UMOWA NR NMZ KP zawarta w dniu. roku w Białymstoku pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR NMZ.232.5.2015.KP zawarta w dniu. roku w Białymstoku pomiędzy:"

Transkrypt

1 Część II SIWZ - Wzór umowy UMOWA NR NMZ KP zawarta w dniu. roku w Białymstoku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowo Produkcyjnym LECH Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Kombatantów 4, Białystok, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku pod nr KRS , NIP , kapitał zakładowy zł, reprezentowaną przez:..,.., zwaną dalej Zamawiającym, a.... reprezentowanym przez:.. zwaną dalej Wykonawcą. 1 TRYB ZAWARCIA UMOWY 1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. Dostawa materiałów promocyjnych oraz przygotowanie i druk materiałów edukacyjnych do lekcji ekologicznych Segreguję, świecę przykładem, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z niniejszej umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 3. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i potencjał niezbędny do wykonania umowy. 2 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów promocyjnych oraz przygotowanie i druk materiałów edukacyjnych, dalej zwanych Materiałami, które zostaną wykorzystane podczas lekcji edukacyjnych Segreguję, świecę przykładem. 2. Szczegółowy opis Materiałów zawiera Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do umowy. 3. Wykonawca oświadcza, iż umowę będzie realizował zgodnie z SIWZ i złożoną ofertą, na podstawie cen zawartych w Formularzu cenowym załącznik nr 2 do umowy. 4. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy w sposób zgodny z obowiązującym prawem i w pełnym zakresie wymaganym przez Zamawiającego. 5. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wystarczającymi środkami technicznymi do wykonania przedmiotu umowy. Strona 1 z 6

2 3 OBOWIĄZKI STRON 1. Strony w celu realizacji umowy zobowiązują się do współdziałania, wzajemnej wymiany informacji oraz każdej innej formy współpracy niezbędnej do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy projekty graficzne Materiałów do adaptacji najpóźniej do 2 dni roboczych od podpisania umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się do: 1) informowania Zamawiającego o przebiegu wykonania prac na każde żądanie Zamawiającego, 2) stosowania się do zaleceń Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, 3) udzielania wszelkich wyjaśnień w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, 4. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego, niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć negatywny wpływ na sposób i termin wykonania przedmiotu umowy. 4 INTERPRETACJA UMOWY 1. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część niniejszej umowy, według następującego pierwszeństwa: 1) umowa, 2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami do SIWZ udzielonymi przez Zamawiającego podczas procedury przetargowej, 3) Oferta Wykonawcy. 2. Poszczególne wyjaśnienia i zmiany SIWZ będą miały stopień pierwszeństwa równy dokumentowi, którego dotyczą wyjaśnienia lub który ulega zmianie. 5 WYKONYWANIE UMOWY 1. Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 2, zobowiązany jest do realizacji umowy zgodnie z poniższymi terminami: Przekazanie Zamawiającemu zaadoptowanych przez Wykonawcę projektów graficznych materiałów 1 dzień roboczy od dnia przekazania ich przez Zamawiającego do adaptacji, Okres zgłaszania uwag przez Zamawiającego 1 dzień roboczy od dnia przekazania zaadaptowanych projektów, Okres dokonania poprawek przez Wykonawcę zgodnie z sugestiami Zamawiającego, celem ostatecznej akceptacji -1 dzień roboczy od momentu zgłoszenia uwag. 2. Wykonawca ma obowiązek uwzględniać i wprowadzać uwagi Zamawiającego do projektów graficznych Materiałów do momentu ich ostatecznej akceptacji. 3. Wszystkie projekty graficzne do momentu ich ostatecznej akceptacji Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu we własnym zakresie na własny koszt. 4. Akceptacja projektów przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego będzie następować drogą elektroniczną. Strona 2 z 6

3 6 TERMIN WYKONANIA UMOWY 1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. Wykonawca wykona przedmiot umowy w następujących terminie: do. dni od dnia podpisania umowy. 2. Zamawiający dopuści możliwość zmiany terminu określonego w ust. 1 z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 3. Zmiana terminu nastąpi na uzasadniony wniosek strony w drodze pisemnego aneksu. 7 WYNAGRODZENIE 1. Wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 wynosi łącznie.zł brutto, w tym.% VAT, zgodnie ze złożoną ofertą. 2. Ceny jednostkowe brutto za wykonanie Materiałów zawiera Załącznik nr 2 do umowy, ceny te są niezmienne w całym okresie obowiązywania umowy. 8 ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 1. Zamawiający przewiduje jednorazowy odbiór przedmiotu umowy. 2. Należność Wykonawcy z tytułu wykonywania przedmiotu umowy będzie rozliczona na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę. 3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy przekazane będzie przelewem, w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany w fakturze. 4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 5. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego (Karola Świetlickiego lub Aleksandrę Bielską) bez zastrzeżeń. Protokół zdawczo - odbiorczy określać będzie w szczególności: 1) Wskazanie wykonanych i dostarczonych przez Wykonawcę Materiałów, wraz z obliczeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie cen jednostkowych, wymienionych w Załączniku nr 2 do umowy, 2) oświadczenie Zamawiającego, iż dokonuje odbioru dostarczonych Materiałów bez zastrzeżeń, lub określenie zastrzeżeń Zamawiającego; jeżeli zastrzeżenia będą dotyczyć sposobu wykonania Materiałów strony ustalą termin usunięcia wad / usterek zgodnie z ust.7; podstawą do wystawienia faktury będzie protokół stwierdzający usunięcie zauważonych wcześniej wad / usterek lub stwierdzający wymianę Materiałów na nowe, bez wad / usterek. 6. Odbiór Materiałów nastąpi w terminie do 2 dni roboczych od daty dostarczenia Materiałów do odbioru Zamawiającemu. 7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń lub wad, Wykonawca Materiały naprawi, dostarczy nowe Materiały bez wad lub usterek lub wprowadzi konieczne zmiany w Materiałach w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 7 dni. 9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON 1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w 7 ust. 1, jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z powodu Strona 3 z 6

4 okoliczności, za które nie odpowiada Zamawiający lub jeśli Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za: a) opóźnienie w wykonywaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w 6 ust. 1 z zastrzeżeniem 6 ust. 2 lub usunięcia wad/usterek w stosunku do terminu określonego w 8 ust.7 b) opóźnienie w usuwaniu wad lub usterek, w tym w okresie gwarancji, lub opóźnienie w uzupełnianiu projektów graficznych Materiałów sporządzanych na podstawie poleceń Zamawiającego, o których mowa w 5 umowy w stosunku do terminów określonych w tym paragrafie; w stawce dziennej 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia. 3. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy lub opóźnienia się w jej wykonaniu o 7 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo do powierzenia wykonania przedmiotu umowy lub jego części osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 4. W przypadku, gdy Zamawiający z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę poniesie szkodę, której wysokość przewyższy wartość zastrzeżonych w umowie i należnych na jej podstawie kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu od Zamawiającego wynagrodzenia określonego w W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej umowy Strony zachowują prawo do dochodzenia należnych na podstawie umowy kar umownych. 7. Naliczone przez Zamawiającego kary zostaną potrącone z faktury wystawionej przez Wykonawcę. W przypadku nie wystawienia faktury (co uniemożliwi potrącenie kar), Wykonawca zostanie obciążony notą obciążeniową do wpłacenia naliczonej kary umownej na konto bankowe Zamawiającego w terminie wynikającym z noty. 10 GWARANCJA JAKOŚCI 1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wszystkie dostarczone i odebrane w ramach umowy Materiały oraz na wykonane na nich nadruki i tłoczenia na okres 12 miesięcy. 2. Okres gwarancji jakości biegnie od dnia odbioru Materiałów przez Zamawiającemu co zostanie potwierdzone protokołem zdawczo odbiorczym. 3. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancji wad w Materiałach, Zamawiający winien zgłosić wadę Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia jej wykrycia. 4. Wykonawca winien niezwłocznie, nie później niż w terminie 20 dni wymienić podlegające reklamacji Materiały na wolne od wad. 5. Jeżeli w ramach obowiązków gwarancyjnych Wykonawca dokona wymiany rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad, termin gwarancji w zakresie rzeczy wymienionej biegnie od nowa. 6. Udzielenie przez Wykonawcę gwarancji jakości na Materiały nie wyłącza możliwości wykorzystania przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. 7. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu Kodeksu cywilnego w przypadku, gdy nie wystawiono odrębnego dokumentu gwarancyjnego. Strona 4 z 6

5 11 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Zamawiający może w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpić od umowy w trybie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonywaniu przedmiotu umowy o 7 dni, w przypadku, o którym mowa w 9 ust. 3 albo w przypadku nienależytego wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, skutkującego co najmniej dwukrotnie nałożeniem na Wykonawcę kary umownej o której mowa w 9 ust. 2 umowy. 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz będzie zawierało uzasadnienie przyczyny odstąpienia. 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Strony ustalają następujące zasady wzajemnego rozliczenia: wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie ustalana zgodnie z 7, z uwzględnieniem wykonanych i odebranych przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Materiałów oraz ich ceny jednostkowej zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do umowy, i pomniejszona o dotychczas naliczone lub należne kary umowne należne Zamawiającemu w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę lub potrącenia kosztów, jakie Zamawiający poniósł powierzając wykonanie części przedmiotu umowy osobie trzeciej. 12 SIŁA WYŻSZA Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane wystąpieniem siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nagłe, niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części, którego nie można było przewidzieć lub któremu nie można było zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. 13 ZMIANY UMOWY 1. Zmiana danych adresowych Stron nie stanowi zmiany umowy. 2. Zmiana osób upoważnionych do kontaktów w sprawie realizacji umowy, o których mowa w 14, nie wymaga zmiany umowy i następuje przez pisemne powiadomienie drugiej strony. 3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Strony dopuszczają możliwość porozumiewania się w formie innej niż forma pisemna, w szczególności drogą elektroniczną. 2. Osobami upoważnionymi do współpracy przy wykonywaniu umowy są: a) ze strony Zamawiającego: Karol Świetlicki, tel Aleksandra Bielska, tel b) ze strony Wykonawcy:, Strona 5 z 6

6 3. Strony umowy postanawiają, że w razie sporów wynikłych z realizacji niniejszej umowy, będą współdziałać w celu ich ugodowego rozstrzygnięcia. 4. W przypadku nie osiągnięcia w ciągu 30 dni ugody sprawy sporne na tle wykonania niniejszej umowy poddane zostaną rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 5. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy prawa, w tym ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. 6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Zamawiający Wykonawca... Strona 6 z 6

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ.

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. zawarta w dniu... 2014 r., pomiędzy: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA /projekt/ Załącznik Nr 5 do SIWZ zawarta w dniu...2014 r. w Choroszczy pomiędzy Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, Choroszcz

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO

Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 3D do SIWZ Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Jerzego Marcinko Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy UMOWA Załącznik nr 8a zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy Parkiem Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 97/4, 41-706 Ruda Śląska, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Uzupełnienie ubytków w utwardzonych drogach gminnych na terenie Gminy Prażmów.

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Uzupełnienie ubytków w utwardzonych drogach gminnych na terenie Gminy Prażmów. Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów, NIP

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wzór umowy Część II SIWZ U M O W A NR... zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80 804 Gdańsk, NIP 957 00 27 503, REGON

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w dniu. zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Projektów, ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa, NIP: 5262735917, REGON: 015627782, reprezentowanym przez: Panią Elizę Pogorzelską

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR / pomiędzy: o następującej treści: 1 Przedmiot zamówienia

U M O W A NR / pomiędzy: o następującej treści: 1 Przedmiot zamówienia Załącznik Nr 8 PROJEKT UMOWY U M O W A NR / zawarta w dniu..r w Tarnobrzegu, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie - przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr /2013. zawarta w dniu 2013 roku we Wrocławiu pomiędzy:

U M O W A nr /2013. zawarta w dniu 2013 roku we Wrocławiu pomiędzy: Załącznik Nr 5 do SIWZ Wzór umowy U M O W A nr /2013 zawarta w dniu 2013 roku we Wrocławiu pomiędzy: Teatrem Polskim we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. G. Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt: Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3 Umowa nr zawarta w dniu. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie 00-955, przy Al.

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR / pomiędzy: o następującej treści: 1 Przedmiot zamówienia

U M O W A NR / pomiędzy: o następującej treści: 1 Przedmiot zamówienia Załącznik Nr 8 PROJEKT UMOWY U M O W A NR / zawarta w dniu..r w Tarnobrzegu, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie - przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C Z Ę Ś Ć I I I REGULAMINU PRZETARGU NA: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO w ramach realizacji projektu : ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WZÓR KONTRAKTU

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr UM BZW 15 900. (dalej jako Umowa )

UMOWA nr UM BZW 15 900. (dalej jako Umowa ) UMOWA nr UM BZW 15 900 (dalej jako Umowa ) zawarta w dniu - - 2015 roku w Warszawie, pomiędzy: PKP INTERCITY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 ... ... ...

Umowa nr../2015 ... ... ... Załącznik nr 9 do SWIZ zawarta w dniu... pomiędzy Umowa nr../2015 WZÓR Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. w Łodzi, ul. Piotrkowska 190, NIP 725-19-06-517, wysokość kapitału zakładowego 940 480

Bardziej szczegółowo

Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych

Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych zawarta w dniu.w Warszawie, pomiędzy: PSE Inwestycje S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 5 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Bydgoszczy dnia 2015 r. pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,

Bardziej szczegółowo