INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW Warszawa, ul. Jagiellońska 80 tel. sekr.: (0-22) , fax: (0-22)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80 tel. sekr.: (0-22) 811 03 83, fax: (0-22) 811 1792"

Transkrypt

1 INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW Warszawa, ul. Jagiellońska 80 tel. sekr.: (0-22) , fax: (0-22) APROBATA TECHNICZNA mdim Nr AT/ O Nazwa wyrobu: Hydrauliczne spoiwo drogowe WAPECO I Wnioskodawca: WAPECO Sp. z o. o. ul. Majdańska Warszawa Termin ważności: Dokument Aprobaty Technicznej IBDiM Nr AT/ zawiera 12 stron. Tekst tego dokumentu można kopiować tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie.

2 Aprobata Techniczna IBDiM Nr ATI str. 2/12 A. POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE 1 PRZEDMIOT APROBATY TECHNICZNEJ 1.1 IdenJfikaCja techniczna wyrobu budowlanego I. Przedmiotem Aprobaty Technicznej jest hydrauliczne SpOIWOdrogowe o nazwie handlowej WAPECOI. Spoiwo WAPECO I produkowane jest w 5 odmianach asortymentowych o następujących oznaczenitch: A 3/5; A 5/12,5; A 12,5/22,5; A 22,5/32,5; A 32,5/42,5. Spoiwo WAPECO I jest mineralnym spoiwem hydraulicznym złożonym głównie z cementu portlandzkiego CEM I 42,5 oraz modyfikowanych popiołów lotnych z węgla brunatnego. Zgodnie z Atestem Higienicznym Nr HKIB/0868/01l2009, wydanym przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie, spoiwo drogowe WAPECO I odpowiada wymaganiom higienicznym. 1.2 Klasyfikacja wyrobu PKWiU: PCN: I PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNK! STOSOWANIA I Spoiwo WAPECO I przeznaczone jest do stabilizacji i ulepszania gruntów oraz kruszyw naturalnych lub sztucznych i z recyklingu w budownictwie drogowym. Zakres stosowania gruntów lub kruszyw sztucznych i z recyklingu obejmuje materiały zgodne z normamli lub aprobatami technicznymi. Grunty lub kruszywa stabilizowane spoiwem WAPECO I I mogą być stosowane do wykonania podbudów zasadniczych, pomocniczych, warstw wzmacniających i ulepszonego podłoża dróg głównych, zbiorczych, lokalnych i dojazdowych wszystkich kategorii ruchu, śródleśnych i gruntowych, jak również przy budowie placów postojowych i manewrowych, umacniania terenów budowlanych oraz dróg tymczasowych. Spoiwo WkPECO I odmian A 3/5 i 5/12,5 przeznaczone jest do ulepszania i modyfikacji gruntów drbbnoziarnistych i gruboziarnistych (PN-EN ISO , PN-EN ISO ) lub kruszyw, polegającej na poprawie właściwości geotechnicznych (osuszenie gruntów, zmniejszenie stopnia plastyczności, poprawa zagęszczalności, zwiększenie nośności, zwiększeniy odporności na działanie wody i mrozu) w celu zwiększenia ich przydatności w budownictwie drogowym, a szczególnie w robotach ziemnych i ulepszonym podłożu drogowym. I Spoiwo WAPECO I odmian: A 12,5/22,5; A 22,5/32,5 i A 32,S/42,S przeznaczone jest do stabilizacji gruntów gruboziarnistych (PN-EN ISO , PN-EN ISO ) i kruszyw przy podwyższonych wymaganiach wytrzymałościowych, gdy warstwa materiału stabilizowanego spoiwem powinna uzyskać odpowiednią wytrzymałość na ściskanie (Re) oraz wymagany Iwskaźnik mrozoodporności, odpowiedni dla poszczególnych warstw konstrukcji drogowych..

3 Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/ O str. 3/12 Zastosowanie spoiwa WAPECO I do ulepszania lub stabilizacji powinno być poprzedzone badaniami laboratoryjnymi mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem w celu ustalenia niezbędnego dodatku spoiwa pozwalającego na spełnienie parametrów projektowych oraz opracowania recepty roboczej. Warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwem WAPECO I powinny odpowiadać parametrom technicznym podanym w dokumentacji projektowej. Szczegółowe warunki techniczne stosowania spoiwa WAPECO I oraz warunki wykonywania robót powinny być zgodne z instrukcją producenta wyrobu. 3 WLAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE, WYMAGANIA 3.1 Materiały i surowce Właściwości techniczne i wymagania dla cementu portlandzkiego CEM I 42,5 określa norma PN-EN Popiół lotny Należy stosować popioły powstałe w wyniku spalania w elektrowniach pyłu z węgla brunatnego, uzyskane w trakcie mechanicznego lub elektrostatycznego procesu odpopielania i następnie aktywowane w celu zwiększenia ich powierzchni właściwej przy zastosowaniu technologii firmy WAPECO Sp. z o. o. Popiół lotny powinien spełniać wymagania przedstawione w tablicy l. Tablica l Lp. Właściwości Jednostka Wymagania Metody badań według I l Postać - proszek ocena wizualna Uziarnienie: PN-EN % przesianej masy przez sito 315 urn %?: 95 l % przesianej masy przez sito 90 urn % >70 PN-EN PN-EN Strata prażenia, ułamek masowy % < 10 i PN-EN Reaktywny tlenek wapnia CaO, ułamek masowy %?: 10 PN-EN PN-EN Stałość objętości mm < 10 i PN-EN Stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych,współczynniki 6 kwalifikujące: - n Bq/kg ~2,0 Instrukcja ITB Nr f2 Bqlkg ~400

4 Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT str. 4/ Spoiwo WAPECO I Wymagania Wymagania dotyczące hydraulicznego spoiwa drogowego W APECO I przestawiono w tablicy 2. Tablica 2 Metody badań Wymagania dla odmiany Lp. Właściwości Jedn. według A A A A A 3/5 5/12,5 12,5/22,5 ~2,5/32,5 32,5/42,5 l l Wytrzymałość na PN-EN ściskanie po od 3,0 od 5,0 od 12,5 od 22,5 od 32,5 MPa 28 dniach do < 5,0 do < 12,5 do <22,5 do < 32,5 do <42,5 2 Miałkość, pozostałość PNEN na sicie 90 11m, % ::;30 s 15 p.3 ułamek masowy.., J Czas wiązania: ~60 ~90 - początek wiązania min PN-EN koniec wiązania h < 12 PN-EN Stałość objętości mm p ::; 15 ::; 10 i PN-EN Zawartość siarczanów (jako S03), % ::;7 PN-EN ułamek masowy Nadzorowanie 6 Skład spoiwa na podstawie % tolerancja±10 % (a) wskazań wag masy tolerancja ±5 % (b) dozujących składniki a) dla składnika, którego zawartość wagowa w spoiwie wynosi powyżej 20 % b) dla składnika, którego zawartość wagowa w spoiwie wynosi od 6 % do 20 % 4 WYTYCZNE DOTYCZĄCE PAKOWANIA, TRANSPORTU I SKŁADOWANIA ORAZ SPOSÓB OZNAKOWANIA WYROBU BUDOWLANEGO 4.1 Pakowanie Spoiwo W APECO I może być dostarczane luzem, w cementowozach lub w workach i dostarczane na plac budowy na paletach. 4.2 Transport i składowanie Spoiwo W APECO I należy transportować w sposób bezpieczny, zgodnie z prawem przewozowym. Spoiwo W APECO I przechowywane w warunkach powietrzno-suchych nie powinno wykazywać odchyleń od wymagań ustalonych w niniejszej Aprobacie Technicznej. Okres przechowywania spoiwa liczony od dnia wysyłki wynosi 60 dni.

5 Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/ O str. 5/ Sposób oznakowania wyrobu budowlanego Wyrób należy oznakować znakiem budowlanym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)., Do każdej dostawy spoiwa WAPECO I powinny być dołączone dokumenty zawierające co najmniej następujące dane: nazwę wyrobu, odmianę, nazwę wytwórni i producenta, masę spoiwa, którego dotyczy identyfikator, datę produkcji, datę i godzinę wysyłki, numer rejestracyjny pojazdu, numer zlecenia i odbiorcę, numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, numer Aprobaty Technicznej IBDiM Nr AT/ O.

6 Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/ O str. 10/12 B. AKCEPTACJA Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497), w Wyniku postępowania aprobacyjnego przeprowadzonego na wniosek firmy: WAPECO Sp. z o. o. ul. Majdańska Warszawa Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie pozytywnie ocenia technicznie i stwierdza przydatność wyrobu budowlanego: Hydrauliczne spoiwo drogowe WAPECO I do stosowania w inżynierii komunikacyjnej Technicznej. w zakresie określonym w p. 2 niniejszej Aprobaty Warszawa, ĄO sierpnia 2009 r. Koniec

Gonty asfaltowe MATIZOL STANDARD

Gonty asfaltowe MATIZOL STANDARD APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8416/2010 + ANEKSY NR 1 i 2 Gonty asfaltowe MATIZOL STANDARD WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Grażynę CAŁKĘ-CYBULSKĄ

Bardziej szczegółowo

Członek Europejskiej Unii Akceptacji Te c h n ic z e ] w Budownictwie - UEAtc Członek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA

Członek Europejskiej Unii Akceptacji Te c h n ic z e ] w Budownictwie - UEAtc Członek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 Członek Europejskiej Unii Akceptacji Te c h n ic z e ] w Budownictwie

Bardziej szczegółowo

Wymagania Techniczne. WT Kruszywa MMA PU 2008

Wymagania Techniczne. WT Kruszywa MMA PU 2008 Wymagania Techniczne Kruszywa do Mieszanek Mineralno Asfaltowych i Powierzchniowych Utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu WT Kruszywa MMA PU 2008 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

HALA SPORTOWA. LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 GMINA MIASTO LEGIONOWO 05-120 LEGIONOWO

HALA SPORTOWA. LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 GMINA MIASTO LEGIONOWO 05-120 LEGIONOWO NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 NAZWA INWESTORA: GMINA MIASTO LEGIONOWO ADRES INWESTORA: UL. PIŁSUDSKIEGO 3 05-120 LEGIONOWO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik Nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV: 45232140-5 Przedmiot zamówienia: PRZYŁĄCZE CIEPLNE ORAZ WĘZEŁ CIEPLNY O MOCY 105 kw DO BUDYNKU SZKOŁY MUZYCZNEJ W

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE FONTANNY NA MAŁYM RYNECZKU W ZDZIESZOWICACH

WYKONANIE FONTANNY NA MAŁYM RYNECZKU W ZDZIESZOWICACH Biuro Projektowe ECO-UNIT mgr inż. Marek Klyk ul. Cygana 4/213, 45-131 Opole tel. 77 442-81-18 fax. 77 442-81-19 kom. 606 101 958 NIP 754-242-14-40 REGON 532303190 http: www.eco-unit.pl e-mail: m.klyk@eco-unit.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy Remontu budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach

Projekt wykonawczy Remontu budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Projekt wykonawczy Remontu budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach Kody CPV robót objętych specyfikacją: Roboty murarskie kod CPV

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR Zakład Poprawczy w Trzemesznie ul. A. Mickiewicza 35 62-240 Trzemeszno SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.3 1.1Przedmiot ST..3 1.2 Zakres stosowania ST 3 1.3 Zakres robót objętych ST...3

Bardziej szczegółowo

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem.

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wymagania ogólne Część architektoniczno-budowlana Nazwa obiektu : ROZBUDOWA I MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ K.S. START Temat opracowania

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Przebudowa pomieszczeń w-c budynku kinoteatru w Ostrzeszowie KLASYFIKACJA CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Przebudowa pomieszczeń w-c budynku kinoteatru w Ostrzeszowie KLASYFIKACJA CPV SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dotycząca wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zamówienia pn. Przebudowa pomieszczeń w-c budynku kinoteatru w Ostrzeszowie KLASYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJI WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI BUDYNKÓW MAGAZYNOWYCH NR 25 i 26 w BAZIE MAGAZYNOWEJ B3 OPP KWP PRZY UL. KOSZAROWEJ W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik B SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Modernizacja drogi ul. Spacerowa w Mszanie KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV-45233142-6 Branża drogowa Inwestor: GMINA MSZANA, 44-325

Bardziej szczegółowo

Kozienickie Centrum Rekreacji

Kozienickie Centrum Rekreacji Załącznik Nr 7 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Temat : Naprawa strefy podporowej dźwigarów głównych przykrycia hali basenowej i ich konserwacja Inwestor: Kozienickie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAMIENNY ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 OBIEKT: BOISKO WIELOFUNKCYJNE BOISKO DO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Adres Inwestycji: Inwestor: Adres Inwestora:.... 2. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

Beton. Praktyczny poradnik według firmy Sika. Preparaty antyadhezyjne

Beton. Praktyczny poradnik według firmy Sika. Preparaty antyadhezyjne Beton Praktyczny poradnik według firmy Sika Składniki betonu Norma EN 206-1:2000 Beton Mieszanka betonowa Beton stwardniały Beton natryskowy Preparaty antyadhezyjne Pielęgnacja Sika firma z tradycją i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 6 Adres

Bardziej szczegółowo

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA)

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) KOD CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE ADRES INWESTCJI: UL. WYSTAWOWA 1; 51-618

Bardziej szczegółowo

OST 01 Wymagania ogólne.

OST 01 Wymagania ogólne. 1 BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. arch. Zdzisław Wawrzczak 76-200 Słupsk, ul.gen. Bora-Komorowskiego 4/17, tel. 0-604 980 645 e-mail: wawrzczak@onet.pl REGON-770618962, NIP- 839-100-99-36, Nr ew. działalności

Bardziej szczegółowo

STWiOR IS Data: Podpis:

STWiOR IS Data: Podpis: Nazwa Inwestora i adres: Nazwa Jednostki Projektowej i adres: Nazwa obiektu budowlanego i lokalizacja: GMINA POPIELÓW 46-090 POPIELÓW UL. OPOLSKA 13 BIURO INŻYNIERSKIE SEROWIK-ROGALSKI 45-123 OPOLE, UL.

Bardziej szczegółowo

1.WYMAGANIA OGÓLNE - (CPV 45000000-7)

1.WYMAGANIA OGÓLNE - (CPV 45000000-7) 1.WYMAGANIA OGÓLNE - (CPV 45000000-7) 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, które muszą być przestrzegane przez Wykonawcę

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. WYMAGANIA OGÓLNE OST nr.b.00.00.00

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. WYMAGANIA OGÓLNE OST nr.b.00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE OST nr.b.00.00.00 1 SPIS TRESCI 1. 1.WSTEP... 3 1.1. Przedmiot OST... 3 1.2. Zakres stosowania OST... 3 1.3. Zakres

Bardziej szczegółowo