Działalność naukowo-badawcza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Działalność naukowo-badawcza"

Transkrypt

1 dr Krzysztof Rybiński Działalność naukowo-badawcza 1. Załącznik A: Pozycje zwarte (3) 2. Załącznik B: Redakcja prac zbiorowych (2) 3. Załącznik C: Prace naukowo-badawcze (artykuły w czasopismach recenzowanych, rozdziały w pracach zbiorowych) (23) 4. Załącznik D: Publikacje w języku obcym (angielskim, 1 w rosyjskim) (46) 5. Załącznik E: Recenzje i artykuły w czasopismach, dziennikach, tygodnikach, miesięcznikach (kilkaset, zamieszczone przykłady ostatnich) 6. Załącznik F: Prace naukowo-badawcze zastosowane w praktyce (ponad 100, przykłady 11 ostatnich z 2008 roku) 7. Załącznik G: Referaty wygłoszone na konferencjach krajowych (24 w latach ) 8. Załącznik H: Referaty wygłoszone na konferencjach międzynarodowych i zagranicznych (12 w latach ) 9. Załącznik I: Współ-organizacja konferencji, członkostwo w organizacjach, współpraca z ośrodkami naukowymi. 1

2 Załącznik A. Pozycje zwarte (A) Przed doktoratem 1. Rybiński K. Analiza rynków finansowych. Wykłady z analizy technicznej, Wydawnictwo AWA Press, Warszawa 1994, ss (B) Po doktoracie 2. Rybiński K. Globalizacja w trzech odsłonach. Offshoring, globalne nierównowagi, polityka pienięŝna, Wydawnictwo Difin, Warszawa ss Rybiński K. Opala P., Hołda M. Gordian Knots of the 21st Century, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. ss Załącznik B. Redakcja prac zbiorowych 1. Rybiński K., Balcer J., Kierzkowski T., Kager M. Jakie korzyści przyniesie nam Unia Europejska, wydawnictwo BPH, de Haan J., Eiffinger S., Rybiński K. Central bank transparency and central bank communication: Editorial introduction, European Journal of Political Economy, Volume 23, 1-8, Załącznik C. Prace naukowo-badawcze (artykuły w czasopismach recenzowanych, rozdziały w pracach zbiorowych) (A) Przed doktoratem 1. Rybiński K. Testowanie rzędu integracji makroekonomicznych szeregów czasowych w okresie transformacji systemowej, Bank i Kredyt, numer 7-8, (B) Po doktoracie 2. Rybiński K. ZagroŜenia dla rozwoju rynków finansowych w Polsce, Gospodarka Narodowa 11-12, Rybiński K. Przyczyny i mechanizmy kryzysów walutowych. Lekcje dla Polski, Materiały z konferencji naukowej Rady PTE, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Rybiński K. Azjatycki kryzys walutowy w 1997 roku i jego skutki dla polskiej gospodarki, Zeszyty PBR-CASE, numer 36, Rybiński K. MoŜliwość i celowość regulacji przepływu kapitałów krótkoterminowych w Polsce, Gospodarka narodowa 4, Rybiński K. Wpływ polityki pienięŝnej na proces dezinflacji w Polsce, Bank i kredyt, numer 7-8, Rybiński K. Wielkość i rola zagranicznego kapitału krótkoterminowego, Zeszyty BRE- CASE, numer 62,

3 8. Rybiński K. Polityczne skutki sytuacji gospodarczej w Polsce, w opracowaniu Instytutu Spraw Publicznych Przyszłość polskiej sceny politycznej po wyborach 2001, Warszawa Rybiński K. Od państwa socjalistycznego do państwa socjalnego, rozdział w pracy zbiorowej Czas na sanację, wydanej przez WyŜszą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów Rybiński K. Pakt stabilności i wzrostu niezbędny i nie do wyegzekwowania. Komentarz, w publikacji Zeszyty BRE Bank CASE Funkcjonowanie Unii Gospodarczej i Walutowej, Nr 75, Rybiński K. Europejski Bank Centralny i Eurogrupa po rozszerzeniu Unii Europejskiej. Komentarz, w publikacji Zeszyty BRE Bank CASE Funkcjonowanie Unii Gospodarczej i Walutowej, Nr 75, Rybiński K. Czy warto oszczędzać, rozdział w ksiąŝce J.Winiecki (ed) Gospodarka bez ekonoma, Wolters Kluwer Polska, Rybiński K. Czy moŝna wydrukować bogactwo, rozdział w ksiąŝce J.Winiecki (ed) Gospodarka bez ekonoma, Wolters Kluwer Polska, Rybiński K. Globalizacja a polityka pienięŝna, Studia Regionalne i Lokalne, Numer 2(24), Rybiński K. Globalne nierównowagi, Ekonomista, Nr 4., Rybiński K. Wizja Polska 2020 główne tezy, w ksiąŝce Rozwój przez wspólnotę i konkurencyjność wydanej przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową z okazji II Kongresu Obywatelskiego, Gdańsk Rybiński K. Outsourcing i offshoring usług. Siatka pojęć, trendy i bariery rozwojowe, w pracy zbiorowej pod redakcją Adama Szymaniaka Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services centers, Wydawnictwo Naukowe INPiD Uniwersytetu im Adama Mickiewicza, Poznań, PWE, Rybiński K. Ekonomista przyszłości, w Borkowska S (ed) Inwestowanie w kapitał ludzki, wydawnictwo Głównego Urzędu Statystycznego, 2007 (ukazała się w 2008) 19. Rybiński K. Węzły gordyjskie XXI wieku, w pracy zbiorowej pod edycją Jakubowska P., Kukliński A., śuber P. Problematyka przyszłości regionów. W poszukiwaniu nowego paradygmatu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa Rybiński K. Europa na marginesie sceny globalnej?, w pracy zbiorowej pod edycją Jakubowska P., Kukliński A., śuber P. Problematyka przyszłości regionów. W poszukiwaniu nowego paradygmatu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa Dunin-Wąsowicz S., Rybiński K., Witucki M. Infrastruktura dla skoku cywilizacyjnego, publikacja III Kongresu Obywatelskiego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk, Rybiński K. Opinia ogólna o ustawie budŝetowej na 2009 rok, ekspertyza na zlecenie Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, druk sejmowy nr 1001, październik Rybiński K. Globalny kryzys finansowy. Przyczyny, przebieg, zagroŝenia dla Polski, Wydawnictwo NajwyŜszej Izby Kontroli, nr 6/2008 (ukaŝe się w 2009) 3

4 Załącznik D. Publikacje w języku obcym (A) Przed doktoratem 1. Frydman R., Rapaczynski A., Earle J. et al. The Privatization Process in Central Europe, ksiąŝka wydana przez Central European University Press, Londyn, Wielka Brytania, Współautor ksiąŝki. 2. Frydman R., Rapaczynski A., Earle J. et al. The Privatization Process in Russia, Ukraine and the Baltic States, ksiąŝka wydana przez Central European University Press, Londyn, Wielka Brytania, Współautor ksiąŝki. 3. Commander S., Corricelli F. ed. Unemployment, Restructuring, and the Labor Market in Easter Europe and Russia, EDI Development Studies, Bank Światowy, Waszyngton Rozdział na temat Polski napisany wspólnie z Fabrizio Corricelli i Krzysztofem Hagemejerem. 4. Tłumaczenie pozycji numer 3 na język rosyjski, Moskwa, IMFRA-M, Rybiński K. Testing Integration of Macroeconomic Time Series In Transitional Socialist Economies. A Modification of Perron Test, Research Memorandum, University of Leicester, Centre for European Economic Studies, październik (B) Po doktoracie 6. Rybiński K. Testing Integration of Macroeconomic Time Series in Transitional Socialist Economies. A Modification of Perron Test, Economics of Planning, 30, , Rybiński K. Capital Inflows in Central and Eastern Europe. Inflation, Balance of Payments and Recommended Policy Responses, CASE Studies and Analyses No. 132, Rybiński K., Szczurek M. Current Account Inflation Trade-off. Lessons from Poland and Other Transition Economies, CASE Studies and Analyses nr. 147, Linne T., Rybiński K. The Emerging Financial System of Poland. Institutional Constraints and External Links, CASE Studies and Analyses No. 154, Rybiński K. Polish Growth Poised to Slow, American Investor, A Monthly Publication of the American Chamber of Commerce in Poland, Ganev G., Molnar K., Rybiński K., Woźniak P. Transmission Mechanism of Monetary Policy In Central and Eastern Europe, CASE Reports No. 52, Rybiński K. Comments on the session Structural changes and the effectiveness of monetary policy, Bank i kredyt 11-12, Rybiński K. Polish Tax Hell Amid Slow Privatization, American Investor, A Monthly Publication of the American Chamber of Commerce In Poland, Dąbrowski M. (ed). Disinflation in Transition Economies, CEU Press, Londyn, Rozdział w ksiąŝce napisany wspólnie z Mateuszem Szczurkiem. 15. Rybiński K. Reforming the SGP: How to prepare for the upcoming demographic Tsunami, European Policy Centre Commentary, Rybiński K. Globalisation opportunities, threats and implications for the economic policy, Bank for International Settlements Review nr 19/2006, marzec

5 17. Rybiński K. Easier, faster and more economical! Things we have never done before, Bank for International Settlements Review nr 23/2006, marzec Rybiński K. Globalisation and its implications for monetary policy, Bank for International Settlements Review nr 32/2006, kwiecień Rybiński K. Globalisation versus financial markets, Bank for International Settlements Review nr 60/2006, kwiecień Rybiński K. Inflation targeting and the challenges ahead, Bank for International Settlements Review nr 42/2006, maj Rybiński K. Outlook for Poland s economic and financial situation, Bank for International Settlements Review nr 61/2006, maj Rybiński K. Global labor market and its limitations reasons and effects of the emergence of homo sapiens globalus, Bank for International Settlements Review nr 64/2006, czerwiec Rybiński K. How to use globalization to improve Poles living standards?, Bank for International Settlements Review nr 97/2006, październik Rybiński K. Single Euro Payments Area from the point of view of the National Bank of Poland, Bank for International Settlements Review nr 97/2006, październik Orlowski L., Rybiński K. Implications of ERM2 for Poland s monetary policy, Economic Systems 30, , Rybiński K. Global imbalances and implications for emerging markets, Bank for International Settlements Review nr 124/2006, grudzień Rozkrut M., Rybiński K., Szwaja R., Sztaba R. Quest for central bank communication: Does it pay to be talkative?, European Journal of Political Economy, Volume 23, , de Haan J., Eiffinger S., Rybiński K. Central bank transparency and central bank communication: Editorial introduction, European Journal of Political Economy, Volume 23, 1-8, Rybiński K. The euro adoption assessing benefits and costs, Bank for International Settlements Review nr 6/2007, styczeń Rybiński K. SEPAand the payment system in Poland, Bank for International Settlements Review nr 29/2007, marzec Rybinski K. Global Imbalances: Hard or Soft Landing? Implications for Monetary Policy, rozdział w pracy zbiorowej pod edycją CzyŜewski A., Eijffinger S., Koedijk K. Globalisation and Monetarny Policy, ESI and CEPR, maj Rybinski K., Sowa U. Global reserves management, artykuł zaprezentowany na konferencji Government Borrowers Forum, Montreal, Kanada maja, opublikowany w piśmie Ekonomista, numer 4/ Rybiński K. The role of the euro for the future of Poland, Bank for International Settlements Review nr 67/2007, czerwiec Rybiński K. Innovations in the financial markets globalization of the infrastructure, Bank for International Settlements Review nr 134/2007, październik

6 35. Rybiński K. Rapid credit growth in converging economies the challenges ahead, Bank for International Settlements Review nr 137/2007, listopad Rybiński K. Poland and EURO, Bank for International Settlements Review nr 138/2007, listopad Rybiński K. Meaningless Europe?, rozdział w pracy zbiorowej pod edycją Jakubowska P., Kukliński A., śuber P. The Future of European Regions, Ministry of Regional Development, Warszawa Radzikowski M., Rybinski K. Achieving Sustainable Growth: Will New Europe Fly or Crawl in the 21st Century Global Knowledge Economy?, rozdział w pracy zbiorowej pod edycja Nadolny A., Schauer T. The Future of Europe. Sustainable Development and Economic Growth?, proceedings of the International Symposium, September 12-13, Publikacja zbiorowa Globalization Economic Implications, ICFAI University Press, Indie, marzec Rybiński K., Opala P., Hołda M. Gordian knots of the 21st century, ksiąŝka w języku angielskim opublikowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, czerwiec Opala P., Rybiński K Gordian knots of the 21st century, w Gąsior-Niemiec A., NiŜnik J. (ed) The Individuality of a Scholar and Advancement of Social Science, Rewasz, Opala P., Rybiński K Gordian knots of the 21st century, w Futurology The Challenges of the XXI Century, volume 4, Rybiński K. A Day In the Life of the Homo Sapiens Globalus, w Futurology The Challenges of the XXI Century, volume 4, Radzikowski M., Rybiński K., Achieving sustainable growth. Will new Europe fly or crawl in the 21st century global knowledge economy, The Challenges of the XXI Century, volume 6, CiŜkowicz P., Rybiński K. The Role of Banking and Financial Policies in Micro, Small and Medium Enterprises, Capco Journal of Financial Transformation, Rybinski K., Sowa U. Global Reserves Management w recenzowanej ksiąŝce (eds) Breklaar A., Koche J., Nyholm K., Strategic Asset Allocation for Central Banks and Sovereign Wealth Managers, Palgrave McMillan, London, (forthcoming in 2009). * publikacje w BIS Review są artykułami, które zostały przygotowane na róŝne konferencje, a które następnie zostały publikowane przez Bank Rozliczeń Międzynarodowych w ramach wystąpień bankierów centralnych. Załącznik E. Recenzje i artykuły w czasopismach (dzienniki, tygodniki, miesięczniki) Habilitant opublikował kilkaset artykułów o tematyce ekonomicznej w krajowych i zagranicznych dziennikach lub tygodnikach ( w tym w Wall Street Journal, Financial Times i The Economist). PoniŜej kilka wybranych ostatnich artykułów oraz istotny artykuł z Gazety Bankowej z 1997 roku proponujący modyfikację reguły Taylora. 1. Trzecia droga czyli reguła Taylora i upłynnienie kursu, Gazeta bankowa, 26 października

7 2. Poland Sets The Zloty Free. What floating its currency means for the country between now and EU accession, invited article, Wall Street Journal Europe, kwietnia (wspólnie z Królak-Wyszyńska K.) KaŜdy Polak jest kapitalistą wiedzy, Rzeczpospolita października Globalny brak równowagi, Rzeczpospolita 30 grudnia Globalne zagadki, Rzeczpospolita 13 marca Odchudzić Ŝeby usprawnić, Rzeczpospolita 12 maja Co z tą wizją?, Newsweek, 27 grudnia pytań do Krzysztofa Rybińskiego, wywiad rzeka, Forbes 02/ Dylematy banku centralnego, Forbes 04/ Inflacja szykuje się pierwsza globalna wojna psychologiczna, Newsweek 4/ Jak rodzi się kryzys finansowy i dlaczego z następnym juŝ sobie nie poradzimy, Newsweek 12/ Złoty medal w wieloboju, Newsweek 15/ Kryzysowy niezbędnik, Wprost 9/ Czas na zmiany w polskiej ekonomii, Wprost 16/ Węzły gordyjskie XXI wieku, Rzeczpospolita 8 luty Polak kapitalistą wiedzy, Ogólnopolska gazeta Platformy Obywatelskiej, kwiecień 2008 (razem z Katarzyną Królak-Wyszyńską) 17. The BIS must become the global central bank, artykuł w serwisie centralbanknews.com 18. (wspólnie z Dunin-Wąsowicz S., Witucki M.) Jaka wizja polskiej infrastruktury?, Rzeczpospolita 23 kwietnia Nasi w superklasie, Newsweek, 18/ Wielkie Ŝarcie, Newsweek 23/ Polisa ratunkowa, Wprost 50/ Global governance, The Economist, 1 sierpień Time to turn BIS into a global central bank, Financial Times, 11 sierpień Blame Hank and Ben for keeping the party going, Financial Times, 1 październik 2008 Załącznik F. Prace naukowo-badawcze zastosowane w praktyce Habilitant opublikował ponad 100 raportów o polskiej gospodarce w języku angielskim, raporty wydane przez międzynarodowe grupy bankowe (ING, AIB, HVB), które następnie były wykorzystywane przez inwestorów w wielu krajach w procesie decyzyjnym dotyczącym inwestycji w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Habilitant przedstawił kilka referatów i opinii podczas tworzenia Strategii Rozwoju Kraju, która powstała w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego pod kierunkiem Minister GraŜyny Gęsickiej, w tym wdroŝony postulat stworzenia wizji Polski

8 PoniŜej lista prac badawczych w 2008 roku zastosowanych w praktyce (Habilitant był autorem lub współautorem) 1. Raport o kapitale intelektualnym Polski (lipiec 2008), na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 2. Opracowanie metodologii wyłaniania Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących (KNOW) na bazie kapitału intelektualnego, na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego (wrzesień 2008) 3. Opracowanie metodologii badania kapitału intelektualnego miast wojewódzkich w Polsce na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (listopad 2008) 4. Opracowanie strategii rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego, na zlecenie UKIE, czerwiec Opracowanie syntezy istniejących badań dotyczących skutków tzw. pakietu klimatycznego dla Polski na zlecenie UKIE, (lipiec 2008) 6. Opracowanie analizy dotyczącej opcji negocjacyjnych dla Polski w kontekście unijnego pakietu klimatycznego, na zlecenie UKIE, (listopad 2008) 7. Badanie kapitału intelektualnego Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie na zlecenie Dziekana KNoP, listopad Opinia ogólna o ustawie budŝetowej na 2009 rok, ekspertyza na zlecenie Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, druk sejmowy nr 1001, październik Komentarz do scenariuszy rozwoju Polski realizowanych w ramach programu Foresight 2020 w polu bezpieczeństwo, październik Opracowanie strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, sierpień Analiza opcji negocjacyjnych dla polskiego rządu na unijny szczyt klimatyczny, grudzień 2008 Załącznik G. Referaty wygłoszone na konferencjach krajowych Habilitant uczestniczył w kilkudziesięciu krajowych seminariach i konferencjach naukowych prezentując referaty, poniŝej wybrane przykłady z ostatnich dwóch lat: 1. Waluty globalne wprowadzenie do dyskusji, referat na panelu dyskusyjnym Stowarzyszenia Dziennikarzy Biznesowych i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa, 21 września Dzień z Ŝycia homo sapiens globalus, wystąpienie na 11-tym Kongresie Teleinformatyki, 21 Warszawa, września Jednolity obszar płatności w euro, punkt widzenia Narodowego Banku Polskiego, referat podczas konferencji Związków Banków Polskich inaugurującej powstanie Forum SEPA Polska, Warszawa, 10 października Jak wykorzystać globalizację dla poprawy poziomu Ŝycia Polaków, referat na IV Kongresie Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej, Warszawa 13 października The Euro adoption: assesing benefis and costs, wystąpienie panelowe na spotkaniu American Chamber of Commerce, Warszawa 17 stycznia

9 6. SEPA a system płatniczy w Polsce, referat na XII Forum Bankowym, Warszawa, 14 marca Meaningless Europe?, referat na konferencji międzynarodowej zorganizowanej pod auspicjami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Regional Development Forum REDEFO, Warszawa, 31 maja 2 czerwca Globalne zarządzanie rezerwami referat na konferencji FindEcon, Forecasting Financial Markets and Economic Decision-Making, zorganizowanej przez Uniwersytet Łódzki, Łódź, 10 maja Węzły gordyjskie XXI wieku, artykuł zaprezentowany na seminarium Związku Banków Polskich z okazji 20-lecia Polskiego Stowarzyszenia z Klubem Rzymskim, listopad Innowacje na rynkach finansowych globalizacja infrastruktury, referat na konferencji zorganizowanej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Warszawa 16 października Dekonwergencja krajów nowej Europy w obszarze kapitału intelektualnego, referat na VIII Kongresie Ekonomistów Polskich, Warszawa, listopada Polityka inwestycyjna i zarządzanie ryzykiem, referat na seminarium Polskiego Instytutu Dyrektorów, Warszawa, 22 stycznia Ekonomista przyszłości, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej z okazji jubileuszu XX-lecia olimpiady wiedzy ekonomicznej n.t. Inwestowanie w kapitał ludzki, 7 marca Managing Globalization Is Education System Up to the Challenge, referat na konferencji zorganizowanej przez DemosEuropa i ambasadę Danii w Polsce, Warszawa, 7 kwietnia World Vision 20??. Imagine yourself. Referat otwierający międzynarodową konferencję Inspiring solutions, SGH 15 kwietnia Chindia. Jak ryczący smok i szarŝujący słoń zmienią świat, COFACE Country Risk Conference, Warszawa 22 kwietnia Infrastruktura dla skoku cywilizacyjnego, sprawozdanie z debaty podczas III Kongresu Obywatelskiego, 17 maja 2008, Warszawa oraz prowadzenie panelu poświęconego infrastrukturze. 18. Przyszłość NewConnect. Rynek dla firm innowacyjnych?, wystąpienie panelowe podczas Międzynarodowej Konferencji Inwestorów i Emitentów, Warszawa Regionalny hub finansowy Europy Środkowej i Wschodniej, 29 maja Czy UE mogła być demiurgiem kreatywnej i innowacyjnej Europy?, referat podczas Konferencji Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju i WyŜszej Szkoły Biznesu National Louis University w Nowym Sączu, Kraków, 6 czerwca Polska w Unii Europejskiej wyzwania dla rynku kapitałowego, wystąpienie panelowe na konferencji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Innowacje na rynkach finansowych 2008, 20 października Energia odnawialna a ograniczenie emisji CO2, wystąpienie panelowe na konferencji demoseuropa Energia odnawialna i efektywność energetyczna w walce ze zmianami klimatu, Warszawa, 19 listopada

10 22. Globalny bank centralny, referat przedstawiony na konferencji KNoP SGH Migracje kapitału w globalnej gospodarce, 20 listopada Czy wzlatujący orzeł złapie amerykańską grypę?, referat na Seminarium Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego nt. "Obecny kryzys finansowy i jego skutki dla Polski", Warszawski Dom Ekonomisty, 27 listopada New World Order, referat podczas seminarium zorganizowanego przez Ambasadę Brytyjską na temat przyszłości instytucji Bretton Woods, 26 listopada 2008 Załącznik H. Referaty wygłoszone na konferencjach międzynarodowych i zagranicznych Habilitant uczestniczył w kilkunastu międzynarodowych seminariach i konferencjach naukowych prezentując referaty, poniŝej kilka wybranych przykładów: 1. Wystąpienie podsumowujące konferencję, wystąpienie na konferencji międzynarodowej zorganizowanej przez banki centralne Polski i Węgier, Warszawa, 30 czerwca 1 lipca Inflation targeting and the challenges ahead, wystąpienie otwierające międzynarodowe seminarium banków centralnych Polski i Szwajcarii poświęcone polityce pienięŝnej, maja Global Imbalances: Hard or Soft Landing? Implications for Monetary Policy, referat na konferencji międzynarodowej zorganizowanej przez Narodowy Bank Polski i ESI/CEPR, Warszawa, 1-2 września Global imbalances and implications for emerging markets, OKB Roundtable, Wiedeń grudnia Global reserves management, referat na międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Bank Światowy i Ministerstwo Skarbu Kanady, Montreal 15 maja Referat i koreferat na temat dobrych praktyk w zarządzaniu rezerwami dewizowymi na międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Waszyngton, listopada The Role of Banking and Financial Policies in Promoting Micro, Small and Medium Enterprises, referat zaprezentowany na międzynarodowej konferencji Banku Indonezji, Bali, Indonezja, 7 grudnia EU in a Global Perspective, międzynarodowe seminarium poświęcone przyszłości polityki spójności Unii Europejskiej po 2013 roku zorganizowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Falenty, 13 maja Gordian Knots Alexandrian Solutions, Regions Corporations, referat na międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, The Future of Regions In a Perspective of Global Change, Warszawa 10 czerwca Global reserves management, prezentacja artykułu na międzynarodowej konferencji 27th SUERF Colloquium, New Trends in Asset Management: Exploring the Implications, Monachium, 12 czerwca Prowadzenie panelu na międzynarodowej konferencji Common Currency and its Future: Lessons for the New Member States zorganizowanej przez Narodowy Bank Polski, 15 października

11 12. Gordian knots of the 21 century, wystąpienie na konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Polska i Regiony, perspektywy XXI wieku, października Global reserves management, prezentacja artykułu na międzynarodowej konferencji organizowanej wspólnie przez BIS/EBC/Bank Światowy, Frankfurt listopada 2008 Załącznik I. Współ-organizacja konferencji, członkostwo w organizacjach, współpraca z ośrodkami naukowymi 1. Współorganizator międzynarodowej konferencji naukowej Central Bank Transparency and Communication: Implications for Monetary Policy, 2-3 czerwca Najlepsze artykuły z tej konferencji zostały opublikowane w European Journal of Political Economy. 2. Współorganizator międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej wspólnie przez Narodowy Bank Polski i Magyar Nemzeti Bank Fiscal Policy and the Road to the Euro, 30 czerwca 1 lipca 2005, Warszawa Wydany wolumen pokonferencyjny. 3. Członek załoŝyciel i pierwszy prezes Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Biznesu (jedna kadencja) 4. Członek Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich (jedna kadencja) 5. Członek Polskiego Stowarzyszenia z Klubem Rzymskim 6. Członek Stowarzyszenia Praktyków Zarządzania Wiedzą 7. Członek American Economic Association. 8. W latach habilitant prowadził Letnią Szkołę Ekonomii finansową przez kilka fundacji amerykańskich: Soros Foundation, Ford Foundation, Pew Charitable Trust, Mellon Foundation. W ramach tej szkoły wykładowcy z uczelni amerykańskich (Columbia, NYU, University of Michigan, etc.) kanadyjskich i brytyjskich (LSE, University of Leicester) prowadzili kursy z ekonomii dla ponad 700 pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów wyŝszych uczelni z ponad 20 krajów post-socjalistycznych (makroekonomia, mikroekonomia, handel zagraniczny, ekonometria finansowa, ekonomia pracy i inne na poziomie średnim i zaawansowanym). 9. W 1995 roku jako dyrektor administracyjny nadzorował stworzenie i budowę Centrum Badań Ekonomicznych Europy Środkowej i Wschodniej przez WNE UW. 11

Lista waŝniejszych publikacji od uzyskania tytułu doktora nauk ekonomicznych (uaktualniona)

Lista waŝniejszych publikacji od uzyskania tytułu doktora nauk ekonomicznych (uaktualniona) Dr Krzysztof Rybiński Lista waŝniejszych publikacji od uzyskania tytułu doktora nauk ekonomicznych (uaktualniona) Publikacje zagraniczne KsiąŜki (1 rozdział w ksiąŝce; 2 rozdział w ksiąŝce przyjętej do

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński I. Książki naukowe (60 pkt l. Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej, CeDeWu 2013, 240 stron (20 pkt 2.

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty:

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Józef M. Fiszer 1) Zadania i perspektywy Unii Europejskiej w wielobiegunowym świecie; The Future of European Union New forms of internal

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2010 - XVIII Światowy Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych i Nieletnich; prowadzenie warsztatu: A Child Friendly Court połączone

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie*drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

Współpraca BRE Banku z Instytutem Naukowym CASE. Warszawa, 7 września 2006 rok

Współpraca BRE Banku z Instytutem Naukowym CASE. Warszawa, 7 września 2006 rok Współpraca BRE Banku z Instytutem Naukowym CASE Warszawa, 7 września 2006 rok Agenda Historia współpracy Przesłanki współpracy Cele współpracy Formy współpracy Wysokość wsparcia finansowego Współpraca

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia

PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2012/2013 Plan studiów zatwierdzono

Bardziej szczegółowo

I ROK STUDIÓW. B 4 30 E UAM konstytucyjnego 10. Redakcja tekstów

I ROK STUDIÓW. B 4 30 E UAM konstytucyjnego 10. Redakcja tekstów Program studiów 1. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 180. 2. Liczba semestrów: 6. 3. Liczba godzin: 1890. 4. Opis poszczególnych modułów kształcenia (sylabusy): w trakcie przygotowywania.

Bardziej szczegółowo

MACIEJ FRĄCZEK. PUBLIKACJE grudzień 2014

MACIEJ FRĄCZEK. PUBLIKACJE grudzień 2014 MACIEJ FRĄCZEK PUBLIKACJE grudzień 2014 1. Frączek M. (2014), Rynek pracy Unii Europejskiej stan, perspektywy i główne determinanty rozwojowe, [w:] M. Makuch (red.), Współczesny rynek pracy. Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIALNOŚCI STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO. Dane informacyjne

SPRAWOZDANIE Z DZIALNOŚCI STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO. Dane informacyjne SPRAWOZDANIE Z DZIALNOŚCI STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO Data sporządzenia sprawozdania: 15.06.2013 r. Dane informacyjne Nazwa SKN-u: SKN IK PROFIT Okres objęty sprawozdaniem 1 rok kalendarzowy: rok akademicki:

Bardziej szczegółowo

Przyszłość tworzymy dzisiaj! www.akademiaefc.pl

Przyszłość tworzymy dzisiaj! www.akademiaefc.pl Przyszłość tworzymy dzisiaj! 2016 www.akademiaefc.pl Akademia EFC Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do studentów i młodych absolwentów. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwań

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAOCZNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH ZA ROK AKADEMICKI 2013/2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAOCZNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH ZA ROK AKADEMICKI 2013/2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAOCZNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH ZA ROK AKADEMICKI 2013/2014 I. Stan uczestników studiów doktoranckich na 31 października 2014: 36 osób w tym: 6 edycja 12 7 edycja 11 8 edycja

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050

EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050 POLSKA AKADEMIA NAUK KANCELARIA PAN KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS' EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050 EUROPĘ IN THE PERSPECTIVE TO 2050 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI Uwagi wstępne 10 EUROPA 2050 - WYZWANIA

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

International Business - studia licencjackie i magisterskie

International Business - studia licencjackie i magisterskie International Business - studia licencjackie i magisterskie Wydział Zarządzania Agenda 1. Trochęhistorii 2. Inspiracje i wzorce 3. Program studiów i sylwetka absolwenta 4. Formy prowadzenia i organizacja

Bardziej szczegółowo

Zmiany na ekonomicznej mapie świata

Zmiany na ekonomicznej mapie świata Zmiany na ekonomicznej mapie świata Ryszard Petru Główny Ekonomista BRE Banku, Dyrektor Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego Starogard Gdański, 22.10.2010 1 Agenda Wschodząca Azja motorem światowego

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowywania prac dyplomowych w Katedrze Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej

Zasady przygotowywania prac dyplomowych w Katedrze Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej Zasady przygotowywania prac dyplomowych w Katedrze Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej 1) Zasady stosowania przypisów NaleŜy powoływać się na wszystkie cytowane materiały. Przypisy powinny być

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie)

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Katarzyna Śledziewska Książki 1. Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu. Wnioski dla Polski, PWE, Warszawa 2012, współautor Czarny

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA I ENERGETYKA. Działalność komercyjna i misyjna

GOSPODARKA I ENERGETYKA. Działalność komercyjna i misyjna GOSPODARKA I ENERGETYKA Działalność komercyjna i misyjna INSTYTUT SOBIESKIEGO Instytut Sobieskiego jest niezależnym think tankiem, powstałym w 2004 r., który działa w formie fundacji. Misją Instytutu jest

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA EUROPEJSKA WOBEC KRYZYSU BEZPIECZEŃSTWA

INTEGRACJA EUROPEJSKA WOBEC KRYZYSU BEZPIECZEŃSTWA INTEGRACJA EUROPEJSKA WOBEC KRYZYSU BEZPIECZEŃSTWA 23 22 CZERWCA czerwca 2013 2015 PONIEDZIAŁEK 12.00 12.45 Lunch 12.45 13.00 Przywitanie Gości 13.00 13.20 Hazard moralny na rynkach finansowych Marek Belka,

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konferencyjne 1

Zagadnienia konferencyjne 1 dr Krzysztof Rybinski Warszawa, 30 stycznia 2008 r. email: rybinski@rybinski.eu blog wiedzy: www.rybinski.eu Węzły gordyjskie XXI wieku Zagadnienia konferencyjne 1 Europę czekają ogromne wyzwania, żeby

Bardziej szczegółowo

ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION

ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION COMPETITIUENESS FACTORS Editedby Eufemia Teichmann WARSAW SCHOOL OF ECONOMICS WARSAW 2006 Spis treści Przedmowa 9 Część I CZYNNIKI I OGRANICZENIA KONKURENCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEWIDYWANE NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA GOSPODARCZE 28 III - 30 IV

PRZEWIDYWANE NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA GOSPODARCZE 28 III - 30 IV PRZEWIDYWANE NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA GOSPODARCZE 28 III - 30 IV..,WWW.FINANSE.WP.PL ( 00:00:00) finanse.wp.pl/kat,7069,title,przewidywane-najwazniejsze-wydarzenia-gospodarcze-28-iii-30- IV,wid,14368340,wiadomosc.html

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej V/DWGM /554/2012 PLAN STUDIÓW stacjonarnych, drugiego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON WSPÓŁORGANIZATOR GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON PATRONAT

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH.

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. Konferencja naukowa Oddziału Łódzkiego PTE Franciszek Sitkiewicz KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. W dniach 9 i 10 czerwca 2006r. w hotelu MOŚCICKI w Spale odbyła się

Bardziej szczegółowo

dr Paweł Felis- absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

dr Paweł Felis- absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dr Paweł Felis- absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1993), doktor nauk ekonomicznych (2001), zatrudniony w SGH od 1993r., obecnie na stanowisku starszego wykładowcy

Bardziej szczegółowo

dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol adiunkt, absolwentka SGH, sekretarz naukowy i wykładowca na

dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol adiunkt, absolwentka SGH, sekretarz naukowy i wykładowca na dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol adiunkt, absolwentka SGH, sekretarz naukowy i wykładowca na studiach podyplomowych Zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa, kierownik studiów podyplomowych Windykacja

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

Plan oferowanych przedmiotów do wyboru (wersja z 20 I) Wydział Ekonomiczny UG - 2 SS2 EK

Plan oferowanych przedmiotów do wyboru (wersja z 20 I) Wydział Ekonomiczny UG - 2 SS2 EK Pn, 08:00-09:30 Aspects of Economic Growth and Economic Development Brodzicki (Dr Tomasz) 1 IB SS2, 2 IB SS2,, 3 IB SS1, 3 Pn, 11:30-13:00 Grupa: Business Case Study B410 Mańkowski (Prof. dr h Cezary),

Bardziej szczegółowo

Cele edukacyjne przedmiotu: Co oznacza wprowadzenie perspektywy płci do ekonomii zarówno z punkty widzenia teorii jak też praktyki gospodarczej

Cele edukacyjne przedmiotu: Co oznacza wprowadzenie perspektywy płci do ekonomii zarówno z punkty widzenia teorii jak też praktyki gospodarczej Nazwa przedmiotu: Prowadząca: Opis: Ekonomia i płeć Dr. Ewa Rumińska- Zimny Celem zajęć jest krytyczna analiza głównego nurtu ekonomii z perspektywy płci i przedstawienie założeń Ekonomii Równości (ER).

Bardziej szczegółowo

Data Temat Godziny Wykładowca

Data Temat Godziny Wykładowca Harmonogram zajęć w ramach Studiów Podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy EURO (IV edycja) organizowanych przez Uniwersytet Opolski przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego (zajęcia odbywać się

Bardziej szczegółowo

Życiorys DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE OD STYCZEŃ 2005 OD 1998 DO 2004 OD 1998 DO 2004

Życiorys DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE OD STYCZEŃ 2005 OD 1998 DO 2004 OD 1998 DO 2004 Życiorys Imię i nazwisko: Marcin Konrad Sowa Data urodzenia: 23 luty 1977 Adres zamieszkania: 91-327 ul. Rajska 13/20 Telefon: +601 262 376 Adres e-mail: marcinsowa@pomocpubliczna.com.pl DOŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013

numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013 numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013 Spis treści TO SAMOŒÆ NAUK O MEDIACH MICHA DRO D Etyczne aspekty mediów integraln¹ czêœci¹ nauk o mediach.......11 JERZY OLÊDZKI Public relations i marketing medialny: zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIALNOŚCI STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIALNOŚCI STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO Data sporządzenia sprawozdania: 15.01.2011 SPRAWOZDANIE Z DZIALNOŚCI STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO Dane informacyjne Nazwa SKN-u: SKN Inwestycji Kapitałowych Profit Okres objęty sprawozdaniem 1 X rok kalendarzowy:

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON WSPÓŁORGANIZATOR GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON PATRONAT

Bardziej szczegółowo

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN)

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN) w ramach umów ubezpieczenia Program Inwestycyjny z Ubezpieczeniem na Życie - Indywidualna Kontynuacja. 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 287 UFK - Skarbiec Depozytowy (PLN) 288 UFK - Allianz Akcji

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Monografie: Artykuły opublikowane:

Monografie: Artykuły opublikowane: Monografie: 1. Emigracja polska w Australii w latach 1980 2000, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, ss. 276, ISBN 83-7322-865-9 2. Zarys historii gospodarczej Australii w XX wieku, Wydawnictwo Adam

Bardziej szczegółowo

Founding the Siberian Centre of European Education (SCEE)

Founding the Siberian Centre of European Education (SCEE) Founding the Siberian Centre of European Education (SCEE) Erasmus Mundus Action 3: Promotion of higher education Małgorzata CHROMY Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Tomasz KOLLAT Uniwersytet im. Adama

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2012/2013 Plan studiów zatwierdzono

Bardziej szczegółowo

STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE. Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych

STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE. Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Koła naukowe na WNEiP: Koło Naukowe EXPLORATOR(od 2012r., więcej informacji: https://www.facebook.com/exploratorclub) badania naukowe International

Bardziej szczegółowo

Indeks Wolności Gospodarczej 2014

Indeks Wolności Gospodarczej 2014 Indeks Wolności Gospodarczej 2014 2014 Index of Economic Freedom Rządy prawa / Rule of Law Prawa własności / Property Rights Poziom korupcji / Freedom from Corruption Wielkość sektora publicznego / Government

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM

Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM Szczecin, 2010 Spis treści Wstęp... 11 CZĘŚĆ I OD WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ DO GOSPODARKI GLOBALNEJ Rozdział 1 HANDEL MIĘDZYNARODOWY....

Bardziej szczegółowo

Węzły y gordyjskie Europy Forum Myśli Strategicznej Warszawa, 16 marca 2009 Dr hab. Krzysztof Rybiński Partner, Ernst & Young Adiunkt, Szkoła a Głowna G Handlowa Email: rybinski@rybinski.eu Blog: www.rybinski.eu

Bardziej szczegółowo

NewConnect. mechanizm finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw. Sławomir Pycko Dyrektor Działu Analiz i Informacji Strategicznej GPW w Warszawie SA

NewConnect. mechanizm finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw. Sławomir Pycko Dyrektor Działu Analiz i Informacji Strategicznej GPW w Warszawie SA NewConnect mechanizm finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw Sławomir Pycko Dyrektor Działu Analiz i Informacji Strategicznej GPW w Warszawie SA Kraków, 4 września 2008 2 RYNKI GPW GPW Rynek zorganizowany

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Finansowy BANK

Miesięcznik Finansowy BANK Precyzyjna dystrybucja Miesięcznika Finansowego BANK pozwala reklamodawcom dotrzeć z informacjami o produktach i usługach do decydentów instytucji bankowych i finansowych. Nasi czytelnicy podejmują realne

Bardziej szczegółowo

www.korporacyjnie.pl październik, Warszawa

www.korporacyjnie.pl październik, Warszawa www.korporacyjnie.pl październik, Warszawa Korporacyjnie.pl to jeden z najlepszych blogów prawniczych w Polsce według portalu Polski Prawnik. Korporacyjnie.pl tworzą praktycy i akademicy. Na Korporacyjnie.pl

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Wprost. Dziennik -Gazeta Prawna Gazeta Wyborcza Newsweek Polska Parkiet Polityka Puls Biznesu Rzeczpospolita. Wprost

Wprost. Dziennik -Gazeta Prawna Gazeta Wyborcza Newsweek Polska Parkiet Polityka Puls Biznesu Rzeczpospolita. Wprost komórka organizacyjna Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad Sekretarz Stanu Jan Bury Podsekretarz Stanu Adam Leszkiewicz Podsekretarz Stanu Zdzisław Gawlik Podsekretarz Stanu Mikołaj Budzanowski tytuł

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW SGH METODY WYCENY SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ VI edycja

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW SGH METODY WYCENY SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ VI edycja PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW SGH METODY WYCENY SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ VI edycja SESJA I: 18-19.04.2009 r. 18.04.2009 r. (Sobota), Bud. A SGH, sala 8A, ul. Rakowiecka 24 09:30 10:00 Otwarcie Studiów i wręczenie

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON WSPÓŁORGANIZATOR GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Przystąpienie Polski do strefy euro - kiedy taki scenariusz może się zrealizować i co oznaczałby on dla polskiej gospodarki

Przystąpienie Polski do strefy euro - kiedy taki scenariusz może się zrealizować i co oznaczałby on dla polskiej gospodarki Przystąpienie Polski do strefy euro - kiedy taki scenariusz może się zrealizować i co oznaczałby on dla polskiej gospodarki W ostatnich tygodniach na nowo rozgorzała debata nad perspektywami przyjęcia

Bardziej szczegółowo

POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE

POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE Warszawa, 29 stycznia 2013 r. POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE Dyscyplina: ekonomia, finanse przedsiębiorstwa Obszary

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Sylwester KOZAK

Dr hab. Sylwester KOZAK Dr hab. Sylwester KOZAK KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu Zakład Gospodarki Nieruchomościami ul. Nowoursynowska 166 02-787

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A Regulamin Promocji 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A 1 Organizatorem Promocji jest Alior Bank Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych powstała w

Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych powstała w dr hab. prof. US Halina Nakonieczna-Kisiel, dr Jarosław Narękiewicz Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Uniwersytet Szczeciński KIERUNKI BADAŃ I DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Comarch: Profil firmy 2008

Comarch: Profil firmy 2008 I www.comarch.com Krakowska Konferencja Giełdowa Comarch: Profil firmy 2008 Konrad Tarański Dyrektor Finansowy Comarch październik 2008, Kraków Comarch: Historia Misja Sfera działań Rozwój W ujęciu globalnym

Bardziej szczegółowo

Koło Naukowe Cash Flow

Koło Naukowe Cash Flow Koło Naukowe Cash Flow działające przy Zakładzie Ekonomii Instytutu Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej Opiekunowie: Dr Rafał Wójcikowski

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. 05.2014-06.2014 University of Glasgow Research project within the Dekaban Liddle Senior Fellowship

CURRICULUM VITAE. 05.2014-06.2014 University of Glasgow Research project within the Dekaban Liddle Senior Fellowship CURRICULUM VITAE Dr Katarzyna Sum ksum@sgh.waw.pl Chair of International Finance Current affiliation: Assistant Professor at the Chair of International Finance Research interests: international banking,

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae STANISŁAW MAZUR Luty 2006

Curriculum Vitae STANISŁAW MAZUR Luty 2006 Curriculum Vitae STANISŁAW MAZUR Luty 2006 ADRES Małopolska Szkoła Administracji Publicznej tel.: +48 (12) 421-76-68 Akademii Ekonomicznej w Krakowie fax: +48 (12) 422-69-19 Ul. Szewska 20/3 e-mail: enmazur@cyf-kr.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu podstawą rozwiniętej gospodarki rynkowej doświadczenia zachodnich krajów

Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu podstawą rozwiniętej gospodarki rynkowej doświadczenia zachodnich krajów Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu podstawą rozwiniętej gospodarki rynkowej doświadczenia zachodnich krajów Dr Marek Szarucki Katedra Analiz Strategicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE NR 39/2014 WARSZAWA SPIS TREŚCI In memoriam Profesor Władysław Filipowiak (1926 2014) Słowo o historii szczecińskiej afrykanistyki Jacek Łapott...............................................9

Bardziej szczegółowo

Jak wejście do strefy euro wpłynęłoby na konkurencyjność polskiej gospodarki? Andrzej Sławiński, Szkoła Główna Handlowa

Jak wejście do strefy euro wpłynęłoby na konkurencyjność polskiej gospodarki? Andrzej Sławiński, Szkoła Główna Handlowa Jak wejście do strefy euro wpłynęłoby na konkurencyjność polskiej gospodarki? Andrzej Sławiński, Szkoła Główna Handlowa 1. Kryzys w strefie euro Przyczyny obecnego kryzysu Brak koordynacji tempa wzrostu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne...

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne... SPIS TREŚCI Wstęp......................................................... 9 Rozdział 1. Pojęcie i istota funduszu inwestycyjnego.................. 13 1.1. Definicja funduszu inwestycyjnego...............................

Bardziej szczegółowo

Copyright 2014 by Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o.

Copyright 2014 by Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o. Recenzja: prof. dr hab. Zbigniew Polański Redaktor prowadząca: Lidia Męzińska Redakcja i korekta: Anna Kaniewska Projekt okładki: Katarzyna Juras Zdjęcie na okładce: Wojciech Kwiatkowski Copyright 2014

Bardziej szczegółowo

POLSKA i NIEMCY w UNII EUROPEJSKIEJ

POLSKA i NIEMCY w UNII EUROPEJSKIEJ POLSKA i NIEMCY w UNII EUROPEJSKIEJ Gospodarki i przedsiębiorstwa w procesie integracji redakcja naukowa Józef Olszyński SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE OFICYNA WYDAWNICZA WARSZAWA 201 0 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae. Data: 1982 Kwalifikacje: Doktor nauk ekonomicznych 6. Znajomość języków język czytanie mówienie pisanie polski

Curriculum Vitae. Data: 1982 Kwalifikacje: Doktor nauk ekonomicznych 6. Znajomość języków język czytanie mówienie pisanie polski Curriculum Vitae 1. Nazwisko: Ejsmont 2. Imiona: Zbigniew 3. Data urodzenia: 15 luty 1951 r. 4. Narodowość: polska 5. Wykształcenie: wyższe Instytucja: Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

15.01.2015r. SPRAWOZDANIE Z DZIALNOŚCI STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 01.01.2014-31.12.2014

15.01.2015r. SPRAWOZDANIE Z DZIALNOŚCI STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 01.01.2014-31.12.2014 15.01.2015r. SPRAWOZDANIE Z DZIALNOŚCI STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 01.01.-31.12. Pełna nazwa SKN-u: Dane informacyjne Nazwa Katedry, przy której działa SKN Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych Okres

Bardziej szczegółowo

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r.

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r. Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 1 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Bydgoszcz nieregularne

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/ Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE (naukowe) mgr Jacek Uroda I EDUKACJA II DZIEDZINY SPECJALIZACJI: III WYKAZ WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI:

CURRICULUM VITAE (naukowe) mgr Jacek Uroda I EDUKACJA II DZIEDZINY SPECJALIZACJI: III WYKAZ WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI: CURRICULUM VITAE (naukowe) mgr Jacek Uroda I EDUKACJA Studia wyższe: Studia magisterskie: studia dzienne Kierunek: Zarządzanie i marketing Temat pracy magisterskiej: Sklep internetowy rozwiązania freeware

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

D. Grzebieniowska, Wroclaw University of Economics

D. Grzebieniowska, Wroclaw University of Economics D. Grzebieniowska, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej JEL Classification: L90 Słowa kluczowe: planowanie finansowe,

Bardziej szczegółowo

Seminarium: Społeczna odpowiedzialność biznesu jak budować wspólny sukces w kontaktach uczelnia wyższa-firma

Seminarium: Społeczna odpowiedzialność biznesu jak budować wspólny sukces w kontaktach uczelnia wyższa-firma Seminarium: Społeczna odpowiedzialność biznesu jak budować wspólny sukces w kontaktach uczelnia wyższa-firma Termin: 31 marca 2010, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ Prowadzenie: dr Maciej Kozakiewicz

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń. rok akademicki 2004/2005

Kalendarium wydarzeń. rok akademicki 2004/2005 Kalendarium wydarzeń rok akademicki 2004/2005 Piąty rok działalności 2004/2005 Październik 2004 uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego W roku akademickim 2004/2005 studia na pierwszym roku rozpoczęło

Bardziej szczegółowo

KOMITET MONITORUJĄCY. Informacja nt. działań informacyjno-promocyjnych w 2015 roku

KOMITET MONITORUJĄCY. Informacja nt. działań informacyjno-promocyjnych w 2015 roku KOMITET MONITORUJĄCY Informacja nt. działań informacyjno-promocyjnych w 2015 roku Warszawa, 9 marca 2015 Dokumenty Strategia Komunikacji Polityki Spójności 2014-2020 Przekazanie do opinii KK UP marzec

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia : pierwszy ECTS w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I 2,0 1,2 0,8 1,2 Z o 30 30 3 2 Wychowanie fizyczne I 1,0 1,0 0,0 1,0 Z o

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Zagraniczne przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania

Bardziej szczegółowo

Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013

Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013 Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013 Sto dwudziesta dziewiàta publikacja Programu Wydawniczego Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego Redaktor naczelny: prof. dr hab. Dariusz Milczarek Zast pca redaktora

Bardziej szczegółowo

WIODĄCY PARTNER W BIZNESIE

WIODĄCY PARTNER W BIZNESIE WIODĄCY PARTNER W BIZNESIE BANK ZACHODNI WBK I GRUPA SANTANDER Aktualna struktura korporacyjna Grupa Santander Największa grupa finansowa w strefie euro i jedna z największych na świecie Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Rynek IT. w Polsce 2012. Prognozy rozwoju na lata 2012-2016. Data publikacji: II kwartał 2012. Język: polski, angielski

Rynek IT. w Polsce 2012. Prognozy rozwoju na lata 2012-2016. Data publikacji: II kwartał 2012. Język: polski, angielski Rynek IT w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2016 Data publikacji: II kwartał 2012 Język: polski, angielski Opis raportu W publikacji została zaprezentowana wyczerpująca analiza trzech głównych

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski Załącznik do uchwały nr 548 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Studia podyplomowe Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

www.akademiaefc.pl Organizator

www.akademiaefc.pl Organizator 2015 www.akademiaefc.pl Organizator Opis Akademii EFC Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do studentów i młodych absolwentów. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwań oraz aktywnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży. kosmetycznej

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży. kosmetycznej Beata Tomys Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży kosmetycznej JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: Zarządzanie ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Proposition of a diploma seminar for students of Bachelor s Program in International Business

Proposition of a diploma seminar for students of Bachelor s Program in International Business Faculty of Economic Sciences (academic year of 2014/2015) Proposition of a diploma seminar for students of Bachelor s Program in International Business Departments Department of Economic Policy and European

Bardziej szczegółowo

SW NA SEMESTR ZIMOWY

SW NA SEMESTR ZIMOWY PRZEDMIOTY SWOBODNEGO WYBORU NA KIERUNKACH ZARZĄDZANIE INFORMATYKA I EKONOMETRIA MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE LOGISTYKA GOSPODARKA TURYSTYCZNA informacje dot. sylabusów po adresem http://db.ae.katowice.pl/~sylabusys/?dziekanat

Bardziej szczegółowo