WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W BIAŁYMSTOKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W BIAŁYMSTOKU"

Transkrypt

1 WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W BIAŁYMSTOKU ZATWIERDZAM ppłk Bogusław KORSAN data ZASADY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W WOJSKOWEJ KOMENDZIE UZUPEŁNIEŃ W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK 2012

2 SPIS TREŚCI 1. Zasady zarządzania zasobami ludzkimi 3 I Wewnętrzne procedury naboru do służby cywilnej 3 II Organizacja służby przygotowawczej i egzaminu kończącego tą służbę 8 III Indywidualny program rozwoju zawodowego 11 IV Wewnętrzna Procedura Antymobbingowa Załączniki 15

3 Na podstawie Zarządzenia nr 3 Szefa służby cywilnej z 30 maja 2012 r. w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej wprowadza się w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Białymstoku Zasady Zarządzania Zasobami Ludzkimi w służbie cywilnej, w których skład wchodzą: 1. Wewnętrzne procedury naboru do służby cywilnej 2. Organizacja służby przygotowawczej i egzaminu kończącego tą służbę 3. Indywidualny program rozwoju zawodowego 4. Wewnętrzna Procedura Antymobbingowa I WEWNĘTRZNE PROCEDURY NABORU DO SŁUŻBY CYWILNEJ Postanowienia ogólne 1. Procedury określają tryb organizowania i przeprowadzania naboru na wolne stanowiska pracy do korpusu służby cywilnej w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Białymstoku. 2. Procedura naboru do korpusu służby cywilnej odbywa się na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. Zgodnie z art. 6, każdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej, a nabór do służby cywilnej jest otwarty oraz konkurencyjny. 3. Otwartość naboru oznacza, że Wojskowy Komendant Uzupełnień ma obowiązek upowszechnić informację o wolnych stanowiskach pracy poprzez umieszczenie ogłoszenia o naborze: 1) w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 2) w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie WKU, 3) na stronie internetowej WKU. 4. Konkurencyjność naboru oznacza, że Wojskowy Komendant Uzupełnień w taki sposób organizuje całą procedurę naboru, by w jej wyniku wybrać spośród zgłaszających się kandydatów, osobę najzdolniejszą, najlepiej przygotowaną, która w konfrontacji z innymi kandydatami, najlepiej odpowiada stawianym wymaganiom określonym w opisie stanowiska. 5. W służbie cywilnej może zostać zatrudniona osoba, która spełnia poniższe kryteria: 1) jest obywatelem polskim, 2) korzysta z pełni praw publicznych, 3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4) posiada kwalifikacje wymagane w służbie cywilnej określone w ogłoszeniu, 5) cieszy się nieposzlakowaną opinią. 6. Ogłoszenie o naborze sporządzane jest w oparciu o opis stanowiska pracy i zawiera: 1) nazwę i adres urzędu, 2) określenie stanowiska pracy, 3) wymagania związane ze stanowiskiem pracy zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe, 4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy,

4 5) wskazanie wymaganych dokumentów, 6) termin i miejsce składania dokumentów termin do składania dokumentów nie może być krótszy niż 10 dni, a dla ogłoszenia o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej 5 dni, 7) informację o warunkach pracy na danym stanowisku pracy, 8) informację, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. 7. Oferty pracy na wolne stanowisko mogą zostać przesłane listem z dopiskiem oferta pracy w służbie cywilnej nr ogłoszenia.. na adres Wojskowej Komendy Uzupełnień lub złożone osobiście w kancelarii jawnej, w terminie określonym w ogłoszeniu. 8. Dokumenty wpływające do Wojskowej Komendy Uzupełnień po terminie określonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. 9. Wszystkie oferty, które są kompletne, spełniają wymagania niezbędne oraz formalne określone w ogłoszeniu, biorą udział w procedurze kwalifikacyjnej. 10. Jeżeli w Wojskowej Komendzie Uzupełnień wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie ww. osób. Kandydat, który zamierza skorzystać z tego uprawnienia jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. Rozpoczęcie procedury naboru 1. Nabór na wolne stanowisko pracy do korpusu służby cywilnej w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Białymstoku rozpoczyna się z chwilą podjęcia przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień decyzji o wszczęciu procedury naboru. 2. Ustala się dwa rodzaje naboru na wolne stanowiska pracy do korpusu służby cywilnej: 1) nabór wewnętrzny, 2) nabór zewnętrzny. 3. Nabór wewnętrzny ma na celu obsadzenie wakującego stanowiska pracownikiem o sprawdzonym potencjale zawodowym a także pozwala wpłynąć motywacyjnie na pracownika umożliwiając awans na wakujące stanowisko. 4. Dopuszcza się możliwość udziału w naborze wewnętrznym członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w innych jednostkach organizacyjnych w drodze przeniesienia, zgodnie z art. 64 ustawy o służbie cywilnej. 5. Informację o powstaniu wakującego stanowiska ustnie ogłasza Wojskowy Komendant Uzupełnień podczas tygodniowej odprawy rozliczeniowo-zadaniowej. 6. Szczegóły dotyczące stanowiska będącego przedmiotem naboru przedstawia zainteresowanym pracownikom referent prawno-administracyjny. 7. Pracownicy zainteresowani objęciem wakującego stanowiska składają pisemny wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień. 8. Wojskowy Komendant Uzupełnień podejmuje decyzję o ewentualnym przesunięciu wybranego pracownika.

5 9. O wynikach naboru wewnętrznego informuje się wszystkich kandydatów. 10. Nabór zewnętrzny jest otwarty i konkurencyjny. 11. Procedurę naboru zewnętrznego wszczyna się w przypadku braku możliwości uzupełnienia stanowiska pracownikiem w ramach naboru wewnętrznego. 12. Na podstawie danych zawartych we wniosku oraz karcie opisu stanowiska pracy Komisja Rekrutacyjna opracowuje i upowszechnia ogłoszenie o naborze. Komisja rekrutacyjna 1. Wojskowy Komendant Uzupełnień powołuje rozkazem dziennym Komisję Rekrutacyjną, wskazując jej Przewodniczącego i Członków. 2. W przypadku nieobecności jednego z członków Komisji Rekrutacyjnej, Wojskowy Komendant Uzupełnień wyznacza w zastępstwie inną osobę. 3. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy: 1) weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze, 2) sprawdzenie i ocena wiedzy kandydatów, 3) sprawdzenie i ocena doświadczenia zawodowego kandydatów, 4) wyłonienie kandydatów, 5) sporządzenie protokołu z naboru. Procedura kwalifikacyjna w ramach naboru zewnętrznego 1. W ramach naboru zewnętrznego Komisja Rekrutacyjna przeprowadza następujące etapy naboru: I etap weryfikacja dokumentów. 1) Podczas Etapu I dokonuje się: a) Sprawdzenia kompletności złożonych przez kandydatów ofert oraz spełnienia wszystkich wymogów niezbędnych zamieszczonych w ogłoszeniu. b) Wykluczenia z dalszej procedury kwalifikacyjnej ofert kandydatów, które nie zawierają kompletu dokumentów lub nie spełniają wymogów niezbędnych określonych w ogłoszeniu. 2) Dokumenty kandydatów przystępujących do naboru gromadzi i analizuje w ramach tego etapu referent prawno-administracyjny. 3) Wyniki etapu I referent prawno-administracyjny przedstawia powołanej Komisji Rekrutacyjnej, która dokona ustalenia ilości osób zapraszanych do kolejnego etapu naboru. 4) W sytuacji gdy do naboru na dane stanowisko zgłosi się mniej niż 5 kandydatów lub istnieją trudności z pozyskaniem kandydatów na dane stanowisko, dopuszcza się możliwość zaproszenia do II etapu postępowania wszystkich kandydatów. II etap sprawdzian wiedzy i umiejętności. 1) Etap II procedury naboru może składać się z następujących elementów:

6 a) sprawdzian wiedzy (test jednokrotnego wyboru) czas trwania 20 minut - składający się z 20 pytań merytorycznych z zakresu znajomości aktów prawnych wymienionych w ogłoszeniu na konkretne stanowisko pracy, - maksymalna liczba punktów do uzyskania 20 pkt. b) sprawdzian innych umiejętności - w przypadku stanowisk, dla których znajomość ta jest niezbędna, np. sporządzanie pism urzędowych lub opracowań, - maksymalna liczba punktów do uzyskania 10 pkt. 2) Przebieg sprawdzianów nadzorowany jest przez Komisję Rekrutacyjną. 3) Wymogiem niezbędnym do dopuszczenia do III etapu naboru jest uzyskanie co najmniej połowy maksymalnej liczby punktów w II etapie. III etap rozmowa kwalifikacyjna. 1) Komisja przeprowadza rozmowę z kandydatami na podstawie wcześniej przygotowanego zestawu pytań. Wszyscy kandydaci odpowiadają na jednakowe pytania, ustalone przez członków Komisji. 2) Podczas rozmowy oceniane są umiejętności i kwalifikacje kandydatów na podstawie 4 ustalonych kryteriów tj.: a) przygotowanie merytoryczne: - znajomość zadań na danym stanowisku, - znajomość aktualnej sytuacji w danej problematyce, - posiadane doświadczenie zawodowe w tym doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, - doświadczenie w pracy w administracji; b) treść i poprawność wypowiedzi. - udzielanie odpowiedzi adekwatnych do zadawanych pytań, - rozwinięcie wypowiedzi przykłady odnoszące się do doświadczenia kandydata, - prezentacja własnych poglądów lub koncepcji, - wyrażanie opinii w sposób jasny i zrozumiały, - przestrzeganie zasad gramatycznych i stylistycznych; c) odporność na stres. - spokój i opanowanie w czasie rozmowy, - brak zdenerwowania w sytuacji pytań trudnych lub kłopotliwych; d) umiejętność prezentacji. - ogólne wrażenie prezentacji, - przygotowanie do rozmowy, - komunikatywność, - łatwość nawiązywania kontaktu z członkami zespołu, - prezentacja motywacji do ubiegania się o dane stanowisko. 3) Członkowie Komisji oceniają kandydatów stosując do każdego oceny punktowe w skali od 1 do 5, gdzie: a) 1 ocena niezadowalająca,

7 b) 2 ocena zadowalająca, c) 3 ocena dobra, d) 4 ocena bardzo dobra, e) 5 ocena celująca. 4) Ocena kandydata jest efektem dyskusji członków Komisji oraz wymiany opinii. Zakończenie procedury naboru 1. Po zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej członkowie Komisji Rekrutacyjnej podejmują decyzję o wyborze konkretnego kandydata do zatrudnienia na wolne stanowisko pracy. 2. Po przeprowadzeniu naboru zostaje sporządzony protokół (załącznik nr 1), który zawiera: 1) Określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, 2) Liczbę nadesłanych ofert, w tym liczbę ofert nie spełniających wymogów formalnych, 3) Informację o zastosowanych metodach i technikach naboru, 4) Uzasadnienie dokonanego naboru, 5) Ustalone warunki zatrudnienia i wynagrodzenia, 6) Skład komisji przeprowadzającej nabór. 3. W przypadku nie uzyskania przez żadnego z kandydatów co najmniej 50% + 1 pkt. Procedurę uznaje się za nierozstrzygniętą. 4. Referent prawno-administracyjny upowszechnia informację o wynikach naboru poprzez umieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w miejscu powszechnie dostępnym w WKU oraz na stronie internetowej WKU. 5. Dokumenty aplikacyjne kandydata zatrudnionego w wyniku naboru włącza się do jego akt osobowych. 6. W przypadku rezygnacji z podjęcia pracy przez wybranego kandydata, istnieje możliwość zatrudnienia na to stanowisko kolejnego kandydata z listy ujętej w protokole, zgodnie z art.33 ustawy o służbie cywilnej. 7. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów nie podlegają archiwizacji i zostają komisyjnie zniszczone: 1) Po 14 dniach od zakończenia naboru - dotyczy ofert kandydatów, z którymi nie można nawiązać stosunek pracy na podstawie art. 33 ustawy o służbie cywilnej. 2) Po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy dotyczy ofert kandydatów, z którymi można nawiązać stosunek pracy na podstawie art. 33 ustawy o służbie cywilnej. 8. Kandydaci aplikujący na wolne stanowiska pracy w ramach procedury naboru mogą uzyskać informacje dotyczącą indywidualnych wyników uzyskanych w toku naboru referenta prawnoadministracyjnego po okazaniu dowodu tożsamości.

8 II ORGANIZACJA SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ I EGZAMINU KOŃCZĄCEGO TĄ SŁUŻBĘ Postanowienia ogólne 1. Służbę przygotowawczą w służbie cywilnej reguluje art. 36 ustawy o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. Nr 227, poz ze zm.). 2. Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika podejmującego po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej do należytego wykonywania obowiązków służbowych. 3. Zgodnie z art. 35 ust. 5 ustawy o służbie cywilnej przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej rozumie się osobę, która nie była wcześniej zatrudniona w służbie cywilnej na czas nieokreślony albo nie była zatrudniona na czas określony 12 miesięcy i nie otrzymała pozytywnej oceny w służbie cywilnej. 4. Z odbycia służby przygotowawczej zwolnieni są absolwenci Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. 5. W Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Białymstoku każde stanowisko pracy w służbie cywilnej wiąże się z koniecznością odbycia służby przygotowawczej. Kwalifikowanie do służby przygotowawczej 1. Po zakończonym naborze Referent Prawno Administracyjny przekaże Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień informację odnośnie osób zobowiązanych do odbycia służby przygotowawczej w służbie cywilnej. 2. Szef Wydziału, kierownik komórki organizacyjnej, w którym zatrudniony został pracownik, biorąc pod uwagę poziom przygotowania do wykonywania obowiązków służbowych wynikających z opisu zajmowanego stanowiska pracy, sporządza opinię (załącznik nr 2), w której wnioskuje do Wojskowego Komendanta Uzupełnień o: 1) skierowanie zatrudnionego pracownika do odbycia służby przygotowawczej; 2) zwolnienie zatrudnionego pracownika z odbywania służby przygotowawczej. 3. W przypadku stanowiska, które podlega bezpośrednio Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień, biorąc pod uwagę poziom przygotowania do wykonywania obowiązków służbowych wynikających z opisu zajmowanego stanowiska pracy, Wojskowy Komendant Uzupełnień sporządza opinię (załącznik nr 2a), w której określa jak w pkt. 2. ppkt 1), 2). 4. Bezpośredni przełożony powiadamia pracownika, o decyzji Wojskowego Komendanta Uzupełnień w odniesieniu do: 1) skierowania pracownika do odbycia służby przygotowawczej 2) zwolnienia z odbycia służby przygotowawczej. 5. W przypadku stanowiska, które podlega bezpośrednio Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień powiadomienie pracownika o sytuacji, o której mowa w pkt. 4. ppkt 1), 2) następuje przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień. 6. Służba przygotowawcza w WKU w Białymstoku trwa 2 miesiące i rozpoczyna się po 3 miesiącach od dnia zatrudnienia pracownika objętego obowiązkiem jej odbycia.

9 7. Zakres tematyczny służby przygotowawczej stanowi załącznik do niniejszych zasad (załącznik nr 3). Etapy służby przygotowawczej I. Część teoretyczna 1. Zakres części teoretycznej, termin jej rozpoczęcia i zakończenia określa Szef Wydziału \ kierownik komórki organizacyjnej osobiście bądź w porozumieniu z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Białymstoku. Zagadnienia tematyczne są ujęte w załączniku nr Zajęcia teoretyczne prowadzone są w formie wykładu i ćwiczeń obejmujących tematykę powszechnie występującą w urzędzie. 3. Opanowanie wiedzy teoretycznej określonej w programie jest sprawdzane w ramach egzaminu kończącego służbę przygotowawczą przed komisją egzaminacyjną. II. Część praktyczna 1. Zakres części praktycznej, termin jej rozpoczęcia i zakończenia określa Szef Wydziału \ kierownik komórki organizacyjnej osobiście bądź w porozumieniu z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Białymstoku. Zagadnienia tematyczne są ujęte w załączniku nr W trakcie trwania części praktycznej kandydat poznaje strukturę i zadania Wojskowej Komendy Uzupełnień, a w szczególności komórki organizacyjnej, w której podjął pracę. Samodzielne pogłębia wiedzę z zagadnień określonych przez bezpośredniego przełożonego z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy. 3. W trakcie odbywania części praktycznej kandydat powinien wykonywać obowiązki związane z bezpośrednim kontaktem z interesantem. III. Egzamin kończący służbę przygotowawczą 1. Służba przygotowawcza kończy się egzaminem przed komisją egzaminacyjną. Skład komisji powołuje Wojskowy Komendant Uzupełnień, w rozkazie dziennym, jednocześnie wyznaczając termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu. 2. Egzamin nie może się odbyć po upływie 8 miesięcy od podjęcia pracy przez pracownika. 3. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku nieobecności pracownika spowodowanej zdarzeniami losowymi. Czas służby przygotowawczej wydłuża się o czas trwania tej nieobecności. Termin egzaminu kończonego służbę przygotowawczą wyznacza się ponownie. 4. Przewodniczący Komisji egzaminacyjnej powiadamia pracownika oraz Szefa Wydziału, kierownika komórki organizacyjnej, o wyznaczonym terminie i miejscu egzaminu końcowego. 5. Komisja egzaminacyjna dokonuje oceny kandydata do służby cywilnej na podstawie: 1) wyniku otrzymanego ze sprawdzianu wiedzy objętego tematyką części teoretycznej i praktycznej służby przygotowawczej; 2) rozmowy ewaluacyjnej z kandydatem. 6. Komisja ustala ocenę na zasadzie uzgodnienia. W przypadku braku zgodności przewodniczący komisji zarządza głosowanie. Decyzja zapada zwykłą większością głosów. Sposób ustalenia oceny oraz wynik głosowania należy wymienić w protokole (załącznik nr 4).

10 7. Komisja egzaminacyjna sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji. 8. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Białymstoku po zapoznaniu się z protokołem wydaje pracownikowi zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej (załącznik nr 5) 9. Zwolnienie pracownika z odbycia służby przygotowawczej nie zwalnia go z egzaminu końcowego. 10. Dokumenty z przebiegu służby przygotowawczej i egzaminu końcowego przechowuje Referent Prawno Administracyjny.

11 III INDYWIDUALNY PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO Postanowienia ogólne 1. Ustalanie Indywidualnego Programu Rozwoju Zawodowego członka korpusu służby cywilnej reguluje art. 108 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz ze zm.). 2. Indywidualny Program Rozwoju Zawodowego (IPRZ) tworzony jest w celu: 1) poznania przez przełożonego preferencji pracownika i możliwości uwzględnienia ich w planowaniu dalszego rozwoju pracownika, 2) poznania przez pracownika oczekiwań przełożonego, 3) monitorowania rozwoju pracowników. 3. IPRZ ustala bezpośredni przełożony, odrębnie dla każdego członka korpusu służby cywilnej bezpośrednio po dokonaniu oceny okresowej, biorąc pod uwagę w szczególności: 1) wnioski zawarte w ocenie okresowej pracownika, 2) możliwości finansowe Wojskowej Komendy Uzupełnień, 3) plany i możliwości rozwoju zawodowego pracownika. 4. IPRZ stanowi podstawę do kierowania pracownika na szkolenia. 5. Kompletnie sporządzony projekt IPRZ powinien określać: 1) plany i możliwości rozwoju zawodowego, czyli planowany rozwój kompetencji i ewentualnej ścieżki kariery pracownika. 2) określenie działań warunkujących możliwość rozwoju zawodowego: a) szkolenia w jakich powinien uczestniczyć pracownik, b) inne zalecenia dotyczące np. samodoskonalenia zawodowego, dodatkowych zadań, oczekiwań pracownika oraz oczekiwań przełożonego wobec ocenianego. 6. Wypełniony arkusz IPRZ przekazywany jest referentowi prawno-administracyjnemu celem wpięcia do akt osobowych pracownika razem z arkuszem oceny. 7. Wzór arkusza preferencji pracownika, jego budowę i części składowe określa załącznik nr 6 8. Wzór arkusza IPRZ stanowi załącznik nr 7 9. Przykładowe wypełnienie powyższych arkuszy stanowią załączniki 8 i 9. Proces tworzenia indywidualnego programu rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej 1. Bezpośredni przełożony w trakcie rozmowy oceniającej (24 miesiące od dnia zakończenia poprzedniej oceny okresowej) informuje pracownika o obowiązku i procedurze ustalania Indywidualnego Programu Rozwoju Zawodowego. Jednocześnie przedstawia pracownikowi arkusz preferencji oraz udziela instruktażu jego wypełnienia. 2. W trakcie rozmowy poprzedzającej wybór kryteriów dodatkowych do kolejnej oceny okresowej bezpośredni przełożony: 1) zapoznaje się z arkuszem preferencji pracownika,

12 2) omawia planowane kierunki rozwoju pracownika wynikające z zadań realizowanych przez Wojskową Komendę Uzupełnień: a) analiza zadań realizowanych przez pracownika w kontekście zadań określonych aktami prawnymi stawianymi przed Wojskową Komendą Uzupełnień. b) wskazanie słabych obszarów, w których pracownik powinien podjąć działania ku podniesieniu kompetencji. 3) ustala w cz. II arkusza IPRZ planowane działania rozwojowe. a) wybór najlepszych form działań zmierzających do podniesienia kwalifikacji zawodowych pracownika z uwagi na zadania jakie realizuje. b) ustalenie konkretnych czynności do podjęcia przez pracownika celem osiągnięcia założonego rezultatu. 3. Po wypełnieniu arkusza bezpośredni przełożony dokonuje ustalenia IPRZ ocenianego pracownika poprzez opatrzenie arkusza swoim podpisem w rubryce Ustalam i przekazuje arkusz Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień celem jego zatwierdzenia. 4. W przypadku pracowników podległych bezpośrednio Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień, rubryki Ustalam oraz Zatwierdzam wypełniane są przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień 5. Niezwłocznie po zatwierdzeniu IPRZ pracownik, którego arkusz dotyczy podpisuje się na nim w rubryce Przyjęłam/ Przyjąłem do wiadomości potwierdzając przyjęcie ustalonego IPRZ. 6. W okresie 24 miesięcy po sporządzeniu IPRZ trwa monitorowanie realizacji działań rozwojowych przez bezpośredniego przełożonego i pracownika. Przykładowy model rozwoju zawodowego pracowników korpusu służby cywilnej w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Białymstoku kierownik kancelarii jawnej kierownik kancelarii tajnej pełnomocnik ds. OIN kurs doskonalący samodzielny referent kurs doskonalący referent prawno - administracyjny młodszy informatyk starszy informatyk referent Starszy referent inspektor specjalista Wyższe wykształcenie Wyższe wykształcenie kierunkowe

13 IV WEWNĘTRZNA PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA Postanowienia ogólne 1. Wewnętrzna Procedura Antymobbingowa, określa zasady przeciwdziałania zjawisku mobbingu w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Białymstoku, sprzyjając budowaniu pozytywnych relacji między żołnierzami pełniącymi służbę oraz pomiędzy członkami korpusu służby cywilnej. 2. Za mobbing uważa się między innymi dyskryminację ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, orientację seksualną a także dyskryminację ze względu na pracę na czas określony i nieokreślony lub w pełnym bądź niepełnym wymiarze czasu pracy. 3. Stosowanie mobbingu oraz stwarzanie sytuacji zachęcających do mobbingu może być uznane za naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych lub przewinienie dyscyplinarne. 4. Zobowiązuje się Wojskowego Komendanta Uzupełnień i bezpośrednich przełożonych do podejmowania starań, aby środowisko służby i pracy w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Białymstoku było wolne od mobbingu. 5. Zobowiązuje się żołnierzy i członków korpusu służby cywilnej do niepodejmowania działań noszących cechy mobbingu i przeciwdziałania jego stosowaniu. Wzajemnego poszanowania swojej godności i nie naruszania dóbr osobistych, a także do podejmowania działań sprzyjających budowaniu przyjaznej atmosfery w miejscu pracy. 6. Bezpodstawne pomawianie o mobbing jest zabronione. 7. Zapisy Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej nie ograniczają prawa pracownika do sądu w żadnym zakresie i na żadnym etapie postępowania. Skarga o mobbing 1. Osoba, który uznała, że została poddana mobbingowi oraz jest lub była świadkiem takich działań, powinna fakt ten zgłosić ustnie lub pisemnie do Wojskowego Komendanta Uzupełnień, w formie skargi. 2. Skargę zgłoszoną w formie ustnej dokumentuje się poprzez sporządzenie notatki służbowej. 3. Skarga powinna zawierać przedstawienie stanu faktycznego, datę lub okres, którego dotyczy, dowody na poparcie przytoczonych okoliczności oraz wskazanie sprawców mobbingu i ich ofiar. 4. Skarga powinna być własnoręcznie podpisana i opatrzona datą. 5. Nie podlegają rozpatrzeniu skargi anonimowe. 6. Przed złożeniem skargi o mobbing pracownik może podejmować wszelkie działania, mające na celu polubowne rozwiązanie sprawy. Komisja Antymobbingowa 1. Postępowanie w sprawie skargi prowadzi Komisja Antymobbingowa, powoływana przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia skargi.

14 2. Członkiem Komisji Antymobbingowej nie może być osoba będąca którąkolwiek ze stron skargi o mobbing oraz inne osoby, co do których zachodzą wątpliwości zachowania bezstronności postępowania. 3. Osoby uczestniczące w pracach Komisji Antymobbingowej zobowiązane są do zachowania tajemnicy odnośnie wszystkich faktów poznanych w toku jej prac. 4. Komisja Antymobbingowa rozpoczyna postępowanie w terminie 14 dni od dnia złożenia skargi. 5. Do zadań Komisji Antymobbingowej należy w szczególności: 1) wysłuchanie wnoszącego skargę i osoby podejrzanej o mobbing, a także ewentualnych świadków; 2) rozpatrzenie przedłożonych dowodów; 3) dokonanie oceny zasadności skargi; 4) sformułowanie propozycji załatwienia skargi. 6. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów w obecności wszystkich członków. Rozstrzygnięcie 1. Po zakończeniu postępowania Komisja Antymobbingowa dokonuje wszechstronnej oceny zebranego materiału dowodowego i wydaje rozstrzygnięcie w formie postanowienia wraz z uzasadnieniem. 2. Przewodniczący Komisji Antymobbingowej, doręcza Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień oraz stronom postępowania wypracowane rozstrzygnięcie wraz z aktami sprawy. 3. Od rozstrzygnięcia Komisji Antymobbingowej nie przysługuje stronom odwołanie. 4. W razie wydania przez Komisję Antymobbingową postanowienia, że wobec strony stosowany był mobbing, Wojskowy Komendant Uzupełnień może wobec sprawcy mobbingu, będącego członkiem korpusu służby cywilnej zastosować środki przewidziane Kodeksem Pracy i ustawy o służbie cywilnej. Sprawca mobbingu będący żołnierzem zawodowym, podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej na podstawie przepisów o dyscyplinie wojskowej. 5. Wojskowy Komendant Uzupełnień sugerując się rozstrzygnięciem Komisji Antymobbingowej podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości i przeciwdziałania ich powstawaniu w przyszłości. 6. Wojskowy Komendant Uzupełnień, w miarę możliwości, może przenieść poszkodowaną osobę, na jego wniosek lub za jego zgodą, na inne stanowisko służbowe w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Białymstoku.

15 ZAŁĄCZNIKI 1. Wzór protokołu z naboru na wolne stanowisko 2. Wzór opinii dotyczącej zakresu służby przygotowawczej 2a. Wzór opinii dotyczącej zakresu służby przygotowawczej (Komenda) 3. Zakres tematyczny służby przygotowawczej 4. Wzór protokołu z posiedzenia komisji egzaminacyjnej w służbie przygotowawczej 5. Wzór zaświadczenia o ukończeniu służby przygotowawczej 6. Arkusz preferencji dotyczących rozwoju zawodowego 7. Arkusz IPRZ 8. Wzór wypełnienia arkusza preferencji 9. Wzór wypełnienia IPRZ

16 załącznik nr 1 WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W BIAŁYMSTOKU Białystok,.. PROTOKÓŁ Z NABORU NA STANOWISKO W SŁUŻBIE CYWILNEJ... (nazwa stanowiska) 1. Informacja o publikacji ogłoszenia o naborze W dniu... w BIP KPRM, oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu ukazało się ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w korpusie służby cywilnej.... (nazwa stanowiska, komórki organizacyjnej) Termin składania ofert upłynął w dniu.... W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie wpłynęło... ofert. 2. Skład komisji przeprowadzającej nabór przewodniczący (imię i nazwisko, stanowisko, komórka organizacyjna) członek (imię i nazwisko, stanowisko, komórka organizacyjna) członek (imię i nazwisko, stanowisko, komórka organizacyjna) członek (imię i nazwisko, stanowisko, komórka organizacyjna) 3. Informacja o metodach i technikach naboru Wymagania na stanowisko pracy zostały zweryfikowane na podstawie opisu stanowiska kserokopia stanowi załącznik do protokołu. 4. Opis poszczególnych etapów naboru I etap: selekcja ofert/weryfikacja dokumentów W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie wpłynęło... ofert. Wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze spełniło... ofert. Wśród wszystkich ofert.. zawierały kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

17 Pozostałe oferty złożone zostały po wyznaczonym terminie lub nie spełniły wymagań formalnych wykaz imienny kandydatów zaproszonych na rozmowę stanowi załącznik do protokołu. II etap: sprawdzian wiedzy i umiejętności W dniu... odbył się: a) sprawdzian wiedzy jednokrotnego wyboru, który obejmował zagadnienia z zakresu znajomości aktów prawnych wymienionych w ogłoszeniu, b) sprawdzian umiejętności komputerowych, c) sprawdzian innych umiejętności:... - TAK/NIE. Do udziału w II etapie przystąpiło... kandydatów. Otrzymali oni następujące wyniki: Arkusze odpowiedzi oraz zestawienie wyników stanowią załącznik do protokołu. III etap: rozmowa kwalifikacyjna Do rozmowy kwalifikacyjnej zaproszeni zostali kandydaci, którzy otrzymali wymaganą ilość punktów ze sprawdzianów przewidzianych II etapem. W tym zakwalifikowało się. osób/osoby z udokumentowaną niepełnosprawnością. Kandydaci otrzymali kolejno następujące wyniki: Arkusze oceny stanowią załącznik do protokołu. 5. Imiona i nazwiska oraz adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych wg poziomu spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze Uzasadnienie dokonanego wyboru Powody niewyłonienia kandydata:

18 Podczas III etapu naboru ustalone zostały następujące warunki zatrudnienia: Wynagrodzenie:... Wymiar etatu:... Data rozpoczęcia zatrudnienia: Podpisy członków komisji przeprowadzającej nabór: przewodniczący... (data zatwierdzenia protokołu) członek członek członek 8. Dodatkowe uwagi Załączniki... Protokół sporządził/a...

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA SULEJÓWEK

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA SULEJÓWEK Załącznik do zarządzenia nr 75/2012 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 22 maja 2012 r., zmienionego zarządzeniami nr 154/2012 i 130/2013 REGULAMIN PRZEPROWADZANIA NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 1) (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2008 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 1) (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2008 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2008.227.1505 zm. zm. zm. zm. zm. zm. zm. zm. Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2009.219.1706 Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2011.82.451 Dz.U.2011.201.1183 Dz.U.2011.185.1092 Dz.U.2012.1544 USTAWA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA I-010/3 Nabór pracowników

INSTRUKCJA I-010/3 Nabór pracowników Izba Skarbowa we Wrocławiu i dolnośląskie urzędy skarbowe INSTRUKCJA I-010/3 Nabór pracowników SPIS TREŚCI: 1 Cel instrukcji... 3 2 Zakres stosowania... 3 2.1 Zakres podmiotowy... 3 2.2 Zakres przedmiotowy...

Bardziej szczegółowo

Nr 16/2014 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 18 marca 2014 r.

Nr 16/2014 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 18 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 16/2014 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kwilczu oraz określenia Regulaminu pracy komisji przeprowadzającej

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Urząd Miasta Płocka WOP-I-ZK

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Urząd Miasta Płocka WOP-I-ZK Zarządzanie zasobami ludzkimi Strona 1 Zakres zmian w wydaniu 11: - uwzględnienie postanowień porozumienia Nr 1/MKZ/P/47/2007 z dnia 03 kwietnia 2007 r. w sprawie powierzenia Gminie Płock prowadzenia niektórych

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

Pierwsza ocena w służbie cywilnej

Pierwsza ocena w służbie cywilnej Pierwsza ocena w służbie cywilnej Poradnik został przygotowany w ramach współpracy firmy Gamma sp. j. z Departamentem Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. S 1. Czemu służy ocena pracownicza?......................................

Bardziej szczegółowo

STASZOWIE ORAZ NA WOLNE STANOWISKA KIEROWNIKÓW GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

STASZOWIE ORAZ NA WOLNE STANOWISKA KIEROWNIKÓW GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2009 Burmistrza MiG Staszów z dn. 26.02.2009 r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA i GMINY w STASZOWIE ORAZ NA WOLNE STANOWISKA KIEROWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Szkolenie organizowane jest w ramach Planu szkoleń centralnych w służbie cywilnej na 2012 r.

Szkolenie organizowane jest w ramach Planu szkoleń centralnych w służbie cywilnej na 2012 r. 1 Uwarunkowania prawne 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141, z

Bardziej szczegółowo

KSI 4114-01-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KSI 4114-01-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KSI 4114-01-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana I/13/001 Przebieg naboru

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7 /2014 DYREKTORA GENERALNEGO ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W ŁODZI z dnia 1 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 7 /2014 DYREKTORA GENERALNEGO ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W ŁODZI z dnia 1 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 7 /2014 DYREKTORA GENERALNEGO ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W ŁODZI z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku Andrzej Pery Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku ETAP I SZKOLNY Rozpoczęcie stażu KN Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia

Bardziej szczegółowo

STATUS DYREKTORA SZKOŁY poradnik dla samorządów

STATUS DYREKTORA SZKOŁY poradnik dla samorządów STATUS DYREKTORA SZKOŁY poradnik dla samorządów i dyrektorów szkół Andrzej Pery na podstawie obowiązującego prawa, ekspertyz prawnych oraz badań opracowanych w ramach projektu STATUS DYREKTORA SZKOŁY poradnik

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1458 USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1458 USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1458 USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202. o pracownikach samorządowych Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 122 ZARZĄDZENIE NR 22 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z AUDYTU

SPRAWOZDANIE Z AUDYTU SPRAWOZDANIE Z AUDYTU Nazwa zadania audytowego: Ocena systemu kadrowego Nr zadania audytowego: 7/2006 Nazwa i adres jednostki audytowanej: Urząd Miasta Opola, Referat Kadr w Wydziale OR Zespół audytorów

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Uwarunkowania prawne: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia Wydział Ekonomii Wydziałowy System Jakości Kształcenia Katowice 2013 Wprowadzenie Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmuje planowanie i monitorowanie kształcenia na studiach I i II stopnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) wykonywania zawodu fizjoterapeuty; 2) uzyskiwania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty;

Bardziej szczegółowo

STATUT Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Toruniu

STATUT Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Toruniu STATUT Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Toruniu Spis treści Rozdział I Podstawowe informacje o szkole policealnej. Rozdział II Cele i zadania szkoły policealnej. Rozdział III Sposób wykonywania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI. ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SŁUśBIE CYWILNEJ. Warszawa, 6 czerwca 2013 r.

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI. ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SŁUśBIE CYWILNEJ. Warszawa, 6 czerwca 2013 r. - INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SŁUśBIE CYWILNEJ Warszawa, 6 czerwca 2013 r. Opracował: Departament Kontroli i Nadzoru Misją Departamentu Kontroli i Nadzoru jest

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213. Art. 1. Ustawa określa warunki i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie organizacyjne nr 58/15 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 25 maja 2015 r.

Zarządzenie organizacyjne nr 58/15 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 25 maja 2015 r. Zarządzenie organizacyjne nr 58/15 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie: Regulaminu naboru zewnętrznego na wolne stanowiska urzędnicze (w tym kierownicze stanowiska urzędnicze) w

Bardziej szczegółowo

Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości. Studium przypadku na przykładzie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach

Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości. Studium przypadku na przykładzie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości Studium przypadku na przykładzie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach Seria Metodyki Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA - WARTA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA - WARTA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA - WARTA 2011-2015 Kwiecień 2012 Rozdział I Postanowienia ogólne Str. 2 1 1. Regulamin określa zasady ady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092. Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Regulamin udzielania zamówień publicznych ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR ZA-SZP/4/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie: wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Radomiu ul. Piastowska 17

OGŁOSZENIE. Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Radomiu ul. Piastowska 17 OGŁOSZENIE Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Radomiu ul. Piastowska 17 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze : Informatyk w wymiarze 8/40 etatu. 1. Wymagania niezbędne:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2009 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 22 stycznia 2009 roku Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim 1.

Bardziej szczegółowo