AUTOREFERAT 3. INFORMACJA O DOTYCHCZASOWYM ZATRUDNIENIU W JEDNOSTKACH NAUKOWYCH:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AUTOREFERAT 3. INFORMACJA O DOTYCHCZASOWYM ZATRUDNIENIU W JEDNOSTKACH NAUKOWYCH:"

Transkrypt

1 AUTOREFERAT 1. IMIĘ I NAZWISKO: Gabriel Borowski 2. POSIADANE DYPLOMY I STOPNIE NAUKOWE: Dyplom doktora nauk technicznych, uzyskany w 2005 r. w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny. Tytuł rozprawy doktorskiej: Badania odpadów poszlifierskich przemysłu łożyskowego w aspekcie ich użytkowego wykorzystania. Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski. Dyplom ukończenia studiów podyplomowych MBA (Master of Business Administration), uzyskany w 2001 r., wydany przez University of Central Lancashire (Wielka Brytania). Dyplom ukończenia Studium Doskonalenia Pedagogicznego Nauczycieli Akademickich, uzyskany w 1990 r., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin. Dyplom ukończenia studiów magisterskich dziennych, uzyskany w 1986 r. w specjalności technologia maszyn, Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny. 3. INFORMACJA O DOTYCHCZASOWYM ZATRUDNIENIU W JEDNOSTKACH NAUKOWYCH: Akademia Rolnicza w Lublinie, Katedra Technologii Rolno-Spożywczej, na stanowisku asystenta Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki, Katedra Podstaw Techniki, na stanowisku asystenta Własna działalność gospodarcza nadal Politechnika Lubelska, Wydział Podstaw Techniki, Katedra Podstaw Techniki, na stanowisku adiunkta. 1

2 4. WSKAZANIE OSIĄGNIĘCIA WYNIKAJĄCEGO Z ART. 16 UST. 2 USTAWY z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.) 4.1. Tytuł osiągnięcia naukowego (dzieło opublikowane w całości) Metody przetwarzania odpadów drobnoziarnistych na produkty użyteczne 4.2. Autor: Gabriel Borowski, rok wydania 2013, seria monografie, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej. ISBN Omówienie celu naukowego ww. pracy i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania. 4.3a. Omówienie celu naukowego pracy i osiągniętych wyników Celem naukowym jest opracowanie metod przetwarzania wybranych rodzajów odpadów na produkty użyteczne, w tym odpadów zawierających substancje niebezpieczne dla środowiska. Badania dotyczyły przetwarzania odpadów drobnoziarnistych na jednorodne bryły (brykiety), w wyniku czego odpady te nabyły odpowiednich właściwości fizycznych, chemicznych i mechanicznych. Wytypowano następujące rodzaje odpadów: muły i miały węgla kamiennego, popioły ze spalania brykietów węglowych, popioły lotne ze spalania osadów ściekowych. Odpady te występują w dużych ilościach stanowią ponad 50% odpadów przemysłowych ogółem. Odzysk surowców, wynoszący średnio 70% jest nadal niewystarczający. Nie opracowano dotąd wystarczająco skutecznych metod przetwarzania odpadów drobnoziarnistych na produkty użyteczne, w szczególności odpadów zawierających substancje niebezpieczne, np. metale ciężkie i ich związki. Prace obejmowały następujące badania własne: 1. Określenie cech fizykochemicznych odpadów przeznaczonych do brykietowania. 2. Wyznaczenie optymalnej wilgotności mieszanki. 3. Ocena podatności na scalanie w zależności od rodzaju i zawartości lepiszcza. 4. Ocena wpływu parametrów mieszania na jednorodność mieszanki. 5. Badania symulacyjne brykietowania. 2

3 6. Eksperymentalne brykietowanie w celu określenia wpływu parametrów tych procesów na jakość brykietów. 7. Badania pilotowo-wdrożeniowe. 8. Ocena mechanicznych właściwości brykietów. 9. Ocena wpływu sezonowania brykietów. 10. Ocena wpływu czynników środowiska. 11. Określenie odporności brykietów z uwzględnieniem warunków atmosferycznych. 12. Ocena struktury wewnętrznej brykietów. 13. Określenie wartości użytkowych brykietów. 14. Ocena oddziaływania substancji niebezpiecznych. W badaniach symulacyjnych z zastosowaniem metody elementów skończonych wykazano przydatność przyjętego modelu matematycznego Drucker-Prager Cap do procesu scalania drobnoziarnistych węgli w matrycy zamkniętej. Dopasowanie zastosowanego modelu potwierdzono eksperymentalnie. W procesie zagęszczania miału węglowego stwierdzono zależność nacisku jednostkowego prasy od oporów tarcia zewnętrznego. Wykazano, że brykiety formowane przy niższych oporach tarcia charakteryzuje bardziej jednorodna struktura wewnętrzna oraz, że przy stosunkowo małych naciskach prasy uzyskuje się duży stopień zagęszczenia brykietów. Stwierdzono ponadto występowanie anizotropowości naprężeń wewnętrznych, która wpływa na nierównomierny rozkład gęstości brykietu. Wyniki symulacji komputerowej wykorzystano do doboru parametrów wytwarzania brykietów paliwowych w prasie stemplowej oraz walcowej. Zauważono, że rodzaj stosowanej prasy do wytwarzania brykietów nie ma większego znaczenia, jej wybór podyktowany jest względami ekonomicznymi i możliwościami przedsiębiorstwa. W przemysłowych liniach technologicznych korzystne jest stosowanie pras walcowych. W przeprowadzonych badaniach laboratoryjnych wykazano, że na jakość brykietów wpływa zawartość wody mieszanki, nacisk jednostkowy i dodatek substancji wiążących. W trakcie przygotowania odpadów do formowania istotne jest dokładne ich mieszanie. Badając brykiety z węgla i biomasy stwierdzono ponadto wpływ następujących czynników: stopnia zagęszczenia, udziału lepiszcza, zawartości wody, czasu sezonowania, jednorodności struktury wewnętrznej, wartości energetycznej oraz emisji pyłów do atmosfery podczas spalania. W przypadku drobnoziarnistego węgla kamiennego scalanego w prasie stemplowej uzyskanie odpowiednich brykietów wymagało dodania lepiszcza w postaci melasy, skrobi, lub wapna hydratyzowanego w ilości wagowo ok. 8% masy mieszanki oraz dosuszenia do 3

4 wilgotności 7 9%. Stosowanie lepiszcza zwiększało wytrzymałość mechaniczną wyrobów formowanych w prasach. Korzystne było również sezonowanie brykietów. W badaniach pilotowo-wdrożeniowych brykietowania węgla w prasie walcowej stosowanym dodatkiem do mieszanki była skrobia ziemniaczana lub biomasa. Zawartość wody w masie odpadowej powinna wynosić do 24 25%. Brykiety wymagały dosuszania termicznego, a następnie sezonowania w pojemnikach lub workach. Po 4 5 dniach sezonowania nabywały wysokiej odporności mechanicznej. Przetwarzając mieszankę odpadów węgla z dodatkiem ok. 20% wagowo biomasy drzewnej uzyskano wytrzymałe brykiety paliwowe o wartości opałowej w zakresie MJ kg -1. Dodatek masy drzewnej do miału węgla kamiennego korzystnie wpływał na właściwości mechaniczne brykietów, wytwarzanych zarówno w prasie stemplowej, jak i walcowej. Zauważono, że pełniła ona rolę spoiwa. Niektóre lepiszcza, np. melasa, są nieodpowiednimi dodatkami do brykietowania węgla w typowych warunkach. Stwierdzono, że wyprodukowane w skali przemysłowej brykiety paliwowe mogą być zastosowane jako alternatywne paliwo do spalania w kotłach grzewczych o małej mocy stosowanych w gospodarstwach indywidualnych. Powstałe w wyniku spalania tych brykietów popioły były przedmiotem dalszych badań dotyczących przetwarzania. Wykazano, że brykiety popiołowe mogą być powszechnie wykorzystane jako substytut kruszywa mineralnego na podbudowy drogowe. Stwierdzono brak negatywnego wpływu tych produktów na środowisko wodne i gruntowe, przy zapewnieniu szczelności podłoża pod warstwą kruszywa z brykietami popiołowymi. Do zagospodarowania popiołów lotnych ze spalania osadów ściekowych, zawierających metale ciężkie i ich związki, zaproponowano dwuetapowy proces przetwórczy. W pierwszym etapie brykietowano mieszankę popiołów i proszku szkła z domieszką cementu, a w następnym nagrzewano w piecu oraz intensywnie schładzano uzyskując zeszklenie brykietu. Badania struktury wykazały, że uzyskana warstwa powierzchniowa szkła była równomierna i szczelna, zaś kompozycja wewnętrzna składała się z licznych porów obudowanych krzemianami. Szkodliwe nierozpuszczalne związki zostały zamknięte wewnątrz porów, natomiast substancje rozpuszczalne tworzyły szkielet krzemianowej struktury krystalicznej. Wyniki badań zeszklonych brykietów popiołowych pokazały możliwość uzyskania dużej trwałości i odporności zarówno na czynniki atmosferyczne, jak i środowiskowe. Zeszkliwienie zapewniło bardzo małą wymywalność substancji niebezpiecznych do środowiska. Stworzono możliwość bezpiecznego składowania lub zagospodarowania tych wyrobów. 4

5 4.3b. Omówieniem ewentualnego wykorzystania wyników pracy Efektem utylitarnym pracy jest przekształcenie wybranych rodzajów odpadów w produkty użyteczne oraz bezpieczne dla środowiska. W szczególności: 1. Opracowano metody przetwarzania odpadów energetycznych do produkcji brykietów paliwowych. 2. Opracowano metody brykietowania popiołów ze spalania paliw (brykietów węglowych) do wykorzystania jako surowce budowlane. 3. Opracowano metody przetwarzania odpadów niebezpiecznych (ze spalania osadów ściekowych) na produkty przydatne w budownictwie i geotechnice. Brykietowanie odpadów węgla w prasach stemplowych wymaga dodania ok. 8% lepiszcza skrobiowego, mieszania w czasie ok. 3 minut, uwodnienia 7 9%, następnie brykietowania z naciskiem jednostkowym 4,25 MPa. Brykiety należy sezonować przez co najmniej 4 5 dni. W prasach walcowych brykietowanie odpadów węgla prowadzono z dodatkiem 20% biomasy, mieszano dodając wodę do zawartości 24 25%, oraz stosowano nacisk jednostkowy 110 MPa. Uzyskano brykiety paliwowe o dobrych właściwościach mechanicznych i energetycznych. Spalanie tych brykietów wydziela mniejsze ilości szkodliwych substancji oraz popiołu niż spalanie samego węgla. Wraz ze wzrostem udziału biomasy zmniejsza się jednak wartość energetyczna. Metoda brykietowania umożliwiła uzyskanie wytrzymałych kształtek z popiołów lotnych. Dobre brykiety uzyskano ze spoiwem dwuskładnikowym (wapno hydratyzowane z cementem) w łącznym udziale od 8 do 10% oraz stosując nawadnianie mieszanki do 6% wilgotności. Określono również optymalny nacisk jednostkowy prasy stemplowej wynoszący 4,25 MPa. Brykiety nabywały wysokiej odporności mechanicznej już po pięciu dniach sezonowania, natomiast maksymalną wytrzymałość osiągały po 28 dniach sezonowania. Brykiety z popiołów charakteryzowała dobra odporność na czynniki atmosferyczne, określona przez mrozoodporność i nasiąkliwość. Parametry te spełniały wymogi określone dla budowlanych kruszyw mineralnych i sztucznych. Brykietowanie popiołów przyniosło także znaczne zmniejszenie wymywalności substancji rozpuszczalnych w wodzie porównując z wymywalnością składników z popiołów sypkich. Brykietowanie popiołów nie zapewnia jednak unieszkodliwienia metali niebezpiecznych. Zaproponowano zastosowanie zeszkliwienia brykietów. Metoda przetwarzania polega na wytworzeniu brykietów z mieszanki zawierającej od 40 do 50% popiołów lotnych z dodatkiem pyłu szkła lub pyłu krzemionkowego, a także z domieszką cementu. Brykiety na- 5

6 grzewano w temperaturze 1100 C oraz w czasie 60 min, a następnie schładzano w wodzie uzyskując jednorodną amorficzną warstwę powierzchniową. Zastosowany w procesie przetwórczym pył szklany (rozdrobniona stłuczka szklana) w procesie syntezy termicznej tworzy strukturę krzemianową, w którą wbudowują się związki metali ciężkich znajdujące się w popiołach. Związki te tworząc krzemiany są uwięzione w brykiecie w sposób trwały. Nie istnieje zatem niebezpieczeństwo ich wymywania i migracji do otoczenia nawet podczas rozkruszenia brykietu. Produkty te charakteryzowała ponadto duża mrozoodporność i mała nasiąkliwość oraz bardzo małe stężenie jonów metali ciężkich w wyciągach wodnych. Stwierdzono, że zeszkliwienie jest najbardziej skutecznym sposobem unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Zeszklone masy odpadów mogą być wykorzystane jako dodatek do produkcji materiałów budowlanych, a także do stabilizacji gruntów i drenaży wodnych w geotechnice. 5. OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO-BADAWCZYCH Mój całkowity dorobek naukowy obejmuje łącznie 66 oryginalnych prac naukowych, w tym 24 prace opublikowałem przed doktoratem (w latach oraz ), a 42 prace po doktoracie (od roku 2005). Pięcioletnia przerwa w pracy naukowej poświęcona była własnej działalności gospodarczej. Głównym tematem moich zainteresowań naukowych są techniki i technologie proekologiczne. Zajmuję się zagadnieniami przetwarzania i wykorzystania odpadów powstających w różnych sferach gospodarki. Podejmuję także zagadnienia komputerowego modelowania i symulacji w obszarze inżynierii środowiska. 5a. Najważniejsze osiągnięcia naukowo-badawcze przed doktoratem W pierwszym etapie mojej pracy naukowo-badawczej zajmowałem się zagadnieniami oceny wpływu parametrów fizycznych i mechanicznych w procesie wytłaczania na zimno. Opublikowałem dziewięć krajowych i zagranicznych oryginalnych prac [patrz załącznik Wykaz opublikowanych prac... : I.10, I.(15 17), I.(19 23)] oraz uzyskałem patent RP nr PL w 1996 r. [C.2]. Ważnym wydarzeniem było wygłoszenie referatu pt. The study of frictional resistance in forming podczas 9 th Cold Forging Congress, Solihull, England w 1995 roku. 6

7 W kolejnym etapie mojej pracy podjąłem szeroką współpracę naukowo-badawczą z instytucjami i przedsiębiorstwami Lubelszczyzny (m.in. Browary Lubelskie, EDA w Poniatowej, SIPMA w Lublinie, Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej), której efektem było siedem publikacji naukowych w zakresie technologii stosowanych w inżynierii środowiska [I.(8-9), I.(11-14), I.18]. Byłem członkiem założycielem Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej w 1995 roku oraz organizatorem pierwszego Forum Inżynierii Ekologicznej nt. Technika i technologia w ochronie środowiska, które odbyło się w Nałęczowie w 1996 r. W roku 2000 zostałem przyjęty na studia doktoranckie na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej. Nawiązałem współpracę z naukowcami Katedry Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska (obecnie Katedra Systemów Wytwarzania) w AGH w Krakowie, co umożliwiło podjęcie badań mających na celu zagospodarowanie odpadów poszlifierskich powstających podczas obróbki łożysk tocznych. Efektem prac badawczych było opublikowanie siedmiu artykułów krajowych i zagranicznych [I.(1-7)], m.in. w czasopiśmie znajdującym się na liście Journal Citation Reports [I.4]. Uczestniczyłem w osiemnastu konferencjach krajowych i zagranicznych, gdzie wygłosiłem trzynaście referatów, m.in. referat pt. Management of ferrous metal wastes podczas Global Symposium on Recycling, Waste Treatment and Clean Technology REWAS. Madryt, Hiszpania w 2004 r. W latach byłem głównym wykonawcą grantu badawczego KBN nr 5 T07C nt. Badania możliwości zagęszczania i scalania drobnoziarnistych, zanieczyszczonych odpadów poszlifierskich przemysłu łożyskowego dla potrzeb utylizacji. Jednym z efektów było opracowanie rozprawy doktorskiej nt. Badania odpadów poszlifierskich przemysłu łożyskowego w aspekcie ich użytkowego wykorzystania, którą obroniłem na Radzie Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej w dniu 2 marca 2005 r. 4b. Najważniejsze osiągnięcia naukowo-badawcze po doktoracie We wrześniu 2005 r. wygrałem konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Podstaw Techniki na Wydziale Zarządzania i Podstaw Techniki (obecnie Wydział Podstaw Techniki), gdzie pracuję do dnia dzisiejszego. W tym samym roku opublikowałem monografię pt. Utylizacja drobnoziarnistych odpadów metalowych, wydana przez Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej. W czasopiśmie Waste Management and Research [A.5] zamieściłem artykuł prezentujący wyniki badań brykietowania odpadów stalowych przeznaczonych do utylizacji w 7

8 piecach hutniczych. Ukazał się także mój patent nr PL pt. Sposób wytwarzania brykietów z drobnoziarnistych materiałów metalowych [C.1]. W kolejnych latach kontynuowałem prace badawcze dotyczące metod wykorzystania drobnoziarnistych odpadów produkcyjnych, w tym niebezpiecznych dla środowiska. Opracowałem metody przygotowania odpadów do przetwarzania na brykiety oraz sprawdzałem możliwości wykorzystania tych brykietów w praktyce. Zajmowałem się badaniami brykietów węgla z różnymi dodatkami, m.in. biomasy. Brykiety te wykorzystano do celów energetycznych jako paliwo w kotłach grzewczych. Wyniki tych prac opublikowałem w dwóch czasopismach znajdujących się na liście Journal Citation Reports [A.1, A.4] oraz w dziewięciu oryginalnych artykułach naukowych [E.9, E.11, E.24, E.(27 31), E.34]. Prowadziłem także prace badawcze w kierunku wykorzystania technik komputerowych do modelowania procesów scalania drobnoziarnistych odpadów węgla. Opracowałem symulacje rozkładu stopnia zagęszczenia w procesie scalania z użyciem metody elementów skończonych. Podjętą tematykę przedstawiłem w trzech publikacjach [E.15, E.17, E.32]. Badałem przydatność brykietów z popiołów paleniskowych i lotnych do wykorzystania jako zamiennika kruszywa budowlanego stosowanego na podbudowy drogowe. Wyniki tych prac zamieściłem w trzech publikacjach [E.16, E.19, E.20]. Nawiązałem współpracę naukową z Instytutem Badawczo-Rozwojowym Inżynierii Lądowej i Wodnej Euroexbud w Kaliszu podejmując zagadnienia eksploatacji urządzeń wentylacyjnych w wybranych obiektach inżynierskich. Efektem współpracy są dwie oryginalne publikacje [E.14, E.18]. Podjąłem badania mające na celu opracowanie sposobów przetwarzania komunalnych osadów ściekowych oraz popiołów ze spalania tych osadów. Opracowałem oryginalną metodę ich zagospodarowania polegającą na brykietowaniu oraz zeszkliwieniu brykietów. Wyniki badań zostały przedstawione w dwóch czasopismach znajdujących się na liście Journal Citation Reports [A.2, A.3] oraz dwóch innych publikacjach [E.12, E.26]. Opracowałem monografię pt. Wykorzystanie brykietowania do zagospodarowania odpadów wydaną w 2011 roku przez Lubelskie Towarzystwo Naukowe [E.1] przedstawiającą część wyników moich prac naukowo-badawczych. Przedstawione w książce zagadnienia były przedmiotem wykładu wygłoszonego na posiedzeniu członków Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Zaproponowano mi przynależność do organizacji, w grudniu 2011 r. zostałem formalnie przyjęty w poczet członków Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. 8

9 W roku 2013 opublikowałem monografię habilitacyjną pt. Metody przetwarzania odpadów drobnoziarnistych na produkty użyteczne w Wydawnictwie Politechniki Lubelskiej. Po uzyskaniu doktoratu uczestniczyłem w 20 konferencjach naukowo-technicznych krajowych i zagranicznych, w 16 prezentowałem referat lub poster. Dwukrotnie uzyskałem stypendium w ramach programu Erasmus Individual Teaching Programme for Teaching Staff Mobility. W kwietniu 2011 r. odbywałem staż w University Fernando Pessoa, Science and Technology Faculty, natomiast w maju 2012 r. byłem w Technical University of Lisbon, School of Engineering. W ramach tych pobytów prowadziłem m.in. wykłady ze studentami na temat Powder processing and metallurgy oraz Briquetting of powders for utilization. 6. PODSUMOWANIE DOROBKU NAUKOWEGO 6a. Tabelaryczne zestawienie L.p. Wyszczególnienie Przed doktoratem Po doktoracie Ogółem 1 Autor monografii Publikacje w czasopismach z listy JCR Patenty Publikacje oryginalne w innych czasopismach recenzowanych Publikacje w materiałach konferencyjnych Redaktor monografii Autorstwo rozdziału w monografii Kierownictwo w projekcie badawczym Udział w projekcie badawczym Uczestnictwo w konferencjach

10 10

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach dr inż. Tatiana Karkoszka Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska w Gliwicach Załącznik nr 2 AUTOREFERAT O OSIĄGNIĘCIACH W DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ, DYDAKTYCZNEJ I ORGANIZACYJNEJ Gliwice,

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych

AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych Dr inż. Agnieszka KIJO-KLECZKOWSKA Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Załącznik nr 2 AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych Urodziłam się 19

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. 3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych:

Autoreferat. 3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych: Załącznik nr 2 Rzeszów, 27.10.2014 r Autoreferat 1. Imię i Nazwisko Mariusz Oleksy 2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe Stopień doktora Rok uzyskania 2000 Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Chemiczny

Bardziej szczegółowo

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych Inżynieria i Ochrona Środowiska 2014, t. 17, nr 4, s. 597-617 Maciej KURZYDŁO Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 3 marca 2014r.

Poznań, dnia 3 marca 2014r. prof. dr hab. inż. Jan ŻUREK Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania ul. Piotrowo 3; 60-965 POZNAŃ zam. ul. Wiedeńska 20; 60-683 POZNAŃ Poznań, dnia 3 marca 2014r. RECENZJA

Bardziej szczegółowo

OCENA. dorobku naukowego-badawczego, dydaktycznego i organizacyjnego

OCENA. dorobku naukowego-badawczego, dydaktycznego i organizacyjnego Prof. dr hab. Tadeusz Borys Jelenia Góra, 2013-09-30 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem OCENA dorobku

Bardziej szczegółowo

BADANIA NAUKOWE W DRZEWNICTWIE W POLSCE

BADANIA NAUKOWE W DRZEWNICTWIE W POLSCE BADANIA NAUKOWE W DRZEWNICTWIE W POLSCE Redakcja naukowa Ewa Ratajczak Poznań 2010 Publikacja wykonana w ramach Projektu POIG.01.01.01-30-022/08 pt.: Foresight w drzewnictwie scenariusze rozwoju badań

Bardziej szczegółowo

wg rozporządzenia EMAS Wydanie VII Lipiec 2011 r.

wg rozporządzenia EMAS Wydanie VII Lipiec 2011 r. Wydanie VII Lipiec 211 r. wg rozporządzenia EMAS Szanowni Państwo Oddajemy Państwu VII wydanie Deklaracji Środowiskowej, w której zawarliśmy szereg najbardziej istotnych informacji dotyczących podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce Warszawa 2010 Podstawa opracowania: Pozytywnie zaopiniowany wniosek Komitetu

Bardziej szczegółowo

Zweryfikowany system zarządzania środowiskowego Nr rej. PL-2.24-001-5

Zweryfikowany system zarządzania środowiskowego Nr rej. PL-2.24-001-5 Zweryfikowany system zarządzania środowiskowego Nr rej. PL-2.24-001-5 DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA RAFAKO S.A. 2013 Spis treści Deklaracja środowiskowa RAFAKO S.A. wrzesień, 2013 1 Wprowadzenie -------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami - Projekt

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami - Projekt Krajowy Plan Gospodarki Odpadami - Projekt Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministra Środowiska Październik 2002 SPIS TREŚCI Spis tabel...

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2

Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2 Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2 1.1 WPROWADZENIE... 2 1.2 ANALIZA WARIANTÓW TECHNOLOGICZNYCH PRZETWARZANIA ODPADÓW 3 1.2.1 ANALIZA TECHNOLOGII MECHANICZNO BIOLOGICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA

Bardziej szczegółowo

dr Piotr Russel AUTOREFERAT (opis dorobku i osiągnięć naukowych)

dr Piotr Russel AUTOREFERAT (opis dorobku i osiągnięć naukowych) dr Piotr Russel AUTOREFERAT (opis dorobku i osiągnięć naukowych) Warszawa, lipiec 2013 r. I. Prezentacja informacji ogólnych dotyczących habilitanta 1. Informacja o wykształceniu i zatrudnieniu W czerwcu

Bardziej szczegółowo

STAN OBECNY ORAZ PERSPEKTYWY ROZWOJU RADIOCHEMII I CHEMII JĄDROWEJ W POLSCE

STAN OBECNY ORAZ PERSPEKTYWY ROZWOJU RADIOCHEMII I CHEMII JĄDROWEJ W POLSCE ISSN 1425-7351 RAPORTY IChTJ. SERIA B nr 1/2001 PL0200363 INCT-l/B/01 STAN OBECNY ORAZ PERSPEKTYWY ROZWOJU RADIOCHEMII I CHEMII JĄDROWEJ W POLSCE Jerzy Narbutt, Andrzej G. Chmielewski INSTYTUT CHEMII I

Bardziej szczegółowo

Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów

Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów Warszawa, 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 5 1.1 Struktura dokumentu i metodyka jego opracowania... 7 2. DIAGNOZA STANU... 10 2.1 Podsumowanie diagnozy...

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I BIOTECHNOLOGII ul. J. H. Dąbrowskiego 73 42-201 Częstochowa Tel./Fax: +343250462 E-mail: wiios.dz@adm.pcz.pl http://www.is.pcz.czest.pl WYDZIAŁOWA

Bardziej szczegółowo

REOLOGIA W TECHNOLOGII BETONU

REOLOGIA W TECHNOLOGII BETONU XI SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Cement właściwości i zastosowanie GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. Katedra Procesów Budowlanych Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach GÓRAŻDŻE CEMENT HEIDELBERGCEMENT

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego. dr inż. Grzegorza Chodaka. Autoreferat. 1. Imię i nazwisko Grzegorz Chodak

Załącznik nr 3. do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego. dr inż. Grzegorza Chodaka. Autoreferat. 1. Imię i nazwisko Grzegorz Chodak Załącznik nr 3 do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego dr inż. Grzegorza Chodaka Autoreferat 1. Imię i nazwisko Grzegorz Chodak 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe Dyplom magistra inżyniera

Bardziej szczegółowo

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Zielone dotacje dla firm UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT. Zainteresowania naukowe, osiągniecia naukowo-badawcze, dydaktyczne i organizacyjne w latach 1985-2012.

AUTOREFERAT. Zainteresowania naukowe, osiągniecia naukowo-badawcze, dydaktyczne i organizacyjne w latach 1985-2012. Dr inż. arch. Maria Bielak Katedra Strategii Projektowania i Nowych Technologii w Architekturze Wydział Architektury Politechnika Śląska w Gliwicach Gliwice. 20.02.2012r. AUTOREFERAT Zainteresowania naukowe,

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. 1. Imię i nazwisko: Jarosław Gałkiewicz

Autoreferat. 1. Imię i nazwisko: Jarosław Gałkiewicz Autoreferat 1. Imię i nazwisko: Jarosław Gałkiewicz 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej: magister inżynier specjalności

Bardziej szczegółowo

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT)

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Streszczenie Niniejsze wytyczne zostały opracowane przez Agencję Ochrony Środowiska Anglii i Walii 1,

Bardziej szczegółowo

FORSIGHT OGWK PRIORYTETOWE I INNOWACYJNE TECHNOLOGIE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO.

FORSIGHT OGWK PRIORYTETOWE I INNOWACYJNE TECHNOLOGIE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO. FORSIGHT OGWK PRIORYTETOWE I INNOWACYJNE TECHNOLOGIE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO. Pozycjonowanie technologii będących przedmiotem analiz i badań w projekcie Foresight

Bardziej szczegółowo

Zlecenie Nr: 6/13/3SG/3B001G13

Zlecenie Nr: 6/13/3SG/3B001G13 Zlecenie Nr: 6/13/3SG/3B001G13 Analiza jakości gipsów syntetycznych z krajowych instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą wapienną stosowanych jako substytut gipsu naturalnego do produkcji wyrobów budowlanych

Bardziej szczegółowo

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energia w gospodarstwie rolnym Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul.

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Grażyna Bartelmus Instytut Inżynierii Chemicznej PAN ul. Bałtycka 5 44-100 Gliwice bartel@iich.gliwice.pl

Prof. dr hab. inż. Grażyna Bartelmus Instytut Inżynierii Chemicznej PAN ul. Bałtycka 5 44-100 Gliwice bartel@iich.gliwice.pl Prof. dr hab. inż. Grażyna Bartelmus Instytut Inżynierii Chemicznej PAN ul. Bałtycka 5 44-100 Gliwice bartel@iich.gliwice.pl Recenzja osiągnięć naukowo badawczych dra inż. Roberta GRZYWACZA w związku z

Bardziej szczegółowo

R. Zdunek: Autoreferat Załącznik 2 AUTOREFERAT

R. Zdunek: Autoreferat Załącznik 2 AUTOREFERAT 1. Dane personalne AUTOREFERAT Imię i Nazwisko: Data i miejsce urodzenia: Rafał Zdunek 26 czerwca 1972r., Brzesko 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz

Bardziej szczegółowo

Energia z przyszłością

Energia z przyszłością GRUDZIEŃ 2008 nr 01/2008 ISSN 1689-5703 redaktor prowadząca: Urszula Ciołeszyńska e-mail: redakcja@einnowacje.pl W S Z Y S C Y T W O R Z Y M Y I N N O W A C J E Wydawnictwo rekomendowane przez Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO kwiecień 2004 TYTUŁ OPRACOWANIA: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO NA LATA 2004-2015 ZLECENIODAWCA: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16 74-100 GRYFINO

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, modernizacja i intensyfikacja instalacji kwasu azotowego

Projektowanie, modernizacja i intensyfikacja instalacji kwasu azotowego AUTOREFERAT 1. Imię i nazwisko: Marcin Wilk 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe: 1. Dyplom ukończenia studiów w Instytucie Inżynierii Chemicznej Politechniki Łódzkiej, 1974, tytuł pracy magisterskiej:

Bardziej szczegółowo