Działalność naukowo-badawcza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Działalność naukowo-badawcza"

Transkrypt

1 dr Krzysztof Rybiński Działalność naukowo-badawcza 1. Załącznik A: Pozycje zwarte (3) 2. Załącznik B: Redakcja prac zbiorowych (2) 3. Załącznik C: Prace naukowo-badawcze (artykuły w czasopismach recenzowanych, rozdziały w pracach zbiorowych) (23) 4. Załącznik D: Publikacje w języku obcym (angielskim, 1 w rosyjskim) (46) 5. Załącznik E: Recenzje i artykuły w czasopismach, dziennikach, tygodnikach, miesięcznikach (kilkaset, zamieszczone przykłady ostatnich) 6. Załącznik F: Prace naukowo-badawcze zastosowane w praktyce (ponad 100, przykłady 11 ostatnich z 2008 roku) 7. Załącznik G: Referaty wygłoszone na konferencjach krajowych (24 w latach ) 8. Załącznik H: Referaty wygłoszone na konferencjach międzynarodowych i zagranicznych (12 w latach ) 9. Załącznik I: Współ-organizacja konferencji, członkostwo w organizacjach, współpraca z ośrodkami naukowymi. 1

2 Załącznik A. Pozycje zwarte (A) Przed doktoratem 1. Rybiński K. Analiza rynków finansowych. Wykłady z analizy technicznej, Wydawnictwo AWA Press, Warszawa 1994, ss (B) Po doktoracie 2. Rybiński K. Globalizacja w trzech odsłonach. Offshoring, globalne nierównowagi, polityka pienięŝna, Wydawnictwo Difin, Warszawa ss Rybiński K. Opala P., Hołda M. Gordian Knots of the 21st Century, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. ss Załącznik B. Redakcja prac zbiorowych 1. Rybiński K., Balcer J., Kierzkowski T., Kager M. Jakie korzyści przyniesie nam Unia Europejska, wydawnictwo BPH, de Haan J., Eiffinger S., Rybiński K. Central bank transparency and central bank communication: Editorial introduction, European Journal of Political Economy, Volume 23, 1-8, Załącznik C. Prace naukowo-badawcze (artykuły w czasopismach recenzowanych, rozdziały w pracach zbiorowych) (A) Przed doktoratem 1. Rybiński K. Testowanie rzędu integracji makroekonomicznych szeregów czasowych w okresie transformacji systemowej, Bank i Kredyt, numer 7-8, (B) Po doktoracie 2. Rybiński K. ZagroŜenia dla rozwoju rynków finansowych w Polsce, Gospodarka Narodowa 11-12, Rybiński K. Przyczyny i mechanizmy kryzysów walutowych. Lekcje dla Polski, Materiały z konferencji naukowej Rady PTE, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Rybiński K. Azjatycki kryzys walutowy w 1997 roku i jego skutki dla polskiej gospodarki, Zeszyty PBR-CASE, numer 36, Rybiński K. MoŜliwość i celowość regulacji przepływu kapitałów krótkoterminowych w Polsce, Gospodarka narodowa 4, Rybiński K. Wpływ polityki pienięŝnej na proces dezinflacji w Polsce, Bank i kredyt, numer 7-8, Rybiński K. Wielkość i rola zagranicznego kapitału krótkoterminowego, Zeszyty BRE- CASE, numer 62,

3 8. Rybiński K. Polityczne skutki sytuacji gospodarczej w Polsce, w opracowaniu Instytutu Spraw Publicznych Przyszłość polskiej sceny politycznej po wyborach 2001, Warszawa Rybiński K. Od państwa socjalistycznego do państwa socjalnego, rozdział w pracy zbiorowej Czas na sanację, wydanej przez WyŜszą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów Rybiński K. Pakt stabilności i wzrostu niezbędny i nie do wyegzekwowania. Komentarz, w publikacji Zeszyty BRE Bank CASE Funkcjonowanie Unii Gospodarczej i Walutowej, Nr 75, Rybiński K. Europejski Bank Centralny i Eurogrupa po rozszerzeniu Unii Europejskiej. Komentarz, w publikacji Zeszyty BRE Bank CASE Funkcjonowanie Unii Gospodarczej i Walutowej, Nr 75, Rybiński K. Czy warto oszczędzać, rozdział w ksiąŝce J.Winiecki (ed) Gospodarka bez ekonoma, Wolters Kluwer Polska, Rybiński K. Czy moŝna wydrukować bogactwo, rozdział w ksiąŝce J.Winiecki (ed) Gospodarka bez ekonoma, Wolters Kluwer Polska, Rybiński K. Globalizacja a polityka pienięŝna, Studia Regionalne i Lokalne, Numer 2(24), Rybiński K. Globalne nierównowagi, Ekonomista, Nr 4., Rybiński K. Wizja Polska 2020 główne tezy, w ksiąŝce Rozwój przez wspólnotę i konkurencyjność wydanej przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową z okazji II Kongresu Obywatelskiego, Gdańsk Rybiński K. Outsourcing i offshoring usług. Siatka pojęć, trendy i bariery rozwojowe, w pracy zbiorowej pod redakcją Adama Szymaniaka Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services centers, Wydawnictwo Naukowe INPiD Uniwersytetu im Adama Mickiewicza, Poznań, PWE, Rybiński K. Ekonomista przyszłości, w Borkowska S (ed) Inwestowanie w kapitał ludzki, wydawnictwo Głównego Urzędu Statystycznego, 2007 (ukazała się w 2008) 19. Rybiński K. Węzły gordyjskie XXI wieku, w pracy zbiorowej pod edycją Jakubowska P., Kukliński A., śuber P. Problematyka przyszłości regionów. W poszukiwaniu nowego paradygmatu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa Rybiński K. Europa na marginesie sceny globalnej?, w pracy zbiorowej pod edycją Jakubowska P., Kukliński A., śuber P. Problematyka przyszłości regionów. W poszukiwaniu nowego paradygmatu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa Dunin-Wąsowicz S., Rybiński K., Witucki M. Infrastruktura dla skoku cywilizacyjnego, publikacja III Kongresu Obywatelskiego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk, Rybiński K. Opinia ogólna o ustawie budŝetowej na 2009 rok, ekspertyza na zlecenie Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, druk sejmowy nr 1001, październik Rybiński K. Globalny kryzys finansowy. Przyczyny, przebieg, zagroŝenia dla Polski, Wydawnictwo NajwyŜszej Izby Kontroli, nr 6/2008 (ukaŝe się w 2009) 3

4 Załącznik D. Publikacje w języku obcym (A) Przed doktoratem 1. Frydman R., Rapaczynski A., Earle J. et al. The Privatization Process in Central Europe, ksiąŝka wydana przez Central European University Press, Londyn, Wielka Brytania, Współautor ksiąŝki. 2. Frydman R., Rapaczynski A., Earle J. et al. The Privatization Process in Russia, Ukraine and the Baltic States, ksiąŝka wydana przez Central European University Press, Londyn, Wielka Brytania, Współautor ksiąŝki. 3. Commander S., Corricelli F. ed. Unemployment, Restructuring, and the Labor Market in Easter Europe and Russia, EDI Development Studies, Bank Światowy, Waszyngton Rozdział na temat Polski napisany wspólnie z Fabrizio Corricelli i Krzysztofem Hagemejerem. 4. Tłumaczenie pozycji numer 3 na język rosyjski, Moskwa, IMFRA-M, Rybiński K. Testing Integration of Macroeconomic Time Series In Transitional Socialist Economies. A Modification of Perron Test, Research Memorandum, University of Leicester, Centre for European Economic Studies, październik (B) Po doktoracie 6. Rybiński K. Testing Integration of Macroeconomic Time Series in Transitional Socialist Economies. A Modification of Perron Test, Economics of Planning, 30, , Rybiński K. Capital Inflows in Central and Eastern Europe. Inflation, Balance of Payments and Recommended Policy Responses, CASE Studies and Analyses No. 132, Rybiński K., Szczurek M. Current Account Inflation Trade-off. Lessons from Poland and Other Transition Economies, CASE Studies and Analyses nr. 147, Linne T., Rybiński K. The Emerging Financial System of Poland. Institutional Constraints and External Links, CASE Studies and Analyses No. 154, Rybiński K. Polish Growth Poised to Slow, American Investor, A Monthly Publication of the American Chamber of Commerce in Poland, Ganev G., Molnar K., Rybiński K., Woźniak P. Transmission Mechanism of Monetary Policy In Central and Eastern Europe, CASE Reports No. 52, Rybiński K. Comments on the session Structural changes and the effectiveness of monetary policy, Bank i kredyt 11-12, Rybiński K. Polish Tax Hell Amid Slow Privatization, American Investor, A Monthly Publication of the American Chamber of Commerce In Poland, Dąbrowski M. (ed). Disinflation in Transition Economies, CEU Press, Londyn, Rozdział w ksiąŝce napisany wspólnie z Mateuszem Szczurkiem. 15. Rybiński K. Reforming the SGP: How to prepare for the upcoming demographic Tsunami, European Policy Centre Commentary, Rybiński K. Globalisation opportunities, threats and implications for the economic policy, Bank for International Settlements Review nr 19/2006, marzec

5 17. Rybiński K. Easier, faster and more economical! Things we have never done before, Bank for International Settlements Review nr 23/2006, marzec Rybiński K. Globalisation and its implications for monetary policy, Bank for International Settlements Review nr 32/2006, kwiecień Rybiński K. Globalisation versus financial markets, Bank for International Settlements Review nr 60/2006, kwiecień Rybiński K. Inflation targeting and the challenges ahead, Bank for International Settlements Review nr 42/2006, maj Rybiński K. Outlook for Poland s economic and financial situation, Bank for International Settlements Review nr 61/2006, maj Rybiński K. Global labor market and its limitations reasons and effects of the emergence of homo sapiens globalus, Bank for International Settlements Review nr 64/2006, czerwiec Rybiński K. How to use globalization to improve Poles living standards?, Bank for International Settlements Review nr 97/2006, październik Rybiński K. Single Euro Payments Area from the point of view of the National Bank of Poland, Bank for International Settlements Review nr 97/2006, październik Orlowski L., Rybiński K. Implications of ERM2 for Poland s monetary policy, Economic Systems 30, , Rybiński K. Global imbalances and implications for emerging markets, Bank for International Settlements Review nr 124/2006, grudzień Rozkrut M., Rybiński K., Szwaja R., Sztaba R. Quest for central bank communication: Does it pay to be talkative?, European Journal of Political Economy, Volume 23, , de Haan J., Eiffinger S., Rybiński K. Central bank transparency and central bank communication: Editorial introduction, European Journal of Political Economy, Volume 23, 1-8, Rybiński K. The euro adoption assessing benefits and costs, Bank for International Settlements Review nr 6/2007, styczeń Rybiński K. SEPAand the payment system in Poland, Bank for International Settlements Review nr 29/2007, marzec Rybinski K. Global Imbalances: Hard or Soft Landing? Implications for Monetary Policy, rozdział w pracy zbiorowej pod edycją CzyŜewski A., Eijffinger S., Koedijk K. Globalisation and Monetarny Policy, ESI and CEPR, maj Rybinski K., Sowa U. Global reserves management, artykuł zaprezentowany na konferencji Government Borrowers Forum, Montreal, Kanada maja, opublikowany w piśmie Ekonomista, numer 4/ Rybiński K. The role of the euro for the future of Poland, Bank for International Settlements Review nr 67/2007, czerwiec Rybiński K. Innovations in the financial markets globalization of the infrastructure, Bank for International Settlements Review nr 134/2007, październik

6 35. Rybiński K. Rapid credit growth in converging economies the challenges ahead, Bank for International Settlements Review nr 137/2007, listopad Rybiński K. Poland and EURO, Bank for International Settlements Review nr 138/2007, listopad Rybiński K. Meaningless Europe?, rozdział w pracy zbiorowej pod edycją Jakubowska P., Kukliński A., śuber P. The Future of European Regions, Ministry of Regional Development, Warszawa Radzikowski M., Rybinski K. Achieving Sustainable Growth: Will New Europe Fly or Crawl in the 21st Century Global Knowledge Economy?, rozdział w pracy zbiorowej pod edycja Nadolny A., Schauer T. The Future of Europe. Sustainable Development and Economic Growth?, proceedings of the International Symposium, September 12-13, Publikacja zbiorowa Globalization Economic Implications, ICFAI University Press, Indie, marzec Rybiński K., Opala P., Hołda M. Gordian knots of the 21st century, ksiąŝka w języku angielskim opublikowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, czerwiec Opala P., Rybiński K Gordian knots of the 21st century, w Gąsior-Niemiec A., NiŜnik J. (ed) The Individuality of a Scholar and Advancement of Social Science, Rewasz, Opala P., Rybiński K Gordian knots of the 21st century, w Futurology The Challenges of the XXI Century, volume 4, Rybiński K. A Day In the Life of the Homo Sapiens Globalus, w Futurology The Challenges of the XXI Century, volume 4, Radzikowski M., Rybiński K., Achieving sustainable growth. Will new Europe fly or crawl in the 21st century global knowledge economy, The Challenges of the XXI Century, volume 6, CiŜkowicz P., Rybiński K. The Role of Banking and Financial Policies in Micro, Small and Medium Enterprises, Capco Journal of Financial Transformation, Rybinski K., Sowa U. Global Reserves Management w recenzowanej ksiąŝce (eds) Breklaar A., Koche J., Nyholm K., Strategic Asset Allocation for Central Banks and Sovereign Wealth Managers, Palgrave McMillan, London, (forthcoming in 2009). * publikacje w BIS Review są artykułami, które zostały przygotowane na róŝne konferencje, a które następnie zostały publikowane przez Bank Rozliczeń Międzynarodowych w ramach wystąpień bankierów centralnych. Załącznik E. Recenzje i artykuły w czasopismach (dzienniki, tygodniki, miesięczniki) Habilitant opublikował kilkaset artykułów o tematyce ekonomicznej w krajowych i zagranicznych dziennikach lub tygodnikach ( w tym w Wall Street Journal, Financial Times i The Economist). PoniŜej kilka wybranych ostatnich artykułów oraz istotny artykuł z Gazety Bankowej z 1997 roku proponujący modyfikację reguły Taylora. 1. Trzecia droga czyli reguła Taylora i upłynnienie kursu, Gazeta bankowa, 26 października

7 2. Poland Sets The Zloty Free. What floating its currency means for the country between now and EU accession, invited article, Wall Street Journal Europe, kwietnia (wspólnie z Królak-Wyszyńska K.) KaŜdy Polak jest kapitalistą wiedzy, Rzeczpospolita października Globalny brak równowagi, Rzeczpospolita 30 grudnia Globalne zagadki, Rzeczpospolita 13 marca Odchudzić Ŝeby usprawnić, Rzeczpospolita 12 maja Co z tą wizją?, Newsweek, 27 grudnia pytań do Krzysztofa Rybińskiego, wywiad rzeka, Forbes 02/ Dylematy banku centralnego, Forbes 04/ Inflacja szykuje się pierwsza globalna wojna psychologiczna, Newsweek 4/ Jak rodzi się kryzys finansowy i dlaczego z następnym juŝ sobie nie poradzimy, Newsweek 12/ Złoty medal w wieloboju, Newsweek 15/ Kryzysowy niezbędnik, Wprost 9/ Czas na zmiany w polskiej ekonomii, Wprost 16/ Węzły gordyjskie XXI wieku, Rzeczpospolita 8 luty Polak kapitalistą wiedzy, Ogólnopolska gazeta Platformy Obywatelskiej, kwiecień 2008 (razem z Katarzyną Królak-Wyszyńską) 17. The BIS must become the global central bank, artykuł w serwisie centralbanknews.com 18. (wspólnie z Dunin-Wąsowicz S., Witucki M.) Jaka wizja polskiej infrastruktury?, Rzeczpospolita 23 kwietnia Nasi w superklasie, Newsweek, 18/ Wielkie Ŝarcie, Newsweek 23/ Polisa ratunkowa, Wprost 50/ Global governance, The Economist, 1 sierpień Time to turn BIS into a global central bank, Financial Times, 11 sierpień Blame Hank and Ben for keeping the party going, Financial Times, 1 październik 2008 Załącznik F. Prace naukowo-badawcze zastosowane w praktyce Habilitant opublikował ponad 100 raportów o polskiej gospodarce w języku angielskim, raporty wydane przez międzynarodowe grupy bankowe (ING, AIB, HVB), które następnie były wykorzystywane przez inwestorów w wielu krajach w procesie decyzyjnym dotyczącym inwestycji w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Habilitant przedstawił kilka referatów i opinii podczas tworzenia Strategii Rozwoju Kraju, która powstała w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego pod kierunkiem Minister GraŜyny Gęsickiej, w tym wdroŝony postulat stworzenia wizji Polski

8 PoniŜej lista prac badawczych w 2008 roku zastosowanych w praktyce (Habilitant był autorem lub współautorem) 1. Raport o kapitale intelektualnym Polski (lipiec 2008), na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 2. Opracowanie metodologii wyłaniania Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących (KNOW) na bazie kapitału intelektualnego, na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego (wrzesień 2008) 3. Opracowanie metodologii badania kapitału intelektualnego miast wojewódzkich w Polsce na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (listopad 2008) 4. Opracowanie strategii rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego, na zlecenie UKIE, czerwiec Opracowanie syntezy istniejących badań dotyczących skutków tzw. pakietu klimatycznego dla Polski na zlecenie UKIE, (lipiec 2008) 6. Opracowanie analizy dotyczącej opcji negocjacyjnych dla Polski w kontekście unijnego pakietu klimatycznego, na zlecenie UKIE, (listopad 2008) 7. Badanie kapitału intelektualnego Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie na zlecenie Dziekana KNoP, listopad Opinia ogólna o ustawie budŝetowej na 2009 rok, ekspertyza na zlecenie Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, druk sejmowy nr 1001, październik Komentarz do scenariuszy rozwoju Polski realizowanych w ramach programu Foresight 2020 w polu bezpieczeństwo, październik Opracowanie strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, sierpień Analiza opcji negocjacyjnych dla polskiego rządu na unijny szczyt klimatyczny, grudzień 2008 Załącznik G. Referaty wygłoszone na konferencjach krajowych Habilitant uczestniczył w kilkudziesięciu krajowych seminariach i konferencjach naukowych prezentując referaty, poniŝej wybrane przykłady z ostatnich dwóch lat: 1. Waluty globalne wprowadzenie do dyskusji, referat na panelu dyskusyjnym Stowarzyszenia Dziennikarzy Biznesowych i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa, 21 września Dzień z Ŝycia homo sapiens globalus, wystąpienie na 11-tym Kongresie Teleinformatyki, 21 Warszawa, września Jednolity obszar płatności w euro, punkt widzenia Narodowego Banku Polskiego, referat podczas konferencji Związków Banków Polskich inaugurującej powstanie Forum SEPA Polska, Warszawa, 10 października Jak wykorzystać globalizację dla poprawy poziomu Ŝycia Polaków, referat na IV Kongresie Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej, Warszawa 13 października The Euro adoption: assesing benefis and costs, wystąpienie panelowe na spotkaniu American Chamber of Commerce, Warszawa 17 stycznia

9 6. SEPA a system płatniczy w Polsce, referat na XII Forum Bankowym, Warszawa, 14 marca Meaningless Europe?, referat na konferencji międzynarodowej zorganizowanej pod auspicjami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Regional Development Forum REDEFO, Warszawa, 31 maja 2 czerwca Globalne zarządzanie rezerwami referat na konferencji FindEcon, Forecasting Financial Markets and Economic Decision-Making, zorganizowanej przez Uniwersytet Łódzki, Łódź, 10 maja Węzły gordyjskie XXI wieku, artykuł zaprezentowany na seminarium Związku Banków Polskich z okazji 20-lecia Polskiego Stowarzyszenia z Klubem Rzymskim, listopad Innowacje na rynkach finansowych globalizacja infrastruktury, referat na konferencji zorganizowanej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Warszawa 16 października Dekonwergencja krajów nowej Europy w obszarze kapitału intelektualnego, referat na VIII Kongresie Ekonomistów Polskich, Warszawa, listopada Polityka inwestycyjna i zarządzanie ryzykiem, referat na seminarium Polskiego Instytutu Dyrektorów, Warszawa, 22 stycznia Ekonomista przyszłości, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej z okazji jubileuszu XX-lecia olimpiady wiedzy ekonomicznej n.t. Inwestowanie w kapitał ludzki, 7 marca Managing Globalization Is Education System Up to the Challenge, referat na konferencji zorganizowanej przez DemosEuropa i ambasadę Danii w Polsce, Warszawa, 7 kwietnia World Vision 20??. Imagine yourself. Referat otwierający międzynarodową konferencję Inspiring solutions, SGH 15 kwietnia Chindia. Jak ryczący smok i szarŝujący słoń zmienią świat, COFACE Country Risk Conference, Warszawa 22 kwietnia Infrastruktura dla skoku cywilizacyjnego, sprawozdanie z debaty podczas III Kongresu Obywatelskiego, 17 maja 2008, Warszawa oraz prowadzenie panelu poświęconego infrastrukturze. 18. Przyszłość NewConnect. Rynek dla firm innowacyjnych?, wystąpienie panelowe podczas Międzynarodowej Konferencji Inwestorów i Emitentów, Warszawa Regionalny hub finansowy Europy Środkowej i Wschodniej, 29 maja Czy UE mogła być demiurgiem kreatywnej i innowacyjnej Europy?, referat podczas Konferencji Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju i WyŜszej Szkoły Biznesu National Louis University w Nowym Sączu, Kraków, 6 czerwca Polska w Unii Europejskiej wyzwania dla rynku kapitałowego, wystąpienie panelowe na konferencji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Innowacje na rynkach finansowych 2008, 20 października Energia odnawialna a ograniczenie emisji CO2, wystąpienie panelowe na konferencji demoseuropa Energia odnawialna i efektywność energetyczna w walce ze zmianami klimatu, Warszawa, 19 listopada

10 22. Globalny bank centralny, referat przedstawiony na konferencji KNoP SGH Migracje kapitału w globalnej gospodarce, 20 listopada Czy wzlatujący orzeł złapie amerykańską grypę?, referat na Seminarium Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego nt. "Obecny kryzys finansowy i jego skutki dla Polski", Warszawski Dom Ekonomisty, 27 listopada New World Order, referat podczas seminarium zorganizowanego przez Ambasadę Brytyjską na temat przyszłości instytucji Bretton Woods, 26 listopada 2008 Załącznik H. Referaty wygłoszone na konferencjach międzynarodowych i zagranicznych Habilitant uczestniczył w kilkunastu międzynarodowych seminariach i konferencjach naukowych prezentując referaty, poniŝej kilka wybranych przykładów: 1. Wystąpienie podsumowujące konferencję, wystąpienie na konferencji międzynarodowej zorganizowanej przez banki centralne Polski i Węgier, Warszawa, 30 czerwca 1 lipca Inflation targeting and the challenges ahead, wystąpienie otwierające międzynarodowe seminarium banków centralnych Polski i Szwajcarii poświęcone polityce pienięŝnej, maja Global Imbalances: Hard or Soft Landing? Implications for Monetary Policy, referat na konferencji międzynarodowej zorganizowanej przez Narodowy Bank Polski i ESI/CEPR, Warszawa, 1-2 września Global imbalances and implications for emerging markets, OKB Roundtable, Wiedeń grudnia Global reserves management, referat na międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Bank Światowy i Ministerstwo Skarbu Kanady, Montreal 15 maja Referat i koreferat na temat dobrych praktyk w zarządzaniu rezerwami dewizowymi na międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Waszyngton, listopada The Role of Banking and Financial Policies in Promoting Micro, Small and Medium Enterprises, referat zaprezentowany na międzynarodowej konferencji Banku Indonezji, Bali, Indonezja, 7 grudnia EU in a Global Perspective, międzynarodowe seminarium poświęcone przyszłości polityki spójności Unii Europejskiej po 2013 roku zorganizowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Falenty, 13 maja Gordian Knots Alexandrian Solutions, Regions Corporations, referat na międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, The Future of Regions In a Perspective of Global Change, Warszawa 10 czerwca Global reserves management, prezentacja artykułu na międzynarodowej konferencji 27th SUERF Colloquium, New Trends in Asset Management: Exploring the Implications, Monachium, 12 czerwca Prowadzenie panelu na międzynarodowej konferencji Common Currency and its Future: Lessons for the New Member States zorganizowanej przez Narodowy Bank Polski, 15 października

11 12. Gordian knots of the 21 century, wystąpienie na konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Polska i Regiony, perspektywy XXI wieku, października Global reserves management, prezentacja artykułu na międzynarodowej konferencji organizowanej wspólnie przez BIS/EBC/Bank Światowy, Frankfurt listopada 2008 Załącznik I. Współ-organizacja konferencji, członkostwo w organizacjach, współpraca z ośrodkami naukowymi 1. Współorganizator międzynarodowej konferencji naukowej Central Bank Transparency and Communication: Implications for Monetary Policy, 2-3 czerwca Najlepsze artykuły z tej konferencji zostały opublikowane w European Journal of Political Economy. 2. Współorganizator międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej wspólnie przez Narodowy Bank Polski i Magyar Nemzeti Bank Fiscal Policy and the Road to the Euro, 30 czerwca 1 lipca 2005, Warszawa Wydany wolumen pokonferencyjny. 3. Członek załoŝyciel i pierwszy prezes Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Biznesu (jedna kadencja) 4. Członek Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich (jedna kadencja) 5. Członek Polskiego Stowarzyszenia z Klubem Rzymskim 6. Członek Stowarzyszenia Praktyków Zarządzania Wiedzą 7. Członek American Economic Association. 8. W latach habilitant prowadził Letnią Szkołę Ekonomii finansową przez kilka fundacji amerykańskich: Soros Foundation, Ford Foundation, Pew Charitable Trust, Mellon Foundation. W ramach tej szkoły wykładowcy z uczelni amerykańskich (Columbia, NYU, University of Michigan, etc.) kanadyjskich i brytyjskich (LSE, University of Leicester) prowadzili kursy z ekonomii dla ponad 700 pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów wyŝszych uczelni z ponad 20 krajów post-socjalistycznych (makroekonomia, mikroekonomia, handel zagraniczny, ekonometria finansowa, ekonomia pracy i inne na poziomie średnim i zaawansowanym). 9. W 1995 roku jako dyrektor administracyjny nadzorował stworzenie i budowę Centrum Badań Ekonomicznych Europy Środkowej i Wschodniej przez WNE UW. 11

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konferencyjne 1

Zagadnienia konferencyjne 1 dr Krzysztof Rybinski Warszawa, 30 stycznia 2008 r. email: rybinski@rybinski.eu blog wiedzy: www.rybinski.eu Węzły gordyjskie XXI wieku Zagadnienia konferencyjne 1 Europę czekają ogromne wyzwania, żeby

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe. Wykształcenie

Dane osobowe. Wykształcenie Dane osobowe imię i nazwisko: Michał Andrzej Konopczak e-mail: michal.konopczak@sgh.waw.pl telefon: +48 22564-68-55 fax: +48 22564-68-62 Wykształcenie 2008 2012 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie studia

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe. Wykształcenie

Dane osobowe. Wykształcenie Dane osobowe imię i nazwisko: Michał Andrzej Konopczak e-mail: michal.konopczak@sgh.waw.pl telefon: +48 22564-68-55 fax: +48 22564-68-62 Wykształcenie 2008 2012 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie studia

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Prof. dr hab. Stanisława Golinowska Książki, rozdziały oraz inne publikacje zwarte Rola centrum w kształtowaniu struktury

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK;

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK; 1. A.71382 100 sposobów motywowania innych / Steve Chandler i Scott Richardson ; [przekład Magdalena Bugajska]. - Warszawa : Studio Emka, 2011. - 190,[1] s. ; 22 cm. MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2013 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Barbara KoŜusznik - LISTA PUBLIKACJI

prof. dr hab. Barbara KoŜusznik - LISTA PUBLIKACJI prof. dr hab. Barbara KoŜusznik - LISTA PUBLIKACJI 1. Druki zwarte (ksiąŝki, monografie naukowe) Monografie naukowe 2007 Zachowania człowieka w organizacji. Wyd. II poszerzone, zmienione. Wyd. Polskie

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych

Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych Katarzyna Śledziewska Wstęp Autoreferat rozpoczynam od wskazania i omówienia osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy o stopniach

Bardziej szczegółowo

2 Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umoŝliwiają absolwentowi zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk specjalistów w organach

2 Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umoŝliwiają absolwentowi zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk specjalistów w organach Uchwała Nr 952 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński I. Książki naukowe (60 pkt l. Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej, CeDeWu 2013, 240 stron (20 pkt 2.

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE ODDZIAŁ WARSZAWSKI. Nr 2

POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE ODDZIAŁ WARSZAWSKI. Nr 2 POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE ODDZIAŁ WARSZAWSKI Nr 2 WARSZAWA LIPIEC 2014 Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Statystycznego z siedzibą w Urzędzie Statystycznym w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21,

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW;

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW; 1. B.104157 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. Cz.2 / red. Natalia Ćwik, Marcin Grzybek, Beata Saracyn. - [Warszawa] : Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2012. - 105 s. ; 24 cm.

Bardziej szczegółowo

Słowo. Szanowni Państwo,

Słowo. Szanowni Państwo, Słowo WstępNE Szanowni Państwo, Jest mi niezmiernie miło, że mogę powitać Państwa na IV Małopolskich Targach. Pięćdziesięciu pięciu tegorocznych wystawców targów, głównie firm, ale też instytucji badawczych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 5

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej SPIS CD

Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej SPIS CD Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej SPIS CD 1. Informacja biznesowa Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2003 : Statistical Yearbook of the Tepublic of Poland; wydawca: Zakład Wydawnictw

Bardziej szczegółowo

wyróŝniającą Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r.

wyróŝniającą Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonym w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT O INNOWACYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2007 ROKU

RAPORT O INNOWACYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2007 ROKU RAPORT O INNOWACYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2007 ROKU REDAKCJA NAUKOWA TADEUSZ BACZKO Warszawa 2008 Redakcja naukowa Tadeusz Baczko Redakcja części: analizy regionalne Małgorzata Pieńkowska Redakcja

Bardziej szczegółowo

Publikacje w latach 1999-2008 prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki

Publikacje w latach 1999-2008 prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki Publikacje w roku 2008 1. Zarządzanie PWE Warszawa 2008 2. MIS Systemy informatyczne zarządzania Placet 2008 3. Virtual Technologies Concepts, Methods, Tools and Applications [ed] Information Science Reference,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego

Sprawozdanie. władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego Sprawozdanie władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego 1 stycznia 31 grudnia 2014 Sprawozdanie władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego 1 stycznia 31 grudnia 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ; KONKURENCYJNOŚĆ - BADANIE; ORGANIZACJA - KONKURENCYJNOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO - KONKURENCYJNOŚĆ; BANKI - KONKURENCYJNOŚĆ

KONKURENCYJNOŚĆ; KONKURENCYJNOŚĆ - BADANIE; ORGANIZACJA - KONKURENCYJNOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO - KONKURENCYJNOŚĆ; BANKI - KONKURENCYJNOŚĆ 1. B.108232 100 potwornych opowieści o pieniądzach czyli Jak żyć, zarabiać i wydawać z głową / Maciej Samcik. - Warszawa : Agora, 2014. - 319 s. : il. ; 22 cm. - (Biblioteka Gazety Wyborczej). FINANSE

Bardziej szczegółowo

Globalizacja a rynki finansowe

Globalizacja a rynki finansowe Globalizacja a rynki finansowe Wystąpienie Krzysztofa Rybińskiego, Wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego Cykl seminariów Koła Naukowego Rynku Kapitałowego Index i Katedry Rynku Kapitałowego. Akademia

Bardziej szczegółowo

RAPORT O INNOWACYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2007 ROKU

RAPORT O INNOWACYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2007 ROKU RAPORT O INNOWACYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2007 ROKU REDAKCJA NAUKOWA TADEUSZ BACZKO Warszawa 2008 Redakcja naukowa Tadeusz Baczko Redakcja części: analizy regionalne Małgorzata Pieńkowska Redakcja

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA - POLSKA - OD 1989 R.; ADMINISTRACJA A INTEGRACJA EUROPEJSKA; REGIONY - POLITYKA - POLSKA

ADMINISTRACJA - POLSKA - OD 1989 R.; ADMINISTRACJA A INTEGRACJA EUROPEJSKA; REGIONY - POLITYKA - POLSKA 1. B.95742 60 lat Rady Europy : tworzenie i stosowanie standardów prawnych / pod red. Hanny Machińskiej. - Warszawa : Wiedza i Praktyka ; Oficyna Prawa Polskiego, 2009. - 387 s. ; 24 cm. PRAWO WSPÓLNOTOWE

Bardziej szczegółowo

CV: dr Karol Marek Klimczak

CV: dr Karol Marek Klimczak CV: dr Karol Marek Klimczak Pracownik naukowo-dydaktyczny kmklim@kozminski.edu.pl http://kmklim.republika.pl/ tel. 790 485 586, 22 213 88 95 Doświadczenie zawodowe 2013 Katedra Finansów, Akademia Leona

Bardziej szczegółowo

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK;

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK; 1. B.102510 W.52764 XX lat samorządu terytorialnego w Polsce : doświadczenia - problemy - perspektywy / pod red. Janiny Kowalik, Andrzeja Bednarza. - Toruń : Wydaw.Adam Marszałek, 2011. - 337 s. : mapy,

Bardziej szczegółowo