BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: , REGON:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401"

Transkrypt

1 Zapytanie fertwe nr 04/AE/2013 na kmplekswą bsługę knferencyjn-htelw-gastrnmiczną w ramach prjektu Akademia EDUBAZUS" zgdnie z zasadą knkurencyjnści 1. Infrmacje gólne: BAZUS Sp. z.. zwana dalej Zamawiającym, stsując zasadę knkurencyjnści zaprasza d złżenia ferty, której celem jest wyłnienie Wyknawcy na kmplekswą bsługę knferencyjn htelw gastrnmiczną w związku z realizacją prjektu Akademia EDUBAZUS" współfinanswaneg z Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w ramach Prgramu Operacyjneg Kapitał Ludzki Prirytet VIII,.Reginalne kadry gspdarki", Działanie 8.1, Rzwój pracwników i przedsiębirstw w reginie", Pddziałanie Wspieranie rzwju kwalifikacji zawdwych i dradztw dla przedsiębirstw. Okres realizacji prjektu d r. d r. Nazwa i adres Zamawiająceg: BAZUS Sp. z.. z siedzibą w Lublinie, ul. Wlska 11, NIP: , REGON: UWAGA: Zamawiający czekuje, że Wyknawcy zapznają się dkładnie z treścią dkumentu. Złżenie ferty będzie uważane za akceptację zasad prwadzenia pstępwania pisanych w niniejszym dkumencie 2. Pdstawa prawna: Zamawiający wyłączny na pdstawie art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Praw zamówień publicznych (Dz. U. nr 223 z 2007r., pz ze zm.). Zasada knkurencyjnści w ramach Prgramu Operacyjneg Kapitał Ludzki publikwana na strnie internetwej 3. Przedmit zamówienia: 1. Przedmitem zamówienia jest świadczenie usług na rzecz Zamawiająceg w zakresie: wynajmu sali szkleniwej wraz z wypsażeniem, całdbwe wyżywienie dla Uczestników, usług htelarskich nclegów dla Uczestników na terenie wjewództwa lubelskieg w związku z rganizacją i realizacją jedneg weekendweg szklenia z zakresu efektywnści sbistej przeprwadznych w ciągu jedneg weekendu w ramach prjektu Akademia EDUBAZUS". 2. Wspólny Słwnik Zamówień (CPV): usługi wynajmu lub leasingu nieruchmści innych niż mieszkalne

2 htelarskie usługi nclegwe usługi miejsc nclegwych usługi świadczne przez placówki ferujące wyżywienie i miejsca nclegwe artykuły cateringwe kawa, herbata i pdbne prdukty wyrby ciastkarskie i ciastka ski wcwe cukier wdy mineralne cytryna 4. Szczegółwy pis przedmitu zamówienia 1. Wynajem sali szkleniwej wraz z wypsażeniem na terenie wjewództwa lubelskieg w celu realizacji 1 szklenia przeprwadznych w ciągu 1 tygdnia (2-3 marca 2013) w łącznym wymiarze 16 gdzin szkleniwych w ciągu 1 weekendu + niezbędne przerwy a) Zajęcia dbywać się będą w sbtę i niedzielę. b) Grupa szkleniwa składać się będzie z 16 sób (15 uczestników + wykładwca) c) Kryteria, jakie pwinny spełniać sale szkleniwe: Sala szkleniwa płżna na terenie wjewództwa lubelskieg, mgąca pmieścić w kmfrtwych warunkach c najmniej 16 sób; Sala szkleniwa znajdująca się w tej samej lkalizacji, c pzstałe części usługi tj. nclegi i wyżywienie; Dstępnść sal na 15 minut przed i p szkleniu w celu rzłżenia i złżenia niezbędneg sprzętu szkleniweg przez Wykładwcę; Każda sala pwinna być dpwiedni wypsażna tzn.: Psiadać 16 miejsc siedzących i 16 stlików dla uczestników szklenia; psiadać c najmniej 1 stół knferencyjny na ptrzeby wykładwcy; rzutnik i ekran d prezentacji multimedialnych; tablicę typu flip-chart i/lub tablicę ścieralną wraz z wypsażeniem (papier, pisaki); dstęp d sieci energetycznej zapewniającej pdłączenia laptpa, dstęp d internetu; stlik na sprzęt multimedialny, przedłużacz, itp. Sala autnmiczna;

3 Sala pwinna psiadać mżliwść zaciemnienia; Zapewnienie sali zastępczej nie niższym standardzie niż wymieniny w przedmicie zamówienia w przypadku niemżliwści krzystania z wybranej sali szkleniwej z przyczyn lswych; Taleta usytuwana w niewielkiej dległści d sali szkleniwej; Miejsca parkingwe dla uczestników, wykładwcy i bsługi szklenia. 2. Usługa gastrnmiczna przygtwanie i pdanie wyżywienia dla uczestników szkleń 1 weekend x 15 sób. D ferty prsimy dłączyć prpzycje menu. a) Kryteria usługi gastrnmicznej: Zapewnienie wyżywienia dla 15 sób pdczas 1 weekendu; Wyżywienie całdniwe na sbtę i niedzielę. b) Wyżywienie pdczas szkleń rzpczyna się biadem w sbtę i kńczy biadem w niedzielę. c) Zamawiający dpuszcza mżliwść przeprwadzenia wyżywienia w frmie stłu szwedzkieg. d) Realizacja zamówienia dbywać się będzie w miejscu prwadzenia szklenia. e) Każda z ferwanych pzycji w ramach usługi gastrnmicznej (śniadania, biady i klacje) ma być pdana w takiej ilści, by była dstępna dla każdeg z uczestników szklenia. f) Usługa dstępna z gdnie z ustalnym harmngramem. 3. Przygtwanie i dstarczenie przerw kawwych dla grupy szkleniwej 1 weekend x 15 sób. a) Wyknanie usługi przerw kawwych na łączna liczbę 8 przerw według wyliczeń: 2 przerwy kawwe na dzień x 2 dni = 4 przerwy Przerwa kawwa bejmuje usługę dla 15 sób pdczas jedneg dnia szkleniweg. b) Zapewnienie przerwy kawwej każdrazw dla 15 sób; c) Organizacja przerw kawwych znacza świadczenie każdeg dnia szkleniweg usług w zakresie: przygtwania (przygtwanie stłu pprzez ułżenie ciastek na talerzach, innych prduktów na salaterkach, talerzykach, miseczkach, zapewnienie termsów z wrzątkiem lub czajnika elektryczneg w pmieszczeniu szkleniwym, zapewnienie dstępu d wdy pitnej, zapewnienie dpwiedniej ilści szklanek d napjów grących i zimnych dla uczestników szklenia, zapewnienie dpwiedniej ilści talerzyków deserwych i sztućców dla uczestników szklenia itp.) i dstarczenia dla uczestników szklenia każdeg dnia szkleniweg następujących surwców: kawa (parzna i rzpuszczalna), herbata (minimum 2 rdzaje), cukier, śmietanki, cytryna d herbaty, wda mineralna (minimum 3 litry/każde szklenie), ski wcwe (min. 2 litry/każde szklenie), ciastka (kruche, w czekladzie, paluszki), wce, itp. Wyknawca zapewnia serwis sprzątający p zakńcznej przerwie kawwej. Przygtwana przerwa kawwa dstępna jest pdczas trwania daneg dnia szkleniweg w spsób ciągły, c znacza, ze uczestnicy szkleń mają dstęp d przygtwanej przerwy kawwej w spsób ciągły w kreślnych gdzinach szkleniwych.

4 4. Usługa htelwa przygtwanie i zapewnienie uczestnikm grupy szkleniwej nclegów. Kryteria, jakie pwinna spełniać usługa htelwa: a) 1 ncleg dla 15 uczestników, w pkjach nie więcej niż dwusbwych (1 weekend x 15 uczestników) b) Ncleg bejmuje dni: sbta/niedziela c) Każdy pkój pdwyższnym standardzie z własnym węzłem sanitarnym d) Pkje htelwe pwinny dpwiadać standardwi htelu c najmniej trzech gwiazdek 5. Przewidywany termin realizacji zamówienia: 2-3 marca Wyknawca na terenie biektu, w którym będzie realizwana usługa szkleniwa zapewni uczestnikm szklenia mżliwść dstępu d basenu, sauny itp. 7. Zamawiający zastrzega mżliwść zmiany zamawianej ilści usług (przedmitu zamówienia). 8. Z wybranym Wyknawcą uzgdniny zstanie szczegółwy harmngram szklenia. 9. Z wybranym Wyknawca zstanie pdpisana umwa wg wzru stanwiąceg załącznik nr 3 D Zapytania fertweg. Zamawiający zastrzega sbie mżliwść wprwadzenia drbnych zmian d wzru umwy, które nie będą dtyczyć warunków realizacji zamówienia kreślnych w zapytaniu fertwym. 10. Wyknawca jest zbwiązany d zapewnienia wyskieg pzimu świadczenia usług raz warunków zgdnych z przepisami BHP w trakcie trwania szkleń. 5. Termin wyknywania zamówienia: Zamówienie pwinn zstać wyknane w kresie d 02 marca 2013 r. d 03 marca 2013 r. 6. Opis warunków udziału w pstępwaniu. 1. W zapytaniu fertwym nie mgą brać udziału Oferenci, którzy są pwiązani sbw lub kapitałw z Zamawiającym. Przez pwiązania kapitałwe lub sbwe rzumie się wzajemne pwiązania między Zamawiającym lub sbami upważninymi d zaciągania zbwiązań w imieniu Zamawiająceg lub sbami wyknującymi w imieniu Zamawiająceg czynnści związane z przygtwaniem i przeprwadzeniem prcedury wybru ferty a Oferentem, plegające w szczególnści na: a. Uczestniczeniu w spółce jak wspólnik spółki cywilnej lub spółki sbwej; b. Psiadaniu c najmniej 10% udziałów lub akcji; c. Pełnieniu funkcji człnka rganu nadzrczeg lub zarządzająceg, prkurenta, pełnmcnika; d. Pzstawaniu w związku małżeńskim, w stsunku pkrewieństwa lub pwinwactwa w linii bcznej d drugieg stpnia lub w stsunku przyspsbienia, pieki lub kurateli. 2. O udzielenie zamówienia mgą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

5 a. Psiadają biekty, w których zgdnie z przepisami prawa mgą być świadczne usługi htelarskie i prwadzą działalnść gspdarczą w zakresie bjętym zamówieniem; b. Wypełnią i złżą w terminie fertę załącznik nr 1 d zapytania fertweg Oferta Wyknawcy c. Psiadają niezbędna wiedzę i dświadczenie raz ptencjał techniczny, a także dyspnują sbami zdlnymi d wyknania całści usługi zgdnie z przedmitem zamówienia należy załączyć wypełnine świadczenie załącznik nr 2 d zapytania fertweg 3. Zamawiający nie dpuszcza fert wiązanych. 7. Kryteria ceny ferty, tryb ceny, spsób bliczania ceny ferty. Zamawiający wybierze jedną - najkrzystniejszą fertę spełniającą warunki kreślne w zapytaniu fertwym. Ocenie będą pdlegały następujące kryteria: Cena fertwa - waga 100% 1. Ocena wg wzru; najniższa _ ferwana _ cena (nett) C - liczba punktów za cenę = x100 cena _ ferty _badanej_(nett) UWAGA: płata klimatyczna (jeśli taka bwiązuje) pwinna być wliczna w cenę nclegów. Maksymalna liczba punktów, jaką mże uzyskać ferta punktów. Cena fertwa brutt pwinna zawierać wszystkie kszty i pdatki związane z ferwaną realizacją zamówienia. Pdana cena zawiera wszystkie kszty prac i materiałów kniecznych d prawidłweg zrealizwania przedmitu zamówienia. Ostateczna cena pwinna być liczna z dkładnścią d dwóch miejsc p przecinku, pdana w złtych plskich brutt, cyfrw i słwnie. Cena mże być tylk jedna i bwiązuje przez cały kres trwania umwy. Rzliczenia między Wyknawcą a Zamawiającym prwadzne będą wyłącznie w złtych plskich. 2. Za najkrzystniejszą zstanie uznana ferta, która trzyma najwyższą ilść punktów. 3. Pdana cena fertwa bwiązuje przez cały kres trwania umwy. Rzliczenia między Wyknawcą a Zamawiającym prwadzne będą wyłącznie w złtych plskich. 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wyknawcy, który zaferwał najkrzystniejszą fertę bliczną zgdnie z zasadami kreślnymi w pkt W przypadku nie wybrania Wyknawcy (np. brak fert, drzucenie fert) Zamawiający dpuszcza mżliwść pnwneg rzpczęcia prcedury zapytania fertweg. 6. Jeżeli nie będzie mżna dknać wybru ferty najkrzystniejszej zgdnie z pwyższymi zasadami, ze względu na złżenie fert takiej samej liczbie punktów, zamawiający mże wezwać wyknawców, którzy złżyli ferty, d złżenia w terminie kreślnym przez zamawiająceg fert ddatkwych lub zaprsić ich

6 d negcjacji. Wyknawcy, składając ferty ddatkwe lub przystępując d negcjacji, nie mgą zaferwać cen wyższych niż zaferwane w złżnych fertach. 8. Opis przygtwania ferty: 1. Wypełnina OFERTA WYKONAWCY pdpisana przez sby upważnine zgdnie z dkumentem rejestrwym - Załącznik Nr 1 d Zapytania fertweg. 2. Złżna ferta pwinna zawierać: a. Nazwę i adres ferenta b. Cenę nett za wynajem sali szkleniwej w przeliczeniu na dzień (2 dni) c. Cenę nett usługi gastrnmicznej w przeliczeniu na jedneg uczestnika 15 sób x 2 dni (biad, 2 przerwy kawwe na dzień) d. Cenę nett za usługi htelwe nclegi dla uczestników - 15 sób x 1 ncleg e. Wskazanie sby i spsbu kntaktu f. Miejsce płżenia sal szkleniwych i pki (adres) 3. Oświadczenie Wyknawcy załącznik nr 2 d zapytania fertweg. 4. Prpnwane menu 9. Miejsce raz termin składania fert 1. Oferty należy złżyć nie później niż d dnia r. d gdziny 14.00, na adres biura prjektu:. 2. Złżna ferta pwinna zawierać: a) Nazwę i adres ferenta; b) Cenę nett za wyknanie usługi na frmularzu fertwym zgdnie z Załącznikiem nr 1 d zapytania fertweg c) Wskazanie sby i spsbu kntaktu; d) Pzstałe kreślne w zapytaniu fertwym załączniki. 3. Oferta winna być złżna w frmie pisemnej pd rygrem nieważnści, sprządzna w języku plskim, czytelnie, w jednym egzemplarzu. Wyknawcy złżą swje ferty w zamkniętej, nieprzezrczystej kpercie z napisem: Zapytanie fertwe na kmplekswą bsługę knferencyjn htelw gastrnmiczną zgdnie z zasadą knkurencyjnści. Każdy Wyknawca mże złżyć tylk jedną fertę.

7 4. Zamawiający dkna ceny fert pd względem frmalnym raz zgdnie z treścią pwyższeg zapytania fertweg. 5. Pprawki w fercie muszą być sygnwane pdpisem Wyknawcy. Zamawiający pprawia w fercie: czywiste myłki pisarskie, czywiste myłki rachunkwe z uwzględnieniem knsekwencji rachunkwych dknywanych pprawek, inne myłki plegające na niezgdnści ferty z zapytaniem fertwym, nie pwdujące isttnych zmian w treści ferty - niezwłcznie zawiadamiając tym Wyknawcę, któreg ferta zstała pprawina. Zamawiający drzuci fertę, jeżeli Wyknawca w terminie 2 dni d dnia pwiadmienia (frma pisemna, elektrniczna lub faksem) nie wyrazi zgdy (frma pisemna lub elektrniczna lub faksem) na pprawienie myłki -dtyczy innych myłek plegających na niezgdnści ferty z zapytaniem fertwym, nie pwdujących isttnych zmian w treści ferty. 5. Zamawiający nie przewiduje zwrtu ksztów udziału w pstępwaniu. 6. Wyknawca mże wycfać złżną przez siebie fertę, pd warunkiem, że Zamawiający trzyma pisemne pwiadmienie wycfaniu przed terminem składania fert. 7. Zamawiający mże zwrócić się d Wyknawcy wyjaśnienie treści ferty lub dkumentów wymaganych d Wyknawcy. 8. Zamawiający drzuci fertę niezgdną z przepisami prawa. 10. Miejsce, termin i tryb twarcia fert. Otwarcie fert nastąpi jawnie w dniu r. gdzinie w biurze prjektu. Oferty d mmentu twarcia są jawne. 11. Ogłszenie wyników pstępwania. 1. Wyknawcy, którzy złżą ferty zstaną zawiadmieni wybrze najkrzystniejszej ferty wraz z pdaniem uzasadnienia. Infrmacja wybrze ferty zstanie upublicznina pprzez zamieszczenie jej w biurze Zamawiająceg raz na jeg strnie internetwej. 2. Wyknawcy mgą zgłaszać wnisek pnwne rzpatrzenie ferty w terminie 2 dni d dnia trzymania zawiadmienia wybrze najkrzystniejszej ferty (tzn. d daty umieszczenia infrmacji na strnie internetwej Zamawiająceg) pdając niezgdnść wybru ferty z zapytaniem fertwym. Zamawiający niezwłcznie rzstrzyga wniesiny wnisek infrmując tym Wyknawców, którzy złżyli ferty. 3. Zamawiający sprządzi pisemny prtkół z pstępwania. 12. Przesłanki drzucenia ferty. Zamawiający drzuci fertę, jeżeli: 1. Jej treść nie będzie dpwiadać treści zapytania fertweg;

8 2. Zstanie złżna p terminie składania fert; 3. Będzie zawierała rażąc niską cenę; 4. Będzie nieważna na pdstawie drębnych przepisów; 5. Pdmit składający fertę nie spełnia warunków udziału w pstępwaniu wskazanych w pkt 9 zapytania fertweg. 13. Unieważnienie pstępwania. 1. Zamawiający zastrzega sbie praw d unieważnienia pwyższeg pstępwania bez kniecznści pdania przyczyny unieważnienia. 2. Zamawiający unieważni pstępwanie, gdy pstępwanie barczne jest wadą uniemżliwiającą zawarcie ważnej umwy lub gdy nastąpi rzwiązanie umwy pmiędzy Fundacją a Instytucją Pśredniczącą.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji. ZAPYTANIE OFERTOWE Plska Knfederacja Pracdawców Prywatnych Lewiatan, w ramach prjektu Pprawa wizerunku przedsiębirców, współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Sucha Beskidzka: świadczenie usług dradztwa indywidualneg raz dradztwa grupweg

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity) Dz.U.2006.22.169 2011-12-15 zm. Dz.U.2011.259.1553 1 2013-10-08 zm. Dz.U.2013.1113 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. Dz.U.2006.22.169 2013.10.08 zm. Dz.U.2013.1113 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie Na pdstawie art. 45 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Rybnik: Leasing sprzętu serwerweg wraz z sprzętem i prgramwaniem Numer głszenia: 314130-2011; data zamieszczenia: 30.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń do projekcji cyfrowej w sali widowiskowo- kinowej Lidzbarskiego Domu Kultury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń do projekcji cyfrowej w sali widowiskowo- kinowej Lidzbarskiego Domu Kultury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ldk.lidzbarkwarminski.pl Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń d prjekcji cyfrwej w sali widwiskw- kinwej

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 03/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje ogólne: BAZUS

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin].

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin]. Regulamin LITERIA.pl Kisk internetwy, działający pd adresem www.literia.pl [dalej: Kisk], należy d Ringier Axel Springer Plska Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, ul. Dmaniewska 52, kd pcztwy 02-672, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu otomoto

Regulamin serwisu otomoto Regulamin serwisu tmt 1. Pstanwienia wstępne 1. Regulamin kreśla zasady świadczenia przez Grupę Allegr usług na rzecz użytkwników Internetu, w tym przedsiębirców zajmujących się sprzedażą hurtwą i detaliczną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem d 6 samchdów słuŝbwych wraz z kierwcą na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015 Regulamin knkursu Złte Spinacze 2015 1 Nazwa knkursu Organizatr knkursu psługuje się nazwą Złte Spinacze. 2 Organizatr knkursu Organizatrem knkursu jest Związek Firm Public Relatins z siedzibą w Plsce,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych Gliwice, dnia 15.11.2013 r. Zwracam się z prśbą przedstawienie ferty dstawę raz wdrżenie infrmatyczneg systemu wspmagająceg zarządzanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN.... 2 II. Łącza d Internetu.... 10 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN.... 15 IV. Pzim

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868.

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868. Zegrze: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów ltniczych na trasach zagranicznych dla Jednstek Wjskwych administrwanych przez JW 4809 w Zegrzu Numer głszenia: 75038-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo