Umowa nr 1/MSOWKlZC-3/07/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa nr 1/MSOWKlZC-3/07/2015"

Transkrypt

1 Umowa nr 1/MSOWKlZC-3/07/2015 Zalączntk nr 12 do S/wz PNP zawarta w Brzeszczach w dniu, pomiędzy: NADWiŚLAŃSKĄ SPÓŁKĄ ENERGETYCZNĄ SP. Z 0.0. z siedzibą w Brzeszczach, , ul. A. Mickiewicza 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS) posiadającą kapitał zakładowy w wysokości ,00 zł., NIP: , REGON: , reprezentowaną przez: 1..,. 2. zwaną dalej "Zamawiającym" a reprezentowaną przez: 1,, 2, zwaną dalej "Wykonawcą". o następującej treści: Do udzielenia zamówienia przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z dnia r. poz. 907), na podstawie art. 132 ust 1 pkt 3 i art. 133 ust. 1 cyt. ustawy, nie stosuje się. Umowę zawiera się z Wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie "Regulaminu Udzielania Zamówień" obowiązującego u Zamawiającego i SIWZ do. I. Przedmiot umowy 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca na podstawie niniejszej umowy zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego modernizacji instalacji elektrycznej i Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki (AKPiA) stacji odgazowania wody kotłowej zabudowanej w Zakładzie Ciepłowniczym Janina w Libiążu, polegającej na: 1 a) opracowaniu i dostarczeniu Zamawiającemu w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej, dokumentacji technicznej - wykonania modernizacji instalacji elektrycznej i AKPiA stacji odgazowania wody kotłowej i urządzeń gospodarki wodnej (Wykonawca przed przekazaniem uzgodni dokumentację techniczną z Zamawiającym), b) dostawie i montażu materiałów oraz urządzeń na podstawie opracowanej dokumentacji wykonania modernizacji instalacji elektrycznej i AKPiA stacji odgazowania wody kotłowej i urządzeń gospodarki wodnej, c) przeniesieniu wszystkich istniejących pomiarów i sterowania pomp do nowo projektowanej szafy AKPiA SAP, d) przeprowadzeniu rozruchu i ruchu próbnego stacji odgazowania i urządzeń gospodarki wodnej, po wykonanej modernizacji instalacji elektrycznej i AKPiA stacji odgazowania wody kotłowej i urządzeń gospodarki wodnej przy udziale pracowników Zamawiającego. 2. Dodatkowe wytyczne do opracowania dokumentacji technicznej, o której mowa w punkcie oznaczonym lit. a) i niniejszą umową, oraz szczegółowy opis zakresu prac, do wykonania których zobowiązany jest Wykonawca zawiera załącznik nr 1 do umowy. Schemat technologiczny stacji odgazowania wody kotłowej i urządzeń gospodarki wodnej zawiera załącznik nr 2 do umowy. 3. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym opracowaną dokumentację techniczną modernizacji instalacji elektrycznej i AKPiA stacji odgazowania wody kotłowej i urządzeń gospodarki wodnej w pełnym zakresie. Uzgodnienie z Zamawiającym powinno być dokonane w terminie 14 dni od przekazania Zamawiającemu do uzgodnienia dokumentacji technicznej. 4. Sposób wykonania prac nie może przeszkodzić ciągłości pracy zakładu Zamawiającego do czasu zrealizowania przedmiotu umowy. 5. Wykonawca przeprowadzi rozruch i ruch próbny zmodernizowanej instalacji elektrycznej i AKPiA stacji odgazowania wody kotłowej i urządzeń gospodarki wodnej. 6. Wykonawca, w zakresie obsługi, przeszkoli pracowników Zamawiającego.

2 do SIWZ 7. Wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji umowy, opracuje w formie pisemnej I uzgodni z Zamawiającym, harmonogram prowadzenia prac uwzględniający zakres i termin realizacji umowy. 1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: 2 a) dokumentację techniczną modernizacji instalacji elektrycznej i AKPiA stacji odgazowania wody kotłowej i urządzeń gospodarki wodnej - kompletny wielobranzowy projekt techniczny (a w przypadku zmian podczas montazu - projekt powykonawczy), opracowaną w wersji papierowej w 3 egz. i na nośniku elektronicznym w 1 egz., wraz z niezbędnymi uzgodnieniami z Zamawiającym, b) deklaracje zgodności z normą i świadectwa jakości dla dostarczonych materiałów i urządzeń, c) karty gwarancyjne i Dokumentacje Techniczno-Ruchową (DTR) w języku polskim, d) instrukcje obsługi zabudowanych urządzeń i sterowania stacją odgazowania wody kotłowej oraz urządzeniami gospodarki wodnej w języku polskim, e) kopie programu dla sterownika i panelu operatorskiego - na dowolnym nośniku, f) protokół odbioru instalacji elektrycznej i AKPiA stacji odgazowania wody kotłowej i urządzeń gospodarki wodnej przez Zamawiającego i protokół ze szkolenia pracowników obsługi, g) protokół z rozruchu instalacji elektrycznej i AKPiA stacji odgazowania wody kotłowej i urządzeń gospodarki wodnej, h) inne dokumenty wg obowiązujących przepisów. 2. Dostarczone maszyny i urządzenia powinny być fa.brycznie nowe, wyprodukowane w 2015 roku oraz posiadać oznaczenie CE i tabliczki znamionowe. II. Gospodarka odpadami i ochrona środowiska. 1. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów powstałych w wyniku wykonywania niniejszej umowy (art. 3 ust. 1 pkt 19 i 32 ustawy z dnia r. o odpadach, Dz. U ) z wyłączeniem odpadu zelazo i stal - złom stalowy i rury, którego wytwórcą i posiadaczem jest Zamawiający. 2. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do załadunku i wywiezienia z terenu wykonywania niniejszej umowy wszelkich odpadów, których jest wytwórcą i posiadaczem, powstałych w wyniku wykonywania niniejszej umowy lub pozostałych po jej wykonaniu, oraz przekazania ich uprawnionym podmiotom z zachowaniem obowiązujących wymogów z zakresu gospodarki odpadami, wynikających z ustawy z dnia r. o odpadach (Dz.U z późno zmianami). 3. Wykonawca przekaze, jako potwierdzenie prawidłowego postępowania z odpadami, kopie "kart przekazania" wszystkich wywiezionych z terenu wykonywania przedmiotu umowy odpadów o których mowa w 3 ust Niezaleznie od określonych w 3 ust. 1-3 obowiązków, Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. 5. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przetransportowania i złozenia w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu w obrębie wykonywania przedmiotu umowy, odpadu o kodzie zelazo i stal. Załadunkiem i wywiezieniem odpadu zelazo i stal zajmie się podmiot trzeci - na odrębne zlecenie Zamawiającego. 6. Zamawiający moze sprzedać Wykonawcy odpad o kodzie zelazo i stal, w przypadku gdy cena zaproponowana przez Wykonawcę będzie konkurencyjna do ceny rynkowej skupu złomu stosownej klasy i Wykonawca spełni wymogi z zakresu gospodarki odpadami wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów. Za odsprzedany złom Zamawiający wystawi Wykonawcy fakturę. Odsprzedaz odpadu zelazo i stal moze odbyć sie tylko pod warunkiem posiadania przez Wykonawce aktualnej decyzji zezwalajacej na gospodarowanie odpadem zelazo i stal. III. Termin realizacji 1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: 4 3 a) termin wykonania ruchu próbnego stacji odgazowania wody kotłowej, po wykonanej modernizacji instalacji elektrycznej i AKPiA stacji odgazowania wody kotłowej i urządzeń gospodarki wodnej przy udziale pracowników Zamawiającego - do dnia r. b) termin wykonania pełnego zakresu rzeczowego modernizacji instalacji elektrycznej i AKPiA stacji odgazowania wody kotłowej i urządzeń gospodarki wodnej, tj. zakończenia robót montazowych i przeprowadzenia prób funkcjonalnych urządzeń wraz ze stacją odgazowania wody kotłowej i urządzeń gospodarki wodnej - do dnia r.,

3 do SIWZ C) termin zakończenia przedmiotu zamówienia, po wykonaniu rozruchu stacji odgazowania wody kotłowej i urządzeń gospodarki wodnej oraz po odbiorze instalacji elektrycznej i AKPiA stacji odgazowania wody kotłowej przez Zamawiającego - do dnia r. 2. Dokumentem stwierdzającym należyte wykonanie powierzonych Wykonawcy prac, będzie podpisany przez strony niniejszej umowy protokół odbioru częściowego (po wykonaniu zakresu prac o którym mowa w 4 ust. 1 lit. al oraz lit. bl) i końcowego (po wykonaniu całości przedmiotu umowy). 3. Odbiór przedmiotu umowy uważa się za dokonany, gdy protokół odbioru końcowego, potwierdzający wykonanie rozruchu i odbiór instalacji elektrycznej i AKPiA przez Zamawiającego, o którym mowa w 4 ust.1 lit. ci, stwierdza niewadliwe wykonanie całości przedmiotu umowy. 4. Odbiór wykonanych prac stanowiących przedmiot umowy nastąpi w ciągu 3 dni roboczych, licząc od daty przekazanego Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia ich do odbioru. 5. Protokoły określone w ust. 2 stanowić będą podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury, o której mowa w 6 ust. 1. IV. Wynagrodzenie (wartość umowy) 1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie... zł. netto (słownie: złotych../100). 2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powiększone zostanie o podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązującej stawki. 3. Strony ustalają, iż wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie podlega zmianom w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie prace zmierzające do należytego wykonania niniejszej umowy, choćby nie zostały szczegółowo wymienione w umowie lub załącznikach do umowy. V. Warunki płatności 1. Wynagrodzenie określone w 5 zapłacone zostanie przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu (wpływu do Zamawiającego) prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, z zastrzeżeniem 4 ust. 5 i 6 ust Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze. 3. Jako datę zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, iż jest podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer NIP:. 5. Zamawiający oświadcza, iż jest podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer NIP: Ustala się, że wynagrodzenie określone w 5 ust. 1 umowy zapłacone zostanie w trzech ratach: 5 6 a) pierwsza rata w wysokości zł netto (słownie: złotych..1100), co stanowi 20 % wartości netto umowy, określonej w 5 ust. 1, płatna po wykonaniu zakresu prac określonego w 4 ust. 1 lit. al oraz pozytywnym odbiorze potwierdzonym protokołem odbioru częściowego, na podstawie faktury wystawionej w oparciu o podpisany przez strony protokół odbioru częściowego (zgodnie z 4 ust. 2 i 3 umowy), b) druga rata w wysokości zł netto (słownie: złotych..1100), co stanowi 70 % wartości netto umowy, określonej w 5 ust. 1, płatna po wykonaniu zakresu prac określonego w 4 ust. 1 lit. bl oraz pozytywnym odbiorze potwierdzonym protokołem odbioru częściowego, na podstawie faktury wystawionej w oparciu o podpisany przez strony protokół odbioru częściowego (zgodnie z 4 ust. 2 i 3 umowy), c) trzecia rata w wysokości zł. netto (słownie: złotych..1100), co stanowi 10 % wartości netto umowy, określonej w 5 ust. 1, płatna po wykonaniu pozostałej części przedmiotu umowy, na podstawie faktury wystawionej w oparciu o podpisany przez strony protokół odbioru końcowego (zgodnie z 4 ust. 2 i 3 umowy). Strony ustalają, iż wierzytelności wynikające z umowy, a przysługujące Wykonawcy względem Zamawiającego, w tym w szczególności wierzytelności z tytułu wynagrodzenia należnego Wykonawcy, nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego. Powyższy zapis dotyczy również przypadku wstąpienia osoby trzeciej w prawa wierzyciela (Wykonawcy) pod jakimkolwiek tytułem, w szczególności przystąpienia do długu. 7

4 VI. Gwarancja i rękojmia 8 do SIWZ 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu: a) 36 miesięcznej gwarancji jakości oraz rękojmi za wady przedmiotu umowy (prawidłowe wykonanie prac i dostawa urządzeń stanowiących przedmiot niniejszej umowy). 2. Termin gwarancji i rękojmi określony w ust. 1 liczony jest od daty sporządzenia protokołu końcowego, o którym mowa w 4 ust. 2 i Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, za wady przedmiotu umowy powstałe po odbiorze końcowym i zgłoszone w terminie oznaczonym w ust. 1, jeżeli przyczyna ich powstania leży po stronie Wykonawcy, albo użytych materiałów i urządzeń, a których to wad nie stwierdzono przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt, w terminie: a) 48 godzin od pisemnego powiadomienia przystąpić do usuwania wad przedmiotu objętego gwarancją, wskazanych przez Zamawiającego, b) pięciu dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia, usunąć wszelkie wady wskazane przez Zamawiającego. 5. W przypadku stwierdzenia wad w trakcie odbioru końcowego prac Zamawiający ma prawo według swojego uznania: a) żądać usunięcia wad w terminie trzech dni od daty stwierdzenia wad, lub b) obniżyć wynagrodzenie należne Wykonawcy', Odpowiedniodo utraconej wartości technicznej przedmiotu umowy. 6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 7. Wykonawca zapewni dla prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy, w okresie 3 lat od terminu upływu gwarancji, dostępność niezbędnych części zapasowych i zamiennych (lub ich odpowiedników). VII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 9 1. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy złoży Zamawiającemu, w formie określonej poniżej, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, służące pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego, opiewające na wartość... zł (słownie:,,,,,,. złote../100) stanowiącą 10 % (dziesięć procent) przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia brutto, określonego w 5 umowy. Formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi,,,,,. 2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej Wykonawca wpłaca wymienioną w ust. 1 kwotę przelewem na rachunek Zamawiającego nr Dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik nr 3 i jest integralną częścią niniejszej umowy oraz zostanie dostarczony Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy, na jedną z tych, o których mowa wart. 148 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust.1 zostanie zwrócone Wykonawcy / wygaśnie w następujący sposób: a) 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy / wygaśnie w ciągu 30 dni po wykonaniu przedmiotu umowy i podpisaniu obustronnym protokołu odbioru końcowego (zgodnie z 4 umowy), b) 30% pozostałego zabezpieczenia, o którym mowa w ust.1, zostanie zwrócone Wykonawcy / wygaśnie w terminie 15 dni po upływie terminu gwarancji określonego w 8 ust. 2 umowy, wykonaniu obowiązków zgodnie z 8 ust. 4 umowy. VIII.Kary umowne Niezależnie od zabezpieczenia należytego wykonania umowy, strony ustalają poniżej opisaną odpowiedzialność: 1. W przypadku niewykonywania przedmiotu umowy w terminie określonym w 4 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0.2 % wartości wynagrodzenia netto określonego w 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy. 2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia netto określonego w 5 ust.1. 10

5 do SIWZ 3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia netto określonego w 5 ust Kazda ze stron, niezaleznie od zastrzezonych kar umownych, moze dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. IX. Podstawowe obowiązki stron 1. Wykonawca zobowiązuje się do: 11 a) przestrzegania przepisów BHP i zabezpieczenia przeciwpozarowego obowiązujących u Zamawiającego, b) współdziałania i zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez siebie pracownikom, c) uporządkowania terenu prac po wykonaniu przedmiotu umowy. 2. Z chwilą przejęcia przez Wykonawcę terenu, w obrębie którego ma być wykonany przedmiot umowy, Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie, w tym wobec osób trzecich. 3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe zorganizowanie placu budowy, prowadzenie i koordynowanie robót oraz za swoich pracowników wykonujących przedmiot umowy. 4. W przypadku nienalezytego wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo powierzenia na koszt Wykonawcy wykonania całości lub części przedmiotu umowy, osobie trzeciej, bez pisemnej zgody Wykonawcy. Uprawnienie, określone w zdaniu poprzednim, nie wyłącza mozliwości odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 5. Zabrania się Wykonawcy, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy bez prawa do odszkodowania dla Wykonawcy jednak z obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej, której mowa w 10 ust. 2 umowy, zatrudniania w jakiejkolwiek formie pracowników Zamawiającego do wykonywania czynności związanych z realizacją umowy. W takim przypadku Zamawiający moze skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w terminie jednego miesiąca od dowiedzenia się o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia od umowy. 6. Wykonawca oświadcza, ze zapoznał się z obowiązującą w Nadwiślańskiej Spółce Energetycznej Sp. z 0.0. Polityką Jakości, Środowiskową i BHP, o której informacje znajdują na stronie internetowej oraz z Zasadami dla DostawcówlWykonawców wykonujących prace/usługi na terenie Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej sp. z 0.0. stanowiącymi załącznik nr 4 do umowy, zobowiązuje się do ich przestrzegania i stosowania w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Potwierdzeniem tego jest podpisane oświadczenie w załączniku nr 3. X. Prawa autorskie W ramach wynagrodzenia określonego w 5 ust.1 niniejszej umowy, Wykonawca, z chwilą zapłaty raty tego wynagrodzenia, określonej w 6 ust. 6 lit. al, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji technicznej, o której mowa w 1 ust. 1 lit. a) niniejszej umowy, w pełnym zakresie wykorzystywania przez Zamawiającego tej dokumentacji, w związku z wykonaniem umowy oraz korzystaniem z urządzeń wykonanych w oparciu o niniejszą umowę, a w szczególności: a) Zamawiający ma prawo do utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji technicznej poprzez jego kopiowanie oraz przechowywanie na dowolnych nośnikach elektronicznych, b) Zamawiający ma prawo zezwolić na korzystanie z dokumentacji technicznej w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego działania przedmiotu umowy, opisanego w 1 ust. 1, oraz gdy wystąpi taka potrzeba, prawo do dokonania koniecznych zmian (modyfikacji) i prawo do opracowania na podstawie dokumentacji technicznej innej dokumentacji niezbędnej dla zapewnienia prawidłowego działania przedmiotu umowy. c) Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy w zakresie jego wykorzystania do jednorazowej realizacji inwestycji opisanej w 1 umowy. 2. Wykonawca przenosi ponadto na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do projektu o którym mowa w ust. 1. XI. Rozstrzyganie sporów 13 Ewentualne spory na tle wykonania niniejszej umowy, Strony będą w pierwszej kolejności rozwiązywać polubownie. W przypadku braku mozliwości zażegnania sporu, sprawy będzie rozstrzygał właściwy sąd powszechny.

6 XII. Postanowienia końcowe 14 Osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy są: Ze strony Zamawiającego. a) Grzegorz Sołtysik - Kierownik Działu Inwestycji i Remontów, tel , b) Jan Krasucki - Kierownik Zakładu Ciepłowniczego Janina, tel Ze strony Wykonawcy. a). b), do SIWZ 1. Wykonawca oświadcza, że: 15 a) posiada uprawnienia do wykonywania czynności i prac wchodzących w zakres przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy, w wymiarze oraz uprawnieniach i kwalifikacjach nie niższych niż określone w SIWZ do. c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu umowy, d) posiada polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie niższą niż wartość umowy, przez cały okres obowiązywania umowy, oraz przedłoży do wglądu, na wniosek Zamawiającego, oryginał tej polisy oraz ogólne warunki tego ubezpieczenia lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę tych ogólnych warunków ubezpieczenia, (kopia polisy lub dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie stanowi załącznik nr 5 do umowy), e) ubezpieczeniu podlega w szczególności Odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, f) najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu aktualnej polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie, o którym mowa w pkt d/ i et, g) w przypadku upływu okresu ubezpieczenia w trakcie trwania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, najpóźniej 7 dni przed upływem okresu ubezpieczenia, nowej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie o którym mowa w pkt d/ i et. h) naruszenie obowiązku określonego w punkcie pod literą g/ uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca; przepisy 10 pkt 2 i 4 stosuje się; prawo do odstąpienia może być wykonane w terminie 14 dni od dnia upływu okresu ubezpieczenia. 2. Wszystkie zmiany niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez Strony umowy. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową Strony stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 4. Wszelkie załączniki do niniejszej umowy stanowią integralną cześć umowy. 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Integralnymi częściami umowy są: 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PN P 21/ Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:

7 Załącznik nr 1 do umowy nr: 1/MSOWKlZC-3/07/2015 do SIWZ WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU UMOWY ( 1 ust. 2 umowy) 1. Przedmiotem umowy jest wykonanie na rzecz Zamawiającego modernizacji instalacji elektrycznej i Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki (AKPiA) stacji odgazowania wody kotłowej zabudowanej w Zakładzie Ciepłowniczym Janina w Libiążu, polegającej na: a) opracowaniu i dostarczeniu Zamawiającemu w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej, dokumentacji technicznej - wykonania modernizacji instalacji elektrycznej i AKPiA stacji odgazowania wody kotłowej i urządzeń gospodarki wodnej (Wykonawca przed przekazaniem uzgodni dokumentację techniczną z Zamawiającym), b) dostawie i montażu materiałów oraz urządzeń na podstawie opracowanej dokumentacji wykonania modernizacji instalacji elektrycznej i AKPiA stacji odgazowania wody kotłowej i urządzeń gospodarki wodnej, c) przeniesieniu wszystkich istniejących pomiarów i sterowania pomp do nowo projektowanej szafy AKPiA SAP, d) przeprowadzeniu rozruchu i ruchu próbnego stacji odgazowania i urządzeń gospodarki wodnej, po wykonanej modernizacji instalacji elektrycznej i AKPiA stacji odgazowania wody kotłowej i urządzeń gospodarki wodnej przy udziale pracowników Zamawiającego. Schemat technologiczny stacji odgazowania wody kotłowej i urządzeń gospodarki wodnej zawiera załacznik nr 2 do umowy. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Demontaż wszystkich urządzeń i aparatury kontrolno- pomiarowej, szafy AKPiA urządzeń gospodarki wodnej oraz szafy SAP; 2) Demontaż kabli sterowniczych od wszystkich urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej, szafy AKPiA urządzeń gospodarki wodnej oraz szafy sterowniczej SAP; 3) Prefabrykację, dostawę i montaż nowej szafy AKPiA (montaż w miejscu istniejącej szafy AKPiA gospodarki wodnej), w której skład powinny wchodzić: a) sterownik i panel operatorski, b) przeniesione z szafy AKPiA SAP istniejące pomiary i sterowanie pompowni, tj.: pompy obiegowe, (P01, P02, P03, P04, POS), pompa zasilająca kocioł parowy, pompy recyrkulacji, (PRC1, PRC2) c) pomiary i sterowanie stacji odgazowania, d) przeliczniki ciepła, tj.: pomiar sieć ciepłownicza "Osiedle", pomiar sieć ciepłownicza "Łaźnia Górnicza", pomiar sieć ciepłownicza "Nagrzewnice szybowe", pomiar sieć ciepłownicza "Stacja ratownicza", pomiar sieć ciepłownicza "Sortowania", pomiar sieć ciepłownicza "Kompleks", pomiar wymiennik para/woda WGS1, pomiar wymiennik para/woda WGS2, pomiar układ zmieszania zimnego, pomiar zużycia energii na potrzeby własne CO, CWU w kotłowni, pomiar zużycia energii na przygotowanie nośnika (odgazowanie wody), pomiar energii z kotła parowego, e) pozostałe pomiary opisane w poniższej tabeli nr 1; 4) Dostawę, montaż aparatury kontrolno pomiarowej zgodnie z dokumentacją; S) Dostawę, montaż kabli sterowniczych dla aparatury kontrolno-pomiarowej; 6) Dostawę, montaż nowych tras kablowych dla kabli siłowych i sterowniczych; 7) Dostawę, montaż kabli siłowych dla wszystkich napędów i urządzeń; 8) Dostawę, montaż trasy kablowej i kabla zasilającego rozdziel nicę AKPiA (zasilanie wykonać z szafy siłowej pompowni lub rozdzielni głównej O,4kV - po uprzednim uzgodnieniu miejsca podłączenia z zamawiającym); 9) Wykonanie oprogramowania sterownika i panelu sterowniczego zgodnie z opracowanym algorytmem

8 działania pracy pomp i stacji odgazowania; 10) Wykonanie systemu wizualizacji dla stacji odgazowania i sterowania pomp; 11) Pomiary elektryczne, (pomiary izolacji i ochrony przeciwporażeniowej); do SIWZ 12) Inne prace nie wymienione w opisie niezbędne do uruchomienia instalacji odgazowania sterowania pompami. 3. Wytyczne do opracowania dokumentacji technicznej ( 1 ust. 1 lit. al umowy): tabela 1- Wytyczne do opracowania dokumentacii technicznei L.p. Opis Producent/wymagania Uwagi 1. Ciśnienie wody do sieci I 2. Ciśnienie wody do sieci II 3. Temperatura zewnętrzna 4. Temperatura wody zasilającej sieć 5. Ciśnienie wody przed pompami PO 6. Temperatura wody powrotnej 7. Temperatura w zbiorniku odgazowywacza 8. Ciśnienie w kolumnie odgazowywacza 9. Temperatura za wymiennikiem 10. APLlSENS Przetwornik ciśnienia 0...1,6 MPa, ma APLlSENS Przetwornik ciśnienia 0...1,6 MPa, ma Termoaparatura Zakres st. C, ma Termoaparatura Zakres st. C, ma APLlSENS Przetwornik ciśnienia 0...1,0 MPa, ma TermQaparatura Zakres st. C Termoaparatura Zakres st. C, ma APLlSENS Przetwornik ciśnienia O kpa, ma Termoaparatura Zakres st. C, ma Ciśnienie wody za pompami APLlSENS uzupełniającymi Przetwornik ciśnienia o...1,6 MPa, ma 11. Ciśnienie wody za pompą cyrkulacyjną APLlSENS Przetwornik ciśnienia O... 1,6 MPa, ma APLlSENS 12. Poziom wody w zbiorniku Przetwornik różnicy ciśnień APR2000 O kpa, ma Ciśnienie wody za pompą zasilającą kocioł APLlSENS parowy Przetwornik ciśnienia O...2,5 MPa, ma Położenie siłownika regulacji poziomu w Nadajnik położenia siłownika zbiorniku ZZ ma Położenie siłownika regulacji temperatury Nadajnik położenia siłownika w zbiorniku ZZ ma 16. Częstotliwość pompy uzupełniającej nr Częstotliwość pompy uzupełniającej nr Częstotliwość pompy obiegowej P Częstotliwość pompy obiegowej P Częstotliwość pompy obiegowej P Częstotliwość pompy obiegowej P Częstotliwość pompy obiegowej P05 częstotl iwości 23. Częstotliwość pompy zasilającej kocioł parowy 24. Częstotliwość pompy PRC 1

9 25. Częstotliwość pompy PRC do SIWZ Licznik ciepła Multical 602 ze wzmacniaczem sygnałów wzmacniacz sygnału, pomiar sieć ciepłownicza "Osiedle" Moduł MODBUS RTU zasilacz Licznik ciepła Multical 602 ze wzmacniaczem sygnałów wzmacniacz sygnału, pomiar sieć ciepłownicza "Sortownia" Moduł MODBUS RTU zasilacz Licznik ciepła 28. pomiar sieć ciepłownicza "Nagrzewnice szybowe" 29. Multical 602 ze wzmacniaczem sygnałów wzmacniacz sygnału, Moduł MODBUS RTU zasilacz Licznik ciepła Multical 602 ze wzmacniaczem sygnałów wzmacniacz sygnału, pomiar sieć ciepłownicza "Kompleks" Moduł MODBUS RTU zasilacz Licznik ciepła 30. pomiar sieć ciepłownicza "Stacja ratownicza" Multical 602 ze wzmacniaczem sygnałów wzmacniacz sygnału, Moduł MODBUS RTU zasilacz Licznik ciepła Multical 602 ze wzmacniaczem sygnałów wzmacniacz sygnału, pomiar sieć ciepłownicza "Sortownia" Moduł MODBUS RTU zasilacz istniejący licznik, Licznik ciepła Multical 602 ze wzmacniaczem sygnałów moduł, wzmacniacz wymiennik para/woda WGS1 Moduł MODBUS RTU sygnału, zasilacz Zasilacz 230 VAC istniejący licznik, Licznik ciepła Multical 602 ze wzmacniaczem sygnałów moduł, wzmacniacz wymiennik para/woda WGS2 Moduł MODBUS RTU sygnału, zasilacz Zasilacz 230 VAC Licznik ciepła Multical 602 ze wzmacniaczem sygnałów wzmacniacz sygnału, układ zmieszania zimnego Moduł MODBUS RTU zasilacz istniejący licznik, Licznik ciepła Multical 602 ze wzmacniaczem sygnałów moduł, wzmacniacz co, cwu potrzeby własne kotłowni Moduł MODBUS RTU sygnału, zasilacz Zasilacz 230 VAC Licznik ciepła 36. przygotowanie nośnika (odgazowanie wody) 37. Pomiar energii z kotła parowego 38. Sterownik 39. Panel operatorski Multical 602 ze wzmacniaczem sygnałów wzmacniacz sygnału, Moduł MODBUS RTU zasilacz Wykorzystujemy istniejącą kryzę Przelicznik typu RMS621 prod. Endres Przelicznik z Hauser, w przypadku pary przegrzanej przetwornikami i wymagany dodatkowo przetwornik czujnikami temperatury ciśnienia np. PC28 prod. Aplisens oraz dwie temperatury - czujniki PT100 Simens Sterownik w wersji standard S7-300 Procesor S PN/DP Karta MMC 2MB Simens Panel operatorski 12" zasilanie 24VDC Zaleca się wykonać system wizualizacji dla instalacji odgazowania wprowadzając 40. System nadrzędny wszystkie pomiary oraz wykonać "stacyjki wykonuje sterowania" dla sterowania pomp do nowo projektowanego systemu nadrzędnego

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy

UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy Budowa instalacji do spalania biomasy modernizacja kotła OP 230 nr 4 UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy PGE Górnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak DE-WZP.261.10.2015.JC w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 zawarta w dniu r. pomiędzy: Gminą Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, 53-633 Wrocław, ul. Długa 49, NIP: 896-00-05-839,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie.

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP/3/2010 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagatowo...

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1.Przedmiot umowy

UMOWA. 1.Przedmiot umowy Załącznik nr 5 UMOWA Zawarta w dniu...... w Warszawie pomiędzy: Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie 00-091 przy Placu Defilad 1, posiadającą REGON: 000325713 oraz NIP: 525-15-75-083, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR KONTRAKTU. Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

WZÓR KONTRAKTU. Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA SIWZ Część II WZÓR KONTRAKTU Ostrołęka, [ ] 2013 r. Część II SIWZ Wzór Kontraktu Strona 1 SPIS ZAWARTOŚCI: SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:... 4 PREAMBUŁA... 5 DEFINICJE... 7 ARTYKUŁ I - PRZEDMIOT KONTRAKTU... 11 1.1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NUMER SPRAWY: ZP 1/2015 Zamawiający: Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie Stare Lubiejewo Ul. Słoneczna 4 07-300 Ostrów Mazowiecka Tel./Fax 29 74 62050 e-mail: zss-ost-maz@neostrada.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo