Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 PO CZYN-ZDRÓJ JEDNAK Z CZNIKIEM Str.7 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 2 (26) r. BOISKO PRAWIE GOTOWE RADNI ZADOWOLENI Z PRACY BURMISTRZA Podczas kwietniowej sesji Rada Miejska g³osowa³a nad udzieleniem absolutorium dla burmistrz Barbary Nowak. Czternastu radnych by³o za, od g³osu wstrzyma³a siê radna Alina Wiœniewska. Str. 4-5 MARATOÑCZYK Z PO CZYNA Prawdopodobnie jeszcze w tym roku jeden z mieszkañców Po³czyna- Zdroju zostanie zdobywc¹ Korony Maratonów Polskich. Pan Marek Lembowicz, lat 53 w dniu 4 maja 2008 ukoñczy³ maraton w Krakowie. Str. 15 KOROWÓD POSTACI LITERACKICH Str. 13 Dobiega koñca budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Po³czynie-Zdroju. Ta inwestycja to efekt stworzenia projektu i pozyskania funduszy zewnêtrznych przez Urz¹d Miasta i Gminy. Str. 3 ZACHODNIOPOMORSKI FESTIWAL NAUKI W dniach kwietnia w Po³czynie - Zdroju, Czaplinku i Barwicach odby³ siê VIII Zachodniopomorski Festiwal Nauki. By³a to wspólna akcja Uczelni Wy szych Szczecina i jednostek samorz¹du terytorialnego, organizowana pod auspicjami Szczeciñskiego Towarzystwa Naukowego. W programie trzydniowego Festiwalu Nauki znalaz³o siê kilkanaœcie wyk³adów poœwiêconych niemal wy³¹cznie walorom i formom ochrony wzmiankowanych terenów. Wyk³adowcy to najwiêksze autorytety szczeciñskiego i koszaliñskiego œrodowiska akademickiego w dziedzinie nauk przyrodniczych. Pierwszego dnia Festiwalu w Centrum Kultury w Po³czynie-Zdroju odby³a siê inauguracja i cykl wyk³adów. Str. 10 CMYK

2 SAMORZ D NOWE CENY WODY I ŒCIEKÓW Rada Miejska w Po³czynie Zdroju podjê³a uchwa³ê w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie œcieków. Podobnie jak w latach ubieg³ych ustalona zosta³a dop³ata z bud etu gminy do odbiorców taryfowych usytuowanych na terenie wiejskim gminy w wysokoœci 2,30 z³ do m 3 wody a do odprowadzonych œcieków dla gospodarstw domowych na terenie miejskim i wiejskim w wysokoœci 0,81 z³ do 1 m 3. Po uwzglêdnieniu dop³at cena 1 m 3 wody i odprowadzanych œcieków do kanalizacji dla gospodarstw domowych (w budynkach komunalnych, spó³dzielczych, zak³adowych, prywatnych) przedstawia siê nastêpuj¹co: - za 1 m 3 wody - 2,83 z³ - za 1 m 3 œcieków - 2,87 z³ dla pozosta³ych odbiorców - za 1 m 3 wody - 2,83 z³ - za 1 m 3 œcieków - 3,68 z³ Do wy ej wymienionych stawek dolicz siê podatek VAT w wysokoœci 7%. Nowe taryfy maj¹ zastosowanie do dostaw wody i odbioru œcieków dokonanych w okresie od dnia 1 kwietnia 2008 roku do dnia 31 marca 2009 roku. (tao) NOWA STAWKA OP AT ZA PRZEDSZKOLE Podczas marcowej sesji Rada Miejska w Po³czynie Zdroju podjê³a uchwa³ê w sprawie ustalenia op³at za œwiadczenia w prowadzonych przez gminê Po³czyn- Zdrój przedszkolach publicznych. Fragment uchwa³y: 1 Ustala siê nastêpuj¹ce op³aty za œwiadczenia w prowadzonych przez gminê Po³czyn Zdrój przedszkolach publicznych: 1) op³ata sta³a w wysokoœci 130,00 z³ miesiêcznie, 2) op³ata sta³a za drugie i ka de nastêpne dziecko z tej samej rodziny w wysokoœci 90,00 z³ miesiêcznie, 3) op³ata za wy ywienie dziecka w wysokoœci: a) 4,00 z³ dziennie w Przedszkolu Samorz¹dowym Nr 1 i Nr 2 w Po³czynie- Zdroju, b) 3,50 z³ dziennie Przedszkolu Samorz¹dowym w Redle, 2. Op³ata sta³a naliczana jest niezale nie od frekwencji. 3. Op³ata na pokrycie kosztów wy ywienia odliczana jest po nastêpnym dniu od zg³oszenia nieobecnoœci dziecka w przedszkolu. 2 Op³aty uiszczane s¹ miesiêcznie z góry, w terminie do 10 dnia ka dego miesi¹ca. 3 Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Po³czyna Zdroju oraz dyrektorom przedszkoli samorz¹dowych prowadzonych przez gminê Po³czyn- Zdrój. 4. Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem 1 kwietnia 2008 r. 2 po³czyñskie WIADOMOŒCI WARTO BYÆ NAJLEPSZYM Kilkunastu uczniów naszej gminy, którzy w pierwszym semestrze osi¹gnêli ponadprzeciêtne wyniki w nauce otrzyma³o nagrody finansowe. To efekt uchwa³y w sprawie przyznawania stypendium dla wyró niaj¹cych siê uczniów, jak¹ pojê³a Rada Miejska. Uchwa³a szczegó³owo okreœla zasady na jakich przyznawane s¹ stypendia, dlatego warto przytoczyæ j¹ w ca³oœci Celem stypendium jest promowanie w œrodowisku uczniów, którzy uzyskuj¹ wysokie wyniki w nauce, oraz wykazuj¹ siê szczególn¹ aktywnoœci¹ artystyczn¹ i sportow¹. 2. Jest to stypendium za pracowitoœæ i umiejêtnoœæ, jak najlepszego wykorzystania swoich zdolnoœci i umiejêtnoœci. 3. Stypendium jest form¹ motywacji uczniów do osi¹gania jak najwy szych wyników w nauce i innych dziedzinach szkolnych. 4. Stypendium jest przeznaczone dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjalnych Stypendium przyznaje siê: a) uczniom najstarszych klas gimnazjalnych, oraz najstarszych klas szkó³ podstawowych. b) w szczególnych przypadkach mo na zg³aszaæ wybitnie uzdolnionych uczniów z m³odszych klas szkó³ podstawowych i gimnazjalnych( laureatów konkursów wojewódzkich i ogólnopolskich) 2. Stypendium za wyniki w nauce mo e byæ przyznawane uczniowi, który uzyska³ œredni¹ ocen równ¹5,0 lub wy sz¹, ora minimum bardzo dobr¹ ocenê z zachowania w pó³roczu poprzedzaj¹cym okres, za który przyznaje siê stypendium. 3. Stypendium artystyczne i sportowe mo e byæ przyznawane uczniowi, który uzyska³ wysokie wyniki w nauce równe 4,0 lub powy ej, minimum bardzo dobr¹ ocenê z zachowania oraz uzyska³ wysoki wyniki we wspó³zawodnictwie artystycznym lub sportowym na szczeblu powiatowym rejonowym lub wojewódzkim. 4. Uczeñ kandyduj¹cy do stypendium powinien ponadto spe³niæ co najmniej dwa z podanych warunków: a) jest finalist¹ konkursu przedmiotowego przynajmniej na szczeblu wojewódzkim: b) wykazuje szczególne zdolnoœci w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskuje z niej oceny celuj¹ce, a z pozosta³ych przedmiotów co najmniej dobre, c) mo e zaprezentowaæ co najmniej w³asny dorobek twórczy (literacki, artystyczny, naukowy, techniczny) d) uzyskuje nieprzeciêtne wyniki w rywalizacji sportowej e) swoimi osi¹gniêciami promuje miasto w regionie, województwie, kraju za granic¹ f) pracuje na rzecz œrodowiska np. wolontariat g) przestrzega wszystkie regulaminy i zasady obowi¹zuj¹ce w szkole. 3.1 Uczniów do stypendium zg³aszaj¹ dyrektorzy szkó³. 2. Dyrektorzy mog¹ zg³osiæ po jednym, najlepszym uczniu z danej szko³y, w danej dziedzinie( naukowa, artystyczna, sportowa) 3. Zg³aszanie uczniów przedstawia siê w formie pisemnej. 4. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawieraæ nastêpuj¹ce informacje: a) nazwê szko³y, b) imiê i nazwisko ucznia, c) klasê do której uczêszcza, d) uzasadnienie szkolnej komisji stypendialnej. 4. Zg³oszenia uczniów, dyrektorzy przysy³aj¹ do Rady Miejskiej w Po³czynie Zdroju na 3 dni przed zakoñczeniem I semestru i uroczystego zakoñczenia roku szkolnego. 5.1 Stypendium wrêczane jest w trakcie zakoñczenia I semestru i uroczystego zakoñczenia roku szkolnego. 2. W szczególnie uzasadnionych okolicznoœciach, stypendium mo e byæ wrêczone w innym uzgodnionym terminie. 6. Wysokoœæ funduszu stypendialnego ustala corocznie Rada Miejska stosown¹ uchwa³¹, stanowi¹c¹ podstawê do zabezpieczenia œrodków finansowych w bud ecie, przez Burmistrza 7. Uczeñ otrzymuje list gratulacyjny, oraz stypendium w obecnoœci uczniów danej szko³y, oraz jego rodziców. 8. Zastrzega siê podanie listy stypendystów w œrodkach masowego przekazu. 9. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Po³czyna- Zdroju. Lista wyró niaj¹cych siê uczniów, którzy otrzymali stypendia za pierwszy semestr roku szkolnego 2007/2008: 1. Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 1 w Po³czynie-Zdroju: Martyna azarz, Ma³gorzata Nieborak, Damian Aleksandrowicz. 2. Publiczna Szko³a Podstawowa w Toporzyku: Martyna Zawojska, Natalia Wyrtel, Aleksandra Oleszczuk. 3. Publiczna Szko³a Podstawowa w Bolkowie: Natalia Kacprowicz, Magdalena Olejnicka, El bieta Markowska. 4. Publiczna Szko³a Podstawowa w Redle: Filip Ma³ecki, Aleksandra Zdunek, Paulina Kie³kowska. 5. Publiczne Gimnazjum w Po³czynie-Zdroju: Agata Smoleñska, Agata Korbus, Magdalena Tokarska. 6. Publiczne Gimnazjum w Redle: Hubert Szwed, Katarzyna KaŸmierczak, Kamila Kaleciñska.

3 O TYM SIÊ MÓWI BOISKO PRAWIE GOTOWE Dobiega koñca budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Po³czynie-Zdroju. Ta inwestycja to efekt stworzenia projektu i pozyskania funduszy zewnêtrznych przez Urz¹d Miasta i Gminy. W ramach inwestycji przeprowadzone zosta³o: rozebranie istniej¹cej na- powstanie obiekt, w którego sk³ad wejd¹: niesie 22 x 44 m. W efekcie tych dzia³añ wierzchni asfaltowej wraz z czêœci¹ wy sz¹ boisko do pi³ki rêcznej, pe³nowymiarowe obecnego ukszta³towania terenu, wyrównanie poziomu terenu, wykonanie podbu- liwoœci¹ przezbrojenia na boisko do pi³ki boisko do koszykówki z dodatkow¹ mo - dowy z kruszywa naturalnego, wykonanie siatkowej i kortu tenisowego. p³yty betonowej ze zbrojeniem, obramowanie obrze em betonowym, u³o enie na- podstawie projektu Ogólnodostêpne Budowa boiska jest realizowana na wierzchni poliuretanowej, zakup i ustawienie urz¹dzeñ (bramki, kosze, s³upki do siatstawowej nr 1 w Po³czynie-Zdroju dofi- boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podki), ustawienie ogrodzenia oraz pi³kochwytów. Ca³kowity wymiar boiska wy- HALA SPORTOWA ROŒNIE W OCZACH Trwa realizacja jednej z najwiêkszych w ostatnich latach inwestycji w Po³czynie-Zdroju. Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Po³czynie-Zdroju idzie zgodnie z planem. Obiekt wkrótce zostanie przykryty dachem. Budynek hali sportowej zosta³ zaprojektowany jako budynek parterowy z antresol¹ dla 295 widzów oraz trybunami sk³adanymi na poziomie boisk dla ok. 70 widzów oraz osób niepe³nosprawnych. Wysokoœæ sali sportowej nad boiskami 7,0 m do 7,2 m, Boisko g³ówne sali - 24x44m z obrze ami dla boisk o wym. do pi³ki rêcznej 20x40m,koszykówki- 15x28m i siatkówki 9x18m oraz tenisa- 10,97x23,77m.Podzia³ areny 2 kotarami zwijanymi na 3 pola treningowe z boiskami poprzecznymi treningowymi. W obiekcie zaprojektowano 2 zespo³y sanitarne przy sali g³ównej, pokoje dla trenerów, nauczycieli wf z wêz³em sanitarnym, dwie sale pomocnicze - fitnes/ gimnastyka i si³ownia z zespo³ami sanitarnymi, zespó³ WC ogólnodostêpny dla zawodników. Ponadto zaprojektowano pomieszczenia magazynowe i techniczne. Budynek dostosowany bêdzie do korzystania przez osoby niepe³nosprawne. Pod³ogi w sali sportowej i fitness zostan¹ wykonane z litego drewna dêbowego lub bukowego na ruszcie drewnianym z systemem wentylacji mechanicznej. Ze wzglêdu na podwy ki cen w bran y budowlanej, inwestycja bêdzie kosztowaæ oko³o 9 milionów z³otych, czyli wiêcej ni pierwotnie planowano. Do budowy hali w Po³czynie-Zdroju do³o y siê Ministerstwo Sportu, które przyzna³o na ten cel 1,1 mln z³otych, jednak gmina na tym nie poprzestaje i w dalszym ci¹gu ubiega siê o dofinansowanie inwestycji z innych Ÿróde³. (tao) nansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. (tao) GMINA WYSZKOLI A STOLARZY Trwa realizacja projektu, dziêki któremu w piêciu wsiach pracuj¹ doradcy u³atwiaj¹cy wyjœcie z bezrobocia, a grupa bezrobotnych odby³a kurs stolarza budowlanego - cieœli. Podstawowym celem projektu pt. WyjdŸmy razem z bezrobocia upowszechnianie dobrych praktyk projektu Praca w posagu jest wyrównanie szans zatrudnienia i u³atwienie wejœcia na rynek pracy osobom z obszarów wiejskich, dotkniêtych lub zagro onych bezrobociem. W ramach projektu utworzonych zosta³o 5 Klubów Wsparcia Kole eñskiego w miejscowoœciach: Bronowo, Gaworkowo, Ostre Bardo, Red³o i Toporzyk. Przy Klubach tych dzia³aj¹ Koledzy- Doradcy, których zadaniem jest pomoc i wsparcie przy poszukiwaniu pracy poprzez dostarczenie aktualnych ofert pracy, ofert kursów i szkoleñ oraz pomoc przy pisaniu i redagowaniu wszelkich pism i dokumentów aplikacyjnych tj. CV, list motywacyjny itp. Klub Wsparcia Kole eñskiego to miejsce spotkañ osób bezrobotnych i ich rodzin. Mo na przyjœæ i porozmawiaæ, przejrzeæ aktualne oferty pracy oraz uzyskaæ informacje na temat rynku pracy i instytucji pomocowych. Jest to tak e œwietne miejsce na spotkania grupowe. Z KWK mo na korzystaæ do koñca maja. Ponadto w ramach projektu zrealizowany zosta³ kurs przygotowuj¹cy do zawodu stolarz budowlany cieœla. W szkoleniu wziê³o udzia³ 7 bezrobotnych osób z terenu gminy Po³czyn-Zdrój a zajêcia praktyczne odbywa³y siê Rzep- czynie. Program szkolenia obejmowa³: rysunek techniczny, maszyny i narzêdzia do prac stolarskich, rozró nianie gatunków drewna i ich zastosowanie, wady drewna oraz sposoby ich impregnacji, produkcja warsztatowa stolarki, monta wyrobów stolarskich, roboty ciesielskie na placach budowy i w budynkach, rusztowania i deskowanie. Jak widaæ na zdjêciu nauka przynios³a konkretne rezultaty a wyroby stworzone samodzielnie przez kursantów to ³awki, ³awo-sto³y i altana zamontowana przy remizie stra ackiej w Popielewie. Szkolenie zakoñczy³o siê warsztatami aktywizacji zawodowej oraz egzaminem kwalifikuj¹cym. Projekt zosta³ zrealizowany przy udziale œrodków Europejskiego Funduszu Spo- ³ecznego w ramach inicjatywy wspólnotowej EQUAL. (tao) po³czyñskie WIADOMOŒCI 3

4 SAMORZ D Po wszystkich zmianach bud etu, wyniós³ on w planie ostatecznie w 2007 roku po stronie dochodów z³; po stronie wydatków z³. Wykonanie natomiast wynios³o: dochody z³ tj. 91,93 %; wydatki z³ tj. 93,36 %. Ca³a nadwy ka dochodów nad zrealizowanymi finansowo wydatkami zosta³a przeznaczona na sp³atê rat kredytu po yczek zaci¹gniêtych przez gminê w poprzednich latach. Zanim dosz³o do g³osowania sprawozdanie z wykonania bud etu za 2007 rok omówi³a Barbara Nowak. W swoim wyst¹pieniu burmistrz przypomnia³a najwa niejsze wydatki minionego roku, a najwiêksz¹ uwagê poœwiêci³a nastêpuj¹cym inwestycjom: g Projekt Zintegrowana gospodarka wodno-œciekowa w Dorzeczu Parsêty dofinansowany z Funduszu Spójnoœæ Spo³eczno-Gospodarcza wszed³ w fazê realizacji a widocznym efektem tych dzia³añ by³a budowa kolektorów œciekowych na odcinku Dziwogóra Red³o oraz w Po³czynie-Zdroju w przebiegu ulic: Konopnickiej, Zdrojowej, Batalionów Ch³opskich, Warszawskiej, Powstañców Warszawskich, BOWiD, Gdañskiej, Ko³obrzeskiej. g Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy Gimnazjum Publicznym. Koszt inwestycji wyniesie oko³o z³, uzyskane zosta³o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokoœci z³. g Opracowanie dokumentacji niezbêdnej do z³o enia wniosku o fundusze na kolejny etap rewitalizacji œródmieœcia obejmuj¹cy remonty kamienic oraz nawierzchni ulic i chodników. g Dwie drogi œródpolne Sucha Szeligowo i w Zaj¹czkówku o ³¹cznej d³ugoœci 2,3 km zosta³y wyremontowane i pokryte nawierzchni¹ bitumiczn¹ wartoœæ tego zadania to 918 tys. z³. Ponadto w Suchej i Buœlarkach zainstalowane zosta- ³y dwie nowe wiaty przystankowe. g Wymiana nawierzchni chodników w Toporzyku, Ogartowie i na ulicach: Staszica, Koœciuszki, M³yñskiej, 15 Grudnia. g Opracowanie dokumentacji technicznej na remont nawierzchni ulic: Targowej, 5 Marca, Parkowej, Zdrojowej. O œrodki na realizacjê tego zadania gmina bêdzie aplikowaæ do programów Unii Europejskiej. g Kontynuacja rozbudowy sieci punktów œwietlnych na terenie miasta i gminy. Nowe oœwietlenie wykonane zosta³o na ul. W¹skiej, na osiedlu w Redle i w wielu pojedynczych punktach na tere- 4 po³czyñskie WIADOMOŒCI RADNI ZADOWOLENI Podczas kwietniowej sesji Rada Miejska g³osowa³a nad udzieleniem absolutorium dla burmistrz Barbary Nowak. Czternastu radnych by³o za, od g³osu wstrzyma³a siê radna Alina Wiœniewska. nie gminy. W sumie w ci¹gu ostatnich dwóch lat na terenie gminy przyby³o lub zosta³o zmodernizowanych 1209 punktów œwietlnych. g Przeprowadzony zosta³ remont œwietlic wiejskich w miejscowoœciach: Buœlary, Gawroniec, Toporzyk, Popielewo, Red³o, Ko³acz, Gawroniec, Szeligowo, Zaj¹czkówko. Na przeprowadzenie tej inwestycji uzyskane zosta³o dofinansowanie z programu INTERREG. Ca³kowity kosz wyniós³ 366 tys. z³. g Gmina uzyska³a dotacjê z Krajowego Funduszu Mieszkalnictwa w wysokoœci 350 tys. z³ na budowê lokali socjalnych przy ul. Polnej. Na istniej¹cym budynku dobudowana zostanie kondygnacja, w której powstanie 14 lokali socjalnych. Realizacja tego zadania rozpocznie siê w najbli szych miesi¹cach. g Gmina odnios³a sukces w konkursie Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej i w ramach Programu Prac Spo³ecznie U ytecznych otrzyma dotacjê w wysokoœci 100 tys. z³. na dostosowanie 4 mieszkañ komunalnych do potrzeb osób niepe³nosprawnych. Bêd¹ to mieszkania na ul. Polnej budowa ju siê rozpoczê³a. g W zwi¹zku z trudn¹ sytuacj¹ na rynku mieszkaniowym podjêta zosta³a decyzja o budowie wielorodzinnego bloku mieszkalnego przy ul. Stra ackiej (w pobli u osiedla Piast ). Opracowana zosta³a dokumentacja techniczna i realizacja tego zadania rozpocznie siê jeszcze w tym roku. g Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Publicznej Szko³y Podstawowej nr 1. Na realizacjê tego zadania uzyskane zosta³o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. g Przeprowadzony zosta³ szereg prac remontowych w szko³ach i przedszkolach, np. wymiana okien w Redle, drugi etap wymiany instalacji elektrycznej w PSP nr 1, instalacja windy dla niepe³nosprawnych z zadaszeniem schodów w Przedszkolu Samorz¹dowym nr 1 g Opracowana zosta³a dokumentacja na doprowadzenie gazu do Red³a. Ponadto burmistrz podkreœli³a fakt zmniejszaj¹cego siê zad³u enia gminy, przyzna³a równie e do niepowodzeñ zaliczyæ nale y fakt, i mimo wysi³ków jak dot¹d nie uda³o siê znaleÿæ inwestora/ nabywcy terenów za Gryfem, które docelowo maj¹ stanowiæ miejsce rozwoju kolejnych podmiotów uzdrowiskowych i turystycznych sanatoriów, hoteli, pensjonatów itp. Do tych kwestii odnios³a siê w swoim wniosku równie Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej (fragment): Komisja Rewizyjna ma œwiadomoœæ, i na wykonanie dochodów bud etowych za 2007 roku w % zawa y³y niewykonane dochody ze sprzeda y mienia. Sprawa sprzeda y mienia by³a wielokrotnie stawiana przez burmistrza na komisjach Rady Miejskiej. Kwesti¹ sporn¹ by³a cena du ej nieruchomoœci gruntowej przeznaczonej do zbycia przez gminê, w efekcie czego nabywca wycofa³ siê z

5 SAMORZ D Z PRACY BURMISTRZA transakcji, dzia³ka nie zosta³a sprzedana i zaplanowane dochody niezrealizowane. Zaskutkowa³o to konicznoœci¹ zaci¹gniêcia przez gminê kredytu w wysokoœci 1,5 mln z³otych na wydatki bie ¹ce. Wszystkie pozosta³e dochody w³asne zaplanowane do bud etu zosta³y wykonane ponad plan. ( ) Szczególnie na uwagê zas³uguj¹ dochody z podatków i op³at. Komisja Rewizyjna zauwa y³a równie, e zmniejszy³y siê na przestrzeni roku zaleg³oœci podatkowe. Burmistrz na komisjach Rady Miejskiej w ci¹gu 2007 roku informowa³a radnych o swoich dzia- ³aniach zmierzaj¹cych do zmniejszenia, czy wrêcz likwidacji zaleg³oœci podatkowych. W tej sprawie równie Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia dzia³ania burmistrza. W stosunku do roku 2006, zaleg³oœci zmniejszy³y siê w ci¹gu 2007 roku o ,- z³otych w wiêkszoœci w podatku od nieruchomoœci i rolnym. W roku 2007 gmina sp³aci³a do banków kwotê ,- z³otych z tytu³u zaci¹gniêtych po yczek i kredytów. W tej kwocie ,- z³ stanowi³y œrodki Unii Europejskiej po yczek prefinansuj¹cych zadania inwestycyjne. Komisja Rewizyjna zauwa y³a, e to znaczne obci¹ enia bud etu, równie by³o przez Burmistrza realizowane bez adnych zak³óceñ. Obecnie na koniec roku zad³u enie gminy wynosi³o kwotê ,- z³otych ( ), stanowi to 38,42 % zrealizowanych w 2007 roku dochodów. Z wykonania bud etu za rok 2007 Komisja Rewizyjna jest zadowolona i bardzo pozytywnie ocenia dzia³ania burmistrza w tym wzglêdzie, w zwi¹zku z tym postanowi³a jednomyœlnie (4 g³osy za, g³osów przeciw i wstrzymujê siê od g³osu nie by³o): 1) pozytywnie zaopiniowaæ dzia³ania Burmistrza za okres sprawozdawczy, 2) z³o yæ wniosek o udzielnie absolutorium dla burmistrza Po³czyna-Zdroju za ca³okszta³t dzia³alnoœci w 2007 roku. Trwaj¹ prace w ramach projektu Zintegrowana Gospodarka Wodno-Œciekowa w Dorzeczu Parsêty. Zakoñczy³y siê roboty ziemne w Po³czynie-Zdroju, w budowie jest jeszcze odcinek kanalizacji z Dziwogóry do Red³a. MILIONY W KANALIZACJI Projekt Zintegrowana Gospodarka Wodno-Œciekowa w Dorzeczu Parsêty realizuje Zwi¹zek Miast i Gmin Dorzecza Parsêty i jest to najwiêkszy projekt grupowy w kraju. Bior¹ w nim udzia³ 22 gminy w tym 3 miejskie (Ko- ³obrzeg, Bia³ogard i Szczecinek, 6 miejsko-wiejskich (Po³czyn -Zdrój, Karlino, Barwice, Borne Sulinowo, Bia³y Bór, Bobolice) oraz 13 wiejskich (Bia³ogard, Biesiekierz, Dygowo, Grzmi¹ca, Goœcino, Ko³obrzeg, R¹bino, Rymañ, Siemyœl, S³awoborze, Szczecinek, Tychowo, Ustronie Morskie). To potê ne przedsiêwziêcie polega na wykonaniu oko³o 1235 km kanalizacji sanitarnej z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ (oczyszczalnie œcieków, przepompownie œcieków itp.) oraz ok. 885 km sieci wodoci¹gowej z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ (ujêcia wody, stacje uzdatniania itp.). Zmodernizowanych zostanie 15 oczyszczalni œcieków i wybudowane 2 nowe. Zostan¹ wykonane prace remontowe lub modernizacyjne dla ok. 100 stacji uzdatniania wody. ¹czna wartoœæ ca³ego projektu wynosi z³, z czego koszt prac wykonanych na terenie RWiK Bia³ogard wyniesie z³. Europejski Fundusz Spójnoœci pokryje 85% kosztów inwestycji, resztê musi stanowiæ wk³ad w³asny. W samej gminie Po³czyn -Zdrój wykonanych zostanie 97,5 km sieci kanalizacyjnej, wodoci¹gowej i modernizacja oczyszczalni. Zakoñczy³a siê rozbudowa kanalizacji w Po³czynie na ulicach Konopnickiej, Ko³obrzeskiej, Gdañskiej, Batalionów Ch³opskich, Powstañców Warszawskich, BOWiD oraz likwidacja przewa³u burzowego i budowa nowego odprowadzenia z osadnikiem i separatorem na ulicy Zdrojowej. By³o to zadanie uzupe³niaj¹ce realizowane ze œrodków gminy koszt euro. Trwaj¹ natomiast prace przy budowie sieci Dziwogóra-Wardyñ Dolny-Wardyñ Górny -Red³o, êgi, o³êdno) koszt euro. Ponadto w latach wykonana zostanie: Sieæ kanalizacyjna w miejscowoœciach Bolkowo, Ostre Bardo, Buœlary, Ogartowo, Ko³acz, ê ek oraz Biernów i Stare Ludzicko w gm. R¹bino z odprowadzeniem kolektorowym do po³czyñskiej oczyszczalni œcieków oraz modernizacja kolektora Rzemieœlnicza- M³yñska. Na temat wykonania bud etu, jak równie o wniosku Komisji Rewizyjnej pozytywnie wypowiedzia³a siê Regionalna Izba Obrachunkowa: Sprawozdanie sporz¹dzono w pe³nej klasyfikacji bud etowej. Klasyfikacja bud etowa jest prawid³owa. Strona formalna sprawozdania nie budzi zastrze eñ. (..) Przekroczenia kwot planowanych wydatków nie stwierdzono. ( ) Wykonanie planów finansowych jednostek organizacyjnych nie budzi zastrze- eñ. Sk³ad Orzekaj¹cy nie stwierdzi³ naruszenia procesów przepisów dotycz¹cych planowania i realizacji zadañ bud etowych. Bud et wykonano w granicach planu uchwalonego uchwa³¹ Rady Miejskiej i zmianami dokonanymi w ci¹gu roku. Sk³ad Orzekaj¹cy wykonanie bud etu Miasta i Gminy ocenia pozytywnie i nie stwierdza siê odchyleñ od planu, które stanowi³yby naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Sieæ wodoci¹gowa dla aglomeracji Po- ³czyn-Zdrój. Modernizacja oczyszczalni w Po³czynie-Zdroju - wêze³ osadu. Kanalizacja w Tychówku z odprowadzeniem do oczyszczalni w Tychowie Kolejne zadanie zaplanowane na lata , ale ju poza projektem dofinansowanym z Funduszu Spójnoœci bêdzie budowa sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni œcieków w Gawroñcu. Powstanie tam 2,5 km kanalizacji grawitacyjnej i 0,4 km kanalizacji t³ocznej, 2 przepompownie i oczyszczalnia. Obecnie opracowywana jest dokumentacja, a koszt wg szacunków projektantów wyniesie od 2 do 2,5 mln z³. (tao) po³czyñskie WIADOMOŒCI 5

6 WYDARZENIA Pierwotny koœció³ w stylu gotyckim zbudowano z ceg³y w roku 1343 w stylu gotyckim. Obecny neogotycki kszta³t nadano mu w latach Ze starych elementów zachowa³y siê rzeÿby czterech ewangelistów z XVIII w., gotyckie okno z ceg³y profilowanej w prezbiterium oraz br¹zowa p³yta nagrobna biskupa kamieñskiego Erazma Manteuffla z 1544 r. Nawa z trójbocznym prezbiterium zdobiona JUBILEUSZ NIEZWYK EGO MA EÑSTWA Piêkny jubileusz obchodzili niedawno Pañstwo Halina i Zbigniew Nowakowie z Po³czyna-Zdroju. W kwietniu ma³ eñstwo otrzyma³o z r¹k burmistrz Barbary Nowak pami¹tkowy akt z okazji 65 rocznicy po ycia ma³ eñskiego. Pañstwo Halina i Zbigniew Nowakowie to osoby dobrze znane zw³aszcza starszemu pokoleniu mieszkañców naszego miasta. W opinii wielu Po³czynian zas³uguj¹ na szczególny szacunek i mog¹ stanowiæ wzór do naœladowania. Pobrali siê potajemnie w czasie w II wojny œwiatowej, oboje byli o³nierzami Armii Krajowej i brali udzia³ w Powstaniu Warszawskim. W trakcie okupacji Pan Zbigniew ukoñczy³ tajny uniwersytet w Warszawie, a po wojnie kontynuowa³ studia medyczne w Lublinie. Za zas³ugi wojskowe otrzyma³ ca³y szereg odznaczeñ w tym Krzy Armii Krajowej nadany przez rz¹d emigracyjny w Londynie. W Po³czynie-Zdroju Pañstwo Nowakowie osiedli na sta³e w 1968 roku. Przez wiele lat Pan Zbigniew by³ ordynatorem oddzia³u chirurgicznego oraz dyrektorem po³czyñskiego szpitala i to w³aœnie jako lekarza, wysokiej klasy specjalistê i wspania³ego cz³owieka zapamiêtali go Po³czynianie. (tao) 6 po³czyñskie WIADOMOŒCI ŒWI TYNIA W NOWYM ŒWIETLE Zabytkowy Koœció³ NMP w Po³czynie-Zdroju to jedna z naj³adniejszych budowli w uzdrowiskowym mieœcie. Od kilku tygodni oprócz podziwiania w ci¹gu dnia mo na ogl¹daæ j¹ równie po zapadniêciu zmierzchu a wszystko za spraw¹ nowego oœwietlenia. jest przez sygnaturki. Dzwonnicê wieñczy he³m. Wewn¹trz œwi¹tyni zachowa³y siê empory. Jest to œwiadectwo, ze dawniej koœció³ nale a³ do protestantów. Sklepienie koœcio³a zdobi¹ wspó³czesne freski przedstawiaj¹ce S¹d Ostateczny. Na uwagê zas³uguje tak e XVI-wieczne epitafium poœwiêcone biskupowi Erazmowi von Manteuffelowi z Po³czyna. Ten wróg reformacji, od 1521 r. by³ biskupem kamieñskim. Zmar³ w 1544 r. i pochowany zosta³ w krypcie rodzinnej po³czyñskiego koœcio³a parafialnego. Obiekt sakralny jest jedn¹ z naj³adniejszych budowli w Po³czynie i jest chêtnie zwiedzany przez kuracjuszy i turystów. Obecnie atrakcyjnoœæ koœcio³a dodatkowo wzros³a, poniewa na zewn¹trz zainstalowane zosta³o specjalistyczne oœwietlenie, które w urokliwy sposób eksponuje najwa niejsze detale architektoniczne i piêkn¹ sylwetkê wie y koœcio³a. Inwestycja by³a mo liwa dziêki dotacji Zachodniopomorskiego Urzêdu Marsza³kowskiego, spory wk³ad w realizacjê przedsiêwziêcia mia³ równie Urz¹d Miasta i Gminy w Po³czynie-Zdroju. (tao) PAMIÊCI IRENY SENDLEROWEJ Kancelaria prezydenta Lecha Kaczyñskiego zwróci³a siê z proœb¹ do wszystkich szkó³ w Polsce o uczczenie pamiêci Ireny Sendlerowej minut¹ ciszy w czwartek 15 maja w po³udnie. Dyrekcja, nauczyciele i m³odzie Zespo- ³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Po³czynie - Zdroju, zdecydowali siê upamiêtniæ ten wybitny autorytet moralny, wykorzystuj¹c w tym celu po³o ony tu za miastem stary ydowski cmentarz. Uczniowie zebrali pieni¹dze na wi¹zankê kwiatów i znicz, by w tym szczególnym miejscu zwi¹zanym z holokaustem uczciæ postaæ Sprawiedliwej Wœród Narodów Œwiata, która uratowa³a 2,5 tysi¹ca ydowskich dzieci. Dyrektor Bogus³aw Ogorza³ek opowiedzia³ o dokonaniach i yciu Ireny Sendler oraz o historii po³czyñskich ydów, którzy w³aœnie z torów biegn¹cych tu ko³o cmentarza zostali za³adowani w czasie II wojny œwiatowej do wagonów i wywiezieni prawdopodobnie do Oœwiêcimia. Szczególn¹ uwagê poœwiêci³ rodzinie pomorskiego rodu Levych, w kontekœcie wydanej przez PIW w 2007 r. ksi¹ ki Romana Fristera Mi³oœæ niemo liwa bêd¹cej sag¹ tego rodu. Po³czyn- Zdrój w tej ksi¹ ce znajduje poczesne miejsce, a zapewne groby Levych znajduj¹ siê równie na odwiedzonym cmentarzu. Oprócz tego wspomnia³ o historii ydów i powstania pañstwa Izrael w 1948 roku, które w przeddzieñ œwiêtowa³o 60 rocznicê swojego utworzenia. Wi¹zanka kwiatów i znicz zosta³y z³o one przez uczniów na jednym z ocala³ych grobów. Nad grobem zosta³a odmówiona modlitwa za zmar³¹ i spoczywaj¹cych tam dawnych ydowskich mieszkañcach Po³czyna. Opuszczony przez lata cmentarz naszych Starszych Braci w wierze, jak zwyk³ mawiaæ Jan Pawe³ II, sta³ siê dla wielu z uczniów pierwszym spotkaniem z histori¹ dwóch narodów, polskiego i ydowskiego, którego tak wa nym symbolem by³a Irena Sendlerowa. Bogus³aw Ogorza³ek

7 PO CZYN-ZDRÓJ JEDNAK Z CZNIKIEM Do Urzêdu Miasta i Gminy w Po³czynie- Zdroju coraz czêœciej docieraj¹ zapytania o poprawnoœæ pisowni nazwy naszego miasta: z ³¹cznikiem czy bez? Zdarzaj¹ siê te zarzuty stosowania niepoprawnej pisowni przez po³czyñskich urzêdników. W zwi¹zku z tym poni ej publikujemy zasady u ycia ³¹cznika w wielocz³onowych nazwach miejscowych opracowane przez prof. Aleksandrê Cieœlikow¹ zamieszczone na stronie internetowej Rady Jêzyka Polskiego. Z ³¹cznikiem piszemy nazwy miejscowoœci, jeœli s¹ z³o one z dwóch lub wiêcej cz³onów, które wspólnie identyfikuj¹ jednostkê administracyjn¹ lub/i geograficzn¹, a wiêc miejscowoœæ lub jej czêœæ, np. dzielnicê: Bielsko-Bia³a, Busko-Zdrój, Ceków-Kolonia, Kalwaria-Lanckorona, Krynica- Zdrój, Rutka-Tartak, Warszawa-Okêcie, Warszawa-Œródmieœcie; Bielsko-Bia³a-Lipnik, Warszawa-Praga-Pó³noc. Nie piszemy z ³¹cznikiem nazw miejscowych, w których jeden z cz³onów nazwy miejscowej (przymiotnik) pozostaje w zwi¹zku zgody z g³ównym cz³onem nazwy (rzeczownikiem), np.: D¹brówka Nowa, Nowy S¹cz, Przewóz Stary, êgonice Ma³e, a tak e wtedy, kiedy pierwszym cz³onem nazwy s¹ wyrazy: Kolonia, Osada, Osiedle, np.: Kolonia Ostrów (jak Kolonia Ostrowska), Kolonia Wronów (jak Kolonia Wronowska), Osiedle Wilga, Osada Konin, Osada Leœna. UZASADNIENIE 1. Nazwy w³asne ró ni¹ siê od nazw pospolitych, trudno wiêc stosowaæ takie same kryteria ortograficzne i s³owotwórcze wobec jednej i drugiej grupy. Nazwy w³asne przede wszystkim identyfikuj¹ ludzi, miejsca, zespo³y, instytucje itp. 2. Nazwy zestawione miejscowoœci wynik³y z ró nych procesów pozajêzykowych: ³¹czenie miejscowoœci, dzielenie, zmiana charakteru jednostki osadniczej. W obowi¹zuj¹cym w obiegu publicznym u yciu nazw (pisowni i odmianie) por. Wykaz urzêdowych nazw miejscowoœci w Polsce Warszawa (kodyfikacja prawna) przyjêto pisowniê z ³¹cznikiem wed³ug regu³y ze S³ownika ortograficznego M. Szymczaka. Cytujê za wyd. pi¹tym z 1981, s.106: nazwy miejscowe z³o one z dwóch lub wiêcej rzeczowników oznaczaj¹ce jednostkê administracyjn¹ lub geograficzn¹ piszemy z ³¹cznikiem: Skar ysko-kamienna, Bielsko-Bia³a, Jaworzno- Szczakowa... Busko-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Kalwaria-Lanckorona. Ten przepis w stosunku do nazw miejscowych by³ stosowany od 1975 roku. W 6. wydaniu S³ownika ortograficznego S. Jod³owskiego i W. Taszyckiego (Wroc³aw 1967) czytamy: Ponadto zastosowanie ma ³¹cznik w nastêpuj¹cych zestawieniach 3) w nazwach miejscowych, które siê sk³adaj¹ z dwóch cz³onów rzeczownikowych, np. Kraków-Bonarka, Warszawa-Okêcie, Busko-Zdrój, Przemyœl-Zasanie, Skar ysko-kamienna. 3. W pracach Komisji Ustalania Nazw Miejscowoœci i Obiektów Fizjograficznych ta regu³a u ycia ³¹cznika przyczynia siê do wzglêdnie jednolitego traktowania nazw o ró nej genezie: a. Zestawienia (z³o enia) wynikaj¹ z po³¹czenia nazw dwóch miejscowoœci, w których drugi cz³on nazwy mo e byæ pochodzenia przymiotnikowego, np. Bielsko-Bia³a, Skar ysko-kamienna lub rzeczownikowego: Czechowice-Dziedzice, Kalwaria-Lanckorona, Warszawa-Okêcie. b. W zestawionych nazwach miejscowoœci z Mazowsza i Podlasia drugi cz³on nazw by³ dodawany w procesie dzielenia miejscowoœci: Borkowo-Adamy, Borkowo-Boksy, Borkowo-Falenta. W u yciu lokalnym miejscowoœæ jest identyfikowana g³ównie przez drugi cz³on nazwy. c. W zestawieniach identyfikuj¹cych miejscowoœæ czêsto drugi cz³on rzeczownikowy ma pochodzenie odapelatywne: Kolonia, Osada, Osiedle, Parcele, Tartak, Wieœ, Zdrój itp. W nazwie w³asnej drugi cz³on (pisany du ¹ liter¹) nie stanowi wyrazu pospolitego, np. jednostki osadniczej (Kolonia nie jest ju koloni¹, Osada osad¹), ale wspólnie z pierwszym oznacza miejscowoœæ, czêsto odró niaj¹c j¹ od innych: Sochaczew i Sochaczew-Wieœ, Zalesice-Kolonia, Rokotów-Kolonia, Rutka-Tartak. Nadrzêdn¹ funkcj¹ nazw: Busko-Zdrój, Krynica-Zdrój, Wysowa- Zdrój jest identyfikacja miejscowoœci, a nie informacja o jej charakterze. 4. Nowy s³ownik ortograficzny PWN (PWN, Warszawa 1998) pod red. E. Polañskiego zamieszcza regu³ê (s. LXVI, 48), powtórzon¹ w nastêpnych wydaniach tego s³ownika (równie w wydaniu z 2003 roku): Je eli nazwa miejscowa sk³ada siê z dwu cz³onów rzeczownikowych, które oznaczaj¹ (genetycznie) dwie wzglêdem siebie administracyjnie równorzêdne miejscowoœci, stosuje siê ³¹cznik, np. Brzesko- Okocim, Jaworzno-Szczakowa, Kalwaria- Lanckorona, Kobyle-Gródek, Konstancin-Jeziorna, Skar ysko-kamienna. Pod tym przepisem zamieszczona jest uwaga autorów s³ownika: To zalecenie jest nowoœci¹ wobec przepisów zawartych w «S³owniku ortograficznym» M. Szymczaka. Prof. Z. Saloni zwróci³ uwagê, e przytoczone wy ej zalecenie pisowni z ³¹cznikiem nazw miejscowoœci nie jest nowoœci¹ w stosunku do S³ownika ortograficznego M. Szymczaka. Nowoœci¹ w stosunku do S³ownika M. Szymczaka jest pisownia typu Kraków P³aszów i Busko Zdrój. 5. O nazwach typu Kraków P³aszów, Katowice Bogucice, Wroc³aw Nowy Dwór i Busko Zdrój autorzy Nowego s³ownika ortograficznego PWN pisz¹, e stosunek cz³onów jest znaczeniowo nierównorzêdny. Trudno od u ytkownika nazw wymagaæ wiedzy o genetycznej, administracyjnej, znaczeniowej (okreœlenia te mog¹ odnosiæ siê albo do miejscowoœci, albo do nazwy) równorzêdnoœci czy nierównorzêdnoœci nazw(?) czy miejscowoœci(?). Mog¹ siê po³¹czyæ 2 wsie, z których druga nazywa siê Zdrój lub Zdroje (9 wsi o tej nazwie w Polsce). Bêd¹ administracyjnie równorzêdne. Bagienice-Folwark nie s¹ folwarkiem, a miejscowoœæ Zalesice-Kolonia nie jest koloni¹, tylko wsi¹. Podstawow¹ funkcj¹ nazw w³asnych jest identyfikacja i dyferencjacja obiektów, nie zaœ informacja semantyczna. Wiadomo, e przy przejœciu do kategorii nazw w³asnych apelatywa zmieniaj¹ funkcjê, a wiêc i trac¹ pierwotne znaczenie. 6. Pisownia z ³¹cznikiem wystêpowa³a ju wczeœniej, przed reform¹ ortografii. W Skorowidzu miejscowoœci Rzeczypospolitej Polskiej opracowanym na podstawie pierwszego powszechnego spisu ludnoœci z dnia 30 IX 1921 widnieje Krynica-Zdrój z ³¹cznikiem, Rokitnica- K¹ty, kolonia wsi Rokitnica. ród³o: ROZMAITOŒCI K¹cik historyczny (2) Zapomniane jubileusze? Rok 2008 obfituje w historii naszego miasta w wiele jubileuszy zwi¹zanych nie tylko z yciem kulturalnym Po³czyna-Zdroju, ale równie miêdzy innymi z odkryciem wód mineralnych czy wybudowaniem dzisiejszego sanatorium Borkowo. W³aœnie w tym roku mija dok³adnie 320 lat, kiedy to pastor Joachim Titel odkry³ w Po- ³czynie pokaÿne pok³ady wód leczniczych. Jest to wydarzenie bardzo wa ne, gdy ka dy z nas nie raz smakowa³ Po³czynianki czy Per³y Po³czyñskiej. Zreszt¹ wody tu produkowane by³y wrêcz ikon¹ Po³czyna. Sto lat ma sanatorium Borkowo. Zosta³o ono wybudowane w 1908.r. Choæ nie zawsze pe³ni³o ono funkcjê oœrodka leczniczego, w tym roku obchodzi okr¹g³y jubileusz jako sanatorium. LuisenBad dzisiejsze Borkowo Natomiast w powojennych latach godne uwagi jest nadanie w 1948 r. po³czyñskiej Szkole Podstawowej imienia Adama Mickiewicza jako patrona tej szko³y. To wówczas tak e minê³o 150 lat od urodzin naszego romantycznego wieszcza i poety. Tak e w tym roku uruchomiono sanatorium Gryf zajmowane wczeœniej przez Rosjan. W latach szeœædziesi¹tych, dok³adnie w 1968 r. powsta³ Miejski Dom Kultury, czyli dzisiejsze Centrum Kultury. W tym samym roku zosta³ tak e oddany do u ytku nowy dworzec PKS i kino Goplana maj¹ce 371 miejsc. W 1978 zosta³ uruchomiony telewizyjny Oœrodek w Toporzyku, dziêki czemu mieszkañcy Po³czyna mogli ogl¹daæ dwójkê. To tak e 10 lat temu (w 1998 roku) ukaza³a siê ksi¹ ki Po³czyn-Zdrój. Studia z dziejów miasta pierwsza dok³adna monografia. Ksi¹ ka ta jest prawdziwym kompendium na temat historii naszego miasta. Publikacja ta jest ciekawie napisana i oparta na doœæ du ej bazie Ÿród³owej. Miejmy nadziejê, e wkrótce uka- e siê jej uaktualnione wydanie. Oczywiœcie to nie wszystkie wydarzenia czy jubileusze. Jest to tylko krótka namiastka historii, która w nastêpnych numerach Wiadomoœci po³czyñskich zostanie rozwiniêta. Andrzej Marcin Pierz po³czyñskie WIADOMOŒCI 7

8 HISTORIA Spó³dzielnia Mieszkaniowa Zdrój w Po³czynie-Zdroju zosta³a zarejestrowana w S¹dzie Powiatowym w Koszalinie w dniu 13 kwietnia 1965 roku. Zorganizowanie Spó³dzielni mieszkaniowej miasto zawdziêcza ówczesnemu Dyrektorowi Przedsiêbiorstwa Pañstwowego Uzdrowisko Po³czyn Franciszkowi Dederce. Jego zainteresowanie powstaniem Alicja Mazurek i Marian Janowski. W sk³ad pierwszego Zarz¹du S.M. Zdrój powo³ano nastêpuj¹ce osoby: Alicja Mazurek - prezes; Antoni Grala - z-ca prezesa, Julia Hendel- sekretarz. W sk³ad pierwszego Zarz¹du S. B.- M. Przysz³oœæ : powo³ano nastêpuj¹ce osoby: Marian Janowski - prezes; Czes³aw Kobus - wiceprezes; Tadeusz Spó³dzielni Durka- sekretarz. Mieszkaniowej by³o spowodowane d¹ eniem do stworzenia warunków pracownikom przedsiêbiorstwa, zajmuj¹cym mieszkania s³u bowe i przeniesienia siê do mieszkañ spó³dzielczych. Bêd¹c w bliskich stosunkach z ówczesnym szefem Uzdrowisk Polskich - Edwardem Osóbk¹ Morawskim (pierwszy powojenny Premier) - uzyska³ œrodki na wp³acenie ka - demu zainteresowanemu 100% wk³adu mieszkaniowego. Zorganizowanie spó³dzielni mieszkaniowej poleci³ kierownikowi Dz. Inwestycji Panu Stanis³awowi Pasiecznemu. Pracowa³em wtedy w Dziale Ekonomicznym, do pracy doje d a³em Franciszek Dederko ze wsi Ogarto- wo i równie by³em zainteresowany Spó³dzielnia Mieszkaniowa mieszkaniem w mieœcie. Pan Stanis³aw Pasieczny nawi¹za³ kontakt z Oddz. Centralnego Zwi¹zku Budownictwa Mieszkaniowego w Koszalinie, którego przedstawiciel P. Ostrowski przyjecha³ Zdrój : pierwsze bloki pobudowa³a przy ul. Reymonta a nastêpnie Œwierczewskiego, os. Staszica oraz blok przy ulicy Wojska Polskiego - razem 19 budynków i 698 mieszkañ. Spó³dzielnia na zebranie za³o ycielskie, które odby- Budowlano-Mieszkaniowa Przysz³oœæ ³o siê w œwietlicy Sanatorium Irena. Niestety do za³o enia spó³dzielni nie dosz³o, zabrak³o 10 zdecydowanych osób. W tym czasie miasto budowa³o blok mieszkaniowy komunalny i znaczna czêœæ zainteresowanych osób liczy³a na zdobycie mieszkania bez znacznych wydatków finansowych. Nastêpne zebranie za³o ycielskie zorganizowaliœmy 12 listopada 1964 roku w Kawiarni wobec braku poparcia przy uzy- skiwaniu wykonawcy uleg³a rozwi¹zaniu. Natomiast na powstanie Spó³dzielni Mieszkaniowej Piast z³o y³y siê dwie przyczyny: pierwsza to rozpoczêta przez miasto w koñcu lat 80-tych budowa budynków komunalnych przy ulicy Mieszka I. Zmiany ustrojowe sprawi³y, e miasto nie by³o w stanie pozyskaæ pieniêdzy na kontynuowanie Borowinka. Tym razem siê powiod³o. budowy. Jeden budynek by³ w stanie Powsta³a spó³dzielnia mieszkanio- wa Zdrój (bloki mieszkalne) powo³ane przez 17 cz³onków oraz Spó³dzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Przysz³oœæ (domki jednorodzinne). Walne Zgromadzenie cz³onków S.M. Zdrój prowadzili: przewodnicz¹cy - Edward Grzelec; sekretarz - Antoni Grala; asesorowie - surowym do I kondygnacji, drugi stan tylko tzw.: zerowy. Od 1 czerwca 1991 roku obj¹³em funkcjê burmistrza i po kilku miesi¹cach podj¹³em rozmowy z Zarz¹dem S. M. Zdrój celem bezp³atnego przekazania rozpoczêtej budowy. Spó³dzielnia przyjê³a warunki i wprowadzi³a na plac budowy wykonawcê. Nie- 8 po³czyñskie WIADOMOŒCI Powstanie Spó³dzielni Mieszkaniowych w Po³czynie-Zdroju stety w pierwszej po³owie 1992 roku nast¹pi³a zmiana prezesa a nastêpnie S.M. Zdrój wycofa³a siê z kontynuowania budowy i to by³a druga przyczyna. Dzia³aj¹c w sytuacji przymusowej podj¹- ³em starania w celu powo³ania drugiej spó³dzielni mieszkaniowej przy pomocy in. Henryka Raka ze Szczecinka. Zebranie Za- ³o ycielskie Spó³dzielni Mieszkaniowej odby³o siê 28 sierpnia 1992 roku i zakoñczy³o siê sukcesem. Zosta- ³a powo³ana Spó³dzielnia Mieszkaniowa Piast w Po³czynie-Zdroju przez 38 cz³onków i 3 osoby prawne. Dnia 30 wrzeœnia 1992 roku S¹d Rejonowy- S¹d Gospodarczy w Koszalinie wpisa³ do rejestru Spó³dzielniê Mieszkaniow¹: Piast w Po³czynie-Zdroju. W sk³ad Zarz¹du weszli: Leszek o³¹dÿ - prezes; Wies³aw Bie anowski - zastêpca; Henryk Rak - cz³onek; Waldemar Pawlikowski - cz³onek; Maria Mincel cz³onek. Rada Miejska Uchwa³¹ nr. XX/172/92 z dnia 8 wrzeœnia 1992 roku postanowi³a: 1. Oddaæ w u ytkowanie wieczyste Spó³dzielni Mieszkaniowej Piast W Po³czynie - Zdroju dzia³ki gruntowe nr.107/4, 107/6, 107/7 o ³¹cznej powierzchni ha wraz ze sprzeda ¹ rozpoczêtej inwestycji budownictwa wielorodzinnego z przeznaczeniem do dalszej kontynuacji tego budownictwa. 2. Oddanie w u ytkowanie wieczyste dzia³ek nast¹pi w drodze bezprzetargowej za cenê wyszacowania. Równowartoœæ kwoty zap³aty stanowiæ bêdzie wykonanie przez nabywcê infrastruktury komunalnej. I tak piêtrz¹ce siê od kilku miesiêcy trudnoœci zosta³y szczêœliwie zakoñczone. Spó³dzielnia Mieszkaniowa Piast zbudowa³a osiedle z trzech bloków i 74 mieszkañ. Dziwne koleje losu sprawi³y, e wspó³uczestniczy³em w zak³adaniu pierwszych spó³dzielni mieszkaniowych w 1965 roku a po 27 latach jako burmistrz Po³czyna Zdroju za³o y³em S. M. Piast. Dzisiaj to ju historia wpisana we wspó³czesne dzieje Po³czyna -Zdroju. Po³czyn Zdrój, marzec 2008 rok. Marian Janowski

9 Nasze potoczne rozumienie historii wyniesione z czasów szkolnych odnosi siê do zachowanej wiedzy podrêcznikowej. Nie dostrzegamy w codziennoœci ycia, e uczestniczymy w tworzeniu siê historii nam wspó³czesnej. Historii gospodarczej. kulturalnej czy politycznej. Za naszych czasów powsta³y Zak³ady Naprawcze Mechanizacji Rolnictwa, Zak³ady Spomasz, niestety ju zniknê³y. Przez wiele lat pasjonowaliœmy siê Festiwalem Piosenki o³nierskiej, potem Zespo³ów Artystycznych Wojska Polskiego - dziœ te to jest historia. Swoistymi noœnikami historii miasta s¹ po- ³czyñskie ulice. Na zachowanym planie Po- ³czyna-Zdroju z 1926 roku mo na te odczytaæ wiele ciekawych rzeczy. Robi¹ wra enie nie tylko do dziœ istniej¹ce ulice, ale niezwykle interesuj¹ce projekty przysz³ych ulic rozbudowy czêœci Parku Zdrojowego pomiêdzy ulicami Sobieskiego a Szpitalem Uzdrowiskowym Gryf, niestety nigdy nie zosta³y zrealizowane. Dzisiejsza ulica Solankowa to wtedy Szosa Drawska, ul. 15 Grudnia to szosa Barwicka, ul. Warszawska to szosa Czaplinecka. Plan zawiera projekt po³¹czenia now¹ ulic¹ dzisiejszej ulicy Staszica (wtedy Pomorska) przez górn¹ czêœæ cmentarza, dalej z ulic¹ Cmentarn¹, Miodow¹ do Stra ackiej. Tu zbiega siê z planowanym po³¹czeniem Szosy Barwickiej z Szos¹ Czaplineck¹ i dalej z Szos¹ Drawsk¹ w ten sposób powsta³aby obwodnica. Ciekawym przypadkiem jest przyjêcie nazw ulic niemieckich w 1945 roku: przedwojenna Danziger str. to dzisiejsza Gdañska, Kolberger str. obecnie ul. Ko³obrzeska, Linden str. to zaraz po wojnie ulica Lipowa (dziœ Mieszka I), Bahnhof str. zosta³a jako ul. Dworcowa (dzisiaj Œwierczewskiego i Kolejowa). Polskie nazwy ulic po raz pierwszy Miejski Zarz¹d w Po³czynie Zdroju ustali³ w dniu 16 sierpnia 1945 roku: 1. J. Stalina 2. Koœcielna 3. B. Chrobrego 4. Grunwaldzka 5. Morawskiego 6. Wojska Polskiego 7. ymierskiego 8. Boles³awa Bieruta Lipca 10. Partyzantów 11. Dworcowa 12. Sobieskiego 13. Daszyñskiego 14. Zamkowa 15. Dolna 16. Jelenia 17. Mickiewicza 18. Ko³obrzeska 19. Gdañska 20. Wiejska 21. Ogrodowa 22. Okrzei 23. Koœciuszki 24. Marksa HISTORIA HISTORIA NA ULICY 25. Pl. Lenina go Maja 27. Warszawska go Maja 29. Krucza 30. Lipowa 31. Miodowa 32. Kiliñskiego 33. St. Miko³ajczyka 34. Stary Rynek 35. Wilcza 36. W¹ska 37. Traugutta 38. M³yñska 39. Pl. Wolnosci 40. Boczna 41. Roosevelta 42. Powstañców Warszawskich. Po dwóch latach do nazewnictwa ulic wkracza polityka: 12 grudnia 1948 roku Miejska Rada Narodowa na nadzwyczajnym posiedzeniu (!) postanowi³a przemianowaæ ulicê St. Miko³ajczyka na ulicê Demokracji a ul. 3-go Maja na ulicê 15 Grudnia. W dniu 2 grudnia 1949 roku MRN nada³a nastêpuj¹ce nazwy ulic: Wybudowanie, Szosa R¹biñska. W dniu 17 grudnia 1949 roku Miejska Rada Narodowa postanowi³a przemianowaæ: 1. ul. Dworcow¹ na Kolejow¹ i Œwierczewskiego, 2. Plac Stary Rynek na Plac Niedzia³kowskiego, 3. ul. Partyzantów na Genera³a Rokossowskiego, 4. ul. Morawskiego na ul M. Buczka, 5. ul. Koœcieln¹ na ulicê Nowotki. W dniu 17 maja 1954 roku Miejska Rada Narodowa podjê³a uchwa³ê po wys³uchaniu opinii spo³eczeñstwa (po raz pierwszy!) o przemianowaniu ul. Bocznej na ulicê Stanis³awa Moniuszki. I dalej Miejska Rada Narodowa s³ucha opinii spo³eczeñstwa przemianowa³a ulicê Daszyñskiego na Gwardii Ludowej to ju 15 Lipiec 1954 roku. Nastêpnie w dniu 15 listopada 1956 roku MRN nadaje nastêpuj¹ce nazwy ulic: Chopina, Polna, Graniczna, Sportowa, Krótka, Nowa, Browarna, Cmentarna oraz przemianowa³a ul. J. Stalina na ulicê 20-go PaŸdziernika i ul. Genera³a Rokossowskiego na ulice Reymonta (w ty³ zwrot i genera³ odmaszerowa³ po 6 latach). W dniu 27 kwietnia 1966 roku MRN podjê³a uchwa³ê w zwi¹zku z 1000-leciem Pañstwa Polskiego o zmianie nazwy Placu Niedzia³kowskiego na Plac Tysi¹clecia Pañstwa Polskiego i ul. Lipow¹ na Mieszka I (szkoda Lipowej). W dniu 26 stycznia 1977 roku na wniosek Miejskiego Komitetu Jednoœci Narodowej zmieniono nazwê ulicy 20 PaŸdziernika na 5 Marca oraz nazwê Szosa R¹binska na Koszaliñsk¹. W dniu 22 czerwca 1978 roku nadano nowej ulicy nazwê Bojowników o Wolnoœæ i Demokracjê. 29 wrzeœnia 1981 roku nadano nowej ulicy nazwê Kazimierza Wielkiego (pachnie mi tu imiê radnego). 15 lipca 1982 roku nadano nowej ulicy nazwê Marii Konopnickiej, 30 stycznia 1986 roku nadano nowej ulicy nazwê Batalionów Ch³opskich, 16 maja 1986 roku nadano nowej ulicy nazwê Rzemieœlnicza. Idzie nowe! W dniu 7 grudnia 1989 roku Rada Nadzorcza Miasta i Gminy zmieni³a nazwê ulicy Boles³awa Bieruta na Stanis³awa Staszica. Wniosek o tak¹ zmianê osobiœcie przek³ada³em na posiedzeniu, inicjatorem tej zmiany byli nauczyciele Liceum. Co dzisiaj mnie bawi to, e zdaniem profesor Marii Janion Staszic to antysemita(?). Zamieniliœmy NKWD-dzistê na antysemitê? Jednak nie ma jak nazwy Lipowa czy Miodowa, ale i Lipow¹ te diabli, oj przepraszam radni wziêli. Jednoczeœnie zaproponowa³em zmianê ul J. Ta³dykina na ul. Zdrojow¹. W dniu 9 lipca 1991 roku Rada Miejska w Po³czynie-Zdroju podjê³a uchwa³ê o zmianie nazwy ulicy Karola Marksa na Parkow¹ (wniosek radnego M.Janowskiego) oraz Plac Lenina na Plac Or³a Bia³ego - wniosek K. Balejki - ja proponowa³em Plac Kuracjusza ale przegra³em. W dniu 28 czerwca 1995 roku RM podjê³a uchwa³ê o nadaniu nowej ulicy nazwê Stra acka. No i teraz wejœcie Smoka: w dniu 25 marca 1997 roku RM podjê³a uchwa³ê o zmianie nazw nastêpuj¹cych ulic: 1. Marcelego Nowotki na ulicê Mariack¹ 2. Wandy Wasielwskiej na ulicê Rynkow¹ 3. Mariana Buczka na ulicê Targow¹ 4. I Maja na ulicê Solankow¹ 5. Micha³a Roli- ymierskiego na ulicê Piwn¹. Propozycjê tych zmian osobiœcie prze³o- y³em Radzie Miejskiej. Nazwê ul. Mariackiej podpowiedzia³ mi ks. Stefan Leszczyñski- proboszcz Mariackiej parafii, nazw¹ ul. Targowa chcia³em usankcjonowaæ mieszcz¹cy siê samorzutnie zieleniak, nazw¹ ul. Solankowa chcia³em promowaæ po³czyñsk¹ solankê o której nawet po³czynianie nie wiedzieli, nazw¹ ul. Piwna chcia³em promowaæ po³czyñski browar. W dniu 27 sierpnia 2003 roku RM nada³a nazwê nowej ulicy nazwê Sybiraków. Historia nazw ulic miasta to fragment jego historii: zmian granic pañstwa, zmian politycznych, historia jego rozbudowy. W mojej ocenie zmiany nazwy ulic po roku 1990 mia³y charakter funkcjonalny (Targowa, Stra acka) podkreœlaj¹cy starówkê (Mariacka, Rynkowa) promocyjny (Zdrojowa, Parkowa, Solankowa, Piwna). Mam nadziejê, e nigdy nie podziel¹ losu ulicy Lipowej, e bêd¹ trwa³y razem z miastem i jego histori¹. A jego nowe ulice niech przybieraj¹ nazwy przyjazne dla mieszkañców i promuj¹ce miasto. Tak jak promuj¹ nasze miasto ulice o nazwie Po³czyñska w innych miastach. Jest ulica Po³czyñska w Warszawie (wylotowa na Poznañ), w Poznaniu, Pile, Szczecinku, Bia³ogardzie, w Œwidwinie. Mo e ktoœ wie o innych miastach? Ciekawym by³oby odnalezienie autorów tych nazw. Historia Po³czyna-Zdroju w nazwach ulic. M. Janowski po³czyñskie WIADOMOŒCI 9

10 NAUKA W dniach kwietnia w Po³czynie-Zdroju, Czaplinku i Barwicach odby³ siê VIII Zachodniopomorski Festiwal Nauki. By³a to wspólna akcja Uczelni Wy szych Szczecina i jednostek samorz¹du terytorialnego, organizowana pod auspicjami Szczeciñskiego Towarzystwa Naukowego. ZACHODNIOPOMORSKI FESTIWAL NAUKI Decyzja o organizacji Festiwalu Nauki we wspó³pracy z samorz¹dami Barwic, Czaplinka i Po³czyna-Zdroju wynika³a z zainteresowania i troski o dobro przyrodniczo cennych obszarów le ¹cych na terenie wymienionych gmin: Doliny Piêciu Jezior i prze³omu rzeki Dêbnicy. Ze wzglêdu na swój unikalny charakter tereny te wymagaj¹ szczególnych form ochrony przyrody, zaœ z drugiej strony jest to obszar, w którym w najbli szych latach spodziewany jest rozwój ró nych form turystyki. Fachowa wiedza specjalistów poszczególnych dyscyplin nauk przyrodniczych (biologów, botaników, ekologów, geologów), którzy byli g³ównymi bohaterami Festiwalu Nauki, ma pomóc uœwiadomiæ podmiotom ju gospodaruj¹cym b¹dÿ potencjalnym inwestorom planuj¹cym dzia³anie na tym terenie, jego wartoœæ przyrodnicz¹ i krajobrazow¹ oraz potrzebê jego ochrony. W programie trzydniowego Festiwalu Nauki znalaz³o siê kilkanaœcie wyk³adów poœwiêconych niemal wy³¹cznie walorom i formom ochrony wzmiankowanych terenów. Wyk³adowcy to najwiêksze autorytety szczeciñskiego i koszaliñskiego œrodowiska akademickiego w dziedzinie nauk przyrodniczych. Wœród prowadz¹cych znaleÿli siê m. in: prof. dr hab. in. Mieczys³aw Wysiecki, prezes Szczeciñskiego Towarzystwa Naukowego, prof. dr hab. Janina Jasnowska, (Akademia Rolnicza), dr Ryszard Dobracki (Pañstwowy Instytut Geologiczny), prof. dr hab. in. Tomasz Heese (Politechnika Koszaliñska) i prof. dr hab. med. Andrzej Gusta (Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie). Pierwszego dnia Festiwalu w Centrum Kultury w Po³czynie-Zdroju odby³a siê inauguracja i cykl wyk³adów. Przewa a³a tematyka œrodowiska przyrodniczego Doliny Piêciu Jezior i Doliny Dêbnicy, ale w programie znalaz³a siê te prelekcja o leczeniu narz¹dów ruchu w warunkach sanatoryjnych. Pierwszy dzieñ zakoñczy³ siê dyskusj¹ panelow¹ na temat perspektyw rozwoju turystyki w obszarze ³¹cz¹cym trzy gminy. Drugi dzieñ Festiwalu przeznaczony by³ g³ównie dla m³odzie y licealnej i gimnazjalnej. W trzech szko³ach Po³czyna, Czaplinka i Barwic odby³y siê wyk³ady o tematyce podobnej do prezentowanej dzieñ wczeœniej. Ponadto w Po³czynie - Zdroju i Czaplinku trenerzy z Wy szej Szko³y Administracji Publicznej w Szczecinie przeprowadzili warsztaty Pt.: Jak sobie radziæ z demokracj¹? po zakoñcze- 10 po³czyñskie WIADOMOŒCI niu wyk³adów grupa m³odzie y z Po³czyna wybra³a siê na spacer do parku zdrojowego, w którym równie by³a okazja porozmawiaæ o tematyce przyrodniczej i historii parku. Spacer zakoñczy³ siê nad zalewem, gdzie mia³o miejsce symboliczne ods³oniêcie tablicy upamiêtniaj¹cej zmar³ego w 2006 roku Czes³awa Krystkiewicza specjalistê w zakresie gospodarki wodnej, inicjatora i budowniczego zbiornika przeciwpowodziowego w Po³czynie- Zdroju.. Na ostatni dzieñ Festiwalu zaplanowane by³y wycieczki po Dolinie Piêciu Jezior i Dolinie Dêbnicy, w których wziê³o udzia³ oko³o 150 uczniów szkó³ Po³czyna, Czaplinka i Barwic. Podczas wycieczek przeprowadzone zosta³y konkursy z wiedzy zdobytej podczas Festiwalu. W ramach Festiwalu przewidziane jest wydanie publikacji ksi¹ kowej bêd¹cej zbiorem wyk³adów wyg³oszonych podczas tego wydarzenia. (tao)

11 Wiêkszoœæ naszych absolwentów ukoñczy³a studia wy sze zasilaj¹c szeregi lekarzy, prawników, in ynierów, artystów. Na bazie tej chlubnej tradycji rozwijamy nasz¹ szko³ê zgodnie z duchem czasu. Ostatnie lata przynios³y du o zmian, nasza placówka sta³a siê szko³a nowoczesn¹. Do Waszej dyspozycji oddane bêd¹: - profesjonalne pracownie jêzykowe, - profesjonalnie wyposa ona pracownia chemiczna (uczniowie na swoich stanowiskach wykonuj¹ doœwiadczenia chemiczne), - pracownia fizyczna z interaktywn¹ tablic¹, - pracownia biologiczna - wyposa ona w mikroskop laboratoryjny z kamer¹ telewizyjn¹, - pracownie matematyczne z komputerami, - sala audiowizualna, - dwie pracownie komputerowe ze sta³ym ³¹czem DSL, - sala gimnastyczna z klimatyzacj¹, - biblioteka licz¹ca 18 tysiêcy woluminów, tutaj znajdziecie te prasê i zbiory multimedialne, które pomog¹ siê Wam przygotowaæ do matury lub konkursów przedmiotowych, - czytelnia z ksiêgozbiorem podrêcznym, komputerami, drukarkami i skanerem. Wolny czas mo ecie spêdzaæ: - wspó³redaguj¹c gazetkê Stachu w podziemiach, - prowadz¹c studio radiowe, - æwicz¹c na si³owni, - czy te bior¹c udzia³ w zajêciach pozalekcyjnych jak np. ko³o teatralne, biologiczne, fizyczne, matematyczne i wiele innych. Odnosimy te liczne sukcesy zarówno na niwie intelektualnej jak i sportowej. Tylko w roku 2008 dwie nasze uczennice znalaz³y siê w eliminacjach centralnych Olimpiady Jêzyka Rosyjskiego - siedmioro uczniów zakwalifikowa³o siê do eliminacji wojewódzkich Olimpiady Biologicznej, EDUKACJA OFERTA LICEUM OGÓLNOKSZA C CEGO Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Stanis³awa Staszica, to szko³a z d³ugoletni¹ tradycj¹. Od momentu powstania, czyli od roku 1946, nasze mury opuœci³o kilkadziesi¹t roczników absolwentów, wœród których znajduj¹ siê rodzice wielu z was. - o medale na szczeblu wojewódzkim Olimpiady Wiedzy Ekologicznej i Olimpiady Wiedzy Fizycznej zawalcz¹ czworo naszych kandydatów, - w pierwszej dziesi¹tce laureatów ogólnopolskiego konkursu na najlepszy scenariusz filmowy s¹ dwie nasze trzecioklasistki (na 150 zespo³ów z ca³ej Polski), - turniej Pi³ki Siatkowej Dziewcz¹t i Ch³opców dru yny ze Staszica zajê³y I miejsce, - turniej Pi³ki Koszykowej Ch³opców- III miejsce. Tak wiêc warto do nas przyjœæ. W nowym roku szkolnym 2008/2009 po³czyñskie Liceum proponuje Wam naukê w 6 pierwszych klasach. W tabeli znaleÿæ mo na wykaz przedmiotów z rozszerzonym programem nauczania, jêzyki oraz iloœæ punktów branych pod uwagê podczas rekrutacji. Warto te nadmieniæ, ze nasza szko- ³a nie jest molochem, dlatego te nauczyciele znaj¹ wszystkich uczniów po imieniu, dziêki temu panuje u nas mi³a atmosfera. Du a uwagê zwracamy te na bezpieczeñstwo naszych uczniów, z naciskiem na ochronê klas pierwszych. Od nowego roku szkolnego prowadzony bêdzie tak e nabór do Liceum Wieczorowego i Zaocznego dla Doros³ych, a tak e do Liceum Uzupe³niaj¹cego dla Doros³ych. Wszelkie informacje, których nie znaleÿliœcie tutaj (np. tabele pokazuj¹ce tzw. zdawalnoœæ matur na tle liceów Bia³ogardu, Œwidwina, Szczecinka, Czaplinka. Z³ocieñca, Drawska Pomorskiego), dostêpne s¹ na stronie internetowej Szko³y: po³czyñskie WIADOMOŒCI 11

12 WYDARZENIA NOWE WYPOSA ENIE KARETKI Dziêki dotacji z PZU karetka pogotowia ratunkowego po³czyñskiego Zak³adu Opieki Zdrowotnej zosta³a wyposa ona w nowy sprzêt medyczny. Szpital otrzyma³ od firmy ubezpieczeniowej kwotê 7 300,00 z³. Za te pieni¹dze STRA ACKIE SPRAWY Walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Stra y Po arnej w Po³czynie-Zdroju by³o okazj¹ do wrêczenia odznaczeñ, nagród i udzielenia absolutorium Zarz¹dowi. Na spotkaniu przyjêto sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z dzia³alnoœci OSP za rok Jednomyœlnie udzielono absolutorium Zarz¹dowi OSP za miniony rok. Ponadto przyjêto plan dzia³ania i plan finansowy na rok W pierwszej czêœci spotkanie mia³o charakter uroczysty poniewa zosta³y wrêczone odznaki M³odzie owych Dru yn Po arniczych. Odznaka jest wyró nieniem nadawanym za aktywn¹ dzia³alnoœæ w dru ynie lub za pracê z m³odzie ¹. Uhonorowano 23 wolontariuszy (z czego 13 to stra acy) WOŒP. Podziêkowania w imieniu Jurka Owsiaka wrêczy³ Szef Koszaliñskiego Sztabu Jacek Bartkowski, natomiast Pani Burmistrz wrêczy³a s³odkie serca za ich Wielkie Serca. W nagrodê za 22 przeszkolonych w 2007 roku ratowników medycznych z OSP Po³czyn- Zdrój - Zarz¹d Oddzia³u Wojewódzkiego ZOSP RP w Szczecinie ufundowa³ nagrodê w wysokoœci z³otych. Nagrodê stanowi zestaw ratownictwa medycznego, w sk³ad którego wchodzi torba R-1; deska ortopedyczna i szyny Kramera. Nagrodê wrêczy³ Jan Sachs Wiceprezesa Zarz¹du Oddzia³u Wojewódzkiego Zwi¹zku OSP RP w Szczecinie. Prezes OSP w Po³czynie-Zdroju wrêczy³ podziêkowania dla Kameralnego Chóru Mieszanego CANTUS oraz dla druhny Eugenii So- wiñskiej za pe³nienie szlachetnej misji prezentowania swojego dorobku artystycznego rozs³awiaj¹c dobre imiê ochotniczego po arnictwa. Uchwa³¹ Prezydium Zarz¹du Oddzia³u Miejsko-Gminnego Zwi¹zku OSP RP w Po- ³czynie-Zdroju z dnia 30 stycznia 2008 r. Z³ot¹ odznakê M³odzie owej Dru yny Po arniczej otrzymuj¹: GASEK JOANNA, RADZIUSZ MA GORZATA. Srebrn¹ odznakê M³odzie owej Dru yny Po arniczej otrzymuje: Y KA MICHA. Br¹zow¹ odznakê M³odzie owej Dru yny Po arniczej otrzymuj¹: GOLIÑSKI FRANCISZEK, STANDO ANNA. SUKCESY STRA AKÓW zakupione zosta³y: ciœnieniomierz stacjonarny odporny na wstrz¹sy, pompa infuzyjna jednostrzykawkowa, krzes³o kardiologiczne, deska ortopedyczna z pasami i systemem unieruchomienia g³owy, nosze podbierakowe aluminiowe. Ponadto dla izby przyjêæ zakupione zosta³y 2 sztuki ciœnieniomierzy stacjonarnych. (tao) 12 po³czyñskie WIADOMOŒCI W IV Powiatowych Zawodach Sportowo- Po arniczych CTIF. Dru yny reprezentuj¹ce OSP z terenu gminy Po³czyn Zdrój wywalczy³y nastêpuj¹ce miejsca: I miejsce i udzia³ w zawodach wojewódzkich: OSP Po³czyn-Zdrój, III miejsce OSP Toporzyk, IV miejsce OSP Zaj¹czkówko. Zawody odby³y siê na Stadionie Sportowym w S³awoborzu. W rywalizacji bra³o udzia³ 13 dru yn z powiatu œwidwiñskiego. *** Druh Szczepan Raniowski reprezentuj¹cy OSP Po³czyn-Zdrój w Regionalnych Eliminacjach STIHL Timbersports, które odby³y siê w Lipach k/ K³odawy w klasyfikacji generalnej zaj¹³ I miejsce. W zawodach bra³o udzia³ 12 zawodników reprezentuj¹cych województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskiego, dolnoœl¹skiego.

13 KULTURA KOROWÓD POSTACI LITERACKICH W po³czyñskim amfiteatrze odby³ siê Korowód Postaci Literackich. W imprezie bra³y udzia³ dzieci i m³odzie z przedszkoli, szkó³ podstawowych i gimnazjów z terenu miasta i gminy Po³czyn-Zdrój. ¹cznie zaprezentowa³o siê 29 grup, które w strojach z ulubionych bajek, opowiadañ i powieœci podda³o siê ocenie za najlepsz¹ prezentacjê. Nagrodê Grand Prix za ca³okszta³t - Przechodni Puchar Burmistrza Po- ³czyna-Zdroju i radiodtwarzacz otrzyma³o Publiczne Gimnazjum w Po³czynie Zdroju. W kategorii przedszkoli: I miejsce zajê³o Przedszkole Samorz¹dowe w Redle za prezentacjê Dzikie abêdzie, II miejsce zajê³o Przedszkole Samorz¹dowe nr 1 im Kubusia Puchatka z Po³czyna Zdroju za prezentacjê Kubuœ Puchatek, III miejsce zajê³o Przedszkole Samorz¹dowe nr 2 w Po³czynie-Zdroju za Królewnê Œnie kê. WYRÓ NIENIA: Przedszkole Samorz¹dowe nr 1 im Kubusia Puchatka z Po³czyna Zdroju za Kopciuszka i Œpi¹c¹ Królewnê, Przedszkole Samorz¹dowe nr 2 w Po³czynie- Zdroju, Klasa zerowa z Toporzyka, Kategoria Szko³a Podstawowa Kl I-III: I miejsce zajê³a kl. I a z Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 z Po³czyna- Zdroju za Czerwonego Kapturka, II miejsce zajê³a kl. II z Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 z Po³czyna-Zdroju za Kot w Butach, III miejsce zajê³a kl. III z Publicznej Szkole Podstawowej z Toporzyka za Kopciuszka. WYRÓ NIENIE: Kl. III a z Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 z Po- ³czyna-Zdroju za Czerwone trzewiki. Kategoria Szko³a Podstawowa kl. IV-VI i Gimnazjum: równorzêdne I miejsce zajê³y: kl Ia z Publicznego Gimnazjum z Po³czyna - Zdroju za prezentacjê Dziadów oraz kl. V z Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 z Po- ³czyna-Zdroju za Pinokia, II miejsce zajê³a kl. II h z Publicznego Gimnazjum z Po³czyna -Zdroju za Mitologiê. Równorzêdne III miejsce zajê³y: kl. V z Publicznej Szkole Podstawowej z Toporzyka za Harry Potter TYDZIEÑ BIBLIOTEKI i Kamieñ Filozoficzny oraz kl. IV i V z Publicznej Szkole Podstawowej w Redle za Kopciuszka. WYRÓ NIENIA: Kl. 6 z Publicznej Szko³y Podstawowej nr 1 w Po³czyna-Zdroju za Pana Tadeusza, Kl. II b z Publicznego Gimnazjum z Po³czyna-Zdroju za Kopciuszka. Wiêcej zdjêæ na stronie: TRZY CHÓRY W GOPLANIE 10 maja 2008 roku o godzinie w kinie Goplana w Po³czynie-Zdroju odby³ siê koncert chórów w ramach VI Miêdzynarodowego Festiwalu Chóralnego. Wykonawcami koncertu byli: Berliner Jazzchor- Fleeting Glance (Niemcy) dyr. Detlef Stanoschefsky W dniach 5-9 maja 2008 w Po³czynie-Zdroju odby³ siê cykl imprez pod has³em: Tydzieñ Biblioteki Po³czyñskiej. W programie znalaz³y siê nastêpuj¹ce wydarzenia: WÊDRUJ CY KIERMASZ KSI KI Sprzeda ksi¹ ek nowych, reklama wydawnictw ksi¹ kowych, kolporta ulotek i zaproszeñ do biblioteki, balony dla dzieci itp. 5 maja - pl. Wolnoœci; 7 maja - ul. Grunwaldzka ( ko³o poczty); godz. 14:00-16;00; GIE DA WYMIANY U YWANYCH KSI EK, P YT I INNYCH ZBIORÓW Ksi¹ ka za Ksi¹ kê (dziedziniec zamkowy) godz.10:00-17:00; MARATON CZYTANIA CA A POL- SKA CZYTA DZIECIOM - 6 maja godz. 9:30 czyta³a Edyta Leœna Dzieci z Przedszkola nr 1, 10:30 czyta³a Eugenia Sowiñska Dzieci z Przedszkola nr.2, 13:00 czyta³ Bogus³aw Ogorza³ek-Dzieci z TPD i Przedszkola nr.1 (biblioteka - sala kominkowa); KOROWÓD POSTACI LITERAC- KICH - Konkurs dla szkó³ i przedszkoli z miasta i gminy Po³czyn-Zdrój - 7 maja godz. 10:00 (Amfiteatr- Park Zdrojowy) -wziê³o udzia³ ponad 400 dzieci; SPOTKANIE WSPOMNIEÑ dla bibliotekarzy 8 maja godz.16:00 (biblioteka)- czêœæ artystyczna Teatr Maski z Centrum Kultury oraz pokaz Mody bibliotecznej w wykonaniu sta ystów; FINA KONKURSU PLASTYCZNE- GO powiatowego Biblioteka moich marzeñ - 9 maja godz. 10:00 (biblioteka - sala kominkowa); WYSTAWY: - Biblioteka moich marzeñ wystawa dzieciêcych prac plastycznych, - Biblioteka wczoraj i dziœ - wystawa fotografii i pami¹tek, - Wystawa kronik bibliotecznych. Chór prowadzi swoj¹ dzia³alnoœæ przy Szkole Muzycznej w Berlinie. Specjalizuje siê w œpiewie jazzowym a cappella. W repertuarze ma wiele utworów King s Singers, Manhattan Transfer, aran acje Phila Masttsona czy te Gene Puerlinga. Vilnius Cathedral Choir (Litwa) dyr. Violeta Savickaitä- Paciunienê Zespó³ prowadzi aktywn¹ dzia³alnoœæ muzyczn¹ przy Wileñskiej Bazylice Archikatedralnej. Repertuar zawiera europejsk¹ i litewsk¹ muzykê z ró nych epok, pocz¹wszy od chora³u gregoriañskiego, po wspó³czesne utwory komponowane specjalnie dla chóru. Kameralny Chór Mieszany Cantus (Po³czyn-Zdrój) dyr. Boles³aw Kurek Chór obchodzi w tym roku 10 lecie dzia- ³alnoœci. Jest zespo³em skupiaj¹cym amatorów- mi³oœników sztuki wokalnej. (tao) po³czyñskie WIADOMOŒCI 13

14 SPORT Puchar Fair Play Prezesa PKOL-u, nominacjê do udzia³ w XX Œwiatowych Igrzyskach M³odzie y Salezjañskiej 2009 we W³oszech i II miejsce w kategorii C wywalczy³a dru yna ch³opców SL Salos RP Po³czyn-Zdrój w Kutnie. Odbywa³y siê tam XII Ogólnopolskie Igrzyska M³odzie y Salezjañskiej w FUTSAL-u, czyli w halowej pi³ce no nej. W Igrzyskach brali udzia³ ch³opcy z ca³ej Polski, w trzech kategoriach wiekowych: A (rocznik 1991 i m³odsi), B (rocznik 1993 i m³odsi), i C (rocznik 1995 i m³odsi) po szeœæ dru- yn w ka dej kategorii. Reprezentacja SL Salos RP Po- ³czyn-Zdrój to: Kamil Bodnar, Pawe³ GuŸliñski, Tomasz Ko³odziejski, Pawe³ Kud³aszyk, Jakub Kurcierski, Andrzej Rychter, Marek Sikorski, Grzegorz Skrzypiec, Jaros³aw W³adyczyñski i Wojciech Zachoszcz. Trenerem opiekunem zespo³u jest p. Wojciech GuŸliñski. Dru ynie gratulujemy sukcesu i promocji naszego miasta w Polsce. Jednoczeœnie dziêkujemy Pani Burmistrz Po³czyna-Zdroju Barbarze Nowak i sponsorom za pomoc i dofinansowanie wyjazdu na tak wa ne zawody. Zwracamy siê do wszystkich, którzy by chcieli ju od dziœ uczestniczyæ w przygotowaniu udzia³u naszej reprezentacji i pomóc finansowo ich wyjazd do W³och, o wp³acanie na Konto bankowe nr SL Salos RP Po³czyn - SUKCES SALOSU Dru yna z Po³czyna-Zdroju reprezentowa³a Powiat Œwidwiñski na VII Igrzyskach Sportowo Rekreacyjnych LZS Samorz¹dów Powiatowych pod Patronatem Marsza³ka Zachodniopomorskiego. PO CZYN NA IGRZYSKACH LZS Do fina³u dru yna z Po³czyna zakwalifikowa³a siê po meczach eliminacyjnych, które rozegra³a w Nowogardzie dnia 12 kwietnia W finale, który odby³ siê 26 kwietnia w obzie dru yna z Po³czyna zajê³a 3 miejsce. Sk³ad dru yny: Czarek Buczkowski, Piotr Korszy- ³owski, Pawe³ Szczesny, Jacek Naklicki, Mariusz akowski, Tomasz K³awsiuæ, Jacek Zieliñski, Tomasz So³tysiak, Waldemar Godzieba. Opiekunami zespo³u byli Kazimierz K³awsiuæ i Zdzis³aw Wiater, Powiat Œwidwiñski reprezentowali jeszcze zawodnicy klubu szachowego Caissa w osobach: Ryszard Kowalczyk, Witold Kiryszewski i Wies³aw Buæko oraz uczniowie Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych: Ewa ŒledŸ, El bieta Drega, ukasz Dzik i Tomasz Samulewicz, którzy zajêli drugie miejsce w wieloboju sprawnoœciowym - opiekun Wojciech Kalinowski. Obecny na zawodach by³ wicestarosta powiatu Œwidwiñskiego Roman Kozubek, który w konkurencji vipów zaj¹³ czwarte miejsce. Pozosta³e konkurencje obstawiali mieszkañcy gmin: Œwidwin i S³awoborza. Na 13 powiatów powiat Œwidwiñski w sumie zaj¹³ VI miejsce. (tao) 14 po³czyñskie WIADOMOŒCI Zdrój ul. W¹ska 5, z dopiskiem FUT- SAL (s. Maria Kapczyñska Wiceprezes SL Salos RP Po³czyn- Zdrój). g

15 SPORT BR Z DLA SIATKARZY Z PO CZYNA MARATOÑCZYK Z PO CZYNA Prawdopodobnie jeszcze w tym roku jeden z mieszkañców Po³czyna Zdroju zostanie zdobywc¹ Korony Maratonów Polskich. Pan Marek Lembowicz, lat 53 w dniu 4 maja 2008 ukoñczy³ maraton w Krakowie. Korona Maratonów polskich to trofeum przyznawane ka demu biegaczowi, który w ci¹gu dwóch lat weÿmie udzia³ i ukoñczy piêæ najwa niejszych maratonów w naszym kraju. Pan Marek ma ju na koncie trzy biegi maratoñskie w Warszawie, Dêbnie Lubuskim i Krakowie do zaliczenia pozosta³y mu jeszcze biegi we Wroc³awiu i Poznaniu. Po³czyñski maratoñczyk planuje w udzia³ w obu tych imprezach jeszcze w tym roku i jeœli wszystko pójdzie dobrze osi¹gnie zamierzony cel. Pan Marek biega od szeœciu lat i rocznie bierze udzia³ w oko³o dziesiêciu zawodach na ró ne dystanse. W Wojewódzkiej Gimnazjadzie siatkówki ch³opców reprezentacja Gimnazjum Publicznego w Po³czynie Zdroju zdoby³a br¹zowy medal. W dniu 15 kwietnia 2008 r w hali widowiskowo-sportowej w Barwicach odby³ siê Pó³fina³ Wojewódzkiej Gimnazjady w pi³ce siatkowej ch³opców. W zawodach wystartowa³y cztery gimnazja: Gimnazjum Szczecin, Gimnazjum Goleniów, Gimnazjum Po³czyn-Zdrój, Gimnazjum Barwice. Prawo udzia³u w zawodach pó³fina³owych wymienione zespo³y osi¹gnê³y w wyniku zwyciêstw w turniejach powiatowych oraz regionalnych. Po emocjonuj¹cych meczach, które sta³y na bardzo wysokim poziomie sportowym najlepszym zespo³em turnieju zostali siatkarze z Gimnazjum nr 43 Szczecin. Kolejnoœæ koñcowa turnieju: I miejsce Gimnazjum nr 43 Szczecin (pokonuj¹c Gimnazjum Barwice i Gimnazjum Po³czyn-Zdrój), II miejsce Gimnazjum Po³czyn-Zdrój (pokonuj¹c Gimnazjum Goleniów i pora ka z Gimnazjum nr 42 Szczecin), III miejsce Gimnazjum Barwice (pora ka z Gimnazjum nr 42 Szczecin i pokonuj¹c Gimnazjum Goleniów), IV miejsce Gimnazjum nr 2 Goleniów (pora ki z Gimnazjum Po³czyn Zdrój i Gimnazjum Barwice). Dwie pierwsze dru yny wywalczy³y prawo startu w Finale Wojewódzkiej Gimnazjady. Wszystkie zespo³y zosta³y nagrodzone pucharami ufundowanymi przez Burmistrza Miasta i Gminy Barwice, Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Barwicach oraz Dyrektora Zespo³u Szkó³ w Barwicach. Fina³ Wojewódzkiej Gimnazjady odby³ siê w Drawsku Pomorskim Wziê³y w nim udzia³ dru yny: Gimnazjum Drawsko Pomorskie (6 dru yna mistrzostw Polski), Gimnazjum nr 43 W dniach maja na kortach tenisowych w Po³czynie-Zdroju rozegrany zosta³ turniej tenisa ziemnego, w którym wziê³o udzia³ 16 zawodników. Po rozegranej w sobotê pierwszej i drugiej rundzie wy³oniono czterech pó³finalistów. W niedzielnym finale najlepszym zawodnikiem okaza³ siê Dariusz Osicki pokonuj¹c w finale Krzysztofa Pumê z Bia³ogardu (6;2, 6:1), trzecie miejsce zaj¹³ Wojciech Lisowski z Bia³ogardu Szczecin, Gimnazjum Po³czyn-Zdrój, Gimnazjum Pyrzyce. Pierwsze miejsce zajê³a dru yna z Drawska Pomorskiego wygrywaj¹c z Gimnazjum Po³czyn i Gimnazjum Szczecin. Drugie miejsce gimnazjum Szczecin wygrywaj¹c z Gimnazjum Pyrzyce i przegrywaj¹c z Gimnazjum Drawsko Pomorskie. Trzecie miejsce Gimnazjum Po³czyn-Zdrój przegrywaj¹c z Gimnazjum Drawsko Pom. i wygrywaj¹c z Gimnazjum Pyrzyce. 4 miejsce Gimnazjum Pyrzyce przegrywaj¹c z Gimnazjum Szczecin i Gimnazjum Po³czyn. To by³ pierwszy medal Po³czyna w Gimnazjadzie w siatkówce od 8 lat. W zesz³ym roku skoñczy³o siê na odpadniêciu w pó³finale. Sk³ad: Gracjan Kozio³ (œrodkowy) Dawid Weso³owski (lewoskrzyd³owy) Pawe³ Buga³a (rozgrywaj¹cy, kapitan zespo³u) Micha³ Gajdziel (lewoskrzyd³owy) Kamil Halec (prawoskrzyd³owy) Jacek Korszy³owski (libero) Mateusz Olejnik (œrodkowy) Bartek Wszelaki (prawoskrzyd³owy). Trener Wojciech Halec. Turniej Tenisowy im. Jurka Grzeczkowskiego pokonuj¹c Ireneusza Fudali ze Œwidwina (6:4,6:2). Turniej poœwiêcony jest pamiêci jednego z prekursorów po³czyñskiego tenisa, który zmar³ w ubieg³ym roku. Puchary i nagrody pieniê ne ufundowane zosta³y przez rodzinê Grzeczkowskich, a tak e przez burmistrza Po³czyna-Zdroju. Nagrody rzeczowe ufundowa³a firma Tempo-sport. Organizatorzy dziêkuj¹ cukierni Wilk za s³odki poczêstunek. D. Osicki po³czyñskie WIADOMOŒCI 15

16 SPORT - INNE M A G A Z Y N SAMORZ DOWY 16 po³czyñskie WIADOMOŒCI W dniu 30 maja 2008 roku przez Po- ³czyn-Zdrój przebiegaæ bêdzie miêdzynarodowy bieg sztafetowy World Harmony Run - Bieg Harmonii Œwiata. Jest to najd³u szy bieg, który odbywa siê corocznie na piêciu kontynentach w ponad 100 krajach. W Polsce bieg rozpocznie siê 29 maja 2008 roku w miejscowoœci Gryfino, dok¹d przybiegnie 14 osobowa miêdzynarodowa ekipa biegaczy. Wraz z lokalnymi uczestnikami pokonaj¹ oni trasê d³ugoœci ok. 500 km: Gryfino- Po³czyn-Zdrój- Stargard Szczeciñski- Po³czyn-Zdrój- Koszalin- Dar³owo- Ustka- S³upsk- Bytów-Koœcierzyna- Kartuzy- Wejherowo w dniach Powitanie ekipy biegaczy przy Urzêdzie Miejskim nast¹pi o godzinie Organizatorzy zapraszaj¹ m³odzie szkoln¹ i sportowców z klubów sportowych z miasta i gminy Po³czyn-Zdrój do udzia³u w imprezie. Po³czyñscy biegacze na wybranym odcinku trasy mog¹ przy³¹czyæ siê do sztafety Biegu Harmonii Œwiata i wspólnie pobiec ulicami miasta. Chêtni do udzia³u we wspólnym bieganiu proszeni s¹ o kontakt ze Zdzis³awem Wiatrem z Urzêdu Miasta i Gminy tel Word Harmony Run niesie inspiracjê tym, którzy kontaktuj¹ siê z biegaczami, aby pracowaæ dla harmonii na œwiecie we w³asnych lokalnych spo³ecznoœciach. -Bieg World Harmony Run stara siê przekroczyæ bariery kulturalne i spo³eczne, pokonaæ ograniczenia, które rozdzielaj¹ narody. Przeszkody na drodze do œwiatowej harmonii nie s¹ wiêksze ni odwaga tych, którzy przyjmuj¹ to wyzwanie - powiedzia³ 9- krotny z³oty medalista olimpijski, Carl Lewis, który jest rzecznikiem biegu. Bieg Word Hormony Run jest kontynuacj¹ poprzednich 9 ogólnoœwiatowych sztafet, które od 1987 roku odbywa- ³y siê co dwa lata, równie regularnie na terenie Polski. Jedna edycja Biegu trwa od 4 do 8 miesiêcy w roku, w zale noœci od kontynentu. Do tej pory uczestniczy³o w nim ponad 5 milionów biegaczy i m³odzie y. Word Harmony Run wspó³pracuje ze spo³ecznoœciami aby szerzyæ idea³y harmonii pomiêdzy ludÿmi ró nych kultur, narodowoœci, wyznañ poprzez prezentacje i programy dla szkó³, klubów sportowych, a tak e spotkania z przedstawicielami w³adz lokalnych i najwy szego szczebla. Bieg jest wspierany przez wielu znanych sportowców m.in. Carla Lewisa (USA), Paula Tergata (Kenia), poprzedniego rekordzistê œwiata w maratonie i Tatianê Lebedev¹ (Rosja), z³ot¹ medalistkê w skoku w dal w 2004 r. w Atenach. Bardzo pozytywnie o biegu wyra ali siê min. Jan Pawe³ II, prezydent Nelson Mandela, Dalaj Lama, Matka Teresa, arcybiskup Desmond Tutu, wielu premierów i prezydentów, wœród nich prezydenci Lech Wa³êsa i Aleksander Kwaœniewski, a tak e znani sportowcy i ludzie kultury. Tegoroczna europejska edycja Word Harmony Run rozpoczê³a siê 27 marca w Rzymie przy Koloseum. Miêdzynarodowa sztafeta Redaktor naczelny: Tomasz Chmielewski. Nak³ad: Wydawca: Urz¹d Miasta i Gminy w Po³czynie Zdroju. Adres: Po³czyn Zdrój, ul. Plac Wolnoœci 3-4. Tel. (094) Sk³ad i ³amanie: 4 Press Marcin Oœci³owski. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ og³oszeñ. Zastrzegamy sobie prawo do skracania i redagowania tekstów. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy. HARMONIJNA SZTAFETA POBIEGNIE PRZEZ PO CZYN Turniej Szachowy w Redle W dniu r. w Zespole Szkó³ Publicznych w Redle odby³ siê Otwarty Szachowy Turniej Mistrzostw Powiatu Œwidwinskiego Szkó³ Podstawowych i Gimnazjalnych. W Turnieju wziê³o udzia³ 60 zawodników. M³odzi szachiœci przyjechali z Czaplinka, Drawska Pomorskiego, Broczyna, Œwidwina, S³awoborza oraz z Red³a. Uroczystego otwarcia Turnieju dokona³a p. Burmistrz Po- ³czyna Barbara Nowak oraz dyrektor ZSP w Redle p. Maciej Szwed goœciem honorowym by³ p. Kazimierz K³awsiuæ. Nagrody i medale ufundowali p. Starosta Powiatu Œwidwinskiego Roman Kozubek, p. Burmistrz Po³czyna -Zdroju Barbara Nowak, Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Kazimierz Szafrañski, radny gminy Po³czyn-Zdrój Janusz Orenczak, p. Andrzej Glawer - w³aœciciel sklepu rowerowego w Ko³obrzegu, p. Bernard Rykaczewski, p. Stanis³aw Sudenis. Zawodnicy grali w kategoriach: klasa 1-3 ch³opcy i dziewczêta, klasa 4-6 ch³opcy i dziewczêta, gimnazjum ch³opcy i dziewczêta. Opiekunem dru yny ze Œwidwina by³ Krzysztof Kojder, dru yny ze S³awoborza Stanis³aw Sudenis, dru yny z Red³a Buæko Wies³aw. Nad komputerowym kojarzeniem par pieczê sprawowa³ Hubert Szwed. Zawodnicy wywieÿli z Red³a mi³e wra enia i obiecali sobie spotkanie za rok w nastêpnej edycji Turnieju. Wiesiek biegaczy przekazuj¹c sobie znicz- symbol biegu, odwiedzi 49 krajów pokonuj¹c km. Bieg zakoñczy siê 6 paÿdziernika w Pradze. W Polsce sztafeta bêdzie goœciæ od 29 maja do 2 czerwca, na trasie Szczecin Koszalin S³upsk- Koœcierzyna Wejherowo- Gdañsk. W ci¹gu 5 dni biegacze pokonaj¹ dystans 503 km. Ka dy mo e wzi¹æ udzia³ w Œwiatowym Biegu Harmonii: sportowcy i niesportowcy, m³odzi i starsi. Ka dy mo e nieœæ znicz przez kilka kroków, kilka ulic czy kilka kilometrów albo dopingowaæ biegaczy przebiegaj¹cych przez ich miejscowoœæ. OG OSZENIA DROBNE S BEZP ATNE tel. (094) Sprzedam mieszkanie w Ludzicku o pow. 60 m kw. W bloku na II piêtrze tel. kom , Poszukujemy chêtnych do wspó³pracy przy dystrybucji i sprzeda y perfum i wód perfumowanych firmy FM Group Polska, tel i Sprzedam zamra arkê 100 litrów w dobrym stanie za 300 z³otych, tel Kredyt Gotówkowy BANK ZACHODNI WBK, do 100 tyœ. z³, Dowolny cel, d³ugi okres kredytowania, zadzwoñ i umów siê na spotkanie, tel Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z Ustaw¹ o Kredycie konsumenckim wynosi: dla kredytu gotówkowego w kwocie 5000 PLN, sp³acanego w 72 równych miesiêcznych ratach-21,36%. Sanatorium Marta organizuje kolonie letnie dla dzieci od 7-14 lat w Domu Wczasowym Per³a Jezior w Rucianym Nida. Kolonia odbêdzie siê w terminie docelowa grupa z Po³czyna bêdzie liczy³a 15 osób + 2 opiekunki. Wszelkich informacji udziela Marek P³oszaj - kierownik administracyjny Sanatorium Marta, tel ; kom

ZDRÓJ POD ZNAKIEM ZAPYTANIA STR.5 POLICJA ŒCIGA A SIÊ NA ROWERACH BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 7 (23) 29.10.2007 r. RUSZY A BUDOWA HALI SPORTOWEJ W tym roku po raz pi¹ty do Po³czyna Zdroju przyjechali

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJIStr.2 PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 1 (31) 31.03.2009 r. HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

Pogoñ Po³czyn Zdrój rocznicowe wspomnienia STR. 12-13 Nr 15 13.09.2006 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Remonty na starówce PO CZYN PIÊKNIEJE W OCZACH, A TO JESZCZE NIE KONIEC! ALEJA PARKOWA BÊDZIE JAK NOWA

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

Wojciech Ziętkowski Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska. dokoñczenie na stronie 4. 13.04.2006 nr 6 (9)

Wojciech Ziętkowski Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska. dokoñczenie na stronie 4. 13.04.2006 nr 6 (9) 13.04.2006 nr 6 (9) Pierwsza rocznica W niedzielê, 2 kwietnia, obchodziliœmy pierwsz¹ rocznicê œmierci papie a Jana Paw³a II. Bardzo wielu œredzian przyby³o tego dnia do Kolegiaty i na Stary Rynek, by

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

BIURO OBS UGI KLIENTA

BIURO OBS UGI KLIENTA miesiêcznik ISSN 1425-9370 Rok XVI Nr 2 (193) Luty 2008 www.gmina.zgierz.pl BIURO OBS UGI KLIENTA 1 lutego uruchomione zosta³o w Urzêdzie Gminy Zgierz Biuro Obs³ugi Klienta. Pierwszego interesanta BOK,

Bardziej szczegółowo

Dni Województwa Zachodniopomorskiego

Dni Województwa Zachodniopomorskiego Nr 10, wrzesieñ 2004 Dni Województwa Zachodniopomorskiego Promocyjny sukces W ostatni¹ sobotê i niedzielê wakacji Szczecinek by³ symboliczn¹ stolic¹ województwa, a wszystko za spraw¹ II Dni Województwa

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych 21 paÿdziernika 2002 Nr 15/193 Rok XI www.lgw.wim.pl Cena 2 z³ W s z y s t k i m n a m z a l e y Jako Burmistrz i Przewodnicz¹cy Zarz¹du Miasta chcia³bym przedstawiæ osi¹gniêcia gospodarcze miasta w obecnej

Bardziej szczegółowo

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska,

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska, W dniach 10-11 paÿdziernika w Mi³os³awiu odbêd¹ siê uroczystoœci zwi¹zane z wrêczeniem presti owej, literackiej Nagrody Fundacji im. Koœcielskich. Nagroda przyznawana jest od 1962 r. i cieszy siê ogromnym

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje ISSN 1508-7298 W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3 Styczeñ 26 Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego Pismo Samorz¹du Terytorialnego zdobywaliœmy z Unii

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14 W numerze: Drodzy Czytelnicy! Kilka istotnych wydarzeñ w yciu powiatu przynios³y ostatnie dni i tygodnie. Przede wszystkim spore niezadowolenie panuje w œrodowisku rolniczym. Nie tylko Samoobrona, ale

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by ten dzieñ

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WESELA. W numerze: Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe. Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5.

WESELA. W numerze: Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe. Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5. ISSN 1508-7298 W numerze: Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5. Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe Do ynki, zwane te okrê ne, Uroczystoœci rozpoczêto na palcu

Bardziej szczegółowo

Panie Marsza³ku... W numerze: Wiêcej energii. Niezbêdna modernizacja... str.2. Jesienne przyspieszenie str.4. Rynek wy³ania siê z chaosu str.

Panie Marsza³ku... W numerze: Wiêcej energii. Niezbêdna modernizacja... str.2. Jesienne przyspieszenie str.4. Rynek wy³ania siê z chaosu str. ISSN 1508-7298 W numerze: Niezbêdna modernizacja... str.2 Wrzesieñ 2006 Panie Marsza³ku... Wychodz¹c naprzeciwko wnioskom spo³ecznym dotycz¹cym braku oraz poprawy komunikacji autobusowej Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

Nie taki komornik straszny

Nie taki komornik straszny Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 22 (491) 21 listopada 2012 roku bezp³atnie www.ngp.pl ISSN 1234-6365 nowa gazeta praska 1 Nak³ad 25 000 egz. bezbolesne leczenie nowoczesna

Bardziej szczegółowo

NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³.

NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³. SIERPIEÑ 2004 miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³. WÓJT GMINY INFORMUJE I. PROGRAM SAPARD Odprowadzanie i oczyszczanie

Bardziej szczegółowo

Podniebne skoki w parku

Podniebne skoki w parku W numerze: Czy miasto ma byæ dobrym wujkiem? E. Banaszkiewicz... 4 Statut Miasta Otwocka T. Mojsa... 6 Odpowiedzialnoœæ urzêdnika A. Szaci³³o... 7 Jubileuszowa, 10 akcja Sprz¹tania Œwiata A. Kubajek...

Bardziej szczegółowo

Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego

Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego YCZENIA ŒWI TECZNO NOWOROCZNE Nr 2 (11) Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego Z okazji Œwi¹t Bo ego Narodzenia yczymy Pañstwu zdrowych i beztroskich dni œwi¹tecznych daj¹cych

Bardziej szczegółowo

Internetowe Centrum Oświatowe

Internetowe Centrum Oświatowe Kapitał ludzki w GOPS-ie str. 3 Internetowe Centrum Oświatowe Złote gody str. 8 str. 5 Nr 2 GRUDZIEÑ 2008 Gmina Zławieś Wielka laureat III edycji ogólnopolskiego konkursu Grunt na medal 2008 Warto u nas

Bardziej szczegółowo