Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI / 8 /09 Zarządu Związku Międzygminnego z dnia 28 maja 2009 r. Plan kont Związku Międzygminnego Bóbr I. WYKAZ KONT. 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały Środki trwałe 013 Pozostałe środki trwałe 020 Wartości niematerialne i prawne 021 Pozostałe wartości niematerialne i prawne 071 Umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości niematerialnych i pranych 080 Inwestycje (środki trwałe w budowie) Zespół 1 Środki pieniężne i rachunki bankowe Rachunek bieżący jednostki Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne Zespół 2 Rozrachunki i roszczenia Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych 225 Rozrachunki z budżetami 229 Pozostałe rozrachunki publiczno prawne 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Pozostałe rozrachunki z pracownikami 240 Pozostałe rozrachunki 290 Odpisy aktualizujące należności Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie 400 Koszty według rodzajów 401 Amortyzacja

2 Zespół 7 - Przychody i koszty ich uzyskania Przychody i koszty finansowe Pozostałe przychody i koszty 761 Pokrycie amortyzacji 2 Zespół 8 - Fundusze, rezerwy i wynik finansowy 800 Fundusz związku 810 Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje 860 Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy 2. Konta pozabilansowe 980 Plan finansowy wydatków budżetowych 981 Plan finansowy niewygasajacych wydatków 998 Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego 999 Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat.

3 II. Opis kont oraz zasady ich funkcjonowania 3 1) Środki trwałe Konto - Środki trwałe służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych związanych z wykonywaną działalnością jednostki, które są umarzane stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych albo stawek określonych przez dysponenta części budżetowej lub zarząd jednostki oraz gruntów i prawa użytkowania wieczystego. Do środków trwałych ujmowanych na koncie zalicza się również Inwestycje (ulepszenia) w obcych środkach trwałych. Na stronie Wn konta ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu i wartości początkowej środków trwałych, z wyjątkiem umorzenia środków trwałych, które ujmuje się na koncie 071. Konto może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków trwałych w wartości początkowej. Typowe zapisy na stronie WN konta Typowe zapisy na stronie MA konta 1.Przyjęcie do używania środków trwałych z inwestycji oraz ulepszenie 2.Przyjęcie środków trwałych z zakupu niewymagających montażu sfinansow. wydatkami majątkowymi Dotychczasowe umorzenie likwidowanych, sprzedawanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych 2. Nie umorzona wartość środków Nieodpłatne otrzymanie środków trwałych w wartości: - dotychczasowego umorzenia - nie umorzonej trwałych, rozchodowanych z tytułu likwidacji, sprzedaży i nieodpłatnego przekazania 3. Ujawnione w trakcie inwentaryzacji 4. Ujawnione podczas inwentaryzacji niedobory i szkody w środkach nadwyżki środków trwałych 240 trwałych w wartości : - dotychczasowego umorzenia nie umorzonej 240 Ewidencja analityczna do konta jest prowadzona w: -księga inwentarzowych środków trwałych -tabelach amortyzacyjnych Ewidencja szczegółowa pozwala na ustalenie osób którym powierzono środki trwałe 2) Konto 013 Pozostałe środki trwałe Konto 013 Pozostałe środki trwałe służy do ewidencji zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej pozostałych środków trwałych nie objętych ewidencją na kontach. Pozostałe środki trwałe w dniu wydania do użytkowania na potrzeby działalności związku, podlegający całkowitemu umorzeniu. Konto 013 wykazuje tylko saldo Wn, które określa stan i wartość brutto pozostałych środków trwałych

4 4 Typowe zapisy na stronie WN konta 013 Typowe zapisy na stronie MA konta Zakup pozostałych środków trwałych 2. Nieodpłatne otrzymanie pozostałych środków trwałych 3. Ujawnione podczas inwentaryzacji nadwyżki pozostałych środków trwałych Zużycie, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie pozostałych środków trwałych 2. Ujawnione w trakcie inwentaryzacji niedobory i szkody w pozostałych środkach trwałych Ewidencja analityczna do konta 013 jest prowadzona w księga inwentarzowych pozostałych środków trwałych Ewidencja szczegółowa pozwala na ustalenie osób którym powierzono środki trwałe 3) Konto 020 Wartości niematerialne i prawne Konto 020 Wartości niematerialne i prawne służy do ewidencji stanu zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych nabytych przez związek o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok. Wszystkie zwiększenia księguje się po stronie Wn konta 020, a zmniejszenia po stronie Ma. Konto 020 wykazuje saldo Wn, oznaczające stan wartości niematerialnych i prawnych w wartości początkowej. Typowe zapisy na stronie WN konta 020 Typowe zapisy na stronie MA konta Zużycie, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie wartości niematerialnych i prawnych - dotychczasowego umorzenia nie umorzonej Zakup wartości niematerialnych i prawnych 2. Nieodpłatne otrzymanie wartości niematerialnych i prawnych w wartości - dotychczasowego umorzenia - nie umorzonej Ewidencja analityczna do konta 020 jest prowadzona w: -księga inwentarzowych pozostałych wartości niematerialnych i prawnych -tabelach amortyzacyjnych Ewidencja szczegółowa pozwala na ustalenie osób którym powierzono wartości niematerialne i prawne

5 5 4) Konto 021 Wartości niematerialne i prawne Konto 021 Pozostałe wartości niematerialne i prawne służy do ewidencji stanu zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych nabytych przez związek o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok. Wszystkie zwiększenia księguje się po stronie Wn konta 020, a zmniejszenia po stronie Ma. Konto 021 wykazuje saldo Wn, oznaczające stan wartości niematerialnych i prawnych w wartości początkowej. Typowe zapisy na stronie WN konta 021 Typowe zapisy na stronie MA konta Zakup wartości niematerialnych i prawnych 2. Nieodpłatne otrzymanie wartości niematerialnych i prawnych Zużycie, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie wartości niematerialnych i prawnych Ewidencja analityczna do konta 020 jest prowadzona w księga inwentarzowych pozostałych wartości niematerialnych i prawnych Ewidencja szczegółowa pozwala na ustalenie osób którym powierzono wartości niematerialne i prawne 5) Konto 071 Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Konto 071 Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu wg stawek amortyzacji określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych Odpisy umorzeniowe dokonywane są w korespondencji z kontem 401 Konto 071 po stronie Wn przyjmuje zmniejszenia, natomiast strona Ma tego konta zapisuje się zwiększenia. Konto to wykazuje saldo Ma, które wyraża stan umorzeń wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Typowe zapisy na stronie WN konta 071 Typowe zapisy na stronie MA konta Dotychczasowe umorzenie nieodpłatne otrzymanych - środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych Bieżące odpisy amortyzacyjne Dotychczasowe umorzenie likwidowanych, sprzedawanych i nieodpłatnie przekazanych: - środków trwałych -wartości niematerialnych i prawnych 2. Dotychczasowe umorzenie ujawniony w trakcie inwentaryzacji niedoborów i szkód w - środkach trwałych - wartościach niematerialnych i prawnych

6 6 Ewidencja szczegółowa do konta 071 prowadzona jest w sposób pozwalający ustalić faktyczne umorzenie poszczególnych środków trwałych stosując taki sam podział jak na koncie i 020 w tabelach amortyzacyjnych. 6) Konto 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych i pozostałych wartości niematerialnych i prawnych Konto 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych i pozostałych wartości niematerialnych i prawnych służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu jednorazowo w pełnej wartości, w miesiącu wydania ich do użytkowania. Konto 072 po stronie Wn przyjmuje zmniejszenia, natomiast strona Ma tego konta zapisuje się zwiększenia. Konto to wykazuje saldo Ma, które wyraża stan umorzeń wartości pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych. Typowe zapisy na stronie WN konta 072 Typowe zapisy na stronie MA konta Dotychczasowe umorzenie nieodpłatne otrzymanych - pozostałych środków trwałych pozostałych wartości niematerialnych i prawnych 2. Odpisy umorzeniowe naliczone od ujawnionych podczas inwentaryzacji nadwyżek pozostałych środków trwałych i pozostałych wartościach niematerialnych i prawnych 1. Odpisy dotychczasowego umorzenia z tytułu likwidacji, sprzedaży i nieodpłatnego przekazania: - pozostałych środków trwałych -pozostałych wartości niematerialnych i prawnych 2. Odpisy dotychczasowego umorzenia ujawnionych w trakcie inwentaryzacji niedoborów i szkód w - pozostałych środkach trwałych - pozostałych wartościach niematerialnych i prawnych Ewidencja szczegółowa do konta 072 prowadzona jest w sposób pozwalający ustalić umorzenie pozostałych środków trwałych i pozostałych wartości niematerialnych i prawnych. 7) Konto 080 Inwestycje (środki trwałe w budowie) Konto 080 inwestycje (środki trwałe w budowie) służy do ewidencji kosztów inwestycji rozpoczętych oraz rozliczenia kosztów inwestycji na uzyskane efekty. Konto 080 wykazuje saldo Wn oznaczające koszt inwestycji nie zakończonych na dany moment. Typowe zapisy na stronie WN konta 080 Typowe zapisy na stronie MA konta 080

7 7 1. Zakup robót i usług oraz pozostałe wydatki związane z realizacją inwestycji Wartość uzyskanych efektów w postaci: -środków trwałych -pozostałych środków trwałych -wartości niematerialnych i prawnych -pozostałych wartości niematerialnych i prawnych Ewidencja szczegółowa prowadzona jest w sposób umożliwiający ustalenie kosztów oraz wartości każdego zadania inwestycyjnego z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej 8) Konto Rachunek bieżący jednostki Konto Rachunek bieżący jednostki służy do ewidencji stanu środków budżetowych oraz obrotów na rachunku bankowym jednostki budżetowej z tytułu wydatków i dochodów (wpływów) budżetowych objętych planem finansowym. Zapisy na koncie są dokonywane na podstawie wyciągów bankowych, w związku z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów między jednostką a bankiem.na koncie obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co oznacza, że do błędnych zapisów, zwrotów nadpłat, korekt wprowadza się dodatkowo techniczny zapis ujemny. Saldo konta w zakresie zrealizowanych wydatków podlega okresowemu przeksięgowaniu na podstawie sprawozdań budżetowych na stronę Ma konta 800, a w zakresie dochodów - na stronę Wn konta 800. Typowe zapisy na stronie WN konta Typowe zapisy na stronie MA konta 1. Wpływ środków budżetowych Konta zespołu 2 1. Zapłata zobowiązań ujętych na konach rozrachunkowych Konta zespołu 2 Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według podziałek klasyfikacji budżetowej tj. działy, rozdziały i paragrafy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na subkontach dochodów i wydatków budżetowych 9) Konto 140 Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne Konto 140 Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne służy do ewidencji krótkoterminowych papierów wartościowych nabytych w celu odsprzedaży i innych środków pieniężnych ( w tym czeków i weksli obcych) Na koncie tym ujmuje się również środki pieniężne w drodze. Konto 140 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych Typowe zapisy na stronie WN konta 140 Typowe zapisy na stronie MA konta 140

8 8 1. Otrzymanie czeku, przyjęcie weksla 140 Konta zespołu 2 1.Realizacja czeku przez bank 2.Wykup weksla przez dłużnika 3. Wpływ środków pieniężnych w drodze Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według rodzajów poszczególnych składników krótkoterminowych papierów wartościowych 10) Konto Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami Konto Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami służy do ewidencji rozrachunków i roszczeń krajowych i zagranicznych z tytułu robót i usług w tym również zaliczek na poczet dostaw robót. Konto to może mieć dwa salda, a mianowicie, saldo Wn określające stan należności, a saldo Ma stan zobowiązań. Nie ujmuje się na koncie należności z tytułu dochodów budżetowych. Typowe zapisy na stronie WN konta Typowe zapisy na stronie MA konta 1. Należności z tytułu dostaw i usług dotyczących działalności bieżącej 2. Należności z tytułu odsetek 3. Zapłata zobowiązań za dostawy i usług 4. Odpisanie zobowiązań umorzonych i przedawnionych, związanych z działalnością: -operacyjną -finansową 1.Zobowiązania z tytułu dostaw i usług dotyczących inwestycji 2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług dotyczących działalności bieżącej 3.Zobowiązania z tytułu odsetek 4.Zobowiązania z tytułu kar i odszkodowań 5. Wpływ na rachunek bankowy należności o odbiorców 6. Rozliczenie należności czekiem 7. Odpisanie należności umorzonych i przedawnionych, na które: -utworzono odpis aktualizujący -nie utworzono odpisu aktualizując Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według kontrahentów oraz w układzie pozwalającym na sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych 11) Konto 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych Konto 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych służy do ewidencji należności od gmin członkowskich Typowe zapisy na stronie WN konta 221 Typowe zapisy na stronie MA konta Przypisane należności od gmin Wpłaty gmin członkowskich 221 członkowskich

9 9 Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według dłużników w układzie pozwalającym na sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych 12) Konto 225 Rozrachunki z budżetami Konto 225 Rozrachunki z budżetami służy do ewidencji rozrachunków z budżetami z tytułu podatków. Konto to może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności d budżetów, a saldo Ma stan zobowiązań wobec budżetów. Typowe zapisy na stronie WN konta 225 Typowe zapisy na stronie MA konta Zapłata zobowiązań wobec Naliczenie podatku dochodowego budżetów z tytułu podatków od osób fizycznych Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według tytułów poszczególnych budżetów 13) Konto 229 Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne Konto 229 Pozostałe rozrachunki z publiczno-prawne służy do ewidencji rozrachunków innych niż z budżetami a w szczególności z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Konto to może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, natomiast saldo Ma stan zobowiązań wobec ZUS-u. Typowe zapisy na stronie WN konta 229 Typowe zapisy na stronie MA konta Zapłata zobowiązań wobec ZUS 2. Naliczone zasiłki chorobowe Naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne należnych od pracowników 2.Naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i FP należnych od pracodawcy Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według tytułów poszczególnych budżetów 14) Konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami i innymi osobami fizycznymi z tytułu wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych zaliczonych do wynagrodzeń. Konto 231 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności od pracowników np. z tytułu wypłaconych zaliczek na wynagrodzenia, nadpłaty wynagrodzeń itp. Saldo Ma oznacza stan zobowiązań z tytułu naliczonych, a nie wypłaconych wynagrodzeń..

10 10 Typowe zapisy na stronie WN konta 231 Typowe zapisy na stronie MA konta Naliczenie wynagrodzeń Naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne należnych od pracowników 3.Naliczenie zaliczki na podatek doch od osób fizycznych 1.Wypłata wynagrodzeń i zaliczek na poczet wynagrodzeń 2. Potrącenia w liście płac: -składek na bezp. społecz. i zdrow. -zaliczki na podat. doch.od osób fizycz. -inne Ewidencja szczegółowa prowadzona jest na imiennych kartach wynagrodzeń, w sposób umożliwiający ustalenie podstawy do naliczenia zasiłków, emerytur, rent oraz podatków obciążających pracowników, 15) Konto Pozostałe rozrachunki z pracownikami Konto Pozostałe rozrachunki z pracownikami służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami z innych tytułów niż wynagrodzenia. Konto 231 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności od pracowników np. z tytułu wypłaconych zaliczek itp. Typowe zapisy na stronie WN konta Typowe zapisy na stronie MA konta Wypłata zaliczek do rozliczenia 2. Należności z tytułu niedoborów 1.Rozliczenie zaliczki pobranej przez pracownika 2. Potrącenia w liście płac 3.Zwrot zaliczki przez pracownika 4. Spłata przez pracownika należności z tytułu niedoborów Ewidencja szczegółowa prowadzona jest dla poszczególnych tytułów i dla poszczególnych pracowników. 16) Konto 240 Pozostałe rozrachunki Konto 240 Pozostałe rozrachunki służy do ewidencji rozrachunków nieobjętych ewidencją na kontach -, głównie do rozliczenia niedoborów, skód i nadwyżek Konto to może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma stan zobowiązań.. Typowe zapisy na stronie WN konta 240 Typowe zapisy na stronie MA konta

11 11 1.Wypłata zaliczek do rozliczenia 2. Należności z tytułu niedoborów Rozliczenie zaliczki pobranej przez pracownika 2. Potrącenia w liście płac 3.Zwrot zaliczki przez pracownika 4. Spłata przez pracownika należności z tytułu niedoborów Ewidencja szczegółowa prowadzona jest w taki sposób aby można było ustalić rozrachunki i roszczenia według tytułów i osób. 17) Konto 290 Odpisy aktualizujące należności Konto 290-Odpisy aktualizujące należności służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności wątpliwe i nie wpłaconych a przypisanych odsetek od należności. Typowe zapisy na stronie WN konta 290 Typowe zapisy na stronie MA konta Odpis aktualizujący należność dotyczącą: -działalności operacyjnej działalności finansowej Odpis aktualizujący odsetki przypisane a nie zapłacone Zmniejsenie odpisu aktualizującego na skutek zapłaty należności dotyczącej -działalności operacyjnej -działalności finansowej 2. Zmniejszenie odpisu aktualizującego na skutek zapłaty odsetek 3. Zmniejszenie odpisu aktualizującego w związku z umorzeniem lub odpisaniem należności przedawnionych Konta zespołu 2 Ewidencja szczegółowa prowadzona jest w według poszczególnych tytułów i kontrahentów 18) Konto 400 Koszty według rodzajów Konto 400-Koszty według rodzajów służy do ewidencji kosztów prostych według rodzajów. Nie księguje się na tych kontach pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych oraz strat nadzwyczajnych. Konto 400 w ciągu roku wykazuje saldo Wn określające poniesione koszty za dany okres. Na koniec roku obroty konta 400 przenosi się na konto Typowe zapisy na stronie WN konta 400 Typowe zapisy na stronie MA konta 400

12 12 1.Odpisy umorzeniowe pozostałych środków trwałych i pozostałych wartości niematerialnych i prawnych 2. Usługi obce, energia, materiały dotyczące działalności operacyjnej 3. Wynagrodzenia 4. Świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzeń, delegacje 5. Składki na ubezpieczenia społeczne i FP należne od pracodawcy Przeniesienie rocznej sumy kosztów Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na subkontach dochodów i wydatków budżetowych 19) Konto 401 Amortyzacja Konto 400-Koszty według rodzajów służy do ewidencji kosztów amortyzacji od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonywane są odpisy umorzeniowe według obowiązujących stawek amortyzacji. Konto 401 w ciągu roku wykazuje saldo Wn wyrażające wysokość poniesionych kosztów amortyzacji. Na koniec roku obroty konta 401 przenosi się na konto 860. Typowe zapisy na stronie WN konta 401 Typowe zapisy na stronie MA konta Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Korekty zmniejszające naliczon amortyzację 1. Przeniesienie rocznej sumy kosztów Ewidencji analitycznej nie prowadzi się 20) Konto Przychody i koszty finansowe Konto -Przychody i koszty finansowe służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych oraz przychodów z operacji finansowych i koszty tych operacji.. Na koncie tym ujmuje się również pozyskane środki na inwestycje z innych źródeł. Konto to na koniec roku nie wykazuje salda, ponieważ obroty przenosi się na konto 860. Typowe zapisy na stronie WN konta Typowe zapisy na stronie MA konta

13 13 1.Sprzedaż udziałów wg ceny nabycia 2.Zobowiązania z tytułu odsetek 3. Odpis aktualizujący należność dotyczącą działalności finansowej 4. Odpis aktualizujący odsetki przypisane a nie zapłacone 5. Przeniesienie rocznej sumy przychodów Przypisy z tytułu dochodów budżetowych-składki członkowskie 1.Należności z tytułu odsetek 2. Odpisanie zobowiązań umorzonych i przedawnionych, związanych z działalnością finansową 3.Zmniejsenie odpisu aktualizującego na skutek zapłaty należności dotyczącej działalności finansowej 4. Przeniesienie rocznej sumy kosztów Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według podziałek klasyfikacji budżetowej tj. działy, rozdziały i paragrafy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na subkontach dochodów i wydatków budżetowych oraz według potrzeb sprawozdawczości 21) Konto Pozostałe przychody i koszty Konto - Pozostałe przychody i koszty służy do ewidencji przychodów i kosztów niezwiązanych bezpośrednio ze zwykłą działalnością jednostki, w tym wszelkich innych przychodów nie podlegających ewidencji na koncie. Konto to na koniec roku nie wykazuje salda, ponieważ obroty przenosi się na konto 860. Typowe zapisy na stronie WN konta Typowe zapisy na stronie MA konta 1. Zobowiązania z tytułu kar i odszkodowań 2. Odpisanie należności umorzonych i przedawnionych, na które nie utworzono odpisu aktualizującego 3. Odpis aktualizujący należność dotyczącą działalności operacyjnej Należności z tytułu dostaw i usług dotyczących działalności bieżącej 2. Odpisanie zobowiązań umorzonych i przedawnionych, związanych z działalnością operacyjną 3.. Przypisane należności od gmin członkowskich 4. Zmniejszenie odpisu aktualizując. na skutek zapłaty należności dotycz. działalności operacyjnej Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według podziałek klasyfikacji budżetowej tj. działy, rozdziały i paragrafy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na subkontach dochodów i wydatków budżetowych oraz według potrzeb sprawozdawczości 22) Konto 761 Pokrycie amortyzacji Konto 761- Pokrycie amortyzacji służy do ewidencji amortyzacji ujęte na koncie 401. Konto to na koniec roku nie wykazuje salda, ponieważ obroty przenosi się na konto 860. Typowe zapisy na stronie WN konta 761 Typowe zapisy na stronie MA konta 761

14 14 1. Przeniesienie na koniec roku salda Równowartość amortyzacji ujętej konta na koncie 401 Ewidencji analitycznej nie prowadzi się 23) Konto 800 fundusz jednostki Konto 800-Fundusz jednostki służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian. Konto 800 na koniec roku wykazuje saldo Ma, oznaczające stan funduszu związku. Typowe zapisy na stronie WN konta 800 Typowe zapisy na stronie MA konta Przeksięgowanie ujemnego wyniku finansowego z roku ubiegłego pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego 2.Pokrycie amortyzacji 3. Nie umorzona wartość środków Przeksięgowanie dodatniego wyniku finansowego z roku ubiegłego pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego 2.Nieodpłatne otrzymanie środków trwałych w wartości nie umorzonej trwałych, rozchodowanych z tytułu 3. Nieodpłatne otrzymanie wartości likwidacji, sprzedaży i nieodpłatnego niematerialnych i prawnych w przekazania wartości nie umorzonej 4. Zużycie, sprzedaż, nieodpłatne Przeksięgowaniu na podstawie 800 przekazanie wartości niematerialnych sprawozdań budżetowych i prawnych w wartości nie umorzonej zrealizowanych wydatków 5. Przeksięgowaniu na podstawie Równowartość dokonanych sprawozdań budżetowych wydatków na inwestycje zrealizowanych dochodów 6. Przeksięgowanie w końcu roku obrotowego równowartości dokonanych wydatków na inwestycje Ewidencję analityczną prowadzi się według tytułów zwiększeń i zmniejszeń funduszu i aktywów trwałych i obrotowych 24) Konto 810 Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje Konto 810- Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje służy do ewidencji równowartości dokonanych wydatków na inwestycje(środki trwałe w budowie) Na koniec roku konto 810 nie wykazuje salda Typowe zapisy na stronie WN konta 810 Typowe zapisy na stronie MA konta 810

15 1. Równowartość wydatków dokonanych na sfinansowanie inwestycji Przeksięgowanie w końcu roku obrotowego salda konta Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według podziałek klasyfikacji budżetowej tj. działy, rozdziały i paragrafy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na subkontach dochodów i wydatków budżetowych 25) Konto 860 Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy Konto 860- Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy służy do ustalania wyniku finansowego oraz bieżącej ewidencji strat i zysków nadzwyczajnych. Saldo konta wyraża na koniec roku wynik finansowy dodatni po stronie Ma, natomiast ujemny po stronie Wn. Typowe zapisy na stronie WN konta 860 Typowe zapisy na stronie MA konta Przeniesienie rocznej sumy przychodów Przeksięgowanie ujemnego wyniku finansowego z roku ubiegłego pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego 1.Przeniesienie rocznej sumy kosztów Przeksięgowanie dodatniego wyniku finansowego z roku ubiegłego pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według poszczególnych tytułów strat i zysków nadzwyczajnych

16 16 K O N T A P O Z A B I L A N S O W E Konto 980 Plan finansowy wydatków budżetowych Konto 980 Plan finansowy wydatków budżetowych służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych. Na stronie Wn konta 980 ujmuje się plan finansowy wydatków budżetowych oraz jego korekty. Na stronie Ma konta 980 ujmuje się: równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych, wartość planu niewygasających wydatków budżetowych do realizacji w roku następnym oraz wartość planu niezrealizowanego i wygasłego. Ewidencja analityczna prowadzona jest w szczegółowości planu finansowego wydatków budżetowych. Konto nie wykazuje na koniec roku salda. Konto 981 Plan finansowy niewygasających wydatków Konto Plan finansowy niewygasających wydatków służy do ewidencji planu niewygasających wydatków budżetowych. Na stronie Wn ujmuje się planowane niewygasające wydatki budżetowe, natomiast po stronie Ma ujmuje się równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych obciążających plan finansowy niewygasających wydatków budżetowych oraz plan niewygasających wydatków budżetowych w części niezrealizowanej lub wygasłej. Ewidencję szczegółową do konta 981 prowadzi się według szczegółowości planu finansowego niewygasających wydatków budżetowych, czyli działów, rozdziałów i paragrafów budżetu. Konto nie wykazuje na koniec roku salda. Konto 998 Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego Konto 998 Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego służy do ewidencjonowania prawnego zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym związku danego roku budżetowego oraz w planie finansowym niewygasających wydatków budżetowych ujętych do realizacji w danym roku budżetowym. Na stronie Wn konta 998 ujmuje się równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych w danym roku budżetowym i równowartość zaangażowanych wydatków, które będą obciążały wydatki roku następnego. Na stronie Ma konta 998 ujmuje się zaangażowanie wydatków czyli wartość umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym. Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według podziałek klasyfikacyjnych planu finansowego z wyodrębnieniem planu niewygasających wydatków. Na konie roku konto 998 nie wykazuje salda. Konto 999 Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat Konto 999 Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat służy do ewidencji prawnego zabezpieczenia wydatków budżetowych lat przyszłych. Andrzej Dutkowski Bogusława Piotrowska Wiesław Ogrodnik

17 17

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego Z a k ł a d o w y plan kont Do użytku wewnętrznego 2 Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostki budżetowej 1. operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujmowane są na kontach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Skarbowego w Mikołowie Na podstawie art. 10 i art.13 ustawy

Bardziej szczegółowo

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok.

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/11 Burmistrza Drezdenka z dnia 03 stycznia 2011 roku Zasady wyodrębnienia ksiąg rachunkowych dla projektów realizowanych z udziałem środków pomocowych z Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Komentarz do zakładowego planu kont

Komentarz do zakładowego planu kont Komentarz do zakładowego planu kont Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obowiązujący od dnia 1 stycznia 2013 r. Z e s p ó ł 0 Majątek trwały Konta zespołu 0 służą do ewidencji majątku trwałego

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Załącznik do zarządzenia nr 45 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 31 grudnia 2013 r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Spis treści str. I. Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont BIBLIOTEKA INFORLEX JAN CHARYTONIUK Typowe zapisy strony i kont Spis treści Typowe zapisy strony i kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych 1. Typowe zapisy strony i kont bilansowych...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 8 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 8 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 69/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej, ustalenia planu kont, instrukcji obiegu, przechowywania i archiwizowania dokumentów, przy

Bardziej szczegółowo

Plan kont dla stowarzyszeń i fundacji jak go przygotować, czy można zmieniać?

Plan kont dla stowarzyszeń i fundacji jak go przygotować, czy można zmieniać? Plan kont dla stowarzyszeń i fundacji jak go przygotować, czy można zmieniać? Każdy program księgowy dla stowarzyszeń oraz program księgowy dla fundacji powinien posiadać wbudowany plan kont. Problem polega

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO ZAKŁADOWEGO PLANU KONT

KOMENTARZ DO ZAKŁADOWEGO PLANU KONT Załącznik nr 3 do zarządzenia Rektora nr 209/2007/2008 KOMENTARZ DO ZAKŁADOWEGO PLANU KONT Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Z e s p ó ł 0 Majątek trwały Konta zespołu 0 słuŝą do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1

Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1 Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1 Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 2 SPIS TREŚCI Rozdział I Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad. Na podstawie 14 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Jaworznie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk

ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 02 lipca 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont oraz zasad ewidencji księgowej. Na podstawie art. 40 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29.01.2010r w sprawie przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla POKL Priorytet VI Działanie 6.3 Bądźmy aktywni- sięgajmy

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział I Zasady ewidencji środków 1 1. Dochody z funduszy pomocowych stanowią dochody

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Kozłowska Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 6 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 6 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla Urzędu Gminy Raczki i budżetu gminy Raczki na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty

Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty Załącznik do Zarządzenia Nr 137/2013/K Burmistrza Gminy Kęty z dnia 31 maja 2013 r. Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty Rozdział I Szczególne zasady obowiązujące w rachunkowości Budżetu Gminy i Urzędu

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik Bartkiewicz Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30. Dyrektora Gimnazjum nr 3. Im. Józefa Piłsudskiego. w Tomaszowie Maz. z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 30. Dyrektora Gimnazjum nr 3. Im. Józefa Piłsudskiego. w Tomaszowie Maz. z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 30 Dyrektora Gimnazjum nr 3 Im. Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Maz. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Gimnazjum nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Załącznik do uchwały nr 1500/2008 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 kwietnia 2008 r. Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Działając na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy plan kont dla Zakładów Opieki Zdrowotnej ewidencja kosztów w systemie finansowo-księgowym

Wzorcowy plan kont dla Zakładów Opieki Zdrowotnej ewidencja kosztów w systemie finansowo-księgowym Projekt Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ Wzorcowy plan kont dla Zakładów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I WSTĘP ROZDZIAŁ II ROK OBROTOWY I OKRESY SPRAWOZDAWCZE

ROZDZIAŁ I WSTĘP ROZDZIAŁ II ROK OBROTOWY I OKRESY SPRAWOZDAWCZE ROZDZIAŁ I WSTĘP 1 Określenia użyte w niniejszych ustaleniach oznaczają: ustawa - ustawa z 29 września 1994r. o rachunkowości (tj.: Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 ze zmianami), ordynacja ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

2.6 Karty chipowe, o których mowa w pkt.2.1, powinny być odpowiednio zabezpieczone oraz przechowywane w miejscach zamykanych na klucz.

2.6 Karty chipowe, o których mowa w pkt.2.1, powinny być odpowiednio zabezpieczone oraz przechowywane w miejscach zamykanych na klucz. Rozdział I - Obsługa bankowa 1. Kompleksową obsługę bankową dla budżetu miasta oraz jednostki budżetowej Urząd Miasta Mława, zgodnie z zawartą umową z dnia 15 grudnia 2010r. prowadzi Polski Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 10 lutego 2015 roku

Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 10 lutego 2015 roku «Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia procedury realizacji projektu Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Rutkowskie Na

Bardziej szczegółowo

(polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie

(polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 14/2014 z dnia 31 marca 2014r. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ady (polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie [Kraków 2014 o% SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo