WOJEWODA MALOPOLW 9 D GOSPODARKI - WODNEJ W KRAKOWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWODA MALOPOLW 9 D GOSPODARKI - WODNEJ W KRAKOWIE"

Transkrypt

1 REGIONALNY ZARZ RZGW NZR l 4/G/79/10 WOJEWODA MALOPOLW 9 D GOSPODARKI - WODNEJ W KRAKOWIE ZARZĄ D ZLEWNI WISŁOKI i WISŁOKA z siedzib ą w Rzeszowie ul. Kwiatkowskiego Rzeszów Tel-fax Rzeszów, Przedsi ębiorstwo Geologiczne S.A. w Krakowie Al. Kijowska 16a Kraków Regionalny Zarzą d Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarz ą d Zlewni Wis łoki i Wis łoka z siedzib ą w Rzeszowie opiniuje pozytywnie alternatyw ę polegaj ącą na uj ęciu wód w przepust ż elbetowy o przekroju skrzynkowym 2,0 x 2,0 m i d ł. 250 m w zdłóż w Gorlicach. ul. Dukielskiej Ponadto informujemy, że ciek wodny jest w ewidencji jako rów pod nr GOR/P/712 w Zarządzie Ma łopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Rejon Nadzoru Urządzeń Wodnych ul. Zakole 6, Gorlice W zwi ązku z powyż szym uzgodnienia operatu wodnoprawnego oraz dokumentacj ę techniczn ą nale ży uzgadnia ć w Zarz ądzie Małopolskiego Zarz ądu Melioracji i Urz ądzeń Wodnych w Krakowie. Otrzymuj ą : 1) Adresat 2) NW Gorlice 3) A/a Z up. Zastępcy Dyrektora ds. Zarz ądu Zlewni Wisłoki i Wis łoka mgr inż. Jerzy Wilk l ZA ZGODNOŚĆ ag\i."1 O GINAŁEM PrZed119blorstwoGeologic2ne w.krals Wp łyn pwle ł o dnia Skierowano do D. ( łu.. S.A.

2 MA Ł OPOLSKI ZARZ Ą D MELIORACJI I URZĄ DZEŃ WODNYCH w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Nowym S ączu Rejon Nadzoru Urz ądzeń w Gorlicach Gorlice, Pl. Zakole 6 WOJEWODA IVIAŁOP OLSKI Gorlice, dnia 7 marca 2011 r. Nasz znak: DIN-RNU GO-43-1/ Przedsi ębiorstwo Geologiczne S.A. w Krakowie Kraków, Al. Kijowska 16a Dotyczy: Uzgodnienia projektu budowlanego Zabezpieczenie osuwiska i korpusu drogi wojewódzkiej nr 993 w miejscowo ści Gorlice". W odpowiedzi na Wasze pismo Ldz.G0/70/2011 z dnia 21 lutego 2011 r. Małopolski Zarząd Melioracji i Urz ądze ń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Nowym S ączu Rejon Nadzoru Urządze ń w Gorlicach uzgadnia projekt budowlany Zabezpieczenie osuwiska i korpusu drogi wojewódzkiej nr 993 w miejscowo ści Gorlice" wraz z za łączonym operatem hydrologiczno-hydraulicznym pod nast ę pującymi warunkami: 1. Utrzymanie i konserwacja kolektora o przekroju 2,0x2,0m na cieku GOR/P/712 należeć będzie do administratora drogi wojewódzkiej nr MZMiUW nie bierze odpowiedzialno ś ci za szkody spowodowane przej ściem wielkich wód. 3. O terminie rozpocz ęcia i zako ń czenia robót budowlanych na przedmiotowym cieku należy powiadomi ć tut. Rejon Nadzoru Urządze ń. Niniejsze uzgodnienie jest p łatne w za łączeniu faktura. KIL,.FI K/.._Rejonu Nadzoru Urz zeft mgr inż. Tom( sz Rybczyk. Otrzymuj ą : 1. Adresat, 2. a/a. ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

3 pa ństwowa s łużba geologiczna pa ństwowa s łużba hydrogeologiczna WOJEWODA MAŁOPOLSKI Pa ń stwowy Instytut Geologiczny Pa ństwowy Instytut Badawczy ul. Rakowiecka 4, Warszawa, tel , fax , sekretaria Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzial Gospodarczy KAS, Nr ; NIP Oddzia ł Karpacki im. Mariana Ksi ążkiewicza w Krakowie ul. Skrzatów 1, Kraków, tel , fax , 0 i 1 wwvv.pgi.gov.pl Kraków, 04 marca 2011 r. Opinia o: Projekcie budowlanym Zabezpieczenia osuwiska i korpusu drogi wojewódzkiej nr 993 w miejscowości Gorlice". Konstukcja i odwodnienia. Dostarczony do zaopiniowania Projekt Budowlany..." opracowali uprawnieni projektanci mgr inż. Barbara Pasternak (uprawnienia nr 410/87), mgr in ż. arch. Wojciech Wo łek (uprawnienia nr 308/83) i in ż. Józef Kici ński (uprawnienia nr (357/83) we wspó łpracy z mgr in ż. arch. Maciejem Kaper ą, mgr inż. Joanną Rękas i mgr in ż. Katarzyn ą Mendocha. Projekt sprawdzi ł mgr inż. Rudolf Kosiba (uprawnienia nr 879/63). Wykonano go na zlecenie Zarz ądu Dróg Wojewódzkich, ul. G łowackiego 56, w Krakowie w Przedsi ębiorstwie Geologicznym S.A., al. Kijowska 16a w Krakowie. Zosta ł on wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz z zasadami wiedzy technicznej. Po przedstawieniu Inwestorowi czterech wariantów zabezpieczenia osuwiska opracowanych w oparciu o zalecenia wynikaj ące z dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, W ładze samorządowe wskaza ły wariant polegaj ący na zarurowaniu cieku i zasypaniu jaru. Inwestor zaakceptowa ł takie rozwi ązanie. W celu zabezpieczenia osuwiska i drogi wojewódzkiej nr 993, zaprojektowano zmian ę przebiegu drogi przez odsuni ęcie jej od zbocza osuwiska, tj. wykonanie odcinka drogi wraz z podbudow ą uwzględniaj ącą lokalizacj ę na zasypie istniej ącego pod zboczem jaru. Nowy odcinek drogi wyposa żono w kanalizacj ę deszczow ą. W celu stabilizacji osuwiska zaprojektowano, po wykonaniu przepustu, zasyp jaru materia łem żwirowym. Część zasypu, która ma stanowi ć nasyp drogowy powinna być wykonana zgodnie z projektem drogowym, stanowi ącym odrębne opracowanie. Ponadto zaprojektowano odwodnienie obszaru osuwiska. Odwodnienie to ma ograniczy ć napływ wód powierzchniowych do osadów koluwialnych osuwiska. Zaprojektowano drena ż wgłębny typu francuskiego" jako liniowe wype łnienie wkopu w otulinie z geow łókniny o wymiarach 1,0 x 2,0 m bez rury drenarskiej i z rurą drenarską dn 160. Dla wschodniej cz ęści osuwiska, poni żej budynków mieszkalnych, a powyżej projektowanego, nowego odcinka drogi zaprojektowano drena ż rurowy z rur PCV 160 w obsypce żwirowej typu francuskiego po łożony na g łęboko ści 1,2 m. ZA ZG,,..k MOŚĆ Z ORYGINAŁEM

4 WOJEWODA MAŁOPOLSKI O 1 2 Zebrane drena żami wody opadowe i roztopowe b ędą odprowadzane do kanalizacji opadowej znajduj ącej się w osi pasa ruchu projektowanej drogi. Wody opadowe z drogi odprowadzone zostan ą do kanalizacji przez wpusty grogowe i koryto powierzchniowe. Kanalizacja ta b ędzie wykonana z rur PCV Dn 500, a kanalizacja z dróg dojazdowych z rur PCV Dn300. Dla kanalizacji zaprojektowano studzienki inspekcyjne. Wszystkie wody opadowe i roztopowe w łączone zostaną poprzez separator do zamkni ętego w przepust cieku wodnego. Odwodnienie powierzchniowe ma być wykonane z korytek prefabrykowanych typu krakowskiego o wysoko ści 0,6 m, układanych w wyprofilowanym wykopie na podsypce piaskowej. Zmiana przebiegu odcinka drogi wojewódzkiej wymaga wyburze ń czterech budynków mieszkalnych oraz budynków gospodarczych po łożonych w rejonie czo ła osuwiska poni żej współczesnego przebiegu drogi. Przeniesienia ich mieszka ńców zostały uzgodnione z w ładzami samorządowymi, a koszt całkowity przeniesienia mieszka ńców szacuje się na około 1,5 mln zł. Wykonana analiza stateczno ści osuwiska w stanie wspó łcześnie istniej ącym, oraz po wykonaniu zasypu jednoznacznie wykaza ła wzrost wskaźnika stateczno ści z 1,26 do 1,62 w przekroju 11-1IA. Wskazuje ona, że przyj ęte przez projektantów rozwi ązania przyczynią się do ustabilizowania osuwiska oraz zmniejszenia zagro żenia dla drogi wojewódzkiej. Dla projektowanego przepustu zosta ł opracowany Operat hydrologiczno hydrauliczny" autorstwa mgr in ż. Rados ława Radonia, wskazuj ący że przyj ęty przez projektantów jego przekrój o wymiarach 2,0 x 2,0 jest wystarczaj ący dla przep ływu miarodajnego pojawiaj ącego się z prawdopodobieństwem p = 1% zgodnie z Rozporz ądzeniem MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada ć drogowe obiekty in żynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., nr 63, poz. 735). Wszystkie zaproponowane w Operacie..." umocnienia przed i za przepustem znalaz ły swoje odbicie w opiniowanym projekcie. Podsumowuj ąc stwierdzam, że opiniowany Projekt budowlany..." spe łnia wymogi stawiane tego typu opracowaniom dla zada ń realizowanych w Projekcie SOPO" oraz ze środków budżetu państwa. Wraz z Projektem budowlanym bran ży drogowej, po opracowaniu miarodajnego Kosztorysu inwestorskiego mo że być przedstawiony Wojewódzkiemu Zespo łowi Nadzoruj ącemu Realizacj ę Projektu SOPO i zada ń realizowanych ze środków budżetu państwa przy Wojewodzie Małopolskim w Krakowie, celem rozpatrzenia. Z-ca DYREKTORA Oddzia łu Karpackiego Pa ństwowego Instytutu Geologiczne -Pa ństwowego Instytutu Badawczego t dr To as: Malwa ZA ZGOD,.._ Oś. Ą Z ORYGINAŁEM 2

5 WOJEWODA MAŁOPOLSKI 4 ł. Telekomunikacja Polska Techniczna Obsługa Klienta Operacyjne Utrzymanie Sieci i Us ług w Krakowie ul. Dauna 66 tel.: fax: Kraków, 23 sierpnia 2011 r. PRZEDSI ĘBIORSTWO GEOLOGICZNE S.A. W KRAKOWIE Pan mgr inż. Adam Krawczyk al. Kijowska 16A Kraków Numer pisma: TOTTESAU-3800/11/JP Temat: techniczne warunki na przebudow ę sieci telekomunikacyjnej w zwi ązku z planowaną przebudową ulicy Dukielskiej w Gorlicach. Szanowny Panie, w odpowiedzi na pismo dotyczące projektowanej przebudowy ulicy Dukielskiej w Gorlicach zabezpieczenie osuwiska informujemy, że projektowana inwestycja koliduje z istniej ącą siecią teletechniczną eksploatowan ą przez TP S.A. W zwi ązku z tym należy, na koszt naruszaj ącego stan istniej ący, opracowa ć projekt i wykona ć przebudowę istniejących urządze ń telekomunikacyjnych wchodzących w kolizj ę z projektowan ą inwestycj ą, zwracaj ąc szczególn ą uwag ę na normatywne odleg łości. Usunięcie kolizji jest uwarunkowane spe łnieniem poni ższych wytycznych: 1. Wykonać przebudowę, poza obszar koliduj ący, abonenckich kabli telekomunikacyjnych, podbudowy słupowej. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementów infrastruktury telekomunikacyjnej musi by ć realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pa ździernika 2005r.; 2. Przełożenie urządzeń telekomunikacyjnych zaprojektowa ć bez przerw w łączno ści kable miedziane zrównolegli ć na obszarze wyst ę powania kolizji; 3. W przypadku nie zachowania pionowej odleg łości projektowanej infrastruktury wzgl ędem napowietrznej linii telefonicznej nale ży dokonać przebudowy kabli telekomunikacyjnych w taki sposób, aby zachowane zosta ły wymagane norm ą minimalne wysoko ści zwisów kabli. Wymagane przekroje poprzeczne skrzy żowań z drogami i wjazdami. 4. W przypadku zmiany rz ędnych terenu nale ży uwzgl ędnić regulacj ę poziomu istniej ącej infrastruktury telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety; 5. Realizacja powyższych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez ZUDP dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A. projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w cz ęści telekomunikacyjnej, zawieraj ącego potwierdzenie zgodno ści z oryginałem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach) i budowlany (w 1 egzemplarzu) prosz ę składać do zatwierdzenia w Dziale Zarz ądzania Zasobami Sieci w Szymbark 519; 6. Dokumentacja projektowa powinna zosta ć sporządzona przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania zgodnie z wymaganiami przepisów Prawa Budowlanego; 7. Szczegółowe dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotycz ącego kanalizacji i kabli miedzianych zostan ą udzielone w Dziale Zarządzania Zasobami Sieci w Szymbark 519 (spraw ę prowadzi Jerzy Prokop tel ); Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru, P zedsigt2iorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydzia ł Gospodarczy Krajowego Rejestru Sążwgzoci locc REGON , NIP ; z pokrytym w ca łości kapita łem zak ładowym wynoszącym z ł "GINALEM t),0 ) 3 / 2,

6 mytalop(311 w o eivn OD 8. Wszystkie prace zwi ązane z infrastruktur ą telekomunikacyjn ą należy wykonywać zgodnie z obowi ązującymi przepisami techniczno budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z TP S.A. projektem, pod ścis łym nadzorem przedstawicieli s łu żb technicznych TP S.A.; 9. Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej, występowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nale żących do innych operatorów należy wystąpi ć do poszczególnych firm o wydanie technicznych warunków przebudowy kabli będących ich własności ą; 10. Koszty projektu, przełożenia, zabezpieczenia doziemnych urządze ń teletechnicznych wynikaj ące z naruszenia lub konieczno ści zmian stanu dotychczasowego urz ądze ń liniowych przy zachowaniu dotychczasowych właściwości u żytkowych i parametrów technicznych oraz strat wynik łych z tytu łu awarii zwi ązanych z przebudową, pokrywa naruszaj ący stan istniej ący; 11. Roboty budowlano monta żowe należy zleci ć wyłącznie firmie specjalizuj ącej si ę w robotach teletechnicznych, która posiada udokumentowane do świadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym; Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy: Firma partnerska "ELTEL" Networks S.A., Kraków, ul. Zieli ńska 3, tel , która kompleksowo konserwuje infrastruktur ę telekomunikacyjn ą stanowiącą własność TP, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantuj ące wysoką jakość prac oraz du że doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych. Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.o. (ul. Bart łomieja Warszawa, tel ), która prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz du że doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych. Firma partnerska "RELACOM" Sp. z o.o Nowy S ącz ul. Lwowska 220 tel , która prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantuj ące wysoką jako ść prac oraz du że doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych. 12. Dla prac polegaj ących na przebudowie obiektów budowlanych linii telekomunikacyjnych nale ży powołać Inspektora Nadzoru zgodnie rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, 2.1 punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5; 13. Przed rozpoczęciem prac przy i na urz ądzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowi ązek pisemnie wystąpić, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upowa żnionego przedstawiciela TP S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochron ą sieci teletechnicznej. Pismo nale ży kierować na poniższy adres: Telekomunikacja Polska Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Us ług w Krakowie Wydział Utrzymania Sieci i Usług ul. Grochowska Kraków Zgłoszenie powinno zawiera ć m.in.: informacje o wykonawcy robót certyfikat jako ści z serii ISO 9000, referencje wydane przez TP S.A. lub innych operatorów telekomunikacyjnych, w zakresie wykonywania prac o zbliżonym charakterze i zakresie rzeczowym, wpis w rejestrze lub ewidencji Wykonawcy o przedmiocie dzia łalności obejmuj ącym "roboty zwi ązane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z wg PKD 2007), wykaz robót zwi ązanych z budową lub przebudową sieci, realizowanych przez wnioskuj ącego Wykonawcę w okresie ostatnich 24 miesi ęcy. upraw ńienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby In żynierów, ZA G91Q. Wgrpq,y,WNALFY (\4)-

7 ODA OPOLSKI 01 4 jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopi ą zatwierdzenia projektu przez TP S.A. oraz kopią pozwolenia na budowę ), inne dokumenty okre ślone na etapie projektowania, TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac, gdy w przypadku robót zwi ązanych z budową lub przebudową sieci, realizowanych na zlecenie TP S.A. przez wnioskuj ącego wykonawc ę w okresie 24 miesi ęcy, jakość wykonywanych prac zosta ła zakwestionowana przez zlecaj ącego; 14. Zako ń czone prace związane z przebudową infrastruktury TP S.A. należy zgłosi ć do odbioru zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem; 15. Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 12 miesi ęcy od dnia ich wydania. Z poważaniem Z up. Dyrektora Opera ego Utrzymania Sieci i Us ług ki 2, Adamom urma Kierow ik Działu Zarządzania Zasobami Sieci Otrzymuje: 1. Adresat 2. KA ZA ZGOr Z ORYGINAŁ EM Telekomunikacja Polska Spó łka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsi ębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ; REGON , NIP ; z pokrytym w ca łości kapita łem zak ładowym wynoszącym z ł

8 Adres do korespondencji: ENION Spó ł ka Akcyjna Oddzia ł w Krakowie Rejon Dystrybucji Nowy S ą cz ul. Barbackiego Nowy S ą cz tel fax Przedsi ę biorstwo Geologiczne S.A. w Krakowie WP łyn ęłop '..0.2 L.Dz. Skierowano do Dzia łu,b54...;(.fc< --«=_.-C c- ) WOJEWODA MAŁOPOLSKI O ł ,_ 111L_ GRUPA TAURON ENION Gorlice R8_WN/881599/11/2 133/402 Przedsi ębiorstwo Geologiczne SA ul. Kijowska Kraków dotyczy: przebudowy fragmentu sieci elektroenergetycznej koliduj ącej z projektowaną inwestycją. Odpowiadaj ą c na wniosek z dnia informujemy, że wyrażamy zgod ę na przebudowę fragmentu sieci elektroenergetycznej, z którym koliduje projektowana inwestycja: stabilizacja osuwiska na dzia łkach nr 481, 482, 483 i 484 przy ul. Dukielskiej w Gorlicach Realizacja przebudowy uzale żniona jest od podpisania Porozumienia, którego projekt do łączony zosta ł do niniejszego pisma. W Porozumieniu zamieszczone zosta ły szczegół owe warunki realizacji przebudowy. Porozumienie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano ślonych owych w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej na zasadach okre montaż w niniejszym porozumieniu. Wymagane dokumenty konieczne do zawarcia Porozumienia: 1. Dokumenty identyfikuj ące odbiorc ę jako stron ę umowy a) Inwestorzy indywidualni : - dowód osobisty odbiorcy lub - dowód osobisty pe łnomocnika + pe łnomocnictwo b) Inwestorzy komercyini : - dowód osobisty wła ściciela firmy lub dowód osobisty pe łnomocnika firmy + pe łnomocnictwo, za świadczenie o wpisie do ewidencji dzia łalno ści gospodarczej lub wyci ąg z rejestru sądowego, - umowę spółki (dotyczy spó łki cywilnej), decyzj ę o nadaniu NIP i REGON, - numer konta bankowego firmy. 2. Tytu ł prawny upoważniaj ący do dysponowania obiektem. Inwestor zobowi ązany jest do pozostawienia w ENION S.A. orygina łów lub kserokopii ww. dokumentów. W przypadku za łączania kserokopii, nale ży przed łożyć orygina ły dokumentów do wgl ądu. Uprzejmie informujemy, że w celu zawarcia Porozumienia nale ży skontaktowa ć si ę z Rejon Dystrybucji Nowy Sącz ul. Barbackiego 7 Nowy S ącz Wyrażona w niniejszym pi śmie zgoda na przebudow ę sieci elektroenergetycznej oraz warunki przebudowy tej sieci s ą ważne przez okres jednego roku od daty sporz ądzenia niniejszego pisma (tj. do dnia ) ENION S.A. mo że wycofać zgod ę lub zmieni ć warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej w przypadku, gdy podane przez u ż ytkownika sieci informacje lub udost ę pnione dokumenty okaza łyby si ę niezgodne z prawd ą albo ulegn ą modyfikacji, a ponadto w przypadku zmian stanu faktycznego lub prawnego, które mog ą mie ć wpływ na funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej ENION S.A. Załącznik: Załącznik nr 1 projekt Porozumienia Et\IDg'Spó łka Akcyjna ul. Zawi ła 65 L Kraków tel OO fax Z poważaniem Są d Rejonowy dla Krakowa- Ś ródmie ścia XI Wydzia ł Gospodarczy Krajowego Rejestru Są dowego, Nr KRS NIP: , REGON: Kapita ł zak ładowy (wp łacony): ,74 z ł / A,L4 (O,t1 "tli 011 ZA : Mgr int Dariusz Bek ORYG INAŁEM

9 WOJEWODA MAŁOPOLSKI 0 6 Adres do korespondencji: ENION Spó łka Akcyjna Oddzia ł w Krakowie Rejon Dystrybucji Nowy S ą cz ul. Barbackiego Nowy S ą cz tel fax GRUPA TAURON ENION WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ Nr. R8_WP/881599/11 Wnioskodawca: Przedsię biorstwo Geologiczne SA ul. Kijowska 16a Kraków W związku z kolizj ą projektowanej inwestycji: stabilizacja osuwiska na dzia łkach nr 481, 482, 483 i 484 przy ul. Dukielskiej w Gorlicach z istniej ącą infrastrukturą energetyczną podajemy poni żej warunki przebudowy istniej ących urządzeń elektroenergetycznych, stanowi ących składnik maj ątku ENION S.A.: 1. Przebudowa istniej ącej linii napowietrznej nn zasilanej ze stacji transformatorowej SOKÓŁ 04 [81431] ze wzgl ędu na kolizję z projektowan ą inwestycj ą wymaga: wyniesienia s łupa nr 57 poza obręb projektowanej zabudowy, przy czym s łupy nr 56 i 58 dostosowa ć do nowego uk ładu sieci, przewody od stanowiska nr 56 do 59 wymieni ć na AsXSN 4x35mm 2, a przyłącz do budynku nr 27 wykona ć ze s łupa nr 55 albo 56 przewodem AsXSN 4x16mm 2, zdemontować odcinek linii od s łupa nr 57 do 61 wraz z przy łączami do budynków przeznaczonych do rozbiórki. 2. Na cały zakres prac należy opracować kompletną dokumentacj ę techniczną i prawną, którą należy przedstawi ć do uzgodnienia w ENION S.A. Oddzia ł w Krakowie, RD - Rejon Dystrybucji Nowy Sącz oraz uzyska ć wymagane prawem decyzje administracyjne. 3. Wszelkie dane dotycz ące istniej ącego uzbrojenia elektroenergetycznego projektant uzyska w RD - Rejon Dystrybucji Nowy S ącz. Szczegó ły zwi ązane z przebudową należy uzgodni ć na etapie projektowania. 4. Projekt przebudowy winien być wykonany na aktualnym podk ładzie geodezyjnym i uzgodniony przez ZUDP, je żeli jest to wymagane. W przypadku konieczno ści prowadzenia sieci elektroenergetycznych przez grunty osób trzecich, Inwestor winien uzyska ć odpowiednie zezwolenia lub zgody właścicieli gruntów na usytuowanie i u żytkowanie przebudowanych urządze ń elektroenergetycznych, na drukach obowi ązujących w ENION S.A. 5. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nale ży korzysta ć z rozwi ąza ń typowych i powtarzalnych oraz zachowa ć wymagania zawarte w aktualnie obowi ązuj ących przepisach i standardach ENION S.A. 6. Należy uzyskać zgod ę na wymagane odp łatne wy łączenia odpowiednich urz ądze ń energetycznych oraz ustali ć nadzór s łużb energetycznych RD - Rejon Dystrybucji Nowy Sącz na czas wykonywania niezb ędnych prac. 7. Wszelkie prace na istniej ących urządzeniach energetycznych będ ących własno ści ą ENION S.A. wykonywa ć z zachowaniem szczególnych środków ostro żności pod nadzorem słu ż b energetycznych RD - Rejon Dystrybucji Nowy S ącz, a następnie zg łosić celem dokonania odbioru robót zanikowych, a po zako ńczeniu realizacji ca łego zakresu prac zg łosić je do ko ńcowego odbioru technicznego. 8. Do odbioru prac przed łożyć powykonawczą dokumentacj ę techniczną i prawn ą zgodną z obowi ązującymi wymogami w tym zakresie. Układ sieci TN-C Przygotowa ł : Anna Belczyk DYR Rejonu D ryb m ącz Vy jciech Gatda ODNOŚĆLZ ORYGINAŁEM ł( ENION Spó łka Akcyjna ul. Zawi ła 65 L Kraków tel fax Sąd Rejonowy dia Krakowa- Śródmie ścia XI Wydzia ł Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS ć NIP: , REGON: Kapitel zak ładowy (wp łacony): , 08 z ł

10 v:70;m WODA MA ŁOPOLS.rj Porozumienie wpisi-, ', No z.s /G m:17xv:-7 tr(),:jbt:i rod nurren3rfi...,. C;IJr `9- w sprawie likwidacji kolizji pomi!frk.'' ę dzy sieci ą elektroenergetyczn ą stanowiącą sk ładnik O r maj ą tku ENION S.A. Oddzia ł w Krakowie a zawarte w dniu Projektowan ą stabilizacj ą osuwiska na dzia ł kach nr 48 ul. Dukielskiej w Gorlicach 1, i..... w Nowym S ą czu pomiędzy: 484 przy Zarzą dem Dróg Wojewódzkich w Krakowie zwanym dalej Inwestorem, reprezentowan ą przez : 1) Marta Maj - Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji k2t)órz y.... '''' ' następuje: a) 73:3d 1z D rć ri '' ' Pr. '''' '''''' ' dz. '''' '''' gospodar czaj o świadczaj ą co b) (nazwa firmy) Kraków, ul. G łowackiego 56 tel (adres firmy c) Kraków, ul. G siedziba* - telefon) łowackiego 56 d) (adres korespondencyjny)... (są d rejestrowy, w którym podmiot jest zarejestrowany e) - numer rejestrowy / organ ewidencyjny dan dotyczą ce wpisu:*) e NIP: , REGON: (numer NIP i REGON) a ENION Spó ł ka Akcyjna, ul. Zawi Kraków, / ł a 65L, Kraków, zwan Oddzia ą ł dalej Rejon Dystrybucji Nowy S, w Krakowie, ENION, ącz ul. Barbackie ul. Dajwór 27 reprezentowanz: go 7, ą prze, Nowy S ącz 1) mgr in ż. Wojciecha Ga łdę - Dyrektora RD Nowy S ącz który o świadcza, że Spó łka: a) wpisana jest do Rejestru Przedsi Krakowa-śródmie ębiorców ś prowadzonego przez S pod numerem cia w Krakowie Wydz. XI Gospodarcz Kra' ą d Rejonowy dla b) kapita łem zak owego Rejestru S ładowym - ą dowego c) kapita łem KRS ; wpłaconym - d) jest podatnikiem VAT ,56 z ł ; e) posiada ,56 z ł; NIP ; zwanych wspólnie Stronami REGON , ZA ZGODNO Ć ZORYGINAŁEM 1 Strnnn nr

11 WOJEWODA MAŁOPOLSKI O j S -W zwi ązku z wystąpieniem kolizji pomi ędzy Stabilizacja osuwiska na dzia łkach nr 481,482,483 i 484 przy ul. Dukielskiej w Gorlicach a istniej ą cymi elementami sieci elektroenergetycznej ENION, Inwestor zobowi ązuje się do: 1. Wykonania przebudowy koliduj ących elementów sieci elektroenergetycznej na warunkach podanych w za łączniku nr 1 niniejszego porozumienia oraz na podstawie opracowanej staraniem Inwestora i uzgodnionej z ENION i w ła ś ciwymi organami dokumentacji techniczno prawnej (zgody w ła ś cicieli nieruchomo ści na usytuowanie i uż ytkowanie przebudowanych elementów sieci elektroenergetyczne lub decyzje administracyjne), jako likwidacja kolizji z Stabilizacja osuwiska na dzia łkach nr 4 81,482,483 i 484 przy ul. Dukielskiej w Gorlicach Zgody w ła ścicieli nieruchomo ści nie mog ą wobec tego w powodowa ła ś ć jakich:s:olwiek zobowi ciciela. W przypadku wyst ąza ń ą ENION roszczeniami wobec ENION z tytu pienia przez w ła ł ściciela nieruchomo u usytuowania i ści z, lempnt.ów sieci uż,1,-?kfr-cr - rr3 ytkowania przebudowanych,?ty,--7nni n i nhmr.hnmn,..:ublywi Ą,-i ąluie -;(-1 'cn ca łkowitego pokr przebudowanych elementów sieci do odbioru. ycia przed dniem zg łoszenia Ponadto inwestor zobowi ązuje si ę ENION (zwi ązanych bezpo do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez średnio lub po w ła ścicieli nieruchomo średnio z ś ci, na których zostan przebudową) wobec ka ą żdoczesnych elektroenergetycznej. usytuowane przebudowane elementy sieci 2. Dokonania niezb ędnych uzgodnie ń paragrafu. z ENION na etapie realizacji punktu 1 niniejszego 3. Pokrycia uzasadnionych kosztów w ł dopuszcze ń asnych ENION i nadzorów. związanych z czynno ściami 2 1. Strony Porozumienia ustalaj ą, że wszystkie koszty zwi ązane z przebudow ą koliduj ących elementów sieci elektroenergetycznej ENION obci ążaj ą wyłącznie Inwestora i zostan ą pokryte w ramach zadania inwestycyjnego pod nazw ą Stabilizacja osuwiska na dzia łkach nr 481,482,483 i 484 przy ul. Dukielskiej w Gorlicach nie powoduj ąc jego roszcze ń wobec ENION. 2. Przebudowane elementy sieci elektroenergetycznej, z chwil z 6 ust. 1) protoko łu odbioru, staj ą ą się sk zatwierdzenia (zgodnie ENION. ładnikiem maj ątku i pozostaj ą w eksploatacji 3. Inwestor zobowi ązuje si ę zdemontowa ć później niż pozosta ł e po przebudowie elementy sieci nie w terminie do dnia protokolarnego odbioru wykonanej przebudowy. demontażu pozosta ł ych po przebudowie elementów sieci lub z chwil Z chwil ą odbioru przebudowanych elementów sieci (je ą ś protokolarnego Inwestora przechodzi w li nastąpi łasność później niż d wszystkich pozosta emontaż) ł, na i z tą chwilą staje si ę on wyłą ych po przebudowie ele mentów cznie odpowiedzialny za ich utylizacj sieci Inwestor zobowi ązuje si ę ę przekaza. ć dokumentacj ę przed przekazaniem p techniczno prawn ą zwi ązan ą kolizlacu budowy do ENION z likwidacj ą ji. 3 ZA ZGODN ŚĆ,Z ORYGINAŁEM strona nr 2 z 4

12 1. Podpisany przez komisj ę odbioru bez zastrze żeń i zatwierdzony przez umocowanych WOJEWODA IVIAŁOPOLSKI Inwestor zobowi ązuje si ę w ł wykona ć przebudow ę kolidują asnymi lub przy pomocy obcych Wykonawców za którychyc cych elementów ponosi sieci si pełn ą łami odpowiedzialno ść dzia łania lub 2. Na b żą, lub zlecaj ąc rak dzia przebudowę ENION. ła ń danie ENION Inwestor zobowi Wykonawcy. ą zuje si ę udzielić wszelkich informacji dotycz 3. ących Plac budowy zostanie przekazany wspó ł udziale wskazanego Wykonawcy protokolarnie Inwestorowi przez ENION, przy 4. Inwestor zobowi ązuje si ę do uporz ą dkowania placu budowy po wykonanych robotach Inwestor zapewnia, że przebudowane elementy sieci energetycznej b stanie technicznym i spe łnią wymogi obowi ązujących przepisów. ęd ą należytym w W celu utrzymania zasilania dla klientów ENION wymaga si ę, aby dla wszystkich prac, dla których jest to technologicznie mo ż liwe, prowadzi ć prace bez wy łą czania urz ądze ń (np. w technologii prac pod napi ę ciem). 5 przedstawicieli Stron Porozumienia protokó ł odbioru oraz dokonanie demonta. ulkilij ą, żu Cp.:11 diftle.ntow :SieCI 2. opi:: anej w Inwestor zobowi -l. ązuje si ę uzyska ć od Wykonawców 24-miesi ę czny okres wykonane roboty oraz przebudowane urz ą dzenia. gwarancji na 3. Inwestor przeka ż e ENION uprawnienia z tytu łu rękojmi i gwarancji Przebudowanych 4. elementów sieci elektroenergetycznej wobec Wykonawców przebudowy. Strony ustalaj ą, iż w przypadku przebudowy koliduj braku rozpocz ą ę cia w terminie do dnia r. niniejsze Porozumienie cych traci elementów moc. sieci elektroenergetycznej przez Inwestora, 5. Inwestor zobowi ązuje si ę do zako ń czenia przebudowy koliduj ą elektroenergetycznej w terminie 6. 3 W przypadku rozpocz r. ę cia i nie zako ńczenia przebudowy przez Inwestora w terminie cych elementów sieci wskazanym w pkt 5, ENION przys ługuje przywrócenia stanu pierwotnego si prawo do doko łami ń w łasnymi czenia lub prz przebudowy lub W takim przypadku, Inwestor zostanie obci y pomocy obcych Wyk ENION, zwi ązanych z doko ążony ca ło ś cią ńczeniem kosztów Poniesionych przez na podstawie wystawionej faktu Przebudowy lub przywróceniem stanu pierwotnego, ry VAT. W celu doko przywrócenia stanu pierwotnego, Inwestor zobowi ńczenia przebudowy lub protokolarnie przekaza ć ązany jest, na ka żde żądanie ENION, ENION lub wskazanemu przez ENION Wykonawcy 7. budowy. Przekazanie placu budowy nast ą pi w term plac W przypadku nie przekazania placu budowy w terminie trudno inie ś wskazanym przez ENION. ci w przeprowadzeniu prac przez ENION lub Wykonawc lub stwarzania przez Inwes rzecz ENION kar tora ę umown ą w wysoko ę, Inwestor zap każdy rozpocz ś ci 0,1 % szacunkoweo kos łaci na ęty dzie ń opóźnienia w g stwarzania trudno przekazani ztu przebudowy za ś ci w przeprowadzeniu prac. u placu budowy lub za ka ż dy dzie ń W przypadku, gdy prace przebudowy zostan (wadliwy) lub z niew ła ś ą ciwych (wadliwych) materia wykonane w sposób nieprawid łów łowy ENION wszelkiej pomocy w celu realizacji praw Inwestor zobowi ązany podj ąć z rę jest udzieli wszelkie niezb ć ędne dzia kojmi lub gwarancji lub sa łania zmierzaj ą modzielnie ce do realizacj w i pra z urządzenia. gwarancji wystawionej Je przez Wykonawców na wykonane robot y i przebudowane rękojmi lub ż eli realizacja praw z r Wykonawcy odmówi ękojmi ą lub gwarancji o ka dobrowolnej realizacji zobowi że nie się ąza możliwa lub ń z rękojmi Inwestor w terminie wyznaczonym przez ENION przeprowadzi prace zmierzaj lub gwarancji, przywrócenia stanu zgodnego z prawem si ł ami w łasnymi lub ące do Wykonawców. W przypadku przekroczenia terminu wskaza przy pomocy obcych ENION mo że wg w ł asnego wyboru przywróci ć stan istniej ą cy przed przebudowals ZA ZGODNu5c. 5RYGINAŁEM strona nr 3 z

13 WOJEWODA MAŁOPOLSKI O 2 0 pierwotny) lub usun ąć nieprawid stosuje si łowo ę ści. Do uprawnie ń odpowiednio postanowienia ust. 6 niniejszego ENION, paragrafu. o których mowa wy żej, Wszelkie zmiany i uzupe łnienia jedynie za pisemn niniejszego Porozumienia mog ą zgodą ą być d nieważno Stron w formie Aneksu do Porozumienia pod okonywane ści. rygorem W sprawach nieuregulowanych w niniejszego Porozumienia maj Kodeksu cywilnego. ą zastosowanie przepisy 7 Spory wynikają ce z Porozumienia b ędą rozstrzygane przez S ąd Powszechny w ła ściwy dla ENION S.A. Oddzia ł w Krakowie. 8 Porozumienie sporz ądzono ze Stron. w czterech jednobrzmi ących egzemplarzach po dwa dla ka żdej ENION... D.Y,R Rejonu... wy Sącz r in ż ojciech Gaicla... Inwestor... dis './estycji... ffip ri ttcimai... ZA ZGODN śdrz ORYGINAŁEM strona nr 4 z 4

14 WOJEWODA MAŁOPOLSKI O 1 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o.o. ul. 11 Listopada 54a Gorlice* BANK PEKAO SA o. Gorlice Wasz znak: Data: mpziccans.onet.pl NIP : www: inpgiczorlice.h.pl Nasz znak: DW/ 967 / 079/2011 Data: Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmie ście w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS Numer KRS Kapitał Zakładowy ,00 zł Przedsi ębiorstwo Geologiczne S.A. w Krakowie Al. Kijowska 16a KRAKÓW TELEFONY dotyczy: likwidacji osuwiska przy ul. Dukielskiej w Gorlicach SEKRETARIAT TEL./FAX KSIĘGOWOŚĆ INWESTYCJE KADRY ZAOPATRZENIE GL.MECHANTK ZAMÓW. PUBL OCZYSZCZ. MIASTA Z-d WOD.-KAN OCZYSZCZ. ŚCIEKÓW WARSZTAT WOD.-KAN TRANSPORT Z-d CIEPŁOWNICZY WYMIENNIKOWNIA KORCZAK PRZEPOMPOWNIA ul. KOPERNIKA W nawiązaniu do Państwa pisma Znak: DO/224/2011 uprzejmie informujemy, że budynki nr 6, 8, 10, 12 przy ulicy Dukielskiej w Gorlicach nie są podłączone do miejskiej sieci wod-kan, w zwi ązku z powyższym nie zgłaszamy żadnych uwag co do ich rozbiórki. DWaa PREZES DYREKT mgr in ż. Yrzedsi ębiorstwo Geologiczne S.A. w Krakowie Wp łyn ęło dnia L.Dz. 340 Skierowano do Dzia łu ADU <>Ma Ząbek ZA ZGODIVRtó, Z ORYG / 4 Y-0.tookr.. -1:

15 WOJEWODA MAŁOPOLSKI o 2 2 WOJEWÓDZTWO vialopolskie ZARZĄ D DRÓG WOJEWÓDZKICH w KRAKOWIE Kraków, dnia r ZDW/PW/2011/7-Z2 /DI-2/PK DI /11 Przedsi ębiorstwo Geologiczne S.A. Al. Kijowska 16a Kraków Dotyczy: zabezpieczenie osuwiska i korpusu drogi wojewódzkiej nr 993 w miejscowo ści Gorlice W odpowiedzi na pismo znak: DO/485/2011 z dnia r., Zarz ąd Dróg Wojewódzkich w Krakowie opiniuje pozytywnie projekt architektoniczno - budowlany bran ży drogowej dla opracowania Zabezpieczenie osuwiska i korpusu drogi wojewódzkiej nr 993 w miejscowo ści Gorlice". 11 d/ f m.qr '4 ; Mart -, Maj Przedsi ębiorstwo Geologiczne S.A. w Krako ie Wp łyn ęł o dnia r1 1 L.Dz. SkiotaivIsnt ela Dzia łu Otrzymuj ą: lx Adresat lx DI-2 a/a ZA ZG9NOŚĆ Z ORYGINAŁEM D ri; l O &i» Kraków, ul, G łowackiego 56 Telefony: Dyrektor , Z-ca Dyrektora n nn-, nn nn r_...n

16 WOJEWÓDZTWO MA Ł OPOLSKIE " 1-)JE WODA MAŁOPOLKI ZARZĄ D DROG WOJEWODZKICSH w KRAKOWIE Kraków r. ZDW/PW/2011/ /DI-2 AS ZDW-DI G/11 PRZEDSI ĘBIORSTWO GEOLOGICZNE S.A. Al. Kijowska 16A Kraków dotyczy : zabezpieczenia osuwiska drogi wojewódzkiej nr 933w miejscowo ści Gorlice Zarzą d Dróg Wojewódzkich w Krakowie opiniuje pozytywnie proponowane linie podzia łu nieruchomości dla zadania Zabezpieczenie osuwiska i korpusu drogi wojewódzkiej nr 993 w miejscowo ści Gorlice" wed ług Projektu zagospodarowania terenu przed łożonego za pismem L.dz.474/2011z dnia r. W nawi ązaniu do pisma L.Dz. DP/33/2011 z dnia r ( data wpływu r. ) Zarz ąd Dróg Wojewódzkich w Krakowie podtrzymuje stanowisko w sprawie podzia łu nieruchomo ści wyra żone w piśmie ZDW/PW/2011/6619/DI-2 AS z dnia r. - Zgodnie z zapisami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, która stanowi integraln ą część umowy, Wykonawca dzia łając z upowa żnienia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezb ędnych decyzji i uzgodnie ń pozwalają cych na realizowanie zadania w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia. Wszystkie niezb ędne materia ły do przygotowania ww. opracowań, a później do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacj ę inwestycji drogowej, Wykonawca pozyska w łasnym kosztem i staraniem w zakresie zleconego zadania". Powyższy zapis obejmuje podzia także wykonanie łów dzia łek pod realizację zadania. Jednocze śnie informujemy, i ż dla zrealizowania zakresu robót przewidywanych przez Jednostk ę Projektową w każdym z pięciu przed łożonych wariantów zabezpieczenia osuwiska na etapie projektu wst ę pnego koniecznym było pozyskanie terenu po łożonego poza istniej ącym pasem drogi wojewódzkiej nr 993, a co za tym idzie konieczne by ło wykonanie podzia łów nieruchomo ści w celu nabycia tego terenu. Dlatego te ż przytoczony w pi śm' dnia r. argument, że podzia ł jakichkolwiek dzia łek, nie móg ł być brany po ponieważ nie zachodziła taka potrzeba " uważamy za bezzaad2y G DtsibŚĆ Z ORYGINAŁEM Kraków, ul. G łowackiego 56 Telefony: Dyrektor , Z-ca Dyrektora Centrala , Fax

17 WOJEWODA MAŁOPOLSKI O 2 4 Ponadto Wobec stanowiska Jednostki Projektowej wyra ż onego w L.Dz. DP/33/2011 z uwagi na krótki termin uko piśmie ń niezbę czenia prac projektowych dnych do uzyskania dofinansowania z programu Os przeciwosuwiskowa" oraz w nawi łona ą zaniu do wcze śniejszych rozmów telefonicznych ZDW w Krakowie zleci ł wykonanie podzia z łu nieruchomo powyż ści zgodnie szym projektem. Przewidywany termin zako ń czenia podzia nieruchomości do dnia r. łu Z uwagi na powy ższe wzywa się Jednostkę przygotowania niezb Projektową ędnych materia do łów do z łożenia wniosku o ZRID do dnia r. i bezwzgl ę dnego dotrzymania terminu umownego tj r. Niedotrzymanie terminu umownego skutkowa ć będzie finansowych z Programu Os utratą środków łona Przeciwosuwiskowa". W takim przypadku zmuszeni b ę dziemy do dochodzenia od Jednostki Projektowej odszkodowania za utracone dofinansowanie. Otrzymuj ą: 1. Adresat. 2. DU-1 do wiadomo ści 3. DN-1 do wiadomości 4. DI-2 a/a ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

18 )10 Lip i5:1 -/ ił 1( r.1i 1, o w.. RE GIONA LNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA w Krakowie frzedsi ębiorsto Geologiezne S.A. w Krakowie Wp łyrtii3alif 2on,.Q.... SkigrowinQ Cip Dzia łu r.. ł MAŁOPOLSKI O 2 5 ST.II.PL Stary S ącz, dnia 2 e CZE. MCI Urząd Miejski Gorlice Rynek Gorlice Dotyczy: opinii w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzia ływania na środowisko dla plagov,4rigg0,przgl$:14wrzi ępip, '"'4,.,7-ab ęzp,1~0 osuwiska drogi *ojewódzkiej nr 455 w Gifflicacb" Po przeanalizowaniu wniosku Urzędu Miejskiego w Gorlicach znak: GK, r, z dnia r. w sprawie opinii, co do konieczno ści przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Zabezpieczenie osuwiska drogi wojewódzkiej nr 933 w Gorlicach" w km do informuj ę, te przedmiotowe przedsi ęwzięcie zalicza si ę do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddzia ływaniu na środowisko może być wymagane, zgodnie z 3 ust,1 pkt.56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsi ęwzięć mogących znacz ąco oddziaływać na środowisko oraz szczegó łowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsi ęwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko( Dz. U, Nr 257, poz. 2573, z pózn. zm ) --tj. drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej, niewymienione w 2 ust.1 pkt, 29 i 30, z wyłączeniem ich remontu i przedsi ęwzięć polegaj ących na budowie, przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce: zjazdu z drogi publicznej, przejazdu drogowego, pasa postojowego, pasa dzielącego, pobocza, chodnika, ścieżki rowerowej, konstrukcji oporowej, przepustu, kładki oraz obiektów i urz ądzeń wyposażenia technicznego dróg, Do wyżej wymienionego wniosku załączono: - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz załącznikiem graficznyrn ' - kartę informacyjna przedsi ęwzięcia - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wypis z rejestru gruntów - projekt zagospodarowania terenu - kopię mapy ewidencyjnej gruntów Z informacji zawartych w Karcie Informacyjnej wynika, że przedmiotowe przedsięwzięcie polega na zabezpieczeniu osuwiska (konstrukcja oporowa) drogi wojewódzkiej nr 933 w Gorlicach w km do na dzia łkach nr 145,146, 147, 148, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173/2, 173/3, 174/4, 184/1, 185, 472, 478/2, 479, 480, 481, , 484, 485, 486, 489/1. W ramach przedmiotowego przedsi ęwzięcia Wyd ziai Spraw Terenowych w Stnrynt Sqczu Stary Sarz., ul. fhiszy ńskiego 3 * tel. +49 (18) ZA ZGOI3NORYGINA ŁEM

19 2 WOJEWODA MAŁOPOLSKI 026 planuje si ę ponadto budowę kanalizacji opadowej, drogi dojazdowej oraz przebudow ę jezdni, chodnika i zjazdów bocznych. Zabezpieczenie korpusu drogi i osuwiska polega ć będzie na budowie muru oporowego o długo ści 150 m. Projektuje si ę trzy rodzaje palisady, w zalezno ści od jej lokalizacji i głęboko ści płaszczyzny po ślizgu, W celu zebrania i odprowadzenia wód powierzchniowych z obszaru osuwiska i korpusu drogowego zaprojektowano zbiorczą sie ć kanalizacji opadowej. Ze wzgl ędu na wielko ść odwadnianego terenu, zostan ą zastosowane separatory piasku i substancji ztpopochodnych, umieszczone przed wylotem do istniej ącego rowu. Promowanie (odpowiednie nachylenie) i umocnienie poprzez obsiew mieszanki traw łącznie z humusowaniem, Przedmiotowe przedsi ęwzięcie znajduje si ę poza obszarami podlegaj ącymi ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz.U. nr151,poz.1220), w niewielkiej odleg ło ści od Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz obszarów Natura 2000 pn.: Beskid Niski PI-J i Wisłoka z Dopływami PLH Analiza zakresu i charakteru przedmiotowego przedsi ęwzięcia przeprowadzona na podsta.wie Karty Informacyjnej wskazuje, że nie będzie ono znacząco negatywnie oddzia ływać na środowisko zarówno na etapie budowy jak i na etapie eksploatacji. Ze wzgl ędu na skal ę oraz lokalizacj ę planowanego przedsi ęwzi ęcia poza obszarami obj ętymi ochroną, nie przewiduje się znacz ącego negatywnego oddzia ływania na cele i przedmioty ochrony obszarów Natura 2000 oraz na cele i przedmioty ochrony Po łudniowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Na podstawie art, 64 ust. l ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia ływania na środowisko (Dz. TJ, Nr 199, poz. 1227), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie - po przeprowadzonej analizie zakresu i charakteru przedmiotowego przedsi ęwzi ęcia na podstawie karty informacyjnej, przy uwzgl ędnieniu uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. 1 w/w ustawy, biorąc powyższe pod uwag ę - stwierdza brak konieczno ści przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym brak konieczno ści sporzgdznia raportu o oddzia ływaniu na ś rodowisko. Z uj;. Ochr;:,;;;. w łtiraftwia M2Y Pie)tr GOrtuol hiarze.nik Spraw Terenowych Y. S t nryril S ączu Otrzymuj ą: 1. Adresat 2. strony w drodze obwieszczenia publicznego 3. Adam J.Krawczyk al. Kijowska 16a Kraków 4. Zasad Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul, G łowackiego 5, Kraków 5. ST.II.a/a ZA ZGODN,Ość Z ORYGINAŁEM

20 SA NR FAKSU : MAJ :37 STR. ł 1(2-as je) EWODA MAŁOPOLSKI O 2 7 REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA w Krakowie ST-II ł 1.ED Stary Sącz, dnia 17 MAJ 2011 Urząd Miejski w Gorlicach Rynek Gorlice Dotyczy: opinii w sprawie braku konieczno ści przeprowadzenia oceny oddzia ływania na środowisko dla planowanego przedsi ęwzięcia pn.: _Zabezpieczenie osuwiska drogi wojewódzkiej nr 933 w Gorlicach". Urząd Miejski w Gorlicach pismem z dnia 23 marca 2011 r., znak: G -K zwróci ł się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o w nie Opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzia ływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsi ęwzi ęcia pn.: _Zabezpieczenie osuwiska drogi wojewódzkiej nr 933 w Gorlicach", załączaj ąc dokumenty wymienione w art_ 64 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udost ępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale,%poieczehstwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia ływania na środowisko ' (Dz. U Nr /9.9, poi, 1227 ze_zin ). RJDOŚ w Kratowie wezwała do uzupeł nienia informacji zawartych. w podłożonej karcie informacyjnej przedsi ęwzi ęcia. Uzupełnienie wpłynęło w dniu r. Przedmiotowe przedsięwzięcie, ze wzgl ędu na uj ęcie cieku wodnego w kana ł o przekroju 2,0 x 2,0 m., zgodnie z 3 ust. 1 pkt. 67 kanały w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2011 r. - Prawo wodne" rozpur7-,?izerna Rady Ministrów z cblia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsi ęwzi ęć mogących znaczcico oddzia ływa ć na śrndowislw (DZ_ U Nr 213, poz. 1397j - zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacz ące oddziaływać na środowisko. Celem przedsi ęwzi ęcia jest zabezpieczenia osuwiska drogi wojewódzkiej nr 933 przy ul. Dukielskiej w Gorlicach. W ramach zamierzenia planuje si ę zmianę lokalizacji drogi wojewódzkiej na długości 260 m (w km od 0±990 do ), uj ęcie cieku wodnego na dnie jaru w żelbetowy przepust, wykonanie odwodnienia drogi istniej ącej, projektowanej i dróg dojazdowych do posesji, odwodnienie terenu osuwiska poprzez wykonanie drena żu francuskiego, koryt powierzchniowych i odwodnienia rurowego z odprowadzeniem uj ętych wód do cieku bez nazwy zlokalizowanego u podstawy osuwiska. Obok metod technicznych zabezpieczenia osuwiska przewiduje si ę odbudowę biologiczną przez obsiew ukształtowanych skarp ziemnych. Inwestycja prowadzona b ędzie na działkach o nr 145, 146, 147, , 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173/2, 173/3, 174/4, 184/1, 185, 472, 478/1, 478/2, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 489/1 w miejscowo ści Gorlice, obrę,b Sokół. Na obszarze inwestycji znajduje si ę droga wojewódzka o nawierzchni asfaltowej z widocznymi przełomami wynikaj ącymi z ruchów masowych koluwium osuwiskowego. obszar tereny budowlane i infrastrukturalne. Teren uzbrojony jest w sie ć 2 gazow% kanalizacji sanitarnej oraz fragmentarycznie w sieć kanalizacji opadowej_ Realizacja zamierzenia wymaga wycinki drzew i krzewów. Na etapie realizacji inwestycja mo że być źródłem emisji pyłu, zanieczyszcze ń do powietrza i hałasu w związku z pracą maszyn i prowadzeniem robót budowlanych. B ędą to jednak uciążliwo ści krótkotrwałe i przemijaj ące wraz z ustaniem prac. Masy ziemne wykorzystywane b ędą do rnakroniwelacji terenu, a naddatek - działek budowlanych w promieniu pi ęciu kilometrów_ Zdj ęta nawierzchnia drogowa dr podbudowa po przetworzeniu zostanie wykorzystana do budowy dróg nizszyc klas. W trakcie eksploatacji nie przewiduje si ę wprowadzania ilo 7412 ś ci substancji i energii w stosunku do stanu obecnego. Odwodnienie osuwiska wykonane zostanie celem zebrania napływaj ących wód powierzchniowych i wg łę osuwiska. Nie przewiduje si bnych na obszar ę odprowadzania dodatkowych ilo ści wód opadowych, a jedynie usystematyzowanie i ukierunkowanie odp ł istniej ywu z terenu osuwiska. Przed wylotem do ą cego cieku na kanalizacji opadowej zostanie umieszczony separator piasku i substancji ropopochodnych. Separator podlegać bę dzie okresowej kontroli, a zanieczyszczenia w nim zawarte wywożone będą do regionalnej stacji uzdatniania ścieków i osadów. Teren lokalizacji planowanego przedsi ęwzięcia położony jest poza obszarami obiervrni nr.hrnr,o v ew, EM

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

Projekt. Umowa o dzieło

Projekt. Umowa o dzieło Umowa o dzieło Zawarta w dniu...2012 r. w Jedwabnie pomiędzy Gminą Jedwabno z siedzibą w Urzędzie Gminy Jedwabno ul. Warmińska 2 12-122 Jedwabno reprezentowaną przez Pana mgr inż. Krzysztofa Otulakowskiego

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy Znak sprawy: DNE 50/13/2011 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy 32 047 OJCÓW 9, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp. w

Bardziej szczegółowo

5. Źródła i sposoby finansowania

5. Źródła i sposoby finansowania Załącznik nr 1 do uchwały Nr..../.. /09 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia. 2009 r. 5. Źródła i sposoby finansowania Źródłem finansowania na 2009 rok będzie Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Inwestor: Urząd Gminy i Miasta Dobczyce 32 410 Dobczyce, ul. Rynek 26 Nazwa zadania: Odbudowa drogi gminnej w Dobczycach ulicy Laskowa zniszczonej przez intensywne opady atmosferyczne w 2009r PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć, podpis wnioskodawcy)

... (pieczęć, podpis wnioskodawcy) Załącznik Nr 3 do Regulaminu PFOŚiGW KARTA INFORMACYJNA ZADANIA Wniosek o dofinansowanie ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Raciborzu zadania pn....... dnia... (miejscowość)

Bardziej szczegółowo

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego Istotne postanowienia umowy ------------------------------------------------- W dniu. r w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy ZLO dla Dzieci BETLEJEM zwanym dalej Zamawiającym w imieniu którego działa s. Jadwiga

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEBUDOWY (dane wyjściowe do projektowania)

PROGRAM PRZEBUDOWY (dane wyjściowe do projektowania) PROGRAM PRZEBUDOWY (dane wyjściowe do projektowania),,przebudowa dróg gminnych nr 354, 407 i 428 etap I: odcinek o długości 0,390 km w miejscowości Trzebieszowice w km 0+000 0+390 Obiekt: Inwestor: Studium:

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 14.07.2014 roku

Katowice, dnia 14.07.2014 roku Katowice, dnia 14.07.2014 roku Informacja dotycząca zmian cen wody w mie ście Katowice w latach 2010-2014, w tym w szczególno ści zmian spowodowanych wzrostem taryfy Górnoś ląskiego Przedsi ę biorstwa

Bardziej szczegółowo

Numer og łoszenia: 9682-2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OG ŁOSZENIA SEKCJA 1: ZAMAWIAJ ĄCY SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU

Numer og łoszenia: 9682-2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OG ŁOSZENIA SEKCJA 1: ZAMAWIAJ ĄCY SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU http:! po.portal.uzp.goy.pi/index.php?ogloszen ie=sho\y8poz ycja.. Og łoszenie powi ązane: Og łoszenie nr 4063-2016 z dnia 2016-01-13 r. Og łoszenie o zamówieniu - Garbatka-Letnisko Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT BUDOWLANYCH

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT BUDOWLANYCH PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 8 do umowy polegających na modernizacji sieci kanalizacyjnej, ogrodzenia i nawierzchni na terenie posesji Zakładu Ochron Osobistych CIOP-PIB w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do SIWZ Część I Wykonanie projektu koncepcyjnego budowy ulicy Suchej w Czerwonaku.

Załącznik do SIWZ Część I Wykonanie projektu koncepcyjnego budowy ulicy Suchej w Czerwonaku. Załącznik do SIWZ Część I Wykonanie projektu koncepcyjnego budowy ulicy Suchej w Czerwonaku. Parametry ulicy: 1) Długość odcinka: ok. 240 m 2) Szerokość jezdni: 5,50-6,00 m 4) Zjazdy do posesji i dojścia

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA W CZĘSTOCHOWIE na działkach ew. o nr : 124/2; obręb: Częstochowa 229 155/2; obręb: Częstochowa 231

PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA W CZĘSTOCHOWIE na działkach ew. o nr : 124/2; obręb: Częstochowa 229 155/2; obręb: Częstochowa 231 TEMAT: PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA W CZĘSTOCHOWIE na działkach ew. o nr : 124/2; obręb: Częstochowa 229 155/2; obręb: Częstochowa 231 TOM I Tom I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rozdział 1 DR DROGI

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E Zdzieszowice, 13 sierpień 2013 r. OŚ.6220.4.2013.JBG O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Budowa i przebudowa odcinków ulicy Ogrodowej w Zamościu.

Budowa i przebudowa odcinków ulicy Ogrodowej w Zamościu. STOWARZYSZENIE INśYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAŁ W LUBLINIE OŚRODEK USŁUG TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH 20-029 Lublin ul. M.C. Skłodowskiej 3 tel. 532-76-79 tel./fax 532-76-88

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu

Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu Realizowanego na działce numer 33/4, k.m. 4, obręb Wojnowice ul. Ogrodowa 1, 47 470 Wojnowice gmina Krzanowice powiat raciborski województwo

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... imię i nazwisko / nazwa inwestora...... adres Krzanowice, dnia... Burmistrz Miasta Krzanowice ul. 15 Grudnia 5 47-470 Krzanowice nr telefonu kontaktowego...... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie

Bardziej szczegółowo

Oryginał/Kopia U M O W A

Oryginał/Kopia U M O W A Oryginał/Kopia WZÓR U M O W A Zawarta w dniu... roku w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004, zwaną w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 242 UCHWAŁA NR XIII/108/15 RADY GMINY LANCKORONA. z dnia 29 grudnia 2015 roku

Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 242 UCHWAŁA NR XIII/108/15 RADY GMINY LANCKORONA. z dnia 29 grudnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 242 UCHWAŁA NR XIII/108/15 RADY GMINY LANCKORONA z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: ustalenia zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

CålELDR ENERGII S.R. 114112 ~~~ ToWPFRoWf. Warszawa, 09 lipca 2014 r. Ministerstwo Środowiska. ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa. Szanowni Pa ń stwo

CålELDR ENERGII S.R. 114112 ~~~ ToWPFRoWf. Warszawa, 09 lipca 2014 r. Ministerstwo Środowiska. ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa. Szanowni Pa ń stwo 114112 ~~~ ToWPFRoWf CålELDR ENERGII S.R. Warszawa, 09 lipca 2014 r. GEW/RP/14/2014 Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Szanowni Pa ń stwo W nawi ązaniu do zg łoszenia uwag i zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Protokó ł kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

Protokó ł kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz o 4 10-44 U Bydgoszcz, dnia 01.10.2010 r. Protokó ł obj ęty jest tajemnic ą A s łużbow ą,:c 4 Protokó ł kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz Kontrolę

Bardziej szczegółowo

2015-04- 2 9 II. OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy BIURO RADY MIASTA KATOWICE. Katowice, dnia 29.04.2015 r. Uwaga:

2015-04- 2 9 II. OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy BIURO RADY MIASTA KATOWICE. Katowice, dnia 29.04.2015 r. Uwaga: BIURO RADY MIASTA KATOWICE BRNA Uwaga: 2015-04- 2 9 OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy Katowice, dnia 29.04.2015 r. (miejscowo ść) 1. Osoba składaj ąca o świadczenie obowi ązana jest do zgodnego z prawd

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy Uwaga: Katowice, dnia 22.09.2014 r. (miejscowo ść) 1. Osoba składaj ąca oświadczenie obowi ązana jest do zgodnego z prawd ą, starannego i zupe łnego wype łnienia każdej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY*/ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY* NR AZ.ZP.272...

WZÓR UMOWY*/ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY* NR AZ.ZP.272... Załącznik nr 3 zapytania ofertowego nr WR-BT.271.19.2015.AK WZÓR UMOWY*/ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY* NR AZ.ZP.272... dot. działań przygotowawczych do ekshumacji ofiar reżimu komunistycznego prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

850, 64/3, 770, 335/1, 10, 851, 326 obręb Tarczyn

850, 64/3, 770, 335/1, 10, 851, 326 obręb Tarczyn Zamierzenie budowlane Przebudowa mostu przez rzekę Tarczynkę (JNI 0109684) w ciągu drogi powiatowej nr 2855W w km 0+161,00 w miejscowości Tarczyn. Nr działek 850, 64/3, 770, 335/1, 10, 851, 326 obręb Tarczyn

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 12 lutego 2016 r. Poz. 683 UCHWAŁA NR XIX/105/2016 RADY GMINY BIAŁACZÓW w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady finansowani zadań z zakresu

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. oraz. PPHU ANDA Antoni Stanosz Spó łka jawna z siedzib ą w Micha łowicach

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. oraz. PPHU ANDA Antoni Stanosz Spó łka jawna z siedzib ą w Micha łowicach PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ANDA Spó łka z ograniczon ą odpowiedziatno ścf ą z siedzib ą w Micha łowicach oraz PPHU ANDA Antoni Stanosz Spó łka jawna z siedzib ą w Micha łowicach PLAN POŁĄCZENIA Spółek ANDA

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina Pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy: ROPS.II. (pieczątka Wnioskodawcy) (pieczątka instytucji przyjmującej wniosek) W N I O S E K o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PZD.3210.7.2012 Przedmiot zamówienia : Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie projektowania: ZADANIE

Bardziej szczegółowo

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1 Rozdział 2 Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót R O Z D Z I A Ł 1 Wzór umowy WZÓR UMOWY U M O W A NR.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami Załącznik nr 3 do Procedur Wniosek złoŝono w...pfron w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr BHP-379/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/172/2013 zawarta w dniu roku w Szczecinie

WZÓR UMOWY. Umowa nr BHP-379/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/172/2013 zawarta w dniu roku w Szczecinie ZAŁĄCZNIK NR 2 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY Umowa nr BHP-379/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/172/2013 zawarta w dniu roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Urzędem Morskim w Szczecinie, z

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY RUDA MALENIECKA

URZĄD GMINY RUDA MALENIECKA Załącznik nr 1 Formularz ofertowy OFERTA CENOWA wykonania dokumentacji technicznej dla zadania Projekt budowlano wykonawczy rozbudowy budynku strażnicy OSP w Lipie. STRONA ZAMAWIAJĄCA URZĄD GMINY RUDA

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania 1 Zawartość opracowania A. Projekt zagospodarowania terenu... 3 1. Przedmiot inwestycji... 3 2. Istniejący stan zagospodarowania terenu... 3 2.1 Warunki terenowe... 3 2.2 Uzbrojenie terenu... 3 3. Projektowane

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE W ODAWIE

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE W ODAWIE POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE W ODAWIE o g a s z a k o n k u r s o f e r t n a u s u g i t r a n s p o r t o w e polegaj ce na przewozie osób i materia ów do bada laboratoryjnych terminowo

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE dla dokumentacji projektowo kosztorysowej robót budowlanych projektu

WARUNKI TECHNICZNE dla dokumentacji projektowo kosztorysowej robót budowlanych projektu 1 Załącznik nr 10 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE dla dokumentacji projektowo kosztorysowej robót budowlanych projektu Scalenie gruntów obrębu Brudzewek, gmina Chocz, powiat pleszewski 1. Nazwa zadania: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Zaproszenie do składania oferty cenowej UZP Procedura udzielania zamówień publicznych Załącznik nr 4 Wersja: 2 Strona: 1 z 3 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI D Y R E K T O R DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI D Y R E K T O R DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI D Y R E K T O R DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Tadeusz Bachleda-Curuś Warszawa, dnia 15 grudnia 2008 r. KSR-411402-4/08 I/08/003 Pan Tomasz

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

OGÓLNE WARUNKI UMOWY OGÓLNE WARUNKI UMOWY zawarta w dniu... 2006 r. w Olsztynie pomiędzy: Wojewodą Warmińsko-Mazurskim..., zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., reprezentowanym przez:... -..., zwanym dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Nr sprawy: PZP1/2016 Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001,

UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001, UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001, reprezentowaną przez Wójta Gminy Płaska Wiesława Gołaszewskiego zwaną w

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA. q 1. Nowego podmiotu q 2. KRS-W4. CzêœæA CORS

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA. q 1. Nowego podmiotu q 2. KRS-W4. CzêœæA CORS KRS-W4 CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Sygnatura akt (wypełnia sąd) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA Formularz należy wypełnić w języku polskim,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJEKTOWO US UGOWA PROBUD

FIRMA PROJEKTOWO US UGOWA PROBUD FIRMA PROJEKTOWO US UGOWA PROBUD PROJEKT STA EJ ORGANIZACJI RUCHU W ZWI ZKU Z PROJEKTEM BUDOWLANYM BUDOWA UL. PI SUDSKIEGO OD UL. WITOSA DO UL. MICKIEWICZA WRAZ Z KANALIZACJ SANITARN ETAP I Inwestor :

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Wiejskiej na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Spacerowej w Łomiankach SPIS ZAWARTOŚCI

Przebudowa ulicy Wiejskiej na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Spacerowej w Łomiankach SPIS ZAWARTOŚCI SPIS ZAWARTOŚCI 1. PLAN ORIENTACYJNY 2. OPIS TECHNICZNY 3. PRZEKROJE NORMALNE 4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:500 5. PRZEDMIAR ROBÓT 6. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA 7. ZAŚWIADCZENIE PROJEKTANTA Z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1379/2015

Zarządzenie Nr 1379/2015 Zarządzenie Nr 1379/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia zasad odpłatnego przejęcia przez Gminę Miasto Płock urządzeń kanalizacji deszczowej Na podstawie art. 7

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: UTWORZENIE PODSTRONY INTERNETOWEJ POWIATU RYCKIEGO DLA PROJEKTU PN. KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W POWIECIE RYCKIM WRAZ Z JEJ UTRZYMANIEM

Bardziej szczegółowo

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1133) oraz z Rozporządzeniem Ministra

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1133) oraz z Rozporządzeniem Ministra SZCZEGÓŁOWY OPIS przedmiotu zamówienia oraz zakresu prac do wykonania w ramach zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa ul. Szydłowieckiej w Skarżysku - Kamienna Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Umowa - wzór. Zawarta w dniu..01.2016 roku w Świątkach pomiędzy :

Umowa - wzór. Zawarta w dniu..01.2016 roku w Świątkach pomiędzy : Umowa - wzór Zawarta w dniu..01.2016 roku w Świątkach pomiędzy : Gminą Świątki - zwaną dalej Zamawiającym reprezentowana przez Wójta Gminy Sławomira Kowalczyka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Krystyny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie: Modernizacji zblokowanego urządzenia

Bardziej szczegółowo

zał. nr 2 do zaproszenia U M O W A Nr /2015 W dniu... 2015 r. w Bolkowie, pomiędzy:

zał. nr 2 do zaproszenia U M O W A Nr /2015 W dniu... 2015 r. w Bolkowie, pomiędzy: zał. nr 2 do zaproszenia U M O W A Nr /2015 W dniu... 2015 r. w Bolkowie, pomiędzy: Gminą Bolków, ul. Rynek 1, 59-420 Bolków, w imieniu której występuje: Jarosław Wroński Burmistrz Bolkowa przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY UL. SZPITALNA W SIEMIATYCZACH OPIS TECHNICZNY. Aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500,

OPIS TECHNICZNY UL. SZPITALNA W SIEMIATYCZACH OPIS TECHNICZNY. Aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa i zakres opracowania Umowa z Inwestorem, Aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500, Pomiary uzupełniające, Badania geotechniczne podłoŝa gruntowego, Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA Nr /2007. W dniu... 2007r. pomiędzy: Skarbem Państwa-Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59

WZÓR UMOWA Nr /2007. W dniu... 2007r. pomiędzy: Skarbem Państwa-Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59 WZÓR UMOWA Nr /2007 W dniu... 2007r. pomiędzy: Skarbem Państwa-Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59 reprezentowaną przez: przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - zwaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin reklamy produktów leczniczych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku

Regulamin reklamy produktów leczniczych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku Regulamin reklamy produktów leczniczych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. w sprawie przebudowy rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka

POROZUMIENIE. w sprawie przebudowy rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka POROZUMIENIE Załącznik do uchwały Nr XLVIII/1342/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie przebudowy rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka Zawarte

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 59/2014

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 59/2014 ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 59/2014 z dnia 13.05.2014 r. Dyrektora Specjalistycznego Szpitala im. prof. A. Soko łowskiego w Szczecinie w sprawie wprowadzenia Cennika Wynajmu Sal Konferencyjnych w Specjalistycznym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/283 /2014 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 26 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/283 /2014 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 26 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIII/283 /2014 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brzeźnica Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

K O Z I C K I. KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)6100107 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308

K O Z I C K I. KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)6100107 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308 K O Z I C K I USŁUGI PROJEKTOWO- WYKONAWCZE INśYNIERII SANITARNEJ K. KOZICKI KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)6100107 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308 REGON: 280232437

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...;

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...; SPW -3431/ 14/11 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05 200 Wołomin; Jednostka prowadząca sprawę Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA)

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Załącznik nr do Siwz UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Zawarta w dniu......2014 r. w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu

Bardziej szczegółowo

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A zał. nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 00033224, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wyburzenie zbiorników kalafonii wraz z budynkiem rozlewni kalafonii

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wyburzenie zbiorników kalafonii wraz z budynkiem rozlewni kalafonii Numer sprawy WPb/008/2013/CZW Czarnków, dnia 21.06.2013r ZAPYTANIE OFERTOWE 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: STEICO Sp. z o.o. UL. PRZEMYSŁOWA 2 64-700 CZARNKÓW REGON: 570173012 NIP: 763-10-02-199 Tel.

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 28 grudnia 2010 r. Pan Andrzej Pałucki Prezydent Miasta Włocławka LBY 4101-24-02/2010 P/10/155 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000,00 euro

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000,00 euro Załącznik do zarządzenia nr 1375/2014 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000,00 euro 1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1822 UCHWAŁA NR XXI/190/2016 RADY GMINY PABIANICE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 7 sierpnia 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 7 sierpnia 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 7 sierpnia 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Krystyna Janik adres do korespondencji: ul.

Bardziej szczegółowo

z dnia 26.04.2010 roku w sprawie zasad wykupu Inwestorskich Odcinków Sieci wybudowanych przez Inwestora

z dnia 26.04.2010 roku w sprawie zasad wykupu Inwestorskich Odcinków Sieci wybudowanych przez Inwestora UCHWAŁA ZARZĄDU NR 7/04/2010 z dnia 26.04.2010 roku w sprawie zasad wykupu Inwestorskich Odcinków Sieci wybudowanych przez Inwestora Działając na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu

Bardziej szczegółowo

NADZÓR BUDOWLANY I PROJEKTOWANIE Ryszard Ignatowicz 97-400 Bełchatów ulica C.K. Norwida 63 tel. 0609534979 PROJEKT OPRACOWALI:

NADZÓR BUDOWLANY I PROJEKTOWANIE Ryszard Ignatowicz 97-400 Bełchatów ulica C.K. Norwida 63 tel. 0609534979 PROJEKT OPRACOWALI: NADZÓR BUDOWLANY I PROJEKTOWANIE Ryszard Ignatowicz 97-400 Bełchatów ulica C.K. Norwida 63 tel. 0609534979 STADIUM OBIEKT ADRES PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA LOKALIZACJI POMPOWNI ŚCIEKÓW I ZWIĄZANE Z TYM ZMIANY

Bardziej szczegółowo

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU,

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu XI Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Urząd Gminy Nowinka 16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie tel. 87 641-95-20, fax. 87 641-96-60, e-mail: ugnowinka@poczta.onet.pl System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.... (imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 77 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 77 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO.401-11/2015 Opole, dnia 10 sierpnia

Bardziej szczegółowo

W umowie określone zostaną odpowiednie części zamówienia, na które Wykonawca złoży ofertę

W umowie określone zostaną odpowiednie części zamówienia, na które Wykonawca złoży ofertę Załącznik nr 4 UMOWA NR... (wzór) zawarta w dniu..r. w Kielcach pomiędzy: 1/ Województwem Świętokrzyskim - Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach z siedzibą ulica Łódzka

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Zarządzanie i Doradztwo - Budownictwo Lądowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr...1... DOKUMENTACJA TECHNICZNA Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0450T odcinek Węgrzynów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy... Spółka europejska. 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON

Sąd Rejonowy... Spółka europejska. 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON KRS-Z13 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA EUROPEJSKA Formularz należy

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r.

Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r. 1 Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 339-06-10 (052) 339-06-60 P/08/112 LBY- 41004-2/08 Pan Wacław Derlicki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS........................

Załącznik nr 4 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS........................ Załącznik nr 4 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: MCSiR.2615.16.2015 Nowy Targ, dnia 16.12.2015 r. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę basenowego odkurzacza podwodnego PIRAYA.

Nasz znak: MCSiR.2615.16.2015 Nowy Targ, dnia 16.12.2015 r. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę basenowego odkurzacza podwodnego PIRAYA. Nasz znak: MCSiR.2615.16.2015 Nowy Targ, dnia 16.12.2015 r. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę basenowego odkurzacza podwodnego PIRAYA. I. WPROWADZENIE Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 Białystok, 05 maja 2015 r. Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 GK-I.431.5.2014.WZ Pan Marian Popławski Usługi Geodezyjne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie-Nadzory-Doradztwo w Budownictwie Drogowym ul. Głogowska 26 62-800 Kalisz

Projektowanie-Nadzory-Doradztwo w Budownictwie Drogowym ul. Głogowska 26 62-800 Kalisz Projektowanie-Nadzory-Doradztwo w Budownictwie Drogowym ul. Głogowska 26 62-800 Kalisz TEMAT BRANŻA INWESTOR OPRACOWAŁ Przebudowa drogi w m. Janków Zaleśny. Drogowa Gmina i Miasto Raszków mgr inż. Wiktor

Bardziej szczegółowo

Wymagania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji i likwidacji farm wiatrowych

Wymagania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji i likwidacji farm wiatrowych Wymagania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji i likwidacji farm wiatrowych Andrzej Dziura Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Przedsięwzięcia wymagające oceny oddziaływania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika... WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bardziej szczegółowo

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O.

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O. SPIS TREŚCI/ Strona 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA/ LOKALIZACJA. 2 2. INWESTOR. 2 3. ZAKRES OPRACOWANIA. 2 4. PODSTAWY OPRACOWANIA. 3 5. STAN ISTNIEJĄCY TERENU. 3 6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 4 7.

Bardziej szczegółowo