Proces Certyfikacji i Egzaminowania. Proces Certyfikacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Proces Certyfikacji i Egzaminowania. Proces Certyfikacji"

Transkrypt

1 Proces Certyfikacji Program Certyfikacji LabVIEW w National Instruments zawiera niżej wymienione trzy poziomy certyfikacji: - Certified LabVIEW Associate Developer (CLAD) - Certified LabVIEW Developer (CLD) - Certified LabVIEW Architect (CLA) Każdy poziom certyfikacji jest wymagany przed uzyskaniem kolejnych. Posiadacz certyfikatu CLAD wykazuje szeroką i pełną znajomośd głównych funkcji i narzędzi w środowisku LabVIEW Full Development System oraz posiada umiejętnośd wykorzystania tej wiedzy do tworzenia niewielkich modułów LabVIEW, znajdowania w nich błędów i utrzymywania. Typowy okres doświadczenia programisty CLAD to 6 do 9 miesięcy pracy z LabVIEW Full Development System. Posiadacz certyfikatu CLD posiada doświadczenie w tworzeniu, znajdowanie błędów i utrzymywaniu średnich i dużych aplikacji LabVIEW. Programista CLD zazwyczaj posiada 12 do 18 miesięcy doświadczenia zawodowego w tworzeniu średnich i dużych aplikacji LabVIEW. Posiadacz certyfikatu CLA osiągnął najwyższy poziom umiejętności projektowania aplikacji LabVIEW w zespołach programistów. Architekt CLA posiada wiedzę techniczną i doświadczenie w tworzeniu aplikacji, która pozwala na podział specyfikacji projektu na odrębne komponenty w LabVIEW. Ponadto architekt CLA ma nabyte umiejętności efektywnego wykorzystywania narzędzi do konfiguracji i zarządzania projektami LabVIEW. Architekt CLA posiada zwykle posiada 24 miesiące doświadczenia zawodowego w tworzeniu średnich i dużych aplikacji LabVIEW. Uwaga Certyfikat CLAD jest wymagany przed przystąpieniem do egzaminu CLD. Certyfikat CLD jest wymagany przed przystąpieniem do egzaminu CLA. Nie ma żadnych odstępstw od powyższych wymagao dla każdego egzaminu. Strona 1 z 17

2 Proces Egzaminowania Produkt: LabVIEW Full Development System wersja 2010 dla Windows. Szczegółowe porównanie funkcji dostępnych w LabVIEW Full Development System jest dostępne w dokumencielabview Development Systems. Czas Trwania: 1 godzina Liczba Pytao: 40 Rodzaj Pytao: Wielokrotnego Wyboru Zaliczenie: 70% Egzamin weryfikuje znajomośd środowiska, ale nie zdolnośd do zapamiętywania poszczególnych pozycji w menu oraz nazw funkcji i komponentów. Korzystanie z LabVIEW oraz jakichkolwiek zewnętrznych źródeł jest zabronione w trakcie egzaminu. Tam gdzie jest to potrzebne zamieszczono w egzaminie zrzuty ekranu z LabVIEW Help Aby zachowad spójnośd egzaminów kopiowanie bądź jakiekolwiek inne rejestrowanie egzaminu jest zabronione. Niezastosowanie się do powyższego zakooczy egzamin wynikiem negatywnym. Jeśli egzamin jest przeprowadzany w formie papierowej, oddzielenie arkuszy egzaminu od siebie będzie skutkowało oceną negatywną bez względu na udzielone odpowiedzi. Logistyka Stany Zjednoczone i Europa: Egzamin CLAD może się odbyd przez centrum egzaminacyjne Pearson Vue. Egzamin odbywa się poprzez komputerowy interfejs i wyniki są dostępne natychmiast po zakooczeniu egzaminu. Więcej informacji pod adresem w tym kalendarz egzaminów. Azja: Egzaminy odbywają się w formie papierowej, a ich ocena trwa około 4 tygodni. Aby uzyskad więcej informacji lub umówid się na egzamin należy skontaktowad się z najbliższym biurem National Instruments. Zapytania ogólne i komentarze proszę kierowad na adres: Strona 2 z 17

3 Zmienne Panel czołowy Programowani e zadao Struktury Ogólne Certified LabVIEW Associate Developer (CLAD) Tematy Egzaminacyjne Egzamin CLAD zawiera 40 pytao. Każdy egzamin zawiera określoną liczbę pytao z każdej z poniższych kategorii. Tematy Egzaminacyjne Liczba Pytao Zasady programowania w LabVIEW 3 Środowisko LabVIEW 2 Typy danych 2 Tablice i Klastry 4 Obsługa Błędów 2 Dokumentacja 1 Znajdowanie Błędów 2 Pętle 4 Struktura Case 1 Struktury Sekwencji 1 Struktura Event 2 Operacje Plikowe 1 Zależności Czasowe 2 VI Server 2 Synchronizacja i komunikacja 2 Wzorce Aplikacji 2 Wykresy Chart i Graph 2 Zachowanie kontrolek boolean 1 Property Node 2 Zmienne Lokalne 1 Funkcyjna Zmienna Globalna 1 Razem 40 Strona 3 z 17

4 Temat Tematy Egzaminu (Przegląd) Zagadnienie 1. Zasady programowania w LabVIEW a. Przepływ danych b. Zrównoleglenie zadao 2. Środowisko LabVIEW a. Instrumenty Wirtualne (VI) b. Panel Czołowy i Diagram Blokowy c. Ikona i Konektor d. Pomoc Kontekstowa 3. Typy danych a. Numeryczny, String, Boolean, Path, Enumerowany b. Klastry c. Tablice d. Definicje Typu e. Waveform f. Timestamp g. Dynamic Data Type h. Reprezentacja Danych i. Wymuszona Konwersja j. Konwersja i Manipulacja Danych 4. Tablice i Klastry a. Funkcje Tablic b. Funkcje Klastrów c. Polimorfizm Funkcji 5. Obsługa Błędów a. Klastry Błędów b. Funkcje i VI Obsługi Błędów c. Własne Kody Błędów d. Automatyczna/Ręczna Obsługa Błędów 6. Dokumentacja a. Znaczenie b. Pomoc Kontekstowa 7. Znajdowanie Błędów a. Narzędzia b. Techniki 8. Pętle a. Składniki Pętli b. Autoindeksowanie c. Rejestry przesuwne d. Zachowanie Pętli 9. Struktura Case a. Selektor case b. Tunele c. Aplikacje 10. Struktury Sekwencji a. Typy b. Sposób Działania c. Aplikacje 11. Struktura Event a. Zdarzenia Notify i Filter Strona 4 z 17

5 12. Operacje Plikowe a. Funkcje i VI 13. Zależności Czasowe a. Funkcje Czasowe 14. VI Server a. Hierarchia Klas 15. Synchronizacja i Komunikacja a. Notifier b. Kolejki c. Semafory d. Zmienne Globalne e. Aplikacje 16. Wzorce Aplikacji a. Maszyna Stanów b. Master/Slave c. Producent/Konsument (Dane i Zdarzenia) d. Aplikacje 17. Wykresy Chart i Graph a. Typy b. Wykreślanie Danych 18. Zachowanie Kontrolek Boolean Patrz szczegółowe tematy CLAD 19. Property Node Patrz szczegółowe tematy CLAD 20. Zmienne Lokalne a. Sposób Działania 21. Funkcyjna Zmienna Globalna a. Sposób Działania Strona 5 z 17

6 Szczegółowe Tematy CLAD 1. Zasady programowania w LabVIEW a. Przepływ danych i. Definiowanie przepływu danych ii. Określanie znaczenia przepływu danych w LabVIEW iii. Określanie praktyk programowania, które narzucają przepływ danych w diagramie aplikacji, VI i subvi iv. Określanie praktyk programowania, które łamią przepływ danych v. Śledzenie wykonywania kodu w VI b. Zrównoleglenie zadao i. Identyfikowanie równoległych zadao ii. Identyfikowanie struktury równoległego kodu iii. Identyfikowanie ograniczeo równoległego kodu iv. Identyfikowanie zjawiska wyścigów v. Identyfikowanie zjawiska wyścigów w kodzie vi. Identyfikowanie nieokreślonego kodu 2. Środowisko LabVIEW a. Instrumenty Wirtualne (VI) i. Panel Czołowy i Diagram Blokowy 1. Określanie zależności pomiędzy panelem czołowym i obiektami diagramu blokowego 2. Wizualna inspekcja i analiza panelu czołowego i diagramu blokowego w celu opisania jego funkcjonalności 3. Określanie wyników na panelu czołowym na podstawie diagramu blokowego 4. Identyfikowanie typów VI, które nie mają diagramów blokowych 5. Wykorzystanie właściwości i opcji panelu czołowego w danych aplikacjach ii. Ikona i Konektor 1. Określanie przeznaczenia ikony i konektora 2. Identyfikowanie i odróżnianie rodzajów połączeo konektora b. Pomoc Kontekstowa i. Identyfikowanie i definiowanie typów terminali konektora Wymagany, Zalecany i Opcjonalny Strona 6 z 17

7 ii. Określanie funkcjonalności VI albo funkcji na podstawie okna Pomocy Kontekstowej 3. Typy Danych i Struktury Danych a. Numeryczny, String, Boolean, Path, Enumerowany i. Identyfikowanie najlepszego typu danych dla obiektów panelu czołowego i diagramu blokowego ii. Identyfikowanie i opisywanie funkcji związanych z następującymi typami danych 1. Numeryczny Palety: Numeryczna, Konwersja, Manipulacja Danymi i Porównywanie 2. String Palety: String, Konwersja String/Numeryczny i Konwersja String/Tablica/Path 3. Boolean Paleta Boolean 4. Path Paleta: funkcje Path w palecie Operacje Plikowe b. Klastry i. Identyfikowanie aplikacji, w których zalecane jest łączenie danych w klastry ii. Wybór i użycie funkcji Bundle, Unbundle, Bundle by Name i Unbundle by Name iii. Określenie wpływu zmiany kolejności kontrolek lub wskaźników w klastrze c. Tablice i. Wybór i użycie funkcji z palety Tablicy ii. Identyfikowanie technik, które mogą sprawiad problemy nadmiernego użycia pamięci iii. Identyfikowanie technik, które minimalizują użycie pamięci iv. Identyfikowanie i opisywanie aplikacji, które działają wydajniej po właściwym zastosowaniu tablic d. Definicje Typu i. Identyfikowanie i opisywanie aplikacji, które mogą zyskad z użycia definicji typu albo ścisłej definicji typu ii. Określanie czy do reprezentacji danych jest potrzebna definicja typu lub ścisła definicja typu e. Waveform i. Korzystanie z typu danych Waveform, żeby wyświetlad przebiegi na graph i chart ii. Używanie funkcji Build Waveform oraz Get Waveform Components w określonych aplikacjach Strona 7 z 17

8 f. Timestamp i. Opisywanie typu Timestamp i jego znaczenie dla danych pomiarowych ii. Korzystanie z funkcji Timestamp z palety Timing dla określonych aplikacji g. Dynamic Data Type i. Identyfikowanie zastosowao Dynamic Data ii. Opisywanie funkcjonalności Convert z palety Dynamic Data Express VI iii. Identyfikowanie kontrolek/indykatorów oraz wejśd/wyjśd, które mogą korzystad z Dynamic Data h. Reprezentacja Danych i. Opisywanie znaczenia bitów dla różnych reprezentacji danych ii. Zmiana reprezentacji numerycznej kontrolek, wskaźników i stałych iii. Identyfikowanie ograniczeo i przepełnieo całkowitych typów numerycznych iv. Identyfikowanie kolejności bajtów w LabVIEW i. Wymuszona Konwersja i. Wybieranie najlepszego typu danych, aby uniknąd wymuszonej konwersji typu ii. Identyfikowanie wynikowego typu danych i zużycie pamięci w zróżnicowanych operacjach numerycznych iii. Poprawne wykorzystywanie funkcji z palety Conversion j. Konwersja i Manipulacja Danych i. Definiowanie i wykorzystywanie zasad konwersji, manipulacji i rzutowania typów danych ii. Wykorzystywanie odpowiednich funkcji do konwersji typów danych i reprezentacji numerycznych 4. Tablice i Klastry a. Funkcje Tablic i. Identyfikowanie funkcji z palety Array ii. Określanie wyniku działania danych diagramów blokowych wykorzystujących funkcje tablic iii. Uzyskiwanie wymaganej funkcjonalności przy pomocy wybranych funkcji iv. Porównywanie i wybieranie alternatywnych rozwiązao implementacji Strona 8 z 17

9 b. Funkcje Klastrów i. Identyfikowanie funkcji z palety Cluster, Class & Variant dotyczących klastrów ii. Określanie wyniku działania danych diagramów blokowych wykorzystujących funkcje klastrów iii. Uzyskiwanie wymaganej funkcjonalności przy pomocy wybranych funkcji klastrów c. Polimorfizm Funkcji i. Definicja polimorfizmu ii. Identyfikowanie korzyści polimorfizmu iii. Określanie wyjściowych elementów w VI przy pomocy wejśd polimorficznych 5. Obsługa Błędów a. Klastry Błędów i. Definiowanie i identyfikowanie znaczenia składników klastra błędu ii. Identyfikowanie terminali, które akceptują klaster błędu iii. Rozróżnianie błędów i ostrzeżeo b. Funkcje i VI Obsługi Błędów i. Identyfikowanie VI z palety Dialog & User Interface dotyczących obsługi błędów ii. Identyfikowanie najodpowiedniejszych miejsc na obsługę i raportowanie błędów iii. Korzystanie z określonych VI lub funkcji, aby wykonad obsługę określonych błędów i ich raportowanie c. Własne Kody Błędów i. Identyfikowanie zarezerwowanego zakresu na własne kody błędów ii. Generowanie własnych błędów z VI przez zmianę kodu błędu d. Automatyczna/Ręczna Obsługa Błędów i. Opisywanie wyniku automatycznej obsługi błędów ii. Projektowanie VI, które w sposób szybki i efektywny zarządzają błędami iii. Opisywanie zachowania podczas wystąpienia błędu w danym diagramie blokowym Strona 9 z 17

10 6. Dokumentacja a. Znaczenie i. Identyfikowanie znaczenia dodawania opisów do właściwości VI ii. Identyfikowanie znaczenia dodawania pola podpowiedzi b. Pomoc Kontekstowa i. Określanie, które wejścia są wymagane, aby VI mógł byd uruchomiony ii. Opisywanie jak dokumentowad wejścia i wyjścia VI w pomocy kontekstowej 7. Znajdowanie Błędów a. Narzędzia i. Identyfikowanie narzędzi do znajdowania błędów Highlight Execution, Breakpoints i Single-Stepping, Probes ii. Objaśnianie funkcji i właściwego zastosowania danego narzędzia do analizy kodu i znajdowania błędów b. Techniki i. Wybieranie odpowiednich narzędzi i strategii wyszukiwania błędów w zależności od sytuacji ii. Określenie czy błąd wystąpi w danym diagramie blokowym 8. Pętle While i Pętle For a. Składniki Pętli i. Identyfikowanie i opisywanie zastosowania komponentów pętli: Tunele, Terminal Liczby Iteracji, Terminal Warunkowy, Terminal Numeru Iteracji, Rejestr Przesuwny ii. Opisywanie zachowanie komponentów pętli b. Autoindeksowanie i. Identyfikowanie autoindeksowanych tuneli ii. Identyfikowanie domyślnych ustawieo indeksowania przy tworzeniu nowych tuneli iii. Opisywanie tuneli autoindeksowanych i określanie rezultatów stosowania lub nie stosowanie autoindeksowanych tuneli Strona 10 z 17

11 c. Rejestry przesuwne i. Opisywanie właściwego stosowania i inicjalizowania rejestrów przesuwnych, jako miejsce przechowywania wartości ii. Określanie wartości w rejestrach przesuwnych po ustalonej liczbie iteracji lub przerwania działania pętli iii. Identyfikowanie zachowania zainicjalizowanych i niezainicjalizowanych rejestrów przesuwnych iv. Identyfikowanie Feedback Node i jego zastosowanie w pętlach d. Zachowanie Pętli i. Identyfikowanie zachowania pętli For i pętli While ii. Dobór i wykorzystanie najodpowiedniejszej struktury iteracyjnej iii. Określanie liczby iteracji pętli na danym diagramie blokowym iv. Identyfikowanie sytuacji, w których stosowany jest terminal warunkowy pętli For v. Określanie sytuacji, w których terminal pętli jest wymagany do wykonania kodu 9. Struktura Case a. Selektor Case i. Określanie dopuszczalnych typów danych wejściowych ii. Określanie możliwości stosowania zakresów wartości numerycznych iii. Określanie, która ramka kodu zostanie wykonana w danym diagramie blokowym b. Tunele i. Identyfikowanie różnych opcji dla terminali wyjściowych ii. Identyfikowanie zalet i wad każdego typu tunelu c. Aplikacje i. Określanie, kiedy struktura Case powinna byd użyta zamiast innych struktur ii. Identyfikowanie prawidłowego rozmieszczenia kontrolek i identyfikatorów w odniesieniu do struktury Case Strona 11 z 17

12 10. Struktury Sekwencji a. Typy i. Struktury Flat Sequence ii. Struktury Stacked Sequence b. Sposób Działania i. Identyfikowanie podstawowej funkcjonalności struktur sekwencji ii. Określanie wyników danych diagramów blokowych zawierających struktury sekwencji iii. Opisywanie zachowania struktur sekwencji w przypadku wystąpienia błędu iv. Opisywanie zachowania wartości lokalnych struktury w strukturze Stacked Sequence c. Aplikacje i. Identyfikowanie zalet i wad struktur Stacked Sequence i Flat Sequence ii. Określanie, kiedy struktura sekwencji jest lepsza niż inne struktury 11. Struktura Event a. Zdarzenia Notify i Filter i. Definiowanie zdarzeo Filter i zdarzeo Notify ii. Opisywanie różnic w zachowaniu zdarzeo Filter i Notify iii. Identyfikowanie zdarzeo Filter i Notify w diagramie blokowym iv. Stosowanie właściwości Value (signaling) ze strukturą Event i. Identyfikowanie korzyści programowania zorientowanego zdarzeniowo ii. Identyfikowanie różnych sposobów generowania zdarzeo iii. Określanie wyniku działania na podstawie diagramu blokowego 12. Operacje Plikowe a. Funkcje i VI i. Identyfikowanie funkcji i VI z palety File I/O ii. Określanie wyniku działania diagramu blokowego zawierającego funkcje plików iii. Identyfikowanie zalet i wad w stosowaniu wysokiego i niskiego poziomu VI z palety File I/O i. Przewidywanie czy w diagramie blokowym wystąpi błąd ii. Określanie liczby zapisanych bajtów przez pewne funkcje w danym diagramie blokowym Strona 12 z 17

13 iii. Określanie najbardziej i najmniej wydajnych metod zapisywania danych do pliku 13. Zależności Czasowe a. Funkcje Czasowe i. Identyfikowanie i opisywanie funkcji z palety Timing ii. Opisywanie rezultatu przepełnienia funkcji Tick Count i. Najlepsze funkcje dla danej aplikacji ii. Zmniejszanie zużycia procesora przed wybór odpowiedniej funkcji w pętli iii. Korzystanie z odpowiednich funkcji w aplikacjach działających przez bardzo długi czas 14. VI Server a. Hierarchia Klas i. Opisywanie dziedziczenia metod i właściwości ii. Wybieranie odpowiednich referencji do interakcji z kontrolkami w subvi i. Identyfikowanie zastosowao Property Node i Invoke Node ii. Wybór odpowiednich Property Node i Invoke Node w celu wywołania właściwości i metod iii. Rozróżnianie ścisłych i słabych referencji typów iv. Opisywanie interakcji pomiędzy wywołującym VI i subvi przy pomocy VI Server 15. Synchronizacja i Komunikacja a. Notifier i. Identyfikowanie i opisywanie funkcji z palety Notifier ii. Określanie wyniku działania danego diagramu blokowego zawierającego Notifier b. Kolejki i. Identyfikowanie i opisywanie funkcji z palety Queue ii. Określanie wyniku działania danego diagramu blokowego zawierającego kolejki c. Semafory i. Opisywanie funkcjonalności semaforów ii. Identyfikowanie właściwych zastosowao semaforów Strona 13 z 17

14 d. Zmienne Globalne i. Opisywanie zachowania zmiennych globalnych ii. Identyfikowanie właściwych zastosowao zmiennych globalnych e. Aplikacje i. Wybieranie najodpowiedniejszej metody synchronizacji w danych sytuacjach ii. Opisywanie funkcjonalnych różnic pomiędzy notifier i kolejką 16. Wzorce Aplikacji a. Maszyna Stanów i. Identyfikowanie głównych składników w architekturze maszyny stanów ii. Identyfikowanie mechanizmów, które zachowują informacje o stanie maszyny stanów b. Master/Slave i. Identyfikowanie głównych składników w architekturze maszyny stanów ii. Identyfikowanie zalet i wad wzorca master/slave iii. Opisywanie sterowania czasem iteracji pętli bezpośrednio przez notifier c. Producent/Konsument (Dane i Zdarzenia) i. Identyfikowanie głównych elementów wzorca producent/konsument ii. Identyfikowanie zalet i wad wzorca producent/konsument iii. Opisywanie sterowania czasem iteracji pętli bezpośrednio przez kolejki d. Aplikacje i. Wybieranie najlepszego wzorca dla danego zadania programistycznego ii. Porównywanie wzorców aplikacji i identyfikowanie zalet i wad każdego z nich 17. Wykresy Chart i Graph a. Typy i. Rozróżnianie różnych typów wykresów ii. Opisywanie zdolności waveform chart do buforowania danych iii. Identyfikowanie wykresów, które mogą mied nierównomierne osie X iv. Identyfikowanie, które typy wykresów chart i graph mogą mied dodatkowe osie Strona 14 z 17

15 b. Wykreślanie Danych i. Identyfikowanie typów danych obsługiwanych przez wykresy chart i graph ii. Wybieranie wykresu chart lub graph w danej sytuacji 18. Zachowanie Kontrolek Boolean a. Opisywanie sześciu różnych rodzajów zachowao kontrolek typu boolean (mechanical action) b. Identyfikowanie właściwych zastosowao każdego rodzaju zachowania kontrolki c. Określanie wyniku działania danego diagramu blokowego 19. Property Node a. Definiowanie kolejności wykonania w Property Node b. Identyfikowanie najlepszych sytuacji, w których mogą byd wykorzystane Property Node c. Określanie, co nastąpi w przypadku, gdy podczas wykonywania Property Node wystąpi błąd 20. Zmienne Lokalne a. Sposób Działania i. Opisywanie zachowania zmiennych lokalnych ii. Określania wyniku działania danego diagramu blokowego zawierającego zmienne lokalne iii. Identyfikowanie możliwości wystąpienia zjawisko wyścigu i. Określanie, kiedy zmienne lokalne są odpowiednim sposobem komunikacji ii. Znajdowanie błędów w diagramach blokowych, które w nieprawidłowy sposób korzystają ze zmiennych lokalnych 21. Funkcyjna Zmienna Globalna a. Sposób Działania i. Opisywanie zachowania funkcyjnych zmiennych globalnych ii. Identyfikowanie elementów i mechanizmu przechowywania danych iii. Identyfikowanie konieczności użycia opcji non-reentrant i. Opisywanie możliwości synchronizacji przy pomocy funkcyjnych zmiennych globalnych ii. Opisywanie enkapsulacji informacji Strona 15 z 17

16 iii. Określanie użyteczności funkcyjnej zmiennej globalnej w danej sytuacji Strona 16 z 17

17 Materiały przygotowujące do egzaminu CLAD Poniższe materiały pomogą w przygotowaniu do egzaminu: Przygotowanie do CLAD: CLAD Preparation E-Kit (poradnik i przykładowe egzaminy) Webcast przygotowawczy: National Instruments CLAD Preparation Course (Online) webcast Most missed concepts on the CLAD exam Bezpłatne szkolenia i tutoriale online LabVIEW Online LabVIEW Graphical Programming Course (utrzymywane przez Connexions) LabVIEW Introduction Course Three Hours LabVIEW Introduction Course Six Hours Szkolenia z instruktorem i do samodzielnej nauki oferowane przez National Instruments: LabVIEW Core 1 LabVIEW Core 2 LabVIEW Core 3 LabVIEW Performance Pozostałe materiały National Instruments: National Instruments Academic Web National Instruments Developer Zone National Instruments LabVIEW Zone National Instruments LabVIEW Support Strona 17 z 17

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów z wykorzystaniem LabVIEW (PSYL)

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów z wykorzystaniem LabVIEW (PSYL) Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Systemów Elektronicznych Cyfrowe przetwarzanie sygnałów z wykorzystaniem LabVIEW (PSYL) Semestr zimowy 2015, Data modyfikacji:

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia II stopnia. Instrumentalizacja wirtualna w LabVIEW Rok:

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia II stopnia. Instrumentalizacja wirtualna w LabVIEW Rok: Kierunek studiów Elektrotechnika Studia II stopnia Przedmiot: Instrumentalizacja wirtualna w LabVIEW Rok: I Semestr: II Forma studiów: Studia stacjonarne Rodzaj zajęć i liczba godzin w semestrze: Wykład

Bardziej szczegółowo

Lab. 3 Typy danych w LabView, zapis do pliku

Lab. 3 Typy danych w LabView, zapis do pliku Lab. 3 Typy danych w LabView, zapis do pliku 1 Wprowadzenie 1.1 Tworzenie projektu (wersja 0.3) Filip A. Sala, Marzena M. Tefelska W celu utworzenia projektu należy uruchomić środowisko LabView i wybrać

Bardziej szczegółowo

Database Connectivity

Database Connectivity Oprogramowanie Systemów Pomiarowych 15.01.2009 Database Connectivity Dr inŝ. Sebastian Budzan Zakład Pomiarów i Systemów Sterowania Tematyka Podstawy baz danych, Komunikacja, pojęcia: API, ODBC, DSN, Połączenie

Bardziej szczegółowo

Maszyna stanu State Machine

Maszyna stanu State Machine Pozwala na sekwencyjne wykonywanie zadań. Wykorzystuje się struktury Case umieszczone w pętli While. Wywołanie konkretnej struktury Case jest zdeterminowane wyjściem z poprzednio wykonanej struktury Case.

Bardziej szczegółowo

Język programowania PASCAL

Język programowania PASCAL Język programowania PASCAL (wersja podstawowa - standard) Literatura: dowolny podręcznik do języka PASCAL (na laboratoriach Borland) Iglewski, Madey, Matwin PASCAL STANDARD, PASCAL 360 Marciniak TURBO

Bardziej szczegółowo

Wstęp do graficznego programowania w środowisku LabVIEW

Wstęp do graficznego programowania w środowisku LabVIEW Wstęp do graficznego programowania w środowisku LabVIEW Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Robotyki Encoder działającym przy Politechnice Śląskiej

Bardziej szczegółowo

PUKP Programowanie urządzeń kontrolno-pomiarowych. ztc.wel.wat.edu.pl

PUKP Programowanie urządzeń kontrolno-pomiarowych. ztc.wel.wat.edu.pl PUKP Programowanie urządzeń kontrolno-pomiarowych Zbigniew Jachna zbigniew.jachna@wat.edu.pl p. 124/45 ztc.wel.wat.edu.pl PUKP, 2016 1 Plan przedmiotu PUKP semestr forma zajęć, liczba godzin/rygor (x egzamin,

Bardziej szczegółowo

TOPIT Załącznik nr 3 Programowanie aplikacji internetowych

TOPIT Załącznik nr 3 Programowanie aplikacji internetowych Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poszerzyć swoje umiejętności o tworzenie rozwiązań internetowych w PHP. Zajęcia zostały przygotowane w taki sposób, aby po ich ukończeniu można było rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku G - Laboratorium 12

Programowanie w języku G - Laboratorium 12 1 Programowanie w języku G - Laboratorium 12 Ćwiczenie 12.1 Budowa aplikacji (1) Cel: Wykorzystanie utworzonego uprzednio programu Login.vi do kontroli dostępu do tworzonej aplikacji. Celem kolejnych ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy

Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREœCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy Autor: Daniel Bargie³ ISBN: 83-246-0676-9 Format: B6, stron: 112 TWÓJ KOSZYK

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku G - Laboratorium 4

Programowanie w języku G - Laboratorium 4 1 Programowanie w języku G - Laboratorium 4 Ćwiczenie 4.1 Cel: Tablice Tworzenie tablic oraz zapoznanie z funkcjami działania na tablicach. W kolejnych krokach zostanie utworzony program do budowania tablicy

Bardziej szczegółowo

XQTav - reprezentacja diagramów przepływu prac w formacie SCUFL przy pomocy XQuery

XQTav - reprezentacja diagramów przepływu prac w formacie SCUFL przy pomocy XQuery http://xqtav.sourceforge.net XQTav - reprezentacja diagramów przepływu prac w formacie SCUFL przy pomocy XQuery dr hab. Jerzy Tyszkiewicz dr Andrzej Kierzek mgr Jacek Sroka Grzegorz Kaczor praca mgr pod

Bardziej szczegółowo

LabView Podprogramy. Jakub Gliński

LabView Podprogramy. Jakub Gliński LabView Podprogramy. Jakub Gliński Programowanie proceduralne; Podprogram. Programowanie proceduralne to zasada programowania zalecająca dzielenie kodu na procedury, czyli fragmenty wykonujące ściśle określone

Bardziej szczegółowo

dr inż. Artur Zieliński Katedra Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej Wydział Chemiczny PG pokój 311

dr inż. Artur Zieliński Katedra Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej Wydział Chemiczny PG pokój 311 dr inż. Artur Zieliński Katedra Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej Wydział Chemiczny PG pokój 311 Politechnika Gdaoska, 2011 r. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w

Bardziej szczegółowo

Idea przyrządów wirtualnych Virtual Instruments - VI

Idea przyrządów wirtualnych Virtual Instruments - VI Idea przyrządów wirtualnych Virtual Instruments - VI Czym jest przyrząd wirtualny? Połączenie sprzętu pomiarowego, czy to wolnostojącego czy w postaci kart rozszerzeń do komputera (PC, Palmtopa itp.) z

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0

ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0 ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Zarządzanie projektami. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

Java w 21 dni / Rogers Cadenhead. Gliwice, cop Spis treści. O autorze 11. Wprowadzenie 13 TYDZIEŃ I JĘZYK JAVA

Java w 21 dni / Rogers Cadenhead. Gliwice, cop Spis treści. O autorze 11. Wprowadzenie 13 TYDZIEŃ I JĘZYK JAVA Java w 21 dni / Rogers Cadenhead. Gliwice, cop. 2016 Spis treści O autorze 11 Wprowadzenie 13 TYDZIEŃ I JĘZYK JAVA Dzień 1. Rozpoczynamy przygodę z Javą 21 Język Java 21 Programowanie obiektowe 24 Obiekty

Bardziej szczegółowo

Robert Barański, AGH, KMIW Arrays and Clusters v1.0. Poniższy poradnik wprowadza do tworzenia oraz obsługi tablic i typów danych klastra.

Robert Barański, AGH, KMIW Arrays and Clusters v1.0. Poniższy poradnik wprowadza do tworzenia oraz obsługi tablic i typów danych klastra. Tablice i Klastry (Tutorial: Arrays and Clusters) Poniższy poradnik wprowadza do tworzenia oraz obsługi tablic i typów danych klastra. Tablica składa się z elementów i wymiarów. Jest albo kontrolką, albo

Bardziej szczegółowo

Programowanie MorphX Ax

Programowanie MorphX Ax Administrowanie Czym jest system ERP? do systemu Dynamics Ax Obsługa systemu Dynamics Ax Wyszukiwanie informacji, filtrowanie, sortowanie rekordów IntelliMorph : ukrywanie i pokazywanie ukrytych kolumn

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 1. Wprowadzenie do aplikacji internetowych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Modelowanie prostego procesu

Ćwiczenie 1. Modelowanie prostego procesu Ćwiczenie 1. Modelowanie prostego procesu Część 1. Definiowanie nowego projektu 1. Uruchom narzędzie TIBCO Business Studio. 2. Z menu wybierz File -> New -> Project... 3. W oknie dialogowym New Project

Bardziej szczegółowo

G PROGRAMMING. Part #4

G PROGRAMMING. Part #4 G PROGRAMMING Part #4 Tablice, wykresy, klastry Tablice Zbiór elementów danych tego samego typu Zastosowanie gromadzenie danych z powtarzalnych operacji odczytu, obliczeń (magazynowanie danych przebiegów

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie obiektowe 2016/2017. Wykład 10: Tworzenie projektowego diagramu klas

Analiza i projektowanie obiektowe 2016/2017. Wykład 10: Tworzenie projektowego diagramu klas Analiza i projektowanie obiektowe 2016/2017 Wykład 10: Tworzenie projektowego diagramu klas Jacek Marciniak Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 1 Plan wykładu 1. Projektowy

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Matematyka, studia I stopnia (licencjackie), rok I

Kierunek i poziom studiów: Matematyka, studia I stopnia (licencjackie), rok I Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Matematyka, studia I stopnia (licencjackie), rok I Sylabus modułu: Informatyka B (03-MO1S-12-InfoB) Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie):

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy Wykład 3, część 3 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Konstrukcja kodu programów w Javie 2. Identyfikatory, zmienne 3. Typy danych 4. Operatory, instrukcje sterujące instrukcja warunkowe,

Bardziej szczegółowo

G PROGRAMMING. Part #10

G PROGRAMMING. Part #10 G PROGRAMMING Part #10 Metody zarządzania danymi Zarządzanie danymi inf. ogólne Języki tekstowe uporządkowany model wykonywania poleceń, model sekwencyjny oparty na kolejności poleceń LabVIEW (G) - opiera

Bardziej szczegółowo

Czym jest Java? Rozumiana jako środowisko do uruchamiania programów Platforma software owa

Czym jest Java? Rozumiana jako środowisko do uruchamiania programów Platforma software owa 1 Java Wprowadzenie 2 Czym jest Java? Język programowania prosty zorientowany obiektowo rozproszony interpretowany wydajny Platforma bezpieczny wielowątkowy przenaszalny dynamiczny Rozumiana jako środowisko

Bardziej szczegółowo

Wirtualne przyrządy pomiarowe

Wirtualne przyrządy pomiarowe Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn POLITECHNIKA OPOLSKA Wirtualne przyrządy pomiarowe dr inż.. Roland PAWLICZEK Laboratorium Mechatroniki Cel zajęć ęć: Zapoznanie się ze strukturą układu pomiarowego

Bardziej szczegółowo

Programowanie (C++) NI 5

Programowanie (C++) NI 5 Forma kształcenia i sposób weryfikacji efektów kształcenia Efekty kształcenia WYDZIAŁ FIZYKI UwB kierunek studiów: FIZYKA specjalność: FIZYKA KOD USOS: 0900 FS1 2 PRO Karta przedmiotu Przedmiot moduł ECTS

Bardziej szczegółowo

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Dariusz Brzeziński Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Język programowania prosty bezpieczny zorientowany obiektowo wielowątkowy rozproszony przenaszalny interpretowany dynamiczny wydajny Platforma

Bardziej szczegółowo

Robert Barański, AGH, KMIW For Loops While Loops v1.0

Robert Barański, AGH, KMIW For Loops While Loops v1.0 PĘTLA CZASOWA (For Loops, While Loops) Powtórzenia w okienku wewnętrznym mają na celu otrzymanie szczególnej wartości logicznej. Wartość ta zależna jest od ciągłego przetwarzania w pętli czasowej. Klikając

Bardziej szczegółowo

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Syllabus v. 1.0 Oficjalna wersja dokumentu jest dostępna w serwisie WWW Polskiego Biura ECDL www.ecdl.pl

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Przedmiotowy system oceniania Zawód: Technik Informatyk Nr programu: 312[ 01] /T,SP/MENiS/ 2004.06.14 Przedmiot: Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe Klasa: pierwsza Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD. Prosta uczelnia. Autor: Jan Kowalski nr indeksu: (przykładowy projekt)

PRZYKŁAD. Prosta uczelnia. Autor: Jan Kowalski nr indeksu: (przykładowy projekt) Prosta uczelnia (przykładowy projekt) Autor: Jan Kowalski nr indeksu: 123456 Opis problemu Projekt ten ma na celu stworzenie systemu do przechowywania i obróbki danych o wynikach egzaminacyjnych około

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD

SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD Dr inż. Jacek WARCHULSKI Dr inż. Marcin WARCHULSKI Mgr inż. Witold BUŻANTOWICZ Wojskowa Akademia Techniczna SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD Streszczenie: W referacie przedstawiono możliwości

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania III WYKŁAD 4

Podstawy programowania III WYKŁAD 4 Podstawy programowania III WYKŁAD 4 Jan Kazimirski 1 Podstawy UML-a 2 UML UML Unified Modeling Language formalny język modelowania systemu informatycznego. Aktualna wersja 2.3 Stosuje paradygmat obiektowy.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania

Wprowadzenie do programowania do programowania ITA-104 Wersja 1 Warszawa, Wrzesień 2009 ITA-104 do programowania Informacje o kursie Zakres tematyczny kursu Opis kursu Kurs przeznaczony jest do prowadzenia przedmiotu do programowania

Bardziej szczegółowo

Zacznij Tu! Poznaj Microsoft 2012. Visual Basic. Michael Halvorson. Przekład: Joanna Zatorska

Zacznij Tu! Poznaj Microsoft 2012. Visual Basic. Michael Halvorson. Przekład: Joanna Zatorska Zacznij Tu! Poznaj Microsoft 2012 Visual Basic Michael Halvorson Przekład: Joanna Zatorska APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wstęp...................................................................vii

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe - 1.

Programowanie obiektowe - 1. Programowanie obiektowe - 1 Mariusz.Masewicz@cs.put.poznan.pl Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe (ang. object-oriented programming) to metodologia tworzenia programów komputerowych, która

Bardziej szczegółowo

Java Podstawy. Michał Bereta

Java Podstawy. Michał Bereta Prezentacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Wzmocnienie znaczenia Politechniki Krakowskiej w kształceniu przedmiotów ścisłych i propagowaniu

Bardziej szczegółowo

ZROZUMIENIE MODUŁOWOŚCI (Understanding Modularity)

ZROZUMIENIE MODUŁOWOŚCI (Understanding Modularity) Tutorial pokazuje, jak stworzyć modułowy program. Zaleta oprogramowania w LabVIEW leży w hierarchicznej naturze IV, którą można używać w Block Diagram (Schemacie Blokowym) innej IV. Nie ma ograniczeń w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA. tworzenia stron. animację - multimedia

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA. tworzenia stron. animację - multimedia Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA Dział Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli potrafi: wymienić narzędzia do tworzenia strony Zainstalować

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.1.21.137 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

PROFINETSET narzędzie konfiguracyjne dla sieci PROFINET

PROFINETSET narzędzie konfiguracyjne dla sieci PROFINET PROFINETSET narzędzie konfiguracyjne dla sieci PROFINET 2015 O PROFINETSET PROFINETSET to darmowe narzędzie przeznaczone do podstawowej parametryzacji urządzeń z wykorzystaniem protokołu DCP (Discovery

Bardziej szczegółowo

Gromadzenie danych. Przybliżony czas ćwiczenia. Wstęp. Przegląd ćwiczenia. Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut.

Gromadzenie danych. Przybliżony czas ćwiczenia. Wstęp. Przegląd ćwiczenia. Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut. Gromadzenie danych Przybliżony czas ćwiczenia Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut. Wstęp NI-DAQmx to interfejs służący do komunikacji z urządzeniami wspomagającymi gromadzenie danych. Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Analiza i programowanie obiektowe 2016/2017. Wykład 6: Projektowanie obiektowe: diagramy interakcji

Analiza i programowanie obiektowe 2016/2017. Wykład 6: Projektowanie obiektowe: diagramy interakcji Analiza i programowanie obiektowe 2016/2017 Wykład 6: Projektowanie obiektowe: diagramy interakcji Jacek Marciniak Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 1 Plan wykładu 1. Przejście

Bardziej szczegółowo

JAVA. Java jest wszechstronnym językiem programowania, zorientowanym. apletów oraz samodzielnych aplikacji.

JAVA. Java jest wszechstronnym językiem programowania, zorientowanym. apletów oraz samodzielnych aplikacji. JAVA Java jest wszechstronnym językiem programowania, zorientowanym obiektowo, dostarczającym możliwość uruchamiania apletów oraz samodzielnych aplikacji. Java nie jest typowym kompilatorem. Źródłowy kod

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wstęp do inżynierii oprogramowania. Cykle rozwoju oprogramowaniaiteracyjno-rozwojowy cykl oprogramowania Autor: Zofia Kruczkiewicz System Informacyjny =Techniczny SI

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane środowisko programowe Wirtualne przyrządy pomiarowe. LabVIEW. Diagnostyka - monitoring maszyn część IV. Struktura programu

Zintegrowane środowisko programowe Wirtualne przyrządy pomiarowe. LabVIEW. Diagnostyka - monitoring maszyn część IV. Struktura programu Diagnostyka - monitoring maszyn część IV Zintegrowane środowisko programowe Wirtualne przyrządy pomiarowe Struktura programu LabVIEW firmy National Instruments Zintegrowane środowisko programowe -LabView

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: RAR AS-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: RAR AS-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Systemy pomiarowe Rok akademicki: 2016/2017 Kod: RAR-2-102-AS-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Automatyzacja w górniczych

Bardziej szczegółowo

OBC01/TOPMOB Projektowanie w języku Objective-C

OBC01/TOPMOB Projektowanie w języku Objective-C Szkolenie skierowane do: Programistów zaczynających pracę z platformą ios na urządzeniach iphone oraz ipad. Tematy zajęć: Dzień 1 1. Wprowadzenie Zarys historyczny NextStep oraz rozwój Apple ios Historia

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000041/PL Data: 09/06/2012. Zastosowanie zmiennych Raw Data Type WinCC v7.0

FAQ: 00000041/PL Data: 09/06/2012. Zastosowanie zmiennych Raw Data Type WinCC v7.0 Zmienne typu Raw Data są typem danych surowych nieprzetworzonych. Ten typ danych daje użytkownikowi możliwość przesyłania do oraz z WinCC dużych ilości danych odpowiednio 208 bajtów dla sterowników serii

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 2. Przygotowanie środowiska pracy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Narzędzie redundancji systemu alarmowania Alarm Hot Backup dla oprogramowania. Struktura systemu redundantnego

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Narzędzie redundancji systemu alarmowania Alarm Hot Backup dla oprogramowania. Struktura systemu redundantnego Informator Techniczny nr 76 03-01-2005 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Narzędzie redundancji systemu alarmowania Alarm Hot Backup dla oprogramowania InTouch Alarm Hot Backup jest to narzędzie umoŝliwiające

Bardziej szczegółowo

Sterowniki Programowalne (SP)

Sterowniki Programowalne (SP) Sterowniki Programowalne (SP) Wybrane aspekty procesu tworzenia oprogramowania dla sterownika PLC Podstawy języka funkcjonalnych schematów blokowych (FBD) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i

Bardziej szczegółowo

Inżynierski Projekt Zespołowy

Inżynierski Projekt Zespołowy Inżynierski Projekt Zespołowy Projekt Funkcji Systemu 1. Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne Prace nad specyfikacją powinny się koncentrowad na funkcjonalnościach, interakcji systemu z użytkownikiem,

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Akademia MetaPack Uniwersytet Zielonogórski Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Krzysztof Blacha Microsoft Certified Professional Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Agenda:

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania. Wykład 2. Labview

Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania. Wykład 2. Labview Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 2 Labview Przyrządy wirtualne Połączenie sprzętu pomiarowego, czy to wolnostojacego czy w postaci kart rozszerzeń do komputera (PC, Palmtopa

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Laboratorium 1. Wstęp do programowania w języku Java. Narzędzia 1. Aby móc tworzyć programy w języku Java, potrzebny jest zestaw narzędzi Java Development Kit, który można ściągnąć

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów z wykorzystaniem LabVIEW (PSYL)

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów z wykorzystaniem LabVIEW (PSYL) Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Systemów Elektronicznych Cyfrowe przetwarzanie sygnałów z wykorzystaniem LabVIEW (PSYL) Semestr zimowy 2016, Data modyfikacji:

Bardziej szczegółowo

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 013/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/00.06.1 Okres kształcenia: łącznie ok. 170 godz. lekcyjne Moduł Bok wprowadzający 1. Zapoznanie z programem nauczania i

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe GUI

Programowanie Obiektowe GUI Programowanie Obiektowe GUI Swing Celem ćwiczenia jest ilustracja wizualnego tworzenia graficznego interfejsu użytkownika opartego o bibliotekę Swing w środowisku NetBeans. Ponadto, ćwiczenie ma na celu

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w LabView (1)

Podstawy programowania w LabView (1) Podstawy programowania w LabView (1) Środowisko programistyczne i pierwszy program Celem tego kursu jest przedstawienie podstaw nowoczesnego graficznego języka programowania zastosowanego w LabView. Środowisko

Bardziej szczegółowo

ICD Wprowadzenie. Wprowadzenie. Czym jest In-Circuit Debugger? 2. O poradniku 3. Gdzie szukać dodatkowych informacji? 4

ICD Wprowadzenie. Wprowadzenie. Czym jest In-Circuit Debugger? 2. O poradniku 3. Gdzie szukać dodatkowych informacji? 4 ICD 2 Czym jest In-Circuit Debugger? 2 O poradniku 3 Gdzie szukać dodatkowych informacji? 4 ICD 1 ICD 25.08.2009 Czym jest In-Circuit Debugger? Większość procesorów dostarcza systemów debugowania (ang.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemów informacyjnych

Wprowadzenie do systemów informacyjnych Uwagi ogólne: Wprowadzenie do systemów informacyjnych Projektowanie obiektowe Obiektowość jest nową ideologią, która zmienia myślenie realizatorów SI z zorientowanego na maszynę na zorientowane na człowieka.

Bardziej szczegółowo

D:\DYDAKTYKA\ZAI_BIS\_Ćwiczenia_wzorce\04\04_poprawiony.doc 2009-lis-23, 17:44

D:\DYDAKTYKA\ZAI_BIS\_Ćwiczenia_wzorce\04\04_poprawiony.doc 2009-lis-23, 17:44 Zaawansowane aplikacje internetowe EJB 1 Rozróżniamy dwa rodzaje beanów sesyjnych: Stateless Statefull Celem tego laboratorium jest zbadanie różnic funkcjonalnych tych dwóch rodzajów beanów. Poszczególne

Bardziej szczegółowo

UpSoft RCP wersja 1.0.50.22033

UpSoft RCP wersja 1.0.50.22033 UpSoft RCP wersja 1.0.50.22033 UpSoft RCP to moduł do programu Enova umożliwiający ewidencję i rozliczanie czasu pracy pracowników wg danych z rejestratorów czasu pracy. Ułatwia kontrolę pracowników (spóźnienia,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DO ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH ŚRODOWISKO LABVIEW. ELEMENTY JĘZYKA PROGRAMOWANIA GRAFICZNEGO

MATERIAŁY POMOCNICZE DO ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH ŚRODOWISKO LABVIEW. ELEMENTY JĘZYKA PROGRAMOWANIA GRAFICZNEGO Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki MATERIAŁY POMOCNICZE DO ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH ŚRODOWISKO LABVIEW. ELEMENTY JĘZYKA PROGRAMOWANIA GRAFICZNEGO Laboratorium z

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i analiza danych w języku Python / Marek Gągolewski, Maciej Bartoszuk, Anna Cena. Warszawa, Spis treści

Przetwarzanie i analiza danych w języku Python / Marek Gągolewski, Maciej Bartoszuk, Anna Cena. Warszawa, Spis treści Przetwarzanie i analiza danych w języku Python / Marek Gągolewski, Maciej Bartoszuk, Anna Cena. Warszawa, 2016 Spis treści Przedmowa XI I Podstawy języka Python 1. Wprowadzenie 3 1.1. Język i środowisko

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w LabView (4)

Podstawy programowania w LabView (4) Podstawy programowania w LabView (4) Operacje na zmiennych znakowych, pliki tekstowe, zasady tworzenia wykresów Do tej pory poznaliśmy środowisko programistyczne, podstawowe elementy języka programowania

Bardziej szczegółowo

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści instrukcja obsługi programu Neofon Spis treści... 2 Główne okno aplikacji... 3 Panel dolny... 4 Klawiatura numeryczna... 5 Regulacja głośności... 6 Książka adresowa... 7 Okno dodawania/edycji kontaktu...

Bardziej szczegółowo

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Plan prezentacji Wprowadzenie UML Diagram przypadków użycia Diagram klas Podsumowanie Wprowadzenie Języki

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki, TWO/GE. Programowanie dla ios

Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki, TWO/GE. Programowanie dla ios Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki, TWO/GE Programowanie dla ios 13 stycznia 2012 Urządzenia ios Urządzenie Data prezentacji iphone 9.01.2007/06.2007 ipod touch 5.09.2007 iphone 3G 9.06.2008

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia Projektowanie systemów pomiarowo-kontrolnych

Opis modułu kształcenia Projektowanie systemów pomiarowo-kontrolnych Opis modułu kształcenia Projektowanie systemów pomiarowokontrolnych Nazwa podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku, z którym jest związany

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 2 Tabele przestawne, wykresy przestawne i formatowanie warunkowe 11 Co to

Bardziej szczegółowo

System Gokart Timing

System Gokart Timing System Gokart Timing 1 Spis treści System Gokart Timing... 1 Wstęp... 3 Słownik pojęć:... 3 Ogólny opis systemu... 3 Wymagania... 3 Aplikacja pomiarowa... 4 Interfejs... 4 Opis funkcji... 5 Aplikacja do

Bardziej szczegółowo

Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Został zakupiony legalnie w serwisie Netpress.pl, będącym oficjalnym Partnerem Wydawcy.

Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Został zakupiony legalnie w serwisie Netpress.pl, będącym oficjalnym Partnerem Wydawcy. Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Został zakupiony legalnie w serwisie Netpress.pl, będącym oficjalnym Partnerem Wydawcy. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i zapis plików w VI

Tworzenie i zapis plików w VI Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn POLITECHNIKA OPOLSKA Front Panel Tworzenie aplikacji rozpoczyna się poprzez umieszczenie i organizacje kontrolek i wyświetlaczy na panelu czołowym korzystając

Bardziej szczegółowo

Źródło: S. Wrycza, B. Marcinkowski, K. Wyrzykowski Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych Helion DIAGRAMY INTERAKCJI

Źródło: S. Wrycza, B. Marcinkowski, K. Wyrzykowski Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych Helion DIAGRAMY INTERAKCJI DIAGRAMY INTERAKCJI DIAGRAMY STEROWANIA INTERAKCJĄ Diagramy sterowania interakcją dokumentują logiczne związki między fragmentami interakcji. Podstawowe kategorie pojęciowe diagramów sterowania interakcją

Bardziej szczegółowo

Podstawy modelowania programów Kod przedmiotu

Podstawy modelowania programów Kod przedmiotu Podstawy modelowania programów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy modelowania programów Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-PMP Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia: Microsoft SQL Server 2012/2014 Databases, przygotowującego do egzaminu

Program szkolenia: Microsoft SQL Server 2012/2014 Databases, przygotowującego do egzaminu Program szkolenia: Microsoft SQL Server 2012/2014 Databases, przygotowującego do egzaminu 70-462 Prowadzący: dr Paweł Wiechbroth 1. Instalacja i konfiguracja Planowanie instalacji Ocena wymagao dotyczących

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 02 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami projektowania oraz implementacji klas i obiektów z wykorzystaniem dziedziczenia.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 instrukcje instalacji

Załącznik 1 instrukcje instalacji Załącznik 1 instrukcje instalacji W poniższym załączniku przedstawione zostaną instrukcje instalacji programów wykorzystanych w trakcie tworzenia aplikacji. Poniższa lista przedstawia spis zamieszczonych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Systemów SCADA

Laboratorium Systemów SCADA Laboratorium Systemów SCADA Ćwiczenie 7. Zastosowanie mechanizmu LabVIEW Web Server do zdalnej kontroli prostego procesu sekwencyjnego Opracował: dr hab. inż. Sebastian Dudzik 1. Cel ćwiczenia Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6 Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0016 Wersja:08-12-2010 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Materiały używane w budowie urządzeń precyzyjnych. 2. Rodzaje stali węglowych i stopowych, 3. Granica sprężystości

Bardziej szczegółowo

UML a kod w C++ i Javie. Przypadki użycia. Diagramy klas. Klasy użytkowników i wykorzystywane funkcje. Związki pomiędzy przypadkami.

UML a kod w C++ i Javie. Przypadki użycia. Diagramy klas. Klasy użytkowników i wykorzystywane funkcje. Związki pomiędzy przypadkami. UML a kod w C++ i Javie Projektowanie oprogramowania Dokumentowanie oprogramowania Diagramy przypadków użycia Przewoznik Zarzadzanie pojazdami Optymalizacja Uzytkownik Wydawanie opinii Zarzadzanie uzytkownikami

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w LabView (3) Tablice i klastry danych

Podstawy programowania w LabView (3) Tablice i klastry danych Podstawy programowania w LabView (3) Tablice i klastry danych Do tej pory poznaliśmy środowisko programistyczne i podstawowe elementy języka programowania graficznego. Teraz zaczniemy pracę z tablicami

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Projektowanie układów nadzoru systemu mechatronicznego (SCADA) Project of Supervisory Control for Mechatronic Systems Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności:

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 instrukcje instalacji

Załącznik 1 instrukcje instalacji Załącznik 1 instrukcje instalacji W poniższym załączniku przedstawione zostaną instrukcje instalacji programów wykorzystanych w trakcie tworzenia aplikacji. Poniższa lista przedstawia spis zamieszczonych

Bardziej szczegółowo

Projekt: Mikro zaprogramowane na sukces!

Projekt: Mikro zaprogramowane na sukces! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Mikro zaprogramowane na sukces! Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3 Spis treści 1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3 1.1 Konfigurowanie Modułu Modbus ASCII/RTU............. 3 1.1.1 Lista elementów Modułu Modbus ASCII/RTU......... 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu Modbus ASCII/RTU...........

Bardziej szczegółowo

Kontrola dostępu, System zarządzania

Kontrola dostępu, System zarządzania Kontrola dostępu, System zarządzania Falcon to obszerny system zarządzania i kontroli dostępu. Pozwala na kontrolowanie pracowników, gości, ochrony w małych i średnich firmach. Jedną z głównych zalet systemu

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/ITS/11/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie zajęć dydaktycznych w postaci kursów e-learningowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych

Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych 1. Projekt i wykonanie automatycznych testów funkcjonalnych wg filozofii BDD za pomocą dowolnego narzędzia Jak w praktyce stosować Behaviour Driven

Bardziej szczegółowo