Informator. Akademia Morska. w Szczecinie. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator. Akademia Morska. w Szczecinie. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2012/2013"

Transkrypt

1 Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2012/2013 Akademia Morska w Szczecinie

2 Wydział Nawigacyjny Oferta kształcenia w roku akademickim 2012/2013 Studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) 4-letnie studia na kierunku NAWIGACJA Kandydaci przyjmowani są na kierunek, a wybór specjalności kształcenia* nastąpi w trakcie III semestru nauki: transport morski (TM) połowy morskie (PM) inżynieria ruchu morskiego (IRM) pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne (PHiON) ratownictwo (RAT) morskie systemy informatyczne (MSI) eksploatacja jednostek pływających offshore (OFF) transport morski i śródlądowy (TMiŚ) górnictwo morskie (GM) 3,5-letnie studia na kierunku TRANSPORT Kandydaci przyjmowani są na kierunek, a wybór specjalności kształcenia* nastąpi w trakcie III semestru nauki: - inżynieria bezpieczeństwa transportu morskiego (IBTM) - technologie i systemy nawigacyjne (TiSN) 3,5-letnie studia na kierunku GEODEZJA I KARTOGRAFIA specjalność kształcenia: geoinformatyka (G) 3,5-letnie studia na kierunku INFORMATYKA specjalność kształcenia: informatyka morska (IM) Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) 1,5-roczne studia na kierunku NAWIGACJA specjalność kształcenia: transport morski (TM) * Decyzję o uruchomieniu specjalności kształcenia podejmie dziekan. 2

3 Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) 4-letnie studia na kierunku NAWIGACJA specjalność kształcenia: transport morski (TM) 4-letnie studia na kierunku GEODEZJA I KARTOGRAFIA specjalność kształcenia: geoinformatyka (G) 3,5-letnie studia na kierunku INFORMATYKA specjalność kształcenia: informatyka morska (IM) Studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) 2-letnie studia na kierunku NAWIGACJA specjalność kształcenia: transport morski (TM) 2-letnie studia na kierunku NAWIGACJA specjalność kształcenia: transport morski (TM) studia w języku angielskim 3

4 Wydział Mechaniczny Oferta kształcenia w roku akademickim 2012/2013 Studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) Kandydaci przyjmowani są na kierunki, a wybór specjalności nastąpi po II semestrze nauki. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 4-letnie studia o specjalnościach: eksploatacja okrętowych urządzeń napędowych i elektroenergetycznych (EOUNiE) eksploatacja siłowni okrętowych (ESO) Kierunki dyplomowania: układy napędowe z silnikami tłokowymi napędy turbinowe eksploatacja zbiornikowców eksploatacja chemikaliowców eksploatacja chłodnicowców eksploatacja gazowców komputerowe systemy sterowania siłownią okrętową elektroenergetyka okrętowa i systemy sterowania diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych (DiRMiUO) 3,5-letnie studia o specjalnościach: diagnostyka i remonty siłowni wiatrowych (DiRSW) ochrona środowiska w eksploatacji floty i portów (OŚwEFiP) KIERUNEK: MECHATRONIKA 4-letnie studia o specjalności: elektroautomatyka okrętowa (EO) 3,5-letnie studia o specjalności: mechatronika systemów energetycznych (MSE) Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 1,5-roczne studia o specjalnościach: - budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych (BiEMSE) 4

5 computer aided marine engineering (studia w j. angielskim prowadzone wspólnie z Fachhochschule Flensburg)* Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) Kandydaci przyjmowani są na kierunki, a wybór specjalności nastąpi po I roku studiów. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 4-letnie studia o specjalności: eksploatacja siłowni okrętowych (ESO) Kierunki dyplomowania: układy napędowe z silnikami tłokowymi napędy turbinowe eksploatacja zbiornikowców eksploatacja chemikaliowców eksploatacja chłodnicowców eksploatacja gazowców komputerowe systemy sterowania siłownią okrętową elektroenergetyka okrętowa i systemy sterowania 4-letnie studia o specjalności: ochrona środowiska w eksploatacji floty i portów (OŚwEFiP) KIERUNEK: MECHATRONIKA 4-letnie studia o specjalności: elektroautomatyka okrętowa (EO) 4-letnie studia o specjalności: mechatronika systemów energetycznych (MSE) Studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 2-letnie studia o specjalności: budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych (BiEMSE) * Po pozytywnej ocenie wniosku oraz decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 5

6 Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Oferta kształcenia w roku akademickim 2012/2013 Studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) Rekrutacja na studia prowadzona jest na poniższe kierunki. Wybór specjalności dokonywany będzie w IV semestrze nauki. KIERUNEK: TRANSPORT 3,5-letnie studia o specjalnościach: eksploatacja portów i floty morskiej (EPiFM) żegluga śródlądowa (ŻŚ) logistyka transportu zintegrowanego (LTZ) ubezpieczenia transportowe (UT) ekologistyka (E) KIERUNEK: LOGISTYKA 3,5-letnie studia o specjalnościach: logistyka przedsiębiorstw (LP) logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym (LiZwEST) informatyka w logistyce (IwL) KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 3,5-letnie studia o specjalnościach: zarządzanie jakością produkcji i usług (ZJPiU) zarządzanie innowacjami w produkcji i usługach (ZIwPiU) systemy bezpieczeństwa w produkcji i usługach (SBwPiU) zarządzanie systemami transportowymi w Europie (ZSTwE) informatyczne systemy zarządzania produkcją (ISZP) zarządzanie przemysłowymi systemami energetycznymi (ZPSE) Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 1,5-roczne studia o specjalności: logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym (LiZwEST) KIERUNEK: TRANSPORT 1,5-roczne studia o specjalności: systemy transportu zintegrowanego (STZ) 6

7 Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) Rekrutacja na studia prowadzona jest na poniższe kierunki. Wybór specjalności dokonywany będzie w IV semestrze nauki. KIERUNEK: TRANSPORT 3,5-letnie studia o specjalnościach: logistyka transportu zintegrowanego (LTZ) ekologistyka (E) żegluga śródlądowa (ŻŚ) ubezpieczenia transportowe (UT) KIERUNEK: LOGISTYKA 3,5-letnie studia o specjalności: logistyka przedsiębiorstw (LP) logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym (LiZwEST) informatyka w logistyce (IwL) KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 3,5-letnie studia o specjalnościach: zarządzanie jakością produkcji i usług (ZJPiU) zarządzanie innowacjami w produkcji i usługach (ZIwPiU) systemy bezpieczeństwa w produkcji i usługach (SBwPiU) zarządzanie systemami transportowymi w Europie (ZSTwE) informatyczne systemy zarządzania produkcją (ISZP) zarządzanie przemysłowymi systemami energetycznymi (ZPSE) Studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) KIERUNEK: TRANSPORT 1,5-roczne studia o specjalności: systemy transportu zintegrowanego (STZ) KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 1,5-roczne studia o specjalności: logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym (LiZwEST) Uczelnia planuje uruchomić w 2012 r. 1,5-roczne studia o specjalności Maritime Management prowadzone w j. angielskim razem z Latvian Maritime Academy z Łotwy. Szczegółowe informacje dotyczące studiów można znaleźć na stronie 7

8 Warunki przyjmowania na studia stacjonarne I stopnia w roku akademickim 2012/2013 Na wszystkich wydziałach rekrutacja na studia prowadzona jest na poszczególne kierunki. Wybór specjalności dokonywany będzie w semestrze wskazanym przez dziekana. Dziekan określi i poda do wiadomości studentów, które z oferowanych dla poszczególnych kierunków specjalności będą uruchomione w danym roku akademickim. Celem odpowiedniego przygotowania oferty kształcenia, już w toku rekrutacji, kandydat wskazuje jedną lub dwie specjalności, w których chciałby się kształcić. Rekrutację na studia przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne, które podejmują decyzje w sprawach przyjęcia na studia. W przypadku rekrutacji na studia prowadzone wspólnie z innymi uczelniami skład wydziałowej komisji rekrutacyjnej może być rozszerzony o osoby wskazane przez uczelnie partnerskie. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, do uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. W przypadku odwołania decyzję podejmuje rektor, po rozpatrzeniu wniosku uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Decyzja rektora jest ostateczna. Warunki formalne Do odbywania studiów I stopnia w Akademii Morskiej w Szczecinie może być dopuszczona osoba, która posiada świadectwo dojrzałości oraz spełnia warunki rekrutacji. Rekrutacja wymagane dokumenty Kandydaci na studia I stopnia składają w wyznaczonym terminie w dziekanatach wydziałów: 1) podanie o przyjęcie na studia, 1 2) świadectwo dojrzałości, 3) ankietę osobową, 2 4) kserokopie obu stron dowodu osobistego, 3 5) sześć fotografii o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm oraz w formie elektronicznej (jako załącznik podczas rejestracji na stronie internetowej uczelni w zakładce REKRUTACJA), 1 Świadectwo dojrzałości wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, świadectwo dojrzałości wydane przez szkołę średnią (tzw. stara matura) lub inne równoważne (w tym: świadectwo matury międzynarodowej, świadectwo matury dwujęzycznej, świadectwo uzyskane poza granicami Polski przez obywatela Polski, świadectwo uzyskane przez cudzoziemca poza granicami Polski); 2 lub kserokopie stron paszportu z danymi osobowymi; 3 fotografie powinny być jednakowe, aktualne, wyraźne, przedstawiające osobę: bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami, głowa w lewym półprofilu z widocznym całym lewym uchem, równomiernie oświetlona twarz. 8

9 6) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że w stosunku do jego osoby nie wydano zakazu opuszczania kraju, 7) dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości określonej zarządzeniem rektora AM w Szczecinie (wpłaty można dokonać na konto Akademii Morskiej w Szczecinie: Bank Pekao SA VII O/Szczecin lub w kasie uczelni), 8) zobowiązanie rodziców do zwrotu kosztów w razie rezygnacji ze studiów lub skreślenia z listy studentów z winy studenta za: niezwrócone książki oraz pomoce naukowe dotyczy wszystkich kandydatów, niewynoszone umundurowanie oraz obowiązkowe kursy w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego dotyczy kandydatów na kierunku nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika, 9) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na obranym kierunku studiów. Wszyscy kandydaci dokonują ponadto rejestracji poprzez stronę internetową uczelni w zakładce REKRUTACJA. UWAGA: Podania kandydatów bez kompletu wymienionych dokumentów nie będą rozpatrywane. Formularze druków dostępne są w dziekanatach oraz na stronie internetowej: Warunki rekrutacji dla obcokrajowców Kandydaci na studia będący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub posiadający Kartę Polaka, a także obywatele innych państw niebędący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na podstawie odrębnych przepisów. Cudzoziemiec, który uzyskał świadectwo ukończenia szkoły poza granicami Polski, składa jego oryginał lub potwierdzoną notarialnie kopię wraz z zaświadczeniem o możliwości podjęcia na podstawie tego świadectwa studiów poza granicami kraju, w którym zostało wydane. W przypadku uzyskania świadectwa w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie podpisała umowy o uznawalności wykształcenia, kandydat jest zobowiązany do nostryfikacji świadectwa w Kuratorium Oświaty. Dokumenty wystawione w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument. 9

10 Decyzję o przyjęciu na studia kandydatów cudzoziemców, nieuprawnionych do studiowania na zasadach obowiązujących obywateli polskich, podejmuje rektor. Dodatkowe warunki rekrutacji Dodatkowe warunki rekrutacji obowiązują wyłącznie kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne na kierunki: nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika (kierunki objęte Konwencją STCW - praca we flocie handlowej na stanowiskach oficerskich). Dodatkowymi warunkami rekrutacji są: 1) pozytywne wyniki dodatkowych badań lekarskich przeprowadzonych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, 2) spełnienie wymagań do uzyskania międzynarodowego świadectwa zdrowia marynarza potwierdzone przez Komisję Lekarską AM w Szczecinie, 3) praktyka przygotowawcza w okresie wakacji w 2012 roku, odbywana w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie. Nieobecność na praktyce przygotowawczej bez usprawiedliwienia spowoduje skreślenie z listy. Usprawiedliwienia lub zwolnienia z praktyki przygotowawczej dokonuje dziekan wydziału na podstawie protokołu dyrektora Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego. Badania lekarskie Kandydaci na kierunki: nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika, którzy nie posiadają międzynarodowego świadectwa zdrowia marynarza, będą skierowani w trakcie postępowania rekrutacyjnego na obowiązkowe badania lekarskie, w tym: badania laborato- 4 ryjne (morfologia, OB, poziom cukru, badanie moczu), prześwietlenie RTG, badania neurolo- 5 giczne, laryngologiczne, okulistyczne i internistyczne. Badania przeprowadzane będą w Przychodni Samodzielnego ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie (Al. Wojska Polskiego 97) oraz w Przychodni Akademii Morskiej w Szczecinie (ul. Starzyńskiego 9). Warunkiem przystąpienia do badań lekarskich jest złożenie dokumentów we właściwym 4 Kandydat może przedstawić swoje wyniki badań. Termin ważności wynosi 2 lata dla prześwietlenia RTG i 3 miesiące dla pozostałych badań laboratoryjnych. 5 Według przepisów (rozporządzenie MZiOS z dnia r. Dz. U. nr 17 z 1993 r. poz. 80) od załogi pokładowej, tj. od nawigatorów wymagana jest ostrość wzroku 0,8 D na jedno oko, przy ostrości drugiego 0,5 D (sumarycznie 1,3 D), z korektą szkłami lub soczewkami kontaktowymi dla każdego oka do 1,0 D. Z kolei od mechaników (specjalność ESO) wymagana jest ostrość wzroku co najmniej 0,3 D dla każdego oka, sumarycznie 0,6 D dla obu oczu, ale z korektą szkłami lub soczewkami kontaktowymi do 0,8 D dla każdego oka. 10

11 zgodnie z liczbą punktów uzyskanych przez kandydata, obliczaną następującymi wzorami: 1. Dla kandydatów przedstawiających wyniki egzaminu maturalnego według nowej matury od roku szkolnego 2007/2008: P= p m+2rm p f+2rf p c+2rc p o+2ro 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0, p i+2ri p g+2rg p p+2rp + 0,2 + 0,2 + 0, dziekanacie. Kandydaci po otrzymaniu skierowania z dziekanatu zgłaszają się na badania lekarskie w dniach od do r. Kryterium rekrutacyjne Kryterium rekrutacyjnym są wyniki egzaminu maturalnego uzyskane przez kandydata w części pisemnej z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka lub fizyka i astronomia, chemia, język obcy, informatyka, geografia, język polski. Wydziałowa komisja rekrutacyjna tworzy listę rankingową dla każdego kierunku studiów, 2. Dla kandydatów przedstawiających wyniki egzaminu maturalnego, tzw. nowa matura, uzyskane przed rokiem szkolnym 2007/2008: P= p m+rm p f+rf p c+rc p o+ro 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0, ,2 p i+ri p g+rg p p+2rp + 0,2 + 0, gdzie: p m, p f, p c, p o, p, i p g, p p to liczba punktów procen- towych uzyskanych przez kandydata w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym, odpowiednio z matematyki, fizyki lub fizyki i astronomii, chemii, języka obcego, informatyki, geografii, języka polskiego; r m, r f, r c, r o, r i, r g, r p to liczba punktów procen- towych uzyskanych przez kandydata w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie 11

12 rozszerzonym, odpowiednio z matematyki, fizyki lub fizyki i astronomii, chemii, języka obcego, informatyki, geografii, języka polskiego. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub nie zdawał danego przedmiotu na określonym poziomie w odpowiednim miejscu we wzorze 1. lub 2., należy wstawić zero. Jeżeli kandydat zdawał na egzaminie maturalnym więcej niż jeden język obcy, w odpowiednim miejscu we wzorze 1. lub 2. należy wstawić wynik z tego języka, z którego kandydat uzyskał lepszy rezultat. Jeżeli kandydat uzyskał świadectwo maturalne w systemie tzw. starej matury, stopnie uzyskane na egzaminie maturalnym (w części pisemnej lub ustnej) przelicza się na punkty zgodnie z poniższą tabelą: ocena dopuszczajacy dostateczny dobry bardzo dobry celujacy liczba punktów Punkty te stanowią sumę poziomu podstawowego i rozszerzonego w systemie tzw. nowej matury odpowiednie liczniki we wzorze Jeżeli kandydat zdawał dany przedmiot zarówno w części ustnej, jak i pisemnej, do określenia liczby punktów uzyskanych za ten przedmiot należy wziąć pod uwagę lepszy wynik. Na studia zostają przyjęte w ramach limitu miejsc na dany kierunek osoby, które uzyskały najlepsze wyniki punktowe, spełniły wymagania formalne, zdrowotne i wymagania wynikające z dodatkowych form rekrutacji (jeżeli dotyczą). Limity miejsc określa Senat Akademii Morskiej w Szczecinie. W przypadku gdy na granicy limitu znajdują się kandydaci z jednakową liczbą punktów, na studia zostanie przyjęty każdy z nich. Finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na studia poza konkursem wyników egzaminu maturalnego, po spełnieniu wymagań formalnych i dodatkowych form rekrutacji. Zasady uzupełniania listy kandydatów przyjętych na studia, w przypadku skreśleń bądź rezygnacji ze studiów po ogłoszeniu wyników rekrutacji, określają odpowiednie wydziałowe komisje rekrutacyjne. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na dany wydział mogą deklarować drugi kierunek studiów, na jakim chcieliby studiować. W przypadku nieprzyjęcia na wybrany kierunek z powodu braku wolnych miejsc, dany kandydat uczestniczy w rekrutacji na drugi zadeklarowany kierunek. 12

13 Ważne informacje i terminy Czynność miejsce Składanie dokumentów - dziekanat właściwego wydziału Złożenie świadectwa 6 dojrzałości - dziekanat właściwego wydziału Badania lekarskie - Przychodnia Akademii Morskiej w Szczecinie Ogłoszenie wyników rekrutacji Data WN do r. WIET do r. WM do r. WN do r. WIET do r. WM do r r. WN r. WIET r. WM r. Informacje dotyczące rekrutacji, tj. przebiegu kwalifikacji, wyników, skierowań na praktyki, terminów realizacji tych praktyk, dodatkowych ogłoszeń itd. zostaną podane na tablicy ogłoszeń dziekanatów odpowiednich wydziałów oraz na stronie internetowej uczelni w zakładce REKRUTACJA. Wyniki rekrutacji kandydaci mogą sprawdzić na stronie internetowej uczelni w zakładce REKRUTACJA, wprowadzając PESEL. Będą również powiadomieni listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wysłanym na adres korespondencyjny wskazany przez kandydata w trakcie rekrutacji. 6 Dotyczy kandydatów, którzy nie złożyli świadectwa dojrzałości razem z pozostałymi dokumentami. Szkolenia Kandydaci zakwalifikowani na studia na kierunkach: nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika, po ogłoszeniu wyników rekrutacji przez wydziałową komisję rekrutacyjną, odbywają w okresie od sierpnia do września 2012 r. obowiązkowe szkolenia. Czas trwania szkoleń zależy od kierunku studiów. Terminy szkoleń dla poszczególnych grup kandydatów będą podane przy ogłoszeniu wyników rekrutacji. Szkolenia odbywają się w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie (OSRM), ul. Ludowa 7/8. 13

14 Warunki socjalno-bytowe Akademia Morska w Szczecinie posiada dwa Studenckie Domy Marynarza, które zapewniają ponad 900 miejsc studentom mieszkającym poza Szczecinem. Studenci mogą korzystać również ze stołówki i bufetów. Podczas rekrutacji istnieje możliwość skorzystania z odpłatnego zakwaterowania w Studenckich Domach Marynarza: - Korab tel , - Pasat tel Studenci kierunków nawigacja, mechatronika oraz mechanika i budowa maszyn są zobowiązani do noszenia mundurów. Studenci w trakcie studiów mogą uczestniczyć w różnych formach zajęć pozaobowiązkowych. Koła naukowe pozwalają na rozwijanie zainteresowań zawodowych i badawczych. Istnieje możliwość uprawiania sportu w 13 sekcjach Uczelnianego Klubu AZS. Akademia dysponuje własną pływalnią i salą gimnastyczną. O stypendium socjalne, mieszkaniowe, na wyżywienie i zapomogi losowe (od pierwszego semestru) oraz o stypendium rektora (od trzeciego semestru) mogą ubiegać się studenci spełniający warunki określone w Regulaminie przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Akademii Morskiej w Szczecinie. Najlepsi studenci mają możliwość odbycia części studiów za granicą w ramach europejskiego programu wymiany studentów. Praktyki morskie Program nauczania realizowany na wszystkich specjalnościach pływających przewiduje praktyki zawodowe morskie lub lądowe, w wymiarze określonym dla danej specjalności. Studenci kierunków: nawigacja (wszystkie specjalności), mechanika i budowa maszyn specjalność: eksploatacja siłowni okrętowych i elektroenergetycznych, eksploatacja okrętowych urządzeń napędowych, diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych, oraz kierunku mechatronika specjalność elektroautomatyka okrętowa, odbywają praktyki na statku szkolnym m/v Nawigator XXI oraz na statkach handlowych. Absolwenci tych specjalności po ukończeniu studiów i zaliczeniu praktyki morskiej w wymiarze wynikającym z Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht STCW 78, z jej późniejszymi zmianami, mogą ubiegać się w administracji morskiej o wydanie właściwych dyplomów uprawniających do podjęcia pracy na statkach handlowych w żegludze międzynarodowej i krajowej. Uzyskanie dyplomu uwarunkowane jest odbyciem wymaganej praktyki morskiej. 14

15

16 Warunki przyjmowania na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2012/2013 Kryterium rekrutacyjnym w przypadku studiów II stopnia jest ocena ukończenia studiów I stopnia. Wydziałowa komisja rekrutacyjna tworzy listę rankingową dla każdego kierunku studiów. Na studia zostają przyjęte w ramach limitu miejsc na dany kierunek osoby, które uzyskały najlepsze oceny ukończenia studiów I stopnia i spełniły warunki formalne. Limity miejsc określa Senat Akademii Morskiej w Szczecinie. W przypadku gdy na granicy limitu znajdują się kandydaci z taką samą oceną, w następnej kolejności bierze się pod uwagę ocenę egzaminu dyplomowego. W przypadku gdy na granicy limitu ponownie znajdują się kandydaci z jednakową liczbą punktów, na studia zostanie przyjęty każdy z nich. W przypadku studiów stacjonarnych II stopnia, kierunek mechanika i budowa maszyn specjalność: computer aided marine engineering (studia w języku angielskim realizowane wraz z Fachhochschule Flensburg) kandydatów obowiązuje test z języka angielskiego. Z testu są zwolnieni kandydaci: dla których język angielski jest językiem ojczystym, którzy przedłożyli certyfikat Cambridge First Certificate, którzy ukończyli studia I stopnia w języku angielskim, którzy posiadają ocenę co najmniej dobrą uzyskaną na egzaminie końcowym z języka angielskiego w ramach studiów I stopnia. Informacje dotyczące rekrutacji, tj. przebiegu kwalifikacji, wyników itp. zostaną podane na tablicy ogłoszeń dziekanatów poszczególnych wydziałów. Wymagane dokumenty Kandydaci na studia II stopnia składają w wyznaczonym terminie w dziekanatach właściwych wydziałów: 1) podanie o przyjęcie na studia, 2) ankietę osobową, 3) odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia (w przypadku uzyskania dyplomu ukończenia studiów I stopnia za granicą należy złożyć dokument jego uznania lub nostryfikacji w kraju), 7 4) świadectwo dojrzałości, 5) trzy fotografie papierowe o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm oraz w formie elektronicznej (jako załącznik podczas rejestracji na stronie internetowej uczelni w zakładce REKRUTACJA), 16

17 Warunki przyjmowania na studia niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2012/2013 Kryterium rekrutacyjnym w przypadku studiów II stopnia jest ocena ukończenia studiów I stopnia. Wymagane dokumenty 6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na obranym kierunku studiów, 7) kserokopie 1. i 2. strony dowodu osobistego, 8 8) dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości określonej zarządzeniem rektora AM w Szczecinie. Wpłaty można dokonać na konto Akademii Morskiej w Szczecinie: Bank Pekao SA VII O/Szczecin lub w kasie uczelni. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia niestacjonarne składają we właściwym dziekanacie następujące dokumenty: 1) podanie o przyjęcie na studia, 7 2) świadectwo dojrzałości, 3) ankietę osobową, 8 4) kserokopie obu stron dowodu osobistego, 9 5) sześć fotografii o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm oraz w formie elektronicznej (jako załącznik podczas rejestracji na stronie internetowej uczelni w zakładce REKRUTACJA), 6) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że w stosunku do jego osoby nie wydano zakazu opuszczania kraju, 7 Świadectwo dojrzałości wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, świadectwo dojrzałości wydane przez szkołę średnią (tzw. stara matura) lub inne równoważne (w tym: świadectwo matury międzynarodowej, świadectwo matury dwujęzycznej, świadectwo uzyskane poza granicami Polski przez obywatela Polski, świadectwo uzyskane przez cudzoziemca poza granicami Polski); 8 lub kserokopie stron paszportu z danymi osobowymi; 9 fotografie powinny być jednakowe, aktualne, wyraźne, przedstawiające osobę: bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami, głowa w lewym półprofilu z widocznym całym lewym uchem, równomiernie oświetlona twarz. 17

18 7) dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości określonej zarządzeniem rektora AM w Szczecinie. Wpłaty można dokonać na konto Akademii Morskiej w Szczecinie: Bank Pekao SA VII O/Szczecin lub w kasie uczelni, 8) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na obranym kierunku studiów, 9) morskie świadectwo zdrowia na kierunki nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika (dotyczy kandydatów na studia I stopnia), 10) dyplom ukończenia studiów I stopnia (dotyczy kandydatów na studia II stopnia). Wszyscy kandydaci dokonują ponadto rejestracji na stronie internetowej uczelni w zakładce REKRUTACJA. Terminy składania dokumentów Wydział Nawigacyjny studia I stopnia kierunki: geodezja i kartografia, informatyka: rekrutacja do r. ogłoszenie wyników rekrutacji: r. studia I i II stopnia - kierunek nawigacja rekrutacja do r. ogłoszenie wyników rekrutacji: r. Wydział Mechaniczny studia I stopnia: rekrutacja do r. ogłoszenie wyników rekrutacji: r. studia II stopnia: rekrutacja do r. ogłoszenie wyników rekrutacji: r. Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu rekrutacja do r. ogłoszenie wyników rekrutacji: r. Płatności, organizacja studiów i praktyki Studia niestacjonarne są odpłatne. Wysokość opłaty za studia jest określona zarządzeniem rektora Akademii Morskiej w Szczecinie. Pierwszą część należności za I rok studiów należy wnieść w wysokości minimum 50% stawki rocznej. Istnieje możliwość rozłożenia na raty pozostałej kwoty. Opłaty dokonuje się na indywidualne subkonto w terminach podanych w umowie po przyjęciu na studia. Sesja zjazdowa na kierunkach nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika odbywa się w ciągu 7 10 tygodni, w okresie między końcem stycznia a końcem marca. Sesje zjazdowe kierunków: geodezja i kartografia, informatyka, zarządzanie i inżynieria 18

19 produkcji, logistyka oraz transport organizowane są co dwa tygodnie. Terminy sesji zjazdowych zostaną podane na stronie internetowej w zakładce STUDENCI PLANY ZAJĘĆ. Warunkiem ukończenia studiów niestacjonarnych jest odbycie praktyki morskiej: specjalność transport morski 12-miesięczna praktyka morska na stanowiskach pokładowych, specjalność eksploatacja siłowni okrętowych 6-miesięczna praktyka w siłowni okrętowej, specjalność elektroautomatyka okrętowa 12-miesięczna praktyka w dziale maszynowym, specjalność eksploatacja okrętowych urządzeń napędowych i elektroenergetycznych 6-miesięczna praktyka. Wymienione praktyki student studiów niestacjonarnych organizuje we własnym zakresie, pod nadzorem uczelni. Pomoc socjalna Studenci studiów niestacjonarnych mogą ubiegać się o stypendium socjalne i na wyżywienie oraz zapomogi losowe (od pierwszego roku) i stypendium rektora (od drugiego roku), jeśli spełniają warunki określone w Regulaminie przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Akademii Morskiej w Szczecinie. Studia podyplomowe w roku akademickim 2012/2013 WYDZIAŁ NAWIGACYJNY Geoinformatyka Studia podyplomowe Geoinformatyka przeznaczone są dla osób pragnących zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu użytkowania i wdrażania systemów informacji geograficznej. Studia przygotowują również projektantów systemów GIS oraz doradców inwestycji geoinformatycznych. Obejmują 192 godziny zajęć dydaktycznych w formie wykładów, ćwiczeń oraz laboratoriów. Informacje o naborze na studia podyplomowe zamieszczone będą na stronie internetowej Wydziału Nawigacyjnego. Zasady rekrutacji Rekrutacja odbędzie się bez egzaminów wstępnych decyduje kolejność zgłoszeń. Wymagane dokumenty Na studia mogą być przyjęte osoby posiadające wykształcenie wyższe oraz studenci ostatnich lat studiów. Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty: 19

20 1) formularz zgłoszenia, 2) dwa zdjęcia, 3) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 4) potwierdzenie wniesienia I raty opłaty za studia, 5) deklaracja pokrycia kosztów studiów. Dokumenty można składać osobiście (w godz ), wysłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Sekretariat Katedry Geoinformatyki Akademia Morska w Szczecinie ul. Żołnierska 46, Szczecin z dopiskiem: Studia podyplomowe Geoinformatyka. Pilotaż morski Podstawowym celem studiów Pilotaż morski jest kształcenie i przygotowanie kadry inżynierskiej do pracy na stanowiskach związanych z pilotażem morskim. Program studiów zapewnia zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do efektywnego pełnienia funkcji pilota morskiego w Polsce i za granicą. Umożliwia także uzyskanie praktycznych umiejętności niezbędnych do manewrowania statkami szkolenie na symulatorach manewrowych. Roczne studia podyplomowe prowadzone będą w trybie niestacjonarnym, ze zgrupowaniem zajęć w trzech dwutygodniowych zjazdach. Studia obejmują 226 godzin zajęć dydaktycznych, a także praktykę pilotażu na torze wodnym Szczecin Świnoujście oraz w zależności od zapotrzebowania w portach Gdańsk i Gdynia. Informacje o naborze na studia podyplomowe zamieszczone będą na stronie internetowej Wydziału Nawigacyjnego. Zasady rekrutacji Rekrutacja odbędzie się bez egzaminów wstępnych decyduje kolejność zgłoszeń. Wymagane dokumenty 1) kwestionariusz osobowy, 2) odpis dyplomu lub potwierdzona kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej, 3) dwa zdjęcia legitymacyjne, 4) pokwitowanie wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł dla I edycji studiów z dopiskiem: Studia podyplomowe wpisowe, 5) ewentualnie inne dokumenty wymagane w ogłoszeniu o naborze na wybrany kierunek studiów podyplomowych. Po zakwalifikowaniu kandydata opłata wpisowa zostanie zaliczona na poczet czesnego. Jeżeli kandydat nie zostanie zakwalifikowany lub kierunek studiów nie zostanie uruchomio- 20

21 Inspekcje morskie FSC, PSC ny w danej edycji, opłata zostanie zwrócona na konto kandydata. W przypadku rezygnacji kandydata opłata nie jest zwracana. Dokumenty można składać osobiście (w godz ) lub wysyłać na adres: Dziekanat Wydziału Nawigacyjnego Akademia Morska w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 1 2, Szczecin z dopiskiem: Studia podyplomowe Pilotaż morski. Program studiów Inspekcje morskie FSC, PSC zapewnia zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do efektywnego wypełniania zadań administracji morskiej z zakresu inspekcji morskich. Studenci poznają cele i zadania organizacji wdrażających bezpieczeństwo na morzu, nabywają umiejętności poszukiwania i monitorowania właściwych źródeł prawnych oraz uzyskują praktyczne umiejętności prowadzenia określonych inspekcji. Od kandydatów wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego, udokumentowana certyfikatem FCE bądź potwierdzona w rozmowie kwalifikacyjnej (zakłada się prowadzenie znacznej liczby zajęć w języku angielskim). Wskazane jest morskie doświadczenie zawodowe na poziomie operacyjnym. Zajęcia prowadzone są w trybie niestacjonarnym, odbywają się w Akademii Morskiej w Szczecinie, praktyki programowe realizowane są w portach Świnoujście, Szczecin, Gdańsk, Gdynia. Studia trwają dwa semestry, ogółem realizowanych jest 290 godzin zajęć programowych w formie wykładów, seminariów, ćwiczeń oraz integralnej praktyki programowej. Informacje o naborze na studia podyplomowe zamieszczone będą na stronie internetowej Wydziału Nawigacyjnego. 21

22 cona na konto kandydata. W przypadku rezygnacji kandydata opłata nie jest zwracana. Dokumenty można składać w godzinach w dziekanacie Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie, Wały Chrobrego 1 2, Szczecin, pokój 130. Można również dokonać zapisu wcześniej drogą elektroniczną, przesyłając formularz zgłoszenia na adres: (temat: studia podyplomowe Inspekcje morskie FSC, PSC ), a następnie dostarczyć dokumenty w wymaganym terminie. Wymagane dokumenty 1) kwestionariusz osobowy, 2) odpis dyplomu ukończenia studiów, 3) dyplom potwierdzający morskie doświadczenie zawodowe, 4) dwa zdjęcia legitymacyjne, 5) dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł na konto AM w Szczecinie, z dopiskiem: Studia podyplomowe wpisowe, 6) ewentualnie inne dokumenty wymagane w ogłoszeniu o naborze na wybrany kierunek studiów podyplomowych. Po zakwalifikowaniu kandydata opłata wpisowa zostanie zaliczona na poczet czesnego. Jeżeli kandydat nie zostanie zakwalifikowany lub kierunek studiów nie zostanie uruchomiony w danej edycji, opłata zostanie zwró- Ponadto Wydział Nawigacyjny przygotowuje ofertę studiów podyplomowych w zakresie: Górnictwo morskie (eksploracja i eksploatacja zasobów dna morskiego), we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Zarządzanie kryzysowe w obszarach nadmorskich, Bezpieczeństwo i ochrona żeglugi oraz portów. WYDZIAŁ MECHANICZNY Transport LNG i eksploatacja terminali Studia podyplomowe Transport LNG i eksploatacja terminali przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym, pragnących spe- 22

23 cjalizować się w problematyce transportu lądowego LNG i eksploatacji lądowych terminali rozładunkowych LNG. Studia organizowane są przez Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej w Szczecinie przy współpracy z Wydziałem Wiertnictwa Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Studia obejmują 2 semestry (od r. do r.). Zajęcia (210 godzin) w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć laboratoryjnych odbywają się dwa razy w miesiącu (piątki po godz. 14 i soboty) w Akademii Morskiej w Szczecinie. Przewidziane są także minimum 3 zjazdy w Krakowie w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. UWAGA! Dojazd, noclegi oraz wyżywienie pokrywa słuchacz we własnym zakresie. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, wystawione przez Akademię Morską w Szczecinie (Wydział Mechaniczny), przy zaznaczeniu współpracy z Wydziałem Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wymagane dokumenty 1) kwestionariusz osobowy słuchacza, 2) odpis dyplomu lub potwierdzona kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej, 3) pokwitowanie wpłaty wpisowego w wysokości 150,00 zł dla I edycji studiów, 4) dwa zdjęcia legitymacyjne. Dokumenty w terminie od r. do r. należy przesłać pocztą na adres: Dziekanat Wydziału Mechanicznego Akademia Morska w Szczecinie ul. Wały Chrobrego Szczecin z dopiskiem: Studia podyplomowe LNG lub elektronicznie na adres: lub złożyć osobiście: w dziekanacie Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie 23

24 ul. Wały Chrobrego 1 2, pok. 174 lub 175, w godz , w sekretariacie studiów podyplomowych Transport LNG i eksploatacja terminali Akademia Morska w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 1 2, pok Opłaty za studia Całkowity koszt studiów wynosi 6500,00 zł i pozostaje niezmienny w trakcie studiów. Kwota może być rozłożona na dwie równe raty płatne w terminach: I rata do r. II rata do r. Należność za studia należy wpłacać na konto: Akademia Morska w Szczecinie PKO SA VII O/Szczecin z dopiskiem: Studia podyplomowe Transport LNG i eksploatacja terminali. WYDZIAŁ INŻYNIERYJNO-EKONOMICZNY TRANSPORTU Zarządzanie i Auditing w Ochronie Środowiska Studia podyplomowe Zarządzanie i Auditing w Ochronie Środowiska przeznaczone są dla urzędników z pionów ochrony środowiska w administracji państwowej, samorządowej i zakładowej, pracowników podmiotów gospodarczych, firm prywatnych, instytucji wspierających przedsiębiorczość oraz zajmujących się edukacją w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz wszystkich zainteresowanych możliwością podniesienia swoich kwalifikacji w zakresie ochrony środowiska. Studia obejmują dwa semestry. Zajęcia dydaktyczne (ok. 180 godzin) w formie wykładów, 24

25 ćwiczeń oraz zajęć terenowych odbywają się w soboty i niedziele w salach Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. H. Pobożnego 11. Absolwenci uzyskują: dyplom studiów podyplomowych, certyfikat audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Środowiskowego według PN-EN ISO Wymagane dokumenty podanie na studia, kwestionariusz osobowy, kserokopia dowodu osobistego, odpis dyplomu szkoły wyższej (inżynier, licencjat, magister), kopia dowodu wpłaty całości lub pierwszej raty za studia. Dokumenty należy składać do 16 października 2012 roku. Liczba miejsc ograniczona. Dokumenty należy złożyć lub przesłać na adres: Akademia Morska w Szczecinie Instytut Inżynierii Transportu (pok. 21) ul. H. Pobożnego 11, Szczecin lub na adres sekretariatu studiów podyplomowych: Akademia Morska w Szczecinie Instytut Inżynierii Transportu Zakład Technologii Transportu Zintegrowanego i Ochrony Środowiska (pok. 205 A) ul. H. Pobożnego 11, Szczecin Opłaty za studia wpisowe 50 zł, czesne (2 semestry): 3450 zł opłata może być rozłożona na 2 raty. Po uzyskaniu informacji o przyjęciu na studia podyplomowe opłat należy dokonać w terminach: I rata - do r. II rata - do r. na konto: Akademia Morska w Szczecinie Bank PEKO SA VII O/Szczecin z adnotacją Za studia podyplomowe ZAOS. 25

26 Kariera zawodowa absolwenta Wydziału Nawigacyjnego Kierunek: nawigacja START studia I stopnia 4 lata (w tym praktyka morska) dyplom inżyniera studia II stopnia 1,5 roku dyplom magistra inżyniera kariera na lądzie uzupełnienie praktyki morskiej (do 12 miesięcy) dyplom oficera wachtowego np.: w jednostkach organizacyjnych związanych z żeglugą oraz szeroko rozumianą gospodarką morską, ze szczególnym uwzględnieniem służb kontroli ruchu, wydziałów bezpieczeństwa żeglugi, urzędów morskich itp. kariera morska dyplom kapitana żeglugi wielkiej Przykładowe zarobki: kadet (student) marynarz ok. 500 euro ok euro oficer pokładowy starszy oficer kapitan ponad 2000 euro ponad 3000 euro ponad 5000 euro 26

27 Kariera zawodowa absolwenta Wydziału Nawigacyjnego Kierunki: transport, geodezja i kartografia, informatyka START studia I stopnia 3,5 roku dyplom inżyniera studia II stopnia 1,5 roku dyplom magistra inżyniera kariera na lądzie np.: projektowanie, eksploatacja i organizacja transportu, nadzór techniczny nad systemami transportowymi; wdrażanie, eksploatacja, projektowanie systemów nawigacyjnych; kariera geodezyjna, systemy informacji przestrzennej, ochrona środowiska i rozwój regionalny; kariera informatyczna, projektowanie systemów informatycznych, administrowanie bazami danych, sieciami. 27

28 Kariera zawodowa absolwenta Wydzialu Mechanicznego Kierunek: mechanika i budowa maszyn START studia I stopnia 4 lata ESO/EOUNiE (w tym praktyka morska 6 miesięcy) dyplom inżyniera studia I stopnia 4 lata DiRMiUO (w tym praktyka morska 6 miesięcy) dyplom inżyniera studia I stopnia 3,5 roku OŚwEFiP (w tym praktyka) dyplom inżyniera studia II stopnia 1,5 roku dyplom magistra inżyniera uzupelnienie praktyki morskiej (do 6 miesięcy ESO, EOUNiE, DiRMiUO) dyplom oficera mechanika wachtowego kariera morska dyplom starszego oficera mechanika okrętowego kariera lądowa np.: w służbach nadzoru technicznego armatorów, w służbach towarzystw klasyfikacyjnych i służbach dozoru technicznego zakładów przemysłowych, serwisach technicznych firm przemysłu maszynowego, administracji morskiej, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych związanych z przemysłem okrętowym i maszynowym, firmach konsultacyjnych i doradztwa przemysłu maszynowego kariera lądowa np.: w laboratoriach badawczych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska na różnych szczeblach administracji państwowej, w przedsiębiorstwach armatorskich, stoczniowych, portach; opracowywanie planów badań w zakresie ochrony środowiska, przeprowadzanie badań z wykorzystaniem odpowiedniej aparatury oraz opracowywanie i interpretacja uzyskanych wyników badań Przykładowe zarobki: kadet (student) motorzysta ok. 500 euro ponad 1000 euro oficer mechanik starszy oficer mechanik ponad 3000 euro ponad 5000 euro 28

29 Kariera zawodowa absolwenta Wydzialu Mechanicznego Kierunek: mechatronika START studia I stopnia 4 lata EO (w tym praktyka morska 6 miesięcy) dyplom inżyniera studia I stopnia 3,5 roku MSE (w tym praktyka) dyplom inżyniera studia II stopnia 1,5 roku dyplom magistra inżyniera na kierunku mechanika i budowa maszyn uzupełnienie praktyki morskiej (do 12 miesięcy) kariera na lądzie dyplom oficera elektroautomatyka okrętowego kariera morska np.: w stoczniach remontowych i produkcyjnych, zakladach przemyslu maszynowego, slużbach nadzoru, serwisach, instytucjach klasyfikacyjnych i nadzorczych, służbach technicznych armatorów, firmach diagnostycznych i remontowych Przykładowe zarobki: elektroautomatyk ponad 3000 euro 29

30 Kariera zawodowa absolwenta Wydzialu Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu START studia II stopnia 1,5 roku kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji dyplom magistra inżyniera studia I stopnia 3,5 roku (w tym praktyka w Polsce, za granicą), dyplom inżyniera kariera na lądzie (wszystkie specjalności) technomenadżerowie w Polsce i Unii Europejskiej kariera w żegludze śródlądowej w Polsce i Unii Europejskiej specjaliści z zakresu logistyki, transportu, zarządzania produkcją, zarządzania jakością znajdują zatrudnienie na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej, m.in.: w przedsiębiorstwach spedycyjnych, logistycznych, transportowych, informatycznych, produkcyjnych, w sektorze gospodarki morskiej (zarządy portów, firmy przeładunkowe) i w firmach turystycznych (turystyka wodna) dalsze kształcenie w Polsce lub Unii Europejskiej dyplom Master of Business Administration (MBA), studia podyplomowe, studia III stopnia (doktoranckie) Przykładowe zarobki: inżynier ponad 2000 euro marynarz (ŻŚ) ponad 1500 euro 30

31

32 Dziekanat Wydziału Nawigacyjnego ul. Wały Chrobrego 1 2, Szczecin tel.: , sekretariat faks: tel.: rekrutacja tel.: , studia stacjonarne tel.: , studia niestacjonarne Dziekanat Wydziału Mechanicznego ul. Wały Chrobrego 1 2, Szczecin tel.: , studia stacjonarne tel.: , studia niestacjonarne faks: Dziekanat Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu ul. Henryka Pobożnego 11, Szczecin tel.: , studia stacjonarne tel.: , studia niestacjonarne faks:

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 w Akademii Morskiej w Szczecinie

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 w Akademii Morskiej w Szczecinie Załącznik do uchwały nr 10/2016 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 18 maja 2016 r. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 w Akademii

Bardziej szczegółowo

Informator. Akademia Morska. w Szczecinie. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2015/2016

Informator. Akademia Morska. w Szczecinie. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2015/2016 Akademia Morska w Szczecinie Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2015/2016 Wydział Nawigacyjny Wydział Mechaniczny Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Warunki rekrutacji Studia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Uchwała nr 24/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 22 kwietnia 2015 r. Uchwała nr 24/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Warunki i tryb rekrutacji dotyczą przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 101/III/2010 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego

UCHWAŁA NR 101/III/2010 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego UCHWAŁA NR 101/III/2010 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów doktoranckich w roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r.

Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r. Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2018/2019 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu

Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2018/2019 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2018/2019 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu I. Postanowienia ogólne 1 Uchwała określa warunki i tryb rekrutacji obywateli polskich oraz cudzoziemców

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały RW nr 11c/15/2014/2015 z dnia 19.02.2015

Załącznik do uchwały RW nr 11c/15/2014/2015 z dnia 19.02.2015 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Obszar nauk społecznych Dziedzina nauk ekonomicznych Dyscyplina: EKONOMIA Forma studiów: stacjonarne Rekrutacja na bezpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r.

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r.

Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r. Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r. Uchwała nr 36/2009 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów

Bardziej szczegółowo

- tak jak na studia stacjonarne lecz z dodatkowym sprawdzeniem znajomości języka angielskiego, - wg przepisów dotyczących obcokrajowców.

- tak jak na studia stacjonarne lecz z dodatkowym sprawdzeniem znajomości języka angielskiego, - wg przepisów dotyczących obcokrajowców. Uchwała Senatu Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2007/2008, podjęta w dniu 13 kwietnia 2006 r. i

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie 3 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie TEKST JEDNOLITY nr 12/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. nr 28/2014 z dnia 27 października 2014 r. nr 1/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie 3 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach w roku akademickim 2011/2012

Regulamin rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach w roku akademickim 2011/2012 Załącznik do Uchwały Senatu nr 2 z dnia 26 maja 2010 r. Regulamin rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach w roku akademickim 2011/2012 1 Na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Nr 164/2006

Uchwała Senatu Nr 164/2006 Uchwała Senatu Nr 164/2006 Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2007/2008, podjęta w dniu 13.04. 2006

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów: - stacjonarne: pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI. na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2013/2014

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI. na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2013/2014 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2013/2014 1 W roku akademickim 2013/2014 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, zwana dalej PWSZ

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2010/2011 w Akademii Morskiej w Szczecinie

Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2010/2011 w Akademii Morskiej w Szczecinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/009 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 7.05.009 r. Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 010/011 w Akademii Morskiej w Szczecinie Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 100/III/2010 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego

UCHWAŁA NR 100/III/2010 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego UCHWAŁA NR 100/III/2010 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów wyższych na poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Od kiedy i do kiedy mogę składać dokumenty? Rekrutacja w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji trwa od 4 maja do 31 sierpnia 2016 roku.

Od kiedy i do kiedy mogę składać dokumenty? Rekrutacja w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji trwa od 4 maja do 31 sierpnia 2016 roku. FAQ TERMINY Od kiedy i do kiedy mogę składać dokumenty? Rekrutacja w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji trwa od 4 maja do 31 sierpnia 2016 roku. Czy będę mógł zacząć studia już w semestrze letnim (od

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI DLA OBCOKRAJOWCÓW I OSÓB POSIADAJĄCYCH ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI ORAZ DYPLOMY ZAGRANICZNE UPRAWNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2015/16

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady rekrutacji określają warunki i tryb rekrutacji obywateli polskich

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r.

Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r. Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA PIĘCIOLETNIE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE, KIERUNEK - PSYCHOLOGIA W WYDZIALE

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie Akademia Morska w Szczecinie Dlaczego Akademia Morska w Szczecinie? 01 Dzięki Akademii zdobędziesz ciekawy, prestiżowy zawód, zapewniający awans społeczny i finansowy Będziesz mieć jasno wytyczoną ścieżkę

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Warunki i tryb rekrutacji dotyczą przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY SZKOŁY nr 3 / 2015. Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA RADY SZKOŁY nr 3 / 2015. Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA RADY SZKOŁY nr 3 / 2015 Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów w roku

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 Załącznik do Uchwały Senatu Nr 23/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD I KRYTERIÓW PRZYJĘĆ NA STUDIA III STOPNIA W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE

REGULAMIN ZASAD I KRYTERIÓW PRZYJĘĆ NA STUDIA III STOPNIA W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 13/2017 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z 25 kwietnia 2017 r. REGULAMIN ZASAD I KRYTERIÓW PRZYJĘĆ NA STUDIA III STOPNIA W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE w roku

Bardziej szczegółowo

Instytut/kierunek/specjalność

Instytut/kierunek/specjalność Załącznik do uchwały Nr 24/2015 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 27 maja 2015r. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK LEKARSKI Studia jednolite magisterskie

KIERUNEK LEKARSKI Studia jednolite magisterskie KIERUNEK LEKARSKI Studia jednolite magisterskie I. STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego: 1. ZŁOŻENIE APLIKACJI PRZEZ KANDYDATA Do postępowania kwalifikacyjnego zostaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015

Załącznik nr 1 do Warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 Załącznik nr 1 do Warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 dotyczący przyjęć: 1. Kandydatów z maturą międzynarodową (IB), 2. Kandydatów z maturą

Bardziej szczegółowo

SENATU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

SENATU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI UCHWAŁA Nr 64/XV SENATU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Matura IB (wynik) (podstawowego)

Matura IB (wynik) (podstawowego) Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, na studia na Wydziale Medycznym na kierunku lekarskim w Uczelni Łazarskiego w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są: w wyniku postępowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 Załącznik 1 ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 I. Przyjęcie na I rok studiów odbywa się wg poniższych zasad: z pominięciem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora US nr 36 /2016 z dnia 6 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora US nr 36 /2016 z dnia 6 czerwca 2016 r. Wykaz wymaganych dokumentów od kandydatów na studia podczas postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY OGÓLNE II. ZASADY REKRUTACJI

I. ZASADY OGÓLNE II. ZASADY REKRUTACJI Uchwała nr 1/LIII/2009 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA MAGISTERSKIE STUDIA UZUPEŁ NIAJĄ CE W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA MAGISTERSKIE STUDIA UZUPEŁ NIAJĄ CE W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA MAGISTERSKIE STUDIA UZUPEŁ NIAJĄ CE W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU w roku akademickim 2004/2005 i 2005/2006 Uchwała nr 6/03/04 Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora US nr 27/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r.

załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora US nr 27/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r. Wykaz wymaganych dokumentów od kandydatów na studia podczas postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012 Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012 w sprawie zasad przyjęć na I rok studiów I, II i III stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) na Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr./15 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w

Bardziej szczegółowo

rok akademicki 2012 / 2013 Wychowanie Fizyczne Turystyka i Rekreacja Fizjoterapia

rok akademicki 2012 / 2013 Wychowanie Fizyczne Turystyka i Rekreacja Fizjoterapia rok akademicki 2012 / 201 Informacje o zasadach rekrutacji na studia w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu Wychowanie Fizyczne Turystyka i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 10/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA nr 10/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA nr 10/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Technika Rolnicza i Leśna. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Technika Rolnicza i Leśna. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji R E G U L A M I N postępowania kwalifikacyjnego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki UR w Krakowie w roku akademickim 2009/2010 Kierunki studiów: 1) Technika

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 16/WAT/2016 z dnia 25 lutego 2016 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 16/WAT/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 16/WAT/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów doktoranckich w roku

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb przyjmowania na studia w roku akademickim 2014/2015

Zasady i tryb przyjmowania na studia w roku akademickim 2014/2015 Zasady i tryb przyjmowania na studia w roku akademickim 2014/2015 Ustanowione uchwałą Senatu Uczelni Łazarskiego w Warszawie, zasady i tryb przyjmowania na studia w roku akademickim 2014/2015 określają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PODEJMOWANIA STUDIÓW PRZEZ CUDZOZIEMCÓW W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI. 1 Podstawa prawna. 2 Zasady podejmowania studiów

REGULAMIN PODEJMOWANIA STUDIÓW PRZEZ CUDZOZIEMCÓW W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI. 1 Podstawa prawna. 2 Zasady podejmowania studiów REGULAMIN PODEJMOWANIA STUDIÓW PRZEZ CUDZOZIEMCÓW W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI 1 Podstawa prawna Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 23/2013/2014 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 6 maja 2014 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1075/05/V/2015 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 maja 2015 roku

Uchwała Nr 1075/05/V/2015 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 maja 2015 roku Uchwała Nr 1075/05/V/2015 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie zasad przyjęć do Akademii Techniczno-Humanistycznej w roku akademickim 2016/2017 na I rok studiów

Bardziej szczegółowo

3 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

3 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. Uchwała nr 17/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO UCHWAŁA NR 150/III/2011 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 48/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 18 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 48/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 18 czerwca 2010 r. DNS.430 10/2010 Zarządzenie Nr 48/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

I. Zasady ogólne. 1) w rekrutacji czerwcowo-wrześniowej, 2) w rekrutacji styczniowo-lutowej - tylko na studia niestacjonarne.

I. Zasady ogólne. 1) w rekrutacji czerwcowo-wrześniowej, 2) w rekrutacji styczniowo-lutowej - tylko na studia niestacjonarne. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 W MIĘDZYNARODOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE LOGISTYKI I TRANSPORTU WE WROCŁAWIU I. Zasady ogólne 1 Zasady i tryb rekrutacji dotyczą

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/210 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 17 maja 2016 r.

Uchwała Nr V/210 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 17 maja 2016 r. Uchwała Nr V/210 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Załącznik do Uchwały Senatu PK Nr 20/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA I STOPNIA CUDZOZIEMCA W ZACHODNIOPOMORSKIM UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA I STOPNIA CUDZOZIEMCA W ZACHODNIOPOMORSKIM UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA I STOPNIA CUDZOZIEMCA W ZACHODNIOPOMORSKIM UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE Dokumenty źródłowe: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do uchwały nr 405 Senatu UZ z dn. 28.05.2008r. Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 1 1. Na studia doktoranckie może być przyjęta

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r.

U c h w a ł a Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. U c h w a ł a Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego w roku akademickim 2004/2005 i 2005/2006 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 303 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR 303 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA NR 303 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2015 /2016 Na podstawie art. 62 ust. 1 w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 271/2015 Senatu PWSZ w Gnieźnie z dnia 25 maja 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 271/2015 Senatu PWSZ w Gnieźnie z dnia 25 maja 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 271/2015 Senatu PWSZ w Gnieźnie z dnia 25 maja 2015 r. Zasady przyjmowania kandydatów na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I i II STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I i II STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I i II STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 A. WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO: I. Kierunek Wychowanie Fizyczne

Bardziej szczegółowo

WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Załącznik do uchwały nr 326 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 20.05.2015 r. WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 38/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 19 maja 2016 roku

Uchwała Nr 38/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 19 maja 2016 roku Uchwała Nr 38/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe cudzoziemców Na podstawie art. 169 ust. 2 i 5 w zw.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW DZIENNYCH, WIECZOROWYCH I ZAOCZNYCH W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW DZIENNYCH, WIECZOROWYCH I ZAOCZNYCH W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW DZIENNYCH, WIECZOROWYCH I ZAOCZNYCH W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU w roku akademickim 2004/2005 i 2005/2006 Uchwała nr 5/03/04 Senatu Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2011 Warszawski Uniwersytet Medyczny KIERUNEK: DIETETYKA. Studia I-go stopnia (licencjackie) I. STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM

Rekrutacja 2011 Warszawski Uniwersytet Medyczny KIERUNEK: DIETETYKA. Studia I-go stopnia (licencjackie) I. STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM KIERUNEK: DIETETYKA Studia I-go stopnia (licencjackie) I. STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego: 1. ZŁOŻENIE APLIKACJI PRZEZ KANDYDATA Do postępowania kwalifikacyjnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI PROJEKT ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM I. Kierunek Wychowanie Fizyczne 1. Studia pierwszego stopnia 3-letnie, stacjonarne Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 87 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 maja 2015 roku

Uchwała nr 87 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 maja 2015 roku Uchwała nr 87 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia od semestru

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA ZOSTANĄ URUCHOMIONE JEŻELI ZGŁOSI SIĘ CO NAJMNIEJ 20 KANDYDATÓW

STUDIA I STOPNIA ZOSTANĄ URUCHOMIONE JEŻELI ZGŁOSI SIĘ CO NAJMNIEJ 20 KANDYDATÓW Załącznik B Zasady rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia na makrokierunek BIOINFORMATYKA I BIOLOGIA SYSTEMÓW, prowadzony przez Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki, Biologii, Fizyki,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE w roku akademickim 2017/2018 POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE w roku akademickim 2017/2018 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do UCHWAŁY nr 05/XXII/16 SENATU WSKSiM z dnia 31 maja 2016 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE w roku akademickim 2017/2018 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Uchwała

Bardziej szczegółowo

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym rekrutacji elektronicznej dla kierunków: prawo, administracja, ekonomia, finanse

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym rekrutacji elektronicznej dla kierunków: prawo, administracja, ekonomia, finanse Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym rekrutacji elektronicznej dla kierunków: prawo, administracja, ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, stosunki międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Zasady rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu UCHWAŁA Nr 111/IX/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu z dnia 04 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad rekrutacji w roku akademickim 2012/2013 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/93 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 27 maja 2014 r.

Uchwała Nr V/93 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 27 maja 2014 r. Uchwała Nr V/93 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2016/17 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2016/17 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2016/17 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady rekrutacji określają warunki i tryb rekrutacji Cudzoziemców

Bardziej szczegółowo

Wybierz studia na Akademii Wychowania Fizycznego

Wybierz studia na Akademii Wychowania Fizycznego Wybierz studia na Akademii Wychowania Fizycznego Krok 1. Otwórz stronę AWF http://awf.wroc.pl/ Krok 2. Wejdź w zakładkę erekrutacja portal rekrutacyjny Krok 3. Otwórz zakładkę Program studiów Krok 4. Wybierz

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 26/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 26/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. Warunki i tryb rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie prowadzone w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, w roku akademickim 2017/2018 Załącznik do Uchwały Senatu Nr 26/2017 z dnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Uchwała Nr 13/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE

KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE STUDIA I-go STOPNIA (LICENCJACKIE) I. STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego: 1. ZŁOŻENIE APLIKACJI PRZEZ KANDYDATA Do postępowania kwalifikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do warunków i trybu rekrutacji na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2012/2013

Załącznik nr 1 do warunków i trybu rekrutacji na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2012/2013 Załącznik nr 1 do warunków i trybu rekrutacji na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2012/2013 dotyczący przyjęć: 1. Kandydatów z maturą międzynarodową (IB), 2. Kandydatów z maturą dwujęzyczną,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 35/2016 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach

ZARZĄDZENIE Nr 35/2016 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach ZARZĄDZENIE Nr 35/2016 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie podejmowania i odbywania studiów, studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 154/XXXXVIII/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

UCHWAŁA NR 154/XXXXVIII/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie UCHWAŁA NR 154/XXXXVIII/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia

Bardziej szczegółowo

Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny)

Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny) Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny) I Legalizacja pobytu na terytorium RP 1. Obywatele Unii Europejskiej, Konfederacji

Bardziej szczegółowo

1 Terminarz postępowania określa JM Rektor UAP.

1 Terminarz postępowania określa JM Rektor UAP. Regulamin przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na kierunku Kuratorstwo i teorie sztuki na Wydziale Edukacji Artystycznej UAP w roku akademickim 2015/2016 oraz w roku akademickim 2016/2017 1 Terminarz

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI KIERUNEK TECHNIKI DENTYSTYCZNE

WYDZIAŁ LEKARSKI KIERUNEK TECHNIKI DENTYSTYCZNE 1 S t r o n a Rodzaj: Studia I stopnia Tryb: Stacjonarny Czas kształcenia: 3 lata WYDZIAŁ LEKARSKI KIERUNEK TECHNIKI DENTYSTYCZNE Kwalifikacja kandydatów na studia odbywa się na zasadzie konkursu. Kandydaci

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1/2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 25 listopada 2014.

Załącznik do Uchwały nr 1/2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 25 listopada 2014. Załącznik do Uchwały nr 1/2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 25 listopada 2014. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI ZASADY OGÓLNE

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI ZASADY OGÓLNE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia Szczegółowych informacji udzielają: Dziekanat Wydziału I i IV pok. 110; tel. 61 85-68-932 msrebro@amuz.edu.pl dderpinska@amuz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2017 /2018 Na podstawie art. 62 ust. 1 w

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 51/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2017 r

Uchwała nr 51/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2017 r Uchwała nr 51/2016-2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2017 r w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na stacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) prowadzone

Bardziej szczegółowo

Regulamin Postępowania Rekrutacyjnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie w roku akademickim 2015/2016

Regulamin Postępowania Rekrutacyjnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie w roku akademickim 2015/2016 Załącznik do Uchwały Nr 10/2015 Senatu PWSZ w Koszalinie z dnia 17 lutego 2015 r. Regulamin Postępowania Rekrutacyjnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie w roku akademickim 2015/2016 1

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie Nr 2/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 stycznia 2013 r.

Obwieszczenie Nr 2/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 stycznia 2013 r. Obwieszczenie Nr 2/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr 22/2011/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Załącznik do Uchwały Nr XXVII/221/14/15 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 1 1. Na studia doktoranckie może być

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /12. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR /12. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 maja 2012 r. UCHWAŁA NR 0000 41/12 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 1. Przyjęcia kandydatów

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2016/17 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2016/17 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2016/17 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady rekrutacji określają warunki i tryb rekrutacji Cudzoziemców

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk studenckich na kierunku nawigacja studentów Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW. Zasady ogólne

Regulamin praktyk studenckich na kierunku nawigacja studentów Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW. Zasady ogólne Decyzja Dziekana WNiUO nr 427/2014 z dnia 27.08.2014 r. Regulamin praktyk studenckich na kierunku nawigacja studentów Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW Niniejszy regulamin odpowiada postanowieniom

Bardziej szczegółowo

P L A N Y I P ROGRAMY S T U D I ÓW STACJONARNYCH I S T OPNIA

P L A N Y I P ROGRAMY S T U D I ÓW STACJONARNYCH I S T OPNIA AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WYDZIAŁ MECHANICZNY P L A N Y I P ROGRAMY S T U D I ÓW STACJONARNYCH I S T OPNIA KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN SPECJALNOŚĆ EKSPLOATACJA SIŁOWNI OKRĘTOWYCH Programy zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku

UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studiach doktoranckich oraz ich formy w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 26/2012 SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH. z dnia 30 maja 2012 roku

UCHWAŁA Nr 26/2012 SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH. z dnia 30 maja 2012 roku UCHWAŁA Nr 26/2012 SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

4 Zasady przyjmowania kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności na studia w roku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr 5 niniejszej Uchwały.

4 Zasady przyjmowania kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności na studia w roku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr 5 niniejszej Uchwały. UCHWAŁA NR 103 /11 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo