WOJEWODA MALOPOLW 9 D GOSPODARKI - WODNEJ W KRAKOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWODA MALOPOLW 9 D GOSPODARKI - WODNEJ W KRAKOWIE"

Transkrypt

1 REGIONALNY ZARZ RZGW NZR l 4/G/79/10 WOJEWODA MALOPOLW 9 D GOSPODARKI - WODNEJ W KRAKOWIE ZARZĄ D ZLEWNI WISŁOKI i WISŁOKA z siedzib ą w Rzeszowie ul. Kwiatkowskiego Rzeszów Tel-fax Rzeszów, Przedsi ębiorstwo Geologiczne S.A. w Krakowie Al. Kijowska 16a Kraków Regionalny Zarzą d Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarz ą d Zlewni Wis łoki i Wis łoka z siedzib ą w Rzeszowie opiniuje pozytywnie alternatyw ę polegaj ącą na uj ęciu wód w przepust ż elbetowy o przekroju skrzynkowym 2,0 x 2,0 m i d ł. 250 m w zdłóż w Gorlicach. ul. Dukielskiej Ponadto informujemy, że ciek wodny jest w ewidencji jako rów pod nr GOR/P/712 w Zarządzie Ma łopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Rejon Nadzoru Urządzeń Wodnych ul. Zakole 6, Gorlice W zwi ązku z powyż szym uzgodnienia operatu wodnoprawnego oraz dokumentacj ę techniczn ą nale ży uzgadnia ć w Zarz ądzie Małopolskiego Zarz ądu Melioracji i Urz ądzeń Wodnych w Krakowie. Otrzymuj ą : 1) Adresat 2) NW Gorlice 3) A/a Z up. Zastępcy Dyrektora ds. Zarz ądu Zlewni Wisłoki i Wis łoka mgr inż. Jerzy Wilk l ZA ZGODNOŚĆ ag\i."1 O GINAŁEM PrZed119blorstwoGeologic2ne w.krals Wp łyn pwle ł o dnia Skierowano do D. ( łu.. S.A.

2 MA Ł OPOLSKI ZARZ Ą D MELIORACJI I URZĄ DZEŃ WODNYCH w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Nowym S ączu Rejon Nadzoru Urz ądzeń w Gorlicach Gorlice, Pl. Zakole 6 WOJEWODA IVIAŁOP OLSKI Gorlice, dnia 7 marca 2011 r. Nasz znak: DIN-RNU GO-43-1/ Przedsi ębiorstwo Geologiczne S.A. w Krakowie Kraków, Al. Kijowska 16a Dotyczy: Uzgodnienia projektu budowlanego Zabezpieczenie osuwiska i korpusu drogi wojewódzkiej nr 993 w miejscowo ści Gorlice". W odpowiedzi na Wasze pismo Ldz.G0/70/2011 z dnia 21 lutego 2011 r. Małopolski Zarząd Melioracji i Urz ądze ń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Nowym S ączu Rejon Nadzoru Urządze ń w Gorlicach uzgadnia projekt budowlany Zabezpieczenie osuwiska i korpusu drogi wojewódzkiej nr 993 w miejscowo ści Gorlice" wraz z za łączonym operatem hydrologiczno-hydraulicznym pod nast ę pującymi warunkami: 1. Utrzymanie i konserwacja kolektora o przekroju 2,0x2,0m na cieku GOR/P/712 należeć będzie do administratora drogi wojewódzkiej nr MZMiUW nie bierze odpowiedzialno ś ci za szkody spowodowane przej ściem wielkich wód. 3. O terminie rozpocz ęcia i zako ń czenia robót budowlanych na przedmiotowym cieku należy powiadomi ć tut. Rejon Nadzoru Urządze ń. Niniejsze uzgodnienie jest p łatne w za łączeniu faktura. KIL,.FI K/.._Rejonu Nadzoru Urz zeft mgr inż. Tom( sz Rybczyk. Otrzymuj ą : 1. Adresat, 2. a/a. ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

3 pa ństwowa s łużba geologiczna pa ństwowa s łużba hydrogeologiczna WOJEWODA MAŁOPOLSKI Pa ń stwowy Instytut Geologiczny Pa ństwowy Instytut Badawczy ul. Rakowiecka 4, Warszawa, tel , fax , sekretaria Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzial Gospodarczy KAS, Nr ; NIP Oddzia ł Karpacki im. Mariana Ksi ążkiewicza w Krakowie ul. Skrzatów 1, Kraków, tel , fax , 0 i 1 wwvv.pgi.gov.pl Kraków, 04 marca 2011 r. Opinia o: Projekcie budowlanym Zabezpieczenia osuwiska i korpusu drogi wojewódzkiej nr 993 w miejscowości Gorlice". Konstukcja i odwodnienia. Dostarczony do zaopiniowania Projekt Budowlany..." opracowali uprawnieni projektanci mgr inż. Barbara Pasternak (uprawnienia nr 410/87), mgr in ż. arch. Wojciech Wo łek (uprawnienia nr 308/83) i in ż. Józef Kici ński (uprawnienia nr (357/83) we wspó łpracy z mgr in ż. arch. Maciejem Kaper ą, mgr inż. Joanną Rękas i mgr in ż. Katarzyn ą Mendocha. Projekt sprawdzi ł mgr inż. Rudolf Kosiba (uprawnienia nr 879/63). Wykonano go na zlecenie Zarz ądu Dróg Wojewódzkich, ul. G łowackiego 56, w Krakowie w Przedsi ębiorstwie Geologicznym S.A., al. Kijowska 16a w Krakowie. Zosta ł on wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz z zasadami wiedzy technicznej. Po przedstawieniu Inwestorowi czterech wariantów zabezpieczenia osuwiska opracowanych w oparciu o zalecenia wynikaj ące z dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, W ładze samorządowe wskaza ły wariant polegaj ący na zarurowaniu cieku i zasypaniu jaru. Inwestor zaakceptowa ł takie rozwi ązanie. W celu zabezpieczenia osuwiska i drogi wojewódzkiej nr 993, zaprojektowano zmian ę przebiegu drogi przez odsuni ęcie jej od zbocza osuwiska, tj. wykonanie odcinka drogi wraz z podbudow ą uwzględniaj ącą lokalizacj ę na zasypie istniej ącego pod zboczem jaru. Nowy odcinek drogi wyposa żono w kanalizacj ę deszczow ą. W celu stabilizacji osuwiska zaprojektowano, po wykonaniu przepustu, zasyp jaru materia łem żwirowym. Część zasypu, która ma stanowi ć nasyp drogowy powinna być wykonana zgodnie z projektem drogowym, stanowi ącym odrębne opracowanie. Ponadto zaprojektowano odwodnienie obszaru osuwiska. Odwodnienie to ma ograniczy ć napływ wód powierzchniowych do osadów koluwialnych osuwiska. Zaprojektowano drena ż wgłębny typu francuskiego" jako liniowe wype łnienie wkopu w otulinie z geow łókniny o wymiarach 1,0 x 2,0 m bez rury drenarskiej i z rurą drenarską dn 160. Dla wschodniej cz ęści osuwiska, poni żej budynków mieszkalnych, a powyżej projektowanego, nowego odcinka drogi zaprojektowano drena ż rurowy z rur PCV 160 w obsypce żwirowej typu francuskiego po łożony na g łęboko ści 1,2 m. ZA ZG,,..k MOŚĆ Z ORYGINAŁEM

4 WOJEWODA MAŁOPOLSKI O 1 2 Zebrane drena żami wody opadowe i roztopowe b ędą odprowadzane do kanalizacji opadowej znajduj ącej się w osi pasa ruchu projektowanej drogi. Wody opadowe z drogi odprowadzone zostan ą do kanalizacji przez wpusty grogowe i koryto powierzchniowe. Kanalizacja ta b ędzie wykonana z rur PCV Dn 500, a kanalizacja z dróg dojazdowych z rur PCV Dn300. Dla kanalizacji zaprojektowano studzienki inspekcyjne. Wszystkie wody opadowe i roztopowe w łączone zostaną poprzez separator do zamkni ętego w przepust cieku wodnego. Odwodnienie powierzchniowe ma być wykonane z korytek prefabrykowanych typu krakowskiego o wysoko ści 0,6 m, układanych w wyprofilowanym wykopie na podsypce piaskowej. Zmiana przebiegu odcinka drogi wojewódzkiej wymaga wyburze ń czterech budynków mieszkalnych oraz budynków gospodarczych po łożonych w rejonie czo ła osuwiska poni żej współczesnego przebiegu drogi. Przeniesienia ich mieszka ńców zostały uzgodnione z w ładzami samorządowymi, a koszt całkowity przeniesienia mieszka ńców szacuje się na około 1,5 mln zł. Wykonana analiza stateczno ści osuwiska w stanie wspó łcześnie istniej ącym, oraz po wykonaniu zasypu jednoznacznie wykaza ła wzrost wskaźnika stateczno ści z 1,26 do 1,62 w przekroju 11-1IA. Wskazuje ona, że przyj ęte przez projektantów rozwi ązania przyczynią się do ustabilizowania osuwiska oraz zmniejszenia zagro żenia dla drogi wojewódzkiej. Dla projektowanego przepustu zosta ł opracowany Operat hydrologiczno hydrauliczny" autorstwa mgr in ż. Rados ława Radonia, wskazuj ący że przyj ęty przez projektantów jego przekrój o wymiarach 2,0 x 2,0 jest wystarczaj ący dla przep ływu miarodajnego pojawiaj ącego się z prawdopodobieństwem p = 1% zgodnie z Rozporz ądzeniem MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada ć drogowe obiekty in żynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., nr 63, poz. 735). Wszystkie zaproponowane w Operacie..." umocnienia przed i za przepustem znalaz ły swoje odbicie w opiniowanym projekcie. Podsumowuj ąc stwierdzam, że opiniowany Projekt budowlany..." spe łnia wymogi stawiane tego typu opracowaniom dla zada ń realizowanych w Projekcie SOPO" oraz ze środków budżetu państwa. Wraz z Projektem budowlanym bran ży drogowej, po opracowaniu miarodajnego Kosztorysu inwestorskiego mo że być przedstawiony Wojewódzkiemu Zespo łowi Nadzoruj ącemu Realizacj ę Projektu SOPO i zada ń realizowanych ze środków budżetu państwa przy Wojewodzie Małopolskim w Krakowie, celem rozpatrzenia. Z-ca DYREKTORA Oddzia łu Karpackiego Pa ństwowego Instytutu Geologiczne -Pa ństwowego Instytutu Badawczego t dr To as: Malwa ZA ZGOD,.._ Oś. Ą Z ORYGINAŁEM 2

5 WOJEWODA MAŁOPOLSKI 4 ł. Telekomunikacja Polska Techniczna Obsługa Klienta Operacyjne Utrzymanie Sieci i Us ług w Krakowie ul. Dauna 66 tel.: fax: Kraków, 23 sierpnia 2011 r. PRZEDSI ĘBIORSTWO GEOLOGICZNE S.A. W KRAKOWIE Pan mgr inż. Adam Krawczyk al. Kijowska 16A Kraków Numer pisma: TOTTESAU-3800/11/JP Temat: techniczne warunki na przebudow ę sieci telekomunikacyjnej w zwi ązku z planowaną przebudową ulicy Dukielskiej w Gorlicach. Szanowny Panie, w odpowiedzi na pismo dotyczące projektowanej przebudowy ulicy Dukielskiej w Gorlicach zabezpieczenie osuwiska informujemy, że projektowana inwestycja koliduje z istniej ącą siecią teletechniczną eksploatowan ą przez TP S.A. W zwi ązku z tym należy, na koszt naruszaj ącego stan istniej ący, opracowa ć projekt i wykona ć przebudowę istniejących urządze ń telekomunikacyjnych wchodzących w kolizj ę z projektowan ą inwestycj ą, zwracaj ąc szczególn ą uwag ę na normatywne odleg łości. Usunięcie kolizji jest uwarunkowane spe łnieniem poni ższych wytycznych: 1. Wykonać przebudowę, poza obszar koliduj ący, abonenckich kabli telekomunikacyjnych, podbudowy słupowej. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementów infrastruktury telekomunikacyjnej musi by ć realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pa ździernika 2005r.; 2. Przełożenie urządzeń telekomunikacyjnych zaprojektowa ć bez przerw w łączno ści kable miedziane zrównolegli ć na obszarze wyst ę powania kolizji; 3. W przypadku nie zachowania pionowej odleg łości projektowanej infrastruktury wzgl ędem napowietrznej linii telefonicznej nale ży dokonać przebudowy kabli telekomunikacyjnych w taki sposób, aby zachowane zosta ły wymagane norm ą minimalne wysoko ści zwisów kabli. Wymagane przekroje poprzeczne skrzy żowań z drogami i wjazdami. 4. W przypadku zmiany rz ędnych terenu nale ży uwzgl ędnić regulacj ę poziomu istniej ącej infrastruktury telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety; 5. Realizacja powyższych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez ZUDP dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A. projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w cz ęści telekomunikacyjnej, zawieraj ącego potwierdzenie zgodno ści z oryginałem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach) i budowlany (w 1 egzemplarzu) prosz ę składać do zatwierdzenia w Dziale Zarz ądzania Zasobami Sieci w Szymbark 519; 6. Dokumentacja projektowa powinna zosta ć sporządzona przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania zgodnie z wymaganiami przepisów Prawa Budowlanego; 7. Szczegółowe dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotycz ącego kanalizacji i kabli miedzianych zostan ą udzielone w Dziale Zarządzania Zasobami Sieci w Szymbark 519 (spraw ę prowadzi Jerzy Prokop tel ); Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru, P zedsigt2iorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydzia ł Gospodarczy Krajowego Rejestru Sążwgzoci locc REGON , NIP ; z pokrytym w ca łości kapita łem zak ładowym wynoszącym z ł "GINALEM t),0 ) 3 / 2,

6 mytalop(311 w o eivn OD 8. Wszystkie prace zwi ązane z infrastruktur ą telekomunikacyjn ą należy wykonywać zgodnie z obowi ązującymi przepisami techniczno budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z TP S.A. projektem, pod ścis łym nadzorem przedstawicieli s łu żb technicznych TP S.A.; 9. Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej, występowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nale żących do innych operatorów należy wystąpi ć do poszczególnych firm o wydanie technicznych warunków przebudowy kabli będących ich własności ą; 10. Koszty projektu, przełożenia, zabezpieczenia doziemnych urządze ń teletechnicznych wynikaj ące z naruszenia lub konieczno ści zmian stanu dotychczasowego urz ądze ń liniowych przy zachowaniu dotychczasowych właściwości u żytkowych i parametrów technicznych oraz strat wynik łych z tytu łu awarii zwi ązanych z przebudową, pokrywa naruszaj ący stan istniej ący; 11. Roboty budowlano monta żowe należy zleci ć wyłącznie firmie specjalizuj ącej si ę w robotach teletechnicznych, która posiada udokumentowane do świadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym; Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy: Firma partnerska "ELTEL" Networks S.A., Kraków, ul. Zieli ńska 3, tel , która kompleksowo konserwuje infrastruktur ę telekomunikacyjn ą stanowiącą własność TP, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantuj ące wysoką jakość prac oraz du że doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych. Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.o. (ul. Bart łomieja Warszawa, tel ), która prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz du że doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych. Firma partnerska "RELACOM" Sp. z o.o Nowy S ącz ul. Lwowska 220 tel , która prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantuj ące wysoką jako ść prac oraz du że doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych. 12. Dla prac polegaj ących na przebudowie obiektów budowlanych linii telekomunikacyjnych nale ży powołać Inspektora Nadzoru zgodnie rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, 2.1 punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5; 13. Przed rozpoczęciem prac przy i na urz ądzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowi ązek pisemnie wystąpić, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upowa żnionego przedstawiciela TP S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochron ą sieci teletechnicznej. Pismo nale ży kierować na poniższy adres: Telekomunikacja Polska Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Us ług w Krakowie Wydział Utrzymania Sieci i Usług ul. Grochowska Kraków Zgłoszenie powinno zawiera ć m.in.: informacje o wykonawcy robót certyfikat jako ści z serii ISO 9000, referencje wydane przez TP S.A. lub innych operatorów telekomunikacyjnych, w zakresie wykonywania prac o zbliżonym charakterze i zakresie rzeczowym, wpis w rejestrze lub ewidencji Wykonawcy o przedmiocie dzia łalności obejmuj ącym "roboty zwi ązane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z wg PKD 2007), wykaz robót zwi ązanych z budową lub przebudową sieci, realizowanych przez wnioskuj ącego Wykonawcę w okresie ostatnich 24 miesi ęcy. upraw ńienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby In żynierów, ZA G91Q. Wgrpq,y,WNALFY (\4)-

7 ODA OPOLSKI 01 4 jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopi ą zatwierdzenia projektu przez TP S.A. oraz kopią pozwolenia na budowę ), inne dokumenty okre ślone na etapie projektowania, TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac, gdy w przypadku robót zwi ązanych z budową lub przebudową sieci, realizowanych na zlecenie TP S.A. przez wnioskuj ącego wykonawc ę w okresie 24 miesi ęcy, jakość wykonywanych prac zosta ła zakwestionowana przez zlecaj ącego; 14. Zako ń czone prace związane z przebudową infrastruktury TP S.A. należy zgłosi ć do odbioru zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem; 15. Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 12 miesi ęcy od dnia ich wydania. Z poważaniem Z up. Dyrektora Opera ego Utrzymania Sieci i Us ług ki 2, Adamom urma Kierow ik Działu Zarządzania Zasobami Sieci Otrzymuje: 1. Adresat 2. KA ZA ZGOr Z ORYGINAŁ EM Telekomunikacja Polska Spó łka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsi ębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ; REGON , NIP ; z pokrytym w ca łości kapita łem zak ładowym wynoszącym z ł

8 Adres do korespondencji: ENION Spó ł ka Akcyjna Oddzia ł w Krakowie Rejon Dystrybucji Nowy S ą cz ul. Barbackiego Nowy S ą cz tel fax Przedsi ę biorstwo Geologiczne S.A. w Krakowie WP łyn ęłop '..0.2 L.Dz. Skierowano do Dzia łu,b54...;(.fc< --«=_.-C c- ) WOJEWODA MAŁOPOLSKI O ł ,_ 111L_ GRUPA TAURON ENION Gorlice R8_WN/881599/11/2 133/402 Przedsi ębiorstwo Geologiczne SA ul. Kijowska Kraków dotyczy: przebudowy fragmentu sieci elektroenergetycznej koliduj ącej z projektowaną inwestycją. Odpowiadaj ą c na wniosek z dnia informujemy, że wyrażamy zgod ę na przebudowę fragmentu sieci elektroenergetycznej, z którym koliduje projektowana inwestycja: stabilizacja osuwiska na dzia łkach nr 481, 482, 483 i 484 przy ul. Dukielskiej w Gorlicach Realizacja przebudowy uzale żniona jest od podpisania Porozumienia, którego projekt do łączony zosta ł do niniejszego pisma. W Porozumieniu zamieszczone zosta ły szczegół owe warunki realizacji przebudowy. Porozumienie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano ślonych owych w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej na zasadach okre montaż w niniejszym porozumieniu. Wymagane dokumenty konieczne do zawarcia Porozumienia: 1. Dokumenty identyfikuj ące odbiorc ę jako stron ę umowy a) Inwestorzy indywidualni : - dowód osobisty odbiorcy lub - dowód osobisty pe łnomocnika + pe łnomocnictwo b) Inwestorzy komercyini : - dowód osobisty wła ściciela firmy lub dowód osobisty pe łnomocnika firmy + pe łnomocnictwo, za świadczenie o wpisie do ewidencji dzia łalno ści gospodarczej lub wyci ąg z rejestru sądowego, - umowę spółki (dotyczy spó łki cywilnej), decyzj ę o nadaniu NIP i REGON, - numer konta bankowego firmy. 2. Tytu ł prawny upoważniaj ący do dysponowania obiektem. Inwestor zobowi ązany jest do pozostawienia w ENION S.A. orygina łów lub kserokopii ww. dokumentów. W przypadku za łączania kserokopii, nale ży przed łożyć orygina ły dokumentów do wgl ądu. Uprzejmie informujemy, że w celu zawarcia Porozumienia nale ży skontaktowa ć si ę z Rejon Dystrybucji Nowy Sącz ul. Barbackiego 7 Nowy S ącz Wyrażona w niniejszym pi śmie zgoda na przebudow ę sieci elektroenergetycznej oraz warunki przebudowy tej sieci s ą ważne przez okres jednego roku od daty sporz ądzenia niniejszego pisma (tj. do dnia ) ENION S.A. mo że wycofać zgod ę lub zmieni ć warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej w przypadku, gdy podane przez u ż ytkownika sieci informacje lub udost ę pnione dokumenty okaza łyby si ę niezgodne z prawd ą albo ulegn ą modyfikacji, a ponadto w przypadku zmian stanu faktycznego lub prawnego, które mog ą mie ć wpływ na funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej ENION S.A. Załącznik: Załącznik nr 1 projekt Porozumienia Et\IDg'Spó łka Akcyjna ul. Zawi ła 65 L Kraków tel OO fax Z poważaniem Są d Rejonowy dla Krakowa- Ś ródmie ścia XI Wydzia ł Gospodarczy Krajowego Rejestru Są dowego, Nr KRS NIP: , REGON: Kapita ł zak ładowy (wp łacony): ,74 z ł / A,L4 (O,t1 "tli 011 ZA : Mgr int Dariusz Bek ORYG INAŁEM

9 WOJEWODA MAŁOPOLSKI 0 6 Adres do korespondencji: ENION Spó łka Akcyjna Oddzia ł w Krakowie Rejon Dystrybucji Nowy S ą cz ul. Barbackiego Nowy S ą cz tel fax GRUPA TAURON ENION WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ Nr. R8_WP/881599/11 Wnioskodawca: Przedsię biorstwo Geologiczne SA ul. Kijowska 16a Kraków W związku z kolizj ą projektowanej inwestycji: stabilizacja osuwiska na dzia łkach nr 481, 482, 483 i 484 przy ul. Dukielskiej w Gorlicach z istniej ącą infrastrukturą energetyczną podajemy poni żej warunki przebudowy istniej ących urządzeń elektroenergetycznych, stanowi ących składnik maj ątku ENION S.A.: 1. Przebudowa istniej ącej linii napowietrznej nn zasilanej ze stacji transformatorowej SOKÓŁ 04 [81431] ze wzgl ędu na kolizję z projektowan ą inwestycj ą wymaga: wyniesienia s łupa nr 57 poza obręb projektowanej zabudowy, przy czym s łupy nr 56 i 58 dostosowa ć do nowego uk ładu sieci, przewody od stanowiska nr 56 do 59 wymieni ć na AsXSN 4x35mm 2, a przyłącz do budynku nr 27 wykona ć ze s łupa nr 55 albo 56 przewodem AsXSN 4x16mm 2, zdemontować odcinek linii od s łupa nr 57 do 61 wraz z przy łączami do budynków przeznaczonych do rozbiórki. 2. Na cały zakres prac należy opracować kompletną dokumentacj ę techniczną i prawną, którą należy przedstawi ć do uzgodnienia w ENION S.A. Oddzia ł w Krakowie, RD - Rejon Dystrybucji Nowy Sącz oraz uzyska ć wymagane prawem decyzje administracyjne. 3. Wszelkie dane dotycz ące istniej ącego uzbrojenia elektroenergetycznego projektant uzyska w RD - Rejon Dystrybucji Nowy S ącz. Szczegó ły zwi ązane z przebudową należy uzgodni ć na etapie projektowania. 4. Projekt przebudowy winien być wykonany na aktualnym podk ładzie geodezyjnym i uzgodniony przez ZUDP, je żeli jest to wymagane. W przypadku konieczno ści prowadzenia sieci elektroenergetycznych przez grunty osób trzecich, Inwestor winien uzyska ć odpowiednie zezwolenia lub zgody właścicieli gruntów na usytuowanie i u żytkowanie przebudowanych urządze ń elektroenergetycznych, na drukach obowi ązujących w ENION S.A. 5. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nale ży korzysta ć z rozwi ąza ń typowych i powtarzalnych oraz zachowa ć wymagania zawarte w aktualnie obowi ązuj ących przepisach i standardach ENION S.A. 6. Należy uzyskać zgod ę na wymagane odp łatne wy łączenia odpowiednich urz ądze ń energetycznych oraz ustali ć nadzór s łużb energetycznych RD - Rejon Dystrybucji Nowy Sącz na czas wykonywania niezb ędnych prac. 7. Wszelkie prace na istniej ących urządzeniach energetycznych będ ących własno ści ą ENION S.A. wykonywa ć z zachowaniem szczególnych środków ostro żności pod nadzorem słu ż b energetycznych RD - Rejon Dystrybucji Nowy S ącz, a następnie zg łosić celem dokonania odbioru robót zanikowych, a po zako ńczeniu realizacji ca łego zakresu prac zg łosić je do ko ńcowego odbioru technicznego. 8. Do odbioru prac przed łożyć powykonawczą dokumentacj ę techniczną i prawn ą zgodną z obowi ązującymi wymogami w tym zakresie. Układ sieci TN-C Przygotowa ł : Anna Belczyk DYR Rejonu D ryb m ącz Vy jciech Gatda ODNOŚĆLZ ORYGINAŁEM ł( ENION Spó łka Akcyjna ul. Zawi ła 65 L Kraków tel fax Sąd Rejonowy dia Krakowa- Śródmie ścia XI Wydzia ł Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS ć NIP: , REGON: Kapitel zak ładowy (wp łacony): , 08 z ł

10 v:70;m WODA MA ŁOPOLS.rj Porozumienie wpisi-, ', No z.s /G m:17xv:-7 tr(),:jbt:i rod nurren3rfi...,. C;IJr `9- w sprawie likwidacji kolizji pomi!frk.'' ę dzy sieci ą elektroenergetyczn ą stanowiącą sk ładnik O r maj ą tku ENION S.A. Oddzia ł w Krakowie a zawarte w dniu Projektowan ą stabilizacj ą osuwiska na dzia ł kach nr 48 ul. Dukielskiej w Gorlicach 1, i..... w Nowym S ą czu pomiędzy: 484 przy Zarzą dem Dróg Wojewódzkich w Krakowie zwanym dalej Inwestorem, reprezentowan ą przez : 1) Marta Maj - Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji k2t)órz y.... '''' ' następuje: a) 73:3d 1z D rć ri '' ' Pr. '''' '''''' ' dz. '''' '''' gospodar czaj o świadczaj ą co b) (nazwa firmy) Kraków, ul. G łowackiego 56 tel (adres firmy c) Kraków, ul. G siedziba* - telefon) łowackiego 56 d) (adres korespondencyjny)... (są d rejestrowy, w którym podmiot jest zarejestrowany e) - numer rejestrowy / organ ewidencyjny dan dotyczą ce wpisu:*) e NIP: , REGON: (numer NIP i REGON) a ENION Spó ł ka Akcyjna, ul. Zawi Kraków, / ł a 65L, Kraków, zwan Oddzia ą ł dalej Rejon Dystrybucji Nowy S, w Krakowie, ENION, ącz ul. Barbackie ul. Dajwór 27 reprezentowanz: go 7, ą prze, Nowy S ącz 1) mgr in ż. Wojciecha Ga łdę - Dyrektora RD Nowy S ącz który o świadcza, że Spó łka: a) wpisana jest do Rejestru Przedsi Krakowa-śródmie ębiorców ś prowadzonego przez S pod numerem cia w Krakowie Wydz. XI Gospodarcz Kra' ą d Rejonowy dla b) kapita łem zak owego Rejestru S ładowym - ą dowego c) kapita łem KRS ; wpłaconym - d) jest podatnikiem VAT ,56 z ł ; e) posiada ,56 z ł; NIP ; zwanych wspólnie Stronami REGON , ZA ZGODNO Ć ZORYGINAŁEM 1 Strnnn nr

11 WOJEWODA MAŁOPOLSKI O j S -W zwi ązku z wystąpieniem kolizji pomi ędzy Stabilizacja osuwiska na dzia łkach nr 481,482,483 i 484 przy ul. Dukielskiej w Gorlicach a istniej ą cymi elementami sieci elektroenergetycznej ENION, Inwestor zobowi ązuje się do: 1. Wykonania przebudowy koliduj ących elementów sieci elektroenergetycznej na warunkach podanych w za łączniku nr 1 niniejszego porozumienia oraz na podstawie opracowanej staraniem Inwestora i uzgodnionej z ENION i w ła ś ciwymi organami dokumentacji techniczno prawnej (zgody w ła ś cicieli nieruchomo ści na usytuowanie i uż ytkowanie przebudowanych elementów sieci elektroenergetyczne lub decyzje administracyjne), jako likwidacja kolizji z Stabilizacja osuwiska na dzia łkach nr 4 81,482,483 i 484 przy ul. Dukielskiej w Gorlicach Zgody w ła ścicieli nieruchomo ści nie mog ą wobec tego w powodowa ła ś ć jakich:s:olwiek zobowi ciciela. W przypadku wyst ąza ń ą ENION roszczeniami wobec ENION z tytu pienia przez w ła ł ściciela nieruchomo u usytuowania i ści z, lempnt.ów sieci uż,1,-?kfr-cr - rr3 ytkowania przebudowanych,?ty,--7nni n i nhmr.hnmn,..:ublywi Ą,-i ąluie -;(-1 'cn ca łkowitego pokr przebudowanych elementów sieci do odbioru. ycia przed dniem zg łoszenia Ponadto inwestor zobowi ązuje si ę ENION (zwi ązanych bezpo do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez średnio lub po w ła ścicieli nieruchomo średnio z ś ci, na których zostan przebudową) wobec ka ą żdoczesnych elektroenergetycznej. usytuowane przebudowane elementy sieci 2. Dokonania niezb ędnych uzgodnie ń paragrafu. z ENION na etapie realizacji punktu 1 niniejszego 3. Pokrycia uzasadnionych kosztów w ł dopuszcze ń asnych ENION i nadzorów. związanych z czynno ściami 2 1. Strony Porozumienia ustalaj ą, że wszystkie koszty zwi ązane z przebudow ą koliduj ących elementów sieci elektroenergetycznej ENION obci ążaj ą wyłącznie Inwestora i zostan ą pokryte w ramach zadania inwestycyjnego pod nazw ą Stabilizacja osuwiska na dzia łkach nr 481,482,483 i 484 przy ul. Dukielskiej w Gorlicach nie powoduj ąc jego roszcze ń wobec ENION. 2. Przebudowane elementy sieci elektroenergetycznej, z chwil z 6 ust. 1) protoko łu odbioru, staj ą ą się sk zatwierdzenia (zgodnie ENION. ładnikiem maj ątku i pozostaj ą w eksploatacji 3. Inwestor zobowi ązuje si ę zdemontowa ć później niż pozosta ł e po przebudowie elementy sieci nie w terminie do dnia protokolarnego odbioru wykonanej przebudowy. demontażu pozosta ł ych po przebudowie elementów sieci lub z chwil Z chwil ą odbioru przebudowanych elementów sieci (je ą ś protokolarnego Inwestora przechodzi w li nastąpi łasność później niż d wszystkich pozosta emontaż) ł, na i z tą chwilą staje si ę on wyłą ych po przebudowie ele mentów cznie odpowiedzialny za ich utylizacj sieci Inwestor zobowi ązuje si ę ę przekaza. ć dokumentacj ę przed przekazaniem p techniczno prawn ą zwi ązan ą kolizlacu budowy do ENION z likwidacj ą ji. 3 ZA ZGODN ŚĆ,Z ORYGINAŁEM strona nr 2 z 4

12 1. Podpisany przez komisj ę odbioru bez zastrze żeń i zatwierdzony przez umocowanych WOJEWODA IVIAŁOPOLSKI Inwestor zobowi ązuje si ę w ł wykona ć przebudow ę kolidują asnymi lub przy pomocy obcych Wykonawców za którychyc cych elementów ponosi sieci si pełn ą łami odpowiedzialno ść dzia łania lub 2. Na b żą, lub zlecaj ąc rak dzia przebudowę ENION. ła ń danie ENION Inwestor zobowi Wykonawcy. ą zuje si ę udzielić wszelkich informacji dotycz 3. ących Plac budowy zostanie przekazany wspó ł udziale wskazanego Wykonawcy protokolarnie Inwestorowi przez ENION, przy 4. Inwestor zobowi ązuje si ę do uporz ą dkowania placu budowy po wykonanych robotach Inwestor zapewnia, że przebudowane elementy sieci energetycznej b stanie technicznym i spe łnią wymogi obowi ązujących przepisów. ęd ą należytym w W celu utrzymania zasilania dla klientów ENION wymaga si ę, aby dla wszystkich prac, dla których jest to technologicznie mo ż liwe, prowadzi ć prace bez wy łą czania urz ądze ń (np. w technologii prac pod napi ę ciem). 5 przedstawicieli Stron Porozumienia protokó ł odbioru oraz dokonanie demonta. ulkilij ą, żu Cp.:11 diftle.ntow :SieCI 2. opi:: anej w Inwestor zobowi -l. ązuje si ę uzyska ć od Wykonawców 24-miesi ę czny okres wykonane roboty oraz przebudowane urz ą dzenia. gwarancji na 3. Inwestor przeka ż e ENION uprawnienia z tytu łu rękojmi i gwarancji Przebudowanych 4. elementów sieci elektroenergetycznej wobec Wykonawców przebudowy. Strony ustalaj ą, iż w przypadku przebudowy koliduj braku rozpocz ą ę cia w terminie do dnia r. niniejsze Porozumienie cych traci elementów moc. sieci elektroenergetycznej przez Inwestora, 5. Inwestor zobowi ązuje si ę do zako ń czenia przebudowy koliduj ą elektroenergetycznej w terminie 6. 3 W przypadku rozpocz r. ę cia i nie zako ńczenia przebudowy przez Inwestora w terminie cych elementów sieci wskazanym w pkt 5, ENION przys ługuje przywrócenia stanu pierwotnego si prawo do doko łami ń w łasnymi czenia lub prz przebudowy lub W takim przypadku, Inwestor zostanie obci y pomocy obcych Wyk ENION, zwi ązanych z doko ążony ca ło ś cią ńczeniem kosztów Poniesionych przez na podstawie wystawionej faktu Przebudowy lub przywróceniem stanu pierwotnego, ry VAT. W celu doko przywrócenia stanu pierwotnego, Inwestor zobowi ńczenia przebudowy lub protokolarnie przekaza ć ązany jest, na ka żde żądanie ENION, ENION lub wskazanemu przez ENION Wykonawcy 7. budowy. Przekazanie placu budowy nast ą pi w term plac W przypadku nie przekazania placu budowy w terminie trudno inie ś wskazanym przez ENION. ci w przeprowadzeniu prac przez ENION lub Wykonawc lub stwarzania przez Inwes rzecz ENION kar tora ę umown ą w wysoko ę, Inwestor zap każdy rozpocz ś ci 0,1 % szacunkoweo kos łaci na ęty dzie ń opóźnienia w g stwarzania trudno przekazani ztu przebudowy za ś ci w przeprowadzeniu prac. u placu budowy lub za ka ż dy dzie ń W przypadku, gdy prace przebudowy zostan (wadliwy) lub z niew ła ś ą ciwych (wadliwych) materia wykonane w sposób nieprawid łów łowy ENION wszelkiej pomocy w celu realizacji praw Inwestor zobowi ązany podj ąć z rę jest udzieli wszelkie niezb ć ędne dzia kojmi lub gwarancji lub sa łania zmierzaj ą modzielnie ce do realizacj w i pra z urządzenia. gwarancji wystawionej Je przez Wykonawców na wykonane robot y i przebudowane rękojmi lub ż eli realizacja praw z r Wykonawcy odmówi ękojmi ą lub gwarancji o ka dobrowolnej realizacji zobowi że nie się ąza możliwa lub ń z rękojmi Inwestor w terminie wyznaczonym przez ENION przeprowadzi prace zmierzaj lub gwarancji, przywrócenia stanu zgodnego z prawem si ł ami w łasnymi lub ące do Wykonawców. W przypadku przekroczenia terminu wskaza przy pomocy obcych ENION mo że wg w ł asnego wyboru przywróci ć stan istniej ą cy przed przebudowals ZA ZGODNu5c. 5RYGINAŁEM strona nr 3 z

13.04, 4S MM 1,4. Szanowny Pan Nr Maciej H. Grabows ct'i -- --- - --1l Minister Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

13.04, 4S MM 1,4. Szanowny Pan Nr Maciej H. Grabows ct'i -- --- - --1l Minister Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa f. 13.04, 4S MM ~". MINISTERSTWO RODOWISKA. ICANCELA.RUA OGOLNA 2015-01- 12 Fundacja Dziedzictwo Pizyrochiicze lft UNP 1,4 Przemyśl, dn. 12.01.2015 r. Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze Leszczawa Dolna

Bardziej szczegółowo

Z INSTALACJAMI, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Z INSTALACJAMI, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH strona 1/217 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45236220-8 Kształtowanie terenu ogrodów zoologicznych Nazwa inwestycji: WYBIEG

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTÓW I US UG BUDOWLANYCH mgr in. Miros awa Witczak K r o t o s z y n, u l. R y n e k 1 / 4 tel.(0-62) 722-82-17, tel.kom. 0 505 097 622 e-mail: ppmw@sylaba.poznan.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI TELKO-POLAND sp. z o.o. z dnia 17 kwietnia 2014 r.

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI TELKO-POLAND sp. z o.o. z dnia 17 kwietnia 2014 r. PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI TELKO-POLAND sp. z o.o. z dnia 17 kwietnia 2014 r. uzgodniony mi ędzy: Telko-Poland spó łka z ograniczon ą odpowiedzialno ści ą z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 19, 02-677

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 2013

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 2013 PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNO ŚCI Urząd Marsza/kowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.4.2015.2 Poznań, 1 lipca 2015 r. DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJ CEJ PRODUKCJ CIEP EJ WODY U YTKOWEJ

PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJ CEJ PRODUKCJ CIEP EJ WODY U YTKOWEJ PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJ CEJ PRODUKCJ CIEP EJ WODY U YTKOWEJ OBIEKT: Dom Jednorodzinny, ul. Rodzinna 1, 31-900 Kraków INWESTOR: Jan Nowak Dostawca: Piecz c i podpis: Stanis aw Kowalski Zak

Bardziej szczegółowo

1. Jaki problem jest rozwi ązywany?

1. Jaki problem jest rozwi ązywany? Nazwa projektu Rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych Ministerstwo wiod ące i ministerstwa wspó łpracuj ące Ministerstwo Środowiska Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Poznań, 5 listopada 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.15.2014.2

Poznań, 5 listopada 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.15.2014.2 WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.15.2014.2 Poznań, 5 listopada 2014 r. DECYZJA nr 20/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY Nr PLCRC/2830700/06/733/2014

UMOWA SPRZEDAŻY Nr PLCRC/2830700/06/733/2014 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY Nr PLCRC/2830700/06/733/2014

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 15/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 15/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 13 grudnia 2013 r. IR-III.7820.19.2013.9 DECYZJA nr 15/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarz dzaj ca Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka Departament Zarz dzania Programami Konkurencyjno ci i Innowacyjno ci Przewodnik po kryteriach wyboru

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku.

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY RODZAJ OPRACOWANIA: Projekt architektoniczno budowlany (br. sanitarna) ADRES: Bra sk, ul. Kopernika DZIA KI OBJ TE INWESTYCJ : 1312, 1381,

Bardziej szczegółowo

Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo

Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo Wzory wniosków wraz z komentarzem Copyright 2012 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: (22) 559

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko?

Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko? Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko? Piotr Jaworski Co to znaczy koniec? Zako czenie realizacji Projektu nale y przez to rozumie ostatni dzie okresu kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

UCHWA A NR LXII/764/06 RADY MIEJSKIEJ BIA EGOSTOKU

UCHWA A NR LXII/764/06 RADY MIEJSKIEJ BIA EGOSTOKU UCHWA A NR LXII/764/06 RADY MIEJSKIEJ BIA EGOSTOKU z dnia 23 pa dziernika 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz ci osiedli Centrum i Sienkiewicza w Bia ymstoku (rejon ulic

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE OO.4233.9.2014.AK Kraków, dnia 11.06.2015 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 104 oraz art. 107 1, art. 108 ustawy z dnia 14

Bardziej szczegółowo

.NOSY A DA II Spólka z a.,a. BIURO PROJEKTÓW

.NOSY A DA II Spólka z a.,a. BIURO PROJEKTÓW projektowanie dróg, mostów oraz obiektów in żynierskich nadzory, ekspertyzy.nosy A DA II Spólka z a.,a. BIURO PROJEKTÓW 40-467 Katowice, ul. 73 Pu łku Piechoty 1 tel/fax 032 735-20-55, 735-21-41 email:biuro@autostradall.pl

Bardziej szczegółowo

Instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacja centralnego ogrzewania. Spis tre ci. Instalacja centralnego ogrzewania. Kod CPV 45331000-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17.

Bardziej szczegółowo

www.drogmost.lublin.pl Rok założenia 1988 e-mail:info@drogmost.lublin.pl GDDKiA-O/LU-P-2/PTD/06/2013 z dn. 18.02.2013r.

www.drogmost.lublin.pl Rok założenia 1988 e-mail:info@drogmost.lublin.pl GDDKiA-O/LU-P-2/PTD/06/2013 z dn. 18.02.2013r. SPÓŁKA Z O.O. DrogMost LUBELSKI 20-415 LUBLIN, ul. Zaciszna 16 tel/fax. (0-81) 744-00-70, tel. (0-81) 744-13-26 Wykonawstwo REGON 008020120 ISO 9001-2008 NIP 712-015-68-14 nr NC 1056 KRS 0000057033 Sąd

Bardziej szczegółowo

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA Jednostka projektowa: PetroNova Jan Ostaszewski 71-016 Szczecin, ul. Braniborska 2, tel/fax +91 4646098/ 4646099, e-mail: petronova.szczecin@wp.pl INWESTOR OBIEKT, ADRES Zarz

Bardziej szczegółowo

Płock, 27.08.2007r. Znak spr.: NO 15/TK/2007

Płock, 27.08.2007r. Znak spr.: NO 15/TK/2007 Znak spr.: NO 15/TK/2007 Płock, 27.08.2007r. Dotyczy: Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy dotyczące SIWZ w przetargu nieograniczonym na: Wykonanie konserwacji i usuwanie awarii w budynkach mieszkalnych i

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipniak i Szerokie, gmina Konopnica. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipniak i Szerokie, gmina Konopnica. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. PROJEKTANT: Ekoprojekt Wojciech Kowal Smugi 27J, 21-002 Jastków ZAMAWIAJĄCY: Gmina Konopnica 21-030 Motycz; Kozubszczyzna 127a INWESTYCJA: OBIEKT: STADIUM: EkoProjekt Budowa kanalizacji sanitarnej dla

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENIE. z dnia. DPO, DPR, EDPO lub EDPR

ROZPORZADZENIE. z dnia. DPO, DPR, EDPO lub EDPR 18 maja 2015 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA Ś RODOWISKA1) z dnia w sprawie rocznego audytu zewn ętrznego przedsi ębiorców wystawiaj ących dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR Na podstawie art. 51 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TARGÓWKA, GM. MIŃSK MAZOWIECKI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TARGÓWKA, GM. MIŃSK MAZOWIECKI 08-110 Siedlce, ul. Topolowa 132, REG: 144410717, NIP:821-230-66-99 tel. 507-429-042, www.proskol.pl, biuro@proskol.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W

Bardziej szczegółowo