Umowa nr 1/MSOWKlZC-3/07/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa nr 1/MSOWKlZC-3/07/2015"

Transkrypt

1 Umowa nr 1/MSOWKlZC-3/07/2015 Zalączntk nr 12 do S/wz PNP zawarta w Brzeszczach w dniu, pomiędzy: NADWiŚLAŃSKĄ SPÓŁKĄ ENERGETYCZNĄ SP. Z 0.0. z siedzibą w Brzeszczach, , ul. A. Mickiewicza 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS) posiadającą kapitał zakładowy w wysokości ,00 zł., NIP: , REGON: , reprezentowaną przez: 1..,. 2. zwaną dalej "Zamawiającym" a reprezentowaną przez: 1,, 2, zwaną dalej "Wykonawcą". o następującej treści: Do udzielenia zamówienia przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z dnia r. poz. 907), na podstawie art. 132 ust 1 pkt 3 i art. 133 ust. 1 cyt. ustawy, nie stosuje się. Umowę zawiera się z Wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie "Regulaminu Udzielania Zamówień" obowiązującego u Zamawiającego i SIWZ do. I. Przedmiot umowy 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca na podstawie niniejszej umowy zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego modernizacji instalacji elektrycznej i Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki (AKPiA) stacji odgazowania wody kotłowej zabudowanej w Zakładzie Ciepłowniczym Janina w Libiążu, polegającej na: 1 a) opracowaniu i dostarczeniu Zamawiającemu w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej, dokumentacji technicznej - wykonania modernizacji instalacji elektrycznej i AKPiA stacji odgazowania wody kotłowej i urządzeń gospodarki wodnej (Wykonawca przed przekazaniem uzgodni dokumentację techniczną z Zamawiającym), b) dostawie i montażu materiałów oraz urządzeń na podstawie opracowanej dokumentacji wykonania modernizacji instalacji elektrycznej i AKPiA stacji odgazowania wody kotłowej i urządzeń gospodarki wodnej, c) przeniesieniu wszystkich istniejących pomiarów i sterowania pomp do nowo projektowanej szafy AKPiA SAP, d) przeprowadzeniu rozruchu i ruchu próbnego stacji odgazowania i urządzeń gospodarki wodnej, po wykonanej modernizacji instalacji elektrycznej i AKPiA stacji odgazowania wody kotłowej i urządzeń gospodarki wodnej przy udziale pracowników Zamawiającego. 2. Dodatkowe wytyczne do opracowania dokumentacji technicznej, o której mowa w punkcie oznaczonym lit. a) i niniejszą umową, oraz szczegółowy opis zakresu prac, do wykonania których zobowiązany jest Wykonawca zawiera załącznik nr 1 do umowy. Schemat technologiczny stacji odgazowania wody kotłowej i urządzeń gospodarki wodnej zawiera załącznik nr 2 do umowy. 3. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym opracowaną dokumentację techniczną modernizacji instalacji elektrycznej i AKPiA stacji odgazowania wody kotłowej i urządzeń gospodarki wodnej w pełnym zakresie. Uzgodnienie z Zamawiającym powinno być dokonane w terminie 14 dni od przekazania Zamawiającemu do uzgodnienia dokumentacji technicznej. 4. Sposób wykonania prac nie może przeszkodzić ciągłości pracy zakładu Zamawiającego do czasu zrealizowania przedmiotu umowy. 5. Wykonawca przeprowadzi rozruch i ruch próbny zmodernizowanej instalacji elektrycznej i AKPiA stacji odgazowania wody kotłowej i urządzeń gospodarki wodnej. 6. Wykonawca, w zakresie obsługi, przeszkoli pracowników Zamawiającego.

2 do SIWZ 7. Wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji umowy, opracuje w formie pisemnej I uzgodni z Zamawiającym, harmonogram prowadzenia prac uwzględniający zakres i termin realizacji umowy. 1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: 2 a) dokumentację techniczną modernizacji instalacji elektrycznej i AKPiA stacji odgazowania wody kotłowej i urządzeń gospodarki wodnej - kompletny wielobranzowy projekt techniczny (a w przypadku zmian podczas montazu - projekt powykonawczy), opracowaną w wersji papierowej w 3 egz. i na nośniku elektronicznym w 1 egz., wraz z niezbędnymi uzgodnieniami z Zamawiającym, b) deklaracje zgodności z normą i świadectwa jakości dla dostarczonych materiałów i urządzeń, c) karty gwarancyjne i Dokumentacje Techniczno-Ruchową (DTR) w języku polskim, d) instrukcje obsługi zabudowanych urządzeń i sterowania stacją odgazowania wody kotłowej oraz urządzeniami gospodarki wodnej w języku polskim, e) kopie programu dla sterownika i panelu operatorskiego - na dowolnym nośniku, f) protokół odbioru instalacji elektrycznej i AKPiA stacji odgazowania wody kotłowej i urządzeń gospodarki wodnej przez Zamawiającego i protokół ze szkolenia pracowników obsługi, g) protokół z rozruchu instalacji elektrycznej i AKPiA stacji odgazowania wody kotłowej i urządzeń gospodarki wodnej, h) inne dokumenty wg obowiązujących przepisów. 2. Dostarczone maszyny i urządzenia powinny być fa.brycznie nowe, wyprodukowane w 2015 roku oraz posiadać oznaczenie CE i tabliczki znamionowe. II. Gospodarka odpadami i ochrona środowiska. 1. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów powstałych w wyniku wykonywania niniejszej umowy (art. 3 ust. 1 pkt 19 i 32 ustawy z dnia r. o odpadach, Dz. U ) z wyłączeniem odpadu zelazo i stal - złom stalowy i rury, którego wytwórcą i posiadaczem jest Zamawiający. 2. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do załadunku i wywiezienia z terenu wykonywania niniejszej umowy wszelkich odpadów, których jest wytwórcą i posiadaczem, powstałych w wyniku wykonywania niniejszej umowy lub pozostałych po jej wykonaniu, oraz przekazania ich uprawnionym podmiotom z zachowaniem obowiązujących wymogów z zakresu gospodarki odpadami, wynikających z ustawy z dnia r. o odpadach (Dz.U z późno zmianami). 3. Wykonawca przekaze, jako potwierdzenie prawidłowego postępowania z odpadami, kopie "kart przekazania" wszystkich wywiezionych z terenu wykonywania przedmiotu umowy odpadów o których mowa w 3 ust Niezaleznie od określonych w 3 ust. 1-3 obowiązków, Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. 5. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przetransportowania i złozenia w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu w obrębie wykonywania przedmiotu umowy, odpadu o kodzie zelazo i stal. Załadunkiem i wywiezieniem odpadu zelazo i stal zajmie się podmiot trzeci - na odrębne zlecenie Zamawiającego. 6. Zamawiający moze sprzedać Wykonawcy odpad o kodzie zelazo i stal, w przypadku gdy cena zaproponowana przez Wykonawcę będzie konkurencyjna do ceny rynkowej skupu złomu stosownej klasy i Wykonawca spełni wymogi z zakresu gospodarki odpadami wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów. Za odsprzedany złom Zamawiający wystawi Wykonawcy fakturę. Odsprzedaz odpadu zelazo i stal moze odbyć sie tylko pod warunkiem posiadania przez Wykonawce aktualnej decyzji zezwalajacej na gospodarowanie odpadem zelazo i stal. III. Termin realizacji 1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: 4 3 a) termin wykonania ruchu próbnego stacji odgazowania wody kotłowej, po wykonanej modernizacji instalacji elektrycznej i AKPiA stacji odgazowania wody kotłowej i urządzeń gospodarki wodnej przy udziale pracowników Zamawiającego - do dnia r. b) termin wykonania pełnego zakresu rzeczowego modernizacji instalacji elektrycznej i AKPiA stacji odgazowania wody kotłowej i urządzeń gospodarki wodnej, tj. zakończenia robót montazowych i przeprowadzenia prób funkcjonalnych urządzeń wraz ze stacją odgazowania wody kotłowej i urządzeń gospodarki wodnej - do dnia r.,

3 do SIWZ C) termin zakończenia przedmiotu zamówienia, po wykonaniu rozruchu stacji odgazowania wody kotłowej i urządzeń gospodarki wodnej oraz po odbiorze instalacji elektrycznej i AKPiA stacji odgazowania wody kotłowej przez Zamawiającego - do dnia r. 2. Dokumentem stwierdzającym należyte wykonanie powierzonych Wykonawcy prac, będzie podpisany przez strony niniejszej umowy protokół odbioru częściowego (po wykonaniu zakresu prac o którym mowa w 4 ust. 1 lit. al oraz lit. bl) i końcowego (po wykonaniu całości przedmiotu umowy). 3. Odbiór przedmiotu umowy uważa się za dokonany, gdy protokół odbioru końcowego, potwierdzający wykonanie rozruchu i odbiór instalacji elektrycznej i AKPiA przez Zamawiającego, o którym mowa w 4 ust.1 lit. ci, stwierdza niewadliwe wykonanie całości przedmiotu umowy. 4. Odbiór wykonanych prac stanowiących przedmiot umowy nastąpi w ciągu 3 dni roboczych, licząc od daty przekazanego Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia ich do odbioru. 5. Protokoły określone w ust. 2 stanowić będą podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury, o której mowa w 6 ust. 1. IV. Wynagrodzenie (wartość umowy) 1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie... zł. netto (słownie: złotych../100). 2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powiększone zostanie o podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązującej stawki. 3. Strony ustalają, iż wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie podlega zmianom w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie prace zmierzające do należytego wykonania niniejszej umowy, choćby nie zostały szczegółowo wymienione w umowie lub załącznikach do umowy. V. Warunki płatności 1. Wynagrodzenie określone w 5 zapłacone zostanie przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu (wpływu do Zamawiającego) prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, z zastrzeżeniem 4 ust. 5 i 6 ust Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze. 3. Jako datę zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, iż jest podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer NIP:. 5. Zamawiający oświadcza, iż jest podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer NIP: Ustala się, że wynagrodzenie określone w 5 ust. 1 umowy zapłacone zostanie w trzech ratach: 5 6 a) pierwsza rata w wysokości zł netto (słownie: złotych..1100), co stanowi 20 % wartości netto umowy, określonej w 5 ust. 1, płatna po wykonaniu zakresu prac określonego w 4 ust. 1 lit. al oraz pozytywnym odbiorze potwierdzonym protokołem odbioru częściowego, na podstawie faktury wystawionej w oparciu o podpisany przez strony protokół odbioru częściowego (zgodnie z 4 ust. 2 i 3 umowy), b) druga rata w wysokości zł netto (słownie: złotych..1100), co stanowi 70 % wartości netto umowy, określonej w 5 ust. 1, płatna po wykonaniu zakresu prac określonego w 4 ust. 1 lit. bl oraz pozytywnym odbiorze potwierdzonym protokołem odbioru częściowego, na podstawie faktury wystawionej w oparciu o podpisany przez strony protokół odbioru częściowego (zgodnie z 4 ust. 2 i 3 umowy), c) trzecia rata w wysokości zł. netto (słownie: złotych..1100), co stanowi 10 % wartości netto umowy, określonej w 5 ust. 1, płatna po wykonaniu pozostałej części przedmiotu umowy, na podstawie faktury wystawionej w oparciu o podpisany przez strony protokół odbioru końcowego (zgodnie z 4 ust. 2 i 3 umowy). Strony ustalają, iż wierzytelności wynikające z umowy, a przysługujące Wykonawcy względem Zamawiającego, w tym w szczególności wierzytelności z tytułu wynagrodzenia należnego Wykonawcy, nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego. Powyższy zapis dotyczy również przypadku wstąpienia osoby trzeciej w prawa wierzyciela (Wykonawcy) pod jakimkolwiek tytułem, w szczególności przystąpienia do długu. 7

4 VI. Gwarancja i rękojmia 8 do SIWZ 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu: a) 36 miesięcznej gwarancji jakości oraz rękojmi za wady przedmiotu umowy (prawidłowe wykonanie prac i dostawa urządzeń stanowiących przedmiot niniejszej umowy). 2. Termin gwarancji i rękojmi określony w ust. 1 liczony jest od daty sporządzenia protokołu końcowego, o którym mowa w 4 ust. 2 i Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, za wady przedmiotu umowy powstałe po odbiorze końcowym i zgłoszone w terminie oznaczonym w ust. 1, jeżeli przyczyna ich powstania leży po stronie Wykonawcy, albo użytych materiałów i urządzeń, a których to wad nie stwierdzono przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt, w terminie: a) 48 godzin od pisemnego powiadomienia przystąpić do usuwania wad przedmiotu objętego gwarancją, wskazanych przez Zamawiającego, b) pięciu dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia, usunąć wszelkie wady wskazane przez Zamawiającego. 5. W przypadku stwierdzenia wad w trakcie odbioru końcowego prac Zamawiający ma prawo według swojego uznania: a) żądać usunięcia wad w terminie trzech dni od daty stwierdzenia wad, lub b) obniżyć wynagrodzenie należne Wykonawcy', Odpowiedniodo utraconej wartości technicznej przedmiotu umowy. 6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 7. Wykonawca zapewni dla prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy, w okresie 3 lat od terminu upływu gwarancji, dostępność niezbędnych części zapasowych i zamiennych (lub ich odpowiedników). VII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 9 1. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy złoży Zamawiającemu, w formie określonej poniżej, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, służące pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego, opiewające na wartość... zł (słownie:,,,,,,. złote../100) stanowiącą 10 % (dziesięć procent) przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia brutto, określonego w 5 umowy. Formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi,,,,,. 2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej Wykonawca wpłaca wymienioną w ust. 1 kwotę przelewem na rachunek Zamawiającego nr Dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik nr 3 i jest integralną częścią niniejszej umowy oraz zostanie dostarczony Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy, na jedną z tych, o których mowa wart. 148 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust.1 zostanie zwrócone Wykonawcy / wygaśnie w następujący sposób: a) 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy / wygaśnie w ciągu 30 dni po wykonaniu przedmiotu umowy i podpisaniu obustronnym protokołu odbioru końcowego (zgodnie z 4 umowy), b) 30% pozostałego zabezpieczenia, o którym mowa w ust.1, zostanie zwrócone Wykonawcy / wygaśnie w terminie 15 dni po upływie terminu gwarancji określonego w 8 ust. 2 umowy, wykonaniu obowiązków zgodnie z 8 ust. 4 umowy. VIII.Kary umowne Niezależnie od zabezpieczenia należytego wykonania umowy, strony ustalają poniżej opisaną odpowiedzialność: 1. W przypadku niewykonywania przedmiotu umowy w terminie określonym w 4 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0.2 % wartości wynagrodzenia netto określonego w 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy. 2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia netto określonego w 5 ust.1. 10

5 do SIWZ 3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia netto określonego w 5 ust Kazda ze stron, niezaleznie od zastrzezonych kar umownych, moze dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. IX. Podstawowe obowiązki stron 1. Wykonawca zobowiązuje się do: 11 a) przestrzegania przepisów BHP i zabezpieczenia przeciwpozarowego obowiązujących u Zamawiającego, b) współdziałania i zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez siebie pracownikom, c) uporządkowania terenu prac po wykonaniu przedmiotu umowy. 2. Z chwilą przejęcia przez Wykonawcę terenu, w obrębie którego ma być wykonany przedmiot umowy, Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie, w tym wobec osób trzecich. 3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe zorganizowanie placu budowy, prowadzenie i koordynowanie robót oraz za swoich pracowników wykonujących przedmiot umowy. 4. W przypadku nienalezytego wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo powierzenia na koszt Wykonawcy wykonania całości lub części przedmiotu umowy, osobie trzeciej, bez pisemnej zgody Wykonawcy. Uprawnienie, określone w zdaniu poprzednim, nie wyłącza mozliwości odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 5. Zabrania się Wykonawcy, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy bez prawa do odszkodowania dla Wykonawcy jednak z obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej, której mowa w 10 ust. 2 umowy, zatrudniania w jakiejkolwiek formie pracowników Zamawiającego do wykonywania czynności związanych z realizacją umowy. W takim przypadku Zamawiający moze skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w terminie jednego miesiąca od dowiedzenia się o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia od umowy. 6. Wykonawca oświadcza, ze zapoznał się z obowiązującą w Nadwiślańskiej Spółce Energetycznej Sp. z 0.0. Polityką Jakości, Środowiskową i BHP, o której informacje znajdują na stronie internetowej oraz z Zasadami dla DostawcówlWykonawców wykonujących prace/usługi na terenie Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej sp. z 0.0. stanowiącymi załącznik nr 4 do umowy, zobowiązuje się do ich przestrzegania i stosowania w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Potwierdzeniem tego jest podpisane oświadczenie w załączniku nr 3. X. Prawa autorskie W ramach wynagrodzenia określonego w 5 ust.1 niniejszej umowy, Wykonawca, z chwilą zapłaty raty tego wynagrodzenia, określonej w 6 ust. 6 lit. al, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji technicznej, o której mowa w 1 ust. 1 lit. a) niniejszej umowy, w pełnym zakresie wykorzystywania przez Zamawiającego tej dokumentacji, w związku z wykonaniem umowy oraz korzystaniem z urządzeń wykonanych w oparciu o niniejszą umowę, a w szczególności: a) Zamawiający ma prawo do utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji technicznej poprzez jego kopiowanie oraz przechowywanie na dowolnych nośnikach elektronicznych, b) Zamawiający ma prawo zezwolić na korzystanie z dokumentacji technicznej w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego działania przedmiotu umowy, opisanego w 1 ust. 1, oraz gdy wystąpi taka potrzeba, prawo do dokonania koniecznych zmian (modyfikacji) i prawo do opracowania na podstawie dokumentacji technicznej innej dokumentacji niezbędnej dla zapewnienia prawidłowego działania przedmiotu umowy. c) Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy w zakresie jego wykorzystania do jednorazowej realizacji inwestycji opisanej w 1 umowy. 2. Wykonawca przenosi ponadto na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do projektu o którym mowa w ust. 1. XI. Rozstrzyganie sporów 13 Ewentualne spory na tle wykonania niniejszej umowy, Strony będą w pierwszej kolejności rozwiązywać polubownie. W przypadku braku mozliwości zażegnania sporu, sprawy będzie rozstrzygał właściwy sąd powszechny.

6 XII. Postanowienia końcowe 14 Osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy są: Ze strony Zamawiającego. a) Grzegorz Sołtysik - Kierownik Działu Inwestycji i Remontów, tel , b) Jan Krasucki - Kierownik Zakładu Ciepłowniczego Janina, tel Ze strony Wykonawcy. a). b), do SIWZ 1. Wykonawca oświadcza, że: 15 a) posiada uprawnienia do wykonywania czynności i prac wchodzących w zakres przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy, w wymiarze oraz uprawnieniach i kwalifikacjach nie niższych niż określone w SIWZ do. c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu umowy, d) posiada polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie niższą niż wartość umowy, przez cały okres obowiązywania umowy, oraz przedłoży do wglądu, na wniosek Zamawiającego, oryginał tej polisy oraz ogólne warunki tego ubezpieczenia lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę tych ogólnych warunków ubezpieczenia, (kopia polisy lub dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie stanowi załącznik nr 5 do umowy), e) ubezpieczeniu podlega w szczególności Odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, f) najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu aktualnej polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie, o którym mowa w pkt d/ i et, g) w przypadku upływu okresu ubezpieczenia w trakcie trwania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, najpóźniej 7 dni przed upływem okresu ubezpieczenia, nowej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie o którym mowa w pkt d/ i et. h) naruszenie obowiązku określonego w punkcie pod literą g/ uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca; przepisy 10 pkt 2 i 4 stosuje się; prawo do odstąpienia może być wykonane w terminie 14 dni od dnia upływu okresu ubezpieczenia. 2. Wszystkie zmiany niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez Strony umowy. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową Strony stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 4. Wszelkie załączniki do niniejszej umowy stanowią integralną cześć umowy. 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Integralnymi częściami umowy są: 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PN P 21/ Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:

7 Załącznik nr 1 do umowy nr: 1/MSOWKlZC-3/07/2015 do SIWZ WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU UMOWY ( 1 ust. 2 umowy) 1. Przedmiotem umowy jest wykonanie na rzecz Zamawiającego modernizacji instalacji elektrycznej i Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki (AKPiA) stacji odgazowania wody kotłowej zabudowanej w Zakładzie Ciepłowniczym Janina w Libiążu, polegającej na: a) opracowaniu i dostarczeniu Zamawiającemu w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej, dokumentacji technicznej - wykonania modernizacji instalacji elektrycznej i AKPiA stacji odgazowania wody kotłowej i urządzeń gospodarki wodnej (Wykonawca przed przekazaniem uzgodni dokumentację techniczną z Zamawiającym), b) dostawie i montażu materiałów oraz urządzeń na podstawie opracowanej dokumentacji wykonania modernizacji instalacji elektrycznej i AKPiA stacji odgazowania wody kotłowej i urządzeń gospodarki wodnej, c) przeniesieniu wszystkich istniejących pomiarów i sterowania pomp do nowo projektowanej szafy AKPiA SAP, d) przeprowadzeniu rozruchu i ruchu próbnego stacji odgazowania i urządzeń gospodarki wodnej, po wykonanej modernizacji instalacji elektrycznej i AKPiA stacji odgazowania wody kotłowej i urządzeń gospodarki wodnej przy udziale pracowników Zamawiającego. Schemat technologiczny stacji odgazowania wody kotłowej i urządzeń gospodarki wodnej zawiera załacznik nr 2 do umowy. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Demontaż wszystkich urządzeń i aparatury kontrolno- pomiarowej, szafy AKPiA urządzeń gospodarki wodnej oraz szafy SAP; 2) Demontaż kabli sterowniczych od wszystkich urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej, szafy AKPiA urządzeń gospodarki wodnej oraz szafy sterowniczej SAP; 3) Prefabrykację, dostawę i montaż nowej szafy AKPiA (montaż w miejscu istniejącej szafy AKPiA gospodarki wodnej), w której skład powinny wchodzić: a) sterownik i panel operatorski, b) przeniesione z szafy AKPiA SAP istniejące pomiary i sterowanie pompowni, tj.: pompy obiegowe, (P01, P02, P03, P04, POS), pompa zasilająca kocioł parowy, pompy recyrkulacji, (PRC1, PRC2) c) pomiary i sterowanie stacji odgazowania, d) przeliczniki ciepła, tj.: pomiar sieć ciepłownicza "Osiedle", pomiar sieć ciepłownicza "Łaźnia Górnicza", pomiar sieć ciepłownicza "Nagrzewnice szybowe", pomiar sieć ciepłownicza "Stacja ratownicza", pomiar sieć ciepłownicza "Sortowania", pomiar sieć ciepłownicza "Kompleks", pomiar wymiennik para/woda WGS1, pomiar wymiennik para/woda WGS2, pomiar układ zmieszania zimnego, pomiar zużycia energii na potrzeby własne CO, CWU w kotłowni, pomiar zużycia energii na przygotowanie nośnika (odgazowanie wody), pomiar energii z kotła parowego, e) pozostałe pomiary opisane w poniższej tabeli nr 1; 4) Dostawę, montaż aparatury kontrolno pomiarowej zgodnie z dokumentacją; S) Dostawę, montaż kabli sterowniczych dla aparatury kontrolno-pomiarowej; 6) Dostawę, montaż nowych tras kablowych dla kabli siłowych i sterowniczych; 7) Dostawę, montaż kabli siłowych dla wszystkich napędów i urządzeń; 8) Dostawę, montaż trasy kablowej i kabla zasilającego rozdziel nicę AKPiA (zasilanie wykonać z szafy siłowej pompowni lub rozdzielni głównej O,4kV - po uprzednim uzgodnieniu miejsca podłączenia z zamawiającym); 9) Wykonanie oprogramowania sterownika i panelu sterowniczego zgodnie z opracowanym algorytmem

8 działania pracy pomp i stacji odgazowania; 10) Wykonanie systemu wizualizacji dla stacji odgazowania i sterowania pomp; 11) Pomiary elektryczne, (pomiary izolacji i ochrony przeciwporażeniowej); do SIWZ 12) Inne prace nie wymienione w opisie niezbędne do uruchomienia instalacji odgazowania sterowania pompami. 3. Wytyczne do opracowania dokumentacji technicznej ( 1 ust. 1 lit. al umowy): tabela 1- Wytyczne do opracowania dokumentacii technicznei L.p. Opis Producent/wymagania Uwagi 1. Ciśnienie wody do sieci I 2. Ciśnienie wody do sieci II 3. Temperatura zewnętrzna 4. Temperatura wody zasilającej sieć 5. Ciśnienie wody przed pompami PO 6. Temperatura wody powrotnej 7. Temperatura w zbiorniku odgazowywacza 8. Ciśnienie w kolumnie odgazowywacza 9. Temperatura za wymiennikiem 10. APLlSENS Przetwornik ciśnienia 0...1,6 MPa, ma APLlSENS Przetwornik ciśnienia 0...1,6 MPa, ma Termoaparatura Zakres st. C, ma Termoaparatura Zakres st. C, ma APLlSENS Przetwornik ciśnienia 0...1,0 MPa, ma TermQaparatura Zakres st. C Termoaparatura Zakres st. C, ma APLlSENS Przetwornik ciśnienia O kpa, ma Termoaparatura Zakres st. C, ma Ciśnienie wody za pompami APLlSENS uzupełniającymi Przetwornik ciśnienia o...1,6 MPa, ma 11. Ciśnienie wody za pompą cyrkulacyjną APLlSENS Przetwornik ciśnienia O... 1,6 MPa, ma APLlSENS 12. Poziom wody w zbiorniku Przetwornik różnicy ciśnień APR2000 O kpa, ma Ciśnienie wody za pompą zasilającą kocioł APLlSENS parowy Przetwornik ciśnienia O...2,5 MPa, ma Położenie siłownika regulacji poziomu w Nadajnik położenia siłownika zbiorniku ZZ ma Położenie siłownika regulacji temperatury Nadajnik położenia siłownika w zbiorniku ZZ ma 16. Częstotliwość pompy uzupełniającej nr Częstotliwość pompy uzupełniającej nr Częstotliwość pompy obiegowej P Częstotliwość pompy obiegowej P Częstotliwość pompy obiegowej P Częstotliwość pompy obiegowej P Częstotliwość pompy obiegowej P05 częstotl iwości 23. Częstotliwość pompy zasilającej kocioł parowy 24. Częstotliwość pompy PRC 1

9 25. Częstotliwość pompy PRC do SIWZ Licznik ciepła Multical 602 ze wzmacniaczem sygnałów wzmacniacz sygnału, pomiar sieć ciepłownicza "Osiedle" Moduł MODBUS RTU zasilacz Licznik ciepła Multical 602 ze wzmacniaczem sygnałów wzmacniacz sygnału, pomiar sieć ciepłownicza "Sortownia" Moduł MODBUS RTU zasilacz Licznik ciepła 28. pomiar sieć ciepłownicza "Nagrzewnice szybowe" 29. Multical 602 ze wzmacniaczem sygnałów wzmacniacz sygnału, Moduł MODBUS RTU zasilacz Licznik ciepła Multical 602 ze wzmacniaczem sygnałów wzmacniacz sygnału, pomiar sieć ciepłownicza "Kompleks" Moduł MODBUS RTU zasilacz Licznik ciepła 30. pomiar sieć ciepłownicza "Stacja ratownicza" Multical 602 ze wzmacniaczem sygnałów wzmacniacz sygnału, Moduł MODBUS RTU zasilacz Licznik ciepła Multical 602 ze wzmacniaczem sygnałów wzmacniacz sygnału, pomiar sieć ciepłownicza "Sortownia" Moduł MODBUS RTU zasilacz istniejący licznik, Licznik ciepła Multical 602 ze wzmacniaczem sygnałów moduł, wzmacniacz wymiennik para/woda WGS1 Moduł MODBUS RTU sygnału, zasilacz Zasilacz 230 VAC istniejący licznik, Licznik ciepła Multical 602 ze wzmacniaczem sygnałów moduł, wzmacniacz wymiennik para/woda WGS2 Moduł MODBUS RTU sygnału, zasilacz Zasilacz 230 VAC Licznik ciepła Multical 602 ze wzmacniaczem sygnałów wzmacniacz sygnału, układ zmieszania zimnego Moduł MODBUS RTU zasilacz istniejący licznik, Licznik ciepła Multical 602 ze wzmacniaczem sygnałów moduł, wzmacniacz co, cwu potrzeby własne kotłowni Moduł MODBUS RTU sygnału, zasilacz Zasilacz 230 VAC Licznik ciepła 36. przygotowanie nośnika (odgazowanie wody) 37. Pomiar energii z kotła parowego 38. Sterownik 39. Panel operatorski Multical 602 ze wzmacniaczem sygnałów wzmacniacz sygnału, Moduł MODBUS RTU zasilacz Wykorzystujemy istniejącą kryzę Przelicznik typu RMS621 prod. Endres Przelicznik z Hauser, w przypadku pary przegrzanej przetwornikami i wymagany dodatkowo przetwornik czujnikami temperatury ciśnienia np. PC28 prod. Aplisens oraz dwie temperatury - czujniki PT100 Simens Sterownik w wersji standard S7-300 Procesor S PN/DP Karta MMC 2MB Simens Panel operatorski 12" zasilanie 24VDC Zaleca się wykonać system wizualizacji dla instalacji odgazowania wprowadzając 40. System nadrzędny wszystkie pomiary oraz wykonać "stacyjki wykonuje sterowania" dla sterowania pomp do nowo projektowanego systemu nadrzędnego

10 41. Układy sterowania kotłowni Istniejące układy sterowania pomp: obiegowych, recyrkulacji, uzupełnienia, zasilającymi kocioł parowy należy przenieść do szafy instalacji odgazowania wykonuje do SIWZ 42. Szafy, rozdzielnice Szafa sterowania firmy Rittal Użyte w opisie przedmiotu umowy: znaki towarowe, patenty pochodzenie, dane producenta, dostawcy, należy rozumieć jako wzorzec jakościowy. Określenie elementu przedmiotu umowy, poprzez wskazanie nazwy producenta, typu urządzenia, sprzętu lub materiałów, ma wyłącznie na celu doprecyzowanie elementów przedmiotu umowy. Zamawiający informuje, że podane propozycje materiałów i urządzeń mają na celu wyłącznie określenie standardu wykonania lub przyjętego rozwiązania i mogą być zastąpione rozwiązaniami równoważnymi nie powodującymi zmiany ilości i jakości wyspecyfikowanych urządzeń i materiałów. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania równoważne będą posiadały parametry techniczne i użytkowe nie gorsze niż te, które są określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, ale na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Materiały oraz wskazane urządzenia, zostały zaproponowane dla ujednolicenia układu automatyki w Zakładzie Ciepłowniczym Janina. 4. Pozostałe wymagania oraz informacje o przedmiocie umowy. Opis sterowania stacji odgazowania wody (schemat technologiczny - załącznik nr 2 do umowy): 1) Dopływ czynnika grzewczego (zasilającego) do kolumny odgazowywacza, będzie regulowany poprzez zawory regulacyjne z siłownikami bezpośredniego działania. Zawory zabudowane na rurociągu doprowadzającym parę lub wodę gorącą, będą sterowane sygnałem ciśnienia panującym w odgazowywaczu. 2) Strumień wody zmiękczonej dopływającej do kolumny odgazowywacza, regulowany będzie za pomocą zaworu regulacyjnego z siłownikiem 230V- (poz. 3 schematu technologicznego), zabudowanym na rurociągu ze stacji uzdatniania (woda 15 oc). Natężenie przepływu wody do odgazowania, uzależnione będzie od poziomu wody w zbiorniku pod kolumną odgazowywacza, gdzie maksymalny poziom wody powoduje zamknięcie zaworu, a poziom minimalny powoduje maksymalne otwarcie zaworu. Sygnał sterujący będzie pochodził z sondy zabudowanej na zbiorniku (poz. 4 schematu technologicznego). 3) Temperatura wody dopływającej do kolumny odgazowywacza na poziomie o C, utrzymywana będzie poprzez podgrzew na wymienniku JAD, za pomocą regulacji strumienia wody grzewczej (120 OC) zaworem regulacyjnym z siłownikiem 230V- (poz. 1 schematu technologicznego). Ustawienie zaworu sterowane będzie w zależności od temperatury zmierzonej czujnikiem temperatury na rurociągu podgrzanej wody uzdatnionej (poz. 2 schematu technologicznego). 4) Pompa zasilająca kocioł parowy, powinna być sterowana w zależności od poziomu wody w walczaku kotła. 5) Pompy uzupełniające zład (poz. 8 i 9 schematu technologicznego), pracujące zamiennie, powinny być uruchamiane i wyłączane w zależności od ciśnienia w rurociągu powrotnym sieci ciepłowniczej (poz. 10 schematu technologicznego). 6) W przypadku braku dopływu wody do uzdatniania i braku poboru wody ze zbiornika do uzupełniania sieci lub zasilania kotła parowego, powinna się uruchomić pompa recyrkulacyjna (poz. 5 schematu technologicznego). 7) Do skrzynki sterującej (poz. 11 schematu technologicznego) powinna być doprowadzona temperatura wody w zbiorniku zasilającym (poz. 6 schematu technologicznego) i ciśnienie panujące w odgazowywaczu (poz. 7 schematu technologicznego). WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:

11 .!l., E co >: 'c,. >- c:: 'iij c:,g c: c: co ' '!f U) co co g: "5 c: "5 N ' U) -'" -'" >- 'c: >- f '!f,21:' c:., c: E 'S;:: >-.i1 '",i. c 'ro N c: U >- <C i!: >-., c: '" '".!li '" '8..., "5 :::s :::s >- -2' 'O 'C:; c: N -'".i1.b ł 11 -al,. E E -'" c:.a -'" -'" 'o 'o 'o j j o o 'E,91 'E,. "* "E '",.,.,. E c: E O>,2 E E :.8 '8 15 il., 'C j '" fe '" 8. '" '" '8.o 8. N N N E, ': _.sz. ŚL ': ': JZ. tz ij> i «CO<..)OWu..<!) S.,.- ł v o W Io\..., Fł,!il i ili.9/' :; ( 1[:ę:J1 I<l[:ę:J1 OSNO 't: 3 u.. \ :>.W:eueMOzefipo epó", I S9NO l OSNO >- "" -- i l 1 1 o : : : : : : - - I ) :>.06 :lesu9puo I I < L._

12 Załącznik nr 4 do umowy nr: 1/MSOWKlZC-3/07/2015 do SIWZ Wymagania w zakresie bhp, ppoż. i ochrony środowiska Dostawcę/Wykonawcę wykonującego prace/usługi na terenie Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej sp. z 0.0. (Zleceniodawcy) zobowiązuje się do: a) realizacji wymagań środowiskowych i bezpieczeństwa pracy wynikających z umowy/zlecenia, b) realizacji polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej sp. z 0.0. podczas wykonywania umowy/zlecenia, c) realizacji poniżej wymienionych zaleceń. W zakresie ochrony środowiska do stosowania i przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów i procedur, a w szczególności: a) ochrony gleby i powierzchni ziemi przez niedopuszczenie do zanieczyszczeń szkodliwymi substancjami np. olejami, smarami, farbami, produktami zawierającymi substancje trujące, b) składowania materiałów przewidzianych do wykonania robót w miejscach uzgodnionych ze Zleceniodawcą w sposób zapewniający ochronę środowiska, c) zbierania, magazynowania, transportu i utylizacji materiałów zbędnych i odpadów, nieprzydatnych do dalszego prowadzenia robót zgodnie z Ustawą o odpadach oraz zgodnie z warunkami umowy lub zlecenia, d) oszczędnego korzystania z wody, e) odprowadzania ścieków poprodukcyjnych do urządzeń kanalizacyjnych zakładu tylko po uzgodnieniu z Kierownikiem Zakładu Ciepłowniczego, f) nie wprowadzania do kanalizacji zakładu substancji szkgdliwych i trujących lub wylewania ich na terenie zakładu, g) utrzymywania czystości i porządku na terenie lub obiekcie, gdzie wykonywane są prace, h) informowania Zleceniodawcy o aspektach środowiskowych występujących podczas wykonywanych usług/pracach, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przekraczających wymagania przepisów, i) omówienia ze Zleceniodawcą sposobu alarmowania, postępowania i działań mających na celu ograniczenie skutków w przypadku zaistnienia incydentu środowiskowegol, j) niezwłocznego informowania Zleceniodawcy o zaistnieniu incydentów środowiskowych podczas prowadzenia prac, realizacji usługi. W zakresie ppoż., bezpieczeństwa i higieny pracy do przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów i procedur, a w szczególności: a) dokonania identyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa pracy związanych z wykonywaną pracą, b) przestrzegania obowiązujących przepisów z bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, cj wprowadzenia przed rozpoczęciem prac uzgodnionych metod komunikowania się i współpracy ze Zleceniodawcą, dotyczących zagrożeń oraz związanych z nimi środków zapobiegawczych i ochronnych, d) zobowiązania Dostawcy/Wykonawcy do rejestrowania wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych podczas wykonywania prac na rzecz Zleceniodawcy, ej zobowiązania Dostawcy/Wykonawcy do zapoznania własnych pracowników ze zidentyfikowanymi zagrożeniami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do obowiązku stosowania zabezpieczeń i środków ochrony indywidualnej, f) obowiązku odbycia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej przeprowadzonego przez wyznaczonego pracownika Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej sp. z 0.0., g) zobowiązania Dostawcy/Wykonawcy do realizacji zaleceń pracowników służby bhp i dozoru Zleceniodawcy podczas wykonywania prac oraz przestrzegania obowiązujących w tym temacie procedur Zleceniodawcy, jeżeli zostaną Wykonawcy doręczone. Oświadczenie Oświadczam, że zapoznałem się z treścią powyższego załącznika a także, że działalność moja, mojej firmy i podwykonawców prowadzana jest zgodnie z obowiązującym prawem i w oparciu o posiadane pozwolenia i decyzje. Zobowiązuję się w imieniu swoim, swojej firmy, moich podwykonawców do postępowania zgodnie z wymaganiami niniejszego dokumentu i wszystkimi przepisami prawnymi w zakresie prowadzonych prac. Przedmiot zlecenia/umowy: Modernizacji instalacji elektrycznej i AKPiA stacji odgazowania wody kotłowej Nazwa Dostawcy/Wykonawcy: Miejscowość, data Podpis i pieczęć 1 Incydent środowiskowy - niespodziewane (nieplanowane) oddziaływanie na środowisko (w postaci: emisji, odpadów stałych, innego zanieczyszczenia (np. hałas)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Nazwa przedmiotu zamówienia:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Nazwa przedmiotu zamówienia: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Nazwa przedmiotu zamówienia: " II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego,, Modernizacji instalacji

Bardziej szczegółowo

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim.

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim. UMOWA Nr o wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu... w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Sądem Rejonowym ul.sądowa 2 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowanym przez Henryka Chowańskiego Kierownika

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Umowa na roboty budowlane

Umowa na roboty budowlane 1 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa na roboty budowlane W dniu r. w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Sokoła 13, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy:

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Umowa zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawą w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, w imieniu, której działają: Zastępca Prezydenta

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w dniu... r. w..., pomiędzy: 1.... z siedzibą w... przy ul...., numer KRS... zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: oraz 2.... z siedzibą w... przy ul...., numer

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ

Załącznik nr 4b do SIWZ Załącznik nr 4b do SIWZ (Wzór) UMOWA NR WSS/.../2013/ZZP/... poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie robót budowlanych

UMOWA o wykonanie robót budowlanych UMOWA o wykonanie robót budowlanych Projekt Zawarta w dniu... 2006 roku pomiędzy Gminą Chełmiec z siedzibą 33-395 Chełmiec ul. Papieska 2, zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013 WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II zawarta w dniu 2013 r. w Łomiankach pomiędzy: Gminą Łomianki z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki,

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ

Projekt Umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa nr 10/ZP/ZGO/2014 zawarta w Bielsku -Białej, w dniu.pomiędzy: Zakładem Gospodarki Odpadami S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Krakowskiej 315 d, 43-300

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy:

UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych Załącznik Nr 8 do SIWZ UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych W dniu roku w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3 pomiędzy Zarządem Powiatu Mińskiego, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Listopad 2014 r. dzień podpisania umowy. 30 listopada 2014 r. 2

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Listopad 2014 r. dzień podpisania umowy. 30 listopada 2014 r. 2 Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ MISJI BRANŻOWEJ MECHANIZMY WSPARCIA ENERGETYKI ODNAWIALNEJ NA PRZYKŁADZIE HISZPANII W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. ŚWIĘTOKRZYSKO

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Umowa wzór. Zawarta w Piekarach Śląskich w dniu 2012 roku pomiędzy

Umowa wzór. Zawarta w Piekarach Śląskich w dniu 2012 roku pomiędzy Umowa wzór Zawarta w Piekarach Śląskich w dniu 2012 roku pomiędzy Załącznik nr 2 część A Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ"

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI UMOWĄ UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ" - WZÓR - zawarta w Opolu, dnia... pomiędzy Powiatem Opolskim, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../ri/ugb/2010

U M O W A nr.../ri/ugb/2010 U M O W A nr.../ri/ugb/2010 Gminą Biskupice zawarta w dniu...2010 r. w Tomaszkowicach pomiędzy: Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka, NIP 683-15-73-055 reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie:

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie: Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr../2012 WZÓR zawarta w dniu.. roku w Pasłęku, pomiędzy : Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, z siedzibą: 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A, NIP 578-30-62-154, REGON

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15

WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15 Zp 2130-48/15 Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15 w dniu 2015 r. w Lublinie pomiędzy: Skarbem Państwa - Sądem Apelacyjnym w Lublinie, mającym swoją siedzibę w Lublinie przy ul. Obrońców

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy:

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Umowa nr Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR DP/DI/

WZÓR UMOWY NR DP/DI/ Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY NR DP/DI/ /2013/K Zawarta w dniu w Bytomiu pomiędzy: Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, Zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu...

UMOWA NR... zawarta w dniu... UMOWA NR... zawarta w dniu... Wzór umowy Załącznik Nr 2 w rezultacie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy..., na podstawie art. 39. ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 10/2008

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 10/2008 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 10/2008 Zawarta w dniu... pomiędzy: Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej ul. Mickiewicza 10 58-250 Pieszyce reprezentowanym przez: 1. Dyrektora ZGM mgra inż. Mirosława Boguckiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR...

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 12 do siwz zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Przedszkolem nr 12 z siedzibą w Lublinie przy Placu Bychawskim 4, 20-406 Lublin, NIP: 712-23-82-495, REGON: 431030421, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści:

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr 2310/23/14 zawarta w dniu r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 526-00-13-054, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Tychach pomiędzy:

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Tychach pomiędzy: WZÓR UMOWY W dniu.. w Tychach pomiędzy: Tychy Miasto na prawach powiatu z siedzibą al. Niepodległości 49 w Tychach NIP: 646-00-13-450 REGON: 000166344 zwanym dalej: Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

U M O W A PROJEKT. a firmą. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

U M O W A PROJEKT. a firmą. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: PROJEKT U M O W A Zawarta w dniu.w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1. dr

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy zadanie nr 1 załącznik nr 12 do siwz UMOWA

Wzór umowy zadanie nr 1 załącznik nr 12 do siwz UMOWA Wzór umowy zadanie nr 1 załącznik nr 12 do siwz UMOWA zawarta w dniu... 2008 r. w Warszawie pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie ul. Krucza 38/42 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ UMOWA NR../ZT/2012. zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych

Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych Znak sprawy DKw 220/14/11 Załącznik nr 7 do SIWZ (projekt umowy) Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych W dniu... r. w Sieradzu pomiędzy Zakładem Karnym w Sieradzu, ul. Orzechowa 5 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez:

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez: WZÓR UMOWY W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: 32-650 Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez: 1. 2. a zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / Przedmiot umowy. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą oraz uruchomieniem u Zamawiającego

UMOWA Nr / Przedmiot umowy. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą oraz uruchomieniem u Zamawiającego Załącznik nr 5 UMOWA Nr /2016 zawarta w Radzyminie w dniu...2016r. pomiędzy: Centrum Medycznym im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w..

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w.. Załącznik Nr 10 do SIWZ Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE INSTALACJI SYSTEMU PRZECIWPOŻAROWEGO W PAWILONIE A I B DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH

WYKONANIE INSTALACJI SYSTEMU PRZECIWPOŻAROWEGO W PAWILONIE A I B DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH P R O J E K T ZAŁĄCZNIK NR 2 U M O W A N R D P S Z P 3 2 0 0 / 7 / 2 0 0 8 W SPRAWIE: WYKONANIE INSTALACJI SYSTEMU PRZECIWPOŻAROWEGO W PAWILONIE A I B DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH Zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA NR.. na wykonanie usługi. zawarta w dniu. r. w, między:., reprezentowaną przez:

PROJEKT UMOWA NR.. na wykonanie usługi. zawarta w dniu. r. w, między:., reprezentowaną przez: PROJEKT UMOWA NR.. na wykonanie usługi zawarta w dniu. r. w, między:., reprezentowaną przez:. zwaną dalej Zamawiającym a.... zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez. została zawarta umowa o następującej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

Umowa. następującej treści:

Umowa. następującej treści: Umowa Zawarta w Białymstoku w dniu... (zwana dalej Umową), pomiędzy: reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym a...... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą zwanymi dalej łącznie Stronami

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (wzór) Nr.../2006 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Dziennym Domem Pomocy Społecznej (Szczecin, ul. Łukaszewicza 6) reprezentowany przez kierownika

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski 1... 2...

U M O W A. Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski 1... 2... Załącznik Nr 5 do SIWZ U M O W A Zawarta w dniu...zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zapisami SIWZ i złożonej oferty, pomiędzy Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. UMOWY nr zawarta w dniu...w Stróżach

W Z Ó R. UMOWY nr zawarta w dniu...w Stróżach Załącznik nr 4 do SIWZ W Z Ó R UMOWY nr zawarta w dniu...w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, 33-331 Stróże 413 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000028676 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta / załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / 2016 o wykonanie robót budowlanych zawarta W dniu.. w Krakowie, pomiędzy : Spółdzielnią Mieszkaniową "Dom dla Młodych" w Krakowie, ul.turniejowa 65, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Cena brutto (PLN) 1. 2. 3. 4. 5.

Cena brutto (PLN) 1. 2. 3. 4. 5. P R O J E K T U M O W Y UMOWA nr zawarta w Poznaniu w dniu 2015 r. roku pomiędzy: Załącznik nr 5 Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu przy al. Niepodległości 10 reprezentowaną przez: Prorektora ds. Strategii

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r.

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r. Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta dnia. 2013 r. Umowa Nr... pomiędzy: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21 ; 01-864 Warszawa NIP 952 17 08 048

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenia nr. 201 r. Gminą Morawica Marcina Dziewięckiego ZAMAWIAJĄCYM .. WYKONAWCĄ 1 2

Umowa zlecenia nr.  201 r. Gminą Morawica Marcina Dziewięckiego ZAMAWIAJĄCYM .. WYKONAWCĄ 1 2 Umowa zlecenia nr. zawarta w dniu.201 r. w Morawicy pomiędzy : Gminą Morawica z siedzibą ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica, NIP: 657 263 06-04 reprezentowaną przez Marcina Dziewięckiego zastępcę wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ znak ZIB.341-3/09. WZÓR UMOWY Nr

Załącznik nr 2 do SIWZ znak ZIB.341-3/09. WZÓR UMOWY Nr WZÓR UMOWY Nr Załącznik nr 2 do SIWZ znak ZIB.341-3/09 W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: mgr Pawła

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa nr...

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa nr... Załącznik Nr 11 do SIWZ Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego Umowa nr... zawarta w dniu... w Borzęcinie pomiędzy Gmina Borzęcin reprezentowaną przez: 1. Pana mgr Janusza Kwaśniaka Wójta Gminy zwaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego,

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. WZÓR UMOWA zawarta w dniu marca 2015

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Załącznik nr 2 Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Wykaz osób z uprawnieniami wymaganymi przepisami, które będą wykonywać zamówienie oraz ich kwalifikacjami, oraz pozostali pracownicy

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: projekt umowy U M O W A zawarta w dniu. w Elblągu, pomiędzy Zarządem Komunikacji Miejskiej w Elblągu Spółka z o.o. ul. Browarna 90, 82-300 Elbląg, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy UMOWA NR.../NS/2015 Załącznik nr 3 Wzór umowy zawarta 2015 r. w Kraśniku w wyniku wyboru oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę materiałów sypkich na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

3.Szczegółowy zakres rzeczowy zawarty jest w dokumentacji technicznej rozbiórki.

3.Szczegółowy zakres rzeczowy zawarty jest w dokumentacji technicznej rozbiórki. Załącznik Nr 6 UMOWA nr... (wzór) W dniu...pomiędzy Gminą Klonowa, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa, NIP 827-22-34-443 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dariusz Perdek Wójt a... z

Bardziej szczegółowo

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r.

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. UMOWA na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. zawarta w dniu..-2013 r. pomiędzy Zastępcę Burmistrza Jarosława Kądzielę NIP. zwanego w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

Umowa. a... zwaną dalej Wykonawcą

Umowa. a... zwaną dalej Wykonawcą Umowa na wykonanie audytu energetycznego, dla celów realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Przeprowadzenie audytu energetycznego, który przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej oraz gazowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Umowa sprzedaży

PROJEKT Umowa sprzedaży PROJEKT Umowa sprzedaży NR z dnia roku W dniu w Olsztynie pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: a, NIP,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3 1 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3 W dniu.. r. w Ustce, pomiędzy : Usteckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Ustce ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Przedmiot umowy:

UMOWA. Przedmiot umowy: UMOWA Zawarta w dniu.. pomiędzy: TARGI KIELCE S. A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 - wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd w Kielcach pod numerem KRS 0000352242, zarząd

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo