Załącznik nr 5 do SIWZ. UMOWA nr... zawarta dnia...r. w Warszawie, pomiędzy:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 5 do SIWZ. UMOWA nr... zawarta dnia...r. w Warszawie, pomiędzy:"

Transkrypt

1 UMOWA nr... zawarta dnia...r. w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żelaznej 59a, Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Nr KRS: , REGON , NIP , kapitał zakładowy: ,00 PLN, w całości wpłacony reprezentowaną przez: 1).. 2).. zwaną w dalszej części Umowy Zamawiającym, a. reprezentowanym przez: zwaną w dalszej części Umowy Wykonawcą w dalszej części zwanych łącznie Stronami W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez PKP Intercity S.A. na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy stacji postojowej w Białymstoku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, została zawarta Umowa o następującej treści: 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie pełnej wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy stacji postojowej w Białymstoku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, zgodnie z niniejszą umową. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy obejmuje: 1) Zakres dokumentacji projektowej: a) Budowa trakcji elektrycznej 3 kv na torze nr 10 długość całkowita 238 m od rozjazdu nr 188 do wskaźnika Z1 (pojemność 8 wagonów), b) Elektryfikacja toru nr 12 długość całkowita toru wynosi 208 m, natomiast długość użyteczna toru to 161 m (pojemność 6 wagonów). Sieć trakcyjna z możliwością wyłączenia każdego z torów osobno. Sieć trakcyjna powinna spełniać wymogi interoperacyjności, c) Budowa instalacji sprężonego powietrza, w tym sprężarkowni i sieci na międzytorzu torów 10/12 o ciśnieniu roboczym 0,8 Mpa i 0,5 Mpa. Sieć przeznaczona do sprawdzania systemów pneumatycznych taboru będzie obsługiwała składy pociągów pasażerskich na torach 10 i 12 (długość użyteczna toru nr m, toru nr m), d) Włączenie istniejącego systemu odwodnienia międzytorzy do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, poprzedzona uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie ścieków z mycia taboru do systemu kanalizacji miejskiej, 1

2 e) Modernizacja oświetlenia (konieczność wymiany słupów oświetleniowych) wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem i wykonaniem sieci zasilania 400V 63A, niezbędnych do obsługi ED160, f) Przewidywane warunki przyłączenia instalacji systemu odwodnienia do sieci miejskiej kanalizacji. Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne analizuje kilka wariantów wydania warunków w związku z dokonywaną oceną stanu instalacji podziemnych (w tym kolektorów). Zarysowana opcja usytuowania przyłączy może obejmować tereny nie kolejowe, g) Konieczność wyboru trasy drogi dojazdowej do separatora w terenie nie kolejowym, h) Usunięcie dodatkowych kolizji wynikających z przepisów o zachowaniu minimalnych odległości w sytuowaniu obiektów od terenów kolejowych, i) Konieczność zmiany sekcjonowania sieci trakcyjnej w związku z wprowadzeniem dodatkowego sekcjonowania odcinka sieci trakcyjnej na torach odstawczych, j) Wybór sposobu zasilania dodatkowych odbiorów energetycznych i poprowadzenia tras między innymi poza terenami kolejowymi, k) Należy określić czy dla I Grupy torów postojowych wymagana jest instalacja przeciwpożarowa. Konieczne jest jej zaprojektowanie w przypadku wymagania. 2) W ramach zadania Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego: a) Wszelkie niezbędne warunki przyłączenia do sieci, b) Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, c) Pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie ścieków do kanalizacji, d) Pozwolenie na budowę, e) Wszelkie inne decyzje administracyjne i uzgodnienia wymagane do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego i pozwolenia na budowę. 3) Szczegółowy zakres przedmiotu umowy obejmuje: a) Uzgodnienie z Zamawiającym kompletnej dokumentacji projektowej, b) Wykonanie mapy do celów projektowych, c) Projekt budowlany wraz z projektem wykonawczym, d) Wykonanie materiałów przetargowych (przedmiary, specyfikacje techniczne i odbioru robót budowlanych oraz kosztorys inwestorski) na realizację robót objętych projektem wykonawczym, uzyskanie stosownych niezbędnych warunków przyłączenia do sieci, uzgodnień, decyzji umożliwiających uzyskanie stosownych pozwoleń na realizację inwestycji, w tym prawomocnego pozwolenia na budowę, e) Nadzór autorski, polegający na: - udziale Wykonawcy w naradach z Zamawiającym - nie częściej niż 1 raz w miesiącu, - bezpośrednich wizytach w miejscu prowadzenia robót budowlanych nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, - udzielaniu wszelkich wyjaśnień dotyczących opracowanego projektu, - zatwierdzanie zmian materiałowych i rozwiązań technicznych po przedstawieniu próbek materiałów zamiennych lub rysunku technicznego dla proponowanego rozwiązania, - bieżące uzgadnianie decyzji wykonawczych i zmian w projekcie, każdorazowo potwierdzanych korespondencją , - wprowadzanie zaakceptowanych zmian i rozwiązań technicznych oraz uzupełnień do dokumentacji w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji projektu. 2 Termin realizacji umowy 1. Przedmiot umowy określony w 1 winien zostać zrealizowany w terminach: 2

3 a) Wykonanie dokumentacji projektowych i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę, zgodnie z 1 ust. 2, pkt. 3, lit. a)-d) w terminie 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy, b) Sprawowanie nadzoru autorskiego, zgodnie z 1 ust. 2, pkt. 3, lit. e) - do czasu wykonania robót budowlanych nie dłużej jednak niż 20 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 2. Wykonawca nie będzie ponosił skutków niedotrzymania terminu o którym mowa w ust. 1 lit a) w przypadku, gdy wykaże, że jego nie dotrzymanie spowodowane było przyczynami nie leżącymi po stronie Wykonawcy, a wyjaśnienia Wykonawcy zostaną przyjęte przez Zamawiającego. Zgoda Zamawiającego w powyższym zakresie będzie następowała w formie pisemnej. 3 Wartość przedmiotu umowy 1. Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w 1 Strony ustalają całkowite wynagrodzenie w wysokości: brutto... PLN (słownie:..) w tym podatek VAT.. PLN (słownie:. ) netto.. PLN (słownie: ). z zastrzeżeniem, że: - dla zakresu wymienionego w 1 ust. 2, pkt. 3, lit. a)-d): brutto... PLN (słownie:..) w tym podatek VAT.. PLN (słownie:. ) netto PLN (słownie: ) co stanowi 80% całkowitego wynagrodzenia, - dla zakresu wymienionego w 1 ust. 2, pkt. 3, lit. e): brutto... PLN (słownie:..) w tym podatek VAT.. PLN (słownie:. ) netto PLN (słownie: ) co stanowi 20% całkowitego wynagrodzenia, 2. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym niezmiennym przez cały okres realizacji Umowy. 3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem, oraz że wynagrodzenie obejmuje również koszty niezbędne do prawidłowego uzyskania niezbędnych danych, opinii, decyzji, uzgodnień zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym pozwoleń na budowę. 4. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może udzielać na rzecz osób trzecich cesji jakichkolwiek wierzytelności i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 4 Odpowiedzialność Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiającego, wynikłych z niewykonania bądź nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę. 5 Postanowienia szczegółowe 1. Przy wykonywaniu prac niezbędne jest zachowanie wszystkich wymogów jakościowych, technicznych i bezpieczeństwa określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz odpowiednich norm. 2. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu wszelkich informacji na temat ciążących na Zamawiającym obowiązkach wynikających z przepisów prawa budowlanego oraz norm branżowych, dotyczących przedmiotu niniejszej umowy. 3. Do obowiązków Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy należy w szczególności: 3

4 1) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością i jakością wykonania, 2) sporządzenie dokumentacji, o której mowa w 1 ust. 1 niniejszej Umowy przez osoby posiadające odpowiednie, wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje, 3) uzgadnianie z Zamawiającym poszczególnych elementów dokumentacji wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy. Wszelkie uzgodnienia będą sporządzane w formie pisemnej, 4) terminowe wykonanie przedmiotu Umowy, 5) zgłoszenie do obioru i przekazanie Zamawiającemu wykonanego przedmiotu Umowy, 6) przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do przedmiotu Umowy, 7) uzyskanie w imieniu Zamawiającego Pozwoleń na budowę, 8) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych. 5. Koordynatorem realizacji przedmiotu Umowy ze strony Zamawiającego będzie: 1).. 6. Koordynatorem realizacji przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy będzie: 1).. 7. W przypadku zmiany osób, o których mowa w ust. 5 i 6 nie jest konieczne zawarcie Aneksu, a jedynie poinformowanie na piśmie drugiej Strony. 6 Odbiory 1. Wykonawca złoży przedmiot umowy (dla danego zakresu określonego w 8 ust.2 pkt 1), o którym mowa w 1 ust. 2, pkt. 3, lit. a)-d) w siedzibie Zamawiającego wraz z oświadczeniem o jego kompletności i zgodności z celem jakiemu ma służyć, zgodności z obowiązującymi przepisami i aktualnie obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej. 2. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu Umowy pod względem formalnym. Za jakość i kompletność przedmiotu umowy oraz za szkody wynikające z jego wad odpowiada Wykonawca. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie wykonania przedmiotu Umowy, (dla danego zakresu określonego w 1 ust. 2, pkt. 3, lit. a)-d), jest protokół zdawczo odbiorczy podpisany przez obie strony Umowy bez zastrzeżeń. 3. Protokół, o którym mowa w ust. 2 stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT za wykonany i odebrany przedmiot Umowy w zakresie wskazanym w 1 ust. 2, pkt. 3, lit. a)-d). 4. Protokół, o którym mowa w ust. 2 ze strony Zamawiającego podpisuje Dyrektor Biura Infrastruktury. 5. Przedmiot umowy w części wskazanej w 1 ust. 2, pkt. 3, lit. e) uznaje się za wykonany i odebrany z chwilą uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. 6. Zamawiający bezzwłocznie powiadomi Wykonawcę o uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. 7. Pozwolenie na użytkowanie stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT za wykonany i odebrany przedmiot Umowy w zakresie wskazanym w 1 ust. 2, pkt. 3, lit. e). 7 Poufność Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji, w których wszedł w posiadanie w związku z niniejszą umową oraz wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego, o których dowiedział się w związku z realizacją niniejszej umowy. 4

5 8 Rozliczenia wzajemne 1. Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w 3 ust. 1 umowy. 2. Wynagrodzenie zostanie zapłacone według poniższego wyspecyfikowania: 1) Za zakres wymieniony w 1 ust. 2, pkt. 3, lit. a)-d):, 80 % wartości całkowitego wynagrodzenia, tj.... zł netto, 2) za zakres wymieniony w 1 ust. 2, pkt. 3, lit. e), 20 % wartości całkowitego wynagrodzenia tj..... zł netto. 3. Rozliczenie przedmiotu niniejszej umowy nastąpi na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę po odbiorze przedmiotu umowy na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego, o którym mowa w 6 ust. 2, lub odpowiednio po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. 4. Faktury będą płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 5. Za datę uregulowania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. W razie uchybienia przez Zamawiającego terminowi płatności faktury Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 9 Kary umowne 1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w 3 ust 1 Umowy, 2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do któregokolwiek z terminów określonego w 2 Umowy, w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w 3 ust 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, 3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w 3 ust 1, za każdy dzień zwłoki. 2. Podstawą dokumentalną naliczania kar umownych stanowić będzie nota obciążeniowa Zamawiającego doręczona Wykonawcy. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kwoty kary umownej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 3. Z zastrzeżeniem ust. 2 - zdanie drugie, kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej Zamawiającego. 4. Wysokość naliczonych kar umownych przewyższa wartość wyrządzonej szkody, Zamawiający ma prawo dochodzić stosownego odszkodowania na zasadach ogólnych. 10 Warunki gwarancji i rękojmi 1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie wady i wszelkie usterki w pracach (tj. dokumentacji) stanowiących przedmiot umowy, zmniejszające ich wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie oraz wynikający z ich przeznaczenia. 2. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji z tytułu wad i usterek prac stanowiących przedmiot umowy na okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w 6 ust. 2. 5

6 3. W przypadku zaistnienia wady lub usterki prac, ich usunięcie w ramach rękojmi lub gwarancji nastąpi w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o ich istnieniu, dokonanego w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może określić dłuższy termin, o którym mowa powyżej. 4. Po usunięciu wady lub usterki prace zostaną odebrane przez Zamawiającego, w jego siedzibie, co zostanie potwierdzone Protokołem odbioru prac wolnych od wad i usterek, podpisanym przez Strony. 5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, wyznaczającym mu dodatkowy termin na usunięcie wad lub usterek, oraz po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (bez utraty praw z gwarancji). Niezależnie od tego uprawnienia Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych oraz do żądania naprawienia poniesionej szkody przewyższającej wartość kar umownych. 6. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577(2) kodeksu cywilnego. 7. Do rękojmi zastosowanie mają właściwe przepisy kodeksu cywilnego. 11 Prawa autorskie 1. Dokumentacja, o której mowa w 1 ust. 2 umowy powinna być sporządzona w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz opatrzoną przez Wykonawcę klauzulą zawierającą deklarację o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 2. Z dniem przekazania dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, autorskie prawa majątkowe do dokumentacji zarówno rozumianej łącznie, jak i każdego dokumentu z osobna, na następujących, nieograniczonych terytorialnie i czasowo, polach eksploatacji, w ramach wynagrodzenia umownego (we wszystkich wskazanych polach eksploatacji): 1) zastosowania do realizacji inwestycji; 2) utrwalania i zwielokrotniania dowolnymi technikami, w tym kserowania, skanowania, wykonywania fotokopii i dowolnego korzystania z kopii i rozporządzania nimi; 3) wprowadzenia do pamięci komputera, w tym w celu dokonania zmian, przenoszenia na dyski (pamięci) zewnętrzne, cd, dvd itp. wszelkimi technikami, w tym cyfrową; 4) przechowywania, w tym kopii, w szczególności na nośnikach optycznych i magnetycznych, w pamięci komputerów i innych urządzeń elektronicznych; 5) publicznego udostępniania w tym w sieciach informatycznych, w Internecie w taki sposób, aby pojedyncze osoby miały dostęp do projektów w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 6) rozpowszechniania, w tym w sieci Internet oraz sieciach wewnętrznych; 7) obrotu oryginałem lub egzemplarzami projektów, ich rozpowszechniania, w tym zbywania, użyczania, najmu, dzierżawy i udostępniania osobom trzecim na innej podstawie prawnej(odpłatnie lub nieodpłatnie), w wersji pierwotnej lub zmienionej; 8) udzielania licencji innym podmiotom na korzystanie (odpłatnie lub nieodpłatnie); 9) przenoszenie praw autorskich (odpłatnie lub nieodpłatnie); 10) dokonywania publicznej prezentacji; 6

7 11) dokonywania opracowań w dowolny sposób, dowolną techniką i w dowolnym zakresie, w tym włączanie/wyłączanie utworów, przez Zamawiającego lub osoby trzecie; 12) dokonywania zmian (aktualizacji, modyfikacji, uzupełnień, adaptacji, tworzenia nowych wersji), samodzielnie lub przez osoby trzecie, a także korzystania i rozporządzania dokumentami na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie; 13) korzystania dla sporządzania projektów i wszelkich dokumentów; 3. Uprawnienie do wykorzystania dokumentacji na określonych w niniejszym paragrafie polach dotyczy zarówno całości, jak też jej części. 4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych. 12 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej, co stanowi kwotę. złotych (słownie:. złotych i./100 zł) w formie Zabezpieczenie wnoszone w innych formach niż pieniądz, Wykonawca wnosi poprzez złożenie oryginału dokumentu. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, a także z tytułu rękojmi lub gwarancji. 4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zamawiający wymaga, aby Wykonawca uzyskał wcześniejszą akceptację Zamawiającego, co do treści gwarancji i podmiotu ją wystawiającego. 5. Zwrot zabezpieczenia nastąpi według poniższych zasad: 1) kwota w wysokości 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócona po protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy, 2) kwota w wysokości 30% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócona po upływie gwarancji i rękojmi oraz po stwierdzeniu usunięcia wad lub usterek powstałych w tym czasie. 6. Zwrot zabezpieczenia Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych po ziszczeniu się odpowiednio jednego z warunków, o których mowa w ust Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 8. Zabezpieczenie złożone w formie innej niż gotówkowa Zamawiający zwróci poprzez przekazanie Wykonawcy oryginału dokumentu potwierdzającego złożenie zabezpieczenia. 13 Postanowienia końcowe 1. Zmiany treści umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej. 2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku zwłoki Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania umowy, o którym mowa w Niezależnie od ust. 2, Zamawiający ma prawo, w terminie do 21 miesięcy od dnia zawarcia umowy odstąpić od umowy w przypadku: 1) otwarcia likwidacji Wykonawcy, lub 2) wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji lub rejestru, 7

8 3) istotnego naruszenia umowy przez Wykonawcę, 4) zgłoszenia wniosku o upadłość Wykonawcy, 5) nie przystąpienia do realizacji umowy lub przerwy w realizacji umowy. 4. Spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 5. W sprawach nie unormowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz.U.Nr 16, poz.93 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane. 6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron 7. Załącznikami do niniejszej umowy są: Załącznik nr 1 Oferta Wykonawcy Załącznik nr 2 Protokół zdawczo - odbiorczy ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA.... 8

9 .. Pieczęć Zamawiającego Protokół zdawczo - odbiorczy Załącznik nr 2 do umowy nr UM. W dniu... r. w ramach realizacji umowy nr UM.. z dnia.. Wykonawca. przekazuje a Zamawiający PKP Intercity S.A. ul. Żelazna 59A, Warszawa potwierdza odbiór: 1).. 2). 3).. Uwagi i zastrzeżenia data. podpis Wykonawcy.... data.. podpis Zamawiającego 9

UMOWA nr UM- zawarta w Warszawie w dniu r.

UMOWA nr UM- zawarta w Warszawie w dniu r. UMOWA nr UM- zawarta w Warszawie w dniu.. 2013 r. pomiędzy : PKP Intercity S.A. z siedzibą w Warszawie,00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59a NIP 526-25-44-258, REGON 017258024, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy :

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nakle

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr UM- /2013 dnia...r. w Warszawie, zawarta pomiędzy:

UMOWA nr UM- /2013 dnia...r. w Warszawie, zawarta pomiędzy: UMOWA nr UM- /2013 dnia...r. w Warszawie, zawarta pomiędzy: PROJEKT. reprezentowaną przez: 1... 2... zwaną w dalszej części Umowy Zamawiającym, a. reprezentowaną przez: 1... 2... zwanym w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr UM BZW 15 900. (dalej jako Umowa )

UMOWA nr UM BZW 15 900. (dalej jako Umowa ) UMOWA nr UM BZW 15 900 (dalej jako Umowa ) zawarta w dniu - - 2015 roku w Warszawie, pomiędzy: PKP INTERCITY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5.

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5. Załącznik nr 1 Wzór - UMOWA NR zawarta w dniu... 2016 roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedziba w Szczecinie, kod pocztowy 72-207, Plac Stefana Batorego

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

WARUNKI REALIZACJI UMOWY Umowa nr ROPS Projekt umowy zawarta w dniu.. 2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ Załącznik Nr 7/2 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2012 zawarta w Warszawie w dniu 2012 r. pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy:

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Umowa zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawą w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy Jednostek Miejskich Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 17.09.2014r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA. zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina Bednarczyka,

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr zwaną w dalszej części Umowy Zamawiającym, a. reprezentowanym przez: zwaną w dalszej części Umowy Wykonawcą

UMOWA nr zwaną w dalszej części Umowy Zamawiającym, a. reprezentowanym przez: zwaną w dalszej części Umowy Wykonawcą UMOWA nr wzór dnia.r. w Warszawie, pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żelazna 59a, 00-848 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą UMOWA Nr IT/.../2016 W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie ul. Kościuszki 5, NIP 123-12-10-962 reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy inż. Zdzisława Lisa zwaną

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy:

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Umowa nr Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013 Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 do SIWZ Nr RU 2013 zawarta w dniu.. 2013 w Opolu pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, 45-082

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargowym wyboru Wykonawcy została zawarta umowa o następują treści:

WZÓR UMOWY. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargowym wyboru Wykonawcy została zawarta umowa o następują treści: WZÓR UMOWY Załącznik Nr 2 Zawarta w dniu r. w Lubinie, pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową im. dr J. Wyżykowskiego w Lubinie reprezentowaną przez: Tomasza Sobeckiego Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR.. zawarta w dniu.. pomiędzy:

WZÓR UMOWY NR.. zawarta w dniu.. pomiędzy: Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY NR.. na Aktualizację Studium Wykonalności dla projektu pn. Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec Etap Ia nr POIS.01.01.00-00-186/09 współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez:

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym;

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GRYFOWIE ŚLĄSKIM.

WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GRYFOWIE ŚLĄSKIM. UMOWA nr.../2015 w sprawie zamówienia publicznego, udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego, zawarta w dniu..., pomiędzy Gminą Gryfów Śląski, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentuje: Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP

Umowa nr ZP Umowa nr ZP.272.32.2013 Zawarta w dniu.. r. w Tłuszczu, pomiędzy: Gminą Tłuszcz reprezentowaną przez: Pawła Marcina Bednarczyka Burmistrza, zwanego dalej Zamawiającym a... będącym płatnikiem VAT, nr NIP:...,

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR

UMOWA NR UMOWA NR 272.21.2012.2 W dniu.2012 r. w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, posiadającą nr NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA. zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina Bednarczyka,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy:

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Szczecińskim Parkiem Naukowo Technologicznym Sp. z o.o., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy 2/TC/2016

Znak sprawy 2/TC/2016 Znak sprawy 2/TC/2016 Załącznik nr 5 do SIWZ. PROJEKT UMOWA Zawarta w dniu... r. pomiędzy Miejską Energetyką Cieplną Sp. z o. o., 27-400 Ostrowiec Św. ul. Sienkiewicza 91 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: BZP JS. Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron. Pieczęć Wykonawcy PROJEKT. UMOWA nr SZ/..

Postępowanie nr: BZP JS. Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron. Pieczęć Wykonawcy PROJEKT. UMOWA nr SZ/.. Postępowanie nr: BZP.243.1.2014.JS Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron UMOWA nr SZ/.. PROJEKT zawarta w dniu. r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą przy pl.

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Załącznik nr 7 Wzór umowy Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13 Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Umowa zawarta w dniu.. w Warszawie w ramach realizacji projektu Przede

Bardziej szczegółowo

1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014

1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014 1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014 zawarta w dniu. r. pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową Piast z siedzibą we Wrocławiu ul. Bulwar Ikara 10B, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. -.. - a.. o treści

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r.

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. ( projekt umowy ) Gminą Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, NIP 646-10-30-597, reprezentowaną przez: Krystynę Wróbel Burmistrza Miasta zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło. 1 Przedmiot umowy

Umowa o dzieło. 1 Przedmiot umowy Umowa o dzieło zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Joannę Niedziałkowską Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa o Wykonanie Dokumentacji Projektowej

Umowa o Wykonanie Dokumentacji Projektowej Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego Umowa o Wykonanie Dokumentacji Projektowej Umowa zawarta w dniu.....w......, pomiędzy: Zgromadzeniem Sióstr od Aniołów, ul. Władysława Broniewskiego 28/30, 05-510

Bardziej szczegółowo

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych UMOWA ZN o wykonanie robót budowlanych zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez:..

zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez:.. Strona 1 z 6 UMOWA Nr Zawarta w dniu w Nowej Dębie pomiędzy: Gminą Nowa Dęba ul Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba zwaną dalej w tekście Zamawiającym, reprezentowaną przez: 1 Wiesława Kazimierza Ordona Burmistrza

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

3 Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie...

3 Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie... Zał. Nr 3 do SIWZ UMOWA O DZIEŁO Zawarta w Białymstoku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR DP/DI/

WZÓR UMOWY NR DP/DI/ Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY NR DP/DI/ /2013/K Zawarta w dniu w Bytomiu pomiędzy: Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, Zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do Zapytania Ofertowego- WZÓR UMOWY NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. UMOWA Nr. Zawarta w dniu 2015 roku w pomiędzy:

Załącznik 3 do Zapytania Ofertowego- WZÓR UMOWY NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. UMOWA Nr. Zawarta w dniu 2015 roku w pomiędzy: Kwidzyński Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o. Górki 3A, 82-500 Kwidzyn tel. 55 619 31 51, fax: 55 619 31 52 NIP: 581-18-79-158; REGON: 220249083 Kapitał zakładowy: 15 219 500,00 zł, KRS 0000258211

Bardziej szczegółowo

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l Załącznik 1 Projekt UMOWA FZP/./15 zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Energetyki Instytutem Badawczym, 01-330 Warszawa, ul. Mory 8, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy:

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy: UMOWA - Wzór Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy: Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Legionów 70/76, nr NIP 897-017-81-03 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

3 1. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie:...

3 1. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie:... Zał. Nr 3b do SIWZ UMOWA O DZIEŁO Zawarta w Białymstoku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 WZÓR Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 zawarta w dniu..2015 r., w Krakowie pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3A Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-826),

Bardziej szczegółowo

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie.

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie. GU.DAP.272.7.2011 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa (wzór) na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów typu SUW Umowa zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie, ul. Uniwersytecka

Bardziej szczegółowo

Umowa. następującej treści:

Umowa. następującej treści: Umowa Zawarta w Białymstoku w dniu... (zwana dalej Umową), pomiędzy: reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym a...... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą zwanymi dalej łącznie Stronami

Bardziej szczegółowo

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus ROZDZIAŁ II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu grudnia 2010 r. w Mińsku Mazowieckim została zawarta Umowa pomiędzy: 1. Ośrodkiem Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim w likwidacji, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. 2 Przedmiot umowy. 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn... Wartość wykonania zadania ustala się na kwotę

UMOWA NR.. 2 Przedmiot umowy. 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn... Wartość wykonania zadania ustala się na kwotę UMOWA NR.. w dniu... r. w Bydgoszczy pomiędzy: a, Zespołem Szkół Mechanicznych nr 2 ul. Słoneczna 19, 85-348 Bydgoszcz, NIP 967-00-69-151, reprezentowanym przez Dyrektora - Ryszarda Lewandowskiego, zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/I WZÓR

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/I WZÓR UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-28/2016/I WZÓR W dniu... w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Odbiorcą, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 13/2014. Nazwa zadania: dostawa artykułów i sprzętu komputerowego dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /IR/ a... siedzibą w, NIP.REGON,wpisanym w., zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez:

Umowa nr /IR/ a... siedzibą w, NIP.REGON,wpisanym w., zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez: Wzór umowy Umowa Nr./IR/2016 zawarta w Bydgoszczy, w dniu... 2016 r. pomiędzy: Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Toruńskiej 174a w Bydgoszczy (85-844), NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

UMOWA. wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie UMOWA Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zawarta w dniu. pomiędzy: Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NMZ.232.5.2015.KP zawarta w dniu. roku w Białymstoku pomiędzy:

UMOWA NR NMZ.232.5.2015.KP zawarta w dniu. roku w Białymstoku pomiędzy: Część II SIWZ - Wzór umowy UMOWA NR NMZ.232.5.2015.KP zawarta w dniu. roku w Białymstoku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowo Produkcyjnym LECH Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Kombatantów 4, 15-110

Bardziej szczegółowo

1. Zgodnie z wynikiem postępowania Nr 40/ZT/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

1. Zgodnie z wynikiem postępowania Nr 40/ZT/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2010 zawarta w Warszawie w dniu 2010 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Załącznik Nr 4. U M O W A Nr BIGP.IV /2010

P R O J E K T Załącznik Nr 4. U M O W A Nr BIGP.IV /2010 P R O J E K T Załącznik Nr 4 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego

UMOWA NR. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego UMOWA NR zawarta w dniu 2015r. w Szczecinie pomiędzy: Spółką Akcyjną Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Bytomskiej 7, 70-603 Szczecin, zarejestrowaną w Sądzie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr...

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... Załącznik nr 8 do SIWZ W dniu... w Lutocinie pomiędzy UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin posiadającą NIP 511-02-71-300, REGON 130378261, zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

UMOWA. Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Załącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy UMOWA Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zawarta w dniu. pomiędzy: Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ Załącznik nr 2 do SIWZ z dnia.. r. w Jasionce pomiędzy : WZÓR UMOWY UMOWA NR: PLRz/./ZRZ PORTEM LOTNICZYM RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 NIP :... KRS :......, kapitał zakładowy w wysokości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. Wzór umowy. Umowa zawarta w dniu 2011 roku, w Poznaniu, pomiędzy:

Załącznik nr 6 do SIWZ. Wzór umowy. Umowa zawarta w dniu 2011 roku, w Poznaniu, pomiędzy: Wzór umowy Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa zawarta w dniu 2011 roku, w Poznaniu, pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 29.10. 2010 r. UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) UMOWA nr... Zawarta w dniu 2010 roku w Brzesku pomiędzy: Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku ul. Piastowska 2 NIP 869-10-35-783 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NMZ.232.3.15.KP zawarta w dniu. roku w Białymstoku pomiędzy:

UMOWA NR NMZ.232.3.15.KP zawarta w dniu. roku w Białymstoku pomiędzy: Część II SIWZ - Wzór umowy dot. części 1 i 2 UMOWA NR NMZ.232.3.15.KP zawarta w dniu. roku w Białymstoku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowo Produkcyjnym LECH Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Kombatantów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR.

WZÓR UMOWY UMOWA NR. WZÓR UMOWY UMOWA NR. zawarta dnia.. roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy: Przychodnia Specjalistyczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709)

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ZDP.ZP

Umowa Nr ZDP.ZP ZDP.ZP.271.24.2014 Załącznik B3 Umowa Nr ZDP.ZP.2720...2014 zawarta w dniu... w Wieliczce pomiędzy Powiatem Wielickim, ul. Dembowskiego 2, 32-020 Wieliczka, reprezentowanym przez mgr inż. Grzegorza Łętochę

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W dniu...2008 r. w Warszawie pomiędzy Domem Dziecka Nr 16 z siedzibą w Warszawie, kod 00-208 przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Znak: SP-28-8/15 Strona 1 z 5 UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Załącznik Nr 3 do Zaproszenia zawarta w dniu.2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR -WZÓR- UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkół Nr 2 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 23 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA - wzór. zawarta w Warszawie dniu 2010 roku, pomiędzy:

UMOWA - wzór. zawarta w Warszawie dniu 2010 roku, pomiędzy: UMOWA - wzór zawarta w Warszawie dniu 2010 roku, pomiędzy: 1. Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie przy ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa, wpisanym do rejestru instytucji kultury pod

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa nr...

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa nr... Załącznik Nr 11 do SIWZ Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego Umowa nr... zawarta w dniu... w Borzęcinie pomiędzy Gmina Borzęcin reprezentowaną przez: 1. Pana mgr Janusza Kwaśniaka Wójta Gminy zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Załącznik nr 1 UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Zawarta w dniu 00.00.20 r. pomiędzy Rejonowym Zarządem Infrastruktury Bydgoszcz, z siedzibą w : 85-915 Bydgoszcz, ul. Podchorążych 33, NIP: 554-10-06-057

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pod nazwą.: Opracowanie dokumentu pt.: "Studium Rozwoju Sieci Szerokopasmowych w województwie śląskim oraz działania doradcze i konsultacyjne. zawarta

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- UMOWA NR...

-PROJEKT- UMOWA NR... -PROJEKT- UMOWA NR... Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego zawarta w dniu... pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie NIP: 649-16-29-614,

Bardziej szczegółowo