Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 PO CZYN-ZDRÓJ JEDNAK Z CZNIKIEM Str.7 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 2 (26) r. BOISKO PRAWIE GOTOWE RADNI ZADOWOLENI Z PRACY BURMISTRZA Podczas kwietniowej sesji Rada Miejska g³osowa³a nad udzieleniem absolutorium dla burmistrz Barbary Nowak. Czternastu radnych by³o za, od g³osu wstrzyma³a siê radna Alina Wiœniewska. Str. 4-5 MARATOÑCZYK Z PO CZYNA Prawdopodobnie jeszcze w tym roku jeden z mieszkañców Po³czyna- Zdroju zostanie zdobywc¹ Korony Maratonów Polskich. Pan Marek Lembowicz, lat 53 w dniu 4 maja 2008 ukoñczy³ maraton w Krakowie. Str. 15 KOROWÓD POSTACI LITERACKICH Str. 13 Dobiega koñca budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Po³czynie-Zdroju. Ta inwestycja to efekt stworzenia projektu i pozyskania funduszy zewnêtrznych przez Urz¹d Miasta i Gminy. Str. 3 ZACHODNIOPOMORSKI FESTIWAL NAUKI W dniach kwietnia w Po³czynie - Zdroju, Czaplinku i Barwicach odby³ siê VIII Zachodniopomorski Festiwal Nauki. By³a to wspólna akcja Uczelni Wy szych Szczecina i jednostek samorz¹du terytorialnego, organizowana pod auspicjami Szczeciñskiego Towarzystwa Naukowego. W programie trzydniowego Festiwalu Nauki znalaz³o siê kilkanaœcie wyk³adów poœwiêconych niemal wy³¹cznie walorom i formom ochrony wzmiankowanych terenów. Wyk³adowcy to najwiêksze autorytety szczeciñskiego i koszaliñskiego œrodowiska akademickiego w dziedzinie nauk przyrodniczych. Pierwszego dnia Festiwalu w Centrum Kultury w Po³czynie-Zdroju odby³a siê inauguracja i cykl wyk³adów. Str. 10 CMYK

2 SAMORZ D NOWE CENY WODY I ŒCIEKÓW Rada Miejska w Po³czynie Zdroju podjê³a uchwa³ê w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie œcieków. Podobnie jak w latach ubieg³ych ustalona zosta³a dop³ata z bud etu gminy do odbiorców taryfowych usytuowanych na terenie wiejskim gminy w wysokoœci 2,30 z³ do m 3 wody a do odprowadzonych œcieków dla gospodarstw domowych na terenie miejskim i wiejskim w wysokoœci 0,81 z³ do 1 m 3. Po uwzglêdnieniu dop³at cena 1 m 3 wody i odprowadzanych œcieków do kanalizacji dla gospodarstw domowych (w budynkach komunalnych, spó³dzielczych, zak³adowych, prywatnych) przedstawia siê nastêpuj¹co: - za 1 m 3 wody - 2,83 z³ - za 1 m 3 œcieków - 2,87 z³ dla pozosta³ych odbiorców - za 1 m 3 wody - 2,83 z³ - za 1 m 3 œcieków - 3,68 z³ Do wy ej wymienionych stawek dolicz siê podatek VAT w wysokoœci 7%. Nowe taryfy maj¹ zastosowanie do dostaw wody i odbioru œcieków dokonanych w okresie od dnia 1 kwietnia 2008 roku do dnia 31 marca 2009 roku. (tao) NOWA STAWKA OP AT ZA PRZEDSZKOLE Podczas marcowej sesji Rada Miejska w Po³czynie Zdroju podjê³a uchwa³ê w sprawie ustalenia op³at za œwiadczenia w prowadzonych przez gminê Po³czyn- Zdrój przedszkolach publicznych. Fragment uchwa³y: 1 Ustala siê nastêpuj¹ce op³aty za œwiadczenia w prowadzonych przez gminê Po³czyn Zdrój przedszkolach publicznych: 1) op³ata sta³a w wysokoœci 130,00 z³ miesiêcznie, 2) op³ata sta³a za drugie i ka de nastêpne dziecko z tej samej rodziny w wysokoœci 90,00 z³ miesiêcznie, 3) op³ata za wy ywienie dziecka w wysokoœci: a) 4,00 z³ dziennie w Przedszkolu Samorz¹dowym Nr 1 i Nr 2 w Po³czynie- Zdroju, b) 3,50 z³ dziennie Przedszkolu Samorz¹dowym w Redle, 2. Op³ata sta³a naliczana jest niezale nie od frekwencji. 3. Op³ata na pokrycie kosztów wy ywienia odliczana jest po nastêpnym dniu od zg³oszenia nieobecnoœci dziecka w przedszkolu. 2 Op³aty uiszczane s¹ miesiêcznie z góry, w terminie do 10 dnia ka dego miesi¹ca. 3 Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Po³czyna Zdroju oraz dyrektorom przedszkoli samorz¹dowych prowadzonych przez gminê Po³czyn- Zdrój. 4. Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem 1 kwietnia 2008 r. 2 po³czyñskie WIADOMOŒCI WARTO BYÆ NAJLEPSZYM Kilkunastu uczniów naszej gminy, którzy w pierwszym semestrze osi¹gnêli ponadprzeciêtne wyniki w nauce otrzyma³o nagrody finansowe. To efekt uchwa³y w sprawie przyznawania stypendium dla wyró niaj¹cych siê uczniów, jak¹ pojê³a Rada Miejska. Uchwa³a szczegó³owo okreœla zasady na jakich przyznawane s¹ stypendia, dlatego warto przytoczyæ j¹ w ca³oœci Celem stypendium jest promowanie w œrodowisku uczniów, którzy uzyskuj¹ wysokie wyniki w nauce, oraz wykazuj¹ siê szczególn¹ aktywnoœci¹ artystyczn¹ i sportow¹. 2. Jest to stypendium za pracowitoœæ i umiejêtnoœæ, jak najlepszego wykorzystania swoich zdolnoœci i umiejêtnoœci. 3. Stypendium jest form¹ motywacji uczniów do osi¹gania jak najwy szych wyników w nauce i innych dziedzinach szkolnych. 4. Stypendium jest przeznaczone dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjalnych Stypendium przyznaje siê: a) uczniom najstarszych klas gimnazjalnych, oraz najstarszych klas szkó³ podstawowych. b) w szczególnych przypadkach mo na zg³aszaæ wybitnie uzdolnionych uczniów z m³odszych klas szkó³ podstawowych i gimnazjalnych( laureatów konkursów wojewódzkich i ogólnopolskich) 2. Stypendium za wyniki w nauce mo e byæ przyznawane uczniowi, który uzyska³ œredni¹ ocen równ¹5,0 lub wy sz¹, ora minimum bardzo dobr¹ ocenê z zachowania w pó³roczu poprzedzaj¹cym okres, za który przyznaje siê stypendium. 3. Stypendium artystyczne i sportowe mo e byæ przyznawane uczniowi, który uzyska³ wysokie wyniki w nauce równe 4,0 lub powy ej, minimum bardzo dobr¹ ocenê z zachowania oraz uzyska³ wysoki wyniki we wspó³zawodnictwie artystycznym lub sportowym na szczeblu powiatowym rejonowym lub wojewódzkim. 4. Uczeñ kandyduj¹cy do stypendium powinien ponadto spe³niæ co najmniej dwa z podanych warunków: a) jest finalist¹ konkursu przedmiotowego przynajmniej na szczeblu wojewódzkim: b) wykazuje szczególne zdolnoœci w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskuje z niej oceny celuj¹ce, a z pozosta³ych przedmiotów co najmniej dobre, c) mo e zaprezentowaæ co najmniej w³asny dorobek twórczy (literacki, artystyczny, naukowy, techniczny) d) uzyskuje nieprzeciêtne wyniki w rywalizacji sportowej e) swoimi osi¹gniêciami promuje miasto w regionie, województwie, kraju za granic¹ f) pracuje na rzecz œrodowiska np. wolontariat g) przestrzega wszystkie regulaminy i zasady obowi¹zuj¹ce w szkole. 3.1 Uczniów do stypendium zg³aszaj¹ dyrektorzy szkó³. 2. Dyrektorzy mog¹ zg³osiæ po jednym, najlepszym uczniu z danej szko³y, w danej dziedzinie( naukowa, artystyczna, sportowa) 3. Zg³aszanie uczniów przedstawia siê w formie pisemnej. 4. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawieraæ nastêpuj¹ce informacje: a) nazwê szko³y, b) imiê i nazwisko ucznia, c) klasê do której uczêszcza, d) uzasadnienie szkolnej komisji stypendialnej. 4. Zg³oszenia uczniów, dyrektorzy przysy³aj¹ do Rady Miejskiej w Po³czynie Zdroju na 3 dni przed zakoñczeniem I semestru i uroczystego zakoñczenia roku szkolnego. 5.1 Stypendium wrêczane jest w trakcie zakoñczenia I semestru i uroczystego zakoñczenia roku szkolnego. 2. W szczególnie uzasadnionych okolicznoœciach, stypendium mo e byæ wrêczone w innym uzgodnionym terminie. 6. Wysokoœæ funduszu stypendialnego ustala corocznie Rada Miejska stosown¹ uchwa³¹, stanowi¹c¹ podstawê do zabezpieczenia œrodków finansowych w bud ecie, przez Burmistrza 7. Uczeñ otrzymuje list gratulacyjny, oraz stypendium w obecnoœci uczniów danej szko³y, oraz jego rodziców. 8. Zastrzega siê podanie listy stypendystów w œrodkach masowego przekazu. 9. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Po³czyna- Zdroju. Lista wyró niaj¹cych siê uczniów, którzy otrzymali stypendia za pierwszy semestr roku szkolnego 2007/2008: 1. Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 1 w Po³czynie-Zdroju: Martyna azarz, Ma³gorzata Nieborak, Damian Aleksandrowicz. 2. Publiczna Szko³a Podstawowa w Toporzyku: Martyna Zawojska, Natalia Wyrtel, Aleksandra Oleszczuk. 3. Publiczna Szko³a Podstawowa w Bolkowie: Natalia Kacprowicz, Magdalena Olejnicka, El bieta Markowska. 4. Publiczna Szko³a Podstawowa w Redle: Filip Ma³ecki, Aleksandra Zdunek, Paulina Kie³kowska. 5. Publiczne Gimnazjum w Po³czynie-Zdroju: Agata Smoleñska, Agata Korbus, Magdalena Tokarska. 6. Publiczne Gimnazjum w Redle: Hubert Szwed, Katarzyna KaŸmierczak, Kamila Kaleciñska.

3 O TYM SIÊ MÓWI BOISKO PRAWIE GOTOWE Dobiega koñca budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Po³czynie-Zdroju. Ta inwestycja to efekt stworzenia projektu i pozyskania funduszy zewnêtrznych przez Urz¹d Miasta i Gminy. W ramach inwestycji przeprowadzone zosta³o: rozebranie istniej¹cej na- powstanie obiekt, w którego sk³ad wejd¹: niesie 22 x 44 m. W efekcie tych dzia³añ wierzchni asfaltowej wraz z czêœci¹ wy sz¹ boisko do pi³ki rêcznej, pe³nowymiarowe obecnego ukszta³towania terenu, wyrównanie poziomu terenu, wykonanie podbu- liwoœci¹ przezbrojenia na boisko do pi³ki boisko do koszykówki z dodatkow¹ mo - dowy z kruszywa naturalnego, wykonanie siatkowej i kortu tenisowego. p³yty betonowej ze zbrojeniem, obramowanie obrze em betonowym, u³o enie na- podstawie projektu Ogólnodostêpne Budowa boiska jest realizowana na wierzchni poliuretanowej, zakup i ustawienie urz¹dzeñ (bramki, kosze, s³upki do siatstawowej nr 1 w Po³czynie-Zdroju dofi- boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podki), ustawienie ogrodzenia oraz pi³kochwytów. Ca³kowity wymiar boiska wy- HALA SPORTOWA ROŒNIE W OCZACH Trwa realizacja jednej z najwiêkszych w ostatnich latach inwestycji w Po³czynie-Zdroju. Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Po³czynie-Zdroju idzie zgodnie z planem. Obiekt wkrótce zostanie przykryty dachem. Budynek hali sportowej zosta³ zaprojektowany jako budynek parterowy z antresol¹ dla 295 widzów oraz trybunami sk³adanymi na poziomie boisk dla ok. 70 widzów oraz osób niepe³nosprawnych. Wysokoœæ sali sportowej nad boiskami 7,0 m do 7,2 m, Boisko g³ówne sali - 24x44m z obrze ami dla boisk o wym. do pi³ki rêcznej 20x40m,koszykówki- 15x28m i siatkówki 9x18m oraz tenisa- 10,97x23,77m.Podzia³ areny 2 kotarami zwijanymi na 3 pola treningowe z boiskami poprzecznymi treningowymi. W obiekcie zaprojektowano 2 zespo³y sanitarne przy sali g³ównej, pokoje dla trenerów, nauczycieli wf z wêz³em sanitarnym, dwie sale pomocnicze - fitnes/ gimnastyka i si³ownia z zespo³ami sanitarnymi, zespó³ WC ogólnodostêpny dla zawodników. Ponadto zaprojektowano pomieszczenia magazynowe i techniczne. Budynek dostosowany bêdzie do korzystania przez osoby niepe³nosprawne. Pod³ogi w sali sportowej i fitness zostan¹ wykonane z litego drewna dêbowego lub bukowego na ruszcie drewnianym z systemem wentylacji mechanicznej. Ze wzglêdu na podwy ki cen w bran y budowlanej, inwestycja bêdzie kosztowaæ oko³o 9 milionów z³otych, czyli wiêcej ni pierwotnie planowano. Do budowy hali w Po³czynie-Zdroju do³o y siê Ministerstwo Sportu, które przyzna³o na ten cel 1,1 mln z³otych, jednak gmina na tym nie poprzestaje i w dalszym ci¹gu ubiega siê o dofinansowanie inwestycji z innych Ÿróde³. (tao) nansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. (tao) GMINA WYSZKOLI A STOLARZY Trwa realizacja projektu, dziêki któremu w piêciu wsiach pracuj¹ doradcy u³atwiaj¹cy wyjœcie z bezrobocia, a grupa bezrobotnych odby³a kurs stolarza budowlanego - cieœli. Podstawowym celem projektu pt. WyjdŸmy razem z bezrobocia upowszechnianie dobrych praktyk projektu Praca w posagu jest wyrównanie szans zatrudnienia i u³atwienie wejœcia na rynek pracy osobom z obszarów wiejskich, dotkniêtych lub zagro onych bezrobociem. W ramach projektu utworzonych zosta³o 5 Klubów Wsparcia Kole eñskiego w miejscowoœciach: Bronowo, Gaworkowo, Ostre Bardo, Red³o i Toporzyk. Przy Klubach tych dzia³aj¹ Koledzy- Doradcy, których zadaniem jest pomoc i wsparcie przy poszukiwaniu pracy poprzez dostarczenie aktualnych ofert pracy, ofert kursów i szkoleñ oraz pomoc przy pisaniu i redagowaniu wszelkich pism i dokumentów aplikacyjnych tj. CV, list motywacyjny itp. Klub Wsparcia Kole eñskiego to miejsce spotkañ osób bezrobotnych i ich rodzin. Mo na przyjœæ i porozmawiaæ, przejrzeæ aktualne oferty pracy oraz uzyskaæ informacje na temat rynku pracy i instytucji pomocowych. Jest to tak e œwietne miejsce na spotkania grupowe. Z KWK mo na korzystaæ do koñca maja. Ponadto w ramach projektu zrealizowany zosta³ kurs przygotowuj¹cy do zawodu stolarz budowlany cieœla. W szkoleniu wziê³o udzia³ 7 bezrobotnych osób z terenu gminy Po³czyn-Zdrój a zajêcia praktyczne odbywa³y siê Rzep- czynie. Program szkolenia obejmowa³: rysunek techniczny, maszyny i narzêdzia do prac stolarskich, rozró nianie gatunków drewna i ich zastosowanie, wady drewna oraz sposoby ich impregnacji, produkcja warsztatowa stolarki, monta wyrobów stolarskich, roboty ciesielskie na placach budowy i w budynkach, rusztowania i deskowanie. Jak widaæ na zdjêciu nauka przynios³a konkretne rezultaty a wyroby stworzone samodzielnie przez kursantów to ³awki, ³awo-sto³y i altana zamontowana przy remizie stra ackiej w Popielewie. Szkolenie zakoñczy³o siê warsztatami aktywizacji zawodowej oraz egzaminem kwalifikuj¹cym. Projekt zosta³ zrealizowany przy udziale œrodków Europejskiego Funduszu Spo- ³ecznego w ramach inicjatywy wspólnotowej EQUAL. (tao) po³czyñskie WIADOMOŒCI 3

4 SAMORZ D Po wszystkich zmianach bud etu, wyniós³ on w planie ostatecznie w 2007 roku po stronie dochodów z³; po stronie wydatków z³. Wykonanie natomiast wynios³o: dochody z³ tj. 91,93 %; wydatki z³ tj. 93,36 %. Ca³a nadwy ka dochodów nad zrealizowanymi finansowo wydatkami zosta³a przeznaczona na sp³atê rat kredytu po yczek zaci¹gniêtych przez gminê w poprzednich latach. Zanim dosz³o do g³osowania sprawozdanie z wykonania bud etu za 2007 rok omówi³a Barbara Nowak. W swoim wyst¹pieniu burmistrz przypomnia³a najwa niejsze wydatki minionego roku, a najwiêksz¹ uwagê poœwiêci³a nastêpuj¹cym inwestycjom: g Projekt Zintegrowana gospodarka wodno-œciekowa w Dorzeczu Parsêty dofinansowany z Funduszu Spójnoœæ Spo³eczno-Gospodarcza wszed³ w fazê realizacji a widocznym efektem tych dzia³añ by³a budowa kolektorów œciekowych na odcinku Dziwogóra Red³o oraz w Po³czynie-Zdroju w przebiegu ulic: Konopnickiej, Zdrojowej, Batalionów Ch³opskich, Warszawskiej, Powstañców Warszawskich, BOWiD, Gdañskiej, Ko³obrzeskiej. g Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy Gimnazjum Publicznym. Koszt inwestycji wyniesie oko³o z³, uzyskane zosta³o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokoœci z³. g Opracowanie dokumentacji niezbêdnej do z³o enia wniosku o fundusze na kolejny etap rewitalizacji œródmieœcia obejmuj¹cy remonty kamienic oraz nawierzchni ulic i chodników. g Dwie drogi œródpolne Sucha Szeligowo i w Zaj¹czkówku o ³¹cznej d³ugoœci 2,3 km zosta³y wyremontowane i pokryte nawierzchni¹ bitumiczn¹ wartoœæ tego zadania to 918 tys. z³. Ponadto w Suchej i Buœlarkach zainstalowane zosta- ³y dwie nowe wiaty przystankowe. g Wymiana nawierzchni chodników w Toporzyku, Ogartowie i na ulicach: Staszica, Koœciuszki, M³yñskiej, 15 Grudnia. g Opracowanie dokumentacji technicznej na remont nawierzchni ulic: Targowej, 5 Marca, Parkowej, Zdrojowej. O œrodki na realizacjê tego zadania gmina bêdzie aplikowaæ do programów Unii Europejskiej. g Kontynuacja rozbudowy sieci punktów œwietlnych na terenie miasta i gminy. Nowe oœwietlenie wykonane zosta³o na ul. W¹skiej, na osiedlu w Redle i w wielu pojedynczych punktach na tere- 4 po³czyñskie WIADOMOŒCI RADNI ZADOWOLENI Podczas kwietniowej sesji Rada Miejska g³osowa³a nad udzieleniem absolutorium dla burmistrz Barbary Nowak. Czternastu radnych by³o za, od g³osu wstrzyma³a siê radna Alina Wiœniewska. nie gminy. W sumie w ci¹gu ostatnich dwóch lat na terenie gminy przyby³o lub zosta³o zmodernizowanych 1209 punktów œwietlnych. g Przeprowadzony zosta³ remont œwietlic wiejskich w miejscowoœciach: Buœlary, Gawroniec, Toporzyk, Popielewo, Red³o, Ko³acz, Gawroniec, Szeligowo, Zaj¹czkówko. Na przeprowadzenie tej inwestycji uzyskane zosta³o dofinansowanie z programu INTERREG. Ca³kowity kosz wyniós³ 366 tys. z³. g Gmina uzyska³a dotacjê z Krajowego Funduszu Mieszkalnictwa w wysokoœci 350 tys. z³ na budowê lokali socjalnych przy ul. Polnej. Na istniej¹cym budynku dobudowana zostanie kondygnacja, w której powstanie 14 lokali socjalnych. Realizacja tego zadania rozpocznie siê w najbli szych miesi¹cach. g Gmina odnios³a sukces w konkursie Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej i w ramach Programu Prac Spo³ecznie U ytecznych otrzyma dotacjê w wysokoœci 100 tys. z³. na dostosowanie 4 mieszkañ komunalnych do potrzeb osób niepe³nosprawnych. Bêd¹ to mieszkania na ul. Polnej budowa ju siê rozpoczê³a. g W zwi¹zku z trudn¹ sytuacj¹ na rynku mieszkaniowym podjêta zosta³a decyzja o budowie wielorodzinnego bloku mieszkalnego przy ul. Stra ackiej (w pobli u osiedla Piast ). Opracowana zosta³a dokumentacja techniczna i realizacja tego zadania rozpocznie siê jeszcze w tym roku. g Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Publicznej Szko³y Podstawowej nr 1. Na realizacjê tego zadania uzyskane zosta³o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. g Przeprowadzony zosta³ szereg prac remontowych w szko³ach i przedszkolach, np. wymiana okien w Redle, drugi etap wymiany instalacji elektrycznej w PSP nr 1, instalacja windy dla niepe³nosprawnych z zadaszeniem schodów w Przedszkolu Samorz¹dowym nr 1 g Opracowana zosta³a dokumentacja na doprowadzenie gazu do Red³a. Ponadto burmistrz podkreœli³a fakt zmniejszaj¹cego siê zad³u enia gminy, przyzna³a równie e do niepowodzeñ zaliczyæ nale y fakt, i mimo wysi³ków jak dot¹d nie uda³o siê znaleÿæ inwestora/ nabywcy terenów za Gryfem, które docelowo maj¹ stanowiæ miejsce rozwoju kolejnych podmiotów uzdrowiskowych i turystycznych sanatoriów, hoteli, pensjonatów itp. Do tych kwestii odnios³a siê w swoim wniosku równie Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej (fragment): Komisja Rewizyjna ma œwiadomoœæ, i na wykonanie dochodów bud etowych za 2007 roku w % zawa y³y niewykonane dochody ze sprzeda y mienia. Sprawa sprzeda y mienia by³a wielokrotnie stawiana przez burmistrza na komisjach Rady Miejskiej. Kwesti¹ sporn¹ by³a cena du ej nieruchomoœci gruntowej przeznaczonej do zbycia przez gminê, w efekcie czego nabywca wycofa³ siê z

5 SAMORZ D Z PRACY BURMISTRZA transakcji, dzia³ka nie zosta³a sprzedana i zaplanowane dochody niezrealizowane. Zaskutkowa³o to konicznoœci¹ zaci¹gniêcia przez gminê kredytu w wysokoœci 1,5 mln z³otych na wydatki bie ¹ce. Wszystkie pozosta³e dochody w³asne zaplanowane do bud etu zosta³y wykonane ponad plan. ( ) Szczególnie na uwagê zas³uguj¹ dochody z podatków i op³at. Komisja Rewizyjna zauwa y³a równie, e zmniejszy³y siê na przestrzeni roku zaleg³oœci podatkowe. Burmistrz na komisjach Rady Miejskiej w ci¹gu 2007 roku informowa³a radnych o swoich dzia- ³aniach zmierzaj¹cych do zmniejszenia, czy wrêcz likwidacji zaleg³oœci podatkowych. W tej sprawie równie Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia dzia³ania burmistrza. W stosunku do roku 2006, zaleg³oœci zmniejszy³y siê w ci¹gu 2007 roku o ,- z³otych w wiêkszoœci w podatku od nieruchomoœci i rolnym. W roku 2007 gmina sp³aci³a do banków kwotê ,- z³otych z tytu³u zaci¹gniêtych po yczek i kredytów. W tej kwocie ,- z³ stanowi³y œrodki Unii Europejskiej po yczek prefinansuj¹cych zadania inwestycyjne. Komisja Rewizyjna zauwa y³a, e to znaczne obci¹ enia bud etu, równie by³o przez Burmistrza realizowane bez adnych zak³óceñ. Obecnie na koniec roku zad³u enie gminy wynosi³o kwotê ,- z³otych ( ), stanowi to 38,42 % zrealizowanych w 2007 roku dochodów. Z wykonania bud etu za rok 2007 Komisja Rewizyjna jest zadowolona i bardzo pozytywnie ocenia dzia³ania burmistrza w tym wzglêdzie, w zwi¹zku z tym postanowi³a jednomyœlnie (4 g³osy za, g³osów przeciw i wstrzymujê siê od g³osu nie by³o): 1) pozytywnie zaopiniowaæ dzia³ania Burmistrza za okres sprawozdawczy, 2) z³o yæ wniosek o udzielnie absolutorium dla burmistrza Po³czyna-Zdroju za ca³okszta³t dzia³alnoœci w 2007 roku. Trwaj¹ prace w ramach projektu Zintegrowana Gospodarka Wodno-Œciekowa w Dorzeczu Parsêty. Zakoñczy³y siê roboty ziemne w Po³czynie-Zdroju, w budowie jest jeszcze odcinek kanalizacji z Dziwogóry do Red³a. MILIONY W KANALIZACJI Projekt Zintegrowana Gospodarka Wodno-Œciekowa w Dorzeczu Parsêty realizuje Zwi¹zek Miast i Gmin Dorzecza Parsêty i jest to najwiêkszy projekt grupowy w kraju. Bior¹ w nim udzia³ 22 gminy w tym 3 miejskie (Ko- ³obrzeg, Bia³ogard i Szczecinek, 6 miejsko-wiejskich (Po³czyn -Zdrój, Karlino, Barwice, Borne Sulinowo, Bia³y Bór, Bobolice) oraz 13 wiejskich (Bia³ogard, Biesiekierz, Dygowo, Grzmi¹ca, Goœcino, Ko³obrzeg, R¹bino, Rymañ, Siemyœl, S³awoborze, Szczecinek, Tychowo, Ustronie Morskie). To potê ne przedsiêwziêcie polega na wykonaniu oko³o 1235 km kanalizacji sanitarnej z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ (oczyszczalnie œcieków, przepompownie œcieków itp.) oraz ok. 885 km sieci wodoci¹gowej z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ (ujêcia wody, stacje uzdatniania itp.). Zmodernizowanych zostanie 15 oczyszczalni œcieków i wybudowane 2 nowe. Zostan¹ wykonane prace remontowe lub modernizacyjne dla ok. 100 stacji uzdatniania wody. ¹czna wartoœæ ca³ego projektu wynosi z³, z czego koszt prac wykonanych na terenie RWiK Bia³ogard wyniesie z³. Europejski Fundusz Spójnoœci pokryje 85% kosztów inwestycji, resztê musi stanowiæ wk³ad w³asny. W samej gminie Po³czyn -Zdrój wykonanych zostanie 97,5 km sieci kanalizacyjnej, wodoci¹gowej i modernizacja oczyszczalni. Zakoñczy³a siê rozbudowa kanalizacji w Po³czynie na ulicach Konopnickiej, Ko³obrzeskiej, Gdañskiej, Batalionów Ch³opskich, Powstañców Warszawskich, BOWiD oraz likwidacja przewa³u burzowego i budowa nowego odprowadzenia z osadnikiem i separatorem na ulicy Zdrojowej. By³o to zadanie uzupe³niaj¹ce realizowane ze œrodków gminy koszt euro. Trwaj¹ natomiast prace przy budowie sieci Dziwogóra-Wardyñ Dolny-Wardyñ Górny -Red³o, êgi, o³êdno) koszt euro. Ponadto w latach wykonana zostanie: Sieæ kanalizacyjna w miejscowoœciach Bolkowo, Ostre Bardo, Buœlary, Ogartowo, Ko³acz, ê ek oraz Biernów i Stare Ludzicko w gm. R¹bino z odprowadzeniem kolektorowym do po³czyñskiej oczyszczalni œcieków oraz modernizacja kolektora Rzemieœlnicza- M³yñska. Na temat wykonania bud etu, jak równie o wniosku Komisji Rewizyjnej pozytywnie wypowiedzia³a siê Regionalna Izba Obrachunkowa: Sprawozdanie sporz¹dzono w pe³nej klasyfikacji bud etowej. Klasyfikacja bud etowa jest prawid³owa. Strona formalna sprawozdania nie budzi zastrze eñ. (..) Przekroczenia kwot planowanych wydatków nie stwierdzono. ( ) Wykonanie planów finansowych jednostek organizacyjnych nie budzi zastrze- eñ. Sk³ad Orzekaj¹cy nie stwierdzi³ naruszenia procesów przepisów dotycz¹cych planowania i realizacji zadañ bud etowych. Bud et wykonano w granicach planu uchwalonego uchwa³¹ Rady Miejskiej i zmianami dokonanymi w ci¹gu roku. Sk³ad Orzekaj¹cy wykonanie bud etu Miasta i Gminy ocenia pozytywnie i nie stwierdza siê odchyleñ od planu, które stanowi³yby naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Sieæ wodoci¹gowa dla aglomeracji Po- ³czyn-Zdrój. Modernizacja oczyszczalni w Po³czynie-Zdroju - wêze³ osadu. Kanalizacja w Tychówku z odprowadzeniem do oczyszczalni w Tychowie Kolejne zadanie zaplanowane na lata , ale ju poza projektem dofinansowanym z Funduszu Spójnoœci bêdzie budowa sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni œcieków w Gawroñcu. Powstanie tam 2,5 km kanalizacji grawitacyjnej i 0,4 km kanalizacji t³ocznej, 2 przepompownie i oczyszczalnia. Obecnie opracowywana jest dokumentacja, a koszt wg szacunków projektantów wyniesie od 2 do 2,5 mln z³. (tao) po³czyñskie WIADOMOŒCI 5

6 WYDARZENIA Pierwotny koœció³ w stylu gotyckim zbudowano z ceg³y w roku 1343 w stylu gotyckim. Obecny neogotycki kszta³t nadano mu w latach Ze starych elementów zachowa³y siê rzeÿby czterech ewangelistów z XVIII w., gotyckie okno z ceg³y profilowanej w prezbiterium oraz br¹zowa p³yta nagrobna biskupa kamieñskiego Erazma Manteuffla z 1544 r. Nawa z trójbocznym prezbiterium zdobiona JUBILEUSZ NIEZWYK EGO MA EÑSTWA Piêkny jubileusz obchodzili niedawno Pañstwo Halina i Zbigniew Nowakowie z Po³czyna-Zdroju. W kwietniu ma³ eñstwo otrzyma³o z r¹k burmistrz Barbary Nowak pami¹tkowy akt z okazji 65 rocznicy po ycia ma³ eñskiego. Pañstwo Halina i Zbigniew Nowakowie to osoby dobrze znane zw³aszcza starszemu pokoleniu mieszkañców naszego miasta. W opinii wielu Po³czynian zas³uguj¹ na szczególny szacunek i mog¹ stanowiæ wzór do naœladowania. Pobrali siê potajemnie w czasie w II wojny œwiatowej, oboje byli o³nierzami Armii Krajowej i brali udzia³ w Powstaniu Warszawskim. W trakcie okupacji Pan Zbigniew ukoñczy³ tajny uniwersytet w Warszawie, a po wojnie kontynuowa³ studia medyczne w Lublinie. Za zas³ugi wojskowe otrzyma³ ca³y szereg odznaczeñ w tym Krzy Armii Krajowej nadany przez rz¹d emigracyjny w Londynie. W Po³czynie-Zdroju Pañstwo Nowakowie osiedli na sta³e w 1968 roku. Przez wiele lat Pan Zbigniew by³ ordynatorem oddzia³u chirurgicznego oraz dyrektorem po³czyñskiego szpitala i to w³aœnie jako lekarza, wysokiej klasy specjalistê i wspania³ego cz³owieka zapamiêtali go Po³czynianie. (tao) 6 po³czyñskie WIADOMOŒCI ŒWI TYNIA W NOWYM ŒWIETLE Zabytkowy Koœció³ NMP w Po³czynie-Zdroju to jedna z naj³adniejszych budowli w uzdrowiskowym mieœcie. Od kilku tygodni oprócz podziwiania w ci¹gu dnia mo na ogl¹daæ j¹ równie po zapadniêciu zmierzchu a wszystko za spraw¹ nowego oœwietlenia. jest przez sygnaturki. Dzwonnicê wieñczy he³m. Wewn¹trz œwi¹tyni zachowa³y siê empory. Jest to œwiadectwo, ze dawniej koœció³ nale a³ do protestantów. Sklepienie koœcio³a zdobi¹ wspó³czesne freski przedstawiaj¹ce S¹d Ostateczny. Na uwagê zas³uguje tak e XVI-wieczne epitafium poœwiêcone biskupowi Erazmowi von Manteuffelowi z Po³czyna. Ten wróg reformacji, od 1521 r. by³ biskupem kamieñskim. Zmar³ w 1544 r. i pochowany zosta³ w krypcie rodzinnej po³czyñskiego koœcio³a parafialnego. Obiekt sakralny jest jedn¹ z naj³adniejszych budowli w Po³czynie i jest chêtnie zwiedzany przez kuracjuszy i turystów. Obecnie atrakcyjnoœæ koœcio³a dodatkowo wzros³a, poniewa na zewn¹trz zainstalowane zosta³o specjalistyczne oœwietlenie, które w urokliwy sposób eksponuje najwa niejsze detale architektoniczne i piêkn¹ sylwetkê wie y koœcio³a. Inwestycja by³a mo liwa dziêki dotacji Zachodniopomorskiego Urzêdu Marsza³kowskiego, spory wk³ad w realizacjê przedsiêwziêcia mia³ równie Urz¹d Miasta i Gminy w Po³czynie-Zdroju. (tao) PAMIÊCI IRENY SENDLEROWEJ Kancelaria prezydenta Lecha Kaczyñskiego zwróci³a siê z proœb¹ do wszystkich szkó³ w Polsce o uczczenie pamiêci Ireny Sendlerowej minut¹ ciszy w czwartek 15 maja w po³udnie. Dyrekcja, nauczyciele i m³odzie Zespo- ³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Po³czynie - Zdroju, zdecydowali siê upamiêtniæ ten wybitny autorytet moralny, wykorzystuj¹c w tym celu po³o ony tu za miastem stary ydowski cmentarz. Uczniowie zebrali pieni¹dze na wi¹zankê kwiatów i znicz, by w tym szczególnym miejscu zwi¹zanym z holokaustem uczciæ postaæ Sprawiedliwej Wœród Narodów Œwiata, która uratowa³a 2,5 tysi¹ca ydowskich dzieci. Dyrektor Bogus³aw Ogorza³ek opowiedzia³ o dokonaniach i yciu Ireny Sendler oraz o historii po³czyñskich ydów, którzy w³aœnie z torów biegn¹cych tu ko³o cmentarza zostali za³adowani w czasie II wojny œwiatowej do wagonów i wywiezieni prawdopodobnie do Oœwiêcimia. Szczególn¹ uwagê poœwiêci³ rodzinie pomorskiego rodu Levych, w kontekœcie wydanej przez PIW w 2007 r. ksi¹ ki Romana Fristera Mi³oœæ niemo liwa bêd¹cej sag¹ tego rodu. Po³czyn- Zdrój w tej ksi¹ ce znajduje poczesne miejsce, a zapewne groby Levych znajduj¹ siê równie na odwiedzonym cmentarzu. Oprócz tego wspomnia³ o historii ydów i powstania pañstwa Izrael w 1948 roku, które w przeddzieñ œwiêtowa³o 60 rocznicê swojego utworzenia. Wi¹zanka kwiatów i znicz zosta³y z³o one przez uczniów na jednym z ocala³ych grobów. Nad grobem zosta³a odmówiona modlitwa za zmar³¹ i spoczywaj¹cych tam dawnych ydowskich mieszkañcach Po³czyna. Opuszczony przez lata cmentarz naszych Starszych Braci w wierze, jak zwyk³ mawiaæ Jan Pawe³ II, sta³ siê dla wielu z uczniów pierwszym spotkaniem z histori¹ dwóch narodów, polskiego i ydowskiego, którego tak wa nym symbolem by³a Irena Sendlerowa. Bogus³aw Ogorza³ek

7 PO CZYN-ZDRÓJ JEDNAK Z CZNIKIEM Do Urzêdu Miasta i Gminy w Po³czynie- Zdroju coraz czêœciej docieraj¹ zapytania o poprawnoœæ pisowni nazwy naszego miasta: z ³¹cznikiem czy bez? Zdarzaj¹ siê te zarzuty stosowania niepoprawnej pisowni przez po³czyñskich urzêdników. W zwi¹zku z tym poni ej publikujemy zasady u ycia ³¹cznika w wielocz³onowych nazwach miejscowych opracowane przez prof. Aleksandrê Cieœlikow¹ zamieszczone na stronie internetowej Rady Jêzyka Polskiego. Z ³¹cznikiem piszemy nazwy miejscowoœci, jeœli s¹ z³o one z dwóch lub wiêcej cz³onów, które wspólnie identyfikuj¹ jednostkê administracyjn¹ lub/i geograficzn¹, a wiêc miejscowoœæ lub jej czêœæ, np. dzielnicê: Bielsko-Bia³a, Busko-Zdrój, Ceków-Kolonia, Kalwaria-Lanckorona, Krynica- Zdrój, Rutka-Tartak, Warszawa-Okêcie, Warszawa-Œródmieœcie; Bielsko-Bia³a-Lipnik, Warszawa-Praga-Pó³noc. Nie piszemy z ³¹cznikiem nazw miejscowych, w których jeden z cz³onów nazwy miejscowej (przymiotnik) pozostaje w zwi¹zku zgody z g³ównym cz³onem nazwy (rzeczownikiem), np.: D¹brówka Nowa, Nowy S¹cz, Przewóz Stary, êgonice Ma³e, a tak e wtedy, kiedy pierwszym cz³onem nazwy s¹ wyrazy: Kolonia, Osada, Osiedle, np.: Kolonia Ostrów (jak Kolonia Ostrowska), Kolonia Wronów (jak Kolonia Wronowska), Osiedle Wilga, Osada Konin, Osada Leœna. UZASADNIENIE 1. Nazwy w³asne ró ni¹ siê od nazw pospolitych, trudno wiêc stosowaæ takie same kryteria ortograficzne i s³owotwórcze wobec jednej i drugiej grupy. Nazwy w³asne przede wszystkim identyfikuj¹ ludzi, miejsca, zespo³y, instytucje itp. 2. Nazwy zestawione miejscowoœci wynik³y z ró nych procesów pozajêzykowych: ³¹czenie miejscowoœci, dzielenie, zmiana charakteru jednostki osadniczej. W obowi¹zuj¹cym w obiegu publicznym u yciu nazw (pisowni i odmianie) por. Wykaz urzêdowych nazw miejscowoœci w Polsce Warszawa (kodyfikacja prawna) przyjêto pisowniê z ³¹cznikiem wed³ug regu³y ze S³ownika ortograficznego M. Szymczaka. Cytujê za wyd. pi¹tym z 1981, s.106: nazwy miejscowe z³o one z dwóch lub wiêcej rzeczowników oznaczaj¹ce jednostkê administracyjn¹ lub geograficzn¹ piszemy z ³¹cznikiem: Skar ysko-kamienna, Bielsko-Bia³a, Jaworzno- Szczakowa... Busko-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Kalwaria-Lanckorona. Ten przepis w stosunku do nazw miejscowych by³ stosowany od 1975 roku. W 6. wydaniu S³ownika ortograficznego S. Jod³owskiego i W. Taszyckiego (Wroc³aw 1967) czytamy: Ponadto zastosowanie ma ³¹cznik w nastêpuj¹cych zestawieniach 3) w nazwach miejscowych, które siê sk³adaj¹ z dwóch cz³onów rzeczownikowych, np. Kraków-Bonarka, Warszawa-Okêcie, Busko-Zdrój, Przemyœl-Zasanie, Skar ysko-kamienna. 3. W pracach Komisji Ustalania Nazw Miejscowoœci i Obiektów Fizjograficznych ta regu³a u ycia ³¹cznika przyczynia siê do wzglêdnie jednolitego traktowania nazw o ró nej genezie: a. Zestawienia (z³o enia) wynikaj¹ z po³¹czenia nazw dwóch miejscowoœci, w których drugi cz³on nazwy mo e byæ pochodzenia przymiotnikowego, np. Bielsko-Bia³a, Skar ysko-kamienna lub rzeczownikowego: Czechowice-Dziedzice, Kalwaria-Lanckorona, Warszawa-Okêcie. b. W zestawionych nazwach miejscowoœci z Mazowsza i Podlasia drugi cz³on nazw by³ dodawany w procesie dzielenia miejscowoœci: Borkowo-Adamy, Borkowo-Boksy, Borkowo-Falenta. W u yciu lokalnym miejscowoœæ jest identyfikowana g³ównie przez drugi cz³on nazwy. c. W zestawieniach identyfikuj¹cych miejscowoœæ czêsto drugi cz³on rzeczownikowy ma pochodzenie odapelatywne: Kolonia, Osada, Osiedle, Parcele, Tartak, Wieœ, Zdrój itp. W nazwie w³asnej drugi cz³on (pisany du ¹ liter¹) nie stanowi wyrazu pospolitego, np. jednostki osadniczej (Kolonia nie jest ju koloni¹, Osada osad¹), ale wspólnie z pierwszym oznacza miejscowoœæ, czêsto odró niaj¹c j¹ od innych: Sochaczew i Sochaczew-Wieœ, Zalesice-Kolonia, Rokotów-Kolonia, Rutka-Tartak. Nadrzêdn¹ funkcj¹ nazw: Busko-Zdrój, Krynica-Zdrój, Wysowa- Zdrój jest identyfikacja miejscowoœci, a nie informacja o jej charakterze. 4. Nowy s³ownik ortograficzny PWN (PWN, Warszawa 1998) pod red. E. Polañskiego zamieszcza regu³ê (s. LXVI, 48), powtórzon¹ w nastêpnych wydaniach tego s³ownika (równie w wydaniu z 2003 roku): Je eli nazwa miejscowa sk³ada siê z dwu cz³onów rzeczownikowych, które oznaczaj¹ (genetycznie) dwie wzglêdem siebie administracyjnie równorzêdne miejscowoœci, stosuje siê ³¹cznik, np. Brzesko- Okocim, Jaworzno-Szczakowa, Kalwaria- Lanckorona, Kobyle-Gródek, Konstancin-Jeziorna, Skar ysko-kamienna. Pod tym przepisem zamieszczona jest uwaga autorów s³ownika: To zalecenie jest nowoœci¹ wobec przepisów zawartych w «S³owniku ortograficznym» M. Szymczaka. Prof. Z. Saloni zwróci³ uwagê, e przytoczone wy ej zalecenie pisowni z ³¹cznikiem nazw miejscowoœci nie jest nowoœci¹ w stosunku do S³ownika ortograficznego M. Szymczaka. Nowoœci¹ w stosunku do S³ownika M. Szymczaka jest pisownia typu Kraków P³aszów i Busko Zdrój. 5. O nazwach typu Kraków P³aszów, Katowice Bogucice, Wroc³aw Nowy Dwór i Busko Zdrój autorzy Nowego s³ownika ortograficznego PWN pisz¹, e stosunek cz³onów jest znaczeniowo nierównorzêdny. Trudno od u ytkownika nazw wymagaæ wiedzy o genetycznej, administracyjnej, znaczeniowej (okreœlenia te mog¹ odnosiæ siê albo do miejscowoœci, albo do nazwy) równorzêdnoœci czy nierównorzêdnoœci nazw(?) czy miejscowoœci(?). Mog¹ siê po³¹czyæ 2 wsie, z których druga nazywa siê Zdrój lub Zdroje (9 wsi o tej nazwie w Polsce). Bêd¹ administracyjnie równorzêdne. Bagienice-Folwark nie s¹ folwarkiem, a miejscowoœæ Zalesice-Kolonia nie jest koloni¹, tylko wsi¹. Podstawow¹ funkcj¹ nazw w³asnych jest identyfikacja i dyferencjacja obiektów, nie zaœ informacja semantyczna. Wiadomo, e przy przejœciu do kategorii nazw w³asnych apelatywa zmieniaj¹ funkcjê, a wiêc i trac¹ pierwotne znaczenie. 6. Pisownia z ³¹cznikiem wystêpowa³a ju wczeœniej, przed reform¹ ortografii. W Skorowidzu miejscowoœci Rzeczypospolitej Polskiej opracowanym na podstawie pierwszego powszechnego spisu ludnoœci z dnia 30 IX 1921 widnieje Krynica-Zdrój z ³¹cznikiem, Rokitnica- K¹ty, kolonia wsi Rokitnica. ród³o: ROZMAITOŒCI K¹cik historyczny (2) Zapomniane jubileusze? Rok 2008 obfituje w historii naszego miasta w wiele jubileuszy zwi¹zanych nie tylko z yciem kulturalnym Po³czyna-Zdroju, ale równie miêdzy innymi z odkryciem wód mineralnych czy wybudowaniem dzisiejszego sanatorium Borkowo. W³aœnie w tym roku mija dok³adnie 320 lat, kiedy to pastor Joachim Titel odkry³ w Po- ³czynie pokaÿne pok³ady wód leczniczych. Jest to wydarzenie bardzo wa ne, gdy ka dy z nas nie raz smakowa³ Po³czynianki czy Per³y Po³czyñskiej. Zreszt¹ wody tu produkowane by³y wrêcz ikon¹ Po³czyna. Sto lat ma sanatorium Borkowo. Zosta³o ono wybudowane w 1908.r. Choæ nie zawsze pe³ni³o ono funkcjê oœrodka leczniczego, w tym roku obchodzi okr¹g³y jubileusz jako sanatorium. LuisenBad dzisiejsze Borkowo Natomiast w powojennych latach godne uwagi jest nadanie w 1948 r. po³czyñskiej Szkole Podstawowej imienia Adama Mickiewicza jako patrona tej szko³y. To wówczas tak e minê³o 150 lat od urodzin naszego romantycznego wieszcza i poety. Tak e w tym roku uruchomiono sanatorium Gryf zajmowane wczeœniej przez Rosjan. W latach szeœædziesi¹tych, dok³adnie w 1968 r. powsta³ Miejski Dom Kultury, czyli dzisiejsze Centrum Kultury. W tym samym roku zosta³ tak e oddany do u ytku nowy dworzec PKS i kino Goplana maj¹ce 371 miejsc. W 1978 zosta³ uruchomiony telewizyjny Oœrodek w Toporzyku, dziêki czemu mieszkañcy Po³czyna mogli ogl¹daæ dwójkê. To tak e 10 lat temu (w 1998 roku) ukaza³a siê ksi¹ ki Po³czyn-Zdrój. Studia z dziejów miasta pierwsza dok³adna monografia. Ksi¹ ka ta jest prawdziwym kompendium na temat historii naszego miasta. Publikacja ta jest ciekawie napisana i oparta na doœæ du ej bazie Ÿród³owej. Miejmy nadziejê, e wkrótce uka- e siê jej uaktualnione wydanie. Oczywiœcie to nie wszystkie wydarzenia czy jubileusze. Jest to tylko krótka namiastka historii, która w nastêpnych numerach Wiadomoœci po³czyñskich zostanie rozwiniêta. Andrzej Marcin Pierz po³czyñskie WIADOMOŒCI 7

8 HISTORIA Spó³dzielnia Mieszkaniowa Zdrój w Po³czynie-Zdroju zosta³a zarejestrowana w S¹dzie Powiatowym w Koszalinie w dniu 13 kwietnia 1965 roku. Zorganizowanie Spó³dzielni mieszkaniowej miasto zawdziêcza ówczesnemu Dyrektorowi Przedsiêbiorstwa Pañstwowego Uzdrowisko Po³czyn Franciszkowi Dederce. Jego zainteresowanie powstaniem Alicja Mazurek i Marian Janowski. W sk³ad pierwszego Zarz¹du S.M. Zdrój powo³ano nastêpuj¹ce osoby: Alicja Mazurek - prezes; Antoni Grala - z-ca prezesa, Julia Hendel- sekretarz. W sk³ad pierwszego Zarz¹du S. B.- M. Przysz³oœæ : powo³ano nastêpuj¹ce osoby: Marian Janowski - prezes; Czes³aw Kobus - wiceprezes; Tadeusz Spó³dzielni Durka- sekretarz. Mieszkaniowej by³o spowodowane d¹ eniem do stworzenia warunków pracownikom przedsiêbiorstwa, zajmuj¹cym mieszkania s³u bowe i przeniesienia siê do mieszkañ spó³dzielczych. Bêd¹c w bliskich stosunkach z ówczesnym szefem Uzdrowisk Polskich - Edwardem Osóbk¹ Morawskim (pierwszy powojenny Premier) - uzyska³ œrodki na wp³acenie ka - demu zainteresowanemu 100% wk³adu mieszkaniowego. Zorganizowanie spó³dzielni mieszkaniowej poleci³ kierownikowi Dz. Inwestycji Panu Stanis³awowi Pasiecznemu. Pracowa³em wtedy w Dziale Ekonomicznym, do pracy doje d a³em Franciszek Dederko ze wsi Ogarto- wo i równie by³em zainteresowany Spó³dzielnia Mieszkaniowa mieszkaniem w mieœcie. Pan Stanis³aw Pasieczny nawi¹za³ kontakt z Oddz. Centralnego Zwi¹zku Budownictwa Mieszkaniowego w Koszalinie, którego przedstawiciel P. Ostrowski przyjecha³ Zdrój : pierwsze bloki pobudowa³a przy ul. Reymonta a nastêpnie Œwierczewskiego, os. Staszica oraz blok przy ulicy Wojska Polskiego - razem 19 budynków i 698 mieszkañ. Spó³dzielnia na zebranie za³o ycielskie, które odby- Budowlano-Mieszkaniowa Przysz³oœæ ³o siê w œwietlicy Sanatorium Irena. Niestety do za³o enia spó³dzielni nie dosz³o, zabrak³o 10 zdecydowanych osób. W tym czasie miasto budowa³o blok mieszkaniowy komunalny i znaczna czêœæ zainteresowanych osób liczy³a na zdobycie mieszkania bez znacznych wydatków finansowych. Nastêpne zebranie za³o ycielskie zorganizowaliœmy 12 listopada 1964 roku w Kawiarni wobec braku poparcia przy uzy- skiwaniu wykonawcy uleg³a rozwi¹zaniu. Natomiast na powstanie Spó³dzielni Mieszkaniowej Piast z³o y³y siê dwie przyczyny: pierwsza to rozpoczêta przez miasto w koñcu lat 80-tych budowa budynków komunalnych przy ulicy Mieszka I. Zmiany ustrojowe sprawi³y, e miasto nie by³o w stanie pozyskaæ pieniêdzy na kontynuowanie Borowinka. Tym razem siê powiod³o. budowy. Jeden budynek by³ w stanie Powsta³a spó³dzielnia mieszkanio- wa Zdrój (bloki mieszkalne) powo³ane przez 17 cz³onków oraz Spó³dzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Przysz³oœæ (domki jednorodzinne). Walne Zgromadzenie cz³onków S.M. Zdrój prowadzili: przewodnicz¹cy - Edward Grzelec; sekretarz - Antoni Grala; asesorowie - surowym do I kondygnacji, drugi stan tylko tzw.: zerowy. Od 1 czerwca 1991 roku obj¹³em funkcjê burmistrza i po kilku miesi¹cach podj¹³em rozmowy z Zarz¹dem S. M. Zdrój celem bezp³atnego przekazania rozpoczêtej budowy. Spó³dzielnia przyjê³a warunki i wprowadzi³a na plac budowy wykonawcê. Nie- 8 po³czyñskie WIADOMOŒCI Powstanie Spó³dzielni Mieszkaniowych w Po³czynie-Zdroju stety w pierwszej po³owie 1992 roku nast¹pi³a zmiana prezesa a nastêpnie S.M. Zdrój wycofa³a siê z kontynuowania budowy i to by³a druga przyczyna. Dzia³aj¹c w sytuacji przymusowej podj¹- ³em starania w celu powo³ania drugiej spó³dzielni mieszkaniowej przy pomocy in. Henryka Raka ze Szczecinka. Zebranie Za- ³o ycielskie Spó³dzielni Mieszkaniowej odby³o siê 28 sierpnia 1992 roku i zakoñczy³o siê sukcesem. Zosta- ³a powo³ana Spó³dzielnia Mieszkaniowa Piast w Po³czynie-Zdroju przez 38 cz³onków i 3 osoby prawne. Dnia 30 wrzeœnia 1992 roku S¹d Rejonowy- S¹d Gospodarczy w Koszalinie wpisa³ do rejestru Spó³dzielniê Mieszkaniow¹: Piast w Po³czynie-Zdroju. W sk³ad Zarz¹du weszli: Leszek o³¹dÿ - prezes; Wies³aw Bie anowski - zastêpca; Henryk Rak - cz³onek; Waldemar Pawlikowski - cz³onek; Maria Mincel cz³onek. Rada Miejska Uchwa³¹ nr. XX/172/92 z dnia 8 wrzeœnia 1992 roku postanowi³a: 1. Oddaæ w u ytkowanie wieczyste Spó³dzielni Mieszkaniowej Piast W Po³czynie - Zdroju dzia³ki gruntowe nr.107/4, 107/6, 107/7 o ³¹cznej powierzchni ha wraz ze sprzeda ¹ rozpoczêtej inwestycji budownictwa wielorodzinnego z przeznaczeniem do dalszej kontynuacji tego budownictwa. 2. Oddanie w u ytkowanie wieczyste dzia³ek nast¹pi w drodze bezprzetargowej za cenê wyszacowania. Równowartoœæ kwoty zap³aty stanowiæ bêdzie wykonanie przez nabywcê infrastruktury komunalnej. I tak piêtrz¹ce siê od kilku miesiêcy trudnoœci zosta³y szczêœliwie zakoñczone. Spó³dzielnia Mieszkaniowa Piast zbudowa³a osiedle z trzech bloków i 74 mieszkañ. Dziwne koleje losu sprawi³y, e wspó³uczestniczy³em w zak³adaniu pierwszych spó³dzielni mieszkaniowych w 1965 roku a po 27 latach jako burmistrz Po³czyna Zdroju za³o y³em S. M. Piast. Dzisiaj to ju historia wpisana we wspó³czesne dzieje Po³czyna -Zdroju. Po³czyn Zdrój, marzec 2008 rok. Marian Janowski

9 Nasze potoczne rozumienie historii wyniesione z czasów szkolnych odnosi siê do zachowanej wiedzy podrêcznikowej. Nie dostrzegamy w codziennoœci ycia, e uczestniczymy w tworzeniu siê historii nam wspó³czesnej. Historii gospodarczej. kulturalnej czy politycznej. Za naszych czasów powsta³y Zak³ady Naprawcze Mechanizacji Rolnictwa, Zak³ady Spomasz, niestety ju zniknê³y. Przez wiele lat pasjonowaliœmy siê Festiwalem Piosenki o³nierskiej, potem Zespo³ów Artystycznych Wojska Polskiego - dziœ te to jest historia. Swoistymi noœnikami historii miasta s¹ po- ³czyñskie ulice. Na zachowanym planie Po- ³czyna-Zdroju z 1926 roku mo na te odczytaæ wiele ciekawych rzeczy. Robi¹ wra enie nie tylko do dziœ istniej¹ce ulice, ale niezwykle interesuj¹ce projekty przysz³ych ulic rozbudowy czêœci Parku Zdrojowego pomiêdzy ulicami Sobieskiego a Szpitalem Uzdrowiskowym Gryf, niestety nigdy nie zosta³y zrealizowane. Dzisiejsza ulica Solankowa to wtedy Szosa Drawska, ul. 15 Grudnia to szosa Barwicka, ul. Warszawska to szosa Czaplinecka. Plan zawiera projekt po³¹czenia now¹ ulic¹ dzisiejszej ulicy Staszica (wtedy Pomorska) przez górn¹ czêœæ cmentarza, dalej z ulic¹ Cmentarn¹, Miodow¹ do Stra ackiej. Tu zbiega siê z planowanym po³¹czeniem Szosy Barwickiej z Szos¹ Czaplineck¹ i dalej z Szos¹ Drawsk¹ w ten sposób powsta³aby obwodnica. Ciekawym przypadkiem jest przyjêcie nazw ulic niemieckich w 1945 roku: przedwojenna Danziger str. to dzisiejsza Gdañska, Kolberger str. obecnie ul. Ko³obrzeska, Linden str. to zaraz po wojnie ulica Lipowa (dziœ Mieszka I), Bahnhof str. zosta³a jako ul. Dworcowa (dzisiaj Œwierczewskiego i Kolejowa). Polskie nazwy ulic po raz pierwszy Miejski Zarz¹d w Po³czynie Zdroju ustali³ w dniu 16 sierpnia 1945 roku: 1. J. Stalina 2. Koœcielna 3. B. Chrobrego 4. Grunwaldzka 5. Morawskiego 6. Wojska Polskiego 7. ymierskiego 8. Boles³awa Bieruta Lipca 10. Partyzantów 11. Dworcowa 12. Sobieskiego 13. Daszyñskiego 14. Zamkowa 15. Dolna 16. Jelenia 17. Mickiewicza 18. Ko³obrzeska 19. Gdañska 20. Wiejska 21. Ogrodowa 22. Okrzei 23. Koœciuszki 24. Marksa HISTORIA HISTORIA NA ULICY 25. Pl. Lenina go Maja 27. Warszawska go Maja 29. Krucza 30. Lipowa 31. Miodowa 32. Kiliñskiego 33. St. Miko³ajczyka 34. Stary Rynek 35. Wilcza 36. W¹ska 37. Traugutta 38. M³yñska 39. Pl. Wolnosci 40. Boczna 41. Roosevelta 42. Powstañców Warszawskich. Po dwóch latach do nazewnictwa ulic wkracza polityka: 12 grudnia 1948 roku Miejska Rada Narodowa na nadzwyczajnym posiedzeniu (!) postanowi³a przemianowaæ ulicê St. Miko³ajczyka na ulicê Demokracji a ul. 3-go Maja na ulicê 15 Grudnia. W dniu 2 grudnia 1949 roku MRN nada³a nastêpuj¹ce nazwy ulic: Wybudowanie, Szosa R¹biñska. W dniu 17 grudnia 1949 roku Miejska Rada Narodowa postanowi³a przemianowaæ: 1. ul. Dworcow¹ na Kolejow¹ i Œwierczewskiego, 2. Plac Stary Rynek na Plac Niedzia³kowskiego, 3. ul. Partyzantów na Genera³a Rokossowskiego, 4. ul. Morawskiego na ul M. Buczka, 5. ul. Koœcieln¹ na ulicê Nowotki. W dniu 17 maja 1954 roku Miejska Rada Narodowa podjê³a uchwa³ê po wys³uchaniu opinii spo³eczeñstwa (po raz pierwszy!) o przemianowaniu ul. Bocznej na ulicê Stanis³awa Moniuszki. I dalej Miejska Rada Narodowa s³ucha opinii spo³eczeñstwa przemianowa³a ulicê Daszyñskiego na Gwardii Ludowej to ju 15 Lipiec 1954 roku. Nastêpnie w dniu 15 listopada 1956 roku MRN nadaje nastêpuj¹ce nazwy ulic: Chopina, Polna, Graniczna, Sportowa, Krótka, Nowa, Browarna, Cmentarna oraz przemianowa³a ul. J. Stalina na ulicê 20-go PaŸdziernika i ul. Genera³a Rokossowskiego na ulice Reymonta (w ty³ zwrot i genera³ odmaszerowa³ po 6 latach). W dniu 27 kwietnia 1966 roku MRN podjê³a uchwa³ê w zwi¹zku z 1000-leciem Pañstwa Polskiego o zmianie nazwy Placu Niedzia³kowskiego na Plac Tysi¹clecia Pañstwa Polskiego i ul. Lipow¹ na Mieszka I (szkoda Lipowej). W dniu 26 stycznia 1977 roku na wniosek Miejskiego Komitetu Jednoœci Narodowej zmieniono nazwê ulicy 20 PaŸdziernika na 5 Marca oraz nazwê Szosa R¹binska na Koszaliñsk¹. W dniu 22 czerwca 1978 roku nadano nowej ulicy nazwê Bojowników o Wolnoœæ i Demokracjê. 29 wrzeœnia 1981 roku nadano nowej ulicy nazwê Kazimierza Wielkiego (pachnie mi tu imiê radnego). 15 lipca 1982 roku nadano nowej ulicy nazwê Marii Konopnickiej, 30 stycznia 1986 roku nadano nowej ulicy nazwê Batalionów Ch³opskich, 16 maja 1986 roku nadano nowej ulicy nazwê Rzemieœlnicza. Idzie nowe! W dniu 7 grudnia 1989 roku Rada Nadzorcza Miasta i Gminy zmieni³a nazwê ulicy Boles³awa Bieruta na Stanis³awa Staszica. Wniosek o tak¹ zmianê osobiœcie przek³ada³em na posiedzeniu, inicjatorem tej zmiany byli nauczyciele Liceum. Co dzisiaj mnie bawi to, e zdaniem profesor Marii Janion Staszic to antysemita(?). Zamieniliœmy NKWD-dzistê na antysemitê? Jednak nie ma jak nazwy Lipowa czy Miodowa, ale i Lipow¹ te diabli, oj przepraszam radni wziêli. Jednoczeœnie zaproponowa³em zmianê ul J. Ta³dykina na ul. Zdrojow¹. W dniu 9 lipca 1991 roku Rada Miejska w Po³czynie-Zdroju podjê³a uchwa³ê o zmianie nazwy ulicy Karola Marksa na Parkow¹ (wniosek radnego M.Janowskiego) oraz Plac Lenina na Plac Or³a Bia³ego - wniosek K. Balejki - ja proponowa³em Plac Kuracjusza ale przegra³em. W dniu 28 czerwca 1995 roku RM podjê³a uchwa³ê o nadaniu nowej ulicy nazwê Stra acka. No i teraz wejœcie Smoka: w dniu 25 marca 1997 roku RM podjê³a uchwa³ê o zmianie nazw nastêpuj¹cych ulic: 1. Marcelego Nowotki na ulicê Mariack¹ 2. Wandy Wasielwskiej na ulicê Rynkow¹ 3. Mariana Buczka na ulicê Targow¹ 4. I Maja na ulicê Solankow¹ 5. Micha³a Roli- ymierskiego na ulicê Piwn¹. Propozycjê tych zmian osobiœcie prze³o- y³em Radzie Miejskiej. Nazwê ul. Mariackiej podpowiedzia³ mi ks. Stefan Leszczyñski- proboszcz Mariackiej parafii, nazw¹ ul. Targowa chcia³em usankcjonowaæ mieszcz¹cy siê samorzutnie zieleniak, nazw¹ ul. Solankowa chcia³em promowaæ po³czyñsk¹ solankê o której nawet po³czynianie nie wiedzieli, nazw¹ ul. Piwna chcia³em promowaæ po³czyñski browar. W dniu 27 sierpnia 2003 roku RM nada³a nazwê nowej ulicy nazwê Sybiraków. Historia nazw ulic miasta to fragment jego historii: zmian granic pañstwa, zmian politycznych, historia jego rozbudowy. W mojej ocenie zmiany nazwy ulic po roku 1990 mia³y charakter funkcjonalny (Targowa, Stra acka) podkreœlaj¹cy starówkê (Mariacka, Rynkowa) promocyjny (Zdrojowa, Parkowa, Solankowa, Piwna). Mam nadziejê, e nigdy nie podziel¹ losu ulicy Lipowej, e bêd¹ trwa³y razem z miastem i jego histori¹. A jego nowe ulice niech przybieraj¹ nazwy przyjazne dla mieszkañców i promuj¹ce miasto. Tak jak promuj¹ nasze miasto ulice o nazwie Po³czyñska w innych miastach. Jest ulica Po³czyñska w Warszawie (wylotowa na Poznañ), w Poznaniu, Pile, Szczecinku, Bia³ogardzie, w Œwidwinie. Mo e ktoœ wie o innych miastach? Ciekawym by³oby odnalezienie autorów tych nazw. Historia Po³czyna-Zdroju w nazwach ulic. M. Janowski po³czyñskie WIADOMOŒCI 9

10 NAUKA W dniach kwietnia w Po³czynie-Zdroju, Czaplinku i Barwicach odby³ siê VIII Zachodniopomorski Festiwal Nauki. By³a to wspólna akcja Uczelni Wy szych Szczecina i jednostek samorz¹du terytorialnego, organizowana pod auspicjami Szczeciñskiego Towarzystwa Naukowego. ZACHODNIOPOMORSKI FESTIWAL NAUKI Decyzja o organizacji Festiwalu Nauki we wspó³pracy z samorz¹dami Barwic, Czaplinka i Po³czyna-Zdroju wynika³a z zainteresowania i troski o dobro przyrodniczo cennych obszarów le ¹cych na terenie wymienionych gmin: Doliny Piêciu Jezior i prze³omu rzeki Dêbnicy. Ze wzglêdu na swój unikalny charakter tereny te wymagaj¹ szczególnych form ochrony przyrody, zaœ z drugiej strony jest to obszar, w którym w najbli szych latach spodziewany jest rozwój ró nych form turystyki. Fachowa wiedza specjalistów poszczególnych dyscyplin nauk przyrodniczych (biologów, botaników, ekologów, geologów), którzy byli g³ównymi bohaterami Festiwalu Nauki, ma pomóc uœwiadomiæ podmiotom ju gospodaruj¹cym b¹dÿ potencjalnym inwestorom planuj¹cym dzia³anie na tym terenie, jego wartoœæ przyrodnicz¹ i krajobrazow¹ oraz potrzebê jego ochrony. W programie trzydniowego Festiwalu Nauki znalaz³o siê kilkanaœcie wyk³adów poœwiêconych niemal wy³¹cznie walorom i formom ochrony wzmiankowanych terenów. Wyk³adowcy to najwiêksze autorytety szczeciñskiego i koszaliñskiego œrodowiska akademickiego w dziedzinie nauk przyrodniczych. Wœród prowadz¹cych znaleÿli siê m. in: prof. dr hab. in. Mieczys³aw Wysiecki, prezes Szczeciñskiego Towarzystwa Naukowego, prof. dr hab. Janina Jasnowska, (Akademia Rolnicza), dr Ryszard Dobracki (Pañstwowy Instytut Geologiczny), prof. dr hab. in. Tomasz Heese (Politechnika Koszaliñska) i prof. dr hab. med. Andrzej Gusta (Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie). Pierwszego dnia Festiwalu w Centrum Kultury w Po³czynie-Zdroju odby³a siê inauguracja i cykl wyk³adów. Przewa a³a tematyka œrodowiska przyrodniczego Doliny Piêciu Jezior i Doliny Dêbnicy, ale w programie znalaz³a siê te prelekcja o leczeniu narz¹dów ruchu w warunkach sanatoryjnych. Pierwszy dzieñ zakoñczy³ siê dyskusj¹ panelow¹ na temat perspektyw rozwoju turystyki w obszarze ³¹cz¹cym trzy gminy. Drugi dzieñ Festiwalu przeznaczony by³ g³ównie dla m³odzie y licealnej i gimnazjalnej. W trzech szko³ach Po³czyna, Czaplinka i Barwic odby³y siê wyk³ady o tematyce podobnej do prezentowanej dzieñ wczeœniej. Ponadto w Po³czynie - Zdroju i Czaplinku trenerzy z Wy szej Szko³y Administracji Publicznej w Szczecinie przeprowadzili warsztaty Pt.: Jak sobie radziæ z demokracj¹? po zakoñcze- 10 po³czyñskie WIADOMOŒCI niu wyk³adów grupa m³odzie y z Po³czyna wybra³a siê na spacer do parku zdrojowego, w którym równie by³a okazja porozmawiaæ o tematyce przyrodniczej i historii parku. Spacer zakoñczy³ siê nad zalewem, gdzie mia³o miejsce symboliczne ods³oniêcie tablicy upamiêtniaj¹cej zmar³ego w 2006 roku Czes³awa Krystkiewicza specjalistê w zakresie gospodarki wodnej, inicjatora i budowniczego zbiornika przeciwpowodziowego w Po³czynie- Zdroju.. Na ostatni dzieñ Festiwalu zaplanowane by³y wycieczki po Dolinie Piêciu Jezior i Dolinie Dêbnicy, w których wziê³o udzia³ oko³o 150 uczniów szkó³ Po³czyna, Czaplinka i Barwic. Podczas wycieczek przeprowadzone zosta³y konkursy z wiedzy zdobytej podczas Festiwalu. W ramach Festiwalu przewidziane jest wydanie publikacji ksi¹ kowej bêd¹cej zbiorem wyk³adów wyg³oszonych podczas tego wydarzenia. (tao)

11 Wiêkszoœæ naszych absolwentów ukoñczy³a studia wy sze zasilaj¹c szeregi lekarzy, prawników, in ynierów, artystów. Na bazie tej chlubnej tradycji rozwijamy nasz¹ szko³ê zgodnie z duchem czasu. Ostatnie lata przynios³y du o zmian, nasza placówka sta³a siê szko³a nowoczesn¹. Do Waszej dyspozycji oddane bêd¹: - profesjonalne pracownie jêzykowe, - profesjonalnie wyposa ona pracownia chemiczna (uczniowie na swoich stanowiskach wykonuj¹ doœwiadczenia chemiczne), - pracownia fizyczna z interaktywn¹ tablic¹, - pracownia biologiczna - wyposa ona w mikroskop laboratoryjny z kamer¹ telewizyjn¹, - pracownie matematyczne z komputerami, - sala audiowizualna, - dwie pracownie komputerowe ze sta³ym ³¹czem DSL, - sala gimnastyczna z klimatyzacj¹, - biblioteka licz¹ca 18 tysiêcy woluminów, tutaj znajdziecie te prasê i zbiory multimedialne, które pomog¹ siê Wam przygotowaæ do matury lub konkursów przedmiotowych, - czytelnia z ksiêgozbiorem podrêcznym, komputerami, drukarkami i skanerem. Wolny czas mo ecie spêdzaæ: - wspó³redaguj¹c gazetkê Stachu w podziemiach, - prowadz¹c studio radiowe, - æwicz¹c na si³owni, - czy te bior¹c udzia³ w zajêciach pozalekcyjnych jak np. ko³o teatralne, biologiczne, fizyczne, matematyczne i wiele innych. Odnosimy te liczne sukcesy zarówno na niwie intelektualnej jak i sportowej. Tylko w roku 2008 dwie nasze uczennice znalaz³y siê w eliminacjach centralnych Olimpiady Jêzyka Rosyjskiego - siedmioro uczniów zakwalifikowa³o siê do eliminacji wojewódzkich Olimpiady Biologicznej, EDUKACJA OFERTA LICEUM OGÓLNOKSZA C CEGO Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Stanis³awa Staszica, to szko³a z d³ugoletni¹ tradycj¹. Od momentu powstania, czyli od roku 1946, nasze mury opuœci³o kilkadziesi¹t roczników absolwentów, wœród których znajduj¹ siê rodzice wielu z was. - o medale na szczeblu wojewódzkim Olimpiady Wiedzy Ekologicznej i Olimpiady Wiedzy Fizycznej zawalcz¹ czworo naszych kandydatów, - w pierwszej dziesi¹tce laureatów ogólnopolskiego konkursu na najlepszy scenariusz filmowy s¹ dwie nasze trzecioklasistki (na 150 zespo³ów z ca³ej Polski), - turniej Pi³ki Siatkowej Dziewcz¹t i Ch³opców dru yny ze Staszica zajê³y I miejsce, - turniej Pi³ki Koszykowej Ch³opców- III miejsce. Tak wiêc warto do nas przyjœæ. W nowym roku szkolnym 2008/2009 po³czyñskie Liceum proponuje Wam naukê w 6 pierwszych klasach. W tabeli znaleÿæ mo na wykaz przedmiotów z rozszerzonym programem nauczania, jêzyki oraz iloœæ punktów branych pod uwagê podczas rekrutacji. Warto te nadmieniæ, ze nasza szko- ³a nie jest molochem, dlatego te nauczyciele znaj¹ wszystkich uczniów po imieniu, dziêki temu panuje u nas mi³a atmosfera. Du a uwagê zwracamy te na bezpieczeñstwo naszych uczniów, z naciskiem na ochronê klas pierwszych. Od nowego roku szkolnego prowadzony bêdzie tak e nabór do Liceum Wieczorowego i Zaocznego dla Doros³ych, a tak e do Liceum Uzupe³niaj¹cego dla Doros³ych. Wszelkie informacje, których nie znaleÿliœcie tutaj (np. tabele pokazuj¹ce tzw. zdawalnoœæ matur na tle liceów Bia³ogardu, Œwidwina, Szczecinka, Czaplinka. Z³ocieñca, Drawska Pomorskiego), dostêpne s¹ na stronie internetowej Szko³y: po³czyñskie WIADOMOŒCI 11

12 WYDARZENIA NOWE WYPOSA ENIE KARETKI Dziêki dotacji z PZU karetka pogotowia ratunkowego po³czyñskiego Zak³adu Opieki Zdrowotnej zosta³a wyposa ona w nowy sprzêt medyczny. Szpital otrzyma³ od firmy ubezpieczeniowej kwotê 7 300,00 z³. Za te pieni¹dze STRA ACKIE SPRAWY Walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Stra y Po arnej w Po³czynie-Zdroju by³o okazj¹ do wrêczenia odznaczeñ, nagród i udzielenia absolutorium Zarz¹dowi. Na spotkaniu przyjêto sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z dzia³alnoœci OSP za rok Jednomyœlnie udzielono absolutorium Zarz¹dowi OSP za miniony rok. Ponadto przyjêto plan dzia³ania i plan finansowy na rok W pierwszej czêœci spotkanie mia³o charakter uroczysty poniewa zosta³y wrêczone odznaki M³odzie owych Dru yn Po arniczych. Odznaka jest wyró nieniem nadawanym za aktywn¹ dzia³alnoœæ w dru ynie lub za pracê z m³odzie ¹. Uhonorowano 23 wolontariuszy (z czego 13 to stra acy) WOŒP. Podziêkowania w imieniu Jurka Owsiaka wrêczy³ Szef Koszaliñskiego Sztabu Jacek Bartkowski, natomiast Pani Burmistrz wrêczy³a s³odkie serca za ich Wielkie Serca. W nagrodê za 22 przeszkolonych w 2007 roku ratowników medycznych z OSP Po³czyn- Zdrój - Zarz¹d Oddzia³u Wojewódzkiego ZOSP RP w Szczecinie ufundowa³ nagrodê w wysokoœci z³otych. Nagrodê stanowi zestaw ratownictwa medycznego, w sk³ad którego wchodzi torba R-1; deska ortopedyczna i szyny Kramera. Nagrodê wrêczy³ Jan Sachs Wiceprezesa Zarz¹du Oddzia³u Wojewódzkiego Zwi¹zku OSP RP w Szczecinie. Prezes OSP w Po³czynie-Zdroju wrêczy³ podziêkowania dla Kameralnego Chóru Mieszanego CANTUS oraz dla druhny Eugenii So- wiñskiej za pe³nienie szlachetnej misji prezentowania swojego dorobku artystycznego rozs³awiaj¹c dobre imiê ochotniczego po arnictwa. Uchwa³¹ Prezydium Zarz¹du Oddzia³u Miejsko-Gminnego Zwi¹zku OSP RP w Po- ³czynie-Zdroju z dnia 30 stycznia 2008 r. Z³ot¹ odznakê M³odzie owej Dru yny Po arniczej otrzymuj¹: GASEK JOANNA, RADZIUSZ MA GORZATA. Srebrn¹ odznakê M³odzie owej Dru yny Po arniczej otrzymuje: Y KA MICHA. Br¹zow¹ odznakê M³odzie owej Dru yny Po arniczej otrzymuj¹: GOLIÑSKI FRANCISZEK, STANDO ANNA. SUKCESY STRA AKÓW zakupione zosta³y: ciœnieniomierz stacjonarny odporny na wstrz¹sy, pompa infuzyjna jednostrzykawkowa, krzes³o kardiologiczne, deska ortopedyczna z pasami i systemem unieruchomienia g³owy, nosze podbierakowe aluminiowe. Ponadto dla izby przyjêæ zakupione zosta³y 2 sztuki ciœnieniomierzy stacjonarnych. (tao) 12 po³czyñskie WIADOMOŒCI W IV Powiatowych Zawodach Sportowo- Po arniczych CTIF. Dru yny reprezentuj¹ce OSP z terenu gminy Po³czyn Zdrój wywalczy³y nastêpuj¹ce miejsca: I miejsce i udzia³ w zawodach wojewódzkich: OSP Po³czyn-Zdrój, III miejsce OSP Toporzyk, IV miejsce OSP Zaj¹czkówko. Zawody odby³y siê na Stadionie Sportowym w S³awoborzu. W rywalizacji bra³o udzia³ 13 dru yn z powiatu œwidwiñskiego. *** Druh Szczepan Raniowski reprezentuj¹cy OSP Po³czyn-Zdrój w Regionalnych Eliminacjach STIHL Timbersports, które odby³y siê w Lipach k/ K³odawy w klasyfikacji generalnej zaj¹³ I miejsce. W zawodach bra³o udzia³ 12 zawodników reprezentuj¹cych województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskiego, dolnoœl¹skiego.

13 KULTURA KOROWÓD POSTACI LITERACKICH W po³czyñskim amfiteatrze odby³ siê Korowód Postaci Literackich. W imprezie bra³y udzia³ dzieci i m³odzie z przedszkoli, szkó³ podstawowych i gimnazjów z terenu miasta i gminy Po³czyn-Zdrój. ¹cznie zaprezentowa³o siê 29 grup, które w strojach z ulubionych bajek, opowiadañ i powieœci podda³o siê ocenie za najlepsz¹ prezentacjê. Nagrodê Grand Prix za ca³okszta³t - Przechodni Puchar Burmistrza Po- ³czyna-Zdroju i radiodtwarzacz otrzyma³o Publiczne Gimnazjum w Po³czynie Zdroju. W kategorii przedszkoli: I miejsce zajê³o Przedszkole Samorz¹dowe w Redle za prezentacjê Dzikie abêdzie, II miejsce zajê³o Przedszkole Samorz¹dowe nr 1 im Kubusia Puchatka z Po³czyna Zdroju za prezentacjê Kubuœ Puchatek, III miejsce zajê³o Przedszkole Samorz¹dowe nr 2 w Po³czynie-Zdroju za Królewnê Œnie kê. WYRÓ NIENIA: Przedszkole Samorz¹dowe nr 1 im Kubusia Puchatka z Po³czyna Zdroju za Kopciuszka i Œpi¹c¹ Królewnê, Przedszkole Samorz¹dowe nr 2 w Po³czynie- Zdroju, Klasa zerowa z Toporzyka, Kategoria Szko³a Podstawowa Kl I-III: I miejsce zajê³a kl. I a z Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 z Po³czyna- Zdroju za Czerwonego Kapturka, II miejsce zajê³a kl. II z Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 z Po³czyna-Zdroju za Kot w Butach, III miejsce zajê³a kl. III z Publicznej Szkole Podstawowej z Toporzyka za Kopciuszka. WYRÓ NIENIE: Kl. III a z Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 z Po- ³czyna-Zdroju za Czerwone trzewiki. Kategoria Szko³a Podstawowa kl. IV-VI i Gimnazjum: równorzêdne I miejsce zajê³y: kl Ia z Publicznego Gimnazjum z Po³czyna - Zdroju za prezentacjê Dziadów oraz kl. V z Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 z Po- ³czyna-Zdroju za Pinokia, II miejsce zajê³a kl. II h z Publicznego Gimnazjum z Po³czyna -Zdroju za Mitologiê. Równorzêdne III miejsce zajê³y: kl. V z Publicznej Szkole Podstawowej z Toporzyka za Harry Potter TYDZIEÑ BIBLIOTEKI i Kamieñ Filozoficzny oraz kl. IV i V z Publicznej Szkole Podstawowej w Redle za Kopciuszka. WYRÓ NIENIA: Kl. 6 z Publicznej Szko³y Podstawowej nr 1 w Po³czyna-Zdroju za Pana Tadeusza, Kl. II b z Publicznego Gimnazjum z Po³czyna-Zdroju za Kopciuszka. Wiêcej zdjêæ na stronie: TRZY CHÓRY W GOPLANIE 10 maja 2008 roku o godzinie w kinie Goplana w Po³czynie-Zdroju odby³ siê koncert chórów w ramach VI Miêdzynarodowego Festiwalu Chóralnego. Wykonawcami koncertu byli: Berliner Jazzchor- Fleeting Glance (Niemcy) dyr. Detlef Stanoschefsky W dniach 5-9 maja 2008 w Po³czynie-Zdroju odby³ siê cykl imprez pod has³em: Tydzieñ Biblioteki Po³czyñskiej. W programie znalaz³y siê nastêpuj¹ce wydarzenia: WÊDRUJ CY KIERMASZ KSI KI Sprzeda ksi¹ ek nowych, reklama wydawnictw ksi¹ kowych, kolporta ulotek i zaproszeñ do biblioteki, balony dla dzieci itp. 5 maja - pl. Wolnoœci; 7 maja - ul. Grunwaldzka ( ko³o poczty); godz. 14:00-16;00; GIE DA WYMIANY U YWANYCH KSI EK, P YT I INNYCH ZBIORÓW Ksi¹ ka za Ksi¹ kê (dziedziniec zamkowy) godz.10:00-17:00; MARATON CZYTANIA CA A POL- SKA CZYTA DZIECIOM - 6 maja godz. 9:30 czyta³a Edyta Leœna Dzieci z Przedszkola nr 1, 10:30 czyta³a Eugenia Sowiñska Dzieci z Przedszkola nr.2, 13:00 czyta³ Bogus³aw Ogorza³ek-Dzieci z TPD i Przedszkola nr.1 (biblioteka - sala kominkowa); KOROWÓD POSTACI LITERAC- KICH - Konkurs dla szkó³ i przedszkoli z miasta i gminy Po³czyn-Zdrój - 7 maja godz. 10:00 (Amfiteatr- Park Zdrojowy) -wziê³o udzia³ ponad 400 dzieci; SPOTKANIE WSPOMNIEÑ dla bibliotekarzy 8 maja godz.16:00 (biblioteka)- czêœæ artystyczna Teatr Maski z Centrum Kultury oraz pokaz Mody bibliotecznej w wykonaniu sta ystów; FINA KONKURSU PLASTYCZNE- GO powiatowego Biblioteka moich marzeñ - 9 maja godz. 10:00 (biblioteka - sala kominkowa); WYSTAWY: - Biblioteka moich marzeñ wystawa dzieciêcych prac plastycznych, - Biblioteka wczoraj i dziœ - wystawa fotografii i pami¹tek, - Wystawa kronik bibliotecznych. Chór prowadzi swoj¹ dzia³alnoœæ przy Szkole Muzycznej w Berlinie. Specjalizuje siê w œpiewie jazzowym a cappella. W repertuarze ma wiele utworów King s Singers, Manhattan Transfer, aran acje Phila Masttsona czy te Gene Puerlinga. Vilnius Cathedral Choir (Litwa) dyr. Violeta Savickaitä- Paciunienê Zespó³ prowadzi aktywn¹ dzia³alnoœæ muzyczn¹ przy Wileñskiej Bazylice Archikatedralnej. Repertuar zawiera europejsk¹ i litewsk¹ muzykê z ró nych epok, pocz¹wszy od chora³u gregoriañskiego, po wspó³czesne utwory komponowane specjalnie dla chóru. Kameralny Chór Mieszany Cantus (Po³czyn-Zdrój) dyr. Boles³aw Kurek Chór obchodzi w tym roku 10 lecie dzia- ³alnoœci. Jest zespo³em skupiaj¹cym amatorów- mi³oœników sztuki wokalnej. (tao) po³czyñskie WIADOMOŒCI 13

14 SPORT Puchar Fair Play Prezesa PKOL-u, nominacjê do udzia³ w XX Œwiatowych Igrzyskach M³odzie y Salezjañskiej 2009 we W³oszech i II miejsce w kategorii C wywalczy³a dru yna ch³opców SL Salos RP Po³czyn-Zdrój w Kutnie. Odbywa³y siê tam XII Ogólnopolskie Igrzyska M³odzie y Salezjañskiej w FUTSAL-u, czyli w halowej pi³ce no nej. W Igrzyskach brali udzia³ ch³opcy z ca³ej Polski, w trzech kategoriach wiekowych: A (rocznik 1991 i m³odsi), B (rocznik 1993 i m³odsi), i C (rocznik 1995 i m³odsi) po szeœæ dru- yn w ka dej kategorii. Reprezentacja SL Salos RP Po- ³czyn-Zdrój to: Kamil Bodnar, Pawe³ GuŸliñski, Tomasz Ko³odziejski, Pawe³ Kud³aszyk, Jakub Kurcierski, Andrzej Rychter, Marek Sikorski, Grzegorz Skrzypiec, Jaros³aw W³adyczyñski i Wojciech Zachoszcz. Trenerem opiekunem zespo³u jest p. Wojciech GuŸliñski. Dru ynie gratulujemy sukcesu i promocji naszego miasta w Polsce. Jednoczeœnie dziêkujemy Pani Burmistrz Po³czyna-Zdroju Barbarze Nowak i sponsorom za pomoc i dofinansowanie wyjazdu na tak wa ne zawody. Zwracamy siê do wszystkich, którzy by chcieli ju od dziœ uczestniczyæ w przygotowaniu udzia³u naszej reprezentacji i pomóc finansowo ich wyjazd do W³och, o wp³acanie na Konto bankowe nr SL Salos RP Po³czyn - SUKCES SALOSU Dru yna z Po³czyna-Zdroju reprezentowa³a Powiat Œwidwiñski na VII Igrzyskach Sportowo Rekreacyjnych LZS Samorz¹dów Powiatowych pod Patronatem Marsza³ka Zachodniopomorskiego. PO CZYN NA IGRZYSKACH LZS Do fina³u dru yna z Po³czyna zakwalifikowa³a siê po meczach eliminacyjnych, które rozegra³a w Nowogardzie dnia 12 kwietnia W finale, który odby³ siê 26 kwietnia w obzie dru yna z Po³czyna zajê³a 3 miejsce. Sk³ad dru yny: Czarek Buczkowski, Piotr Korszy- ³owski, Pawe³ Szczesny, Jacek Naklicki, Mariusz akowski, Tomasz K³awsiuæ, Jacek Zieliñski, Tomasz So³tysiak, Waldemar Godzieba. Opiekunami zespo³u byli Kazimierz K³awsiuæ i Zdzis³aw Wiater, Powiat Œwidwiñski reprezentowali jeszcze zawodnicy klubu szachowego Caissa w osobach: Ryszard Kowalczyk, Witold Kiryszewski i Wies³aw Buæko oraz uczniowie Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych: Ewa ŒledŸ, El bieta Drega, ukasz Dzik i Tomasz Samulewicz, którzy zajêli drugie miejsce w wieloboju sprawnoœciowym - opiekun Wojciech Kalinowski. Obecny na zawodach by³ wicestarosta powiatu Œwidwiñskiego Roman Kozubek, który w konkurencji vipów zaj¹³ czwarte miejsce. Pozosta³e konkurencje obstawiali mieszkañcy gmin: Œwidwin i S³awoborza. Na 13 powiatów powiat Œwidwiñski w sumie zaj¹³ VI miejsce. (tao) 14 po³czyñskie WIADOMOŒCI Zdrój ul. W¹ska 5, z dopiskiem FUT- SAL (s. Maria Kapczyñska Wiceprezes SL Salos RP Po³czyn- Zdrój). g

15 SPORT BR Z DLA SIATKARZY Z PO CZYNA MARATOÑCZYK Z PO CZYNA Prawdopodobnie jeszcze w tym roku jeden z mieszkañców Po³czyna Zdroju zostanie zdobywc¹ Korony Maratonów Polskich. Pan Marek Lembowicz, lat 53 w dniu 4 maja 2008 ukoñczy³ maraton w Krakowie. Korona Maratonów polskich to trofeum przyznawane ka demu biegaczowi, który w ci¹gu dwóch lat weÿmie udzia³ i ukoñczy piêæ najwa niejszych maratonów w naszym kraju. Pan Marek ma ju na koncie trzy biegi maratoñskie w Warszawie, Dêbnie Lubuskim i Krakowie do zaliczenia pozosta³y mu jeszcze biegi we Wroc³awiu i Poznaniu. Po³czyñski maratoñczyk planuje w udzia³ w obu tych imprezach jeszcze w tym roku i jeœli wszystko pójdzie dobrze osi¹gnie zamierzony cel. Pan Marek biega od szeœciu lat i rocznie bierze udzia³ w oko³o dziesiêciu zawodach na ró ne dystanse. W Wojewódzkiej Gimnazjadzie siatkówki ch³opców reprezentacja Gimnazjum Publicznego w Po³czynie Zdroju zdoby³a br¹zowy medal. W dniu 15 kwietnia 2008 r w hali widowiskowo-sportowej w Barwicach odby³ siê Pó³fina³ Wojewódzkiej Gimnazjady w pi³ce siatkowej ch³opców. W zawodach wystartowa³y cztery gimnazja: Gimnazjum Szczecin, Gimnazjum Goleniów, Gimnazjum Po³czyn-Zdrój, Gimnazjum Barwice. Prawo udzia³u w zawodach pó³fina³owych wymienione zespo³y osi¹gnê³y w wyniku zwyciêstw w turniejach powiatowych oraz regionalnych. Po emocjonuj¹cych meczach, które sta³y na bardzo wysokim poziomie sportowym najlepszym zespo³em turnieju zostali siatkarze z Gimnazjum nr 43 Szczecin. Kolejnoœæ koñcowa turnieju: I miejsce Gimnazjum nr 43 Szczecin (pokonuj¹c Gimnazjum Barwice i Gimnazjum Po³czyn-Zdrój), II miejsce Gimnazjum Po³czyn-Zdrój (pokonuj¹c Gimnazjum Goleniów i pora ka z Gimnazjum nr 42 Szczecin), III miejsce Gimnazjum Barwice (pora ka z Gimnazjum nr 42 Szczecin i pokonuj¹c Gimnazjum Goleniów), IV miejsce Gimnazjum nr 2 Goleniów (pora ki z Gimnazjum Po³czyn Zdrój i Gimnazjum Barwice). Dwie pierwsze dru yny wywalczy³y prawo startu w Finale Wojewódzkiej Gimnazjady. Wszystkie zespo³y zosta³y nagrodzone pucharami ufundowanymi przez Burmistrza Miasta i Gminy Barwice, Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Barwicach oraz Dyrektora Zespo³u Szkó³ w Barwicach. Fina³ Wojewódzkiej Gimnazjady odby³ siê w Drawsku Pomorskim Wziê³y w nim udzia³ dru yny: Gimnazjum Drawsko Pomorskie (6 dru yna mistrzostw Polski), Gimnazjum nr 43 W dniach maja na kortach tenisowych w Po³czynie-Zdroju rozegrany zosta³ turniej tenisa ziemnego, w którym wziê³o udzia³ 16 zawodników. Po rozegranej w sobotê pierwszej i drugiej rundzie wy³oniono czterech pó³finalistów. W niedzielnym finale najlepszym zawodnikiem okaza³ siê Dariusz Osicki pokonuj¹c w finale Krzysztofa Pumê z Bia³ogardu (6;2, 6:1), trzecie miejsce zaj¹³ Wojciech Lisowski z Bia³ogardu Szczecin, Gimnazjum Po³czyn-Zdrój, Gimnazjum Pyrzyce. Pierwsze miejsce zajê³a dru yna z Drawska Pomorskiego wygrywaj¹c z Gimnazjum Po³czyn i Gimnazjum Szczecin. Drugie miejsce gimnazjum Szczecin wygrywaj¹c z Gimnazjum Pyrzyce i przegrywaj¹c z Gimnazjum Drawsko Pomorskie. Trzecie miejsce Gimnazjum Po³czyn-Zdrój przegrywaj¹c z Gimnazjum Drawsko Pom. i wygrywaj¹c z Gimnazjum Pyrzyce. 4 miejsce Gimnazjum Pyrzyce przegrywaj¹c z Gimnazjum Szczecin i Gimnazjum Po³czyn. To by³ pierwszy medal Po³czyna w Gimnazjadzie w siatkówce od 8 lat. W zesz³ym roku skoñczy³o siê na odpadniêciu w pó³finale. Sk³ad: Gracjan Kozio³ (œrodkowy) Dawid Weso³owski (lewoskrzyd³owy) Pawe³ Buga³a (rozgrywaj¹cy, kapitan zespo³u) Micha³ Gajdziel (lewoskrzyd³owy) Kamil Halec (prawoskrzyd³owy) Jacek Korszy³owski (libero) Mateusz Olejnik (œrodkowy) Bartek Wszelaki (prawoskrzyd³owy). Trener Wojciech Halec. Turniej Tenisowy im. Jurka Grzeczkowskiego pokonuj¹c Ireneusza Fudali ze Œwidwina (6:4,6:2). Turniej poœwiêcony jest pamiêci jednego z prekursorów po³czyñskiego tenisa, który zmar³ w ubieg³ym roku. Puchary i nagrody pieniê ne ufundowane zosta³y przez rodzinê Grzeczkowskich, a tak e przez burmistrza Po³czyna-Zdroju. Nagrody rzeczowe ufundowa³a firma Tempo-sport. Organizatorzy dziêkuj¹ cukierni Wilk za s³odki poczêstunek. D. Osicki po³czyñskie WIADOMOŒCI 15

16 SPORT - INNE M A G A Z Y N SAMORZ DOWY 16 po³czyñskie WIADOMOŒCI W dniu 30 maja 2008 roku przez Po- ³czyn-Zdrój przebiegaæ bêdzie miêdzynarodowy bieg sztafetowy World Harmony Run - Bieg Harmonii Œwiata. Jest to najd³u szy bieg, który odbywa siê corocznie na piêciu kontynentach w ponad 100 krajach. W Polsce bieg rozpocznie siê 29 maja 2008 roku w miejscowoœci Gryfino, dok¹d przybiegnie 14 osobowa miêdzynarodowa ekipa biegaczy. Wraz z lokalnymi uczestnikami pokonaj¹ oni trasê d³ugoœci ok. 500 km: Gryfino- Po³czyn-Zdrój- Stargard Szczeciñski- Po³czyn-Zdrój- Koszalin- Dar³owo- Ustka- S³upsk- Bytów-Koœcierzyna- Kartuzy- Wejherowo w dniach Powitanie ekipy biegaczy przy Urzêdzie Miejskim nast¹pi o godzinie Organizatorzy zapraszaj¹ m³odzie szkoln¹ i sportowców z klubów sportowych z miasta i gminy Po³czyn-Zdrój do udzia³u w imprezie. Po³czyñscy biegacze na wybranym odcinku trasy mog¹ przy³¹czyæ siê do sztafety Biegu Harmonii Œwiata i wspólnie pobiec ulicami miasta. Chêtni do udzia³u we wspólnym bieganiu proszeni s¹ o kontakt ze Zdzis³awem Wiatrem z Urzêdu Miasta i Gminy tel Word Harmony Run niesie inspiracjê tym, którzy kontaktuj¹ siê z biegaczami, aby pracowaæ dla harmonii na œwiecie we w³asnych lokalnych spo³ecznoœciach. -Bieg World Harmony Run stara siê przekroczyæ bariery kulturalne i spo³eczne, pokonaæ ograniczenia, które rozdzielaj¹ narody. Przeszkody na drodze do œwiatowej harmonii nie s¹ wiêksze ni odwaga tych, którzy przyjmuj¹ to wyzwanie - powiedzia³ 9- krotny z³oty medalista olimpijski, Carl Lewis, który jest rzecznikiem biegu. Bieg Word Hormony Run jest kontynuacj¹ poprzednich 9 ogólnoœwiatowych sztafet, które od 1987 roku odbywa- ³y siê co dwa lata, równie regularnie na terenie Polski. Jedna edycja Biegu trwa od 4 do 8 miesiêcy w roku, w zale noœci od kontynentu. Do tej pory uczestniczy³o w nim ponad 5 milionów biegaczy i m³odzie y. Word Harmony Run wspó³pracuje ze spo³ecznoœciami aby szerzyæ idea³y harmonii pomiêdzy ludÿmi ró nych kultur, narodowoœci, wyznañ poprzez prezentacje i programy dla szkó³, klubów sportowych, a tak e spotkania z przedstawicielami w³adz lokalnych i najwy szego szczebla. Bieg jest wspierany przez wielu znanych sportowców m.in. Carla Lewisa (USA), Paula Tergata (Kenia), poprzedniego rekordzistê œwiata w maratonie i Tatianê Lebedev¹ (Rosja), z³ot¹ medalistkê w skoku w dal w 2004 r. w Atenach. Bardzo pozytywnie o biegu wyra ali siê min. Jan Pawe³ II, prezydent Nelson Mandela, Dalaj Lama, Matka Teresa, arcybiskup Desmond Tutu, wielu premierów i prezydentów, wœród nich prezydenci Lech Wa³êsa i Aleksander Kwaœniewski, a tak e znani sportowcy i ludzie kultury. Tegoroczna europejska edycja Word Harmony Run rozpoczê³a siê 27 marca w Rzymie przy Koloseum. Miêdzynarodowa sztafeta Redaktor naczelny: Tomasz Chmielewski. Nak³ad: Wydawca: Urz¹d Miasta i Gminy w Po³czynie Zdroju. Adres: Po³czyn Zdrój, ul. Plac Wolnoœci 3-4. Tel. (094) Sk³ad i ³amanie: 4 Press Marcin Oœci³owski. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ og³oszeñ. Zastrzegamy sobie prawo do skracania i redagowania tekstów. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy. HARMONIJNA SZTAFETA POBIEGNIE PRZEZ PO CZYN Turniej Szachowy w Redle W dniu r. w Zespole Szkó³ Publicznych w Redle odby³ siê Otwarty Szachowy Turniej Mistrzostw Powiatu Œwidwinskiego Szkó³ Podstawowych i Gimnazjalnych. W Turnieju wziê³o udzia³ 60 zawodników. M³odzi szachiœci przyjechali z Czaplinka, Drawska Pomorskiego, Broczyna, Œwidwina, S³awoborza oraz z Red³a. Uroczystego otwarcia Turnieju dokona³a p. Burmistrz Po- ³czyna Barbara Nowak oraz dyrektor ZSP w Redle p. Maciej Szwed goœciem honorowym by³ p. Kazimierz K³awsiuæ. Nagrody i medale ufundowali p. Starosta Powiatu Œwidwinskiego Roman Kozubek, p. Burmistrz Po³czyna -Zdroju Barbara Nowak, Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Kazimierz Szafrañski, radny gminy Po³czyn-Zdrój Janusz Orenczak, p. Andrzej Glawer - w³aœciciel sklepu rowerowego w Ko³obrzegu, p. Bernard Rykaczewski, p. Stanis³aw Sudenis. Zawodnicy grali w kategoriach: klasa 1-3 ch³opcy i dziewczêta, klasa 4-6 ch³opcy i dziewczêta, gimnazjum ch³opcy i dziewczêta. Opiekunem dru yny ze Œwidwina by³ Krzysztof Kojder, dru yny ze S³awoborza Stanis³aw Sudenis, dru yny z Red³a Buæko Wies³aw. Nad komputerowym kojarzeniem par pieczê sprawowa³ Hubert Szwed. Zawodnicy wywieÿli z Red³a mi³e wra enia i obiecali sobie spotkanie za rok w nastêpnej edycji Turnieju. Wiesiek biegaczy przekazuj¹c sobie znicz- symbol biegu, odwiedzi 49 krajów pokonuj¹c km. Bieg zakoñczy siê 6 paÿdziernika w Pradze. W Polsce sztafeta bêdzie goœciæ od 29 maja do 2 czerwca, na trasie Szczecin Koszalin S³upsk- Koœcierzyna Wejherowo- Gdañsk. W ci¹gu 5 dni biegacze pokonaj¹ dystans 503 km. Ka dy mo e wzi¹æ udzia³ w Œwiatowym Biegu Harmonii: sportowcy i niesportowcy, m³odzi i starsi. Ka dy mo e nieœæ znicz przez kilka kroków, kilka ulic czy kilka kilometrów albo dopingowaæ biegaczy przebiegaj¹cych przez ich miejscowoœæ. OG OSZENIA DROBNE S BEZP ATNE tel. (094) Sprzedam mieszkanie w Ludzicku o pow. 60 m kw. W bloku na II piêtrze tel. kom , Poszukujemy chêtnych do wspó³pracy przy dystrybucji i sprzeda y perfum i wód perfumowanych firmy FM Group Polska, tel i Sprzedam zamra arkê 100 litrów w dobrym stanie za 300 z³otych, tel Kredyt Gotówkowy BANK ZACHODNI WBK, do 100 tyœ. z³, Dowolny cel, d³ugi okres kredytowania, zadzwoñ i umów siê na spotkanie, tel Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z Ustaw¹ o Kredycie konsumenckim wynosi: dla kredytu gotówkowego w kwocie 5000 PLN, sp³acanego w 72 równych miesiêcznych ratach-21,36%. Sanatorium Marta organizuje kolonie letnie dla dzieci od 7-14 lat w Domu Wczasowym Per³a Jezior w Rucianym Nida. Kolonia odbêdzie siê w terminie docelowa grupa z Po³czyna bêdzie liczy³a 15 osób + 2 opiekunki. Wszelkich informacji udziela Marek P³oszaj - kierownik administracyjny Sanatorium Marta, tel ; kom

Protokół nr 14/2012 P R O T O K Ó Ł NR 14 / 12. Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Protokół nr 14/2012 P R O T O K Ó Ł NR 14 / 12. Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie. Protokół nr 14/2012 Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie. Wolsztyn, 11 maja 2012 r Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wolsztynie P R O T O K Ó Ł

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 56. Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami. Małgorzata Wiśnicka-Hińcza

Informacja. Nr 56. Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami. Małgorzata Wiśnicka-Hińcza KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami Lipiec 1992 Małgorzata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r.

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE STAN NA 31.12.2011r. PIETROWICE WIELKIE 2012 WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy!

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy! PRZEWODNIK PO BUDŻECIE GMINY ŚMIGIEL Przeczytaj i dowiedz się, jak Twój samorząd w 2010 roku gospodarował publicznymi pieniędzmi Remonty świetlic: w Przysiece Polskiej, Nietążkowie i Żegrówku Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI PODSTAWA PRAWNA 1. 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.kodeks

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/165/11 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 25 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XVIII/165/11 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 25 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XVIII/165/11 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół z terenu powiatu zgierskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r.

Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r. 1 Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 339-06-10 (052) 339-06-60 P/08/112 LBY- 41004-2/08 Pan Wacław Derlicki

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borek Wlkp. dnia 2014-02-20 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Informuję, że w bieżącym okresie sprawozdawczym podjąłem następujące zarządzenia:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/43/15 RADY MIASTA HAJNÓWKA. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/43/15 RADY MIASTA HAJNÓWKA. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/43/15 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej Na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Burmistrza Połczyna-Zdroju_ z dnia.4.w...^a ^tóv ^...4^i 5

Zarządzenie Nr Burmistrza Połczyna-Zdroju_ z dnia.4.w...^a ^tóv ^...4^i 5 Zarządzenie Nr Burmistrza Połczyna-Zdroju_ z dnia.4.w...^a ^tóv ^...4^i 5 w sprawie harmonogramu odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Polczyn-Zdrój na okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu Wielkim na rok szkolny 2014/2015 I.

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli został przez Pana Prezesa podpisany w dniu 12 lipca 2011 roku.

Protokół kontroli został przez Pana Prezesa podpisany w dniu 12 lipca 2011 roku. Szczecin, dnia 20 lipca 2011 r. Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie WK-0913-1026/33/D/2011 Szanowny Pan Jan Andrusieczko Prezes Ludowego Klubu Sportowego Mewa Resko Uprzejmie informuję Pana

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 4015 UCHWAŁA NR VII/75/15 RADY GMINY HERBY z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2006 rok.

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2006 rok. Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 0151/53/2005 Wójta Gminy Łaziska z dnia 10 listopada 2005 r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR XXVIII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 21 grudnia 2012 r.

Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR XXVIII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR XXVIII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak UCHWAŁA Nr Pł.445.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa projekcie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI na rok kalendarzowy... Formularz nr 1 przeznaczony dla innych niż Gmina Miasta Jaworzna osób prawnych lub osób fizycznych prowadzących na terenie Jaworzna podmioty, o których

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje: 16875 3406 UCHWA A Nr IX/49/07 RADY GMINY DAMAS AWEK w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damas³awek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia Projekt zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładów budŝetowych pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych od nr 1 do nr 15 i powołania sześciu zakładów budŝetowych

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.05.2016 godz. 05:18:33 Numer KRS: 0000371379

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.05.2016 godz. 05:18:33 Numer KRS: 0000371379 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.05.2016 godz. 05:18:33 Numer KRS: 0000371379 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 902

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/68/2011 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2011r. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi 1 Styczeń 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje?

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? PIASECZNO Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? Sk¹d gmina Piaseczno ma pieni¹dze i na co je wydaje? Dzia³alnoœæ gminy i jej finanse s¹ jawne. Ka dy mieszkaniec ma prawo wgl¹du w finanse

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdania partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r. Państwowa Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2015 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2015 r. OrS.4431.9.2015.AP P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY CHYBIE z dnia... 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r. P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE z dnia.. 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

P/08/175 LWR-41043-1/2008. Pan Robert Radoń Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu

P/08/175 LWR-41043-1/2008. Pan Robert Radoń Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 50-044 WROCŁAW tel. 343-11-36, 342-10-32 fax. 342-87-77 P/08/175 LWR-41043-1/2008 Wrocław, dnia 30 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r.

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. Projekt Druk Nr 33 UCHWAŁA NR V/ /07 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r.

Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r. Sprawozdanie z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r. Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXVII/648/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r., w sprawie utworzenia jednostki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2012 rok Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. Rekrutacja uczniów do Gimnazjum nr 35 w Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego odbywa się na podstawie:

I. Rekrutacja uczniów do Gimnazjum nr 35 w Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego odbywa się na podstawie: Zasady rekrutacji do Gimnazjum nr 35 w Zespole Szkół nr 12 w Bydgoszczy na rok szkolny 2016/2017 Oferta edukacyjna W roku szkolnym 2016/2017 oferujemy naukę w klasach ogólnodostępnych z innowacjami pedagogicznymi:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 Nabór do szkoły odbywać się będzie metodą elektroniczną według wspólnych zasad dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017 REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok.

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

LWA 4110-01-02/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4110-01-02/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4110-01-02/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę R/13/011 Przyznawanie, przekazywanie i rozliczanie przez

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO KOSZALIN / SKARBU PAŃSTWA * ZABUDOWANEJ BUDYNKAMI MIESZKALNYMI LUB GARAŻAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ N-07-02 PREZYDENT

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT)

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego

Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego Zmiany w systemie oświaty Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego Sulejówek 06.02.2014 r. Zmiany w systemie oświaty Zmiana w art. 3: Jeśli w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Stanisław Staszic 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami Załącznik nr 3 do Procedur Wniosek złoŝono w...pfron w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kościerzyna, 25 września 2015 Działanie: Inwestycje w środki trwałe/ scalanie gruntów Beneficjent: Starosta Koszty

Bardziej szczegółowo