Tłumaczenie z języka angielskiego Strona 1 z 15

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tłumaczenie z języka angielskiego Strona 1 z 15"

Transkrypt

1 Tłumaczenie z języka angielskiego Strona 1 z 15 TŁUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Tłumaczenie wykonano z oryginału dokumentu składającego się z czternastu stron. Na stronie tytułowej, w prawym górnym roku dokumentu znajduje się granatowo-niebieskie logo ośrodka badawczego VTT, a w lewym dolnym rogu logo Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych (EOTA). Strona tytułowa opracowana została w dwóch wersjach językowych: angielskim i fińskim. **************************************************************************************************************************************************************** Strona 1 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-07/0071 VTT VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS PL 1000 (Lämpömiehenkuja 2, ESPOO) VTT Puh Telekopio Rakennustuotedirektiivin (86/106/EEC) artiklan 10, neuvoston direktiivi 21. joulukuuta 1988, mukaisesti notifioitu tuotehyväksynatälaitos EOTAN JÄSEN Eurooppalainen tekninen hyväksyntä Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0071 Kauppanimi: Nazwa handlowa: Hyväksynnän haltija: Właściciel aprobaty: Tuotetyyppi ja sen käyttötarkoitus: Typ generyczny i zastosowanie wyrobu budowlanego: Voimassaoloaika: Termin ważności od/do: Valmistuspaikat: Zakłady produkcyjne: Tämä hyväksyntä sisältää Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna zawiera: sivuja/liitteitä stron/załączników [logo EOTA] Paroc UNS 37 ja extra väliseinäjärjestelmät Paroc UNS 37 i zestaw do ścian działowych Paroc Group Oy Ab, Izolacje Budowlane Neilikkatie 17, skr. poczt. 294 FIN Vantaa KUIVIEN TILOJEN VÄLISEINÄJÄRJESTELMÄT NIE PRZENOSZĄCE OBCIĄŻEŃ ZESTAWY DO ŚCIAN DZIAŁOWYCH DO SUCHYCH POMIESZCZEŃ Finlandia: Parainen, Lappeenranta i Oulu Szwecja: Hällekis i Hässleholm Polska: Trzemeszno Litwa: Wilno 14 sivua sisältäen 2 liitettä 14 stron włączając 2 załączniki Eurooppalainen tekninen hyväksyntäorganisaatio Europejska Organizacja ds. Aprobat Technicznych

2 Tłumaczenie z języka angielskiego Strona 2 z 15 Strona 2 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-07/0071 I PODSTAWY PRAWNE I WARUNKI OGÓLNE 1. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna wydana została przez Fiński Ośrodek Badań Technicznych (VTT) zgodnie z: - Dyrektywą Rady 89/106/EWC z dnia 21 grudnia 1988r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych krajów członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych 1, zmienioną przez Dyrektywę Rady 93/68/EWG z dnia 22 lipca ; rozporządzenie (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady 3 ; - Laki rekennustuotteiden hyväksynnästä (230/2003) luvut 3 ja 10, Ympäristöministeriön asetus rakennustuotteiden hyväksynnästä 3 sekä Ympäristöministeriön antama valtuutuspäätös (12/352/94), - Wspólnymi zasadami proceduralnymi dotyczącymi wnioskowania, przygotowywania oraz przyznawania Europejskich Aprobat Technicznych określonymi w Aneksie do Decyzji Komisji 94/23/WE 4 ; - Wytycznymi do Europejskiej Aprobaty Technicznej << Zestawy do wewnętrznych ścian działowych, stosowane jako ściany nie przenoszące obciążeń, ETAG 003, wydanie z grudnia 1998r. 2. Fiński Ośrodek Badań Technicznych VTT posiada uprawnienia do kontrolowania, czy spełniane są warunki niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. Kontrola taka może mieć miejsce w zakładzie produkcyjnym (na przykład, w zakresie spełniania warunków zawartych w niniejszej Europejskiej Aprobacie Technicznych w odniesieniu do produkcji). Tym niemniej, odpowiedzialność za zgodność wyrobów z Europejską Aprobatą Techniczną oraz ich przydatność do przeznaczonego zastosowania ponosi posiadacz Europejskiej Aprobaty Technicznej. 3. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna nie może być przeniesiona na producentów lub przedstawicieli producenta innych, niż ci wymienieni na stronie 1, ani na inne zakłady produkcyjne niż te, wymienione na stronie 1 niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. 4. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna może zostać uchylona przez Fiński Ośrodek Badań Technicznych VTT (zgodnie z Artykułem 5 (1) Dyrektywy Rady 89/106/EWG. 5. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna powinna być powielana, z uwzględnieniem przekazywania jej elektronicznymi środkami komunikacji, w całości. Możliwe jest częściowe powielanie dokumentu, jednak wyłącznie za pisemną zgodą Fińskiego Ośrodka Badań Technicznych (VTT). W takim przypadku, częściową kopię należy oznaczyć jako taką. Teksty i rysunki folderów reklamowych nie mogą pozostawać w sprzeczności z Europejską Aprobatą Techniczną, ani jej nadużywać. 6. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna wydana jest przez VTT w języku angielskim. Niniejsza wersja zgodna jest z wersją udostępnioną w EOTA. Tłumaczenia na inne języki należy oznaczyć jako takie. 1 Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich nr L 40, , str Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich nr L 220, , str. 1 3 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 284, , str Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich nr L 17, , str. 34

3 Tłumaczenie z języka angielskiego Strona 3 z 15 Strona 3 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-07/0071 II POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE EUROPEJSKIEJ APROBATY TECHNICZNEJ 1. Opis wyrobu i jego przeznaczenie Zestaw do ścian działowych Paroc zawiera profile słupkowe ze stali ocynkowanej lub drewna, jedno-, dwu- lub trzywarstwową powierzchnię z płyty gipsowo-kartonowej po obu stronach oraz izolację cieplną wewnątrz ściany. Płyty gipsowo-kartonowe mocowane są do stalowych lub drewnianych profili słupkowych za pomocą określonych mocowań. Złącza konstrukcyjne ścian działowych uszczelnione są za pomocą tynku gipsowego. Uszczelnienie pomiędzy ścianą działową a sufitem i podłogą wykonywane jest na miejscu budowy zgodnie z instrukcją montażu producenta, na przykład Knauf a, za pomocą akrylowej masy uszczelniającej (ściany akustyczne) lub wełny mineralnej o klasie reakcji na ogień A1, czy też niepalną masą uszczelniającą. Wyroby uszczelniające nie są uwzględnione w niniejszej Europejskiej Aprobacie Technicznej. W celu zapewnienia hermetyczności, należy wykonać uszczelnienie ewentualnych szczelin, takich jak instalacje elektryczne, a na wypadek pożaru ściany należy wykonać z niepalnego materiału. Odległość pomiędzy profilami słupkowymi wynosi 600 mm. Wymiary przekroju poprzecznego profili słupkowych stalowych to mm lub mm, a profili drewnianych to 70 mmm. Profile słupkowe stalowe wykonane są z ocynkowanej, walcowanej na zimno stali o grubości 0,56 mm, zgodnie z normami EN i EN 10147, z powłoką cynkową 275 g/m 2. Profile drewniane wykonane są z drewna świerkowego. Grubość płyty gipsowo-kartonowej to 12,5 mm. Płyty gipsowo-kartonowe spełniają kryteria określone w normie EN 520 i posiadają właściwości przedstawione w paragrafie 2 i załączniku 1 do niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. Maksymalna wysokość ścian i płyt gipsowych to 3 m. Szerokość płyt gipsowych to 1200 mm. Izolację ścian stanowi wełna kamienna, która spełnia kryteria normy EN 13162, posiada klasę ogniową A1 i kod oznaczeniowy MW-EN T4-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1, a także spełnia kryteria przedstawione w załączniku 1 do niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. Różne rodzaje zestawów do ścian działowych przedstawione zostały w załączniku 2. Zestawy do ścian działowych Paroc przeznaczone są do ścian działowych nie przenoszących obciążeń w suchych pomieszczenia, w szczególności tam, gdzie od ścian działowych wymaga się odporności ogniowej i dźwiękochłonności. Zestawy do ścian działowych mocowane są do konstrukcji przenoszącej obciążenia za pomocą hermetycznego uszczelnienia i zgodnie z instrukcjami projektanta oraz dostawcy płyt gipsowokartonowych. Mocowania nie są objęte niniejszą Europejską Aprobatą Techniczną. Warunki zawarte w niniejszej Europejskiej Aprobacie Technicznej bazują na zakładanym okresie użytkowania zestawu do ścian działowych trwającym 25 lat, pod warunkiem, że zestaw ten jest należycie użytkowany i konserwowany. Wskazania dotyczące okresu użytkowania nie mogą być interpretowane jako gwarancja producenta lub organu wydającego aprobatę, ale mają służyć pomocą przy wyborze odpowiedniego produktu w zakresie oczekiwanego, ekonomicznie uzasadnionego, okresu użytkowania konstrukcji.

4 Tłumaczenie z języka angielskiego Strona 4 z 15 Strona 4 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-07/ Właściwości wyrobu i metoda ich weryfikacji ETAG paragraf Właściwość 2.1 Wytrzymałość mechaniczna i trwałość Nie dotyczy Weryfikacja właściwości i Bezpieczeństwo przeciwpożarowe Reakcja na ogień elementów ściany działowej Reakcja na ogień konstrukcji ściany działowej Odporność ogniowa 2.3 Bhp i ochrona środowiska Wpływ na jakość powietrza Przepuszczalność pary wodnej 2.4 Bezpieczeństwo użytkowania Odporność na uszkodzenia konstrukcyjne od obciążeń udarowych Odporność na uszkodzenia konstrukcyjne i funkcjonalne od mimośrodowych obciążeń pionowych Ochrona przez urazami przy osobistym kontakcie 2.5 Ochrona przed hałasem Izolacja akustyczna 2.6 Wydajność energetyczna oraz retencja ciepła Opór cieplny Bezwładność cieplna 2.7 Aspekty związane z przydatnością do użytku Odporność na uszkodzenia funkcjonalne od obciążeń udarowych Odporność na uszkodzenia funkcjonalne od mimośrodowych obciążeń pionowych Odporność na obciążenia skupione pionowe Sztywność ścian działowych, które mają służyć jako podłoże pod krycie dachówką ceramiczną Ochrona przed pogorszenie się jakości na skutek warunków higrotermicznych Ochrona przed pogorszeniem się jakości na skutek korozji Ochrona przed pogorszeniem się jakości na skutek działania środków biologicznych Ochrona przed pogorszeniem się jakości na skutek działania środków czyszczących Płyty gipsowo-kartonowe zgodne z EN 520, sklasyfikowane jako Euroklasa A2-s1,d0 Materiał do izolacji cieplnej sklasyfikowany jako Euroklasa A1 Stalowe profile słupkowe sklasyfikowane jako Euroklasa A1 Drewniane profile słupkowe sklasyfikowane jako Euroklasa F Sklasyfikowany jako EI 45, EI 60 lub jako EI 90 w zależności od typu konstrukcji ściany działowej (patrz załącznik 2) Brak środków zmniejszających palność/ ogniouodporniających lub biocydów w profilach drewnianych *Inne niebezpieczne substancje: nie określono (nie dotyczy) Ściana będzie wypoziomowana i pomalowana lub pokryta tapetą w zależności od przeznaczenia końcowego Wszystkie rodzaje ścian działowych: Stosować kategorię I Po prawidłowym zainstalowaniu system ten nie zawiera ostrych lub szorstkich elementów, które mogą spowodować urazy R w ( Hz) pomiędzy db w zależności od rodzaju konstrukcji ściany działowej (patrz załącznik 2) lub NPD Stosować kategorię I System stosowany jest w warunkach suchych Nie ma warunków dla środków biologicznych, aby oddziaływały na te materiały w warunkach suchych Ściana zostanie wypoziomowana i pomalowana lub pokryta tapetą, a zatem nie będzie miała styczności ze środkami czyszczącymi * Oprócz określonych klauzuli dotyczących substancji niebezpiecznych objętych niniejszą Europejską Aprobatą Techniczną, mogą istnieć inne wymagania mające zastosowanie do wyrobów objętych jej zakresem (np. transponowane ustawodawstwo europejskie i krajowe ustawy, przepisy prawne i wykonawcze). Aby spełnić warunki dyrektywy dotyczącej wyrobów budowlanych, należy spełnić również te wymagania w przypadku, gdy mają one zastosowanie. **Uwaga: Długości włókien oraz średnice wełny mineralnej zgodnie z zasadami Europejskiej Rady Certyfikującej Wyroby z Wełny Mineralnej (EUCEB).

5 Tłumaczenie z języka angielskiego Strona 5 z 15 Strona 5 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-07/ Ocena zgodności oraz oznakowanie CE 3.1 System potwierdzenia zgodności Systemem potwierdzenia zgodności mającym zastosowanie do niniejszego wyrobu, określonym przez Komisję Europejską w decyzji 97/243 REV.1, załącznik 3, jest system 3, ponieważ w procesie produkcyjnym nie ma żadnej poprawy co do klasy reakcji na ogień. 3.2 Zadania producenta Kontrola produkcji w zakładzie Producent prowadzi system kontroli produkcji w zakładzie. Wykonywane są kontrole jakości dostarczanych materiałów, a także kontrole na każdym etapie procesu produkcji tak, aby zapewnić jakość oraz przydatność do użycia poszczególnych elementów. Wełna mineralna oznakowana jest znakiem CE i kontrolowana przez producenta oraz jednostkę notyfikowaną. Kontrola jakości pozostałych elementów ściany działowej obejmuje sprawdzanie: Wymiarów (płyty gipsowo-kartonowe, profile) Jakości materiałów (arkusze danych dostarczanych materiałów) Masę 1 m 2 płyt gipsowo-kartonowych oraz zastosowanego na nich papieru Ilości cynku (profile) Fiński Ośrodek Badań Technicznych VTT zachowuje plik (plan kontroli) opisujący zadania oraz badania nałożone na posiadacza Europejskiej Aprobaty Technicznej oraz na producentów zastosowanych elementów przez posiadacza niniejszej aprobaty. Plik ten zawiera informacje na temat głównych elementów zestawu, tj. płyt gipsowo-kartonowych, materiału izolacyjnego, stalowych i drewnianych profili słupkowych, a także mocowań. Znajdują się tam również informacje na temat rodzaju i częstotliwości kontroli uzgodnionych pomiędzy VTT i posiadaczem aprobaty Wstępne badania typu wyrobu Dla potrzeb wstępnego badania typu wyrobu wykorzystane zostaną wyniki badań wykonanych jako część procesu weryfikacji dla niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej, chyba, że wystąpią zmiany na linii produkcyjnej lub w zakładzie produkcji. W takich przypadkach musi zostać uzgodnione pomiędzy VTT i producentem niezbędne badanie typu wyrobu. 3.3 Oznakowanie CE Znak CE zostanie przyklejony do każdej dostawy zestawu do ścian działowych oraz załączonych dokumentów handlowych. Znak CE zamieszczony będzie wraz z następującymi informacjami: Nazwą wyrobu: nazwą handlową taką, jak ta wskazana w niniejszej Europejskiej Aprobacie Technicznej Nazwą posiadacza niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej oraz producenta (-ów) (obydwu/wszystkich jeżeli są oddzielnymi jednostkami)

6 Tłumaczenie z języka angielskiego Strona 6 z 15 Ostatnimi dwiema cyframi roku, w którym znak CE został przyklejony Numerem Europejskiej Aprobaty Technicznej Numerem Europejskiej Aprobaty Technicznej: ETA 07/0071 Strona 6 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-07/ Założenia, przy których przydatność wyrobu do określonego zastosowania została oceniona pozytywnie 4.1 Produkcja Wszystkie materiały zestawów do ścian działowych objętych niniejszą Europejską Aprobatą Techniczną zgodne są z warunkami określonymi w niniejszej Europejskiej Aprobacie Technicznej. Wszystkie materiały wykorzystane w ścianach działowych spełniają kryteria określone w niniejszej Europejskiej Aprobacie Technicznej. 4.2 Montaż i zasady projektowania Zasady projektowania Zestawy do ścian działowych montowane są w pomieszczeniach wewnętrznych, z normalną temperaturą pokojową i warunkami wilgotnościowymi Montaż Zestaw do ścian działowych montowany będzie zgodnie z oddzielnymi instrukcjami montażu opracowanymi przez posiadacza niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej - Jak obchodzić się z wełną kamienną Paroc, z marca 2006r. oraz Wskazówki instalacyjne dla ścian działowych Paroc z maja Ważne jest, aby wszyscy podwykonawcy zostali poinformowani i przeszkoleni w jaki sposób wznosić i montować ściany oraz w jakich przypadkach i w jaki sposób można wykonywać szczeliny w ścianach bez naruszenia ich właściwości. 4.3 Konserwacja i naprawy Ocena przydatności do użytku oparta jest na założeniu, że nieuniknione jest ścieranie się oraz mniejsze uszkodzenia udarowe i że łatwo je będzie naprawić. W przypadku uszkodzenia, naprawa zostanie wykonana przy pomocy gipsowej zaprawy murarskiej lub zaprawy wyrównującej. W imieniu VTT Espoo, [nieczytelny podpis odręczny] Liisa Rautiainen Kierownik ds. Oceny [nieczytelny podpis odręczny] Jarmo Ruohomäki Starszy Pracownik Naukowy

7 Tłumaczenie z języka angielskiego Strona 7 z 15 Strona 7 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-07/0071 Materiały zastosowane w ścianach działowych Załącznik 1 Materiał Płyty gipsowo-kartonowe Pokryte papierem Materiał spoinowy uszczelniający Stalowe profile słupkowe Drewniane profile słupkowe Śruby Izolacja cieplna Akrylowa masa uszczelniająca Specyfikacja Jakość normalna, grubość 12,5 mm, masa 9 kg/m 2 Produkowane zgodnie z normą EN 520, typ A Narzut gipsowy 0,2 0,3 kg/m 2 Grubość stali 0,56 mm. Masa cynku to 275 g/m 2, co równa się 20 µm. Norma EN dla konstrukcji metalowych do systemów płyt gipsowo-kartonowych określa stal zgodnie z normą EN lub Kształt zgodnie z załącznikiem 2 Normalnej jakości świerkowe drewno budowlane, o minimalnej grubość 35 mm i szerokości zgodnej z grubością ściany. 3,5 x 25 mm (stal) 3,9 x 32 mm (drewno) Ocynowana w najniższej klasie Zn5 Paroc UNS 37 lub Paroc Extra; płyty z wełny mineralnej bez pokrycia, klasa ogniowa A1, przewodność cieplna 0,037 lub 0,036 W/mK oraz kodem oznaczeniowym MW-EN T4- DS(T+)-WS-WL(P)-MU1 Zgodnie z zaleceniami producentów płyt gipsowo-kartonowych

8 Tłumaczenie z języka angielskiego Strona 8 z 15 Strona 8 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-07/0071 Szczegółowe rysunki ścian działowych 1 6 na stronach Załącznik 2

9 Tłumaczenie z języka angielskiego Strona 9 z 15 Ściana działowa Profil sufit i podłoga mm Profile stalowe mm, c 600 mm 1 warstwa płyty gipsowej 12,5 mm po każdej stronie PAROC UNS 37/PAROC EXTRA mm Śruby do gipsu L = 25 mm Klasa ogniowa EI 60 Klasa akustyczna R w = 45 db R w + C = 40 db R 1 w = 36 db R 1 w + C = 32 db Całkowita grubość ściany: mm [logo Paroc]

10 Tłumaczenie z języka angielskiego Strona 10 z 15 Ściana działowa Profil sufit i podłoga mm Profile stalowe mm, c 600 mm 2 warstwy płyty gipsowej 12,5 mm po każdej stronie PAROC UNS 37/PAROC EXTRA mm Śruby do gipsu L = 35 mm Klasa ogniowa EI 90 Klasa akustyczna R w = 55 db R w + C = 48 db R 1 w = 44 db R 1 w + C = 40 db Całkowita grubość ściany: mm [logo Paroc]

11 Tłumaczenie z języka angielskiego Strona 11 z 15 Ściana działowa Profil sufit i podłoga mm Profile stalowe zygzakowate mm, c 600 mm 2 warstwy płyty gipsowej 12,5 mm po każdej stronie PAROC UNS 37/PAROC EXTRA mm Śruby do gipsu L = 35 mm Klasa ogniowa EI 90 Klasa akustyczna R w = 58 db R w + C = 51 db R 1 w = 48 db R 1 w + C = 44 db Całkowita grubość ściany: mm [logo Paroc]

12 Tłumaczenie z języka angielskiego Strona 12 z 15 Ściana działowa Profil sufit i podłoga mm Profile stalowe 2 x mm ze szczeliną powietrzną 2 warstwy płyty gipsowej 12,5 mm po każdej stronie PAROC UNS 37/PAROC EXTRA 2 x mm Śruby do gipsu L = 35 mm Klasa ogniowa EI 90 Klasa akustyczna R w = 63 db R w + C = 56 db R 1 w = 56 db R 1 w + C = 52 db Całkowita grubość ściany: mm [logo Paroc]

13 Tłumaczenie z języka angielskiego Strona 13 z 15 Ściana działowa Profil sufit i podłoga mm Profile stalowe 2 x mm ze szczeliną powietrzną 3 warstwy płyty gipsowej 12,5 mm po każdej stronie PAROC UNS 37/PAROC EXTRA 2 x mm Śruby do gipsu L = 45 mm Klasa ogniowa EI 90 Klasa akustyczna R w = 65 db R w + C = 61 db R 1 w = 60 db R 1 w + C = 56 db Całkowita grubość ściany: mm [logo Paroc]

14 Tłumaczenie z języka angielskiego Strona 14 z 15 Ściana działowa Profil sufit i podłoga 70 mm Profile drewniane 70 mm, c 600 mm 1 warstwa płyty gipsowej 12,5 mm po każdej stronie PAROC UNS 37/PAROC EXTRA 70 mm Śruby do gipsu L = 32 mm Klasa ogniowa EI 45 E 60 Klasa akustyczna [nie wypełniono] Całkowita grubość ściany: 96 mm [logo Paroc]

UBATC Członek EOTA. ETA 07/0296, ważną od 2008-03-25 do 2013-03-24 ETA-06/0296. Europejska Aprobata Techniczna (tłumaczenie z języka angielskiego)

UBATC Członek EOTA. ETA 07/0296, ważną od 2008-03-25 do 2013-03-24 ETA-06/0296. Europejska Aprobata Techniczna (tłumaczenie z języka angielskiego) Belgijski Związek Aprobaty Technicznej w Budownictwie p/a Federalna Gospodarka Usług Publicznych, SMEs, Sektor Prywatny i Energetyczny WTC 3, 6th Floor, Simon Bolivarlaan, 30, B-1000 Brussel Tel: 0032

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA 09/0042

Europejska Aprobata Techniczna ETA 09/0042 Tłumaczenie z języka angielskiego. Tytuł oryginału dokumentu: ETA Technický a skúšobný ústav stavebný Instytut Badawczy i Atestacyjny Budownictwa Ul. Studená 3 826 34 Bratislava Republika Słowacka Tel.:

Bardziej szczegółowo

FERMACELL płyty gipsowo-włóknowe. Europejska Aprobata Techniczna ETA-03/0050. Tłumaczenie

FERMACELL płyty gipsowo-włóknowe. Europejska Aprobata Techniczna ETA-03/0050. Tłumaczenie FERMACELL płyty gipsowo-włóknowe Europejska Aprobata Techniczna ETA-03/0050 Tłumaczenie Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Instytucja prawa publicznego 10829 Berlin, Kolonnenstraße 30 L Tel. +49(0)30-78730-0

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-04/0080

Europejska Aprobata Techniczna ETA-04/0080 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd Certyfikacji Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Urząd Kontroli ds. Inżynierii Budowlanej Instytucja prawa publicznego prowadzona wspólnie przez państwo i

Bardziej szczegółowo

European Technical Approval ETA-11/0208

European Technical Approval ETA-11/0208 Deutsches Institut für Bautechnik Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt Eine vom Bund und den Ländern Gemeinsam getragene Anstalt des Öffentlichen Rechts Mitglied der EOTA

Bardziej szczegółowo

zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie dostosowania przepisów prawnych i administracyjnych państw

zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie dostosowania przepisów prawnych i administracyjnych państw Tłumaczenie z języka angielskiego Deutsches Institut für Bautechnik Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt / Jednostka Dopuszczająca Wyroby Budowlane i Konstrukcje Urzędowa

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0183

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0183 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Instytucja prawa publicznego Koonnenstr. 30L 10829 Berlin Niemcy Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Upoważniony

Bardziej szczegółowo

Europejska aprobata techniczna ETA-11/0151

Europejska aprobata techniczna ETA-11/0151 Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 84 avenue Jean Jaurès CHAMPS-SUR-MARNE 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2 Tél. :(33) 01 64 68 82 82 Fax :(33) 01 60 05 70 37 Podmiot uprawniony i notyfikowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej

Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. 30B D-10829 Berlin

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0069 Tłumaczenie na język polski oryginalna wersja w języku niemieckim.

Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0069 Tłumaczenie na język polski oryginalna wersja w języku niemieckim. Deutsches Institut für Bautechnik Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. L 10829 Berlin Deutschland Tel.: +49(0) 787 0 Fax: +49(0) 787 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Uprawniony oraz

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna Strona 1 z16 z ETA-13/0750, wydanej w dniu 11.06.2013r. o ważności do dnia 31.03.2018r. Tłumaczenie z języka angielskiego: TECHNICKÝ A ZKUŠEBNĺ ÚSTAV STAVEBNĺ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0272. KPR-PIKE, KPR-FAST i KPS-FAST

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0272. KPR-PIKE, KPR-FAST i KPS-FAST Europejska Aprobata Techniczna KPR-PIKE, KPR-FAST i KPS-FAST Łączniki tworzywowe do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych w podłożu betonowym i murowym Plastic anchors for multiple use in concrete

Bardziej szczegółowo

Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts

Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Repertorium: 277a/2011 www.kilinski.biz Strona 1/22 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Niemcy tel.: +49(0)30 787 30 0 fax: +49(0)30 787 30

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258 Deutsches Institut für Bautechnik Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontrolny ds. techniki budowlanej Instytucja prawa

Bardziej szczegółowo

Austriacki Instytut Techniki Budowlanej Schenkenstraße 4 1010 Wien /Austria T+ 43 1 533 65 50 / F +43 1533 64 23 Mail:@oib.or.at / www.oib.or.

Austriacki Instytut Techniki Budowlanej Schenkenstraße 4 1010 Wien /Austria T+ 43 1 533 65 50 / F +43 1533 64 23 Mail:@oib.or.at / www.oib.or. TŁUMACZENIE EUROPEJSKIEJ APROBATY TECHNICZNEJ NA JĘZYK POLSKI Austriacki Instytut Techniki Budowlanej Schenkenstraße 4 1010 Wien /Austria T+ 43 1 533 65 50 / F +43 1533 64 23 Mail:@oib.or.at / www.oib.or.atr

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-3339/2005

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-3339/2005 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

T³umaczenie na jêzyk polski wykonano z jêzyka angielskiego

T³umaczenie na jêzyk polski wykonano z jêzyka angielskiego Europejska Aprobata Techniczna T³umaczenie na jêzyk polski T³umaczenie na jêzyk polski wykonano z jêzyka angielskiego Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Instytucja prawa publicznego Koonnenstr. 30L

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-3419/2003 2/71 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 17 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-2777/2004 2/75 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 18 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0190

Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0190 Deutsches Institut für Bautechnik / Jednostka aprobująca wyroby i systemy budowane Urzędowa jednostka badawcza techniki budowanej Instytucja prawa pubicznego wspierana wspónie przez federację i kraje związkowe

Bardziej szczegółowo

Ocena Techniczna z dnia 8 stycznia 2014

Ocena Techniczna z dnia 8 stycznia 2014 Member of www.eota.eu Placówka Certyfikująca produkty budowlane i konstrukcje Urząd Badań Techniki Budowlanej Placówka prawa cywilnego prowadzona wspólnie przez Federację i Kraje Związkowe Europejska ETA-11/0192

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania: Ogólna specyfikacja techniczna (ST) Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) CPV 45410000-4 tynkowanie CPV 45430000-0 pokrywanie

Zakres opracowania: Ogólna specyfikacja techniczna (ST) Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) CPV 45410000-4 tynkowanie CPV 45430000-0 pokrywanie Zakres opracowania: Ogólna specyfikacja techniczna (ST) Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) CPV 45410000-4 tynkowanie CPV 45430000-0 pokrywanie podłóg i ścian CPV 45440000-3 roboty malarskie i szklarskie

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji 7 - ii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REWITALIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 UL.DĄBROWSKIEGO W ŚRODZIE WLKP

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REWITALIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 UL.DĄBROWSKIEGO W ŚRODZIE WLKP SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REWITALIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 UL.DĄBROWSKIEGO W ŚRODZIE WLKP MONTAŻ ŚCIANKI SZKLANEJ Z ALUMINIUM CIEPŁEGO W KOLORZE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH i INSTALACYJNYCH ST, SST-1, SST-2, SST-3, SST-4, SST-5, SST-6, ST-7, ST-8 Warszawa, 26.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA TEMAT PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH NAZWA I ADRES OBIEKTU Budynek Domu Studenta PARNAS przy ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY: ADAPTACJA PODDASZA BUDYNKU GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Adres Inwestycji: Inwestor: Adres Inwestora:.... 2. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

CPV 45214620-2 OŚRODKI BADAWCZE. Projekt Wykonawczy STB 1.7. Temat ROBOTY HYDROIZOLACYJNE CPV 45320000-6. Inwestor / Zamawiający

CPV 45214620-2 OŚRODKI BADAWCZE. Projekt Wykonawczy STB 1.7. Temat ROBOTY HYDROIZOLACYJNE CPV 45320000-6. Inwestor / Zamawiający Nazwa inwestycji: BUDYNKI TECHNICZNE DO OBSŁUGI SZKLARNI ZADANIA NR 1 i NR 2 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ ZADANIE NR 5 W RAMACH PROJEKTU,,MODERNIZACJA LABORATORIÓW DLA WZMOCNIENIA INNOWACYJNOŚCI BADAŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 6 Adres

Bardziej szczegółowo