Zakres ubezpieczenia upraw u przykładowych ubezpieczycieli

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakres ubezpieczenia upraw u przykładowych ubezpieczycieli"

Transkrypt

1 Zakres ubezpieczenia upraw u przykładowych ubezpieczycieli Konstrukcja ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia PZU S.A. TUW Concordia TUW TUZ Ubezpieczenie upraw polowych Ubezpieczeniem mogą być objęte rośliny uprawne lub ich plony. Plony roślin wieloletnich mogą być objęte ubezpieczeniem tylko w latach ich plonowania. Drzewka i krzewy owocowe w szkółkach mogą być objęte ubezpieczeniem w następnym roku po ich okulizacji. Można także zawrzeć indywidualne ubezpieczenie upraw w szklarniach oraz tunelach i namiotach foliowych. Można ubezpieczyć rośliny lub ich plony, które uprawiane są w szklarniach lub tunelach i namiotach foliowych o charakterze trwałym i wyposażonych w instalacje lub urządzenia ogrzewające. Można także zawrzeć ubezpieczenie nakładów Przedmiotem ubezpieczenia mogą być: 1) w zbożach, roślinach strączkowych, roślinach oleistych i kukurydzy ziarna i nasiona, 2) w kukurydzy kiszonkowej lub silosowej kolby i zielonka, 3) w burakach cukrowych korzeń buraka wraz z ubytkiem zawartości cukru, a w ramach odrębnego ubezpieczenia liść buraka, 4) w burakach pastewnych korzeń buraka, a w ramach odrębnego ubezpieczenia liść buraka, 5) w ziemniakach bulwy, 6) w roślinach włóknistych włókno, a w ramach odrębnego ubezpieczenia nasiona, 7) w lnie przeznaczonym na olej nasiona, a w ramach odrębnego ubezpieczenia włókno, 8) w tytoniu liście zdatne do zbioru, 9) w owocach same owoce, a w ramach odrębnego ubezpieczenia pędy owoconośne, Do przedmiotów ubezpieczenia objętych ochroną ubezpieczeniową Towarzystwa zalicza się: 1) w zbożach, roślinach strączkowych, rzepaku i kukurydzy ziarna, 2) w kukurydzy kiszonkowej/silosowej kolbę i zielonkę, 3) w burakach cukrowych i pastewnych korzeń buraka, a w ramach osobnego ubezpieczenia liść buraka, 4) w ziemniakach bulwy, 5) w roślinach przędzalniczych włókno, a w ramach osobnego ubezpieczenia nasiona, 6) w lnie na olej nasiona, 7) w tytoniu liście zdatne do zbioru, 8) w owocach same owoce, a w ramach osobnego ubezpieczenia pędy noszące owoc, 9) w roślinach uprawnych, które dają dwa lub więcej zbiorów w ciągu jednego roku, każdy z plonów

2 poniesionych na uprawę roślin. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być nakłady poniesione na uprawę roślin tj.: materiał siewny, nawozy, środki ochrony roślin. 10) w warzywach części przeznaczone do spożycia, 11) w koniczynach, trawach i innych roślinach paszowych przeznaczonych na kiszonkę lub siano pierwszy pokos, 12) w innych uprawach roślin, które dają dwa lub więcej plonów w ciągu jednego roku, jak np. zioła lecznicze, przyprawy ziołowe plon z pierwszego zbioru, a w ramach odrębnego ubezpieczenia dalsze zbiory, 13) w uprawach roślin wieloletnich części roślin przeznaczone na sprzedaż (plon główny), a w ramach odrębnego ubezpieczenia pozostałe części roślin. Ubezpieczenie słomy zbóż jako plonu dodatkowego wymaga wprowadzenia do umowy szczególnych postanowień, przy czym 85% sumy ubezpieczenia przypada na ziarno (plon główny) i 15% na słomę (plon dodatkowy). W przypadku roślin uprawnych, które dają dwa lub więcej zbiorów w ciągu jednego roku, każdy z plonów wymaga odrębnych umów ubezpieczenia. jest osobnym przedmiotem ubezpieczenia, który wymaga oddzielnego wniosku o ubezpieczenie, 10) w koniczynach, trawach i innych roślinach paszowych przeznaczonych na kiszonkę lub siano pierwszy pokos, 11) w innych uprawach roślin, które dają dwa lub więcej plonów w ciągu jednego roku jak np. zioła lecznicze, przyprawy ziołowe pierwszy zbiór (ubezpieczenie dalszych zbiorów jest możliwe w ramach oddzielnych umów ubezpieczenia), 12) w roślinach wieloletnich poszczególne stadia rozwoju rośliny tworzą osobny przedmiot ubezpieczenia z odpowiednią sumą ubezpieczenia, 13) w uprawach roślin sadowniczych części roślin przeznaczone na sprzedaż (owoce); pozostałe części roślin wymagają oddzielnych umów ubezpieczenia z odpowiednią sumą ubezpieczenia, 14) we wszystkich innych uprawach, mających na celu pozyskanie określonych części roślin (np. liście, gałęzie itp.) wspomniane części roślin jak i pozostała roślina wymagają osobnych umów

3 Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe bezpośrednio w następstwie zdarzeń wchodzących w zakres ochrony ubezpieczeniowej, zaistniałe na terytorium RP, w miejscu wskazanym w umowie ubezpieczenia. ubezpieczenia z odpowiednią sumą ubezpieczenia, 15) w warzywach ubytki ilościowe i jakościowe plonów, o ile nadziemne części roślin zostały uszkodzone lub zniszczone wskutek gradobicia. W trawach łąk i pastwisk Towarzystwo odpowiada za szkody spowodowane przez powódź, w wyniku której nastąpiło całkowite zniszczenie i utrata wartości na skutek wygnicia lub zamulenia. Dotyczy to również siana złożonego w kopkach lub na pokosach. Ubezpieczenie dodatkowych plonów upraw (słoma, liście buraka itd.) wymaga szczególnych postanowień w umowie ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie upraw polowych Ubezpieczeniem można objąć: 1) rośliny uprawne lub ich plony - Ubezpieczenie obejmuje ubytki ilościowe w plonie głównym roślin uprawnych, bezpośrednio powstałe w wyniku: 1) gradobicia lub powodzi w zbożach, kukurydzy przeznaczonej Ubezpieczenie obejmuje szkody materialne zaistniałe na terytorium RP, w miejscu wskazanym we wniosku i na polisie. Towarzystwo obejmuje ochroną ubezpieczeniową ubytki ilościowe w uprawach roślin, a w plonach drzew, krzewów owocowych, roślin jagodowych oraz chmielu, tytoniu, wiklinie i naziemnych częściach

4 od skutków gradobicia i powodzi, 2) rośliny uprawne jednoroczne wysiewane lub wysadzane do gruntu na wiosnę - od skutków przymrozków wiosennych, 3) rośliny uprawne ozime, wieloletnie i trwałe lub ich plony - od ujemnych skutków przezimowania wraz ze skutkami przymrozków wiosennych, 4) plony chmielu, tytoniu oraz kukurydzy uprawianej na ziarno - od skutków huraganu, 5) plony tytoniu, ziół i chmielu w procesie technologicznego suszenia, a plony zbóż i roślin oleistych w okresie dojrzałości i sprzętu (do momentu złożenia w miejscu składowania) - od skutków ognia, 6) trawy łąk i pastwisk o wysokiej i średniej wartości pastewnej (zaliczone zgodnie z normą branżową dla siana do klas jakości I- IV) - od skutków powodzi, 7) owoce drzew i krzewów owocowych oraz plantacji na zielonkę lub ziarno, roślinach oleistych, burakach, ziemniakach, warzywach polnych, owocach drzew, krzewów i bylin owocowych, tytoniu, chmielu, roślinach włóknistych, roślinach strączkowych przeznaczonych na suchy zbiór, koniczynach, trawach i innych roślinach paszowych przeznaczonych na kiszonkę lub siano, trawach i innych roślinach paszowych przeznaczonych na nasiona, roślinach przyprawowych i leczniczych przeznaczonych na nasiona, a także w innych częściach użytkowych stanowiących główny plon i innych roślinach wieloletnich, 2) przymrozków w zbożach, kukurydzy przeznaczonej na zielonkę lub ziarno, roślinach oleistych, burakach, ziemniakach i roślinach strączkowych przeznaczonych na suchy zbiór, 3) skutków złego przezimowania wraz ze skutkami przymrozków wiosennych w zbożach ozimych i roślinach oleistych ozimych, 4) huraganu w chmielu i kukurydzy przeznaczonej na zielonkę lub ziarno, 5) ognia w zbożach, roślinach oleistych i trawach przeznaczonych warzyw, również ubytki jakościowe bezpośrednio powstałe w wyniku: 1) powodzi uprawy wszystkich roślin, 2) wymarznięcia uprawy szklarniowe w wyniku uszkodzenia dachów i ścian szklarni przez pożar bądź huragan, 3) przymrozków wiosennych uprawy roślin jednorocznych wysiewanych lub wysadzanych do gruntu w okresie wiosennym, 4) złego przezimowania łącznie z przymrozkami wiosennymi uprawy roślin wieloletnich i ozimych oraz drzewa i krzewy owocowe, 5) huraganu plony chmielu, słoma lnu i konopi w czasie roszenia (w roku plonowania), drzewa i krzewy owocowe oraz uprawy szklarniowe, 6) ognia plony tytoniu, chmielu i ziół (wyłącznie w procesie technologicznego suszenia), a także plony zbóż i rzepaku w czasie ich sprzętu, 7) gradobicia uprawy zbóż, kukurydzy, roślin oleistych, buraków, ziemniaków, warzyw polnych, owoców, tytoniu, chmielu, roślin włóknistych, roślin strączkowych.

5 jagodowych - od gradobicia oraz przymrozków wiosennych. Ubezpieczenie od skutków wyrządzonych przez: 1) gradobicie i powódź obejmuje: na nasiona. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wyłącznie w plonie głównym w roku zbiorów, o ile nie umówiono się inaczej. Towarzystwo obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe tylko w plonie głównym w roku zbiorów, o ile umowa nie stanowi inaczej. a) ilościowe ubytki plonów w ubezpieczonych uprawach, b) straty jakościowe w słomie roślin włóknistych, owocach, jagodach, wiklinie, chmielu, tytoniu oraz w przeznaczonych na spożycie nadziemnych częściach warzyw, c) zniszczenie lub zmniejszenie wartości roślin nie plonujących, takich jak: drzewka i krzewy w szkółkach, rozsada roślin i kwiatów itp., 2) przymrozki oraz ujemne skutki przezimowania łącznie ze skutkami przymrozków wiosennych obejmuje ilościowe ubytki plonów, 3) huragan obejmuje szkody Ubezpieczenie upraw w zakresie innym niż określony powyżej wymaga wprowadzenia szczególnych postanowień do umowy ubezpieczenia dotyczy to także ubytków jakości co do wyglądu, stanu i właściwości płodów oraz ubytków plonu ubocznego. W odniesieniu do roślin wieloletnich, które nie rozpoczęły jeszcze plonowania i doznały uszkodzenia wskutek ubezpieczonych ryzyk, ubezpieczyciel zwraca w ramach odszkodowania określone przy zawarciu umowy ubezpieczenia koszty ich zaorania lub sprzątnięcia oraz koszty ponownego zasiewu lub rozsady.

6 powstałe w plonach, jeżeli w następstwie huraganu: a) w chmielu zostały połamane lub pozrywane z przewodników pędy chmielu bądź odłączone od nich kwiaty i szyszki - straty ilościowe i jakościowe, b) w kukurydzy uprawianej na ziarno, powstały szkody polegające na całkowitym zniszczeniu roślin, złomach pędów lub zniszczeniu kolb kukurydzy - straty ilościowe, c) w tytoniu - nastąpiło całkowite zniszczenie roślin, złomy pędów lub zniszczenie liści - straty ilościowe i jakościowe. Za szkodę w trawach łąk i pastwisk uważa się całkowite zniszczenie bądź całkowitą utratę wartości traw (siana) na skutek wygnicia, zmycia darni i zamulenia spowodowanego przez powódź. Indywidualne ubezpieczenie upraw w szklarniach oraz

7 tunelach i namiotach foliowych PZU S.A. odpowiada za szkody powstałe wskutek: 1) zdarzeń losowych w postaci gradu, powodzi, huraganu, ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, lawiny, zapadania i usuwania się ziemi oraz 2) wymarznięcia, które wystąpiło w wyniku: a) uszkodzenia szklarni, tunelu lub namiotu foliowego wskutek zdarzeń losowych wymienionych w pkt 1, b) niezależnych od ubezpieczającego przerw w dostawach czynnika grzewczego do instalacji i urządzeń ogrzewczych. Za szkody wyrządzone przez zdarzenia losowe, określone w pkt 1 uważa się szkody w uprawianych roślinach lub ich plonach, spowodowane przez bezpośrednie działanie tych zdarzeń, bądź

8 powstałe w ich następstwie uszkodzenia budynku szklarni, tunelu lub namiotu foliowego. Za wymarznięcia powstałe w szklarniach oraz tunelach i namiotach foliowych uważa się szkody spowodowane obniżeniem temperatury, powodującym całkowite zniszczenie roślin lub całkowitą utratę części bądź całego ich plonu. Ubezpieczenie obejmuje: 1) przy szkodach spowodowanych przez zdarzenia losowe - ilościowe ubytki i straty jakościowe w plonach, 2) przy szkodach spowodowanych wymarznięciem - ilościowe ubytki plonów. Ubezpieczenie nakładów poniesionych na uprawę roślin Ubezpieczeniem mogą być objęte szkody spowodowane przez grad, powódź, przymrozki wiosenne, ogień a w uprawach roślin ozimych - ujemne skutki przezimowania

9 łącznie z przymrozkami wiosennymi. Suma ubezpieczenia PZU S.A. odpowiada za szkody całkowite powstałe w uprawach wymienionych w umowie ubezpieczenia, spowodowane ryzykami objętymi ochroną ubezpieczeniową polegające na: zniszczeniu roślin w takim stopniu, który zgodnie z zaleceniami agrotechnicznymi dla danej uprawy, powoduje konieczność zaorania całej plantacji lub jej części nie mniejszej niż 1 ha lub równej co najmniej 10% ogólnej powierzchni pola, na którym wystąpiła szkoda. Wskazana w polisie. Sumę ubezpieczenia nakładów poniesionych na uprawę roślin stanowi wartość środków produkcji przyjętych do ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości upraw, tj. powinna uwzględniać rynkową cenę jednostkową wyrażoną w pełnych złotych za decytonę (q), przewidywaną wydajność danej uprawy wyrażoną w pełnych decytonach (q) z hektara i łączny areał danej uprawy wyrażony w hektarach i arach. W przypadku gdy ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową ubytki ilościowe i jakościowe danej uprawy, sumę ubezpieczenia ustala Sumy ubezpieczenia ustala ubezpieczający oddzielnie dla każdego gatunku i odmiany uprawianej rośliny. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać: 1) w ubezpieczeniu zbóż, roślin okopowych, strączkowych, oleistych, kukurydzy, trawy łąk i pastwisk wartości plonu głównego, tj. rynkowej ceny jednostkowej, przewidywanej wydajności i całego areału,

10 się według powyższych zasad, z uwzględnieniem średniej ceny jednostkowej plonu o danej klasie jakości w roku zbiorów. Sumy ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ustala ubezpieczający oddzielnie dla każdego gatunku i odmiany uprawianej rośliny. W przypadku ubezpieczenia upraw dających w ciągu roku kilka zbiorów plonów ustala się oddzielne sumy ubezpieczenia dla każdego ze zbiorów plonów. 2) w ubezpieczeniu drzew, krzewów i bylin owocowych wartości owoców z jednego zbioru lub równowartości nakładów na odtworzenie plantacji, 3) w ubezpieczeniu warzyw polowych oraz roślin wieloletnich i roślin, które dają dwa lub więcej zbiorów w ciągu roku wartości plonu z jednego zbioru tj. rynkowej ceny plonu kwalifikującej go do danej klasy handlowej lub o danej jakości, przewidywanej wydajności i całego areału. W przypadku ubezpieczenia upraw dających w ciągu roku kilka zbiorów plonów, ustala się oddzielne sumy ubezpieczenia dla każdego zbioru plonów. W przypadku ubezpieczenia kilku przedmiotów ubezpieczenia danego gatunku uprawy (np. ziarno i słoma w przypadku zbóż) ustala się oddzielne sumy ubezpieczenia dla każdego przedmiotu ubezpieczenia. O ile gatunki upraw są zasiewane lub rozsadzane po kolei kilkakrotnie w ciągu roku to dla każdego kolejnego zasiewu lub rozsady

11 Okres ubezpieczenia/warunki zawarcia umowy Umowę ubezpieczenia indywidualnego zawiera się na okres 12 miesięcy. Zasady zawierania umowy ubezpieczenia upraw kontraktowanych: 1) umowę ubezpieczenia upraw kontraktowanych zawiera się w formie pisemnej z kontraktującym lub z właściwym związkiem branżowym plantatorów przy udziale kontraktującego; 2) Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia upraw kontraktowanych jest: a) przystąpienie do ubezpieczenia przynajmniej 80% plantatorów lub b) zgłoszenie do ubezpieczenia przynajmniej 80% zakontraktowanych upraw; 3) Umowa może obejmować uprawy zlokalizowane na terenie całego kraju; 4) Kontraktujący zawierając umowę ubezpieczenia obowiązany jest ubezpieczyć wszystkie zakontraktowane uprawy danego rodzaju; Okres ubezpieczenia oznacza się w umowie. ustala się oddzielną sumę ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia może być zawarta na okres 12 miesięcy lub okres krótszy (tzw. ubezpieczenie krótkoterminowe). Ubezpieczenie krótkoterminowe zawiera się wyłącznie z tytułu ryzyk: 1) przymrozków wiosennych uprawy roślin jednorocznych wysiewanych lub wysadzanych do gruntu w okresie wiosennym, 2) złego przezimowania łącznie z przymrozkami wiosennymi uprawy roślin wieloletnich i ozimych oraz drzewa i krzewy owocowe, 3) huraganu plony chmielu, słoma lnu i konopi w czasie roszenia (w roku plonowania), drzewa i krzewy owocowe oraz uprawy szklarniowe, 4) ognia plony tytoniu, chmielu i ziół (wyłącznie w procesie technologicznego suszenia), a także plony zbóż i rzepaku w czasie ich sprzętu.

12 5) Dokumentem ubezpieczenia upraw kontraktowanych jest umowa kontraktacji (z klauzulą o ubezpieczeniu zakontraktowanego plonu) zawarta między ubezpieczonym a kontraktującym. Zasady zawierania umowy ubezpieczenia zbiorowego: 1) Ubezpieczenie zbiorowe swoim zasięgiem powinno obejmować teren co najmniej jednej gminy; w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się objęcie ochroną ubezpieczeniową upraw zlokalizowanych w kilku lub jednej miejscowości; 2) Ubezpieczenie zbiorowe zawierane jest na wniosek urzędu gminy, organizacji rolniczej lub innego organu przedstawicielskiego działającego w imieniu określonej terytorialnie zbiorowości rolników; 3) Umowę ubezpieczenia zawiera się z ubezpieczającym, pod warunkiem, że z terenu zgłoszonego do ubezpieczenia deklarację zgody podpiszą rolnicy będący właścicielami lub dzierżawcami, co najmniej: a) 30% gospodarstw rolnych

13 lub b) 50 % ogólnej powierzchni gruntów ornych (użytków rolnych) 4) Przedmiotem ubezpieczenia zbiorowego jest podstawowa produkcja roślinna w gospodarstwach osób fizycznych, które podpisały deklarację zgody, a mianowicie: żyto, pszenżyto, pszenica, jęczmień, owies, proso, gryka, kukurydza, ziemniaki oraz rośliny okopowe i pastewne uprawiane na paszę - od gradobicia. Zakres ubezpieczenia na wniosek ubezpieczającego, za opłatą dodatkowej składki, może być rozszerzony na inne uprawy (np. ubezpieczenie traw łąk i pastwisk od ryzyka powodzi); 5) Dokumentem ubezpieczenia w ubezpieczeniu zbiorowym jest umowa ubezpieczenia zbiorowego upraw. Umowę indywidualnego ubezpieczenia upraw w szklarniach oraz tunelach i namiotach foliowych zawiera się na okres 12 miesięcy. W odniesieniu do upraw, których cykl produkcyjny trwa dłużej niż 12

14 Składka miesięcy, na wniosek ubezpieczającego umowa o ubezpieczenie może zostać zawarta na okres dłuższy, obejmujący cały cykl produkcyjny. Składka za ubezpieczenie upraw obliczana jest od sumy ubezpieczenia, według stawek taryfowych wyrażonych w procentach za okres, w którym PZU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej. Wysokość składki ubezpieczeniowej ustala się w zależności od: 1) sumy ubezpieczenia, 2) formy ubezpieczenia, 3) zakresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, 4) rodzaju uprawy, 5) obniżek: a) za kontynuację ubezpieczenia, b) za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia. Składka ubezpieczeniowa jest ustalana zgodnie z taryfą ubezpieczyciela obowiązującą w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia lub jej przedłużenia, na podstawie informacji przekazanych przez ubezpieczającego we wniosku ubezpieczeniowym oraz w wykazie upraw. Składka obliczana jest w procentach sumy ubezpieczenia. Wysokość składki ubezpieczeniowej zależy od wrażliwości upraw na gradobicie, skutki złego przezimowania wraz ze skutkami przymrozków wiosennych, huragan, przymrozki, powódź i ogień oraz geograficznego położenia ubezpieczonej uprawy. W przypadkach uzasadnionych rodzajem ubezpieczanego mienia, środkami jego zabezpieczenia, zgłoszonymi szkodami lub innymi czynnikami mającymi wpływ na ocenę ryzyka, ubezpieczyciel może odmiennie niż w taryfie określić Składka ubezpieczeniowa jest ustalana zgodnie z taryfą obowiązującą w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia lub jej przedłużenia. Wysokość składki zależy od wrażliwości upraw na szkody spowodowane przez powódź, przymrozki wiosenne, złe przezimowanie, huragan, pożar, grad oraz położenia ubezpieczonej uprawy. Wysokość składki ubezpieczeniowej może być ustalona na mocy porozumienia stron w sposób odbiegający od ustaleń taryfowych, z uwzględnieniem okoliczności na wielkość ryzyka. Zniżki składki: 1) generalne: a) za objęte udziały członkowskie w Towarzystwie, b) za dokupienie udziałów

15 składkę ubezpieczeniową. Zniżki składki: 1) W umowie jednorocznej: a) z tytułu kontynuacji ubezpieczenia u ubezpieczyciela, b) z tytułu posiadania u ubezpieczyciela ubezpieczenia budynków w gospodarstwie rolnym i ubezpieczenia agrocasco, c) z tytułu posiadania ubezpieczenia upraw od gradobicia lub od ognia u ubezpieczyciela przy ubezpieczeniu upraw od powodzi, skutków złego przezimowania wraz ze skutkami przymrozków wiosennych, przymrozków lub huraganu, d) z tytułu ubezpieczenia od gradobicia przynajmniej dwóch rodzajów upraw w gospodarstwie, takich jak: zboża, kukurydza, buraki cukrowe lub ziemniaki, e) inne określone w taryfie zniżki; członkowskich w Towarzystwie, c) za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia, d) za kontynuację umowy ubezpieczenia, 2) za posiadanie w Towarzystwie obowiązkowych ubezpieczeń rolnych: OC rolnika i budynków w gospodarstwie rolnym, 3) za posiadanie w Towarzystwie dobrowolnego ubezpieczenia OC i budynków od ognia i innych zdarzeń losowych, 4) z tytułu ilości ubezpieczonych w Towarzystwie hektarów danej uprawy. Zwyżki składki: 1) generalne: a) za niewykupienie członkostwa w Towarzystwie, b) za opłatę składki w ratach. 2) W umowie wieloletniej: a) z tytułu bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia u ubezpieczyciela: corocznie o 2 punkty procentowe, max do 60%, pod warunkiem że: - umowa wieloletnia została

16 przedłużona minimum na dwa lata, - dany rodzaj uprawy jest uprawiany również w bieżącym roku, b) z tytułu zawarcia wieloletniej umowy ubezpieczenia z ubezpieczycielem, w umowach zawartych na okres: - 5 lat w wysokości 5%, - 4 lat w wysokości 4%, - 3 lat w wysokości 3%, - 2 lat w wysokości 2%. c) inne określone w taryfie zniżki. Wypłata odszkodowania W razie wypłaty odszkodowania ubezpieczyciel udziela zwyżki składki w umowach wieloletnich w ten sposób, że dotychczas nabyta zniżka składki za bezszkodowość ulega zmniejszeniu w następnym roku ubezpieczenia. W kwestiach bezspornych w terminie 30 dni od zawiadomienia o szkodzie, a w kwestiach spornych w terminie 14 dni od dnia, w którym wyjaśnienie spornych kwestii było możliwe (ubezpieczyciel musi przy tym zachować należytą staranność).

Ogólne warunki obowiązkowego, dotowanego ubezpieczenia upraw rolnych

Ogólne warunki obowiązkowego, dotowanego ubezpieczenia upraw rolnych Ogólne warunki obowiązkowego, dotowanego ubezpieczenia upraw rolnych ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/444/2008 z dnia 5 września 2008 r. ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie Rodzaje ryzyka w rolnictwie i metody nimi zarządzania Co to jest ryzyko? Definicja ryzyka Możliwość, prawdopodobieństwo,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2015 r. Poz. 577 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Karta produktu: Ubezpieczenie Mienia w Gospodarstwach Rolnych

Karta produktu: Ubezpieczenie Mienia w Gospodarstwach Rolnych 1. Opis i charakter produktu: Karta produktu: Ubezpieczenie Mienia w Gospodarstwach Rolnych Pakietowa forma ubezpieczenia. Podstawą tego produktu jest ubezpieczenie mienia ruchomego (5 grup) znajdującego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w gospodarstwie rolnym, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do stosunków umownych ubezpieczenia powstałych między TUZ Towarzystwem Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W PAKIECIE CONCORDIA AGRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W PAKIECIE CONCORDIA AGRO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W PAKIECIE CONCORDIA AGRO 2z16 DZIAŁ I ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia (czego dotyczą ogólne warunki ubezpieczenia) 1 1.

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ubezpieczenie upraw potraktuj równorzędnie z wydatkami na środki do produkcji rolnej.

Wydatki na ubezpieczenie upraw potraktuj równorzędnie z wydatkami na środki do produkcji rolnej. Ubezpieczenie upraw rolnych W Sezonie WIOSENNYM DO F I N A NS O W A NI E DŻE TW A BU Z Oferta dla Rolnika oraz Przedsiębiorcy rolnego T U PA Ń S Zabezpiecz sytuację finansową gospodarstwa rolnego przed

Bardziej szczegółowo

Część I - UBEZPIECZENIE AGROCASCO W ZAKRESIE PODSTAWOWYM O RYZYKO KRADZIEŻY Z SIEDLISKA O RYZYKO KRADZIEŻY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Część I - UBEZPIECZENIE AGROCASCO W ZAKRESIE PODSTAWOWYM O RYZYKO KRADZIEŻY Z SIEDLISKA O RYZYKO KRADZIEŻY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Część I - UBEZPIECZENIE AGROCASCO W ZAKRESIE PODSTAWOWYM Część II - ROZSZERZENIE UBEZPIECZENIA AGROCASCO: O RYZYKO KRADZIEŻY Z SIEDLISKA O RYZYKO KRADZIEŻY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Część

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB, ELEMENTÓW SZKLANYCH, CERAMICZNYCH, KAMIENNYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB, ELEMENTÓW SZKLANYCH, CERAMICZNYCH, KAMIENNYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ogólne warunki ubezpieczenia szyb, elementów szklanych, ceramicznych, kamiennych i z tworzyw sztucznych, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia szyb, elementów szklanych, ceramicznych kamiennych i tworzyw sztucznych

Ogólne warunki ubezpieczenia szyb, elementów szklanych, ceramicznych kamiennych i tworzyw sztucznych Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych TUZ ul. Karolkowa 49, 01-203 Warszawa, tel. (0 22) 534 56 00, faks: (0 22) 534 56 15; www.tuz.pl S¹d Rejonowy dla m. st. Warszawy w W-wie XII Wydzia³ Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DLA GOSPODARSTW ROLNYCH BEZPIECZNA ZAGRODA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DLA GOSPODARSTW ROLNYCH BEZPIECZNA ZAGRODA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DLA GOSPODARSTW ROLNYCH BEZPIECZNA ZAGRODA SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE...................... 1 Przedmiot umowy ubezpieczenia..................... 2 Definicje...........................................

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ubezpieczenie upraw potraktuj równorzędnie z wydatkami na środki do produkcji rolnej.

Wydatki na ubezpieczenie upraw potraktuj równorzędnie z wydatkami na środki do produkcji rolnej. Ubezpieczenie upraw rolnych W Sezonie jesiennym DO F I N A NS O W A NI E Oferta dla Rolnika oraz Przedsiębiorcy rolnego DŻE TW A Z BU T U PA Ń S Zabezpiecz sytuację finansową gospodarstwa rolnego przed

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PROAMA DLA FIRM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PROAMA DLA FIRM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PROAMA DLA FIRM Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne 2 Rozdział II. Ubezpieczenie mienia 4 Sekcja I. Postanowienia wspólne 4 Sekcja II. Ubezpieczenie mienia od zdarzeń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW LĄDOWYCH OD USZKODZEŃ I KRADZIEŻY (AUTOCASCO)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW LĄDOWYCH OD USZKODZEŃ I KRADZIEŻY (AUTOCASCO) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW LĄDOWYCH OD USZKODZEŃ I KRADZIEŻY (AUTOCASCO) Obowiązują od 1 kwietnia 2012 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 Definicje... 2 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA FIRMA W TUW-IE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA FIRMA W TUW-IE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA FIRMA W TUW-IE Postanowienia ogólne.................................................................. 2 Definicje...........................................................................

Bardziej szczegółowo

Warunki i zasady udzielania kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z pomocą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Warunki i zasady udzielania kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z pomocą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warunki i zasady udzielania kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z pomocą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa polegającą na częściowej spłacie kapitału kredytu wprowadzone

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW LĄDOWYCH OD USZKODZEŃ I KRADZIEŻY (AUTOCASCO)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW LĄDOWYCH OD USZKODZEŃ I KRADZIEŻY (AUTOCASCO) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW LĄDOWYCH OD USZKODZEŃ I KRADZIEŻY (AUTOCASCO) Obowiązują od 1 września 2009-1 - SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 Definicje... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO I ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO I ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO I ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S. A. Nr UZ/533/2005 z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Postanowie ogólne. Definicje...........................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie autocasco Indeks AC/10/02/25 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco ( AC ), zwane dalej warunkami

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r.

Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... Załącznik A Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Spis treści Strona POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Definicje 3 3 Możliwe przedmioty ubezpieczenia i zakres terytorialny

Bardziej szczegółowo

Nowinki Dolnośląskiej Izby Rolniczej 15 27.01.2010r.

Nowinki Dolnośląskiej Izby Rolniczej 15 27.01.2010r. Nowinki Dolnośląskiej Izby Rolniczej 15 27.01.2010r. Dziedziczenie pomocy dla gospodarstw niskotowarowych 21 stycznia br. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło Zarządowi Krajowej Rady Izb Rolniczych

Bardziej szczegółowo

13) środków obrotowych z przekroczonym terminem ważności, wycofanych z obrotu lub też z innych przyczyn nieposiadających wartości handlowej. 4.

13) środków obrotowych z przekroczonym terminem ważności, wycofanych z obrotu lub też z innych przyczyn nieposiadających wartości handlowej. 4. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK UTRATY LUB USZKODZENIA Przyjęte Uchwałą Zarządu Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna z dnia 8 grudnia 2003 roku

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA ROLNIKÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA ROLNIKÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA ROLNIKÓW I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia AUTOCASCO DLA ROLNIKÓW, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia AUTOCASCO, zwane dalej OWU AC, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Pocztowe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, zwane dalej owu, mają

Bardziej szczegółowo