Załącznik nr 5 do SIWZ. UMOWA nr... zawarta dnia...r. w Warszawie, pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 5 do SIWZ. UMOWA nr... zawarta dnia...r. w Warszawie, pomiędzy:"

Transkrypt

1 UMOWA nr... zawarta dnia...r. w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żelaznej 59a, Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Nr KRS: , REGON , NIP , kapitał zakładowy: ,00 PLN, w całości wpłacony reprezentowaną przez: 1).. 2).. zwaną w dalszej części Umowy Zamawiającym, a. reprezentowanym przez: zwaną w dalszej części Umowy Wykonawcą w dalszej części zwanych łącznie Stronami W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez PKP Intercity S.A. na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy stacji postojowej w Białymstoku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, została zawarta Umowa o następującej treści: 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie pełnej wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy stacji postojowej w Białymstoku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, zgodnie z niniejszą umową. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy obejmuje: 1) Zakres dokumentacji projektowej: a) Budowa trakcji elektrycznej 3 kv na torze nr 10 długość całkowita 238 m od rozjazdu nr 188 do wskaźnika Z1 (pojemność 8 wagonów), b) Elektryfikacja toru nr 12 długość całkowita toru wynosi 208 m, natomiast długość użyteczna toru to 161 m (pojemność 6 wagonów). Sieć trakcyjna z możliwością wyłączenia każdego z torów osobno. Sieć trakcyjna powinna spełniać wymogi interoperacyjności, c) Budowa instalacji sprężonego powietrza, w tym sprężarkowni i sieci na międzytorzu torów 10/12 o ciśnieniu roboczym 0,8 Mpa i 0,5 Mpa. Sieć przeznaczona do sprawdzania systemów pneumatycznych taboru będzie obsługiwała składy pociągów pasażerskich na torach 10 i 12 (długość użyteczna toru nr m, toru nr m), d) Włączenie istniejącego systemu odwodnienia międzytorzy do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, poprzedzona uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie ścieków z mycia taboru do systemu kanalizacji miejskiej, 1

2 e) Modernizacja oświetlenia (konieczność wymiany słupów oświetleniowych) wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem i wykonaniem sieci zasilania 400V 63A, niezbędnych do obsługi ED160, f) Przewidywane warunki przyłączenia instalacji systemu odwodnienia do sieci miejskiej kanalizacji. Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne analizuje kilka wariantów wydania warunków w związku z dokonywaną oceną stanu instalacji podziemnych (w tym kolektorów). Zarysowana opcja usytuowania przyłączy może obejmować tereny nie kolejowe, g) Konieczność wyboru trasy drogi dojazdowej do separatora w terenie nie kolejowym, h) Usunięcie dodatkowych kolizji wynikających z przepisów o zachowaniu minimalnych odległości w sytuowaniu obiektów od terenów kolejowych, i) Konieczność zmiany sekcjonowania sieci trakcyjnej w związku z wprowadzeniem dodatkowego sekcjonowania odcinka sieci trakcyjnej na torach odstawczych, j) Wybór sposobu zasilania dodatkowych odbiorów energetycznych i poprowadzenia tras między innymi poza terenami kolejowymi, k) Należy określić czy dla I Grupy torów postojowych wymagana jest instalacja przeciwpożarowa. Konieczne jest jej zaprojektowanie w przypadku wymagania. 2) W ramach zadania Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego: a) Wszelkie niezbędne warunki przyłączenia do sieci, b) Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, c) Pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie ścieków do kanalizacji, d) Pozwolenie na budowę, e) Wszelkie inne decyzje administracyjne i uzgodnienia wymagane do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego i pozwolenia na budowę. 3) Szczegółowy zakres przedmiotu umowy obejmuje: a) Uzgodnienie z Zamawiającym kompletnej dokumentacji projektowej, b) Wykonanie mapy do celów projektowych, c) Projekt budowlany wraz z projektem wykonawczym, d) Wykonanie materiałów przetargowych (przedmiary, specyfikacje techniczne i odbioru robót budowlanych oraz kosztorys inwestorski) na realizację robót objętych projektem wykonawczym, uzyskanie stosownych niezbędnych warunków przyłączenia do sieci, uzgodnień, decyzji umożliwiających uzyskanie stosownych pozwoleń na realizację inwestycji, w tym prawomocnego pozwolenia na budowę, e) Nadzór autorski, polegający na: - udziale Wykonawcy w naradach z Zamawiającym - nie częściej niż 1 raz w miesiącu, - bezpośrednich wizytach w miejscu prowadzenia robót budowlanych nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, - udzielaniu wszelkich wyjaśnień dotyczących opracowanego projektu, - zatwierdzanie zmian materiałowych i rozwiązań technicznych po przedstawieniu próbek materiałów zamiennych lub rysunku technicznego dla proponowanego rozwiązania, - bieżące uzgadnianie decyzji wykonawczych i zmian w projekcie, każdorazowo potwierdzanych korespondencją , - wprowadzanie zaakceptowanych zmian i rozwiązań technicznych oraz uzupełnień do dokumentacji w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji projektu. 2 Termin realizacji umowy 1. Przedmiot umowy określony w 1 winien zostać zrealizowany w terminach: 2

3 a) Wykonanie dokumentacji projektowych i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę, zgodnie z 1 ust. 2, pkt. 3, lit. a)-d) w terminie 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy, b) Sprawowanie nadzoru autorskiego, zgodnie z 1 ust. 2, pkt. 3, lit. e) - do czasu wykonania robót budowlanych nie dłużej jednak niż 20 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 2. Wykonawca nie będzie ponosił skutków niedotrzymania terminu o którym mowa w ust. 1 lit a) w przypadku, gdy wykaże, że jego nie dotrzymanie spowodowane było przyczynami nie leżącymi po stronie Wykonawcy, a wyjaśnienia Wykonawcy zostaną przyjęte przez Zamawiającego. Zgoda Zamawiającego w powyższym zakresie będzie następowała w formie pisemnej. 3 Wartość przedmiotu umowy 1. Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w 1 Strony ustalają całkowite wynagrodzenie w wysokości: brutto... PLN (słownie:..) w tym podatek VAT.. PLN (słownie:. ) netto.. PLN (słownie: ). z zastrzeżeniem, że: - dla zakresu wymienionego w 1 ust. 2, pkt. 3, lit. a)-d): brutto... PLN (słownie:..) w tym podatek VAT.. PLN (słownie:. ) netto PLN (słownie: ) co stanowi 80% całkowitego wynagrodzenia, - dla zakresu wymienionego w 1 ust. 2, pkt. 3, lit. e): brutto... PLN (słownie:..) w tym podatek VAT.. PLN (słownie:. ) netto PLN (słownie: ) co stanowi 20% całkowitego wynagrodzenia, 2. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym niezmiennym przez cały okres realizacji Umowy. 3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem, oraz że wynagrodzenie obejmuje również koszty niezbędne do prawidłowego uzyskania niezbędnych danych, opinii, decyzji, uzgodnień zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym pozwoleń na budowę. 4. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może udzielać na rzecz osób trzecich cesji jakichkolwiek wierzytelności i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 4 Odpowiedzialność Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiającego, wynikłych z niewykonania bądź nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę. 5 Postanowienia szczegółowe 1. Przy wykonywaniu prac niezbędne jest zachowanie wszystkich wymogów jakościowych, technicznych i bezpieczeństwa określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz odpowiednich norm. 2. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu wszelkich informacji na temat ciążących na Zamawiającym obowiązkach wynikających z przepisów prawa budowlanego oraz norm branżowych, dotyczących przedmiotu niniejszej umowy. 3. Do obowiązków Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy należy w szczególności: 3

4 1) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością i jakością wykonania, 2) sporządzenie dokumentacji, o której mowa w 1 ust. 1 niniejszej Umowy przez osoby posiadające odpowiednie, wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje, 3) uzgadnianie z Zamawiającym poszczególnych elementów dokumentacji wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy. Wszelkie uzgodnienia będą sporządzane w formie pisemnej, 4) terminowe wykonanie przedmiotu Umowy, 5) zgłoszenie do obioru i przekazanie Zamawiającemu wykonanego przedmiotu Umowy, 6) przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do przedmiotu Umowy, 7) uzyskanie w imieniu Zamawiającego Pozwoleń na budowę, 8) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych. 5. Koordynatorem realizacji przedmiotu Umowy ze strony Zamawiającego będzie: 1).. 6. Koordynatorem realizacji przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy będzie: 1).. 7. W przypadku zmiany osób, o których mowa w ust. 5 i 6 nie jest konieczne zawarcie Aneksu, a jedynie poinformowanie na piśmie drugiej Strony. 6 Odbiory 1. Wykonawca złoży przedmiot umowy (dla danego zakresu określonego w 8 ust.2 pkt 1), o którym mowa w 1 ust. 2, pkt. 3, lit. a)-d) w siedzibie Zamawiającego wraz z oświadczeniem o jego kompletności i zgodności z celem jakiemu ma służyć, zgodności z obowiązującymi przepisami i aktualnie obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej. 2. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu Umowy pod względem formalnym. Za jakość i kompletność przedmiotu umowy oraz za szkody wynikające z jego wad odpowiada Wykonawca. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie wykonania przedmiotu Umowy, (dla danego zakresu określonego w 1 ust. 2, pkt. 3, lit. a)-d), jest protokół zdawczo odbiorczy podpisany przez obie strony Umowy bez zastrzeżeń. 3. Protokół, o którym mowa w ust. 2 stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT za wykonany i odebrany przedmiot Umowy w zakresie wskazanym w 1 ust. 2, pkt. 3, lit. a)-d). 4. Protokół, o którym mowa w ust. 2 ze strony Zamawiającego podpisuje Dyrektor Biura Infrastruktury. 5. Przedmiot umowy w części wskazanej w 1 ust. 2, pkt. 3, lit. e) uznaje się za wykonany i odebrany z chwilą uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. 6. Zamawiający bezzwłocznie powiadomi Wykonawcę o uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. 7. Pozwolenie na użytkowanie stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT za wykonany i odebrany przedmiot Umowy w zakresie wskazanym w 1 ust. 2, pkt. 3, lit. e). 7 Poufność Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji, w których wszedł w posiadanie w związku z niniejszą umową oraz wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego, o których dowiedział się w związku z realizacją niniejszej umowy. 4

5 8 Rozliczenia wzajemne 1. Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w 3 ust. 1 umowy. 2. Wynagrodzenie zostanie zapłacone według poniższego wyspecyfikowania: 1) Za zakres wymieniony w 1 ust. 2, pkt. 3, lit. a)-d):, 80 % wartości całkowitego wynagrodzenia, tj.... zł netto, 2) za zakres wymieniony w 1 ust. 2, pkt. 3, lit. e), 20 % wartości całkowitego wynagrodzenia tj..... zł netto. 3. Rozliczenie przedmiotu niniejszej umowy nastąpi na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę po odbiorze przedmiotu umowy na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego, o którym mowa w 6 ust. 2, lub odpowiednio po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. 4. Faktury będą płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 5. Za datę uregulowania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. W razie uchybienia przez Zamawiającego terminowi płatności faktury Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 9 Kary umowne 1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w 3 ust 1 Umowy, 2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do któregokolwiek z terminów określonego w 2 Umowy, w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w 3 ust 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, 3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w 3 ust 1, za każdy dzień zwłoki. 2. Podstawą dokumentalną naliczania kar umownych stanowić będzie nota obciążeniowa Zamawiającego doręczona Wykonawcy. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kwoty kary umownej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 3. Z zastrzeżeniem ust. 2 - zdanie drugie, kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej Zamawiającego. 4. Wysokość naliczonych kar umownych przewyższa wartość wyrządzonej szkody, Zamawiający ma prawo dochodzić stosownego odszkodowania na zasadach ogólnych. 10 Warunki gwarancji i rękojmi 1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie wady i wszelkie usterki w pracach (tj. dokumentacji) stanowiących przedmiot umowy, zmniejszające ich wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie oraz wynikający z ich przeznaczenia. 2. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji z tytułu wad i usterek prac stanowiących przedmiot umowy na okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w 6 ust. 2. 5

6 3. W przypadku zaistnienia wady lub usterki prac, ich usunięcie w ramach rękojmi lub gwarancji nastąpi w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o ich istnieniu, dokonanego w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może określić dłuższy termin, o którym mowa powyżej. 4. Po usunięciu wady lub usterki prace zostaną odebrane przez Zamawiającego, w jego siedzibie, co zostanie potwierdzone Protokołem odbioru prac wolnych od wad i usterek, podpisanym przez Strony. 5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, wyznaczającym mu dodatkowy termin na usunięcie wad lub usterek, oraz po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (bez utraty praw z gwarancji). Niezależnie od tego uprawnienia Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych oraz do żądania naprawienia poniesionej szkody przewyższającej wartość kar umownych. 6. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577(2) kodeksu cywilnego. 7. Do rękojmi zastosowanie mają właściwe przepisy kodeksu cywilnego. 11 Prawa autorskie 1. Dokumentacja, o której mowa w 1 ust. 2 umowy powinna być sporządzona w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz opatrzoną przez Wykonawcę klauzulą zawierającą deklarację o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 2. Z dniem przekazania dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, autorskie prawa majątkowe do dokumentacji zarówno rozumianej łącznie, jak i każdego dokumentu z osobna, na następujących, nieograniczonych terytorialnie i czasowo, polach eksploatacji, w ramach wynagrodzenia umownego (we wszystkich wskazanych polach eksploatacji): 1) zastosowania do realizacji inwestycji; 2) utrwalania i zwielokrotniania dowolnymi technikami, w tym kserowania, skanowania, wykonywania fotokopii i dowolnego korzystania z kopii i rozporządzania nimi; 3) wprowadzenia do pamięci komputera, w tym w celu dokonania zmian, przenoszenia na dyski (pamięci) zewnętrzne, cd, dvd itp. wszelkimi technikami, w tym cyfrową; 4) przechowywania, w tym kopii, w szczególności na nośnikach optycznych i magnetycznych, w pamięci komputerów i innych urządzeń elektronicznych; 5) publicznego udostępniania w tym w sieciach informatycznych, w Internecie w taki sposób, aby pojedyncze osoby miały dostęp do projektów w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 6) rozpowszechniania, w tym w sieci Internet oraz sieciach wewnętrznych; 7) obrotu oryginałem lub egzemplarzami projektów, ich rozpowszechniania, w tym zbywania, użyczania, najmu, dzierżawy i udostępniania osobom trzecim na innej podstawie prawnej(odpłatnie lub nieodpłatnie), w wersji pierwotnej lub zmienionej; 8) udzielania licencji innym podmiotom na korzystanie (odpłatnie lub nieodpłatnie); 9) przenoszenie praw autorskich (odpłatnie lub nieodpłatnie); 10) dokonywania publicznej prezentacji; 6

7 11) dokonywania opracowań w dowolny sposób, dowolną techniką i w dowolnym zakresie, w tym włączanie/wyłączanie utworów, przez Zamawiającego lub osoby trzecie; 12) dokonywania zmian (aktualizacji, modyfikacji, uzupełnień, adaptacji, tworzenia nowych wersji), samodzielnie lub przez osoby trzecie, a także korzystania i rozporządzania dokumentami na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie; 13) korzystania dla sporządzania projektów i wszelkich dokumentów; 3. Uprawnienie do wykorzystania dokumentacji na określonych w niniejszym paragrafie polach dotyczy zarówno całości, jak też jej części. 4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych. 12 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej, co stanowi kwotę. złotych (słownie:. złotych i./100 zł) w formie Zabezpieczenie wnoszone w innych formach niż pieniądz, Wykonawca wnosi poprzez złożenie oryginału dokumentu. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, a także z tytułu rękojmi lub gwarancji. 4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zamawiający wymaga, aby Wykonawca uzyskał wcześniejszą akceptację Zamawiającego, co do treści gwarancji i podmiotu ją wystawiającego. 5. Zwrot zabezpieczenia nastąpi według poniższych zasad: 1) kwota w wysokości 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócona po protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy, 2) kwota w wysokości 30% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócona po upływie gwarancji i rękojmi oraz po stwierdzeniu usunięcia wad lub usterek powstałych w tym czasie. 6. Zwrot zabezpieczenia Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych po ziszczeniu się odpowiednio jednego z warunków, o których mowa w ust Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 8. Zabezpieczenie złożone w formie innej niż gotówkowa Zamawiający zwróci poprzez przekazanie Wykonawcy oryginału dokumentu potwierdzającego złożenie zabezpieczenia. 13 Postanowienia końcowe 1. Zmiany treści umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej. 2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku zwłoki Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania umowy, o którym mowa w Niezależnie od ust. 2, Zamawiający ma prawo, w terminie do 21 miesięcy od dnia zawarcia umowy odstąpić od umowy w przypadku: 1) otwarcia likwidacji Wykonawcy, lub 2) wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji lub rejestru, 7

8 3) istotnego naruszenia umowy przez Wykonawcę, 4) zgłoszenia wniosku o upadłość Wykonawcy, 5) nie przystąpienia do realizacji umowy lub przerwy w realizacji umowy. 4. Spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 5. W sprawach nie unormowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz.U.Nr 16, poz.93 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane. 6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron 7. Załącznikami do niniejszej umowy są: Załącznik nr 1 Oferta Wykonawcy Załącznik nr 2 Protokół zdawczo - odbiorczy ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA.... 8

9 .. Pieczęć Zamawiającego Protokół zdawczo - odbiorczy Załącznik nr 2 do umowy nr UM. W dniu... r. w ramach realizacji umowy nr UM.. z dnia.. Wykonawca. przekazuje a Zamawiający PKP Intercity S.A. ul. Żelazna 59A, Warszawa potwierdza odbiór: 1).. 2). 3).. Uwagi i zastrzeżenia data. podpis Wykonawcy.... data.. podpis Zamawiającego 9

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 ... ... ...

Umowa nr../2015 ... ... ... Załącznik nr 9 do SWIZ zawarta w dniu... pomiędzy Umowa nr../2015 WZÓR Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. w Łodzi, ul. Piotrkowska 190, NIP 725-19-06-517, wysokość kapitału zakładowego 940 480

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/2/2015 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013

UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013 UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013 zawarta w Płocku dnia... pomiędzy: 1. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez:..., a 2.... zwanym dalej,,wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie.

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu...

UMOWA NR... zawarta w dniu... Zał. nr 7 do SIWZ UMOWA NR... zawarta w dniu... pomiędzy: 1. Akademią Muzyczną w Poznaniu mającym swoją siedzibę w Poznaniu przy ul. Święty Marcin 87, zwaną dalej Zamawiającym, NIP 778-13-31-533, REGON

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku OGÓLNE WARUNKI UMÓW wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń ENERGA OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy:

Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy: Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o. o. z siedzibą w Balicach, 32-083 Balice, ul. Kpt. M. Medweckiego 1, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ wzór umowy

Część IV SIWZ wzór umowy Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w PSE S.A. informatycznego Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Wzór umowy 1

Część II SIWZ - Wzór umowy 1 Umowa nr GIWK/2011/ /UM/ /JRP2 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 201, działającą na podstawie wpisu

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C Z Ę Ś Ć I I I REGULAMINU PRZETARGU NA: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO w ramach realizacji projektu : ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WZÓR KONTRAKTU

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy - Wdrożenie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania Energią zgodnie z UMOWA na Wdrażanie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak DE-WZP.261.10.2015.JC w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015 na dostawę, skonfigurowanie oraz uruchomienie systemu IT do zarządzania terminalem kontenerowym

UMOWA NR /2015 na dostawę, skonfigurowanie oraz uruchomienie systemu IT do zarządzania terminalem kontenerowym UMOWA NR /2015 na dostawę, skonfigurowanie oraz uruchomienie systemu IT do zarządzania terminalem kontenerowym zawarta w dnia 2015 r. pomiędzy: Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o., adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo