RAPORT KONCOWY SEMINARIUM NT. EUROPEJSKICH RAD PRACOWNICZYCH ESTORIL, LUTY 2011 R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT KONCOWY SEMINARIUM NT. EUROPEJSKICH RAD PRACOWNICZYCH ESTORIL, LUTY 2011 R."

Transkrypt

1 RAPORT KONCOWY SEMINARIUM NT. EUROPEJSKICH RAD PRACOWNICZYCH ESTORIL, LUTY 2011 R.

2 Pierwsze seminarium na temat działalności Europejskich Rad Pracowniczych zostało zorganizowane przez portugalski związek zawodowy SINTTAV na początku 2010 r.. Seminarium przyniosło bogaty materiał z rekomendacjami dla uczestników. Przeprowadzone debaty pokazały jak bardzo zmienia się sektor telekomunikacji i mediów i jak bardzo temat Europejskich Rad Pracowniczych staje się ważny. Główne przyczyny tej sytuacji to: Sektor podlega ciągłym zmianom technologicznym, co ma znaczący wpływ na zatrudnienie (redukcje) oraz sytuację wewnętrzną ERP, Wiele funkcji i zadań jest przenoszonych do innych krajów, na co zezwalają systemy pracy ( takie jak tele-praca, praca w domu itp.) Coraz bardziej popularny staje sie outsourcing, Coraz częstsze są przejęcia i akwizycje firm. Dla uczestników seminarium temat ERP był i jest ważny ze względu na nastepujące zjawiska : Brak wspólnej wizji ze strony pracodawcy, pracowników i ekspertów, Różnice w definiowaniu czym są ERP w różnych krajach Unii Europejskiej, Podejście związków zawodowych, które często postrzegają ERP tylko jako narzędzie do przeprowadzania zwolnień pracowniczych, Pracownicy uważają, ze ERP są narzędziem, które umożliwia dostosowanie sie do zmian, do promowania mobilności i gwarantowania bezpieczeństwa zatrudnienia. Uczestnicy seminarium nakreślili plany działania na przyszłość związane z tym projektem. Są to następujące działania: Wzmocnienie współpracy na poziomie międzynarodowym, Prowadzenie dalszych wspólnych prac w obszarach przedyskutowanych w czasie seminarium,

3 Dopilnowanie aby kwestiami ERP zajęły sie wspólnie UNI i UNI- Europa Telecom i aby temat ten znalazł swoje miejsce w przygotowywanej Europejskiej Strategii UNI i w jej planach działania, Promowanie wniosków wynikających z debaty w czasie seminarium, zwłaszcza na forum Komitetu Dialogu Społecznego. Mając na względzie wnioski z pierwszego spotkania, SINTTAV podjął działania w porozumieniu z innymi europejskimi związkami zawodowymi, których celem było zorganizowanie następnego seminarium poświęconego EWC pod tytułem EWC w praktyce jak szkolić i przygotowywać przedstawicieli pracowników do pracy w EWC. Główne cele tego seminarium to: Zapewnienie przedstawicielom pracowników odpowiedniej wiedzy i informacji do pracy w nowo-powstających ERP, Poprawa przepływu informacji i procesu konsultacji wśród pracowników pochodzących z różnych krajów, Promowanie działań edukacyjnych, zwłaszcza dla przedstawicieli nowych krajów w ramach UE oraz promowanie akcji informacyjnych dla państw kandydujących do UE, Promowanie działań pokazujących, w jaki sposób partnerzy społeczni mogą w ramach ERP wykonywać swoje obowiązki i korzystać z przysługujących im praw, dotyczących informacji, konsultacji i uczestniczenia w różnych działaniach, Wzmacnianie dialogu społecznego między pracownikami i przedstawicielami pracowników w celu lepszego funkcjonowania ERP. Seminarium odbyło sie w dniach lutego 2011 w Estoril, w Portugalii, z udziałem ponad 100 uczestników, w tym przedstawicieli Komisji Europejskiej, firm multinarodowych, w których działają ERP, Komitetu Dialogu Społecznego UE oraz związków zawodowych z 15 państw europejskich: Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Irlandii, Polski, Malty, Grecji, Czech, Słowacji, Rumunii, Estonii, Litwy, Bułgarii, Finlandii i Szwecji. Główne tematy seminarium to:

4 Różnice w narodowych systemach dotyczące reprezentowania pracowników. Przegląd systemów reprezentowania pracowników w miejscach pracy w krajach Unii Europejskiej, Case study (opisy przypadków): Deutsche Telekom, Alcatel- Lucent, Vodafone i O2- Europe Skład i warunki pracy ciał reprezentujących pracowników Komunikacja interkulturowa pomiędzy przedstawicielami pracowników Szkolenia dla przedstawicieli pracowników. Poniżej przedstawiamy wyniki poszczególnych prezentacji przedstawionych w czasie seminarium. Pan Guido Schwarz z Komisji Europejskiej mówił na temat Głównych różnic w narodowych systemach reprezentowania pracowników w krajach Unii Europejskiej. Przedstawił informację dotyczącą implementowania Dyrektyw UE związanych z ERP : Dyrektywy 94/45/EC i Dyrektywy 2009/38/EC oraz stopnia realizacji tych zapisów w poszczególnych krajach UE. Przedstawił tez główne obowiązki wynikające z zapisów ustawowych dla członków ERP, m.in. wspólna determinacja przedstawicieli pracowników i pracodawcy dotyczące: Obowiązku osiągania porozumienia, Obowiązku negocjowania Obowiązku brania pod uwagę przedstawianych opinii. Pan Schwarz przedstawił tez dane statystyczne dotyczące rozwoju ERP w Europie, stopień uzwiązkowienia w poszczególnych krajach, obecność organizacji pracodawców oraz sytuację związaną z układami zbiorowymi pracy w poszczególnych krajach. Zwrócił uwagę na rolę dialogu społecznego, zwłaszcza w kwestiach związanych z definiowaniem europejskich standardów społecznych i wprowadzania zasady obligatoryjnych konsultacji przed podejmowaniem decyzji w obszarze polityki społecznej. Przedstawione informacje spotkały sie z dużym zainteresowaniem uczestników i pozwoliły im na zapoznanie się z działalnością, rola i znaczeniem ERP, rola dialogu społecznego. Wskazały tez na problemy związane ze zmniejszającą sie liczbą pracowników wstępujących do związków zawodowych. Przedstawione informacje posłużą dla

5 uczestników seminarium jako baza wiedzy w ich własnej pracy w ramach ERP. Studium przypadków: Deutsache Telekom, Alcatel-Lucent, Vodafone, O2-Europe i GEOPOST. Pan Stefano Garbin, członek ERP w Deutsche Telekom mówił o Porozumieniu dotyczącym udziału w ERP w DT i roli przedstawicieli pracowników. Opisał cały proces tworzenia ERP w multinarodowej firmie oraz odniósł sie do najważniejszych zapisów Porozumienia z 2004 r., zwłaszcza w obszarze informowania i konsultacji. Obszar ten obejmuje następujące dziedziny, które powinny być raportowane do członków ERP: Rozwój biznesu, Zatrudnienie, Polityka inwestycyjna firmy, Restrukturyzacja, Zmiana alokacji działalności. Prezentacjan ta może służyć jako przewodnik dla nowych członków ERP, takich jak np. Bułgaria. Wskazuje na kamienie milowe w Porozumieniu oraz sposób prowadzenia negocjacji z pracodawcą. Niezwykle ważnym elementem prezentacji była część poświęcona ochronie i szkoleniom członków ERP. Pan Garbin wskazał na następujące główne problemy w działalności ERP: Jednoczesne prowadzenie negocjacji w 7 językach obcych, Wszyscy uczestnicy negocjacji muszą śledzić na bieżąco całą dyskusję w swoim języku narodowym, co jest niesłychanie trudne, Aspekty interkulturowe, Czas negocjacji jest ciągle zakłócany wewnętrznymi dyskusjami, Wiele luk w negocjacjach, Bariery językowe, brak zrozumienia. Podkreślił też następujące aspekty: Świetne przygotowanie do negocjacji po obu stronach, Ważna rola dialogu pomiędzy grupą managementu, pracownikami i ich przedstawicielami,

6 Tworzenie trans-granicznego ciała reprezentującego pracowników wzmacnia wzajemne zrozumienie oraz proces integracji i wspiera integrację na poziomie europejskim, Informacje przekazywane na czas ( w odpowiednim czasie) pozwalają pracownikom na przedstawienie ich opinii. Wzmacnia to ich wzajemne zrozumienie i buduje wspólnotę jako część przodującej firmy telekomunikacyjnej. Członkowie ERP potrzebują specjalnej ochrony ich miejsc pracy i ich działalności. Powinni byc włączeni do systemu stałych szkoleń co umożliwi im profesjonalne wykonywanie swoich obowiązków. Pan Garbin zwrócił tez uwagę na problem ochrony członków ERP. Ochrona ta obejmuje zakaz zwolnienia z pracy członka ERP. Jeśli wypowiedzenie z pracy jest przedstawione w okresie jednego roku po zakończeniu pracy w ERP, Zarząd firmy jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym Rady, przedstawiając uzasadnienie. Członkowie ERP są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na czas udziału w spotkaniach ERP, włączając w to czas potrzebny na dojazd tam i z powrotem, przygotowanie sie do spotkania. Członkowie ERP mogą też być zwolnieni ze świadczenia pracy do wykonania specjalnych zadań w ramach ERP. Pan Garbin podkreślił, że te uprawnienia członków ERP w DT sa respektowane i że są oni objęci stałymi szkoleniami. W czasie pierwszej kadencji każdy członek ERP ma prawo do 15 dni szkoleń. Podsumowując swoja prezentację, Pan Garbin jeszcze raz zaakcentował mocne strony działającej w DT ERP. Są to: Mocne więzi między związkami zawodowymi i zarządem, Maksymalna dostępność członków ERP, Stworzenie biura administracyjnego, które koordynuje tłumaczenia spotkań, Porównywanie danych na poziomie narodowym z danymi na poziomie centralnym, Dobra jakość przekazywanych informacji, Podręcznik po angielsku na temat EWC. Następną prezentację przedstawił Arturo Garcia Hidalgo. Mówił on o Porozumieniu obowiązującym w firmie Alcatel-Lucent oraz o udziale przedstawicieli załogi w dialogu. Opisany przypadek działalności ERP w

7 Alcatel-Lucent był szczególnie interesujący dla delegacji Bułgarii z dwóch powodów: Alcatel-Lucent w ubiegłym roku otworzył swój oddział w Bułgarii i jest to obecnie trzecia spółka w Europie pod względem wielkości. Pracuje w niej teraz 2700 Bułgarów Na początku tego roku związki zawodowe sektora telekomunikacyjnego zostały poinformowane o rozpoczęciu procedury powołania ERP i że do ERP mogą być wybrani po trzech członków i trzech zastępców reprezentujących zarząd i pracowników. W naszym seminarium dwóch nominowanych do ERP członków wzięło udział i w czasie seminarium mieli oni pierwszą okazje do spotkania z innymi członkami ERP w Alcatel-Lucent. Dodatkowo strona bułgarska rozpoczęła procedurę powołania swojego przedstawiciela w ERP. Prezentacja Artura Hidalgo skupiła sie na przedstawieniu głównych założeń Porozumienia i jego oficjalnych celów, takich jak wymiana informacji oraz wymiana transnarodowych doświadczeń na poziomie europejskim, przekazywanie wiedzy na temat strategii firmy, struktury i organizacji, sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozycji na rynku, sytuacji w zatrudnieniu z uwzględnieniem zmian strukturalnych i transferów. Ważnym elementem była definicja praw ERP: prawa do konsultacji, co robić w przypadku wprowadzanych zmian ( przejęcia, akwizycje itp.), jak organizować szkolenia dla członków ERP. Mówca zwrócił tez uwagę na główne przeszkody i trudności w prowadzeniu negocjacji, takie jak ograniczony budżet oraz częsta zwłoka ze strony pracodawcy w przekazywaniu informacji w ramach prowadzonych konsultacji. Kolejny mówca Alfredo Perez, członek ERP w Vodafone, przedstawił główne założenia działalności ERP w Vodafone. Podkreślił, że zarząd Vodafone uznaje, że pracownicy mogą delegować do ERP swoich przedstawicieli zrzeszonych w związkach zawodowych działających w firmie lub organizacjach ponadzakładowych, ale spółka preferuje gdy do prac w ERP angażują sie sami pracownicy bez pośrednictwa związków zawodowych. Również informacje są przekazywane bezpośrednio do pracowników, co według zarządu firmy pozwala na równe traktowanie wszystkich zainteresowanych. Członkowie ERP w Vodafone wybierani są bezpośrednio przez pracowników a nie spośród członków organizacji związkowych, co jest raczej rzadko spotykaną praktyką. Alfredo Perez

8 zwrócił uwagę na te odmienne praktyki wskazując na zalety i wady takiego rozwiązania. Podsumowując swoja prezentację stwierdził, że działalność ERP jest bardziej skuteczna na poziomie Unii Europejskiej niż na poziomie narodowym. Fakt ten świadczy również o tym,że należy dążyć do tworzenia więzi pomiędzy ERP w różnych sektorach i budowania europejskiej i światowej sieci, której głównym celem byłoby zapewnienie odpowiedniego przepływu informacji i komunikowania się pomiędzy wszystkimi pracownikami w multinarodowych firmach. Lubomir Vinduska z O2 Europe wyjaśnił funkcjonowanie ERP w tej wielonarodowej spółce, która obecnie zatrudnia 260 tys. Pracowników w 25 krajach. O2 działa w Europie w 6 krajach, również pod nazwą Movistar i Terra. ERP działa tu w cyklach 4 letnich. Ostatnie działania EWC dotyczą, przede wszystkim: Utworzenia zcentralizowanego systemu zarządzania zasobami ludzkimi (HR) w Europie, Strategicznych działań mających na celu przeniesienie Centrum Monitorowania Sieci do jednej spółki, Zakresu i jakości informacji przekazywanych przez zarząd. Mówca podkreślił znaczenie dobrej koordynacji i współpracy z ERP w różnych krajach i kontynentach oraz znaczenie przekazywania informacji na czas, zwłaszcza tych dotyczących warunków pracy i spodziewanych zmian. Beata Plangthong zaprezentowała działanie ERP w sektorze logistyki, a w szczególności w fimie Geopost. Według niej, działalność ERP może słuzyc jako dobry przykład dobrze prowadzonej walki o prawa pracownicze. ERP w Geopost zajmuje się przede wszystkim organizacją regularnego dialogu dotyczącego spraw ekonomicznych i kondycji finansowej firmy oraz sprawami socjalnymi. ERP jest odpowiedzialna za przekazywanie informacji pracownikom firmy i prowadzenie konsultacji w sprawach gospodarczych, finansowych i społecznych na poziomie multinarodowym. Geopost/DPD wypracowało swoje unikatowe Porozumienie Etyczne, które określa zasady zatrudniania i politykę społeczną w zakresie szeroko rozumianej odpowiedzialności społecznej.

9 Przedstawicielka ERP w Geopost omówiła trendy rozwojowe w sektorze transportu, podkreślając, że specyfika tego sektora wymaga globalnego podejścia, zwłaszcza w zakresie międzynarodowej sieci. Obecnie ERP skupia przedstawicieli z 11 krajów. Informacje przekazywane pracownikom przez członków ERP dotyczą przede wszystkim następujących tematów: Sytuacja w zatrudnieniu Główne zmiany organizacyjne Informacja o nowych stanowiskach pracy i procesach produkcyjnych, Zmiany alokacyjne, Zamknięcia oddziałów, Zwolnienia. Mówczyni podkreśliła, że głównym zadanie ERP powinno być budowanie sieci informacyjnej, pozyskiwanie i przekazywanie informacji oraz pozyskiwanie nowych kontaktów i rozbudowywanie sieci połączeń. Zaakcentowała też,, że ciągła globalizacja ekonomiczna będzie oznaczała poszukiwania taniej siły roboczej i ciągłe przenoszenie działalności do nowych krajów. Widać to juz nawet w odniesieniu nie tylko do wielkich multinarodowych konsorcjów ale też średniej wielkości firm. Dlatego istnieje potrzeba jasnego określenia celów dla międzynarodowej współpracy, takich jak: Respektowanie praw człowieka, Zagwarantowanie wolności słowa, Respektowania prawa do zrzeszania sie i tworzenia związków zawodowych, Przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. ERP odgrywają specjalnie ważną rolę w obliczu globalizacji działalności firm, a zwłaszcza w następujących 4 aspektach: Pozyskiwania informacji, Tworzenia sieci, Nawiązywania kontaktów, Rozwijania połączeń. Szkolenia dla przedstawicieli pracowników

10 Claude-Emmanuel Triomphe, przedstawiciel francuskiej firmy NGO Astrees zaprezentował projekt REDITER dotyczący szkolenia dla członków ERP i menagerów zarządzania zasobami ludzkimi. Mówca przedstawił wyniki z 5 narodowych seminariów, przeprowadzonych w 2010 r. We francji, Niemczech, Rumunii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, z udziałem ok. 160 członków ERP, menagerów i związkowców. Przedstawiciele działów HR i zarządów wzięli udział w 4 seminariach. Seminaria skupiły reprezentantów z wielu branż, w szczególności z sektorów usługowych. Główne tematy seminariów to: Obowiązujące dyrektywy i ich implementacja w poszczególnych krajach, Restrukturyzacja, Jakość informacji przekazywanych do ERP i problemy związane z poufnością danych, Globalizacja firm, Więzi pomiędzy ERP i pracownikami. Mówca prz4edstawil uczestnikom seminarium ogólna informacje na temat funkcjonowania ERP. Zadziwiającym jest fakt, ze według badań francuskiej firmy, aż 90% pracowników nic nie wie o ERP, a 50% pracowników nie ma ERP. Różne są też oczekiwania samych członków ERP. Jest to dla nich miejsce do spotkań, do uzyskania informacji, ale tez do prowadzenia negocjacji. Przedstawił też problem szkoleń dla członków ERP, który zyskuje specjalne znaczenie w momencie, gdy dochodzi do zawierania porozumień. Podkreślił, że wielu członków ERP nie zna własnych porozumień ani zasad funkcjonowania ERP. Przegląd szkoleń w różnych krajach pozwolił na zaprezentowanie modelu i metodologii, wskazującej w jaki sposób powinno sie organizować szkolenia na poziomie narodowym dla członków ERP. W ostatniej części swej prezentacji Claude-Emmanuel Triomphe przedstawił, w jaki sposób sami członkowie ERP postrzegają swoja role w tej strukturze i co ona dla nich samych znaczy. Odpowiedział na następujące pytania: Czym jest ERP dla ich członków? Jakie różne modele ERP funkcjonują w Europie (50% członków UE nie ma ERP) Czego oczekuje sie od ERP?

11 Jakie kompetencje są pożądane? Czy ważny jest tylko wymiar ponad-narodowy, a co ze sprawami narodowymi? Wnioski Seminarium spełniło oczekiwania uczestników, zwłaszcza w aspekcie dostarczenia ogólnych informacji dotyczących funkcjonowania ERP i wdrażania dyrektywy UE dotyczącej ERP (94/45/EC). Wszystkie zaprezentowane przykłady działalności ERP w dużych, multinarodowych korporacjach spotkały sie z ogromnym zainteresowaniem uczestników. Przedstawiciele strony społecznej ( związków zawodowych) w ERP w Deutsche telekom, Alcatel Lucent, Vodafone, O2 Europe i GeoPost mówili o zaletach i wadach funkcjonowania tych Rad, bazując na swoich doświadczeniach. Seminarium było doskonałą platformą wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami ERP, które juz funkcjonują od wielu lat na poziomie europejskim i poza Europą. Wszystkie przykłady wskazywały na różnorodność wprowadzanych rozwiązań i duże zmiany w funkcjonowaniu tych instytucji w poszczególnych firmach. Zmiany te widoczne są np. w wewnętrznych strukturach i procesach konsultacyjnych. Wszystkie zaprezentowane przykłady wskazywały na potrzebę tworzenia i funkcjonowania ERP, jako ważnego narzędzia przy organizowaniu multinarodowych konsultacji z pracownikami. Działalność ta przyczynia sie również do budowania firmy odpowiedzialnej społecznie zgodnie z wprowadzanym w Europie modelem korporacyjnej odpowiedzialności społecznej. Dobre funkcjonowanie tego typu instytucji pozwala również na lepsze dostosowanie sie firm do procesów zmian zachodzących na międzynarodowych rynkach. Dialog i przyjazna atmosfera w relacjach pomiędzy zarządem i pracownikami lub ich przedstawicielami przyczynia sie do postępowania zgodnego z zasadami zdrowej konkurencji na rynkach. A co więcej, udział przedstawicieli załogi w tego typu przedsięwzięciach może skutecznie wyeliminować negatywne skutki społeczne procesów restrukturyzacyjnych w firmach i może stać sie doskonałym instrumentem włączenia pracowników do realizacji strategii i polityki wielkich korporacji.

12 Niemniej jednak, aby ERP mogły skutecznie pracować i osiągać zamierzone cele, potrzebna jest większa otwartość ze strony zarządów firm oraz wola prowadzenia dialogu i dzielenia się informacjami. Co więcej, całkowitą skuteczność w tych działaniach można osiągnąć tylko wtedy, gdy wszyscy udziałowcy są odpowiednio dobrze przygotowani do tego typu działań, co wymusza prowadzenie stałych szkoleń, podnoszenia kwalifikacji dla wszystkich członków ERP. Jednym ze zidentyfikowanych tu wyzwań była potrzeba podjęcia spójnej współpracy miedzy przedstawicielami różnych kultur organizacyjnych. Niezaprzeczalnym faktem jest to, że stworzenie dobrze funkcjonującej ERP jest długotrwałym i skomplikowanym procesem. Prawie wszyscy członkowie ERP podkreślali problemy z efektywnym przepływem informacji pomiędzy zarządem i przedstawicielami załogi. Dlatego tak ważne jest posiadanie dodatkowej gwarancji dotyczącej konsultacji. A nawet więcej, warto zapewnić sobie łatwy dostęp do informacji dla przedstawicieli załogi w sprawach dotyczących kluczowych decyzji w korporacji, co może przyczynić się do lepszego funkcjonowania multinarodowych firm. Większość przedstawicieli związków zawodowych biorących udział w Seminarium uznało ERP za wyjątkowo pożyteczne narzędzie, które pomaga wzmocnić representacje pracowników w firmach wielonarodowych. Działalność ERP pozwała na pozyskiwanie informacji przez pracowników, które mogą być użyte, np. w kontaktach z lokalnymi zarządcami firmy. Dlatego też uważa się, że poprzez działania w tego typu instytucjach pracownicy zrzeszeni w związkach zawodowych mają szerszą wiedzę na temat tego co sie dzieje w firmie i szersze kontakty międzynarodowe. Zdarza sie natomiast, że działania ERP są blokowane przez lokalne władze, które nie chcą uznać praw członków ERP do pozyskiwania informacji i prowadzenia dialogu i stopują ich działalność. W takiej sytuacji członkowie ERP na poziomie lokalnym nie dysponują odpowiednimi informacjami i są postrzegani jako mało efektywni i nie przynoszący oczekiwanego wkładu dla pracowników. W takich wypadkach skuteczność działania ERP jest kwestionowana. Procedury uczestnictwa przedstawicieli załogi w tych instytucjach prowadzą do wielu nieporozumień. Bardzo często zarządy firm multinarodowych

13 organizują spotkania dla członków ERP, na których przedstawiają skomplikowane wykłady i dostarczają wielu nieważnych informacji. Programy tych spotkań są przygotowywane jednostronnie przez stronę pracodawcy, bez możliwości wprowadzenia zmian. Co więcej, członkowie ERP pozyskują na swoich spotkaniach ważne strategiczne dla firm informacje w tym samym czasie gdy te informacje są juz publikowane przez media. Innym elementem, który utrudnia prace ERP jest skomplikowana wewnętrzna struktura multinarodowych korporacji. Dlatego też dostęp do informacji i przekazywanie ich w określonym czasie staje się jednym z najważniejszych wyzwań, przed którym stają członkowie ERP. Członkowie Seminarium uznali, że brakuje opracowania jednego modelu funkcjonowania ERP. Skutkuje to występowaniem dużych różnic w działalności ERP oraz brakiem wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza w kontaktach trans-granicznych. Różnice te wpływają też na skuteczność działania Rad na arenie międzynarodowej. W tym kontekście nie dziwi fakt, że międzynarodowe struktury związkowe domagają sie dostępu do szerokiej informacji lub proszą o wypracowanie skutecznych systemów szkoleniowych dla członków ERP. W opinii uczestników, Seminarium spełniło założony cel, przedstawiając ważny temat, który nie jest do końca znany dla wszystkich. Pokazało też, jak ważna jest tego typu wymiana informacji i doświadczeń, zwłaszcza w sytuacji gdy na rynku funkcjonują różne modele i rozwiązania, zgodnie z zapisami Dyrektywy, która określa ramy funkcjonowania ERP tylko w głównych zarysach, zostawiając szczegóły do określenia w poszczególnych krajach, co daje różne możliwości interpretacji. Niezwykle ważne jest określenie roli ERP: czy ich rola powinna być ograniczona tylko i wyłącznie do funkcji informacyjnych, czy tez ERP powinny być częścią procesu negocjacyjnego. Uczestnicy Seminarium zwrócili uwagę na potrzebę zorganizowania schematów szkoleń dla członków ERP, tak aby uzyskali wiedze na temat przygotowywania spotkań i przygotowania się do nich, umiejętności odczytywania pozyskiwanych informacji oraz zdobycia wiedzy jakich informacji powinni wymagać od pracodawcy. Zwracano również uwagę na potrzebę organizowania cyklicznych spotkań pomiędzy ERP i Radami Pracowniczymi na poziomie narodowym.

14 Seminarium pokazało również, że nie można lekceważyć roli związków zawodowych w tym procesie i że skuteczność działania ERP zależy przede wszystkim od działalności organizacji związkowych. Czego nas nauczyło Seminarium: Temat ERP jest bardzo aktualny w obliczu globalizującej się gospodarki światowej, zwłaszcza obecnie w epoce kryzysu, Znaczenie i rola ERP nie są dostatecznie znane wśród pracowników, dlatego też podejmowanie takich tematów i organizowanie takich seminariów jest niezwykle ważne w celu promowania świadomości i wiedzy na ten temat, Pojawiają się nowe tematy, zwłaszcza dotyczące relacji transgranicznych. Te sprawy powinny stać się obiektem zainteresowania ERP, a to wymaga nowych umiejętności i nowego podejścia, Brakuje dokumentów legislacyjnych i standardów społecznych na poziomie UE. Nawet Dyrektywa, która nie jest implementowana we wszystkich krajach Unii, nie spełnia obecnych potrzeb w zakresie komunikacji i informacji dla pracowników, Najważniejszymi elementami do osiągnięcia sukcesu w działalności ERP są profesjonalizm i zaangażowanie wszystkich członków ERP w dialog i wprowadzanie w życie wszystkich zapisów zawartych w ramach ERP Porozumień, ERP nie dubluja roli i funkcji związków zawodowych, raczej je uzupełniają. Dobra współpraca między tymi ciałami tylko je wzmacnia i powoduje, że ich działania są bardziej skuteczne, Istnieje jeszcze wiele barier w pracy ERP, takich jak ograniczony budżet, brak wzajemnego zaufania, bariery językowe. Najważniejszą sprawą dla działalności ERP to być proaktywnym, innowacyjnym, elastycznym, przewidującym problemy i walczącym z negatywnymi zjawiskami, Pracownicy poprzez udział w ERP mają niezaprzeczalna szansę na przedstawianie swoich problemów i walczenie o swoje prawa bezpośrednio z przedstawicielami pracodawcy. ERP powinny być forum dla prowadzenia wzajemnie respektowanych negocjacji i osiągania korzystnych porozumień.

15 Niezwykle ważnym elementem całego procesu są szkolenia dla członków ERP pracownicy powinni być szkoleni jak należy komunikować się, jak analizować dane, jak rozwijać strategie i jak walczyć z konfliktami. Lizbona, Marzec 2011

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Partycypacja pracownicza w Polsce - formy i przykłady.

Partycypacja pracownicza w Polsce - formy i przykłady. Seminarium w Warszawie, 30-31 sierpnia 2016 w ramach projektu Europe 2020 and the Baltic Region nr VS/2015/0403 Partycypacja pracownicza w Polsce - formy i przykłady. Paweł Śmigielski Dyrektor Wydziału

Bardziej szczegółowo

Materiał informacyjny. Rada Pracowników nową formą reprezentacji załogi

Materiał informacyjny. Rada Pracowników nową formą reprezentacji załogi Materiał informacyjny Rada Pracowników nową formą reprezentacji załogi Opracował: Tomasz Ziembicki Przewodniczący Rady Pracowników PGNiG SA w kadencji 2006-2010 Wprowadzenie Szanowni Państwo, Pracownicy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 ROZDZIAŁ I Teoretyczne ujęcie innowacji... 11 1. Innowacje-proces innowacyjny-konkurencyjność... 11 2. System innowacyjny na poziomie regionu... 15 3. System innowacyjny a

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII Przedmowa CZĘŚĆ I. WSTĘP Rozdział 1. Koncepcja strategii Rola strategii w sukcesie Główne ramy analizy strategicznej Krótka historia strategii biznesowej Zarządzanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rostkowo 2014. Program Współpracy

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

TAK/NIE + uzasadnienie

TAK/NIE + uzasadnienie TAK/NIE + uzasadnienie 0. Podstawowym problemem Zagłębia Ruhry po II wojnie światowej był brak infrastruktury transportowej. 1. Podstawowym problemem Mezzogiorno był brak kapitału społecznego. 2. Globalizacja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji w latach 2004 2005 projektów: Bemowski Program Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego (maksymalnie 6 stron) Temat innowacyjny.

Bardziej szczegółowo

Rola organizacji pracodawców w działaniach na rzecz dolnośląskiego rynku pracy. Marcin Kowalski, Wiceprezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców

Rola organizacji pracodawców w działaniach na rzecz dolnośląskiego rynku pracy. Marcin Kowalski, Wiceprezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców Rola organizacji pracodawców w działaniach na rzecz dolnośląskiego rynku pracy Marcin Kowalski, Wiceprezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców Organizacja pracodawców samorządny i niezależny w swej działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.12.2015 r. COM(2015) 599 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Europejski program bezpieczeństwa lotniczego PL PL 1. KOMUNIKAT KOMISJI Z 2011

Bardziej szczegółowo

NAZWA KWALIFIKACJI MODUŁY KWALIFIKACJI. Trener Zarządzania. I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. III. IV.

NAZWA KWALIFIKACJI MODUŁY KWALIFIKACJI. Trener Zarządzania. I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. III. IV. NAZWA KWALIFIKACJI Trener Zarządzania MODUŁY KWALIFIKACJI I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. Kontakt z klientem (CC) III. Projektowanie szkoleń (TDS) IV. Prowadzenie szkoleń (TDL)

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

Środowisko dla Rozwoju

Środowisko dla Rozwoju ENEA Krajowa sieć partnerstwa Środowisko dla Rozwoju na rzecz promowania zasad zrównowaŝonego rozwoju i jej rola we wdraŝaniu POIiŚ 27 maja 2010 r. Zamość Spis treści 1. Europejska Sieć Organów Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE STRATEGICZNEJ MAPY DROGOWEJ ROZWOJU SEKTORA OBYWATELSKIEGO W POLSCE III SEKTOR DLA POLSKI

WDRAŻANIE STRATEGICZNEJ MAPY DROGOWEJ ROZWOJU SEKTORA OBYWATELSKIEGO W POLSCE III SEKTOR DLA POLSKI Projekt poddany konsultacjom sektora pozarządowego w czerwcu 2015 WDRAŻANIE STRATEGICZNEJ MAPY DROGOWEJ ROZWOJU SEKTORA OBYWATELSKIEGO W POLSCE III SEKTOR DLA POLSKI Strategiczna Mapa Drogowa ma charakter

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009 2015. Bezpieczne i przyjazne miejsca pracy Dialog z partnerami społecznymi

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009 2015. Bezpieczne i przyjazne miejsca pracy Dialog z partnerami społecznymi Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009 2015 Bezpieczne i przyjazne miejsca pracy Dialog z partnerami społecznymi Miejsce pracy główne cele strategiczne Wypracowanie i

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Komitetu COPA został utworzony w Brukseli 1 kwietnia 1959, a 1 grudnia 1962 połączył sie z sekretariatem Komitetu COGECA.

Sekretariat Komitetu COPA został utworzony w Brukseli 1 kwietnia 1959, a 1 grudnia 1962 połączył sie z sekretariatem Komitetu COGECA. Komitet COPA: Rolnicza Unia Europejska Traktat Rzymski ustanawiający Europejska Wspólnotę Gospodarcza, podpisany 25 marca 1957 zawierał juz najważniejsze ramy dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Stosunki

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny model aktywizacji

Innowacyjny model aktywizacji Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ Temat innowacyjny: "Współpraca podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne województwem

Zarządzanie strategiczne województwem IV Warsztaty Strategiczne Zespołu ds. aktualizacji SRWM do 2020 Zarządzanie strategiczne województwem Zadania na lata 2010-2012 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 4 września

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata formularz zgłaszania uwag

Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata formularz zgłaszania uwag Załącznik do pisma DKF-VIII-073-09-AP/14 Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020 formularz zgłaszania uwag L.p. Przepis Treść uwagi Uzasadnienie uwagi 1. Strona 6 (Rozdział 4) 2)

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wniosków i rekomendacji na Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych. Rola trzeciego sektora w rozwoju kraju

Opracowanie wniosków i rekomendacji na Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych. Rola trzeciego sektora w rozwoju kraju Opracowanie wniosków i rekomendacji na Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych Rola trzeciego sektora w rozwoju kraju Diagnoza Po odzyskaniu przez Polskę wolności w 1989 r. nastąpił dynamiczny rozwój

Bardziej szczegółowo

Jak budować zaplecze społeczne dla powstających Polskich Ram Kwalifikacji. Warszawa, 3 grudnia 2009 r.

Jak budować zaplecze społeczne dla powstających Polskich Ram Kwalifikacji. Warszawa, 3 grudnia 2009 r. Jak budować zaplecze społeczne dla powstających Polskich Ram Kwalifikacji Warszawa, 3 grudnia 2009 r. KOGO UWAŻAMY ZA PARTNERA SPOŁECZNEGO Organizacja pracodawców Związki Zawodowe kogo jeszcze? FAZY BUDOWY

Bardziej szczegółowo

Misją Instytutu Lotnictwa jest świadczenie najwyższej jakości usług badawczych na światowym rynku badań naukowych.

Misją Instytutu Lotnictwa jest świadczenie najwyższej jakości usług badawczych na światowym rynku badań naukowych. Instytut Lotnictwa Strategia HR 1. Instytucja w pigułce 1 Oficjalną datą rozpoczęcia działalności Instytutu jest 1 sierpnia 1926 roku. Instytut Lotnictwa jest placówką, która specjalizuje się w świadczeniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Program specjalności dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ nt. EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Opiekun specjalności: dr Artur Sajnóg Katedra

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego. Dokument przedstawia w formie tabelarycznej szacunkową

Bardziej szczegółowo

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy.

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy. Zyskaj więcej czasu na swój biznes MSP Finance Outsourcing finansowy. Rachunkowość zarządcza i budżetowanie projektów Projekt musi być zarządzany, aby mógł przynieść sukces. Najpopularniejszym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 WSTĘP ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 Projekt założeń projektu ustawy o współpracy rozwojowej nakłada na Ministra Spraw Zagranicznych obowiązek

Bardziej szczegółowo

Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie" kampania informacyjna EU-OSHA 2016-2017

Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie kampania informacyjna EU-OSHA 2016-2017 Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie" kampania informacyjna EU-OSHA 2016-2017 Karolina Farin Spotkanie uczestników KSP KPC EU-OSHA Kraków, 22 czerwca 2015 r. Kampania informacyjna EU-OSHA 2016-2017 Wyzwania:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia)

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji województwa lubuskiego. Dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R

Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R Oczekiwania i bariery Paweł Kaczmarek Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM w Poznaniu Projekt MAPEER SME MŚP a Programy wsparcia B+R Analiza

Bardziej szczegółowo

HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie?

HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie? HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie? Kim jest HR Biznes Partner? Czy jest to tylko modne określenie pracownika HR-u, czy może kryje się za nim ktoś więcej? Z założenia HR Biznes Partner

Bardziej szczegółowo

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych. Misja, Wizja, Strategia na lata 2014 2018

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych. Misja, Wizja, Strategia na lata 2014 2018 Polska Rada Organizacji Młodzieżowych Misja, Wizja, Strategia na lata 2014 2018 Misja PROM Wzmacnianie głosu i potencjału młodych ludzi i organizacji młodzieżowych poprzez rzecznictwo ich interesów oraz

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców]

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] 1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] Obligatoryjny udział pracodawców na etapie przygotowania programów studiów

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZKI ZAWODOWE DZIAŁAJĄCE SOLIDARNIE NA RZECZ WARUNKÓW PRACY W DOBIE KRYSYSU

ZWIĄZKI ZAWODOWE DZIAŁAJĄCE SOLIDARNIE NA RZECZ WARUNKÓW PRACY W DOBIE KRYSYSU Konferencja projektowa: Londyn, 13-14 maja 2013 r. Podczas konferencji odbyły się dyskusje na temat obecnej sytuacji nauczycieli, ich kondycji zdrowotnej oraz warunków pracy. Przedstawiono wstępne wyniki

Bardziej szczegółowo

OCHRONA INNOWACYJNOŚCI ZA POMOCĄ TAJEMNIC PRZEDSIĘBIORSTWA I PATENTÓW: UWARUNKOWANIA DLA FIRM Z UNII EUROPEJSKIEJ

OCHRONA INNOWACYJNOŚCI ZA POMOCĄ TAJEMNIC PRZEDSIĘBIORSTWA I PATENTÓW: UWARUNKOWANIA DLA FIRM Z UNII EUROPEJSKIEJ OCHRONA INNOWACYJNOŚCI ZA POMOCĄ TAJEMNIC PRZEDSIĘBIORSTWA I PATENTÓW: UWARUNKOWANIA DLA FIRM Z UNII EUROPEJSKIEJ STRESZCZENIE Lipiec 2017 r. OCHRONA INNOWACYJNOŚCI ZA POMOCĄ TAJEMNIC PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

System programowania strategicznego w Polsce

System programowania strategicznego w Polsce System programowania strategicznego w Polsce Dr Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, listopad 2007 r. 1 Podstawowe zalety programowania

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

KRK w kontekście potrzeb pracodawców. Krzysztof Chełpiński, członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji

KRK w kontekście potrzeb pracodawców. Krzysztof Chełpiński, członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji KRK w kontekście potrzeb pracodawców Krzysztof Chełpiński, członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji Gospodarka Oparta na Wiedzy Inwestycje w badania i rozwój. Wzrost zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Poznaj swoje prawa w pracy wsparcie kompetencyjne działaczy OPZZ oraz pracowników 14 lutego 2013 roku

KONFERENCJA Poznaj swoje prawa w pracy wsparcie kompetencyjne działaczy OPZZ oraz pracowników 14 lutego 2013 roku KONFERENCJA Poznaj swoje prawa w pracy wsparcie kompetencyjne działaczy OPZZ oraz pracowników 14 lutego 2013 roku DOBRE PRAKTYKI NA RYNKU AGENCJI ZATRUDNIENIA Agnieszka Bulik, wiceprezes Polskiego Forum

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją i angażująca komunikacja w procesie łączenia spółek - integracja Grupy Aster z UPC Polska

Zarządzanie informacją i angażująca komunikacja w procesie łączenia spółek - integracja Grupy Aster z UPC Polska Beata Stola Dyrektor Personalny i Administracji Magdalena Selwant Różycka Kierownik ds. Komunikacji Biznesowej Zarządzanie informacją i angażująca komunikacja w procesie łączenia spółek - integracja Grupy

Bardziej szczegółowo

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Wspomaganie zarządzania relacjami z dostawcami w branży transportowej Analizy bieżącej i przyszłej sytuacji w branży transportu drogowego, rzetelne

Bardziej szczegółowo

STARTEGIA DZIAŁANIA NA LATA

STARTEGIA DZIAŁANIA NA LATA STARTEGIA DZIAŁANIA NA LATA 2017-2020 2020 Niniejszy dokument przedstawia proponowaną przez Partnerstwo na Rzecz Edukacji Finansowej strategię działania na lata 2017-2020. em strategii jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA

ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA na temat rozwoju współpracy międzynarodowej w celu umacniania bezpieczeństwa chemicznego oraz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna Szczecin, 10 grudnia 2012 r.

Europejska Współpraca Terytorialna Szczecin, 10 grudnia 2012 r. Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Szczecin, 10 grudnia 2012 r. Negocjacje nowych rozporządzeń Polska jest włączona jest w przygotowanie podstaw prawnych współpracy terytorialnej. Negocjacje

Bardziej szczegółowo

Proces informowania przedstawicieli pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów w europejskim

Proces informowania przedstawicieli pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów w europejskim Proces informowania przedstawicieli pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów w europejskim przemyśle stalowym Wnioski i zalecenia Kwiecień 2015 1 Przypomnienie

Bardziej szczegółowo

Ingeus Realizacja projektu Express do zatrudnienia innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych. Urząd Marszałkowski, Kraków r.

Ingeus Realizacja projektu Express do zatrudnienia innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych. Urząd Marszałkowski, Kraków r. Ingeus Realizacja projektu Express do zatrudnienia innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych Urząd Marszałkowski, Kraków 23.09.2013 r. Ingeus - Współpraca publicznych służb zatrudnienia z sektorem

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Warszawa 2 lipca 2014 Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Projekt AWAKE Projekt AWAKE (AWAKE Aging With Active Knowledge and Experience)

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013 Edukacja dorosłych Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. wcześniejsze programy Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych

Bardziej szczegółowo

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY dr inż. Zofia Pawłowska 1. Ład organizacyjny jako element społecznej odpowiedzialności 2. Podstawowe zadania kierownictwa w zakresie BHP wynikające

Bardziej szczegółowo

Polityka zatrudnienia. edusquare.pl Łukasz Miedziński

Polityka zatrudnienia. edusquare.pl Łukasz Miedziński Polityka zatrudnienia edusquare.pl Łukasz Miedziński Wykonawca i data sporządzenia dokumentu:... (Data sporządzenia dokumentu) (Pieczęć firmowa Wykonawcy) (Czytelny podpis Wykonawcy) Beneficjent i data

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 29/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 29/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 29/2013/IV z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością, prowadzonych w Wydziale Zarządzania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Funkcjonalnośd umożliwienie dokonania ogólnej, a jednocześnie całościowej oceny (samooceny) zaangażowania społecznego firmy we wszystkich obszarach,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące:

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) SPECJALNOŚĆ: public relations FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : II stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacji. Mission Statement / Deklaracja programowa. Warszawa, 20 kwietnia 2011

Restrukturyzacji. Mission Statement / Deklaracja programowa. Warszawa, 20 kwietnia 2011 Stowarzyszenie Praktyków Restrukturyzacji Mission Statement / Deklaracja programowa Warszawa, 20 kwietnia 2011 Cele stowarzyszenia Poprawa skuteczności i jakości procesów restrukturyzacji na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Lokalne Grupy Rybackie i Oś 4 w różnych krajach UE

Lokalne Grupy Rybackie i Oś 4 w różnych krajach UE Lokalne Grupy Rybackie i Oś 4 w różnych krajach UE Próba podsumowania Urszula Budzich-Tabor, FARNET Support Unit Warszawa, 25 czerwca 2013 r. Co trzeba wiedzieć o Osi 4 w UE, żeby ją zrozumieć? Gdzie jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Raport oceny kompetencji

Raport oceny kompetencji Symulacje oceniające kompetencje Raport oceny kompetencji Rut Paweł 08-01-2015 Kompetencje sprzedażowe dla efactor Sp. z o.o. Dane osobowe Rut Paweł CEO pawel.rut@efactor.pl more-than-manager.com 2 z 13

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kadrze menedżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw Kierownikom

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu wzajemnego informowania się JST i NGO o planach, zamierzeniach, kierunkach działań przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie!

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników 2 Adaptacja pracowników 3 Zarządzanie wiedzą w organizacji 4 Polityka komunikacji w organizacji 5

Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników 2 Adaptacja pracowników 3 Zarządzanie wiedzą w organizacji 4 Polityka komunikacji w organizacji 5 Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników 2 Adaptacja pracowników 3 Zarządzanie wiedzą w organizacji 4 Polityka komunikacji w organizacji 5 Zarządzanie strategiczne ZZL w organizacji 6 Skuteczna rekrutacja

Bardziej szczegółowo

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL Podyplomowe Studia ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI BAZ DANYCH Celem studiów jest przekazanie

Bardziej szczegółowo

Konspekt IntheMC. 1. KONTEKST OGÓLNY Umiędzynarodowienie w Twoim kraju

Konspekt IntheMC. 1. KONTEKST OGÓLNY Umiędzynarodowienie w Twoim kraju Konspekt IntheMC Nr/tytuł ZADANIA: 1. KONTEKST OGÓLNY Umiędzynarodowienie w Twoim kraju Nazwisko UCZNIA Poziom europejskich ram kwalifikacji (EQF) 2 3 4 DATA ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ: DATA ZAKOŃCZENIA: EWALUACJA

Bardziej szczegółowo

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Ochrona konkurencji na rynkach nowych technologii Kraków, dnia 13 września 2010 Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Krzysztof Kuik DG ds. Konkurencji, Komisja

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne spotkanie sekretarzy generalnych Bruksela, 7 grudnia 2009 STRESZCZENIE I KONKLUZJE NA TEMAT IPEX

Nadzwyczajne spotkanie sekretarzy generalnych Bruksela, 7 grudnia 2009 STRESZCZENIE I KONKLUZJE NA TEMAT IPEX Nadzwyczajne spotkanie sekretarzy generalnych Bruksela, 7 grudnia 2009 Prezydencja szwedzka UE 1 lipca 31 grudnia 2009 STRESZCZENIE I KONKLUZJE NA TEMAT IPEX 9 grudnia 2009 Streszczenie Sekretarze generalni

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION.

ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION. W DZISIEJSZYCH REALIACH RYNKOWYCH POJEDYNCZE SZKOLENIE TO ZA MAŁO, ABY FIRMA DZIĘKI NIEMU OSIĄGNĘŁA POŻĄDANY EFEKT. ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION. Prospekt

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu prowadzenia konsultacji, założeń projektów i aktów normatywnych, zasad realizacji innych przedsięwzięć przez Gminę Frampol w projekcie pt.:

Bardziej szczegółowo

Mateusz Eichner. Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego

Mateusz Eichner. Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego Przykłady partnerstw w województwie śląskim, sukcesy i problemy związane z ich funkcjonowaniem w świetle badań przeprowadzonych wśród uczestników projektu Mateusz Eichner Instytut Współpracy i Partnerstwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Michał Szczerba Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Spotkanie inauguracyjne

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1

STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizują STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik 15. Komunikacja

Załącznik 15. Komunikacja Załącznik 15 Komunikacja Dzień I 9.00-10.45 Powitanie i wzajemne przedstawienie się trenera i uczestników Wstępna integracja grupy Analiza oczekiwań uczestników, prezentacja celów i założeń treningu i

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA DZIAŁU PLANOWANIA I SZKOLEŃ REGIONU MAZOWSZE NSZZ SOLIDARNOŚĆ STYCZEŃ, LUTY, MARZEC 2016 ROKU.

OFERTA SZKOLENIOWA DZIAŁU PLANOWANIA I SZKOLEŃ REGIONU MAZOWSZE NSZZ SOLIDARNOŚĆ STYCZEŃ, LUTY, MARZEC 2016 ROKU. OFERTA SZKOLENIOWA DZIAŁU PLANOWANIA I SZKOLEŃ REGIONU MAZOWSZE NSZZ SOLIDARNOŚĆ STYCZEŃ, LUTY, MARZEC 2016 ROKU. L.p. NAZWA I ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA ADRESACI STYCZEŃ LUTY MARZEC SZKOLENIA OBOWIĄZKOWE

Bardziej szczegółowo

Polityka językowa Unii Europejskiej. Łódź 14 maja 2012

Polityka językowa Unii Europejskiej. Łódź 14 maja 2012 Polityka językowa Unii Europejskiej Łódź 14 maja 2012 Wielojęzyczna Europa od 1958 r. Pierwsze rozporządzenie Rady nr 1/58 stanowi, że oficjalnymi i roboczymi językami są języki państw członkowskich Traktat

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Schindler Navigator Book Zdefiniowanie celów. Ustalenie drogi. Strategia sukcesu w branży dźwigowej.

Schindler Navigator Book Zdefiniowanie celów. Ustalenie drogi. Strategia sukcesu w branży dźwigowej. Zdefiniowanie celów. Ustalenie drogi. Strategia sukcesu w branży dźwigowej. 2 Nasze zobowiązanie Drodzy Koledzy i Koleżanki, Współpracownicy! Światowy rynek wind i schodów ruchomych podlega stałej ewolucji

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Podstawowym założeniem, które przyjęto dla potrzeb opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru PROWENT na lata 2014-2020 jest szerokie włączenie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw

Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw prof. dr hab. Krystyna Poznańska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Katedra Zarządzania Innowacjami Poziom innowacyjności Polski na tle UE W raporcie

Bardziej szczegółowo

Wyzwania polskiej polityki edukacyjnej z perspektywy rynku pracy. dr Agnieszka Chłoń- Domińczak, IBE

Wyzwania polskiej polityki edukacyjnej z perspektywy rynku pracy. dr Agnieszka Chłoń- Domińczak, IBE Wyzwania polskiej polityki edukacyjnej z perspektywy rynku pracy dr Agnieszka Chłoń- Domińczak, IBE Plan prezentacji 1. Wyzwania dla polityki rozwoju umiejętności w Polsce 2. Absolwenci i ich sytuacja

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU ORGANIZACJI

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU ORGANIZACJI EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU ORGANIZACJI KONTEKST - STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA W ramach działań Zarządu Stowarzyszenia systematycznie prowadzone są prace nad planowaniem strategicznym, weryfikacją misji

Bardziej szczegółowo

Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013. www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl

Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013. www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013 www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl Mobilność pracowników Mobilność zawodowa zmiany w ramach zawodu lub danej grupy

Bardziej szczegółowo