Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, of 20

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, of 20"

Transkrypt

1 LITERATURA Adequate and Sustainable Pensions Synthesis Report 2006, European Commission Directorate-General for Employment, Official Publications of the European Communities, Luxembourg, August Anioł W., Europejska polityka społeczna. Implikacje dla Polski, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa Anioł W., Europejski fin de siecle, Scholar, Warszawa Auleytner J., Polityka społeczna, czyli ujarzmienie chaosu socjalnego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa Auleytner J., Zielona i Biała Księga Europejskiej Polityki Społecznej, Polityka Społeczna 1996, nr 7. Auleytner J., Głąbicka K., Polityka społeczna, pomiędzy opiekuńczością a pomocniczością, WSP TWP, Warszawa Barbier J.C., Madsen P.K., Flexicurity An Open Method of Coordination, at the National Level, Center for Labour Market Research, Aalborg University, Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K., Integracja europejska, Wolters Kluwer, Warszawa Barnard C., Regulating Competitive Federalism in the European Union? The Case of EC Social Policy [w:] Social Law and Policy in an Evolving European Union, red. J. Shaw, Hart, Oxford Bernotas D., Guogis A., Evaluation of Social Security in Lithuania, Latvia and Estonia: Achievements and Drawbacks, The paper prepared under an international Cost A 15 project Reforming Social Security Systems in Europe (No.V-057). Boni M., Elastyczność i sprawność rynku pracy w Polsce, Centrum Analiz Społeczno- -Ekonomicznych, Warszawa Borchardt K., Rozwój polityki socjalnej WE [w:] Europejskie prawo pracy i prawo socjalne, red. H. Lewandowski, K. Serafin, Instytut Europejski w Łodzi, Łódź Bredgaard T., Larsen F., Madsen P.K., The Flexible Danish Labour Market A Review, Center for Labour Market Research, Aalborg University, Denmark Brugiavini A., Social Security and Retirement in Italy, NBER Working Paper No

2 210 Chłoń-Domińczak A., Hausner J., Kwiecińska D., Pacut A., Polityka społeczna w Unii Europejskiej [w:] Europejski model społeczny. Doświadczenia i przyszłość, red. D.K. Rosati, PWE, Warszawa Commission Decision of 16 June 2008 relating to the setting up of an Advisory Committee on Equal Opportunities for Women and Men. Commission Recommendation 2008/867/EC of 3 October 2008 on the active inclusion of people excluded from the labour market. Communication from the Commission of 1 June 2005 to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions entitled i2010 A European Information Society for growth and employment, COM (2005) 229 final. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and The Committee of the Regions Situation of disabled people in the enlarged European Union: the European Action Plan , COM (2005) 604 final. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and The Committee of the Regions Situation of disabled people in the enlarged European Union: the European Action Plan , COM (2007) 738 final. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and Committee of the Regions of 10 October 2007, entitled Reassessing the regulatory social framework for more and better seafaring jobs in the EU (first phase consultation of the social partners at Community level provided for in Article 138(2) of the Treaty), COM (2007) 591 final. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions of 27 June 2007, entitled Towards Common Principles of Flexicurity: More and better jobs through flexibility and security, COM (2007) 359 final. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, of 20 November 2007, accompanying the Communication on A single market for 21st century Europe Services of general interest, including social services of general interest: a new European commitment, COM (2007) 725 final. Communication of the Commission: Equal opportunities for people with disabilities: A European Action Plan, COM 650 final. Council Directive 2005/47/EC of 18 July 2005 on the Agreement between the Community of European Railways (CER) and the European Transport Workers Federation (ETF) on certain aspects of the working conditions of mobile workers engaged in interoperable cross-border services in the railway sector. Decision 1639/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 2006 establishing a Competitiveness and Innovation Framework Programme ( ). Decision No 1098/2008/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 on the European Year for Combating Poverty and Social Exclusion (2010).

3 211 Decision No 1672/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 2006 establishing a Community Programme for Employment and Social Solidarity PROGRESS. Decision No 2241/2004/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 on a single Community framework for the transparency of qualifications and competences (Europass). Decision No 742/2008/EC of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 on the Community s participation in a research and development programme undertaken by several Member States aimed at enhancing the quality of life of older people through the use of new information and communication technologies. Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications. Directive 2008/104/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on temporary agency work. Dobraczyński T., Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Dania, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, sierpień Dolistowska A., Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Estonia, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, listopad Dzienisiuk D., Zabezpieczenie społeczne w Unii Europejskiej koordynacja świadczeń, Difin,Warszawa Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z , 2007/C 303/01 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z , 2007/C 303/02 Wyjaśnienia dotyczące Karty Praw Podstawowych. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Decyzja Nr 1720/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie, L 327/45. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, Dz.U. L 298/20 z dn Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Konkluzje Rady z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie strategicznych ram Europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia ( ET 2020 ) C 119/2. Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 74 z , s (DE, FR, IT, NL). Polskie wydanie specjalne: Rozdział 05, Tom 01, s Rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72. Dziewięcka-Bokun L., Miejsce polityki społecznej w systemie prawa Unii Europejskiej [w:] Współczesna polityka społeczna Polski na tle Unii Europejskiej, red. L. Frąckiewicz, A. Frąckiewicz-Wronka, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice Eures, Warunki życia i pracy w Danii, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa Eurobarometer Survey on Poverty and Social Exclusion 2009, Brussels Eurobarometer, Europe State of Minds, November 2008.

4 212 Eurobarometer, Poverty and Social Exclusion 2010, Luxembourg European Commission, European Employment Observatory Review, Autumn European Commission, Joint Report on Social Protection and Social Exclusion 2009, Luxembourg European Commission, Towards Common Principles of Flexicurity: More and Better Jobs through Flexibility and Security, Bruselss European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Varieties of Flexicurity: Reflections on Key Elements of Flexibility and Security, Dublin Europejska Wspólnota Gospodarcza, wybór dokumentów, red. J. Zdanowicz, T I, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa Eurostat, Combating Poverty and Social Exclusion, Luxembourg Eurostat, European Economic Statistics 2009 edition, Luxembourg Eurostat, Labour Market Policy Database, Methodology Revision of June 2006, European Communities, Eurostat, Labour Market Policy. Expenditure and Participants. Data 2007, Luxembourg Eurostat, Social Protection in European Union, Statistics in Focus 2009, nr 40. Falkner G., Społeczny wymiar Unii Europejskiej [w:] Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, red. M. Cini, PWE, Warszawa Firlit-Fesnak G., Wspólnotowa polityka na rzecz równości kobiet i mężczyzn. Ewolucja celów i obszarów działania, Instytut Polityki Społecznej UW, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa Flexicurity w Polsce. Diagnoza i rekomendacje. Raport końcowy z badań, red. E. Kryńska, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa Frąckiewicz-Wronka A., Zasada-Chorab A., Rozważania o nowym modelu społecznym w świetle redefiniowanej Strategii Lizbońskiej [w:] Unia Europejska i gospodarcze aspekty integracji, red. Z. Biegański, J. Jackowicz, WSP TWP w Warszawie, Warszawa Fraser Institute, Economic Freedom of the World 2009, Canada Giddens A., Europa w epoce globalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Głabicka K., Polityka społeczna Wspólnot Europejskich, WSP TWP, Warszawa Głąbicka K., Polityka społeczna Wspólnot Europejskich, WSP TWP, Warszawa Głąbicka K., Polityka społeczna Wspólnot Europejskich. Cz. II. Polityka społeczna w Unii Europejskiej, Elipsa, Warszawa Głąbicka K., Zielona i Biała Księga dotycząca wspólnotowej polityki socjalnej, Studia Europejskie 1997, nr 4. Golinowska S., Polityka społeczna w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Grewiński M., Europejski Fundusz Społeczny jako instrument integracji socjalnej Unii Europejskiej, WSP TWP w Warszawie, Warszawa Grewiński M., Integracja socjalna Wspólnot Europejskich, Studia Europejskie 2000, nr 2. Grewiński M., Integracja socjalna Wspólnot Europejskich, Studia Europejskie 2000, nr 3.

5 213 Grewiński M., Malinowski K., Europejski Fundusz Socjalny i rynek pracy w Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa Gwosdz M., Budy S., Devjatkov A., Frevel A., Kochta K., Robejsek P., Estonia w zarysie, Międzynarodowy Instytut Polityki i Gospodarki, Parlament Hanzeatycki e.v, Hamburg 2004, Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Prince. Heikki N., Salminen K., Social Security in Finland, Finnish Centre for Pensions, Vammala Hietaniemi M., Suvi R., The Finnish Pension System, Finnish Centre for Pensions, Handbooks 2007, nr 6. Implementing the Community Lisbon Programme Recommendation of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning (Official Journal C 111, ). Information on the major benefit regulations and organisational structure of the pension insurance system in Hungary Published by Central Administration of National Pension Insurance, Budapest Jodkowska L., Państwo opiekuńcze a idea flexicurity, Ekonomista 2009, nr 2. Jornes Y., Zmiana polityki społecznej w Unii Europejskiej, Polityka Społeczna 2005, nr 3. Kaszyński H., Ekonomia społeczna i praca socjalna. Razem czy osobno, Ekonomia Społeczna. Teksty 2007, nr 3. Kearney A.T., The Shadow Economy in Europe, Chicago Keune M., Jepsen M., Not Balanced and Hardly New: The European Commission s Quest for Flexicurity, Working Paper , European Trade Union Institute for Research, Education and Health and Safety, Kłos B., Flexicurity w polityce Unii Europejskiej, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa Komisja Europejska, Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Strategiczny dokument ramowy, Bruksela Komisja Europejska, Wspólne zasady wdrożenia modelu flexicurity, Bruksela Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, red. E. Małuszyńska, B. Gruchman, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Wspólne zasady wdrażania modelu flexicurity, COM (2007) 359 wersja ostateczna. Konfederacja Pracodawców Polskich, Raport o pracy, Warszawa Kosicki A., Szejna A., Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej i jej znaczenie dla Polski i Europy, Kowalczyk P., Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Grecja, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, sierpień Krajewski S., Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Czechy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, sierpień 2008.

6 214 Kurowski P., Rozwój funduszy emerytalnych w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Warunki startu i funkcjonowania, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Latoszek E., Integracja europejska w perspektywie XXI wieku. Wyzwania dla Polski, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa Latoszek E., Integracja europejska. Mechanizmy i wyzwania, Książka i Wiedza, Warszawa Leibfried S., Pierson P., Semisovereign Welfare States. Social Policy in a Multitiered Europe [w:] European Social Policy. Between Fragmentation and Integration, red. P. Pierson, Brooking Institution, Washington, DC Lorens Y., Zmiana polityki społecznej w Unii Europejskiej, Polityka Społeczna 2005, nr 3. Madsen P.K., Elastyczność i bezpieczeństwo zatrudnienia (flexicurity) w Danii: wzór dla reform rynku pracy w Unii Europejskiej? [w:] Wzrost gospodarczy czy bezpieczeństwo socjalne, red. W. Bieńkowski, M.J. Radło, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Madsen P.K., Flexicurity A New Perspective on Labour Market and Welfare States in Europe, Center for Labour Market Research, Aalborg University, Denmark Madsen P.K., How Can It Possibly Fly? The paradox of a dynamic labour market in a Scandinavian welfare state, Center for Labour Market Research, Denmark Madsen P.K., The Danish Model of Flexicurity A Paradise with Some Snakes, University of Copenhagen, Marshall T.H., Social Policy, Hutchinson, London Matey-Tyrowicz M., Standardy UE w dziedzinie pracy i spraw socjalnych [w:] Zrozumieć negocjacje. Polityka społeczna i zatrudnienie, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik ds. Negocjacji o Członkostwo RP w Unii Europejskiej, Warszawa Matey-Tyrowicz M., Traktat Amsterdamski a europejski model socjalny, Przegląd Prawa Europejskiego 1998, nr 1(4). Muffels R. i in., Flexibility and Security over the Life Course, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin Musialski W., Ubezpieczenia społeczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Naci G., Can Denamrk s Flexicurity System Be Replicated in Developing Countries? The Case of Turkey, Anadolu University, Turkey Nello S.S., The European Union. Economics, Policies and History, McGraw-Hill Higher Education, Maidenhead Niklewicz K., Systemy emerytalne krajów UE są nieefektywne ostrzega Komisja Europejska, Gazeta Wyborcza, Noncheva T., Satcheva D., Study on the Social Protection Systems in the 13 Applicant Countries Bulgaria, financed by the European Commission Employment and Social Affairs DG, January 2003.

7 215 Obadić A., The Danish Flexicurity Labour Market Policy Concept, Working Paper No 09-04, University of Zagreb, OECD, Knowledge-based Economy, Paris Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie nowego programu działania UE w dziedzinie społecznej (2009/C 27/22), Palme J., Nelson K., Sjöberg O., Minas R., European Social Models, Protection and Inclusion, Institute for Futures Studies, Stockholm Philips K., Eamets R., Approaches to Flexicurity: EU Models, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin Pollok A., Problemy pomiaru zjawiska pauperyzacji społeczeństwa, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 594, Kraków Presidency Conclusions Lisbon European Council 23 and 24 March 2000, art. 37, Proposal for a Council Directive on implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of religion or belief, disability, age or sexual orientation, COM (2008) 0426 final. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the application of patients rights in cross-border healthcare, COM (2008) 414. Puente Cackley A., Moscovitch T., Pfeiffer B., Italian Pension Reform, U.S. Government Accountability Office Prepared for the Urban Institute s, February Radzik-Kazenas B., Podstawowe zagadnienia z zakresu integracji europejskiej. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, ZUS, Warszawa Rajkiewicz A., Supińska J., Księżopolski M., Polityka społeczna. Materiały do studiowania, Śląsk, Katowice Raport generalny na temat działalności Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Luksemburg Regulation (EC) 1338/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on Community statistics on public health and health and safety at work. Regulation (EC) No 1922/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on establishing a European Institute for Gender Equality. Regulation (EC) No 1927/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on establishing the European Globalisation Adjustment Fund. Regulation (EC) No 294/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 establishing the European Institute of Innovation and Technology. Regulation (EC) No 561/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 on the harmonisation of certain social legislation relating to road transport and amending Council Regulations (EEC) No 3821/85 and (EC) No 2135/98 and repealing Council Regulation (EEC) No 3820/85. Report by the European Expert Group on Flexicurity, Flexicurity Pathways, Brussels, June Rodzinka J., Hady J., Hospod E., Przyczyny wprowadzenia reformy systemu emerytalnego w Polsce, e-finanse 2007, nr 3.

8 216 Ross G., Assessing the Delors Era and Social Policy [w:] European Social Policy. Between Fragmentation and Integration, red. P. Pierson, Brooking Institution, Washington, DC Russek M., Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Węgry, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, październik Rutkowski W., Nierówności dochodowe i ubóstwo w Polsce na tle Unii Europejskiej, Polityka Społeczna 2009, nr 4. Sachs J., Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Schnorpfeil W., Socialpolitische Entscheidungen der Europäische Union, Duncker & Humbolt GmBH, Berlin Schulte B., Juridical Instruments of European Union and the European Communities [w:] The Social Quality of Europe, red. W. Beck, L. van der Maesen, A. Walken, Kluwer Law International, Hague Schulte B., Wzajemne oddziaływanie europejskiego prawa socjalnego i narodowego prawa socjalnego państw członkowskich przykład Republiki Federalnej Niemiec [w:] Europejskiej prawo pracy i prawo socjalne a prawo polskie, red. H. Szurgacz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław Siemiątkowska E., Koniec niemieckiego snu o wysokiej emeryturze? Kurier Finansowy 2008, grudzień. Smoter K., Romański W., Unijne prawo pracy, czyli co czeka w UE pracodawców i pracowników, Biblioteka przedsiebiorcy. Social Law and Policy in a Evoluating European Union, Hart, Oxford Social Protection and Social Inclusion 2008: EU Indicators, Commission Staff Working Document, European Communities, Luxembourg Social Protection in Austria Ministry of Social Affairs and Consumer Protection, Federal Ministry for Social Affairs and Consumer Protection Editorial office: Department V/4. Social Protection in the Member States of the European Union, European Commission Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities (MIS- SOC) Unit E.4, Social Security Hungary, National Employment and Social Office Euroguidance Hungary, Budapest Social Security Programs throughout the World: Europe, 2006, Social Security Administration Office of Policy Office of Research, Evaluation, and Statistics, Washington, Released: September State Social Insurance System of the Republic of Lithuania, State Social Insurance Fund Board under the Ministry of Social Security and Labour, Summary of Social Security and Private Employee Benefits Greece, Prepared by The Ethniki Hellenic General Insurance Company, Athens Świątkowski A.M., Karta Praw Społecznych Rady Europy, C.H. Beck, Warszawa Systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej, red. T. Szumlicz, M. Żukowski, Twigger, Warszawa Szpor G., System ubezpieczeń społecznych, LexisNexis, Warszawa 2007.

9 217 Szubert W., Plan Beveridge a [Dokument elektroniczny], Biblioteka Główna UEK, kopia Szumlicz T., Ubezpieczenie społeczne, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa Szymczyk L., Szczyt Rady Europejskiej w Cardiff, Wspólnoty Europejskie 1998, nr 7/8. The French Social Protection System, Adecri, Paris The Swedish Model, Special Report, The Economist, September Tilford S., Whyte P., The Lisbon Scorecard IX, Center for European Reform, London Tokarska-Biernacik K., Wspólnotowa Polityka Społeczna, Polityka Społeczna 2002, nr United Nations, Human Development Report, New York United Nations, The Millennium Development Goals Report 2009, New York Uściska G., Świadczenia z zabezpieczenia społecznego w regulacjach międzynarodowych i polskich, IPiSS, Warszawa Weidenfeld W., Wessels W., Europa od A do Z, Wokół Nas, Gliwice Wnioski Prezydencji Rady Europejskiej, Nicea , Studia Europejskie 2001, nr 1. World Bank, Poverty Data. A Supplement to World Development Indicators 2008, Washington World Bank Group, Doing Business 2009, Washington World Economic Forum, Global Competitiveness Report , Geneva Zatrudnienie w Polsce Bezpieczeństwo na elastycznym rynku pracy, red. M. Bukowski, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa Zhou J., Danish for All? Balancing Flexibility with Security: The Flexicurity Model, IMF Working Paper 07/36, Żukowski M., Otwarta koordynacja zabezpieczenia emerytalnego w Unii Europejskiej Nowy etap Europejskiej Polityki Społecznej? Polityka Społeczna 2002, nr

10 218 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Krakowie Wydanie I Objętość 13,0 ark. wyd. Nakład egz. Skład i łamanie Małgorzata Kopijka Druk i oprawa TECHNET Sp. z o.o. ul. Biskupińska 3A, Kraków Druk ukończono w listopadzie 2010 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Plan polityki w dziedzinie legalnej migracji {SEC(2005) 1680}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Plan polityki w dziedzinie legalnej migracji {SEC(2005) 1680} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 21.12.2005 COM(2005) 669 końcowy KOMUNIKAT KOMISJI Plan polityki w dziedzinie legalnej migracji {SEC(2005) 1680} PL PL SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1. Kontekst

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Prof. dr hab. Stanisława Golinowska Książki, rozdziały oraz inne publikacje zwarte Rola centrum w kształtowaniu struktury

Bardziej szczegółowo

4. University of Lodz, Lodz, Poland, September 1982 M.A. SOCIOLOGY (Diploma with Distinction)

4. University of Lodz, Lodz, Poland, September 1982 M.A. SOCIOLOGY (Diploma with Distinction) / 1 CURRICULUM VITAE 1. Family name: KRZYSZKOWSKI 2. First names: JERZY FRANCISZEK 3. Date of birth: 29.10.1958 4. Nationality: POLISH 5. Civil Status: MARRIED WITH CHILDREN 6. Education: Institution from

Bardziej szczegółowo

Barczak B., Relacje sieciowe między przedsiębiorstwem a otoczeniem biznesu [w:] Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, red.

Barczak B., Relacje sieciowe między przedsiębiorstwem a otoczeniem biznesu [w:] Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, red. Literatura Acocella N., Zasady polityki gospodarczej. Wartości i metody analizy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002. Aktualizacja programu realizacji polityki właścicielskiej Ministra Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo

Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Publikacja przeznaczona jedynie dla

Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Publikacja przeznaczona jedynie dla RECENZENT Prof. dr hab. Janusz Józef Węc PROJEKT OKŁADKI Jadwiga Burek Fotografia na okładce: Š Vladvitek Dreamstime.com Książka dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Instytutu Nauk

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. Marek GÓRA

CURRICULUM VITAE. Marek GÓRA CURRICULUM VITAE First name: Marek Last name: GÓRA Date of birth: 13 March 1956 Academic affiliation: Position: Additional affiliation: Position: Warsaw School of Economics (SGH) Aleja Niepodleglosci 162,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH ZIELONA KSIĘGA. Poprawa zdrowia psychicznego ludności Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH ZIELONA KSIĘGA. Poprawa zdrowia psychicznego ludności Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 14.10.2005 COM(2005) 484 końcowy ZIELONA KSIĘGA Poprawa zdrowia psychicznego ludności Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE December 2012

CURRICULUM VITAE December 2012 CURRICULUM VITAE December 2012 Personalia Name: Piotr Matczak Work Address: Institute of Sociology, Adam Mickiewicz University Szamarzewskiego 89c 60-568 Poznań, Poland Work Phone: +48 61 8292 263 E-mail:

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2 0 0 8 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT Szanowni Państwo, Dear Sirs/Mesdames Mam przyjemność zaprezentować Państwu Raport Roczny z działalności Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w 2008 roku. It is

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/757/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 5 lipca 2010 r.

UCHWAŁA NR XLIX/757/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 5 lipca 2010 r. UCHWAŁA NR XLIX/757/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie przystąpienia Województwa Wielkopolskiego do międzyregionalnego Porozumienia o współpracy w zakresie polityki

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo w konferencjach

Uczestnictwo w konferencjach Uczestnictwo w konferencjach Prof. dr hab. Stanisława Golinowska 2008 2009 Ubezpieczenia w systemie ochrony zdrowia, konferencja organizowana przez Polską Izbę Ubezpieczeń, 27 lutego 2008 r. w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Patent Office Of The Republic Of Poland. Raport roczny Annual report

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Patent Office Of The Republic Of Poland. Raport roczny Annual report Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Patent Office Of The Republic Of Poland 2009 Raport roczny Annual report Raport roczny 2009 Spis treści Contents Słowo wstępne Foreword 5 Podstawy prawne działania

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Sanitarny

Główny Inspektorat Sanitarny PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Główny Inspektorat Sanitarny działania Głównego Inspektoratu Sanitarnego podczas polskiej prezydencji w radzie unii europejskiej Chief Sanitary Inspectorate activities during

Bardziej szczegółowo

Programy UE w obszarze zdrowia

Programy UE w obszarze zdrowia Programy UE w obszarze zdrowia Andrzej Ryś Dyrektor ds. systemów zdrowotnych i produktów medycznych DG SANTE Dom Polski Wschodniej 27/05/2015 Plan Prezentacji Polityka zdrowotna UE Dyrektywa transgraniczna

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 2(85)/2014. Polish Journal of Continuing Education. Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation:

EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 2(85)/2014. Polish Journal of Continuing Education. Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 2(85)/2014 Polish Journal of Continuing Education Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: European Association for the Education of Adults International Society for

Bardziej szczegółowo

Wojciech Rafał Wiewiórowski

Wojciech Rafał Wiewiórowski Curriculum Vitae Personal information First name(s) / Surname(s) Nationality Wojciech Rafał Wiewiórowski Polish Date of birth 13 June 1971 Gender Male Work experience Dates 1995-2000 Occupation or position

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska ogólnie /sprawy polityczne i inne:

Unia Europejska ogólnie /sprawy polityczne i inne: Unia Europejska ogólnie /sprawy polityczne i inne: 1. ABC prawa Unii Europejskiej, prof. K.D. Borchardt, Komisja Europejska, s. 137 2. Agenda 2000. Umocnienie i rozszerzenie Unii Europejskiej, Komisja

Bardziej szczegółowo

dr hab. Gertruda Uścińska Professor Gertruda Uścińska

dr hab. Gertruda Uścińska Professor Gertruda Uścińska POWITANIE I OTWARCIE SEMINARIUM OPENING OF THE SEMINAR AND WELCOME BY: dr hab. Gertruda Uścińska Ekspert projektu ze strony polskiej Professor Gertruda Uścińska National Expert SOCIAL INSURANCE INSTITUTION,

Bardziej szczegółowo

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. Siedziba: Biuro:

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. Siedziba: Biuro: Raport Roczny 5 6 Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. Wrocławska Siedziba: ul. Agencja Karmelkowa Rozwoju 29, 52-437 Regionalnego Wrocław ul. Biuro: Krupnicza ul. Krupnicza 13, IV 13, piętro,

Bardziej szczegółowo

a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y

a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WROCŁ AW REGIONAL DE VELOPMENT AGENCY a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y 2 0 0 9 2 0 0 9 Misja Mission MISJA THE MISSION Misją Wrocławskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7610-129-3 Free copy

ISBN 978-83-7610-129-3 Free copy WARSZAWA 2009 PUBLISHER: Ministry of Regional Developement Wspólna 2/4, 00-926 Warsaw www.mrr.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl DEPARTMENT OF INFORMATION, PROMOTION AND TRAINING tel. 022 461 39 62

Bardziej szczegółowo

Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007

Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007 2SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU W POLSCE. WSTĘPNA ANALIZA Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007 UNDP jest zastrzeżonym

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011

Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011 CULTURE Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011 projekt/design by: Printomato.pl Szanowni Państwo, nadchodzi

Bardziej szczegółowo

Powitanie i otwarcie konferencji. prof. Kazimierz W. Frieske Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych

Powitanie i otwarcie konferencji. prof. Kazimierz W. Frieske Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych Powitanie i otwarcie konferencji prof. Kazimierz W. Frieske Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych Informacja o projekcie FreSsco prof. Gertruda Uścińska Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Dzień Informacyjny Europejskiego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie fotoniki

Dzień Informacyjny Europejskiego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie fotoniki Dzień Informacyjny Europejskiego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie fotoniki materiały konferencyjne Warszawa, 17 maja 2013 r. Information Day on European Public-Private Partnership in Photonics

Bardziej szczegółowo

Outplacement - Barriers and Challenges of Implementation by Small and Medium-Sized Enterprises in Poland

Outplacement - Barriers and Challenges of Implementation by Small and Medium-Sized Enterprises in Poland MPRA Munich Personal RePEc Archive Outplacement - Barriers and Challenges of Implementation by Small and Medium-Sized Enterprises in Poland Magdalena Klimczuk-Kochańska and Andrzej Klimczuk Stanislaw Staszic

Bardziej szczegółowo

Plan wspólnych działań. Joint Action Plan. Metodologia i praktyka. Methodology and praxis. Marcin Baron, Artur Ochojski

Plan wspólnych działań. Joint Action Plan. Metodologia i praktyka. Methodology and praxis. Marcin Baron, Artur Ochojski Plan wspólnych działań Metodologia i praktyka Joint Action Plan Methodology and praxis Marcin Baron, Artur Ochojski Recenzent: Florian Kuźnik CERADA (Central European Research and Development Area) Środkowoeuropejska

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIEGO PRAWA PRYWATNEGO

EUROPEJSKIEGO PRAWA PRYWATNEGO Kierunki rozwoju EUROPEJSKIEGO PRAWA PRYWATNEGO Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe Pod redakcją Moniki Jagielskiej Ewy Rott-Pietrzyk Anety Wiewiórowskiej-Domagalskiej czynność prawna

Bardziej szczegółowo