Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI / 8 /09 Zarządu Związku Międzygminnego z dnia 28 maja 2009 r. Plan kont Związku Międzygminnego Bóbr I. WYKAZ KONT. 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały Środki trwałe 013 Pozostałe środki trwałe 020 Wartości niematerialne i prawne 021 Pozostałe wartości niematerialne i prawne 071 Umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości niematerialnych i pranych 080 Inwestycje (środki trwałe w budowie) Zespół 1 Środki pieniężne i rachunki bankowe Rachunek bieżący jednostki Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne Zespół 2 Rozrachunki i roszczenia Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych 225 Rozrachunki z budżetami 229 Pozostałe rozrachunki publiczno prawne 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Pozostałe rozrachunki z pracownikami 240 Pozostałe rozrachunki 290 Odpisy aktualizujące należności Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie 400 Koszty według rodzajów 401 Amortyzacja

2 Zespół 7 - Przychody i koszty ich uzyskania Przychody i koszty finansowe Pozostałe przychody i koszty 761 Pokrycie amortyzacji 2 Zespół 8 - Fundusze, rezerwy i wynik finansowy 800 Fundusz związku 810 Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje 860 Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy 2. Konta pozabilansowe 980 Plan finansowy wydatków budżetowych 981 Plan finansowy niewygasajacych wydatków 998 Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego 999 Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat.

3 II. Opis kont oraz zasady ich funkcjonowania 3 1) Środki trwałe Konto - Środki trwałe służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych związanych z wykonywaną działalnością jednostki, które są umarzane stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych albo stawek określonych przez dysponenta części budżetowej lub zarząd jednostki oraz gruntów i prawa użytkowania wieczystego. Do środków trwałych ujmowanych na koncie zalicza się również Inwestycje (ulepszenia) w obcych środkach trwałych. Na stronie Wn konta ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu i wartości początkowej środków trwałych, z wyjątkiem umorzenia środków trwałych, które ujmuje się na koncie 071. Konto może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków trwałych w wartości początkowej. Typowe zapisy na stronie WN konta Typowe zapisy na stronie MA konta 1.Przyjęcie do używania środków trwałych z inwestycji oraz ulepszenie 2.Przyjęcie środków trwałych z zakupu niewymagających montażu sfinansow. wydatkami majątkowymi Dotychczasowe umorzenie likwidowanych, sprzedawanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych 2. Nie umorzona wartość środków Nieodpłatne otrzymanie środków trwałych w wartości: - dotychczasowego umorzenia - nie umorzonej trwałych, rozchodowanych z tytułu likwidacji, sprzedaży i nieodpłatnego przekazania 3. Ujawnione w trakcie inwentaryzacji 4. Ujawnione podczas inwentaryzacji niedobory i szkody w środkach nadwyżki środków trwałych 240 trwałych w wartości : - dotychczasowego umorzenia nie umorzonej 240 Ewidencja analityczna do konta jest prowadzona w: -księga inwentarzowych środków trwałych -tabelach amortyzacyjnych Ewidencja szczegółowa pozwala na ustalenie osób którym powierzono środki trwałe 2) Konto 013 Pozostałe środki trwałe Konto 013 Pozostałe środki trwałe służy do ewidencji zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej pozostałych środków trwałych nie objętych ewidencją na kontach. Pozostałe środki trwałe w dniu wydania do użytkowania na potrzeby działalności związku, podlegający całkowitemu umorzeniu. Konto 013 wykazuje tylko saldo Wn, które określa stan i wartość brutto pozostałych środków trwałych

4 4 Typowe zapisy na stronie WN konta 013 Typowe zapisy na stronie MA konta Zakup pozostałych środków trwałych 2. Nieodpłatne otrzymanie pozostałych środków trwałych 3. Ujawnione podczas inwentaryzacji nadwyżki pozostałych środków trwałych Zużycie, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie pozostałych środków trwałych 2. Ujawnione w trakcie inwentaryzacji niedobory i szkody w pozostałych środkach trwałych Ewidencja analityczna do konta 013 jest prowadzona w księga inwentarzowych pozostałych środków trwałych Ewidencja szczegółowa pozwala na ustalenie osób którym powierzono środki trwałe 3) Konto 020 Wartości niematerialne i prawne Konto 020 Wartości niematerialne i prawne służy do ewidencji stanu zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych nabytych przez związek o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok. Wszystkie zwiększenia księguje się po stronie Wn konta 020, a zmniejszenia po stronie Ma. Konto 020 wykazuje saldo Wn, oznaczające stan wartości niematerialnych i prawnych w wartości początkowej. Typowe zapisy na stronie WN konta 020 Typowe zapisy na stronie MA konta Zużycie, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie wartości niematerialnych i prawnych - dotychczasowego umorzenia nie umorzonej Zakup wartości niematerialnych i prawnych 2. Nieodpłatne otrzymanie wartości niematerialnych i prawnych w wartości - dotychczasowego umorzenia - nie umorzonej Ewidencja analityczna do konta 020 jest prowadzona w: -księga inwentarzowych pozostałych wartości niematerialnych i prawnych -tabelach amortyzacyjnych Ewidencja szczegółowa pozwala na ustalenie osób którym powierzono wartości niematerialne i prawne

5 5 4) Konto 021 Wartości niematerialne i prawne Konto 021 Pozostałe wartości niematerialne i prawne służy do ewidencji stanu zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych nabytych przez związek o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok. Wszystkie zwiększenia księguje się po stronie Wn konta 020, a zmniejszenia po stronie Ma. Konto 021 wykazuje saldo Wn, oznaczające stan wartości niematerialnych i prawnych w wartości początkowej. Typowe zapisy na stronie WN konta 021 Typowe zapisy na stronie MA konta Zakup wartości niematerialnych i prawnych 2. Nieodpłatne otrzymanie wartości niematerialnych i prawnych Zużycie, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie wartości niematerialnych i prawnych Ewidencja analityczna do konta 020 jest prowadzona w księga inwentarzowych pozostałych wartości niematerialnych i prawnych Ewidencja szczegółowa pozwala na ustalenie osób którym powierzono wartości niematerialne i prawne 5) Konto 071 Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Konto 071 Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu wg stawek amortyzacji określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych Odpisy umorzeniowe dokonywane są w korespondencji z kontem 401 Konto 071 po stronie Wn przyjmuje zmniejszenia, natomiast strona Ma tego konta zapisuje się zwiększenia. Konto to wykazuje saldo Ma, które wyraża stan umorzeń wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Typowe zapisy na stronie WN konta 071 Typowe zapisy na stronie MA konta Dotychczasowe umorzenie nieodpłatne otrzymanych - środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych Bieżące odpisy amortyzacyjne Dotychczasowe umorzenie likwidowanych, sprzedawanych i nieodpłatnie przekazanych: - środków trwałych -wartości niematerialnych i prawnych 2. Dotychczasowe umorzenie ujawniony w trakcie inwentaryzacji niedoborów i szkód w - środkach trwałych - wartościach niematerialnych i prawnych

6 6 Ewidencja szczegółowa do konta 071 prowadzona jest w sposób pozwalający ustalić faktyczne umorzenie poszczególnych środków trwałych stosując taki sam podział jak na koncie i 020 w tabelach amortyzacyjnych. 6) Konto 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych i pozostałych wartości niematerialnych i prawnych Konto 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych i pozostałych wartości niematerialnych i prawnych służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu jednorazowo w pełnej wartości, w miesiącu wydania ich do użytkowania. Konto 072 po stronie Wn przyjmuje zmniejszenia, natomiast strona Ma tego konta zapisuje się zwiększenia. Konto to wykazuje saldo Ma, które wyraża stan umorzeń wartości pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych. Typowe zapisy na stronie WN konta 072 Typowe zapisy na stronie MA konta Dotychczasowe umorzenie nieodpłatne otrzymanych - pozostałych środków trwałych pozostałych wartości niematerialnych i prawnych 2. Odpisy umorzeniowe naliczone od ujawnionych podczas inwentaryzacji nadwyżek pozostałych środków trwałych i pozostałych wartościach niematerialnych i prawnych 1. Odpisy dotychczasowego umorzenia z tytułu likwidacji, sprzedaży i nieodpłatnego przekazania: - pozostałych środków trwałych -pozostałych wartości niematerialnych i prawnych 2. Odpisy dotychczasowego umorzenia ujawnionych w trakcie inwentaryzacji niedoborów i szkód w - pozostałych środkach trwałych - pozostałych wartościach niematerialnych i prawnych Ewidencja szczegółowa do konta 072 prowadzona jest w sposób pozwalający ustalić umorzenie pozostałych środków trwałych i pozostałych wartości niematerialnych i prawnych. 7) Konto 080 Inwestycje (środki trwałe w budowie) Konto 080 inwestycje (środki trwałe w budowie) służy do ewidencji kosztów inwestycji rozpoczętych oraz rozliczenia kosztów inwestycji na uzyskane efekty. Konto 080 wykazuje saldo Wn oznaczające koszt inwestycji nie zakończonych na dany moment. Typowe zapisy na stronie WN konta 080 Typowe zapisy na stronie MA konta 080

7 7 1. Zakup robót i usług oraz pozostałe wydatki związane z realizacją inwestycji Wartość uzyskanych efektów w postaci: -środków trwałych -pozostałych środków trwałych -wartości niematerialnych i prawnych -pozostałych wartości niematerialnych i prawnych Ewidencja szczegółowa prowadzona jest w sposób umożliwiający ustalenie kosztów oraz wartości każdego zadania inwestycyjnego z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej 8) Konto Rachunek bieżący jednostki Konto Rachunek bieżący jednostki służy do ewidencji stanu środków budżetowych oraz obrotów na rachunku bankowym jednostki budżetowej z tytułu wydatków i dochodów (wpływów) budżetowych objętych planem finansowym. Zapisy na koncie są dokonywane na podstawie wyciągów bankowych, w związku z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów między jednostką a bankiem.na koncie obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co oznacza, że do błędnych zapisów, zwrotów nadpłat, korekt wprowadza się dodatkowo techniczny zapis ujemny. Saldo konta w zakresie zrealizowanych wydatków podlega okresowemu przeksięgowaniu na podstawie sprawozdań budżetowych na stronę Ma konta 800, a w zakresie dochodów - na stronę Wn konta 800. Typowe zapisy na stronie WN konta Typowe zapisy na stronie MA konta 1. Wpływ środków budżetowych Konta zespołu 2 1. Zapłata zobowiązań ujętych na konach rozrachunkowych Konta zespołu 2 Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według podziałek klasyfikacji budżetowej tj. działy, rozdziały i paragrafy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na subkontach dochodów i wydatków budżetowych 9) Konto 140 Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne Konto 140 Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne służy do ewidencji krótkoterminowych papierów wartościowych nabytych w celu odsprzedaży i innych środków pieniężnych ( w tym czeków i weksli obcych) Na koncie tym ujmuje się również środki pieniężne w drodze. Konto 140 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych Typowe zapisy na stronie WN konta 140 Typowe zapisy na stronie MA konta 140

8 8 1. Otrzymanie czeku, przyjęcie weksla 140 Konta zespołu 2 1.Realizacja czeku przez bank 2.Wykup weksla przez dłużnika 3. Wpływ środków pieniężnych w drodze Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według rodzajów poszczególnych składników krótkoterminowych papierów wartościowych 10) Konto Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami Konto Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami służy do ewidencji rozrachunków i roszczeń krajowych i zagranicznych z tytułu robót i usług w tym również zaliczek na poczet dostaw robót. Konto to może mieć dwa salda, a mianowicie, saldo Wn określające stan należności, a saldo Ma stan zobowiązań. Nie ujmuje się na koncie należności z tytułu dochodów budżetowych. Typowe zapisy na stronie WN konta Typowe zapisy na stronie MA konta 1. Należności z tytułu dostaw i usług dotyczących działalności bieżącej 2. Należności z tytułu odsetek 3. Zapłata zobowiązań za dostawy i usług 4. Odpisanie zobowiązań umorzonych i przedawnionych, związanych z działalnością: -operacyjną -finansową 1.Zobowiązania z tytułu dostaw i usług dotyczących inwestycji 2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług dotyczących działalności bieżącej 3.Zobowiązania z tytułu odsetek 4.Zobowiązania z tytułu kar i odszkodowań 5. Wpływ na rachunek bankowy należności o odbiorców 6. Rozliczenie należności czekiem 7. Odpisanie należności umorzonych i przedawnionych, na które: -utworzono odpis aktualizujący -nie utworzono odpisu aktualizując Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według kontrahentów oraz w układzie pozwalającym na sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych 11) Konto 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych Konto 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych służy do ewidencji należności od gmin członkowskich Typowe zapisy na stronie WN konta 221 Typowe zapisy na stronie MA konta Przypisane należności od gmin Wpłaty gmin członkowskich 221 członkowskich

9 9 Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według dłużników w układzie pozwalającym na sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych 12) Konto 225 Rozrachunki z budżetami Konto 225 Rozrachunki z budżetami służy do ewidencji rozrachunków z budżetami z tytułu podatków. Konto to może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności d budżetów, a saldo Ma stan zobowiązań wobec budżetów. Typowe zapisy na stronie WN konta 225 Typowe zapisy na stronie MA konta Zapłata zobowiązań wobec Naliczenie podatku dochodowego budżetów z tytułu podatków od osób fizycznych Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według tytułów poszczególnych budżetów 13) Konto 229 Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne Konto 229 Pozostałe rozrachunki z publiczno-prawne służy do ewidencji rozrachunków innych niż z budżetami a w szczególności z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Konto to może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, natomiast saldo Ma stan zobowiązań wobec ZUS-u. Typowe zapisy na stronie WN konta 229 Typowe zapisy na stronie MA konta Zapłata zobowiązań wobec ZUS 2. Naliczone zasiłki chorobowe Naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne należnych od pracowników 2.Naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i FP należnych od pracodawcy Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według tytułów poszczególnych budżetów 14) Konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami i innymi osobami fizycznymi z tytułu wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych zaliczonych do wynagrodzeń. Konto 231 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności od pracowników np. z tytułu wypłaconych zaliczek na wynagrodzenia, nadpłaty wynagrodzeń itp. Saldo Ma oznacza stan zobowiązań z tytułu naliczonych, a nie wypłaconych wynagrodzeń..

10 10 Typowe zapisy na stronie WN konta 231 Typowe zapisy na stronie MA konta Naliczenie wynagrodzeń Naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne należnych od pracowników 3.Naliczenie zaliczki na podatek doch od osób fizycznych 1.Wypłata wynagrodzeń i zaliczek na poczet wynagrodzeń 2. Potrącenia w liście płac: -składek na bezp. społecz. i zdrow. -zaliczki na podat. doch.od osób fizycz. -inne Ewidencja szczegółowa prowadzona jest na imiennych kartach wynagrodzeń, w sposób umożliwiający ustalenie podstawy do naliczenia zasiłków, emerytur, rent oraz podatków obciążających pracowników, 15) Konto Pozostałe rozrachunki z pracownikami Konto Pozostałe rozrachunki z pracownikami służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami z innych tytułów niż wynagrodzenia. Konto 231 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności od pracowników np. z tytułu wypłaconych zaliczek itp. Typowe zapisy na stronie WN konta Typowe zapisy na stronie MA konta Wypłata zaliczek do rozliczenia 2. Należności z tytułu niedoborów 1.Rozliczenie zaliczki pobranej przez pracownika 2. Potrącenia w liście płac 3.Zwrot zaliczki przez pracownika 4. Spłata przez pracownika należności z tytułu niedoborów Ewidencja szczegółowa prowadzona jest dla poszczególnych tytułów i dla poszczególnych pracowników. 16) Konto 240 Pozostałe rozrachunki Konto 240 Pozostałe rozrachunki służy do ewidencji rozrachunków nieobjętych ewidencją na kontach -, głównie do rozliczenia niedoborów, skód i nadwyżek Konto to może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma stan zobowiązań.. Typowe zapisy na stronie WN konta 240 Typowe zapisy na stronie MA konta

11 11 1.Wypłata zaliczek do rozliczenia 2. Należności z tytułu niedoborów Rozliczenie zaliczki pobranej przez pracownika 2. Potrącenia w liście płac 3.Zwrot zaliczki przez pracownika 4. Spłata przez pracownika należności z tytułu niedoborów Ewidencja szczegółowa prowadzona jest w taki sposób aby można było ustalić rozrachunki i roszczenia według tytułów i osób. 17) Konto 290 Odpisy aktualizujące należności Konto 290-Odpisy aktualizujące należności służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności wątpliwe i nie wpłaconych a przypisanych odsetek od należności. Typowe zapisy na stronie WN konta 290 Typowe zapisy na stronie MA konta Odpis aktualizujący należność dotyczącą: -działalności operacyjnej działalności finansowej Odpis aktualizujący odsetki przypisane a nie zapłacone Zmniejsenie odpisu aktualizującego na skutek zapłaty należności dotyczącej -działalności operacyjnej -działalności finansowej 2. Zmniejszenie odpisu aktualizującego na skutek zapłaty odsetek 3. Zmniejszenie odpisu aktualizującego w związku z umorzeniem lub odpisaniem należności przedawnionych Konta zespołu 2 Ewidencja szczegółowa prowadzona jest w według poszczególnych tytułów i kontrahentów 18) Konto 400 Koszty według rodzajów Konto 400-Koszty według rodzajów służy do ewidencji kosztów prostych według rodzajów. Nie księguje się na tych kontach pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych oraz strat nadzwyczajnych. Konto 400 w ciągu roku wykazuje saldo Wn określające poniesione koszty za dany okres. Na koniec roku obroty konta 400 przenosi się na konto Typowe zapisy na stronie WN konta 400 Typowe zapisy na stronie MA konta 400

12 12 1.Odpisy umorzeniowe pozostałych środków trwałych i pozostałych wartości niematerialnych i prawnych 2. Usługi obce, energia, materiały dotyczące działalności operacyjnej 3. Wynagrodzenia 4. Świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzeń, delegacje 5. Składki na ubezpieczenia społeczne i FP należne od pracodawcy Przeniesienie rocznej sumy kosztów Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na subkontach dochodów i wydatków budżetowych 19) Konto 401 Amortyzacja Konto 400-Koszty według rodzajów służy do ewidencji kosztów amortyzacji od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonywane są odpisy umorzeniowe według obowiązujących stawek amortyzacji. Konto 401 w ciągu roku wykazuje saldo Wn wyrażające wysokość poniesionych kosztów amortyzacji. Na koniec roku obroty konta 401 przenosi się na konto 860. Typowe zapisy na stronie WN konta 401 Typowe zapisy na stronie MA konta Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Korekty zmniejszające naliczon amortyzację 1. Przeniesienie rocznej sumy kosztów Ewidencji analitycznej nie prowadzi się 20) Konto Przychody i koszty finansowe Konto -Przychody i koszty finansowe służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych oraz przychodów z operacji finansowych i koszty tych operacji.. Na koncie tym ujmuje się również pozyskane środki na inwestycje z innych źródeł. Konto to na koniec roku nie wykazuje salda, ponieważ obroty przenosi się na konto 860. Typowe zapisy na stronie WN konta Typowe zapisy na stronie MA konta

13 13 1.Sprzedaż udziałów wg ceny nabycia 2.Zobowiązania z tytułu odsetek 3. Odpis aktualizujący należność dotyczącą działalności finansowej 4. Odpis aktualizujący odsetki przypisane a nie zapłacone 5. Przeniesienie rocznej sumy przychodów Przypisy z tytułu dochodów budżetowych-składki członkowskie 1.Należności z tytułu odsetek 2. Odpisanie zobowiązań umorzonych i przedawnionych, związanych z działalnością finansową 3.Zmniejsenie odpisu aktualizującego na skutek zapłaty należności dotyczącej działalności finansowej 4. Przeniesienie rocznej sumy kosztów Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według podziałek klasyfikacji budżetowej tj. działy, rozdziały i paragrafy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na subkontach dochodów i wydatków budżetowych oraz według potrzeb sprawozdawczości 21) Konto Pozostałe przychody i koszty Konto - Pozostałe przychody i koszty służy do ewidencji przychodów i kosztów niezwiązanych bezpośrednio ze zwykłą działalnością jednostki, w tym wszelkich innych przychodów nie podlegających ewidencji na koncie. Konto to na koniec roku nie wykazuje salda, ponieważ obroty przenosi się na konto 860. Typowe zapisy na stronie WN konta Typowe zapisy na stronie MA konta 1. Zobowiązania z tytułu kar i odszkodowań 2. Odpisanie należności umorzonych i przedawnionych, na które nie utworzono odpisu aktualizującego 3. Odpis aktualizujący należność dotyczącą działalności operacyjnej Należności z tytułu dostaw i usług dotyczących działalności bieżącej 2. Odpisanie zobowiązań umorzonych i przedawnionych, związanych z działalnością operacyjną 3.. Przypisane należności od gmin członkowskich 4. Zmniejszenie odpisu aktualizując. na skutek zapłaty należności dotycz. działalności operacyjnej Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według podziałek klasyfikacji budżetowej tj. działy, rozdziały i paragrafy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na subkontach dochodów i wydatków budżetowych oraz według potrzeb sprawozdawczości 22) Konto 761 Pokrycie amortyzacji Konto 761- Pokrycie amortyzacji służy do ewidencji amortyzacji ujęte na koncie 401. Konto to na koniec roku nie wykazuje salda, ponieważ obroty przenosi się na konto 860. Typowe zapisy na stronie WN konta 761 Typowe zapisy na stronie MA konta 761

14 14 1. Przeniesienie na koniec roku salda Równowartość amortyzacji ujętej konta na koncie 401 Ewidencji analitycznej nie prowadzi się 23) Konto 800 fundusz jednostki Konto 800-Fundusz jednostki służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian. Konto 800 na koniec roku wykazuje saldo Ma, oznaczające stan funduszu związku. Typowe zapisy na stronie WN konta 800 Typowe zapisy na stronie MA konta Przeksięgowanie ujemnego wyniku finansowego z roku ubiegłego pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego 2.Pokrycie amortyzacji 3. Nie umorzona wartość środków Przeksięgowanie dodatniego wyniku finansowego z roku ubiegłego pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego 2.Nieodpłatne otrzymanie środków trwałych w wartości nie umorzonej trwałych, rozchodowanych z tytułu 3. Nieodpłatne otrzymanie wartości likwidacji, sprzedaży i nieodpłatnego niematerialnych i prawnych w przekazania wartości nie umorzonej 4. Zużycie, sprzedaż, nieodpłatne Przeksięgowaniu na podstawie 800 przekazanie wartości niematerialnych sprawozdań budżetowych i prawnych w wartości nie umorzonej zrealizowanych wydatków 5. Przeksięgowaniu na podstawie Równowartość dokonanych sprawozdań budżetowych wydatków na inwestycje zrealizowanych dochodów 6. Przeksięgowanie w końcu roku obrotowego równowartości dokonanych wydatków na inwestycje Ewidencję analityczną prowadzi się według tytułów zwiększeń i zmniejszeń funduszu i aktywów trwałych i obrotowych 24) Konto 810 Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje Konto 810- Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje służy do ewidencji równowartości dokonanych wydatków na inwestycje(środki trwałe w budowie) Na koniec roku konto 810 nie wykazuje salda Typowe zapisy na stronie WN konta 810 Typowe zapisy na stronie MA konta 810

15 1. Równowartość wydatków dokonanych na sfinansowanie inwestycji Przeksięgowanie w końcu roku obrotowego salda konta Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według podziałek klasyfikacji budżetowej tj. działy, rozdziały i paragrafy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na subkontach dochodów i wydatków budżetowych 25) Konto 860 Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy Konto 860- Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy służy do ustalania wyniku finansowego oraz bieżącej ewidencji strat i zysków nadzwyczajnych. Saldo konta wyraża na koniec roku wynik finansowy dodatni po stronie Ma, natomiast ujemny po stronie Wn. Typowe zapisy na stronie WN konta 860 Typowe zapisy na stronie MA konta Przeniesienie rocznej sumy przychodów Przeksięgowanie ujemnego wyniku finansowego z roku ubiegłego pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego 1.Przeniesienie rocznej sumy kosztów Przeksięgowanie dodatniego wyniku finansowego z roku ubiegłego pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według poszczególnych tytułów strat i zysków nadzwyczajnych

16 16 K O N T A P O Z A B I L A N S O W E Konto 980 Plan finansowy wydatków budżetowych Konto 980 Plan finansowy wydatków budżetowych służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych. Na stronie Wn konta 980 ujmuje się plan finansowy wydatków budżetowych oraz jego korekty. Na stronie Ma konta 980 ujmuje się: równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych, wartość planu niewygasających wydatków budżetowych do realizacji w roku następnym oraz wartość planu niezrealizowanego i wygasłego. Ewidencja analityczna prowadzona jest w szczegółowości planu finansowego wydatków budżetowych. Konto nie wykazuje na koniec roku salda. Konto 981 Plan finansowy niewygasających wydatków Konto Plan finansowy niewygasających wydatków służy do ewidencji planu niewygasających wydatków budżetowych. Na stronie Wn ujmuje się planowane niewygasające wydatki budżetowe, natomiast po stronie Ma ujmuje się równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych obciążających plan finansowy niewygasających wydatków budżetowych oraz plan niewygasających wydatków budżetowych w części niezrealizowanej lub wygasłej. Ewidencję szczegółową do konta 981 prowadzi się według szczegółowości planu finansowego niewygasających wydatków budżetowych, czyli działów, rozdziałów i paragrafów budżetu. Konto nie wykazuje na koniec roku salda. Konto 998 Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego Konto 998 Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego służy do ewidencjonowania prawnego zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym związku danego roku budżetowego oraz w planie finansowym niewygasających wydatków budżetowych ujętych do realizacji w danym roku budżetowym. Na stronie Wn konta 998 ujmuje się równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych w danym roku budżetowym i równowartość zaangażowanych wydatków, które będą obciążały wydatki roku następnego. Na stronie Ma konta 998 ujmuje się zaangażowanie wydatków czyli wartość umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym. Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według podziałek klasyfikacyjnych planu finansowego z wyodrębnieniem planu niewygasających wydatków. Na konie roku konto 998 nie wykazuje salda. Konto 999 Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat Konto 999 Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat służy do ewidencji prawnego zabezpieczenia wydatków budżetowych lat przyszłych. Andrzej Dutkowski Bogusława Piotrowska Wiesław Ogrodnik

17 17

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie (Znak sprawy: O.021.5.12 oraz K.301.1.2012) Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 Plan Kont dla Środków Budżetowych I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół O Majątek trwały 011 Środki trwałe 013- Pozostałe środki trwałe 014 Zbiory biblioteczne 020 Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. I. Wykaz kont

ZAKŁADOWY PLAN KONT. I. Wykaz kont ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Konta bilansowe I. Wykaz kont Zespół 0 - Majątek trwały 011 - Środki trwałe 013 - Pozostałe środki trwałe 020 - Wartości niematerialne i prawne 030 - Długoterminowe aktywa finansowe

Bardziej szczegółowo

Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej

Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 57/2009 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 września 2009r. Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej KONTO Podstawowe operacje ujmowane na kontach Wn Ma Wn Salda końcowe

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.40.2011 Burmistrza Białej z dnia 14.09.2011 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006r. JEDNOLITY PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY 1. KONTA BILANSOWE. ZESPÓŁ 0 MAJĄTEK TRWAŁY. 011.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Zakładowy plan kont dla projektu pt.: Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29.05.2009 r. 1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka

PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.53.2012 Burmistrza Białej z dnia 19.09.2012 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH: I. Konta

Bardziej szczegółowo

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego Z a k ł a d o w y plan kont Do użytku wewnętrznego 2 Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostki budżetowej 1. operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujmowane są na kontach

Bardziej szczegółowo

Uwagi konta. Umarzane w 100 % w dacie zakupu. 080 Inwestycje Prowadzone oddzielnie dla każdej inwestycji

Uwagi konta. Umarzane w 100 % w dacie zakupu. 080 Inwestycje Prowadzone oddzielnie dla każdej inwestycji Załącznik Nr 2a do Zrządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. I. Wykaz kont dla Urzędu Gminy Numer Nazwa konta Wyszczególnienie Uwagi konta Ewidencja analityczna 1 2 3 4 1.KONTA

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE

PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 11 /2010 Dyrektora Ośrodka SENIOR SENIOR z dnia30 grudnia 2010 roku PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2012 Starosty Rawskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie art.10

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.120.14.2012 Burmistrza Białej z dnia 20.02.2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania

Bardziej szczegółowo

1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały Konta zespołu 0 Majątek trwały służą do ewidencji: 1) rzeczowego majątku trwałego, 2) wartości niematerialnych i prawnych, 3) finansowego majątku trwałego, 4)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4/2009

Zarządzenie nr 4/2009 Zarządzenie nr 4/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie planu kont Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach Plan w załączeniu. Łapy dn. 10 lutego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.120.8.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.120.8.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OR.120.8.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian dotyczących zasad rachunkowości w zakresie ewidencji wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA

PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 46/2010 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30.12.2010 r. PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA 1. KONTA BILANSOWE Zespól O - Majątek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. III. Komentarz do planu kont. Opis kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik nr 3. III. Komentarz do planu kont. Opis kont. 1. Konta bilansowe Załącznik nr 3 III. Komentarz do planu kont. Opis kont 1. Konta bilansowe I. Zespół 0 - "Majątek trwały" Konta zespołu 0 "Majątek trwały" służą do ewidencji: 1) rzeczowego majątku trwałego, 2) wartości

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 18 ZARZĄDZENIE NR 17/14 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 13 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 18 ZARZĄDZENIE NR 17/14 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 13 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 18 ZARZĄDZENIE NR 17/14 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 17/13

Zarządzenie nr 17/13 Zarządzenie nr 17/13 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Wodzisławiu Śląskim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 56/11 w sprawie wprowadzenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 1 A. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (EWIDENCJA SYNTETYCZNA)

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu. Zatwierdzam:

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu. Zatwierdzam: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2012 Dyrektora MOSiR z dnia 25 czerwca 2012 roku ZAKŁADOWY PLAN KONT Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu Zatwierdzam: 1. Określenia użyte w ustaleniach szczegółowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12 / 2012 WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH W ZIELONEJ GÓRZE. z dnia 25 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 12 / 2012 WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH W ZIELONEJ GÓRZE. z dnia 25 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 12 / 2012 WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH W ZIELONEJ GÓRZE z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w Zakładowym planie kont obowiązującym w Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/11 Wójta Gminy Wólka z dnia 18 stycznia 2011 r. Plan kont dla organu I Wykaz kont 1. Konta bilansowe Rachunek budżetu Kredyty bankowe Środki pieniężne w drodze 222 Rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu gminy,

Wykaz kont dla urzędu gminy, Załącznik Nr 2 do Zakładowego planu kont Numer konta Zespół kont Nazwa konta Wykaz kont dla urzędu gminy, Wyszczególnienie Ewidencja analityczna 1 2 3 4 5 0 Majątek trwały 011 Środki trwałe 013 środki

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu starostwa

Wykaz kont dla urzędu starostwa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 11/2012 Starosty Średzkiego z dnia 30 lipca 2012r. Wykaz kont dla urzędu starostwa Numer konta Nazwa konta 011 013 014 015 020 030 071 072 073 080 Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Konto 133 Rachunek budżetu

Konto 133 Rachunek budżetu Załącznik nr d do zarządzenia nr 40/5 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 9 września 05 r. Plan kont do ewidencji wykonania projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łodzi

Zakładowy Plan Kont dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łodzi Załącznik Nr 1 Do Zasad (Polityki) rachunkowości w ZSP Nr 4 w Łodzi Zakładowy Plan Kont dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łodzi 1.Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Ministerstwa Zdrowia dysponenta głównego środków budżetowych części 46 Zdrowie Na

Bardziej szczegółowo

ZASADY ( POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

ZASADY ( POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI S t r o n a 1 G i m n a zjum i m. O j ca L u dwika W rodarczyka w R a dzionkowie 11 99 00 7 -- - 11 99 44 33 ZASADY ( POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Gimnazjum im Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2010-12-31. Numer aktu 232. Kadencja Kadencja 2010-2014

Data utworzenia 2010-12-31. Numer aktu 232. Kadencja Kadencja 2010-2014 ZARZĄDZENIE Nr 232/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice Data utworzenia 2010-12-31

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 10 października 2011 r. Nr 7 ZARZĄDZENIA PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO:

Katowice, dnia 10 października 2011 r. Nr 7 ZARZĄDZENIA PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO: DZIENNIK URZĘDOWY WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 10 października 2011 r. Nr 7 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO: 61 nr 11 z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r.

Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r. Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla jednostki budżetowej - Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetowa wybrane problemy. Prowadząca: Agnieszka Drożdżal

Rachunkowość budżetowa wybrane problemy. Prowadząca: Agnieszka Drożdżal Rachunkowość budżetowa wybrane problemy Prowadząca: Agnieszka Drożdżal Dochody jednostek Ewidencja należności i dochodów a. na podstawie różnych dokumentów: umowy, decyzje przypis Wn 221, Ma 720 odpis

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń gospodarczych

WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń gospodarczych Załącznik nr 1 do Zakładowego Planu Kont Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Zarządzenie nr 948/07 WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń gospodarczych CZĘŚĆ I dotyczy Działu Finansowego

Bardziej szczegółowo

Zasady klasyfikacji operacji gospodarczych ujmowanych na kontach księgi głównej w Oddziałach GDDKiA

Zasady klasyfikacji operacji gospodarczych ujmowanych na kontach księgi głównej w Oddziałach GDDKiA Załącznik nr 6 Zasady klasyfikacji operacji gospodarczych ujmowanych na kontach księgi głównej w Oddziałach GDDKiA A. Konta bilansowe Symbol konta Nazwa konta Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, typowe

Bardziej szczegółowo

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie :

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie : Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-25/08 z dnia 28 lipca 2008 roku. Wprowadzone zmiany w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-46/2006 z dnia 31 października 2006

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 14/2012. z dnia 02.07.2012r. Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Kielcach

ZARZĄDZENIE nr 14/2012. z dnia 02.07.2012r. Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Kielcach ZARZĄDZENIE nr 14/2012 z dnia 02.07.2012r Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Kielcach zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji i przyjętych zasad rachunkowości w Wojewódzkim Inspektoracie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZYJĘTYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI I PLANU KONT. Do wyodrębnienia ewidencji księgowej dla realizacji projektu Pliszka w Pliszczynie.

DOKUMENTACJA PRZYJĘTYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI I PLANU KONT. Do wyodrębnienia ewidencji księgowej dla realizacji projektu Pliszka w Pliszczynie. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53/13 Wójta Gminy Wólka z dnia 12 września 2013 r. PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYKAZ KONT dla Projektu: Pliszka w Pliszczynie w ramach projektu nr: POKL.09.01.01-06-023/13-00.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r.

Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r. Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie: zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny

Wykaz kont dla Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny Numer konta Załącznik nr 3a Do Zarządzenia nr 0151/126/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny z dnia 08 sierpnia 2008 roku Wykaz kont dla Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny Zespół

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W OLECKU. Zespół 1 Środki pieniężne i rachunki bankowe. Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

PLAN KONT DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W OLECKU. Zespół 1 Środki pieniężne i rachunki bankowe. Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie Załącznik Nr 2 do Zarządzenia wewnętrznego Nr 50/08 Burmistrza Olecka z dnia 14 sierpnia 2008 r. PLAN KONT DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W OLECKU I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały 011 -

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego Nr 50/08 Burmistrza Olecka z dnia 14 sierpnia 2008 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r.

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) dla budżetu Miasta Zduńska Wola. Zasady klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Janikowie

Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Janikowie Załącznik Nr 2 Zakładowy Plan Kont Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Janikowie Wykaz kont syntetycznych Konta bilansowe Zespół 0 - Majątek trwały 011 Środki trwałe 013 Pozostałe środki trwałe 020 Wartości

Bardziej szczegółowo

Ewidencja szczegółowa do konta 130-1 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego dochodów budŝetu z zadań własnych gminy.

Ewidencja szczegółowa do konta 130-1 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego dochodów budŝetu z zadań własnych gminy. Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GM + PW Konto słuŝy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasie jednostki z tytułu dochodów z zadań własnych gminy ( GM gmina + PW - powiat). Na

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY

WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY Załącznik Nr 1 do Zakładowego Planu Kont WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty bankowe 135 - Rachunek środków na niewygasające wydatki 140 - Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasta Kalisza Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE. Konta bilansowe. Zespół 0 Majątek trwały

PLAN KONT DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE. Konta bilansowe. Zespół 0 Majątek trwały Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2012 z dnia 18 czerwca 2012 Dyrektora MOPR wtoruniu PLAN KONT DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały 011 - Środki trwałe 011/0-011/999

Bardziej szczegółowo

u s t a l a m, co następuje:

u s t a l a m, co następuje: PISMO OKÓLNE Nr 12/2008 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 24 listopada 2008 roku zmieniające Pismo Okólne Nr 18/2002 w sprawie przyjętych zasad /polityki rachunkowości. Na podstawie art. 10 ust.2

Bardziej szczegółowo

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok.

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/11 Burmistrza Drezdenka z dnia 03 stycznia 2011 roku Zasady wyodrębnienia ksiąg rachunkowych dla projektów realizowanych z udziałem środków pomocowych z Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBNICY KASZUBSKIEJ

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBNICY KASZUBSKIEJ Załącznik do zarządzenia Nr 7 /2010 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej z dnia 31.12.2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont BIBLIOTEKA INFORLEX JAN CHARYTONIUK Typowe zapisy strony i kont Spis treści Typowe zapisy strony i kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych 1. Typowe zapisy strony i kont bilansowych...

Bardziej szczegółowo

Opis kont pozabilansowych

Opis kont pozabilansowych Opis kont pozabilansowych Na kontach pozabilansowych ewidencjonowane są dane dotyczące: płatności ze środków europejskich, planów finansowych wydatków, zaangażowania poszczególnych rodzajów środków. Konta

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 maja 2012 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY JEMIELNICA. I.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 maja 2012 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY JEMIELNICA. I. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 maja 2012 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY JEMIELNICA I. Konta bilansowe 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 135 - Rachunek środków

Bardziej szczegółowo

Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP

Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP Konto słuŝy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasie jednostki budŝetowej (GP - gmina + powiat ). Na stronie Wn ujmuje się wpływy gotówki z

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr ~~./2009 Dyrektora Sadu Okregowegow Warszawie. ~ k. ,\ 1 ",.., CA.,{?~) oujv. z dnia Q... ;.\M~ :3

Zarzadzenie Nr ~~./2009 Dyrektora Sadu Okregowegow Warszawie. ~ k. ,\ 1 ,.., CA.,{?~) oujv. z dnia Q... ;.\M~ :3 Zarzadzenie Nr ~~./2009 Dyrektora Sadu Okregowegow Warszawie ~ k,\ 1 ",.., CA.,{?~) oujv z dnia Q... ;.\M~ :3 w sprawie wprowadzenia zakladowego planu kont dla Sadu Okregowego w Warszawie I I Na mocy ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 142 /2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 31 grudnia 2008 r.

Zarządzenie Nr 142 /2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 31 grudnia 2008 r. 142/2008 w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 53/12 W ÓJTA GMINY OLEŚNICA z dnia 31 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 53/12 W ÓJTA GMINY OLEŚNICA z dnia 31 lipca 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 53/12 W ÓJTA GMINY OLEŚNICA z dnia 31 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie Nr 183/10 w sprawie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr 19.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 listopada 2011 rok DOTYCZY REALIZACJI PROJEKTU:

Zarządzenie wewnętrzne Nr 19.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 listopada 2011 rok DOTYCZY REALIZACJI PROJEKTU: Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę oraz ze środków Budżetu Państwa Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Polityka rachunkowości Publicznej Szkoły Podstawowej w Kórnicy

Polityka rachunkowości Publicznej Szkoły Podstawowej w Kórnicy Polityka rachunkowości Publicznej Szkoły Podstawowej w Kórnicy Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości opracowana została na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, a w szczególności na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla organu podatkowego Miasta Kalisza. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 10 249 Poz. 37 ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

Dziennik Urzêdowy Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 10 249 Poz. 37 ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 10 249 Poz. 37 Za³¹cznik nr 2 ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ 1. 1. Zakładowy plan kont dla KGSG określa zasady grupowania operacji gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Schematy ewidencji. Wybrane przykłady stosowane w księgowości Urzędu i Budżetu

Schematy ewidencji. Wybrane przykłady stosowane w księgowości Urzędu i Budżetu Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 5/2015 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 14 stycznia 2015 roku Schematy ewidencji Wybrane przykłady stosowane w księgowości Urzędu i Budżetu 1. Schemat ewidencji dochodów

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

ZAKŁADOWY PLAN KONT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZAKŁADOWY PLAN KONT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 27/2012 Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 29 czerwca 2012 roku Konto Syntetyczne 3 miejsca Nazwa Konta KONTA BILANSOWE

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3. I. Wykaz kont

Załącznik Nr 3. I. Wykaz kont Załącznik Nr 3 I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół 0 - jątek trwały 011 - Środki trwałe 013 - Pozostałe środki trwałe 014 - Zbiory biblioteczne 015 - Mienie zlikwidowanych jednostek 016 - Dobra kultury

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów...

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... IX XI XIII CZĘŚĆ 1. KSIĘGOWANIA W UKŁADZIE BILANSOWYM... 1 Rozdział I. Aktywa trwałe Marianna Sobolewska... 3 1. Wyjaśnienie pojęć... 3 2. Wycena aktywów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/W/127/2009 Wójta Gminy Łyski z dnia 01 września 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/W/127/2009 Wójta Gminy Łyski z dnia 01 września 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 0151/W/127/2009 Wójta Gminy Łyski z dnia 01 września 2009 r. w sprawie: polityki rachunkowości dla Projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. Podstawę

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ URZĘDU GMINY JEMIELNICY

PLAN KONT DLA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ URZĘDU GMINY JEMIELNICY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 104/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 maja 2012 r. PLAN KONT DLA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ URZĘDU GMINY JEMIELNICY I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały

Bardziej szczegółowo

Zasady ogólne. Plan kont dla jednostki budŝetowej Starostwa Powiatowego w Lublinie projekt Twój sukces w Twoich rękach : 1. Wykaz kont syntetycznych.

Zasady ogólne. Plan kont dla jednostki budŝetowej Starostwa Powiatowego w Lublinie projekt Twój sukces w Twoich rękach : 1. Wykaz kont syntetycznych. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 190/10 Starosty Lubelskiego z dnia 4 lutego 2010r. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w Starostwie Powiatowym w Lublinie na potrzeby realizacji Projektu: Twój sukces

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 213/05 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 grudnia 2005 roku

Zarządzenie Nr 213/05 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 grudnia 2005 roku Zarządzenie Nr 213/05 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta Otwocka. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6 WYKAZ KONT POZABILANSOWYCH DLA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POWIAT KOSZALIŃSKI

Załącznik Nr 6 WYKAZ KONT POZABILANSOWYCH DLA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POWIAT KOSZALIŃSKI Załącznik Nr 6 WYKAZ KONT POZABILANSOWYCH DLA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POWIAT KOSZALIŃSKI Wykaz kont pozabilansowych księgi głównej i zasad prowadzenia ewidencji analitycznej Nr konta Nazwa konta

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZYJĘTYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI I PLANU KONT

DOKUMENTACJA PRZYJĘTYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI I PLANU KONT Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 8.14 Wójta Gminy Wólka z dnia 11 lutego 2014 r. PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYKAZ KONT dla Projektu: Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r.

Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r. - KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY.. * * *.* Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r. w sprawie zasad rachunkowości dla

Bardziej szczegółowo

Za r z ą d z e n i e N r 191/2016 B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a z dnia 10 lutego 2016 roku

Za r z ą d z e n i e N r 191/2016 B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a z dnia 10 lutego 2016 roku Za r z ą d z e n i e N r 191/2016 B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie : zmiany zarządzenia Nr 186/2012 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT STOWARZYSZENIA WZÓR ZAKŁADOWY PLAN KONT FUNDACJI - WZÓR

ZAKŁADOWY PLAN KONT STOWARZYSZENIA WZÓR ZAKŁADOWY PLAN KONT FUNDACJI - WZÓR Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu z dnia. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości ZAKŁADOWY PLAN KONT STOWARZYSZENIA WZÓR ZAKŁADOWY PLAN KONT FUNDACJI - WZÓR Wzór dostarczony przez firmę: LH Software

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/43/2012 WÓJTA GMINY TARNÓW z dnia 30 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/43/2012 WÓJTA GMINY TARNÓW z dnia 30 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr VI/43/2012 WÓJTA GMINY TARNÓW z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie: Zakładowego Planu Kont oraz zasad rachunkowości ( polityki rachunkowości ) w Urzędzie Gminy Tarnów Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont Gminy i Miasta Bogatynia

Zakładowy Plan Kont Gminy i Miasta Bogatynia Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 96/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 30.09 2005 r. Zakładowy Plan Kont Gminy i Miasta Bogatynia 1 Ustala się plan kont dla budżetu Gminy wg którego Urząd

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r.

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r. Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r. I. ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH Zakładowy plan kont obowiązujący w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA I. W S T Ę P 1. Zakładowy Plan Kont dla dochodów Skarbu Państwa realizowanych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 372/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina Z dnia 28 września 2005 roku I. ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

Bardziej szczegółowo

W części: KSIĘGI RACHUNKOWE w 1 ust. 2 pkt 1 dodaje się dziennik: - G inne opłaty, 2. Opis funkcjonowania kont 221, 226 i 720 otrzymuje brzmienie:

W części: KSIĘGI RACHUNKOWE w 1 ust. 2 pkt 1 dodaje się dziennik: - G inne opłaty, 2. Opis funkcjonowania kont 221, 226 i 720 otrzymuje brzmienie: W części: KSIĘGI RACHUNKOWE w 1 ust. 2 pkt 1 dodaje się dziennik: - G inne opłaty, 2. 1. Opis funkcjonowania kont 221, 226 i 720 otrzymuje brzmienie: Konto 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkoły Specjalnego

w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkoły Specjalnego Zarządzenie Nr 48/2013 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkoły Specjalnego

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTKA BUDŻETOWA

REJESTR ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTKA BUDŻETOWA Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 92/2014 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 31 grudnia 2014 r. REJESTR ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTKA BUDŻETOWA Konta bilansowe 135 Rachunek środków

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT

EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr F/132/2010 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 21 września 2010 r. EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT Konto 011 - Środki trwałe Do środków trwałych zalicza się stanowiące własność

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma Załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia 07.06.2007 OR-0151/245/2007 WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN Lp. Opis operacji gospodarczej -

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI Załącznik nr 6 do Zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia07.08.2007 OR-0151/245/2007 WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI jednostka budżetowa Urząd Miasta Lp. Opis

Bardziej szczegółowo

Zespół 8 Fundusze, rezerwy i wynik finansowy

Zespół 8 Fundusze, rezerwy i wynik finansowy Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 32/13 Wójta Gminy Wólka z dnia 24 maja 2013 r. PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYKAZ KONT dla projektu pn.: Energia słoneczna partnerem gmin Wólka, Rybczewice, Ludwin,

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 107/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 7 listopada 2013r.

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 107/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 7 listopada 2013r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 107/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 7 listopada 2013r. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 2 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 2 lipca 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 6/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie wykazu kont księgi głównej, przyjętych zasad klasyfikacji zdarzeń oraz metod wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lipca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 128 10702 Poz. 861 861 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A ZAKŁADOWY PLAN KONT. w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Przedszkola

I N S T R U K C J A ZAKŁADOWY PLAN KONT. w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Przedszkola Załącznik nr 2 Do Zarządzenia Nr 1/2011 Dyrektora ZEASiP w Grębocicach I N S T R U K C J A ZAKŁADOWY PLAN KONT w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Przedszkola w Grębocicach Grębocice 03.01.2011r.

Bardziej szczegółowo

2. Wykaz kont syntetycznych. Symbol Nazwa konta, przyjęte zasady księgowania operacji gospodarczych, sposób

2. Wykaz kont syntetycznych. Symbol Nazwa konta, przyjęte zasady księgowania operacji gospodarczych, sposób 2. Wykaz kont syntetycznych Symbol Nazwa konta, przyjęte zasady księgowania operacji gospodarczych, sposób konta wyceny 1 2 011 Środki trwałe Konto przeznaczone jest do ewidencji stanu oraz zwiększeń i

Bardziej szczegółowo