz na stronie internetowej. Dodatkowe warunki rekrutacji Dodatkowe warunki rekrutacji obowi¹zuj¹ wy³¹cznie kandydatów ubiegaj¹cych siê o przyjêcie na studia stacjonarne na kierunki: 9

10 nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika. Dodatkowymi warunkami rekrutacji s¹: 1) posiadanie miêdzynarodowego œwiadec- 4 twa zdrowia marynarza lub 2) wykonanie nieodp³atnych badañ lekarskich i spe³nienie wymagañ do uzyskania miêdzynarodowego œwiadectwa zdrowia marynarza, potwierdzone przez Komisjê Lekarsk¹ AM w Szczecinie; 3) zaliczenie obowi¹zkowej praktyki przygotowawczej realizowanej w Oœrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie. Nieobecnoœæ na praktyce przygotowawczej bez usprawiedliwienia spowoduje skreœlenie z listy przyjêtych. Usprawiedliwienia lub zwolnienia z praktyki przygotowawczej dokonuje dziekan wydzia³u. Badania lekarskie 4 Lista lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badañ profilaktycznych pracowników wykonuj¹cych pracê w warunkach tropikalnych i morskich dostêpna jest w Wojewódzkich Oœrodkach Medycyny Pracy dzia³aj¹cych na terenie ca³ego kraju oraz na stronach internetowych Urzêdów Morskich w Szczecinie i Gdyni Kandydaci na kierunki: nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika, którzy nie posiadaj¹ miêdzynarodowego œwiadectwa zdrowia marynarza, bêd¹ skierowani w trakcie postêpowania rekrutacyjnego na obowi¹zkowe badania lekarskie, w tym: badania laboratoryjne (morfologia, OB, poziom cukru, badanie moczu), przeœwietlenie RTG, badania neurolo- 5 giczne, laryngologiczne, okulistyczne i internistyczne. Badania przeprowadzane bêd¹ w Przychodni Samodzielnego ZOZ Szkó³ Wy - szych w Szczecinie (Al. Wojska Polskiego 97) oraz w Przychodni Akademii Morskiej w Szczecinie (ul. Starzyñskiego 9). Warunkiem przyst¹pienia do badañ lekarskich jest z³o enie dokumentów we w³aœciwym dziekanacie. Kandydaci po otrzymaniu skierowania z dziekanatu zg³aszaj¹ siê na badania lekarskie w dniach od 21 czerwca do 1 lipca 2011 r. Kandydaci, którzy nie wykonaj¹ badañ do dnia 2 lipca, bêd¹ skierowani na badania w dniach: - kierunek nawigacja: 4 8 lipca 2011 r. - kierunki mechatronika oraz mechanika i budowa maszyn: lipca 2011 r. Kryterium rekrutacyjne Konkurs wyników czêœci pisemnej egzaminu maturalnego. 5 Wed³ug przepisów (rozporz¹dzenie MZiOS z dnia r. Dz. U. nr 17 z 1993 r. poz. 80) od za³ogi pok³adowej, tj. od nawigatorów wymagana jest ostroœæ wzroku 0,8D na jedno oko, przy ostroœci drugiego 0,5D (sumarycznie 1,3D), z korekt¹ szk³ami lub soczewkami kontaktowymi dla ka dego oka do 1,0D. Z kolei od mechaników (specjalnoœæ ESO) wymagana jest ostroœæ wzroku co najmniej 0,3D dla ka dego oka, sumarycznie 0,6D dla obu oczu, ale z korekt¹ szk³ami lub soczewkami kontaktowymi co najmniej dla ka dego oka do 0,8D 10

11 W³aœciwa komisja rekrutacyjna tworzy listê rankingow¹ dla ka dego kierunku studiów i ka dej specjalnoœci (jeœli dotyczy), zgodnie z liczb¹ uzyskanych przez kandydata punktów. Kryterium rekrutacyjnym jest liczba punktów przyznawanych kandydatowi za wyniki egzaminu maturalnego uzyskane przez kandydata w czêœci pisemnej. Punktowane s¹ nastêpuj¹ce przedmioty: - matematyka, - fizyka lub fizyka i astronomia, - jêzyk obcy, - jêzyk polski, - geografia, - informatyka. Je eli kandydat zdawa³ na egzaminie maturalnym wiêcej ni jeden jêzyk obcy, brany jest pod uwagê wynik z tego jêzyka, z którego kandydat uzyska³ lepszy wynik. Je eli kandydat nie zdawa³ egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub nie zdawa³ danego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, nie wyklucza to kandydata z toku postêpowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczne z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów w odpowiednim sk³adniku poni - szego wzoru. Liczba punktów obliczana jest zgodnie ze wzorami: 1. Dla kandydatów przedstawiaj¹cych wyniki egzaminu maturalnego od roku szkolnego 2007 /2008: P= p m+2rm p f+2rf p o+2ro p p+2rp 0,2 + 0,2 + 0,15 + 0, p i+2ri p g+2rg + 0,2 + 0, Dla kandydatów przedstawiaj¹cych wyniki egzaminu maturalnego, tzw. nowa matura, uzyskane przed rokiem szkolnym 2007/2008: P= p m+rm p f+rf p o+ro p p+rp 0,2 + 0,2 + 0,15 + 0, p i+ri p g+rg + 0,2 + 0, gdzie: p m, p f, p o, p p, p, i p g to liczba punktów procen- towych uzyskanych przez kandydata w czêœci pisemnej egzaminu maturalnego (tzw. nowa matura ) na poziomie podstawowym, odpowiednio z matematyki, fizyki i astronomii, jêzyka obcego, jêzyka polskiego, informatyki, geografii; r m, r f, r o, r p, r i, r g to liczba punktów procen- towych uzyskanych przez kandydata w czêœci pisemnej egzaminu maturalnego (tzw. nowa 11

12 matura ) na poziomie rozszerzonym, odpowiednio z matematyki, fizyki i astronomii, jêzyka obcego, jêzyka polskiego, informatyki, geografii. Je eli kandydat uzyska³ œwiadectwo maturalne w systemie tzw. starej matury, stopnie uzyskane na egzaminie maturalnym (w czêœci pisemnej lub ustnej) przelicza siê na punkty, zgodnie z poni sz¹ tabel¹: ocena dopuszczajacy dostateczny dobry bardzo dobry celujacy liczba punktów Punkty te stanowi¹ sumê poziomu podstawowego i rozszerzonego w systemie tzw. nowej matury odpowiednie liczniki we wzorze 1. Je eli kandydat zdawa³ dany przedmiot zarówno w czêœci ustnej, jak i pisemnej, do okreœlenia liczby punktów uzyskanych za ten przedmiot nale y wzi¹æ pod uwagê lepszy wynik. Laureaci i finaliœci olimpiad stopnia centralnego przyjmowani s¹ na studia poza konkursem wyników egzaminu maturalnego, po spe³nieniu wymagañ formalnych, zdrowotnych i zaliczeniu praktyki przygotowawczej (jeœli dotyczy). Wa ne informacje i terminy Czynnoœæ miejsce Sk³adanie dokumentów - dziekanat w³aœciwego wydzia³u Z³o enie œwiadectwa 4 dojrza³oœci - dziekanat w³aœciwego wydzia³u Badania lekarskie - Przychodnia Akademii Morskiej w Szczecinie Og³oszenie wyników rekrutacji - tablica og³oszeñ w³aœciwego wydzia³u Data WN do r. WIET do r. WM do r. WN do r. WIET do r. WM do r. W zale noœci od wybranego kierunku WN r. WIET r. WM do r. Informacje dotycz¹ce rekrutacji, tj. przebiegu kwalifikacji, wyników, skierowañ na praktyki, terminów realizacji tych praktyk, dodatkowych og³oszeñ itd. zostan¹ podane na tablicy og³oszeñ dziekanatów odpowiednich wydzia- ³ów oraz na stronie internetowej uczelni w zak³adce REKRUTACJA. 6 Dotyczy kandydatów, którzy nie z³o yli œwiadectwa dojrza³oœci razem z pozosta³ymi dokumentami 12

13 Wyniki rekrutacji kandydaci mog¹ sprawdziæ na stronie internetowej uczelni w zak³adce REKRUTACJA, wprowadzaj¹c PESEL. Bêd¹ równie powiadomieni listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wys³anym na adres korespondencyjny wskazany przez kandydata w trakcie rekrutacji. Kandydaci zakwalifikowani na studia, po og³oszeniu wyników rekrutacji przez Wydzia³ow¹ Komisjê Rekrutacyjn¹, odbywaj¹ w okresie od sierpnia do wrzeœnia 2011 r. obowi¹zkowe szkolenia. Czas trwania szkoleñ zale y od kierunku studiów. Terminy szkoleñ dla poszczególnych grup kandydatów bêd¹ podane przy og³oszeniu wyników rekrutacji. Szkolenia odbywaj¹ siê w Oœrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie (OSRM), ul. Ludowa 7/8. Informacje dodatkowe Warunki socjalno-bytowe Akademia Morska w Szczecinie posiada dwa Studenckie Domy Marynarza, które zapewniaj¹ ponad 900 miejsc studentom mieszkaj¹cym poza Szczecinem. Studenci mog¹ korzystaæ równie ze sto³ówki i bufetów. Podczas rekrutacji istnieje mo liwoœæ skorzystania z odp³atnego zakwaterowania w Studenckich Domach Marynarza: - Korab tel , - Pasat tel Studenci kierunków nawigacja, mechatronika oraz mechanika i budowa maszyn s¹ zobowi¹zani do noszenia mundurów. Studenci w trakcie studiów mog¹ uczestniczyæ w ró nych formach zajêæ pozaobowi¹zkowych. Ko³a naukowe pozwalaj¹ na rozwijanie zainteresowañ zawodowych i badawczych. Istnieje mo liwoœæ uprawiania sportu w 13 sekcjach Uczelnianego Klubu AZS. Akademia dysponuje w³asn¹ p³ywalni¹ i sal¹ gimnastyczn¹. O stypendium socjalne, mieszkaniowe, na wy- ywienie i zapomogi losowe (od pierwszego semestru) oraz o stypendium za wyniki w nauce lub za wyniki w sporcie (od trzeciego semestru) mog¹ ubiegaæ siê studenci spe³niaj¹cy warunki okreœlone w Regulaminie przyznawania, ustalania wysokoœci i wyp³acania œwiadczeñ pomocy materialnej studentom Akademii Morskiej w Szczecinie. W trakcie studiów studenci odbywaj¹ praktyki programowe przewidziane planem i programem kszta³cenia. Najlepsi studenci maj¹ mo liwoœæ odbycia czêœci studiów za granic¹ w ramach europejskiego programu wymiany studentów. 13

14 z Miêdzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania œwiadectw oraz pe³nienia wacht STCW 78, z jej póÿniejszymi zmianami, mog¹ ubiegaæ siê w administracji morskiej o wydanie w³aœciwych dyplomów uprawniaj¹cych do podjêcia pracy na statkach handlowych w egludze miêdzynarodowej i krajowej. Uzyskanie dyplomu uwarunkowane jest odbyciem wymaganej praktyki morskiej. Kierunki zamawiane Praktyki morskie Program nauczania realizowany na wszystkich specjalnoœciach p³ywaj¹cych przewiduje praktyki zawodowe morskie lub l¹dowe, w wymiarze okreœlonym dla danej specjalnoœci. Studenci kierunków: nawigacja (wszystkie specjalnoœci), mechanika i budowa maszyn specjalnoœæ eksploatacja si³owni okrêtowych i eksploatacja okrêtowych urz¹dzeñ napêdowych oraz mechatronika specjalnoœæ elektroautomatyka okrêtowa odbywaj¹ praktyki na statku szkolnym m/v Nawigator XXI oraz na statkach handlowych. Absolwenci tych specjalnoœci po ukoñczeniu studiów i zaliczeniu praktyki morskiej w wymiarze wynikaj¹cym Kierunki zamawiane w Akademii Morskiej w Szczecinie to mechatronika oraz mechanika i budowa maszyn. Akademia Morska w Szczecinie uzyska³a dofinansowanie do projektu obejmuj¹cego: - stypendia na tzw. kierunkach zamawianych w wysokoœci 1000 z³ miesiêcznie, - indywidualne zajêcia wyrównawcze z matematyki i fizyki, - zajêcia specjalistyczne AutoCad 2D oraz programowanie sterowników PLC, - p³atne sta e zagraniczne. Stypendia na kierunkach zamawianych Po zakoñczeniu rekrutacji przygotowana zostanie lista rankingowa studentów. Wybór osób, które otrzymaj¹ stypendia na pierwszym roku 14

15 studiów prowadzony bêdzie w oparciu o œredni¹ ocen ze œwiadectwa maturalnego. W latach póÿniejszych stypendia przyznawane bêd¹ w oparciu o œredni¹ ocen z egzaminów i zaliczeñ uzyskanych w toku studiów. Stypendium przyznawane bêdzie na 9 miesiêcy (ca³y rok studiów), z wyj¹tkiem IV roku studiów, na którym przyznawane bêdzie na 6 miesiêcy. Wysokoœæ stypendium wynosiæ bêdzie 1000 z³ miesiêcznie na osobê. Przewidziano: a) mechatronika 16 stypendiów (maks. 50% studentów), b) mechanika i budowa maszyn 42 stypendia (maks. 40% studentów). Indywidualne zajêcia wyrównawcze z matematyki i fizyki Na pierwszym roku dla wszystkich studentów kierunków zamawianych przeprowadzony zostanie test sprawdzaj¹cy ich wiedzê z matematyki i fizyki. Studenci z najs³abszymi wynikami objêci zostan¹ bezp³atnymi, indywidualnymi zajêciami wyrównawczymi. Zajêcia specjalistyczne AutoCAD 2D oraz programowanie sterowników Prowadzone bêd¹ bezp³atne: - szkolenia z obs³ugi programu AutoCAD 2D na II roku - zajêcia z programowania sterowników PLC na III roku Sta e zagraniczne W ramach projektu przewidziano 10 sta y zagranicznych dla studentów. Ka dy sta trwaæ bêdzie 1 miesi¹c. W tym czasie studenci bêd¹ pracowaæ 24 godziny w tygodniu. Za odbycie sta u studentowi przys³uguje wynagrodzenie w wysokoœci 2850 z³ brutto. Wyjazdy na sta e organizowane bêd¹ w przerwie wakacyjnej na II i III roku studiów. Wybór osób do udzia³u w sta ach zagranicznych odbêdzie siê na podstawie dwóch kryteriów: wyników w nauce i znajomoœci jêzyka kraju, w którym ma siê odbyæ sta lub jêzyka angielskiego. 15

16 Warunki przyjmowania na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2011/2012 Podstaw¹ przyjêcia na studia stacjonarne II stopnia na poszczególne kierunki jest ukoñczenie studiów I stopnia na danym lub pokrewnym kierunku (tytu³ in yniera lub równorzêdny) oraz spe³nienie poni szych warunków rekrutacji. Kryterium rekrutacyjnym w przypadku studiów II stopnia jest wynik studiów I stopnia obliczony jako suma trzech sk³adowych: - œrednia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeñ uzyskanych w ci¹gu ca³ego okresu studiów I stopnia pomno- ona przez wspó³czynnik 0,5; - ocena pracy in ynierskiej pomno ona przez wspó³czynnik 0,25; - ocena egzaminu in ynierskiego pomno- ona przez wspó³czynnik 0,25. W ramach limitu miejsc na dany kierunek na studia zostaj¹ przyjête osoby, które uzyska³y najlepsze wyniki studiów I stopnia i spe³ni³y warunki formalne. W przypadku studiów stacjonarnych II stopnia kierunek mechanika i budowa maszyn, specjalnoœæ computer aided engineering (studia w jêzyku angielskim realizowane wraz z Fachhochschule Flensburg) kandydatów obowi¹zuje test z jêzyka angielskiego. Z testu s¹ zwolnieni kandydaci: - dla których jêzyk angielski jest jêzykiem ojczystym, - którzy przed³o yli certyfikat Cambridge First Certificate, - którzy ukoñczyli studia I stopnia w jêzyku angielskim, - którzy na egzaminie koñcowym z jêzyka angielskiego w ramach studiów I stopnia uzyskali ocenê co najmniej dobr¹. Informacje dotycz¹ce rekrutacji, tj. przebiegu kwalifikacji, wyników itp. zostan¹ podane na tablicy og³oszeñ dziekanatów odpowiednich wydzia³ów. Wymagane dokumenty Kandydaci na studia II stopnia powinni z³o yæ w wyznaczonym terminie w dziekanatach w³aœciwych wydzia³ów: 1) podanie o przyjêcie na studia, 2) ankietê osobow¹, 3) odpis dyplomu ukoñczenia studiów pierwszego stopnia (w przypadku uzyskania dyplomu ukoñczenia studiów I stopnia za granic¹ nale y z³o yæ dokument jego uznania lub nostryfikacji w kraju), 4) œwiadectwo dojrza³oœci, 5) trzy fotografie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, 16

17 Warunki przyjmowania na studia niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2011/2012 Wymagane dokumenty 6) zaœwiadczenie lekarskie stwierdzaj¹ce brak przeciwwskazañ do nauki na obranym technicznym kierunku studiów, 7) kserokopie obu stron dowodu osobistego, 8) dowód wp³aty za postêpowanie kwalifikacyjne w wysokoœci okreœlonej Zarz¹dzeniem Rektora AM w Szczecinie. Wp³aty mo na dokonaæ na konto Akademii Morskiej w Szczecinie: Bank PKO SA VII O/Szczecin lub w kasie uczelni (w godz ). Osoby ubiegaj¹ce siê o przyjêcie na studia niestacjonarne sk³adaj¹ we w³aœciwym dziekanacie nastêpuj¹ce dokumenty: 1) podanie o przyjêcie na studia, 2) ankietê osobow¹, 7 3) orygina³ lub odpis œwiadectwa dojrza³oœci, 8 4) kserokopie obu stron dowodu osobistego, 5) szeœæ aktualnych fotografii o wymiarach 9 3,5 x 4,5 cm, 6) w³asnorêcznie podpisane oœwiadczenie kandydata, e w stosunku do jego osoby nie wydano zakazu opuszczania kraju, 7) dowód wp³aty za postêpowanie kwalifikacyjne w wysokoœci okreœlonej Zarz¹dzeniem Rektora AM w Szczecinie. Wp³aty mo na dokonaæ na konto Akademii Morskiej w Szczecinie: 7 œwiadectwo dojrza³oœci wydane przez Okrêgow¹ Komisjê Egzaminacyjn¹ lub œwiadectwo dojrza³oœci wydane przez szko³ê œredni¹ (tzw. stara matura ) b¹dÿ orygina³ œwiadectwa ukoñczenia szko³y œredniej i dokument jego uznania lub nostryfikacji w kraju 8 lub kserokopie stron paszportu z danymi osobowym 9 fotografie powinny byæ jednakowe, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego, tj. bez nakrycia g³owy, bez okularów z ciemnymi szk³ami, g³owa w lewym pó³profilu z widocznym ca³ym lewym uchem 17

18 Bank PKO SA VII O/Szczecin lub w kasie uczelni (w godz ), 8) zaœwiadczenie lekarskie stwierdzaj¹ce brak przeciwwskazañ do nauki na obranym technicznym kierunku studiów (nie dotyczy kandydatów na kierunki: nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika), 9) miêdzynarodowe œwiadectwo zdrowia ma- 10 rynarza (dotyczy kandydatów na kierunki: nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika) 10) kandydaci na studia, bêd¹cy obywatelami pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej lub posiadaj¹cy Kartê Polaka, a tak e obywatele innych pañstw ubiegaj¹cy siê o przyjêcie na studia na podstawie odrêbnych przepisów, dodatkowo zobowi¹zani s¹ do dostarczenia jednego z poni ej wymienionych dokumentów potwierdzaj¹cych znajomoœæ jêzyka polskiego: œwiadectwo ukoñczenia rocznego kursu przygotowawczego do podjêcia nauki w jêzyku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra w³aœciwego do spraw szkolnictwa wy szego, 10 Lista lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badañ profilaktycznych pracowników wykonuj¹cych pracê w warunkach tropikalnych i morskich dostêpna jest w Wojewódzkich Oœrodkach Medycyny Pracy dzia³aj¹cych na terenie ca³ego kraju oraz na stronach internetowych Urzêdów Morskich w Szczecinie i Gdyni certyfikat znajomoœci jêzyka polskiego wydany przez Pañstwow¹ Komisjê Poœwiadczania Znajomoœci Jêzyka Polskiego jako Obcego, oœwiadczenie, e ich przygotowanie oraz stopieñ znajomoœci jêzyka polskiego pozwalaj¹ na podjêcie studiów w jêzyku polskim. Terminy sk³adania dokumentów Wydzia³ Nawigacyjny studia I stopnia - kierunki: geodezja i kartografia, informatyka - do r. og³oszenie wyników rekrutacji: r. studia I i II stopnia - kierunek nawigacja - do r. og³oszenie wyników rekrutacji: r. Wydzia³ Mechaniczny studia I stopnia - do r. og³oszenie wyników rekrutacji: r. studia II stopnia - do r. og³oszenie wyników rekrutacji: r. 18

19 Wydzia³ In ynieryjno-ekonomiczny Transportu - do r. og³oszenie wyników rekrutacji: r. Studia niestacjonarne s¹ odp³atne. Wysokoœæ op³aty za studia jest okreœlana zarz¹dzeniem Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie. Pierwsz¹ op³atê za I rok studiów nale y wnieœæ w wysokoœci minimum 50% op³aty rocznej. Istnieje mo liwoœæ wniesienia drugiej czêœci op³aty w ratach. Op³aty za studia dokonuje siê na indywidualne subkonto oraz w terminach podanych w umowie (po przyjêciu na studia). Sesja zjazdowa na kierunkach nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika odbywa siê w ci¹gu 7 10 tygodni, w okresie miêdzy koñcem stycznia a koñcem marca. Sesje zjazdowe kierunków geodezja i kartografia, informatyka, zarz¹dzanie i in ynieria produkcji, logistyka oraz transport organizowane s¹ co dwa tygodnie od paÿdziernika 2011 r. do lipca 2012 roku. Warunkiem ukoñczenia studiów niestacjonarnych o specjalnoœci transport morski jest odbycie 12-miesiêcznej praktyki morskiej na stanowiskach pok³adowych, o specjalnoœci eksploatacja si³owni okrêtowych 6-miesiêcznej praktyki w si³owni okrêtowej, o specjalnoœci elektroautomatyka okrêtowa 12-miesiêcznej praktyki w dziale maszynowym, a o specjalnoœci eksploatacja okrêtowych urz¹dzeñ napêdowych i elektroenergetycznych praktyki 6-miesiêcznej. Wymienione praktyki student studiów niestacjonarnych organizuje we w³asnym zakresie, pod nadzorem uczelni. Studenci studiów niestacjonarnych mog¹ ubiegaæ siê o stypendium socjalne i na wy ywienie oraz zapomogi losowe (od pierwszego roku) i stypendium za wyniki w nauce lub za wyniki w sporcie (od drugiego roku), jeœli spe³niaj¹ warunki okreœlone w Regulaminie przyznawania, ustalania wysokoœci i wyp³acania œwiadczeñ pomocy materialnej studentom Akademii Morskiej w Szczecinie. 19

20 Studia podyplomowe w roku akademickim 2011/2012 Inspekcje morskie FSC, PSC Pilota morski Informacje o naborze na studia podyplomowe zamieszczone bêd¹ na stronie internetowej Wydzia³u Nawigacyjnego od stycznia 2011 roku. Górnictwo morskie (eksploracja i eksploatacja zasobów dna morskiego) Uruchomienie w 2012 roku. Transport LNG i eksploatacja terminali Studia podyplomowe Transport LNG i eksploatacja terminali przeznaczone s¹ dla osób z wykszta³ceniem wy szym, pragn¹cych specjalizowaæ siê w problematyce transportu l¹dowego LNG i eksploatacji l¹dowych terminali roz³adunkowych LNG. Organizowane s¹ przez: Wydzia³ Mechaniczny Akademii Morskiej w Szczecinie przy wspó³pracy z Wydzia³em Wiertnictwa Nafty i Gazu Akademii Górniczo- -Hutniczej w Krakowie. Studia obejmuj¹ dwa semestry (od lutego 2011 r. do koñca lutego 2012 r.). Zajêcia (210 godzin) w formie wyk³adów, æwiczeñ oraz zajêæ laboratoryjnych odbywaj¹ siê dwa razy w miesi¹cu (pi¹tki po godz. 14 i soboty) w Akademii Morskiej w Szczecinie. Przewidziane s¹ tak e minimum 3 zjazdy w Krakowie w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis³awa Staszica. UWAGA! Dojazd, noclegi oraz wy ywienie pokrywa s³uchacz na koszt w³asny. Absolwenci uzyskuj¹ œwiadectwo ukoñczenia studiów podyplomowych, wystawione przez Akademiê Morsk¹ w Szczecinie (Wydzia³ Mechaniczny), przy zaznaczeniu wspó³pracy z Wydzia³em Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wymagane dokumenty - kwestionariusz osobowy s³uchacza, - odpis dyplomu lub potwierdzon¹ kserokopiê dyplomu ukoñczenia szko³y wy szej, - pokwitowanie wp³aty wpisowego w wysokoœci 150,00 z³ dla I edycji studiów, - dwa zdjêcia legitymacyjne. Dokumenty w terminie od 3 stycznia 2011 do 11 lutego 2011 roku nale y przes³aæ poczt¹ na adres: Dziekanat Wydzia³u Mechanicznego Akademia Morska w Szczecinie 20

21 ul. Wa³y Chrobrego Szczecin z dopiskiem Studia Podyplomowe LNG lub elektronicznie na adres: lub z³o yæ osobiœcie: - w dziekanacie Wydzia³u Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie ul. Wa³y Chrobrego 1 2, pok. 174 lub 175, w godz. od w sekretariacie studiów podyplomowych Transport LNG i eksploatacja terminali Akademia Morska w Szczecinie ul. Wa³y Chrobrego 1 2, pok. 161 Op³aty za studia Ca³kowity koszt studiów wynosi 6500,00 z³ i pozostaje niezmienny w trakcie studiów. Kwota mo e byæ roz³o ona na dwie równe raty, p³atne w terminach: - I rata do 25 lutego 2011 r. - II rata do 7 paÿdziernika 2011 r. Nale noœæ za studia nale y wp³acaæ na konto: Akademia Morska w Szczecinie PKO SA VII O/Szczecin z dopiskiem: studia podyplomowe Transport LNG i eksploatacja terminali. Zarz¹dzanie i Auditing w Ochronie Œrodowiska Studia podyplomowe Zarz¹dzanie i Auditing w Ochronie Œrodowiska przeznaczone s¹ dla urzêdników z pionów ochrony œrodowiska w administracji pañstwowej, samorz¹dowej i zak³adowej, pracowników podmiotów gospodarczych, firm prywatnych, instytucji wspieraj¹cych przedsiêbiorczoœæ oraz zajmuj¹cych siê edukacj¹ w zakresie ekologii i ochrony 21

22 œrodowiska oraz wszystkich zainteresowanych mo liwoœci¹ podniesienia swoich kwalifikacji w zakresie ochrony œrodowiska. Studia obejmuj¹ dwa semestry. Zajêcia dydaktyczne (ok. 180 godzin) w formie wyk³adów, æwiczeñ oraz zajêæ terenowych odbywaj¹ siê w soboty i niedziele w salach Wydzia³u In ynieryjno-ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. H. Pobo nego 11. Planowane pierwsze zajêcia 30 paÿdziernika 2011 roku. Absolwenci uzyskuj¹: - dyplom studiów podyplomowych, - certyfikat audytora wewnêtrznego Systemu Zarz¹dzania Œrodowiskowego wg PN-EN ISO Wymagane dokumenty - podanie na studia, - kwestionariusz osobowy, - kserokopia dowodu osobistego, - odpis dyplomu wy szej uczelni (in ynier, licencjat, magister), - kopia dowodu wp³aty ca³oœci lub pierwszej raty za studia. Dokumenty nale y sk³adaæ do 16 paÿdziernika 2011 roku. Liczba miejsc ograniczona. Dokumenty nale y z³o yæ lub przes³aæ na adres: Akademia Morska w Szczecinie Instytut In ynierii Transportu (pok. 21) ul. H. Pobo nego11, Szczecin lub na adres sekretariatu studiów podyplomowych: Akademia Morska w Szczecinie Instytut In ynierii Transportu Zak³ad Technologii Transportu Zintegrowanego (pok. 205 A) ul. H. Pobo nego 11, Szczecin tel.: Op³aty za studia - wpisowe: 50 z³, - czesne (2 semestry): 3450 z³ op³ata mo e byæ roz³o ona na 2 raty. Op³at nale y dokonaæ po uzyskaniu informacji o przyjêciu na studia podyplomowe w terminach: - I rata - do 30 paÿdziernika II rata - do 28 lutego 2012 r. Pieni¹dze nale y przelaæ na konto: Bank PEKO SA VII O/Szczecin z adnotacj¹ Za Studia Podyplomowe ZAOS. 22

23 Kariera zawodowa absolwenta Wydzia³u Nawigacyjnego Kierunek: nawigacja START studia I stopnia 4 lata (w tym praktyka morska) dyplom in yniera studia II stopnia 1,5 roku dyplom magistra in yniera kariera na l¹dzie uzupe³nienie praktyki morskiej (do 12 miesiêcy) dyplom oficera wachtowego np.: w jednostkach organizacyjnych zwi¹zanych z eglug¹ oraz szeroko rozumian¹ gospodark¹ morsk¹, ze szczególnym uwzglêdnieniem s³u b kontroli ruchu, wydzia³ów bezpieczeñstwa eglugi, urzêdów morskich itp. kariera morska dyplom kapitana eglugi wielkiej Przyk³adowe zarobki: kadet (student) marynarz ok. 500 euro ok euro oficer pok³adowy starszy oficer kapitan ponad 2000 euro ponad 3000 euro ponad 5000 euro 23

24 Kariera zawodowa absolwenta Wydzia³u Nawigacyjnego Kierunki: transport, geodezja i kartografia, informatyka START studia I stopnia 3,5 roku in ynierskie studia II stopnia 1,5 roku magisterskie kariera na l¹dzie np.: projektowanie, eksploatacja i organizacja transportu, nadzór techniczny nad systemami transportowymi; wdra anie, eksploatacja, projektowanie systemów nawigacyjnych; kariera geodezyjna, systemy informacji przestrzennej, ochrona œrodowiska i rozwój regionalny; kariera informatyczna, projektowanie systemów informatycznych, administrowanie bazami danych, sieciami. 24

25 Kariera zawodowa absolwenta Wydzialu Mechanicznego Kierunek: mechanika i budowa maszyn START studia I stopnia 4 lata ESO/EOUNiE (w tym praktyka morska 6 miesiêcy) dyplom in yniera studia I stopnia 3,5 roku DiRMiUO (w tym praktyka) dyplom in yniera studia I stopnia 3,5 roku OŒwEFiP (w tym praktyka) dyplom in yniera studia II stopnia 1,5 roku dyplom magistra in yniera uzupelnienie praktyki morskiej (do 6 miesiêcy ESO, do 18 miesiêcy DiRMiUO i OŒwEFiP) dyplom oficera mechanika wachtowego kariera morska dyplom starszego oficera mechanika okrêtowego kariera l¹dowa np.: w s³u bach nadzoru technicznego armatorów, w s³u bach towarzystw klasyfikacyjnych i s³u bach dozoru technicznego zak³adów przemys³owych, serwisach technicznych firm przemys³u maszynowego, administracji morskiej, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych zwi¹zanych z przemys³em okrêtowym i maszynowym, firmach konsultacyjnych i doradztwa przemys³u maszynowego kariera l¹dowa np.: w laboratoriach badawczych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronê œrodowiska na ró nych szczeblach administracji pañstwowej, w przedsiêbiorstwach armatorskich, stoczniowych, portach; opracowywanie planów badañ w zakresie ochrony œrodowiska, przeprowadzanie badañ z wykorzystaniem odpowiedniej aparatury oraz opracowywanie i interpretacja uzyskanych wyników badañ Przyk³adowe zarobki: kadet (student) motorzysta ok. 500 euro ponad 1000 euro oficer mechanik starszy oficer mechanik ponad 3000 euro ponad 5000 euro 25

26 Kariera zawodowa absolwenta Wydzialu Mechanicznego Kierunek: mechatronika START studia I stopnia 4 lata EO (w tym praktyka morska 6 miesiêcy) dyplom in yniera studia I stopnia 3,5 roku MSE (w tym praktyka) dyplom in yniera studia II stopnia 1,5 roku dyplom magistra in yniera na kierunku mechanika i budowa maszyn uzupe³nienie praktyki morskiej (do 12 miesiêcy) kariera na l¹dzie dyplom elektroautomatyka okrêtowego kariera morska np.: w stoczniach remontowych i produkcyjnych, zakladach przemyslu maszynowego, slu bach nadzoru, serwisach, instytucjach klasyfikacyjnych i nadzorczych, s³u bach technicznych armatorów, firmach diagnostycznych i remontowych Przyk³adowe zarobki: elektroautomatyk ponad 3000 euro 26

27 Kariera zawodowa absolwenta Wydzialu In ynieryjno-ekonomicznego Transportu START studia II stopnia 1,5 roku kierunek: zarz¹dzanie i in ynieria produkcji dyplom magistra in yniera studia I stopnia 3,5 roku (w tym praktyka w Polsce, za granic¹), dyplom in yniera kariera na l¹dzie (wszystkie specjalnoœci) technomenad erowie w Polsce i Unii Europejskiej kariera w egludze œródl¹dowej w Polsce i Unii Europejskiej specjaliœci z zakresu logistyki, transportu, zarz¹dzania produkcj¹, zarz¹dzania jakoœci¹ znajduj¹ zatrudnienie na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej, m.in.: w przedsiêbiorstwach spedycyjnych, logistycznych, transportowych, informatycznych, produkcyjnych, w sektorze gospodarki morskiej (zarz¹dy portów, firmy prze³adunkowe) i w firmach turystycznych (turystyka wodna). dalsze kszta³cenie w Polsce lub Unii Europejskiej dyplom Master of Business Administration (MBA), studia podyplomowe, studia III stopnia (doktoranckie) Przyk³adowe zarobki: in ynier ponad 2000 euro marynarz ( Œ) ponad 1500 euro 27

28 Dziekanat Wydzia³u Nawigacyjnego ul. Wa³y Chrobrego 1 2, Szczecin tel.: , sekretariat faks: tel._ rekrutacja tel.: , studia stacjonarne tel.: , studia niestacjonarne Dziekanat Wydzia³u Mechanicznego ul. Wa³y Chrobrego 1 2, Szczecin tel.: , studia stacjonarne tel.: , studia niestacjonarne faks: Dziekanat Wydzia³u In ynieryjno Ekonomicznego Transportu ul. Henryka Pobo nego 11, Szczecin tel.: , studia stacjonarne tel.: , studia niestacjonarne faks:

Informator. Akademia Morska. w Szczecinie. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2012/2013

Informator. Akademia Morska. w Szczecinie. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2012/2013 Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2012/2013 Akademia Morska w Szczecinie Wydzia³ Nawigacyjny Oferta kszta³cenia w roku akademickim 2012/2013 Studia stacjonarne pierwszego stopnia (in

Bardziej szczegółowo

Informator. Akademia Morska. w Szczecinie. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2012/2013

Informator. Akademia Morska. w Szczecinie. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2012/2013 Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2012/2013 Akademia Morska w Szczecinie Wydział Nawigacyjny Oferta kształcenia w roku akademickim 2012/2013 Studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska. w Szczecinie. Informator. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014. Warunki rekrutacji

Akademia Morska. w Szczecinie. Informator. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014. Warunki rekrutacji Akademia Morska w Szczecinie Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014 Wydzia³ Nawigacyjny Wydzia³ Mechaniczny Wydzia³ In ynieryjno-ekonomiczny Transportu Warunki rekrutacji Studia

Bardziej szczegółowo

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 w Akademii Morskiej w Szczecinie

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 w Akademii Morskiej w Szczecinie Załącznik do uchwały nr 10/2016 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 18 maja 2016 r. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 w Akademii

Bardziej szczegółowo

Informator. Akademia Morska. w Szczecinie. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2015/2016

Informator. Akademia Morska. w Szczecinie. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2015/2016 Akademia Morska w Szczecinie Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2015/2016 Wydział Nawigacyjny Wydział Mechaniczny Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Warunki rekrutacji Studia

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK LEKARSKI Studia jednolite magisterskie

KIERUNEK LEKARSKI Studia jednolite magisterskie KIERUNEK LEKARSKI Studia jednolite magisterskie I. STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego: 1. ZŁOŻENIE APLIKACJI PRZEZ KANDYDATA Do postępowania kwalifikacyjnego zostaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE

REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE Załącznik do Uchwały nr.. /2010 Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 12 października 2010 r. REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE Regulamin ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Warunki przyj i tryb rekrutacji na studia w Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2015/2016

Warunki przyj i tryb rekrutacji na studia w Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2015/2016 Warunki przyj i tryb rekrutacji na studia w Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2015/2016 I. W Wydziale Turystyki i Zdrowia nabór kandydatów odbywa si b dzie na nast puj ce kierunki, poziomy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. uczestników na studia podyplomowe Międzynarodowy/ Europejski Inżynier Spawalnik IWE

REGULAMIN REKRUTACJI. uczestników na studia podyplomowe Międzynarodowy/ Europejski Inżynier Spawalnik IWE REGULAMIN REKRUTACJI uczestników na studia podyplomowe Międzynarodowy/ Europejski Inżynier Spawalnik IWE realizowanego przez Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, Przez użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin opłat wraz z tabelą opłat za naukę w Wyższej Szkole Logistyki

Regulamin opłat wraz z tabelą opłat za naukę w Wyższej Szkole Logistyki Załącznik 1 do Umowy o przeprowadzenie kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Poznań, dnia 31 marca 2015 r. Regulamin opłat wraz z tabelą opłat za naukę w Wyższej Szkole Logistyki Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI i TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

WARUNKI i TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 Załącznik do Zarządzenia nr 33/2015/2016 Rektora Akademii Ignatianum z dnia 1 kwietnia 2016 roku WARUNKI i TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2010/2011 w Akademii Morskiej w Szczecinie

Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2010/2011 w Akademii Morskiej w Szczecinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/009 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 7.05.009 r. Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 010/011 w Akademii Morskiej w Szczecinie Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny w Łodzi prowadzi nabór na rok akademicki 2010/2011 na następujące kierunki: Techniki Dentystyczne (czas trwania 3 lata)

Uniwersytet Medyczny w Łodzi prowadzi nabór na rok akademicki 2010/2011 na następujące kierunki: Techniki Dentystyczne (czas trwania 3 lata) Uniwersytet Medyczny w Łodzi prowadzi nabór na rok akademicki 2010/2011 na następujące kierunki: Wydział Lekarski Jednolite Studia Magisterskie Lekarski (czas trwania 6 lat) Lekarsko Dentystyczny (czas

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO GROTA W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 Oferta edukacyjna w roku 2015: Dla absolwentów Technikum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 135/XXXII/10 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

UCHWAŁA NR 135/XXXII/10 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie UCHWAŁA NR 135/XXXII/10 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r.

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Zasady i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów za wyniki w nauce ze Studenckiego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR -SPECJALIZACJE

INFORMATOR -SPECJALIZACJE INFORMATOR -SPECJALIZACJE Informator został przygotowany w oparciu o specjalizacje z których akredytacje posiada Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Uniwersytet, został wybrany

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Nr 164/2006

Uchwała Senatu Nr 164/2006 Uchwała Senatu Nr 164/2006 Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2007/2008, podjęta w dniu 13.04. 2006

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie Akademia Morska w Szczecinie Dlaczego Akademia Morska w Szczecinie? 01 Dzięki Akademii zdobędziesz ciekawy, prestiżowy zawód, zapewniający awans społeczny i finansowy Będziesz mieć jasno wytyczoną ścieżkę

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji. do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego. na rok szkolny 2014/2015

Regulamin rekrutacji. do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego. na rok szkolny 2014/2015 Zarządzenie nr 6/2014 Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego z dnia 27 lutego 2014r w sprawie: regulaminu rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Podstawowe informacje Oferta studiów podyplomowych Legislacja administracyjna jest kierowana przede wszystkim do pracowników i urzędników administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH W RAMACH PROJEKTU POKL

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH W RAMACH PROJEKTU POKL REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH W RAMACH PROJEKTU POKL Inżynier na zamówienie Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej Przepisy i postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Uchwała nr 24/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 22 kwietnia 2015 r. Uchwała nr 24/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący.

1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący. REGULAMIN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W KOŁCZEWIE 1 1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący. 2 1. O dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku

Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku O-KRS-490-1/16 Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Zielonkach Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

- tak jak na studia stacjonarne lecz z dodatkowym sprawdzeniem znajomości języka angielskiego, - wg przepisów dotyczących obcokrajowców.

- tak jak na studia stacjonarne lecz z dodatkowym sprawdzeniem znajomości języka angielskiego, - wg przepisów dotyczących obcokrajowców. Uchwała Senatu Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2007/2008, podjęta w dniu 13 kwietnia 2006 r. i

Bardziej szczegółowo

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH 1 Szczegółowe przepisy wykonawcze na rok akadem. 2010/11 wprowadzające w życie Zarządzenie Rektora PWT we Wrocławiu w sprawie nauczania języków obcych na PWT we Wrocławiu z dnia 29 września 2009 r. 1.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy 734 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy Na podstawie art. 25 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeƒstwie

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Zawarto :

Spis tre ci. Zawarto : Spis tre ci Zawarto : Rejestracja (zak adanie konta kandydata)... 2 Logowanie do Systemu:... 7 Strona g ówna kandydata... 9 Wybór kierunku studiów - studia I stopnia... 9 Wybór kierunku studiów - studia

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 Załącznik do Uchwały Senatu Nr 23/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 stycznia 2012 roku

Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 stycznia 2012 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 Nabór do szkoły odbywać się będzie metodą elektroniczną według wspólnych zasad dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r. Dz.U.99.41.419 ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymaga kwalifikacyjnych uprawniaj cych do zajmowania okre lonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania

Bardziej szczegółowo

Przedmioty będące podstawą kwalifikacji kandydatów. Pierwszy przedmiot* Drugi przedmiot**

Przedmioty będące podstawą kwalifikacji kandydatów. Pierwszy przedmiot* Drugi przedmiot** UCHWAŁA Nr 54/2015/2016 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017 REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r.

Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r. Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r. Uchwała nr 36/2009 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów

Bardziej szczegółowo

informator WYCHOWANIE FIZYCZNE 2015/2016 15 LAT studiuj z najlepszymi!!! WSWFIT AZS rok akademicki EUROPY POLSKÊ DLA KANDYDATÓW NA STUDIA

informator WYCHOWANIE FIZYCZNE 2015/2016 15 LAT studiuj z najlepszymi!!! WSWFIT AZS rok akademicki EUROPY POLSKÊ DLA KANDYDATÓW NA STUDIA Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku POLSKÊ Pi³ka no na, Nisz Serbia 2005 EUROPY W AKADEMICKICH MISTRZOSTWACH JEDYNA PODLASKA UCZELNIA PIÊCIOKROTNIE REPREZENTUJ CA 15 LAT 1998-2013

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

11. Oferty osób, o których mowa w punkcie A, przystępujących do konkursu powinny zawierać następujące dokumenty:

11. Oferty osób, o których mowa w punkcie A, przystępujących do konkursu powinny zawierać następujące dokumenty: Minister Środowiska ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Technikum Leśnego w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego 77-230 Kępice, Warcino 1 Do konkursu może przystąpić osoba, która

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Zespół Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w roku szkolnym 2013/2014 proponuje następujące kierunki kształcenia: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE klasa dziennikarska (rozszerzone przedmioty: historia, wiedza o społeczeństwie)

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 Załącznik 1 ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 I. Przyjęcie na I rok studiów odbywa się wg poniższych zasad: z pominięciem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ZASADY REALIZACJI 2010/2011 I. WSTĘP 1. Decyzję o przystąpieniu Uczelni do Programu Lifelong Learning (dawniej Sokrates) podejmuje Senat Uczelni.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do Uchwały 4 Senatu z dnia 18.04.2012

Załącznik 1 do Uchwały 4 Senatu z dnia 18.04.2012 Załącznik 1 do Uchwały 4 Senatu z dnia 18.04.2012 Regulamin Studiów Podyplomowych 1 Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: 1. Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 18 marca 2011 (dz. U. nr 164,

Bardziej szczegółowo

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu Wielkim na rok szkolny 2014/2015 I.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA

POLITECHNIKA LUBELSKA POLITECHNIKA LUBELSKA INFORMATOR 2009/2010 Studia w Politechnice Lubelskiej Politechnika Lubelska kszta³ci studentów w zakresie 12 kierunków na studiach stacjonarnych (dziennych), niestacjonarnych (zaocznych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 20 lipca 2015 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 38/2009. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2009 r.

UCHWAŁA NR 38/2009. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2009 r. UCHWAŁA NR 38/2009 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2010/2011 1 Przyjęcia

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ. Nazwa procedury: WYDANIE UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI SILNIKOWYMI. Kod procesu nadrzędnego:

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ. Nazwa procedury: WYDANIE UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI SILNIKOWYMI. Kod procesu nadrzędnego: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu Ul. Bolesława Wstydliwego 14 34-400 Nowy Targ KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ Nazwa procedury: WYDANIE UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI SILNIKOWYMI. Kod procesu nadrzędnego:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 121/14 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała Nr 121/14 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała Nr 121/14 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 28 maja 2014 r. Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 34/15 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016. ( tekst

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE w roku akademickim 2017/2018 POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE w roku akademickim 2017/2018 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do UCHWAŁY nr 05/XXII/16 SENATU WSKSiM z dnia 31 maja 2016 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE w roku akademickim 2017/2018 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Uchwała

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE

REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE Załącznik do Uchwały nr 34/2013 Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 25 września 2013 r. REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE Regulamin ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-27/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 12 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE R-27/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 12 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE R-27/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie: odpłatności za świadczone przez UTH Radom w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Załącznik nr 7 do Uchwały Nr 87/2015/2016 Senatu UKW z dnia 31 maja 2016 r. WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 1. PEDAGOGIKA Podczas postępowania rekrutacyjnego kandydaci wstępnie deklarują wybór specjalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania oraz zasady odpłatności za miejsce w domach studenckich Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Regulamin przyznawania oraz zasady odpłatności za miejsce w domach studenckich Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2012 z dnia 2 kwietnia 2012 roku. Regulamin przyznawania oraz zasady odpłatności za miejsce w domach studenckich Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha

Bardziej szczegółowo

Rozdział VIII Zasady przyjmowania uczniów do szkoły

Rozdział VIII Zasady przyjmowania uczniów do szkoły Rozdział VIII Zasady przyjmowania uczniów do szkoły 68 1. Do klasy pierwszej Technikum przyjmuje się kandydatów po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 2. Kandydat przy ubieganiu się o przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 224 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2008 r.

Uchwała nr 224 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2008 r. Strona 1 z 5 Uchwała nr 224 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2009/2010.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3. Termin realizacji zamówienia: 10 miesi cy, od 1 wrze nia 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3. Termin realizacji zamówienia: 10 miesi cy, od 1 wrze nia 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Krynice, 14.07.2013 r. Dyrektor Zespo u Szkó w Krynicach zaprasza do z enia oferty na nauczyciela zyka angielskiego w ramach projektu: Klub Przedszkolaka w Krynicach o szacunkowej warto

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE ZASADY REKRUTACJI

SZKOLNE ZASADY REKRUTACJI SZKOLNE ZASADY REKRUTACJI MŁODZIEŻY DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH W SŁAWNIE na rok szkolny 2012/2013 Na podstawie 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-90/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 90/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A 2012/2013

R E K R U T A C J A 2012/2013 R E K R U T A C J A 2012/2013 S T U D I A D O K T O R A N C K I E n a Studia doktoranckie są studiami trzeciego stopnia. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie inżynieria środowiska

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 267/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 czerwca 2011 r.

Zarządzenie Nr 267/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 czerwca 2011 r. Zarządzenie Nr 267/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, w których upływa okres powierzenia stanowiska

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 Uchwała Nr 15/2014 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014

Bardziej szczegółowo

III. Warunki i tryb przyjmowania uczniów do liceum ogólnokształcącego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej.

III. Warunki i tryb przyjmowania uczniów do liceum ogólnokształcącego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Regulamin rekrutacji do szkół w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w CIECHANOWCU na rok szkolny 2016/2017 I. Podstawa prawna - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są: w wyniku postępowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Załącznik do Uchwały Senatu PK Nr 20/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Bardziej szczegółowo

rok akademicki 2012 / 2013 Wychowanie Fizyczne Turystyka i Rekreacja Fizjoterapia

rok akademicki 2012 / 2013 Wychowanie Fizyczne Turystyka i Rekreacja Fizjoterapia rok akademicki 2012 / 201 Informacje o zasadach rekrutacji na studia w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu Wychowanie Fizyczne Turystyka i

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu CZĘSTOCHOWA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2008 roku

Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2008 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI DO 0130/57/2008 Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2008 roku w sprawie: szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów I roku

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do uchwały nr 405 Senatu UZ z dn. 28.05.2008r. Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 1 1. Na studia doktoranckie może być przyjęta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 9/24/III/2012 Zarządu Kopalni Soli Wieliczka S.A. z dnia 13 marca 2012 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 9/24/III/2012 Zarządu Kopalni Soli Wieliczka S.A. z dnia 13 marca 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 9/24/III/2012 Zarządu Kopalni Soli Wieliczka S.A. z dnia 13 marca 2012 r. Zasady stwierdzania przygotowania i doświadczenia zawodowego, które są obowiązane posiadać osoby wykonujące

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. ZAOCZNE PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE dla nauczycieli

STUDIA PODYPLOMOWE. ZAOCZNE PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE dla nauczycieli STUDIA PODYPLOMOWE WYDZIAŁ ELEKTRONIKI i INFORMATYKI ul. Śniadeckich 2 75-453 Koszalin tel. (094) 34 78 742 fax. (094) 34 33 479 ZAOCZNE PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE dla nauczycieli "INFORMATYKA,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Szkoły Policealnej i do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych przy ZSR w Grzybnie w roku szkolnym 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Szkoły Policealnej i do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych przy ZSR w Grzybnie w roku szkolnym 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Szkoły Policealnej i do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych przy ZSR w Grzybnie w roku szkolnym 2016/2017 1 Zasady przyjęć do publicznych Szkół Policealnych i Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r.

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 2 Wypełnia US Oddział terenowy Nr formularza Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON S- Sprawozdanie o studiach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 10/2016 SENATU AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 20 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA Nr 10/2016 SENATU AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 20 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA Nr 10/2016 SENATU AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów podyplomowych Akademii Muzycznej w Krakowie Na podstawie 9 pkt 2 Statutu Akademii

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013 Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013 TERMIN ANKIETYZACJI: Rok akademicki 2012/2013 DATA OPRACOWANIA: 22.10.2013 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r.

Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r. Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 278/2006 WÓJTA GMINY BĘDZINO z dnia 5 stycznia 2006r.

ZARZĄDZENIE NR 278/2006 WÓJTA GMINY BĘDZINO z dnia 5 stycznia 2006r. ZARZĄDZENIE NR 278/2006 WÓJTA GMINY BĘDZINO z dnia 5 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyŝsze i zakłady kształcenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy 2) Dz.U.05.47.445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy 2) (Dz. U. z dnia 24 marca 2005 r.) Na podstawie art. 25 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 20 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 20 stycznia 2015 r. Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji internetowej na studia drugiego stopnia w Uniwersytecie Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /11. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 19 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR /11. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 19 maja 2011 r. UCHWAŁA NR 0000-39/11 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2012/2013 1. Przyjęcia kandydatów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO W KOLE

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO W KOLE REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO W KOLE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. Dz.U.2009.184.1436 2011.12.10 zm. Dz.U.2011.254.1526 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 72/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ust.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY. Artykuł 1

PROGRAM WSPÓŁPRACY. Artykuł 1 Str. 1 PROGRAM WSPÓŁPRACY między Ministerstwem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Oświaty i Nauki Republiki Litewskiej na lata 1998 2001 Ministerstwo Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ustawêz dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz¹dowych,

ustawêz dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz¹dowych, Za³¹cmik do Zarz¹dzenia Nr 03/2010 Przewodnicz¹cego Zarz¹du ZMZP z dnia 8 marca 2010 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Zwi¹zku Miêdzygminnym Zatoki Puckiej we W³adys³awowie

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Absolwenci studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji posiadają interdyscyplinarną wiedzę w wybranym zakresie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 51/2015/2016. z dnia 22 marca 2016 r. uchwala się, co następuje:

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 51/2015/2016. z dnia 22 marca 2016 r. uchwala się, co następuje: Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 51/2015/2016 z dnia 22 marca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr 101/2014/2015 Senatu UKW z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji, nadzoru i zaliczania praktyk morskich studentów Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW

Zasady realizacji, nadzoru i zaliczania praktyk morskich studentów Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW Decyzja 151/ 2012 Dziekana Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ z dnia 11.05.2012 r. W efekcie przeprowadzonej kontroli wyższej szkoły morskiej w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów: - stacjonarne: pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo