Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI / 8 /09 Zarządu Związku Międzygminnego z dnia 28 maja 2009 r. Plan kont Związku Międzygminnego Bóbr I. WYKAZ KONT. 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały Środki trwałe 013 Pozostałe środki trwałe 020 Wartości niematerialne i prawne 021 Pozostałe wartości niematerialne i prawne 071 Umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości niematerialnych i pranych 080 Inwestycje (środki trwałe w budowie) Zespół 1 Środki pieniężne i rachunki bankowe Rachunek bieżący jednostki Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne Zespół 2 Rozrachunki i roszczenia Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych 225 Rozrachunki z budżetami 229 Pozostałe rozrachunki publiczno prawne 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Pozostałe rozrachunki z pracownikami 240 Pozostałe rozrachunki 290 Odpisy aktualizujące należności Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie 400 Koszty według rodzajów 401 Amortyzacja

2 Zespół 7 - Przychody i koszty ich uzyskania Przychody i koszty finansowe Pozostałe przychody i koszty 761 Pokrycie amortyzacji 2 Zespół 8 - Fundusze, rezerwy i wynik finansowy 800 Fundusz związku 810 Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje 860 Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy 2. Konta pozabilansowe 980 Plan finansowy wydatków budżetowych 981 Plan finansowy niewygasajacych wydatków 998 Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego 999 Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat.

3 II. Opis kont oraz zasady ich funkcjonowania 3 1) Środki trwałe Konto - Środki trwałe służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych związanych z wykonywaną działalnością jednostki, które są umarzane stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych albo stawek określonych przez dysponenta części budżetowej lub zarząd jednostki oraz gruntów i prawa użytkowania wieczystego. Do środków trwałych ujmowanych na koncie zalicza się również Inwestycje (ulepszenia) w obcych środkach trwałych. Na stronie Wn konta ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu i wartości początkowej środków trwałych, z wyjątkiem umorzenia środków trwałych, które ujmuje się na koncie 071. Konto może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków trwałych w wartości początkowej. Typowe zapisy na stronie WN konta Typowe zapisy na stronie MA konta 1.Przyjęcie do używania środków trwałych z inwestycji oraz ulepszenie 2.Przyjęcie środków trwałych z zakupu niewymagających montażu sfinansow. wydatkami majątkowymi Dotychczasowe umorzenie likwidowanych, sprzedawanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych 2. Nie umorzona wartość środków Nieodpłatne otrzymanie środków trwałych w wartości: - dotychczasowego umorzenia - nie umorzonej trwałych, rozchodowanych z tytułu likwidacji, sprzedaży i nieodpłatnego przekazania 3. Ujawnione w trakcie inwentaryzacji 4. Ujawnione podczas inwentaryzacji niedobory i szkody w środkach nadwyżki środków trwałych 240 trwałych w wartości : - dotychczasowego umorzenia nie umorzonej 240 Ewidencja analityczna do konta jest prowadzona w: -księga inwentarzowych środków trwałych -tabelach amortyzacyjnych Ewidencja szczegółowa pozwala na ustalenie osób którym powierzono środki trwałe 2) Konto 013 Pozostałe środki trwałe Konto 013 Pozostałe środki trwałe służy do ewidencji zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej pozostałych środków trwałych nie objętych ewidencją na kontach. Pozostałe środki trwałe w dniu wydania do użytkowania na potrzeby działalności związku, podlegający całkowitemu umorzeniu. Konto 013 wykazuje tylko saldo Wn, które określa stan i wartość brutto pozostałych środków trwałych

4 4 Typowe zapisy na stronie WN konta 013 Typowe zapisy na stronie MA konta Zakup pozostałych środków trwałych 2. Nieodpłatne otrzymanie pozostałych środków trwałych 3. Ujawnione podczas inwentaryzacji nadwyżki pozostałych środków trwałych Zużycie, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie pozostałych środków trwałych 2. Ujawnione w trakcie inwentaryzacji niedobory i szkody w pozostałych środkach trwałych Ewidencja analityczna do konta 013 jest prowadzona w księga inwentarzowych pozostałych środków trwałych Ewidencja szczegółowa pozwala na ustalenie osób którym powierzono środki trwałe 3) Konto 020 Wartości niematerialne i prawne Konto 020 Wartości niematerialne i prawne służy do ewidencji stanu zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych nabytych przez związek o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok. Wszystkie zwiększenia księguje się po stronie Wn konta 020, a zmniejszenia po stronie Ma. Konto 020 wykazuje saldo Wn, oznaczające stan wartości niematerialnych i prawnych w wartości początkowej. Typowe zapisy na stronie WN konta 020 Typowe zapisy na stronie MA konta Zużycie, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie wartości niematerialnych i prawnych - dotychczasowego umorzenia nie umorzonej Zakup wartości niematerialnych i prawnych 2. Nieodpłatne otrzymanie wartości niematerialnych i prawnych w wartości - dotychczasowego umorzenia - nie umorzonej Ewidencja analityczna do konta 020 jest prowadzona w: -księga inwentarzowych pozostałych wartości niematerialnych i prawnych -tabelach amortyzacyjnych Ewidencja szczegółowa pozwala na ustalenie osób którym powierzono wartości niematerialne i prawne

5 5 4) Konto 021 Wartości niematerialne i prawne Konto 021 Pozostałe wartości niematerialne i prawne służy do ewidencji stanu zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych nabytych przez związek o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok. Wszystkie zwiększenia księguje się po stronie Wn konta 020, a zmniejszenia po stronie Ma. Konto 021 wykazuje saldo Wn, oznaczające stan wartości niematerialnych i prawnych w wartości początkowej. Typowe zapisy na stronie WN konta 021 Typowe zapisy na stronie MA konta Zakup wartości niematerialnych i prawnych 2. Nieodpłatne otrzymanie wartości niematerialnych i prawnych Zużycie, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie wartości niematerialnych i prawnych Ewidencja analityczna do konta 020 jest prowadzona w księga inwentarzowych pozostałych wartości niematerialnych i prawnych Ewidencja szczegółowa pozwala na ustalenie osób którym powierzono wartości niematerialne i prawne 5) Konto 071 Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Konto 071 Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu wg stawek amortyzacji określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych Odpisy umorzeniowe dokonywane są w korespondencji z kontem 401 Konto 071 po stronie Wn przyjmuje zmniejszenia, natomiast strona Ma tego konta zapisuje się zwiększenia. Konto to wykazuje saldo Ma, które wyraża stan umorzeń wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Typowe zapisy na stronie WN konta 071 Typowe zapisy na stronie MA konta Dotychczasowe umorzenie nieodpłatne otrzymanych - środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych Bieżące odpisy amortyzacyjne Dotychczasowe umorzenie likwidowanych, sprzedawanych i nieodpłatnie przekazanych: - środków trwałych -wartości niematerialnych i prawnych 2. Dotychczasowe umorzenie ujawniony w trakcie inwentaryzacji niedoborów i szkód w - środkach trwałych - wartościach niematerialnych i prawnych

6 6 Ewidencja szczegółowa do konta 071 prowadzona jest w sposób pozwalający ustalić faktyczne umorzenie poszczególnych środków trwałych stosując taki sam podział jak na koncie i 020 w tabelach amortyzacyjnych. 6) Konto 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych i pozostałych wartości niematerialnych i prawnych Konto 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych i pozostałych wartości niematerialnych i prawnych służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu jednorazowo w pełnej wartości, w miesiącu wydania ich do użytkowania. Konto 072 po stronie Wn przyjmuje zmniejszenia, natomiast strona Ma tego konta zapisuje się zwiększenia. Konto to wykazuje saldo Ma, które wyraża stan umorzeń wartości pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych. Typowe zapisy na stronie WN konta 072 Typowe zapisy na stronie MA konta Dotychczasowe umorzenie nieodpłatne otrzymanych - pozostałych środków trwałych pozostałych wartości niematerialnych i prawnych 2. Odpisy umorzeniowe naliczone od ujawnionych podczas inwentaryzacji nadwyżek pozostałych środków trwałych i pozostałych wartościach niematerialnych i prawnych 1. Odpisy dotychczasowego umorzenia z tytułu likwidacji, sprzedaży i nieodpłatnego przekazania: - pozostałych środków trwałych -pozostałych wartości niematerialnych i prawnych 2. Odpisy dotychczasowego umorzenia ujawnionych w trakcie inwentaryzacji niedoborów i szkód w - pozostałych środkach trwałych - pozostałych wartościach niematerialnych i prawnych Ewidencja szczegółowa do konta 072 prowadzona jest w sposób pozwalający ustalić umorzenie pozostałych środków trwałych i pozostałych wartości niematerialnych i prawnych. 7) Konto 080 Inwestycje (środki trwałe w budowie) Konto 080 inwestycje (środki trwałe w budowie) służy do ewidencji kosztów inwestycji rozpoczętych oraz rozliczenia kosztów inwestycji na uzyskane efekty. Konto 080 wykazuje saldo Wn oznaczające koszt inwestycji nie zakończonych na dany moment. Typowe zapisy na stronie WN konta 080 Typowe zapisy na stronie MA konta 080

7 7 1. Zakup robót i usług oraz pozostałe wydatki związane z realizacją inwestycji Wartość uzyskanych efektów w postaci: -środków trwałych -pozostałych środków trwałych -wartości niematerialnych i prawnych -pozostałych wartości niematerialnych i prawnych Ewidencja szczegółowa prowadzona jest w sposób umożliwiający ustalenie kosztów oraz wartości każdego zadania inwestycyjnego z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej 8) Konto Rachunek bieżący jednostki Konto Rachunek bieżący jednostki służy do ewidencji stanu środków budżetowych oraz obrotów na rachunku bankowym jednostki budżetowej z tytułu wydatków i dochodów (wpływów) budżetowych objętych planem finansowym. Zapisy na koncie są dokonywane na podstawie wyciągów bankowych, w związku z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów między jednostką a bankiem.na koncie obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co oznacza, że do błędnych zapisów, zwrotów nadpłat, korekt wprowadza się dodatkowo techniczny zapis ujemny. Saldo konta w zakresie zrealizowanych wydatków podlega okresowemu przeksięgowaniu na podstawie sprawozdań budżetowych na stronę Ma konta 800, a w zakresie dochodów - na stronę Wn konta 800. Typowe zapisy na stronie WN konta Typowe zapisy na stronie MA konta 1. Wpływ środków budżetowych Konta zespołu 2 1. Zapłata zobowiązań ujętych na konach rozrachunkowych Konta zespołu 2 Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według podziałek klasyfikacji budżetowej tj. działy, rozdziały i paragrafy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na subkontach dochodów i wydatków budżetowych 9) Konto 140 Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne Konto 140 Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne służy do ewidencji krótkoterminowych papierów wartościowych nabytych w celu odsprzedaży i innych środków pieniężnych ( w tym czeków i weksli obcych) Na koncie tym ujmuje się również środki pieniężne w drodze. Konto 140 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych Typowe zapisy na stronie WN konta 140 Typowe zapisy na stronie MA konta 140

8 8 1. Otrzymanie czeku, przyjęcie weksla 140 Konta zespołu 2 1.Realizacja czeku przez bank 2.Wykup weksla przez dłużnika 3. Wpływ środków pieniężnych w drodze Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według rodzajów poszczególnych składników krótkoterminowych papierów wartościowych 10) Konto Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami Konto Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami służy do ewidencji rozrachunków i roszczeń krajowych i zagranicznych z tytułu robót i usług w tym również zaliczek na poczet dostaw robót. Konto to może mieć dwa salda, a mianowicie, saldo Wn określające stan należności, a saldo Ma stan zobowiązań. Nie ujmuje się na koncie należności z tytułu dochodów budżetowych. Typowe zapisy na stronie WN konta Typowe zapisy na stronie MA konta 1. Należności z tytułu dostaw i usług dotyczących działalności bieżącej 2. Należności z tytułu odsetek 3. Zapłata zobowiązań za dostawy i usług 4. Odpisanie zobowiązań umorzonych i przedawnionych, związanych z działalnością: -operacyjną -finansową 1.Zobowiązania z tytułu dostaw i usług dotyczących inwestycji 2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług dotyczących działalności bieżącej 3.Zobowiązania z tytułu odsetek 4.Zobowiązania z tytułu kar i odszkodowań 5. Wpływ na rachunek bankowy należności o odbiorców 6. Rozliczenie należności czekiem 7. Odpisanie należności umorzonych i przedawnionych, na które: -utworzono odpis aktualizujący -nie utworzono odpisu aktualizując Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według kontrahentów oraz w układzie pozwalającym na sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych 11) Konto 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych Konto 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych służy do ewidencji należności od gmin członkowskich Typowe zapisy na stronie WN konta 221 Typowe zapisy na stronie MA konta Przypisane należności od gmin Wpłaty gmin członkowskich 221 członkowskich

9 9 Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według dłużników w układzie pozwalającym na sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych 12) Konto 225 Rozrachunki z budżetami Konto 225 Rozrachunki z budżetami służy do ewidencji rozrachunków z budżetami z tytułu podatków. Konto to może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności d budżetów, a saldo Ma stan zobowiązań wobec budżetów. Typowe zapisy na stronie WN konta 225 Typowe zapisy na stronie MA konta Zapłata zobowiązań wobec Naliczenie podatku dochodowego budżetów z tytułu podatków od osób fizycznych Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według tytułów poszczególnych budżetów 13) Konto 229 Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne Konto 229 Pozostałe rozrachunki z publiczno-prawne służy do ewidencji rozrachunków innych niż z budżetami a w szczególności z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Konto to może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, natomiast saldo Ma stan zobowiązań wobec ZUS-u. Typowe zapisy na stronie WN konta 229 Typowe zapisy na stronie MA konta Zapłata zobowiązań wobec ZUS 2. Naliczone zasiłki chorobowe Naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne należnych od pracowników 2.Naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i FP należnych od pracodawcy Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według tytułów poszczególnych budżetów 14) Konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami i innymi osobami fizycznymi z tytułu wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych zaliczonych do wynagrodzeń. Konto 231 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności od pracowników np. z tytułu wypłaconych zaliczek na wynagrodzenia, nadpłaty wynagrodzeń itp. Saldo Ma oznacza stan zobowiązań z tytułu naliczonych, a nie wypłaconych wynagrodzeń..

10 10 Typowe zapisy na stronie WN konta 231 Typowe zapisy na stronie MA konta Naliczenie wynagrodzeń Naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne należnych od pracowników 3.Naliczenie zaliczki na podatek doch od osób fizycznych 1.Wypłata wynagrodzeń i zaliczek na poczet wynagrodzeń 2. Potrącenia w liście płac: -składek na bezp. społecz. i zdrow. -zaliczki na podat. doch.od osób fizycz. -inne Ewidencja szczegółowa prowadzona jest na imiennych kartach wynagrodzeń, w sposób umożliwiający ustalenie podstawy do naliczenia zasiłków, emerytur, rent oraz podatków obciążających pracowników, 15) Konto Pozostałe rozrachunki z pracownikami Konto Pozostałe rozrachunki z pracownikami służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami z innych tytułów niż wynagrodzenia. Konto 231 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności od pracowników np. z tytułu wypłaconych zaliczek itp. Typowe zapisy na stronie WN konta Typowe zapisy na stronie MA konta Wypłata zaliczek do rozliczenia 2. Należności z tytułu niedoborów 1.Rozliczenie zaliczki pobranej przez pracownika 2. Potrącenia w liście płac 3.Zwrot zaliczki przez pracownika 4. Spłata przez pracownika należności z tytułu niedoborów Ewidencja szczegółowa prowadzona jest dla poszczególnych tytułów i dla poszczególnych pracowników. 16) Konto 240 Pozostałe rozrachunki Konto 240 Pozostałe rozrachunki służy do ewidencji rozrachunków nieobjętych ewidencją na kontach -, głównie do rozliczenia niedoborów, skód i nadwyżek Konto to może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma stan zobowiązań.. Typowe zapisy na stronie WN konta 240 Typowe zapisy na stronie MA konta

11 11 1.Wypłata zaliczek do rozliczenia 2. Należności z tytułu niedoborów Rozliczenie zaliczki pobranej przez pracownika 2. Potrącenia w liście płac 3.Zwrot zaliczki przez pracownika 4. Spłata przez pracownika należności z tytułu niedoborów Ewidencja szczegółowa prowadzona jest w taki sposób aby można było ustalić rozrachunki i roszczenia według tytułów i osób. 17) Konto 290 Odpisy aktualizujące należności Konto 290-Odpisy aktualizujące należności służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności wątpliwe i nie wpłaconych a przypisanych odsetek od należności. Typowe zapisy na stronie WN konta 290 Typowe zapisy na stronie MA konta Odpis aktualizujący należność dotyczącą: -działalności operacyjnej działalności finansowej Odpis aktualizujący odsetki przypisane a nie zapłacone Zmniejsenie odpisu aktualizującego na skutek zapłaty należności dotyczącej -działalności operacyjnej -działalności finansowej 2. Zmniejszenie odpisu aktualizującego na skutek zapłaty odsetek 3. Zmniejszenie odpisu aktualizującego w związku z umorzeniem lub odpisaniem należności przedawnionych Konta zespołu 2 Ewidencja szczegółowa prowadzona jest w według poszczególnych tytułów i kontrahentów 18) Konto 400 Koszty według rodzajów Konto 400-Koszty według rodzajów służy do ewidencji kosztów prostych według rodzajów. Nie księguje się na tych kontach pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych oraz strat nadzwyczajnych. Konto 400 w ciągu roku wykazuje saldo Wn określające poniesione koszty za dany okres. Na koniec roku obroty konta 400 przenosi się na konto Typowe zapisy na stronie WN konta 400 Typowe zapisy na stronie MA konta 400

12 12 1.Odpisy umorzeniowe pozostałych środków trwałych i pozostałych wartości niematerialnych i prawnych 2. Usługi obce, energia, materiały dotyczące działalności operacyjnej 3. Wynagrodzenia 4. Świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzeń, delegacje 5. Składki na ubezpieczenia społeczne i FP należne od pracodawcy Przeniesienie rocznej sumy kosztów Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na subkontach dochodów i wydatków budżetowych 19) Konto 401 Amortyzacja Konto 400-Koszty według rodzajów służy do ewidencji kosztów amortyzacji od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonywane są odpisy umorzeniowe według obowiązujących stawek amortyzacji. Konto 401 w ciągu roku wykazuje saldo Wn wyrażające wysokość poniesionych kosztów amortyzacji. Na koniec roku obroty konta 401 przenosi się na konto 860. Typowe zapisy na stronie WN konta 401 Typowe zapisy na stronie MA konta Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Korekty zmniejszające naliczon amortyzację 1. Przeniesienie rocznej sumy kosztów Ewidencji analitycznej nie prowadzi się 20) Konto Przychody i koszty finansowe Konto -Przychody i koszty finansowe służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych oraz przychodów z operacji finansowych i koszty tych operacji.. Na koncie tym ujmuje się również pozyskane środki na inwestycje z innych źródeł. Konto to na koniec roku nie wykazuje salda, ponieważ obroty przenosi się na konto 860. Typowe zapisy na stronie WN konta Typowe zapisy na stronie MA konta

13 13 1.Sprzedaż udziałów wg ceny nabycia 2.Zobowiązania z tytułu odsetek 3. Odpis aktualizujący należność dotyczącą działalności finansowej 4. Odpis aktualizujący odsetki przypisane a nie zapłacone 5. Przeniesienie rocznej sumy przychodów Przypisy z tytułu dochodów budżetowych-składki członkowskie 1.Należności z tytułu odsetek 2. Odpisanie zobowiązań umorzonych i przedawnionych, związanych z działalnością finansową 3.Zmniejsenie odpisu aktualizującego na skutek zapłaty należności dotyczącej działalności finansowej 4. Przeniesienie rocznej sumy kosztów Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według podziałek klasyfikacji budżetowej tj. działy, rozdziały i paragrafy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na subkontach dochodów i wydatków budżetowych oraz według potrzeb sprawozdawczości 21) Konto Pozostałe przychody i koszty Konto - Pozostałe przychody i koszty służy do ewidencji przychodów i kosztów niezwiązanych bezpośrednio ze zwykłą działalnością jednostki, w tym wszelkich innych przychodów nie podlegających ewidencji na koncie. Konto to na koniec roku nie wykazuje salda, ponieważ obroty przenosi się na konto 860. Typowe zapisy na stronie WN konta Typowe zapisy na stronie MA konta 1. Zobowiązania z tytułu kar i odszkodowań 2. Odpisanie należności umorzonych i przedawnionych, na które nie utworzono odpisu aktualizującego 3. Odpis aktualizujący należność dotyczącą działalności operacyjnej Należności z tytułu dostaw i usług dotyczących działalności bieżącej 2. Odpisanie zobowiązań umorzonych i przedawnionych, związanych z działalnością operacyjną 3.. Przypisane należności od gmin członkowskich 4. Zmniejszenie odpisu aktualizując. na skutek zapłaty należności dotycz. działalności operacyjnej Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według podziałek klasyfikacji budżetowej tj. działy, rozdziały i paragrafy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na subkontach dochodów i wydatków budżetowych oraz według potrzeb sprawozdawczości 22) Konto 761 Pokrycie amortyzacji Konto 761- Pokrycie amortyzacji służy do ewidencji amortyzacji ujęte na koncie 401. Konto to na koniec roku nie wykazuje salda, ponieważ obroty przenosi się na konto 860. Typowe zapisy na stronie WN konta 761 Typowe zapisy na stronie MA konta 761

14 14 1. Przeniesienie na koniec roku salda Równowartość amortyzacji ujętej konta na koncie 401 Ewidencji analitycznej nie prowadzi się 23) Konto 800 fundusz jednostki Konto 800-Fundusz jednostki służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian. Konto 800 na koniec roku wykazuje saldo Ma, oznaczające stan funduszu związku. Typowe zapisy na stronie WN konta 800 Typowe zapisy na stronie MA konta Przeksięgowanie ujemnego wyniku finansowego z roku ubiegłego pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego 2.Pokrycie amortyzacji 3. Nie umorzona wartość środków Przeksięgowanie dodatniego wyniku finansowego z roku ubiegłego pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego 2.Nieodpłatne otrzymanie środków trwałych w wartości nie umorzonej trwałych, rozchodowanych z tytułu 3. Nieodpłatne otrzymanie wartości likwidacji, sprzedaży i nieodpłatnego niematerialnych i prawnych w przekazania wartości nie umorzonej 4. Zużycie, sprzedaż, nieodpłatne Przeksięgowaniu na podstawie 800 przekazanie wartości niematerialnych sprawozdań budżetowych i prawnych w wartości nie umorzonej zrealizowanych wydatków 5. Przeksięgowaniu na podstawie Równowartość dokonanych sprawozdań budżetowych wydatków na inwestycje zrealizowanych dochodów 6. Przeksięgowanie w końcu roku obrotowego równowartości dokonanych wydatków na inwestycje Ewidencję analityczną prowadzi się według tytułów zwiększeń i zmniejszeń funduszu i aktywów trwałych i obrotowych 24) Konto 810 Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje Konto 810- Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje służy do ewidencji równowartości dokonanych wydatków na inwestycje(środki trwałe w budowie) Na koniec roku konto 810 nie wykazuje salda Typowe zapisy na stronie WN konta 810 Typowe zapisy na stronie MA konta 810

15 1. Równowartość wydatków dokonanych na sfinansowanie inwestycji Przeksięgowanie w końcu roku obrotowego salda konta Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według podziałek klasyfikacji budżetowej tj. działy, rozdziały i paragrafy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na subkontach dochodów i wydatków budżetowych 25) Konto 860 Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy Konto 860- Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy służy do ustalania wyniku finansowego oraz bieżącej ewidencji strat i zysków nadzwyczajnych. Saldo konta wyraża na koniec roku wynik finansowy dodatni po stronie Ma, natomiast ujemny po stronie Wn. Typowe zapisy na stronie WN konta 860 Typowe zapisy na stronie MA konta Przeniesienie rocznej sumy przychodów Przeksięgowanie ujemnego wyniku finansowego z roku ubiegłego pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego 1.Przeniesienie rocznej sumy kosztów Przeksięgowanie dodatniego wyniku finansowego z roku ubiegłego pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według poszczególnych tytułów strat i zysków nadzwyczajnych

16 16 K O N T A P O Z A B I L A N S O W E Konto 980 Plan finansowy wydatków budżetowych Konto 980 Plan finansowy wydatków budżetowych służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych. Na stronie Wn konta 980 ujmuje się plan finansowy wydatków budżetowych oraz jego korekty. Na stronie Ma konta 980 ujmuje się: równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych, wartość planu niewygasających wydatków budżetowych do realizacji w roku następnym oraz wartość planu niezrealizowanego i wygasłego. Ewidencja analityczna prowadzona jest w szczegółowości planu finansowego wydatków budżetowych. Konto nie wykazuje na koniec roku salda. Konto 981 Plan finansowy niewygasających wydatków Konto Plan finansowy niewygasających wydatków służy do ewidencji planu niewygasających wydatków budżetowych. Na stronie Wn ujmuje się planowane niewygasające wydatki budżetowe, natomiast po stronie Ma ujmuje się równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych obciążających plan finansowy niewygasających wydatków budżetowych oraz plan niewygasających wydatków budżetowych w części niezrealizowanej lub wygasłej. Ewidencję szczegółową do konta 981 prowadzi się według szczegółowości planu finansowego niewygasających wydatków budżetowych, czyli działów, rozdziałów i paragrafów budżetu. Konto nie wykazuje na koniec roku salda. Konto 998 Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego Konto 998 Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego służy do ewidencjonowania prawnego zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym związku danego roku budżetowego oraz w planie finansowym niewygasających wydatków budżetowych ujętych do realizacji w danym roku budżetowym. Na stronie Wn konta 998 ujmuje się równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych w danym roku budżetowym i równowartość zaangażowanych wydatków, które będą obciążały wydatki roku następnego. Na stronie Ma konta 998 ujmuje się zaangażowanie wydatków czyli wartość umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym. Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według podziałek klasyfikacyjnych planu finansowego z wyodrębnieniem planu niewygasających wydatków. Na konie roku konto 998 nie wykazuje salda. Konto 999 Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat Konto 999 Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat służy do ewidencji prawnego zabezpieczenia wydatków budżetowych lat przyszłych. Andrzej Dutkowski Bogusława Piotrowska Wiesław Ogrodnik

17 17

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 18/2010 Burmistrza Białej z dnia 21.05.2010 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Miękinia

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Miękinia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 36/12 Wójta Gminy Miękinia z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości odnośnie Projektu Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 Plan Kont dla Środków Budżetowych I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół O Majątek trwały 011 Środki trwałe 013- Pozostałe środki trwałe 014 Zbiory biblioteczne 020 Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie (Znak sprawy: O.021.5.12 oraz K.301.1.2012) Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. I. Wykaz kont

ZAKŁADOWY PLAN KONT. I. Wykaz kont ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Konta bilansowe I. Wykaz kont Zespół 0 - Majątek trwały 011 - Środki trwałe 013 - Pozostałe środki trwałe 020 - Wartości niematerialne i prawne 030 - Długoterminowe aktywa finansowe

Bardziej szczegółowo

Konto Środki trwałe

Konto Środki trwałe W dziale Dokumentacja Zasad (Polityki) Rachunkowości w rozdziale 3. Zakładowy plan kont 1) w części I. Wykaz kont, w ust.1. Konta Bilansowe tekst Zespół 0 Majątek trały zastępuje się tekstem - Zespół 0

Bardziej szczegółowo

Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej

Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 57/2009 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 września 2009r. Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej KONTO Podstawowe operacje ujmowane na kontach Wn Ma Wn Salda końcowe

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.40.2011 Burmistrza Białej z dnia 14.09.2011 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III Załącznik do Zrządzenia PM Nr Or.0151-100/2006 z dnia 17 marca 2006 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku. Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 22 w Siedlcach

ZARZĄDZENIE Nr 2/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku. Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 22 w Siedlcach P.021.2.2013 ZARZĄDZENIE Nr 2/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 22 w Siedlcach w sprawie wprowadzenia aneksu do Zakładowego planu kont 1. Z dniem 02 stycznia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Zakładowy plan kont dla projektu pt.: Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006r. JEDNOLITY PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY 1. KONTA BILANSOWE. ZESPÓŁ 0 MAJĄTEK TRWAŁY. 011.

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka

PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.53.2012 Burmistrza Białej z dnia 19.09.2012 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH: I. Konta

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29.05.2009 r. 1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu gminy

Wykaz kont dla urzędu gminy Wykaz kont dla urzędu gminy Załącznik Nr 2 do Zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Damasławek Nazwa Wyszczególnienie Nr konta Uwagi konta Ewidencja analityczna 3 4 5 Majątek trwały Prowadzona

Bardziej szczegółowo

OPIS KONT DLA JEDNOSTKI

OPIS KONT DLA JEDNOSTKI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 127/2009 Starosty Łódzkiego Wschodniego OPIS KONT DLA JEDNOSTKI 1. KONTA BILANSOWE Konto 011 - ŚRODKI TRWALE Konto 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 64 /17 Wójta Gminy Adamów z dnia 2 października 2017 roku. w sprawie wprowadzenia zmian w planie kont jednostek budżetowych

Zarządzenie Nr 64 /17 Wójta Gminy Adamów z dnia 2 października 2017 roku. w sprawie wprowadzenia zmian w planie kont jednostek budżetowych Zarządzenie Nr 64 /17 Wójta Gminy Adamów z dnia 2 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie kont jednostek budżetowych Na podstawie przepisów art. 68 ustawy z dnta 27 sierpnia 2009 r

Bardziej szczegółowo

Uwagi konta. Umarzane w 100 % w dacie zakupu. 080 Inwestycje Prowadzone oddzielnie dla każdej inwestycji

Uwagi konta. Umarzane w 100 % w dacie zakupu. 080 Inwestycje Prowadzone oddzielnie dla każdej inwestycji Załącznik Nr 2a do Zrządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. I. Wykaz kont dla Urzędu Gminy Numer Nazwa konta Wyszczególnienie Uwagi konta Ewidencja analityczna 1 2 3 4 1.KONTA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 5 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 125/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 5 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 125/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu Wdrażanie Strategii Niskoemisyjnych budowa zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 91/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 11 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 91/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 11 maja 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 91/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2/2012 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 16 lutego 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 2/2012 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 16 lutego 2012 roku ZARZĄDZENIE Nr 2/2012 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 16 lutego 2012 roku zmieniające Zarządzenie Nr 6/2010 Dyrektora ZOSiP w Muszynie z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego Z a k ł a d o w y plan kont Do użytku wewnętrznego 2 Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostki budżetowej 1. operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujmowane są na kontach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 50/2014 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 14 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr 50/2014 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 14 maja 2014 roku Zarządzenie Nr 50/2014 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie ustalenia zasad prowadzenia ewidencji l

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 120/9//2017 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 29 września 2017

Zarządzenie nr 120/9//2017 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 29 września 2017 Zarządzenie nr 120/9//2017 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 29 września 2017 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Krzemieniewo i Urzędu Gminy w Krzemieniewie

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały Konta zespołu 0 Majątek trwały służą do ewidencji: 1) rzeczowego majątku trwałego, 2) wartości niematerialnych i prawnych, 3) finansowego majątku trwałego, 4)

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont. I. Wykaz kont

Zakładowy plan kont. I. Wykaz kont Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 12 Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. z dnia 2 lipca 2015 r. Zakładowy plan kont I. Wykaz kont 1.1. Konta bilansowe 1) Zespół 0

Bardziej szczegółowo

020-1 Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo Umorzenie Umorzenie pozostałych 080-1

020-1 Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo Umorzenie Umorzenie pozostałych 080-1 II PLAN KONT Dla Urzędu Gminy DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ. I Konta bilansowe KONTA W UKŁADZIE SYNTETYCZNYM KONTA W UKŁADZIE ANALITYCZNYM NAZWA KONTA 1

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE

PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 11 /2010 Dyrektora Ośrodka SENIOR SENIOR z dnia30 grudnia 2010 roku PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE 1.

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA URZĘDU GMINY W CELESTYNOWIE

PLAN KONT DLA URZĘDU GMINY W CELESTYNOWIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 88/2015 Wójta Gminy Celestynów z dnia 3 sierpnia 2015 roku I. WYKAZ KONT 1. Konta bilansowe PLAN KONT DLA URZĘDU GMINY W CELESTYNOWIE Zespół 0 - Majątek trwały 011 - Środki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/12 BURMISTRZA RAJGRODU

ZARZĄDZENIE NR 92/12 BURMISTRZA RAJGRODU ZARZĄDZENIE NR 92/12 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 14 marca 2012r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Nr 69/11 z dnia 30 grudnia 2011r. dotyczącym polityki rachunkowości Na podstawie art. 10 i art. 13 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. III. Komentarz do planu kont. Opis kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik nr 3. III. Komentarz do planu kont. Opis kont. 1. Konta bilansowe Załącznik nr 3 III. Komentarz do planu kont. Opis kont 1. Konta bilansowe I. Zespół 0 - "Majątek trwały" Konta zespołu 0 "Majątek trwały" służą do ewidencji: 1) rzeczowego majątku trwałego, 2) wartości

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2012 Starosty Rawskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie art.10

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Polityki rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie

Załącznik nr 3 do Polityki rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Załącznik nr 3 do Polityki rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Wykaz kont księgi, przyjęte zasady, zasady prowadzenia kont oraz ich powiązania z dotyczących funduszy unijnych Konta bilansowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/18 Wójta Gminy Adamów z dnia 9 maja 2018 r.

Zarządzenie Nr 26/18 Wójta Gminy Adamów z dnia 9 maja 2018 r. Zarządzenie Nr 26/18 Wójta Gminy Adamów z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie kont jednostek budżetowych Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 0

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP - SP)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP - SP) Załącznik 6 do Zarządzenia nr 164/3/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 43/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 9 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 43/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 9 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 43/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu pn. "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.120.14.2012 Burmistrza Białej z dnia 20.02.2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Oświaty i Wychowania - jednostka księgowa wydatki i dochody (OW, OWP)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Oświaty i Wychowania - jednostka księgowa wydatki i dochody (OW, OWP) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Oświaty i Wychowania - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP). Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie 1 rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5/2016 z dnia 7 stycznia 2016 roku

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5/2016 z dnia 7 stycznia 2016 roku Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5/2016 z dnia 7 stycznia 2016 roku K o n t a b i l a n s o w e Zespół 0 - jątek trwały 011 Środki trwałe 013 Pozostałe środki trwałe 020 Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.120.8.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.120.8.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OR.120.8.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian dotyczących zasad rachunkowości w zakresie ewidencji wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

Opis kont syntetycznych budżetu gminy

Opis kont syntetycznych budżetu gminy Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 45/2012 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 lipca 2012r. Opis kont syntetycznych budżetu gminy KONTO Podstawowe operacje ujmowane na kontach Wn Ma Wn Salda końcowe Ma Zasady

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA

PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 46/2010 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30.12.2010 r. PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA 1. KONTA BILANSOWE Zespól O - Majątek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 czerwca 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 czerwca 2012 roku ZARZĄDZENIE NR 5.2012 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 czerwca 2012 roku Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU I. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR OR BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0152.52.2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie Nr OR.0152-30/2010 w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych, zasad rachunkowości,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. III. Komentarz do planu kont. Opis kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik nr 3. III. Komentarz do planu kont. Opis kont. 1. Konta bilansowe Załącznik nr 3 III. Komentarz do planu kont. Opis kont 1. Konta bilansowe I. Zespół 0 - "Majątek trwały" Konta zespołu 0 "Majątek trwały" służą do ewidencji: 1) rzeczowego majątku trwałego, 2) wartości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4/2009

Zarządzenie nr 4/2009 Zarządzenie nr 4/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie planu kont Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach Plan w załączeniu. Łapy dn. 10 lutego

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Podatków - jednostka księgowa dochodów podatkowych (OPUM).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Podatków - jednostka księgowa dochodów podatkowych (OPUM). Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 78/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 14 sierpnia 2012r.

Zarządzenie Nr 78/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 14 sierpnia 2012r. Zarządzenie Nr 78/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 104 Burmistrza Szydłowca z dnia 24 października 2010r. w sprawie wprowadzenia planu kont dla Gminy

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój 2 Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zarządzenia Nr Or- 0151/509/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 29 października 2010.r. I. Wykaz

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 17/13

Zarządzenie nr 17/13 Zarządzenie nr 17/13 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Wodzisławiu Śląskim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 56/11 w sprawie wprowadzenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Lublin

Prezydent Miasta Lublin Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 96/12/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50/2016 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 17 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 50/2016 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 17 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 50/2016 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Werbkowice Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont w Szkole Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Zgierzu

Zakładowy Plan Kont w Szkole Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Zgierzu Zakładowy Plan Kont w Szkole Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Zgierzu W Szkole Podstawowej Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Zgierzu prowadzi się księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Dyrektora CSiR Nr 15/2010 ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE Zakładowy Plan Kont jest szczegółową instrukcją

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD). Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 18 ZARZĄDZENIE NR 17/14 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 13 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 18 ZARZĄDZENIE NR 17/14 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 13 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 18 ZARZĄDZENIE NR 17/14 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz kont bilansowych i pozabilansowych dla Urzędu Gminy Zarszyn - jednostki budżetowej

I. Wykaz kont bilansowych i pozabilansowych dla Urzędu Gminy Zarszyn - jednostki budżetowej Załącznik Nr 2 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn I. Wykaz kont bilansowych i pozabilansowych dla Urzędu Gminy Zarszyn - jednostki budżetowej 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek Załącznik Nr 1 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Damasławek Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 46/2010 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30.12.2010 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA I. Konta bilansowe Konto 133 - rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2/2012 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie z dnia 16 lipca 2012 r.

Zarządzenie nr 2/2012 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie z dnia 16 lipca 2012 r. Zarządzenie nr 2/2012 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

Bardziej szczegółowo

Konta bilansowe. Nr Nazwa Nr Nazwa 1. Konta bilansowe Zespół O Majątek trwały

Konta bilansowe. Nr Nazwa Nr Nazwa 1. Konta bilansowe Zespół O Majątek trwały Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 54/12 Burmistrza Przemkowa z dnia 31.07.2012 r. 1. Wykaz kont księgi, przyjęte zasady, zasady mi księgi dla Urzędu Miejskiego w Przemkowie. Konta bilansowe Konto syntetyczne

Bardziej szczegółowo

I. KONTA BILANSOWE

I. KONTA BILANSOWE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/12 Burmistrza Przemkowa z dnia 31.07.2012r. 1. Wykaz kont księgi, przyjęte zasady, zasady prowadzenia kont mi księgi dla budżetu gminy Przemków. PLAN KONT DLA BUDŻETU

Bardziej szczegółowo

Zakładowy PLAN KONT w Szkole Podstawowej nr 3 w Zgierzu Obowiązujący od roku wg Dziennika ustaw Nr 128 z dnia 5 lipca 2010 r.

Zakładowy PLAN KONT w Szkole Podstawowej nr 3 w Zgierzu Obowiązujący od roku wg Dziennika ustaw Nr 128 z dnia 5 lipca 2010 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora SP nr 3 z 01.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości Zakładowy PLAN KONT w Szkole Podstawowej nr 3 w Zgierzu Obowiązujący od 01.01.2011 roku

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Ochrony Środowiska - jednostka księgowa dochodów budżetowych (OŚ)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Ochrony Środowiska - jednostka księgowa dochodów budżetowych (OŚ) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Ochrony Środowiska - jednostka księgowa dochodów

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 162/10 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki z dnia 29 października 2010 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 162/10 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki z dnia 29 października 2010 r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 162/10 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki z dnia 29 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 153/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr OR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne. z dnia 15 czerwca 2016 roku

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr OR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne. z dnia 15 czerwca 2016 roku ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr OR.120.6.2016 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 9.2010 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Nr Nazwa Nr Zasady wprowadzania analityki KONTA BILANSOWE. Zespół O Majątek trwały

Nr Nazwa Nr Zasady wprowadzania analityki KONTA BILANSOWE. Zespół O Majątek trwały Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 85/2010 Gminy Miłkowice z dnia 31.12.2010r. 1. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady, zasady prowadzenia mi księgi głównej dla Urzędu Gminy Miłkowice. Konto syntetyczne

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 1 A. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (EWIDENCJA SYNTETYCZNA)

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zarządza, co następuje:

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zarządza, co następuje: ZARZĄDZENIE NR 17 /2012 DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE z dnia 16.07.2012 roku w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 3/2011 Dyrektora DPS w Machowinie z dnia 03.01.2011 r. Na

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Oświaty i Wychowania - jednostka księgowa wydatki i dochody (OW - OW, OWP - OWP)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Oświaty i Wychowania - jednostka księgowa wydatki i dochody (OW - OW, OWP - OWP) Załącznik 9 do Zarządzenia nr 164/3/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont. Wykaz kont księgi głównej: 1. Konta bilansowe

Zakładowy plan kont. Wykaz kont księgi głównej: 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 26/2011 Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Nowem Zakładowy plan kont Wykaz kont księgi głównej: 1. Konta bilansowe Zespół 0 - Majątek trwały 011 - Środki trwałe 013 - Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 137/2008 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 12 sierpnia 2008r.

Zarządzenie Nr 137/2008 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 12 sierpnia 2008r. Zarządzenie Nr 137/2008 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 12 sierpnia 2008r. zmieniające zarządzenie Nr 124/2006 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu. Zatwierdzam:

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu. Zatwierdzam: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2012 Dyrektora MOSiR z dnia 25 czerwca 2012 roku ZAKŁADOWY PLAN KONT Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu Zatwierdzam: 1. Określenia użyte w ustaleniach szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont dla Starostwa Powiatowego w Rawiczu

Zakładowy Plan Kont dla Starostwa Powiatowego w Rawiczu Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/12 Starosty Rawickiego z dnia 29 czerwca 2012 r. Zakładowy Plan Kont dla Starostwa Powiatowego w Rawiczu I. Wykaz kont księgi głównej 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont księgi głównej i zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powiązanie z kontami syntetycznymi w jednostce budżetowej

Wykaz kont księgi głównej i zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powiązanie z kontami syntetycznymi w jednostce budżetowej Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 104/08 BurmistrzaBolkowa z dnia 25.08.2008 r w sprawie zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Bolkowie. Wykaz kont księgi głównej i zasady prowadzenia ewidencji analitycznej

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu Załącznik Nr 2 do Zrządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu 1. Operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu starostwa

Wykaz kont dla urzędu starostwa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 11/2012 Starosty Średzkiego z dnia 30 lipca 2012r. Wykaz kont dla urzędu starostwa Numer konta Nazwa konta 011 013 014 015 020 030 071 072 073 080 Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Wykaz kont dla budżetu Gminy Miasta Sopotu (według załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych. z dnia 31 grudnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych. z dnia 31 grudnia 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 3.2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1.2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/11 Wójta Gminy Wólka z dnia 18 stycznia 2011 r. Plan kont dla organu I Wykaz kont 1. Konta bilansowe Rachunek budżetu Kredyty bankowe Środki pieniężne w drodze 222 Rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku

Wykaz kont dla Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku z 31.07.2012 r. Wykaz kont dla Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku według załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

A. Wykaz kont księgi głównej dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego (gminy).

A. Wykaz kont księgi głównej dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego (gminy). Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 95/2012 Burmistrza Miasta nowy Dwór Mazowiecki z dnia 26 czerwca 2012r. OPIS SPOSOBU PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Opis sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych zawiera

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu gminy,

Wykaz kont dla urzędu gminy, Załącznik Nr 2 do Zakładowego planu kont Numer konta Zespół kont Nazwa konta Wykaz kont dla urzędu gminy, Wyszczególnienie Ewidencja analityczna 1 2 3 4 5 0 Majątek trwały 011 Środki trwałe 013 środki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12 / 2012 WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH W ZIELONEJ GÓRZE. z dnia 25 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 12 / 2012 WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH W ZIELONEJ GÓRZE. z dnia 25 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 12 / 2012 WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH W ZIELONEJ GÓRZE z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w Zakładowym planie kont obowiązującym w Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Załącznik Nr 1 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 142/09 Burmistrza Stąporkowa z dnia 29.09.2009r. PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WYKAZ KONT KONTA BILANSOWE ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011 - Środki trwałe 012 - Środki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 28/2010/Fn Wójta Gminy Brojce z dnia 19 lipca 2010

Zarządzenie nr 28/2010/Fn Wójta Gminy Brojce z dnia 19 lipca 2010 Zarządzenie nr 28/2010/Fn Wójta Gminy Brojce z dnia 19 lipca 2010 W sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla budżetu gminy

Wykaz kont dla budżetu gminy Załącznik Nr 1 do Zakładowego planu kont Wykaz kont dla budżetu gminy Numer konta Nazwa konta Zasady ewidencji analitycznej Uwagi 1. 2. 3. 4. 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 137 Rachunki środków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo