Projekt wykonawczy. egz. nr 1. ZWES spółka jawna ul. Piłsudskiego 71; Nysa tel. (077) , fax

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt wykonawczy. egz. nr 1. ZWES spółka jawna ul. Piłsudskiego 71; 48-303 Nysa tel. (077) 409-01-60, fax. 435-28-08"

Transkrypt

1 ZWES spółka jawna ul. Piłsudskiego 71; Nysa tel. (077) , fax egz. nr 1 Projekt wykonawczy INWESTOR: URZĄD MIEJSKI w NYSIE ul. Kolejowa 15 TEMAT: Projekt linii kablowej oświetlenia osiedla mieszkaniowego w Nysie ul. gen. Wł. Andersa i gen. Bora-Komorowskiego LOKALIZACJA: Nysa ; działki nr: 29/12; 29/36; 29/29; 31/12 29/29; 29/25 i 89/2 ADRES: Nysa miasto; obręb Wróblewskiego STADIUM: Projekt budowlano wykonawczy AUTORZY OPRACOWANIA: Gmina Nysa PROJEKTANT: Jacek Bułdys SPRAWDZIŁ: inż. Zdzisław Zaremba Nysa, grudzień 2007

2 SPIS TREŚCI PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 OPIS TECHNICZNY Linia kablowa niskiego napięcia Ochrona przeciwporażeniowa Ochrona środowiska Ochrona przeciwpożarowa Obszar oddziaływania obiektu Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Zestawienie materiałów Uwagi i zalecenia Dokumentacja prawna, uzgodnienia Zestawienie rysunków: - rys. nr 1. projekt trasy linii kablowej, - rys. nr 2. schemat ideowy zasilania, - rys. nr 3. plan sytuacyjny na mapie ewidencyjnej. str. 2

3 PODSTAWA OPRACOWANIA techniczne warunki przyłączenia wydane przez RE Nysa, inwentaryzacja stanu istniejącego, aktualna mapa sytuacyjna w skali 1:500, Ustawa Prawo Budowlane, obowiązujące przepisy wykonawcze i normy, zlecenie i upoważnienie Inwestora. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia, do zasilania oświetlenia ulicznego dróg gminnych osiedla domków jednorodzinnych wraz z zabudową kompletnych latarni oświetleniowych. Inwestorem projektowanej linii kablowej będzie UM Nysa ul Kolejowa 15. Projektowany obiekt zaliczony do kategorii XXVI obiektów budowlanych. Długość projektowanej linii kablowej wynosi 355 m. str. 3

4 OPIS TECHNICZNY Niniejsza dokumentacja została opracowana przy zachowaniu zgodności z wymogami normy PN-76/E Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Dobór elementów osprzętu kablowego (rodzaj kabla, sposób ułożenia linii kablowej), zaprojektowano w oparciu o założenia tej normy, standardy i rozwiązania typowe przyjęte w Koncernie EnergiaPro oraz warunki techniczne przyłączenia wydane przez Rejon Energetyczny w Nysie. 1. Linia kablowa niskiego napięcia., Z istniejącej latarni oświetleniowej typu parkowego nr 22 zabudowanej przy ulicy Andersa, (zasilanej z obwodu oświetlenia ulicznego Osiedle stacji Okulickiego ), należy wyprowadzić nowy obwód oświetleniowy kablem typu YAKXS 4x35mm 2 1kV. Kabel prowadzić w pasie drogowym drogi gminnej (dz. nr 29/12), ` poprzez nowobudowane latarnie oświetleniowe, w kierunku zbiegu ulicy Andersa z ulicą gen. Bora-Komorowskiego, a następnie prowadzić go na całej długości ulicy gen. Bora-Komorowskiego, do istniejącej latarni oświetleniowej nr 10 przy ulicy gen. Sosnkowskiego. Z latarni oświetleniowej nr 22 jw. należy wyprowadzić dodatkowy odcinek kabla oświetleniowego w kierunku ulicy gen. Sosnkowskiego, do zasilania latarni oświetleniowej zaprojektowanej w tej ulicy, opisanej nr 22/10/O na planie projektowym E2. Uszczelnienie końców kabla w słupach, należy wykonać kształtkami termokurczliwymi typu AK 4 Kabel należy układać na głębokości 60cm, w warstwie piasku o grubości 20cm, przykrytego warstwą ziemi rodzimej grubości 15cm, folią kalandrową koloru niebieskiego i pozostałą ziemią ubijaną warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is=0,98. Odległość folii od kabla powinna wynosić minimum 25cm. Całość trasy linii kablowej oświetleniowej, w tym typy słupów i opraw pokazano na rys E2. W miejscach skrzyżowania i zbliżenia projektowanej linii kablowej z innymi urządzeniami podziemnymi takimi jak: linie kablowe niskiego napięcia, sieć wodociągowa i kanalizacyjna oraz sieć gazowa i telefoniczna, kabel należy układać w rurach ochronnych, DVK-75 i SRS z zachowaniem normatywnych odległości. Poniższa tabela podaje wybrane dopuszczalne odległości kabli. Lp Skrzyżowanie lub zbliżenie i rodzaj urządzeń podziemnych Kabli na napięcia znamionowe do 1 kv z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnym Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania urządzeń oświetleniowych z kablami tego samego rodzaju Kabli elektroenergetycznych na napięcia do 1 kv z kablami na napięcia wyższe niż 1 kv Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi Najmniejsze dopuszczalne odległości w cm Pionowo przy Poziomo przy skrzyżowaniu zbliżeniu mogą się stykać Kabli różnych użytkowników Kabli z mufami sąsiednich kabli Kabli od rur wodociągowych, cieplnych, gazowych z gazami niepalnymi bądź palnymi, ale o ciśnieniu do 0,5 atm. 80 przy śred. rurociągu do 250 mm 50 str. 4

5 8 Kabli do rurociągu z cieczami palnymi 9 Kable od rurociągu z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym niż 0,5 atm. nie przekraczających 4 atm. 150 przy śred. większej niż 250 mm Kabli od zbiorników z płynami palnymi Kabli od części podziemnych linii napowietrznych (ustój, podpora) Kabli od ścian budynków i innych budowli np. tuneli - 50 Przejście kabla pod drogą należy wykonać metodą przekopu otwartego. Kabel pod drogą należy umieścić w rurze ochronnej na głębokości nie mniejszej niż 1m. Do przepustu należy zastosować rurę ochronną z tworzywa SRS 75. W wykopie, kabel należy ułożyć linią falistą z zapasem 1-3%. Przed słupem, rurami przepustowymi, oraz na trasie linii kablowej w odstępach 10 m, należy założyć oznaczniki kablowe informujące o rodzaju kabla, przebiegu i długości trasy, właścicielu kabla oraz roku budowy linii kablowej. Prace ziemne w pobliżu innych urządzeń podziemnych należy wykonać ręcznie. Układ połączeń linii kablowej przedstawia schemat ideowy zasilania, rys. nr Ochrona przeciwporażeniowa Dodatkowym środkiem ochrony przeciwporażeniowej stosowanym w układzie sieciowym TN-C, jest ochrona przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania. Ochrona tego typu polega na połączeniu części przewodzących dostępnych, z przewodem ochronnym PEN. Warunkiem skuteczności ochrony jest zapewnienie samoczynnego zadziałania zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych zainstalowanych w stacji transformatorowej i złączu słupowym w czasie nie przekraczającym 5s. Zainstalowanie wkładek bezpiecznikowych o wartościach zgodnych z przedstawionymi na schemacie ideowym E1, zapewnia spełnienie powyższego warunku. Ponadto słupy pokazane na planie-rysunku E2 i schemacie ideowym, należy uziemić bednarką 20x3 do wartości < 10W poprzez ułożenie bednarki na dnie wykopu kablowego, pod dolna warstwą podsypki piaskowej z tym, że złącza kontrolne uziemień wykonać w stanowiskach jak na schemacie. 3. Ochrona środowiska Elektroenergetyczną linię kablową, zaprojektowano z materiałów podlegających przetworzeniu i utylizacji po zakończonym okresie eksploatacji. Przebieg trasy projektowanej linii elektroenergetycznej nie przewiduje wycinki istniejącego drzewostanu. 4. Ochrona przeciwpożarowa Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Rozdział 2 Zakres i zasady uzgadniania projektu budowlanego ), niniejsza dokumentacja nie wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej. 5. Obszar oddziaływania obiektu Ograniczenia, jakie wynikają z możliwości zagospodarowania lub zabudowy terenu nieruchomości znajdujących się na trasie projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej oraz uregulowania odnoszące się do odległości innych obiektów i granic nieruchomości, stanowią przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony przeciwporażeniowej: str. 5

6 - PN-76/E Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, - PN-92/E-05009/41 Ochrona przeciwporażeniowa. Z przepisów tych wynika, że projektowana linia kablowa niskiego napięcia nie powoduje ograniczenia w możliwości zagospodarowania lub zabudowy sąsiednich nieruchomości. Nieruchomości te nie znajdują się w obszarze oddziaływania planowanego obiektu. Projektowana linia kablowa przebiegać będzie w działkach gminnych, a mianowicie w pasie drogowym oraz wzdłuż drogi gminnej, w odległości ok. 0,5m od granicy przyległych działek, na głębokości 0,7m. Wykaz właścicieli gruntów, przez które przebiega projektowana linia. Lp. Właściciel działki 1 Gmina Nysa Współużytkownik wieczysty Adres, siedziba ul. Kolejowa 15 2 Gmina Nysa ul. Kolejowa 15 3 Harapińska Barbara Leśniak Ryszard Rywotycki Jerzy Łaciak Edward Łaciak Maria Kubiak Irena Kubiak Kazimierz Królczyk-Nosal Renata ul. K.EN 22 m.4 ul. Boh. Wa-wy 25 m.1 ul. Armii Krajowej 25 m.2 Osiedle Podzamcze sektor C 43 m Nysa ul. Piłsudskiego 16 m Nysa ul. Rydza Śmigłego 1D Nr działki 29/12 29/36 31/12 29/29 29/28 29/25 89/2 dok. stwierdz. prawo do dysp. terenem Wypis z rejestru gruntów z dnia nr GG.I.DD /07 6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego; - budowa linii kablowej oświetleniowej wykonanej kablem YAKXS 4x35 mm 2, wraz ze słupami i oprawami oświetleniowymi, 2) Istniejące obiekty budowlane; - budynki (zabudowa jednorodzinna, dwukondygnacyjna) str. 6

7 - podziemne uzbrojenie terenu (sieć wodociągowa, kanalizacyjna, telefoniczna i energetyczna. 3) Przewidywane zagrożenia, które mogą wystąpić podczas realizacji robót; - roboty związane z wykonaniem przejść rurociągów i pod przeszkodami - roboty wykonywane w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych. 4) Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Przed przystąpieniem do realizacji robót należy zaznajomić pracowników z aktualnymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaniem przez nich prac. Przyjęcie do wiadomości tych przepisów musi być przez pracownika potwierdzone pisemnie. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 5) Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia. Granice terenu budowy należy oznakować za pomocą tablic i taśm ostrzegawczych. Prace związane z podłączeniem kabla na słupie należy wykonywać na polecenie pisemne, z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz z przestrzeganiem warunków określonych przepisami. 7. Zestawienie materiałów. Lp. Wyszczególnienie j.m. ilość uwagi 1. Kabel YAKXS 4x35 mm 2 m 355 Tele-Fonika 2. Osłona rurowa DVK 75mm m 31,5 AROT Polska 3. Osłona rurowa SRS 75 mm m 40 AROT Polska 4. Pianka poliuretana op 2 Selena 5. Fundament B 60 szt 10 ROSA 9. Nakrętki INOX zrywalne do fundamentu szt 10 ROSA 10. Folia kablowa kolor niebieski 20 cm m 355 ZTS Złoty Stok 11. Piasek m 3 24 OKSM 12. Złacze słupowe TB-1 szt 12 ROSA 13. Złącze kontrolne uziemienia szt 12 Błyskawica 13. Wkładki DO1 Wts 6 A szt 12 Eti 14. Lampa sodowa SON-T-70W Pia+ szt 10 Philips 15. Oprawa Elgoluna ZSD-70 szt 10 ELGO 16 Przewód YDY 3x2.5 mm2 mb 50 Tele-Fonika 16. Głowica termokurczliwa AK szt 20 Radpol str. 7

8 17. Wkładki BM g/f 25 A szt 3 Eti 18. Wkładki Wts 16 A szt 12 Eti 19. Bednarka ocynkowana 20x3 mm2 mb 355 Cynk-Mal 19. Inne drobne materiały dobrać według potrzeb 8. Uwagi i zalecenia. - Dopuszcza się wyłącznie zamawianie i zabudowę atestowanych prefabrykatów, materiałów i urządzeń. Fakt ten winien być potwierdzony dostarczeniem stosownych certyfikatów i deklaracji zgodności - mających stanowić integralną część dokumentacji powykonawczej. - O rozpoczęciu robót należy powiadomić pisemnie osoby i instytucje, z którymi przeprowadzono uzgodnienia w trakcie sporządzania dokumentacji. Po zakończeniu robót dokonać odbioru przez zainteresowane strony. - Należy wypłacić odszkodowania za ewentualne szkody powstałe przy realizacji robót. - Wykonawcę robót zobowiązuje się do zapoznania z treścią opisu technicznego, (łącznie z odpisami uzgodnień) i przestrzegania zawartych tam zaleceń. - Po ułożeniu linii kablowej oraz rur osłonowych i przepustów, fakt ten należy zgłosić w PE Nysa celem dokonania odbioru robót zanikowych. - Po wybudowaniu linii, należy zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie namiaru powykonawczego i sporządzenie dokumentacji z klauzulą potwierdzającą przyjęcie do ewidencji geodezyjnej. - Wszelkie ewentualne odstępstwa od rozwiązań podanych w niniejszym projekcie należy uzgodnić z Rejonem Energetycznym w Nysie i projektantem. - Prace należy wykonywać zgodnie z normą PN-76/E Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, PN-92/E-05009/41 Ochrona przeciwporażeniowa, oraz przepisami BHP i p- poż. 9. Dokumentacja prawna, uzgodnienia. Zaświadczenie UM o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym. Decyzja lokalizacji celu publicznego. Wypis uproszczony z rejestru gruntów. Warunki przyłączenia wydane przez Rejon Energetyczny Nysa Uzgodnienie trasy linii kablowej z Rejonem Dystrybucji Nysa Decyzja na umieszczenie kabla i słupów w pasie drogowym. str. 8

9 Opinia uzgodnienia dokumentacji projektowej Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Nysie. Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500, 10. Obliczenia techniczne. Zgodnie z PN-91/E-05009/41 Ochrona przeciwporażeniowa przyjęto współczynnik krotności prądu zwarcia dla czasu zadziałania zabezpieczenia niewiększego niż 5 sek. Ochrona przeciwporażeniowa w złączu słupowym jest zachowana. Wyniki pomiarów na załączonych arkuszach. str. 9

P R O J E K T B U D O W L A N Y ( WYKONAWCZY)

P R O J E K T B U D O W L A N Y ( WYKONAWCZY) 1 P.P. DEVELOPER Mirosław Konca,09-100 Płońsk, ul. Grunwaldzka 68, tel. 0 601 708 638 P R O J E K T B U D O W L A N Y ( WYKONAWCZY) Temat opracowania: Linia oświetlenia ulicznego napowietrzno-kablowa Zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKTOWANIE, POMIARY I WYKONAWSTWO INSTALACJI ELKTROENERGETYCZNYCH I SIECI ZASILAJĄCYCH Plac 700 lecia 4; 83-210 Zblewo tel. 602 576 299/783 978 504 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Branża : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SE4 PRZEBUDOWA (ZABEZPIECZENIE) KABLI enn, esn I OŚWIETLENIA DROGOWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SE4 PRZEBUDOWA (ZABEZPIECZENIE) KABLI enn, esn I OŚWIETLENIA DROGOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej USŁUGI PROJEKKTOWE ELEKTROENERGETYCZNE HENRYK RYSZEWSKI 04-039 WARSZAWA UL.OPINOGÓRSKA 7/14. tel. 0 609612446, e-mail : hryszewski@o2.pl, fax : 22 8135981 Inwestor : Ministerstwo Edukacji Narodowej Al.

Bardziej szczegółowo

STUDIO E-PROJEKT ul. Pańska 98/1, 00-837 Warszawa

STUDIO E-PROJEKT ul. Pańska 98/1, 00-837 Warszawa PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY NAZWA ZADANIA: Budowa masztu kratownicowego H=81m wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o numerze ewidencyjnym 452 położonej w miejscowości

Bardziej szczegółowo

RE120176 12020TI UMOWA: ZADANIE:

RE120176 12020TI UMOWA: ZADANIE: UMOWA: ZADANIE: INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA KONSORCJUM: OBIEKT: STADIUM: RE120176 12020TI Budowa obiektu hali obsługi codziennej tramwajów i autobusów wraz z rozbudową układu drogowo torowego na Stacji

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE PARKINGOWE ORAZ INSTALACJA ELEKTRYCZNA NA STANOWISKACH TARGOWYCH

OŚWIETLENIE PARKINGOWE ORAZ INSTALACJA ELEKTRYCZNA NA STANOWISKACH TARGOWYCH 1 Stadium: Temat: Branża : PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIETLENIE PARKINGOWE ORAZ INSTALACJA ELEKTRYCZNA NA STANOWISKACH TARGOWYCH Elektryczna Nazwa i adres obiektu budowlanego: BUDOWA TARGOWISKA STAŁEGO W PAWŁOWICZKACH

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE ENERGETYCZNE KABLOWE (Kod CPV 45315300-1) Oznaczenie kodu według Wspólnego

Bardziej szczegółowo

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c.

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax. 71/78-79-792 NIP 899-253-47-59 PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Temat: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 2 ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1. OŚWIADCZENIE o zgodności z przepisami... 3 2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE... 4 3. CZĘŚĆ OPISOWA... 7 OPIS TECHNICZNY... 8 3.1. Zakres opracowania... 8 3.2. Podstawy opracowania...

Bardziej szczegółowo

monitoringu, - stycznik SM320-230-22 do sterowania danym obwodem oświetlenia, - wyłącznik nadmiarowy S301 B6A do zabezpieczenia obwodu sterowania

monitoringu, - stycznik SM320-230-22 do sterowania danym obwodem oświetlenia, - wyłącznik nadmiarowy S301 B6A do zabezpieczenia obwodu sterowania 1. Opis OGÓLNY 1.1. Inwestor OPIS TECHNICZNY Branża elektryczna Inwestorem jest: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, ul. H. Sucharskiego 4, 35-225 Rzeszów. 1.2. Obiekt Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

Wykaz Projektantów i Sprawdzających znajduje się na drugiej stronie. Spis zawartości niniejszej dokumentacji znajduje się na trzeciej stronie.

Wykaz Projektantów i Sprawdzających znajduje się na drugiej stronie. Spis zawartości niniejszej dokumentacji znajduje się na trzeciej stronie. Wykonawca: Inwestor: sp. z o.o. MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o. w Kędzierzynie - Koźlu 40-0 Katowice, ul. Węglowa 7 tel (0 32) 3-36-70, fax (0 32) 3-36-7 NIP 634-0-2-696 47-200 Kędzierzyn

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety

Bardziej szczegółowo

ANDBART Usługi Elektryczne

ANDBART Usługi Elektryczne ANDBART U s ł u g i E l e k t r y c z n e A n d r z e j B a r t o s i k p r o j e k t y n a d z o r y p o m i a r y Telefon: + 48 607 35 90 45 e mail: andbartosik@wp.pl + 48 046 832 30 27 BRANŻA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W ZIELONEJ GÓRZE ZIELONA GÓRA, UL. WESTERPLATTE 31 Stadium: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa zadania: Podział zasilania oświetlenia MOP Kępsko oświetlenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. C Z Ę Ś Ć O P I S O W A.. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie

Bardziej szczegółowo

MULTI elektro PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji elektrycznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pawłowiczkach. ul. Magnoliowa 3, dz. nr 454, 461/2.

MULTI elektro PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji elektrycznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pawłowiczkach. ul. Magnoliowa 3, dz. nr 454, 461/2. MULTI elektro Waldemar Wenszka ul. Przyjaciół 3, 47-214 Mechnica (PL) E-mail: w.wenszka@poczta.fm Kom. 00 48 602 174 340 MULTI elektro - PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - WYKONAWSTWO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

faza projektu PROJEKT WYKONAWCZY 2014.10.31

faza projektu PROJEKT WYKONAWCZY 2014.10.31 ul. Ciasna ; 80- Gdańsk tel. (8 8) 09 90; fax. (8 8) 09 99 www.menos.gda.pl faza projektu data PROJEKT WYKONAWCZY 0.0. branża elektryczna numer projektu /7/PW nazwa opracowania Projekt przyłączenia prototypowych

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych:

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: A. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk ADRES: Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: obręb:7 Majdy Oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi - Specyfikacja Techniczna - SPIS TREŚCI

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi - Specyfikacja Techniczna - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI STRONA TYTUŁOWA SPIS TREŚCI... 1 OPIS INWESTYCJI... 2 ST - 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE... 3-39 SST-01.00.00. ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE... 40-44 SST-02.00.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE...

Bardziej szczegółowo

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowa oświetlenia ulicy KRYPSKIEJ w Warszawie CPV: 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego Lokalizacja: Dzielnica Praga Południe Inwestor:

Bardziej szczegółowo

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3 Spis rysunków T-1 Plan sytuacyjno-wysokościowy zagospodarowania terenu 1 : 500 T-2 Wylot kanalizacji deszczowej do potoku 1 : 25 T-3 Profil kanału deszczowego 1 : 100/500 Opis techniczny 1. Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO BRZOZOWSKI GRABOWIECKI ARCHITEKCI SP. Z O.O PROJEKT WYKONAWCZY 2 INSTALACJE SANITARNE S - SANITARNA

MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO BRZOZOWSKI GRABOWIECKI ARCHITEKCI SP. Z O.O PROJEKT WYKONAWCZY 2 INSTALACJE SANITARNE S - SANITARNA PROJEKT: PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY, PRZEBUDOWY ORAZ ROZBIÓRKI PRZYŁĄCZY, ODCINKÓW SIECI ORAZ INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH W OTOCZENIU KAPONIERY ORAZ BATERII BARKOWEJ NA POTRZEBY MUZEUM KATYŃSKIEGO - ODDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania.

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. Wrzesień 2010 r. Wydawca: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Projekt Wykonawczy. Opis techniczny

Spis treści. Projekt Wykonawczy. Opis techniczny Spis treści Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Postanowienia ogólne 3. Inwestor 4. Projektant 5. Wykonawca 6. Zakres rzeczowy inwestycji 7. Rozwiązanie techniczne 7.1 Budowa studni kablowej w ul.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania.

Wytyczne projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania. Tytuł Identyfikator dokumentu Miejskie sieci, urządzenia i przyłącza

Bardziej szczegółowo

Budowa ciągu pieszo jezdnego i kanalizacji deszczowej w ul. Drzymały w Ostrowie Wielkopolskim projekt wykonawczy 1. CZĘŚĆ OPISOWA

Budowa ciągu pieszo jezdnego i kanalizacji deszczowej w ul. Drzymały w Ostrowie Wielkopolskim projekt wykonawczy 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1.1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CZĘŚĆ III.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ III.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa Zamówienia: Zadanie2.1 Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania

Bardziej szczegółowo