UMOWA nr UM BZW (dalej jako Umowa )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA nr UM BZW 15 900. (dalej jako Umowa )"

Transkrypt

1 UMOWA nr UM BZW (dalej jako Umowa ) zawarta w dniu roku w Warszawie, pomiędzy: PKP INTERCITY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żelaznej 59A, Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: , REGON , NIP , kapitał zakładowy: ,00 PLN, kapitał wpłacony: ,00 PLN zwaną dalej w tekście Zamawiającym, reprezentowanym przez: a 1) ) zwanym dalej Wykonawcą, w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Procedura wyboru dostawcy, została zawarta Umowa o następującej treści: 1. Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie dokumentacji techniczno - projektowej stanowiska diagnostycznego do prób elektrycznych wagonów (dla napięcia stałego i przemiennego) na Hali Napraw Elektrycznych zlokalizowanej na bocznicy kolejowej Warszawa Grochów w budynku nr 25 przy ul. Chłopickiego 53, Warszawa (dalej również jako Dokumentacja ). 2. Zakres prac projektowych obejmuje w szczególności: 1) Wykonanie inwentaryzacji budowlanej, 2) Wykonanie projektu budowlano wykonawczego stanowiska diagnostycznego, 3) Uzyskanie niezbędnych opinii, pozwoleń, uzgodnień, sprawdzeń oraz pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót, dla których pozwolenie nie jest wymagane wraz z zaświadczeniem, że odpowiedni organ administracji państwowej nie wnosi sprzeciwu, 4) Wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru prac, 5) Pełnienie nadzoru autorskiego do czasu zakończenia realizacji budowy (tj. podpisania protokołu końcowego odbioru robót) polegającego na: 1

2 a) stwierdzeniu zgodności realizacji z projektem w toku wykonywania robót budowlanych; b) udziale Wykonawcy w naradach z Zamawiającym - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu; c) bezpośrednich wizytach w miejscu prowadzenia robót budowlanych nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu; d) udzielaniu wszelkich wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej; e) zatwierdzaniu zmian materiałowych i rozwiązań technicznych po przedstawieniu próbek materiałów zamiennych lub rysunku technicznego dla proponowanego rozwiązania; f) bieżącym uzgadnianiu decyzji wykonawczych i zmian w projekcie, każdorazowo potwierdzanych korespondencją ; g) wprowadzanie zaakceptowanych zmian i rozwiązań technicznych oraz uzupełnień do dokumentacji w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji projektu; h) udziale w odbiorach (w przypadku odbiorów częściowych)/odbiorze inwestycji. 3. Umowa powinna być wykonana zgodnie z Prawem budowlanym, wymogami technicznymi i odpowiednimi normami branżowymi i przepisami. Wszelkie ustalenia związane z opracowaniem Dokumentacji na etapie projektowania należy uzgodnić w formie pisemnej z Zamawiającym. Przedmiar robót przekazany w Dokumentacji stanowić będzie sposób na obliczenie ceny oferty wykonawcy robót i musi spełniać następujące warunki, tj. opisy robót w przedmiarze muszą być kompletne i nie pozostawić żadnych wątpliwości co do technologiczno - materiałowego wariantu ich wykonania, ilości robót muszą być policzone prawidłowo. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć: 2. Dokumentacja 1) Projekt wielobranżowy budowlano wykonawczy w wersji papierowej (pisemnej) w 5 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej. Całość opracowania w wersji elektronicznej na płycie CD zapisana w formacie word, excel, pdf lub dwg, 2) Przedmiar robót sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy w wersji papierowej (pisemnej) w 2 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej. Całość opracowania w wersji elektronicznej na płycie CD zapisana w formacie word, excel, pdf, 3) Kosztorys inwestorski sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy w wersji papierowej (pisemnej) w 2 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej. Całość opracowania w wersji elektronicznej na płycie CD zapisana w formacie word, excel, pdf, 4) Decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót, dla których pozwolenie nie jest wymagane z zaświadczeniem, że odpowiedni organ administracji państwowej nie wnosi 2

3 sprzeciwu (w oryginale oraz przesłać skan tych dokumentów na adres wskazany przez Zamawiającego). 3. Termin realizacji Wykonawca zobowiązuje się realizować Umowę w następujących terminach: 1) Opracowanie Dokumentacji, w tym przedmiar i kosztorys, ze wszelkimi uzgodnieniami, łącznie ze złożeniem Dokumentacji wraz z prawidłowo sporządzonym pod względem formalnym i merytorycznym wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót, dla których pozwolenie nie jest wymagane, a także uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia, że odpowiedni organ administracji państwowej nie wnosi sprzeciwu (zgłoszenia robót dla których pozwolenie nie jest wymagane) w terminie 120 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy z zastrzeżeniem, że bieg terminu realizacji Umowy zawieszony zostaje na czas niezbędny dla wydania przez właściwy organ decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia, że odpowiedni organ administracji państwowej nie wnosi sprzeciwu (zgłoszenie robót dla których pozwolenie nie jest wymagane); 2) Pełnienie nadzoru autorskiego przez cały czas realizacji budowy aż do podpisania protokołu końcowego odbioru robót; 3) Wykonawca nie będzie ponosił skutków niedotrzymania terminu o którym mowa w pkt 1 w przypadku, gdy wykaże, że nie dotrzymanie terminu spowodowane było przyczynami nie leżącymi po stronie Wykonawcy, a wyjaśnienia Wykonawcy zostaną przyjęte przez Zamawiającego. Zgoda Zamawiającego w powyższym zakresie będzie następowała w formie pisemnej. 4. Odbiór Dokumentacji 1. Przekazanie Dokumentacji nastąpi w siedzibie PKP INTERCITY S.A. Zakład Centralny w Warszawie, ul. Chłopickiego 53, Warszawa, chyba że Zamawiający wskaże inny adres na terenie Warszawy. Z czynności odbioru, w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru i przekazania Dokumentacji Zamawiającemu sporządzony zostanie protokół zdawczo odbiorczy. 2. W przypadku odmowy przyjęcia przez Zamawiającego Dokumentacji, Zamawiający wskaże w protokole zdawczo odbiorczym przyczyny tej odmowy i uzgodni z Wykonawcą termin na usunięcie braków, wad i innych usterek wskazanych w protokole zdawczo odbiorczym. Wykonawca usunie braki, wady i inne usterki w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 5 umowy i ponownie powiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru. W razie braku zgodnego ustalenia przez Strony terminu usunięcia braków, wad i innych usterek Wykonawca ma obowiązek ich usunięcia w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia. 3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do odbioru Dokumentacji po usunięciu wad lub usterek. 4. Dokumentacja powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz klauzulę pisemne 3

4 oświadczenie projektanta, iż jest wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami oraz normami, oraz że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 5. Cena i warunki płatności 1. Strony ustalają, że na podstawie złożonej oferty wynagrodzenie ryczałtowe należne Wykonawcy za wykonanie Umowy wyniesie netto:. zł netto (słownie:. złotych) powiększone o podatek od towarów i usług zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, tj. brutto:. zł (słownie:... złotych). 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie czynności związane z wykonaniem Umowy, w tym zapłatę za świadczenie nadzoru autorskiego w miarę potrzeb Zamawiającego. Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski, do czego wyraża pełną gotowość. Zamawiający będzie na bieżąco wskazywał Wykonawcy termin i zakres wykonania nadzoru autorskiego. Nadzór autorski Wykonawca będzie sprawował do czasu wykonania robót budowlanych. 3. Pełnienie usługi nadzoru autorskiego przez Wykonawcę będzie wykonywane w czasie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający każdorazowo pisemnie powiadomi Wykonawcę (na co najmniej trzy dni robocze przed dniem rozpoczęcia realizacji usługi) o konieczności przystąpienia do wykonywania usługi nadzoru autorskiego. Czynności nadzoru autorskiego dokumentowane będą wpisem do dziennika budowy. 4. Uregulowanie wynagrodzenia za realizację Umowy nastąpi według poniższych zasad: 1) kwota w wysokości 80% wartości całkowitego wynagrodzenia należna będzie po protokolarnym odbiorze Dokumentacji; 2) kwota w wysokości 20% wartości całkowitego wynagrodzenia należna będzie po wykonaniu usługi nadzoru autorskiego. 5. Wykonawca w każdej wystawionej fakturze będzie podawał nr Umowy Zamawiającego, którego ona dotyczy. 6. Wykonawca wystawi faktury w terminie 7 dni od daty zrealizowania Umowy lub jej części. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół zdawczo - odbiorczy podpisany bez uwag przez Zamawiającego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Umowy. Wystawione faktury należy przesłać na adres: PKP INTERCITY Spółka Akcyjna, ul. Żelazna 59A, Warszawa, Kancelaria Spółki lub w formie elektronicznej (pdf) na adres po zawarciu stosownego porozumienia. 7. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy na podstawie faktury VAT w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego. 8. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 9. Przez dni robocze Strony przyjmują dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce. 4

5 10. Wykonawca składa oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym zgodnie z załącznikiem nr 4 do Umowy. W przypadku zmiany tego rachunku, jest on zobowiązany niezwłocznie złożyć Zamawiającemu zaktualizowane oświadczenie. Gdyby rachunek bankowy wskazany w treści tego oświadczenia był różny od numeru rachunku bankowego wskazanego w treści faktury, bieg terminu wskazanego w ust. 7 powyżej rozpoczyna się najwcześniej z dniem doręczenia Zamawiającemu zaktualizowanego oświadczenia, o którym mowa powyżej. 6. Kary umowne 1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 2) za zwłokę w usunięciu wady w wysokości 0,2 % wartości netto wynagrodzenia umownego, o którym mowa w 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 3) w razie odstąpienia od Umowy, wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy, przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 10 % wartości netto Umowy, o której mowa w 5 ust. 1 Umowy. 2. Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych w razie opóźnienia w płatności należności. 3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania w wysokości przekraczającej zastrzeżone kary umowne. 4. Zamawiający może potrącać należne kary umowne z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 5. Podstawę naliczenia kar, stanowić będzie nota obciążeniowa Zamawiającego doręczona Wykonawcy. 6. Z zastrzeżeniem ust. 4 kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej Zamawiającego. 7. Warunki gwarancji i rękojmi 1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie wady i wszelkie usterki przedmiotu Umowy, zmniejszające ich wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie oraz wynikający z ich przeznaczenia. 2. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji z tytułu wad i usterek prac stanowiących przedmiot umowy na okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, o którym mowa w 4 ust W przypadku ujawienia wady lub usterki prac, ich usunięcie w ramach rękojmi lub gwarancji nastąpi w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o ich ujawnieniu, dokonanego w 5

6 formie pisemnej, elektronicznej lub faksem. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może określić dłuższy termin, o którym mowa powyżej. 4. Po usunięciu wady lub usterki prace zostaną odebrane przez Zamawiającego, w jego siedzibie, co zostanie potwierdzone Protokołem odbioru prac wolnych od wad i usterek, podpisanym przez Strony. 5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, wyznaczającym mu dodatkowy termin na usunięcie wad lub usterek usunie je na koszt Wykonawcy (bez utraty praw z gwarancji). Niezależnie od tego uprawnienia Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych oraz do żądania naprawienia poniesionej szkody przewyższającej wartość kar umownych. 6. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 7. Do rękojmi zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego. 8. Postanowienia końcowe 1. Strony wyznaczają następujące osoby do kontaktu podczas realizacji Umowy: 1) ze strony Zamawiającego Agnieszka Śliwińska, tel.: ) ze strony Wykonawcy 2. Za wszelkie działania lub zaniechania osób, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca odpowiada jak za własne. Niezależnie od innych podstaw odpowiedzialności, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub mieniu zaistniałe z powodu niewykonania bądź nienależytego wykonania obowiązków umownych. 3. Z dniem podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo odbiorczego bez uwag, o którym mowa w 4 Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji na polach eksploatacji wskazanych w ust. 11, a także wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 5 ust. 1. W przypadku, gdy prawa autorskie do poszczególnych części Dokumentacji przysługiwać będą osobom innym niż Wykonawca, w szczególności podwykonawcom, Wykonawca zobowiązuje się nabyć wspomniane prawa od osób uprawnionych, jeszcze przed podpisaniem protokołu zdawczo odbiorczego. 4. Wszystkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Strony zobowiązane są do przestrzegania tajemnicy handlowej, a w szczególności do nie przekazywania firmom konkurencyjnym informacji na temat polityki cenowej, kontraktów handlowych, których ujawnienie mogłoby spowodować utratę spodziewanych zysków lub w jakikolwiek sposób wpłynąć na działalność handlową stron Umowy. Obowiązek zachowania tych danych w poufności obowiązuje przez okres 10 lat od dnia zawarcia Umowy i nie wygasa w przypadku rozwiązania, wypowiedzenia, wygaśnięcia lub odstąpienia od Umowy. 6. Prawa lub obowiązki wynikające z Umowy mogą być przenoszone na osoby trzecie, wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony, pod rygorem nieważności. 6

7 7. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku naruszenia postanowień Umowy przez Wykonawcę. Odstąpienie nie ma wpływu na możliwość naliczenia kar umownych. Oświadczenie o odstąpieniu winno zostać złożone pisemnie w terminie 60 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o wystąpieniu okoliczności skutkujących możliwością odstąpienia od Umowy. 8. Zamawiający, niezależnie od ust. 7, ma prawo odstąpić od Umowy, w całości lub w części, w przypadku zwłoki w wykonaniu Umowy przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia powstania takiej zwłoki. Odstąpienie nie ma wpływu na możliwość naliczenia kar umownych. Oświadczenie o odstąpieniu winno zostać złożone pisemnie w terminie 60 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o wystąpieniu okoliczności skutkujących możliwością odstąpienia od Umowy. 9. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz z późn. zm.). 10. Spory pomiędzy stronami wynikające z realizacji Umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 11. Wykonawca wraz z przekazaniem Dokumentacji przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 5 ust. 1, bez ograniczeń terytorialnych ani czasowych majątkowe prawa autorskie do tej Dokumentacji na niżej wymienionych polach eksploatacji: 1) Prawo w zakresie nieograniczonego, wielokrotnego korzystania przez Zamawiającego, utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzania określoną techniką egzemplarzy w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową, 2) Wyświetlanie Dokumentacji utrwalonej na wszelkiego rodzaju nośnikach, w tym również publiczne wystawianie lub emitowanie w dowolny sposób, 3) Prawo obrotu oryginałem albo egzemplarzami, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczenie, udostępnianie osobom trzecim lub najem oryginału lub egzemplarzy, 4) Prawo w zakresie rozpowszechniania i udostępniania oryginału lub egzemplarzy podmiotom trzecim, 5) Wprowadzanie do sieci komputerowych, w tym internet i intranet, 6) Wykorzystywanie w celu udostępniania jej podmiotom ubiegającym się o zawarcie umowy z Zamawiającym, 7) Prawo do wprowadzania zmian, modyfikacji, opracowań, zmiany układu, tłumaczeń lub wykorzystania w innych utworach. Strony zgodnie postanawiają, że w toku rozporządzania i korzystania z Dokumentacji przez Zamawiającego w zakresie określonym Umową, może ona być udostępniana anonimowo, a Zamawiający nie jest zobowiązany do oznaczenia Dokumentacji ani jakichkolwiek jej egzemplarzy nazwą Wykonawcy lub twórcy. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których utrwalona została Dokumentacja. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje także 7

8 prawo do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich na ww. polach eksploatacji. 12. Wykonawca oświadcza, że posiada prawa autorskie do Dokumentacji i nie ma przeszkód prawnych do ich przeniesienia na rzecz Zamawiającego w zakresie wskazanym powyżej. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie naruszenia ich praw osobistych lub majątkowych Wykonawca poniesie koszty ich zaspokojenia łącznie z kosztami wszelkich odszkodowań, ewentualnych procesów i kosztów związanych z ich prowadzeniem, w tym obsługi prawnej. Wykonawca zobowiązuje się także do uzyskania, na własny koszt, na rzecz Zamawiającego prawa do korzystania z Dokumentacji w przypadku stwierdzenia, że przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa powyżej narusza prawa osób trzecich. 13. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 14. Integralną część Umowy stanowią Załączniki: Załącznik nr 1 Wytyczne do wykonania Dokumentacji; Załącznik nr 2 Protokół zdawczo odbiorczy; Załącznik nr 3 Oferta Wykonawcy; Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o rachunku bankowym. /ZAMAWIAJĄCY/ / WYKONAWCA / 8

Załącznik nr 5 do SIWZ. UMOWA nr... zawarta dnia...r. w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 5 do SIWZ. UMOWA nr... zawarta dnia...r. w Warszawie, pomiędzy: UMOWA nr... zawarta dnia...r. w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żelaznej 59a, 00-848 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

U M O W A NA Wykonanie 100 sztuk projektów przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta Milanówek

U M O W A NA Wykonanie 100 sztuk projektów przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta Milanówek Projekt umowy załącznik 7 U M O W A NA Wykonanie 100 sztuk projektów przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta Milanówek nr. Niniejsza umowa została zawarta w dn....03.2015 r. w Milanówku między: 1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013

UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013 UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013 zawarta w Płocku dnia... pomiędzy: 1. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez:..., a 2.... zwanym dalej,,wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 ... ... ...

Umowa nr../2015 ... ... ... Załącznik nr 9 do SWIZ zawarta w dniu... pomiędzy Umowa nr../2015 WZÓR Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. w Łodzi, ul. Piotrkowska 190, NIP 725-19-06-517, wysokość kapitału zakładowego 940 480

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych zawarta w Toruniu, w dniu.r.. pomiędzy: UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu...

UMOWA NR... zawarta w dniu... Zał. nr 7 do SIWZ UMOWA NR... zawarta w dniu... pomiędzy: 1. Akademią Muzyczną w Poznaniu mającym swoją siedzibę w Poznaniu przy ul. Święty Marcin 87, zwaną dalej Zamawiającym, NIP 778-13-31-533, REGON

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku OGÓLNE WARUNKI UMÓW wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń ENERGA OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

WZP.271.4.2015 załącznik nr 2 do SIWZ

WZP.271.4.2015 załącznik nr 2 do SIWZ projekt umowy na opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej chodnika wraz z wjazdami w Kobyłce przy niżej wymienionych ulicach: Przyjacielska, Dojazdowa, Nadarzyn Umowa została zawarta w dniu w Kobyłce,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/2/2015 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR..

Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR.. Strona1 zawarta w dniu. roku pomiędzy: UMOWA NR.. Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce tel.41/ 349-72-00, 349-73-34, fax. 41/349-72-11 NIP: 657-02-34-85, Regon:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie.

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach Jednostka Realizująca Projekt Adres: ul. Bohaterów Getta 9-11 68-200 Żary tel. (+48) 68 479-46-22 (07) fax.(+48) 68 479-46-25 adres internetowy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (dalej zwana Umową )

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (dalej zwana Umową ) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (dalej zwana Umową ) zawarta w.... 2014 r. pomiędzy: ABCD sp. z o.o. z siedzibą w., przy ul., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO

Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 3D do SIWZ Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 758/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych

Ogłoszenie nr 758/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych Ogłoszenie nr 758/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy:

Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy: Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o. o. z siedzibą w Balicach, 32-083 Balice, ul. Kpt. M. Medweckiego 1, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak DE-WZP.261.10.2015.JC w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR]

UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR] Załącznik nr 3 do Zapytania UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR] NR. W dniu roku, w Warszawie pomiędzy: Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod adresem: ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Uzupełnienie ubytków w utwardzonych drogach gminnych na terenie Gminy Prażmów.

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Uzupełnienie ubytków w utwardzonych drogach gminnych na terenie Gminy Prażmów. Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów, NIP

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo