Najlepsza uczelnia publiczna na Pomorzu Zachodnim wg. Akademia Morska. w Szczecinie. Informator

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Najlepsza uczelnia publiczna na Pomorzu Zachodnim wg. Akademia Morska. w Szczecinie. Informator"

Transkrypt

1 Najlepsza uczelnia publiczna na Pomorzu Zachodnim wg Akademia Morska w Szczecinie Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2011/2012

2 Wydzia³ Nawigacyjny Oferta kszta³cenia w roku akademickim 2011/2012 Studia stacjonarne pierwszego stopnia (in ynierskie) 4-letnie studia na kierunku NAWIGACJA Kandydaci przyjmowani s¹ na kierunek, a wybór specjalnoœci kszta³cenia* nast¹pi w trakcie III semestru nauki: - transport morski (TM) - po³owy morskie (PM) - in ynieria ruchu morskiego (IRM) - pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne (PHiON) - ratownictwo (RAT) - morskie systemy informatyczne (MSI) - eksploatacja jednostek p³ywaj¹cych offshore (OFF) - transport morski i œródl¹dowy (TMiŒ) 3,5-letnie studia na kierunku TRANSPORT Kandydaci przyjmowani s¹ na kierunek, a wybór specjalnoœci kszta³cenia* nast¹pi w trakcie III semestru nauki: - in ynieria bezpieczeñstwa transportu morskiego (IBTM) - technologie i systemy nawigacyjne (TiSN) 3,5-letnie studia na kierunku GEODEZJA I KARTOGRAFIA specjalnoœæ kszta³cenia: geoinformatyka (G) 3,5-letnie studia na kierunku INFORMATYKA specjalnoœæ kszta³cenia: informatyka morska (IM) Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) 1,5-roczne studia na kierunku NAWIGACJA specjalnoœæ kszta³cenia: transport morski (TM) * Decyzjê o uruchomieniu specjalnoœci kszta³cenia podejmie dziekan 2

3 Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (in ynierskie) 4-letnie studia na kierunku NAWIGACJA specjalnoœæ kszta³cenia: transport morski (TM) 3,5-letnie studia na kierunku GEODEZJA I KARTOGRAFIA specjalnoœæ kszta³cenia: geoinformatyka (G) 3,5-letnie studia na kierunku INFORMATYKA specjalnoœæ kszta³cenia: informatyka morska (IM) Studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) 2-letnie studia na kierunku NAWIGACJA specjalnoœæ kszta³cenia: transport morski (TM) 2-letnie studia na kierunku NAWIGACJA specjalnoœæ kszta³cenia: transport morski (TM) studia w jêzyku angielskim 3

4 Wydzia³ Mechaniczny Oferta kszta³cenia w roku akademickim 2011/2012 Studia stacjonarne pierwszego stopnia (in ynierskie) KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 4-letnie studia o specjalnoœciach: - eksploatacja okrêtowych urz¹dzeñ napêdowych i elektroenergetycznych (EOUNiE) - eksploatacja si³owni okrêtowych (ESO) Kierunki dyplomowania: uk³ady napêdowe z silnikami t³okowymi napêdy turbinowe eksploatacja zbiornikowców eksploatacja chemikaliowców eksploatacja ch³odnicowców eksploatacja gazowców komputerowe systemy sterowania si³owni¹ okrêtow¹ elektroenergetyka okrêtowa i systemy sterowania 3,5-letnie studia o specjalnoœciach: - diagnostyka i remonty maszyn i urz¹dzeñ okrêtowych (DiRMiUO) - diagnostyka i remonty si³owni wiatrowych (DiRSW) - ochrona œrodowiska w eksploatacji floty i portów (OŒwEFiP) KIERUNEK: MECHATRONIKA 4-letnie studia o specjalnoœci: - elektroautomatyka okrêtowa (EO) 3,5-letnie studia o specjalnoœci: - mechatronika systemów energetycznych (MSE) Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 1,5-roczne studia o specjalnoœciach: - budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych (BiEMSE) 4

5 - computer aided engineering (studia w j. angielskim prowadzone wspólnie z Fachhochschule Flensburg) Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (in ynierskie) KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 4-letnie studia o specjalnoœci: - eksploatacja si³owni okrêtowych (ESO) Kierunki dyplomowania: uk³ady napêdowe z silnikami t³okowymi napêdy turbinowe eksploatacja zbiornikowców eksploatacja chemikaliowców eksploatacja ch³odnicowców eksploatacja gazowców komputerowe systemy sterowania si³owni¹ okrêtow¹ elektroenergetyka okrêtowa i systemy sterowania 4-letnie studia o specjalnoœci: - ochrona œrodowiska w eksploatacji floty i portów (OŒwEFiP) KIERUNEK: MECHATRONIKA 4-letnie studia o specjalnoœci: - elektroautomatyka okrêtowa (EO) 4-letnie studia o specjalnoœci: - mechatronika systemów energetycznych (MSE) Studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 2-letnie studia o specjalnoœci: - budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych (BiEMSE) 5

6 Wydzia³ In ynieryjno-ekonomiczny Transportu Oferta kszta³cenia w roku akademickim 2011/2012 Studia stacjonarne pierwszego stopnia (in ynierskie) Rekrutacja na studia prowadzona jest na poni sze kierunki. Wybór specjalnoœci dokonywany bêdzie w IV semestrze nauki. KIERUNEK: TRANSPORT 3,5-letnie studia o specjalnoœciach: - eksploatacja portów i floty morskiej (EPiFM) - egluga œródl¹dowa ( Œ) - logistyka transportu zintegrowanego (LTZ) - ubezpieczenia transportowe (UT) - ekologistyka (E) KIERUNEK: LOGISTYKA 3,5-letnie studia o specjalnoœci: - logistyka przedsiêbiorstw (LP) KIERUNEK: ZARZ DZANIE I IN YNIERIA PRODUKCJI 3,5-letnie studia o specjalnoœciach: - logistyka i zarz¹dzanie w europejskim systemie transportowym (LiZwEST) - zarz¹dzanie jakoœci¹ produkcji i transportem zintegrowanym (ZJPiTZ) - informatyka w logistyce (IwL) - zarz¹dzanie przemys³owymi systemami energetycznymi (ZPSE) Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) KIERUNEK: ZARZ DZANIE I IN YNIERIA PRODUKCJI 1,5-roczne studia o specjalnoœci: - logistyka i zarz¹dzanie w europejskim systemie transportowym (LiZwEST) KIERUNEK: TRANSPORT 1,5-roczne studia o specjalnoœci: - systemy transportu zintegrowanego 6

7 Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (in ynierskie) Rekrutacja na studia prowadzona jest na poni sze kierunki. Wybór specjalnoœci dokonywany bêdzie w IV semestrze nauki. KIERUNEK: TRANSPORT 3,5-letnie studia o specjalnoœciach: - logistyka transportu zintegrowanego (LTZ) - ekologistyka (E) - egluga œródl¹dowa ( Œ) - ubezpieczenia transportowe (UT) KIERUNEK: LOGISTYKA 3,5-letnie studia o specjalnoœci: - logistyka przedsiêbiorstw (LP) KIERUNEK: ZARZ DZANIE I IN YNIERIA PRODUKCJI 3,5-letnie studia o specjalnoœciach: - logistyka i zarz¹dzanie w europejskim systemie transportowym (LiZwEST) - zarz¹dzanie jakoœci¹ produkcji i transportem zintegrowanym (ZJPiTZ) - informatyka w logistyce (IwL) - zarz¹dzanie przemys³owymi systemami energetycznymi (ZPSE) Studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) KIERUNEK: TRANSPORT 1,5-roczne studia o specjalnoœci: - systemy transportu zintegrowanego KIERUNEK: ZARZ DZANIE I IN YNIERIA PRODUKCJI 1,5-roczne studia o specjalnoœci: - logistyka i zarz¹dzanie w europejskim systemie transportowym (LiZwEST) 7

8 Warunki przyjmowania na studia stacjonarne I stopnia w roku akademickim 2011/2012 Na wszystkich wydzia³ach rekrutacja na studia prowadzona jest na okreœlone kierunki. Wybór specjalnoœci dokonywany bêdzie w semestrze wskazanym przez dziekana. Dziekan okreœla i podaje do wiadomoœci studentów, które z oferowanych dla poszczególnych kierunków specjalnoœci bêd¹ uruchomione w danym roku akademickim. Celem odpowiedniego przygotowania oferty kszta³cenia, ju w toku rekrutacji, kandydat wskazuje jedn¹ lub dwie specjalnoœci, na których chcia³by siê kszta³ciæ. Kandydaci ubiegaj¹cy siê o przyjêcie na dany wydzia³ mog¹ równie deklarowaæ drugi kierunek studiów, na jakim chcieliby studiowaæ. W przypadku nieprzyjêcia na wybrany kierunek z powodu braku wolnych miejsc, kandydat uczestniczy w rekrutacji na drugi zadeklarowany kierunek. Je eli po pierwszym naborze zostan¹ na danym kierunku wolne miejsca, mo e byæ og³oszony drugi nabór na ten kierunek. Informacja o terminie ewentualnego drugiego naboru dostêpna bêdzie we w³aœciwych dziekanatach oraz zostanie podana na stronie internetowej uczelni. Kandydaci dokonuj¹ rejestracji poprzez stronê internetow¹ uczelni: w zak³adce REKRUTACJA. Warunki formalne Podstaw¹ przyjêcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia na poszczególne kierunki jest posiadanie œwiadectwa dojrza³oœci oraz spe³nienie przez kandydata ni ej okreœlonych warunków rekrutacji (z³o enie wymaganych dokumentów oraz jeœli dotyczy spe³nienie dodatkowych warunków). Rekrutacja - wymagane dokumenty Kandydaci na studia I stopnia sk³adaj¹ w wyznaczonym terminie w dziekanatach w³aœciwych wydzia³ów: 1) podanie o przyjêcie na studia 1 2) orygina³ lub odpis œwiadectwa dojrza³oœci 3) ankietê osobow¹ 2 4) kserokopie obu stron dowodu osobistego 5) szeœæ aktualnych fotografii o wymiarach 3 3,5 x 4,5 cm ; 1 œwiadectwo dojrza³oœci wydane przez Okrêgow¹ Komisjê Egzaminacyjn¹ lub œwiadectwo dojrza³oœci wydane przez szko³ê œredni¹ (tzw. stara matura ) b¹dÿ orygina³ œwiadectwa ukoñczenia szko³y œredniej i dokument jego uznania lub nostryfikacji w kraju 2 lub kserokopie stron paszportu z danymi osobowymi 3 fotografie powinny byæ jednakowe, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego, tj. bez nakrycia g³owy, bez okularów z ciemnymi szk³ami, g³owa w lewym pó³profilu z widocznym ca³ym lewym uchem 8

9 6) w³asnorêcznie podpisane oœwiadczenie kandydata, e w stosunku do jego osoby nie wydano zakazu opuszczania kraju; 7) dowód wp³aty za postêpowanie kwalifikacyjne w wysokoœci okreœlonej Zarz¹dzeniem Rektora AM w Szczecinie. Wp³aty mo na dokonaæ na konto Akademii Morskiej w Szczecinie: Bank PKO SA VII O/Szczecin lub w kasie uczelni (w godz ); 8) zobowi¹zanie rodziców do zwrotu kosztów w razie rezygnacji ze studiów lub skreœlenia z listy studentów z winy studenta za: niezwrócone ksi¹ ki oraz pomoce naukowe (dotyczy wszystkich kandydatów), niewynoszone umundurowanie oraz obowi¹zkowe kursy w Oœrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego (dotyczy kandydatów na kierunki: nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika); 9) zaœwiadczenie lekarskie stwierdzaj¹ce brak przeciwwskazañ do nauki na obranym technicznym kierunku studiów (nie dotyczy kandydatów na kierunki: nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika, na których obowi¹zuj¹ dodatkowe warunki rekrutacji); 10) kandydaci na studia, bêd¹cy obywatelami pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej lub posiadaj¹cy Kartê Polaka, a tak e obywatele innych pañstw, ubiegaj¹cy siê o przyjêcie na studia na podstawie odrêbnych przepisów, dodatkowo zobowi¹zani s¹ do dostarczenia jednego z poni ej wymienionych dokumentów potwierdzaj¹cych znajomoœæ jêzyka polskiego: œwiadectwo ukoñczenia rocznego kursu przygotowawczego do podjêcia nauki w jêzyku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra w³aœciwego do spraw szkolnictwa wy szego, certyfikat znajomoœci jêzyka polskiego wydany przez Pañstwow¹ Komisjê Poœwiadczania Znajomoœci Jêzyka Polskiego jako Obcego, oœwiadczenie, e ich przygotowanie oraz stopieñ znajomoœci jêzyka polskiego pozwalaj¹ na podjêcie studiów w jêzyku polskim. UWAGA: podania kandydatów bez kompletu wymienionych dokumentów nie bêd¹ rozpatrywane. Formularze druków dostêpne s¹ w dziekanatach oraz na stronie internetowej. Dodatkowe warunki rekrutacji Dodatkowe warunki rekrutacji obowi¹zuj¹ wy³¹cznie kandydatów ubiegaj¹cych siê o przyjêcie na studia stacjonarne na kierunki: 9

10 nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika. Dodatkowymi warunkami rekrutacji s¹: 1) posiadanie miêdzynarodowego œwiadec- 4 twa zdrowia marynarza lub 2) wykonanie nieodp³atnych badañ lekarskich i spe³nienie wymagañ do uzyskania miêdzynarodowego œwiadectwa zdrowia marynarza, potwierdzone przez Komisjê Lekarsk¹ AM w Szczecinie; 3) zaliczenie obowi¹zkowej praktyki przygotowawczej realizowanej w Oœrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie. Nieobecnoœæ na praktyce przygotowawczej bez usprawiedliwienia spowoduje skreœlenie z listy przyjêtych. Usprawiedliwienia lub zwolnienia z praktyki przygotowawczej dokonuje dziekan wydzia³u. Badania lekarskie 4 Lista lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badañ profilaktycznych pracowników wykonuj¹cych pracê w warunkach tropikalnych i morskich dostêpna jest w Wojewódzkich Oœrodkach Medycyny Pracy dzia³aj¹cych na terenie ca³ego kraju oraz na stronach internetowych Urzêdów Morskich w Szczecinie i Gdyni Kandydaci na kierunki: nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika, którzy nie posiadaj¹ miêdzynarodowego œwiadectwa zdrowia marynarza, bêd¹ skierowani w trakcie postêpowania rekrutacyjnego na obowi¹zkowe badania lekarskie, w tym: badania laboratoryjne (morfologia, OB, poziom cukru, badanie moczu), przeœwietlenie RTG, badania neurolo- 5 giczne, laryngologiczne, okulistyczne i internistyczne. Badania przeprowadzane bêd¹ w Przychodni Samodzielnego ZOZ Szkó³ Wy - szych w Szczecinie (Al. Wojska Polskiego 97) oraz w Przychodni Akademii Morskiej w Szczecinie (ul. Starzyñskiego 9). Warunkiem przyst¹pienia do badañ lekarskich jest z³o enie dokumentów we w³aœciwym dziekanacie. Kandydaci po otrzymaniu skierowania z dziekanatu zg³aszaj¹ siê na badania lekarskie w dniach od 21 czerwca do 1 lipca 2011 r. Kandydaci, którzy nie wykonaj¹ badañ do dnia 2 lipca, bêd¹ skierowani na badania w dniach: - kierunek nawigacja: 4 8 lipca 2011 r. - kierunki mechatronika oraz mechanika i budowa maszyn: lipca 2011 r. Kryterium rekrutacyjne Konkurs wyników czêœci pisemnej egzaminu maturalnego. 5 Wed³ug przepisów (rozporz¹dzenie MZiOS z dnia r. Dz. U. nr 17 z 1993 r. poz. 80) od za³ogi pok³adowej, tj. od nawigatorów wymagana jest ostroœæ wzroku 0,8D na jedno oko, przy ostroœci drugiego 0,5D (sumarycznie 1,3D), z korekt¹ szk³ami lub soczewkami kontaktowymi dla ka dego oka do 1,0D. Z kolei od mechaników (specjalnoœæ ESO) wymagana jest ostroœæ wzroku co najmniej 0,3D dla ka dego oka, sumarycznie 0,6D dla obu oczu, ale z korekt¹ szk³ami lub soczewkami kontaktowymi co najmniej dla ka dego oka do 0,8D 10

11 W³aœciwa komisja rekrutacyjna tworzy listê rankingow¹ dla ka dego kierunku studiów i ka dej specjalnoœci (jeœli dotyczy), zgodnie z liczb¹ uzyskanych przez kandydata punktów. Kryterium rekrutacyjnym jest liczba punktów przyznawanych kandydatowi za wyniki egzaminu maturalnego uzyskane przez kandydata w czêœci pisemnej. Punktowane s¹ nastêpuj¹ce przedmioty: - matematyka, - fizyka lub fizyka i astronomia, - jêzyk obcy, - jêzyk polski, - geografia, - informatyka. Je eli kandydat zdawa³ na egzaminie maturalnym wiêcej ni jeden jêzyk obcy, brany jest pod uwagê wynik z tego jêzyka, z którego kandydat uzyska³ lepszy wynik. Je eli kandydat nie zdawa³ egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub nie zdawa³ danego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, nie wyklucza to kandydata z toku postêpowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczne z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów w odpowiednim sk³adniku poni - szego wzoru. Liczba punktów obliczana jest zgodnie ze wzorami: 1. Dla kandydatów przedstawiaj¹cych wyniki egzaminu maturalnego od roku szkolnego 2007 /2008: P= p m+2rm p f+2rf p o+2ro p p+2rp 0,2 + 0,2 + 0,15 + 0, p i+2ri p g+2rg + 0,2 + 0, Dla kandydatów przedstawiaj¹cych wyniki egzaminu maturalnego, tzw. nowa matura, uzyskane przed rokiem szkolnym 2007/2008: P= p m+rm p f+rf p o+ro p p+rp 0,2 + 0,2 + 0,15 + 0, p i+ri p g+rg + 0,2 + 0, gdzie: p m, p f, p o, p p, p, i p g to liczba punktów procen- towych uzyskanych przez kandydata w czêœci pisemnej egzaminu maturalnego (tzw. nowa matura ) na poziomie podstawowym, odpowiednio z matematyki, fizyki i astronomii, jêzyka obcego, jêzyka polskiego, informatyki, geografii; r m, r f, r o, r p, r i, r g to liczba punktów procen- towych uzyskanych przez kandydata w czêœci pisemnej egzaminu maturalnego (tzw. nowa 11

12 matura ) na poziomie rozszerzonym, odpowiednio z matematyki, fizyki i astronomii, jêzyka obcego, jêzyka polskiego, informatyki, geografii. Je eli kandydat uzyska³ œwiadectwo maturalne w systemie tzw. starej matury, stopnie uzyskane na egzaminie maturalnym (w czêœci pisemnej lub ustnej) przelicza siê na punkty, zgodnie z poni sz¹ tabel¹: ocena dopuszczajacy dostateczny dobry bardzo dobry celujacy liczba punktów Punkty te stanowi¹ sumê poziomu podstawowego i rozszerzonego w systemie tzw. nowej matury odpowiednie liczniki we wzorze 1. Je eli kandydat zdawa³ dany przedmiot zarówno w czêœci ustnej, jak i pisemnej, do okreœlenia liczby punktów uzyskanych za ten przedmiot nale y wzi¹æ pod uwagê lepszy wynik. Laureaci i finaliœci olimpiad stopnia centralnego przyjmowani s¹ na studia poza konkursem wyników egzaminu maturalnego, po spe³nieniu wymagañ formalnych, zdrowotnych i zaliczeniu praktyki przygotowawczej (jeœli dotyczy). Wa ne informacje i terminy Czynnoœæ miejsce Sk³adanie dokumentów - dziekanat w³aœciwego wydzia³u Z³o enie œwiadectwa 4 dojrza³oœci - dziekanat w³aœciwego wydzia³u Badania lekarskie - Przychodnia Akademii Morskiej w Szczecinie Og³oszenie wyników rekrutacji - tablica og³oszeñ w³aœciwego wydzia³u Data WN do r. WIET do r. WM do r. WN do r. WIET do r. WM do r. W zale noœci od wybranego kierunku WN r. WIET r. WM do r. Informacje dotycz¹ce rekrutacji, tj. przebiegu kwalifikacji, wyników, skierowañ na praktyki, terminów realizacji tych praktyk, dodatkowych og³oszeñ itd. zostan¹ podane na tablicy og³oszeñ dziekanatów odpowiednich wydzia- ³ów oraz na stronie internetowej uczelni w zak³adce REKRUTACJA. 6 Dotyczy kandydatów, którzy nie z³o yli œwiadectwa dojrza³oœci razem z pozosta³ymi dokumentami 12

13 Wyniki rekrutacji kandydaci mog¹ sprawdziæ na stronie internetowej uczelni w zak³adce REKRUTACJA, wprowadzaj¹c PESEL. Bêd¹ równie powiadomieni listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wys³anym na adres korespondencyjny wskazany przez kandydata w trakcie rekrutacji. Kandydaci zakwalifikowani na studia, po og³oszeniu wyników rekrutacji przez Wydzia³ow¹ Komisjê Rekrutacyjn¹, odbywaj¹ w okresie od sierpnia do wrzeœnia 2011 r. obowi¹zkowe szkolenia. Czas trwania szkoleñ zale y od kierunku studiów. Terminy szkoleñ dla poszczególnych grup kandydatów bêd¹ podane przy og³oszeniu wyników rekrutacji. Szkolenia odbywaj¹ siê w Oœrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie (OSRM), ul. Ludowa 7/8. Informacje dodatkowe Warunki socjalno-bytowe Akademia Morska w Szczecinie posiada dwa Studenckie Domy Marynarza, które zapewniaj¹ ponad 900 miejsc studentom mieszkaj¹cym poza Szczecinem. Studenci mog¹ korzystaæ równie ze sto³ówki i bufetów. Podczas rekrutacji istnieje mo liwoœæ skorzystania z odp³atnego zakwaterowania w Studenckich Domach Marynarza: - Korab tel , - Pasat tel Studenci kierunków nawigacja, mechatronika oraz mechanika i budowa maszyn s¹ zobowi¹zani do noszenia mundurów. Studenci w trakcie studiów mog¹ uczestniczyæ w ró nych formach zajêæ pozaobowi¹zkowych. Ko³a naukowe pozwalaj¹ na rozwijanie zainteresowañ zawodowych i badawczych. Istnieje mo liwoœæ uprawiania sportu w 13 sekcjach Uczelnianego Klubu AZS. Akademia dysponuje w³asn¹ p³ywalni¹ i sal¹ gimnastyczn¹. O stypendium socjalne, mieszkaniowe, na wy- ywienie i zapomogi losowe (od pierwszego semestru) oraz o stypendium za wyniki w nauce lub za wyniki w sporcie (od trzeciego semestru) mog¹ ubiegaæ siê studenci spe³niaj¹cy warunki okreœlone w Regulaminie przyznawania, ustalania wysokoœci i wyp³acania œwiadczeñ pomocy materialnej studentom Akademii Morskiej w Szczecinie. W trakcie studiów studenci odbywaj¹ praktyki programowe przewidziane planem i programem kszta³cenia. Najlepsi studenci maj¹ mo liwoœæ odbycia czêœci studiów za granic¹ w ramach europejskiego programu wymiany studentów. 13

14 z Miêdzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania œwiadectw oraz pe³nienia wacht STCW 78, z jej póÿniejszymi zmianami, mog¹ ubiegaæ siê w administracji morskiej o wydanie w³aœciwych dyplomów uprawniaj¹cych do podjêcia pracy na statkach handlowych w egludze miêdzynarodowej i krajowej. Uzyskanie dyplomu uwarunkowane jest odbyciem wymaganej praktyki morskiej. Kierunki zamawiane Praktyki morskie Program nauczania realizowany na wszystkich specjalnoœciach p³ywaj¹cych przewiduje praktyki zawodowe morskie lub l¹dowe, w wymiarze okreœlonym dla danej specjalnoœci. Studenci kierunków: nawigacja (wszystkie specjalnoœci), mechanika i budowa maszyn specjalnoœæ eksploatacja si³owni okrêtowych i eksploatacja okrêtowych urz¹dzeñ napêdowych oraz mechatronika specjalnoœæ elektroautomatyka okrêtowa odbywaj¹ praktyki na statku szkolnym m/v Nawigator XXI oraz na statkach handlowych. Absolwenci tych specjalnoœci po ukoñczeniu studiów i zaliczeniu praktyki morskiej w wymiarze wynikaj¹cym Kierunki zamawiane w Akademii Morskiej w Szczecinie to mechatronika oraz mechanika i budowa maszyn. Akademia Morska w Szczecinie uzyska³a dofinansowanie do projektu obejmuj¹cego: - stypendia na tzw. kierunkach zamawianych w wysokoœci 1000 z³ miesiêcznie, - indywidualne zajêcia wyrównawcze z matematyki i fizyki, - zajêcia specjalistyczne AutoCad 2D oraz programowanie sterowników PLC, - p³atne sta e zagraniczne. Stypendia na kierunkach zamawianych Po zakoñczeniu rekrutacji przygotowana zostanie lista rankingowa studentów. Wybór osób, które otrzymaj¹ stypendia na pierwszym roku 14

15 studiów prowadzony bêdzie w oparciu o œredni¹ ocen ze œwiadectwa maturalnego. W latach póÿniejszych stypendia przyznawane bêd¹ w oparciu o œredni¹ ocen z egzaminów i zaliczeñ uzyskanych w toku studiów. Stypendium przyznawane bêdzie na 9 miesiêcy (ca³y rok studiów), z wyj¹tkiem IV roku studiów, na którym przyznawane bêdzie na 6 miesiêcy. Wysokoœæ stypendium wynosiæ bêdzie 1000 z³ miesiêcznie na osobê. Przewidziano: a) mechatronika 16 stypendiów (maks. 50% studentów), b) mechanika i budowa maszyn 42 stypendia (maks. 40% studentów). Indywidualne zajêcia wyrównawcze z matematyki i fizyki Na pierwszym roku dla wszystkich studentów kierunków zamawianych przeprowadzony zostanie test sprawdzaj¹cy ich wiedzê z matematyki i fizyki. Studenci z najs³abszymi wynikami objêci zostan¹ bezp³atnymi, indywidualnymi zajêciami wyrównawczymi. Zajêcia specjalistyczne AutoCAD 2D oraz programowanie sterowników Prowadzone bêd¹ bezp³atne: - szkolenia z obs³ugi programu AutoCAD 2D na II roku - zajêcia z programowania sterowników PLC na III roku Sta e zagraniczne W ramach projektu przewidziano 10 sta y zagranicznych dla studentów. Ka dy sta trwaæ bêdzie 1 miesi¹c. W tym czasie studenci bêd¹ pracowaæ 24 godziny w tygodniu. Za odbycie sta u studentowi przys³uguje wynagrodzenie w wysokoœci 2850 z³ brutto. Wyjazdy na sta e organizowane bêd¹ w przerwie wakacyjnej na II i III roku studiów. Wybór osób do udzia³u w sta ach zagranicznych odbêdzie siê na podstawie dwóch kryteriów: wyników w nauce i znajomoœci jêzyka kraju, w którym ma siê odbyæ sta lub jêzyka angielskiego. 15

16 Warunki przyjmowania na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2011/2012 Podstaw¹ przyjêcia na studia stacjonarne II stopnia na poszczególne kierunki jest ukoñczenie studiów I stopnia na danym lub pokrewnym kierunku (tytu³ in yniera lub równorzêdny) oraz spe³nienie poni szych warunków rekrutacji. Kryterium rekrutacyjnym w przypadku studiów II stopnia jest wynik studiów I stopnia obliczony jako suma trzech sk³adowych: - œrednia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeñ uzyskanych w ci¹gu ca³ego okresu studiów I stopnia pomno- ona przez wspó³czynnik 0,5; - ocena pracy in ynierskiej pomno ona przez wspó³czynnik 0,25; - ocena egzaminu in ynierskiego pomno- ona przez wspó³czynnik 0,25. W ramach limitu miejsc na dany kierunek na studia zostaj¹ przyjête osoby, które uzyska³y najlepsze wyniki studiów I stopnia i spe³ni³y warunki formalne. W przypadku studiów stacjonarnych II stopnia kierunek mechanika i budowa maszyn, specjalnoœæ computer aided engineering (studia w jêzyku angielskim realizowane wraz z Fachhochschule Flensburg) kandydatów obowi¹zuje test z jêzyka angielskiego. Z testu s¹ zwolnieni kandydaci: - dla których jêzyk angielski jest jêzykiem ojczystym, - którzy przed³o yli certyfikat Cambridge First Certificate, - którzy ukoñczyli studia I stopnia w jêzyku angielskim, - którzy na egzaminie koñcowym z jêzyka angielskiego w ramach studiów I stopnia uzyskali ocenê co najmniej dobr¹. Informacje dotycz¹ce rekrutacji, tj. przebiegu kwalifikacji, wyników itp. zostan¹ podane na tablicy og³oszeñ dziekanatów odpowiednich wydzia³ów. Wymagane dokumenty Kandydaci na studia II stopnia powinni z³o yæ w wyznaczonym terminie w dziekanatach w³aœciwych wydzia³ów: 1) podanie o przyjêcie na studia, 2) ankietê osobow¹, 3) odpis dyplomu ukoñczenia studiów pierwszego stopnia (w przypadku uzyskania dyplomu ukoñczenia studiów I stopnia za granic¹ nale y z³o yæ dokument jego uznania lub nostryfikacji w kraju), 4) œwiadectwo dojrza³oœci, 5) trzy fotografie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, 16

17 Warunki przyjmowania na studia niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2011/2012 Wymagane dokumenty 6) zaœwiadczenie lekarskie stwierdzaj¹ce brak przeciwwskazañ do nauki na obranym technicznym kierunku studiów, 7) kserokopie obu stron dowodu osobistego, 8) dowód wp³aty za postêpowanie kwalifikacyjne w wysokoœci okreœlonej Zarz¹dzeniem Rektora AM w Szczecinie. Wp³aty mo na dokonaæ na konto Akademii Morskiej w Szczecinie: Bank PKO SA VII O/Szczecin lub w kasie uczelni (w godz ). Osoby ubiegaj¹ce siê o przyjêcie na studia niestacjonarne sk³adaj¹ we w³aœciwym dziekanacie nastêpuj¹ce dokumenty: 1) podanie o przyjêcie na studia, 2) ankietê osobow¹, 7 3) orygina³ lub odpis œwiadectwa dojrza³oœci, 8 4) kserokopie obu stron dowodu osobistego, 5) szeœæ aktualnych fotografii o wymiarach 9 3,5 x 4,5 cm, 6) w³asnorêcznie podpisane oœwiadczenie kandydata, e w stosunku do jego osoby nie wydano zakazu opuszczania kraju, 7) dowód wp³aty za postêpowanie kwalifikacyjne w wysokoœci okreœlonej Zarz¹dzeniem Rektora AM w Szczecinie. Wp³aty mo na dokonaæ na konto Akademii Morskiej w Szczecinie: 7 œwiadectwo dojrza³oœci wydane przez Okrêgow¹ Komisjê Egzaminacyjn¹ lub œwiadectwo dojrza³oœci wydane przez szko³ê œredni¹ (tzw. stara matura ) b¹dÿ orygina³ œwiadectwa ukoñczenia szko³y œredniej i dokument jego uznania lub nostryfikacji w kraju 8 lub kserokopie stron paszportu z danymi osobowym 9 fotografie powinny byæ jednakowe, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego, tj. bez nakrycia g³owy, bez okularów z ciemnymi szk³ami, g³owa w lewym pó³profilu z widocznym ca³ym lewym uchem 17

18 Bank PKO SA VII O/Szczecin lub w kasie uczelni (w godz ), 8) zaœwiadczenie lekarskie stwierdzaj¹ce brak przeciwwskazañ do nauki na obranym technicznym kierunku studiów (nie dotyczy kandydatów na kierunki: nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika), 9) miêdzynarodowe œwiadectwo zdrowia ma- 10 rynarza (dotyczy kandydatów na kierunki: nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika) 10) kandydaci na studia, bêd¹cy obywatelami pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej lub posiadaj¹cy Kartê Polaka, a tak e obywatele innych pañstw ubiegaj¹cy siê o przyjêcie na studia na podstawie odrêbnych przepisów, dodatkowo zobowi¹zani s¹ do dostarczenia jednego z poni ej wymienionych dokumentów potwierdzaj¹cych znajomoœæ jêzyka polskiego: œwiadectwo ukoñczenia rocznego kursu przygotowawczego do podjêcia nauki w jêzyku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra w³aœciwego do spraw szkolnictwa wy szego, 10 Lista lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badañ profilaktycznych pracowników wykonuj¹cych pracê w warunkach tropikalnych i morskich dostêpna jest w Wojewódzkich Oœrodkach Medycyny Pracy dzia³aj¹cych na terenie ca³ego kraju oraz na stronach internetowych Urzêdów Morskich w Szczecinie i Gdyni certyfikat znajomoœci jêzyka polskiego wydany przez Pañstwow¹ Komisjê Poœwiadczania Znajomoœci Jêzyka Polskiego jako Obcego, oœwiadczenie, e ich przygotowanie oraz stopieñ znajomoœci jêzyka polskiego pozwalaj¹ na podjêcie studiów w jêzyku polskim. Terminy sk³adania dokumentów Wydzia³ Nawigacyjny studia I stopnia - kierunki: geodezja i kartografia, informatyka - do r. og³oszenie wyników rekrutacji: r. studia I i II stopnia - kierunek nawigacja - do r. og³oszenie wyników rekrutacji: r. Wydzia³ Mechaniczny studia I stopnia - do r. og³oszenie wyników rekrutacji: r. studia II stopnia - do r. og³oszenie wyników rekrutacji: r. 18

19 Wydzia³ In ynieryjno-ekonomiczny Transportu - do r. og³oszenie wyników rekrutacji: r. Studia niestacjonarne s¹ odp³atne. Wysokoœæ op³aty za studia jest okreœlana zarz¹dzeniem Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie. Pierwsz¹ op³atê za I rok studiów nale y wnieœæ w wysokoœci minimum 50% op³aty rocznej. Istnieje mo liwoœæ wniesienia drugiej czêœci op³aty w ratach. Op³aty za studia dokonuje siê na indywidualne subkonto oraz w terminach podanych w umowie (po przyjêciu na studia). Sesja zjazdowa na kierunkach nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika odbywa siê w ci¹gu 7 10 tygodni, w okresie miêdzy koñcem stycznia a koñcem marca. Sesje zjazdowe kierunków geodezja i kartografia, informatyka, zarz¹dzanie i in ynieria produkcji, logistyka oraz transport organizowane s¹ co dwa tygodnie od paÿdziernika 2011 r. do lipca 2012 roku. Warunkiem ukoñczenia studiów niestacjonarnych o specjalnoœci transport morski jest odbycie 12-miesiêcznej praktyki morskiej na stanowiskach pok³adowych, o specjalnoœci eksploatacja si³owni okrêtowych 6-miesiêcznej praktyki w si³owni okrêtowej, o specjalnoœci elektroautomatyka okrêtowa 12-miesiêcznej praktyki w dziale maszynowym, a o specjalnoœci eksploatacja okrêtowych urz¹dzeñ napêdowych i elektroenergetycznych praktyki 6-miesiêcznej. Wymienione praktyki student studiów niestacjonarnych organizuje we w³asnym zakresie, pod nadzorem uczelni. Studenci studiów niestacjonarnych mog¹ ubiegaæ siê o stypendium socjalne i na wy ywienie oraz zapomogi losowe (od pierwszego roku) i stypendium za wyniki w nauce lub za wyniki w sporcie (od drugiego roku), jeœli spe³niaj¹ warunki okreœlone w Regulaminie przyznawania, ustalania wysokoœci i wyp³acania œwiadczeñ pomocy materialnej studentom Akademii Morskiej w Szczecinie. 19

20 Studia podyplomowe w roku akademickim 2011/2012 Inspekcje morskie FSC, PSC Pilota morski Informacje o naborze na studia podyplomowe zamieszczone bêd¹ na stronie internetowej Wydzia³u Nawigacyjnego od stycznia 2011 roku. Górnictwo morskie (eksploracja i eksploatacja zasobów dna morskiego) Uruchomienie w 2012 roku. Transport LNG i eksploatacja terminali Studia podyplomowe Transport LNG i eksploatacja terminali przeznaczone s¹ dla osób z wykszta³ceniem wy szym, pragn¹cych specjalizowaæ siê w problematyce transportu l¹dowego LNG i eksploatacji l¹dowych terminali roz³adunkowych LNG. Organizowane s¹ przez: Wydzia³ Mechaniczny Akademii Morskiej w Szczecinie przy wspó³pracy z Wydzia³em Wiertnictwa Nafty i Gazu Akademii Górniczo- -Hutniczej w Krakowie. Studia obejmuj¹ dwa semestry (od lutego 2011 r. do koñca lutego 2012 r.). Zajêcia (210 godzin) w formie wyk³adów, æwiczeñ oraz zajêæ laboratoryjnych odbywaj¹ siê dwa razy w miesi¹cu (pi¹tki po godz. 14 i soboty) w Akademii Morskiej w Szczecinie. Przewidziane s¹ tak e minimum 3 zjazdy w Krakowie w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis³awa Staszica. UWAGA! Dojazd, noclegi oraz wy ywienie pokrywa s³uchacz na koszt w³asny. Absolwenci uzyskuj¹ œwiadectwo ukoñczenia studiów podyplomowych, wystawione przez Akademiê Morsk¹ w Szczecinie (Wydzia³ Mechaniczny), przy zaznaczeniu wspó³pracy z Wydzia³em Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wymagane dokumenty - kwestionariusz osobowy s³uchacza, - odpis dyplomu lub potwierdzon¹ kserokopiê dyplomu ukoñczenia szko³y wy szej, - pokwitowanie wp³aty wpisowego w wysokoœci 150,00 z³ dla I edycji studiów, - dwa zdjêcia legitymacyjne. Dokumenty w terminie od 3 stycznia 2011 do 11 lutego 2011 roku nale y przes³aæ poczt¹ na adres: Dziekanat Wydzia³u Mechanicznego Akademia Morska w Szczecinie 20

21 ul. Wa³y Chrobrego Szczecin z dopiskiem Studia Podyplomowe LNG lub elektronicznie na adres: lub z³o yæ osobiœcie: - w dziekanacie Wydzia³u Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie ul. Wa³y Chrobrego 1 2, pok. 174 lub 175, w godz. od w sekretariacie studiów podyplomowych Transport LNG i eksploatacja terminali Akademia Morska w Szczecinie ul. Wa³y Chrobrego 1 2, pok. 161 Op³aty za studia Ca³kowity koszt studiów wynosi 6500,00 z³ i pozostaje niezmienny w trakcie studiów. Kwota mo e byæ roz³o ona na dwie równe raty, p³atne w terminach: - I rata do 25 lutego 2011 r. - II rata do 7 paÿdziernika 2011 r. Nale noœæ za studia nale y wp³acaæ na konto: Akademia Morska w Szczecinie PKO SA VII O/Szczecin z dopiskiem: studia podyplomowe Transport LNG i eksploatacja terminali. Zarz¹dzanie i Auditing w Ochronie Œrodowiska Studia podyplomowe Zarz¹dzanie i Auditing w Ochronie Œrodowiska przeznaczone s¹ dla urzêdników z pionów ochrony œrodowiska w administracji pañstwowej, samorz¹dowej i zak³adowej, pracowników podmiotów gospodarczych, firm prywatnych, instytucji wspieraj¹cych przedsiêbiorczoœæ oraz zajmuj¹cych siê edukacj¹ w zakresie ekologii i ochrony 21

22 œrodowiska oraz wszystkich zainteresowanych mo liwoœci¹ podniesienia swoich kwalifikacji w zakresie ochrony œrodowiska. Studia obejmuj¹ dwa semestry. Zajêcia dydaktyczne (ok. 180 godzin) w formie wyk³adów, æwiczeñ oraz zajêæ terenowych odbywaj¹ siê w soboty i niedziele w salach Wydzia³u In ynieryjno-ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. H. Pobo nego 11. Planowane pierwsze zajêcia 30 paÿdziernika 2011 roku. Absolwenci uzyskuj¹: - dyplom studiów podyplomowych, - certyfikat audytora wewnêtrznego Systemu Zarz¹dzania Œrodowiskowego wg PN-EN ISO Wymagane dokumenty - podanie na studia, - kwestionariusz osobowy, - kserokopia dowodu osobistego, - odpis dyplomu wy szej uczelni (in ynier, licencjat, magister), - kopia dowodu wp³aty ca³oœci lub pierwszej raty za studia. Dokumenty nale y sk³adaæ do 16 paÿdziernika 2011 roku. Liczba miejsc ograniczona. Dokumenty nale y z³o yæ lub przes³aæ na adres: Akademia Morska w Szczecinie Instytut In ynierii Transportu (pok. 21) ul. H. Pobo nego11, Szczecin lub na adres sekretariatu studiów podyplomowych: Akademia Morska w Szczecinie Instytut In ynierii Transportu Zak³ad Technologii Transportu Zintegrowanego (pok. 205 A) ul. H. Pobo nego 11, Szczecin tel.: Op³aty za studia - wpisowe: 50 z³, - czesne (2 semestry): 3450 z³ op³ata mo e byæ roz³o ona na 2 raty. Op³at nale y dokonaæ po uzyskaniu informacji o przyjêciu na studia podyplomowe w terminach: - I rata - do 30 paÿdziernika II rata - do 28 lutego 2012 r. Pieni¹dze nale y przelaæ na konto: Bank PEKO SA VII O/Szczecin z adnotacj¹ Za Studia Podyplomowe ZAOS. 22

23 Kariera zawodowa absolwenta Wydzia³u Nawigacyjnego Kierunek: nawigacja START studia I stopnia 4 lata (w tym praktyka morska) dyplom in yniera studia II stopnia 1,5 roku dyplom magistra in yniera kariera na l¹dzie uzupe³nienie praktyki morskiej (do 12 miesiêcy) dyplom oficera wachtowego np.: w jednostkach organizacyjnych zwi¹zanych z eglug¹ oraz szeroko rozumian¹ gospodark¹ morsk¹, ze szczególnym uwzglêdnieniem s³u b kontroli ruchu, wydzia³ów bezpieczeñstwa eglugi, urzêdów morskich itp. kariera morska dyplom kapitana eglugi wielkiej Przyk³adowe zarobki: kadet (student) marynarz ok. 500 euro ok euro oficer pok³adowy starszy oficer kapitan ponad 2000 euro ponad 3000 euro ponad 5000 euro 23

24 Kariera zawodowa absolwenta Wydzia³u Nawigacyjnego Kierunki: transport, geodezja i kartografia, informatyka START studia I stopnia 3,5 roku in ynierskie studia II stopnia 1,5 roku magisterskie kariera na l¹dzie np.: projektowanie, eksploatacja i organizacja transportu, nadzór techniczny nad systemami transportowymi; wdra anie, eksploatacja, projektowanie systemów nawigacyjnych; kariera geodezyjna, systemy informacji przestrzennej, ochrona œrodowiska i rozwój regionalny; kariera informatyczna, projektowanie systemów informatycznych, administrowanie bazami danych, sieciami. 24

25 Kariera zawodowa absolwenta Wydzialu Mechanicznego Kierunek: mechanika i budowa maszyn START studia I stopnia 4 lata ESO/EOUNiE (w tym praktyka morska 6 miesiêcy) dyplom in yniera studia I stopnia 3,5 roku DiRMiUO (w tym praktyka) dyplom in yniera studia I stopnia 3,5 roku OŒwEFiP (w tym praktyka) dyplom in yniera studia II stopnia 1,5 roku dyplom magistra in yniera uzupelnienie praktyki morskiej (do 6 miesiêcy ESO, do 18 miesiêcy DiRMiUO i OŒwEFiP) dyplom oficera mechanika wachtowego kariera morska dyplom starszego oficera mechanika okrêtowego kariera l¹dowa np.: w s³u bach nadzoru technicznego armatorów, w s³u bach towarzystw klasyfikacyjnych i s³u bach dozoru technicznego zak³adów przemys³owych, serwisach technicznych firm przemys³u maszynowego, administracji morskiej, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych zwi¹zanych z przemys³em okrêtowym i maszynowym, firmach konsultacyjnych i doradztwa przemys³u maszynowego kariera l¹dowa np.: w laboratoriach badawczych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronê œrodowiska na ró nych szczeblach administracji pañstwowej, w przedsiêbiorstwach armatorskich, stoczniowych, portach; opracowywanie planów badañ w zakresie ochrony œrodowiska, przeprowadzanie badañ z wykorzystaniem odpowiedniej aparatury oraz opracowywanie i interpretacja uzyskanych wyników badañ Przyk³adowe zarobki: kadet (student) motorzysta ok. 500 euro ponad 1000 euro oficer mechanik starszy oficer mechanik ponad 3000 euro ponad 5000 euro 25

26 Kariera zawodowa absolwenta Wydzialu Mechanicznego Kierunek: mechatronika START studia I stopnia 4 lata EO (w tym praktyka morska 6 miesiêcy) dyplom in yniera studia I stopnia 3,5 roku MSE (w tym praktyka) dyplom in yniera studia II stopnia 1,5 roku dyplom magistra in yniera na kierunku mechanika i budowa maszyn uzupe³nienie praktyki morskiej (do 12 miesiêcy) kariera na l¹dzie dyplom elektroautomatyka okrêtowego kariera morska np.: w stoczniach remontowych i produkcyjnych, zakladach przemyslu maszynowego, slu bach nadzoru, serwisach, instytucjach klasyfikacyjnych i nadzorczych, s³u bach technicznych armatorów, firmach diagnostycznych i remontowych Przyk³adowe zarobki: elektroautomatyk ponad 3000 euro 26

27 Kariera zawodowa absolwenta Wydzialu In ynieryjno-ekonomicznego Transportu START studia II stopnia 1,5 roku kierunek: zarz¹dzanie i in ynieria produkcji dyplom magistra in yniera studia I stopnia 3,5 roku (w tym praktyka w Polsce, za granic¹), dyplom in yniera kariera na l¹dzie (wszystkie specjalnoœci) technomenad erowie w Polsce i Unii Europejskiej kariera w egludze œródl¹dowej w Polsce i Unii Europejskiej specjaliœci z zakresu logistyki, transportu, zarz¹dzania produkcj¹, zarz¹dzania jakoœci¹ znajduj¹ zatrudnienie na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej, m.in.: w przedsiêbiorstwach spedycyjnych, logistycznych, transportowych, informatycznych, produkcyjnych, w sektorze gospodarki morskiej (zarz¹dy portów, firmy prze³adunkowe) i w firmach turystycznych (turystyka wodna). dalsze kszta³cenie w Polsce lub Unii Europejskiej dyplom Master of Business Administration (MBA), studia podyplomowe, studia III stopnia (doktoranckie) Przyk³adowe zarobki: in ynier ponad 2000 euro marynarz ( Œ) ponad 1500 euro 27

28 Dziekanat Wydzia³u Nawigacyjnego ul. Wa³y Chrobrego 1 2, Szczecin tel.: , sekretariat faks: tel._ rekrutacja tel.: , studia stacjonarne tel.: , studia niestacjonarne Dziekanat Wydzia³u Mechanicznego ul. Wa³y Chrobrego 1 2, Szczecin tel.: , studia stacjonarne tel.: , studia niestacjonarne faks: Dziekanat Wydzia³u In ynieryjno Ekonomicznego Transportu ul. Henryka Pobo nego 11, Szczecin tel.: , studia stacjonarne tel.: , studia niestacjonarne faks:

Informator. Akademia Morska. w Szczecinie. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2012/2013

Informator. Akademia Morska. w Szczecinie. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2012/2013 Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2012/2013 Akademia Morska w Szczecinie Wydzia³ Nawigacyjny Oferta kszta³cenia w roku akademickim 2012/2013 Studia stacjonarne pierwszego stopnia (in

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska. w Szczecinie. Informator. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014. Warunki rekrutacji

Akademia Morska. w Szczecinie. Informator. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014. Warunki rekrutacji Akademia Morska w Szczecinie Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014 Wydzia³ Nawigacyjny Wydzia³ Mechaniczny Wydzia³ In ynieryjno-ekonomiczny Transportu Warunki rekrutacji Studia

Bardziej szczegółowo

Informator. Akademia Morska. w Szczecinie. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2012/2013

Informator. Akademia Morska. w Szczecinie. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2012/2013 Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2012/2013 Akademia Morska w Szczecinie Wydział Nawigacyjny Oferta kształcenia w roku akademickim 2012/2013 Studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)

Bardziej szczegółowo

MISJA UCZELNI I JEJ MIEJSCE W REGIONIE I KRAJU

MISJA UCZELNI I JEJ MIEJSCE W REGIONIE I KRAJU Otwarte, pierwsze w tej kadencji posiedzenie Senatu Politechniki Opolskiej odby³o siê 10 stycznia 2001 roku. Poprzedzi³o je wystosowane przez rektora zaproszenie adresowane do wszystkich osób z grona spo³ecznoœci

Bardziej szczegółowo

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA AKTYWIZACJA

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA AKTYWIZACJA BEZROBOTNI POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA AKTYWIZACJA Poznaj Swoje Prawa WYDANIE XIII WYDANIE I REDAKCJA: Stowarzyszenie Klon/Jawor ul. Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa tel. (22) 828 91 28 fax (22) 828 91

Bardziej szczegółowo

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA BEZROBOTNI POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA Poznaj Swoje Prawa WYDANIE XII WYDANIE I REDAKCJA: Stowarzyszenie Klon/Jawor ul. Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa tel. (22) 828 91 28 fax (22) 828 91 29 e-mail: klon@klon.org.pl

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Wy szej Szko³y Finansów Informatyki im. prof. J. Chechliñskiego

Zapraszamy do Wy szej Szko³y Finansów Informatyki im. prof. J. Chechliñskiego Szanowni Pañstwo, Drodzy kandydaci na studia, Rozpoczynaj¹c nowy etap w swoim yciu, zadajecie sobie zapewne pytania: któr¹ Uczelniê wybraæ, która spe³ni Wasze wymagania i oczekiwania. Wybór odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

Moja edukacja, moja przysz³oœæ

Moja edukacja, moja przysz³oœæ Marcin Rosiñski Moja edukacja, moja przysz³oœæ Poradnik dla maturzystów Wydawnictwo dofinansowane z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (Program Operacyjny Kapita³ Ludzki, Dzia³anie 9.1.2) w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SZCZECINKU

STAROSTWO POWIATOWE W SZCZECINKU Nowe kierunki kszta³cenia proponowane w roku szkolnym 2007/2008 Technika Zawodowe 4 letnie przygotowuj¹ce do zawodów: STAROSTWO POWIATOWE W SZCZECINKU technik weterynarii Zespó³ Szkó³ im. Stanis³awa Staszica

Bardziej szczegółowo

Obywatelstwo europejskie. Pytania i odpowiedzi

Obywatelstwo europejskie. Pytania i odpowiedzi Obywatelstwo europejskie. Pytania i odpowiedzi Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa Fundacja im. Stefana Batorego ul. Sapie yñska 10 a 00-215 Warszawa tel. 48-22 5360200 fax 48-22 5360220 batory@batory.org.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo

nr 12, czerwiec 2007 r.

nr 12, czerwiec 2007 r. Biuletyn Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Rzeszowie EUROPEJSKI FUNDUSZ SPO ECZNY NA PODKARPACIU Struktura projektu narzêdzie planowania i zarz¹dzania str. 3-5 Nowy Kszta³t Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO N o 4 (70) kwiecieñ 2007 PROGRAMÓW BADAWCZYCH UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE http://www.grantyeuropejskie.pl Pismo wydawane przez KPK i Poznañski Park Naukowo

Bardziej szczegółowo

Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI

Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI Prz e czytaj, j e œ l i sz ukasz p ra cy Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI P rz eczyt aj, jeœl i s z u kasz p r ac y Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI PORADNIK praca gdzie

Bardziej szczegółowo

Informator na rok szkolny 2014/2015

Informator na rok szkolny 2014/2015 Oferta edukacyjna tarnowskich szkó³ ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015 1 Nak³ad: 700 szt. Druk: Zak³ady Graficzne Drukarz Sp. z o.o. 33-100 Tarnów, ul. Braci Saków 5 tel. 14 621-22-46, tel./fax

Bardziej szczegółowo

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie Gazeta Politechniki Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego ukasiewicza Wybory na now¹ kadencjê - s. 3 Akredytacja dla technologii chemicznej - s. 4 4 (100) kwiecieñ 2002 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 99 nr 1 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Projekt Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach

Projekt Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Projekt Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. C Z O W I E K N A

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki prowadzenia rachunków i œwiadczenia us³ug przez Powszechn¹ Kasê Oszczêdnoœci Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo.

Ogólne warunki prowadzenia rachunków i œwiadczenia us³ug przez Powszechn¹ Kasê Oszczêdnoœci Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo. 1 Ogólne warunki prowadzenia rachunków i œwiadczenia us³ug przez Powszechn¹ Kasê Oszczêdnoœci Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo. Rozdzia³ 1 Postanowienia ogólne.......................................2

Bardziej szczegółowo

szansê na uporz¹dkowanie licznych nieprawid³owoœci,

szansê na uporz¹dkowanie licznych nieprawid³owoœci, Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, To prawda, e nasz samorz¹d zawodowy powsta³ w wyj¹tkowo trudnym dla budownictwa okresie, kiedy to wiêkszoœæ z nas, walcz¹c o przetrwanie, boryka siê z coraz to innymi

Bardziej szczegółowo

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych Andrzej Michalik Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych 1 Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych Copyright 2004 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W POŒREDNICTWIE PRACY DZIA ANIA PODEJMOWANE I REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE URZÊDY PRACY

DOBRE PRAKTYKI W POŒREDNICTWIE PRACY DZIA ANIA PODEJMOWANE I REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE URZÊDY PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY Roksana Ciesielska Zofia Gajewska Jolanta Labok-Wardza³a Agnieszka Milczarek Anna Radwan DOBRE PRAKTYKI W POŒREDNICTWIE PRACY DZIA ANIA

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Wydawca: ódzka Okrêgowa Izba In ynierów Budownictwa, 90-007 ódź, pl. Komuny Paryskiej 5a, tel. (042) 632 97 39, fax (042) 630 56 39, www.lod.piib.org.pl, e-mail: lod@piib.org.pl.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY

PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY Tomasz Rutkowski PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY Informator Warszawa 2006 Copyright G³ówny Inspektorat Pracy 2005 Wydanie drugie PAÑSTWOWA INSPEKCJA PRACY G ÓWNY INSPEKTORAT PRACY Departament Informacji

Bardziej szczegółowo

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe Katarzyna Szymura 3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe STRESZCZENIE Artyku³ pt. Analiza uwarunkowañ

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŒCI DORADZTWO KUPNO SPRZEDA WYNAJEM

NIERUCHOMOŒCI DORADZTWO KUPNO SPRZEDA WYNAJEM NIERUCHOMOŒCI DORADZTWO KUPNO SPRZEDA WYNAJEM NADARZYN I OKOLICE NADARZYN - NIERUCHOMOŒCI ul. Warszawska 3A, Nadarzyn; tel./fax (022) 739 92 66 tel. kom. 0-601 37 62 99; e-mail: biuro@n-n.pl BIURO OBS

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA X Za³¹czniki ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU

ROZDZIA X Za³¹czniki ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ZA CZNIK 2 UCHWA A W AŒCIWEGO ORGANU STANOWI CEGO PEKAES O EMISJI PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH I WPROWADZENIU ICH DO PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIÊBIORCÓW PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH URZ D KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Wydawca Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej Al. Ujazdowskie 9, 00-918 Warszawa http://www.ukie.gov.pl

Bardziej szczegółowo