Jak to opisać? Definicja rachunkowości. Główne uregulowania prawne. Cel rachunkowości. Rachunkowość jednostki obejmuje:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak to opisać? Definicja rachunkowości. Główne uregulowania prawne. Cel rachunkowości. Rachunkowość jednostki obejmuje:"

Transkrypt

1 ) Panowie X i Y założyli spółkę, wpłacając po PLN do kasy ) Za PLN kupili budynek 3) lecz zabrakło im pieniędzy na maszynę i materiały, wzięli więc kredytu w banku i kupili: 4) maszynę za : 5) oraz materiały za ) zatrudnili też pracowników, którym wypłacili wynagrodzenia ) wszystkie materiały zużyli do produkcji wyrobów, które następnie sprzedali za Jak to opisać? Definicja rachunkowości Rachunkowość to system ewidencji gospodarczej, odzwierciedlający w formie pieniężnej zjawiska i procesy gospodarcze oraz sytuację majątkową i wyniki działalności podmiotów gospodarczych Główne uregulowania prawne Ustawa o Rachunkowości z dnia 9 września 994, znowelizowana w dniu Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/IFRS) Cel rachunkowości Celem rachunkowości jest rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz jej wyniku finansowego Rachunkowość jednostki obejmuje: przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego składu aktywów i pasywów, wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdań finansowych, gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą, poddanie badaniu i ogłoszenie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą

2 Zasady rachunkowości Zasada podwójnego zapisu (zasada bilansowa) - wszystkie stany i zjawiska gospodarcze są przedstawiane dwustronnie Zasada wyższości treści nas formą - zdarzenia ujmuje się w księgach zgodnie z ich treścią ekonomiczną (a nie formalno - prawną) Zasada istotności - wszystkie zdarzenia istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego powinny być ujęte w księgach Zasada ostrożności - rachunkowość przedstawia pesymistyczny obraz jednostki Zasada periodyzacji - zdarzenia gospodarcze powinny być dzielone na okresy sprawozdawcze i wykazywane w podziale na te okresy Zasada ciągłości - stosowanie przyjętych zasad musi mieć charakter ciągły (jednakowe zasady w kolejnych latach obrotowych), wartość aktywów i pasywów na koniec jednego okresu jest równa ich wartości na początek następnego okresu sprawozdawczego Zasada kontynuacji działalności - przyjmuje się założenie, że jednostka będzie kontynuowała działalność w nie zmniejszonym istotnie zakresie Zasada memoriału - w księgach rachunkowych i wyniku finansowym należy ująć wszystkie dotyczące danego roku obrotowego przychody i koszty, niezależnie od terminu ich zapłaty Zasada współmierności kosztów i przychodów - na wynik finansowy okresu wpływają tylko koszty związane z osiągniętymi w tym okresie przychodami Aktywa Co jednostka posiada? Zasada bilansowa Pasywa Skąd to się wzięło? Aktywa to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które zgodnie z oczekiwaniami spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. A = P Pasywa to źródła finansowania (pochodzenia) aktywów znajdujących się w ściśle określonym momencie w jednostce prowadzącej rachunkowość. Wskazują one kto wyposażył jednostkę w środki odpowiedniej wartości i na jakich warunkach Klasyfikacja aktywów i pasywów Aktywa Pasywa A. Aktywa trwałe Zasoby majątkowe o okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok (z pewnymi wyjątkami) B. Aktywa obrotowe Zasoby majątkowe o okresie ekonomicznej użyteczności krótszym niż rok (z pewnymi wyjątkami) A. Kapitał (fundusz) własny Wartość środków oddanych do dyspozycji jednostki na cały okres jej istnienia B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (kapitał obcy) Wartość środków oddanych do dyspozycji jednostki na czas określony (zadłużenia w innych podmiotach)

3 A. Aktywa trwałe Klasyfikacja aktywów I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne: nabyte przez jednostkę aktywa trwałe w postaci praw majątkowych nadających się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki. Koszty zakończonych prac rozwojowych. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne: autorskie prawa majątkowe( w tym programy komputerowe), prawa pokrewne, licencje, koncesje prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych know - how 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac rozwojowych Można zaliczyć do wartości niematerialnych i prawnych jeżeli: produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone, techniczna przydatność produktu lub technologii została stwierdzona i odpowiednio udokumentowana podjęto decyzję o wytwarzaniu tego produktu lub zastosowaniu technologii koszty prac rozwojowych zostaną pokryte przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii Okres dokonywania odpisów kosztów (amortyzacji) nie może przekraczać 5 lat 3

4 Nabyta wartość firmy Różnica pomiędzy ceną nabycia określonej jednostki lub zorganizowanej jej części a niższą od niej wartością godziwą przejętych aktywów netto (tzn. pomniejszonych o przejęte zobowiązania). Okres dokonywania odpisów kosztów (amortyzacji) nie dłuższy niż 5 lat (w uzasadnionych przypadkach 0 lat) Wartość godziwa: 00 Cena nabycia jednostki: 40 Budynek: 70 Maszyny: 30 Firma X: 40 Pracownicy:? Pozycja rynkowa:? Wartość firmy 40 Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe:. Środki trwałe a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) b) budynki, lokale( w tym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe. Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie Środki trwałe rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok kompletne i zdatne do użytku przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki w szczególności: nieruchomości, maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, ulepszenia w obcych środkach trwałych, inwentarz żywy Należności Należność: zagwarantowane umową lub obowiązującymi przepisami uprawnienie jednostki do pobrania od dłużnika ustalonej kwoty środków pieniężnych A. Aktywa trwałe III. Należności długoterminowe: należności wymagalne w terminie powyżej m-cy od dnia bilansowego, z pominięciem należności z tytułu dostaw, robót i usług. B. Aktywa obrotowe II. Należności krótkoterminowe: należności z tytułu dostaw, robót i usług oraz część należności z innych tytułów nie zaliczonych do aktywów finansowych któe stają się wymagalne w ciągu m-cy od dnia bilansowego. 4

5 IV. Inwestycje długoterminowe Inwestycja: aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych zasobów, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej W szczególności inwestycjami są aktywa finansowe oraz te nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia wyżej wymienionych korzyści Inwestycje długoterminowe to:. Nieruchomości. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe: - udziały i akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe nie przeznaczone do używania na własne potrzeby płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w okresie dłuższym niż m-cy licząc od dnia bilansowego lub od dnia ich złożenia, wystawienia lub nabycia Aktywa obrotowe I. Zapasy: Rzeczowe aktywa trwałe (zapasy): materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty oraz towary nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym I. Zapasy. Materiały - przeznaczone do zużycia na własne potrzeby. Półprodukty i produkty w toku - produkcja niezakończona 3. Produkty gotowe - produkcja zakończona, zdatna do sprzedaży 4. Towary - nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym 5. Zaliczki na dostawy - kwoty wpłacone na poczet przyszłych dostaw Aktywa obrotowe I. Inwestycje krótkoterminowe: Te inwestycje które są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu miesięcy, licząc od dnia bilansowego lub od daty ich złożenia, wystawienia lub nabycia. III. Inwestycje krótkoterminowe. Krótkoterminowe aktywa finansowe - udziały i akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - środki pieniężne w kasie i na rachunkach - inne środki pieniężne - inne aktywa pieniężne. Inne inwestycje krótkoterminowe 5

6 Klasyfikacja pasywów A. Kapitał (fundusz) własny I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe IV. Rozliczenia międzyokresowe Nazwa jednostki BILANS sporządzony na dzień:... A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Razem Aktywa A. Kapitał (fundusz) własny I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe IV. Rozliczenia międzyokresowe Razem Pasywa Typy operacji gospodarczych Aktywa Pasywa ) ) + A + P - A - P - A 3) 4) + A - P + P A = P 6

7 Zapis operacji gospodarczych Operacje gospodarcze ewidencjonuje się w księgach rachunkowych na podstawie dowodów księgowych Księgi rachunkowe Dowody księgowe ) dziennik - chronologiczne ujęcie zdarzeń ) księga główna - systematyczne ujęcie zdarzeń na kontach księgowych (kontach syntetycznych) 3) księgi pomocnicze - uszczegółowienie i uzupełnienie zapisów kont księgi głównej (konta analityczne) 4) zestawienia obrotów i sald - zbiorcze zestawienie kont wraz z obrotami i saldami (oraz ich sumą) 5) wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz) Dowody źródłowe: ) zewnętrzne obce - otrzymane od kontrahentów ) zewnętrzne własne - przekazywane w oryginale kontrahentom 3) wewnętrzne - dotyczące operacji wewnątrz jednostki Dowody pochodne ) zbiorcze - służące do dokonywania łącznych zapisów zbioru dowodów źródłowych ) korygujące 3) zastępcze - wystawione do czasu otrzymanie dowodu źródłowego 4) rozliczeniowe - ujmujące już dokonane zapisy według nowych kryteriów Dowody księgowe Dowód księgowy powinien zawierać co najmniej:. określenie rodzaju dowodu i numeru identyfikacyjnego. określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej 3. opis operacji gospodarczej oraz jej wartość 4. podpis wystawcy oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów 5. wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych - dekretację Księga główna - konta syntetyczne WNiP A. Aktywa trwałe A. Kapitał (fundusz) własny Kap. pods. Zapasy Kasa Rach. bież I. Wartości niematerialne i prawne I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Rzeczowe aktywa trwałe II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy III. Należności długoterminowe (wielkość ujemna) IV. Inwestycje długoterminowe III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) V. Długoterminowe rozliczenia IV. Kapitał (fundusz) zapasowy międzyokresowe V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych B. Aktywa obrotowe VIII. Zysk (strata) netto IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania III. Inwestycje krótkoterminowe I. Rezerwy na zobowiązania IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe II. Zobowiązania długoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe IV. Rozliczenia międzyokresowe Kap. zap. Zob. krót. 7

8 Aktywa Konta syntetyczne - budowa Pasywa Dt (Wn) Rachunek. bank. Ct (Ma) Sp Dt (Wn) Kredyt. bank. Ct (Ma) Sp Sk Sk Konta syntetyczne - zasada działania Zasada podwójnego zapisu: Operacja gospodarcza rejestrowana jest: - na co najmniej dwóch kontach - po ich przeciwnych stronach - w tej samej kwocie Aktywa Pasywa ) + A + P Rach. bieżący Kredyt bankowy Kasa Zob. wobec dost. ) - A - P 3) - A Kasa Materiały + A - P Wynik finansowy Kapitał zapasowy 4) + P Poziomy podział konta Grunty Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe Budynki Budynki, lokale.. Lokale Urz. tech i masz. Śr. trwałe w budowie Obiekty inżynierii w. i l. Śr. transp. Zal. na śr. trw. w bud. Inne śr. trw. 8

9 Poziomy podział konta Środki trwałe Zobowiązania wobec dostawców Analityka do konta Środki trwałe Analityka do konta Zob. wobec dost. Grunty Śr. transp Budynki, lokale.. Inne śr. trw. Bimet Axel PL Leasing... Urz. tech i masz. Copa Podział pionowy kont Przed podziałem Po podziale Składnik X Składnik X - konto Składnik X - konto 4 5 Podział pionowy konta środki trwałe Przed podziałem Po podziale Środki trwałe Środki trwałe wartość początkowa zmiany ilościowo - wartościowe wartość początkowa zmiany ilościowo - wartościowe zmiany wartościowe - zużycie Umorzenie środków trwałych zmiany wartościowe - zużycie 9

10 Operacje wynikowe Aktywa Pasywa B. III Inwestycje krótkoterminowe: Kapitały własne: B. I. Zapasy: Kapitały własne: B. III Inwestycje krótkoterminowe: B. I. Zapasy: Kapitały własne: B. III Inwestycje krótkoterminowe: B. I. Zapasy: Kapitały własne: B. II Należności krótkoterminowe: B. III Inwestycje krótkoterminowe: Kapitały własne - kapitały własne 0 = wynik finansowy = Aktywa, zobowiązania Operacje wynikowe Zapasy Kapitały własne Sp Sp Koszty R-ki z d. i o Przychody Sp Środki pieniężne Kapitały własne Kapitał podst. Kapitał. zap... Wynik finansowy Podział pionowy konta wynik finansowy Wynik finansowy Zmniejszenia wyniku - koszty Zwiększenia wyniku - przychody - P + P Zmniejszenia wyniku - koszty - P Koszty Przychody Zwiększenia wyniku - przychody + P 0

11 Klasyfikacja kosztów i przychodów Klasyfikacja przychodów PRZYCHODY PRZYCHODY OPERACYJNE PRZYCHODY FINANSOWE Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi Pozostałe przychody operacyjne Przychody ze sprzedaży produktów Przychody ze sprzedaży towarów Przychody ze sprzedaży materiałów Klasyfikacja kosztów KOSZTY KOSZTY OPERACYJNE KOSZTY FINANSOWE Koszty zwykłej działalności operacyjnej Pozostałe koszty operacyjne Koszt wytworzenia produkcji sprzedanej Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu Wartość sprzedanych materiałów w cenie zakupu Ogólny schemat ewidencji kosztów i przychodów Konta bilansowe Koszty zw.dział. oper. Wynik finansowy Przychody ze sprzed. Konta bilansowe I I VI VI 6 6 Pozost. koszty oper. Pozost. przych. oper. II II VII VII 7 7 Koszty finansowe Przych. finansowe III III VIII VIII 8 8 Straty nadzw. Zyski nadzw. 4 4 IV IV IX IX 9 9 Podatek dochodowy 5 5 V V Schemat ewidencji kosztów i przychodów w działalności handlowej Koszty zw.dział. oper. Towary Wart. sprzed. tow. w cenie zakupu Wynik finansowy Przychody ze sprzed. towarów Konta bilansowe I I IV IV 4 4 Konta bilansowe Koszty handlowe II II Koszty zarządu III III

12 Schemat ewidencji kosztów i przychodów w działalności usługowej Koszty zw.dział. oper. Konta bilansowe Koszty dział. usł. Koszt własny sprzedaży Wynik finansowy Przychody ze sprzed. usług Konta bilansowe I I II II 5 5 Koszty zarządu 4 4 Schemat ewidencji kosztów i przychodów w działalności produkcyjnej Koszty zw.dział. oper. Konta bilansowe Koszt własny sprzedaży Konta bilansowe Koszty produkcji Wyr. gotowe Wynik finansowy 4 4 Koszty zarządu 5 5 I I II Przych. ze sprzed. WG II 6 6 Zakup VAT naliczony (operacja ) R-ki z dost ( Nazwa Ilość Cena netto Faktura VAT (oryginał) Wartość netto VAT Wartość Brutto Towar A 0 szt 0 PLN 00 PLN % PLN RAZEM 330 Towary ) ( 3 R-ki z tyt. VAT ) 33 (3 00 PLN PLN PLN 73 Przych. ze. sp. tow 50 (3 0 R-ki z dost 3) Wart. sprz. tow.w cenie zak ) 00 Sprzedaż VAT należny (operacje i 3) Nazwa Ilość Cena netto Faktura VAT (kopia) Wartość netto VAT Wartość Brutto Towar A 0 szt 5 PLN 50 PLN % 83 PLN RAZEM 50 PLN 33 PLN 83 PLN

13 Środki trwałe - Zespół 0 kont ) Nabycie środka trwałego: wartość początkowa środka trwałego to: cena nabycia dla zakupionych środków trwałych koszt wytworzenia dla śr. trw. wytworzonych we własnym zakresie cena sprzedaży dla śr. trw. z darowizny lub z aportu łącznie z kosztami montażu i innymi niezbędnymi do uzdatnienia do eksploatacji wartość początkową powiększają koszty ulepszenia ST (przebudowy, rozbudowy, modernizacji).) Zakup środka trwałego: 0 R-ki z d i o R-ki z tyt. VAT 08 Środki trw. w budowie 0 Środki trwałe ) Nabycie środka trwałego:.) Budowa środka trwałego we własnym zakresie: 0 R-ki z d i o 08 Środki trw. w budowie 0 Środki trwałe 4 4 R-ki z tyt. VAT 76 Poz. k. oper. 3 Materiały na składzie 3 R-ki z tyt. wynagr Straty nadzw. ) Umorzenie środków trwałych umorzenie środków trwałych to utrata ich wartości w wyniku normalnego użytkowania umorzenie (utrata wartości ŚT) stanowi dla przedsiębiorstwa koszt amortyzację metody umarzania/amortyzacji: liniowa degresywna (np. od wartości netto ST) progresywna naturalna okres umarzania ŚT jest uzależniony od okresu jego ekonomicznej użyteczności początek i koniec umarzania ŚT: początek nie wcześniej niż w momencie przyjęcia do użytkowania, z reguły od początku m-ca następnego po przyjęciu do użytkowania koniec: nie później niż w momencie zrównania umorzenia z wartością początkową lub przeznaczenia ŚT do likwidacji, sprzedaży, stwierdzenia niedoboru 3

14 ) Umorzenie środków trwałych Metoda liniowa: r = W t lub r% = 00% t r = r%*w 00% m = r 0 Środki trwałe WP 07 Umorzenie ŚT 4*Amortyzacja 3) Pozostałe zmniejszenia wartości ŚT 3.) Trwała utrata wartości Następuje, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że środek trwały nie przyniesie w przyszłości korzyści ekonomicznych np. wskutek: zmiany technologii produkcji, wycofania z używania, przeznaczenia do likwidacji Wymaga odpisu korygującego wartość środka trwałego do wartości sprzedaży netto 0 Środki trwałe WP 07 Umorzenie ŚT 76 Pozost. k oper lub 77 Straty nadzw 3) Pozostałe zmniejszenia wartości ŚT 3.) Likwidacja i sprzedaż 0 Środki trwałe 07 Umorzenie ŚT 76 Pozost. k oper lub 77 Straty nadzw WP 76 Pozostałe przychody operacyjne 0 R-ki z odbiorcami a R-ki z tyt. VAT b 4

15 Środki pieniężne - Zespół kont ) Operacje kasowe: ewidencjonowane na koncie 0 - Kasa wpływy dokumentowane dowodem KP - Kasa przyjmie wypływy dokumentowane dowodami źródłowymi (faktury obce, listy płac, delegacje lub dowodem zastępczym KW - kasa wyda 3 Rachunek bieżący 0 Kasa 0 R-ki z d i o 0 R-ki z d i o 70Przychody ze sprzedaży R-ki z tyt. wynagr Inne r-ki z pracow Koszty działalności ) Operacje bankowe: ewidencjonowane na koncie 3 - Rachunek bieżący ewidencja odbywa się wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych WB - wyciąg bankowy 0 Kasa 47 Śr. pień w drodze 3 Rachunek bieżący 0 R-ki z d i o a a b b R-ki z d i o 75 Przychody finansowe 70 Przychody ze sprzedaży R-ki z tyt. wynagr Koszty finansowe 7 7 Koszty działalności Kasa 9 9 3) Czeki obce: ewidencjonowane na koncie 49 - Inne środki pieniężne (analityka - Czeki obce gotówkowe, czeki obce rozrachunkowe) 3a) Czeki obce gotówkowe: 0 R-ki z d i o 49 Inne śr. pien. 0 Kasa Czeki obce gotówkowe 3b) Czeki obce rozrachunkowe: 0 R-ki z d i o 49 Inne śr. pien. 47 Śr. pien. w drodze 3 Rach.bież. Czeki obce rozrach. 5

16 4) Czeki własne, potwierdzone: 3 Rach.bieżący 39 Inne rach. bank 0R-ki z d. i o. Rachunek czeków potw. 5) Kredyty bankowe: 3 Rach.bieżący 34 Kredyty bankowe a,b a 75 Koszty finansowe b 6) Weksle obce: ewidencjonowane na koncie 45 - Weksle obce 0 R-ki z d i o 45 Weksle obce 3 Rach. bież. a 75 Przychody finansowe b 3 3a 75 Koszty finansowe 7) Weksle własne: ewidencjonowane na koncie 05 - Zobowiązania wekslowe 3 Rach. bież 05 Zob. wekslowe 3b 0 R-ki z d. i o. a 75 Koszty finansowe b Obrót materiałowy - zakup ewidencja przyjęcia, wycena według rzeczywistych cen zakupu Faktura VAT Nazwa Cena Wartość Podatek Wartość towaru Ilość jedn. netto VAT % brutto Materiał A szt R-ki z d i o 300 Rozliczenie zakupu mat. 3 Materiały Fa VAT PZ a R-ki z tyt. VAT b 44 6

17 Obrót materiałowy - zakup ewidencja przyjęcia, wycena według stałych cen ewidencyjnych = 95 Faktura VAT Nazwa Cena Wartość Podatek Wartość towaru Ilość jedn. netto VAT % brutto Materiał A szt R-ki z d i o 300 Rozliczenie zakupu mat. 3 Materiały Fa VAT PZ Odch. od cen ewid. mat. Pk 3a 3a 0 3b 44 R-ki z tyt. VAT Pk 3b 44 0 Obrót materiałowy - zakup ewidencja przyjęcia, wycena według stałych cen ewidencyjnych = 05 Faktura VAT Nazwa Cena Wartość Podatek Wartość towaru Ilość jedn. netto VAT % brutto Materiał A szt R-ki z d i o 300 Rozliczenie zakupu mat. 3 Materiały Fa VAT PZ Odch. od cen ewid. mat. Pk 3a 3a 0 3b 44 R-ki z tyt. VAT Pk 3b 44 0 Obrót materiałowy - rozchód ewidencja rozchodu, wycena według stałych cen ewidencyjnych WN = Saldo k. odch. od cen ewid Strona Wn konta Materiały N = WN*rozchód w cenach ewid 3 Materiały 4 Zużycie materiałów Odch. od cen ewid. mat

18 Obrót materiałowy - rozchód ewidencja rozchodu, wycena według rzeczywistych cen zakupu 3 Materiały RW 4 Zużycie materiałów ** ** WZ 74 Wartość sprzed. mat w cenie zakupu ** ** metody wyceny rozchodu: FIFO LIFO średnich ważonych Metody wyceny rozchodu Dokument Ilość Cena PZ PZ 00 PZ3 500 FIFO RW = 300*0 + 00* + 50* = = 6950 LIFO RW = 500* + 00* + 50*0 = = 700 RW 650? średnie ważone: 300*0 + 00* + 500* X śr = = 0,78 RW = 650 * 0,78 = 7007 Ogólny schemat rozliczania kosztów Konta bilansowe Zp.4. Koszty wg rodzaju 490 Rozlicz. kosztów. Zp.5. Koszty wg nośników mpk: Produkcja podst. a Produkcja pomoc. Koszty wydziałowe b Koszty sprzedaży Koszty ogólnozakł. c PKO, KF, SN Koszty zakupu 8

19 Ogólny schemat rozliczania kosztów Zp.5. Koszty wg nośników mpk: Produkcja podst. Zp. 7 KWS. Produkcja pomoc. Koszty wydziałowe Zp 6. Wyroby gotowe /6 Koszty zakupu 4a 4b 4a Koszty sprzedaży 7a Koszty ogólnozakł. 4b 7b 7 Ustalanie wyniku finansowego - wariant porównawczy Zp. 7 KWS. 490 Rozlicz. kosztów Zp.8 Wynik finansowy Zp.4. Koszty wg rodzaju 7. Przych. ze sprzed. WG 6 6 Zp.7. Wartość sprzed. mat. w cenie zak. 4 4 Zp.7. Przych. ze sprzed. mat. 7 7 Zp.7. PKO, KF, SN Zp.7. PPO, PF, ZN Ustalanie wyniku finansowego - wariant kalkulacyjny Zp.7. KWS Zp.8 Wynik finansowy 7. Przych. ze sprzed. WG 5 5 Zp.7. Wartość sprzed. mat. w cenie zak. Zp.7. Przych. ze sprzed. mat. 6 6 Zp.7. PKO, KF, SN 7 7 Zp.7. PPO, PF, ZN Zp.7. Podatek dochodowy 4 4 9

UJEDNOLICONE PRZEPISY PRAWNE

UJEDNOLICONE PRZEPISY PRAWNE USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 i poz. 613; z 2014 r. poz. 768 i poz. 1100) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. [Przedmiot ustawy] Ustawa określa zasady rachunkowości,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa

Bardziej szczegółowo

Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.03

Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Maria Michalak Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agnieszka Grzybowska Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty

Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty Załącznik do Zarządzenia Nr 137/2013/K Burmistrza Gminy Kęty z dnia 31 maja 2013 r. Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty Rozdział I Szczególne zasady obowiązujące w rachunkowości Budżetu Gminy i Urzędu

Bardziej szczegółowo

R A C H U N K O W O Ś Ć WYKŁAD 1 27.02.2005

R A C H U N K O W O Ś Ć WYKŁAD 1 27.02.2005 Literatura -Podstawy rachunkowości Messer - Rachunkowość od podstaw Matuszewicz - Ustawa o rachunkowości R A C H U N K O W O Ś Ć WYKŁAD 1 27.02.2005 RACHUNKOWOŚĆ PEŁNA UPROSZCZONA ZWOLNIONA Z EWIDENCJI

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03

Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Teresa Stolarek Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu CSW Opty Ustka nr 10, z dnia 2 października 2014r. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI.. r. 2 Polityka Rachunkowości I. Postanowienia ogólne I.1. Podstawy prawne 1.Stowarzyszenie prowadzi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa

SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2014 Portal

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3

Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3 Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3 Spis treści... 3 Konto księgowe... 3 Elementy konta księgowego... 3 Aktywa i pasywa... 5 Zasada podwójnego zapisu... 9 Konta bilansowe... 11 Plan kont... 11 Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Pracownia rachunkowości Część 2. Moja firma NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA A.36 Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Publikacja Pracownia rachunkowości. Część 1. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Skarbowego w Mikołowie Na podstawie art. 10 i art.13 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wrocław, marzec 2015 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A.

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2009 31 GRUDNIA 2009 Wrocław, marzec 2010 Wprowadzenie do jednostkowego raportu rocznego SA-R/2009 1/17 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Załącznik do uchwały nr 1500/2008 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 kwietnia 2008 r. Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Działając na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

ISTOTA RACHUNKOWOŚCI, FORMALNE I PRAWNE PODSTAWY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI, NADRZĘDNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

ISTOTA RACHUNKOWOŚCI, FORMALNE I PRAWNE PODSTAWY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI, NADRZĘDNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI Strona1 ISTOTA RACHUNKOWOŚCI, FORMALNE I PRAWNE PODSTAWY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI, NADRZĘDNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI Rachunkowośd to proces identyfikacji, pomiaru i komunikowania informacji ekonomicznych,

Bardziej szczegółowo

ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU

ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU ROPCZYCE, 14 maj

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Warszawa, 16 marca 2015 r. Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Załącznik do zarządzenia nr 45 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 31 grudnia 2013 r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Spis treści str. I. Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[03].Z4.01

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[03].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Maria Michalak Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[03].Z4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo