Analiza wykorzystania usług świadczonych w roamingu międzynarodowym na obszarze UE/EEA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza wykorzystania usług świadczonych w roamingu międzynarodowym na obszarze UE/EEA"

Transkrypt

1 + Analiza wykorzystania usług świadczonych w roamingu międzynarodowym na obszarze UE/EEA Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, kwiecień 215 r.

2 Spis treści Spis treści Cel i zakres analizy Metodologia Abonenci w roamingu Rynek usług detalicznych Połączenia głosowe Wiadomości SMS Transmisja danych Rynek usług hurtowych Połączenia głosowe w roamingu pasywnym Wiadomości SMS w roamingu pasywnym Transmisja danych w roamingu pasywnym Wnioski...21 Spis wykresów

3 1. Cel i zakres analizy Przedmiotem analizy jest przedstawienie zmian w wolumenie wykorzystania usług w roamingu międzynarodowym na obszarze UE/EEA, a także przychodów uzyskanych z tego tytułu przez operatorów telefonii ruchomej. Celem analizy jest również porównanie detalicznych kosztów usług na obszarze UE/EEA z tymi, jakie klienci ponoszą korzystając z roamingu poza obszarem Unii Europejskiej. Opracowanie obejmuje kwartalne zestawienia począwszy od pierwszego kwartału 211 r. do trzeciego kwartału 214 r. włącznie. 2. Metodologia W celu przeprowadzenia analizy poziomu wykorzystania usług oraz przychodów operatorów przyjęto następujące założenia: Wszystkie wartości pozyskano z okresowych raportów roamingowych, jakie Urząd Komunikacji Elektronicznej przygotowuje na potrzeby BEREC. Analiza obejmuje dane pochodzące od czterech operatorów: Orange Polska S.A., T-Mobile Polska S.A., Polkomtel sp. z o.o., P4 sp. z o.o. Dane pochodzące od tych podmiotów są zbierane na potrzeby BEREC, co pozwoli zachować spójność pomiędzy publikacjami poszczególnych organów. Stawki podane są w Euro ( ), bez VAT. W przypadku połączeń głosowych analizie poddano tzw. ruch billed, a więc faktycznie wykorzystaną liczbę minut, za którą operatorzy rozliczają abonentów. Analizie poddano tylko wartości odnoszące się do eurotaryfy, a więc te, które podlegały reżimowi rozporządzenia roamingowego WE 717/27 1, 544/29 2 oraz 531/212 3 zwane dalej rozporządzeniem Roaming III. O ile było to możliwe poszczególne wartości były podawane oddzielnie dla usług przedpłaconych (pre paid) oraz abonamentowych (post paid). Połączenia głosowe zostały przedstawione w podziale na połączenia wykonywane oraz odbierane. Analizie zostały poddane wolumeny usług oraz przychody z tytułu ich świadczenia dla użytkowników z tzw. kategorii non-group, czyli wszystkich, którzy nie wykonują połączeń w ramach grupy kapitałowej/marki, z którą powiązany jest dany operator. Analizie poddano zarówno wartości odnoszące się do relacji międzyoperatorskich (hurtowych) jak i detalicznych. Wskaźniki opisujące usługę transmisji danych odnoszą się również do wiadomości MMS. Ze względu na sposób i miejsce inicjowania usług należy wyróżnić: 1 Rozporządzenie (WE) nr 717/27 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 27 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Wspólnoty (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE L z dnia 29 czerwca 27 r.). 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 544/29 z dnia 18 czerwca 29 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 717/27 w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii ruchomej wewnątrz Wspólnoty oraz dyrektywę 22/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/212 z dnia 13 czerwca 212 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE L z dnia 3 czerwca 212 r.), dalej również Roaming III. 3

4 - roaming pasywny (ang. inbound roaming), tj. usługi inicjowane do innych krajów przez obcokrajowców korzystających w Polsce z sieci polskich operatorów, - roaming aktywny (ang. outbound roaming), tj. usługi inicjowane przez klientów polskich operatorów korzystających za granicą z sieci zagranicznych operatorów. W przypadku usług detalicznych analizie poddano tylko roaming aktywny (outbound). W przypadku usług hurtowych analizie poddano tylko roaming pasywny (inbound). Analiza nie obejmuje wskaźników dla usług oferowanych przez alternatywnych dostawców usług w roamingu (ARP), gdyż żaden z operatorów alternatywnych nie rozpoczął świadczenia tego rodzaju usług. 3. Abonenci w roamingu Coroczny wzrost liczby użytkowników telefonii ruchomej ma bezpośrednie przełożenie na zwiększanie się liczby osób, które mają możliwość korzystania z usług w roamingu. W analizowanym okresie liczba abonentów, którzy mieli możliwość korzystania z usług w roamingu zwiększyła się o 2,2% w przypadku kart pre paid, oraz o 9,8% w odniesieniu do usług abonamentowych. Tylko jeden operator wykazywał, że wszyscy jego klienci mieli możliwość korzystania z usług w roamingu. Wykres 1 Liczba abonentów mająca możliwość korzystania z usług roamingowych w modelu przedpłaconym [mln użytkowników ,45 26,46 28,45 27,3 29,56 3,49 29,9 29,1 3,92 31, 31,3 3,49 3,25 3, Q211 4Q211 2Q212 1Q213 3Q213 1Q214 3Q214 w roamingu abonentów łącznie 4

5 Wykres 2 Liczba abonentów mająca możliwość korzystania z usług roamingowych w modelu abonamentowym [mln użytkowników] ,44 21,12 19,59 16,82 17,26 17,53 17,82 13,15 14,5 14,23 14,2 13,6 14,5 14,44 5 2Q211 4Q211 2Q212 1Q213 3Q213 1Q214 3Q214 w roamingu abonentów łącznie 4. Rynek usług detalicznych 4.1. Połączenia głosowe w roamingu aktywnym Wśród użytkowników wykonujących połączenia głosowe, zdecydowanie większy ruch generowali klienci abonamentowi. Na przestrzeni analizowanych kwartałów czas trwania połączeń wykonanych przez nich był średnio o 158,2% dłuższy niż w przypadku osób korzystających z usług pre paid. Analogiczna zależność, jednak o niższym wskaźniku występuje w przypadku połączeń odbieranych. Łączny czas trwania połączeń odbieranych przez osoby korzystające z modelu post paid był dłuższy o średnio 66% niż klientów usług przedpłaconych. W przypadku połączeń głosowych wyraźnie widać zjawisko sezonowości, gdyż wartości kształtują się sinusoidalnie w poszczególnych latach. Osiągają one najwyższe pułapy w 3Q danego roku, po czym systematycznie spadają, aby osiągnąć najniższą wartość w 1Q w przypadku połączeń wykonywanych. Dla połączeń odbieranych największy spadek przesuwa się na 4Q danego roku, jednak okres najbardziej intensywnego korzystania z usługi nadal przypada na 3Q kwartał. 5

6 Wykres 3 Czas trwania wykonanych połączeń głosowych realizowanych przez osoby korzystające z usług przedpłaconych w roamingu dla obszaru UE/EEA 35 32,66 [mln minut] ,73 17,15 24,77 18,35 17,28 21,11 24,47 2,22 18,18 15,96 26,82 2,59 18,89 23, Wykres 4 Czas trwania odebranych połączeń głosowych realizowanych przez osoby korzystające z usług przedpłaconych w roamingu dla obszaru UE/EEA [mln minut] ,27 31,41 46,64 38,13 37,48 46,48 6,95 5,7 44,62 58,35 74,99 66,4 6,27 53,66 9,72 6

7 Wykres 5 Czas trwania wykonanych połączeń głosowych realizowanych przez osoby korzystające z usług abonamentowych w roamingu dla obszaru UE/EEA 11 11,37 9 [mln minut] ,5 44,13 54,68 42,93 43,27 39,48 57,4 51,5 43,78 46,39 64,61 5,73 54,62 63, Wykres 6 Czas trwania odebranych połączeń głosowych realizowanych przez osoby korzystające z usług abonamentowych w roamingu dla obszaru UE/EEA 25 [mln minut] ,7 53, 62,6 51,3 55,2 58,6 199,6 163,4 136,8 99,7 11,8 75,9 65,3 68,7 78,7 Regularna obniżka stawek w eurotaryfie 4 skutkuje spadkiem przychodów przedsiębiorców telekomunikacyjnych z tytułu świadczenia usługi połączeń głosowych w roamingu, które maleją zarówno w przypadku rozliczeń abonamentowych jak i przedpłaconych. W przypadku połączeń wykonanych przez klientów usług pre paid, najkorzystniejszy dla operatorów był 3Q11, kiedy to osiągnęli ponad 7,6 mln przychodu. Natomiast w przypadku połączeń odbieranych 3Q13 z przychodem ponad 5,2 mln. 4 Poziom stawek za poszczególne usługi w roamingu na obszarze UE/EEA, określony na podstawie Rozporządzeń roamingowych. 7

8 Wykres 7 Przychody z tytułu połączeń głosowych realizowanych przez osoby korzystające z usług przedpłaconych w roamingu dla obszaru UE/EEA 9 8 7,6 [mln Euro] ,2 3,5 5,9 4,7 5, 5,6 5,3 4,1 4,1 6,5 6,6 5,1 4,8 5, 3,9 4,4 3,5 5,6 4,6 6,3 5,2 4,8 4,2 4,4 3,7 5,5 6,1 4,6 4, pre paid połączenia wykonane pre paid połączenia odebrane Zdecydowanie dłuższy czas trwania połączeń generowany przez klientów abonamentowych również nie przełożył na wielkość uzyskiwanych przychodów, które systematycznie maleją. Jednakże abonenci usług post paid wygenerowali przychód wyższy o średnio 147,4% dla połączeń wykonanych i 35% dla połączeń odebranych niż osoby korzystające z usług przedpłaconych. Analiza przychodów pozwala podtrzymać tezę o występującym zjawisku sezonowości, które jest szczególnie dostrzegalne w przypadku przychodów uzyskiwanych od klientów abonamentowych. Wykres 8 Przychody z tytułu połączeń głosowych realizowanych przez osoby korzystające z usług abonamentowych w roamingu dla obszaru UE/EEA [mln Euro] ,6 14,2 15,3 13,5 14,3 14,3 15,5 11,6 12,2 13,4 14,3 13,5 12,4 11, 11,5 8, 7,2 6,9 5,7 6, 6,4 5,7 6, 6,5 4,9 5,1 4,7 5, 4,8 4,6 2 post paid połączenia wykonane post paid połączenia odebrane 8

9 Zarówno koszt minuty połączenia wykonanego jak i odebranego nie przekraczał poziomu ustalonego w prawie wspólnotowym. Klienci krajowych operatorów, korzystający z usług przedpłaconych, wykonując połączenia, ponosili koszt niższy o średnio 6,5%, natomiast klienci posiadający abonament płacili średnio o 1% mniej, niż stawka wynikająca z treści rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady. Wykres 9 Koszt minuty połączenia wykonanego w roamingu dla obszaru UE/EEA,45,4,35,36,34 [w Euro],3,25,2,31,31,31,31,27,28,28,28,23,23,23,24,15,35,35,34,34,33,33,27,27,26,26,22,22,21,19,19,1,5,13, wykonane pre paid wykonane post paid price cap kwartał 1Q11-2Q11 3Q11-2Q12 3Q12-2Q13 3Q13-2Q14 3Q14 - obecnie price cap,39,35,29,24,19 Koszty połączeń odbieranych w przypadku klientów usług pre paid były niższe o średnio 1,3% niż kwota określona w rozporządzeniu, natomiast klienci abonamentowi płacili średnio o 15,9% mniej. 9

10 Wykres 1 Koszt minuty połączenia odebranego w roamingu dla obszaru UE/EEA,16,14,15,15,12 [w Euro],1,8,6,4,11,11,11,11,15,15,8,8,8,8,11,11,11,7,7,7,11,7,8,8,7,8,5,7,5,4,3,2,2, odebrane pre paid odebrane post paid price cap kwartał 1Q11-2Q11 3Q11-2Q12 3Q12-2Q13 3Q13-2Q14 3Q14 - obecnie price cap,15,11,8,7,5 Zarówno w przypadku połączeń wykonanych jak i odbieranych, dla modelu pre paid jak i post paid, różnica pomiędzy średnim kosztem usługi w eurotaryfie oraz dla obszaru RoW 5 zmniejsza się. W przypadku usług przedpłaconych najwyższy koszt minut połączenia wykonanego ponosili abonenci w 2Q11. Wynosił on wtedy 1,39. Najniższy koszt przypadł na ostatni analizowany kwartał,54. Połączenia odbierane były najdroższe w 2Q12 i ich cena wynosiła wtedy średnio,77, zaś najniższa cena była w 3Q14, tj.,23. Wykres 11 Koszt minuty połączenia wykonanego w systemie pre paid w roamingu dla obszaru RoW [w Euro] 1,6 1,4 1,2 1,,8,6 1,19 1,39,91 1,1 1,2,81,92 1,1 1,12,99,74,7,65,7,54,4,2, pre paid wykonane RoW średnio w eurotaryfie 5 ang. Rest of World - kraje nie należące do UE oraz obszaru EEA. 1

11 Wykres 12 Koszt minuty połączenia odebranego w systemie pre paid w roamingu dla obszaru RoW,9,8,7,7,63,63,7,77 [w Euro],6,5,4,3,54,46,54,5,45,38,27,24,28,23,2,1, pre paid odebrane RoW średnio w eurotaryfie Klienci ofert abonamentowych również ponosili wyższe koszty za usługi głosowe przebywając na obszarze RoW, niż w przypadku tożsamych usług wykorzystanych na obszarze UE. W przypadku połączeń wykonanych najwyższy koszt 1,84 - przypadł na 4Q12. Najniższy zaś na 3Q14 i wyniósł,59. Połączenia odbierane były najdroższe w 1Q12, kiedy to cena za minutę połączenia wyniosła,53. Również w tym przypadku najkorzystniej pod względem kosztu kształtował się 3Q14 (,17 ). Wykres 13 Koszt minuty połączenia wykonanego w systemie post paid w roamingu dla obszaru RoW [w Euro] 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6 1,53 1,46 1,4 1,68 1,7 1,5 1,36 1,84 1,57 1,38 1,14,88 1,15,84,59,4,2, post paid wykonane RoW średnio w eurotaryfie 11

12 Wykres 14 Koszt minuty połączenia odebranego w systemie post paid w roamingu dla obszaru RoW,6,5,4,48,47,46,51,53,48,44,48,46,41 [w Euro],3,29,25,27,21,2,17,1, post paid odebrane RoW średnio w eurotaryfie 4.2. Wiadomości SMS w roamingu aktywnym Wiadomości tekstowe to segment usług roamingowych, który rozwija się najwolniej. Analizowany okres pozwala stwierdzić, że pomimo stałego obniżania cen SMS użytkownicy nie wykorzystują tego sposobu komunikowania się częściej niż w latach ubiegłych, a wartości z tożsamych kwartałów są zbliżone. Porównując 1Q11 z 1Q14 użytkownicy wysłali o 12,8% wiadomości więcej. Zestawiając drugie kwartały tych samych lat wzrost wyniósł 6,4%, natomiast porównując trzecie kwartały użytkownicy wysłali o 15,2% więcej wiadomości tekstowych. Wykres 15 Łączna liczba wiadomości tekstowych wysłanych w roamingu dla obszaru UE/EEA ,9 133,1 137,8 151,9 [mln SMS] , 12,8 95,9 93, 16,9 97,4 94,9 18,8 12,3 98,1 19,3 4 2 Podobnie jak w przypadku połączeń głosowych, przychody operatorów z wiadomości tekstowych malały. Najwyższe przychody, sięgające 13,8 mln odnotowali oni w 3Q11 r. Od tego momentu systematycznie malały do wartości 8,9 mln w 3Q14. Również w przypadku wiadomości tekstowych zauważalne są okresowe wzrosty, osiągające maksymalny pułap w 3Q każdego roku. 12

13 Wykres 16 Przychody z tytułu wiadomości tekstowych wysłanych w roamingu dla obszaru UE/EEA ,8 [mln Euro] ,3 11, 1,3 9,9 11,3 11,4 8,4 8,1 9,4 1,8 8, 7,7 8,4 8,9 4 2 Do 2Q12 operatorzy podawali koszt wysłania wiadomości SMS bez rozgraniczenia na oferty abonamentowe i przedpłacone. Jednakże w całym analizowanym okresie klienci płacili średnio o 3,5% mniejszą stawkę, niż maksymalny pułap cenowy określony w rozporządzeniu Roaming III. Wykres 17 Koszt wysłania wiadomości SMS w roamingu dla obszaru UE/EEA,12,1,8,9,9,9,9,8,8,8,8 [w Euro],6,6,4,8,8,8,8,8,7,7,7,2,6 pre paid post paid średnio price cap kwartał 1Q11-2Q11 3Q11-2Q12 3Q12-2Q13 3Q13-2Q14 3Q14 - obecnie price cap,11,11,9,8,6 Wysłanie wiadomości tekstowej poza obszarem UE i EEA wiązało się z wyższym kosztem niż w przypadku średniego kosztu tzw. eurotaryfy. Pułap,3 został przekroczony tylko 13

14 w 3Q12 i 1Q13, natomiast w pozostałych kwartałach był niższy, jednak nadal wyższy niż,21. Wykres 18 Koszt wysłania wiadomości SMS w roamingu dla obszaru RoW,4 [w Euro],35,3,25,2,28,27,27,28,28,27,31,28,35,25,21,22,24,22,24,15,1,5 RoW średnio w eurotaryfie 4.3. Transmisja danych w roamingu aktywnym Transmisja danych to usługa w roamingu, która rozwija się najbardziej dynamicznie. Na przestrzeni zaledwie czterech lat wielkość transmisji wzrosła 13-krotnie w odniesieniu do usług pre paid oraz o 32-krotnie w przypadku usług abonamentowych. Przy czym zdecydowanie większy ruch generują użytkownicy usług post paid. W ostatnim tylko kwartale różnica ta wyniosła ponad 872%. Wykres 19 Łączny wolumen transmisji danych w roamingu dla obszaru UE/EEA ,1 [mln MB] ,6 12,4 12,2 8,5 5,7 6,2 4,8 4,6 2,8 1,4 1,7 2, 2,8 2,9 3,7,,1,1,1,1,2,8,5,6,4,9 1, 1,2 1,8 pre paid post paid Stała obniżka stawek eurotaryfy przekłada się na generowanie większego ruchu przez klientów. Jednocześnie przychody operatorów, również poddawane okresowym wahaniom, nie wzrastają w analogicznym tempie. Podobnie jak w przypadku pozostałych usług, tak 14

15 i w odniesieniu do transmisji danych największe przychody generują klienci abonamentowi. W ostatnim kwartale różnica względem klientów pre paid sięgała ponad 56%. Pomiędzy 3Q11, kiedy to operatorzy osiągnęli największy przychód, a 3Q14, przychody operatorów spadły o 3,84%, co jest m.in. skutkiem regulacji kosztów hurtowych za usługę transmisji danych. Z drugiej zaś strony spadek cen został zniwelowany bardzo dużym wzrostem wolumenu, co ostatecznie spowodowało jedynie nieznaczna obniżkę całkowitych przychodów. Wykres 2 Przychody operatorów z tytułu transmisji danych w roamingu dla obszaru UE/EEA [mln Euro] ,9 4,2 5,9 4,3 5,3,1,1,3,2,3,4,5,3,4,3,4,4,5 Realny koszt ponoszony przez osoby korzystające z usług transmisji danych w roamingu był niższy niż maksymalna stawka wynikająca z rozporządzenia Roaming III. W tym przypadku różnica wynosiła niemal 14,5%. Wykres 21 Koszt 1 MB transmisji danych w roamingu dla obszaru UE/EEA 5,1 3,6 2,2 2,8 3,9 4,8 3,5 4,9 5,2,7,9 pre paid post paid,8 5,6,7,6,66,7,64,69,5 [w Euro],4,3,62,6,59,63,43,4,38,38,2,1,,38,41,4,34,18,13 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 pre paid post paid średnio price cap kwartał 1Q11-2Q11 3Q11-2Q12 3Q12-2Q13 3Q13-2Q14 3Q14 - obecnie price cap - -,7,45,2 15

16 Największa różnica pomiędzy kosztem usługi w ramach eurotaryfy a poza nią odnosi się do transmisji danych. Największy koszt transmisji 1 MB danych ponosili abonenci w 2Q14, najniższy zaś w 3Q13. Wykres 22 Koszt 1 MB transmisji danych w roamingu dla obszaru RoW 4 3,5 3,69 3,77 [w Euro] 3 2,5 2 1,5 3,27 2,59 3,6 1,96 2,13 2,8 2,52 1,5 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 RoW średnio w eurotaryfie 16

17 5. Rynek usług hurtowych 5.1. Połączenia głosowe w roamingu pasywnym Łączny czas trwania połączeń głosowych, zakańczanych w sieciach krajowych operatorów, przez osoby przyjeżdzające z zagranicy, również się zwiększa. Dynamika zmian jest jednak niższa niż w przypadku połączeń realizowanych przez abonentów sieci krajowych. Pomiędzy 3Q11 a 3Q14 łączny czas trwania połączeń wzrósł o 45,8%, pomimo okresowych tendencji spadkowych. W analogicznym okresie przychody operatorów z tytułu zakańczania połączeń roamingowych we własnej sieci zmalały o 53,3%. W ślad za wolumenem ruchu w przypadku usług detalicznych, również w przypadku usług hurtowych dostrzegalne jest zjawisko okresowego wzrostu czasu trwania połączeń głosowych, który osiąga maksymalne wartości w 3Q danego roku, by systematycznie maleć do 1Q. Wykres 23 Czas trwania połączeń głosowych zakańczanych w sieciach operatorów krajowych w roamingu pasywnym ,1 [mln minut] ,4 28,5 33,7 26,1 21,8 31,1 35,4 27,7 23,4 29,6 37,3 29, 25, 34,9 2 1 Wykres 24 Przychody z tytułu zakańczania połączeń głosowych w sieciach operatorów krajowych w roamingu pasywnym [mln Euro] ,4 5,4 5,4 4,5 3,6 4,4 5,1 4, 3,2 3,7 3,8 2,9 2,3 3,1 2,

18 W przypadku średnich hurtowych stawek za połączenia głosowe również w większości kwartałów nie przekraczały one poziomu wyznaczonego przez zapisy rozporządzenia. Nieznaczne odchylenia ponad określone pułapy wynikają z faktu, że klienci znajdujący się w roamingu nie dzwonią wyłącznie do państw UE, ale też do państw spoza tej strefy, gdzie z reguły obowiązują wyższe stawki interkonektowe. Stąd średnia cena tej kategorii połączeń hurtowych może znajdować się powyżej eurotaryfy. Wykres 25 Średni koszt minuty połączenia zakańczanego w sieci operatorów krajowych w roamingu pasywnym,25,2,15,158,189,161,173,164,142,145,146,138,126,1,12,99,91,88,5,52, połączenia głosowe price cap kwartał 1Q11-2Q11 3Q11-2Q12 3Q12-2Q13 3Q13-2Q14 3Q14 - obecnie price cap,22,18,14,1, Wiadomości SMS w roamingu pasywnym Podobnie jak pozostałe usługi, również wiadomości SMS poddawane są okresowym wzrostom, które osiągają maksymalne wartości w 3Q danego roku, a najniższe w 1Q. Różnica pomiędzy tymi okresami sięga dla przykładu aż 85,1% dla analogicznych okresów w 214 r. W ostatnich trzech latach wolumeny w 3Q osiągały zbliżone wartości, co potwierdza tezę o stagnacji tego rodzaju komunikacji. 18

19 Wykres 26 Łączna liczba wiadomości tekstowych wysłanych w roamingu pasywnym [mln SMS] ,7 21, 27,7 2,9 16,7 25,4 3,5 22,9 18,7 22,2 3,9 22, 16,5 22,4 3,6 1 5 Systematyczna obniżka stawek hurtowych za wysłanie wiadomości tekstowej w roamingu przyczynia się również do spadku przychodów operatorów. Pomiędzy 3Q11, kiedy to uzyskali największy przychód, a 3Q14 r. różnica wyniosła około 42%. Wykres 27 Przychody z tytułu wiadomości tekstowych wysłanych w roamingu pasywnym ,4 892,3 879,2 [tys. Euro] 8 668, 576, ,1 572,1 67,3 658,7567,3 555,4 43,4 555,9 428, 4 37,2 2 Średni hurtowy koszt wiadomości SMS wysłanej w roamingu pasywnym nie przekracza poziomu price cap. Faktyczne stawki były niższe średnio o 8,1% od pułapu wyznaczonego przez rozporządzenie. 19

20 Wykres 28 Średni koszt wiadomości tekstowej wysłanej w roamingu pasywnym,5 [w Euro],4,4,3,3,2,4,3,3,4,3,3,3,3,3,3,2,2,2,2,2,2,1,1, SMS price cap kwartał 1Q11-2Q11 3Q11-2Q12 3Q12-2Q13 3Q13-2Q14 3Q14 - obecnie price cap,4,4,3,2, Transmisja danych w roamingu pasywnym Usługi transmisji danych poddają się zdecydowanie mniejszym zmianom okresowym niż pozostałe usługi. Nadal to 3Q każdego roku przekłada się na ich wzrost, jednakże różnice w zestawieniu do okresów spadkowych są niższe niż w przypadku innych usług. W ostatnim analizowanym kwartale usługa ta zyskała aż 121% względem 2Q14. Wykres 29 Łączny wolumen transmisji danych w roamingu pasywnym , 5 [mln MB] , ,3 15,9 14,6 1,6 8,7 6,1 7,2 7, 1,6 2,4 3,8 3,5 3,2 Znaczny wzrost ruchu w tym segmencie rynku przekłada się również na zwiększanie przychodów operatorów. Ostatni analizowany kwartał przełożył się na łączny przychód 2,4 mln i był najwyższy spośród wszystkich kwartałów. 2

21 Wykres 3 Przychody operatorów z tytułu transmisji danych w roamingu pasywnym 3 3 2,4 [mln Euro] 2 2 1,4 1,4 1,3 1,5 1,7 1,4 2, 1,6,9,8,7,9,9 1,3 Regulacja średnich hurtowych kosztów transmisji danych po raz pierwszy została dokonana w Rozporządzeniu Roaming III, co skutkowało określeniem maksymalnej stawki detalicznej za usługę z dniem 1 lipca 212 r. Koszt usługi najbardziej odbiega od poziomu wytyczonego rozporządzeniem na korzyść klienta, gdyż płacili oni średnio 41% mniej, niż wynikałoby to z przepisów aktu prawnego. Wykres 31 Średni koszt transmisji 1 MB danych w roamingu pasywnym,3,25,25,24,22,23,24,2,21,15,1,5,7,16,13,13,12,8,1,9,4 transmisja danych price cap kwartał 1Q11-2Q11 3Q11-2Q12 3Q12-2Q13 3Q13-2Q14 3Q14 - obecnie price cap - -,25,15,5 6. Wnioski Regulacja poziomów stawek za poszczególne usługi w roamingu przyniosła oczekiwany skutek, tj. wzrost wykorzystania usług. Obniżka stawek detalicznych widoczna jest 21

22 szczególnie na tle kosztów za analogiczne usługi inicjowane na obszarze RoW. Te ostatnie są kilkukrotnie droższe niż w przypadku tych, których koszt jest regulowany prawem wspólnotowym. Różnica w koszcie jest szczególnie dostrzegalna w przypadku usług transmisji danych. Ceny za pozostałe usługi ulegają coraz większemu wyrównaniu. Klienci krajowych operatorów, inicjujący usługi w sieciach operatorów zagranicznych na obszarze UE/EEA (roaming aktywny), zarówno w przypadku usług pre paid jak i post paid korzystają z nich coraz intensywniej. Tendencja ta zauważalna jest szczególnie w odniesieniu do usług transmisji danych, której wolumen wykorzystania systematycznie rośnie. Istotne jest również, że osoby przebywające w roamingu zdecydowanie częściej odbierają połączenia niż je wykonują niezależnie od posiadanego modelu rozliczeń z operatorem. W analizowanym okresie najmniej dynamicznie rozwijał się segment wiadomości tekstowych. Istotną cechą w przypadku korzystania z usług w roamingu jest ich sezonowość. Niemal wszystkie dane, pokazujące poziom wykorzystania usług przybierają kształt sinusoidalny, tj. najwyższą wartość wskaźnika w każdym 3Q danego roku natomiast najniższą w 1Q. Znaczny wzrost wolumenów w 3Q danego roku należy łączyć przede wszystkim z faktem, że jest to okres wakacyjny, a więc dużo osób w tym okresie decyduje się na wyjazd zagraniczny. Ponadto w tym czasie zwiększa się liczba osób wyjeżdzających z granicę w celach zarobkowych, co generuje dodatkowy ruch właśnie w tym okresie. Natomiast 1Q danego roku to okres poświąteczny, kiedy to wiele osób wraca do kraju, a więc ruch roamingowy (aktywny) maleje. 22

23 Spis wykresów Wykres 1 Liczba osób mająca możliwość korzystania z usług roamingowych w modelu przedpłaconym... 4 Wykres 2 Liczba osób mająca możliwość korzystania z usług roamingowych w modelu abonamentowym... 5 Wykres 3 Czas trwania wykonanych połączeń głosowych realizowanych przez osoby korzystające z usług przedpłaconych w roamingu dla obszaru UE/EEA... 6 Wykres 4 Czas trwania odebranych połączeń głosowych realizowanych przez osoby korzystające z usług przedpłaconych w roamingu dla obszaru UE/EEA... 6 Wykres 5 Czas trwania wykonanych połączeń głosowych realizowanych przez osoby korzystające z usług abonamentowych w roamingu dla obszaru UE/EEA... 7 Wykres 6 Czas trwania odebranych połączeń głosowych realizowanych przez osoby korzystające z usług abonamentowych w roamingu dla obszaru UE/EEA... 7 Wykres 7 Przychody z tytułu połączeń głosowych realizowanych przez osoby korzystające z usług przedpłaconych w roamingu dla obszaru UE/EEA... 8 Wykres 8 Przychody z tytułu połączeń głosowych realizowanych przez osoby korzystające z usług abonamentowych w roamingu dla obszaru UE/EEA... 8 Wykres 9 Koszt minuty połączenia wykonanego w roamingu dla obszaru UE/EEA... 9 Wykres 1 Koszt minuty połączenia odebranego w roamingu dla obszaru UE/EEA... 1 Wykres 11 Koszt minuty połączenia wykonanego w systemie pre paid w roamingu dla obszaru RoW1 Wykres 12 Koszt minuty połączenia odebranego w systemie pre paid w roamingu dla obszaru RoW 11 Wykres 13 Koszt minuty połączenia wykonanego w systemie post paid w roamingu dla obszaru RoW Wykres 14 Koszt minuty połączenia odebranego w systemie post paid w roamingu dla obszaru RoW Wykres 15 Łączna liczba wiadomości tekstowych wysłanych w roamingu dla obszaru UE/EEA Wykres 16 Przychody z tytułu wiadomości tekstowych wysłanych w roamingu dla obszaru UE/EEA. 13 Wykres 17 Koszt wysłania wiadomości SMS w roamingu dla obszaru UE/EEA Wykres 18 Koszt wysłania wiadomości SMS w roamingu dla obszaru RoW Wykres 19 Łączny wolumen transmisji danych w roamingu dla obszaru UE/EEA Wykres 2 Przychody operatorów z tytułu transmisji danych w roamingu dla obszaru UE/EEA Wykres 21 Koszt 1 MB transmisji danych w roamingu dla obszaru UE/EEA Wykres 22 Koszt 1 MB transmisji danych w roamingu dla obszaru RoW Wykres 23 Czas trwania połączeń głosowych zakańczanych w sieciach operatorów krajowych w roamingu pasywnym Wykres 24 Przychody z tytułu zakańczania połączeń głosowych w sieciach operatorów krajowych w roamingu pasywnym Wykres 25 Średni koszt minuty połączenia zakańczanego w sieci operatorów krajowych w roamingu pasywnym Wykres 26 Łączna liczba wiadomości tekstowych wysłanych w roamingu pasywnym Wykres 27 Przychody z tytułu wiadomości tekstowych wysłanych w roamingu pasywnym Wykres 28 Średni koszt wiadomości tekstowej wysłanej w roamingu pasywnym... 2 Wykres 29 Łączny wolumen transmisji danych w roamingu pasywnym... 2 Wykres 3 Przychody operatorów z tytułu transmisji danych w roamingu pasywnym Wykres 31 Średni koszt transmisji 1 MB danych w roamingu pasywnym Opracowanie: Przemysław Warzecki Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Wydział Analiz Detalicznych 23

Analiza usług w roamingu międzynarodowym (obszar UE/EEA)

Analiza usług w roamingu międzynarodowym (obszar UE/EEA) Analiza usług w roamingu międzynarodowym (obszar UE/EEA) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, wrzesień 2013 Spis treści Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014 + Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 21-214 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, sierpień 215 r. [mld MB] Poniższe zestawienia powstały w oparciu

Bardziej szczegółowo

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, grudzień 2007 r. 1/35

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, grudzień 2007 r. 1/35 Analiza cen usług telefonii ruchomej w roamingu międzynarodowym wewnątrz Wspólnoty Warszawa, grudzień 2007 r. 1/35 Spis treści 1. Przedmiot, cel, zakres analizy...3 2. Opłaty w roamingu regulowanym...4

Bardziej szczegółowo

2Q2011 4Q2011 2Q2012 1Q2013 3Q2013 1Q2014 3Q2014 1Q2015 3Q2015

2Q2011 4Q2011 2Q2012 1Q2013 3Q2013 1Q2014 3Q2014 1Q2015 3Q2015 Stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie nowych zasad roamingu międzynarodowego 1 obowiązujących na obszarze Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE/EOG) Cel regulacji

Bardziej szczegółowo

Raport o penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce

Raport o penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce + Raport o penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, październik 2012 r. 1. Cel i zakres analizy...3 2. Urząd Komunikacji Elektronicznej dane zbierane

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Maksymalny poziom opłaty dodatkowej dla połączeń wykonywanych, wysłanych SMS i transmisji danych w roamingu

Tabela 1 Maksymalny poziom opłaty dodatkowej dla połączeń wykonywanych, wysłanych SMS i transmisji danych w roamingu Informacja dla konsumentów w zakresie nowych zasad roamingu międzynarodowego obowiązujących na obszarze Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) Celem regulacji roamingu międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, grudzień 2008 r. 1/50

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, grudzień 2008 r. 1/50 Raport o usługach telefonii ruchomej w u międzynarodowym wewnątrz Wspólnoty Warszawa, grudzień 2008 r. 1/50 Spis treści. 1. Przedmiot i cel raportu... 3 2. Opłaty w u regulowanym... 3 3. Średnie stawki

Bardziej szczegółowo

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, marzec 2010 r. 1/54

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, marzec 2010 r. 1/54 Raport o usługach telefonii ruchomej w roamingu międzynarodowym wewnątrz Wspólnoty Warszawa, marzec 2010 r. 1/54 Spis treści 1. Przedmiot raportu... 3 2. Opłaty w roamingu regulowanym... 3 3. Usługi hurtowe...

Bardziej szczegółowo

Multimedia - przychody z Internetu równe przychodom z telefonii stacjonarnej

Multimedia - przychody z Internetu równe przychodom z telefonii stacjonarnej GSMONLINE.PL Multimedia - przychody z Internetu równe przychodom z telefonii stacjonarnej 2009-02-25 Multimedia opublikowały swoje wyniki za 2008 r.: Na dzień 31 grudnia 2008 r. Grupa posiadała łącznie

Bardziej szczegółowo

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/37

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/37 Analiza cen usług telefonii ruchomej w Polsce w latach 2005-2007 Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/37 Spis treści 1. Cel, zakres analizy...3 2. Ceny krajowe...4 2.1. Ceny średnie...4 2.1.1 Metoda analizy...4

Bardziej szczegółowo

Porównanie nasycenia rynku usługami telefonii ruchomej w Polsce

Porównanie nasycenia rynku usługami telefonii ruchomej w Polsce Porównanie nasycenia rynku usługami telefonii ruchomej w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, czerwiec 2016 r. Spis treści 1. Cel i zakres analizy... 2 2. Prezes Urzędu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2009-2012

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2009-2012 Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2009-2012 Warszawa, styczeń 2013 r. 1. Wstęp... 3 2. Telefonia stacjonarna... 4 2.1. Posiadanie telefonu stacjonarnego... 4 2.2. Średnie miesięczne

Bardziej szczegółowo

1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. 1 kw. 2 kw. 3 kw. (354) (354) (384) (384) (381) (381) (395) (395) (409) (421) (474)

1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. 1 kw. 2 kw. 3 kw. (354) (354) (384) (384) (381) (381) (395) (395) (409) (421) (474) GSMONLINE.PL Orange Polska - wyniki w III kw. 2017 r. 2017-10-25 Orange podał swoje wyniki za III kw. 2017 r. (wiadomość będzie aktualizowana): Przychody w 3 kw. wyniosły 2 814 mln zł i zmniejszyły się

Bardziej szczegółowo

I. Cel informacji dotyczącej odrębnej sprzedaży detalicznych usług Roamingu Regulowanego oraz definicje

I. Cel informacji dotyczącej odrębnej sprzedaży detalicznych usług Roamingu Regulowanego oraz definicje Informacja o warunkach realizacji uprawnień abonentów związanych ze zmianą dostawcy roamingu międzynarodowego na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego I. Cel informacji dotyczącej odrębnej sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, czerwiec 2014 Wstęp... 4 1. Dostęp do sieci Internet... 7 1.1. Rynek detaliczny... 7 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Joanna Korpas Magdalena Wojtkowska Jakub Sarbiński. Informacja o wypłacie zasiłków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Joanna Korpas Magdalena Wojtkowska Jakub Sarbiński. Informacja o wypłacie zasiłków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Joanna Korpas Magdalena Wojtkowska Jakub Sarbiński Informacja o wypłacie zasiłków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 1 Niniejsze opracowanie omawia problematykę znacznych wzrostów wypłat zasiłku chorobowego

Bardziej szczegółowo

Opłata za wysłanie wiadomości MMS w roamingu międzynarodowym w ramach Strefy Euro wyniesie

Opłata za wysłanie wiadomości MMS w roamingu międzynarodowym w ramach Strefy Euro wyniesie Komunikat z dnia 9 czerwca 2017 r. Zmiany w Cennikach Usług Telekomunikacyjnych obowiązujące od dnia 15 czerwca 2017 r., obniżka stawek w roamingu międzynarodowym w ramach Strefy Euro ITI Neovision S.A.

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce

Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce + Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, marzec 2014 r. Spis treści Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Spis

Bardziej szczegółowo

Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r.

Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r. Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r. Opracowanie na podstawie raportu PMR: The telecommunications market in Poland 2005 2008 1.1. Polski

Bardziej szczegółowo

Przepływy finansowe Telekomunikacji Polskiej i operatorów MNO przy obecnych stawkach MTR oraz w wyniku ich obniżenia

Przepływy finansowe Telekomunikacji Polskiej i operatorów MNO przy obecnych stawkach MTR oraz w wyniku ich obniżenia Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Przepływy finansowe Telekomunikacji Polskiej i operatorów MNO przy obecnych stawkach oraz w wyniku ich obniżenia Stawki za

Bardziej szczegółowo

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2010-2013

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2010-2013 Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2010-2013 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, marzec 2014 r. Spis treści Spis treści... 2 1. Cel i zakres analizy... 3 2. Internet...

Bardziej szczegółowo

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego 1/18

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego 1/18 Analiza penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce na tle pozostałych krajów Europy. 1/18 Spis treści Warszawa, kwiecień 2008 r. 1. Cel, zakres analizy...3 2. Polska w latach 1997-2007...4 2.1. Metoda

Bardziej szczegółowo

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014 Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, grudzień 2014 r. Spis treści 1. Cel i zakres analizy... 2 2. Internet... 3 2.1. Posiadanie

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w roamingu dla klientów ofert na abonament

Cennik usług w roamingu dla klientów ofert na abonament Cennik usług w roamingu dla klientów ofert na abonament 1. Cennik usług w roamingu dla klientów ofert na abonament, świadczonych przez Premium Mobile obowiązuje od 1 listopada 2017 r. do odwołania. Cennik

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2014 roku

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2014 roku Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2014 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, czerwiec 2015 Spis treści Wstęp... 4 1. Dostęp do sieci Internet... 8 1.1. Rynek detaliczny...

Bardziej szczegółowo

Analiza cen detalicznych za usługi połączeń do sieci ruchomych oferowane przez operatorów stacjonarnych (F2M) Stan w oparciu o dane na 1 maja 2010

Analiza cen detalicznych za usługi połączeń do sieci ruchomych oferowane przez operatorów stacjonarnych (F2M) Stan w oparciu o dane na 1 maja 2010 Analiza cen detalicznych za usługi połączeń do sieci ruchomych oferowane przez operatorów stacjonarnych (F2M) Stan w oparciu o dane na 1 maja 2010 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, lipiec

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce

Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, maj 2015 r. Spis treści Spis treści... 1 1. Cel i zakres analizy... 2 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ 2009 r. Warszawa, marzec 2010 r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 3 Karty płatnicze w podziale na rodzaje,

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 531/2012 dalej Rozporządzenie zmienią się zasady świadczenia oraz

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 531/2012 dalej Rozporządzenie zmienią się zasady świadczenia oraz Uprzejmie informujemy, że w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 roku oraz Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2016/2286 z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R. Warszawa, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

a. wykonywanie połączeń głosowych lub odbierania połączeń głosowych w Strefie Euro

a. wykonywanie połączeń głosowych lub odbierania połączeń głosowych w Strefie Euro POLITYKA KORZYSTANIA Z ROAMINGU W STREFIE EURO, DALEJ POLITYKA 1. Operator realizuje na podstawie Rozporządzenia (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, czerwiec 2014 Wstęp... 4 1. Dostęp do sieci Internet... 7 1.1. Rynek detaliczny... 7 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce

Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, październik 2016 r. Spis treści 1. Cel i zakres analizy... 2 2. Wprowadzenie... 2 2.1. Internet

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 lutego Informacja Prasowa

Warszawa, 27 lutego Informacja Prasowa Warszawa, 27 lutego 2009 Informacja Prasowa Dynamiczny rozwój PTC w 2008 roku Rosnące przychody Spółki Wzrost liczby klientów abonamentowych o 17 % w porównaniu do roku 2007 Ponad 12% wzrost wskaźnika

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z wyjazdu służbowego za granicę. A. Cześć ogólna

SPRAWOZDANIE. z wyjazdu służbowego za granicę. A. Cześć ogólna Warszawa, dnia 04 maja 2007 r.... ZATWIERDZAM SPRAWOZDANIE z wyjazdu służbowego za granicę A. Cześć ogólna 1. Delegacja w składzie: Małgorzata Stachowiak 2. Cel wyjazdu: udział w konferencji Mobile Roaming

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Netia Mobile

Cennik usług Netia Mobile Cennik usług Netia Mobile Cennik usług Netia Mobile (Cennik) jest skierowany do przedsiębiorców (osób fi zycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej prowadzących

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO V/12/KM

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO V/12/KM RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-696816-V/12/KM 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Michał Boni Minister Administracji

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Udział w rynku, wielkość i struktura audytorium programów radiowych w IV kwartale 2010 r.

Udział w rynku, wielkość i struktura audytorium programów radiowych w IV kwartale 2010 r. BIURO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI DEPARTAMENT PROGRAMOWY Udział w rynku, wielkość i struktura audytorium programów radiowych w IV kwartale 2010 r. WARSZAWA 2010 Analiza została przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Rynek usług telekomunikacyjnych w Chorwacji :45:44

Rynek usług telekomunikacyjnych w Chorwacji :45:44 Rynek usług telekomunikacyjnych w Chorwacji 2014-07-02 15:45:44 2 Analiza chorwackiego sektora telekomunikacyjnego - najważniejsze wskaźniki, telekomunikacja w dobie kryzysu, główni gracze na rynku, podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 4Q 2015 r. dla analityków i inwestorów

Podsumowanie wyników za 4Q 2015 r. dla analityków i inwestorów Przychody Grupy Polsat w 4Q 15 wzrosły r/r o 3,5% do poziomu 2.610 mln PLN głównie w wyniku: Wzrostu przychodów hurtowych, głównie dzięki znacznie wyższym przychodom reklamowym Telewizji Polsat, jak również

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce

Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce + Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, grudzień 2012 r. 1. Cel i zakres analizy... 3 2. Metodologia... 3 2.1. Metoda kalkulacji

Bardziej szczegółowo

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16 Analiza penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce na tle pozostałych krajów Europy. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16 Spis treści 1. Cel, zakres analizy...3 2. Polska w latach 1997-2007...4 2.1. Metoda

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu listopada 2016

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu listopada 2016 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 21 27 listopada 2016 Telko.in: UKE zawarł częstotliwościowy kompromis z Aero2 Autor: Łukasz Dec Urząd Komunikacji Elektronicznej porozumiał się z Aero2 co do nowych zasad

Bardziej szczegółowo

RYNEK NAZW DOMENY.PL

RYNEK NAZW DOMENY.PL RYNEK NAZW DOMENY.PL SZCZEGÓŁOWY RAPORT NASK ZA trzeci KWARTAŁ 2015 ROKU Q3 2015 Tekst i redakcja: Anna Gniadek, Katarzyna Sobczyk Opracowanie danych z systemu rejestracji nazw domeny.pl: Izabela Domagała,

Bardziej szczegółowo

PLAY podaje także liczbę kart aktywnych (generujących przychody) - na koniec września wynosiła ona 12,355 mln.

PLAY podaje także liczbę kart aktywnych (generujących przychody) - na koniec września wynosiła ona 12,355 mln. GSMONLINE.PL PLAY - wyniki za III kw. 2017 r. 2017-11-14 PLAY opublikował swoje wyniki za III kw. 2017 r. Operator jest nowym numerem jeden pod względem liczby obsługiwanych kart SIM. PLAY podał, że na

Bardziej szczegółowo

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Wprowadzenie Rynek telekomunikacji w Polsce Marcin Bieńkowski kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Rynek telekomunikacyjny w Polsce W 2014 r. łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku + Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, czerwiec 2013 1. Wstęp... 3 2. Dostęp do sieci Internet... 5 2.1. Rynek detaliczny...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH III KWARTAŁ r. Warszawa, grudzień r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 4 Karty płatnicze w podziale wg sposobu rozliczania

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

BIURO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI DEPARTAMENT PROGRAMOWY

BIURO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI DEPARTAMENT PROGRAMOWY BIURO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI DEPARTAMENT PROGRAMOWY Udział w rynku i wielkość widowni programów telewizji publicznej (TVP1, TVP2, TVP INFO, TVP Polonia) i koncesjonowanej (TVN, Polsat, TV4,

Bardziej szczegółowo

Faktura VAT jak ją czytać

Faktura VAT jak ją czytać Faktura VAT jak ją czytać Widok ogólny faktury 1 STRONA Nabywca: Nazwa Firmy Adres siedziby firmy NIP Numer Konta Klienta Dane do korespondencji Nazwa Firmy Adres korespondencyjny 1. Pole adres nadawcy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Pismo dotyczy tylko i wyłącznie umów z Użytkownikami MTV Mobile na kartę. Opis zmian: 1. Przestają obowiązywać cenniki:

Szanowni Państwo! Pismo dotyczy tylko i wyłącznie umów z Użytkownikami MTV Mobile na kartę. Opis zmian: 1. Przestają obowiązywać cenniki: Miejscowość Warszawa Data 29 listopada 2013r. Szanowni Państwo! W wykonaniu obowiązków przewidzianych przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr. 171 poz. 1800 z późn. zm.) T-Mobile Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryf Rodzinnych

Cennik Taryf Rodzinnych UsłUgi krajowe Opłata Abonamentowa za taryfę 20 20,16 zł 40 40,33 zł 60 60,49 zł 80 80,65 zł Taryfy Rodzinne 110 110,90 140 141,14 170 171,39 210 211,72 330 332,70 Minuty wliczone w Opłatę Abonamentową

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R. Warszawa, czerwiec 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2010 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2010 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2010 R. Warszawa, grudzień 2010 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku + Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, czerwiec 2013 1. Wstęp... 3 2. Dostęp do sieci Internet... 5 2.1. Rynek detaliczny...

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny Warszawa, 28 października 2011r.

Rynek telekomunikacyjny Warszawa, 28 października 2011r. Rynek telekomunikacyjny 2010 Warszawa, 28 października 2011r. Agenda Ogólna charakterystyka rynku Telefonia stacjonarna Telefonia ruchoma Dostęp do Internetu Ogólna charakterystyka rynku Wartość rynku

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Chern

Wykład 2. Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Chern Wykład 2 Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Chern Gaj: z mapy znikają białe plamy i poprawia się infrastruktura światłowodowa

Bardziej szczegółowo

Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż

Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż Annals of Warsaw Agricultural University SGGW Forestry and Wood Technology No 56, 25: Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż SEBASTIAN SZYMAŃSKI Abstract: Kondycja ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

RP710/K_070312_Z1_1 Strona 1 z 5

RP710/K_070312_Z1_1 Strona 1 z 5 Regulamin korzystania z promocyjnej usługi Pakiety roamingowe data dla klienta biznesowego obowiązuje od dnia 7 marca 2012 roku do odwołania Postanowienia ogólne 1. Usługa Pakiety roamingowe data (dalej

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z podróży służbowej poza granicami kraju

SPRAWOZDANIE z podróży służbowej poza granicami kraju Warszawa, 4 października 2011r. SPRAWOZDANIE z podróży służbowej poza granicami kraju A. Część ogólna 1. Skład delegacji Krzysztof Ołpiński - naczelnik Wydziału Danych Operatorów w Departamencie Analiz

Bardziej szczegółowo

NAZWA PLANU TARYFOWEGO Abonamentowa. Strzał w 10 - z umową na 12 mcy 10,00/36,99 zł/mc 0,72/SIM

NAZWA PLANU TARYFOWEGO Abonamentowa. Strzał w 10 - z umową na 12 mcy 10,00/36,99 zł/mc 0,72/SIM OBNIŻENIE CEN ZA USŁUGI W ROAMINGU MIĘDZYNARODOWYM NA TERYTORIUM UNII EUROPEJSKIEJ, NORWEGII, ISLANDII I LIECHTENSTEINU. Uprzejmie informujemy, że w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Q3 2015

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Q3 2015 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W trzecim kwartale br. odnotowano dalszy wzrost aktywności deweloperów na rynku nowoczesnych powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce. Łączne zasoby nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R. Warszawa, listopad 2011 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015 RYNEK MESZKANOWY PAŹDZERNK Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca r., kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Udział w rynku, wielkość i struktura audytorium programów radiowych w IV kwartale 2009 roku

Udział w rynku, wielkość i struktura audytorium programów radiowych w IV kwartale 2009 roku Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI Departament Programowy Udział w rynku, wielkość i struktura audytorium programów radiowych w IV kwartale 2009 roku ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. I kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. I kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce mkw. mkw. Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W pierwszym kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na rynku nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usługi mobilnego Internetu w Polsce wg taryf aktualnych na 30 września 2014 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Analiza cen usługi mobilnego Internetu w Polsce wg taryf aktualnych na 30 września 2014 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej + Analiza cen usługi mobilnego Internetu w Polsce wg taryf aktualnych na 30 września 2014 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści 1. Cel i zakres analizy... 3

Bardziej szczegółowo

Grupa Cyfrowy Polsat: doskonałe wyniki operacyjno finansowe w II kwartale 2014 r.

Grupa Cyfrowy Polsat: doskonałe wyniki operacyjno finansowe w II kwartale 2014 r. Komunikat prasowy Warszawa, 28 sierpnia 2014 r. Grupa Cyfrowy Polsat: doskonałe wyniki operacyjno finansowe w II kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat publikuje doskonałe wyniki operacyjne i

Bardziej szczegółowo

PTC osiągnęła wzrost przychodów i bazy klientów w trzecim kwartale 2008 realizując załoŝone cele finansowe i operacyjne

PTC osiągnęła wzrost przychodów i bazy klientów w trzecim kwartale 2008 realizując załoŝone cele finansowe i operacyjne Informacja prasowa Warszawa, 6 listopada 2008 PTC osiągnęła wzrost przychodów i bazy klientów w trzecim kwartale 2008 realizując załoŝone cele finansowe i operacyjne Wzrost przychodów o 6,6% Wzrost EBITDY

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy Polsat podsumowuje pierwszy kwartał 2016 Skuteczna realizacja strategii smartdom i szybki wzrost liczby usług kontraktowych

Cyfrowy Polsat podsumowuje pierwszy kwartał 2016 Skuteczna realizacja strategii smartdom i szybki wzrost liczby usług kontraktowych Komunikat prasowy Warszawa, 12 maja 2016 r. Cyfrowy Polsat podsumowuje pierwszy kwartał 2016 Skuteczna realizacja strategii smartdom i szybki wzrost liczby usług kontraktowych W I kwartale br. Grupa Cyfrowy

Bardziej szczegółowo

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Przedstawiona prognoza została sporządzona na okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. 1. Rynek motoryzacyjny - prognozy tendencji w 2012 r. Rynek

Bardziej szczegółowo

W I KWARTALE 2012 WYGRANE BRUTTO WZROSŁY O 15,9% ROK DO ROKU, RENTOWNOŚĆ ZOSTAŁA UTRZYMANA

W I KWARTALE 2012 WYGRANE BRUTTO WZROSŁY O 15,9% ROK DO ROKU, RENTOWNOŚĆ ZOSTAŁA UTRZYMANA RAPORT OBOWIĄZKOWY 10 maja 2012 Okresowe sprawozdanie zarządu Fortuna Entertainment Group N.V. za okres od 1 stycznia do 10 maja 2012 W I KWARTALE 2012 WYGRANE BRUTTO WZROSŁY O 15,9% ROK DO ROKU, RENTOWNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r.

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale r. Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, czerwiec r. Spis treści Wprowadzenie 2 1. System SORBNET2 4 2. System

Bardziej szczegółowo

Raport z cen korepetycji w Polsce 2016/2017. Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net

Raport z cen korepetycji w Polsce 2016/2017. Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Raport z cen korepetycji w Polsce 2016/2017 Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Spis treści WSTĘP... 3 ZAŁOŻENIA DO RAPORTU... 3 ANALIZA WOJEWÓDZTW... 3 Województwo dolnośląskie... 5 Województwo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2011 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2011 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2011 R. Warszawa, czerwiec 2011 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

Usługi krajowe. Godzinka za grosze 6M

Usługi krajowe. Godzinka za grosze 6M Usługi krajowe Opłata Abonamentowa za taryfę 20 20,16 zł 40 40,33 zł 60 60,49 zł 80 80,65 zł Taryfy Rodzinne 110 110,90 zł 140 141,14 zł 170 171,39 zł 210 211,72 zł Minuty wliczone w Opłatę Abonamentową

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie finansowe za 2014 rok

Podsumowanie finansowe za 2014 rok Podsumowanie finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Agenda 1. Podsumowanie działalności operacyjnej 2. Podsumowanie wyników finansowych 3. Nowe zamówienie Grupy Cyfrowy Polsat 4. Q&A 2 1. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Kowalska Katarzyna Bayer Filip Szwejkowski kl.2cl. 30.09.2013 r.

Agnieszka Kowalska Katarzyna Bayer Filip Szwejkowski kl.2cl. 30.09.2013 r. Opracowanie wyników ankiety przeprowadzonej w czerwcu 213 przez klasę 1cL na temat korzystania z usług telekomunikacyjnych: telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz Internetu przez uczniów i Liceum Akademickiego

Bardziej szczegółowo

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych obejmujących usługi telefonii komórkowej oraz pakietowej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie finansowe za 1Q 2015

Podsumowanie finansowe za 1Q 2015 Podsumowanie finansowe za 1Q 2015 Warszawa, 19 maja 2015 r. Agenda 1. Podsumowanie działalności operacyjnej 2. Podsumowanie wyników finansowych 3. Q&A 2 1. Podsumowanie działalności operacyjnej 3 Sieć

Bardziej szczegółowo

Kluczowe wskaźniki (w mln zł), MSSF 1 kw kw Zmiana. przychody Grupy ,5% zysk operacyjny/strata operacyjna ,3%

Kluczowe wskaźniki (w mln zł), MSSF 1 kw kw Zmiana. przychody Grupy ,5% zysk operacyjny/strata operacyjna ,3% GSMONLINE.PL Orange - wyniki w I 2017 r. 2017-04-26 Wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska za pierwszy kwartał 2017 roku. (WIADOMOŚĆ BĘDZIE AKTUALIZOWANA)

Bardziej szczegółowo

1. DEFINICJE 2. ZASADY SKŁADANIA WNIOSKU

1. DEFINICJE 2. ZASADY SKŁADANIA WNIOSKU Oferta referencyjna dotycząca dostępu telekomunikacyjnego do ruchomej publicznej sieci telefonicznej oraz odsprzedaży usług Telefonii Dialog sp. z o.o. w ramach roamingu międzynarodowego WSTĘP Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Kowalska Katarzyna Bayer Filip Szwejkowski kl.2cl. 30.09.2013 r.

Agnieszka Kowalska Katarzyna Bayer Filip Szwejkowski kl.2cl. 30.09.2013 r. Opracowanie wyników ankiety przeprowadzonej w czerwcu 213 przez klasę 1cL na temat korzystania z usług telekomunikacyjnych: telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz Internetu przez uczniów Gimnazjum i Akademickiego

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryf Rodzinnych

Cennik Taryf Rodzinnych UsłUgi krajowe Opłata Abonamentowa za taryfę Minuty wliczone w Opłatę Abonamentową 1 Minuta połączenia do abonentów i użytkowników krajowych sieci komórkowych i SMS do krajowych sieci komórkowych MMS do

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku GSMONLINE.PL UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku 2013 2013-12-13 UKE opublikowało raporty z badań w zakresie korzystania z usług telekomunikacyjnych. Uzyskane rezultaty zawierają opinie konsumentów

Bardziej szczegółowo

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. 1 UWAGI ANALITYCZNE 1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. w województwie łódzkim było 209,4 tys. gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Raport z cen korepetycji w Polsce Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net

Raport z cen korepetycji w Polsce Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Raport z cen korepetycji w Polsce 2016 Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Spis treści WSTĘP... 3 ZAŁOŻENIA DO RAPORTU... 3 ANALIZA WOJEWÓDZTW... 3 Województwo dolnośląskie... 6 Województwo kujawsko-pomorskie...

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU 2012-11-14 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r.

Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r. Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r. Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ

MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ 2012 r. Zarząd Spółki z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ NA KONIEC 2001 ROKU ORAZ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2002 R. WARSZAWA, 25 października 2002 r. Wstęp Raport poświęcony

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie finansowe za 2Q 2015

Podsumowanie finansowe za 2Q 2015 Podsumowanie finansowe za 2Q 2015 Warszawa, 26 sierpnia 2015 r. Agenda 1. Podsumowanie działalności operacyjnej 2. Podsumowanie wyników finansowych 3. Q&A 2 1. Podsumowanie działalności operacyjnej 3 Sieć

Bardziej szczegółowo

informacji Formularz F00 Informacja o przedsiębiorcy telekomunikacyjnym (wydatki na infrastrukturę w sieci ruchomej)

informacji Formularz F00 Informacja o przedsiębiorcy telekomunikacyjnym (wydatki na infrastrukturę w sieci ruchomej) L.p. Przedmiot informacji Proponowana zmiana Uzasadnienie Formularz F00 Informacja o przedsiębiorcy telekomunikacyjnym 1. 00.02.3.1 (wydatki na infrastrukturę w sieci ruchomej) 2. 00.02.4 (wartość infrastruktury)

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 2Q 2014 r. dla analityków i inwestorów

Podsumowanie wyników za 2Q 2014 r. dla analityków i inwestorów Udany kwartał grupy zarówno pod względem wyników finansowych, jak również tempa realizacji zapowiedzianych synergii operacyjnych i finansowych. Doskonałe wyniki sprzedaży W ofercie SmartDOM jest już ponad

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE)

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) L 167/12 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.6.2009 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 544/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 717/2007 w sprawie

Bardziej szczegółowo