ZAKŁADOWY PLAN KONT. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu. Zatwierdzam:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKŁADOWY PLAN KONT. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu. Zatwierdzam:"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2012 Dyrektora MOSiR z dnia 25 czerwca 2012 roku ZAKŁADOWY PLAN KONT Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu Zatwierdzam:

2 1. Określenia użyte w ustaleniach szczegółowych do zakładowego planu kont oznaczają: 1/ ustawa ustawa z dnia r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2009 roku Dz.U.nr 152, poz.1223 ze zm.) oraz szczególnych ustaleń zawartych w art.40 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, poz.1240 ze zm. ) 2/ działalność podstawowa działalność stanowiąca główny cel utworzenia jednostki określona w statucie jednostki. 3/ działalność pomocnicza działalność, której celem jest przede wszystkim świadczenie usług na potrzeby działalności podstawowej, a także działalność bytowa, zakładowa działalność socjalna. 4/ rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U.Nr 128, poz.861), zwanego dalej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. 2. Szczegółowe ustalenia zakładowego planu kont uwzględniają, że przyjęte przez jednostkę zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych zapewniają: 1/ ujecie operacji w sposób rzetelny, bezbłędny i sprawdzalny, tak aby właściwie zostały przedstawione,,stan majątkowy i finansowy, wynik finansowy, a zwłaszcza ujęte w odpowiednich przekrojach stany poszczególnych aktywów i pasywów, 2/ dane niezbędne do wszelkich rozliczeń z tytułu podatków oraz rozrachunków z kontrahentami i pracownikami, 3/ skuteczną kontrolę wewnętrzną dokonanych operacji gospodarczych i stanu składników majątku, będących w posiadaniu i dyspozycji jednostki, 4/ możliwość sporządzania wymaganych sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych i innych informacji wymaganych odrębnymi przepisami. 3. Zakładowy plan kont zawiera następujące zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych: 1/ miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Lubań, ul. Różana 2 2/ technikę prowadzenia ewidencji księgowej przy pomocy programu finansowoksięgowego Zakładu Systemów Informatycznych SIGID z Poznania 3/ wykaz kont księgi głównej ( syntetycznej) 4/ wykaz kont ksiąg pomocniczych (ewidencji szczegółowej) 5/ odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału, w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. 4. Zakładowy plan kont opracowany został na podstawie: - Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polski. Na podstawie art.40 ust. 4 pkt 1 lit. A ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami wprowadza się aneks do Zakładowego Planu Kont w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lubaniu z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012r.

3 KONTO 011 ŚRODKI TRWAŁE Konto służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej własnych środków trwałych. Za środki trwałe uznaje się składniki majątku: a/ o istotnym znaczeniu, których okres użytkowania jest równy lub przekracza 1 rok, b/ przeznaczone są do użytkowania na własne potrzeby, c/ w chwili przyjęcia na stan są zdatne do użycia. Nowo zakupione środki trwałe przyjmuje się na stan wg ceny nabycia / tj. cena zakupu +VAT /, powiększonej o koszty transportu oraz montażu. Cena nowo zakupionego środka trwałego musi przekraczać wartość 3.500,00 zł. Koszty remontu lub ulepszenia zakupionego środka trwałego zwiększają jego wartość. Odsetki od kredytów wziętych na zakup środków trwałych zwiększają jego wartość, natomiast odsetki zapłacone po czasie całkowitego rozliczenia inwestycji nie zwiększają wartości środka trwałego. Rozlicza się je jako koszty eksploatacyjne. Zakupione używane środki trwałe ewidencjonuje się wg wartości poniżej 3.500,00 zł. mimo okresu użytkowania dłuższego niż rok. Wartość nieodpłatnie otrzymanych lub nowo ujawnionych środków trwałych ustala się na podstawie wartości rynkowej zatwierdzonej przez komisję powołaną zarządzeniem dyrektora jednostki. Wytworzone środki trwałe przyjmuje się na stan wg kosztów wytworzenia /jest to cena ewidencyjna/. Konto 011 wykazuje saldo Wn, które oznacza stan środków trwałych na stanie jednostki. Na stronie Wn ujmuje się: - przychody nowych lub używanych środków trwałych pochodzących z zakupu lub inwestycji oraz wartość ulepszeń zwiększających wartość początkową środków trwałych, - przychody środków trwałych nowo ujawnionych, - nieodpłatne przyjęcie środków trwałych, - zwiększenie wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny. Na stronie Ma ujmuje się: - wycofanie środków trwałych zużywanie na skutek ich likwidacji z powodu zniszczenia lub zużycia, sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania, - ujawnione niedobory środków trwałych, - zmniejszenie wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny. Do konta 011 prowadzona jest szczegółowa ewidencja ilościowo-wartościowa wg klasyfikacji rodzajowej, która zapewnia ustalenie wartości początkowej środka trwałego, datę zakupu, osoby materialnie odpowiedzialnej. Księgi inwentarzowe jednostki prowadzone są techniką ręczną Środki te są umarzane za pomocą ustalonych stawek umorzeniowych. Umorzenie ujmuje się na wyodrębnionym koncie 071 -,,Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz odpisuje się drugostronnie w ciężar funduszu jednostki 800 -,,Fundusze jednostki a w ewidencji analitycznej,,fundusz środków trwałych jednorazowo za cały rok.

4 KONTO 013 POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE Środki trwałe finansowane z wydatków budżetowych bieżących podlegają ujęciu na koncie 013 -,,Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, o wartości jednostkowej od 1000 zł do 3500 zł wprowadza się do ewidencji pozostałych środków trwałych w użytkowaniu. Są one umarzane w 100% ich wartości w miesiącu przyjęcia do użytkowania poprzez odpisanie w koszty, zapisem Wn konto 4,,Koszty wg rodzajów, Ma konto 071, 072,,Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych. KONTO 020 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE Konto służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej programów komputerowych o przewidywanym okresie używania dłuższym niż 1 rok bez względu na wartość, oraz innych nabytych praw majątkowych. Wartości niematerialne ewidencjonuje się wg ceny nabycia (cena zakupu + VAT). Na stronie Wn konta 020 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma wszelkie zmniejszenia stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na kontach 071 i 072. Ewidencja szczegółowa do konta 020 powinna umożliwić należyte obliczenie umorzenia, podział ich wg tytułów, lub osób odpowiedzialnych. KONTO 071 UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH Konto 071 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Odpisy umorzeniowe od środków trwałych dokonywane są począwszy od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym środek trwały został ujęty do ewidencji księgowej jako składnik majątku trwałego. Ewidencję szczegółową do konta 071 prowadzi się w tabeli amortyzacyjnej. W tabeli wyszczególniony jest numer inwentarzowy, nazwa środka trwałego, przychody, rozchody, amortyzacja poszczególnych środków trwałych. Amortyzacji dokonuje się raz w roku. Odpisy są dokonywane w korespondencji z kontem 400 Konto 071 może wykazywać saldo po stronie Ma, które wyraża stan umorzenia wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. KONTO 072- UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ORAZ ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH Konto 072 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych, podlegających umorzeniu jednorazowo w pełnej wartości, w miesiącu wydania ich do używania. Umorzenie jest księgowane w korespondencji z kontem 401. Na stronie Ma ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn zmniejszenia umorzenia wartości początkowej srodków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych Konto 072 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości początkowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych umorzonych w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do używania.

5 KONTO 080 ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE ( INWESTYCJE ) Konto służy do ewidencji kosztów inwestycji rozpoczętych oraz rozliczenia kosztów inwestycji na uzyskane efekty. Konto zbiera wszystkie nakłady do chwili zakończenia inwestycji i oddania jej do użytku. Na stronie Wn konta 080 ujmuje się w szczególności: - poniesione koszty dotyczące inwestycji prowadzonych zarówno przez obcych wykonawców, jak i we własnym zakresie. - poniesione koszty dotyczące przekazanych do montażu, lecz jeszcze nie oddanych do używania maszyn, urządzeń itp., zakupionych od kontrahentów oraz wytworzonych w ramach własnej działalności gospodarczej. - poniesione koszty ulepszenia środka trwałego /przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja/ które powodują zwiększenia wartości użytkowej środka trwałego. - rozliczenie nadwyżki zysków inwestycyjnych nad stratami inwestycyjnymi. Na stronie Ma konta 080 ujmuje się: wartości uzyskanych efektów inwestycyjnych, a w szczególności: - środków trwałych, - wartości niematerialnych i prawnych, - wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych inwestycji, - rozliczenie nadwyżki strat inwestycyjnych nad zyskami inwestycyjnymi. Na koncie 080 można księgować również rozliczenie kosztów dotyczących zakupów gotowych środków trwałych. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 080 powinna zapewnić co najmniej wyodrębnienie kosztów inwestycji wg poszczególnych rodzajów efektów inwestycyjnych oraz skalkulowanie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia poszczególnych obiektów środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Konto 080 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość kosztów środków trwałych w budowie i ulepszeń. KONTO 101 KASA Konto służy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasach jednostki. Na stronie Wn ujmuje się wpływ gotówki oraz nadwyżki kasowe, a na stronie Ma rozchody gotówki i niedobory kasowe. Wszystkie obroty gotówkowe ujmuje się codziennie w bieżąco prowadzonym raporcie kasowym. Konto 101 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan gotówki w kasie. Za właściwe dokumenty przychodowe gotówki do kasy uznaje się: - dowód wpłaty KP Za właściwe dokumenty rozchodowe uznaje się: - bankowe dowody wpłaty Poza odprowadzeniem gotówki do banku wypłat z kasy nie prowadzi się w jednostce. KONTO 130 RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI Konto służy do ewidencji stanu środków pieniężnych oraz obrotów na rachunku bankowym z tytułu wydatków i dochodów ( wpływów ) budżetowych objętych planem finansowym jednostki budżetowej. Na stronie Wn konta 130 ujmuje się wpływy środków pieniężnych: - otrzymanych na realizację wydatków budżetowych zgodnie z planem finansowym w korespondencji z kontem 223, - z tytułu zrealizowanych przez jednostkę dochodów budżetowych ( ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji dochodów budżetowych ), w korespondencji z kontem 101,221 lub innym właściwym kontem.

6 Na stronie Ma konta 130 ujmuje się: - zrealizowane wydatki budżetowe zgodnie z planem finansowym jednostki, - okresowe przelewy dochodów budżetowych do budżetu, w korespondencji z kontem 222, Zapisów na koncie 130 dokonuje się wg wyciągów bankowych, w związku z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów między jednostką a bankiem. Na koncie 130 obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co oznacza, że do błędnych zapisów, zwrotów, nadpłat, korekty, niewłaściwych wydatków itp. wprowadza się dodatkowo techniczny zapis ujemny po obu stronach konta. Ewidencja szczegółowa do konta 130 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych. Konto 130 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki budżetowej. Saldo konta 130 jest równe saldu sald wynikających z ewidencji szczegółowej prowadzonej dla kont: - wydatków budżetowych: konto 130 w zakresie wydatków budżetowych może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych otrzymanych na realizację wydatków budżetowych, a niewykorzystanych do końca roku, - dochodów budżetowych: konto 130 w zakresie dochodów budżetowych może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych z tytułu zrealizowanych dochodów budżetowych, które do końca roku nie zostały przelane do budżetu. Saldo konta 130 ulega likwidacji przez księgowanie: - przelewu środków pieniężnych niewykorzystanych do końca roku, w korespondencji z kontem 223, - przelewu do budżetu dochodów budżetowych pobranych, lecz nieprzelanych do końca roku, w korespondencji z kontem 222. KONTO 135 RACHUNKI ŚRODKÓW FUNDUSZY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA Konto jest przeznaczone do ewidencji środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych funduszy, którymi dysponuje jednostka Na stronie Wn ujmuje się: - wpływy środków z tytułu odpisów na ZFŚS, - wpływy za korzystanie z odpłatnych świadczeń socjalnych, - spłaty udzielonych pożyczek mieszkaniowych, - wpływy z tytułu oprocentowania rachunku bankowego. Na stronie Ma ujmuje się: - wypłaty z tytułu świadczeń z ZFŚS, - wypłaty pożyczek mieszkaniowych, - przekazane podatki na rzecz budżetu, Saldo Wn oznacza stan środków pieniężnych na rachunku bankowym. KONTO 141 ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE Konto 141 służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze. Na stronie Wn ujmuje się zwiększenia stanu środków pieniężnych w drodze, a na stronie Ma zmniejszenia stanu środków pieniężnych w drodze. Środki pieniężne w drodze ewidencjonowane są na bieżąco. Konto 141 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych w drodze.

7 KONTO 201 ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI I DOSTAWCAMI Konto służy do ewidencji wszelkich rozrachunków i roszczeń z tytułu dostaw robót i usług. Na stronie Wn ujmuje się: - należności z tytułu sprzedaży i usług, - spłaty zobowiązań wobec dostawców. Na stronie Ma ujmuje się: - zobowiązanie powstałe w związku z zakupem materiałów, robót i usług, - wpłaty z tytułu spłaty należności przez odbiorców. Konto 201 wykazuje dwa salda: - Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, - Saldo Ma oznacza stan zobowiązań. Ewidencja szczegółowa winna być prowadzona według podziałek klasyfikacji budżetowej oraz powinna zapewnić możliwość ustalenia należności i zobowiązań według poszczególnych kontrahentów. KONTO 221 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Konto służy do ewidencji należności jednostek budżetowych z tytułu dochodów budżetowych. Na stronie Wn ujmuje się: - ustalone należności z tytułu dochodów budżetowych oraz zwroty nadpłat. Na stronie Ma ujmuje się: - wpłaty należności z tytułu dochodów budżetowych oraz odpisy należności. Na koncie 221 ujmuje się również należności z tytułu podatków pobieranych przez właściwe organy. Zapisy z tego tytułu mogą być dokonywane na koniec okresów sprawozdawczych na Podstawie sprawozdań z ewidencji podatkowej ( zaległości i nadpłaty ). Ewidencja szczegółowa winna być prowadzona wg dłużników i podziałek klasyfikacji budżetowej. Konto 221 może wykazywać dwa salda: - saldo Wn oznacza stan należności z tytułu dochodów budżetowych, - saldo Ma oznacza stan zobowiązań jednostki budżetowej z tytułu nadpłat w tych dochodach. KONTO 222 ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Konto służy do ewidencji rozliczenia jednostki budżetowej z tytułu zrealizowanych dochodów budżetowych. Na stronie Wn ujmuje się: - dochody budżetowe przelane na rachunek dochodów budżetu gminy. Na stronie Ma ujmuje się: - w ciągu roku budżetowego okresowe lub roczne przeksięgowania na podstawie sprawozdań finansowych, zrealizowanych dochodów budżetowych na konto 800 -,,Fundusz jednostki. Saldo konta 222 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu do budżetu dochodów Budżetowych pobranych, lecz nie przelanych do końca roku, w korespondencji z kontem 130. KONTO 223 ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Konto 223 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę wydatków budżetowych.

8 Na stronie Wn konta ujmuje się: - w ciągu roku budżetowego okresowe lub roczne przeksięgowania, na podstawie sprawozdań finansowych, zrealizowanych wydatków budżetowych na konto 800 -,,Fundusz jednostki. Na stronie Ma konta ujmuje się okresowe wpływy środków budżetowych przelanych przez Urząd Miasta. W okresie przejściowym saldo konta 223 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu na rachunek Urzędu Miasta środków budżetowych nie wykorzystanych do końca roku w korespondencji z kontem 130,,R-k bieżący jednostki. Konto 223 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan środków budżetowych przelanych przez dysponenta wyższego stopnia na pokrycie wydatków budżetowych, lecz nie wykorzystanych do końca roku. KONTO 225 ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI Konto służy do rozrachunków z budżetami. Na stronie Wn ujmuje się: - wpłaty do budżetu z tyt. podatku. Na stronie Ma ujmuje się: - zobowiązania wobec budżetu z tytułu podatku. Do konta 225 prowadzi się analitykę: 225 rozrachunki z budżetami (działalność podstawowa) podatek dochodowy od sprzedaży i usług Vat podatek od płac podatek od umów- zleceń podatek od innych wypłat podatek od nieruchomości KONTO 229 POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNO PRAWNE Konto jest przeznaczone do ewidencji innych niż z budżetami rozrachunków publiczno prawnych do których zalicza się ZUS. Na stronie Wn księguje się: - przelewy składek, - wypłaty zasiłków rodzinnych, chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich itp. Na stronie Ma księguje się: - naliczenie składek ZUS od wynagrodzeń, - naliczenie pozostałych potrąceń od list płac. Konto może wykazywać saldo: Wn należności, Ma zobowiązania. Ewidencję analityczną prowadzi się szczegółowo wg poniższego zestawienia: składki na ubezpieczenia społeczne składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na Fundusz Pracy KONTO 231 ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ Konto 231 służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami z tytułu wypłat pieniężnych zaliczanych do wynagrodzeń osobowych.

9 Na stronie Wn księguje się: - wypłaty pieniężne wynagrodzeń, - wypłaty nagród z zakładowego funduszu nagród. Ponadto księguje się wszelkie potrącenia z listy wynagrodzeń jak: - podatek od wynagrodzeń, - spłaty pożyczek, - składki PZU - inne. Na stronie Ma księguje się: - naliczenie list płac w korespondencji z kontami kosztów, - naliczenie list zakładowego funduszu nagród. Ewidencję szczegółową prowadzi się techniką ręczną na kartach wynagrodzeń według pracowników, których dotyczą wynagrodzenia w sposób umożliwiający ustalenie podstawy do naliczenia zasiłków, emerytur, rent i podatku obciążającego. KONTO 234 POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI Konto służy do ewidencji należności i zobowiązań wobec pracowników ze wszystkich tytułów poza wynagrodzeniami. Na stronie Wn księguje się: - wypłacone zaliczki do rozliczenia, - należności i roszczenia od pracowników z tytułu niedoborów i szkód zasądzonych na rzecz jednostki, - należności z tytułu pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, - należności z tytułu usług i sprzedaży materiałów, - zapłacone zobowiązania wobec pracowników. Na stronie Ma księguje się: - rozliczone zaliczki i zwroty środków pieniężnych, - skierowanie roszczeń do sądu, - wpłaty należne od z tytułu: pożyczek, sprzedaży, usług i materiałów. Konto 234 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan należności, roszczeń oraz saldo Ma, które oznacza stan zobowiązań wobec pracowników. Ewidencję analityczna prowadzona jest na poszczególnych pracowników imiennie. KONTO 240 POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Konto służy do ewidencji pozostałych należności, roszczeń, zobowiązań i rozliczeń nie objętych ewidencją na kontach Na stronie Wn księguje się: - należności wewnątrzzakładowe, - błędy i pomyłki w wyciągach bankowych, - wypłaty sum depozytowych, - rozliczenie nadwyżek - kompensata nadwyżek z niedoborami. Na stronie Ma księguje się: - zobowiązania wewnątrzzakładowe, - rozliczenie niedoborów, - kompensata niedoborów z nadwyżkami, - wpłaty sum depozytowych. Ewidencję analityczną do konta 240 prowadzi się wg jednostek i osób z uwzględnieniem tytułów poszczególnych rozrachunków, roszczeń i rozliczeń oraz zakresów działalności, z

10 którymi są związane. Na koncie mogą występować dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, Saldo Ma stan zobowiązań. KONTO 245- WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA Konto służy do ewidencji wpłaconych, a niewyjaśnionych kwot należności z tytułu dochodów budżetowych. Na stronie Wn konta 245 ujmuje się w szczególności kwoty wyjaśnionych wpłat i ich zwroty. Na stronie Ma ujmuje się w szczególności kwoty niewyjaśnionych wpłat. Konto 245 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan niewyjaśnionych wpłat. KONTO 290- ODPISY AKTUALIZUJĄCE NALEŻNOŚCI Konto służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności. Na stronie Wn konta 290 ujmuje się zmniejszenia wartości odpisów aktualizujących należności, a na stronie Ma- zwiększenie wartości odpisów aktualizujących należności. Saldo konta 290 oznacza wartość odpisów aktualizujących należności. KONTO 400 AMORTYZACJA Konto 400 służy do ewidencji naliczonych odpisów amortyzacji od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, od których odpisy umorzeniowe są dokonywane stopniowo według stawek amortyzacyjnych. Odpisu dokonuje się raz w roku. Na stronie Wn konta 400 ujmuje się naliczone odpisy amortyzacyjne, a na stronie Ma konta ujmuje się ewentualne zmniejszenie odpisów amortyzacyjnych oraz przeniesienie w końcu roku salda konta na wynik finansowy. Konto 400 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość poniesionych kosztów amortyzacji. Saldo konta 400 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860. KONTO 401- ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII Konto 401 służy do ewidencji kosztów zużycia materiałów i energii na cele działalności podstawowej, pomocniczej i ogólnego zarządu. Na stronie Wn konta 401 ujmuje się poniesione koszty z tytułu zużycia materiałów i energii, a na stronie Ma konta 401 ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów z tytułu zużycia materiałów i energii oraz na dzień bilansowy przeniesienie salda poniesionych w ciągu roku kosztów zużycia materiałów i energii na konto 860. KONTO 402- USŁUGI OBCE Konto 402 służy do ewidencji kosztów z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz działalności podstawowej jednostki. Na stronie Wn konta 402 ujmuje się poniesione koszty usług obcych, a na stronie Ma konta 402 ujmuje się zmniejszenia poniesionych kosztów oraz na dzień bilansowy przeniesienie kosztów usług obcych na konto 860. KONTO 403- PODATKI I OPŁATY Konto służy do ewidencji w szczególności kosztów z tytułu podatku akcyzowego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat o charakterze podatkowym, a także opłaty notarialnej, opłaty skarbowej i opłaty administracyjnej. Na stronie Wn konta ujmuje się poniesione koszty z ww. tytułów, a na stronie Ma ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów oraz na dzień bilansowy- przeniesienie kosztów z tego tytułu na konto 860.

11 KONTO 404- WYNAGRODZENIA Konto 404 służy ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu wynagrodzeń z pracownikami i innymi osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami. Na stronie Wn konta ujmuje się kwotę należnego pracownikom i innym osobom fizycznym wynagrodzenia brutto ( tj. bez potrąceń z różnych tytułów dokonywanych na listach płac ). Na stronie Ma księguje się korekty uprzednio zaewidencjonowanych kosztów działalności podstawowej z tytułu wynagrodzeń ora na dzień bilansowy przenosi się je na konto 860. KONTO 405- UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA Konto 405 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu różnego rodzaju świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń. Na stronie Wn konta 405 ujmuje się poniesione koszty z tytułu ubezpieczeń społecznych i świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń. Na stronie Ma konta ujmuje się zmniejszenia kosztów z tytułu ubezpieczenia społecznego i świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych umów, a nz dzień bilansowy przenosi się je na konto 860. KONTO 409- POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE Konto 409 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej, które nie kwalifikują się do ujęcia na kontach Na koncie tym ujmuje się w szczególności zwroty wydatków za używanie samochodów prywatnych pracowników do celów służbowych, koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych, koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych, odprawy z tytułu wypadków przy pracy oraz innych kosztów nie zaliczanych do kosztów działalności finansowej i pozostałych kosztów operacyjnych. Na stronie Wn konta ujmuje się poniesione koszty z ww. tytułów, a na stronie Ma ich zmniejszenie oraz na dzień bilansowy ujmuje się przeniesienie poniesionych kosztów na konto ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW Konto 640 służy do ewidencji kosztów przyszłych okresów ( rozliczenia czynne ). Na stronie Wn konta 640 ujmuje się koszty proste i złożone poniesione w okresie sprawozdawczym, a dotyczące przyszłych okresów. Na stronie Ma konta 640 ujmuje utworzenie rezerwy na wydatki przyszłych okresów oraz Zaliczenie do kosztów okresu sprawozdawczego kosztów poniesionych w okresach poprzednich. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 640 powinna umożliwić ustalenie: - wysokości tych kosztów zakupu, które podlegają rozliczeniu w czasie, - wysokości innych rozliczeń międzyokresowych kosztów z dalszym podziałem według ich tytułów. Saldo Wn konta 640 wyraża koszty przyszłych okresów. Jednostka ze względu na małą istotność nie będzie dokonywała biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

12 KONTO 720 PRZYCHODY Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Konto 720 służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych związanych bezpośrednio z podstawową działalnością określoną w statucie jednostki. Na stronie Wn tego konta ujmuje się odpisy z tytułu dochodów budżetowych, a na stronie Ma- ujmuje się przychody z tytułu dochodów budżetowych Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 720 powinna zapewnić wyodrębnienie przychodów z tytułu dochodów budżetowych według pozycji planu finansowego. W końcu roku obrotowego przenosi się przychody z tytułu dochodów budżetowych na stronę Ma konta 860 ( Wn konto 720 ). Na koniec roku konto 720 nie wykazuje salda. KONTO 750 PRZYCHODY FINANSOWE Służy do ewidencji przychodów finansowych nie stanowiących dochodów budżetowych. Na stronie Ma tego konta ujmuje się: - odsetki od udzielonych pożyczek, - odsetki za zwłokę w zapłacie należności. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 750 powinna zapewnić wyodrębnienie przychodów finansowych z tytułu udziałów w innych podmiotach gospodarczych, należne jednostce odsetki od pożyczek i zapłacone odsetki za zwłokę od należności. W końcu roku obrotowego przenosi się przychody finansowe na stronę Ma konta 860 ( Wn konto 750 ). Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda. KONTO 751- KOSZTY FINANSOWE Konto 751 służy do ewidencji kosztów finansowych. Na stronie Wn konta 751 ujmuje się w szczególności odsetki od pożyczek, odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań z wyjątkiem obciążających środki trwałe w budowie, odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu operacji finansowych, ujemne różnice kursowe, z wyjątkiem obciążających środki trwałe w budowie. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 751 powinna zapewnić wyodrębnienie w zakresie kosztów operacji finansowych- zarachowane odsetki od pożyczek i odsetki za zwłokę od zobowiązań. W końcu roku obrotowego przenosi się koszty operacji finansowych na stronę Wn konta 860 ( Ma konto 751 ). Na koniec roku konto 751 nie wykazuje salda. KONTO 760 POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE Konto służy do ewidencji przychodów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki, w tym wszelkich innych przychodów niż podlegające ewidencji na kontach: 720,730,750. W szczególności na stronie Ma ujmuje się: - przychody ze sprzedaży materiałów w wartości cen zakupu lub nabycia materiałów, - przychody ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i inwestycji, - przychody z dzierżawy składników majątkowych, - pozostałe przychody operacyjne, do których zalicza się w szczególności odpisane przedawnione zobowiązania, otrzymane odszkodowania, kary, darowizny i nieodpłatnie otrzymane aktywa obrotowe, Ewidencja szczegółowa powinna umożliwiać identyfikację pozostałych przychodów operacyjnych. W końcu roku obrotowego przenosi się pozostałe przychody operacyjne na stronę Ma konta 860. Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda.

13 KONTO 761 POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE Konto 761 służy do ewidencji kosztów niezwiązanych bezpośrednio ze zwykłą działalnością jednostki. W szczególności na stronie Wn konta 761 ujmuje się: - koszty osiągnięcia pozostałych przychodów w wartości cen zakupu lub nabycia materiałów, - pozostałe koszty operacyjne, do których zalicza się w szczególności kary, odpisane przedawnione, umorzone i nieściągalne należności, odpisy aktualizujące od należności, koszty postępowania spornego i egzekucyjnego oraz nieodpłatnie przekazane środki obrotowe. W końcu roku obrotowego przenosi się pozostałe koszty operacyjne na stronę Wn konta 860. Na koniec roku konto 761 nie wykazuje salda. KONTO 770- ZYSKI NADZWYCZAJNE Konto 770 służy do ewidencji dodatnich skutków finansowych zdarzeń trudnych do przewidzenia, następujących poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia Na stronie Ma tego konta ujmuje się w szczególności odszkodowania przyznane lub otrzymane dotyczące zdarzeń losowych. Na stronie Wn- ujmuje się korekty ( zmniejszenia ) uprzednio zaksięgowanych zysków nadzwyczajnych. Ewidencja szczegółowa powinna umożliwiać identyfikację źródeł powstawania. W końcu roku obrotowego przenosi się saldo konta 770 na stronę Ma konta 860 ( Wn konto 770 ) Na koniec roku obrotowego konto 770 nie wykazuje salda. KONRO 771- STRATY NADZWYCZAJNE Konto 771 słuzy do ewidencji ujemnych skutków finansowych zdarzeń trudnych do przewidzenia, następujących poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. Na stronie Wn konta 771 ujmuje się poniesione straty nadzwyczajne, a w szczególności szkody spowodowane zdarzeniami trudnymi do przewidzenia, następującymi poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązanymi z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. Na stronie Ma konta 771 ujmuje się korekty ( zmniejszenia ) strat nadzwyczajnych. Ewidencja szczegółowa powinna umożliwiać identyfikację źródeł powstawania. W końcu roku obrotowego przenosi się straty nadzwyczajne na stronę Wn konta 800 ( Ma konto 771 ). Na koniec roku obrotowego konto 771 nie wykazuje salda. KONTO 800 FUNDUSZ JEDNOSTKI Konto służy do ewidencji równowartości majątku trwałego jednostki, oraz majątku obrotowego w zakresie działalności podstawowej. Na stronie Wn ujmuje się: - przeksięgowanie wyniku z roku ubiegłego z konta 860 /księgowanie w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania/, - przeksięgowanie zrealizowanych dochodów budżetowych z konta 222 /pod datą sprawozdania finansowego/, - przeksięgowanie dotacji przekazanej przez jednostki budżetowe z konta 810 /księgowanie w końcu roku obrotowego/, - umorzenie podstawowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - wartość sprzedanych lub nieodpłatnie przekazanych środków trwałych, - wartość sprzedanych lub nieodpłatnie przekazanych inwestycji.

14 Nas tronie Ma konta ujmuje się: - przeksięgowanie wyniku bilansowego z konta 860, /księgowanie w roku następnym pod datą sprawozdania finansowego/, - przeksięgowanie zrealizowanych wydatków budżetowych z konta 223 /pod datą sprawozdania finansowego/, - wpływ środków z budżetu i innych środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji, - umorzenie dotyczące sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych - nieodpłatne otrzymanie środków trwałych i inwestycji, - nieodpłatne otrzymanie środków obrotowych od jednostek budżetowych oraz z gospodarki pozabudżetowej. Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, które oznacza stan funduszu jednostki. KONTO 851 ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Konto 851 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Środki pieniężne tego funduszu, wyodrębnione na specjalnym rachunku bankowym, ujmuje się na koncie 135 Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia. Pozostałe środki majatkowe ujmuje się na odpowiednich kontach działalności podstawowej jednostki ( z wyjątkiem kosztów i przychodów podlegających sfinansowaniu z funduszu ). Na stronie Wn ujmuje się: - koszty działalności socjalnej, - inne zmniejszenia ZFŚS. Na stronie Ma ujmuje się: - odpisy ZFŚS, - oprocentowanie /od kwoty udzielonych pożyczek mieszkaniowych/ - inne zwiększenia Saldo Ma konta 851 wyraża stan zakładowego funduszu socjalnego. KONTO 860 WYNIK FINANSOWY Konto służy do ustalenia wyniku finansowego jednostki. W końcu roku obrotowego na stronie Wn konta 860 ujmuje się sumę: - poniesionych kosztów w korespondencji z kontem: 400,401,402,403,404,405 i 409, - wartości sprzedanych materiałów w korespondencji z kontem 760, - kosztów operacji finansowych, w korespondencji z kontem 761, - strat nadzwyczajnych w korespondencji z kontem 771. Na stronie Ma konta 860 ujmuje się w końcu roku obrotowego sumę: - uzyskanych przychodów, w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7, - zysków nadzwyczajnych, w korespondencji z kontem 770. Saldo konta wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki, saldo Wn- stratę netto, saldo Ma- zysk netto. Saldo jest przenoszone w roku następnym, pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, na konto 800.

15 KONTA POZABILANSOWE KONTO 975- WYDATKI STRUKTURALNE Konto 975 służy do ewidencji wydatków strukturalnych. Wydatki strukturalne objęte są ewidencją analityczną do konta 130. KONTO 976- WZAJEMNE ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI Konto 976 służy do ewidencji wszelkich rozrachunków i roszczeń wynikających ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami w celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego. Na stronie Wn ujmuje się; - należności, - spłaty zobowiązań. Na stronie Ma ujmuje się; - zobowiązania, - wpłaty z tytułu spłaty należności. Konto wykazuje dwa salda: - Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, - Saldo Ma oznacza stan zobowiązań. Ewidencja analityczna powinna być prowadzona według poszczególnych jednostek. KONTO 980- PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Konto 980 służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych dysponenta środków budżetowych. Na stronie Wn ujmuje się plan finansowy wydatków budżetowych oraz jego zmiany. Na stronie Ma ujmuje się: - równowartość zrealizowanych wydatków budżetu, - wartość planu niewygasających wydatków budżetu do realizacji w roku następnym, - wartość planu niezrealizowanego i wygasłego. Ewidencja szczegółowa do konta 980 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego wydatków budżetowych. Na koniec roku konto 980 nie wykazuje salda. KONTO ZAANGAŻOWANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej danego roku budżetowego. Na stronie Wn konta 998 ujmuje się: - równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych w danym roku budżetowym, - równowartość zaangażowanych wydatków, które będą obciążały wydatki roku następnego Na stronie Ma konta 998 ujmuje się zaangażowanie wydatków, czyli wartość umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym. Ewidencja szczegółowa do konta 998 prowadzona jest według podziałek klasyfikacyjnych planu finansowego, z wyodrębnieniem planu niewygasających wydatków. Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda.

16 KONTO ZAANGAŻOWANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZYSZŁYCH LAT Konto 999 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat oraz niewygasających wydatków, które mają być zrealizowane w latach następnych. Na stronie Wn konta 999 ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków budżetowych W latach poprzednich, a obciążających plan finansowy roku bieżącego jednostki budżetowej lub plan finansowy niewygasających wydatków przeznaczony do realizacji w roku bieżącym. Na stronie Ma konta 999 ujmuje się wysokość zaangażowanych wydatków przyszłych lat. Ewidencja szczegółowa do konta 999 jest prowadzona według podziałek klasyfikacyjnych planu finansowego, z wyodrębnieniem planu niewygasających wydatków. Na koniec roku konto może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie wydatków budżetowych lat przyszłych.

17 WYKAZ KONT dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu Zespół,,0 Majątek trwały Środki trwałe Pozostałe środki trwałe w używaniu Wartości niematerialne i prawne Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych Inwestycje. Zespół 1 Środki pieniężne i rachunki bankowe Kasa Rachunek bieżący jednostki Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia Środki pieniężne w drodze. Zespół 2 Rozrachunki i roszczenia Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami Należności z tytułu dochodów budżetowych Rozliczenie dochodów budżetowych Rozliczenie wydatków budżetowych Rozrachunki z budżetami Pozostałe rozrachunki publicznoprawne Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Pozostałe rozrachunki z pracownikami Pozostałe rozrachunki Wpływy do wyjaśnienia Odpisy aktualizujące należności Zespół 4 Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie Amortyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Pozostałe koszty rodzajowe

18 Zespół 6- Produkty i rozliczenia międzyokresowe Rozliczenie międzyokresowe kosztów Zespół 7 Przychody i koszty ich uzyskania Przychody z tytułu dochodów budżetowych Przychody finansowe Koszty finansowe Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne. Zespół 8 Fundusze, rezerwy i wynik finansowy Fundusz jednostki Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Wynik finansowy. Konta pozabilansowe Wydatki strukturalne Wzajemne rozliczenia między jednostkami Plan finansowy wydatków budżetowych Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku. Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 22 w Siedlcach

ZARZĄDZENIE Nr 2/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku. Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 22 w Siedlcach P.021.2.2013 ZARZĄDZENIE Nr 2/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 22 w Siedlcach w sprawie wprowadzenia aneksu do Zakładowego planu kont 1. Z dniem 02 stycznia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie (Znak sprawy: O.021.5.12 oraz K.301.1.2012) Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Konto Środki trwałe

Konto Środki trwałe W dziale Dokumentacja Zasad (Polityki) Rachunkowości w rozdziale 3. Zakładowy plan kont 1) w części I. Wykaz kont, w ust.1. Konta Bilansowe tekst Zespół 0 Majątek trały zastępuje się tekstem - Zespół 0

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 Plan Kont dla Środków Budżetowych I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół O Majątek trwały 011 Środki trwałe 013- Pozostałe środki trwałe 014 Zbiory biblioteczne 020 Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Miękinia

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Miękinia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 36/12 Wójta Gminy Miękinia z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości odnośnie Projektu Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Zakładowy plan kont dla projektu pt.: Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/12 BURMISTRZA RAJGRODU

ZARZĄDZENIE NR 92/12 BURMISTRZA RAJGRODU ZARZĄDZENIE NR 92/12 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 14 marca 2012r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Nr 69/11 z dnia 30 grudnia 2011r. dotyczącym polityki rachunkowości Na podstawie art. 10 i art. 13 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetowa wybrane problemy. Prowadząca: Agnieszka Drożdżal

Rachunkowość budżetowa wybrane problemy. Prowadząca: Agnieszka Drożdżal Rachunkowość budżetowa wybrane problemy Prowadząca: Agnieszka Drożdżal Dochody jednostek Ewidencja należności i dochodów a. na podstawie różnych dokumentów: umowy, decyzje przypis Wn 221, Ma 720 odpis

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu starostwa

Wykaz kont dla urzędu starostwa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 11/2012 Starosty Średzkiego z dnia 30 lipca 2012r. Wykaz kont dla urzędu starostwa Numer konta Nazwa konta 011 013 014 015 020 030 071 072 073 080 Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. I. Wykaz kont

ZAKŁADOWY PLAN KONT. I. Wykaz kont ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Konta bilansowe I. Wykaz kont Zespół 0 - Majątek trwały 011 - Środki trwałe 013 - Pozostałe środki trwałe 020 - Wartości niematerialne i prawne 030 - Długoterminowe aktywa finansowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 czerwca 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 czerwca 2012 roku ZARZĄDZENIE NR 5.2012 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 czerwca 2012 roku Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn.

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 18/2010 Burmistrza Białej z dnia 21.05.2010 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. III. Komentarz do planu kont. Opis kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik nr 3. III. Komentarz do planu kont. Opis kont. 1. Konta bilansowe Załącznik nr 3 III. Komentarz do planu kont. Opis kont 1. Konta bilansowe I. Zespół 0 - "Majątek trwały" Konta zespołu 0 "Majątek trwały" służą do ewidencji: 1) rzeczowego majątku trwałego, 2) wartości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 120/9//2017 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 29 września 2017

Zarządzenie nr 120/9//2017 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 29 września 2017 Zarządzenie nr 120/9//2017 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 29 września 2017 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Krzemieniewo i Urzędu Gminy w Krzemieniewie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. III. Komentarz do planu kont. Opis kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik nr 3. III. Komentarz do planu kont. Opis kont. 1. Konta bilansowe Załącznik nr 3 III. Komentarz do planu kont. Opis kont 1. Konta bilansowe I. Zespół 0 - "Majątek trwały" Konta zespołu 0 "Majątek trwały" służą do ewidencji: 1) rzeczowego majątku trwałego, 2) wartości

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont. I. Wykaz kont

Zakładowy plan kont. I. Wykaz kont Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 12 Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. z dnia 2 lipca 2015 r. Zakładowy plan kont I. Wykaz kont 1.1. Konta bilansowe 1) Zespół 0

Bardziej szczegółowo

Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej

Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 57/2009 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 września 2009r. Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej KONTO Podstawowe operacje ujmowane na kontach Wn Ma Wn Salda końcowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 43/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 9 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 43/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 9 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 43/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu pn. "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie

Bardziej szczegółowo

OPIS KONT DLA JEDNOSTKI

OPIS KONT DLA JEDNOSTKI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 127/2009 Starosty Łódzkiego Wschodniego OPIS KONT DLA JEDNOSTKI 1. KONTA BILANSOWE Konto 011 - ŚRODKI TRWALE Konto 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI / 8 /09 Zarządu Związku Międzygminnego z dnia 28 maja 2009 r. Plan kont Związku Międzygminnego Bóbr I. WYKAZ KONT. 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE

PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 11 /2010 Dyrektora Ośrodka SENIOR SENIOR z dnia30 grudnia 2010 roku PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie 1 rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Dyrektora CSiR Nr 15/2010 ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE Zakładowy Plan Kont jest szczegółową instrukcją

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2012 Starosty Rawskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie art.10

Bardziej szczegółowo

Uwagi konta. Umarzane w 100 % w dacie zakupu. 080 Inwestycje Prowadzone oddzielnie dla każdej inwestycji

Uwagi konta. Umarzane w 100 % w dacie zakupu. 080 Inwestycje Prowadzone oddzielnie dla każdej inwestycji Załącznik Nr 2a do Zrządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. I. Wykaz kont dla Urzędu Gminy Numer Nazwa konta Wyszczególnienie Uwagi konta Ewidencja analityczna 1 2 3 4 1.KONTA

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka

PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.53.2012 Burmistrza Białej z dnia 19.09.2012 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH: I. Konta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 91/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 11 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 91/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 11 maja 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 91/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 17/13

Zarządzenie nr 17/13 Zarządzenie nr 17/13 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Wodzisławiu Śląskim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 56/11 w sprawie wprowadzenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 5 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 125/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 5 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 125/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu Wdrażanie Strategii Niskoemisyjnych budowa zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu gminy

Wykaz kont dla urzędu gminy Wykaz kont dla urzędu gminy Załącznik Nr 2 do Zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Damasławek Nazwa Wyszczególnienie Nr konta Uwagi konta Ewidencja analityczna 3 4 5 Majątek trwały Prowadzona

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych. z dnia 31 grudnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych. z dnia 31 grudnia 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 3.2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1.2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12 / 2012 WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH W ZIELONEJ GÓRZE. z dnia 25 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 12 / 2012 WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH W ZIELONEJ GÓRZE. z dnia 25 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 12 / 2012 WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH W ZIELONEJ GÓRZE z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w Zakładowym planie kont obowiązującym w Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006r. JEDNOLITY PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY 1. KONTA BILANSOWE. ZESPÓŁ 0 MAJĄTEK TRWAŁY. 011.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2/2012 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie z dnia 16 lipca 2012 r.

Zarządzenie nr 2/2012 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie z dnia 16 lipca 2012 r. Zarządzenie nr 2/2012 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.120.14.2012 Burmistrza Białej z dnia 20.02.2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.120.8.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.120.8.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OR.120.8.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian dotyczących zasad rachunkowości w zakresie ewidencji wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zarządza, co następuje:

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zarządza, co następuje: ZARZĄDZENIE NR 17 /2012 DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE z dnia 16.07.2012 roku w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 3/2011 Dyrektora DPS w Machowinie z dnia 03.01.2011 r. Na

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA URZĘDU GMINY W CELESTYNOWIE

PLAN KONT DLA URZĘDU GMINY W CELESTYNOWIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 88/2015 Wójta Gminy Celestynów z dnia 3 sierpnia 2015 roku I. WYKAZ KONT 1. Konta bilansowe PLAN KONT DLA URZĘDU GMINY W CELESTYNOWIE Zespół 0 - Majątek trwały 011 - Środki

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont w Szkole Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Zgierzu

Zakładowy Plan Kont w Szkole Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Zgierzu Zakładowy Plan Kont w Szkole Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Zgierzu W Szkole Podstawowej Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Zgierzu prowadzi się księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III Załącznik do Zrządzenia PM Nr Or.0151-100/2006 z dnia 17 marca 2006 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 50/2014 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 14 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr 50/2014 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 14 maja 2014 roku Zarządzenie Nr 50/2014 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie ustalenia zasad prowadzenia ewidencji l

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.40.2011 Burmistrza Białej z dnia 14.09.2011 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego Z a k ł a d o w y plan kont Do użytku wewnętrznego 2 Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostki budżetowej 1. operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujmowane są na kontach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 78/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 14 sierpnia 2012r.

Zarządzenie Nr 78/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 14 sierpnia 2012r. Zarządzenie Nr 78/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 104 Burmistrza Szydłowca z dnia 24 października 2010r. w sprawie wprowadzenia planu kont dla Gminy

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29.05.2009 r. 1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Zakładowy PLAN KONT w Szkole Podstawowej nr 3 w Zgierzu Obowiązujący od roku wg Dziennika ustaw Nr 128 z dnia 5 lipca 2010 r.

Zakładowy PLAN KONT w Szkole Podstawowej nr 3 w Zgierzu Obowiązujący od roku wg Dziennika ustaw Nr 128 z dnia 5 lipca 2010 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora SP nr 3 z 01.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości Zakładowy PLAN KONT w Szkole Podstawowej nr 3 w Zgierzu Obowiązujący od 01.01.2011 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 60 /2012 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY

ZARZĄDZENIE NR 60 /2012 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY ZARZĄDZENIE NR 60 /2012 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniające Zarządzenie Nr 71/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 1 A. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (EWIDENCJA SYNTETYCZNA)

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały Konta zespołu 0 Majątek trwały służą do ewidencji: 1) rzeczowego majątku trwałego, 2) wartości niematerialnych i prawnych, 3) finansowego majątku trwałego, 4)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD). Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 64 /17 Wójta Gminy Adamów z dnia 2 października 2017 roku. w sprawie wprowadzenia zmian w planie kont jednostek budżetowych

Zarządzenie Nr 64 /17 Wójta Gminy Adamów z dnia 2 października 2017 roku. w sprawie wprowadzenia zmian w planie kont jednostek budżetowych Zarządzenie Nr 64 /17 Wójta Gminy Adamów z dnia 2 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie kont jednostek budżetowych Na podstawie przepisów art. 68 ustawy z dnta 27 sierpnia 2009 r

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA

PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 46/2010 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30.12.2010 r. PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA 1. KONTA BILANSOWE Zespól O - Majątek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 77/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 sierpnia 2012 roku

Zarządzenie Nr 77/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 sierpnia 2012 roku Zarządzenie Nr 77/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 100/2011 z dnia 31 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Wykaz kont dla budżetu Gminy Miasta Sopotu (według załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok.

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/11 Burmistrza Drezdenka z dnia 03 stycznia 2011 roku Zasady wyodrębnienia ksiąg rachunkowych dla projektów realizowanych z udziałem środków pomocowych z Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie http://www.pinbciechanow.bip-e.pl/inb/zarzadzenia-pinb/4046,zarzadzenie-nr-22012-powiatowego-inspektora-nadzoru-budo wlanego-w-ciechanowie-w-.html

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42/2012

Zarządzenie Nr 42/2012 Zarządzenie Nr 42/2012 Wójta Gminy Jemielno z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 93/2010 Wójta Gminy Jemielno z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie zasad /polityki/ rachunkowości dla

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój 2 Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zarządzenia Nr Or- 0151/509/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 29 października 2010.r. I. Wykaz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50/2016 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 17 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 50/2016 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 17 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 50/2016 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Werbkowice Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont. Wykaz kont księgi głównej: 1. Konta bilansowe

Zakładowy plan kont. Wykaz kont księgi głównej: 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 26/2011 Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Nowem Zakładowy plan kont Wykaz kont księgi głównej: 1. Konta bilansowe Zespół 0 - Majątek trwały 011 - Środki trwałe 013 - Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 18 ZARZĄDZENIE NR 17/14 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 13 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 18 ZARZĄDZENIE NR 17/14 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 13 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 18 ZARZĄDZENIE NR 17/14 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 31 stycznia 2013r.

Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 31 stycznia 2013r. Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 31 stycznia 2013r. 1 w sprawie: ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz planów kont dla budżetu Gminy Gąbin oraz dla jednostki budżetowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2/2012 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 16 lutego 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 2/2012 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 16 lutego 2012 roku ZARZĄDZENIE Nr 2/2012 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 16 lutego 2012 roku zmieniające Zarządzenie Nr 6/2010 Dyrektora ZOSiP w Muszynie z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Lublin

Prezydent Miasta Lublin Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 96/12/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 27/2012. Wójta Gminy Lipno z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2010 z dnia roku w sprawie

ZARZĄDZENIE Nr 27/2012. Wójta Gminy Lipno z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2010 z dnia roku w sprawie ZARZĄDZENIE Nr 27/2012 Wójta Gminy Lipno z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2010 z dnia 29.12.2010 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Polityki rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie

Załącznik nr 3 do Polityki rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Załącznik nr 3 do Polityki rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Wykaz kont księgi, przyjęte zasady, zasady prowadzenia kont oraz ich powiązania z dotyczących funduszy unijnych Konta bilansowe

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Oławskiego z dnia r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Oławie.

Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Oławskiego z dnia r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Oławie. Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Oławskiego z dnia 30.06.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Oławie. Na podstawie: art. 10 ust. 2 i art. 17 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz kont bilansowych i pozabilansowych dla Urzędu Gminy Zarszyn - jednostki budżetowej

I. Wykaz kont bilansowych i pozabilansowych dla Urzędu Gminy Zarszyn - jednostki budżetowej Załącznik Nr 2 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn I. Wykaz kont bilansowych i pozabilansowych dla Urzędu Gminy Zarszyn - jednostki budżetowej 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/18 Wójta Gminy Adamów z dnia 9 maja 2018 r.

Zarządzenie Nr 26/18 Wójta Gminy Adamów z dnia 9 maja 2018 r. Zarządzenie Nr 26/18 Wójta Gminy Adamów z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie kont jednostek budżetowych Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 0

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r.

Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r. Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla jednostki budżetowej - Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Podatków - jednostka księgowa dochodów podatkowych (OPUM).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Podatków - jednostka księgowa dochodów podatkowych (OPUM). Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont Biblioteka Inforlex JAN CHARYTONIUK Typowe zapisy strony Wn i Ma kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Spis treści Typowe zapisy strony Wn i Ma kont dla jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie :

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie : Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-25/08 z dnia 28 lipca 2008 roku. Wprowadzone zmiany w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-46/2006 z dnia 31 października 2006

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Załącznik Nr 1 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Opis kont syntetycznych budżetu gminy

Opis kont syntetycznych budżetu gminy Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 45/2012 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 lipca 2012r. Opis kont syntetycznych budżetu gminy KONTO Podstawowe operacje ujmowane na kontach Wn Ma Wn Salda końcowe Ma Zasady

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr OR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne. z dnia 15 czerwca 2016 roku

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr OR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne. z dnia 15 czerwca 2016 roku ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr OR.120.6.2016 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 9.2010 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia procedury realizacji projektu Noc Świętojańska imprezą cykliczną w Wiźnie Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP - SP)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP - SP) Załącznik 6 do Zarządzenia nr 164/3/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 162/10 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki z dnia 29 października 2010 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 162/10 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki z dnia 29 października 2010 r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 162/10 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki z dnia 29 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 153/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont dla Starostwa Powiatowego w Rawiczu

Zakładowy Plan Kont dla Starostwa Powiatowego w Rawiczu Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/12 Starosty Rawickiego z dnia 29 czerwca 2012 r. Zakładowy Plan Kont dla Starostwa Powiatowego w Rawiczu I. Wykaz kont księgi głównej 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek

Bardziej szczegółowo

(Kierownik jednostki)

(Kierownik jednostki) Z A R Z Ą D Z E N I E NR 6 / 2016 Kierownika Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie: Zakładowego Planu Kont w Ośrodku Profilaktyki i Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 14/2012. z dnia 02.07.2012r. Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Kielcach

ZARZĄDZENIE nr 14/2012. z dnia 02.07.2012r. Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Kielcach ZARZĄDZENIE nr 14/2012 z dnia 02.07.2012r Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Kielcach zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji i przyjętych zasad rachunkowości w Wojewódzkim Inspektoracie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla organu podatkowego Miasta Kalisza. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zarządzenia Nr Or.IV.0050.315.2017 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30.05.2017 r. I. Wykaz kont 1.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu Załącznik Nr 2 do Zrządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu 1. Operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łodzi

Zakładowy Plan Kont dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łodzi Załącznik Nr 1 Do Zasad (Polityki) rachunkowości w ZSP Nr 4 w Łodzi Zakładowy Plan Kont dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łodzi 1.Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP). Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

ZASADY ( POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

ZASADY ( POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI S t r o n a 1 G i m n a zjum i m. O j ca L u dwika W rodarczyka w R a dzionkowie 11 99 00 7 -- - 11 99 44 33 ZASADY ( POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Gimnazjum im Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek Załącznik Nr 1 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Damasławek Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie

Bardziej szczegółowo