Pracodawca Rynek Pracownik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pracodawca Rynek Pracownik"

Transkrypt

1 Raport z badania zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców 2009

2 Pracodawca Rynek Pracownik Raport z badania zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców 2009 Kraków, kwiecień 2010

3 Raport powstał w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji. Raport powstał na podstawie wyników Badania zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców przeprowadzonego przez MindShare Polska Sp. z o.o. oraz Biuro Badań Społecznych Obserwator. Opracowanie: Maria Leńczuk Antonina Michalska Marcin Węgrzyn Redakcja: Agata Chrześcijanek Ewa Guzik Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie plac Na Stawach Kraków Copyright Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków, 2010 ISBN: Kopiowanie i rozpowszechnianie może być dokonywane za podaniem źródła. Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie. Skład i opracowanie graficzne: Robert Krzeszowiak, Zdjęcia i projekt okładki: Robert Krzeszowiak Druk: Drukarnia VACAT ul. Petrażyckiego Kraków Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Spis treści Wstęp 5 I. Metodologia badania 7 II. Wyniki badania Nastroje wśród pracodawców Zatrudnienie Czynniki ograniczające wzrost zatrudnienia Rekrutacja Zapotrzebowanie na pracowników Szkolenia 31 III. Podsumowanie 41 Spis wykresów 45 Spis tabel 47 3

5 Wstęp Sytuacja gospodarcza, a tym samym sytuacja na rynku pracy, zmienia się dynamicznie. Zmiany te znajdują odzwierciedlenie w zapotrzebowaniu na pracowników, co niesie za sobą dwie ważne konsekwencje. Po pierwsze, konieczne jest uchwycenie kierunku i trendów zmian na rynku pracy. Aby to osiągnąć, diagnoza sytuacji w tym obszarze musi być sporządzana w sposób ciągły to, co aktualnie dzieje się na rynku pracy, można rzetelnie opisać i wyczerpująco wyjaśnić tylko odnosząc się do stanu z lat poprzednich. Dlatego też badanie zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców zostało pomyślane jako badanie cykliczne powtarzane co roku na bazie podobnej metodologii. Po drugie, istnieje potrzeba posiadania kompleksowej informacji na temat zapotrzebowania na kadry, szczególnie ze strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, który kształtuje politykę regionalną w zakresie rynku pracy w województwie małopolskim. Aby tę informację uzyskać, konieczne jest prowadzenie badań wśród absolwentów szkół zawodowych i uczelni wyższych (diagnoza użyteczności wiedzy zdobywanej w toku edukacji), wśród specjalistów do spraw rekrutacji, w tym pośredników pracy, którzy posiadają rozległą wiedzę na temat strony podażowej i popytowej rynku pracy, a także wśród pracodawców. W tym ostatnim przypadku potrzeby i oczekiwania w stosunku do pracowników można poznawać poprzez analizę ofert pracy lub bezpośrednie wywiady z przedstawicielami firm. Mimo, że ostatnia metoda nie jest łatwa do zastosowania, przynosi dobre efekty. W bezpośrednich wywiadach pracodawcy mają nie tylko możliwość wskazania swoich potrzeb i oczekiwań względem poszukiwanych pracowników dodatkowo mogą wypowiedzieć się na temat działań wspierających osoby poszukujące pracy, pracujące i uczące się. Tak prowadzone badanie staje się swoistymi konsultacjami społecznymi, w których pracodawcy mają możliwość zdecydować o tym, w jaki sposób będą wykorzystywane środki na szkolenia, edukację oraz inne instrumenty pomocowe, będące w dyspozycji samorządów. 5

6 Składana na Państwa ręce publikacja jest podsumowaniem badania przeprowadzonego przez Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji. W poszczególnych rozdziałach opisano najważniejsze zagadnienia ujęte w badaniu. W części pierwszej opisana została metodologia badania oraz struktura badanych podmiotów, a także ogólna ocena ich sytuacji ekonomicznej i sposobu funkcjonowania. Rozdział drugi zawiera informacje na temat aktualnej struktury zatrudnienia w badanych przedsiębiorstwach, planów w zakresie zatrudniania oraz zwalniania pracowników, wykorzystywanych metodach rekrutacji, a także trudnościach związanych z rekrutacją. W rozdziale trzecim omówione zostały deficyty umiejętności zaobserwowane wśród pracowników oraz związana z nimi polityka szkoleniowa firm. Przedstawione w raporcie informacje mogą być użyteczne m.in. dla osób planujących ubieganie się o środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dla pośredników pracy, osób odpowiedzialnych za tworzenie planów szkoleniowych w powiatowych urzędach pracy i innych jednostkach szkoleniowych, a także dla instytucji edukacyjnych, w tym uczelni wyższych, chcących dostosować kierunki i programy kształcenia do potrzeb rynku pracy. Oddając publikację w Państwa ręce liczymy na to, że stanie się ona pomocna w pracy Państwa instytucji jako cenne źródło informacji na temat tego, czego potrzebują pracodawcy, a tym samym, jaki jest możliwy kierunek zmian w obszarze rynku pracy. Zespół Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji 6

7 I. Metodologia badania Badanie zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców zostało zrealizowane na bazie metodologii oraz narzędzi wypracowanych w ramach projektu systemowego Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL), finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.3, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w partnerstwie z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Badaniem zostało objętych podmiotów działających na terenie województwa małopolskiego. Próba została wylosowana tak, by zapewnić reprezentację na poziomie podregionów oraz klas wielkości zatrudnienia. Znalazło to odwzorowanie w prezentowanych danych zestawienia w raporcie są przedstawiane w podziale na podregiony oraz, w uzasadnionych przypadkach, w podziale na wielkość zatrudnienia. Podstawą operatu była baza Panorama firm 1, co pozwoliło na dotarcie do podmiotów faktycznie działających, a nie jedynie zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (KRUPGN-REGON). Prezentacja wyników badania w podziale na branże została dokonana w oparciu o Polską Klasyfikację Działalności 2007 (PKD 2007). 1 Baza stworzona przez Eniro Polska Sp. z o.o., największa i najbardziej aktualna z dostępnych w Polsce, dlatego dobrze sprawdza się jako operat losowania. 7

8 Wywiady były przeprowadzane z osobami posiadającymi największą wiedzę z zakresu polityki personalnej firm. Najliczniejszą grupę respondentów stanowili właściciele ze względu na przewagę w próbie przedsiębiorstw małych i mikro. W przypadku firm największych w badaniu brali udział przede wszystkim specjaliści do spraw personalnych oraz osoby decydujące o zatrudnieniu w danym dziale, natomiast w średnich firmach prezesi i dyrektorzy. Udział poszczególnych kategorii respondentów prezentowany jest na poniższym wykresie. 8

9 2 654 wywiady przeprowadzono techniką CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo). Pozostałe 185 wywiadów miało charakter osobisty i odbyło się w siedzibach największych firm. Wywiady osobiste oparto o rozbudowany kwestionariusz, dzięki któremu możliwe było zdobycie pogłębionych informacji na temat zatrudnienia u największych pracodawców. Aby zachęcić największych pracodawców do aktywnego uczestnictwa w badaniu, przed rozpoczęciem przedsięwzięcia wysłano do nich listy-zaproszenia. W listach znalazły się informacje na temat celów badania, formuły, w jakiej będzie prowadzone, zakresu tematycznego, a także zapewnienie o anonimowości uczestników. W liście wskazywano na fakt, że pracodawcy również mogą być beneficjentami przedsięwzięcia, gdyż będzie miało ono wpływ na kształt i finansowanie projektów unijnych, mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników. Metoda ta sprawdziła się, o czym świadczył odzew ze strony pracodawców. Wywiady z pracodawcami realizowały dwie firmy wyłonione w procedurze przetargowej 2. Dane od pracodawców były zbierane od października do listopada 2009 roku. Na ich podstawie pracownicy Obserwatorium wykonali analizy oraz sporządzili raport. Najwięcej przedsiębiorstw, które zostały objęte badaniem, prowadziło działalność w branżach: handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, przetwórstwo przemysłowe oraz budownictwo. Szczegółowa informacja na ten temat znajduje się na poniższym wykresie. 2 Wywiady telefoniczne realizowała firma MindShare Polska Sp. z o.o., natomiast wywiady osobiste Biuro Badań Społecznych Obserwator. 9

10 10

11 II. Wyniki badania 2.1 Nastroje wśród pracodawców Jak pracodawcy oceniają miniony rok w kontekście sytuacji gospodarczej w kraju? Czy spowolnienie gospodarcze miało wpływ na zyski firm oraz podejmowane przez nich decyzje inwestycyjne? Okazało się, że tylko 13% badanych przedsiębiorców uważało, że w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy sytuacja gospodarcza w Polsce zmieniła się na lepsze. 25% twierdziło, że pozostała taka sama, większość uważała natomiast, że uległa pogorszeniu (58%). Z drugiej strony 35% respondentów twierdziło, że sytuacja gospodarcza zmierza ku lepszemu, a 32% że nie ulegnie większym zmianom w najbliższej przyszłości. 11

12 Zła ocena sytuacji gospodarczej może dziwić w kontekście oceny zysków przedsiębiorstwa. Jedna piąta badanych twierdziła bowiem, że zyski te w minionym roku wzrosły, a w ponad jednej trzeciej przypadków nie uległy większym zmianom. Taka sama liczba przedsiębiorców deklaruje zmniejszenie przychodów. W przypadku zysków przyszłość również widziana była w jaśniejszych barwach: 35% pracodawców prognozowało wzrost obrotów firmy w nadchodzącym roku, a 37% uważało, że nie ulegną one zmianie. Jedynie 15% spodziewało się zmniejszenia wpływów, przy czym spory odsetek nie potrafił przewidzieć przyszłej sytuacji finansowej firmy (13%). Co ważne, ocena sytuacji gospodarczej w kraju nie przekładała się bezpośrednio na chęć do inwestowania. Przedsiębiorcy negatywnie oceniający sytuację w gospodarce krajowej w roku ubiegłym podejmowali inwestycje w podobnym stopniu, co oceniający ją dobrze. Ocena sytuacji gospodarczej w kraju wiązała się natomiast z oceną sytuacji finansowej firmy: wzrost zysków przedsiębiorstwa przewidywały osoby, które twierdziły, że sytuacja w kraju będzie się polepszać, a także ci, których zyski wzrastały w roku poprzednim. W minionym roku inwestycje prowadziła ponad jedna trzecia badanych podmiotów (38%). Podobny odsetek firm zamierzało inwestować w nadchodzącym roku (39%). O inwestycjach nie myślało 52% przedsiębiorców, a kolejne 9% pozostało wciąż niezdecydowanych. Ponad połowa firm, które inwestowały w minionym roku, zamierzała kontynuować tę działalność, a 27% firm, które dotąd nie inwestowały, chciało również spróbować swoich sił w tym zakresie. Plany inwestycyjne posiadały zarówno firmy mikro, jak i duże przedsiębiorstwa. Planowanie przyszłych inwestycji było również niezależne od sektora działalności przedsiębiorstw podobny odsetek przedstawicieli firm deklarował chęć do inwestowania w przemyśle i w sektorze usług (ryn- 12

13 kowych i nierynkowych). Na deklarowaną chęć do inwestowania nie miało również wpływu to, z jakiego regionu Małopolski pochodzili pracodawcy. W minionym roku produkty i usługi innowacyjne wprowadziło 36% badanych przedsiębiorców, 46% natomiast planowało zrobić to w roku następnym. Ponad trzy czwarte firm, które w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wprowadzały do swojej oferty nowe lub znacząco ulepszone produkty / usługi, zamierzało kontynuować rozszerzanie oferty w przyszłości. Spośród firm, które dotąd tego nie robiły, innowacje do prowadzonej działalności chciało wprowadzać niespełna 30%. Wśród badanych przedsiębiorców można wyodrębnić grupę zdecydowanych optymistów, którzy twierdzili, że zyski ich firmy wzrosną w ciągu dwunastu miesięcy. Grupa ta stanowi 18% ogółu badanych (504 przedsiębiorców). Niespełna 80% podmiotów należących do nich stawiało również na innowacyjność, a więc zamierzało wprowadzać w najbliższym roku nowe lub znacząco ulepszone produkty i usługi. Ponadto, prawie dwie trzecie z nich prognozowało, że sytuacja gospodarcza w kraju będzie się w nadchodzącym roku polepszać. Wśród optymistów znaleźli się głównie przedsiębiorcy z Krakowa i podregionu nowosądeckiego. Wpływ na nastroje w tej grupie może mieć fakt, że były to firmy, które nie odczuły skutków spowolnienia gospodarczego (72% z nich deklarowało, że zyski firmy w minionym roku wzrosły lub przynajmniej utrzymały się na tym samym poziomie). 2.2 Zatrudnienie Jak już zostało to wyżej wspomniane, wśród badanych firm największą grupę stanowiły podmioty działające w branżach handel i naprawy (666 jednostek) oraz przetwórstwo przemysłowe (559 firm). Jednocześnie dawały one zatrudnienie największej liczbie pracowników (odpowiednio i zatrudnionych na umowę o pracę). W próbie dość licznie reprezentowane były również: budownictwo, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, opieka zdrowotna i pomoc społeczna oraz pozostała działalność usługowa. Pod względem średniej wielkości firm wśród badanych branż największe okazały się przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem i zaopatrywaniem w media trzynaście podmiotów zatrudniało osoby. Jedno z pytań, jakie zadano respondentom w badaniu, miało pomóc w określeniu poziomu outsourcingu w małopolskich przedsiębiorstwach, czyli stopnia, w jakim zlecają one wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym realizację procesów niezbędnych dla ich funkcjonowania. W niniejszym raporcie poziom outsourcingu został wyrażony jako stosunek liczby osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz płatności poprzez fakturę VAT do liczby pracowników na umowę. 13

14 Bardzo wysokim poziomem outsourcingu charakteryzowały się branże informacja i komunikacja oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. W obu branżach zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie bądź umowę o dzieło oraz zakup usług zewnętrznych (płatności poprzez faktury VAT) przekroczyło liczbę stałych pracowników (odpowiednio czterokrotnie 378% i półtorakrotnie 153%). Innymi słowy, firmy działające w branżach, które można zaliczyć do obszaru gospodarki opartej na wiedzy, to znaczy korzystające z technologii i opierające swoją działalność na pracy osób wysoko wykwalifikowanych, były bardziej skłonne zatrudniać pracowników do wykonania konkretnych zadań albo kupować usługi zewnętrzne. Z kolei ci pracownicy to głównie specjaliści pracujący na własną rękę (tak zwani freelancerzy) lub traktujący takie zlecenia jako pracę dodatkową. 14

15 W przypadku innych branż odsetek firm korzystających z outsourcingu również był wysoki: w okolicach 20-50% stanu zatrudnienia. I tak: działalność w zakresie usług administrowania (outsourcing na poziomie 56%), działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (44%) oraz budownictwo (23%) to branże, w których chętnie korzysta się z usług podwykonawców oraz z pracowników tymczasowych, zatrudnianych na umowy cywilno-prawne. Z kolei działalność finansowa i ubezpieczeniowa (48%), edukacja (40%), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (28%) oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (27%) to branże, w których podmioty, szczególnie prywatne, dają zatrudnienie osobom wykonującym tzw. wolne zawody (lekarz, pielęgniarka). Jeśli chodzi o odpływy siły roboczej, to w ciągu dwunastu miesięcy poprzedzających badanie pracownicy odeszli z 30% spośród badanych firm (z powodu zwolnienia, niezdolności do pracy, przejścia na emeryturę, urlopu bezpłatnego czy wychowawczego lub odejścia na własną prośbę). Łącznie ze wspomnianych powodów z 874 przedsiębiorstw odeszło pracowników. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że dwie trzecie osób, które przestały pracować w branży wytwarzanie i zaopatrywanie w media, przeszło na emeryturę prawdopodobnie dlatego, że z początkiem 2009 roku weszły w życie przepisy ograniczające możliwość wcześniejszego uzyskania świadczeń emerytalnych. Warto również zwrócić uwagę na stosunkowo dużą liczbę odejść z powodu niezdolności do pracy i rehabilitacji w trzech branżach: budownictwie, przetwórstwie przemysłowym oraz w handlu i naprawach. Dane w tym obszarze pokrywają się z danymi publicznymi dotyczącymi wypadków przy pracy. 15

16 Co do napływu siły roboczej, to w ciągu dwunastu miesięcy poprzedzających badanie, nowych pracowników zatrudniło 33% badanych firm. W sumie 933 firmy zatrudniły osoby. W ponad połowie przedsiębiorstw, które wzięły udział w badaniu, w okresie październik 2008 październik 2009 sytuacja zatrudnieniowa była stabilna nie zwolniono, ani nie przyjęto żadnego pracownika. 16

17 Jedna piąta firm miała w tym okresie do czynienia z rotacją pracowników (tzn. zarówno zwalniały, jak i zatrudniały). Kolejne 12% badanych przedsiębiorstw w ciągu roku przed badaniem wyłącznie zatrudniało, natomiast tylko co dziesiąta firma wyłącznie zwalniała. Taką sytuację w czasie kryzysu można uznać za dobrą: niezbyt duża skala rotacji, duża stabilność zatrudnienia, liczba firm tworzących nowe miejsca pracy większa, niż tych, które je likwidują wszystko to świadczy o tym, że w 2009 roku kryzys nie dotknął większości badanych w tak dużym stopniu, by skłonić właścicieli czy zarządy do decyzji o znaczących redukcjach zatrudnienia. Jednak, aby stwierdzić, czy wszystkie branże znajdują się w równie dobrej sytuacji, należy dogłębnie zanalizować sytuację w każdej z nich. Czy badane firmy uzupełniły powstałe wakaty? Okazuje się, że tylko firmy reprezentujące sześć branż zdecydowały się zatrudnić więcej pracowników, niż straciły. Wśród nich najbardziej zwiększyły zatrudnienie firmy z sekcji edukacja oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna. Nowo przyjęci pracownicy stanowili w nich odpowiednio 2,1% i 1,2% pracowników zwalnianych. Z kolei wśród trzynastu branż, w których nie uzupełniono powstałych wakatów, największe różnice między liczbą tych, którzy przestali pracować w badanych firmach a liczbą nowo zatrudnionych wystąpiły w sekcjach przetwórstwo przemysłowe, działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz handel i naprawy. Co ciekawe, według respondentów jednym z głównych powodów zmniejszenia się liczby pracowników w ich firmach były odejścia na własne życzenie. W przetwórstwie przemysłowym pracownicy, odchodzący na własne życzenie, stanowili jedną trzecią wszystkich, którzy opuścili badane firmy z tej branży. Z drugiej strony jednak było ich o 30% mniej, niż zwolnionych z inicjatywy firmy. W sekcji handel i naprawy na własne życze- 17

18 nie odeszło tyle samo osób, ile zostało zwolnionych z inicjatywy firmy (ale ta branża tradycyjnie charakteryzuje się dużą rotacją pracowników). Z kolei w przedsiębiorstwach prowadzących działalność finansową i ubezpieczeniową ponad połowa wakatów powstała w wyniku odejść na własną prośbę pracownika cztery razy tyle, co wakatów powstałych w wyniku zwolnień z inicjatywy firmy. Jedną z przyczyn zaistnienia takiej sytuacji może być wejście na rynek nowych banków (Alior, Alianz, Meritum) oraz zmiana struktury i fuzje banków wcześniej obecnych na polskim rynku (m.in. podział banku BPH i połączenie jego części z Pekao i GE Money Bank). Przekształcenia mogły spowodować powstanie nowych miejsc pracy. Jednak biorąc pod uwagę skalę kryzysu, jaki dotknął tę branżę w 2009 roku, rodzą się podejrzenia, że tak duża liczba wskazań na odejścia na własną prośbę może być wyrazem troski o dobre imię reprezentowanych przez respondentów firm. 18

19 Największa różnica między liczbą pracowników, których firmy straciły i liczbą tych, których zatrudniły, wystąpiła w firmach z Krakowa i była to różnica in minus (-2,4%). Największym dodatnim saldem zmiany liczby pracowników może poszczycić się podregion tarnowski (1,9%). Ogółem w Małopolsce liczba pracowników w firmach zmalała o 1,3%. Mimo opisanych spadków zatrudnienia sytuacja na rynku pracy w świetle niniejszego badania rysuje się pozytywnie wśród przedstawicieli niemal wszystkich branż liczba firm, które planowały zwiększać zatrudnienie w ciągu najbliższego roku, przewyższała liczbę tych, które planowały spadek zatrudnienia. Najlepsze nastroje panowały pod tym względem w budownictwie (36% planujących wzrost zatrudnienia wobec 3% przewidujących zwolnienia) oraz w sekcji informacja i telekomunikacja (35% chciało zatrudniać, a jedynie 2% redukować liczbę etatów). Wyjątkiem była tu branża wytwarzanie i zaopatrywanie w media, gdzie liczba planujących redukcję zatrudnienia (23%) przewyższała odsetek firm zamierzających przyjąć nowych pracowników (15%). Interpretując te wyniki trzeba jednak pamiętać, że w badaniu wzięło udział zaledwie trzynaście przedsiębiorstw z tej branży (zatem trzy firmy planowały zwolnienia, a dwie chciały zatrudniać). 19

20 Prognozy zatrudnienia dla poszczególnych podregionów nie różnią się znacząco: we wszystkich około 5-6% firm przewiduje zmniejszenie liczby pracowników. Jeśli chodzi o zwiększanie zatrudnienia, to w podregionach: krakowskim, oświęcimskim i w Krakowie o nowych naborach myśli 25% badanych firm, natomiast w podregionie nowosądeckim i tarnowskim odpowiednio 29% i 31%. 20

21 2.3 Czynniki ograniczające wzrost zatrudnienia Czynnikami, które w opinii pracodawców najbardziej przekładały się na ograniczanie zatrudnienia, były zbyt wysokie pozapłacowe koszty pracy oraz zbyt wysokie podatki (ponad 70% badanych). Dużym utrudnieniem według badanych była również silna konkurencja na rynku oraz niestabilna sytuacja gospodarcza (kolejno 59% i 57% wskazań). Pracodawcy skarżą się na skomplikowane przepisy i regulacje prawne (55%), a w dalszej kolejności również na wysokie oczekiwania płacowe pracowników oraz brak odpowiednich kandydatów do pracy. Co ciekawe, na złą sytuację finansową firmy jako czynnik ograniczający wzrost zatrudnienia wskazywał tylko co czwarty badany. Wysokie oprocentowania kredytów dla firm stanowiło problem dla ponad jednej trzeciej. Wskazania na poszczególne czynniki decydujące o zatrudnianiu nowych pracowników różniły się w zależności od sektora gospodarki. Dla pracodawców z sektora przemysłu największe utrudnienie stanowiły kolejno: zbyt wysokie koszty pracy, wysokie podatki oraz niestabilna sytuacja gospodarcza. Firmy z sektora usługowego częściej wskazywały na problem silnej konkurencji na rynku niż na gorszą koniunkturę. Sektor usług rynkowych (do którego zaliczają się m.in. podmioty prowadzące działalność finansową i ubezpieczeniową ) borykał się w okresie poprzedzającym badanie z wyjątkowo dużymi problemami. Znalazło to odzwierciedlenie w zdecydowanie częstszych wskazaniach na wszystkie czynniki ograniczające wzrost zatrudnienia. Problemy sektora mogą również tłumaczyć skalę utraty pracowników, w tym skalę odejść na własną prośbę oraz wysokie ujemne saldo liczby zatrudnionych. Jeśli chodzi o sektor usług nierynkowych, to przedsiębiorcy skarżyli się w pierwszej kolejności na zbyt wysokie podatki. 21

22 22

23 2.4 Rekrutacja Pracodawcy poszukujący pracowników wykorzystywali wiele sposobów rekrutacji równocześnie. Najczęstszą metodą poszukiwania pracowników było pytanie rodziny i znajomych, czy nie znają osoby godnej polecenia na dane stanowisko (62% wskazań). 47% pracodawców prowadziło rekrutację samodzielnie. Mniej popularne okazały się usługi powiatowych urzędów pracy skorzystało z nich zaledwie 42% firm. Jak widać, zaufanie do instytucji publicznych zajmujących się pośrednictwem pracy nadal jest ograniczone. Zamieszczanie ogłoszeń prasowych (42%) cieszyło się większym powodzeniem wśród pracodawców niż ogłoszenia w Internecie (36%). Z usług prywatnych biur pośrednictwa pracy oraz akademickich lub szkolnych ośrodków kariery skorzystało jedynie 6% badanych. Do innych metod poszukiwania pracowników należały sytuacje, w których kandydaci zgłaszali się sami do pracodawcy oraz gdy pracodawca zamieszczał ogłoszenia w innym miejscu niż w prasie lub Internecie (tablice ogłoszeń, sklepy, siedziba firmy itp.). Większość pracodawców oceniała metody poszukiwania pracowników jako umiarkowanie skuteczne każda z odpowiedzi uzyskała odsetek wskazań w przedziale 39%-46%. Za najbardziej skuteczne uznano rekrutację organizowaną w firmie (aż 36% spośród respondentów, którzy korzystali z tej formy rekrutacji, uznało ją za bardzo skuteczną) oraz ogłoszenia w Internecie (34% wskazań jako metody bardzo skutecznej). Jednocześnie 6-7% respondentów stwierdziło, że w ich przypadku były to metody zupełnie nieskuteczne. Najgorszą opinię wśród badanych pracodawców miały usługi head hunterów i prywatnych biur pośrednictwa za bardzo skuteczne uznało je zaledwie 26% i 22% osób korzystających z tych usług. Ponadto, najwięcej respondentów z tej grupy uznało je za zupełnie nieskuteczne. 23

24 W sumie aż 34-35% respondentów twierdziło, że poszukiwanie pracowników poprzez prywatne biura pośrednictwa lub head hunterów jest mało skuteczne lub zupełnie nieskuteczne. Tak negatywna ocena komercyjnych usług wspierających proces rekrutacji budzi niepokój o ich jakość. Z drugiej strony jednak trzeba pamiętać, że nie są one tanie, więc słaba ocena może wynikać z porównania kosztów z efektami i czasem trwania rekrutacji. Poza tym z takich usług korzysta niewielu przedsiębiorców, więc źródłem nieufności może być brak doświadczeń we współpracy z instytucjami, które je świadczą. Stosunkowo dobrze na tle innych sposobów rekrutacji wypadły usługi powiatowych urzędów pracy niemal trzy czwarte respondentów oceniła je jako umiarkowanie lub bardzo skuteczne. Aby określić jakie jest zapotrzebowanie na pracowników i szkolenia, poproszono pracodawców o ocenę wymaganego poziomu przygotowania kandydatów do pracy. Co czwarty pracodawca (27%) oczekiwał, że pracownicy będą w pełni przygotowani do pracy. Pozostałe trzy czwarte pracodawców dopuszczało doszkalanie pracowników w zakładzie pracy. 44% wskazywało, że doszkalanie może mieć niewielki zakres (odpowiedzi: zakłada się doszkolenie w stopniu niewielkim ), 21% duży, a 9%, że bardzo duży. Sekcjami, które dużo częściej oczekiwały pełnego przygotowania pracownika, były: edukacja, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, transport i gospodarka magazynowa oraz działalność związana z obsługą rynku nieruchomości. Branżami dopuszczającymi doszkalanie po przyjęciu do pracy były: informacja i komunikacja, administracja publiczna i obrona narodowa oraz 24

25 działalność w zakresie usług administrowania. Wysoka akceptacja dla uzupełniania kwalifikacji wynikać może ze specyfiki pracy w instytucjach z tych branż, np. znajomość przepisów prawnych można pogłębić w każdej chwili. Z drugiej strony niektóre umiejętności można zdobyć tylko przez praktykę na stanowisku pracy. Natomiast niechęć pracodawców z określonych branż do uzupełniania kwalifikacji już po zatrudnieniu może być spowodowana tym, że do wykonywania zawodu czy pewnych zadań wymagane jest posiadanie uprawnień państwowych. 2.5 Zapotrzebowanie na pracowników W momencie badania rekrutację prowadziło 12,1% firm. Częściej pracowników poszukiwały firmy z podregionu oświęcimskiego, nowosądeckiego oraz z Krakowa, rzadziej z podregionów tarnowskiego oraz krakowskiego. Najczęściej prowadzono rekrutację na jedno stanowisko pracy (59%) lub na dwa stanowiska (24%), a co za tym idzie planowano zatrudnić jednego (48%) lub dwóch pracowników (25%). Pracodawcy poszukiwali przede wszystkim pracowników średniego personelu do spraw biznesu i administracji (agentów ubezpieczeniowych oraz przedstawicieli handlowych), sprzedawców i pracowników usług osobistych (kucharzy, kelnerów, barmanów, fryzjerów oraz kosmetyczek), robotników budowlanych (robotników robót stanu surowego, tynkarzy, cieśli i stolarzy, murarzy, lakierników, posadzkarzy, parkieciarzy i glazurników, malarzy, dekarzy, robotników czyszczących konstrukcje budowlane oraz hydraulików i monterów instalacji sanitarnych). Wśród zawodów wymagających wyższego wykształcenia najczęściej wskazywani byli lekarze specjaliści oraz kierownicy do spraw budownictwa. A zatem najbardziej rozchwytywani byli technicy i inni pracownicy średnio wykwalifikowani (29%), robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (23%), a także pracownicy usług i sprzedawcy (21%). Ogółem te trzy wielkie grupy zawodów stanowiły trzy czwarte poszukiwanych pracowników. Co ciekawe, zawody, w których poszukuje się najwięcej pracowników, to 25

26 albo profesje wykonywane w branżach charakteryzujących się sezonowością zatrudnienia (kucharze, kelnerzy, barmani w hotelarstwie i gastronomii; zawody związane z budownictwem i wykończeniem budynków), albo dużą rotacją siły roboczej (agenci ubezpieczeniowi, a przede wszystkim sprzedawcy i przedstawiciele handlowi). 26

27 Interesujące jest to, że spośród pracodawców obecnie poszukujących pracowników (12,1%) połowa ma problemy ze znalezieniem odpowiednich kandydatów (5,7%). Dodatkowo, spośród tych pracodawców, którzy aktualnie nie prowadzą żadnej rekrutacji, na kłopoty ze znalezieniem odpowiednich pracowników w przeszłości wskazywało 10,7%. Ogółem 16,4% pracodawców uskarżało się na problemy ze znalezieniem właściwego personelu. Wśród profesji, w których pracodawcy mieli problemy z zatrudnianiem pracowników, znalazły się te, które są najczęściej poszukiwane. Jedna czwarta pracodawców miała problemy ze znalezieniem robotników budowlanych (23,9%), w tym najbardziej poszukiwanych na rynku tynkarzy, lakierników, hydraulików i monterów instalacji sanitarnych oraz dekarzy. Kolejne poszukiwane zawody to: sprzedawca (13,2%), robotnik obróbki metali, mechanik maszyn i urządzeń (11,7%, głównie spawacz, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych oraz ustawiacz i operator obrabiarek do metali), pracownik usług osobistych (10,1%, przede wszystkim fryzjer oraz kucharz), średni personel z dziedziny prawa i spraw społecznych (8,1%, w tym pracownicy socjalni oraz pracownicy informacji naukowej), elektryk i elektronik (7,7%) oraz średni personel nauk fizycznych i technicznych (5,7% głównie kreślarz). W przypadku pozostałych profesji, w których pracodawcy mieli problem ze znalezieniem pracowników, udział wynosił mniej niż 5%. 27

28 Jeśli chodzi o przyczyny problemów ze znalezieniem odpowiednich pracowników, to najczęściej respondenci wskazywali, że osoby, które odpowiadały na ofertę, nie spełniały oczekiwań. Co dziesiąty pracodawca (11%) przyznał, że praktycznie nikt nie odpowiedział na ofertę pracy. Według nich stało się tak, ponieważ nie ma ludzi, którzy spełnialiby oczekiwania (79%) lub byli na rynku odpowiedni pracownicy, ale nie odpowiadały im warunki pracy (21%). 28

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II GDAŃSK, SIERPIEŃ 2014 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Prezentacja wyników badania Metodologia badawcza Projekt

Bardziej szczegółowo

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy 1 UWAGI METODYCZNE Badanie popytu na pracę, realizowane na formularzu Z 05, prowadzone jest w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej. Obejmuje ono podmioty gospodarki narodowej o liczbie

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl I: sierpień - wrzesień 2013

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl I: sierpień - wrzesień 2013 Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl I: sierpień - wrzesień 2013 Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Bardziej szczegółowo

IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM MARTA MRÓZ WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY 2015 IMIGRANCI NA RYNKU

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w r. OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Szczecin 16 Wprowadzenie... 3 1. Rejestracja bezrobotnych według

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r.

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r. wmałopolsce branże IT i B&R Kraków, 18 grudnia 2008 r. CEL BADANIA: uzyskanie informacji na temat sytuacji przedsiębiorstw oraz na temat zapotrzebowania na kadry wśród podmiotów gospodarczych działających

Bardziej szczegółowo

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego"

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Prognoza popytu na pracę według sekcji PKD oraz

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 2. za okres: maj opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 2. za okres: maj opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 2 za okres: maj 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru u Nowosądeckiego

Bardziej szczegółowo

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach RAPORT Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach PRZYGOTOWANY PRZEZ: Spis treści PORZĄDEK I... 6 Zakupy it: SME i CMA ZAKUPY IT: SME I CMA... 7 Charakterystyka firm i budżetowania

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2011 r. 1 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Materiały na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W III KWARTALE 2012 ROKU PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA III kwartał

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM SONDAŻ WŚRÓD PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno zawodowym. Badanie zrealizowane w

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego Zmiany w zatrudnieniu w perspektywie pięcioletniej - prognozy ankietowanych pracodawców Toruń, 4 kwietnia 2013 roku. Spotkanie z pracownikami PUP realizującymi badania pracodawców w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Najważniejsze wyniki

Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Najważniejsze wyniki Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Najważniejsze wyniki - 1 - Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawskopomorskiego w 2014

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. 1 S t r o n a Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015 Badanie Konfederacji Lewiatan Kondycja sektora MMŚP 2014 Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014- Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Konfederacja Lewiatan Warszawa, 21 sierpnia 2014 Dane wykorzystane

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl IV: grudzień 2014/ styczeń 2015

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl IV: grudzień 2014/ styczeń 2015 Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl IV: grudzień 2014/ styczeń 2015 Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Bardziej szczegółowo

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl III: czerwiec - lipiec 2014

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl III: czerwiec - lipiec 2014 Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl III: czerwiec - lipiec 2014 Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 31. edycji badania 5 września 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 31. edycji badania 5 września 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 31. edycji badania 5 września 2016 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 31. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

Jak uczą się dorośli Polacy?

Jak uczą się dorośli Polacy? Jak uczą się dorośli Polacy? W ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających trzecią turę badania (a więc przez niemal cały rok 2011 r. i w pierwszej połowie 2012 r.) łącznie 36% Polaków w wieku 18-59/64

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 30. edycji badania 13 czerwca 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 30. edycji badania 13 czerwca 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 30. edycji badania 13 czerwca 2016 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 30. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

PBS DGA Spółka z o.o.

PBS DGA Spółka z o.o. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Badanie internetowych ofert pracy dla województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie internetowych ofert pracy dla województwa kujawsko-pomorskiego Badanie internetowych ofert pracy dla województwa kujawsko-pomorskiego Seminarium podsumowujące projekt Rynek Pracy pod Lupą II Toruń, 11 czerwca 2015 r. Informacje o badaniu Badanie realizowano dla dwóch

Bardziej szczegółowo

Jakość kształcenia w ocenie pracodawców Wprowadzenie do warsztatu I

Jakość kształcenia w ocenie pracodawców Wprowadzenie do warsztatu I Jakość kształcenia w ocenie pracodawców Wprowadzenie do warsztatu I Kraków, 28.11.2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.wup-krakow.pl Ocena

Bardziej szczegółowo

Bilans Kapitału Ludzkiego. LLL w badaniach BKL

Bilans Kapitału Ludzkiego. LLL w badaniach BKL 12 Bilans Kapitału Ludzkiego LLL w badaniach BKL Struktura projektu IV edycja Popyt Podaż Edukacja Pracodawcy Ludność w wieku produkcyjnym Analiza kierunków kształcenia Oferty pracy Uczniowie ostatnich

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie.

Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie. Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie. Niepokoi jedynie stale spadająca ilość ofert wpływająca od pracodawców.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Opracowanie przygotowane przez Radę Konińskiej Izby Gospodarczej na spotkanie przedstawicieli Władz Izby z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 26. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU PRACY POWIATU ŁUKOWSKIEGO

BADANIE RYNKU PRACY POWIATU ŁUKOWSKIEGO BADANIE RYNKU PRACY POWIATU ŁUKOWSKIEGO Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: URZĄD PRACY www.biostat.com.pl Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie BADANIE RYNKU PRACY POWIATU ŁUKOWSKIEGO Badanie i analiza lokalnego

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2012 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD 2013 STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD S t r o n a 2 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku

Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku Załącznik nr 1 Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku Dzień dobry! [gdy PUP realizuje badania samodzielnie] Nazywam się i jestem pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w [gdy PUP

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 34 edycji badania 5 czerwca 2017 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 34 edycji badania 5 czerwca 2017 r. Plany Pracodawców Wyniki 34 edycji badania 5 czerwca 2017 r. Struktura podsumowania Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 34. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja

Bardziej szczegółowo

Copyright Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2009. Kopiowanie i rozpowszechnianie moŝe być dokonane z podaniem źródła.

Copyright Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2009. Kopiowanie i rozpowszechnianie moŝe być dokonane z podaniem źródła. 1 Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Publikację przygotował: Biuro Badań Społecznych Obserwator ul. Szujskiego 11/5 31-123 Kraków Małopolskie Obserwatorium Gospodarki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZGŁOSZONYCH KRAJOWYCH OFERT PRACY PRZEZ PRACODAWCÓW W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻAGANIUW ROKU 2012

ANALIZA ZGŁOSZONYCH KRAJOWYCH OFERT PRACY PRZEZ PRACODAWCÓW W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻAGANIUW ROKU 2012 POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU ANALIZA ZGŁOSZONYCH KRAJOWYCH OFERT PRACY PRZEZ PRACODAWCÓW W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻAGANIUW ROKU 2012 Sporządziła: Ewa Piotrowiak Pośrednik pracy Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012.

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012. Płeć jest jedną z kluczowych cech stosowanych w analizie rynku pracy. Wiele zjawisk przedstawionych jest w podziale na mężczyzn i kobiety. Także indywidualne możliwości oraz decyzje pracowników i osób

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na małopolskim rynku pracy. Kraków, 24 marca 2017 r.

Sytuacja na małopolskim rynku pracy. Kraków, 24 marca 2017 r. Sytuacja na małopolskim rynku pracy Kraków, 24 marca 2017 r. Bezrobocie 200 180 160 140 120 100 80 96,531 60 40 20 0 I 2007 V IX I 2008 V IX I 2009 V IX I 2010 V IX I 2011 V tysiące IX I 2012 V IX I 2013

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 29. edycji badania 1 marca 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 29. edycji badania 1 marca 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 29. edycji badania 1 marca 2016 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 29. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 Bezrobotni absolwenci wg zawodów... 3 Tegoroczni

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji Cykliczne badania edukacji

Bardziej szczegółowo

Plan wystąpienia. Przedmiot analizy i źródła informacji. Prognozowane zmiany na rynku pracy na podstawie badań i analiz własnych

Plan wystąpienia. Przedmiot analizy i źródła informacji. Prognozowane zmiany na rynku pracy na podstawie badań i analiz własnych Potrzeby kadrowe i prognoza zatrudnienia w województwie łódzkim na lata - w oparciu o badania Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Jakub Stempień Plan wystąpienia Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, data 24.10.2016 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów 1 na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie

Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie problemem jest spadająca liczba ofert od pracodawców. I Wielkość

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka Badanie Keralla Research II kw. 2015 Nastroje i koniunktura w przedsiębiorstwach - Informacja prasowa Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka W tym kwartale poprawiły się nastroje

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2014 Październik 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA ROK 2011 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2014 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Publikację przygotował: Biuro Badań Społecznych Obserwator ul. Szujskiego 11/5 31-123 Kraków Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r. Instytut Badawczy Randstad Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 18. edycji badania -zmiany na rynku pracy w ostatnim

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r.

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r. Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Pracodawca Rynek Pracownik

Pracodawca Rynek Pracownik 2011 Pracodawca Rynek Pracownik Raport z badania zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców 2010 Pracodawca Rynek Pracownik Raport z badania zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - I kwartał 2017 w liczbach 02 Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 11% w porównaniu do I kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - II kwartał 2017 w liczbach Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 4% w porównaniu do II kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA II PÓŁROCZE 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Konińska Izba Gospodarcza Maj 212 Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie W subregionach województwa Wielkopolskiego średnio ok. 97%

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK część II prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim W powiecie przysuskim

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2013 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE 2013 w świetle danych statystycznych Małgorzata Kowalska Dyrektor Departamentu Produkcji Janusz Kobylarz Naczelnik Wydziału Budownictwa Główny Urząd Statystyczny Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013

Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013 22 października 2013 r. odbyła się IX edycja Inżynierskich Targów Pracy na Politechnice Krakowskiej. Odwiedziło nas w tym dniu 35 wystawców (w tym 26 firm z całej Polski) oraz ponad 1000 studentów i absolwentów.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 33 edycji badania 6 marca 2017 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 33 edycji badania 6 marca 2017 r. Plany Pracodawców Wyniki 33 edycji badania 6 marca 2017 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 33. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Badanie klimatu przedsiębiorczości oraz zdolności firm do podnoszenia konkurencyjności i wdrażania innowacji

Badanie klimatu przedsiębiorczości oraz zdolności firm do podnoszenia konkurencyjności i wdrażania innowacji Badanie klimatu przedsiębiorczości oraz zdolności firm do podnoszenia konkurencyjności i wdrażania innowacji I. OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ BYTOMIA Czy może Pan(i) polecić Bytom jako miejsce do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy. Konferencja prasowa Warszawa,

Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy. Konferencja prasowa Warszawa, Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy Konferencja prasowa Warszawa, 28.11.13 Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy AGENDA SPOTKANIA 1. Prezentacja filmu Nawet najlepsi zrobią wszystko 2. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Zawody których wystąpią problemy

Zawody których wystąpią problemy Zawody w których wystąpią problemy z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników i dla których brak jest opracowanej, przez MEN, podstawy programowej- zgodnie z wynikami raportu pn.: Prognoza potrzeb rynku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R.

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. Nakłady inwestycyjne a) są to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa,

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec grudnia 2012r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) W minionym roku

Bardziej szczegółowo

Ankieta na charakter anonimowy. ***

Ankieta na charakter anonimowy. *** *** Niniejszy kwestionariusz został przygotowany w ramach projektu partnerskiego pt. Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia doświadczenia europejskie przez przedstawicieli parterów z Niemiec,

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW

ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW Informacja na temat zatrudniania cudzoziemców w Polsce 1 (data opracowania: grudzień 214 r.) Główne wnioski: W 214 r. rośnie skala zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, przede wszystkim w ramach tzw. procedury

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU Część II POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARśYSKU-KAMIENNEJ ul. 1 MAJA 105 26-110 SKARśYSKO-KAMIENNA SkarŜysko-Kamienna, sierpień

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 215

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy POMORZA Odbiorcy badania Badania przeprowadzono przy

Bardziej szczegółowo

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A Badanie specyfiki bezrobocia w wybranych powiatach województwa mazowieckiego, w zakresie stanu obecnego, perspektyw rozwoju sytuacji na lokalnych rynkach pracy oraz wniosków dla polityki rynku pracy. Wyniki

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2012 roku 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OLKUSZU Kraków 2011 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych do Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na lata

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych do Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na lata Załącznik nr 8 Sprawozdani z konsultacji społecznych Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych do Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2005-2006 1. Otrzymane ankiety zwrotne

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI POTENCJAŁ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Bezrobotni wg zawodów wybrane zagadnienia ze statystyki bezrobocia rejestrowanego, danych GUS oraz z badania realizowanego

Bardziej szczegółowo