Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Janikowie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Janikowie"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 Zakładowy Plan Kont Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Janikowie Wykaz kont syntetycznych Konta bilansowe Zespół 0 - Majątek trwały 011 Środki trwałe 013 Pozostałe środki trwałe 020 Wartości niematerialne i prawne 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych Zespół 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe 101 Kasa 130 Rachunek bieżący jednostki 135 Rachunek środków specjalnego przeznaczanie (ZFŚS) 1

2 Zespół 2 - Rozrachunki i rozliczenia 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 222 Rozliczenie dochodów budżetowych 223 Rozliczenie wydatków budżetowych 225 Rozrachunki z budżetami 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami 240 Pozostałe rozrachunki 245 Wpływy do wyjaśnienia 290 Odpisy aktualizacyjne należności Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie 400 Amortyzacja 401 Zużycie materiałów i energii 402 Usługi obce 403 Podatki i opłaty 404 Wynagrodzenia 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 409 Pozostałe koszty rodzajowe 490 Rozliczenie kosztów Zespół 7 Przychody, dochody i koszty 750 Przychody finansowe 751 Koszty finansowe 760 Pozostałe przychody operacyjne 761 Pozostałe koszty operacyjne 770 Zyski nadzwyczajne 771 Straty nadzwyczajne Zespół 8 - Fundusze, rezerwy i wynik finansowy 800 Fundusz jednostki 851 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 860 Wynik finansowy Konta pozabilansowe 975 Wydatki strukturalne 976 Wzajemna rozliczenia między jednostkami 2

3 980 Plan finansowy wydatków budżetowych Konta zaangażowania 998 Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego 999 Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat 3

4 Opis kont Konta bilansowe Zespół 0 - "Majątek trwały" Konta zespołu 0 "Majątek trwały" służą do ewidencji: 1) rzeczowego majątku trwałego, 2) wartości niematerialnych i prawnych, 3) umorzenia majątku, Konto 0l1 - "Środki trwale" Konto 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych związanych z wykonywaną działalnością, które nie podlegają ujęciu na kontach 013. Środki trwałe umarzane są stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie dochodowym od osób prawnych. o podatku Na stronie Wn konta 0l1 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu i wartości początkowej środków trwałych. Na stronie Wn konta 0l1 ujmuje się w szczególności: 1) przychody nowych lub używanych środków trwałych pochodzących z zakupu gotowych środków trwałych lub zakończonych inwestycji oraz wartość ulepszeń (przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji) zwiększających wartość początkową środków trwałych, 2) przychody środków trwałych nowo ujawnionych, 3) nieodpłatne przyjęcie środków trwałych, 4) zwiększenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny, Na stronie Ma konta 011 ujmuje się w szczególności: 1) wycofanie środków trwałych z używania na skutek ich likwidacji, z powodu zniszczenia lub zużycia, sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania, 2) ujawnione niedobory środków trwałych, 3) zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny. Konto 0l1 może wykazywać saldo Wn które oznacza stan środków trwałych w wartości początkowej. Do ewidencji na koncie 011 wprowadza się środki trwałe w cenie nabycia która obejmuje: cenę zakupu należną sprzedającemu ( może być pomniejszona o rabat, upusty itp.), cło, podatek akcyzowy i inne opłaty ( skarbowe, notarialne itp.), koszty transportu, załadunku i wyładunku, podatek VAT, który obciąża zakup i jest ujęty w fakturze, koszty montażu, przystosowania i prób ( np. montaż instalacji komputerowych i uruchomienie programów), odsetki za zwłokę, które obciążają jednostkę za nieterminowe uregulowania zobowiązania. 4

5 Do ewidencji na koncie 011 wprowadza się także środki trwałe wycenione po koszcie wytworzenia to jest w wartości wszystkich poniesionych kosztów bezpośrednich i pośrednich od momentu podjęcia inwestycji do jej zakończenia. Do ewidencji na koncie 011 środków trwałych, ujawnionych w wyniku inwentaryzacji, stosuje się wycenę według wartości, która wynika z posiadanej dokumentacji lub na podstawie ekspertyzy. Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe od samorządu terytorialnego wprowadza się do ewidencji na koncie 011 według wartości określonej w decyzji o przekazaniu. Do ewidencji na koncie 011 środków trwałych, otrzymanych w wyniku darowizny od innych podmiotów stosuje się ceny rynkowe z dnia nabycia przy uwzględnieniu stopnia zużycia danego środka. Podstawą księgowania przychodu środków trwałych są następujące dokumenty: faktura VAT lub rachunek., protokół odbioru obiektu, protokół zdawczo - odbiorczy, zestawienie różnic inwentaryzacyjnych, akt darowizny Podstawą księgowania rozchodu środków trwałych są następujące dokumenty: protokół likwidacji, faktura VAT lub rachunek ( w przypadku sprzedaży), protokół zdawczo odbiorczy, zestawienie różnic inwentaryzacyjnych, pokwitowanie odbioru kupującego. Do konta 011 Środki trwałe prowadzi się ewidencję szczegółową umożliwiającą: 1) ustalenie wartości początkowej poszczególnych obiektów środków trwałych i ewentualnego jej zwiększenia lub zmniejszenia, 2) ustalenie wartości poszczególnych grup środków trwałych : gruntów (grupa 0), budynków i lokali (grupa1), obiektów inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), kotłów i maszyn energetycznych (grupa 3), maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania (grupa 4) specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów (grupa 5), urządzeń technicznych (grupa 6), środków transportu (grupa 7), narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia (grupa 8), inwentarza żywego (grupa 9). 3) obliczenie amortyzacji i umorzenia poszczególnych środków trwałych. Do szczegółowej ewidencji środków trwałych służą: - księga obiektów inwentarzowych, - szczegółowe indywidualne karty obiektów inwentarzowych lub inne urządzenia ewidencyjne o tym samym przeznaczeniu. Księgę inwentarzową, stanowiącą wykaz poszczególnych obiektów prowadzi się łącznie dla wszystkich środków trwałych, z tym że jest w niej uwzględniony podział na poszczególne grupy rodzajowe. W księdze tej ewidencjonuje się każdy obiekt w oddzielnej pozycji. Numer pozycji przychodu staje się numerem inwentarzowym obiektu, którym każdy obiekt powinien być na trwałe oznakowany. Przy ewidencji rozchodu środka trwałego należy podać numer pozycji przychodu. 5

6 Zapisów w księdze inwentarzowej dokonuje się w porządku chronologicznym z podaniem co najmniej następujących danych: - w odniesieniu do przychodu: daty wpisu, numeru inwentarzowego, nazwy środka trwałego oraz ewentualnej specyfikacji części składowych, wartości początkowej (całości lub poszczególnych części składowych, jeśli dysponuje się takimi danymi), wartości po aktualizacji, symbolu klasyfikacji środków trwałych, rocznej stawki amortyzacji, roku budowy lub produkcji, daty przyjęcia do używania, miejsca użytkowania (pole spisowe) - w odniesieniu do rozchodu: numeru pozycji przychodu (inwentarzowy) rozchodowanego środka trwałego, daty rozchodu, wartości rozchodowej. W jednostce w ewidencji księgowej środków trwałych stosuje się standardową klasyfikację wg rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych. Symbole Klasyfikacji Środków trwałych właściwe dla danego obiektu wchodzą w skład jego numeru inwentarzowego. W ewidencji szczegółowej ujmuje się oddzielnie wartość początkową i umorzenie każdego obiektu inwentarzowego z uwzględnieniem zmian z tytułu aktualizacji oraz zwiększeń wartości początkowej o poniesione koszty ulepszenia lub zmniejszeń z tytułu częściowej likwidacji. Księga inwentarzowa i inne urządzenia służące do ewidencji szczegółowej środków trwałych mogą być prowadzone zarówno techniką ręczną jak i za pomocą komputera. Przy wykorzystaniu elektronicznego przetwarzania danych występują one w postaci odpowiednich wydruków. Konto "Pozostałe środki trwale" Konto 013 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej pozostałych środków trwałych, nie podlegających ujęciu na kontach Ol1 wydanych do używania na potrzeby działalności podstawowej, które finansuje się ze środków na wydatki bieżące i podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydanie do używania. Na stronie Wn konta 013 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma zmniejszenia stanu i wartości początkowej pozostałych środków trwałych znajdujących się w używaniu, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 072. Na stronie Wn konta 013 ujmuje się w szczególności: 1) środki trwałe przyjęte do używania z zakupu lub inwestycji, 2) nadwyżki środków trwałych w używaniu, 3) nieodpłatne otrzymanie środków trwałych. Na stronie Ma konta 013 ujmuje się w szczególności. 1) wycofanie środków trwałych z używania na skutek likwidacji, zniszczenia lub zużycia, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania oraz zdjęcia z ewidencji syntetycznej, 2) ujawnione niedobory środków trwałych w używaniu. Na koncie 013 ujmuje się środki trwałe: 1) bez względu na wartość początkową, jeśli stanowią: - odzież i umundurowanie (o normalnym okresie używania dłuższym niż rok), - meble i dywany, - pomoce dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu 2) wszystkie środki o wartości początkowej poniżej 3 500,00 zł, jeśli podlegają one ewidencji ilościo- 6

7 wo wartościowej. Ewidencji ilościowo-wartościowej podlegają pozostałe środki trwałe od kwoty 300,00 zł do 3 500,00 zł. Na koncie 013 nie ujmuje się wydanych do użytkownika pozostałych środków trwałych, które podlegają wyłączeniu - dotyczy ta zasada wszystkich środków o wartości początkowej niższej niż 300,00 PLN. Analityczna ewidencja pozostałych środków trwałych jest prowadzona według poszczególnych rodzajów środków trwałych z podziałem na grupy środków trwałych Konto 013 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość środków trwałych znajdujących się w używaniu w wartości początkowej. Konto Wartości niematerialne i prawne Konto 020 służy do ewidencji stanu, przychodu i rozchodu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych. Na stronie Wn konta 020 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma - wszelkie zmniejszenia stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 071 i 072. Ewidencja na koncie 020 dotyczy w szczególności: - licencji na programy komputerowe, - autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych. Wartości niematerialne i prawne, których jednostkowa wartość początkowa przekracza wartość ustaloną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (tj zł), umarza się stopniowo. Wartości niematerialne i prawne, których jednostkowa wartość początkowa jest równa lub niższa od wartości ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych finansuje się ze środków na wydatki bieżące i umarza się jednorazowo. Konto 020 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan wartości niematerialnych i prawnych w wartości początkowej. Do konta 020 prowadzi się ewidencję szczegółową z jednoczesnym grupowaniem w przekrojach niezbędnych do ustalenia umorzenia na koncie 071 i na koncie 072. Konto "Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych" Konto 071 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu według stawek amortyzacyjnych stosowanych przez jednostkę. Umorzenie podstawowych środków trwałych nalicza się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki przyjęto do używania, i do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wysokości umorzenia z ich wartością początkową, lub w którym środki postawiono w stan likwidacji, sprzedano, przekazano nieodpłatnie lub stwierdzono ich niedobór. Umorzenie podstawowych wartości niematerialnych i prawnych nalicza się w oparciu o stawki podane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych z uwzględnieniem okresu przyjętego przy ustalaniu stawek rocznych. Wartość początkową praw majątkowych / licencji i praw autorskich / stanowi cena ich nabycia. Obowiązują następujące zasady: 1) Nie umarza się gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów. 2) Przy aktualizacji wartości początkowej podstawowych środków trwałych aktualizacji podlega również wartość dotychczasowego umorzenia poszczególnych środków trwałych, przy zastosowaniu 7

8 tych samych wskaźników przeliczeniowych. 3) Jednostka prowadzi ewidencję kosztów amortyzacji w korespondencji z kontem 400. Na stronie Ma konta 071 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn - zmniejszenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Ewidencja umorzenia jest połączona ze szczegółową ewidencją podstawowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Konto 071 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Saldo konta 071 koryguje wartość początkową podstawowych środków trwałych i podstawowych wartości niematerialnych i prawnych. W związku z tym w bilansie środki te wykazuje się w wartości netto, to znaczy w wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie. Konto "Umorzenie pozostałych środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych" Konto 072 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających umorzeniu jednorazowo w pełnej wartości, w miesiącu wydania ich do używania. Na stronie Ma konta 072 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn - zmniejszenia wartości umorzenia, odpowiadającego wartości rozchodowanych pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zlikwidowanych z powodu zużycia lub zniszczenia, sprzedanych, przekazanych nieodpłatnie oraz zdjętych z ewidencji syntetycznej, a także stanowiących niedobór lub szkodę. Na stronie Ma konta 072 ujmuje się 100% odpisy umorzenia nowych, wydanych do używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obciążające odpowiednie koszty, dotyczące nadwyżek środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dotyczące środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie. Konto 072 może wykazywać saldo Ma. które wyraża stan umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umorzonych w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do używania. Na koncie 072 księguje się więc umorzenie: 1) odzieży i umundurowania (o okresie używania powyżej roku), 2) mebli i dywanów, 3) pozostałych środków trwałych (wyposażenie) oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodów w 100% ich wartości w miesiącu oddania do używania. 4) pomocy dydaktycznych Uzgodnienie salda: Saldo konta 072 musi się równać sumie sald kont 013 i 020 w części odnoszącej się do pozostałych wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100% w miesiącu wydania ich do używania. Saldo konta 072 koryguje wartość początkową środków ujętych na kontach 013 i 020 w części dotyczącej pozostałych wartości niematerialnych i prawnych i w związku z tym wartość bilansowa tych składników jest zerowa. Do konta 072 prowadzi się analitykę szczegółową, która odnosi się do umorzenia zbiorów bibliotecznych, sprzętu komputerowego i innych pozostałych środków trwałych. 8

9 Zespół 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe Konta zespołu 1 Środki pieniężne i rachunki bankowe służą do ewidencji: 1) krajowych i zagranicznych środków pieniężnych, przechowywanych w kasie, z tym,że Miejsko- Gminny Zespół Oświaty w Janikowie korzysta z usług kasy w Urzędzie Miejskim w Janikowie 2) krótkoterminowych papierów wartościowych, 3) krajowych i zagranicznych środków pieniężnych, lokowanych na rachunkach w bankach, Konta zespołu 1 mają odzwierciedlać operacje pieniężne oraz obroty i stany środków pieniężnych oraz krótkoterminowych papierów wartościowych. Konto 101- Kasa Konto 101 służy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasie Urzędu Miejskiego w Janikowie. Na stronie Wn konta 101 ujmuje się wpływy gotówki oraz nadwyżki kasowe, a na stronie Ma-rozchody gotówki i niedobory kasowe. Obroty gotówkowe podlegają ewidencji w raporcie kasowym w dniu rzeczywistego przychodu lub rozchodu gotówki z kasy. Raporty kasowe sporządza się w zależności od konta bankowego z którego pobrana została gotówka na wypłatę /np. konta Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty, konta ZFŚS)/. Wartość konta 101 koryguje się o różnice kursowe dotyczące gotówki w obcej walucie. Konto 101 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan gotówki w kasie. Wszystkie obroty gotówkowe dokumentowane są dowodami źródłowymi. W przypadku ewidencji list płac, w raporcie kasowym pozostawia się zestawienie list, a wydruki tych dokumentów odsyła się do odpowiedniego pracownika płac, gdzie są przechowywane i archiwizowane. Na wydatki budżetowe pobiera się gotówkę z rachunku bankowego. Na ostatni dzień każdego roku budżetowego przeprowadza się inwentaryzację. Inwentaryzacja gotówki w kasie winna być przeprowadzona także w przypadku szkód losowych, włamań, kradzieży i innych zdarzeń, które mogą mieć wpływ na zmianę stanu gotówki w kasie. Obsługa kasowa jest prowadzona na podstawie porozumienia z Urzędem Miejskim w Janikowie i odbywa się na zasadach zawartych w instrukcji kasowej Urzędu Miejskiego. Konto 130- Rachunek bieżący jednostki Konto 130 służy do ewidencji stanu środków budżetowych oraz obrotów na rachunku bankowym z tytułu wydatków i dochodów (wpływów) budżetowych objętych planem finansowym. Na stronie Wn konta 130 ujmuje się wpływy środków pieniężnych: otrzymanych na realizację wydatków budżetowych zgodnie z planem finansowym w korespondencji z kontem 223, które są przeznaczane na pokrycie wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty oraz do przekazania dla dysponentów niższego stopni (tj. jednostek oświatowych gminy Janikowo) z tytułu zrealizowanych dochodów budżetowych przez jednostki oświatowe gminy Janikowo w korespondencji z kontem 222 wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych w danym roku środków pieniężnych od dysponentów 9

10 niższego stopnia (jednostek oświatowych) wpływy z tytułu zwrotu wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym, w którym poniesiono wydatki, Na stronie Ma konta 130 ujmuje się: 1) zrealizowane wydatki budżetowe związane z finansowaniem własnej działalności w formie: - gotówki pobranej z banku do kasy (w korespondencji z kontem 101) - przelewów z tytułu spłat zobowiązań (w korespondencji z kontem 201,225,229,231,234,240) - przelewów z tytułu opłat księgowanych bezpośrednio w ciężar kosztów z pominięciem kont rozrachunkowych (konta zespołu 4) 2) przelewy do budżetu jednostki samorządu terytorialnego dochodów budżetowych zrealizowanych przez jednostki oświatowe, w korespondencji z kontem 222, 3) przelewy środków na wydatki dla dysponentów niższego stopnia (jednostki oświatowe gminy Janikowo) 4) zwrot pozostałości środków budżetowych na rachunek bieżący budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zapisy na koncie 130 są dokonywane na podstawie wyciągów bankowych, w związku z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów między jednostką, a bankiem. Na koncie 130 obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co oznacza, że do błędnych zapisów, zwrotów nadpłat, korekt wprowadza się dodatkowo techniczny zapis ujemny. Saldo konta 130 w zakresie zrealizowanych wydatków podlega okresowemu przeksięgowaniu na podstawie sprawozdań budżetowych na stronę Ma konta 800, a w zakresie dochodów na stronę Wn konta 800. Ewidencja szczegółowa do konta 130 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych. Konto 130 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków budżetowych na rachunku bieżącym. Saldo konta 130 równe jest saldu sald wynikających z ewidencji szczegółowej prowadzonej dla kont: wydatków budżetowych; konto 130 w zakresie wydatków budżetowych może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych otrzymanych na realizację wydatków budżetowych, a niewykorzystanych, wszystkie nie wykorzystane środki na rachunku bankowym na koniec roku podlegają zwrotowi na konto dysponenta wyższego stopnia. Saldo konta 130 ulega likwidacji przez księgowanie przelewu: środków pieniężnych niewykorzystanych do końca roku, w korespondencji z kontem 223, do budżetu dochodów budżetowych pobranych, lecz nie przelanych do końca roku w korespondencji z kontem 222. Na konto 130 wpływają: - środki pieniężne przekazywane przez dysponentów wyższego stopnia - środki pieniężne stanowiące zwrot wydatków dokonywane w tym samym roku w którym poniesiono wydatki (zaliczki, nadpłaty) - wpłaty dochodów budżetowych zrealizowanych przez jednostki oświatowe ( w szczególności opłaty za wystawienie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectwa, wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej i inne stanowiące dochody budżetowe). Do konta 130 jest prowadzona analityka wg wydatków poszczególnych jednostek. (konto wydatki MGZO, konto przekazanie środków na wydatki pozostałych jednostek oświatowych). Konto 135- Rachunek bieżący jednostki Konto 135 służy do ewidencji środków pieniężnych Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych. Po stronie Wn ewidencjonuje się wpływy środków pieniężnych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W szczególności: 10

11 wpłata równowartości odpisów na ZFŚS jednostek oświatowych w korespondencji z kontem 851 odsetki od środków na rachunku bankowym w korespondencji z kontem 851 zwrot pożyczek mieszkaniowych w korespondencji z kontem 234 spłata należnych odsetek w korespondencji z kontem 851 obciążenia z tytułu błędów i omyłek bankowych w korespondencji z kontem 240 Po stronie Ma ewidencjonuje się rozchód środków pieniężnych ZFŚŚ. W szczególności: podjęcie gotówki do kasy w korespondencji z 101 przelewy środków na rzecz uprawnionych (zapomogi, udzielone pożyczki i mieszkaniowe i inne zgodne z regulaminem ZFŚS) przekazanie zobowiązań wobec budżetu z tytułu zaliczek na podatek dochodowy, Konto 135 posiada analitykę, która umożliwia ustalenie stanu środków funduszu z podziałem na fundusz mieszkaniowy i pozostałe środki funduszu. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na podstawie porozumienia pomiędzy dyrektorami wszystkich jednostek oświatowych w gminie Janikowo jest prowadzony wspólnie. Odpisy na ZFŚS wszystkich jednostek wpływają na jeden wydzielony rachunek bankowy. Zespół 2 - Rozrachunki i rozliczenia Konta zespołu 2 Rozrachunki i rozliczenia służą do ewidencji krajowych i zagranicznych rozrachunków oraz rozliczeń. Konta zespołu 2 służą także do ewidencji rozliczeń środków budżetowych, wynagrodzeń, rozliczeń niedoborów, szkód i nadwyżek oraz wszelkich innych rozliczeń związanych z rozrachunkami i roszczeniami spornymi. Rozrachunki to należności i zobowiązania bezsporne, których tytuły i kwoty uznają zarówno wierzyciele jak i dłużnicy. Roszczenia to należności kwestionowane przez kontrahentów. Ewidencja szczegółowa prowadzona do kont zespołu 2 powinna umożliwić wyodrębnienie poszczególnych grup rozrachunków, rozliczeń i roszczeń spornych, ustalenie przebiegu ich rozliczeń oraz stanu należności, rozliczeń, roszczeń spornych i zobowiązań z podziałem według kontrahentów a także, jeśli dotyczą rozliczeń w walutach obcych - według poszczególnych walut. Inwentaryzację należności i zobowiązań przeprowadza się w kwartale kończącym rok budżetowy oraz w pierwszej połowie pierwszego miesiąca następnego roku budżetowego. Nie uzgadnia się sald należności, których wartość nie przekracza 80,00 zł. Konto 201- Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami Konto 201 służy do ewidencji rozrachunków i roszczeń krajowych i zagranicznych z tytułu dostaw, robót i usług, w tym również zaliczek na poczet dostaw, robót i usług oraz kaucji gwarancyjnych, a także należności z tytułu przychodów finansowych. Konto 201 obciąża się za powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a uznaje za powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń. Konto 201 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma-stan zobowiązań. Konto 201 obciąża się przede wszystkim z tytułu: spłaty zobowiązań wobec dostawców, zwrotu dostaw na podstawie reklamacji objętych fakturą korygującą, 11

12 należności z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie, należnych kar i odszkodowań związanych z dostawami, zmniejszenia zobowiązań wobec dostawców na podstawie otrzymanych faktur korygujących, odpisów przedawnionych zobowiązań. Konto 201 uznaje się w szczególności z tytułu: zobowiązań za dostawy i usługi, które wynikają z faktur lub rachunków, naliczonych odsetek umownych za nieterminową zapłatę zobowiązań oraz kar umownych lub odszkodowań należnych dostawcy, wpłat należności za zrealizowane dostawy i usługi oraz zaliczek od odbiorców. Ewidencję szczegółową prowadzi się wg kontrahentów. W bilansie wykazuje się należności skorygowane o odpisy aktualizujące wynikające z konta 290. Konto 222- Rozliczenie dochodów budżetowych Konto 222 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych dochodów budżetowych. Na stronie Wn konta 222 ujmuje się dochody budżetowe jednostek oświatowych przelane do budżetu, w korespondencji z kontem 130. Na stronie Ma konta 222 ujmuje się wpływ zrealizowanych przez jednostki oświatowe dochodów budżetowych. Dochody te następnie są przekazywane na rachunek jednostki samorządu terytorialnego. Do konta 222 jest prowadzona szczegółowa analityka, która pozwala na ustalenie jaka jednostka oświatowa przekazała dochody budżetowe. Konto Rozliczenie wydatków budżetowych Konto 223 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych wydatków budżetowych, w tym wydatków w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków europejskich. Na stronie Wn konta 223 ujmuje się: w ciągu roku budżetowego okresowe lub roczne przeniesienia, na podstawie sprawozdań budżetowych, zrealizowanych wydatków budżetowych, w tym wydatków w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków europejskich. na konto 800, przekazanie środków na wydatki dla jednostek oświatowych (przy czym prowadzi się analitykę z podziałem na poszczególne jednostki) Na stronie Ma konta 223 ujmuje się: okresowe wpływy środków pieniężnych otrzymanych na pokrycie wydatków budżetowych, w tym wydatków w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków europejskich. w korespondencji z kontem 130, oraz wpływy środków na wydatki jednostek oświatowych. zwroty środków na wydatki budżetowe niewykorzystanych do końca roku przez dysponentów niższego stopnia. W jednostce na koncie 223 ujmuje się również operacje związane z przepływami środków europejskich w zakresie, w którym środki te stanowią dochody jednostek samorządu terytorialnego. Konto 223 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan środków pieniężnych otrzymanych na pokrycie wydatków budżetowych, lecz nie wykorzystanych do końca roku. 12

13 Konto 225- Rozrachunki z budżetami Konto 225 służy do ewidencji rozrachunków z budżetem państwa i budżetami samorządu terytorialnego w szczególności z tytułu: zobowiązań podatkowych własnych, zobowiązań podatkowych wynikających z funkcji płatnika potrąceń na podatek dochodowy od osób fizycznych, Do konta 225 prowadzi się ewidencję analityczną według rodzajów zobowiązań podatkowych (podatek od wynagrodzeń, podatek od umów zleceń i ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych) Na stronie Wn konta 225 ujmuje się : 1. wpłaty do budżetu z tytułu różnych podatków i opłat, 2. należności od budżetu z tytułu funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, 3. należności z tytułu nadpłat w rozliczeniach z budżetami, Na stronie Ma konta 225 ujmuje się: 1. zobowiązania wobec budżetu z tytułu naliczonych podatków i opłat płaconych przez jednostkę, 2. zobowiązania z tytułu zaliczek na podatki pobrane w imieniu budżetu- podatek dochodowy od osób fizycznych, Konto 225 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma stan zobowiązań wobec budżetów. Do konta 225 prowadzi się analitykę wg każdego z tytułów rozrachunków z budżetem. Konto Pozostałe rozrachunki publicznoprawne Konto 229 służy do ewidencji rozrachunków publicznoprawnych, z innych tytułów, np. z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na stronie Wn konta 229 ujmuje się: należności z tytułu wypłaconych zasiłków, spłatę i zmniejszenie zobowiązań z tytułu korekt, obciążenie z tytułu należności za prowadzenie inkasa składek ZUS Na stronie Ma konta 229 ujmuje się: zobowiązania z tytułu składek, otrzymane wpłaty zmniejszenia należności Ewidencja analityczna winna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności i zobowiązań z tytułu rozrachunków z poszczególnymi instytucjami z jednoczesnym wskazaniem tytułów tych rozrachunków i podziałek klasyfikacji budżetowej. Konto 229 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma stan zobowiązań. Konto 231- Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Konto 231 służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami jednostki i innymi osobami fizycznymi z tytułu wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych zaliczonych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do 13

14 wynagrodzeń, a w szczególności z tytułu: należności za pracę wykonywaną na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy agencyjnej, wypłat zasiłków pokrywanych przez ZUS, Na stronie Wn konta 231 ujmuje się w szczególności: 1) wypłaty pieniężne lub przelewy wynagrodzeń, 2) wartość wydanych świadczeń rzeczowych zaliczanych do wynagrodzeń, 3) potrącenia wynagrodzeń obciążające pracownika. Na stronie Ma konta 231 ujmuje się w szczególności: 1) zobowiązania jednostki z tytułu wynagrodzeń, 2) naliczone zasiłki finansowane przez ZUS, 3) ekwiwalenty za należne pracownikom świadczenia Konto 231 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma stan zobowiązań jednostki z tytułu wynagrodzeń. Do ewidencji analitycznej służą imienne karty wynagrodzeń prowadzone przez pracownika Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty. Konto 234- Pozostałe rozrachunki z pracownikami Konto 234 służy do ewidencji należności, roszczeń i zobowiązań wobec pracowników z innych tytułów niż wynagrodzenia. Na stronie Wn konta 234 ujmuje się w szczególności: 1) wypłacone pracownikom zaliczki i sumy do rozliczenia na wydatki obciążające jednostkę, 2) należności od pracowników z tytułu dokonanych przez jednostkę świadczeń odpłatnych, 3) należności i roszczenia od pracowników z tytułu niedoborów i szkód, 4) zapłacone zobowiązania wobec pracowników. Na stronie Ma konta 234 ujmuje się w szczególności: 1) wydatki wyłożone przez pracowników w imieniu jednostki, 2) rozliczone zaliczki i zwroty środków pieniężnych, 3) wpływy należności od pracowników. Konto 234 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma- stan zobowiązań wobec pracowników. Ewidencję analityczną prowadzi się dla poszczególnych pracowników imiennie. Konto Pozostałe rozrachunki Konto 240 służy do ewidencji krajowych i zagranicznych należności i roszczeń oraz zobowiązań nie objętych ewidencją na kontach Konto 240 może być używane również do ewidencji pożyczek i różnego rodzaju rozliczeń, np. krótko i długoterminowych należności funduszy celowych, a w szczególności: rozrachunków z tytułu potrąceń na listach płac, roszczeń spornych, mylnych obciążeń i uznania rachunków bankowych 14

15 Ewidencję analityczną prowadzi się według jednostek i osób z uwzględnieniem poszczególnych rozrachunków, roszczeń oraz zakresów działalności z którymi są związane, z jednoczesnym wskazaniem podziałki klasyfikacji budżetowej. Konto 240 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma-stan zobowiązań. Konto Wpływy do wyjaśnienia Konto służy do ewidencji wpłaconych, a nie wyjaśnionych kwot należności z tytułu dochodów budżetowych. Na stronie Wn konta 245 ujmuje się w szczególności kwoty wyjaśnionych wpłat i ich zwroty. Na stronie Ma konta 245 ujmuje się w szczególności kwoty niewyjaśnionych wpłat. Konto 245 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan niewyjaśnionych wpłat. Konto 290- Odpisy aktualizujące należności Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności wątpliwych i odsetek od należności przypisanych, a niewypłaconych do dnia bilansowego, za wyjątkiem należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych. Wartość należności aktualizuje się w odniesieniu do: należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości, należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego w pełnej wysokości należności, należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego, należności przeterminowanych lub nie przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych zależnie od tytułu należności, której dotyczy odpis aktualizacji. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Saldo konta 290 oznacza wartość odpisów aktualizujących należności oraz wartość odsetek należnych, a jeszcze niezapłaconych przez kontrahentów jednostki. Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie Konta zespołu 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie służą do ewidencji: kosztów w układzie rodzajowym, rozliczenia kosztów. Nie księguje się na kontach zespołu 4 : pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów operacji finansowych, kosztów związanych z usuwaniem szkód losowych i innymi stratami nadzwyczajnymi, kosztów poniesionych przez jednostkę, lecz obciążających inne podmioty. 15

16 Przyporządkowanie paragrafów wydatków bieżących do rodzaju kosztów wyszczególnionych w planie kont oraz w rachunku zysków i strat Nazwa konta kosztów rodzajowych 400 Amortyzacja 401 Zużycie materiałów i energii Paragrafy klasyfikacji budżetowej wydatków 421 Zakup materiałów i wyposażenia 422 Zakup żywności 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 426 Zakup energii 402 Usługi obce 427 Zakup usług remontowych 430 Zakup usług pozostałych (część kosztów nie zaliczonych do innych kosztów rodzajowych) 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 404 Wynagrodzenia 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 417 Wynagrodzenia bezosobowe 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 414 Wpłaty na PFRON 428 Zakup usług zdrowotnych (w zakresie świadczeń dla pracowników badania okresowe) 444 Odpisy na ZFŚS 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 409 Pozostałe koszty rodzajowe 302 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (odprawy pośmiertne) 430 Zakup usług pozostałych (reklamy, naukowo-badawcze i kultury) 441 Podróże służbowe krajowe 442 Podróże służbowe zagraniczne 443 Różne opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe i samochodowe, składki na rzecz stowarzyszeń) Konto 400- Amortyzacja Konto 400 służy do ewidencji naliczonych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych ewidencjonowanych na koncie 011 oraz tych wartości niematerialnych i prawnych, od których odpisy amortyzacyjne są naliczane stopniowo według przyjętych stawek amortyzacyjnych. Na stronie Wn konta 400 księguje się naliczone odpisy amortyzacyjne, a na stonie Ma ewentualne korekty zmniejszające odpisy amortyzacyjne oraz przeniesienie w końcu roku salda konta na wynik finansowy. W ciągu roku konto 400 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wysokość kosztów amortyzacji naliczonej od początku danego roku. W końcu roku saldo konta 400 przenosi się na konto

17 Konto 401- Zużycie materiałów i energii Konto 401 służy do ewidencji kosztów zużycia materiałów i energii na cele działalności podstawowej, pomocniczej i ogólnego zarządu. Na stronie Wn konta 401 ujmuje się poniesione koszty z tytułu zużycia materiałów i energii, a na stronie Ma konta 401 ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów z tytułu zużycia materiałów i energii oraz na dzień bilansowy przeniesienie salda poniesionych w ciągu roku kosztów zużycia materiałów i energii na konto 860. Konto 402- Usługi obce Konto 402 służy do ewidencji kosztów z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz działalności podstawowej jednostki. Na stronie Wn konta 402 ujmuje się poniesione koszty usług obcych, a na stronie Ma konta 402 ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów oraz na dzień bilansowy przeniesienie kosztów usług obcych na konto 860. Do konta 402 prowadzi się ewidencję szczegółową według klasyfikacji budżetowej. Konto Podatki i opłaty Konto 403 służy do ewidencji w szczególności kosztów z tytułu podatku akcyzowego. Podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat o charakterze podatkowym, a także opłaty notarialnej, opłaty skarbowej i opłaty administracyjnej. Na stronie Wn konta ujmuje się poniesione koszty z w/w. tytułów, a na stronie Ma ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów oraz na dzień bilansowy przeniesienie kosztów z tego tytułu na konto 860. Do konta 403 prowadzi się ewidencję szczegółową według klasyfikacji budżetowej. Konto Wynagrodzenia Konto 404 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu wynagrodzeń z pracownikami i innymi osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami. Na stronie Wn konta ujmuje się kwotę należnego pracownikom i innym osobom fizycznym wynagrodzenia brutto (tj. bez potrąceń z różnych tytułów dokonywanych w listach płac) w korespondencji z kontem 231. Na stronie Ma konta 404 ujmuje się korekty uprzednio zewidencjonowanych kosztów z tytułu wynagrodzeń oraz na dzień bilansowy przenosi się je na konto 860.Do konta 404 prowadzi się ewidencję szczegółową. Konto Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Konto 405 służy do ewidencji kosztów działalności operacyjnej z tytułu różnego rodzaju świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń. Na stronie Wn konta 405 ujmuje się poniesione koszty z tytułu ubezpieczeń społecznych i świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń. Na stronie Ma konta 405 księguje się zmniejszenia uprzednio ujętych kosztów. Saldo konta 405 na koniec roku obrotowego przenosi się na konto 860. Konto Pozostałe koszty rodzajowe Konto 409 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej, które nie kwalifikują się do ujęcia na kontach oraz na dodatkowych kontach 410 i 411. Na koncie tym ujmuje się w szczególności: 17

18 zwroty wydatków za używanie samochodów prywatnych pracowników do zadań służbowych, koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych, koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych, odprawy z tytułu wypadków przy pracy inne koszty. Na stronie Wn konta ujmuje się poniesione koszty z w/w. tytułów, a na stronie Ma ich zmniejszenie oraz na dzień bilansowy ujmuje się przeniesienie poniesionych kosztów na konto 860. Do konta 409 prowadzi się ewidencję szczegółową. Zespół 7 - Przychody, dochody i koszty Konta zespołu 7 Przychody, dochody i koszty służą do ewidencji: 1) przychodów i kosztów ich wytworzenia, 2) przychodów ze sprzedaży towarów, 3) przychodów i kosztów operacji finansowych 4) pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych. Dowodami, które potwierdzają dokonanie sprzedaży są: rachunek faktura Za moment sprzedaży w kraju przyjmuje się datę wykonania dostawy lub usługi, w handlu detalicznym przyjmuje się datę zapłaty. Na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym operacje sprzedaży ujmuje się w księgach pomocniczych /rejestrach / ze szczegółowością niezbędną do celów podatkowych. Konto 750- Przychody finansowe Konto 750 służy do ewidencji przychodów finansowych. Na stronie Ma konta 750 ujmuje się przychody z tytułu operacji finansowych, w szczególności przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, przychody z udziałów i akcji, dywidendy oraz odsetki od udzielonych pożyczek, dyskonto przy zakupie weksli, czeków obcych i papierów wartościowych oraz odsetki za zwłokę w zapłacie należności, dodatnie różnice kursowe a także odsetki od środków na rachunkach bankowych. W końcu roku obrotowego przenosi się przychody finansowe na stronę Ma konta 860 (Wn konta 750). Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda. Konto Koszty finansowe Konto 751 służy do ewidencji kosztów finansowych. Na stronie Wn konta 751 ujmuje się w szczególności odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań, z wyjątkiem obciążających środki trwałe w budowie, odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu operacji finansowych,, ujemne różnice kursowe, z wyjątkiem obciążających środki trwałe w budowie. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 751 powinna zapewnić wyodrębnienie w zakresie kosztów operacji finansowych naliczone odsetki od pożyczek i odsetki za zwłokę od zobowiązań. W końcu roku obrotowego przenosi się koszty operacji finansowych na stronę Wn konta 860 (ma konta 751). Na koniec roku konto 751 nie wykazuje salda. 18

19 Konto Pozostałe przychody operacyjne Konto 760 służy do ewidencji przychodów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki, w tym wszelkich innych przychodów niż podlegające ewidencji na kontach 720, 730, 750. W szczególności na stronie Ma konta 760 ujmuje się: 1) przychody ze sprzedaży materiałów w wartości cen zakupu lub nabycia materiałów, 2) przychody ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie, 3) odpisane przedawnione zobowiązania, otrzymane odszkodowania, kary, nieodpłatnie otrzymane, w tym w drodze darowizny, aktywa umarzane jednorazowo, rzeczowe aktywa obrotowe. W końcu roku obrotowego przenosi się pozostałe przychody operacyjne na stronę Ma konta 860, w korespondencji ze stroną Wn konta 760. Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda. Konto Pozostałe koszty operacyjne Konto 761 służy do ewidencji kosztów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki. W szczególności na stronie Wn konta 761 ujmuje się: 1) koszty osiągnięcia pozostałych przychodów w wartości cen zakupu lub nabycia materiałów, 2) kary, odpisy przedawnione, umorzone i nieściągalne należności, odpisy aktualizujące od należności, koszty postępowania spornego i egzekucyjnego oraz nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe. W końcu roku obrotowego przenosi się na stronę Wn konta 860 pozostałe koszty operacyjne, w korespondencji ze stroną Ma konta 761. Na koniec roku konto 761 nie wykazuje salda. Konto Zyski nadzwyczajne Konto 770 służy do ewidencji dodatnich skutków finansowych zdarzeń trudnych do przewidzenia, następujących poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. Na stronie Ma konta 770 ujmuje się w szczególności przyznane lub otrzymane odszkodowania dotyczące zdarzeń losowych, a na stronie Wn konta 770 ujmuje się korekty (zmniejszenia uprzednio zaksięgowanych zysków nadzwyczajnych. W końcu roku obrotowego przenosi się zyski nadzwyczajne na stronę Ma konta 860. Konto Straty nadzwyczajne Konto 771 służy do ewidencji ujemnych skutków zdarzeń trudnych do przewidzenia, następujących poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. Na stronie Wn konta 771 ujmuje się poniesione straty nadzwyczajne, a na stronie Ma ujmuje się korekty (zmniejszenia) strat nadzwyczajnych. Na koniec roku obrotowego saldo konta przeksięgowuje się na stronę Wn konta 860. Zespół 8 - Fundusze, rezerwy i wynik finansowy Konta zespołu 8 służą do ewidencji funduszy, wyniku finansowego, dotacji z budżetu, rezerw i rozliczeń międzyokresowych przychodów. Konto Fundusz jednostki Konto 800 służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian. Na stronie Wn konta 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma - jego zwiększenia, zgodne z odrębnymi przepisami regulującymi gospodarkę finansową jednostki. Na stronie Wn konta 800 ujmuje się w szczególności: 19

20 1) przeksięgowanie straty bilansowej roku ubiegłego z konta 860, 2) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych dochodów budżetowych z konta 222, 3) różnice z aktualizacji wyceny środków trwałych, 4) wartość sprzedanych, nieodpłatnie przekazanych oraz wniesionych w formie wkładu niepieniężnego środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie, Na stronie Ma konta 800 ujmuje się w szczególności: 1) przeksięgowanie zysku bilansowego roku ubiegłego z konta 860, 2) przeksięgowanie pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych wydatków budżetowych z konta 223, 3) wpływ środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji, 4) różnice z aktualizacji wyceny środków trwałych, 5) nieodpłatne otrzymanie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie, 6) wartość aktywów przejętych od zlikwidowanych jednostek, 7) wartość objętych akcji i udziałów. Do konta 800 prowadzi się analitykę, która umożliwia ustalenie przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki. Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, które oznacza stan funduszu jednostki. Konto 851 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Konto 851 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń ZFŚS. Środki pieniężne tego funduszu, wyodrębnione na specjalnym rachunku bankowym ujmuje się na koncie 135. Na stronie Wn konta 851 księguje się w szczególności: zwrot nadpłaconego odpisu na ZFŚŚ wypłata świadczeń z ZFSS Konto Wynik finansowy Konto 860 służy do ustalenia wyniku finansowego jednostki. W końcu roku obrotowego na stronie Wn konta 860 ujmuje się sumę: 1. poniesionych kosztów, w korespondencji z kontem 400, 401, 402, 403, 404, 405 i 409, 2. zmniejszeń stanu produktów oraz roliczen międzyokresowych w stosunku do stanu ma początek roku, w korespondencji z kontem 490, 3. wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu lub nabycia, w korespondencji z kontem 730, oraz materiałów, w korespondencji z kontem 760, 4. kosztów operacji finansowych, w korespondencji z kontem 751 oraz pozostałych kosztów operacyjnych w korespondencji z kontem 761, 5. strat nadzwyczajnych w korespondencji z kontem 771. Na stronie Ma konta 860 ujemuje się w końcu roku obrotowego sumę: 1. uzyskanych przychodów, w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7, 2. zwiększeń stanu produktów oraz rozliczeń międzyokresowych w stosunku do stanu na początek roku, w korespondencji z kontem 490, 3. zysków nadzwyczajnych, w korespondencji z kontem 770. Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki, saldo Wn stratę netto, saldo Ma zysk netto. Saldo jest przenoszone w roku następnym na konto

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 Plan Kont dla Środków Budżetowych I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół O Majątek trwały 011 Środki trwałe 013- Pozostałe środki trwałe 014 Zbiory biblioteczne 020 Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Miękinia

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Miękinia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 36/12 Wójta Gminy Miękinia z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości odnośnie Projektu Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie (Znak sprawy: O.021.5.12 oraz K.301.1.2012) Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.40.2011 Burmistrza Białej z dnia 14.09.2011 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka

PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.53.2012 Burmistrza Białej z dnia 19.09.2012 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH: I. Konta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 czerwca 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 czerwca 2012 roku ZARZĄDZENIE NR 5.2012 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 czerwca 2012 roku Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn.

Bardziej szczegółowo

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI / 8 /09 Zarządu Związku Międzygminnego z dnia 28 maja 2009 r. Plan kont Związku Międzygminnego Bóbr I. WYKAZ KONT. 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. I. Wykaz kont

ZAKŁADOWY PLAN KONT. I. Wykaz kont ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Konta bilansowe I. Wykaz kont Zespół 0 - Majątek trwały 011 - Środki trwałe 013 - Pozostałe środki trwałe 020 - Wartości niematerialne i prawne 030 - Długoterminowe aktywa finansowe

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006r. JEDNOLITY PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY 1. KONTA BILANSOWE. ZESPÓŁ 0 MAJĄTEK TRWAŁY. 011.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Zakładowy plan kont dla projektu pt.: Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE

PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 11 /2010 Dyrektora Ośrodka SENIOR SENIOR z dnia30 grudnia 2010 roku PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE 1.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.120.14.2012 Burmistrza Białej z dnia 20.02.2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont. I. Wykaz kont

Zakładowy plan kont. I. Wykaz kont Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 12 Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. z dnia 2 lipca 2015 r. Zakładowy plan kont I. Wykaz kont 1.1. Konta bilansowe 1) Zespół 0

Bardziej szczegółowo

Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej

Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 57/2009 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 września 2009r. Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej KONTO Podstawowe operacje ujmowane na kontach Wn Ma Wn Salda końcowe

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Uwagi konta. Umarzane w 100 % w dacie zakupu. 080 Inwestycje Prowadzone oddzielnie dla każdej inwestycji

Uwagi konta. Umarzane w 100 % w dacie zakupu. 080 Inwestycje Prowadzone oddzielnie dla każdej inwestycji Załącznik Nr 2a do Zrządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. I. Wykaz kont dla Urzędu Gminy Numer Nazwa konta Wyszczególnienie Uwagi konta Ewidencja analityczna 1 2 3 4 1.KONTA

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA URZĘDU GMINY W CELESTYNOWIE

PLAN KONT DLA URZĘDU GMINY W CELESTYNOWIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 88/2015 Wójta Gminy Celestynów z dnia 3 sierpnia 2015 roku I. WYKAZ KONT 1. Konta bilansowe PLAN KONT DLA URZĘDU GMINY W CELESTYNOWIE Zespół 0 - Majątek trwały 011 - Środki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. III. Komentarz do planu kont. Opis kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik nr 3. III. Komentarz do planu kont. Opis kont. 1. Konta bilansowe Załącznik nr 3 III. Komentarz do planu kont. Opis kont 1. Konta bilansowe I. Zespół 0 - "Majątek trwały" Konta zespołu 0 "Majątek trwały" służą do ewidencji: 1) rzeczowego majątku trwałego, 2) wartości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2012 Starosty Rawskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie art.10

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III Załącznik do Zrządzenia PM Nr Or.0151-100/2006 z dnia 17 marca 2006 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. III. Komentarz do planu kont. Opis kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik nr 3. III. Komentarz do planu kont. Opis kont. 1. Konta bilansowe Załącznik nr 3 III. Komentarz do planu kont. Opis kont 1. Konta bilansowe I. Zespół 0 - "Majątek trwały" Konta zespołu 0 "Majątek trwały" służą do ewidencji: 1) rzeczowego majątku trwałego, 2) wartości

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont w Szkole Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Zgierzu

Zakładowy Plan Kont w Szkole Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Zgierzu Zakładowy Plan Kont w Szkole Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Zgierzu W Szkole Podstawowej Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Zgierzu prowadzi się księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12 / 2012 WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH W ZIELONEJ GÓRZE. z dnia 25 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 12 / 2012 WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH W ZIELONEJ GÓRZE. z dnia 25 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 12 / 2012 WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH W ZIELONEJ GÓRZE z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w Zakładowym planie kont obowiązującym w Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29.05.2009 r. 1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont dla Starostwa Powiatowego w Rawiczu

Zakładowy Plan Kont dla Starostwa Powiatowego w Rawiczu Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/12 Starosty Rawickiego z dnia 29 czerwca 2012 r. Zakładowy Plan Kont dla Starostwa Powiatowego w Rawiczu I. Wykaz kont księgi głównej 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetowa wybrane problemy. Prowadząca: Agnieszka Drożdżal

Rachunkowość budżetowa wybrane problemy. Prowadząca: Agnieszka Drożdżal Rachunkowość budżetowa wybrane problemy Prowadząca: Agnieszka Drożdżal Dochody jednostek Ewidencja należności i dochodów a. na podstawie różnych dokumentów: umowy, decyzje przypis Wn 221, Ma 720 odpis

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 1 A. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (EWIDENCJA SYNTETYCZNA)

Bardziej szczegółowo

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego Z a k ł a d o w y plan kont Do użytku wewnętrznego 2 Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostki budżetowej 1. operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujmowane są na kontach

Bardziej szczegółowo

1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały Konta zespołu 0 Majątek trwały służą do ewidencji: 1) rzeczowego majątku trwałego, 2) wartości niematerialnych i prawnych, 3) finansowego majątku trwałego, 4)

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu starostwa

Wykaz kont dla urzędu starostwa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 11/2012 Starosty Średzkiego z dnia 30 lipca 2012r. Wykaz kont dla urzędu starostwa Numer konta Nazwa konta 011 013 014 015 020 030 071 072 073 080 Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2/2012 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 16 lutego 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 2/2012 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 16 lutego 2012 roku ZARZĄDZENIE Nr 2/2012 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 16 lutego 2012 roku zmieniające Zarządzenie Nr 6/2010 Dyrektora ZOSiP w Muszynie z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 18 ZARZĄDZENIE NR 17/14 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 13 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 18 ZARZĄDZENIE NR 17/14 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 13 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 18 ZARZĄDZENIE NR 17/14 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie :

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie : Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-25/08 z dnia 28 lipca 2008 roku. Wprowadzone zmiany w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-46/2006 z dnia 31 października 2006

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr OR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne. z dnia 15 czerwca 2016 roku

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr OR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne. z dnia 15 czerwca 2016 roku ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr OR.120.6.2016 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 9.2010 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie 1 rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 27/2012. Wójta Gminy Lipno z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2010 z dnia roku w sprawie

ZARZĄDZENIE Nr 27/2012. Wójta Gminy Lipno z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2010 z dnia roku w sprawie ZARZĄDZENIE Nr 27/2012 Wójta Gminy Lipno z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2010 z dnia 29.12.2010 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4/2009

Zarządzenie nr 4/2009 Zarządzenie nr 4/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie planu kont Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach Plan w załączeniu. Łapy dn. 10 lutego

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz kont bilansowych i pozabilansowych dla Urzędu Gminy Zarszyn - jednostki budżetowej

I. Wykaz kont bilansowych i pozabilansowych dla Urzędu Gminy Zarszyn - jednostki budżetowej Załącznik Nr 2 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn I. Wykaz kont bilansowych i pozabilansowych dla Urzędu Gminy Zarszyn - jednostki budżetowej 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.120.8.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.120.8.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OR.120.8.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian dotyczących zasad rachunkowości w zakresie ewidencji wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku

Wykaz kont dla Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku z 31.07.2012 r. Wykaz kont dla Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku według załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 60 /2012 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY

ZARZĄDZENIE NR 60 /2012 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY ZARZĄDZENIE NR 60 /2012 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniające Zarządzenie Nr 71/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 17/13

Zarządzenie nr 17/13 Zarządzenie nr 17/13 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Wodzisławiu Śląskim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 56/11 w sprawie wprowadzenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Polityki rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie

Załącznik nr 3 do Polityki rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Załącznik nr 3 do Polityki rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Wykaz kont księgi, przyjęte zasady, zasady prowadzenia kont oraz ich powiązania z dotyczących funduszy unijnych Konta bilansowe

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Oświaty i Wychowania - jednostka księgowa wydatki i dochody (OW - OW, OWP - OWP)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Oświaty i Wychowania - jednostka księgowa wydatki i dochody (OW - OW, OWP - OWP) Załącznik 9 do Zarządzenia nr 164/3/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU I. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu. Zatwierdzam:

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu. Zatwierdzam: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2012 Dyrektora MOSiR z dnia 25 czerwca 2012 roku ZAKŁADOWY PLAN KONT Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu Zatwierdzam: 1. Określenia użyte w ustaleniach szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zarządza, co następuje:

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zarządza, co następuje: ZARZĄDZENIE NR 17 /2012 DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE z dnia 16.07.2012 roku w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 3/2011 Dyrektora DPS w Machowinie z dnia 03.01.2011 r. Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2/2012 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie z dnia 16 lipca 2012 r.

Zarządzenie nr 2/2012 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie z dnia 16 lipca 2012 r. Zarządzenie nr 2/2012 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5/2016 z dnia 7 stycznia 2016 roku

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5/2016 z dnia 7 stycznia 2016 roku Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5/2016 z dnia 7 stycznia 2016 roku K o n t a b i l a n s o w e Zespół 0 - jątek trwały 011 Środki trwałe 013 Pozostałe środki trwałe 020 Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA

PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 46/2010 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30.12.2010 r. PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA 1. KONTA BILANSOWE Zespól O - Majątek

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r.

Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r. Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla jednostki budżetowej - Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Bardziej szczegółowo

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok.

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/11 Burmistrza Drezdenka z dnia 03 stycznia 2011 roku Zasady wyodrębnienia ksiąg rachunkowych dla projektów realizowanych z udziałem środków pomocowych z Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Ewidencja szczegółowa do konta 130-1 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego dochodów budŝetu z zadań własnych gminy.

Ewidencja szczegółowa do konta 130-1 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego dochodów budŝetu z zadań własnych gminy. Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GM + PW Konto słuŝy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasie jednostki z tytułu dochodów z zadań własnych gminy ( GM gmina + PW - powiat). Na

Bardziej szczegółowo

020-1 Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo Umorzenie Umorzenie pozostałych 080-1

020-1 Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo Umorzenie Umorzenie pozostałych 080-1 II PLAN KONT Dla Urzędu Gminy DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ. I Konta bilansowe KONTA W UKŁADZIE SYNTETYCZNYM KONTA W UKŁADZIE ANALITYCZNYM NAZWA KONTA 1

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont wraz z zasadami funkcjonowania kont dla Urzędu Gminy Sędziejowice

Zakładowy plan kont wraz z zasadami funkcjonowania kont dla Urzędu Gminy Sędziejowice Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 19/2010 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 28 grudnia 2010 r. Zakładowy plan kont wraz z zasadami funkcjonowania kont dla Urzędu Gminy Sędziejowice I. WYKAZ KONT l. Konta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 14/2012. z dnia 02.07.2012r. Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Kielcach

ZARZĄDZENIE nr 14/2012. z dnia 02.07.2012r. Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Kielcach ZARZĄDZENIE nr 14/2012 z dnia 02.07.2012r Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Kielcach zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji i przyjętych zasad rachunkowości w Wojewódzkim Inspektoracie

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD). Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 142/09 Burmistrza Stąporkowa z dnia 29.09.2009r. PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WYKAZ KONT KONTA BILANSOWE ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011 - Środki trwałe 012 - Środki

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łodzi

Zakładowy Plan Kont dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łodzi Załącznik Nr 1 Do Zasad (Polityki) rachunkowości w ZSP Nr 4 w Łodzi Zakładowy Plan Kont dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łodzi 1.Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Wykaz kont dla budżetu Gminy Miasta Sopotu (według załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Oławskiego z dnia r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Oławie.

Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Oławskiego z dnia r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Oławie. Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Oławskiego z dnia 30.06.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Oławie. Na podstawie: art. 10 ust. 2 i art. 17 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO PLANU KONT dla jednostek budżetowych przedszkoli prowadzonych przez miasto Lublin

KOMENTARZ DO PLANU KONT dla jednostek budżetowych przedszkoli prowadzonych przez miasto Lublin Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 111/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. KOMENTARZ DO PLANU KONT dla jednostek budżetowych przedszkoli prowadzonych przez miasto Lublin Zespół 0 Majątek

Bardziej szczegółowo

Zasady klasyfikacji operacji gospodarczych ujmowanych na kontach księgi głównej w Oddziałach GDDKiA

Zasady klasyfikacji operacji gospodarczych ujmowanych na kontach księgi głównej w Oddziałach GDDKiA Załącznik nr 6 Zasady klasyfikacji operacji gospodarczych ujmowanych na kontach księgi głównej w Oddziałach GDDKiA A. Konta bilansowe Symbol konta Nazwa konta Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, typowe

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont księgi głównej i zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powiązanie z kontami syntetycznymi w jednostce budżetowej

Wykaz kont księgi głównej i zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powiązanie z kontami syntetycznymi w jednostce budżetowej Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 104/08 BurmistrzaBolkowa z dnia 25.08.2008 r w sprawie zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Bolkowie. Wykaz kont księgi głównej i zasady prowadzenia ewidencji analitycznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 31 stycznia 2013r.

Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 31 stycznia 2013r. Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 31 stycznia 2013r. 1 w sprawie: ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz planów kont dla budżetu Gminy Gąbin oraz dla jednostki budżetowej

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT

EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr F/402/2006 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 31 października 2006 r. EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT Konto 011 - Środki trwałe Do środków trwałych zalicza się stanowiące własność

Bardziej szczegółowo

Opis kont syntetycznych budżetu gminy

Opis kont syntetycznych budżetu gminy Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 45/2012 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 lipca 2012r. Opis kont syntetycznych budżetu gminy KONTO Podstawowe operacje ujmowane na kontach Wn Ma Wn Salda końcowe Ma Zasady

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont. I. Wykaz kont księgi głównej Ustala się wykaz kont księgi głównej w oparciu o załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Zakładowy Plan Kont. I. Wykaz kont księgi głównej Ustala się wykaz kont księgi głównej w oparciu o załącznik nr 3 do rozporządzenia. Zakładowy Plan Kont Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1/2016 I. Wykaz kont księgi głównej Ustala się wykaz kont księgi głównej w oparciu o załącznik nr 3 do rozporządzenia. Konta księgi głównej rozbudowuje

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Załącznik do Zarządzenia Nr OR.120.35.2012 Burmistrza Białej z dnia 21.05.2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 1. Konta bilansowe Zespół 0 jątek trwały 011 Środki trwałe 013 Pozostałe

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik do Zarządzenia Nr 835/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 października 2016r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 46/2010 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30.12.2010 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA I. Konta bilansowe Konto 133 - rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu Załącznik Nr 2 do Zrządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu 1. Operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 17/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. Plan kont dla Starostwa Powiatowego w Gostyniu. I. Wykaz kont 1.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 17/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. Plan kont dla Starostwa Powiatowego w Gostyniu. I. Wykaz kont 1. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 17/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. Plan kont dla Starostwa Powiatowego w Gostyniu. I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół 0 - Majątek trwały 011 - Środki trwałe 013 - Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych Spis treści Wykaz autorów Wykaz skrótów Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach 1. Zasady rachunkowości określone ustawą o finansach

Bardziej szczegółowo

Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP

Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP Konto słuŝy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasie jednostki budŝetowej (GP - gmina + powiat ). Na stronie Wn ujmuje się wpływy gotówki z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr 19.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 listopada 2011 rok DOTYCZY REALIZACJI PROJEKTU:

Zarządzenie wewnętrzne Nr 19.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 listopada 2011 rok DOTYCZY REALIZACJI PROJEKTU: Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę oraz ze środków Budżetu Państwa Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Konta bilansowe. Nr Nazwa Nr Nazwa 1. Konta bilansowe Zespół O Majątek trwały

Konta bilansowe. Nr Nazwa Nr Nazwa 1. Konta bilansowe Zespół O Majątek trwały Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 54/12 Burmistrza Przemkowa z dnia 31.07.2012 r. 1. Wykaz kont księgi, przyjęte zasady, zasady mi księgi dla Urzędu Miejskiego w Przemkowie. Konta bilansowe Konto syntetyczne

Bardziej szczegółowo

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont BIBLIOTEKA INFORLEX JAN CHARYTONIUK Typowe zapisy strony i kont Spis treści Typowe zapisy strony i kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych 1. Typowe zapisy strony i kont bilansowych...

Bardziej szczegółowo

ZASADY ( POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

ZASADY ( POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI S t r o n a 1 G i m n a zjum i m. O j ca L u dwika W rodarczyka w R a dzionkowie 11 99 00 7 -- - 11 99 44 33 ZASADY ( POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Gimnazjum im Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie wprowadzone

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE. Konta bilansowe. Zespół 0 Majątek trwały

PLAN KONT DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE. Konta bilansowe. Zespół 0 Majątek trwały Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2012 z dnia 18 czerwca 2012 Dyrektora MOPR wtoruniu PLAN KONT DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały 011 - Środki trwałe 011/0-011/999

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 lutego 2012 r. Pozycja 121 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 19 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 1 lutego 2012 r. Pozycja 121 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 19 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 lutego 2012 r. Pozycja 121 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad

Bardziej szczegółowo

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik Nr 3 3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Zakładowy plan kont W jednostkach budżetowych: Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont (Załącznik Nr 3a do zarządzenia)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2014 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 29 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2014 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 29 lipca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2014 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu pn.: Zagospodarowanie otoczenia terenu po byłej szkole w Żmijowiskach

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 345/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31.12.2010r. ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta 1. Zakładowy plan kont opracowano na podstawie: 1) Ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Załącznik Nr 1 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r.

Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r. Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie: zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2010-12-31. Numer aktu 232. Kadencja Kadencja 2010-2014

Data utworzenia 2010-12-31. Numer aktu 232. Kadencja Kadencja 2010-2014 ZARZĄDZENIE Nr 232/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice Data utworzenia 2010-12-31

Bardziej szczegółowo

Konto 133 Rachunek budżetu

Konto 133 Rachunek budżetu Załącznik nr d do zarządzenia nr 40/5 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 9 września 05 r. Plan kont do ewidencji wykonania projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo