Tłumaczenie z języka angielskiego Strona 1 z 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tłumaczenie z języka angielskiego Strona 1 z 15"

Transkrypt

1 Tłumaczenie z języka angielskiego Strona 1 z 15 TŁUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Tłumaczenie wykonano z oryginału dokumentu składającego się z czternastu stron. Na stronie tytułowej, w prawym górnym roku dokumentu znajduje się granatowo-niebieskie logo ośrodka badawczego VTT, a w lewym dolnym rogu logo Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych (EOTA). Strona tytułowa opracowana została w dwóch wersjach językowych: angielskim i fińskim. **************************************************************************************************************************************************************** Strona 1 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-07/0071 VTT VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS PL 1000 (Lämpömiehenkuja 2, ESPOO) VTT Puh Telekopio Rakennustuotedirektiivin (86/106/EEC) artiklan 10, neuvoston direktiivi 21. joulukuuta 1988, mukaisesti notifioitu tuotehyväksynatälaitos EOTAN JÄSEN Eurooppalainen tekninen hyväksyntä Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0071 Kauppanimi: Nazwa handlowa: Hyväksynnän haltija: Właściciel aprobaty: Tuotetyyppi ja sen käyttötarkoitus: Typ generyczny i zastosowanie wyrobu budowlanego: Voimassaoloaika: Termin ważności od/do: Valmistuspaikat: Zakłady produkcyjne: Tämä hyväksyntä sisältää Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna zawiera: sivuja/liitteitä stron/załączników [logo EOTA] Paroc UNS 37 ja extra väliseinäjärjestelmät Paroc UNS 37 i zestaw do ścian działowych Paroc Group Oy Ab, Izolacje Budowlane Neilikkatie 17, skr. poczt. 294 FIN Vantaa KUIVIEN TILOJEN VÄLISEINÄJÄRJESTELMÄT NIE PRZENOSZĄCE OBCIĄŻEŃ ZESTAWY DO ŚCIAN DZIAŁOWYCH DO SUCHYCH POMIESZCZEŃ Finlandia: Parainen, Lappeenranta i Oulu Szwecja: Hällekis i Hässleholm Polska: Trzemeszno Litwa: Wilno 14 sivua sisältäen 2 liitettä 14 stron włączając 2 załączniki Eurooppalainen tekninen hyväksyntäorganisaatio Europejska Organizacja ds. Aprobat Technicznych

2 Tłumaczenie z języka angielskiego Strona 2 z 15 Strona 2 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-07/0071 I PODSTAWY PRAWNE I WARUNKI OGÓLNE 1. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna wydana została przez Fiński Ośrodek Badań Technicznych (VTT) zgodnie z: - Dyrektywą Rady 89/106/EWC z dnia 21 grudnia 1988r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych krajów członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych 1, zmienioną przez Dyrektywę Rady 93/68/EWG z dnia 22 lipca ; rozporządzenie (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady 3 ; - Laki rekennustuotteiden hyväksynnästä (230/2003) luvut 3 ja 10, Ympäristöministeriön asetus rakennustuotteiden hyväksynnästä 3 sekä Ympäristöministeriön antama valtuutuspäätös (12/352/94), - Wspólnymi zasadami proceduralnymi dotyczącymi wnioskowania, przygotowywania oraz przyznawania Europejskich Aprobat Technicznych określonymi w Aneksie do Decyzji Komisji 94/23/WE 4 ; - Wytycznymi do Europejskiej Aprobaty Technicznej << Zestawy do wewnętrznych ścian działowych, stosowane jako ściany nie przenoszące obciążeń, ETAG 003, wydanie z grudnia 1998r. 2. Fiński Ośrodek Badań Technicznych VTT posiada uprawnienia do kontrolowania, czy spełniane są warunki niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. Kontrola taka może mieć miejsce w zakładzie produkcyjnym (na przykład, w zakresie spełniania warunków zawartych w niniejszej Europejskiej Aprobacie Technicznych w odniesieniu do produkcji). Tym niemniej, odpowiedzialność za zgodność wyrobów z Europejską Aprobatą Techniczną oraz ich przydatność do przeznaczonego zastosowania ponosi posiadacz Europejskiej Aprobaty Technicznej. 3. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna nie może być przeniesiona na producentów lub przedstawicieli producenta innych, niż ci wymienieni na stronie 1, ani na inne zakłady produkcyjne niż te, wymienione na stronie 1 niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. 4. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna może zostać uchylona przez Fiński Ośrodek Badań Technicznych VTT (zgodnie z Artykułem 5 (1) Dyrektywy Rady 89/106/EWG. 5. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna powinna być powielana, z uwzględnieniem przekazywania jej elektronicznymi środkami komunikacji, w całości. Możliwe jest częściowe powielanie dokumentu, jednak wyłącznie za pisemną zgodą Fińskiego Ośrodka Badań Technicznych (VTT). W takim przypadku, częściową kopię należy oznaczyć jako taką. Teksty i rysunki folderów reklamowych nie mogą pozostawać w sprzeczności z Europejską Aprobatą Techniczną, ani jej nadużywać. 6. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna wydana jest przez VTT w języku angielskim. Niniejsza wersja zgodna jest z wersją udostępnioną w EOTA. Tłumaczenia na inne języki należy oznaczyć jako takie. 1 Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich nr L 40, , str Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich nr L 220, , str. 1 3 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 284, , str Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich nr L 17, , str. 34

3 Tłumaczenie z języka angielskiego Strona 3 z 15 Strona 3 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-07/0071 II POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE EUROPEJSKIEJ APROBATY TECHNICZNEJ 1. Opis wyrobu i jego przeznaczenie Zestaw do ścian działowych Paroc zawiera profile słupkowe ze stali ocynkowanej lub drewna, jedno-, dwu- lub trzywarstwową powierzchnię z płyty gipsowo-kartonowej po obu stronach oraz izolację cieplną wewnątrz ściany. Płyty gipsowo-kartonowe mocowane są do stalowych lub drewnianych profili słupkowych za pomocą określonych mocowań. Złącza konstrukcyjne ścian działowych uszczelnione są za pomocą tynku gipsowego. Uszczelnienie pomiędzy ścianą działową a sufitem i podłogą wykonywane jest na miejscu budowy zgodnie z instrukcją montażu producenta, na przykład Knauf a, za pomocą akrylowej masy uszczelniającej (ściany akustyczne) lub wełny mineralnej o klasie reakcji na ogień A1, czy też niepalną masą uszczelniającą. Wyroby uszczelniające nie są uwzględnione w niniejszej Europejskiej Aprobacie Technicznej. W celu zapewnienia hermetyczności, należy wykonać uszczelnienie ewentualnych szczelin, takich jak instalacje elektryczne, a na wypadek pożaru ściany należy wykonać z niepalnego materiału. Odległość pomiędzy profilami słupkowymi wynosi 600 mm. Wymiary przekroju poprzecznego profili słupkowych stalowych to mm lub mm, a profili drewnianych to 70 mmm. Profile słupkowe stalowe wykonane są z ocynkowanej, walcowanej na zimno stali o grubości 0,56 mm, zgodnie z normami EN i EN 10147, z powłoką cynkową 275 g/m 2. Profile drewniane wykonane są z drewna świerkowego. Grubość płyty gipsowo-kartonowej to 12,5 mm. Płyty gipsowo-kartonowe spełniają kryteria określone w normie EN 520 i posiadają właściwości przedstawione w paragrafie 2 i załączniku 1 do niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. Maksymalna wysokość ścian i płyt gipsowych to 3 m. Szerokość płyt gipsowych to 1200 mm. Izolację ścian stanowi wełna kamienna, która spełnia kryteria normy EN 13162, posiada klasę ogniową A1 i kod oznaczeniowy MW-EN T4-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1, a także spełnia kryteria przedstawione w załączniku 1 do niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. Różne rodzaje zestawów do ścian działowych przedstawione zostały w załączniku 2. Zestawy do ścian działowych Paroc przeznaczone są do ścian działowych nie przenoszących obciążeń w suchych pomieszczenia, w szczególności tam, gdzie od ścian działowych wymaga się odporności ogniowej i dźwiękochłonności. Zestawy do ścian działowych mocowane są do konstrukcji przenoszącej obciążenia za pomocą hermetycznego uszczelnienia i zgodnie z instrukcjami projektanta oraz dostawcy płyt gipsowokartonowych. Mocowania nie są objęte niniejszą Europejską Aprobatą Techniczną. Warunki zawarte w niniejszej Europejskiej Aprobacie Technicznej bazują na zakładanym okresie użytkowania zestawu do ścian działowych trwającym 25 lat, pod warunkiem, że zestaw ten jest należycie użytkowany i konserwowany. Wskazania dotyczące okresu użytkowania nie mogą być interpretowane jako gwarancja producenta lub organu wydającego aprobatę, ale mają służyć pomocą przy wyborze odpowiedniego produktu w zakresie oczekiwanego, ekonomicznie uzasadnionego, okresu użytkowania konstrukcji.

4 Tłumaczenie z języka angielskiego Strona 4 z 15 Strona 4 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-07/ Właściwości wyrobu i metoda ich weryfikacji ETAG paragraf Właściwość 2.1 Wytrzymałość mechaniczna i trwałość Nie dotyczy Weryfikacja właściwości i Bezpieczeństwo przeciwpożarowe Reakcja na ogień elementów ściany działowej Reakcja na ogień konstrukcji ściany działowej Odporność ogniowa 2.3 Bhp i ochrona środowiska Wpływ na jakość powietrza Przepuszczalność pary wodnej 2.4 Bezpieczeństwo użytkowania Odporność na uszkodzenia konstrukcyjne od obciążeń udarowych Odporność na uszkodzenia konstrukcyjne i funkcjonalne od mimośrodowych obciążeń pionowych Ochrona przez urazami przy osobistym kontakcie 2.5 Ochrona przed hałasem Izolacja akustyczna 2.6 Wydajność energetyczna oraz retencja ciepła Opór cieplny Bezwładność cieplna 2.7 Aspekty związane z przydatnością do użytku Odporność na uszkodzenia funkcjonalne od obciążeń udarowych Odporność na uszkodzenia funkcjonalne od mimośrodowych obciążeń pionowych Odporność na obciążenia skupione pionowe Sztywność ścian działowych, które mają służyć jako podłoże pod krycie dachówką ceramiczną Ochrona przed pogorszenie się jakości na skutek warunków higrotermicznych Ochrona przed pogorszeniem się jakości na skutek korozji Ochrona przed pogorszeniem się jakości na skutek działania środków biologicznych Ochrona przed pogorszeniem się jakości na skutek działania środków czyszczących Płyty gipsowo-kartonowe zgodne z EN 520, sklasyfikowane jako Euroklasa A2-s1,d0 Materiał do izolacji cieplnej sklasyfikowany jako Euroklasa A1 Stalowe profile słupkowe sklasyfikowane jako Euroklasa A1 Drewniane profile słupkowe sklasyfikowane jako Euroklasa F Sklasyfikowany jako EI 45, EI 60 lub jako EI 90 w zależności od typu konstrukcji ściany działowej (patrz załącznik 2) Brak środków zmniejszających palność/ ogniouodporniających lub biocydów w profilach drewnianych *Inne niebezpieczne substancje: nie określono (nie dotyczy) Ściana będzie wypoziomowana i pomalowana lub pokryta tapetą w zależności od przeznaczenia końcowego Wszystkie rodzaje ścian działowych: Stosować kategorię I Po prawidłowym zainstalowaniu system ten nie zawiera ostrych lub szorstkich elementów, które mogą spowodować urazy R w ( Hz) pomiędzy db w zależności od rodzaju konstrukcji ściany działowej (patrz załącznik 2) lub NPD Stosować kategorię I System stosowany jest w warunkach suchych Nie ma warunków dla środków biologicznych, aby oddziaływały na te materiały w warunkach suchych Ściana zostanie wypoziomowana i pomalowana lub pokryta tapetą, a zatem nie będzie miała styczności ze środkami czyszczącymi * Oprócz określonych klauzuli dotyczących substancji niebezpiecznych objętych niniejszą Europejską Aprobatą Techniczną, mogą istnieć inne wymagania mające zastosowanie do wyrobów objętych jej zakresem (np. transponowane ustawodawstwo europejskie i krajowe ustawy, przepisy prawne i wykonawcze). Aby spełnić warunki dyrektywy dotyczącej wyrobów budowlanych, należy spełnić również te wymagania w przypadku, gdy mają one zastosowanie. **Uwaga: Długości włókien oraz średnice wełny mineralnej zgodnie z zasadami Europejskiej Rady Certyfikującej Wyroby z Wełny Mineralnej (EUCEB).

5 Tłumaczenie z języka angielskiego Strona 5 z 15 Strona 5 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-07/ Ocena zgodności oraz oznakowanie CE 3.1 System potwierdzenia zgodności Systemem potwierdzenia zgodności mającym zastosowanie do niniejszego wyrobu, określonym przez Komisję Europejską w decyzji 97/243 REV.1, załącznik 3, jest system 3, ponieważ w procesie produkcyjnym nie ma żadnej poprawy co do klasy reakcji na ogień. 3.2 Zadania producenta Kontrola produkcji w zakładzie Producent prowadzi system kontroli produkcji w zakładzie. Wykonywane są kontrole jakości dostarczanych materiałów, a także kontrole na każdym etapie procesu produkcji tak, aby zapewnić jakość oraz przydatność do użycia poszczególnych elementów. Wełna mineralna oznakowana jest znakiem CE i kontrolowana przez producenta oraz jednostkę notyfikowaną. Kontrola jakości pozostałych elementów ściany działowej obejmuje sprawdzanie: Wymiarów (płyty gipsowo-kartonowe, profile) Jakości materiałów (arkusze danych dostarczanych materiałów) Masę 1 m 2 płyt gipsowo-kartonowych oraz zastosowanego na nich papieru Ilości cynku (profile) Fiński Ośrodek Badań Technicznych VTT zachowuje plik (plan kontroli) opisujący zadania oraz badania nałożone na posiadacza Europejskiej Aprobaty Technicznej oraz na producentów zastosowanych elementów przez posiadacza niniejszej aprobaty. Plik ten zawiera informacje na temat głównych elementów zestawu, tj. płyt gipsowo-kartonowych, materiału izolacyjnego, stalowych i drewnianych profili słupkowych, a także mocowań. Znajdują się tam również informacje na temat rodzaju i częstotliwości kontroli uzgodnionych pomiędzy VTT i posiadaczem aprobaty Wstępne badania typu wyrobu Dla potrzeb wstępnego badania typu wyrobu wykorzystane zostaną wyniki badań wykonanych jako część procesu weryfikacji dla niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej, chyba, że wystąpią zmiany na linii produkcyjnej lub w zakładzie produkcji. W takich przypadkach musi zostać uzgodnione pomiędzy VTT i producentem niezbędne badanie typu wyrobu. 3.3 Oznakowanie CE Znak CE zostanie przyklejony do każdej dostawy zestawu do ścian działowych oraz załączonych dokumentów handlowych. Znak CE zamieszczony będzie wraz z następującymi informacjami: Nazwą wyrobu: nazwą handlową taką, jak ta wskazana w niniejszej Europejskiej Aprobacie Technicznej Nazwą posiadacza niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej oraz producenta (-ów) (obydwu/wszystkich jeżeli są oddzielnymi jednostkami)

6 Tłumaczenie z języka angielskiego Strona 6 z 15 Ostatnimi dwiema cyframi roku, w którym znak CE został przyklejony Numerem Europejskiej Aprobaty Technicznej Numerem Europejskiej Aprobaty Technicznej: ETA 07/0071 Strona 6 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-07/ Założenia, przy których przydatność wyrobu do określonego zastosowania została oceniona pozytywnie 4.1 Produkcja Wszystkie materiały zestawów do ścian działowych objętych niniejszą Europejską Aprobatą Techniczną zgodne są z warunkami określonymi w niniejszej Europejskiej Aprobacie Technicznej. Wszystkie materiały wykorzystane w ścianach działowych spełniają kryteria określone w niniejszej Europejskiej Aprobacie Technicznej. 4.2 Montaż i zasady projektowania Zasady projektowania Zestawy do ścian działowych montowane są w pomieszczeniach wewnętrznych, z normalną temperaturą pokojową i warunkami wilgotnościowymi Montaż Zestaw do ścian działowych montowany będzie zgodnie z oddzielnymi instrukcjami montażu opracowanymi przez posiadacza niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej - Jak obchodzić się z wełną kamienną Paroc, z marca 2006r. oraz Wskazówki instalacyjne dla ścian działowych Paroc z maja Ważne jest, aby wszyscy podwykonawcy zostali poinformowani i przeszkoleni w jaki sposób wznosić i montować ściany oraz w jakich przypadkach i w jaki sposób można wykonywać szczeliny w ścianach bez naruszenia ich właściwości. 4.3 Konserwacja i naprawy Ocena przydatności do użytku oparta jest na założeniu, że nieuniknione jest ścieranie się oraz mniejsze uszkodzenia udarowe i że łatwo je będzie naprawić. W przypadku uszkodzenia, naprawa zostanie wykonana przy pomocy gipsowej zaprawy murarskiej lub zaprawy wyrównującej. W imieniu VTT Espoo, [nieczytelny podpis odręczny] Liisa Rautiainen Kierownik ds. Oceny [nieczytelny podpis odręczny] Jarmo Ruohomäki Starszy Pracownik Naukowy

7 Tłumaczenie z języka angielskiego Strona 7 z 15 Strona 7 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-07/0071 Materiały zastosowane w ścianach działowych Załącznik 1 Materiał Płyty gipsowo-kartonowe Pokryte papierem Materiał spoinowy uszczelniający Stalowe profile słupkowe Drewniane profile słupkowe Śruby Izolacja cieplna Akrylowa masa uszczelniająca Specyfikacja Jakość normalna, grubość 12,5 mm, masa 9 kg/m 2 Produkowane zgodnie z normą EN 520, typ A Narzut gipsowy 0,2 0,3 kg/m 2 Grubość stali 0,56 mm. Masa cynku to 275 g/m 2, co równa się 20 µm. Norma EN dla konstrukcji metalowych do systemów płyt gipsowo-kartonowych określa stal zgodnie z normą EN lub Kształt zgodnie z załącznikiem 2 Normalnej jakości świerkowe drewno budowlane, o minimalnej grubość 35 mm i szerokości zgodnej z grubością ściany. 3,5 x 25 mm (stal) 3,9 x 32 mm (drewno) Ocynowana w najniższej klasie Zn5 Paroc UNS 37 lub Paroc Extra; płyty z wełny mineralnej bez pokrycia, klasa ogniowa A1, przewodność cieplna 0,037 lub 0,036 W/mK oraz kodem oznaczeniowym MW-EN T4- DS(T+)-WS-WL(P)-MU1 Zgodnie z zaleceniami producentów płyt gipsowo-kartonowych

8 Tłumaczenie z języka angielskiego Strona 8 z 15 Strona 8 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-07/0071 Szczegółowe rysunki ścian działowych 1 6 na stronach Załącznik 2

9 Tłumaczenie z języka angielskiego Strona 9 z 15 Ściana działowa Profil sufit i podłoga mm Profile stalowe mm, c 600 mm 1 warstwa płyty gipsowej 12,5 mm po każdej stronie PAROC UNS 37/PAROC EXTRA mm Śruby do gipsu L = 25 mm Klasa ogniowa EI 60 Klasa akustyczna R w = 45 db R w + C = 40 db R 1 w = 36 db R 1 w + C = 32 db Całkowita grubość ściany: mm [logo Paroc]

10 Tłumaczenie z języka angielskiego Strona 10 z 15 Ściana działowa Profil sufit i podłoga mm Profile stalowe mm, c 600 mm 2 warstwy płyty gipsowej 12,5 mm po każdej stronie PAROC UNS 37/PAROC EXTRA mm Śruby do gipsu L = 35 mm Klasa ogniowa EI 90 Klasa akustyczna R w = 55 db R w + C = 48 db R 1 w = 44 db R 1 w + C = 40 db Całkowita grubość ściany: mm [logo Paroc]

11 Tłumaczenie z języka angielskiego Strona 11 z 15 Ściana działowa Profil sufit i podłoga mm Profile stalowe zygzakowate mm, c 600 mm 2 warstwy płyty gipsowej 12,5 mm po każdej stronie PAROC UNS 37/PAROC EXTRA mm Śruby do gipsu L = 35 mm Klasa ogniowa EI 90 Klasa akustyczna R w = 58 db R w + C = 51 db R 1 w = 48 db R 1 w + C = 44 db Całkowita grubość ściany: mm [logo Paroc]

12 Tłumaczenie z języka angielskiego Strona 12 z 15 Ściana działowa Profil sufit i podłoga mm Profile stalowe 2 x mm ze szczeliną powietrzną 2 warstwy płyty gipsowej 12,5 mm po każdej stronie PAROC UNS 37/PAROC EXTRA 2 x mm Śruby do gipsu L = 35 mm Klasa ogniowa EI 90 Klasa akustyczna R w = 63 db R w + C = 56 db R 1 w = 56 db R 1 w + C = 52 db Całkowita grubość ściany: mm [logo Paroc]

13 Tłumaczenie z języka angielskiego Strona 13 z 15 Ściana działowa Profil sufit i podłoga mm Profile stalowe 2 x mm ze szczeliną powietrzną 3 warstwy płyty gipsowej 12,5 mm po każdej stronie PAROC UNS 37/PAROC EXTRA 2 x mm Śruby do gipsu L = 45 mm Klasa ogniowa EI 90 Klasa akustyczna R w = 65 db R w + C = 61 db R 1 w = 60 db R 1 w + C = 56 db Całkowita grubość ściany: mm [logo Paroc]

14 Tłumaczenie z języka angielskiego Strona 14 z 15 Ściana działowa Profil sufit i podłoga 70 mm Profile drewniane 70 mm, c 600 mm 1 warstwa płyty gipsowej 12,5 mm po każdej stronie PAROC UNS 37/PAROC EXTRA 70 mm Śruby do gipsu L = 32 mm Klasa ogniowa EI 45 E 60 Klasa akustyczna [nie wypełniono] Całkowita grubość ściany: 96 mm [logo Paroc]

I PODSTAWY PRAWNE I WARUNKI OGÓLNE

I PODSTAWY PRAWNE I WARUNKI OGÓLNE ł ę Ł Ę ł ł ą ę ł ę ś ł ł ł łł ł ł ł ł ł Ę ą ż ń ł Ś ł ł ś Ą ĄŻ Ń Ś Ł Ń ż ś ę ż ą ź łą Tłumaczenie z języka angielskiego Strona 2 z 15 Strona 2 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-07/0071 I PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

ETA-13/0483 GZON, GZOD, GZON

ETA-13/0483 GZON, GZOD, GZON Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0483 GZON, GZOD, GZON i GZODi Stalowe łączniki przypawane Steel weld pins Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Martę

Bardziej szczegółowo

Strona 1 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-08/0018 fdokument sporządzono w wersji dwąęzycznej Tłumaczenia dokonano wyłącznie z języka angielskiego] *yrr VTT,tl*lti Te ilińsntu*ilłłuśkeś s Pt 1000 02044

Bardziej szczegółowo

Karta Danych Technicznych. Poduszka ogniochronna Hilti CFS-CU. Europejska Aprobata Techniczna ETA Nr 08/0213. Wydanie 04 / 2012r.

Karta Danych Technicznych. Poduszka ogniochronna Hilti CFS-CU. Europejska Aprobata Techniczna ETA Nr 08/0213. Wydanie 04 / 2012r. Karta Danych Technicznych Poduszka ogniochronna Hilti CFS-CU Poduszka ogniochronna Hilti CFS-CU Europejska Aprobata Techniczna ETA Nr 08/0213 Wydanie 04 / 2012r. Poduszka ogniochronna Hilti CFS-CU Wydanie

Bardziej szczegółowo

- + - + tylko przy użytkowaniu w warunkach wilgotnych b) tylko dla poszycia konstrukcyjnego podłóg i dachu opartego na belkach

- + - + tylko przy użytkowaniu w warunkach wilgotnych b) tylko dla poszycia konstrukcyjnego podłóg i dachu opartego na belkach Płyty drewnopochodne do zastosowań konstrukcyjnych Płyty drewnopochodne, to szeroka gama materiałów wytworzonych z różnej wielkości cząstek materiału drzewnego, formowane przez sklejenie przy oddziaływaniu

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna Uprawniony i dopuszczony zgodnie z art. 10 dyrektywy 89/106/EWG z dn. 21 grudnia 1988 r., w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DRYVIT ETA DRYSULATION 1 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu DRYVIT-ETA-DRYSULATION 2 Zamierzone zastosowanie lub zastosowania Złożony system izolacji cieplnej

Bardziej szczegółowo

ETA-14/0333 z 30/09/2014

ETA-14/0333 z 30/09/2014 Członek EOTA Europejska Ocena Techniczna ETA-14/0333 z 30/09/2014 EKOSPAN ŚCIANA/EKOSPAN WALL Kompozytowe płyty warstwowe do stosowania jako elementy ścian wewnętrznych i zewnętrznych Self-supporting composite

Bardziej szczegółowo

ANEKS nr 1 DO APROBATY TECHNICZNEJ ITB AT -15-8013/2009

ANEKS nr 1 DO APROBATY TECHNICZNEJ ITB AT -15-8013/2009 D I IDD D D tel.: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 (4822) 825-04-71; (4822) 825-76-55, fax: (4822) 825-52-86 Członek Europejskiej Unii Aprobacji Technicznej w Budownictwie

Bardziej szczegółowo

ETA 15/0777 z dnia r. Europejska ocena techniczna. K-FLEX - K-Fire Sealant A. Członek

ETA 15/0777 z dnia r. Europejska ocena techniczna. K-FLEX - K-Fire Sealant A. Członek Warrington Certification Ltd Holmesfield Road Warrington WA1 2DS Zjednoczone Królestwo Członek www.eota.eu Tel.: +44 (0) 1925 646 669 strona internetowa: www.warringtoncertification.com e-mail: etass@exova.com

Bardziej szczegółowo

Członek Europejskiej Unii Aprobacji Technicznej w Budownictwie -UEAtc. Członek-Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA

Członek Europejskiej Unii Aprobacji Technicznej w Budownictwie -UEAtc. Członek-Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA D I IDD INSTYTUT D D tel.: TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 (4822) 825-04-71; (4822) 825-76-55, fax: (4822) 825-52-86 Członek Europejskiej Unii Aprobacji Technicznej w Budownictwie

Bardziej szczegółowo

BRUCHAPaneel. Ogniotrwała Ściana WP-F ŁĄCZENIE WIDOCZNE

BRUCHAPaneel. Ogniotrwała Ściana WP-F ŁĄCZENIE WIDOCZNE 31 61 PŁYTA AKUSTYCZNA WP-A 1 PROFIL 6 50 PROFIL 5 BRUCHAPaneel PROFIL 4 PROFIL 3 PROFIL Ogniotrwała Ściana WP-F ŁĄCZENIE WIDOCZNE dobre możliwości tłumienia dźwięku bogata różnorodność profili ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie z języka angielskiego

Tłumaczenie z języka angielskiego Tłumaczenie z języka angielskiego 3M Fire Protection Products ------------------ DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UśYTKOWYCH Zgodnie z aneksem III do rozporządzenia nr 305/2011 ---- 3M Fire Barrier CP 25WB+ --------------------

Bardziej szczegółowo

Karta danych technicznych. Ogniochronna pęczniejąca masa uszczelniająca Hilti CFS-IS. Europejska Aprobata Techniczna ETA Nr 10 / 0406

Karta danych technicznych. Ogniochronna pęczniejąca masa uszczelniająca Hilti CFS-IS. Europejska Aprobata Techniczna ETA Nr 10 / 0406 Karta danych technicznych Ogniochronna pęczniejąca masa uszczelniająca Hilti CFS-IS Ogniochronna pęczniejąca masa uszczelniająca Hilti CFS-IS Europejska Aprobata Techniczna ETA Nr 10 / 0406 Wydanie 02

Bardziej szczegółowo

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma TS PIR to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej PIR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie

Bardziej szczegółowo

PolTherma DS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma DS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma DS to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana do konstrukcji wsporczej łącznikami w sposób niewidoczny (tzw.

Bardziej szczegółowo

ETA-14/0332 z 30/09/2014

ETA-14/0332 z 30/09/2014 Członek EOTA Europejska Ocena Techniczna ETA-14/0332 z 30/09/2014 EKOSPAN DACH/EKOSPAN ROOF Kompozytowe płyty warstwowe do stosowania w przekryciach dachowych i sufitach Self-supporting composite panel

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT STANDARDU WYKOŃCZENIA ŚCIAN PREFABRYKOWANYCH

INFORMACJA NA TEMAT STANDARDU WYKOŃCZENIA ŚCIAN PREFABRYKOWANYCH INFORMACJA NA TEMAT STANDARDU WYKOŃCZENIA ŚCIAN PREFABRYKOWANYCH OPIS PREFABRYTAKÓW Spółka Baumat produkuje elementy ścian zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 14992: 2010 Prefabrykaty z betonu. Ściany. PN-EN

Bardziej szczegółowo

Zeszyt danych technicznych. Bandaż ogniochronny Hilti CFS-B. Europejska Aprobata Techniczna ETA Nr 10 / 0212

Zeszyt danych technicznych. Bandaż ogniochronny Hilti CFS-B. Europejska Aprobata Techniczna ETA Nr 10 / 0212 Zeszyt danych technicznych Bandaż ogniochronny Hilti CFS-B Bandaż ogniochronny Hilti CFS-B Europejska Aprobata Techniczna ETA Nr 10 / 0212 Wydanie 09 / 2010r. Bandaż ogniochronny Hilti CFS-B Wydanie 09/2010r.

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0423 English

Bardziej szczegółowo

Płyty PolTherma SOFT PIR mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub zakładkowymi umożliwiającymi układanie na tzw. zakładkę.

Płyty PolTherma SOFT PIR mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub zakładkowymi umożliwiającymi układanie na tzw. zakładkę. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie Płyty izolacyjne to nowoczesne wyroby budowlane przeznaczone do izolacji termicznej budynków, tj. ścian zewnętrznych, sufitów, ścianek działowych. Płyty izolacyjne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU KLASYFIKACJA OGNIOWA ZUŻYCIE ALFA COAT SPOSÓB MONTAŻU PUSTE USZCZELNIENIA BEZ INSTALACJI

OPIS PRODUKTU KLASYFIKACJA OGNIOWA ZUŻYCIE ALFA COAT SPOSÓB MONTAŻU PUSTE USZCZELNIENIA BEZ INSTALACJI OPIS PRODUKTU ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD SYSTEMU: Farba ogniochronna ALFA Płyta ogniochronna ALFA FR BOARD Uszczelniająca masa ogniochronna ALFA Płyta z o gęstości minimalnej Otulina z o gęstości minimum

Bardziej szczegółowo

1. Nie należy stosować masy uszczelniającej, jeżeli temperatura otoczenia wynosi poniżej 5 C.

1. Nie należy stosować masy uszczelniającej, jeżeli temperatura otoczenia wynosi poniżej 5 C. OPIS PRODUKTU Ogniochronna masa akrylowa skutecznie wypełnia szczeliny wokół rur i kabli w przejściach instalacyjnych, szczelinach i dylatacjach w przegrodach wykonanych z płyt G/K, cegły, betonu, żelbetu.

Bardziej szczegółowo

Ecophon Industry Modus

Ecophon Industry Modus Ecophon Industry Modus Absorbery przemysłowe Ecophon Industry Modus nadają się do wytłumiania hałasu w obiektach przemysłowych, w których istnieje potrzeba zastosowania różnych metod montażu, wersji kolorystycznych

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr MB/SGb/01/2015

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr MB/SGb/01/2015 www.leier.pl DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr MB/SGb/01/2015 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Belka Stropowa Leier, 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Prefabrykowane żelbetowe

Bardziej szczegółowo

Firma jest członkiem EOTA. Europejska Organizacja ds. Aprobat Technicznych

Firma jest członkiem EOTA. Europejska Organizacja ds. Aprobat Technicznych Warrington Certification Limited, Holmesfield Road, Warrington, WA1 2DS Tel. +44 (0) 1925-646777 Faks +44 (0) 1925-646667 Firma jest członkiem EOTA Uprawniona i notyfikowana zgodnie z art. 10 Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

PolTherma PS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma PS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma PS to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana do konstrukcji wsporczej łącznikami w sposób niewidoczny (tzw.

Bardziej szczegółowo

ODCINAJĄCYCH TYPU KWP-L W PRZEGRODACH OGNIOWYCH

ODCINAJĄCYCH TYPU KWP-L W PRZEGRODACH OGNIOWYCH 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 29 tel. (0-12) 680 20 80 fax. (0-12) 684 39 83 Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAśU PRZECIWPOśAROWYCH KLAP ODCINAJĄCYCH TYPU KWP-L W PRZEGRODACH OGNIOWYCH 1. Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Ściany działowe GIPS

Ściany działowe GIPS Ściany działowe GIPS ŚCIANY DZIAŁOWE Ściany działowe Najbardziej popularnym zastosowaniem płyt gipsowo-kartonowych są systemy ścian działowych. W ich budowie wykorzystuje się wszystkie rodzaje płyt NIDA.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. Ostatnia aktualizacja: STRONA 1/5

INSTRUKCJA MONTAŻU. Ostatnia aktualizacja: STRONA 1/5 Ostatnia aktualizacja: 13-08-2013 STRONA 1/5 Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 Kołnierze składają się z zewnętrznej obudowy w kształcie opaski, wykonanej z blachy

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI [mm]: minimalna: standardowo 2800 ( dla TS 40 i TS 50 ), 2300 ( dla TS 60 ) 2100 dla pozostałych grubości

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI [mm]: minimalna: standardowo 2800 ( dla TS 40 i TS 50 ), 2300 ( dla TS 60 ) 2100 dla pozostałych grubości I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma TS to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie widoczne).

Bardziej szczegółowo

Beton komórkowy. katalog produktów

Beton komórkowy. katalog produktów Beton komórkowy katalog produktów Beton komórkowy Termobet Bloczki z betonu komórkowego Termobet produkowane są z surowców naturalnych: piasku, Asortyment wapna, wody, cementu i gipsu. Surowce te nadają

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU -- ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240

OPIS PRODUKTU -- ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 OPIS PRODUKTU Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 Kołnierze składają się z zewnętrznej obudowy w kształcie opaski wykonanej z blachy stalowej o grubości 1,0 mm zabezpieczonej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK I OBSZAR STOSOWANIA WYKOŃCZENIA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH, ZEWNĘTRZNYCH I SUFITÓW

ZAŁĄCZNIK I OBSZAR STOSOWANIA WYKOŃCZENIA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH, ZEWNĘTRZNYCH I SUFITÓW Mandat 2 ZAŁĄCZNIK I OBSZAR STOSOWANIA WYKOŃCZENIA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH, ZEWNĘTRZNYCH I SUFITÓW LISTA WYROBÓW DO WŁĄCZENIA DO MANDATU, KTÓRE MAJĄ BYĆ STOSOWANE DO: 04/33 ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH (w tym okładzin),

Bardziej szczegółowo

OWAtecta OWAtecta cleanroom

OWAtecta OWAtecta cleanroom Systemy ścian działowych do pomieszczeń czystych System prosty (U), zaokrąglony (L), (Q) System ścian działowych do pomieszczeń czystych Dane techniczne Wymiary paneli ściennych (szerokość x długość):

Bardziej szczegółowo

DO WYKONYWANIA OGNIOCHRONNYCH ZABEZPIECZEŃ STROPÓW DREWNIANYCH

DO WYKONYWANIA OGNIOCHRONNYCH ZABEZPIECZEŃ STROPÓW DREWNIANYCH INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-950 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie informacyjne na język polski Europejskiej Aprobaty Technicznej ENKOPUR wydanej przez DIBT

Tłumaczenie informacyjne na język polski Europejskiej Aprobaty Technicznej ENKOPUR wydanej przez DIBT Strona 1 z 8 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej URZĄD PRAWA PUBLICZNEGO 10829 Berlin, Kolonnenstrasse 30L... DIBt Członek EOTA EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-04/0020 Nazwa handlowa: Uszczelnienie

Bardziej szczegółowo

PAVUS a.s. (dawniej Pożarowy Zakład Doświadczalny Techniki Budowlanej S.A.) ORGAN NOTYFIKOWANY AO 216 Numer zlecenia: 501266 POŻAROWE ŚWIADECTWO KLASYFIKACYJNE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ NR PKO-01-246 Dla wyrobu

Bardziej szczegółowo

Deklaracja właściwości użytkowych nr 502-DoP

Deklaracja właściwości użytkowych nr 502-DoP Deklaracja właściwości użytkowych nr 502-DoP-160311 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu System ociepleń Termo Organika Zestaw składa się z następujących składników: Wyrób do izolacji cieplnej:

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA 12/0581

Europejska Aprobata Techniczna ETA 12/0581 Kataloński Instytut Techniki Budowlanej ITeC Członek organizacji EOTA Wellington, 19 E-08018 Barcelona Tel.: (+34) 93 309 34 04 Fax: (+34) 93 300 48 52 qualprod@itec.cat www.itec.cat Europejska Aprobata

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (na podstawie rozporządzenia UE 305/2011, załącznik V) nr

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (na podstawie rozporządzenia UE 305/2011, załącznik V) nr DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (na podstawie rozporządzenia UE 305/2011, załącznik V) nr 04-0001-03 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: STEICOjoist wg ETA-06/0238 2. Numer typu, partii

Bardziej szczegółowo

PRUSZYŃSKI Spółka z o.o. Al. Jerozolimskie Warszawa

PRUSZYŃSKI Spółka z o.o. Al. Jerozolimskie Warszawa Warszawa, dn. 2008.12.01 NP-1222.4/P/08/BW PRUSZYŃSKI Spółka z o.o. Al. Jerozolimskie 214 02 486 Warszawa Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ścian nienośnych z płyt warstwowych PWS-S PRUSZYŃSKI

Bardziej szczegółowo

Zestaw wyrobów do wykonywania ogniochronnych zabezpieczeń stropów drewnianych płytami PROMAXON Typ A lub PROMATECT -H

Zestaw wyrobów do wykonywania ogniochronnych zabezpieczeń stropów drewnianych płytami PROMAXON Typ A lub PROMATECT -H Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny ANEKS NR 1 DO APROBATY TECHNICZNEJ ITB AT-15-7875/2013 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat

Bardziej szczegółowo

FERMACELL płyty gipsowo-włóknowe. Europejska Aprobata Techniczna ETA-03/0050. Tłumaczenie

FERMACELL płyty gipsowo-włóknowe. Europejska Aprobata Techniczna ETA-03/0050. Tłumaczenie FERMACELL płyty gipsowo-włóknowe Europejska Aprobata Techniczna ETA-03/0050 Tłumaczenie Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Instytucja prawa publicznego 10829 Berlin, Kolonnenstraße 30 L Tel. +49(0)30-78730-0

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0313

Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0313 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Jednostka zatwierdzająca produkty i konstrukcje budowlane Urząd ds. kontroli techniczno - budowlanej Zakład Prawa Publicznego podległy federacji i krajom związkowym

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8518/2010 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0361 THERMOMUR TH-7. Izolacyjne elementy dachowe pełniące funkcję nośną pod dachówki

Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0361 THERMOMUR TH-7. Izolacyjne elementy dachowe pełniące funkcję nośną pod dachówki Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0361 THERMOMUR TH-7 Izolacyjne elementy dachowe pełniące funkcję nośną pod dachówki Roof insulation supporting roof tiles Europejska aprobata techniczna została opracowana

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT 15-8391/2010 2/40 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 4 2.1. Przeznaczenie i zakres stosowania...

Bardziej szczegółowo

vs01 - PL Numerr JHg12-054 ckclad Konstruktieweg System 1 Ocenęę Techniczną: ETA-Danmark Faks: +45 72 24 Strona 1 z 9 ROCKWOOL ROCKPANEL

vs01 - PL Numerr JHg12-054 ckclad Konstruktieweg System 1 Ocenęę Techniczną: ETA-Danmark Faks: +45 72 24 Strona 1 z 9 ROCKWOOL ROCKPANEL ROCKWOOL B.V. / ROCKPANEL Groupp Konstruktieweg 2 NL-6045 JD Roermond www.rockpanel.com DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Numerr JHg12-054 vs01 - PL 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: ROCKPANEL

Bardziej szczegółowo

PolDeck BD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolDeck BD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie Płyta to najnowsza i najbardziej zaawansowana technologicznie poz. w asortymencie płyt warstwowych EuroPanels. jest dachową płyta warstwową wykonaną w atrakcyjnej

Bardziej szczegółowo

RIGISTIL. System mocowania płyt g-k Rigips

RIGISTIL. System mocowania płyt g-k Rigips najłatwiejszy i najszybszy w montażu system zabudowy wnętrz RIGISTIL System mocowania płyt g-k Rigips Zabudowa poddasza RIGISTIL to opatentowany przez Rigips system ryflowanych profili metalowych i wieszaków

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 (Wyroby budowlane) Ogniochronna akrylowa masa uszczelniająca Hilti CFS-S ACR Nr Hilti CFS 0761-CPD-0174 1.

Bardziej szczegółowo

GIPS. Okładziny ścienne

GIPS. Okładziny ścienne GIPS Okładziny ścienne OKŁADZINY ŚCIENNE Okładziny ścienne Płyty gipsowo-kartonowe można stosować do obudowy ścian wewnętrznych i zewnętrznych. Mają one szczególne zastosowanie w remontach przeprowadzanych

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Właściwości Użytkowych G4222HPCPR

Deklaracja Właściwości Użytkowych G4222HPCPR Deklaracja Właściwości Użytkowych 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: CLASSIC 039, IPB 039, FCB 039, LBB 039, LRB 039, UNIFIT 039, TI140U, EKOBOARD, DF1, DF1 H, DF1 DUO. 2. Numer typu, partii

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe zawory powietrzne Typ FV-EU

Przeciwpożarowe zawory powietrzne Typ FV-EU 4/4.2/PL/1 Przeciwpożarowe zawory powietrzne Typ FV-EU Certyfikat Zgodności nr ITB-0059/W Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-4455/9 TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Techniczna 2 05-500

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012. Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012. Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012 Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR TB 10

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR TB 10 TERMO DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR TB 10 1. Niepowtarzalny kod identyfikacji wyrobu: SYSTEMY DOCIEPLEŃ TERMO BRAVO 2. Numer typu, partii umożliwiający identyfikację wyrobu Numer partii umieszczony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWYCH ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH ZPp120

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWYCH ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH ZPp120 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWYCH ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH ZPp120 DOKUMENTACJA TECHNICZNO- RUCHOWA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE

Bardziej szczegółowo

FERMACELL Firepanel A1. Nowy wymiar ochrony przeciwpożarowej

FERMACELL Firepanel A1. Nowy wymiar ochrony przeciwpożarowej Firepanel A1 Nowy wymiar ochrony przeciwpożarowej Firepanel A1 nowa płyta przeciwpożarowa firmy Płyta przeciwpożarowa Firepanel A1 prezentuje nowy wymiar ochrony przeciwpożarowej dla konstrukcji szkieletowych.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH ISO 9001:2008 AQAP2110:2009 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DRYVIT ETA OUTSULATION 1 K identyfikacyjny typu wyrobu DRYVITETAOUTSULATION 2 Typ wyrobu i numer serii Patrz etykieta wyrobu 3 Zamierzone zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Tłumiki do prostokątnych kanałów wentylacyjnych

Tłumiki do prostokątnych kanałów wentylacyjnych L b do prostokątnych ów wentylacyjnych /SRC/SPC Wymiary Opis akustyczne owe prostokątne i SRC przeznaczone są do tłumienia hałasu w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Przeważnie montowane

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-8946/2012 2/19 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

i <-> o) S. Oprócz funkcji zabezpieczenia przeciwpożarowego pełnią również funkcję jednopunktowego nawiewu / wywiewu powietrza do pomieszczenia.

i <-> o) S. Oprócz funkcji zabezpieczenia przeciwpożarowego pełnią również funkcję jednopunktowego nawiewu / wywiewu powietrza do pomieszczenia. Zestaw nawiewny / wywiewny RK150 RK150 + KE - przeciwpożarowy zestaw nawiewny RK150 RK150 + KK - przeciwpożarowy zestaw wywiewny RK150 ZASTOSOWANIE Przeciwpożarowe zestawy nawiewne / wywiewne RK150 służą

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA. parametryzacji określonej przepisami

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA. parametryzacji określonej przepisami Czy wyroby budowlane potrzebują parametryzacji określonej przepisami Spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane Podstawowe wymagania dla obiektów budowlanych zawarte w przepisach ustawy Pb:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP

Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP strona 1 z 6 1. Instrukcja montażu urządzenia Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy podczas transportu lub składowania nie doszło do jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna Uprawniony i dopuszczony zgodnie z art. 10 dyrektywy 89/106/EWG z dn. 21 grudnia 1988 r., w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się

Bardziej szczegółowo

Ecophon Advantage A. Advantage A dostarczany jest z naturalnymi bądź zagruntowanymi krawędziami.

Ecophon Advantage A. Advantage A dostarczany jest z naturalnymi bądź zagruntowanymi krawędziami. Ecophon Advantage A Znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebny jest łatwy dostęp do instalacji i demontażu sufit podwieszany, który jednocześnie spełnia wszystkie kluczowe wymagania co do funkcjonalności.

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA OCENA TECHNICZNA ETA15/0691 z dnia

EUROPEJSKA OCENA TECHNICZNA ETA15/0691 z dnia Certyfikacja Warrington Warrington Certification Ltd Holmesfield Road Warrington WA1 2DS Wielka Brytania Tel. : +44 (0) 1925 646 669 www.warringtoncertification.com etass@exova.com Wyznaczono zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Ecophon Focus Quadro E

Ecophon Focus Quadro E Ecophon Focus Quadro E System Ecophon Focus Quadro E stosowany jest do tworzenia przejść między poziomami sufitu, np. aby ukryć instalacje lub uzyskać ciekawą formę. Uzyskana różnica sufitów wynosi 00

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna Uprawniony i dopuszczony zgodnie z art. 10 dyrektywy 89/106/EWG z dn. 21 grudnia 1988 r., w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się

Bardziej szczegółowo

OPASKI OGNIOCHRONNE PYROPLEX PPW-4 Klasa odporności ogniowej: EI 120

OPASKI OGNIOCHRONNE PYROPLEX PPW-4 Klasa odporności ogniowej: EI 120 OPASKI OGNIOCHRONNE PYROPLEX PPW-4 Klasa odporności ogniowej: EI 120 Wymagane prawem dokumenty odniesienia : Aprobata Techniczna: AT-15-7725/2015 Certyfikat Zgodności: ITB-1733/W Atest Higieniczny PZH:

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-09/0346

Europejska Aprobata Techniczna ETA-09/0346 Strona 1 wydanej 1. Grudnia 2009 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Instytucja Prawa Publicznego Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Niemcy Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de

Bardziej szczegółowo

PolDeck TD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolDeck TD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie to dachowa płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie widoczne). Dopuszcza

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0424 English

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0144

Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0144 Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. 30B D-10829 Berlin

Bardziej szczegółowo

Ecophon Advantage E. welonem szklanym malowanym przez zanurzenie, tył płyty zabezpieczono welonem szklanym. Krawędzie są malowane.

Ecophon Advantage E. welonem szklanym malowanym przez zanurzenie, tył płyty zabezpieczono welonem szklanym. Krawędzie są malowane. Ecophon Advantage E Znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebny jest łatwy dostęp do instalacji i demontażu sufit podwieszany, który jednocześnie spełnia wszystkie kluczowe wymagania co do funkcjonalności.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Posadzki Edycja 02.2013 Nr identyfikacyjny: 02 08 01 04 040 0 000001 1041 Wersja EN 1504 2: 2004 09 0620 EN 13813:2002 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Rodzaj produktu: Niepowtarzalny kod identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Izolacje ścian działowych

Izolacje ścian działowych Izolacje ścian działowych Izolacje Budowlane Luty 2012 Spis treści 1. Hałas i środowisko... 2. Wymagania bezpieczeństwa pożarowego budynków... 3. Ochrona przed hałasem w budownictwie... 4. Dlaczego izolować

Bardziej szczegółowo

T24 odporny na uderzenia system montażu sufitu podwieszanego o widocznej konstrukcji kl. 2A i 3A

T24 odporny na uderzenia system montażu sufitu podwieszanego o widocznej konstrukcji kl. 2A i 3A T24 odporny na uderzenia system montażu sufitu podwieszanego o widocznej konstrukcji kl. 2A i 3A System montażu T24 odporny na uderzenia system montażu sufitu podwieszanego o widocznej konstrukcji 1 6

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE KLASYFIKACJA OGNIOWA SPOSÓB MONTAŻU

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE KLASYFIKACJA OGNIOWA SPOSÓB MONTAŻU OPIS PRODUKTU jest suchą białą mieszanką, składająca się z nieorganicznych wypełniaczy oraz perlitu. Po zmieszaniu z wodą, zaprawa staje się łatwa do mieszania oraz uszczelniania przejść instalacyjnych

Bardziej szczegółowo

Europejska aprobata techniczna

Europejska aprobata techniczna Uprawniony i dopuszczony zgodnie z art. 10 dyrektywy 89/106/EWG z dn. 21 grudnia 1988 r., w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się

Bardziej szczegółowo

Płyty izolacyjne IZOROL-PP

Płyty izolacyjne IZOROL-PP Płyty izolacyjne IZOROL-PP Opis Płyty wykonane są z pasków styropianowych oklejonych jednostronnie tkaniną polipropylenową powlekaną polipropylenem o masie powierzchniowej 95g/m². Do produkcji płyt w zależności

Bardziej szczegółowo

NOVATOP ACOUSTIC Dokumentacja techniczna. www.novatop-system.com

NOVATOP ACOUSTIC Dokumentacja techniczna. www.novatop-system.com Dokumentacja techniczna www.novatop-system.com DOKUMENTACJA TECHNICZNA SPIS TREŚCI NOVATOP ACOUSTIC Panele akustyczne Arkusz danych... 3 Formaty standardowe... 4 Próbki testowe... 5-8 Specyfikacja materiału

Bardziej szczegółowo

IZOLACJA HAL STALOWYCH

IZOLACJA HAL STALOWYCH IZOLACJA HAL STALOWYCH Izolacyjność akustyczna Rozwiązania ścian osłonowych z zastosowaniem skalnej wełny mineralnej STALROCK MAX dają niespotykane wcześniej efekty izolacyjności akustycznej. Dwugęstościowa

Bardziej szczegółowo

Blacha trapezowa RBT-85

Blacha trapezowa RBT-85 Blacha trapezowa RBT-85 Opis techniczny Karta wyrobu Opis Blachy fałdowe znajdują zastosowanie jako części składowe elementów dachów, stropów i ścian. Blachy mogą pełnić zarówno rolę elementów osłonowych

Bardziej szczegółowo

BRUCHAPaneel. Ogniotrwałe Dach DP-F

BRUCHAPaneel. Ogniotrwałe Dach DP-F 333 BRUCHAPaneel Ogniotrwałe Dach DP-F Ogniotrwałe Dach DP-F do dachów dwuspadowych i pulpitowych duża odporność na warunki pogodowe duży udźwig niepalne stosowane od 3 (5,2 %) nachylenia dachu BRUCHAPaneel

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ RK150-HO-KE przeciwpożarowy zestaw nawiewny RK150 RK150-HO-KK przeciwpożarowy zestaw wywiewny RK150 RK150-HE-KE przeciwpożarowy zestaw nawiewny RK150 RK150-HE-KK przeciwpożarowy zestaw wywiewny RK150 Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

NIDA Hydro - płyta gipsowa do stosowania w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych. Dane cennikowe POMIESZCZENIA MOKRE I WILGOTNE.

NIDA Hydro - płyta gipsowa do stosowania w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych. Dane cennikowe POMIESZCZENIA MOKRE I WILGOTNE. GIPS Hydro - płyta gipsowa do stosowania w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych Zwiększone parametry mechaniczne, wyjątkowa odporność na działanie wody oraz zabezpieczenie przed powstawaniem pleśni. Te

Bardziej szczegółowo

7. IZOLACJA ŚCIAN DZIAŁOWYCH

7. IZOLACJA ŚCIAN DZIAŁOWYCH 7. IZOLACJA ŚCIAN DZIAŁOWYCH doskonała izolacja akustyczna lekki produkt produkt niepalny doskonała izolacja cieplna produkt skompresowany produkt odporny na wilgoć Doskonała izolacja akustyczna ścian

Bardziej szczegółowo

Ogólne świadectwo dozoru budowlanego

Ogólne świadectwo dozoru budowlanego Ogólne świadectwo dozoru budowlanego Numer świadectwa P - NDS04-687 Przedmiot świadectwa: Uszczelniająca pianka montażowa Montażowa piana przeciwpożarowa i Piana przeciwpożarowa do pistoletów wg Listy

Bardziej szczegółowo

Odporność Ogniowa Dachowe Systemy Ruukki. www.ruukki.com

Odporność Ogniowa Dachowe Systemy Ruukki. www.ruukki.com Odporność Ogniowa Dachowe Systemy Ruukki www.ruukki.com Odporność Ogniowa Systemy Dachowe na bazie blachy trapezowej Ruukki 2 marzec 11 www.ruukki.com Wymagania prawne W Dyrektywie Rady Wspólnot Europejskich

Bardziej szczegółowo

FASADY KOMUNIKUJĄCE SIĘ Z OTOCZENIEM.

FASADY KOMUNIKUJĄCE SIĘ Z OTOCZENIEM. PŁYTY WARSTWOWE PAROC AST. FASADY KOMUNIKUJĄCE SIĘ Z OTOCZENIEM. W kompozytach jakimi są płyty warstwowe PAROC AST mozliwe jest efektywne wykorzystanie interakcji między materiałami składowymi. Wytrzymałość

Bardziej szczegółowo

Płyty izolacyjne IZOROL-L

Płyty izolacyjne IZOROL-L Płyty izolacyjne IZOROL-L Opis Płyty wykonane są z pasków styropianowych oklejonych jednostronnie laminatem folii polietylenowej i polipropylenowej metalizowanej aluminium o łącznej grubości 0,13mm. Do

Bardziej szczegółowo

posiadać minimalną przepuszczalność powietrza, być odpornym na uszkodzenia podczas budowy, zachowywać swoje właściwości przez okres trwałości budynku.

posiadać minimalną przepuszczalność powietrza, być odpornym na uszkodzenia podczas budowy, zachowywać swoje właściwości przez okres trwałości budynku. www.lech-bud.org Budownictwo energooszczędne - uszczelnienie budynku (opóźniacz przepływu powietrza) Maksymalne uszczelnienie budynku, przy zapewnieniu prawidłowej wymiany powietrza to podstawowe cechy

Bardziej szczegółowo

Ecophon Super G Plus A

Ecophon Super G Plus A Ecophon Super G Plus A Przeznaczony do stosowania w halach sportowych innych pomieszczeniach, gdzie istnieje duże ryzyko oddziaływania mechanicznego. Ecophon Super G Plus A ma solidną konstrukcję nośną

Bardziej szczegółowo

NIDA Hydro - płyta gipsowa do stosowania w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych

NIDA Hydro - płyta gipsowa do stosowania w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych GIPS POMIESZCZENIA MOKRE I WILGOTNE NIDA Hydro - płyta gipsowa do stosowania w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych Zwiększone parametry mechaniczne, wyjątkowa odporność na działanie wody oraz zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem

SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem Schöck Isokorb Stal zbrojeniowa BSt 500 S wg DIN 488 Stal konstrukcyjna S 235 JRG1 Stal nierdzewna Materiał 1.4571 klasy

Bardziej szczegółowo