SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Nazwa przedmiotu zamówienia:"

Transkrypt

1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Nazwa przedmiotu zamówienia: " II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego,, Modernizacji instalacji elektrycznej i AKPiA stacji odgazowania wody kotłowej " zabudowanej w Zakładzie Ciepłowniczym Janina ul. Górnicza 23, polegającej na: opracowaniu dokumentacji instalacji elektrycznej i AKPiA dla zakresu stacji odgazowania i urządzeń gospodarki wodnej według wytycznych w tabeli 1, wykonanie instalacji elektrycznej i AKPiA stacji odgazowania oraz urządzeń gospodarki wodnej według opracowanego i uzgodnionego z zamawiającym projektem, dostawie i montażu materiałów oraz urządzeń przewidzianych w opracowanej dokumentacji, przeniesieniu wszystkich istniejących pomiarów i sterowania pomp z szafki sterowniczej SAP do nowo projektowanej szafy sterowniczej, rozruch stacji odgazowania wody kotłowej i urządzeń gospodarki wodnej po wykonaniu modernizacji instalacji elektrycznej i AKPiA przy udziale zamawiającego. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: Demontaż wszystkich urządzeń i aparatury kontrolno- pomiarowej, szafy AKPiA urządzeń gospodarki wodnej oraz szafy SAP. Demontaż kabli sterowniczych od wszystkich urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej, szafy AKPiA urządzeń gospodarki wodnej oraz szafy sterowniczej SAP. Prefabrykację, dostawę i montaż nowej szafy AKPiA (montaż w miejscu istniejącej szafy AKPiA urządzeń gospodarki wodnej), w której skład powinny wchodzić: a) sterownik i panel operatorski, b) przeniesione z szafy AKPiA SAP istniejące pomiary i sterowanie pompowni, tj.: pompy obiegowe, (P01, P02, P03, P04, P05) pompa zasilająca kocioł parowy, pompy recyrkulacji, (PRC1, PRC2), c) pomiary i sterowanie stacji odgazowania, d) przeliczniki ciepła, tj.: pomiar sieć ciepłownicza,,osiedle", pomiar sieć ciepłownicza,,łaźnia Górnicza", pomiar sieć ciepłownicza,,nagrzewnice szybowe", pomiar sieć ciepłownicza,,stacja ratownicza", pomiar sieć ciepłownicza,,sortowania", pomiar sieć ciepłownicza,,kompleks", pomiar wymiennik para/woda WGS1, pomiar wymiennik para/woda WGS2, pomiar układ zmieszania zimnego, pomiar zużycia energii na potrzeby własne CO, CWU w kotłowni, pomiar zużycia energii na przygotowanie nośnika (odgazowanie wody), pomiar energii z kotła parowego, e) pozostałe pomiary opisane w poniższej tabeli nr 1, Dostawę, montaż aparatury kontrolno pomiarowej zgodnie z dokumentacją. Dostawę, montaż kabli sterowniczych dla aparatury kontrolno-pomiarowej. Dostawę, montaż nowych tras kablowych dla kabli siłowych i sterowniczych. Dostawę, montaż kabli siłowych dla wszystkich napędów i urządzeń.

2 Dostawę, montaż trasy kablowej i kabla zasilającego rozdzielnicę AKPiA (zasilanie wykonać z szafy siłowej pompowni lub rozdzielni głównej 0,4kV - po uprzednim uzgodnieniu miejsca podłączenia z zamawiającym). Wykonanie oprogramowania sterownika i panelu sterowniczego zgodnie z opracowanym algorytmem działania pracy pomp i stacji odgazowania. Wykonanie systemu wizualizacji dla stacji odgazowania i sterowania pomp. Pomiary elektryczne, (pomiary izolacji i ochrony przeciwporażeniowej). Inne prace nie wymienione w opisie niezbędne do uruchomienia instalacji odgazowania i sterowania pompami. tabela 1. Wytyczne do opracowania dokumentacji technicznej Lp. Opis Producent/wymagania Uwagi 1 Ciśnienie wody do sieci I 2 Ciśnienie wody do sieci II 3 Temperatura zewnętrzna Zakres st.c, ma 4 Temperatura wody zasilającej sieć 5 Ciśnienie wody przed pompami PO Zakres st.c, ma Przetwornik ciśnienia 0...1,0 MPa, ma 6 Temperatura wody powrotnej 7 Temperatura w zbiorniku odgazowywacza 8 Ciśnienie w kolumnie odgazowywacza 9 Temperatura za wymiennikiem 10 Ciśnienie wody za pompami uzupełniającymi 11 Ciśnienie wody za pompą cyrkulacyjną 12 Poziom wody w zbiorniku 13 Ciśnienie wody za pompą zasilającą kocioł parowy Zakres st.c Zakres st.c, ma Przetwornik ciśnienia kpa, ma Zakres st.c, ma Przetwornik różnicy ciśnień APR KPa, ma Przetwornik ciśnienia 0...2,5 MPa, ma 14 Położenie siłownika regulacji poziomu w zbiorniku ZZ1 Nadajnik położenia siłownika ma 15 Położenie siłownika regulacji temp. w zbiorniku ZZ1 Nadajnik położenia siłownika ma 16 Częstotliwość pompy uzupełniającej nr 1 17 Częstotliwość pompy uzupełniającej nr 2 18 Częstotliwość pompy obiegowej PO1 19 Częstotliwość pompy obiegowej PO2 20 Częstotliwość pompy obiegowej PO3

3 21 Częstotliwość pompy obiegowej PO4 22 Częstotliwość pompy obiegowej PO5 22 Częstotliwość pompy zasilającej kocioł parowy 23 Częstotliwość pompy PRC1 24 Częstotliwość pompy PRC2, pomiar sieć ciepłownicza,,osiedle" pomiar sieć ciepłownicza,,sortownia" pomiar sieć ciepłownicza,,nagrzewnice szybowe" pomiar sieć ciepłownicza,,kompleks" pomiar sieć ciepłownicza,,stacja ratownicza" pomiar sieć ciepłownicza,,sortowania" Wymiennik para/woda WGS1 Wymiennik para/woda WGS2 Układ zmieszania zimnego co, cwu potrzeby własne kotłowni przygotowanie nośnika (odgazowanie wody) 36 Pomiar energii z kotła parowego 37 Sterownik 38 Panel operatorski Wykorzystujemy istniejącą kryzę Przelicznik typu RMS621 producent Endres Hauser w przypadku pary przegrzanej wymagany dodatkowo przetwornik ciśnienia np. PC28 prod. Aplisens oraz dwie temperatury - czujniki PT100 Siemens Sterownik w wersji standard S7-300 Procesor S PN/DP Karta MMC 2MB Siemens Panel operatorski 12" zasilanie 24VDC Istniejący licznik, moduł wzmacniacz sygnału zasilacz dostarcza Istniejący licznik, Moduł wzmacniacz sygnału zasilacz dostarcza Istniejący licznik, Moduł wzmacniacz sygnału zasilacz dostarcza przelicznik z przetwornikami i czujnikami temperatury dostarcza

4 39 System nadrzędny 40 Układy sterowania 41 Szafy, rozdzielnice Zaleca się wykonać system wizualizacji dla instalacji odgazowania wprowadzając wszystkie pomiary oraz wykonać,,stacyjki sterowania" dla sterowania pomp do nowo projektowanego systemu nadrzędnego kotłowni Istniejące układy sterowania pomp: obiegowych, recyrkulacji, uzupełnienia, zasilającymi kocioł parowy należy przenieść do szafy instalacji odgazowania Szafa sterowania firmy Rittal Wykonuje Wykonuje Użyte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia: znaki towarowe, patenty pochodzenie, dane producenta, dostawcy, należy rozumieć jako wzorzec jakościowy. Określenie elementu przedmiotu zamówienia, poprzez wskazanie nazwy producenta, typu urządzenia, sprzętu lub materiałów, ma wyłącznie na celu doprecyzowanie elementów przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że podane propozycje materiałów i urządzeń mają na celu wyłącznie określenie standardu wykonania lub przyjętego rozwiązania i mogą być zastąpione rozwiązaniami równoważnymi nie powodującymi zmiany ilości i jakości wyspecyfikowanych urządzeń i materiałów. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania równoważne będą posiadały parametry techniczne i użytkowe nie gorsze niż te, które są określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, ale na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania na etapie składania ofert, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Uwaga: Materiały oraz wskazane urządzenia, zostały zaproponowane dla ujednolicenia układu automatyki w ZC Janina. 2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu następujące dokumenty: opracowanie i dostarczenie dokumentacji technicznej - 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. na nośniku elektronicznym. deklaracje zgodności z normą dla dostarczonych materiałów i urządzeń, karty gwarancyjne dla dostarczonych urządzeń, dokumentacje techniczno ruchową (DTR), instrukcję obsługi dla dostarczonych urządzeń w języku polskim, kopię programu dla sterownika i panela operatorskiego na dowolnym nośniku, instrukcji sterowania odgazowania dla pracowników obsługi, protokół z rozruchu stacji odgazowania, protokół ze szkolenie pracowników obsługi. 3. Warunki odbioru przedmiotu zamówienia: Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w pkt. 2. Spisanie protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Odbiory wykonanych robót dokonywać będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego. Dokumentami stwierdzającymi należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, będą sporządzone przez strony protokoły odbioru częściowego i końcowego. Odbiór przedmiotu zamówienia uważa się za dokonany, gdy stosowny protokół odbioru częściowego lub końcowego, stwierdza niewadliwe wykonanie etapu przedmiotu umowy. Protokoły częściowe i końcowy stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę

5 faktury VAT. Faktury VAT Wykonawca będzie wystawiał po stwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowego wykonania etapu przedmiotu umowy na podstawie podpisanego protokołu, bez zastrzeżeń. rozruch stacji odgazowania przy udziale zamawiającego 4. Warunki płatności: Odbiór częściowy płatność 20 % wartości przedmiotu zamówienia po rozruchu stacji odgazowania, Odbiór częściowy płatność 70% wartości przedmiotu zamówienia po wykonaniu pełnego rzeczowego zakresu zamówienia tj. po zakończeniu wszystkich robót montażowych i przeprowadzeniu prób funkcjonalnych urządzeń, razem ze stacją odgazowania. Odbiór końcowy płatność 10% wartości przedmiotu zamówienia po dostarczeniu wymaganych dokumentów. Ustalone wynagrodzenie, płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego. Oryginał faktury należy przesyłać na adres Zamawiającego: Brzeszcze, ul. A. Mickiewicza Gwarancja: Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na wykonane prace i materiały stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia, oraz zapewni jego prawidłowe funkcjonowanie w okresie 3 lat od terminu upływu tej gwarancji, w tym dostępność niezbędnych części zapasowych i zamiennych (lub ich odpowiedników). Wykonawca usunie wszelkie wady wskazane przez Zamawiającego w terminie pięciu dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest: przystąpić do likwidacji wady/awarii urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia w terminie nie dłuższym niż 48 h od jej zgłoszenia (faks potwierdzony pismem) i usunięcia jej w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, całość kosztów bezpośrednich i pośrednich związanych z wykonaniem obowiązków gwarancyjnych ponosi Wykonawca. Gwarancja Wykonawcy polega na przywróceniu urządzeniom sprawności technicznej i parametrów technologicznych. Wykonawca niezależnie od udzielonej gwarancji ponosi odpowiedzialność tytułem rękojmi za wady przedmiotu umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego (art. 560 i nast. K.c.). Okres rękojmi wynosi 36 miesięcy licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 6. Wymagane terminy realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia r. rozruch stacji odgazowania, do dnia r. zakończenie wszystkich robót montażowych i przeprowadzeniu prób funkcjonalnych urządzeń, razem ze stacją odgazowania. do dnia r. zakończenie przedmiotu zamówienia po dostarczeniu wymaganych dokumentów. 7. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia Zakład Ciepłowniczy,,Janina" Libiąż, ul. Górnicza Inne wymagania i informacje : Opis sterowania stacji odgazowania wody (schemat technologiczny w załączniku nr 2) 1. Dopływ czynnika grzewczego (zasilającego) do kolumny odgazowywacza, będzie regulowany poprzez zawory regulacyjne z siłownikami bezpośredniego działania. Zawory zabudowane na

6 rurociągu doprowadzającym parę lub wodę gorącą, będą sterowane sygnałem ciśnienia panującym w odgazowywaczu. 2. Strumień wody zmiękczonej dopływającej do kolumny odgazowywacza, regulowany będzie za pomocą zaworu regulacyjnego z siłownikiem 230V~ (poz. 3), zabudowanym na rurociągu ze stacji uzdatniania (woda 15 0 C). Natężenie przepływu wody do odgazowania, uzależnione będzie od poziomu wody w zbiorniku pod kolumną odgazowywacza, gdzie maksymalny poziom wody powoduje zamknięcie zaworu, a poziom minimalny powoduje maksymalne otwarcie zaworu. Sygnał sterujący będzie pochodził z sondy zabudowanej na zbiorniku (poz. 4). 3. Temperatura wody dopływającej do kolumny odgazowywacza na poziomie C, utrzymywana będzie poprzez podgrzew na wymienniku JAD, za pomocą regulacji strumienia wody grzewczej (120 0 C) zaworem regulacyjnym z siłownikiem 230V~ (poz. 1). Ustawienie zaworu sterowane będzie w zależności od temperatury zmierzonej czujnikiem temperatury na rurociągu podgrzanej wody uzdatnionej (poz. 2). 4. Pompa zasilająca kocioł parowy, powinna być sterowana w zależności od poziomu wody w walczaku kotła. 5. Pompy uzupełniające zład (poz. 8 i 9), pracujące zamiennie, powinny być uruchamiane i wyłączane w zależności od ciśnienia w rurociągu powrotnym sieci ciepłowniczej (poz. 10). 6. W przypadku braku dopływu wody do uzdatniania i braku poboru wody ze zbiornika do uzupełniania sieci lub zasilania kotła parowego, powinna się uruchomić pompa recyrkulacyjna (poz. 5). 7. Do skrzynki sterującej (poz. 11) powinna być doprowadzona temperatura wody w zbiorniku zasilającym (poz. 6) i ciśnienie panujące w odgazowywaczu (poz. 7). Wykonawca zapozna się z wymaganiami w zakresie bhp, ppoż. i ochrony środowiska obowiązującymi na terenie NSE sp. z o.o., oraz podpisze oświadczenie akceptujące przedmiotowe wymagania. Wykonawca winien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i wykazać, że te osoby, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia, w tym: co najmniej jednej osoba posiadająca uprawnienia o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, Świadectwo Kwalifikacyjne D i E z prawem wykonywania pomiarów; Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów powstałych w wyniku wykonywania przedmiotu zamówienia (art. 3 ust. 1 pkt 19 i 32 ustawy z dnia r. o odpadach, Dz. U ) z wyłączeniem odpadu o kodzie żelazo i stal - złom stalowy i rury, którego wytwórcą i posiadaczem jest Zamawiający. W ramach wykonania zamówienia umowy Wykonawca zobowiązany jest do załadunku i wywiezienia z terenu budowy wszelkich odpadów których jest wytwórcą i posiadaczem, powstałych w wyniku wykonywania niniejszej umowy lub pozostałych po jej wykonaniu, oraz przekazania ich uprawnionym podmiotom z zachowaniem obowiązujących wymogów z zakresu gospodarki odpadami, wynikających z ustawy z dnia r o odpadach (Dz. U ). Wykonawca przekaże Zamawiającemu, jako potwierdzenie prawidłowego postępowania z odpadami, kopie kart przekazania wszystkich wywiezionych z terenu budowy odpadów. Dostarczone maszyny i urządzenia winny posiadać oznaczenie CE i tabliczki znamionowe. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być prowadzone prace stanowiące przedmiot zamówienia oraz uzyskał istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania projektu i oferty. Miejsce realizacji prac stanowiących przedmiot zamówienia można oglądać w godz. 7:00 13:00 po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym z Kierownikiem Działu Inwestycji i Remontów (mgr inż. Grzegorz Sołtysik) telefon wew. 55.

Umowa nr 1/MSOWKlZC-3/07/2015

Umowa nr 1/MSOWKlZC-3/07/2015 Umowa nr 1/MSOWKlZC-3/07/2015 Zalączntk nr 12 do S/wz PNP 2112015 zawarta w Brzeszczach w dniu, pomiędzy: NADWiŚLAŃSKĄ SPÓŁKĄ ENERGETYCZNĄ SP. Z 0.0. z siedzibą w Brzeszczach, 32-620, ul. A. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła, tel. +48 / 67 215 16 01, fax +48 / 67 215 16 44, mecpila@mecpila.pl Załącznik nr 3 do SIWZ i NR 1 do umowy o roboty budowlane,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROZDZIAŁ III SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROZDZIAŁ III SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 / 37 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 4 1. CEL ZADANIA... 4 2. OPIS UWARUNKOWAŃ

Bardziej szczegółowo

Dostawa do EC Kraków i montaŝ 2 sztuk osuszaczy ziębniczych chłodzonych powietrzem. Rozdział II. Specyfikacje Techniczne

Dostawa do EC Kraków i montaŝ 2 sztuk osuszaczy ziębniczych chłodzonych powietrzem. Rozdział II. Specyfikacje Techniczne Dostawa do EC Kraków i montaŝ 2 sztuk osuszaczy ziębniczych chłodzonych powietrzem Rozdział II Specyfikacje Techniczne Spis treści I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 3 1. Cel zadania...3 2. Ogólny opis techniczny

Bardziej szczegółowo

instalację agregatów kogeneracyjnych oraz wytwarzania i odzysku energii cieplnej

instalację agregatów kogeneracyjnych oraz wytwarzania i odzysku energii cieplnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Ptaszkowice, 18 lutego 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014 W PRZEDMIOCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA NA instalację

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Tytuł zadania : Technologia kotłowni,instalacja centralnego ogrzewania i gazu ADRES: Zielona Góra ul.jęczmienna 1 ZAMAWIAJĄCY : Urząd Miasta w Zielonej Górze UWAGA: Wskazania w

Bardziej szczegółowo

POWIAT LUBACZOWSKI. ul. JASNA 1, 37-600 Lubaczów. Tel./fax.:(016) 632-87-00 / 632-87-09 `````````````````````````````````````````````````

POWIAT LUBACZOWSKI. ul. JASNA 1, 37-600 Lubaczów. Tel./fax.:(016) 632-87-00 / 632-87-09 ````````````````````````````````````````````````` POWIAT LUBACZOWSKI ul. JASNA 1, 37-600 Lubaczów Tel./fax.:(016) 632-87-00 / 632-87-09 ````````````````````````````````````````````````` SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Tom Modernizacja systemu sterowania transportu i załadunku osadu odwodnionego na stacji pras wraz z układem synoptyki w centralnej dyspozytorni w oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy

UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy Budowa instalacji do spalania biomasy modernizacja kotła OP 230 nr 4 UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy PGE Górnictwo

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP/3/2010 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagatowo...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NUMER SPRAWY: ZP 1/2015 Zamawiający: Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie Stare Lubiejewo Ul. Słoneczna 4 07-300 Ostrów Mazowiecka Tel./Fax 29 74 62050 e-mail: zss-ost-maz@neostrada.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH DLA ZADANIA PN. : REMONT BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 56A W NOWYM SĄCZU MONTAŻ PRZEGRODY I DRZWI EI30,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na legalizację i naprawę ciepłomierzy i wodomierzy dla miejskiej sieci ciepłowniczej w Toruniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na legalizację i naprawę ciepłomierzy i wodomierzy dla miejskiej sieci ciepłowniczej w Toruniu Legalizacja i naprawa ciepłomierzy i wodomierzy dla miejskiej sieci ciepłowniczej w Toruniu Przetarg nr O/CER/RL/111130/52 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na legalizację i naprawę ciepłomierzy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM INPRO Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych Robert Wdowiak 20-826 Lublin, ul. Motylowa 31, NIP 712-135-95-25, REGON 060623310 Tel. 605 23 22 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 10/4-POP-4/05/2011 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 10/4-POP-4/05/2011 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Strona 1/3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na zaprojektowaniu, wykonaniu, dostawie, montaŝu, uruchomieniu, optymalizacji, wykonaniu pomiarów gwarancyjnych

Bardziej szczegółowo

453-1; 453-2; 453-3; 453-4; 453-5

453-1; 453-2; 453-3; 453-4; 453-5 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 453-1; 453-2; 453-3; 453-4; 453-5 BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, KOTŁOWNI GAZOWEJ I INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ INSTALACJI WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ W KOTŁOWNI

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy Nazwa zamówienia: Przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym (węglem) na kocioł opalany miałem i groszkiem na potrzeby cwu i ogrzewania budynku OKSiT zlokalizowanego w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH pn. ROBOTY BUDOWLANE W NIERUCHOMOŚCIACH POWIATOWEGO ZAKŁADU ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI Inwestor: Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Instalacyjnych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Instalacyjnych LOKGAZ SP Z O.O. Lusówko ul. Jankowicka 7a 62-080 Tarnowo Podgórne Nazwa inwestycji Modernizacja instalacji ogrzewania w Domu Ludowym Uścięcice ul. Długa 3 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Opalenica Ul. 3

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI W BUDYNKU SZKOŁY W BEJSCACH W CELU UMOŻLIWIENIA OGRZEWANIA BUDOWANEJ SALI SPORTOWEJ

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI W BUDYNKU SZKOŁY W BEJSCACH W CELU UMOŻLIWIENIA OGRZEWANIA BUDOWANEJ SALI SPORTOWEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dla KOTŁOWNI WĘGLOWEJ ORAZ CZĘŚCIOWEJ MODERNIZACJI INSTALACJI C.O. ORAZ INSTALACJI WODY UŻYTKOWEJ WSPOMAGANEJ INSTALACJĄ SOLARNĄ 1. Nazwa i

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy ZAKŁAD BUDOWLANO - INSTALACYJNY "DOMET" 18-404 Łomża; ul. Księżnej Anny 2 086/2185696 Program funkcjonalno-użytkowy I. Nazwa zamówienia: Modernizacja kotłowni opalanej drewnem na kotłownię opalaną paliwem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-10 Rozruch oczyszczalni ścieków, Wyposażenie BHP, PPOŻ, Szkolenia Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 45252100-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. dla Specyfikacji Technicznej (ST) dla robót: KOD CPV 45 30 11 10, 45 31 57 00

WYMAGANIA OGÓLNE. dla Specyfikacji Technicznej (ST) dla robót: KOD CPV 45 30 11 10, 45 31 57 00 Załącznik nr 2 do SIWZ WYMAGANIA OGÓLNE dla Specyfikacji Technicznej (ST) dla robót: KOD CPV 45 30 11 10, 45 31 57 00 45330000-9 Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje techniczne SPECYFIKACJE TECHNICZNE dla robót instalacyjnych w budynku SPZOZ przy ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli: 1) WYMIANA INSTALACJI GRZEWCZEJ. 2) GAZOWA KOTŁOWNIA KONDENSACYJNA DLA

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych przy odbiorze obiektów cieplnych przejmowanych na majątek Spółki

Wykaz dokumentów wymaganych przy odbiorze obiektów cieplnych przejmowanych na majątek Spółki Strona 1 z 17 I. Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, GPEC Starogard, GPEC Tczew, GPEC Matarnia oraz każda inna spółka, która po dniu wydania niniejszej Instrukcji, będzie spółką Grupy GPEC.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY DB Port Szczecin Sp. z o.o. ul. Bytomska 14, 70-603 Szczecin, Polska website: www.deutschebahn.com/portszczecin e-mail: zakupy@dbport.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo