UMOWA nr UM BZW (dalej jako Umowa )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA nr UM BZW 15 900. (dalej jako Umowa )"

Transkrypt

1 UMOWA nr UM BZW (dalej jako Umowa ) zawarta w dniu roku w Warszawie, pomiędzy: PKP INTERCITY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żelaznej 59A, Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: , REGON , NIP , kapitał zakładowy: ,00 PLN, kapitał wpłacony: ,00 PLN zwaną dalej w tekście Zamawiającym, reprezentowanym przez: a 1) ) zwanym dalej Wykonawcą, w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Procedura wyboru dostawcy, została zawarta Umowa o następującej treści: 1. Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie dokumentacji techniczno - projektowej stanowiska diagnostycznego do prób elektrycznych wagonów (dla napięcia stałego i przemiennego) na Hali Napraw Elektrycznych zlokalizowanej na bocznicy kolejowej Warszawa Grochów w budynku nr 25 przy ul. Chłopickiego 53, Warszawa (dalej również jako Dokumentacja ). 2. Zakres prac projektowych obejmuje w szczególności: 1) Wykonanie inwentaryzacji budowlanej, 2) Wykonanie projektu budowlano wykonawczego stanowiska diagnostycznego, 3) Uzyskanie niezbędnych opinii, pozwoleń, uzgodnień, sprawdzeń oraz pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót, dla których pozwolenie nie jest wymagane wraz z zaświadczeniem, że odpowiedni organ administracji państwowej nie wnosi sprzeciwu, 4) Wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru prac, 5) Pełnienie nadzoru autorskiego do czasu zakończenia realizacji budowy (tj. podpisania protokołu końcowego odbioru robót) polegającego na: 1

2 a) stwierdzeniu zgodności realizacji z projektem w toku wykonywania robót budowlanych; b) udziale Wykonawcy w naradach z Zamawiającym - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu; c) bezpośrednich wizytach w miejscu prowadzenia robót budowlanych nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu; d) udzielaniu wszelkich wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej; e) zatwierdzaniu zmian materiałowych i rozwiązań technicznych po przedstawieniu próbek materiałów zamiennych lub rysunku technicznego dla proponowanego rozwiązania; f) bieżącym uzgadnianiu decyzji wykonawczych i zmian w projekcie, każdorazowo potwierdzanych korespondencją ; g) wprowadzanie zaakceptowanych zmian i rozwiązań technicznych oraz uzupełnień do dokumentacji w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji projektu; h) udziale w odbiorach (w przypadku odbiorów częściowych)/odbiorze inwestycji. 3. Umowa powinna być wykonana zgodnie z Prawem budowlanym, wymogami technicznymi i odpowiednimi normami branżowymi i przepisami. Wszelkie ustalenia związane z opracowaniem Dokumentacji na etapie projektowania należy uzgodnić w formie pisemnej z Zamawiającym. Przedmiar robót przekazany w Dokumentacji stanowić będzie sposób na obliczenie ceny oferty wykonawcy robót i musi spełniać następujące warunki, tj. opisy robót w przedmiarze muszą być kompletne i nie pozostawić żadnych wątpliwości co do technologiczno - materiałowego wariantu ich wykonania, ilości robót muszą być policzone prawidłowo. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć: 2. Dokumentacja 1) Projekt wielobranżowy budowlano wykonawczy w wersji papierowej (pisemnej) w 5 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej. Całość opracowania w wersji elektronicznej na płycie CD zapisana w formacie word, excel, pdf lub dwg, 2) Przedmiar robót sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy w wersji papierowej (pisemnej) w 2 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej. Całość opracowania w wersji elektronicznej na płycie CD zapisana w formacie word, excel, pdf, 3) Kosztorys inwestorski sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy w wersji papierowej (pisemnej) w 2 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej. Całość opracowania w wersji elektronicznej na płycie CD zapisana w formacie word, excel, pdf, 4) Decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót, dla których pozwolenie nie jest wymagane z zaświadczeniem, że odpowiedni organ administracji państwowej nie wnosi 2

3 sprzeciwu (w oryginale oraz przesłać skan tych dokumentów na adres wskazany przez Zamawiającego). 3. Termin realizacji Wykonawca zobowiązuje się realizować Umowę w następujących terminach: 1) Opracowanie Dokumentacji, w tym przedmiar i kosztorys, ze wszelkimi uzgodnieniami, łącznie ze złożeniem Dokumentacji wraz z prawidłowo sporządzonym pod względem formalnym i merytorycznym wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót, dla których pozwolenie nie jest wymagane, a także uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia, że odpowiedni organ administracji państwowej nie wnosi sprzeciwu (zgłoszenia robót dla których pozwolenie nie jest wymagane) w terminie 120 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy z zastrzeżeniem, że bieg terminu realizacji Umowy zawieszony zostaje na czas niezbędny dla wydania przez właściwy organ decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia, że odpowiedni organ administracji państwowej nie wnosi sprzeciwu (zgłoszenie robót dla których pozwolenie nie jest wymagane); 2) Pełnienie nadzoru autorskiego przez cały czas realizacji budowy aż do podpisania protokołu końcowego odbioru robót; 3) Wykonawca nie będzie ponosił skutków niedotrzymania terminu o którym mowa w pkt 1 w przypadku, gdy wykaże, że nie dotrzymanie terminu spowodowane było przyczynami nie leżącymi po stronie Wykonawcy, a wyjaśnienia Wykonawcy zostaną przyjęte przez Zamawiającego. Zgoda Zamawiającego w powyższym zakresie będzie następowała w formie pisemnej. 4. Odbiór Dokumentacji 1. Przekazanie Dokumentacji nastąpi w siedzibie PKP INTERCITY S.A. Zakład Centralny w Warszawie, ul. Chłopickiego 53, Warszawa, chyba że Zamawiający wskaże inny adres na terenie Warszawy. Z czynności odbioru, w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru i przekazania Dokumentacji Zamawiającemu sporządzony zostanie protokół zdawczo odbiorczy. 2. W przypadku odmowy przyjęcia przez Zamawiającego Dokumentacji, Zamawiający wskaże w protokole zdawczo odbiorczym przyczyny tej odmowy i uzgodni z Wykonawcą termin na usunięcie braków, wad i innych usterek wskazanych w protokole zdawczo odbiorczym. Wykonawca usunie braki, wady i inne usterki w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 5 umowy i ponownie powiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru. W razie braku zgodnego ustalenia przez Strony terminu usunięcia braków, wad i innych usterek Wykonawca ma obowiązek ich usunięcia w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia. 3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do odbioru Dokumentacji po usunięciu wad lub usterek. 4. Dokumentacja powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz klauzulę pisemne 3

4 oświadczenie projektanta, iż jest wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami oraz normami, oraz że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 5. Cena i warunki płatności 1. Strony ustalają, że na podstawie złożonej oferty wynagrodzenie ryczałtowe należne Wykonawcy za wykonanie Umowy wyniesie netto:. zł netto (słownie:. złotych) powiększone o podatek od towarów i usług zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, tj. brutto:. zł (słownie:... złotych). 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie czynności związane z wykonaniem Umowy, w tym zapłatę za świadczenie nadzoru autorskiego w miarę potrzeb Zamawiającego. Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski, do czego wyraża pełną gotowość. Zamawiający będzie na bieżąco wskazywał Wykonawcy termin i zakres wykonania nadzoru autorskiego. Nadzór autorski Wykonawca będzie sprawował do czasu wykonania robót budowlanych. 3. Pełnienie usługi nadzoru autorskiego przez Wykonawcę będzie wykonywane w czasie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający każdorazowo pisemnie powiadomi Wykonawcę (na co najmniej trzy dni robocze przed dniem rozpoczęcia realizacji usługi) o konieczności przystąpienia do wykonywania usługi nadzoru autorskiego. Czynności nadzoru autorskiego dokumentowane będą wpisem do dziennika budowy. 4. Uregulowanie wynagrodzenia za realizację Umowy nastąpi według poniższych zasad: 1) kwota w wysokości 80% wartości całkowitego wynagrodzenia należna będzie po protokolarnym odbiorze Dokumentacji; 2) kwota w wysokości 20% wartości całkowitego wynagrodzenia należna będzie po wykonaniu usługi nadzoru autorskiego. 5. Wykonawca w każdej wystawionej fakturze będzie podawał nr Umowy Zamawiającego, którego ona dotyczy. 6. Wykonawca wystawi faktury w terminie 7 dni od daty zrealizowania Umowy lub jej części. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół zdawczo - odbiorczy podpisany bez uwag przez Zamawiającego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Umowy. Wystawione faktury należy przesłać na adres: PKP INTERCITY Spółka Akcyjna, ul. Żelazna 59A, Warszawa, Kancelaria Spółki lub w formie elektronicznej (pdf) na adres po zawarciu stosownego porozumienia. 7. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy na podstawie faktury VAT w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego. 8. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 9. Przez dni robocze Strony przyjmują dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce. 4

5 10. Wykonawca składa oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym zgodnie z załącznikiem nr 4 do Umowy. W przypadku zmiany tego rachunku, jest on zobowiązany niezwłocznie złożyć Zamawiającemu zaktualizowane oświadczenie. Gdyby rachunek bankowy wskazany w treści tego oświadczenia był różny od numeru rachunku bankowego wskazanego w treści faktury, bieg terminu wskazanego w ust. 7 powyżej rozpoczyna się najwcześniej z dniem doręczenia Zamawiającemu zaktualizowanego oświadczenia, o którym mowa powyżej. 6. Kary umowne 1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 2) za zwłokę w usunięciu wady w wysokości 0,2 % wartości netto wynagrodzenia umownego, o którym mowa w 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 3) w razie odstąpienia od Umowy, wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy, przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 10 % wartości netto Umowy, o której mowa w 5 ust. 1 Umowy. 2. Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych w razie opóźnienia w płatności należności. 3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania w wysokości przekraczającej zastrzeżone kary umowne. 4. Zamawiający może potrącać należne kary umowne z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 5. Podstawę naliczenia kar, stanowić będzie nota obciążeniowa Zamawiającego doręczona Wykonawcy. 6. Z zastrzeżeniem ust. 4 kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej Zamawiającego. 7. Warunki gwarancji i rękojmi 1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie wady i wszelkie usterki przedmiotu Umowy, zmniejszające ich wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie oraz wynikający z ich przeznaczenia. 2. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji z tytułu wad i usterek prac stanowiących przedmiot umowy na okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, o którym mowa w 4 ust W przypadku ujawienia wady lub usterki prac, ich usunięcie w ramach rękojmi lub gwarancji nastąpi w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o ich ujawnieniu, dokonanego w 5

6 formie pisemnej, elektronicznej lub faksem. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może określić dłuższy termin, o którym mowa powyżej. 4. Po usunięciu wady lub usterki prace zostaną odebrane przez Zamawiającego, w jego siedzibie, co zostanie potwierdzone Protokołem odbioru prac wolnych od wad i usterek, podpisanym przez Strony. 5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, wyznaczającym mu dodatkowy termin na usunięcie wad lub usterek usunie je na koszt Wykonawcy (bez utraty praw z gwarancji). Niezależnie od tego uprawnienia Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych oraz do żądania naprawienia poniesionej szkody przewyższającej wartość kar umownych. 6. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 7. Do rękojmi zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego. 8. Postanowienia końcowe 1. Strony wyznaczają następujące osoby do kontaktu podczas realizacji Umowy: 1) ze strony Zamawiającego Agnieszka Śliwińska, tel.: ) ze strony Wykonawcy 2. Za wszelkie działania lub zaniechania osób, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca odpowiada jak za własne. Niezależnie od innych podstaw odpowiedzialności, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub mieniu zaistniałe z powodu niewykonania bądź nienależytego wykonania obowiązków umownych. 3. Z dniem podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo odbiorczego bez uwag, o którym mowa w 4 Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji na polach eksploatacji wskazanych w ust. 11, a także wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 5 ust. 1. W przypadku, gdy prawa autorskie do poszczególnych części Dokumentacji przysługiwać będą osobom innym niż Wykonawca, w szczególności podwykonawcom, Wykonawca zobowiązuje się nabyć wspomniane prawa od osób uprawnionych, jeszcze przed podpisaniem protokołu zdawczo odbiorczego. 4. Wszystkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Strony zobowiązane są do przestrzegania tajemnicy handlowej, a w szczególności do nie przekazywania firmom konkurencyjnym informacji na temat polityki cenowej, kontraktów handlowych, których ujawnienie mogłoby spowodować utratę spodziewanych zysków lub w jakikolwiek sposób wpłynąć na działalność handlową stron Umowy. Obowiązek zachowania tych danych w poufności obowiązuje przez okres 10 lat od dnia zawarcia Umowy i nie wygasa w przypadku rozwiązania, wypowiedzenia, wygaśnięcia lub odstąpienia od Umowy. 6. Prawa lub obowiązki wynikające z Umowy mogą być przenoszone na osoby trzecie, wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony, pod rygorem nieważności. 6

7 7. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku naruszenia postanowień Umowy przez Wykonawcę. Odstąpienie nie ma wpływu na możliwość naliczenia kar umownych. Oświadczenie o odstąpieniu winno zostać złożone pisemnie w terminie 60 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o wystąpieniu okoliczności skutkujących możliwością odstąpienia od Umowy. 8. Zamawiający, niezależnie od ust. 7, ma prawo odstąpić od Umowy, w całości lub w części, w przypadku zwłoki w wykonaniu Umowy przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia powstania takiej zwłoki. Odstąpienie nie ma wpływu na możliwość naliczenia kar umownych. Oświadczenie o odstąpieniu winno zostać złożone pisemnie w terminie 60 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o wystąpieniu okoliczności skutkujących możliwością odstąpienia od Umowy. 9. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz z późn. zm.). 10. Spory pomiędzy stronami wynikające z realizacji Umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 11. Wykonawca wraz z przekazaniem Dokumentacji przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 5 ust. 1, bez ograniczeń terytorialnych ani czasowych majątkowe prawa autorskie do tej Dokumentacji na niżej wymienionych polach eksploatacji: 1) Prawo w zakresie nieograniczonego, wielokrotnego korzystania przez Zamawiającego, utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzania określoną techniką egzemplarzy w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową, 2) Wyświetlanie Dokumentacji utrwalonej na wszelkiego rodzaju nośnikach, w tym również publiczne wystawianie lub emitowanie w dowolny sposób, 3) Prawo obrotu oryginałem albo egzemplarzami, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczenie, udostępnianie osobom trzecim lub najem oryginału lub egzemplarzy, 4) Prawo w zakresie rozpowszechniania i udostępniania oryginału lub egzemplarzy podmiotom trzecim, 5) Wprowadzanie do sieci komputerowych, w tym internet i intranet, 6) Wykorzystywanie w celu udostępniania jej podmiotom ubiegającym się o zawarcie umowy z Zamawiającym, 7) Prawo do wprowadzania zmian, modyfikacji, opracowań, zmiany układu, tłumaczeń lub wykorzystania w innych utworach. Strony zgodnie postanawiają, że w toku rozporządzania i korzystania z Dokumentacji przez Zamawiającego w zakresie określonym Umową, może ona być udostępniana anonimowo, a Zamawiający nie jest zobowiązany do oznaczenia Dokumentacji ani jakichkolwiek jej egzemplarzy nazwą Wykonawcy lub twórcy. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których utrwalona została Dokumentacja. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje także 7

8 prawo do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich na ww. polach eksploatacji. 12. Wykonawca oświadcza, że posiada prawa autorskie do Dokumentacji i nie ma przeszkód prawnych do ich przeniesienia na rzecz Zamawiającego w zakresie wskazanym powyżej. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie naruszenia ich praw osobistych lub majątkowych Wykonawca poniesie koszty ich zaspokojenia łącznie z kosztami wszelkich odszkodowań, ewentualnych procesów i kosztów związanych z ich prowadzeniem, w tym obsługi prawnej. Wykonawca zobowiązuje się także do uzyskania, na własny koszt, na rzecz Zamawiającego prawa do korzystania z Dokumentacji w przypadku stwierdzenia, że przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa powyżej narusza prawa osób trzecich. 13. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 14. Integralną część Umowy stanowią Załączniki: Załącznik nr 1 Wytyczne do wykonania Dokumentacji; Załącznik nr 2 Protokół zdawczo odbiorczy; Załącznik nr 3 Oferta Wykonawcy; Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o rachunku bankowym. /ZAMAWIAJĄCY/ / WYKONAWCA / 8

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy :

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nakle

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: WNP - 002628 U M O W A. zawarta w dniu..2015r. w Krakowie

Postępowanie nr: WNP - 002628 U M O W A. zawarta w dniu..2015r. w Krakowie Załącznik nr 10 do SIWZ U M O W A pomiędzy: zawarta w dniu..2015r. w Krakowie Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna, 00-973 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 62 wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r.

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. ( projekt umowy ) Gminą Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, NIP 646-10-30-597, reprezentowaną przez: Krystynę Wróbel Burmistrza Miasta zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. NIP.i REGON, zwanym dalej Wykonawcą

UMOWA Nr. NIP.i REGON, zwanym dalej Wykonawcą UMOWA Nr. zawarta w dniu.. 2015 r. w Warszawie pomiędzy:,,mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. z siedzibą w Zagórzu k/ Warszawy, 05-462 Wiązowna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

WARUNKI REALIZACJI UMOWY Umowa nr ROPS Projekt umowy zawarta w dniu.. 2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

r., które stanowi integralną część umowy. Załącznik nr 3

r., które stanowi integralną część umowy. Załącznik nr 3 ... podpis/y/ osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Załącznik nr 3 Umowa nr o wykonanie dokumentacji projektowej zawarta w dniu.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr UM- 1) )

UMOWA Nr UM- 1) ) UMOWA Nr UM- zawarta w dniu... - - 2015 roku w Warszawie, pomiędzy : PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5.

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5. Załącznik nr 1 Wzór - UMOWA NR zawarta w dniu... 2016 roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedziba w Szczecinie, kod pocztowy 72-207, Plac Stefana Batorego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie

WZÓR UMOWY. Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie ZAŁĄCZNIK NR 3 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Urzędem Morskim w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Umowa o Wykonanie Dokumentacji Projektowej

Umowa o Wykonanie Dokumentacji Projektowej Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego Umowa o Wykonanie Dokumentacji Projektowej Umowa zawarta w dniu.....w......, pomiędzy: Zgromadzeniem Sióstr od Aniołów, ul. Władysława Broniewskiego 28/30, 05-510

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 29.10. 2010 r. UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór)

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) Załącznik nr 2 do SIWZ w przetargu nieograniczonym znak OR.3331-9 /07 UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) W dniu...2007 r. w Warszawie pomiędzy: 1. Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu roku w Biłgoraju,

Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu roku w Biłgoraju, Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego znak: JRP POPT.271.1.10.2013 Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu.. 2015 roku w Biłgoraju, w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr BFZ-14-900-..

UMOWA Nr BFZ-14-900-.. UMOWA Nr BFZ-14-900-.. zawarta w dniu... - - 2013 roku w Warszawie, pomiędzy : PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr GK-O

U M O W A nr GK-O U M O W A nr GK-O.272.....2012 Załącznik nr 2 - wzór umowy Zawarta w dniu...2012 r. w Jeleniej Górze pomiędzy: Miastem Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, posiadającym numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez:

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym;

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Znak: SP-28-8/15 Strona 1 z 5 UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Załącznik Nr 3 do Zaproszenia zawarta w dniu.2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: PIT -RADWAR S.A

zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: PIT -RADWAR S.A Załącznik nr 2 do SIWZ / oferty ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE U M O W A nr... na roboty energetyczne zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: PIT -RADWAR S.A, reprezentowanym przez:... Prezesa Zarządu...

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy

Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy Przewozy Regionalne spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14A, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Krajowego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) UMOWA nr... Zawarta w dniu 2010 roku w Brzesku pomiędzy: Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku ul. Piastowska 2 NIP 869-10-35-783 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Załącznik nr 7 Wzór umowy Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13 Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Umowa zawarta w dniu.. w Warszawie w ramach realizacji projektu Przede

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-7/2010

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-7/2010 Załącznik nr 7B do SIWZ (zadanie 2) UMOWA Nr. (wzór) zawarta w dniu..2010 r. w Warszawie, pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą przy ul. J. S. Bacha

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE

UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE Zawarta w dniu...2010 r. w Strzyżowie pomiędzy: Powiatem Strzyżowskim z siedzibą przy ul. Przecławczyka 15, 38 100 Strzyżów, telefaks (017) 2765000, REGON

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargowym wyboru Wykonawcy została zawarta umowa o następują treści:

WZÓR UMOWY. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargowym wyboru Wykonawcy została zawarta umowa o następują treści: WZÓR UMOWY Załącznik Nr 2 Zawarta w dniu r. w Lubinie, pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową im. dr J. Wyżykowskiego w Lubinie reprezentowaną przez: Tomasza Sobeckiego Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Nr IN /2012

UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Nr IN /2012 UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Nr IN /2012 Zawarta dnia 2012 r. w Lwówku Śląskim, pomiędzy: Gminą i Miastem Lwówek Śląski z siedzibą przy Alei Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski NIP 616-10-03-030

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło. 1 Przedmiot umowy

Umowa o dzieło. 1 Przedmiot umowy Umowa o dzieło zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Joannę Niedziałkowską Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ"

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI UMOWĄ UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ" - WZÓR - zawarta w Opolu, dnia... pomiędzy Powiatem Opolskim, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR.. zawarta w dniu.. pomiędzy:

WZÓR UMOWY NR.. zawarta w dniu.. pomiędzy: Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY NR.. na Aktualizację Studium Wykonalności dla projektu pn. Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec Etap Ia nr POIS.01.01.00-00-186/09 współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. 2 Przedmiot umowy. 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn... Wartość wykonania zadania ustala się na kwotę

UMOWA NR.. 2 Przedmiot umowy. 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn... Wartość wykonania zadania ustala się na kwotę UMOWA NR.. w dniu... r. w Bydgoszczy pomiędzy: a, Zespołem Szkół Mechanicznych nr 2 ul. Słoneczna 19, 85-348 Bydgoszcz, NIP 967-00-69-151, reprezentowanym przez Dyrektora - Ryszarda Lewandowskiego, zwaną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr...

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... Załącznik nr 8 do SIWZ W dniu... w Lutocinie pomiędzy UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin posiadającą NIP 511-02-71-300, REGON 130378261, zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

UMOWA. na wykonanie gminnej ewidencji zabytków oraz opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami. zawarta w dniu 2016 r. w Morawicy pomiędzy:

UMOWA. na wykonanie gminnej ewidencji zabytków oraz opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami. zawarta w dniu 2016 r. w Morawicy pomiędzy: UMOWA Załącznik nr 3 WZÓR na wykonanie gminnej ewidencji zabytków oraz opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami zawarta w dniu 2016 r. w Morawicy pomiędzy: Gminą Morawica z siedzibą w Morawicy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Załącznik Nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty WZÓR

UMOWA NR.. Załącznik Nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty WZÓR UMOWA NR.. W dniu.. w Lublinie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o., mającym swoją siedzibę w Lublinie przy al. J. Piłsudskiego 15, wpisanym do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./gdoś/2016 Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska

UMOWA nr./gdoś/2016 Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska Załącznik nr 2 do Zaproszenia UMOWA nr./gdoś/2016 zawarta w Warszawie w dniu. 2016 r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, NIP: 7010151052,

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 6572617325, REGON: 291009343, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego Prezydenta Miasta Kielce, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ZDP.ZP

Umowa Nr ZDP.ZP ZDP.ZP.271.24.2014 Załącznik B3 Umowa Nr ZDP.ZP.2720...2014 zawarta w dniu... w Wieliczce pomiędzy Powiatem Wielickim, ul. Dembowskiego 2, 32-020 Wieliczka, reprezentowanym przez mgr inż. Grzegorza Łętochę

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy:

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Umowa nr Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do Zapytania Ofertowego- WZÓR UMOWY NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. UMOWA Nr. Zawarta w dniu 2015 roku w pomiędzy:

Załącznik 3 do Zapytania Ofertowego- WZÓR UMOWY NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. UMOWA Nr. Zawarta w dniu 2015 roku w pomiędzy: Kwidzyński Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o. Górki 3A, 82-500 Kwidzyn tel. 55 619 31 51, fax: 55 619 31 52 NIP: 581-18-79-158; REGON: 220249083 Kapitał zakładowy: 15 219 500,00 zł, KRS 0000258211

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 "Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży"

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży Numer sprawy: KZp.2730.18.14 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR /KZp/14 zawarta w dniu. r. w Łomży pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą 18-400 Łomża, ul. Akademicka

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DP/2311/../16

UMOWA NR DP/2311/../16 UMOWA NR DP/2311/../16 zawarta w dniu... 2016 r. w Kielcach pomiędzy: UNIWERSYTETEM Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy Jednostek Miejskich Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 17.09.2014r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą UMOWA Nr IT/.../2016 W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie ul. Kościuszki 5, NIP 123-12-10-962 reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy inż. Zdzisława Lisa zwaną

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) UMOWA nr z siedzibą..., NIP..., REGON... reprezentowaną przez:

(WZÓR) UMOWA nr z siedzibą..., NIP..., REGON... reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do SIWZ (WZÓR) UMOWA nr... Zawarta w dniu... roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim (Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin) reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 WZÓR Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 zawarta w dniu..2015 r., w Krakowie pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3A Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-826),

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACE PROJEKTOWE NR.../2016

UMOWA O PRACE PROJEKTOWE NR.../2016 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA O PRACE PROJEKTOWE NR.../2016 Dnia. 2016 roku w Szczecinku pomiędzy: Komunikacją Miejską Spółka z o. o z siedzibą w Szczecinku przy ulicy Cieślaka 4, 78-400 Szczecinek, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy:

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Szczecińskim Parkiem Naukowo Technologicznym Sp. z o.o., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS zawarta w dniu 20. r. w Warszawie, pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 7 do regulaminu konkursu ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Do umowy na scenariusz cyklu filmów dokumentujących historię festiwali muzyki rockowej w Jarocinie (20 edycji jarocińskich festiwali),

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot zamówienia

1 Przedmiot zamówienia UMOWA -WZÓR zawarta w dniu.roku w Opolu pomiędzy: Miastem Opole - Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Opolu, z siedzibą: 45-083 Opole, ul. Barlickiego 13, utworzonym na mocy uchwały Rady Miasta z dnia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP

Umowa nr ZP Umowa nr ZP.272.32.2013 Zawarta w dniu.. r. w Tłuszczu, pomiędzy: Gminą Tłuszcz reprezentowaną przez: Pawła Marcina Bednarczyka Burmistrza, zwanego dalej Zamawiającym a... będącym płatnikiem VAT, nr NIP:...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 39N6e/ /2014

UMOWA Nr 39N6e/ /2014 1 UMOWA Nr 39N6e/ /2014 Na opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków dworców kolejowych oraz budynków nie dworcowych w obrębie

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR:. reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR:. reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA NR:. Załącznik nr 3 do Ogłoszenia zawarta w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Fundacją Edukacji i Sztuki Filmowej Macieja Ślesickiego i Bogusława Lindy Laterna Magica, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym,

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, UMOWA O DZIEŁO zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Wykonawcą, zwane

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zważywszy, że w wyniku, przeprowadzonego zapytania ofertowego została wybrana oferta Wykonawcy, PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA. Zważywszy, że w wyniku, przeprowadzonego zapytania ofertowego została wybrana oferta Wykonawcy, PRZEDMIOT UMOWY UMOWA o realizację zamówienia na wykonanie ekspertyzy pod tytułem Komplementarność wsparcia z potencjałami i specjalizacjami województwa mazowieckiego zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA DO UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA DO UMOWY Załącznik Nr 2 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA DO UMOWY W dniu.. 2012 roku w Gryfinie pomiędzy: Skarbem Państwa Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie mającym swoją siedzibę przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2... OP-IV.272.33.2016.MON UMOWA Załącznik nr 3b do SIWZ Wzór umowy część IV zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 2/2013. Miejskim Domem Kultury z siedzibą przy ul. 3 Maja 50, O7-300 Ostrów Mazowiecka

Umowa Nr 2/2013. Miejskim Domem Kultury z siedzibą przy ul. 3 Maja 50, O7-300 Ostrów Mazowiecka Wzór umowy Załącznik Nr 6 Umowa Nr 2/2013 zawarta w Ostrowi Mazowieckiej w dniu.. 2013 roku pomiędzy: Miejskim Domem Kultury z siedzibą przy ul. 3 Maja 50, O7-300 Ostrów Mazowiecka NIP: 759-120-46-71,

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 2/BONe III /2015 PO-II-379/ZZP-1/68/15

UMOWA NR 2/BONe III /2015 PO-II-379/ZZP-1/68/15 UMOWA NR 2/BONe III /2015 PO-II-379/ZZP-1/68/15 WZÓR Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego zawarta w dniu. w Szczecinie, pomiędzy: Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-9/13. UMOWA nr... Zawarta w Białymstoku w dniu 2013 r. pomiędzy:

Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-9/13. UMOWA nr... Zawarta w Białymstoku w dniu 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr... Zawarta w Białymstoku w dniu 2013 r. pomiędzy: Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-9/13 Podlaską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY UMOWA SPRZEDAŻY

UMOWA SPRZEDAŻY UMOWA SPRZEDAŻY UMOWA SPRZEDAŻY W dniu w Kleczewie pomiędzy: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, ul. 600 Lecia 9, 62 540 Kleczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez IX

Bardziej szczegółowo

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy:

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Umowa zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawą w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: BZP JS. Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron. Pieczęć Wykonawcy PROJEKT. UMOWA nr SZ/..

Postępowanie nr: BZP JS. Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron. Pieczęć Wykonawcy PROJEKT. UMOWA nr SZ/.. Postępowanie nr: BZP.243.1.2014.JS Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron UMOWA nr SZ/.. PROJEKT zawarta w dniu. r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą przy pl.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / WM / 2016

UMOWA NR... / WM / 2016 Załącznik Nr 1 UMOWA NR... / WM / 2016 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie, 71-682, ul. M. Golisza

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 5/ZO/2016. zawarta w dniu r. w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA Nr 5/ZO/2016. zawarta w dniu r. w Warszawie, pomiędzy: UMOWA Nr 5/ZO/2016 zawarta w dniu... 2016 r. w Warszawie, pomiędzy: Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481 w ramach którego działa Zespół Szkół Poligraficznych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści:

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 4 UMOWA NR. / /.. /...../2010 na wykonanie usług informatycznych; Opracowanie aplikacji do prowadzenia bazy adresowej, rozbudowa aplikacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości o wybrane raporty

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r.

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r. UMOWA NR P1/2014 zawarta w dniu... w Sośnicowicach, pomiędzy Instytutem Ochrony Roślin Państwowym Instytutem Badawczym, 44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 29, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa:

Umowa o dzieło. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa: Umowa o dzieło wzór zawarta w dniu... 2006 r. w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków z siedzibą przy Placu Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, zwaną w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało Strona 1 z 5 UMOWA Załącznik nr 2 do siwz ZP 19/2013/CES Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... stycznia 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

3310/3311/215/222/PK/AK/BO/2015-DZP/44 Wzór umowy - Załącznik nr 2 UMOWA WUP/DZP/ /2015. Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia.2015 r.

3310/3311/215/222/PK/AK/BO/2015-DZP/44 Wzór umowy - Załącznik nr 2 UMOWA WUP/DZP/ /2015. Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia.2015 r. 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. 58 32 61 801, fax: 58 32 64 894, wup@wup.gdansk.pl, www.wup.gdansk.pl 3310/3311/215/222/PK/AK/BO/2015-DZP/44 Wzór umowy - Załącznik nr 2 UMOWA WUP/DZP/

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP/../2015. zawarta w dniu 2015 r. WYKONAWCA:

UMOWA Nr ZP/../2015. zawarta w dniu 2015 r. WYKONAWCA: UMOWA Nr ZP/../2015 zawarta w dniu 2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Ziębickiej 34-38, 50-507 Wrocław, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000207618,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. - projekt-

UMOWA Nr.. - projekt- Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. - projekt- Zawarta w dniu... w Łęcznej pomiędzy Gminą Łęczna Przedszkolem Publicznym nr 4, ul. Obrońców Pokoju 13, 21-010 Łęczna reprezentowanym przez: Panią Elżbietę

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA. zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina Bednarczyka,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu. roku we Władysławowie pomiędzy:

WZÓR UMOWY zawarta w dniu. roku we Władysławowie pomiędzy: Dotyczy zapytanie ofertowego nr 03/02/2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu. roku we Władysławowie pomiędzy: Stowarzyszeniem Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka z siedzibą we Władysławowie, ul. gen. J. Hallera

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA ZLECENIE NR./2015/PN/DZP/

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA ZLECENIE NR./2015/PN/DZP/ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Dot. część nr 2 UMOWA ZLECENIE NR./2015/PN/DZP/ zawarta w Olsztynie w dniu. r. pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10-719

Bardziej szczegółowo