Proces Certyfikacji i Egzaminowania. Proces Certyfikacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Proces Certyfikacji i Egzaminowania. Proces Certyfikacji"

Transkrypt

1 Proces Certyfikacji Program Certyfikacji LabVIEW w National Instruments zawiera niżej wymienione trzy poziomy certyfikacji: - Certified LabVIEW Associate Developer (CLAD) - Certified LabVIEW Developer (CLD) - Certified LabVIEW Architect (CLA) Każdy poziom certyfikacji jest wymagany przed uzyskaniem kolejnych. Posiadacz certyfikatu CLAD wykazuje szeroką i pełną znajomośd głównych funkcji i narzędzi w środowisku LabVIEW Full Development System oraz posiada umiejętnośd wykorzystania tej wiedzy do tworzenia niewielkich modułów LabVIEW, znajdowania w nich błędów i utrzymywania. Typowy okres doświadczenia programisty CLAD to 6 do 9 miesięcy pracy z LabVIEW Full Development System. Posiadacz certyfikatu CLD posiada doświadczenie w tworzeniu, znajdowanie błędów i utrzymywaniu średnich i dużych aplikacji LabVIEW. Programista CLD zazwyczaj posiada 12 do 18 miesięcy doświadczenia zawodowego w tworzeniu średnich i dużych aplikacji LabVIEW. Posiadacz certyfikatu CLA osiągnął najwyższy poziom umiejętności projektowania aplikacji LabVIEW w zespołach programistów. Architekt CLA posiada wiedzę techniczną i doświadczenie w tworzeniu aplikacji, która pozwala na podział specyfikacji projektu na odrębne komponenty w LabVIEW. Ponadto architekt CLA ma nabyte umiejętności efektywnego wykorzystywania narzędzi do konfiguracji i zarządzania projektami LabVIEW. Architekt CLA posiada zwykle posiada 24 miesiące doświadczenia zawodowego w tworzeniu średnich i dużych aplikacji LabVIEW. Uwaga Certyfikat CLAD jest wymagany przed przystąpieniem do egzaminu CLD. Certyfikat CLD jest wymagany przed przystąpieniem do egzaminu CLA. Nie ma żadnych odstępstw od powyższych wymagao dla każdego egzaminu. Strona 1 z 17

2 Proces Egzaminowania Produkt: LabVIEW Full Development System wersja 2010 dla Windows. Szczegółowe porównanie funkcji dostępnych w LabVIEW Full Development System jest dostępne w dokumencielabview Development Systems. Czas Trwania: 1 godzina Liczba Pytao: 40 Rodzaj Pytao: Wielokrotnego Wyboru Zaliczenie: 70% Egzamin weryfikuje znajomośd środowiska, ale nie zdolnośd do zapamiętywania poszczególnych pozycji w menu oraz nazw funkcji i komponentów. Korzystanie z LabVIEW oraz jakichkolwiek zewnętrznych źródeł jest zabronione w trakcie egzaminu. Tam gdzie jest to potrzebne zamieszczono w egzaminie zrzuty ekranu z LabVIEW Help Aby zachowad spójnośd egzaminów kopiowanie bądź jakiekolwiek inne rejestrowanie egzaminu jest zabronione. Niezastosowanie się do powyższego zakooczy egzamin wynikiem negatywnym. Jeśli egzamin jest przeprowadzany w formie papierowej, oddzielenie arkuszy egzaminu od siebie będzie skutkowało oceną negatywną bez względu na udzielone odpowiedzi. Logistyka Stany Zjednoczone i Europa: Egzamin CLAD może się odbyd przez centrum egzaminacyjne Pearson Vue. Egzamin odbywa się poprzez komputerowy interfejs i wyniki są dostępne natychmiast po zakooczeniu egzaminu. Więcej informacji pod adresem w tym kalendarz egzaminów. Azja: Egzaminy odbywają się w formie papierowej, a ich ocena trwa około 4 tygodni. Aby uzyskad więcej informacji lub umówid się na egzamin należy skontaktowad się z najbliższym biurem National Instruments. Zapytania ogólne i komentarze proszę kierowad na adres: Strona 2 z 17

3 Zmienne Panel czołowy Programowani e zadao Struktury Ogólne Certified LabVIEW Associate Developer (CLAD) Tematy Egzaminacyjne Egzamin CLAD zawiera 40 pytao. Każdy egzamin zawiera określoną liczbę pytao z każdej z poniższych kategorii. Tematy Egzaminacyjne Liczba Pytao Zasady programowania w LabVIEW 3 Środowisko LabVIEW 2 Typy danych 2 Tablice i Klastry 4 Obsługa Błędów 2 Dokumentacja 1 Znajdowanie Błędów 2 Pętle 4 Struktura Case 1 Struktury Sekwencji 1 Struktura Event 2 Operacje Plikowe 1 Zależności Czasowe 2 VI Server 2 Synchronizacja i komunikacja 2 Wzorce Aplikacji 2 Wykresy Chart i Graph 2 Zachowanie kontrolek boolean 1 Property Node 2 Zmienne Lokalne 1 Funkcyjna Zmienna Globalna 1 Razem 40 Strona 3 z 17

4 Temat Tematy Egzaminu (Przegląd) Zagadnienie 1. Zasady programowania w LabVIEW a. Przepływ danych b. Zrównoleglenie zadao 2. Środowisko LabVIEW a. Instrumenty Wirtualne (VI) b. Panel Czołowy i Diagram Blokowy c. Ikona i Konektor d. Pomoc Kontekstowa 3. Typy danych a. Numeryczny, String, Boolean, Path, Enumerowany b. Klastry c. Tablice d. Definicje Typu e. Waveform f. Timestamp g. Dynamic Data Type h. Reprezentacja Danych i. Wymuszona Konwersja j. Konwersja i Manipulacja Danych 4. Tablice i Klastry a. Funkcje Tablic b. Funkcje Klastrów c. Polimorfizm Funkcji 5. Obsługa Błędów a. Klastry Błędów b. Funkcje i VI Obsługi Błędów c. Własne Kody Błędów d. Automatyczna/Ręczna Obsługa Błędów 6. Dokumentacja a. Znaczenie b. Pomoc Kontekstowa 7. Znajdowanie Błędów a. Narzędzia b. Techniki 8. Pętle a. Składniki Pętli b. Autoindeksowanie c. Rejestry przesuwne d. Zachowanie Pętli 9. Struktura Case a. Selektor case b. Tunele c. Aplikacje 10. Struktury Sekwencji a. Typy b. Sposób Działania c. Aplikacje 11. Struktura Event a. Zdarzenia Notify i Filter Strona 4 z 17

5 12. Operacje Plikowe a. Funkcje i VI 13. Zależności Czasowe a. Funkcje Czasowe 14. VI Server a. Hierarchia Klas 15. Synchronizacja i Komunikacja a. Notifier b. Kolejki c. Semafory d. Zmienne Globalne e. Aplikacje 16. Wzorce Aplikacji a. Maszyna Stanów b. Master/Slave c. Producent/Konsument (Dane i Zdarzenia) d. Aplikacje 17. Wykresy Chart i Graph a. Typy b. Wykreślanie Danych 18. Zachowanie Kontrolek Boolean Patrz szczegółowe tematy CLAD 19. Property Node Patrz szczegółowe tematy CLAD 20. Zmienne Lokalne a. Sposób Działania 21. Funkcyjna Zmienna Globalna a. Sposób Działania Strona 5 z 17

6 Szczegółowe Tematy CLAD 1. Zasady programowania w LabVIEW a. Przepływ danych i. Definiowanie przepływu danych ii. Określanie znaczenia przepływu danych w LabVIEW iii. Określanie praktyk programowania, które narzucają przepływ danych w diagramie aplikacji, VI i subvi iv. Określanie praktyk programowania, które łamią przepływ danych v. Śledzenie wykonywania kodu w VI b. Zrównoleglenie zadao i. Identyfikowanie równoległych zadao ii. Identyfikowanie struktury równoległego kodu iii. Identyfikowanie ograniczeo równoległego kodu iv. Identyfikowanie zjawiska wyścigów v. Identyfikowanie zjawiska wyścigów w kodzie vi. Identyfikowanie nieokreślonego kodu 2. Środowisko LabVIEW a. Instrumenty Wirtualne (VI) i. Panel Czołowy i Diagram Blokowy 1. Określanie zależności pomiędzy panelem czołowym i obiektami diagramu blokowego 2. Wizualna inspekcja i analiza panelu czołowego i diagramu blokowego w celu opisania jego funkcjonalności 3. Określanie wyników na panelu czołowym na podstawie diagramu blokowego 4. Identyfikowanie typów VI, które nie mają diagramów blokowych 5. Wykorzystanie właściwości i opcji panelu czołowego w danych aplikacjach ii. Ikona i Konektor 1. Określanie przeznaczenia ikony i konektora 2. Identyfikowanie i odróżnianie rodzajów połączeo konektora b. Pomoc Kontekstowa i. Identyfikowanie i definiowanie typów terminali konektora Wymagany, Zalecany i Opcjonalny Strona 6 z 17

7 ii. Określanie funkcjonalności VI albo funkcji na podstawie okna Pomocy Kontekstowej 3. Typy Danych i Struktury Danych a. Numeryczny, String, Boolean, Path, Enumerowany i. Identyfikowanie najlepszego typu danych dla obiektów panelu czołowego i diagramu blokowego ii. Identyfikowanie i opisywanie funkcji związanych z następującymi typami danych 1. Numeryczny Palety: Numeryczna, Konwersja, Manipulacja Danymi i Porównywanie 2. String Palety: String, Konwersja String/Numeryczny i Konwersja String/Tablica/Path 3. Boolean Paleta Boolean 4. Path Paleta: funkcje Path w palecie Operacje Plikowe b. Klastry i. Identyfikowanie aplikacji, w których zalecane jest łączenie danych w klastry ii. Wybór i użycie funkcji Bundle, Unbundle, Bundle by Name i Unbundle by Name iii. Określenie wpływu zmiany kolejności kontrolek lub wskaźników w klastrze c. Tablice i. Wybór i użycie funkcji z palety Tablicy ii. Identyfikowanie technik, które mogą sprawiad problemy nadmiernego użycia pamięci iii. Identyfikowanie technik, które minimalizują użycie pamięci iv. Identyfikowanie i opisywanie aplikacji, które działają wydajniej po właściwym zastosowaniu tablic d. Definicje Typu i. Identyfikowanie i opisywanie aplikacji, które mogą zyskad z użycia definicji typu albo ścisłej definicji typu ii. Określanie czy do reprezentacji danych jest potrzebna definicja typu lub ścisła definicja typu e. Waveform i. Korzystanie z typu danych Waveform, żeby wyświetlad przebiegi na graph i chart ii. Używanie funkcji Build Waveform oraz Get Waveform Components w określonych aplikacjach Strona 7 z 17

8 f. Timestamp i. Opisywanie typu Timestamp i jego znaczenie dla danych pomiarowych ii. Korzystanie z funkcji Timestamp z palety Timing dla określonych aplikacji g. Dynamic Data Type i. Identyfikowanie zastosowao Dynamic Data ii. Opisywanie funkcjonalności Convert z palety Dynamic Data Express VI iii. Identyfikowanie kontrolek/indykatorów oraz wejśd/wyjśd, które mogą korzystad z Dynamic Data h. Reprezentacja Danych i. Opisywanie znaczenia bitów dla różnych reprezentacji danych ii. Zmiana reprezentacji numerycznej kontrolek, wskaźników i stałych iii. Identyfikowanie ograniczeo i przepełnieo całkowitych typów numerycznych iv. Identyfikowanie kolejności bajtów w LabVIEW i. Wymuszona Konwersja i. Wybieranie najlepszego typu danych, aby uniknąd wymuszonej konwersji typu ii. Identyfikowanie wynikowego typu danych i zużycie pamięci w zróżnicowanych operacjach numerycznych iii. Poprawne wykorzystywanie funkcji z palety Conversion j. Konwersja i Manipulacja Danych i. Definiowanie i wykorzystywanie zasad konwersji, manipulacji i rzutowania typów danych ii. Wykorzystywanie odpowiednich funkcji do konwersji typów danych i reprezentacji numerycznych 4. Tablice i Klastry a. Funkcje Tablic i. Identyfikowanie funkcji z palety Array ii. Określanie wyniku działania danych diagramów blokowych wykorzystujących funkcje tablic iii. Uzyskiwanie wymaganej funkcjonalności przy pomocy wybranych funkcji iv. Porównywanie i wybieranie alternatywnych rozwiązao implementacji Strona 8 z 17

9 b. Funkcje Klastrów i. Identyfikowanie funkcji z palety Cluster, Class & Variant dotyczących klastrów ii. Określanie wyniku działania danych diagramów blokowych wykorzystujących funkcje klastrów iii. Uzyskiwanie wymaganej funkcjonalności przy pomocy wybranych funkcji klastrów c. Polimorfizm Funkcji i. Definicja polimorfizmu ii. Identyfikowanie korzyści polimorfizmu iii. Określanie wyjściowych elementów w VI przy pomocy wejśd polimorficznych 5. Obsługa Błędów a. Klastry Błędów i. Definiowanie i identyfikowanie znaczenia składników klastra błędu ii. Identyfikowanie terminali, które akceptują klaster błędu iii. Rozróżnianie błędów i ostrzeżeo b. Funkcje i VI Obsługi Błędów i. Identyfikowanie VI z palety Dialog & User Interface dotyczących obsługi błędów ii. Identyfikowanie najodpowiedniejszych miejsc na obsługę i raportowanie błędów iii. Korzystanie z określonych VI lub funkcji, aby wykonad obsługę określonych błędów i ich raportowanie c. Własne Kody Błędów i. Identyfikowanie zarezerwowanego zakresu na własne kody błędów ii. Generowanie własnych błędów z VI przez zmianę kodu błędu d. Automatyczna/Ręczna Obsługa Błędów i. Opisywanie wyniku automatycznej obsługi błędów ii. Projektowanie VI, które w sposób szybki i efektywny zarządzają błędami iii. Opisywanie zachowania podczas wystąpienia błędu w danym diagramie blokowym Strona 9 z 17

10 6. Dokumentacja a. Znaczenie i. Identyfikowanie znaczenia dodawania opisów do właściwości VI ii. Identyfikowanie znaczenia dodawania pola podpowiedzi b. Pomoc Kontekstowa i. Określanie, które wejścia są wymagane, aby VI mógł byd uruchomiony ii. Opisywanie jak dokumentowad wejścia i wyjścia VI w pomocy kontekstowej 7. Znajdowanie Błędów a. Narzędzia i. Identyfikowanie narzędzi do znajdowania błędów Highlight Execution, Breakpoints i Single-Stepping, Probes ii. Objaśnianie funkcji i właściwego zastosowania danego narzędzia do analizy kodu i znajdowania błędów b. Techniki i. Wybieranie odpowiednich narzędzi i strategii wyszukiwania błędów w zależności od sytuacji ii. Określenie czy błąd wystąpi w danym diagramie blokowym 8. Pętle While i Pętle For a. Składniki Pętli i. Identyfikowanie i opisywanie zastosowania komponentów pętli: Tunele, Terminal Liczby Iteracji, Terminal Warunkowy, Terminal Numeru Iteracji, Rejestr Przesuwny ii. Opisywanie zachowanie komponentów pętli b. Autoindeksowanie i. Identyfikowanie autoindeksowanych tuneli ii. Identyfikowanie domyślnych ustawieo indeksowania przy tworzeniu nowych tuneli iii. Opisywanie tuneli autoindeksowanych i określanie rezultatów stosowania lub nie stosowanie autoindeksowanych tuneli Strona 10 z 17

11 c. Rejestry przesuwne i. Opisywanie właściwego stosowania i inicjalizowania rejestrów przesuwnych, jako miejsce przechowywania wartości ii. Określanie wartości w rejestrach przesuwnych po ustalonej liczbie iteracji lub przerwania działania pętli iii. Identyfikowanie zachowania zainicjalizowanych i niezainicjalizowanych rejestrów przesuwnych iv. Identyfikowanie Feedback Node i jego zastosowanie w pętlach d. Zachowanie Pętli i. Identyfikowanie zachowania pętli For i pętli While ii. Dobór i wykorzystanie najodpowiedniejszej struktury iteracyjnej iii. Określanie liczby iteracji pętli na danym diagramie blokowym iv. Identyfikowanie sytuacji, w których stosowany jest terminal warunkowy pętli For v. Określanie sytuacji, w których terminal pętli jest wymagany do wykonania kodu 9. Struktura Case a. Selektor Case i. Określanie dopuszczalnych typów danych wejściowych ii. Określanie możliwości stosowania zakresów wartości numerycznych iii. Określanie, która ramka kodu zostanie wykonana w danym diagramie blokowym b. Tunele i. Identyfikowanie różnych opcji dla terminali wyjściowych ii. Identyfikowanie zalet i wad każdego typu tunelu c. Aplikacje i. Określanie, kiedy struktura Case powinna byd użyta zamiast innych struktur ii. Identyfikowanie prawidłowego rozmieszczenia kontrolek i identyfikatorów w odniesieniu do struktury Case Strona 11 z 17

12 10. Struktury Sekwencji a. Typy i. Struktury Flat Sequence ii. Struktury Stacked Sequence b. Sposób Działania i. Identyfikowanie podstawowej funkcjonalności struktur sekwencji ii. Określanie wyników danych diagramów blokowych zawierających struktury sekwencji iii. Opisywanie zachowania struktur sekwencji w przypadku wystąpienia błędu iv. Opisywanie zachowania wartości lokalnych struktury w strukturze Stacked Sequence c. Aplikacje i. Identyfikowanie zalet i wad struktur Stacked Sequence i Flat Sequence ii. Określanie, kiedy struktura sekwencji jest lepsza niż inne struktury 11. Struktura Event a. Zdarzenia Notify i Filter i. Definiowanie zdarzeo Filter i zdarzeo Notify ii. Opisywanie różnic w zachowaniu zdarzeo Filter i Notify iii. Identyfikowanie zdarzeo Filter i Notify w diagramie blokowym iv. Stosowanie właściwości Value (signaling) ze strukturą Event i. Identyfikowanie korzyści programowania zorientowanego zdarzeniowo ii. Identyfikowanie różnych sposobów generowania zdarzeo iii. Określanie wyniku działania na podstawie diagramu blokowego 12. Operacje Plikowe a. Funkcje i VI i. Identyfikowanie funkcji i VI z palety File I/O ii. Określanie wyniku działania diagramu blokowego zawierającego funkcje plików iii. Identyfikowanie zalet i wad w stosowaniu wysokiego i niskiego poziomu VI z palety File I/O i. Przewidywanie czy w diagramie blokowym wystąpi błąd ii. Określanie liczby zapisanych bajtów przez pewne funkcje w danym diagramie blokowym Strona 12 z 17

13 iii. Określanie najbardziej i najmniej wydajnych metod zapisywania danych do pliku 13. Zależności Czasowe a. Funkcje Czasowe i. Identyfikowanie i opisywanie funkcji z palety Timing ii. Opisywanie rezultatu przepełnienia funkcji Tick Count i. Najlepsze funkcje dla danej aplikacji ii. Zmniejszanie zużycia procesora przed wybór odpowiedniej funkcji w pętli iii. Korzystanie z odpowiednich funkcji w aplikacjach działających przez bardzo długi czas 14. VI Server a. Hierarchia Klas i. Opisywanie dziedziczenia metod i właściwości ii. Wybieranie odpowiednich referencji do interakcji z kontrolkami w subvi i. Identyfikowanie zastosowao Property Node i Invoke Node ii. Wybór odpowiednich Property Node i Invoke Node w celu wywołania właściwości i metod iii. Rozróżnianie ścisłych i słabych referencji typów iv. Opisywanie interakcji pomiędzy wywołującym VI i subvi przy pomocy VI Server 15. Synchronizacja i Komunikacja a. Notifier i. Identyfikowanie i opisywanie funkcji z palety Notifier ii. Określanie wyniku działania danego diagramu blokowego zawierającego Notifier b. Kolejki i. Identyfikowanie i opisywanie funkcji z palety Queue ii. Określanie wyniku działania danego diagramu blokowego zawierającego kolejki c. Semafory i. Opisywanie funkcjonalności semaforów ii. Identyfikowanie właściwych zastosowao semaforów Strona 13 z 17

14 d. Zmienne Globalne i. Opisywanie zachowania zmiennych globalnych ii. Identyfikowanie właściwych zastosowao zmiennych globalnych e. Aplikacje i. Wybieranie najodpowiedniejszej metody synchronizacji w danych sytuacjach ii. Opisywanie funkcjonalnych różnic pomiędzy notifier i kolejką 16. Wzorce Aplikacji a. Maszyna Stanów i. Identyfikowanie głównych składników w architekturze maszyny stanów ii. Identyfikowanie mechanizmów, które zachowują informacje o stanie maszyny stanów b. Master/Slave i. Identyfikowanie głównych składników w architekturze maszyny stanów ii. Identyfikowanie zalet i wad wzorca master/slave iii. Opisywanie sterowania czasem iteracji pętli bezpośrednio przez notifier c. Producent/Konsument (Dane i Zdarzenia) i. Identyfikowanie głównych elementów wzorca producent/konsument ii. Identyfikowanie zalet i wad wzorca producent/konsument iii. Opisywanie sterowania czasem iteracji pętli bezpośrednio przez kolejki d. Aplikacje i. Wybieranie najlepszego wzorca dla danego zadania programistycznego ii. Porównywanie wzorców aplikacji i identyfikowanie zalet i wad każdego z nich 17. Wykresy Chart i Graph a. Typy i. Rozróżnianie różnych typów wykresów ii. Opisywanie zdolności waveform chart do buforowania danych iii. Identyfikowanie wykresów, które mogą mied nierównomierne osie X iv. Identyfikowanie, które typy wykresów chart i graph mogą mied dodatkowe osie Strona 14 z 17

15 b. Wykreślanie Danych i. Identyfikowanie typów danych obsługiwanych przez wykresy chart i graph ii. Wybieranie wykresu chart lub graph w danej sytuacji 18. Zachowanie Kontrolek Boolean a. Opisywanie sześciu różnych rodzajów zachowao kontrolek typu boolean (mechanical action) b. Identyfikowanie właściwych zastosowao każdego rodzaju zachowania kontrolki c. Określanie wyniku działania danego diagramu blokowego 19. Property Node a. Definiowanie kolejności wykonania w Property Node b. Identyfikowanie najlepszych sytuacji, w których mogą byd wykorzystane Property Node c. Określanie, co nastąpi w przypadku, gdy podczas wykonywania Property Node wystąpi błąd 20. Zmienne Lokalne a. Sposób Działania i. Opisywanie zachowania zmiennych lokalnych ii. Określania wyniku działania danego diagramu blokowego zawierającego zmienne lokalne iii. Identyfikowanie możliwości wystąpienia zjawisko wyścigu i. Określanie, kiedy zmienne lokalne są odpowiednim sposobem komunikacji ii. Znajdowanie błędów w diagramach blokowych, które w nieprawidłowy sposób korzystają ze zmiennych lokalnych 21. Funkcyjna Zmienna Globalna a. Sposób Działania i. Opisywanie zachowania funkcyjnych zmiennych globalnych ii. Identyfikowanie elementów i mechanizmu przechowywania danych iii. Identyfikowanie konieczności użycia opcji non-reentrant i. Opisywanie możliwości synchronizacji przy pomocy funkcyjnych zmiennych globalnych ii. Opisywanie enkapsulacji informacji Strona 15 z 17

16 iii. Określanie użyteczności funkcyjnej zmiennej globalnej w danej sytuacji Strona 16 z 17

17 Materiały przygotowujące do egzaminu CLAD Poniższe materiały pomogą w przygotowaniu do egzaminu: Przygotowanie do CLAD: CLAD Preparation E-Kit (poradnik i przykładowe egzaminy) Webcast przygotowawczy: National Instruments CLAD Preparation Course (Online) webcast Most missed concepts on the CLAD exam Bezpłatne szkolenia i tutoriale online LabVIEW Online LabVIEW Graphical Programming Course (utrzymywane przez Connexions) LabVIEW Introduction Course Three Hours LabVIEW Introduction Course Six Hours Szkolenia z instruktorem i do samodzielnej nauki oferowane przez National Instruments: LabVIEW Core 1 LabVIEW Core 2 LabVIEW Core 3 LabVIEW Performance Pozostałe materiały National Instruments: National Instruments Academic Web National Instruments Developer Zone National Instruments LabVIEW Zone National Instruments LabVIEW Support Strona 17 z 17

Wprowadzenie do. LabVIEW

Wprowadzenie do. LabVIEW Wiesław Tłaczała Wprowadzenie do LabVIEW 1 LabVIEW graficzne środowisko programistyczne Co oznacza LabVIEW? LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) jest produktem firmy National Instrument

Bardziej szczegółowo

Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania. Wykład 2. Labview

Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania. Wykład 2. Labview Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 2 Labview Przyrządy wirtualne Połączenie sprzętu pomiarowego, czy to wolnostojacego czy w postaci kart rozszerzeń do komputera (PC, Palmtopa

Bardziej szczegółowo

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition Adam Perlik Pracę wykonano w Zakładzie Technologii Informatycznych pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Piotr Kołaczkowski e-mail: P.Kolaczkowski@elka.pw.edu.pl Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Informacje prawne Informacje prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Syllabus. REQB Certyfikowany Profesjonalista Inżynierii Wymagao. Poziom Podstawowy

Syllabus. REQB Certyfikowany Profesjonalista Inżynierii Wymagao. Poziom Podstawowy Syllabus REQB Certyfikowany Profesjonalista Inżynierii Wymagao Wersja 1.3 2011 Prawa autorskie do tej edycji syllabusa dla wszystkich języków należą do Global Association for Software Quality, gasq Historia

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w LabView (5) Pierwsza aplikacja

Podstawy programowania w LabView (5) Pierwsza aplikacja Podstawy programowania w LabView (5) Pierwsza aplikacja Do tej pory poznaliśmy środowisko programistyczne, podstawowe elementy języka programowania graficznego, obsługę plików tekstowych oraz zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express IBM Cognos Express wersja 10.1.0 Zarządzanie produktem IBM Cognos Express Uwaga Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z informacjami z sekcji Uwagi na stronie 175. Informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Klienta MQ Workflow Runtime

Wprowadzenie do Klienta MQ Workflow Runtime IBM MQSeries Workflow Wprowadzenie do Klienta MQ Workflow Runtime Wersja 3.2.1 SH12-6501-02 IBM MQSeries Workflow Wprowadzenie do Klienta MQ Workflow Runtime Wersja 3.2.1 SH12-6501-02 Uwaga! Przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Radosław Kowalczyk Nr albumu 9116 Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Programowanie komputerowe

Programowanie komputerowe Programowanie komputerowe dr inż. Sławomir Koczubiej Politechnika Świętokrzyska Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Katedra Informatyki Stosowanej (14 kwietnia 2014) dr inż. Sławomir Koczubiej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T, SP/MENiS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004-1 - Autorzy: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Systemów SCADA

Laboratorium Systemów SCADA Laboratorium Systemów SCADA Ćwiczenie 7. Zastosowanie mechanizmu LabVIEW Web Server do zdalnej kontroli prostego procesu sekwencyjnego Opracował: dr hab. inż. Sebastian Dudzik 1. Cel ćwiczenia Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Sławomir Pawlikowski (Slawomir.Pawlikowski@pl.ibm.com)

Sławomir Pawlikowski (Slawomir.Pawlikowski@pl.ibm.com) Sławomir Pawlikowski (Slawomir.Pawlikowski@pl.ibm.com) Pomiary wydajności aplikacji dla WebSphere Process Server z użyciem narzędzia Request Metrics Narzędzie Request Metrics (Metryki żądań), wprowadzone

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Kontroling

System Zarządzania Forte moduł Kontroling System Zarządzania Forte moduł Kontroling Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

Równoważenie obciążenia w systemie z rozproszoną stertą obiektów

Równoważenie obciążenia w systemie z rozproszoną stertą obiektów Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Sławomir Sadziak Nr albumu: 201091 Równoważenie obciążenia w systemie z rozproszoną stertą obiektów Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

IBM Business Process Manager Wersja 8 Wydanie 0. Przegląd produktu IBM Business Process Manager

IBM Business Process Manager Wersja 8 Wydanie 0. Przegląd produktu IBM Business Process Manager IBM Business Process Manager Wersja 8 Wydanie 0 Przegląd produktu IBM Business Process Manager ii Przegląd Podręczniki w formacie PDF oraz Centrum informacyjne Podręczniki w formacie PDF zostały udostępnione

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Wars zawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Ostatnia aktualizacja: 18 stycznia 2012 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski Podstawy programowania w języku Java mgr inż. Piotr Kowalski 18 stycznia 2013 Spis treści 1 Podstawy architektury komputera 5 1.1 Części składowe komputera..................... 5 1.1.1 Rzecz o rejestrach......................

Bardziej szczegółowo

IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0. Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor

IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0. Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0 Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor ii Instalowanie Spis treści Rozdział 1. Instalowanie produktu IBM Business Monitor........... 1 Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

G PROGRAMMING. Part #1

G PROGRAMMING. Part #1 G PROGRAMMING Part #1 Program zajęć Środowisko LabVIEW charakterystyka, instalacja, panel czołowy, schemat blokowy, palety Typy danych Analiza błędów Modularyzacja (subvi) Pętle while i for Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja i automatyzacja procesu testowania oprogramowania

Weryfikacja i automatyzacja procesu testowania oprogramowania Magazine Weryfikacja i automatyzacja procesu testowania oprogramowania Autor: Paweł Marek O autorze: Paweł Marek ukooczył studia inżynierskie na kierunku Informatyka, o specjalności: informatyka stosowana.

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Krok po kroku Paul Turley, Joe Kasprzak, Scott Cameron, Satoshi Iizuka oraz Pablo Guzman z Hitachi Consulting Microsoft SQL Server 2005 Integration Services

Bardziej szczegółowo

LabView Podprogramy. Jakub Gliński

LabView Podprogramy. Jakub Gliński LabView Podprogramy. Jakub Gliński Programowanie proceduralne; Podprogram. Programowanie proceduralne to zasada programowania zalecająca dzielenie kodu na procedury, czyli fragmenty wykonujące ściśle określone

Bardziej szczegółowo

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Niegowski Nr albumu 3245 Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Warszawa 2004 1 Autorzy: mgr inŝ. Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech

Bardziej szczegółowo