Zakres ubezpieczenia upraw u przykładowych ubezpieczycieli

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakres ubezpieczenia upraw u przykładowych ubezpieczycieli"

Transkrypt

1 Zakres ubezpieczenia upraw u przykładowych ubezpieczycieli Konstrukcja ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia PZU S.A. TUW Concordia TUW TUZ Ubezpieczenie upraw polowych Ubezpieczeniem mogą być objęte rośliny uprawne lub ich plony. Plony roślin wieloletnich mogą być objęte ubezpieczeniem tylko w latach ich plonowania. Drzewka i krzewy owocowe w szkółkach mogą być objęte ubezpieczeniem w następnym roku po ich okulizacji. Można także zawrzeć indywidualne ubezpieczenie upraw w szklarniach oraz tunelach i namiotach foliowych. Można ubezpieczyć rośliny lub ich plony, które uprawiane są w szklarniach lub tunelach i namiotach foliowych o charakterze trwałym i wyposażonych w instalacje lub urządzenia ogrzewające. Można także zawrzeć ubezpieczenie nakładów Przedmiotem ubezpieczenia mogą być: 1) w zbożach, roślinach strączkowych, roślinach oleistych i kukurydzy ziarna i nasiona, 2) w kukurydzy kiszonkowej lub silosowej kolby i zielonka, 3) w burakach cukrowych korzeń buraka wraz z ubytkiem zawartości cukru, a w ramach odrębnego ubezpieczenia liść buraka, 4) w burakach pastewnych korzeń buraka, a w ramach odrębnego ubezpieczenia liść buraka, 5) w ziemniakach bulwy, 6) w roślinach włóknistych włókno, a w ramach odrębnego ubezpieczenia nasiona, 7) w lnie przeznaczonym na olej nasiona, a w ramach odrębnego ubezpieczenia włókno, 8) w tytoniu liście zdatne do zbioru, 9) w owocach same owoce, a w ramach odrębnego ubezpieczenia pędy owoconośne, Do przedmiotów ubezpieczenia objętych ochroną ubezpieczeniową Towarzystwa zalicza się: 1) w zbożach, roślinach strączkowych, rzepaku i kukurydzy ziarna, 2) w kukurydzy kiszonkowej/silosowej kolbę i zielonkę, 3) w burakach cukrowych i pastewnych korzeń buraka, a w ramach osobnego ubezpieczenia liść buraka, 4) w ziemniakach bulwy, 5) w roślinach przędzalniczych włókno, a w ramach osobnego ubezpieczenia nasiona, 6) w lnie na olej nasiona, 7) w tytoniu liście zdatne do zbioru, 8) w owocach same owoce, a w ramach osobnego ubezpieczenia pędy noszące owoc, 9) w roślinach uprawnych, które dają dwa lub więcej zbiorów w ciągu jednego roku, każdy z plonów

2 poniesionych na uprawę roślin. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być nakłady poniesione na uprawę roślin tj.: materiał siewny, nawozy, środki ochrony roślin. 10) w warzywach części przeznaczone do spożycia, 11) w koniczynach, trawach i innych roślinach paszowych przeznaczonych na kiszonkę lub siano pierwszy pokos, 12) w innych uprawach roślin, które dają dwa lub więcej plonów w ciągu jednego roku, jak np. zioła lecznicze, przyprawy ziołowe plon z pierwszego zbioru, a w ramach odrębnego ubezpieczenia dalsze zbiory, 13) w uprawach roślin wieloletnich części roślin przeznaczone na sprzedaż (plon główny), a w ramach odrębnego ubezpieczenia pozostałe części roślin. Ubezpieczenie słomy zbóż jako plonu dodatkowego wymaga wprowadzenia do umowy szczególnych postanowień, przy czym 85% sumy ubezpieczenia przypada na ziarno (plon główny) i 15% na słomę (plon dodatkowy). W przypadku roślin uprawnych, które dają dwa lub więcej zbiorów w ciągu jednego roku, każdy z plonów wymaga odrębnych umów ubezpieczenia. jest osobnym przedmiotem ubezpieczenia, który wymaga oddzielnego wniosku o ubezpieczenie, 10) w koniczynach, trawach i innych roślinach paszowych przeznaczonych na kiszonkę lub siano pierwszy pokos, 11) w innych uprawach roślin, które dają dwa lub więcej plonów w ciągu jednego roku jak np. zioła lecznicze, przyprawy ziołowe pierwszy zbiór (ubezpieczenie dalszych zbiorów jest możliwe w ramach oddzielnych umów ubezpieczenia), 12) w roślinach wieloletnich poszczególne stadia rozwoju rośliny tworzą osobny przedmiot ubezpieczenia z odpowiednią sumą ubezpieczenia, 13) w uprawach roślin sadowniczych części roślin przeznaczone na sprzedaż (owoce); pozostałe części roślin wymagają oddzielnych umów ubezpieczenia z odpowiednią sumą ubezpieczenia, 14) we wszystkich innych uprawach, mających na celu pozyskanie określonych części roślin (np. liście, gałęzie itp.) wspomniane części roślin jak i pozostała roślina wymagają osobnych umów

3 Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe bezpośrednio w następstwie zdarzeń wchodzących w zakres ochrony ubezpieczeniowej, zaistniałe na terytorium RP, w miejscu wskazanym w umowie ubezpieczenia. ubezpieczenia z odpowiednią sumą ubezpieczenia, 15) w warzywach ubytki ilościowe i jakościowe plonów, o ile nadziemne części roślin zostały uszkodzone lub zniszczone wskutek gradobicia. W trawach łąk i pastwisk Towarzystwo odpowiada za szkody spowodowane przez powódź, w wyniku której nastąpiło całkowite zniszczenie i utrata wartości na skutek wygnicia lub zamulenia. Dotyczy to również siana złożonego w kopkach lub na pokosach. Ubezpieczenie dodatkowych plonów upraw (słoma, liście buraka itd.) wymaga szczególnych postanowień w umowie ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie upraw polowych Ubezpieczeniem można objąć: 1) rośliny uprawne lub ich plony - Ubezpieczenie obejmuje ubytki ilościowe w plonie głównym roślin uprawnych, bezpośrednio powstałe w wyniku: 1) gradobicia lub powodzi w zbożach, kukurydzy przeznaczonej Ubezpieczenie obejmuje szkody materialne zaistniałe na terytorium RP, w miejscu wskazanym we wniosku i na polisie. Towarzystwo obejmuje ochroną ubezpieczeniową ubytki ilościowe w uprawach roślin, a w plonach drzew, krzewów owocowych, roślin jagodowych oraz chmielu, tytoniu, wiklinie i naziemnych częściach

4 od skutków gradobicia i powodzi, 2) rośliny uprawne jednoroczne wysiewane lub wysadzane do gruntu na wiosnę - od skutków przymrozków wiosennych, 3) rośliny uprawne ozime, wieloletnie i trwałe lub ich plony - od ujemnych skutków przezimowania wraz ze skutkami przymrozków wiosennych, 4) plony chmielu, tytoniu oraz kukurydzy uprawianej na ziarno - od skutków huraganu, 5) plony tytoniu, ziół i chmielu w procesie technologicznego suszenia, a plony zbóż i roślin oleistych w okresie dojrzałości i sprzętu (do momentu złożenia w miejscu składowania) - od skutków ognia, 6) trawy łąk i pastwisk o wysokiej i średniej wartości pastewnej (zaliczone zgodnie z normą branżową dla siana do klas jakości I- IV) - od skutków powodzi, 7) owoce drzew i krzewów owocowych oraz plantacji na zielonkę lub ziarno, roślinach oleistych, burakach, ziemniakach, warzywach polnych, owocach drzew, krzewów i bylin owocowych, tytoniu, chmielu, roślinach włóknistych, roślinach strączkowych przeznaczonych na suchy zbiór, koniczynach, trawach i innych roślinach paszowych przeznaczonych na kiszonkę lub siano, trawach i innych roślinach paszowych przeznaczonych na nasiona, roślinach przyprawowych i leczniczych przeznaczonych na nasiona, a także w innych częściach użytkowych stanowiących główny plon i innych roślinach wieloletnich, 2) przymrozków w zbożach, kukurydzy przeznaczonej na zielonkę lub ziarno, roślinach oleistych, burakach, ziemniakach i roślinach strączkowych przeznaczonych na suchy zbiór, 3) skutków złego przezimowania wraz ze skutkami przymrozków wiosennych w zbożach ozimych i roślinach oleistych ozimych, 4) huraganu w chmielu i kukurydzy przeznaczonej na zielonkę lub ziarno, 5) ognia w zbożach, roślinach oleistych i trawach przeznaczonych warzyw, również ubytki jakościowe bezpośrednio powstałe w wyniku: 1) powodzi uprawy wszystkich roślin, 2) wymarznięcia uprawy szklarniowe w wyniku uszkodzenia dachów i ścian szklarni przez pożar bądź huragan, 3) przymrozków wiosennych uprawy roślin jednorocznych wysiewanych lub wysadzanych do gruntu w okresie wiosennym, 4) złego przezimowania łącznie z przymrozkami wiosennymi uprawy roślin wieloletnich i ozimych oraz drzewa i krzewy owocowe, 5) huraganu plony chmielu, słoma lnu i konopi w czasie roszenia (w roku plonowania), drzewa i krzewy owocowe oraz uprawy szklarniowe, 6) ognia plony tytoniu, chmielu i ziół (wyłącznie w procesie technologicznego suszenia), a także plony zbóż i rzepaku w czasie ich sprzętu, 7) gradobicia uprawy zbóż, kukurydzy, roślin oleistych, buraków, ziemniaków, warzyw polnych, owoców, tytoniu, chmielu, roślin włóknistych, roślin strączkowych.

5 jagodowych - od gradobicia oraz przymrozków wiosennych. Ubezpieczenie od skutków wyrządzonych przez: 1) gradobicie i powódź obejmuje: na nasiona. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wyłącznie w plonie głównym w roku zbiorów, o ile nie umówiono się inaczej. Towarzystwo obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe tylko w plonie głównym w roku zbiorów, o ile umowa nie stanowi inaczej. a) ilościowe ubytki plonów w ubezpieczonych uprawach, b) straty jakościowe w słomie roślin włóknistych, owocach, jagodach, wiklinie, chmielu, tytoniu oraz w przeznaczonych na spożycie nadziemnych częściach warzyw, c) zniszczenie lub zmniejszenie wartości roślin nie plonujących, takich jak: drzewka i krzewy w szkółkach, rozsada roślin i kwiatów itp., 2) przymrozki oraz ujemne skutki przezimowania łącznie ze skutkami przymrozków wiosennych obejmuje ilościowe ubytki plonów, 3) huragan obejmuje szkody Ubezpieczenie upraw w zakresie innym niż określony powyżej wymaga wprowadzenia szczególnych postanowień do umowy ubezpieczenia dotyczy to także ubytków jakości co do wyglądu, stanu i właściwości płodów oraz ubytków plonu ubocznego. W odniesieniu do roślin wieloletnich, które nie rozpoczęły jeszcze plonowania i doznały uszkodzenia wskutek ubezpieczonych ryzyk, ubezpieczyciel zwraca w ramach odszkodowania określone przy zawarciu umowy ubezpieczenia koszty ich zaorania lub sprzątnięcia oraz koszty ponownego zasiewu lub rozsady.

6 powstałe w plonach, jeżeli w następstwie huraganu: a) w chmielu zostały połamane lub pozrywane z przewodników pędy chmielu bądź odłączone od nich kwiaty i szyszki - straty ilościowe i jakościowe, b) w kukurydzy uprawianej na ziarno, powstały szkody polegające na całkowitym zniszczeniu roślin, złomach pędów lub zniszczeniu kolb kukurydzy - straty ilościowe, c) w tytoniu - nastąpiło całkowite zniszczenie roślin, złomy pędów lub zniszczenie liści - straty ilościowe i jakościowe. Za szkodę w trawach łąk i pastwisk uważa się całkowite zniszczenie bądź całkowitą utratę wartości traw (siana) na skutek wygnicia, zmycia darni i zamulenia spowodowanego przez powódź. Indywidualne ubezpieczenie upraw w szklarniach oraz

7 tunelach i namiotach foliowych PZU S.A. odpowiada za szkody powstałe wskutek: 1) zdarzeń losowych w postaci gradu, powodzi, huraganu, ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, lawiny, zapadania i usuwania się ziemi oraz 2) wymarznięcia, które wystąpiło w wyniku: a) uszkodzenia szklarni, tunelu lub namiotu foliowego wskutek zdarzeń losowych wymienionych w pkt 1, b) niezależnych od ubezpieczającego przerw w dostawach czynnika grzewczego do instalacji i urządzeń ogrzewczych. Za szkody wyrządzone przez zdarzenia losowe, określone w pkt 1 uważa się szkody w uprawianych roślinach lub ich plonach, spowodowane przez bezpośrednie działanie tych zdarzeń, bądź

8 powstałe w ich następstwie uszkodzenia budynku szklarni, tunelu lub namiotu foliowego. Za wymarznięcia powstałe w szklarniach oraz tunelach i namiotach foliowych uważa się szkody spowodowane obniżeniem temperatury, powodującym całkowite zniszczenie roślin lub całkowitą utratę części bądź całego ich plonu. Ubezpieczenie obejmuje: 1) przy szkodach spowodowanych przez zdarzenia losowe - ilościowe ubytki i straty jakościowe w plonach, 2) przy szkodach spowodowanych wymarznięciem - ilościowe ubytki plonów. Ubezpieczenie nakładów poniesionych na uprawę roślin Ubezpieczeniem mogą być objęte szkody spowodowane przez grad, powódź, przymrozki wiosenne, ogień a w uprawach roślin ozimych - ujemne skutki przezimowania

9 łącznie z przymrozkami wiosennymi. Suma ubezpieczenia PZU S.A. odpowiada za szkody całkowite powstałe w uprawach wymienionych w umowie ubezpieczenia, spowodowane ryzykami objętymi ochroną ubezpieczeniową polegające na: zniszczeniu roślin w takim stopniu, który zgodnie z zaleceniami agrotechnicznymi dla danej uprawy, powoduje konieczność zaorania całej plantacji lub jej części nie mniejszej niż 1 ha lub równej co najmniej 10% ogólnej powierzchni pola, na którym wystąpiła szkoda. Wskazana w polisie. Sumę ubezpieczenia nakładów poniesionych na uprawę roślin stanowi wartość środków produkcji przyjętych do ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości upraw, tj. powinna uwzględniać rynkową cenę jednostkową wyrażoną w pełnych złotych za decytonę (q), przewidywaną wydajność danej uprawy wyrażoną w pełnych decytonach (q) z hektara i łączny areał danej uprawy wyrażony w hektarach i arach. W przypadku gdy ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową ubytki ilościowe i jakościowe danej uprawy, sumę ubezpieczenia ustala Sumy ubezpieczenia ustala ubezpieczający oddzielnie dla każdego gatunku i odmiany uprawianej rośliny. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać: 1) w ubezpieczeniu zbóż, roślin okopowych, strączkowych, oleistych, kukurydzy, trawy łąk i pastwisk wartości plonu głównego, tj. rynkowej ceny jednostkowej, przewidywanej wydajności i całego areału,

10 się według powyższych zasad, z uwzględnieniem średniej ceny jednostkowej plonu o danej klasie jakości w roku zbiorów. Sumy ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ustala ubezpieczający oddzielnie dla każdego gatunku i odmiany uprawianej rośliny. W przypadku ubezpieczenia upraw dających w ciągu roku kilka zbiorów plonów ustala się oddzielne sumy ubezpieczenia dla każdego ze zbiorów plonów. 2) w ubezpieczeniu drzew, krzewów i bylin owocowych wartości owoców z jednego zbioru lub równowartości nakładów na odtworzenie plantacji, 3) w ubezpieczeniu warzyw polowych oraz roślin wieloletnich i roślin, które dają dwa lub więcej zbiorów w ciągu roku wartości plonu z jednego zbioru tj. rynkowej ceny plonu kwalifikującej go do danej klasy handlowej lub o danej jakości, przewidywanej wydajności i całego areału. W przypadku ubezpieczenia upraw dających w ciągu roku kilka zbiorów plonów, ustala się oddzielne sumy ubezpieczenia dla każdego zbioru plonów. W przypadku ubezpieczenia kilku przedmiotów ubezpieczenia danego gatunku uprawy (np. ziarno i słoma w przypadku zbóż) ustala się oddzielne sumy ubezpieczenia dla każdego przedmiotu ubezpieczenia. O ile gatunki upraw są zasiewane lub rozsadzane po kolei kilkakrotnie w ciągu roku to dla każdego kolejnego zasiewu lub rozsady

11 Okres ubezpieczenia/warunki zawarcia umowy Umowę ubezpieczenia indywidualnego zawiera się na okres 12 miesięcy. Zasady zawierania umowy ubezpieczenia upraw kontraktowanych: 1) umowę ubezpieczenia upraw kontraktowanych zawiera się w formie pisemnej z kontraktującym lub z właściwym związkiem branżowym plantatorów przy udziale kontraktującego; 2) Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia upraw kontraktowanych jest: a) przystąpienie do ubezpieczenia przynajmniej 80% plantatorów lub b) zgłoszenie do ubezpieczenia przynajmniej 80% zakontraktowanych upraw; 3) Umowa może obejmować uprawy zlokalizowane na terenie całego kraju; 4) Kontraktujący zawierając umowę ubezpieczenia obowiązany jest ubezpieczyć wszystkie zakontraktowane uprawy danego rodzaju; Okres ubezpieczenia oznacza się w umowie. ustala się oddzielną sumę ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia może być zawarta na okres 12 miesięcy lub okres krótszy (tzw. ubezpieczenie krótkoterminowe). Ubezpieczenie krótkoterminowe zawiera się wyłącznie z tytułu ryzyk: 1) przymrozków wiosennych uprawy roślin jednorocznych wysiewanych lub wysadzanych do gruntu w okresie wiosennym, 2) złego przezimowania łącznie z przymrozkami wiosennymi uprawy roślin wieloletnich i ozimych oraz drzewa i krzewy owocowe, 3) huraganu plony chmielu, słoma lnu i konopi w czasie roszenia (w roku plonowania), drzewa i krzewy owocowe oraz uprawy szklarniowe, 4) ognia plony tytoniu, chmielu i ziół (wyłącznie w procesie technologicznego suszenia), a także plony zbóż i rzepaku w czasie ich sprzętu.

12 5) Dokumentem ubezpieczenia upraw kontraktowanych jest umowa kontraktacji (z klauzulą o ubezpieczeniu zakontraktowanego plonu) zawarta między ubezpieczonym a kontraktującym. Zasady zawierania umowy ubezpieczenia zbiorowego: 1) Ubezpieczenie zbiorowe swoim zasięgiem powinno obejmować teren co najmniej jednej gminy; w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się objęcie ochroną ubezpieczeniową upraw zlokalizowanych w kilku lub jednej miejscowości; 2) Ubezpieczenie zbiorowe zawierane jest na wniosek urzędu gminy, organizacji rolniczej lub innego organu przedstawicielskiego działającego w imieniu określonej terytorialnie zbiorowości rolników; 3) Umowę ubezpieczenia zawiera się z ubezpieczającym, pod warunkiem, że z terenu zgłoszonego do ubezpieczenia deklarację zgody podpiszą rolnicy będący właścicielami lub dzierżawcami, co najmniej: a) 30% gospodarstw rolnych

13 lub b) 50 % ogólnej powierzchni gruntów ornych (użytków rolnych) 4) Przedmiotem ubezpieczenia zbiorowego jest podstawowa produkcja roślinna w gospodarstwach osób fizycznych, które podpisały deklarację zgody, a mianowicie: żyto, pszenżyto, pszenica, jęczmień, owies, proso, gryka, kukurydza, ziemniaki oraz rośliny okopowe i pastewne uprawiane na paszę - od gradobicia. Zakres ubezpieczenia na wniosek ubezpieczającego, za opłatą dodatkowej składki, może być rozszerzony na inne uprawy (np. ubezpieczenie traw łąk i pastwisk od ryzyka powodzi); 5) Dokumentem ubezpieczenia w ubezpieczeniu zbiorowym jest umowa ubezpieczenia zbiorowego upraw. Umowę indywidualnego ubezpieczenia upraw w szklarniach oraz tunelach i namiotach foliowych zawiera się na okres 12 miesięcy. W odniesieniu do upraw, których cykl produkcyjny trwa dłużej niż 12

14 Składka miesięcy, na wniosek ubezpieczającego umowa o ubezpieczenie może zostać zawarta na okres dłuższy, obejmujący cały cykl produkcyjny. Składka za ubezpieczenie upraw obliczana jest od sumy ubezpieczenia, według stawek taryfowych wyrażonych w procentach za okres, w którym PZU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej. Wysokość składki ubezpieczeniowej ustala się w zależności od: 1) sumy ubezpieczenia, 2) formy ubezpieczenia, 3) zakresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, 4) rodzaju uprawy, 5) obniżek: a) za kontynuację ubezpieczenia, b) za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia. Składka ubezpieczeniowa jest ustalana zgodnie z taryfą ubezpieczyciela obowiązującą w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia lub jej przedłużenia, na podstawie informacji przekazanych przez ubezpieczającego we wniosku ubezpieczeniowym oraz w wykazie upraw. Składka obliczana jest w procentach sumy ubezpieczenia. Wysokość składki ubezpieczeniowej zależy od wrażliwości upraw na gradobicie, skutki złego przezimowania wraz ze skutkami przymrozków wiosennych, huragan, przymrozki, powódź i ogień oraz geograficznego położenia ubezpieczonej uprawy. W przypadkach uzasadnionych rodzajem ubezpieczanego mienia, środkami jego zabezpieczenia, zgłoszonymi szkodami lub innymi czynnikami mającymi wpływ na ocenę ryzyka, ubezpieczyciel może odmiennie niż w taryfie określić Składka ubezpieczeniowa jest ustalana zgodnie z taryfą obowiązującą w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia lub jej przedłużenia. Wysokość składki zależy od wrażliwości upraw na szkody spowodowane przez powódź, przymrozki wiosenne, złe przezimowanie, huragan, pożar, grad oraz położenia ubezpieczonej uprawy. Wysokość składki ubezpieczeniowej może być ustalona na mocy porozumienia stron w sposób odbiegający od ustaleń taryfowych, z uwzględnieniem okoliczności na wielkość ryzyka. Zniżki składki: 1) generalne: a) za objęte udziały członkowskie w Towarzystwie, b) za dokupienie udziałów

15 składkę ubezpieczeniową. Zniżki składki: 1) W umowie jednorocznej: a) z tytułu kontynuacji ubezpieczenia u ubezpieczyciela, b) z tytułu posiadania u ubezpieczyciela ubezpieczenia budynków w gospodarstwie rolnym i ubezpieczenia agrocasco, c) z tytułu posiadania ubezpieczenia upraw od gradobicia lub od ognia u ubezpieczyciela przy ubezpieczeniu upraw od powodzi, skutków złego przezimowania wraz ze skutkami przymrozków wiosennych, przymrozków lub huraganu, d) z tytułu ubezpieczenia od gradobicia przynajmniej dwóch rodzajów upraw w gospodarstwie, takich jak: zboża, kukurydza, buraki cukrowe lub ziemniaki, e) inne określone w taryfie zniżki; członkowskich w Towarzystwie, c) za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia, d) za kontynuację umowy ubezpieczenia, 2) za posiadanie w Towarzystwie obowiązkowych ubezpieczeń rolnych: OC rolnika i budynków w gospodarstwie rolnym, 3) za posiadanie w Towarzystwie dobrowolnego ubezpieczenia OC i budynków od ognia i innych zdarzeń losowych, 4) z tytułu ilości ubezpieczonych w Towarzystwie hektarów danej uprawy. Zwyżki składki: 1) generalne: a) za niewykupienie członkostwa w Towarzystwie, b) za opłatę składki w ratach. 2) W umowie wieloletniej: a) z tytułu bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia u ubezpieczyciela: corocznie o 2 punkty procentowe, max do 60%, pod warunkiem że: - umowa wieloletnia została

16 przedłużona minimum na dwa lata, - dany rodzaj uprawy jest uprawiany również w bieżącym roku, b) z tytułu zawarcia wieloletniej umowy ubezpieczenia z ubezpieczycielem, w umowach zawartych na okres: - 5 lat w wysokości 5%, - 4 lat w wysokości 4%, - 3 lat w wysokości 3%, - 2 lat w wysokości 2%. c) inne określone w taryfie zniżki. Wypłata odszkodowania W razie wypłaty odszkodowania ubezpieczyciel udziela zwyżki składki w umowach wieloletnich w ten sposób, że dotychczas nabyta zniżka składki za bezszkodowość ulega zmniejszeniu w następnym roku ubezpieczenia. W kwestiach bezspornych w terminie 30 dni od zawiadomienia o szkodzie, a w kwestiach spornych w terminie 14 dni od dnia, w którym wyjaśnienie spornych kwestii było możliwe (ubezpieczyciel musi przy tym zachować należytą staranność).

Rozpoczęcie jesiennej sprzedaży ubezpieczeń upraw polowych

Rozpoczęcie jesiennej sprzedaży ubezpieczeń upraw polowych PZU Uprawy Zmiana OWU od 18.09.2015 wynikająca ze zmiany ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Dz.U. z 2015 poz. 577 z późn.zm) Rozpoczęcie jesiennej sprzedaży ubezpieczeń upraw

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UPRAW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UPRAW OGÓLNE WAUNKI UBEZPIECZENIA UPAW OGÓLNE WAUNKI UBEZPIECZENIA UPAW Spis treści ozdział I Postanowienia wspólne 3 ozdział II Postanowienia szczególne 6 ozdział III Postanowienia końcowe 7 Warunki szczególne

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

U S T A W A. o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt

Bardziej szczegółowo

Uwaga Rolnicy UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE ROLNIKÓW

Uwaga Rolnicy UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE ROLNIKÓW Uwaga Rolnicy Wójt Gminy Leoncin przypomina, iż ustawodawca nałożył na producentów rolnych obowiązek ubezpieczeniowy. W związku z tym, poniżej przedstawiamy wyciąg najistotniejszych zapisów: Ustawy o ubezpieczeniach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UPRAW OD ZDARZEŃ LOSOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UPRAW OD ZDARZEŃ LOSOWYCH TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH TUW SIEDZIBA: 02-793 Warszawa, ul. H.Raabego 13 tel. +48+22 6497387, fax: +48+22 6497389 www.tuw.pl, e-mail: tuw@tuw.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UPRAW OD ZDARZEŃ

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia...2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

USTAWA z dnia...2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich USTAWA z dnia....2015 r. Projekt o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU UPRAWY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU UPRAWY ustalone uchwałą UZ/225/2015 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 29 lipca 2015 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... 2015r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o opłacie skarbowej

USTAWA z dnia... 2015r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o opłacie skarbowej USTAWA z dnia... 2015r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o opłacie skarbowej Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych

Bardziej szczegółowo

Historia i stan obecny ubezpieczeń rolnych w. Konrad Rojewski. Warszawa, dnia 5 list 2012.

Historia i stan obecny ubezpieczeń rolnych w. Konrad Rojewski. Warszawa, dnia 5 list 2012. Historia i stan obecny ubezpieczeń rolnych w Polsce. Konrad Rojewski. Warszawa, dnia 5 list 2012. AGENDA 1. Ubezpieczenia rolne w Polsce, czyli które? 2. Krótki rys historyczny ubezpieczeń rolnych. 3.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 7 marca 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 49, poz. 328. o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie Rodzaje ryzyka w rolnictwie i metody nimi zarządzania Co to jest ryzyko? Definicja ryzyka Możliwość, prawdopodobieństwo,

Bardziej szczegółowo

1) Kodeksu Cywilnego; 2) ustawy o działalności ubezpieczeniowej. 2 Ubezpieczającym może być Członek Towarzystwa lub osoba przystępująca

1) Kodeksu Cywilnego; 2) ustawy o działalności ubezpieczeniowej. 2 Ubezpieczającym może być Członek Towarzystwa lub osoba przystępująca SPIS TREŚCI: Postanowienia ogólne... 1 Definicje... 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 4 Udział własny Ubezpieczającego w szkodzie... 6 Wyłączenia odpowiedzialności... 7 Zawarcie umowy ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ubezpieczenie upraw potraktuj równorzędnie z wydatkami na środki do produkcji rolnej.

Wydatki na ubezpieczenie upraw potraktuj równorzędnie z wydatkami na środki do produkcji rolnej. Ubezpieczenie upraw rolnych W Sezonie WIOSENNYM DO F I N A NS O W A NI E DŻE TW A BU Z Oferta dla Rolnika oraz Przedsiębiorcy rolnego T U PA Ń S Zabezpiecz sytuację finansową gospodarstwa rolnego przed

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE UPRAW ROLNYCH W SEZONIE WIOSENNYM

UBEZPIECZENIE UPRAW ROLNYCH W SEZONIE WIOSENNYM UBEZPIECZENIE UPRAW ROLNYCH W SEZONIE WIOSENNYM DOFINANSONIE DOFINANSO W NIE OFERTA DLA ROLNIKA ORAZ PRZEDSIĘBIORCY ROLNEGO Z BUDŻETU PAŃST BUD W Zabezpiecz sytuację finansową gospodarstwa rolnego przed

Bardziej szczegółowo

Polska droga do skutecznego zarządzania ryzykiem poprzez ubezpieczenia w gospodarstwach rolnych. Przeszkody i możliwości rozwoju

Polska droga do skutecznego zarządzania ryzykiem poprzez ubezpieczenia w gospodarstwach rolnych. Przeszkody i możliwości rozwoju Polska droga do skutecznego zarządzania ryzykiem poprzez ubezpieczenia w gospodarstwach rolnych. Przeszkody i możliwości rozwoju Aleksandra Szelągowska (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) dr Krzysztof

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI OBOWIĄZKOWEGO ORAZ DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH OD ZDARZEŃ LOSOWYCH

OGÓLNE WARUNKI OBOWIĄZKOWEGO ORAZ DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH OD ZDARZEŃ LOSOWYCH SIEDZIBA: 0-793 Warszawa, ul. H. Raabego 13 Regon 01114579, NIP 56103346 www.tuw.pl, e-mail: tuw@tuw.pl OGÓLNE WARUNKI OBOWIĄZKOWEGO ORAZ DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH OD ZDARZEŃ LOSOWYCH w

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialności za szkody już od 8% ubytku w plonie

odpowiedzialności za szkody już od 8% ubytku w plonie Ubezpieczenie upraw rolnych W Sezonie WIOSENNYM DO F INANSOWA N IE ZB UDŻ TW A Oferta dla Rolnika oraz Przedsiębiorcy rolnego E T U PA Ń S Zabezpiecz sytuację finansową gospodarstwa rolnego przed szkodami

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH Spis treści Skorowidz 3 Rozdział I Postanowienia wspólne 4 Rozdział II Postanowienia szczególne 7 Rozdział III Postanowienia końcowe 8 Warunki szczególne 8 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:....

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.... Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 234 Wojewody Mazowieckiego z dnia

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna w rolnictwie w latach 2015 2020.

Pomoc publiczna w rolnictwie w latach 2015 2020. Pomoc publiczna w rolnictwie w latach 2015 2020. Od początku 2015 roku przepisy krajowe, na podstawie których udzielana jest pomoc publiczna w rolnictwie muszą być dostosowane do zasad udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

USTAWA. z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2005 r. Nr 150, poz. 1249, z póź. zm. ogłoszonymi w Dz. U. z 2006 r. Nr 120, poz. 825 i

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI OBOWIĄZKOWEGO ORAZ DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH OD ZDARZEŃ LOSOWYCH

OGÓLNE WARUNKI OBOWIĄZKOWEGO ORAZ DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH OD ZDARZEŃ LOSOWYCH OGÓLNE WARUNKI OBOWIĄZKOWEGO ORAZ DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH OD ZDARZEŃ LOSOWYCH w tym realizowane w ramach umowy zawartej z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie dopłat udzielanych

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ubezpieczenie upraw potraktuj równorzędnie z wydatkami na środki do produkcji rolnej.

Wydatki na ubezpieczenie upraw potraktuj równorzędnie z wydatkami na środki do produkcji rolnej. Ubezpieczenie upraw rolnych W Sezonie jesiennym DO F I N A NS O W A NI E Oferta dla Rolnika oraz Przedsiębiorcy rolnego DŻE TW A Z BU T U PA Ń S Zabezpiecz sytuację finansową gospodarstwa rolnego przed

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (1) (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2005 r.)

USTAWA. z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (1) (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2005 r.) Dz.U.05.150.1249 2006-07-21 zm. Dz.U.2006.120.825 art. 1 2006-09-19 zm. Dz.U.2006.157.1119 art. 60 2007-04-04 zm. Dz.U.2007.49.328 art. 1 2008-07-01 zm. Dz.U.2007.49.328 art. 1 2008-08-23 zm. Dz.U.2008.145.918

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY DOPIEWO WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:......

URZĄD GMINY DOPIEWO WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

Na terenie gmin/y:...

Na terenie gmin/y:... Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. URZĄD GMINY TARNOWO PODGÓRNE Ul. Poznańska 115 62-080 Tarnowo Podgórne

Bardziej szczegółowo

informujemy, że 16 marca 2015 r. otwieramy wiosenny sezon sprzedaży ubezpieczenia upraw rolnych.

informujemy, że 16 marca 2015 r. otwieramy wiosenny sezon sprzedaży ubezpieczenia upraw rolnych. Poznań, 2014-03-09 Concordia Polska TUW Biuro Ubezpieczeń Rolnych Oddziały Przedstawicielstwa Pośrednicy Concordia Polska TUW Szanowni Państwo, informujemy, że 16 marca 2015 r. otwieramy wiosenny sezon

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). Do niniejszego wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok przez ARiMR i zachować zgodność danych

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Zdzieszowic ul. Bolesława Chrobrego 34 47-330 Zdzieszowice

Burmistrz Zdzieszowic ul. Bolesława Chrobrego 34 47-330 Zdzieszowice . imię i nazwisko.. miejscowość, data. adres. nr telefonu kontaktowego PESEL: fffffffffff Burmistrz Zdzieszowic ul. Bolesława Chrobrego 34 47-330 Zdzieszowice WNIOSEK Zwracam się z prośbą o oszacowanie

Bardziej szczegółowo

Rolnicy gminy. Brańszczyk

Rolnicy gminy. Brańszczyk Rolnicy gminy Brańszczyk W związku ze szkodami w rolnictwie powstałymi na skutek utrzymującej się od dłuższego czasu suszy, informujemy zainteresowanych rolników o możliwości składania wniosków o oszacowanie

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy ustalone uchwałą nr UZ/58/2016 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 19 lutego 2016 r. Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Wójt (-) Stanisław Wirtek

OGŁOSZENIE. Wójt (-) Stanisław Wirtek OGŁOSZENIE Urząd Gminy Sobienie-Jeziory informuje, że rolnicy u których wystąpiły szkody w gospodarstwach rolnych w wyniku działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, tj. spowodowane przez grad,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 150 poz. 1249 USTAWA. z dnia 7 lipca 2005 r.

Dz.U. 2005 Nr 150 poz. 1249 USTAWA. z dnia 7 lipca 2005 r. Kancelaria Sejmu s. 1/17 Dz.U. 2005 Nr 150 poz. 1249 USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 577, 892,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK DO POLISY NR... O ZAWARCIE UMOWY DOBROWOLNYCH, DOTOWANYCH UBEZPIECZEŃ UPRAW ROLNYCH

WNIOSEK DO POLISY NR... O ZAWARCIE UMOWY DOBROWOLNYCH, DOTOWANYCH UBEZPIECZEŃ UPRAW ROLNYCH Ubezpieczający:...... WNIOSEK DO POLISY NR... O ZAWARCIE UMOWY DOBROWOLNYCH, DOTOWANYCH UBEZPIECZEŃ UPRAW ROLNYCH..., tel./fax... Ubezpieczony:........., tel./fax... Adres gospodarstwa -... (kod, poczta,

Bardziej szczegółowo

Concordia Ubezpieczenia. Solidny partner w ubezpieczeniach agro

Concordia Ubezpieczenia. Solidny partner w ubezpieczeniach agro Concordia Ubezpieczenia Solidny partner w ubezpieczeniach agro Concordia Ubezpieczenia - wyróżniki Wiedza ekspercka czerpana z wieloletnich doświadczeń udziałowców: Vereinigte Hagelversicherung VvaG oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia upraw

Ogólne warunki ubezpieczenia upraw Ogólne warunki ubezpieczenia upraw ustalone uchwałą nr UZ/352/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2007 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/10/2011 z dnia

Bardziej szczegółowo

R-CzBR. Czerwcowe badanie rolnicze. według stanu w dniu 1 czerwca 2014 r. WZÓR

R-CzBR. Czerwcowe badanie rolnicze. według stanu w dniu 1 czerwca 2014 r. WZÓR GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl R-CzBR Czerwcowe badanie rolnicze według stanu w dniu 1 czerwca 2014 r. Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl do 23

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2015 r. Poz. 577 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 26 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 26 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 167 9738 Poz. 996 996 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E W projekcie ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zaproponowano rozwiązania zachęcające zakłady ubezpieczeń do zawierania umów

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Formy pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych Formy pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych Producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, takich jak susza, grad, deszcz nawalny,

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy

Formy pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy Formy pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy Producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych takich jak

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH I ZWIERZ T GOSPODARSKICH OD ZDARZEŃ LOSOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH I ZWIERZ T GOSPODARSKICH OD ZDARZEŃ LOSOWYCH 02-793 Warszawa, ul. H.Raabego 13 tel. (0-22) 649-73-87, fax: (0-22) 649-73-89 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH I ZWIERZ T GOSPODARSKICH OD ZDARZEŃ LOSOWYCH realizowanego w ramach umowy zawartej

Bardziej szczegółowo

Trudności w funkcjonowaniu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich w Polsce w latach 2006 2012. Andrzej Janc Warszawa dnia 5.11.

Trudności w funkcjonowaniu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich w Polsce w latach 2006 2012. Andrzej Janc Warszawa dnia 5.11. Trudności w funkcjonowaniu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich w Polsce w latach 2006 2012 Andrzej Janc Warszawa dnia 5.11. 2012 Agenda Fakty i liczby Trudności postrzegane przez Rolników Trudności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2011 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Warszawa, luty 2011 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Warszawa, luty 2011 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia upraw

Ogólne warunki ubezpieczenia upraw Ogólne warunki ubezpieczenia upraw ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/352/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/10/2011 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia TUW TUZ OWU domów jednorodzinnych i mieszkań OWU z 30 grudnia 2003 (Uchwala Zarządu) Przedmiot i zakres ubezpieczenia (1) Przedmiot ubezpieczenia - domy jednorodzinne,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 183 /15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 lutego 2015r.

UCHWAŁA NR 183 /15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 lutego 2015r. UCHWAŁA NR 183 /15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia dnia zakończenia okresu zbioru

Bardziej szczegółowo

Wsparcie z budżetu krajowego po nowemu

Wsparcie z budżetu krajowego po nowemu Wsparcie z budżetu krajowego po nowemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1994 roku udziela wsparcia finansowego, które obejmuje m.in. spłacanie za rolników części należnych bankom odsetek

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY/MIASTA 1) : W ŁYSYCH WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:......

URZĄD GMINY/MIASTA 1) : W ŁYSYCH WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... Wniosek naleŝy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku naleŝy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieŝący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH WYRZĄDZONYCH PRZEZ ZWIERZYNĘ W PŁODACH I UPRAWACH ROLNYCH NA ROK 2014

PROCEDURY SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH WYRZĄDZONYCH PRZEZ ZWIERZYNĘ W PŁODACH I UPRAWACH ROLNYCH NA ROK 2014 PROCEDURY SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH WYRZĄDZONYCH PRZEZ ZWIERZYNĘ W PŁODACH I UPRAWACH ROLNYCH NA ROK 2014 STOSOWANE PRZEZ UBEZPIECZYCIELA GOTHAER TU S.A. I. PODSTAWY PRAWNE DOTYCZĄCE SZACOWANIA SZKÓD

Bardziej szczegółowo

WR-II.7160.8.2012. Kraków, dnia 3 kwietnia 2012 r.

WR-II.7160.8.2012. Kraków, dnia 3 kwietnia 2012 r. WOJEWODA MAŁOPOLSKI WR-II.7160.8.2012. Kraków, dnia 3 kwietnia 2012 r. Pani/Pan Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta, Kierownicy Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, wszyscy Informuję, iŝ w związku

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Karta produktu: Ubezpieczenie Mienia w Gospodarstwach Rolnych

Karta produktu: Ubezpieczenie Mienia w Gospodarstwach Rolnych 1. Opis i charakter produktu: Karta produktu: Ubezpieczenie Mienia w Gospodarstwach Rolnych Pakietowa forma ubezpieczenia. Podstawą tego produktu jest ubezpieczenie mienia ruchomego (5 grup) znajdującego

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2015.07./^ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Warszawa 2015.07./^ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa 2015.07./^ Informacja dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotycząca ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji

Bardziej szczegółowo

KLĘSKI 2012 r. pomoc

KLĘSKI 2012 r. pomoc KLĘSKI 2012 r. pomoc Nasz kraj coraz częściej nawiedzają niekorzystne zjawiska atmosferyczne oraz liczne anomalia pogodowe. W ubiegłym roku były to przymrozki wiosenne, huragany i powodzie w obecnym roku

Bardziej szczegółowo

Zasady deklarowania działek we wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku 2009

Zasady deklarowania działek we wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku 2009 Zasady deklarowania działek we wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku 2009 Płatności obszarowe, płatność cukrowa, płatność do pomidorów oraz pomoc do rzepaku, są

Bardziej szczegółowo

PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław

PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław AGENDA AGRO EKSPERT [GE B2 - GE S2 GE] 1. Informacje ogólne 2. Jakie ryzyka mogą być ubezpieczone? 3. Analiza poszczególnych ryzyk

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Wieloskładnikowy płynny nawóz dolistny z wysoką zawartością mikro i makroelementów do zasilania ziemniaka.

Wieloskładnikowy płynny nawóz dolistny z wysoką zawartością mikro i makroelementów do zasilania ziemniaka. MICROPLAN ZIEMNIAK Nawóz Dolistny Wieloskładnikowy płynny nawóz dolistny z wysoką zawartością mikro i makroelementów do zasilania ziemniaka. Zawartość w litrze: Fosfor(P) 10g, Potas(K) 65g, Siarka(S) 5g,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:........ 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.... 4. Posiadam grunty

Bardziej szczegółowo

KALKULACJE ROLNICZE 2014r.

KALKULACJE ROLNICZE 2014r. KALKULACJE ROLNICZE 2014r. Kalkulacje rolnicze są podstawowym narzędziem rachunku ekonomicznego, które pozwalają na określenie efektywności wytwarzania określonych produktów. Kalkulacje pokazują nam nie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA Warszawa, 2014.05.29 I ROZWOJU WSI

MINISTERSTWO ROLNICTWA Warszawa, 2014.05.29 I ROZWOJU WSI MINISTERSTWO ROLNICTWA Warszawa, 2014.05.29 I ROZWOJU WSI Informacja dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotycząca ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z projektem aktu wykonawczego.

- o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z projektem aktu wykonawczego. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-85-14 Druk nr 3247 Warszawa, 12 marca 2015 r. Szanowny Panie Marszałku Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna Wniosek naleŝy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Data wpływu do urzędu Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Definicja ryzyka ubezpieczeniowego, cechy ryzyka, faktory ryzyka.

Definicja ryzyka ubezpieczeniowego, cechy ryzyka, faktory ryzyka. Podstawowe pojęcia ubezpieczeniowe. Klasyfikacja ubezpieczeń Ubezpieczenia dzielimy na: Społeczne, Gospodarcze. Ubezpieczenia społeczne naleŝą do sektora publicznego, są ściśle związane z pracownikiem

Bardziej szczegółowo

Informacja o prowadzonej działalności rolniczej

Informacja o prowadzonej działalności rolniczej 1 (wypełnia Bank BGŻ BNP ParibasS.A.) I I - - Data wpływu do Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (rrrr-mm-dd) Bank BGŻ BNP Paribas SPÓŁKA AKCYJNA I I / I / I I / I I / I I Nr Wniosku Informacja o prowadzonej działalności

Bardziej szczegółowo

Tabela 3. Zawartość składników pokarmowych oraz wartość pokarmowa w wybranych paszach dla przeżuwaczy

Tabela 3. Zawartość składników pokarmowych oraz wartość pokarmowa w wybranych paszach dla przeżuwaczy Tabela 3. Zawartość składników pokarmowych oraz wartość pokarmowa w wybranych paszach dla przeżuwaczy Nr () ZIELONKI 1 Koniczyna czerwerwona 153,6 135 30 36 19 3,8 0,13 0,12 7 19 15 0,14 0,15 0,14 zielonka,

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Wójt (-) Stanisław Wirtek

OGŁOSZENIE. Wójt (-) Stanisław Wirtek OGŁOSZENIE Urząd Gminy Sobienie-Jeziory informuje, że rolnicy u których wystąpiły szkody w uprawach rolnych w wyniku działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, tj. szkody spowodowane przez ujemne

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE DARIUSZ PAUCH Zagadnienia umowy ubezpieczenia i kwestie z nią związane regulują: Ustawa

Bardziej szczegółowo

ABC Ubezpieczeń. Nie zwlekaj! Warto chronić to, co w środku s. 4. Dlaczego Concordia? już teraz zadbaj o bezpieczeństwo swoich upraw ozimych

ABC Ubezpieczeń. Nie zwlekaj! Warto chronić to, co w środku s. 4. Dlaczego Concordia? już teraz zadbaj o bezpieczeństwo swoich upraw ozimych Wrzesień 2015 ABC Ubezpieczeń CZ. 2 UBEZPIECZENIA ROLNE www.concordiaubezpieczenia.pl Dlaczego Concordia? s. 2 Warto chronić to, co w środku s. 4 Nie zwlekaj! już teraz zadbaj o bezpieczeństwo swoich upraw

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE szkody spowodowanej przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne w gospodarstwie rolnym położonym na terenie Gminy Mikstat

ZGŁOSZENIE szkody spowodowanej przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne w gospodarstwie rolnym położonym na terenie Gminy Mikstat .., dnia.... ZGŁOSZENIE szkody spowodowanej przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne w gospodarstwie rolnym położonym na terenie Gminy Mikstat co miało miejsce : a) w dniu. b) w okresie od dnia..... do

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5 UMOWA GENERALNA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA PAKIETOWEGO KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU /projekt umowy/ zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM

Bardziej szczegółowo