SIMATIC HMI. Urz dzenie HMI MP 377 (WinCC flexible) Przegl d 1. Bezpiecze stwo u ycia 2. Warunki aplikacji HMI 3. Monta i pod czanie 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SIMATIC HMI. Urz dzenie HMI MP 377 (WinCC flexible) Przegl d 1. Bezpiecze stwo u ycia 2. Warunki aplikacji HMI 3. Monta i pod czanie 4"

Transkrypt

1 Wst p Przegl d 1 SIMATIC HMI Urz dzenie HMI MP 377 (WinCC flexible) Instrukcja u ytkowa Bezpiecze stwo u ycia 2 Warunki aplikacji HMI 3 Monta i pod czanie 4 Ekran operatora 5 Konfiguracja systemu operacyjnego 6 Przygotowanie HMI do pracy 7 Tworzenie projektu 8 Alarmy 9 Receptury 10 Konserwacja i serwis 11 Specyfikacja techniczna 12 Order No. 6AV6691-1DR01-0AB0 Dodatek Wykaz skrótów A B 09/2007 A5E

2 Wskazówki Bezpiecze stwa Ten podr cznik zawiera uwagi, na które musisz zwróci uwag, by zapewni bezpiecze stwo osobiste, jak równie zapobiec zniszczeniu mienia. Uwagi odnosz ce si do bezpiecze stwa asnego zaznaczone w podr czniku za pomoc symbolu bezpiecze stwa, uwagi odnosz ce si do uszkodzenia mienia nie posiadaj symbolu ostrzegawczego. Te uwagi pokazane poni ej one zgodnie ze stopniem zagro enia. NIEBEZPIECZE STO Wskazuje, e mier lub trwa e kalectwo mo e wyst pi, je li nie zastosuje si rodków bezpiecze stwa. OSTRZE ENIE Wskazuje, e mier lub trwa e kalectwo mo e wyst pi, je li nie zastosuje si rodków bezpiecze stwa. UWAGA Z symbolem bezpiecze stwa, wskazuje, e mo e nast pi powa ne uszkodzenie cia a. UWAGA Bez symbolu bezpiecze stwa, wskazuje, e mo e nast pi uszkodzenie mienia. UWAGA Wskazuje, e mo e wyst pi nieoczekiwana sytuacja lub rezultat, je li nie we mie si pod uwag odpowiedniej informacji. Je li wi cej ni jeden stopie zagro enia jest obecny, zostanie yty najwy szy symbol z istniej cych zagro. Ostrze enie Uwaga mo e te wyst pi z symbolem wliczaj c zale ne zniszczenie mienia. Wykwalifikowany Personel Urz dzenie/system mog by ustawiane i ywane tylko w po czeniu z dokumentacj. Zlecanie i ytkowanie urz dzenia/systemu mo e by tylko wykonany przez wykwalifikowany personel. W kontek cie bezpiecze stwa w tej dokumentacji, personel wykwalifikowany jest definiowany jako osoby, które upowa nione do zlecania, uziemiania i oznaczania urz dze, systemów i obwodów z zachowaniem standardów bezpiecze stwa. Zalecane U ytkowanie Zapami taj, co nast puje: OSTRZE ENIE To urz dzenie mo e by ywane tylko do zastosowa opisanych w katalogu lub w opisie technicznym i tylko w po czeniu z urz dzeniami i komponentami innych producentów, które zosta y aprobowane lub rekomendowane przez firm Siemens. Poprawne, wiarygodne operacje produktu wymagaj odpowiedniego transportu, przechowywania, pozycjonowania oraz ytkowania i konserwacji. Znak handlowy Nazwy oznaczone symbolem zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Siemens AG. Inne nazwy yte w tej dokumentacji mog by znakami handlowymi, których ycie przez inne firmy do ich asnych celów mog naruszy prawa autorskie. Sprostowanie Odpowiedzialno ci Przejrzeli my zawarto tej publikacji by zapewni zgodno z opisanym sprz tem i oprogramowaniem. Ze wzgl du na to, e nie mo na wyeliminowa wszystkich niezgodno ci, nie mo emy zagwarantowa pe nej zgodno ci. Jednak e, informacje w tej publikacji przegl dane regularnie i ka da niezb dna poprawka jest zawarta w kolejnych edycjach. Siemens AG Automation and Driyes Postfach NÜRNBERG GERMANY Order Number: 6AV DR01-0AB0 09/2007 Copyright Siemens AG Technical data subject to change

3 Wst p Cele instrukcji u ytkowej Podr cznik instrukcji u ytkowej dostarcza informacji zdefiniowanych przez DIN 8418 dla dokumentacji in ynierii mechanicznej. Te informacje odnosz si do urz dzenia, miejsca jego u ycia, transportu, przechowywania instalacji, u ycia i konserwacji. Instrukcja przeznaczona jest dla: ytkowników I ynierów zlecaj cych Techników serwisowych Techników konserwuj cych Prosz o uwa ne przeczytanie sekcji "Instrukcje bezpiecze stwa i uwagi ogólne". Pomoc zintegrowana w WinCC flexible oraz System Informacyjny WinCC zawieraj szczegó owe informacje. System informacyjny zawiera instrukcje, przyk ady i informacje odniesienia w formie elektronicznej. Niezb dna wiedza podstawowa Do zrozumienia niniejszego opracowania niezb dna b dzie ogólna wiedza z zakresu technologii automatyzacji i komunikacji. Przyjmuje si t, e korzystaj cy z podr cznika posiadaj do wiadczenie w u ywaniu komputerów klasy PC oraz wiedz o na temat systemu operacyjnego Microsoft Windows. Zakres wa no ci instrukcji u ytkowej Instrukcja u ytkowa dotyczy urz dze HMI MP 377 w po czeniu z pakietem oprogramowania WinCC flexible. Pozycja w planie informacji Te instrukcje u ytkowe s cz ci dokumentacji SIMATIC HMI. Nast puj ce informacje dostarczaj przegl du informacji na temat SIMATIC HMI: Podr czniki u ytkownika WinCC flexible Micro Opisuje podstawowe zasady konfiguracji stosowania WinCC flexible Micro Engineerin System. WinCC flexible Compact/ Standard/ Adyanced Opisuje podstawowe zasady konfiguracji u ywania WinCC flexible Compact Engineering System/WinCC flexible Standard/WinCC flexible Adyanced. Instrukcja ytkowa, 09/2007, 6AV DR01-0AB0 3

4 Wst p WinCC flexible Runtime Opisuje zalecenia przy uwierzytelnianiau i u ytkowaniu Run-Time projektu na PC. WinCC flexible Migration Opisuje jak zamieni istniej cy projekt ProTool na WinCC flexible. Opisuje jak zamieni istniej cy projekt WinCC na WinCC flexible. Opisuje jak zamieni istniej cy projekt ProTool wraz ze zmian urz dzenia HMI Np. z OP3 do OP 73 lub OP7 do OP 77B. Opisuje jak zamieni istniej cy projekt ProTool wraz ze zmian z urz dzenia graficznego na urz dzenie z Windows CE. Komunikacja: Komunikacja Cz 1 opisuje po czenie urz dzenia HMI do SIMATIC PLC. Komunikacja Cz 2 opisuje po czenie urz dzenia HMI do PLC innego producenta. Instrukcje u ytkowe Instrukcja u ytkowa dla urz dze HMI SIMATIC. OP 73, OP 77A, OP 77B TP 170micro, TP 170A, TP 170B, OP 170B OP 73micro, TP 177micro TP 177A, TP 177B, OP 177B TP 270, OP 270 TP 277, OP 277 MP 270B MP 277 MP 370 MP 377 Instrukcja u ytkowa dla przeno nych urz dze HMI SIMATIC Mobile Panel 177 Mobile Panel 277 Mobile Panel 277 IWLAN Mobile Panel 277F IWLAN Instrukcja u ytkowa (kompaktowa) dla urz dze HMI SIMATIC. OP 77B Mobile Panel 177 Mobile Panel 277 Instrukcje u ytkowe dla akcesoriów SIMATIC P r z em y s o wy H u b USB 4 4 MP 377 ( WinCC flexible) Instrukcja ytkowa, 09/2007, 6AV DR01-0AB0

5 Wst p Pierwsze kroki: WinCC flexible dla u ytkowników pocz tkuj cych: Bazuj ce na projekcie przyk adowym, jest to wprowadzenie krok po kroku w podstawy konfigurowania ekranów, alarmów, receptur i nawigacji po ekranie. WinCC flexible dla u ytkowników zaawansowanych: Bazuj ce na projekcie przyk adowym, jest to wprowadzenie krok po kroku w podstawy konfiguracji wpisów, raportów projektu, skryptów, zarz dzania u ytkownikami oraz wieloj zykowych projektów i integracji w STEP 7. WinCC flexible opcje: Bazuj ce na projekcie przyk adowym, jest to wprowadzenie krok po kroku w podstawy konfigurowania opcji WinCC flexible oraz serwera OPC. Dost pno Online Dokumentacja techniczna produktów oraz systemów SIMATIC jest dost pna w formacie PDF w ró nych j zykach pod poni szym adresem: SIMATIC Guide Technische Dokumentation in Deutsch: "http://www.ad.siemens.de/simatic/portal/html_00/techdoku.htm" SIMATIC Guide for Technical Documentation in English: "http://www.ad.siemens.de/simatic/portal/html_76/techdoku.htm" Rysunki Urz dzenie HMI jest czasami pokazywane w tej instrukcji u ytkowej w formie fotografii. Te fotografie mog troch ró ni si od stanu fabrycznego urz dze HMI. Konwencje Konfiguracja i oprogramowanie wykonawcze ró ni si od siebie, zale nie do ich nazw: "WinCC flexible 2005," na przyk ad, odnosi si do oprogramowania konfiguracyjnego. Termin "WinCC flexible" jest u ywany w ogólnym kontek cie. Pe na nazwa, na przyk ad "WinCC flexible 2005", jest zawsze u ywana gdy jest potrzeba odró nienia ró nych wersji oprogramowania wykonawczego. "WinCC flexible Runtime" odnosi si do oprogramowania wykonawczego, które mo e pracowa na urz dzeniach HMI. Nast puj ce sposoby zapisu mog pojawi si w tej instrukcji u ytkowej: Forma przedstawienia Znaczenie "Add screen" Terminologia, która pojawia si w interfejsie ytkownika, np. nazwy okien, zak adek, przycisków Wymagany wpis, np. warto ci limitów, warto ci zmiennych Informacje o cie ce "File > Edit" Sekwencja ycia, np. komendy menu, menu kontekstowe <F1>, <Alt+P> Operacje klawiaturowe Instrukcja ytkowa, 09/2007, 6AV DR01-0AB0 5

6 Wst p Prosz zwró uwag na uwagi etykietowane w nast puj cy sposób: Nota Noty zawieraj wa ne informacje dotycz ce produktu, jego u ycia lub okre lonej sekcji dokumentacji na któr powiniene zwróci uwag. Znaki handlowe Nazwy oznaczone symbolem s zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Siemens AG. Inne nazwy u yte w tej dokumentacji mog by znakami handlowymi, których u ycie przez inne firmy do ich w asnych celów mog naruszy prawa autorskie. HMI SIMATIC SIMATIC HMI SIMATIC ProTool SIMATIC WinCC SIMATIC WinCC flexible SIMATIC MP 277 Przedstawiciele i biura Je li masz jakie dalsze pytania zwi zane z produktami opisanymi w tym podr czniku, prosz skontaktuj si z lokalnym przedstawicielem ga zi SIEMENS. Odnajd kontakt do partnera na: "http://www.siemens.com/automation/partner" Przewodnik do dokumentacji technicznej dla ró nych produktów SIMATIC jest dost pna na: "http://www.siemens.com/simatic-tech-doku-portal" Katalog online oraz zamówienia online s dost pne na: "http://mall.automation.siemens.com" Centrum Szkoleniowe Siemens AG oferuje ró ne kursy szkoleniowe, by zapozna Ci z systemami automatyzacji. Prosz skontaktuj si ze swoim regionalnym Centrum Szkoleniowym, lub centralnym Centrum Szkoleniowym w D90327 Nuremberg. Telefon: +49 (911) Internet: "http://www.sitrain.com/" 6 Instrukcja ytkowa, 09/2007, 6AV DR01-0AB0

7 Wst p Wsparcie Techniczne Mo esz zasi gn Wsparcia Technicznego dla wszystkich produktów A&D ywaj c formularza pro by o wsparcie na Internecie: "http://www.siemens.de/automation/support-request" Telefon: Fax.: Dalsze informacje o naszym wsparciu technicznym s dost pne w Internecie pod adresem: "http://www.siemens.com/automation/seryice". Serwis i obs uga przez Internet Serwis i Obs uga dostarcza dodatkowych wszechstronnych informacji o produktach SIMATIC poprzez us ugi online na "http://www.siemens.de/automation/supporte" Odnajdziesz tam: Biuletyn dostarcza najnowszych informacji odnosz cych si do produktów Siemens. Nasz silnik wyszukiwawczy Seryice & Support umo liwia dost p do ca ej dokumentacji. Forum dla globalnej wymiany informacji przez u ytkowników i ekspertów. Bie ce informacje o produkcie, FAQ oraz downloads. Lokalny przedstawiciel Automation & Driyers Informacje o us ugach na stronie, naprawach, cz ciach zapasowych i wiele wi cej jest dost pne na naszych stronach Serwisu. Recykling i utylizacja Ze wzgl du na nisk zawarto substancji szkodliwych w urz dzeniu HMI opisanym w tej Instrukcji u ytkowej, mo e ono by recyklingowane. Aby ekologicznie zutylizowa lub recyklingowa swój stary sprz t skontaktuj si z certyfikowan placówk utylizacji mieci elektronicznych. Instrukcja ytkowa, 09/2007, 6AV DR01-0AB0 7

8 Wst p 8 Instrukcja ytkowa, 09/2007, 6AV DR01-0AB0

9 Spis tre ci Wst p Przegl d Przegl d produktu Wygl d urz dzenia HMI MP " Touch Wygl d urz dzenia HMI MP " Key Wygl d urz dzenia HMI MP " Touch Wygl d urz dzenia HMI MP " Touch Pakiet dodatkowy oraz inne akcesoria Urz dzenie HMI w procesie u ytkowym Zakres funkcji w WinCC flexible Dodatki programowe Komunikacja Bezpiecze stwo u ycia Uwagi ogólne...33 Standardy i dopuszczenia...34 Zalecenia eksploatacyjne...36 Kompatybilno elektromagnetyczna...36 Transport i przechowywanie Warunki aplikacji HMI Warunki instalacji Pozycja mont u i typ mocowania Przygotowanie do mont u Test izolacji, klasa oraz stopie ochrony Napi cie nominalne Monta i pod czanie Zawarto opakowania...45 Mont urz dzenia HMI...46 Pod czanie urz dzenia HMI...50 Przegl d...50 Porty...51 Po czenie ekwipotencjalne...52 Pod czanie ród a zasilania...54 Pod czanie nieprzerwanego ród a zasilania...56 Instrukcja ytkowa, 09/2007, 6AV DR01-0AB0 9

10 Spis tre ci Pod czanie do PLC Pod czenie do komputera konfiguracyjnego Pod czanie urz dzenia USB Pod czanie drukarki do HMI Pod czanie urz dzenia audio czanie i testowanie urz dzenia HMI Ekran operatora Elewacja przednia panela Umieszczanie karty pami ci Zabezpieczanie karty pami ci Wyjmowanie karty pami ci Etykiety przycisków programowalnych w MP " Key Konfiguracja systemu operacyjnego Program aduj cy Przegl darka Panel Sterowania Przegl d Otwieranie Panelu Sterowania Odniesienia do funkcji ywanie Panelu Sterowania Przegl d Stosowanie ekranu dotykowego Stosowanie klawiatury Zmiana ustawie ekranu Konfiguracja klawiatury ekranowej Ustawienie powtarzania znaku Ustawienie podwójnego klikni cia Kalibrowanie ekranu dotykowego Ustawienie has a ochronnego Anulowanie ochrony has em Zmiana ustawie urz dzenia HMI Ustawienie daty oraz czasu Zmiana ustawie regionalnych Kopia bezpiecze stwa informacji rejestru Zmiana ustawie monitora Ustawienie wygaszacza ekranu Zmiana w ciwo ci drukarki Udost pnianie d wi ku oraz Ustawienie g no ci d wi ku Przypisywanie d wi ku do zdarze Restart urz dzenia HMI Wy wietlenie informacji o urz dzeniu HMI Wy wietlenie w ciwo ci systemu Wy wietlenie rozdzielania pami ci Ustawienie miejsca przechowywania Ustawienie czasu opó nienia Ustawienie zasilacza bezprzerwowego Instrukcja ytkowa, 09/2007, 6AV DR01-0AB0

11 Spis tre ci Stan zasilacza bezprzerwowego Konfiguracja PROFINET IO Zmiana ustawie przesy u Konfiguracja kana u danych Konfiguracja MPI/PROFIBUS DP Konfiguracja operacji sieciowych Przegl d operacji sieciowych Ustawienie nazwy urz dzenia dla urz dzenia HMI Zmiana konfiguracji sieciowej Zmiana danych logowania Zmiana ustawie Zmiana ustawie Internetowych Zmiana g ównych ustawie Internetowych Ustawienia serwera proxy Zmiana ustawie prywatno ci Import i usuwanie certyfikatów Zapis do pami i zewn trznej (kopia zapasowa) Przywracanie z pami ci zewn trznej Aktywacja zarz dzania pami ci Przygotowanie projektu HMI Przegl d Tryby pracy urz dzenia HMI ywanie istniej cych projektów Sposoby transmisji danych Przesy Przegl d czne rozpocz cie przesy u Automatyczne rozpocz cie przesy u Rozpocz cie przesy u powrotnego Testowanie projektu Kopia bezpiecze stwa i przywracanie danych Przegl d Kopia bezpiecze stwa i przywracanie danych za pomoc WinCC flexible Kopia bezpiecze stwa i przywracanie danych za pomoc ProSave Aktualizacja systemu operacyjnego Przegl d Reset do ustawie fabrycznych Aktualizacja systemu operacyjnego za pomoc WinCC flexible Aktualizacja systemu operacyjnego za pomoc ProSave Resetowanie do ustawie fabrycznych za pomoc WinCC flexible Resetowanie do ustawie fabrycznych za pomoc ProSave Instalacja oraz usuwanie dodatków Przegl d Instalacja oraz usuwanie dodatków za pomoc WinCC flexible Instalacja oraz usuwanie dodatków za pomoc ProSave Przesy licencji do i z urz dzenia Przegl d Instrukcja ytkowa, 09/2007, 6AV DR01-0AB0 11

12 Spis tre ci Przesy anie licencji do i z urz dzenia Tworzenie projektu Przegl d Przyciski bezpo rednie Ustawianie j zyka projektu Wprowadzanie warto ci z u yciem ekranu dotykowego Przegl d Wprowadzanie oraz edytowanie warto ci numerycznych Wprowadzanie oraz edytowanie warto ci alfanumerycznych Wprowadzanie daty i czasu Wprowadzanie warto ci symbolicznych Wy wietlanie infotekstu Wprowadzanie z u yciem klawiatury Przyciski steruj ce Przyk ad: wprowadzanie znaków z u yciem klawiatury alfanumerycznej Przyciski programowalne Procedury ogólne Wprowadzanie i edycja warto ci numerycznych Wprowadzanie i edycja warto ci alfanumerycznych Wprowadzanie daty i czasu Wprowadzanie warto ci symbolicznych Wy wietlanie infotekstu Pasek pomiarowy i wska nik Prze czniki warto ci ytkowanie trendu Nastawnik z suwakiem Kontrolka wymuszenia stanu Przegl d Operacje z u yciem dotyku Operacje z u yciem klawiatury Korzystanie ze zdalnego klienta 195 Przegl d Operacje z u yciem dotyku Operacje z u yciem klawiatury Bezpiecze stwo projektu Przegl d Kontrolka u ytkownika Logowanie u ytkownika Wylogowanie u ytkownika Tworzenie u ytkowników Tworzenie u ytkowników z u yciem dotyku Tworzenie u ytkowników z u yciem klawiatury Zmiana danych u ytkownika Zmienianie danych u ytkownika z u yciem dotyku Zmienianie danych u ytkownika z u yciem klawiatury Usuwanie u ytkowników Zamykanie projektu Instrukcja ytkowa, 09/2007, 6AV DR01-0AB0

13 Spis tre ci 9 Alarmy Przegl d Wykrywanie alarmów do potwierdzenia Wy wietlanie wiadomo ci Wy wietlanie infotekstu Potwierdzenie alarmu Edycja alarmów Receptury Przegl d Struktura receptury Receptury w projekcie Wy wietlanie receptury Warto ci receptury w urz dzeniu HMI oraz PLC Wykorzystanie kontrolki receptury Przegl d Tworzenie rekordu danych receptury Edycja rekordu danych receptury Usuwanie rekordu danych receptury Synchronizacja zmiennych Odczyt rekordu danych receptury z PLC Przesy rekordów danych receptury do PLC Wykorzystanie prostej kontrolki receptury Przegl d Tworzenie rekordu danych receptury Edycja rekordu danych receptury Usuwanie rekordu danych receptury Odczyt rekordu danych receptury z PLC Przesy rekordu danych receptury do PLC Importowanie rekordu danych receptury Eksportowanie rekordu danych receptury Przyk ady Wprowadzanie rekordu danych receptury Sekwencja produkcji r cznej Konserwacja i serwis Konserwacja i serwis Ekran czyszczenia na MP 377 Touch Folia ochronna Cz ci dodatkowe i naprawy Specyfikacje techniczne Rysunki, wymiary Rysunki, wymiary MP " Touch Rysunki, wymiary MP " Key Rysunki, wymiary MP " Touch Instrukcja ytkowa, 09/2007, 6AV DR01-0AB0 13

14 Spis tre ci Rysunki, wymiary MP " Touch Specyfikacje Przypisanie bitów dla przycisków bezpo rednich Opis portów ród o zasilania X10/IF 1B (RS 422/RS 485) X1 (PROFINET) X20, X21 (USB) X40 (wyj cie liniowe) A Dodatek A.1 A.2 Wskazówki ESD Alarmy systemowe B Wykaz skrótów Glosariusz Indeks Instrukcja ytkowa, 09/2007, 6AV DR01-0AB0

15 Przegl d Przegl d produktu Multi Panel MP 377 jest innowacyjnym rozwini ciem serii 370. Oprócz znanych rozmiarów wy wietlaczy 12" oraz 15", zost dodany nowy Multi Panel z 19" ekranem dotykowym. Cech urz dze HMI SIEMENSjest to, e spe niaj zawsze zwi kszaj ce si wymagania techniczne zw aszcza dotycz cych jako ci wy wietlacza oraz rozbudowanych aplikacji. Multi Panel MP 377 posiada wy wietlacz TFT z 64k kolorów oraz wi ksz wydajno w porównaniu do poprzednich modeli. Nowy Multi Panel MP 377 bazuje na Microsoft Windows CE 5.0. W porównaniu z poprzednimi urz dzeniami, jego funkcjonalno multimedialna zost a znacz co zwi kszona. Zintegrowanie z Microsoft Media Player pozwala MP 377 na odtwarzanie plików wideo. Na urz dzeniach zainstalowany jest Internet Explorer 6.0 dla Pocket PC który rozszerza sposoby wy wietlania stron www, Dokumentów Word, arkuszy Excel oraz dokumentów PDF. HMI posiada rozszerzon pami aplikacji oraz zintegrowany bufor wiadomo ci systemowych. Pamie danych wystarcza do obs ugi WinAC MP Dzi ki szerokiemu zakresowi typów urz dze, mo esz u ywa takiego, który najbardziej Ci odpowiada. MP 377 oferuje ró norodno stosowanych aplikacji, wysok wydajno oraz sprzyjaj cy stosunek ceny/wydajno ci. Urz dzenie HMI zawiera: 1 interfejs PROFIBUS 2 porty Ethernet do po cze z PROFINET 2 porty USB gniazdo na karty pami ci SD lub karty multimedialne 1 gniazdo kart CF 1 wy wietlacz TFT z 64 k kolorami Nast puj ce dodatkowe oprogramowanie zost o dodane do funkcji MP 377 jako "platforma wielozadaniowa": WinCC WinCC WinCC flexible/opc seryer WinCC flexible/proagent WinCC flexible/audit WinAC MP 2007 Instrukcja ytkowa, 09/2007, 6AV DR01-0AB0 15

16 Przegl d 1.2 Wygl d urz dzenia HMI MP " Touch 1.2 Wygl d urz dzenia HMI MP " Touch Widok z przodu oraz widok z boku Gniazdo na karty pami ci SD oraz karty multimedialne Gniazdo na kart pami ci CF Wy wietlacz/ekran dotykowy Prostok tne szczeliny dla zaczepów monta owych Uszczelka Widok z do u Porty Prostok tne szczeliny dla zaczepów monta owych 16 Instrukcja ytkowa, 09/2007, 6AV DR01-0AB0

17 Przegl d 1.2 Wygl d urz dzenia HMI MP " Touch Widok z ty u Gniazdo na karty pami ci SD lub karty multimedialn Etykieta wska nika Gniazdo na kart pami ci CF Prze cznik DIP Nazwa interfejsu Zobacz równie Porty (Strona 51) Instrukcja ytkowa, 09/2007, 6AV DR01-0AB0 17

18 Przegl d 1.3 Wygl d urz dzenia HMI MP " Key 1.3 Wygl d urz dzenia HMI MP " Key Widok z przodu oraz widok z boku Gniazdo na karty pami ci SD oraz karty multimedialne Gniazdo na kart pami ci CF Wy wietlacz Prostok tne szczeliny dla zaczepów monta owych Uszczelka Widok z do u Porty Prostok tne szczeliny dla zaczepów monta owych 18 Instrukcja ytkowa, 09/2007, 6AV DR01-0AB0

19 Przegl d 1.3 Wygl d urz dzenia HMI MP " Key Widok z ty u Gniazdo na karty pami ci SD lub karty multimedialn Etykieta wska nika Gniazdo na kart pami ci CF Prze cznik DIP Nazwa interfejsu Zobacz równie Porty (Strona 51) Instrukcja ytkowa, 09/2007, 6AV DR01-0AB0 19

20 Przegl d 1.4 Wygl d urz dzenia HMI MP " Touch 1.4 Wygl d urz dzenia HMI MP " Touch Widok z przodu oraz widok z boku Gniazdo na karty pami ci SD oraz karty multimedialne Gniazdo na kart pami ci CF Wy wietlacz/ekran dotykowy Prostok tne szczeliny dla zaczepów monta owych Uszczelka Widok z do u Porty Prostok tne szczeliny dla zaczepów monta owych 20 Instrukcja ytkowa, 09/2007, 6AV DR01-0AB0

21 Przegl d 1.4 Wygl d urz dzenia HMI MP " Touch Widok z ty u Gniazdo na karty pami ci SD lub karty multimedialn Etykieta wska nika Gniazdo na kart pami ci CF Prze cznik DIP Nazwa interfejsu Zobacz równie Porty (Strona 51) Instrukcja ytkowa, 09/2007, 6AV DR01-0AB0 21

22 Przegl d 1.5 Wygl d urz dzenia HMI MP " Touch 1.5 Wygl d urz dzenia HMI MP " Touch Widok z przodu oraz widok z boku Gniazdo na karty pami ci SD oraz karty multimedialne Gniazdo na kart pami ci CF Wy wietlacz/ekran dotykowy Prostok tne szczeliny dla zaczepów monta owych Uszczelka Widok z do u Porty Prostok tne szczeliny dla zaczepów monta owych 22 Instrukcja ytkowa, 09/2007, 6AV DR01-0AB0

23 Przegl d 1.5 Wygl d urz dzenia HMI MP " Touch Widok z ty u Gniazdo na karty pami ci SD lub karty multimedialn Etykieta wska nika Gniazdo na kart pami ci CF Prze cznik DIP Nazwa interfejsu Zobacz równie Porty (Strona 51) Instrukcja ytkowa, 09/2007, 6AV DR01-0AB0 23

24 Przegl d 1.6 Pakiet dodatkowy oraz inne akcesoria 1.6 Pakiet dodatkowy oraz inne akcesoria Zestaw akcesoriów Zestaw akcesoriów zawiera nast puj ce elementy: 1 listwa zaciskowa ród a zasilania Zaczepy mont owe dla MP 377 Dodatkowe dokumenty mog by za czone z zestawem akcesoriów. Konwerter RS 422-RS 232 Konwerter jest potrzebny przy pod czaniu sterowników PLC innych firm. Pod cz konwerter RS 422-RS 232 do portu RS 422/RS 485. Konwerter zamienia sygna wej ciowy na sygna RS 232. Konwerter nie jest za czony do urz dzenia HMI. Mo e on by zamówiony: numer zamówieniowy 6AV XE00-0AX0. 90 K towy adapter Je li przestrze jest ograniczona, mo esz u adaptera k towego dla portu RS 422/RS 485. Adapter nie jest za czony do paczki z urz dzeniem HMI i musi by zamówiony oddzielnie numer zamówieniowy 6AV XD00-0XA0. Folia ochronna Dla urz dze HMI z ekranem dotykowym dost pna jest folia ochronna. Folia ochronna nie jest za czona do urz dzenia HMI. Folia ochronna mo e by zamówiona u ywaj c nast puj cych numerów zamówie : Dla MP " Touch, u ywaj c numeru zamówieniowego 6AV AD00-4CX0 Dla MP " Touch, ywaj c numeru zamówieniowego 6AV AD00-4EX0 Dla MP " Touch, ywaj c numeru zamówieniowego 6AV CE00-0AA0 Karta pami ci ywaj kart pami ci SD, CF lub MMC testowanych i dopuszczonych przez Siemensa. Wi cej informacji mo na znale w SIMATIC HMI katalog ST 80. SIMATIC PC USB FlashDrive SIMATIC PC USB FlashDrive jest mobilnym no nikiem przechowywania danych z du szybko ci przesy u danych, zaprojektowany do u ytku w przemy le. Wi cej informacji mo esz znale w Internecie pod adresem: "http://mall.automation.siemens.com" 24 Instrukcja ytkowa, 09/2007, 6AV DR01-0AB0

25 Przegl d 1.7 Urz dzenie HMI w procesie u ytkowym 1.7 Urz dzenie HMI w procesie ytkowym Urz dzenie HMI jest cz ci procesu u ytkowego. Nast puj ce dwie fazy s kluczem do zintegrowania urz dzenia HMI z procesem u ytkowym: Projektowanie HMI Zarz dzanie procesem Projektowanie HMI Wizualizacja procesu u ytkowego jest znana jako wygl d projektu, który zawiera: wpisywanie danych projektu zapisywanie danych projektu testowanie danych projektu symulowanie danych projektu Projektowanie jest podejmowane niezale nie od urz dzenia HMI i ko cz si projektem. Kiedy ju zostanie wygenerowany, projekt mo e by transferowany do urz dzenia HMI aby sterowa procesem u ytkowym. Zarz dzanie procesem Zarz dzanie procesem jest realizowane poprzez dwustronn komunikacj pomi dzy urz dzeniem HMI a sterownikiem. Jest to podstaw sterowania oraz monitoringu przez operatora. Operator mo e interweniowa w proces operacyjny na urz dzeniu HMI w celu sterowania procesem. Sterownik dostarcza warto ci zmiennych procesu i wy wietla je na urz dzeniu HMI. Instrukcja ytkowa, 09/2007, 6AV DR01-0AB0 25

26 Przegl d 1.8 Zakres funkcji w WinCC flexible 1.8 Zakres funkcji w WinCC flexible Poni sza tabela pokazuje obiekty, które mog by zintegrowane w projekcie dla MP 377. Nota Okre lone warto ci s warto ciami maksymalnymi indywidualnych obiektów. Równoczesne ycie wielu obiektów z ich maksymalnymi warto ciami mo e prowadzi do opó nie oraz konfliktów w projekcie. Alarmy Obiekt Specyfikacja MP 377 Alarmy Ilo alarmów dyskretnych 4,000 Ilo alarmów analogowych 200 ugo tekstu alarmu 80 znaków Ilo zmiennych w alarmie Maks. 8 LEDy Potwierdzenie indywidualne alarmu du Równoczesne potwierdzenie wielu alarmów du (potwierdzenie grupowe) Edycja alarmu Wska nik alarmu Liniaalarmu /Okno alarmu /Widok alarmu Tak 16 grup alarmów ALARM_S Wy wietlanie alarmów S7 Tak Bufor alarmu Pojemno bufora alarmu 1,024 alarmów Tak Tak Jednoczesne kolejkowanie zdarze alarmów Maks. 500 Widok alarmu Czyszczenie buforu alarmu Drukowanie alarmulinia po linii Tak Tak Tak Zmienne, warto ci oraz listy Obiekt Specyfikacja MP 377 Zmienne Ilo 2,048 Monitorowanie limitów warto ci Wej cie/wyj cie Tak Podzia ka liniowa Wej cie/wyj cie Tak Listy tekstu Ilo 500 1) Listy grafik Ilo 500 1) 1) Maksymalna ilo listy tekstów oraz grafik to Instrukcja ytkowa, 09/2007, 6AV DR01-0AB0

27 Przegl d 1.8 Zakres funkcji w WinCC flexible Ekrany Obiekt Specyfikacja MP 377 Ekrany Ilo 500 Pól na ekran 200 Zmiennych na ekran 400 Obiektów kompleksowych na ekran (np paski) 20 Szablon Tak Receptury Obiekt Specyfikacja MP 377 Receptury Ilo 500 Rekordów danych na receptur 1,000 Wpisów na receptur 1,000 Pami receptury 128 KB Lokacja pami ci 1) Karta pami ci Pami na USB Dysk sieciowy 1) Ilo rekordów danych receptury mo e by ograniczona przez pojemno no nika pami ci. Rejestry Nota Urz dzenia HMI s przystosowane do rejestrowania danych o stosunkowo ma ych obj t ciach. Zarz dzaj danymi w kilku s siaduj cych archiwach w posegmentowanym rejestrze cyklicznym. U ycie du ego rejestru cyklicznego ma negatywny wp yw na wydajno. Obiekt Specyfikacja MP 377 Rejestry Ilo rejestrów 50 Ilo rejestrów cz ciowych w rejestrze cyklicznym 400 Wpisów na rejestr 10,000 Format katalogowania CSV z zestawem znaków ANSI Lokacja pami ci 1) Karta pami ci Pami na USB Dysk sieciowy 1) Ilo wpisów w rejestrze mo e by ograniczona przez pojemno no nika pami ci. Instrukcja ytkowa, 09/2007, 6AV DR01-0AB0 27

28 Przegl d 1.8 Zakres funkcji w WinCC flexible Bezpiecze stwo Obiekt Specyfikacja MP 377 Widok ytkownika Ilo grup ytkowników 50 Ilo ytkowników 50 Ilo autoryzacji 32 Infoteksty Obiekt Specyfikacja MP 377 Infotekst ugo (ilo znaków) 320 (zale no od czcionki) Dla alarmów Tak Dla ekranów Dla obiektów ekranowych (np. dla pól we/wy prze czników, przycisków) Tak Tak Dodatkowe funkcje Obiekt Specyfikacja MP 377 Ustawienia ekranowe Kalibracja ekranu dotykowego 1) Ustawienia jasno ci Zmiana zyka Ilo zyków 16 VBScript Rozszerzenie funkcjonalno ci (u ytkownika) Tak Tak Tak Ilo skryptów 100 Obiekty graficzne Grafika wektorowa oraz pikselowa Tak Trendy Ilo 400 Harmonogram Ilo zada 48 Obiekty tekstowe Ilo 30,000 Przyciski bezpo rednie Przyciski bezpo rednie PROFIBUS DP Tak Przyciski bezpo rednie PROFINET IO Tak 1) Tylko MP 377 Touch 28 Instrukcja ytkowa, 09/2007, 6AV DR01-0AB0

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators Siemens IO-Link Smart TIA integration of sensors and actuators IO-Link Integracja z TIA (SIMATIC) Siemens IO-Link Dost pne produkty Modu Master IO-Link Modu y IO Modu y obiektowe Oprogramowanie STEP 7

Bardziej szczegółowo

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna SIEMENS SIMATIC NET Wyświetlacz LED 1 SCALANCE W786 Instrukcja obsługi Przycisk Reset 2 3 Demontaż / montaż obudowy Specyfikacja techniczna 4 SPIS TREŚCI 1.Wyświetlacz LED... 3 2.Przycisk Reset... 6 3.Demontaż

Bardziej szczegółowo

SIMATIC HMI. Urz dzenie HMI MP 277 (WinCC flexible) Przegl d. Bezpiecze stwo u ycia. Warunki aplikacji HMI. Monta i pod czanie.

SIMATIC HMI. Urz dzenie HMI MP 277 (WinCC flexible) Przegl d. Bezpiecze stwo u ycia. Warunki aplikacji HMI. Monta i pod czanie. Wst p Przegl d 1 SIMATIC HMI Urz dzenie HMI Instrukcja u ytkowa Bezpiecze stwo u ycia 2 Warunki aplikacji HMI 3 Monta i pod czanie 4 Ekran operatora 5 Konfiguracja systemu operacyjnego 6 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

Rodzaje kolorów LED 5 (zielony, czerwony, żółty, niebieski, biały) 1.500.000 100 %

Rodzaje kolorów LED 5 (zielony, czerwony, żółty, niebieski, biały) 1.500.000 100 % Dane techniczne Key Panels Innowacyjne panele operatorskie KP8 PN KP8F PN KP32F PN Rodzaj obsługi Przyciski funkcyjne (programowalne) 8 8 32 Rodzaj sygnalizacji Rodzaje kolorów LED 5 (zielony, czerwony,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych oraz wyrobów wykorzystujących energię podlegających

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 056, fax 032/ 205 33 77 e-mail:

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com Jabra Link 850 Podręcznik użytkownika www.jabra.com SPIS treści 1. Prezentacja produktu...3 1.1 Jabra LINK 850...3 1.2 Akcesoria dodatkowe...4 2. PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA Jabra LINK 850...5 2.1 PODŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III 1.1 Wstęp Grand Hand View III to uniwersalny konwerter obrazu z sygnału VGA na sygnał analogowy (TV). Urządzenie może być wykorzystane do gier komputerowych,

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJ MONT U Licznik EIZ jest urz dzeniem do mierzenia mocy czynnej energii elektrycznej w instalacjach 1- i 3-fazowych. udowa oraz wymiary pozwalaj na atwy monta w rozdzielniach

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX319 Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Ustawianie adresu DMX... 5 4.1. Ustawienia funkcji

Bardziej szczegółowo

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX Wyświetlacz graficzny, monochromatyczny o rozmiarach 240 x 128 lub 128 x 64 piksele. 256 kb pamięci programu. 2 porty szeregowe.

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Czujnik pogody, natynkowy WES/A 3.1, 2CDG120046R0011

ABB i-bus KNX Czujnik pogody, natynkowy WES/A 3.1, 2CDG120046R0011 Dane techniczne 2CDC504093D4002 ABB i-bus KNX Opis produktu Czujnik pogody WES/A 3.1 rejestruje prędkość wiatru, deszcz, jasność w trzech kierunkach świata, zmierzch, temperaturę oraz za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1 INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1 Importer: GDE POLSKA Ul. Koniecznego 46 32-040 Świątniki Górne tel. +48 12 256 50 25(35) GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl

Bardziej szczegółowo

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA Naładuj do końca ENERJUMP przed użyciem pierwszym użyciem. UWAGA: Trzymaj urządzenie z dala od ognia i wody.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

raceboard-s Szybki start

raceboard-s Szybki start raceboard-s Szybki start Więcej na : http://raceboard.simracing.pl Kontakt: raceboard@simracing.pl Data aktualizacji: 2011-11-15 Wstęp Dziękujemy za wybór naszego produktu z serii raceboard, przykładamy

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości:

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości: Falowniki QX3 AGy AVy Wektorowe przetwornice częstotliwości: QUIX-QX3 ARTDriveG AGy ARTDriveAVy 0,37-5,5 kw 0,75-200 kw 0,75-630 kw do sterowania m. in. obrotów ślimaka plastyfikującego i pompy poprzez

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników SIMATIC S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji między dwoma stacjami S7 300 za pomocą sieci Industrial Ethernet, protokołu

Bardziej szczegółowo

STERR WST PNE INFORMACJE

STERR WST PNE INFORMACJE Copyright - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody zabronione WST PNE INFORMACJE Produkt to bezprzewodowy, pasywny detektor podczerwieni o wysokiej stabilno ci. Dzi ki zastosowaniu zaawansowanej technologii

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem

Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem Spis treści Wprowadzenie... 2 Interaktywny ekran... 2 Cyfrowe pióro... 2 Przyciski ustawień pióra, przyciski funkcyjne i przyciski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX 1. Pierwsze uruchomienie... 3 2. Ekran podstawowy widok diagramu... 4 3. Menu... 5 - Historia... 5 - Ustawienia... 6 - Ustawienia / Nastawa czasów...

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji mp3. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz TOUCH PANEL KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz Pasmo 10-50MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Pomiar sygnałów

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Termometr bagnetowy gastronomiczny Voltcraft DET1R, -10 do+200 C, typ K

Termometr bagnetowy gastronomiczny Voltcraft DET1R, -10 do+200 C, typ K INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr bagnetowy gastronomiczny Voltcraft DET1R, -10 do+200 C, typ K Nr produktu 109986 Strona 1 z 5 Termometr Bagnetowy 1. Przeznaczenie Termometr ten nadaje się do pomiarów temperatury

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44)

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44) KALKULATOR ELEKTRONICZNY EL-M711E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku nie wolno

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe.

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe. BAKS Kazimierz Sielski 05-480 Karczew ul. Jagodne 5 Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 Internet www.baks.com.pl e-mail baks@baks.com.pl NIP 532-010-20-41 Karczew dnia 2015-06-22 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Elementy podłączeniowe.

Elementy podłączeniowe. Dziękujemy za wybór Sterboxa. Elementy podłączeniowe. Widoczne gniazdko do podłączenia kabla sieci komputerowej. Na górnej krawędzi gniazdko 12 stykowe, na dolnej 16 stykowe. Do tych gniazd podłącza się

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY. Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive UWAGA!

INFORMATOR TECHNICZNY. Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive UWAGA! INFORMATOR TECHNICZNY Informator techniczny nr ASTRAADA/09/09/22 -- grudzień 2009 Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące przemienników

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GPS VORDON

Instrukcja obsługi GPS VORDON Instrukcja obsługi GPS VORDON Witaj, Dziękujemy za skorzystanie z urządzenia marki Vordon. Użytkownik może korzystać z nawigatora GPS w każdej chwili w dowolnym miejscu, na przykład podczas jazdy, pieszo

Bardziej szczegółowo

STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO!

STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO! STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO! SPIS TREŚCI STEROWNIKI NANO-PLC BUDOWA STEROWNIKA NANO-PLC PARAMETRY LOGO! OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE ZESTAW FUNKCJI W LOGO! PRZYKŁADY PROGRAMÓW STEROWNIKI

Bardziej szczegółowo

PROFIBUS - zalecenia odnośnie montażu i okablowania instalcji sieciowych Profibus PNO Polska

PROFIBUS - zalecenia odnośnie montażu i okablowania instalcji sieciowych Profibus PNO Polska PROFIBUS - zalecenia odnośnie montażu i okablowania instalcji sieciowych Profibus PNO Polska Część 1 - kable miedziane w sieci PROFIBUS Informacje ogólne o kablach dla sieci Profibus Bardzo często spotykamy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I

digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Rabbit Sp. z o.o. ul. Wyb. Wyspiańskiego 19, PL 50-370 Wrocław tel./fax: +4871 328 5065 e-mail: rabbit@rabbit.pl, http: www.rabbit.pl Rabbit @ 2008 Drogi Kliencie!

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna Załącznik nr 8 Warunki i obsługa gwarancyjna 1. Definicje. Dla potrzeb określenia zakresów Usług gwarancyjnych, przyjmuje się że określenia podane poniżej, będą miały następujące znaczenie: Usterka Zdarzenie,

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA ELEKTROTRZYMACZE W wielu budynkach, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, istnieje konieczność wydzielenia stref ppoż. oraz podziału korytarzy ewakuacyjnych na odcinki krótsze niż 50m. Z reguły

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KONWERTER GIGABITOWY 1000 Mbps RJ-45/slot SFP TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KONWERTER GIGABITOWY 1000 Mbps RJ-45/slot SFP TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI KONWERTER GIGABITOWY 1000 Mbps RJ-45/slot SFP TP-LINK MC220L #06425 wersja 1.1 Wstęp Gigabitowe konwertery MC220L firmy TP-LINK umoŝliwiają zmianę medium przewodzącego strumień danych

Bardziej szczegółowo

Przyłącza magistrali struktura sieciowa DDL DDL-X-Tool. Broszura katalogowa

Przyłącza magistrali struktura sieciowa DDL DDL-X-Tool. Broszura katalogowa Przyłącza magistrali struktura sieciowa DDL Broszura katalogowa 2 Przyłącza magistrali struktura sieciowa DDL model V, Opcjonalne narzędzie ułatwiające uruchamianie komponentów DDL 3 Przyłącza magistrali

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista Dokonując dostosowania rozdzielczości wyświetlacza można uzyskać poprawę czytelności tekstu lub wyglądu obrazów na ekranie. W miarę zwiększania rozdzielczości, elementy są wyświetlane coraz mniejsze na

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 Strona 1 z 7 Przeznaczenie do użycia Produkt wyposażono w wyjście zasilania, które można włączyć lub wyłączyć wbudowanym włącznikem

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Niniejszy przewodnik przedstawia ekspresową instalację za pomocą kreatora NETGEAR Smart Wizard i instalację samodzielnego sterownika

Bardziej szczegółowo

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl 1 linkprog wersja 2.0 Przeznaczenie linkprog to urządzenie umoŝliwiające podłączenie programowalnych urządzeń marki RCConcept do komptera PC

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 Rozdzia 1. Wprowadzenie 19 Dla kogo przeznaczona jest ta ksi ka? 20 Plan tworzenia witryny nauczania 20 Krok po kroku korzystanie z ka dego z rozdzia ów 21 Krok

Bardziej szczegółowo

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. SYSTEM MONITORINGU FIRMY CAREL Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. Korzyści systemu 1. Możliwość kontroli parametrów pracy urządzeń sterowanych regulatorami

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ AWARYJNY RPT-3120TR REPOTEC RPT-3120TR. Wersja 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ AWARYJNY RPT-3120TR REPOTEC RPT-3120TR. Wersja 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ AWARYJNY RPT-3120TR REPOTEC RPT-3120TR Wersja 1.0 Wstęp Zasilacz RPT-3120TR jest urządzeniem typu line-interactive z funkcją automatycznej regulacji napięcia wyjściowego. Napięcie

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury TxBlock-USB

Przetwornik temperatury TxBlock-USB Przetwornik temperatury TxBlock-USB Wydanie LS 1/01 Opis TxBlock USB jest uniwersalnym przetwornikiem temperatury z wyjściem 0 ma do przeznaczonym do montażu głowicowego. Zasilany jest przez pętlę prądową.

Bardziej szczegółowo

Poznanie komputera MyPal

Poznanie komputera MyPal QPL9 SD SD Poznanie komputera MyPal Elementy z przodu Elementy z boku Dioda LED Power/Notification (Zasilanie/Powiadomienie) Zasilanie Powiadamianie Przycisk Launch (Uruchom) Głośnik 4-kierunkowy przycisk

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C D INSTRUKCJA OBS UGI Stabilizowane zasilacze pr du sta ego modele: DF173003C DF173005C WPRO WA DZ ENI E Przyrz dy serii DF17300XC s precyzyjnymi zasilaczami DC o jednym wyjciu i napi ciu regulowanym w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Szkolenia są realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik nr 1 Do SIWZ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR VA6510 wersja 1.0 Wprowadzenie Urządzenie VA6510 to prosty w uŝyciu przyrząd pomiarowy słuŝący do zdalnego pomiaru temperatury. Funkcjonuje w oparciu o analizę promieniowania

Bardziej szczegółowo

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK,

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK, PRACA Z BAZAMI DANYCH w AutoCAD-zie AutoCAD umożliwia dostęp do zewnętrznych baz danych, utworzonych zarówno w MS ACCESS czy w MS EXCEL, jak i w dbase czy SQL Server. Połączenie następuje poprzez odwołanie

Bardziej szczegółowo

Ekran początkowy. Ekran początkowy

Ekran początkowy. Ekran początkowy Ekran początkowy Informacje o urządzeniu Menu ustawienia Wybierz podsumowanie Rozpocznij operację pól Przycisk zasilania Ekran początkowy Diagnostyka GPS Obszar Panel świetlny na ekranie Prędkość Numer

Bardziej szczegółowo