Zakres ubezpieczenia upraw u przykładowych ubezpieczycieli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakres ubezpieczenia upraw u przykładowych ubezpieczycieli"

Transkrypt

1 Zakres ubezpieczenia upraw u przykładowych ubezpieczycieli Konstrukcja ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia PZU S.A. TUW Concordia TUW TUZ Ubezpieczenie upraw polowych Ubezpieczeniem mogą być objęte rośliny uprawne lub ich plony. Plony roślin wieloletnich mogą być objęte ubezpieczeniem tylko w latach ich plonowania. Drzewka i krzewy owocowe w szkółkach mogą być objęte ubezpieczeniem w następnym roku po ich okulizacji. Można także zawrzeć indywidualne ubezpieczenie upraw w szklarniach oraz tunelach i namiotach foliowych. Można ubezpieczyć rośliny lub ich plony, które uprawiane są w szklarniach lub tunelach i namiotach foliowych o charakterze trwałym i wyposażonych w instalacje lub urządzenia ogrzewające. Można także zawrzeć ubezpieczenie nakładów Przedmiotem ubezpieczenia mogą być: 1) w zbożach, roślinach strączkowych, roślinach oleistych i kukurydzy ziarna i nasiona, 2) w kukurydzy kiszonkowej lub silosowej kolby i zielonka, 3) w burakach cukrowych korzeń buraka wraz z ubytkiem zawartości cukru, a w ramach odrębnego ubezpieczenia liść buraka, 4) w burakach pastewnych korzeń buraka, a w ramach odrębnego ubezpieczenia liść buraka, 5) w ziemniakach bulwy, 6) w roślinach włóknistych włókno, a w ramach odrębnego ubezpieczenia nasiona, 7) w lnie przeznaczonym na olej nasiona, a w ramach odrębnego ubezpieczenia włókno, 8) w tytoniu liście zdatne do zbioru, 9) w owocach same owoce, a w ramach odrębnego ubezpieczenia pędy owoconośne, Do przedmiotów ubezpieczenia objętych ochroną ubezpieczeniową Towarzystwa zalicza się: 1) w zbożach, roślinach strączkowych, rzepaku i kukurydzy ziarna, 2) w kukurydzy kiszonkowej/silosowej kolbę i zielonkę, 3) w burakach cukrowych i pastewnych korzeń buraka, a w ramach osobnego ubezpieczenia liść buraka, 4) w ziemniakach bulwy, 5) w roślinach przędzalniczych włókno, a w ramach osobnego ubezpieczenia nasiona, 6) w lnie na olej nasiona, 7) w tytoniu liście zdatne do zbioru, 8) w owocach same owoce, a w ramach osobnego ubezpieczenia pędy noszące owoc, 9) w roślinach uprawnych, które dają dwa lub więcej zbiorów w ciągu jednego roku, każdy z plonów

2 poniesionych na uprawę roślin. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być nakłady poniesione na uprawę roślin tj.: materiał siewny, nawozy, środki ochrony roślin. 10) w warzywach części przeznaczone do spożycia, 11) w koniczynach, trawach i innych roślinach paszowych przeznaczonych na kiszonkę lub siano pierwszy pokos, 12) w innych uprawach roślin, które dają dwa lub więcej plonów w ciągu jednego roku, jak np. zioła lecznicze, przyprawy ziołowe plon z pierwszego zbioru, a w ramach odrębnego ubezpieczenia dalsze zbiory, 13) w uprawach roślin wieloletnich części roślin przeznaczone na sprzedaż (plon główny), a w ramach odrębnego ubezpieczenia pozostałe części roślin. Ubezpieczenie słomy zbóż jako plonu dodatkowego wymaga wprowadzenia do umowy szczególnych postanowień, przy czym 85% sumy ubezpieczenia przypada na ziarno (plon główny) i 15% na słomę (plon dodatkowy). W przypadku roślin uprawnych, które dają dwa lub więcej zbiorów w ciągu jednego roku, każdy z plonów wymaga odrębnych umów ubezpieczenia. jest osobnym przedmiotem ubezpieczenia, który wymaga oddzielnego wniosku o ubezpieczenie, 10) w koniczynach, trawach i innych roślinach paszowych przeznaczonych na kiszonkę lub siano pierwszy pokos, 11) w innych uprawach roślin, które dają dwa lub więcej plonów w ciągu jednego roku jak np. zioła lecznicze, przyprawy ziołowe pierwszy zbiór (ubezpieczenie dalszych zbiorów jest możliwe w ramach oddzielnych umów ubezpieczenia), 12) w roślinach wieloletnich poszczególne stadia rozwoju rośliny tworzą osobny przedmiot ubezpieczenia z odpowiednią sumą ubezpieczenia, 13) w uprawach roślin sadowniczych części roślin przeznaczone na sprzedaż (owoce); pozostałe części roślin wymagają oddzielnych umów ubezpieczenia z odpowiednią sumą ubezpieczenia, 14) we wszystkich innych uprawach, mających na celu pozyskanie określonych części roślin (np. liście, gałęzie itp.) wspomniane części roślin jak i pozostała roślina wymagają osobnych umów

3 Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe bezpośrednio w następstwie zdarzeń wchodzących w zakres ochrony ubezpieczeniowej, zaistniałe na terytorium RP, w miejscu wskazanym w umowie ubezpieczenia. ubezpieczenia z odpowiednią sumą ubezpieczenia, 15) w warzywach ubytki ilościowe i jakościowe plonów, o ile nadziemne części roślin zostały uszkodzone lub zniszczone wskutek gradobicia. W trawach łąk i pastwisk Towarzystwo odpowiada za szkody spowodowane przez powódź, w wyniku której nastąpiło całkowite zniszczenie i utrata wartości na skutek wygnicia lub zamulenia. Dotyczy to również siana złożonego w kopkach lub na pokosach. Ubezpieczenie dodatkowych plonów upraw (słoma, liście buraka itd.) wymaga szczególnych postanowień w umowie ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie upraw polowych Ubezpieczeniem można objąć: 1) rośliny uprawne lub ich plony - Ubezpieczenie obejmuje ubytki ilościowe w plonie głównym roślin uprawnych, bezpośrednio powstałe w wyniku: 1) gradobicia lub powodzi w zbożach, kukurydzy przeznaczonej Ubezpieczenie obejmuje szkody materialne zaistniałe na terytorium RP, w miejscu wskazanym we wniosku i na polisie. Towarzystwo obejmuje ochroną ubezpieczeniową ubytki ilościowe w uprawach roślin, a w plonach drzew, krzewów owocowych, roślin jagodowych oraz chmielu, tytoniu, wiklinie i naziemnych częściach

4 od skutków gradobicia i powodzi, 2) rośliny uprawne jednoroczne wysiewane lub wysadzane do gruntu na wiosnę - od skutków przymrozków wiosennych, 3) rośliny uprawne ozime, wieloletnie i trwałe lub ich plony - od ujemnych skutków przezimowania wraz ze skutkami przymrozków wiosennych, 4) plony chmielu, tytoniu oraz kukurydzy uprawianej na ziarno - od skutków huraganu, 5) plony tytoniu, ziół i chmielu w procesie technologicznego suszenia, a plony zbóż i roślin oleistych w okresie dojrzałości i sprzętu (do momentu złożenia w miejscu składowania) - od skutków ognia, 6) trawy łąk i pastwisk o wysokiej i średniej wartości pastewnej (zaliczone zgodnie z normą branżową dla siana do klas jakości I- IV) - od skutków powodzi, 7) owoce drzew i krzewów owocowych oraz plantacji na zielonkę lub ziarno, roślinach oleistych, burakach, ziemniakach, warzywach polnych, owocach drzew, krzewów i bylin owocowych, tytoniu, chmielu, roślinach włóknistych, roślinach strączkowych przeznaczonych na suchy zbiór, koniczynach, trawach i innych roślinach paszowych przeznaczonych na kiszonkę lub siano, trawach i innych roślinach paszowych przeznaczonych na nasiona, roślinach przyprawowych i leczniczych przeznaczonych na nasiona, a także w innych częściach użytkowych stanowiących główny plon i innych roślinach wieloletnich, 2) przymrozków w zbożach, kukurydzy przeznaczonej na zielonkę lub ziarno, roślinach oleistych, burakach, ziemniakach i roślinach strączkowych przeznaczonych na suchy zbiór, 3) skutków złego przezimowania wraz ze skutkami przymrozków wiosennych w zbożach ozimych i roślinach oleistych ozimych, 4) huraganu w chmielu i kukurydzy przeznaczonej na zielonkę lub ziarno, 5) ognia w zbożach, roślinach oleistych i trawach przeznaczonych warzyw, również ubytki jakościowe bezpośrednio powstałe w wyniku: 1) powodzi uprawy wszystkich roślin, 2) wymarznięcia uprawy szklarniowe w wyniku uszkodzenia dachów i ścian szklarni przez pożar bądź huragan, 3) przymrozków wiosennych uprawy roślin jednorocznych wysiewanych lub wysadzanych do gruntu w okresie wiosennym, 4) złego przezimowania łącznie z przymrozkami wiosennymi uprawy roślin wieloletnich i ozimych oraz drzewa i krzewy owocowe, 5) huraganu plony chmielu, słoma lnu i konopi w czasie roszenia (w roku plonowania), drzewa i krzewy owocowe oraz uprawy szklarniowe, 6) ognia plony tytoniu, chmielu i ziół (wyłącznie w procesie technologicznego suszenia), a także plony zbóż i rzepaku w czasie ich sprzętu, 7) gradobicia uprawy zbóż, kukurydzy, roślin oleistych, buraków, ziemniaków, warzyw polnych, owoców, tytoniu, chmielu, roślin włóknistych, roślin strączkowych.

5 jagodowych - od gradobicia oraz przymrozków wiosennych. Ubezpieczenie od skutków wyrządzonych przez: 1) gradobicie i powódź obejmuje: na nasiona. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wyłącznie w plonie głównym w roku zbiorów, o ile nie umówiono się inaczej. Towarzystwo obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe tylko w plonie głównym w roku zbiorów, o ile umowa nie stanowi inaczej. a) ilościowe ubytki plonów w ubezpieczonych uprawach, b) straty jakościowe w słomie roślin włóknistych, owocach, jagodach, wiklinie, chmielu, tytoniu oraz w przeznaczonych na spożycie nadziemnych częściach warzyw, c) zniszczenie lub zmniejszenie wartości roślin nie plonujących, takich jak: drzewka i krzewy w szkółkach, rozsada roślin i kwiatów itp., 2) przymrozki oraz ujemne skutki przezimowania łącznie ze skutkami przymrozków wiosennych obejmuje ilościowe ubytki plonów, 3) huragan obejmuje szkody Ubezpieczenie upraw w zakresie innym niż określony powyżej wymaga wprowadzenia szczególnych postanowień do umowy ubezpieczenia dotyczy to także ubytków jakości co do wyglądu, stanu i właściwości płodów oraz ubytków plonu ubocznego. W odniesieniu do roślin wieloletnich, które nie rozpoczęły jeszcze plonowania i doznały uszkodzenia wskutek ubezpieczonych ryzyk, ubezpieczyciel zwraca w ramach odszkodowania określone przy zawarciu umowy ubezpieczenia koszty ich zaorania lub sprzątnięcia oraz koszty ponownego zasiewu lub rozsady.

6 powstałe w plonach, jeżeli w następstwie huraganu: a) w chmielu zostały połamane lub pozrywane z przewodników pędy chmielu bądź odłączone od nich kwiaty i szyszki - straty ilościowe i jakościowe, b) w kukurydzy uprawianej na ziarno, powstały szkody polegające na całkowitym zniszczeniu roślin, złomach pędów lub zniszczeniu kolb kukurydzy - straty ilościowe, c) w tytoniu - nastąpiło całkowite zniszczenie roślin, złomy pędów lub zniszczenie liści - straty ilościowe i jakościowe. Za szkodę w trawach łąk i pastwisk uważa się całkowite zniszczenie bądź całkowitą utratę wartości traw (siana) na skutek wygnicia, zmycia darni i zamulenia spowodowanego przez powódź. Indywidualne ubezpieczenie upraw w szklarniach oraz

7 tunelach i namiotach foliowych PZU S.A. odpowiada za szkody powstałe wskutek: 1) zdarzeń losowych w postaci gradu, powodzi, huraganu, ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, lawiny, zapadania i usuwania się ziemi oraz 2) wymarznięcia, które wystąpiło w wyniku: a) uszkodzenia szklarni, tunelu lub namiotu foliowego wskutek zdarzeń losowych wymienionych w pkt 1, b) niezależnych od ubezpieczającego przerw w dostawach czynnika grzewczego do instalacji i urządzeń ogrzewczych. Za szkody wyrządzone przez zdarzenia losowe, określone w pkt 1 uważa się szkody w uprawianych roślinach lub ich plonach, spowodowane przez bezpośrednie działanie tych zdarzeń, bądź

8 powstałe w ich następstwie uszkodzenia budynku szklarni, tunelu lub namiotu foliowego. Za wymarznięcia powstałe w szklarniach oraz tunelach i namiotach foliowych uważa się szkody spowodowane obniżeniem temperatury, powodującym całkowite zniszczenie roślin lub całkowitą utratę części bądź całego ich plonu. Ubezpieczenie obejmuje: 1) przy szkodach spowodowanych przez zdarzenia losowe - ilościowe ubytki i straty jakościowe w plonach, 2) przy szkodach spowodowanych wymarznięciem - ilościowe ubytki plonów. Ubezpieczenie nakładów poniesionych na uprawę roślin Ubezpieczeniem mogą być objęte szkody spowodowane przez grad, powódź, przymrozki wiosenne, ogień a w uprawach roślin ozimych - ujemne skutki przezimowania

9 łącznie z przymrozkami wiosennymi. Suma ubezpieczenia PZU S.A. odpowiada za szkody całkowite powstałe w uprawach wymienionych w umowie ubezpieczenia, spowodowane ryzykami objętymi ochroną ubezpieczeniową polegające na: zniszczeniu roślin w takim stopniu, który zgodnie z zaleceniami agrotechnicznymi dla danej uprawy, powoduje konieczność zaorania całej plantacji lub jej części nie mniejszej niż 1 ha lub równej co najmniej 10% ogólnej powierzchni pola, na którym wystąpiła szkoda. Wskazana w polisie. Sumę ubezpieczenia nakładów poniesionych na uprawę roślin stanowi wartość środków produkcji przyjętych do ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości upraw, tj. powinna uwzględniać rynkową cenę jednostkową wyrażoną w pełnych złotych za decytonę (q), przewidywaną wydajność danej uprawy wyrażoną w pełnych decytonach (q) z hektara i łączny areał danej uprawy wyrażony w hektarach i arach. W przypadku gdy ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową ubytki ilościowe i jakościowe danej uprawy, sumę ubezpieczenia ustala Sumy ubezpieczenia ustala ubezpieczający oddzielnie dla każdego gatunku i odmiany uprawianej rośliny. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać: 1) w ubezpieczeniu zbóż, roślin okopowych, strączkowych, oleistych, kukurydzy, trawy łąk i pastwisk wartości plonu głównego, tj. rynkowej ceny jednostkowej, przewidywanej wydajności i całego areału,

10 się według powyższych zasad, z uwzględnieniem średniej ceny jednostkowej plonu o danej klasie jakości w roku zbiorów. Sumy ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ustala ubezpieczający oddzielnie dla każdego gatunku i odmiany uprawianej rośliny. W przypadku ubezpieczenia upraw dających w ciągu roku kilka zbiorów plonów ustala się oddzielne sumy ubezpieczenia dla każdego ze zbiorów plonów. 2) w ubezpieczeniu drzew, krzewów i bylin owocowych wartości owoców z jednego zbioru lub równowartości nakładów na odtworzenie plantacji, 3) w ubezpieczeniu warzyw polowych oraz roślin wieloletnich i roślin, które dają dwa lub więcej zbiorów w ciągu roku wartości plonu z jednego zbioru tj. rynkowej ceny plonu kwalifikującej go do danej klasy handlowej lub o danej jakości, przewidywanej wydajności i całego areału. W przypadku ubezpieczenia upraw dających w ciągu roku kilka zbiorów plonów, ustala się oddzielne sumy ubezpieczenia dla każdego zbioru plonów. W przypadku ubezpieczenia kilku przedmiotów ubezpieczenia danego gatunku uprawy (np. ziarno i słoma w przypadku zbóż) ustala się oddzielne sumy ubezpieczenia dla każdego przedmiotu ubezpieczenia. O ile gatunki upraw są zasiewane lub rozsadzane po kolei kilkakrotnie w ciągu roku to dla każdego kolejnego zasiewu lub rozsady

11 Okres ubezpieczenia/warunki zawarcia umowy Umowę ubezpieczenia indywidualnego zawiera się na okres 12 miesięcy. Zasady zawierania umowy ubezpieczenia upraw kontraktowanych: 1) umowę ubezpieczenia upraw kontraktowanych zawiera się w formie pisemnej z kontraktującym lub z właściwym związkiem branżowym plantatorów przy udziale kontraktującego; 2) Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia upraw kontraktowanych jest: a) przystąpienie do ubezpieczenia przynajmniej 80% plantatorów lub b) zgłoszenie do ubezpieczenia przynajmniej 80% zakontraktowanych upraw; 3) Umowa może obejmować uprawy zlokalizowane na terenie całego kraju; 4) Kontraktujący zawierając umowę ubezpieczenia obowiązany jest ubezpieczyć wszystkie zakontraktowane uprawy danego rodzaju; Okres ubezpieczenia oznacza się w umowie. ustala się oddzielną sumę ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia może być zawarta na okres 12 miesięcy lub okres krótszy (tzw. ubezpieczenie krótkoterminowe). Ubezpieczenie krótkoterminowe zawiera się wyłącznie z tytułu ryzyk: 1) przymrozków wiosennych uprawy roślin jednorocznych wysiewanych lub wysadzanych do gruntu w okresie wiosennym, 2) złego przezimowania łącznie z przymrozkami wiosennymi uprawy roślin wieloletnich i ozimych oraz drzewa i krzewy owocowe, 3) huraganu plony chmielu, słoma lnu i konopi w czasie roszenia (w roku plonowania), drzewa i krzewy owocowe oraz uprawy szklarniowe, 4) ognia plony tytoniu, chmielu i ziół (wyłącznie w procesie technologicznego suszenia), a także plony zbóż i rzepaku w czasie ich sprzętu.

12 5) Dokumentem ubezpieczenia upraw kontraktowanych jest umowa kontraktacji (z klauzulą o ubezpieczeniu zakontraktowanego plonu) zawarta między ubezpieczonym a kontraktującym. Zasady zawierania umowy ubezpieczenia zbiorowego: 1) Ubezpieczenie zbiorowe swoim zasięgiem powinno obejmować teren co najmniej jednej gminy; w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się objęcie ochroną ubezpieczeniową upraw zlokalizowanych w kilku lub jednej miejscowości; 2) Ubezpieczenie zbiorowe zawierane jest na wniosek urzędu gminy, organizacji rolniczej lub innego organu przedstawicielskiego działającego w imieniu określonej terytorialnie zbiorowości rolników; 3) Umowę ubezpieczenia zawiera się z ubezpieczającym, pod warunkiem, że z terenu zgłoszonego do ubezpieczenia deklarację zgody podpiszą rolnicy będący właścicielami lub dzierżawcami, co najmniej: a) 30% gospodarstw rolnych

13 lub b) 50 % ogólnej powierzchni gruntów ornych (użytków rolnych) 4) Przedmiotem ubezpieczenia zbiorowego jest podstawowa produkcja roślinna w gospodarstwach osób fizycznych, które podpisały deklarację zgody, a mianowicie: żyto, pszenżyto, pszenica, jęczmień, owies, proso, gryka, kukurydza, ziemniaki oraz rośliny okopowe i pastewne uprawiane na paszę - od gradobicia. Zakres ubezpieczenia na wniosek ubezpieczającego, za opłatą dodatkowej składki, może być rozszerzony na inne uprawy (np. ubezpieczenie traw łąk i pastwisk od ryzyka powodzi); 5) Dokumentem ubezpieczenia w ubezpieczeniu zbiorowym jest umowa ubezpieczenia zbiorowego upraw. Umowę indywidualnego ubezpieczenia upraw w szklarniach oraz tunelach i namiotach foliowych zawiera się na okres 12 miesięcy. W odniesieniu do upraw, których cykl produkcyjny trwa dłużej niż 12

14 Składka miesięcy, na wniosek ubezpieczającego umowa o ubezpieczenie może zostać zawarta na okres dłuższy, obejmujący cały cykl produkcyjny. Składka za ubezpieczenie upraw obliczana jest od sumy ubezpieczenia, według stawek taryfowych wyrażonych w procentach za okres, w którym PZU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej. Wysokość składki ubezpieczeniowej ustala się w zależności od: 1) sumy ubezpieczenia, 2) formy ubezpieczenia, 3) zakresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, 4) rodzaju uprawy, 5) obniżek: a) za kontynuację ubezpieczenia, b) za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia. Składka ubezpieczeniowa jest ustalana zgodnie z taryfą ubezpieczyciela obowiązującą w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia lub jej przedłużenia, na podstawie informacji przekazanych przez ubezpieczającego we wniosku ubezpieczeniowym oraz w wykazie upraw. Składka obliczana jest w procentach sumy ubezpieczenia. Wysokość składki ubezpieczeniowej zależy od wrażliwości upraw na gradobicie, skutki złego przezimowania wraz ze skutkami przymrozków wiosennych, huragan, przymrozki, powódź i ogień oraz geograficznego położenia ubezpieczonej uprawy. W przypadkach uzasadnionych rodzajem ubezpieczanego mienia, środkami jego zabezpieczenia, zgłoszonymi szkodami lub innymi czynnikami mającymi wpływ na ocenę ryzyka, ubezpieczyciel może odmiennie niż w taryfie określić Składka ubezpieczeniowa jest ustalana zgodnie z taryfą obowiązującą w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia lub jej przedłużenia. Wysokość składki zależy od wrażliwości upraw na szkody spowodowane przez powódź, przymrozki wiosenne, złe przezimowanie, huragan, pożar, grad oraz położenia ubezpieczonej uprawy. Wysokość składki ubezpieczeniowej może być ustalona na mocy porozumienia stron w sposób odbiegający od ustaleń taryfowych, z uwzględnieniem okoliczności na wielkość ryzyka. Zniżki składki: 1) generalne: a) za objęte udziały członkowskie w Towarzystwie, b) za dokupienie udziałów

15 składkę ubezpieczeniową. Zniżki składki: 1) W umowie jednorocznej: a) z tytułu kontynuacji ubezpieczenia u ubezpieczyciela, b) z tytułu posiadania u ubezpieczyciela ubezpieczenia budynków w gospodarstwie rolnym i ubezpieczenia agrocasco, c) z tytułu posiadania ubezpieczenia upraw od gradobicia lub od ognia u ubezpieczyciela przy ubezpieczeniu upraw od powodzi, skutków złego przezimowania wraz ze skutkami przymrozków wiosennych, przymrozków lub huraganu, d) z tytułu ubezpieczenia od gradobicia przynajmniej dwóch rodzajów upraw w gospodarstwie, takich jak: zboża, kukurydza, buraki cukrowe lub ziemniaki, e) inne określone w taryfie zniżki; członkowskich w Towarzystwie, c) za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia, d) za kontynuację umowy ubezpieczenia, 2) za posiadanie w Towarzystwie obowiązkowych ubezpieczeń rolnych: OC rolnika i budynków w gospodarstwie rolnym, 3) za posiadanie w Towarzystwie dobrowolnego ubezpieczenia OC i budynków od ognia i innych zdarzeń losowych, 4) z tytułu ilości ubezpieczonych w Towarzystwie hektarów danej uprawy. Zwyżki składki: 1) generalne: a) za niewykupienie członkostwa w Towarzystwie, b) za opłatę składki w ratach. 2) W umowie wieloletniej: a) z tytułu bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia u ubezpieczyciela: corocznie o 2 punkty procentowe, max do 60%, pod warunkiem że: - umowa wieloletnia została

16 przedłużona minimum na dwa lata, - dany rodzaj uprawy jest uprawiany również w bieżącym roku, b) z tytułu zawarcia wieloletniej umowy ubezpieczenia z ubezpieczycielem, w umowach zawartych na okres: - 5 lat w wysokości 5%, - 4 lat w wysokości 4%, - 3 lat w wysokości 3%, - 2 lat w wysokości 2%. c) inne określone w taryfie zniżki. Wypłata odszkodowania W razie wypłaty odszkodowania ubezpieczyciel udziela zwyżki składki w umowach wieloletnich w ten sposób, że dotychczas nabyta zniżka składki za bezszkodowość ulega zmniejszeniu w następnym roku ubezpieczenia. W kwestiach bezspornych w terminie 30 dni od zawiadomienia o szkodzie, a w kwestiach spornych w terminie 14 dni od dnia, w którym wyjaśnienie spornych kwestii było możliwe (ubezpieczyciel musi przy tym zachować należytą staranność).

Wyłączenia ubezpieczenia upraw u przykładowych ubezpieczycieli

Wyłączenia ubezpieczenia upraw u przykładowych ubezpieczycieli Wyłączenia ubezpieczenia upraw u przykładowych ubezpieczycieli Rodzaj wyłączenia PZU S.A. TUW Concordia TUW TUZ Szkody wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego Szkody spowodowane przez choroby lub szkodniki

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie jesiennej sprzedaży ubezpieczeń upraw polowych

Rozpoczęcie jesiennej sprzedaży ubezpieczeń upraw polowych PZU Uprawy Zmiana OWU od 18.09.2015 wynikająca ze zmiany ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Dz.U. z 2015 poz. 577 z późn.zm) Rozpoczęcie jesiennej sprzedaży ubezpieczeń upraw

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia obowiązkowe zawierane przez rolników. Dz. Ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym Krystyna Maciejak 16 styczeń 2017 r.

Ubezpieczenia obowiązkowe zawierane przez rolników. Dz. Ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym Krystyna Maciejak 16 styczeń 2017 r. Ubezpieczenia obowiązkowe zawierane przez rolników Dz. Ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym Krystyna Maciejak 16 styczeń 2017 r. Ubezpieczenia obowiązkowe W myśl przepisów prawa każda osoba fizyczna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UPRAW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UPRAW OGÓLNE WAUNKI UBEZPIECZENIA UPAW OGÓLNE WAUNKI UBEZPIECZENIA UPAW Spis treści ozdział I Postanowienia wspólne 3 ozdział II Postanowienia szczególne 6 ozdział III Postanowienia końcowe 7 Warunki szczególne

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

U S T A W A. o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt

Bardziej szczegółowo

Uwaga Rolnicy UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE ROLNIKÓW

Uwaga Rolnicy UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE ROLNIKÓW Uwaga Rolnicy Wójt Gminy Leoncin przypomina, iż ustawodawca nałożył na producentów rolnych obowiązek ubezpieczeniowy. W związku z tym, poniżej przedstawiamy wyciąg najistotniejszych zapisów: Ustawy o ubezpieczeniach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UPRAW OD ZDARZEŃ LOSOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UPRAW OD ZDARZEŃ LOSOWYCH TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH TUW SIEDZIBA: 02-793 Warszawa, ul. H.Raabego 13 tel. +48+22 6497387, fax: +48+22 6497389 www.tuw.pl, e-mail: tuw@tuw.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UPRAW OD ZDARZEŃ

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia...2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

USTAWA z dnia...2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich USTAWA z dnia....2015 r. Projekt o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU UPRAWY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU UPRAWY ustalone uchwałą UZ/225/2015 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 29 lipca 2015 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU UPRAWY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU UPRAWY ustalone uchwałą nr UZ/320/2014 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 12 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... 2015r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o opłacie skarbowej

USTAWA z dnia... 2015r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o opłacie skarbowej USTAWA z dnia... 2015r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o opłacie skarbowej Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych

Bardziej szczegółowo

Historia i stan obecny ubezpieczeń rolnych w. Konrad Rojewski. Warszawa, dnia 5 list 2012.

Historia i stan obecny ubezpieczeń rolnych w. Konrad Rojewski. Warszawa, dnia 5 list 2012. Historia i stan obecny ubezpieczeń rolnych w Polsce. Konrad Rojewski. Warszawa, dnia 5 list 2012. AGENDA 1. Ubezpieczenia rolne w Polsce, czyli które? 2. Krótki rys historyczny ubezpieczeń rolnych. 3.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 7 marca 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 49, poz. 328. o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH

KARTA PRODUKTU UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH Ubezpieczyciel Ubezpieczycielem jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą przy ul. S. Małachowskiego 10 w Poznaniu. Produkt kierowany do: Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie Rodzaje ryzyka w rolnictwie i metody nimi zarządzania Co to jest ryzyko? Definicja ryzyka Możliwość, prawdopodobieństwo,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI OBOWIĄZKOWEGO ORAZ DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH OD ZDARZEŃ LOSOWYCH

OGÓLNE WARUNKI OBOWIĄZKOWEGO ORAZ DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH OD ZDARZEŃ LOSOWYCH OGÓLNE WARUNKI OBOWIĄZKOWEGO ORAZ DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH OD ZDARZEŃ LOSOWYCH w tym realizowane w ramach umowy zawartej z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie dopłat udzielanych

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ubezpieczenie upraw potraktuj równorzędnie z wydatkami na środki do produkcji rolnej.

Wydatki na ubezpieczenie upraw potraktuj równorzędnie z wydatkami na środki do produkcji rolnej. Ubezpieczenie upraw rolnych W Sezonie WIOSENNYM DO F I N A NS O W A NI E DŻE TW A BU Z Oferta dla Rolnika oraz Przedsiębiorcy rolnego T U PA Ń S Zabezpiecz sytuację finansową gospodarstwa rolnego przed

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE UPRAW ROLNYCH W SEZONIE WIOSENNYM

UBEZPIECZENIE UPRAW ROLNYCH W SEZONIE WIOSENNYM UBEZPIECZENIE UPRAW ROLNYCH W SEZONIE WIOSENNYM DOFINANSONIE DOFINANSO W NIE OFERTA DLA ROLNIKA ORAZ PRZEDSIĘBIORCY ROLNEGO Z BUDŻETU PAŃST BUD W Zabezpiecz sytuację finansową gospodarstwa rolnego przed

Bardziej szczegółowo

Polska droga do skutecznego zarządzania ryzykiem poprzez ubezpieczenia w gospodarstwach rolnych. Przeszkody i możliwości rozwoju

Polska droga do skutecznego zarządzania ryzykiem poprzez ubezpieczenia w gospodarstwach rolnych. Przeszkody i możliwości rozwoju Polska droga do skutecznego zarządzania ryzykiem poprzez ubezpieczenia w gospodarstwach rolnych. Przeszkody i możliwości rozwoju Aleksandra Szelągowska (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) dr Krzysztof

Bardziej szczegółowo

1) Kodeksu Cywilnego; 2) ustawy o działalności ubezpieczeniowej. 2 Ubezpieczającym może być Członek Towarzystwa lub osoba przystępująca

1) Kodeksu Cywilnego; 2) ustawy o działalności ubezpieczeniowej. 2 Ubezpieczającym może być Członek Towarzystwa lub osoba przystępująca SPIS TREŚCI: Postanowienia ogólne... 1 Definicje... 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 4 Udział własny Ubezpieczającego w szkodzie... 6 Wyłączenia odpowiedzialności... 7 Zawarcie umowy ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialności za szkody już od 8% ubytku w plonie

odpowiedzialności za szkody już od 8% ubytku w plonie Ubezpieczenie upraw rolnych W Sezonie WIOSENNYM DO F INANSOWA N IE ZB UDŻ TW A Oferta dla Rolnika oraz Przedsiębiorcy rolnego E T U PA Ń S Zabezpiecz sytuację finansową gospodarstwa rolnego przed szkodami

Bardziej szczegółowo

Zbiorczy protokół strat

Zbiorczy protokół strat Zbiorczy protokół strat Sporządzony na okoliczność wystąpienia klęski żywiołowej spowodowanej suszą na terenie gminy Moszczenica. Komisja Gminna ds. szacowania szkód spowodowanych klęską żywiołową, powołana

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

Mroźne ostrzeżenie: warto pomyśleć o ubezpieczeniu?

Mroźne ostrzeżenie: warto pomyśleć o ubezpieczeniu? .pl https://www..pl Mroźne ostrzeżenie: warto pomyśleć o ubezpieczeniu? Autor: Daniel Biernat Data: 4 stycznia 2016 Jeszcze kilkanaście dni temu w wielu miejscach Polski termometry wskazywały 10 12 C na

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI OBOWIĄZKOWEGO ORAZ DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH OD ZDARZEŃ LOSOWYCH

OGÓLNE WARUNKI OBOWIĄZKOWEGO ORAZ DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH OD ZDARZEŃ LOSOWYCH SIEDZIBA: 0-793 Warszawa, ul. H. Raabego 13 Regon 01114579, NIP 56103346 www.tuw.pl, e-mail: tuw@tuw.pl OGÓLNE WARUNKI OBOWIĄZKOWEGO ORAZ DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH OD ZDARZEŃ LOSOWYCH w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH Spis treści Rozdział I Postanowienia wspólne 3 Rozdział II Postanowienia szczególne 6 Rozdział III Postanowienia końcowe 7 Warunki szczególne 7 Instrukcja w sprawie zgłaszania szkód 7 Zgłoszenie szkody

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK DO POLISY NR... O ZAWARCIE UMOWY OBOWIĄZKOWEGO, DOTOWANEGO UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH

WNIOSEK DO POLISY NR... O ZAWARCIE UMOWY OBOWIĄZKOWEGO, DOTOWANEGO UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH WNIOSEK DO POLISY NR... O ZAWARCIE UMOWY OBOWIĄZKOWEGO, DOTOWANEGO UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH Ubezpieczający... Adres/siedziba -... Ubezpieczony... Adres/siedziba -... Adres gospodarstwa...... Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

3. Technologia uprawy pszenicy ozimej Produkcja i plony Odmiany pszenicy Zmianowanie Termin siewu

3. Technologia uprawy pszenicy ozimej Produkcja i plony Odmiany pszenicy Zmianowanie Termin siewu SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ZBOŻA... 11 1. Biologia zbóż... 11 1.1. Pochodzenie i udomowienie zbóż... 11 1.1.1. Pszenica... 13 1.1.2. Jęczmień... 14 1.1.3. Żyto... 15 1.1.4. Owies... 15 1.1.5. Pszenżyto...

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI SEKRETARZ STANU Jacek Bogucki

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI SEKRETARZ STANU Jacek Bogucki RPU/86242/2016 P Data:2016-07-26 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI SEKRETARZ STANU Jacek Bogucki Fwe-07-289/BG/2016/ Warszawa, dnia 20-07-2016 r. Pan Robert Gmitruczuk Wicewojewoda Lubelski W związku

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Spis treści Rozdział I Postanowienia wspólne 3 Rozdział II Postanowienia szczególne 6 Rozdział III Postanowienia końcowe 6 Warunki szczególne 7 Instrukcja w sprawie zgłaszania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH Spis treści Skorowidz 3 Rozdział I Postanowienia wspólne 4 Rozdział II Postanowienia szczególne 7 Rozdział III Postanowienia końcowe 8 Warunki szczególne 8 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

USTAWA. z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2005 r. Nr 150, poz. 1249, z póź. zm. ogłoszonymi w Dz. U. z 2006 r. Nr 120, poz. 825 i

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:....

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.... Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 234 Wojewody Mazowieckiego z dnia

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ubezpieczenie upraw potraktuj równorzędnie z wydatkami na środki do produkcji rolnej.

Wydatki na ubezpieczenie upraw potraktuj równorzędnie z wydatkami na środki do produkcji rolnej. Ubezpieczenie upraw rolnych W Sezonie jesiennym DO F I N A NS O W A NI E Oferta dla Rolnika oraz Przedsiębiorcy rolnego DŻE TW A Z BU T U PA Ń S Zabezpiecz sytuację finansową gospodarstwa rolnego przed

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI OBOWIĄZKOWEGO ORAZ DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH OD ZDARZEŃ LOSOWYCH

OGÓLNE WARUNKI OBOWIĄZKOWEGO ORAZ DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH OD ZDARZEŃ LOSOWYCH OGÓLNE WARUNKI OBOWIĄZKOWEGO ORAZ DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH OD ZDARZEŃ LOSOWYCH w tym realizowane w ramach umowy zawartej z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie dopłat udzielanych

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna w rolnictwie w latach 2015 2020.

Pomoc publiczna w rolnictwie w latach 2015 2020. Pomoc publiczna w rolnictwie w latach 2015 2020. Od początku 2015 roku przepisy krajowe, na podstawie których udzielana jest pomoc publiczna w rolnictwie muszą być dostosowane do zasad udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY DOPIEWO WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:......

URZĄD GMINY DOPIEWO WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (1) (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2005 r.)

USTAWA. z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (1) (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2005 r.) Dz.U.05.150.1249 2006-07-21 zm. Dz.U.2006.120.825 art. 1 2006-09-19 zm. Dz.U.2006.157.1119 art. 60 2007-04-04 zm. Dz.U.2007.49.328 art. 1 2008-07-01 zm. Dz.U.2007.49.328 art. 1 2008-08-23 zm. Dz.U.2008.145.918

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

Na terenie gmin/y:...

Na terenie gmin/y:... Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. URZĄD GMINY TARNOWO PODGÓRNE Ul. Poznańska 115 62-080 Tarnowo Podgórne

Bardziej szczegółowo

informujemy, że 16 marca 2015 r. otwieramy wiosenny sezon sprzedaży ubezpieczenia upraw rolnych.

informujemy, że 16 marca 2015 r. otwieramy wiosenny sezon sprzedaży ubezpieczenia upraw rolnych. Poznań, 2014-03-09 Concordia Polska TUW Biuro Ubezpieczeń Rolnych Oddziały Przedstawicielstwa Pośrednicy Concordia Polska TUW Szanowni Państwo, informujemy, że 16 marca 2015 r. otwieramy wiosenny sezon

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). Do niniejszego wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok przez ARiMR i zachować zgodność danych

Bardziej szczegółowo

Rolnicy gminy. Brańszczyk

Rolnicy gminy. Brańszczyk Rolnicy gminy Brańszczyk W związku ze szkodami w rolnictwie powstałymi na skutek utrzymującej się od dłuższego czasu suszy, informujemy zainteresowanych rolników o możliwości składania wniosków o oszacowanie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie upraw w Concordia Polska TUW. Sezon jesień 2015

Ubezpieczenie upraw w Concordia Polska TUW. Sezon jesień 2015 Ubezpieczenie upraw w Concordia Polska TUW Sezon jesień 2015 PODSTAWOWE INFORMACJE PODSTAWOWE INFORMACJE Udział w areale ubezpieczonych upraw dane szacunkowe CONCORDIA POLSKA TUW 40% POZOSTAŁE Z.U. 60%

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 150 poz. 1249 USTAWA. z dnia 7 lipca 2005 r.

Dz.U. 2005 Nr 150 poz. 1249 USTAWA. z dnia 7 lipca 2005 r. Kancelaria Sejmu s. 1/17 Dz.U. 2005 Nr 150 poz. 1249 USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 577, 892,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Wójt (-) Stanisław Wirtek

OGŁOSZENIE. Wójt (-) Stanisław Wirtek OGŁOSZENIE Urząd Gminy Sobienie-Jeziory informuje, że rolnicy u których wystąpiły szkody w gospodarstwach rolnych w wyniku działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, tj. spowodowane przez grad,

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Zdzieszowic ul. Bolesława Chrobrego 34 47-330 Zdzieszowice

Burmistrz Zdzieszowic ul. Bolesława Chrobrego 34 47-330 Zdzieszowice . imię i nazwisko.. miejscowość, data. adres. nr telefonu kontaktowego PESEL: fffffffffff Burmistrz Zdzieszowic ul. Bolesława Chrobrego 34 47-330 Zdzieszowice WNIOSEK Zwracam się z prośbą o oszacowanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK DO POLISY NR... O ZAWARCIE UMOWY DOBROWOLNYCH, DOTOWANYCH UBEZPIECZEŃ UPRAW ROLNYCH

WNIOSEK DO POLISY NR... O ZAWARCIE UMOWY DOBROWOLNYCH, DOTOWANYCH UBEZPIECZEŃ UPRAW ROLNYCH Ubezpieczający:...... WNIOSEK DO POLISY NR... O ZAWARCIE UMOWY DOBROWOLNYCH, DOTOWANYCH UBEZPIECZEŃ UPRAW ROLNYCH..., tel./fax... Ubezpieczony:........., tel./fax... Adres gospodarstwa -... (kod, poczta,

Bardziej szczegółowo

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Oddział Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Oddział Rolnictwa i Rozwoju Wsi Województwo lubuskie zajmuje powierzchnię 13,9 tys. km 2, co stanowi 4,5% powierzchni Kraju. Zamieszkuje w nim niewiele ponad milion mieszkańców, z tego około 368 tys. osób na wsi. Użytki rolne stanowią

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia upraw

Ogólne warunki ubezpieczenia upraw Ogólne warunki ubezpieczenia upraw ustalone uchwałą nr UZ/352/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2007 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/10/2011 z dnia

Bardziej szczegółowo

Concordia Ubezpieczenia. Solidny partner w ubezpieczeniach agro

Concordia Ubezpieczenia. Solidny partner w ubezpieczeniach agro Concordia Ubezpieczenia Solidny partner w ubezpieczeniach agro Concordia Ubezpieczenia - wyróżniki Wiedza ekspercka czerpana z wieloletnich doświadczeń udziałowców: Vereinigte Hagelversicherung VvaG oraz

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składany do ARiMR (dotyczy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy: Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy: Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami. W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR (dot.

Bardziej szczegółowo

Pielęgnacja plantacji

Pielęgnacja plantacji PRODUKCJA ROŚLINNA CZĘŚĆ III TECHNOLOGIE PRODUKCJI ROŚLINNEJ Podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik rolnik Praca zbiorowa pod redakcją prof. Witolda Grzebisza WYDANIE I HORTPRESS

Bardziej szczegółowo

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym DOMKI LETNISKOWE Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Ergo Hestia Telefon: +48 508 045 767 izabella.skrzypczyk@ergohestia.pl 1 Stanowisko Ergo Hestii

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia wstępne. 1. Przepisy ogólne

Rozdział I Postanowienia wstępne. 1. Przepisy ogólne OGÓLNE WARUNKI DOTOWANYCH UBEZPIECZEŃ UPRAW ROLNYCH I ZWIERZĄT GOSPODARSKICH Ustalone przez Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Uchwała Nr UZ/495/2005 z dnia 18 października 2005 roku ze zmianami

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2015 r. Poz. 577 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2015 r. Poz. 577 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

1. Wnioskodawca: Adres zamieszkania: Posiadam grunty rolne również na terenie gmin/y:...

1. Wnioskodawca: Adres zamieszkania: Posiadam grunty rolne również na terenie gmin/y:... MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wydział Rolnictwa w... za pośrednictwem Urzędu Gminy w... 1. Wnioskodawca:... 2. Adres zamieszkania:... 3. Posiadam grunty rolne również na terenie gmin/y:... 4. PESEL: 5. NIP:

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialności za szkody już od 8% ubytku w plonie.

odpowiedzialności za szkody już od 8% ubytku w plonie. Ubezpieczenie upraw rolnych W Sezonie jesiennym DO F I N A NS O W A NI E DŻE TW A BU Z Oferta dla Rolnika oraz Przedsiębiorcy rolnego T U PA Ń S Zabezpiecz sytuację finansową gospodarstwa rolnego przed

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy ustalone uchwałą nr UZ/58/2016 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 19 lutego 2016 r. Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i

Bardziej szczegółowo

R-CzBR. Czerwcowe badanie rolnicze. według stanu w dniu 1 czerwca 2014 r. WZÓR

R-CzBR. Czerwcowe badanie rolnicze. według stanu w dniu 1 czerwca 2014 r. WZÓR GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl R-CzBR Czerwcowe badanie rolnicze według stanu w dniu 1 czerwca 2014 r. Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl do 23

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 26 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 26 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 167 9738 Poz. 996 996 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej

Bardziej szczegółowo

OPINIE I EKSPERTYZY OE-83

OPINIE I EKSPERTYZY OE-83 KANCELARIA SENATU BIURO INFORMACJI I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Opinia o ustawie o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o krajowym

Bardziej szczegółowo

Zboża na ziarno Pszenica zwyczajna ogółem na ziarno Pszenica zwyczajna jara na ziarno Pszenica zwyczajna ozima na ziarno Żyto ogółem na ziarno Żyto

Zboża na ziarno Pszenica zwyczajna ogółem na ziarno Pszenica zwyczajna jara na ziarno Pszenica zwyczajna ozima na ziarno Żyto ogółem na ziarno Żyto NAZWA Zboża na ziarno Pszenica zwyczajna ogółem na ziarno Pszenica zwyczajna jara na ziarno Pszenica zwyczajna ozima na ziarno Żyto ogółem na ziarno Żyto jare na ziarno Żyto ozime na ziarno Jęczmień ogółem

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ ENERGETYCZNY ROLNICTWA GMINY BEJSCE

POTENCJAŁ ENERGETYCZNY ROLNICTWA GMINY BEJSCE POTENCJAŁ ENERGETYCZNY ROLNICTWA GMINY BEJSCE Andrzej Pacocha Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach ZASOBY GRUNTOWE CZYLI CZYM

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E W projekcie ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zaproponowano rozwiązania zachęcające zakłady ubezpieczeń do zawierania umów

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Formy pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych Formy pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych Producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, takich jak susza, grad, deszcz nawalny,

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

Nr Informacja. Przewidywana produkcja głównych upraw rolniczych i ogrodniczych w 2004 r. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr Informacja. Przewidywana produkcja głównych upraw rolniczych i ogrodniczych w 2004 r. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Przewidywana produkcja głównych upraw rolniczych i ogrodniczych w 2004 r. Wrzesień 2004 Dorota Stankiewicz Informacja

Bardziej szczegółowo

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 4) :

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 4) : Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 4) :

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 4) : Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 1 O OSZACOWANIE SZKÓD

WNIOSEK 1 O OSZACOWANIE SZKÓD Załącznik nr do Regulaminy z dnia 0 czerwca 07 r.... imię i nazwisko lub nazwa siedziby producenta rolnego.... urząd miasta/gminy... adres i miejsce zamieszkania lub adres siedziby producenta rolnego...

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie gruntów i produkcja ziemiopłodów rolnych w województwie śląskim w 2011 r.

Użytkowanie gruntów i produkcja ziemiopłodów rolnych w województwie śląskim w 2011 r. Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Użytkowanie gruntów i produkcja

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia upraw

Ogólne warunki ubezpieczenia upraw Ogólne warunki ubezpieczenia upraw ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/352/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/10/2011 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2011 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Warszawa, luty 2011 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Warszawa, luty 2011 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy

Formy pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy Formy pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy Producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych takich jak

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia TUW TUZ OWU domów jednorodzinnych i mieszkań OWU z 30 grudnia 2003 (Uchwala Zarządu) Przedmiot i zakres ubezpieczenia (1) Przedmiot ubezpieczenia - domy jednorodzinne,

Bardziej szczegółowo

R-05. Sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach

R-05. Sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej R-05 Sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH I ZWIERZ T GOSPODARSKICH OD ZDARZEŃ LOSOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH I ZWIERZ T GOSPODARSKICH OD ZDARZEŃ LOSOWYCH 02-793 Warszawa, ul. H.Raabego 13 tel. (0-22) 649-73-87, fax: (0-22) 649-73-89 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH I ZWIERZ T GOSPODARSKICH OD ZDARZEŃ LOSOWYCH realizowanego w ramach umowy zawartej

Bardziej szczegółowo

Trudności w funkcjonowaniu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich w Polsce w latach 2006 2012. Andrzej Janc Warszawa dnia 5.11.

Trudności w funkcjonowaniu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich w Polsce w latach 2006 2012. Andrzej Janc Warszawa dnia 5.11. Trudności w funkcjonowaniu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich w Polsce w latach 2006 2012 Andrzej Janc Warszawa dnia 5.11. 2012 Agenda Fakty i liczby Trudności postrzegane przez Rolników Trudności

Bardziej szczegółowo

Komisja ds. oszacowania zakresu

Komisja ds. oszacowania zakresu W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR (dot. producentów rolnych korzystających z płatności obszarowych)...

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE UBEZPIECZEŃ UPRAW ROLNYCH I ZWIERZĄT GOSPODARSKICH Z DOPŁATAMI FUNCTIONING OF THE INSURANCES OF CROPS AND LIVESTOCK WITH SUBSIDIES

FUNKCJONOWANIE UBEZPIECZEŃ UPRAW ROLNYCH I ZWIERZĄT GOSPODARSKICH Z DOPŁATAMI FUNCTIONING OF THE INSURANCES OF CROPS AND LIVESTOCK WITH SUBSIDIES 278 Agnieszka Parlińska STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XIII zeszyt 1 Agnieszka Parlińska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie FUNKCJONOWANIE UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Pakiet Bezpieczny Rolnik

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Pakiet Bezpieczny Rolnik Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Pakiet Bezpieczny Rolnik Ubezpieczenia obowiązkowe Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego Obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 183 /15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 lutego 2015r.

UCHWAŁA NR 183 /15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 lutego 2015r. UCHWAŁA NR 183 /15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia dnia zakończenia okresu zbioru

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2015.07./^ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Warszawa 2015.07./^ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa 2015.07./^ Informacja dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotycząca ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji

Bardziej szczegółowo

b) gospodarstwa indywidualne o powierzchni do 1 ha użytków rolnych (działki rolne, w tym np. działki służbowe) użytkowane rolniczo przez osoby fizyczn

b) gospodarstwa indywidualne o powierzchni do 1 ha użytków rolnych (działki rolne, w tym np. działki służbowe) użytkowane rolniczo przez osoby fizyczn UWAGI METODYCZNE 1. Prezentowane informacje opracowano metodą rodzaju działalności i dotyczą działalności rolniczej w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej prowadzonej przez podmioty gospodarcze niezależnie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie z budżetu krajowego po nowemu

Wsparcie z budżetu krajowego po nowemu Wsparcie z budżetu krajowego po nowemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1994 roku udziela wsparcia finansowego, które obejmuje m.in. spłacanie za rolników części należnych bankom odsetek

Bardziej szczegółowo

R-05. Sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach

R-05. Sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej R-05 Sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

WSTĘPNY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 1/ WSTĘPNY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 tel. 42 6839-100, 6839-101 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Informacja sygnalna http://www.stat.gov.pl/urzedy/lodz/index.htm

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA Warszawa I ROZWOJU WSI

MINISTERSTWO ROLNICTWA Warszawa I ROZWOJU WSI MINISTERSTWO ROLNICTWA Warszawa 2010.05.19 I ROZWOJU WSI Informacja dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotycząca ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji

Bardziej szczegółowo

WR-II.7160.8.2012. Kraków, dnia 3 kwietnia 2012 r.

WR-II.7160.8.2012. Kraków, dnia 3 kwietnia 2012 r. WOJEWODA MAŁOPOLSKI WR-II.7160.8.2012. Kraków, dnia 3 kwietnia 2012 r. Pani/Pan Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta, Kierownicy Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, wszyscy Informuję, iŝ w związku

Bardziej szczegółowo

KLĘSKI 2012 r. pomoc

KLĘSKI 2012 r. pomoc KLĘSKI 2012 r. pomoc Nasz kraj coraz częściej nawiedzają niekorzystne zjawiska atmosferyczne oraz liczne anomalia pogodowe. W ubiegłym roku były to przymrozki wiosenne, huragany i powodzie w obecnym roku

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH WYRZĄDZONYCH PRZEZ ZWIERZYNĘ W PŁODACH I UPRAWACH ROLNYCH NA ROK 2014

PROCEDURY SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH WYRZĄDZONYCH PRZEZ ZWIERZYNĘ W PŁODACH I UPRAWACH ROLNYCH NA ROK 2014 PROCEDURY SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH WYRZĄDZONYCH PRZEZ ZWIERZYNĘ W PŁODACH I UPRAWACH ROLNYCH NA ROK 2014 STOSOWANE PRZEZ UBEZPIECZYCIELA GOTHAER TU S.A. I. PODSTAWY PRAWNE DOTYCZĄCE SZACOWANIA SZKÓD

Bardziej szczegółowo