WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W BIAŁYMSTOKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W BIAŁYMSTOKU"

Transkrypt

1 WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W BIAŁYMSTOKU ZATWIERDZAM ppłk Bogusław KORSAN data ZASADY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W WOJSKOWEJ KOMENDZIE UZUPEŁNIEŃ W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK 2012

2 SPIS TREŚCI 1. Zasady zarządzania zasobami ludzkimi 3 I Wewnętrzne procedury naboru do służby cywilnej 3 II Organizacja służby przygotowawczej i egzaminu kończącego tą służbę 8 III Indywidualny program rozwoju zawodowego 11 IV Wewnętrzna Procedura Antymobbingowa Załączniki 15

3 Na podstawie Zarządzenia nr 3 Szefa służby cywilnej z 30 maja 2012 r. w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej wprowadza się w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Białymstoku Zasady Zarządzania Zasobami Ludzkimi w służbie cywilnej, w których skład wchodzą: 1. Wewnętrzne procedury naboru do służby cywilnej 2. Organizacja służby przygotowawczej i egzaminu kończącego tą służbę 3. Indywidualny program rozwoju zawodowego 4. Wewnętrzna Procedura Antymobbingowa I WEWNĘTRZNE PROCEDURY NABORU DO SŁUŻBY CYWILNEJ Postanowienia ogólne 1. Procedury określają tryb organizowania i przeprowadzania naboru na wolne stanowiska pracy do korpusu służby cywilnej w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Białymstoku. 2. Procedura naboru do korpusu służby cywilnej odbywa się na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. Zgodnie z art. 6, każdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej, a nabór do służby cywilnej jest otwarty oraz konkurencyjny. 3. Otwartość naboru oznacza, że Wojskowy Komendant Uzupełnień ma obowiązek upowszechnić informację o wolnych stanowiskach pracy poprzez umieszczenie ogłoszenia o naborze: 1) w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 2) w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie WKU, 3) na stronie internetowej WKU. 4. Konkurencyjność naboru oznacza, że Wojskowy Komendant Uzupełnień w taki sposób organizuje całą procedurę naboru, by w jej wyniku wybrać spośród zgłaszających się kandydatów, osobę najzdolniejszą, najlepiej przygotowaną, która w konfrontacji z innymi kandydatami, najlepiej odpowiada stawianym wymaganiom określonym w opisie stanowiska. 5. W służbie cywilnej może zostać zatrudniona osoba, która spełnia poniższe kryteria: 1) jest obywatelem polskim, 2) korzysta z pełni praw publicznych, 3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4) posiada kwalifikacje wymagane w służbie cywilnej określone w ogłoszeniu, 5) cieszy się nieposzlakowaną opinią. 6. Ogłoszenie o naborze sporządzane jest w oparciu o opis stanowiska pracy i zawiera: 1) nazwę i adres urzędu, 2) określenie stanowiska pracy, 3) wymagania związane ze stanowiskiem pracy zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe, 4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy,

4 5) wskazanie wymaganych dokumentów, 6) termin i miejsce składania dokumentów termin do składania dokumentów nie może być krótszy niż 10 dni, a dla ogłoszenia o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej 5 dni, 7) informację o warunkach pracy na danym stanowisku pracy, 8) informację, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. 7. Oferty pracy na wolne stanowisko mogą zostać przesłane listem z dopiskiem oferta pracy w służbie cywilnej nr ogłoszenia.. na adres Wojskowej Komendy Uzupełnień lub złożone osobiście w kancelarii jawnej, w terminie określonym w ogłoszeniu. 8. Dokumenty wpływające do Wojskowej Komendy Uzupełnień po terminie określonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. 9. Wszystkie oferty, które są kompletne, spełniają wymagania niezbędne oraz formalne określone w ogłoszeniu, biorą udział w procedurze kwalifikacyjnej. 10. Jeżeli w Wojskowej Komendzie Uzupełnień wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie ww. osób. Kandydat, który zamierza skorzystać z tego uprawnienia jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. Rozpoczęcie procedury naboru 1. Nabór na wolne stanowisko pracy do korpusu służby cywilnej w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Białymstoku rozpoczyna się z chwilą podjęcia przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień decyzji o wszczęciu procedury naboru. 2. Ustala się dwa rodzaje naboru na wolne stanowiska pracy do korpusu służby cywilnej: 1) nabór wewnętrzny, 2) nabór zewnętrzny. 3. Nabór wewnętrzny ma na celu obsadzenie wakującego stanowiska pracownikiem o sprawdzonym potencjale zawodowym a także pozwala wpłynąć motywacyjnie na pracownika umożliwiając awans na wakujące stanowisko. 4. Dopuszcza się możliwość udziału w naborze wewnętrznym członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w innych jednostkach organizacyjnych w drodze przeniesienia, zgodnie z art. 64 ustawy o służbie cywilnej. 5. Informację o powstaniu wakującego stanowiska ustnie ogłasza Wojskowy Komendant Uzupełnień podczas tygodniowej odprawy rozliczeniowo-zadaniowej. 6. Szczegóły dotyczące stanowiska będącego przedmiotem naboru przedstawia zainteresowanym pracownikom referent prawno-administracyjny. 7. Pracownicy zainteresowani objęciem wakującego stanowiska składają pisemny wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień. 8. Wojskowy Komendant Uzupełnień podejmuje decyzję o ewentualnym przesunięciu wybranego pracownika.

5 9. O wynikach naboru wewnętrznego informuje się wszystkich kandydatów. 10. Nabór zewnętrzny jest otwarty i konkurencyjny. 11. Procedurę naboru zewnętrznego wszczyna się w przypadku braku możliwości uzupełnienia stanowiska pracownikiem w ramach naboru wewnętrznego. 12. Na podstawie danych zawartych we wniosku oraz karcie opisu stanowiska pracy Komisja Rekrutacyjna opracowuje i upowszechnia ogłoszenie o naborze. Komisja rekrutacyjna 1. Wojskowy Komendant Uzupełnień powołuje rozkazem dziennym Komisję Rekrutacyjną, wskazując jej Przewodniczącego i Członków. 2. W przypadku nieobecności jednego z członków Komisji Rekrutacyjnej, Wojskowy Komendant Uzupełnień wyznacza w zastępstwie inną osobę. 3. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy: 1) weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze, 2) sprawdzenie i ocena wiedzy kandydatów, 3) sprawdzenie i ocena doświadczenia zawodowego kandydatów, 4) wyłonienie kandydatów, 5) sporządzenie protokołu z naboru. Procedura kwalifikacyjna w ramach naboru zewnętrznego 1. W ramach naboru zewnętrznego Komisja Rekrutacyjna przeprowadza następujące etapy naboru: I etap weryfikacja dokumentów. 1) Podczas Etapu I dokonuje się: a) Sprawdzenia kompletności złożonych przez kandydatów ofert oraz spełnienia wszystkich wymogów niezbędnych zamieszczonych w ogłoszeniu. b) Wykluczenia z dalszej procedury kwalifikacyjnej ofert kandydatów, które nie zawierają kompletu dokumentów lub nie spełniają wymogów niezbędnych określonych w ogłoszeniu. 2) Dokumenty kandydatów przystępujących do naboru gromadzi i analizuje w ramach tego etapu referent prawno-administracyjny. 3) Wyniki etapu I referent prawno-administracyjny przedstawia powołanej Komisji Rekrutacyjnej, która dokona ustalenia ilości osób zapraszanych do kolejnego etapu naboru. 4) W sytuacji gdy do naboru na dane stanowisko zgłosi się mniej niż 5 kandydatów lub istnieją trudności z pozyskaniem kandydatów na dane stanowisko, dopuszcza się możliwość zaproszenia do II etapu postępowania wszystkich kandydatów. II etap sprawdzian wiedzy i umiejętności. 1) Etap II procedury naboru może składać się z następujących elementów:

6 a) sprawdzian wiedzy (test jednokrotnego wyboru) czas trwania 20 minut - składający się z 20 pytań merytorycznych z zakresu znajomości aktów prawnych wymienionych w ogłoszeniu na konkretne stanowisko pracy, - maksymalna liczba punktów do uzyskania 20 pkt. b) sprawdzian innych umiejętności - w przypadku stanowisk, dla których znajomość ta jest niezbędna, np. sporządzanie pism urzędowych lub opracowań, - maksymalna liczba punktów do uzyskania 10 pkt. 2) Przebieg sprawdzianów nadzorowany jest przez Komisję Rekrutacyjną. 3) Wymogiem niezbędnym do dopuszczenia do III etapu naboru jest uzyskanie co najmniej połowy maksymalnej liczby punktów w II etapie. III etap rozmowa kwalifikacyjna. 1) Komisja przeprowadza rozmowę z kandydatami na podstawie wcześniej przygotowanego zestawu pytań. Wszyscy kandydaci odpowiadają na jednakowe pytania, ustalone przez członków Komisji. 2) Podczas rozmowy oceniane są umiejętności i kwalifikacje kandydatów na podstawie 4 ustalonych kryteriów tj.: a) przygotowanie merytoryczne: - znajomość zadań na danym stanowisku, - znajomość aktualnej sytuacji w danej problematyce, - posiadane doświadczenie zawodowe w tym doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, - doświadczenie w pracy w administracji; b) treść i poprawność wypowiedzi. - udzielanie odpowiedzi adekwatnych do zadawanych pytań, - rozwinięcie wypowiedzi przykłady odnoszące się do doświadczenia kandydata, - prezentacja własnych poglądów lub koncepcji, - wyrażanie opinii w sposób jasny i zrozumiały, - przestrzeganie zasad gramatycznych i stylistycznych; c) odporność na stres. - spokój i opanowanie w czasie rozmowy, - brak zdenerwowania w sytuacji pytań trudnych lub kłopotliwych; d) umiejętność prezentacji. - ogólne wrażenie prezentacji, - przygotowanie do rozmowy, - komunikatywność, - łatwość nawiązywania kontaktu z członkami zespołu, - prezentacja motywacji do ubiegania się o dane stanowisko. 3) Członkowie Komisji oceniają kandydatów stosując do każdego oceny punktowe w skali od 1 do 5, gdzie: a) 1 ocena niezadowalająca,

7 b) 2 ocena zadowalająca, c) 3 ocena dobra, d) 4 ocena bardzo dobra, e) 5 ocena celująca. 4) Ocena kandydata jest efektem dyskusji członków Komisji oraz wymiany opinii. Zakończenie procedury naboru 1. Po zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej członkowie Komisji Rekrutacyjnej podejmują decyzję o wyborze konkretnego kandydata do zatrudnienia na wolne stanowisko pracy. 2. Po przeprowadzeniu naboru zostaje sporządzony protokół (załącznik nr 1), który zawiera: 1) Określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, 2) Liczbę nadesłanych ofert, w tym liczbę ofert nie spełniających wymogów formalnych, 3) Informację o zastosowanych metodach i technikach naboru, 4) Uzasadnienie dokonanego naboru, 5) Ustalone warunki zatrudnienia i wynagrodzenia, 6) Skład komisji przeprowadzającej nabór. 3. W przypadku nie uzyskania przez żadnego z kandydatów co najmniej 50% + 1 pkt. Procedurę uznaje się za nierozstrzygniętą. 4. Referent prawno-administracyjny upowszechnia informację o wynikach naboru poprzez umieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w miejscu powszechnie dostępnym w WKU oraz na stronie internetowej WKU. 5. Dokumenty aplikacyjne kandydata zatrudnionego w wyniku naboru włącza się do jego akt osobowych. 6. W przypadku rezygnacji z podjęcia pracy przez wybranego kandydata, istnieje możliwość zatrudnienia na to stanowisko kolejnego kandydata z listy ujętej w protokole, zgodnie z art.33 ustawy o służbie cywilnej. 7. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów nie podlegają archiwizacji i zostają komisyjnie zniszczone: 1) Po 14 dniach od zakończenia naboru - dotyczy ofert kandydatów, z którymi nie można nawiązać stosunek pracy na podstawie art. 33 ustawy o służbie cywilnej. 2) Po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy dotyczy ofert kandydatów, z którymi można nawiązać stosunek pracy na podstawie art. 33 ustawy o służbie cywilnej. 8. Kandydaci aplikujący na wolne stanowiska pracy w ramach procedury naboru mogą uzyskać informacje dotyczącą indywidualnych wyników uzyskanych w toku naboru referenta prawnoadministracyjnego po okazaniu dowodu tożsamości.

8 II ORGANIZACJA SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ I EGZAMINU KOŃCZĄCEGO TĄ SŁUŻBĘ Postanowienia ogólne 1. Służbę przygotowawczą w służbie cywilnej reguluje art. 36 ustawy o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. Nr 227, poz ze zm.). 2. Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika podejmującego po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej do należytego wykonywania obowiązków służbowych. 3. Zgodnie z art. 35 ust. 5 ustawy o służbie cywilnej przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej rozumie się osobę, która nie była wcześniej zatrudniona w służbie cywilnej na czas nieokreślony albo nie była zatrudniona na czas określony 12 miesięcy i nie otrzymała pozytywnej oceny w służbie cywilnej. 4. Z odbycia służby przygotowawczej zwolnieni są absolwenci Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. 5. W Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Białymstoku każde stanowisko pracy w służbie cywilnej wiąże się z koniecznością odbycia służby przygotowawczej. Kwalifikowanie do służby przygotowawczej 1. Po zakończonym naborze Referent Prawno Administracyjny przekaże Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień informację odnośnie osób zobowiązanych do odbycia służby przygotowawczej w służbie cywilnej. 2. Szef Wydziału, kierownik komórki organizacyjnej, w którym zatrudniony został pracownik, biorąc pod uwagę poziom przygotowania do wykonywania obowiązków służbowych wynikających z opisu zajmowanego stanowiska pracy, sporządza opinię (załącznik nr 2), w której wnioskuje do Wojskowego Komendanta Uzupełnień o: 1) skierowanie zatrudnionego pracownika do odbycia służby przygotowawczej; 2) zwolnienie zatrudnionego pracownika z odbywania służby przygotowawczej. 3. W przypadku stanowiska, które podlega bezpośrednio Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień, biorąc pod uwagę poziom przygotowania do wykonywania obowiązków służbowych wynikających z opisu zajmowanego stanowiska pracy, Wojskowy Komendant Uzupełnień sporządza opinię (załącznik nr 2a), w której określa jak w pkt. 2. ppkt 1), 2). 4. Bezpośredni przełożony powiadamia pracownika, o decyzji Wojskowego Komendanta Uzupełnień w odniesieniu do: 1) skierowania pracownika do odbycia służby przygotowawczej 2) zwolnienia z odbycia służby przygotowawczej. 5. W przypadku stanowiska, które podlega bezpośrednio Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień powiadomienie pracownika o sytuacji, o której mowa w pkt. 4. ppkt 1), 2) następuje przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień. 6. Służba przygotowawcza w WKU w Białymstoku trwa 2 miesiące i rozpoczyna się po 3 miesiącach od dnia zatrudnienia pracownika objętego obowiązkiem jej odbycia.

9 7. Zakres tematyczny służby przygotowawczej stanowi załącznik do niniejszych zasad (załącznik nr 3). Etapy służby przygotowawczej I. Część teoretyczna 1. Zakres części teoretycznej, termin jej rozpoczęcia i zakończenia określa Szef Wydziału \ kierownik komórki organizacyjnej osobiście bądź w porozumieniu z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Białymstoku. Zagadnienia tematyczne są ujęte w załączniku nr Zajęcia teoretyczne prowadzone są w formie wykładu i ćwiczeń obejmujących tematykę powszechnie występującą w urzędzie. 3. Opanowanie wiedzy teoretycznej określonej w programie jest sprawdzane w ramach egzaminu kończącego służbę przygotowawczą przed komisją egzaminacyjną. II. Część praktyczna 1. Zakres części praktycznej, termin jej rozpoczęcia i zakończenia określa Szef Wydziału \ kierownik komórki organizacyjnej osobiście bądź w porozumieniu z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Białymstoku. Zagadnienia tematyczne są ujęte w załączniku nr W trakcie trwania części praktycznej kandydat poznaje strukturę i zadania Wojskowej Komendy Uzupełnień, a w szczególności komórki organizacyjnej, w której podjął pracę. Samodzielne pogłębia wiedzę z zagadnień określonych przez bezpośredniego przełożonego z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy. 3. W trakcie odbywania części praktycznej kandydat powinien wykonywać obowiązki związane z bezpośrednim kontaktem z interesantem. III. Egzamin kończący służbę przygotowawczą 1. Służba przygotowawcza kończy się egzaminem przed komisją egzaminacyjną. Skład komisji powołuje Wojskowy Komendant Uzupełnień, w rozkazie dziennym, jednocześnie wyznaczając termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu. 2. Egzamin nie może się odbyć po upływie 8 miesięcy od podjęcia pracy przez pracownika. 3. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku nieobecności pracownika spowodowanej zdarzeniami losowymi. Czas służby przygotowawczej wydłuża się o czas trwania tej nieobecności. Termin egzaminu kończonego służbę przygotowawczą wyznacza się ponownie. 4. Przewodniczący Komisji egzaminacyjnej powiadamia pracownika oraz Szefa Wydziału, kierownika komórki organizacyjnej, o wyznaczonym terminie i miejscu egzaminu końcowego. 5. Komisja egzaminacyjna dokonuje oceny kandydata do służby cywilnej na podstawie: 1) wyniku otrzymanego ze sprawdzianu wiedzy objętego tematyką części teoretycznej i praktycznej służby przygotowawczej; 2) rozmowy ewaluacyjnej z kandydatem. 6. Komisja ustala ocenę na zasadzie uzgodnienia. W przypadku braku zgodności przewodniczący komisji zarządza głosowanie. Decyzja zapada zwykłą większością głosów. Sposób ustalenia oceny oraz wynik głosowania należy wymienić w protokole (załącznik nr 4).

10 7. Komisja egzaminacyjna sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji. 8. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Białymstoku po zapoznaniu się z protokołem wydaje pracownikowi zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej (załącznik nr 5) 9. Zwolnienie pracownika z odbycia służby przygotowawczej nie zwalnia go z egzaminu końcowego. 10. Dokumenty z przebiegu służby przygotowawczej i egzaminu końcowego przechowuje Referent Prawno Administracyjny.

11 III INDYWIDUALNY PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO Postanowienia ogólne 1. Ustalanie Indywidualnego Programu Rozwoju Zawodowego członka korpusu służby cywilnej reguluje art. 108 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz ze zm.). 2. Indywidualny Program Rozwoju Zawodowego (IPRZ) tworzony jest w celu: 1) poznania przez przełożonego preferencji pracownika i możliwości uwzględnienia ich w planowaniu dalszego rozwoju pracownika, 2) poznania przez pracownika oczekiwań przełożonego, 3) monitorowania rozwoju pracowników. 3. IPRZ ustala bezpośredni przełożony, odrębnie dla każdego członka korpusu służby cywilnej bezpośrednio po dokonaniu oceny okresowej, biorąc pod uwagę w szczególności: 1) wnioski zawarte w ocenie okresowej pracownika, 2) możliwości finansowe Wojskowej Komendy Uzupełnień, 3) plany i możliwości rozwoju zawodowego pracownika. 4. IPRZ stanowi podstawę do kierowania pracownika na szkolenia. 5. Kompletnie sporządzony projekt IPRZ powinien określać: 1) plany i możliwości rozwoju zawodowego, czyli planowany rozwój kompetencji i ewentualnej ścieżki kariery pracownika. 2) określenie działań warunkujących możliwość rozwoju zawodowego: a) szkolenia w jakich powinien uczestniczyć pracownik, b) inne zalecenia dotyczące np. samodoskonalenia zawodowego, dodatkowych zadań, oczekiwań pracownika oraz oczekiwań przełożonego wobec ocenianego. 6. Wypełniony arkusz IPRZ przekazywany jest referentowi prawno-administracyjnemu celem wpięcia do akt osobowych pracownika razem z arkuszem oceny. 7. Wzór arkusza preferencji pracownika, jego budowę i części składowe określa załącznik nr 6 8. Wzór arkusza IPRZ stanowi załącznik nr 7 9. Przykładowe wypełnienie powyższych arkuszy stanowią załączniki 8 i 9. Proces tworzenia indywidualnego programu rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej 1. Bezpośredni przełożony w trakcie rozmowy oceniającej (24 miesiące od dnia zakończenia poprzedniej oceny okresowej) informuje pracownika o obowiązku i procedurze ustalania Indywidualnego Programu Rozwoju Zawodowego. Jednocześnie przedstawia pracownikowi arkusz preferencji oraz udziela instruktażu jego wypełnienia. 2. W trakcie rozmowy poprzedzającej wybór kryteriów dodatkowych do kolejnej oceny okresowej bezpośredni przełożony: 1) zapoznaje się z arkuszem preferencji pracownika,

12 2) omawia planowane kierunki rozwoju pracownika wynikające z zadań realizowanych przez Wojskową Komendę Uzupełnień: a) analiza zadań realizowanych przez pracownika w kontekście zadań określonych aktami prawnymi stawianymi przed Wojskową Komendą Uzupełnień. b) wskazanie słabych obszarów, w których pracownik powinien podjąć działania ku podniesieniu kompetencji. 3) ustala w cz. II arkusza IPRZ planowane działania rozwojowe. a) wybór najlepszych form działań zmierzających do podniesienia kwalifikacji zawodowych pracownika z uwagi na zadania jakie realizuje. b) ustalenie konkretnych czynności do podjęcia przez pracownika celem osiągnięcia założonego rezultatu. 3. Po wypełnieniu arkusza bezpośredni przełożony dokonuje ustalenia IPRZ ocenianego pracownika poprzez opatrzenie arkusza swoim podpisem w rubryce Ustalam i przekazuje arkusz Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień celem jego zatwierdzenia. 4. W przypadku pracowników podległych bezpośrednio Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień, rubryki Ustalam oraz Zatwierdzam wypełniane są przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień 5. Niezwłocznie po zatwierdzeniu IPRZ pracownik, którego arkusz dotyczy podpisuje się na nim w rubryce Przyjęłam/ Przyjąłem do wiadomości potwierdzając przyjęcie ustalonego IPRZ. 6. W okresie 24 miesięcy po sporządzeniu IPRZ trwa monitorowanie realizacji działań rozwojowych przez bezpośredniego przełożonego i pracownika. Przykładowy model rozwoju zawodowego pracowników korpusu służby cywilnej w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Białymstoku kierownik kancelarii jawnej kierownik kancelarii tajnej pełnomocnik ds. OIN kurs doskonalący samodzielny referent kurs doskonalący referent prawno - administracyjny młodszy informatyk starszy informatyk referent Starszy referent inspektor specjalista Wyższe wykształcenie Wyższe wykształcenie kierunkowe

13 IV WEWNĘTRZNA PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA Postanowienia ogólne 1. Wewnętrzna Procedura Antymobbingowa, określa zasady przeciwdziałania zjawisku mobbingu w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Białymstoku, sprzyjając budowaniu pozytywnych relacji między żołnierzami pełniącymi służbę oraz pomiędzy członkami korpusu służby cywilnej. 2. Za mobbing uważa się między innymi dyskryminację ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, orientację seksualną a także dyskryminację ze względu na pracę na czas określony i nieokreślony lub w pełnym bądź niepełnym wymiarze czasu pracy. 3. Stosowanie mobbingu oraz stwarzanie sytuacji zachęcających do mobbingu może być uznane za naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych lub przewinienie dyscyplinarne. 4. Zobowiązuje się Wojskowego Komendanta Uzupełnień i bezpośrednich przełożonych do podejmowania starań, aby środowisko służby i pracy w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Białymstoku było wolne od mobbingu. 5. Zobowiązuje się żołnierzy i członków korpusu służby cywilnej do niepodejmowania działań noszących cechy mobbingu i przeciwdziałania jego stosowaniu. Wzajemnego poszanowania swojej godności i nie naruszania dóbr osobistych, a także do podejmowania działań sprzyjających budowaniu przyjaznej atmosfery w miejscu pracy. 6. Bezpodstawne pomawianie o mobbing jest zabronione. 7. Zapisy Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej nie ograniczają prawa pracownika do sądu w żadnym zakresie i na żadnym etapie postępowania. Skarga o mobbing 1. Osoba, który uznała, że została poddana mobbingowi oraz jest lub była świadkiem takich działań, powinna fakt ten zgłosić ustnie lub pisemnie do Wojskowego Komendanta Uzupełnień, w formie skargi. 2. Skargę zgłoszoną w formie ustnej dokumentuje się poprzez sporządzenie notatki służbowej. 3. Skarga powinna zawierać przedstawienie stanu faktycznego, datę lub okres, którego dotyczy, dowody na poparcie przytoczonych okoliczności oraz wskazanie sprawców mobbingu i ich ofiar. 4. Skarga powinna być własnoręcznie podpisana i opatrzona datą. 5. Nie podlegają rozpatrzeniu skargi anonimowe. 6. Przed złożeniem skargi o mobbing pracownik może podejmować wszelkie działania, mające na celu polubowne rozwiązanie sprawy. Komisja Antymobbingowa 1. Postępowanie w sprawie skargi prowadzi Komisja Antymobbingowa, powoływana przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia skargi.

14 2. Członkiem Komisji Antymobbingowej nie może być osoba będąca którąkolwiek ze stron skargi o mobbing oraz inne osoby, co do których zachodzą wątpliwości zachowania bezstronności postępowania. 3. Osoby uczestniczące w pracach Komisji Antymobbingowej zobowiązane są do zachowania tajemnicy odnośnie wszystkich faktów poznanych w toku jej prac. 4. Komisja Antymobbingowa rozpoczyna postępowanie w terminie 14 dni od dnia złożenia skargi. 5. Do zadań Komisji Antymobbingowej należy w szczególności: 1) wysłuchanie wnoszącego skargę i osoby podejrzanej o mobbing, a także ewentualnych świadków; 2) rozpatrzenie przedłożonych dowodów; 3) dokonanie oceny zasadności skargi; 4) sformułowanie propozycji załatwienia skargi. 6. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów w obecności wszystkich członków. Rozstrzygnięcie 1. Po zakończeniu postępowania Komisja Antymobbingowa dokonuje wszechstronnej oceny zebranego materiału dowodowego i wydaje rozstrzygnięcie w formie postanowienia wraz z uzasadnieniem. 2. Przewodniczący Komisji Antymobbingowej, doręcza Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień oraz stronom postępowania wypracowane rozstrzygnięcie wraz z aktami sprawy. 3. Od rozstrzygnięcia Komisji Antymobbingowej nie przysługuje stronom odwołanie. 4. W razie wydania przez Komisję Antymobbingową postanowienia, że wobec strony stosowany był mobbing, Wojskowy Komendant Uzupełnień może wobec sprawcy mobbingu, będącego członkiem korpusu służby cywilnej zastosować środki przewidziane Kodeksem Pracy i ustawy o służbie cywilnej. Sprawca mobbingu będący żołnierzem zawodowym, podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej na podstawie przepisów o dyscyplinie wojskowej. 5. Wojskowy Komendant Uzupełnień sugerując się rozstrzygnięciem Komisji Antymobbingowej podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości i przeciwdziałania ich powstawaniu w przyszłości. 6. Wojskowy Komendant Uzupełnień, w miarę możliwości, może przenieść poszkodowaną osobę, na jego wniosek lub za jego zgodą, na inne stanowisko służbowe w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Białymstoku.

15 ZAŁĄCZNIKI 1. Wzór protokołu z naboru na wolne stanowisko 2. Wzór opinii dotyczącej zakresu służby przygotowawczej 2a. Wzór opinii dotyczącej zakresu służby przygotowawczej (Komenda) 3. Zakres tematyczny służby przygotowawczej 4. Wzór protokołu z posiedzenia komisji egzaminacyjnej w służbie przygotowawczej 5. Wzór zaświadczenia o ukończeniu służby przygotowawczej 6. Arkusz preferencji dotyczących rozwoju zawodowego 7. Arkusz IPRZ 8. Wzór wypełnienia arkusza preferencji 9. Wzór wypełnienia IPRZ

16 załącznik nr 1 WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W BIAŁYMSTOKU Białystok,.. PROTOKÓŁ Z NABORU NA STANOWISKO W SŁUŻBIE CYWILNEJ... (nazwa stanowiska) 1. Informacja o publikacji ogłoszenia o naborze W dniu... w BIP KPRM, oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu ukazało się ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w korpusie służby cywilnej.... (nazwa stanowiska, komórki organizacyjnej) Termin składania ofert upłynął w dniu.... W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie wpłynęło... ofert. 2. Skład komisji przeprowadzającej nabór przewodniczący (imię i nazwisko, stanowisko, komórka organizacyjna) członek (imię i nazwisko, stanowisko, komórka organizacyjna) członek (imię i nazwisko, stanowisko, komórka organizacyjna) członek (imię i nazwisko, stanowisko, komórka organizacyjna) 3. Informacja o metodach i technikach naboru Wymagania na stanowisko pracy zostały zweryfikowane na podstawie opisu stanowiska kserokopia stanowi załącznik do protokołu. 4. Opis poszczególnych etapów naboru I etap: selekcja ofert/weryfikacja dokumentów W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie wpłynęło... ofert. Wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze spełniło... ofert. Wśród wszystkich ofert.. zawierały kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

17 Pozostałe oferty złożone zostały po wyznaczonym terminie lub nie spełniły wymagań formalnych wykaz imienny kandydatów zaproszonych na rozmowę stanowi załącznik do protokołu. II etap: sprawdzian wiedzy i umiejętności W dniu... odbył się: a) sprawdzian wiedzy jednokrotnego wyboru, który obejmował zagadnienia z zakresu znajomości aktów prawnych wymienionych w ogłoszeniu, b) sprawdzian umiejętności komputerowych, c) sprawdzian innych umiejętności:... - TAK/NIE. Do udziału w II etapie przystąpiło... kandydatów. Otrzymali oni następujące wyniki: Arkusze odpowiedzi oraz zestawienie wyników stanowią załącznik do protokołu. III etap: rozmowa kwalifikacyjna Do rozmowy kwalifikacyjnej zaproszeni zostali kandydaci, którzy otrzymali wymaganą ilość punktów ze sprawdzianów przewidzianych II etapem. W tym zakwalifikowało się. osób/osoby z udokumentowaną niepełnosprawnością. Kandydaci otrzymali kolejno następujące wyniki: Arkusze oceny stanowią załącznik do protokołu. 5. Imiona i nazwiska oraz adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych wg poziomu spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze Uzasadnienie dokonanego wyboru Powody niewyłonienia kandydata:

18 Podczas III etapu naboru ustalone zostały następujące warunki zatrudnienia: Wynagrodzenie:... Wymiar etatu:... Data rozpoczęcia zatrudnienia: Podpisy członków komisji przeprowadzającej nabór: przewodniczący... (data zatwierdzenia protokołu) członek członek członek 8. Dodatkowe uwagi Załączniki... Protokół sporządził/a...

WEWNĘTRZNA PROCEDURA NABORU DO SŁUŻBY CYWILNEJ NA WOLNE STANOWISKA PRACY W WOJEWÓDZKIM SZTABIE WOJSKOWYM W BIAŁYMSTOKU

WEWNĘTRZNA PROCEDURA NABORU DO SŁUŻBY CYWILNEJ NA WOLNE STANOWISKA PRACY W WOJEWÓDZKIM SZTABIE WOJSKOWYM W BIAŁYMSTOKU Ilekroć mowa jest o: 1. Urząd należy przez to rozumieć Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku; 2. Dyrektor Generalny Urzędu należy przez to rozumieć Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku;

Bardziej szczegółowo

II. Procedura kwalifikacyjna

II. Procedura kwalifikacyjna I. Przepisy ogólne 1. Procedury określają szczegółowe zasady przeprowadzania naboru na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej. 2. Niniejsze procedury nie mają zastosowania w przypadku przeniesienia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY W POWIATOWYM INSPEKTORACIE WETERYNARII W PRZASNYSZU.

PROCEDURA NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY W POWIATOWYM INSPEKTORACIE WETERYNARII W PRZASNYSZU. Kandydaci do zatrudnienia w Urzędzie wyłaniani są w drodze naboru na wolne stanowiska pracy, organizowanego przez Dyrektora Generalnego Urzędu. Zasady naboru określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.

Bardziej szczegółowo

załącznik do zarządzenia Nr 12/15 Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 31.03.2015 r.

załącznik do zarządzenia Nr 12/15 Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 31.03.2015 r. załącznik do zarządzenia Nr 12/15 Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 31.03.2015 r. PROCEDURA NABORU DO SŁUŻBY CYWILNEJ W WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNE PROCEDURY NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ W WOJSKOWEJ KOMENDZIE UZUPEŁNIEŃ WARSZAWA-PRAGA

WEWNĘTRZNE PROCEDURY NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ W WOJSKOWEJ KOMENDZIE UZUPEŁNIEŃ WARSZAWA-PRAGA Załącznik Nr 1 do rozkazu Nr 30/12 z dnia 29.11.2012 r. WEWNĘTRZNE PROCEDURY NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ W WOJSKOWEJ KOMENDZIE UZUPEŁNIEŃ WARSZAWA-PRAGA WARSZAWA 2012 r. I

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY W WOJEWÓDZKIM URZĘDZIE OCHRONY ZABYTKÓW W BIAŁYMSTOKU

PROCEDURA NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY W WOJEWÓDZKIM URZĘDZIE OCHRONY ZABYTKÓW W BIAŁYMSTOKU PROCEDURA NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY W WOJEWÓDZKIM URZĘDZIE OCHRONY ZABYTKÓW W BIAŁYMSTOKU Kandydaci do zatrudnienia w Urzędzie wyłaniani są w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowiska

Bardziej szczegółowo

Standardy zarządzania zasobami ludzkimi PROCEDURA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W WAŁCZU dotycząca naboru do służby cywilnej w urzędzie

Standardy zarządzania zasobami ludzkimi PROCEDURA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W WAŁCZU dotycząca naboru do służby cywilnej w urzędzie Strona 1 z 12 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 35/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wałczu z dnia 14 listopada 2012 roku PIWet. Wałcz 3217 wersja II Standardy zarządzania zasobami ludzkimi PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ we WŁOCŁAWKU do użytku służbowego ZATWIERDZAM Wojskowy Komendant Uzupełnień we Włocławku

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ we WŁOCŁAWKU do użytku służbowego ZATWIERDZAM Wojskowy Komendant Uzupełnień we Włocławku WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ we WŁOCŁAWKU do użytku służbowego ZATWIERDZAM Wojskowy Komendant Uzupełnień we Włocławku /-/ ppłk Tomasz CISZKA dnia 04.06.2012 r. REGULAMIN NABORU NA STANOWISKA W KORPUSIE

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III WEWNĘTRZNE PROCEDURY NABORU DO WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W ŻAGANIU. Strona 1 z 9

ROZDZIAŁ III WEWNĘTRZNE PROCEDURY NABORU DO WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W ŻAGANIU. Strona 1 z 9 ROZDZIAŁ III WEWNĘTRZNE PROCEDURY NABORU DO WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W ŻAGANIU Strona 1 z 9 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Procedura określa szczegółowe zasady przeprowadzania naboru na stanowiska

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU NA STANOWISKA W SŁUŻBIE CYWILNEJ W WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU

PROCEDURA NABORU NA STANOWISKA W SŁUŻBIE CYWILNEJ W WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU Załącznik do Zarządzenia nr 18/2014 Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 12.11.2014 r. PROCEDURA NABORU NA STANOWISKA W SŁUŻBIE CYWILNEJ W WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Zasady naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w Urzędzie Statystycznym w Lublinie

Zasady naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w Urzędzie Statystycznym w Lublinie Zasady naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w Urzędzie Statystycznym w Lublinie Niniejsze zasady dotyczą procesu naboru pracowników w Urzędzie Statystycznym w Lublinie, zwanego dalej Urzędem, na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/2012 Dyrektora Domu Dziecka w Głogowie z dnia 31.05.2012 r.

Zarządzenie Nr 11/2012 Dyrektora Domu Dziecka w Głogowie z dnia 31.05.2012 r. Zarządzenie Nr 11/2012 Dyrektora Domu Dziecka w Głogowie z dnia 31.05.2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Domu Dziecka w Głogowie Na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA. W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 108 im. Juliana Tuwima, Rozdział I. Postanowienia ogólne

PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA. W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 108 im. Juliana Tuwima, Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2014/2015 Dyrektora szkoły z dnia 09 marca 2014r. PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 108 im. Juliana Tuwima, Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Procedura

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 28/2012r. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie z dnia 27 listopada 2012r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 28/2012r. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie z dnia 27 listopada 2012r. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 28/2012r. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie z dnia 27 listopada 2012r. PROCEDURA PRZEPROWADZANIA NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY W SŁUŻBIE CYWILNEJ W URZĘDZIE SKARBOWYM

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA PODCZAS PROWADZONYCH NABORÓW ZEWNĘTRZNYCH NA WOLNE STANOWISKA W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KWP W ŁODZI

PROCEDURA POSTĘPOWANIA PODCZAS PROWADZONYCH NABORÓW ZEWNĘTRZNYCH NA WOLNE STANOWISKA W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KWP W ŁODZI Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 504/2012 KWP w Łodzi z dnia 30 listopada 2012 r. PROCEDURA POSTĘPOWANIA PODCZAS PROWADZONYCH NABORÓW ZEWNĘTRZNYCH NA WOLNE STANOWISKA W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KWP W ŁODZI

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzne procedury naboru do służby cywilnej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sejnach

Wewnętrzne procedury naboru do służby cywilnej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sejnach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2013 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sejnach z dnia 12 lutego 2013r. Wewnętrzne procedury naboru do służby cywilnej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

Bardziej szczegółowo

Informacje dla osób poszukujących pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach

Informacje dla osób poszukujących pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN i NASIENNICTWA w KATOWICACH ul. Grabowa 1 A, 40-172 Katowice tel. (32) 351 24 00, fax (32) 351 24 44 www.piorin.gov.pl/katowice, e-mail: wi-katowice@piorin.gov.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA STANOWISKA W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KOMENDZIE POWIATOWEJ Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach

REGULAMIN NABORU NA STANOWISKA W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KOMENDZIE POWIATOWEJ Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach Załącznik do Decyzji Nr 26/2016 Komendanta Powiatowego PSP w Białobrzegach z dnia 14 października 2016 r. REGULAMIN NABORU NA STANOWISKA W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KOMENDZIE POWIATOWEJ Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji w Żyrardowie

Regulamin naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji w Żyrardowie Regulamin naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji w Żyrardowie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W CENTRUM USŁUG WSPÓŁNYCH W SANOMIERZU. Rozdział I Postanowienie ogólne

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W CENTRUM USŁUG WSPÓŁNYCH W SANOMIERZU. Rozdział I Postanowienie ogólne ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia NR CUW-021-22-2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu z dnia 2 stycznia 2017 r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W CENTRUM USŁUG WSPÓŁNYCH W SANOMIERZU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2/2009. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. w Golczewie. z dnia 25 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2009. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. w Golczewie. z dnia 25 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 2/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Golczewie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 im. św. WOJCIECHA W KRAKOWIE

REGULAMIN NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 im. św. WOJCIECHA W KRAKOWIE Załącznik do Zarządzenia nr 10/2012/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krakowie z dnia 12 listopada 2012 r. REGULAMIN NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 im.

Bardziej szczegółowo

Procedura naboru na stanowiska w służbie cywilnej w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku

Procedura naboru na stanowiska w służbie cywilnej w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku Procedura naboru na stanowiska w służbie cywilnej w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Nabór pracowników stanowi istotny obszar strategicznego zarządzania kadrami

Bardziej szczegółowo

Procedura naboru na wolne stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji w Łowiczu. z dnia 16 listopada 2012 roku

Procedura naboru na wolne stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji w Łowiczu. z dnia 16 listopada 2012 roku Załącznik Nr 1 do Decyzji nr 58/2012 Komendanta Powiatowego Policji w Łowiczu z dnia 16 listopada 2012 r. Procedura naboru na wolne stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU NA STANOWISKA W SŁUŻBIE CYWILNEJ W KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE

PROCEDURA NABORU NA STANOWISKA W SŁUŻBIE CYWILNEJ W KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE Załącznik do Zarządzenia nr 1/2015 Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie ogłoszenia teksy jednolitego procedury naboru na stanowiska w służbie cywilnej w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie z dnia 19 stycznia

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół nr 66

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół nr 66 Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół nr 66 Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół nr 66 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Koszalinie.

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Koszalinie. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Koszalinie Rozdział I Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Rozdział I Postanowienia ogólne 1. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Radomiu 26-600, ul. Kolejowa 22 Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w Gimnazjum Nr 6 w Rzeszowie. Postanowienia ogólne

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w Gimnazjum Nr 6 w Rzeszowie. Postanowienia ogólne Rzeszów 14.04.2016R. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w Gimnazjum Nr 6 w Rzeszowie Postanowienia ogólne 1. Celem Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na wolnych stanowiskach urzędniczych

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Brzeziny

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Brzeziny Załącznik do Zarządzenia Nr Or.120.3.2015 Wójta Gminy Brzeziny z dnia 16 marca 2015 r. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Brzeziny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/09 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SUWAŁKACH

ZARZĄDZENIE NR 18/09 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SUWAŁKACH ZARZĄDZENIE NR 18/09 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SUWAŁKACH z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY CZARNY DUNAJEC. Rozdział I

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY CZARNY DUNAJEC. Rozdział I Załącznik do Zarządzenia Nr 79/2013 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 lipca 2013 roku REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY CZARNY DUNAJEC Rozdział I Zakres Regulaminu 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Jastrzębiu-Zdroju

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Jastrzębiu-Zdroju Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNIKA SAMORZĄDOWEGO W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNIKA SAMORZĄDOWEGO W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 R/2013 r z dnia 30 sierpnia 2013 roku REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNIKA SAMORZĄDOWEGO W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH Postanowienia ogólne 1. Celem

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze 6

Przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze 6 REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W KRUKLANKACH Załącznik do Zarządzenia Nr 39/09 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 01 września 2009 roku 1 Niniejszy Regulamin reguluje tryb przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

ORAZ OKREŚLENIA ZASAD NABORU NA STANOWISKA PRACY W PIERWSZYM URZĘDZIE SKARBOWYM W KATOWICACH

ORAZ OKREŚLENIA ZASAD NABORU NA STANOWISKA PRACY W PIERWSZYM URZĘDZIE SKARBOWYM W KATOWICACH Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach, ul. Żwirki i Wigury 17, 40-063 Katowice ZARZĄDZENIE W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI ORAZ OKREŚLENIA ZASAD NABORU NA STANOWISKA PRACY W PIERWSZYM URZĘDZIE SKARBOWYM W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie

Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie Załącznik do Zarządzenia Nr 11/12/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 28 grudnia 2015r. Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ANTYMOBBINGOWA WSAP IM. S. STASZICA W BIAŁYMSTOKU. Rozdział I Postanowienia ogólne

POLITYKA ANTYMOBBINGOWA WSAP IM. S. STASZICA W BIAŁYMSTOKU. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia 03/04/2015 POLITYKA ANTYMOBBINGOWA WSAP IM. S. STASZICA W BIAŁYMSTOKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Polityka Antymobbingowa, zwana dalej również P.A., ustala zasady zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 97/2011 Wójta Gminy Czernikowo

Zarządzenie Nr 97/2011 Wójta Gminy Czernikowo Zarządzenie Nr 97/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę. Na podstawie art. 19 ust.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Zasady ogólne

Rozdział I. Zasady ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2010 Dyrektora ZDW z dnia 23.07.2010r. Regulamin przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Zarządzie

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzna procedura zapobiegania i przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji i mobbingowi w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

Wewnętrzna procedura zapobiegania i przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji i mobbingowi w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego nr 4/2011 Starosty Średzkiego z dnia 23 lutego 2011 roku Wewnętrzna procedura zapobiegania i przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji i mobbingowi w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 32/2009 Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy z dnia

Załącznik do Zarządzenia Nr 32/2009 Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy z dnia Załącznik do Zarządzenia Nr 32/2009 Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy z dnia 17.08.2009 REGULAMIN PRZEPROWADZANIA REKRUTACJI I KONKURSÓW NA STANOWISKA

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej z dnia r.

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej z dnia r. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej z dnia 07.03.2011r. 1. 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie zasad zatrudniania na podstawie umowy o pracę pracowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pysznicy

Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pysznicy Załącznik Nr 1 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy do Zarządzenia Nr 9/2009 z dnia 20 czerwca 2009 r. sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W LUBELSKIM CENTRUM KONFERENCYJNYM W LUBLINIE

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W LUBELSKIM CENTRUM KONFERENCYJNYM W LUBLINIE Załącznik do Zarządzenia Nr 9/14 Dyrektora Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie z dnia 10 grudnia 2014 r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Załącznik do Zarządzenia nr 3/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie z dnia 24 lutego 2012r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM NA KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Przedmiot Regulaminu

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Przedmiot Regulaminu Załącznik nr 1 REGULAMIN NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNO - ENERGETYCZNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W OLSZTYNIE. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 54/2015 Wójta Gminy P I E R Z C H N I C A z dnia 24 lipca 2015r

Z a r z ą d z e n i e Nr 54/2015 Wójta Gminy P I E R Z C H N I C A z dnia 24 lipca 2015r Z a r z ą d z e n i e Nr 54/2015 Wójta Gminy P I E R Z C H N I C A z dnia 24 lipca 2015r w sprawie: ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2/2015

Zarządzenie nr 2/2015 Zarządzenie nr 2/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Zabłudowie z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na stanowiska kierownicze w Miejskim Ośrodku Animacji Kultury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM NA KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W STALOWEJ WOLI

REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM NA KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W STALOWEJ WOLI Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z dnia 2 stycznia 2009r. REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM NA KIEROWNICZE STANOWISKA

Bardziej szczegółowo

5. Decyzję o wszczęciu procedury naboru na wolne stanowisko podejmuje OWIF.

5. Decyzję o wszczęciu procedury naboru na wolne stanowisko podejmuje OWIF. Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 z dnia 16.07.2014 r. Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Opolu w sprawie zmiany procedury dotyczącej zasad naboru kandydatów na wolne stanowiska niebędące

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w procedurze jest mowa o:

Ilekroć w procedurze jest mowa o: Zarządzenie Nr 13/2010 Dyrektora Szkoły z dnia 10.05.2010 r. Procedura naboru na wolne stanowisko urzędnicze / kierownicze stanowisko urzędnicze w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ORAZ NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE W DOMU POMOCY SPOECZNEJ W SZPĘGAWSKU

REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ORAZ NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE W DOMU POMOCY SPOECZNEJ W SZPĘGAWSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 19/2012 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku z dnia 08.08.2012r. REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ORAZ NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Kuratorium Oświaty w Gdańsku

REGULAMIN przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Kuratorium Oświaty w Gdańsku Załącznik do zarządzenia Nr 31 /2009 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 10.11.2009 r. REGULAMIN przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

Procedura Naboru pracowników LGD

Procedura Naboru pracowników LGD Procedura Naboru pracowników LGD WSTĘP Procedura naboru na wolne stanowiska pracy w Biurze LGD jest elementem skutecznego i racjonalnego zarządzania pracownikami, poprzez dobór pracowników, którzy zapewniają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁODAWIE

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁODAWIE Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie z dnia 1 marca 2017r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE WE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W MIEJSKO GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDZIESZOWICACH

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W MIEJSKO GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDZIESZOWICACH Załącznik do zarządzenia Nr 8/2012 z dnia 31.05.2012r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W MIEJSKO GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDZIESZOWICACH Celem regulaminu jest ustalenie zasad

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wole stanowisko urzędnicze

ROZDZIAŁ I Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wole stanowisko urzędnicze Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2015/2016 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Radomiu z dnia 12 września 2015 r. R E G U L A

Bardziej szczegółowo

Regulamin zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Regulamin zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Regulamin zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 1 1. Regulamin ustala zasady zatrudniania w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 2283/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 3 kwietnia.2012 r.

Załącznik do Zarządzenia nr 2283/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 3 kwietnia.2012 r. Załącznik do Zarządzenia nr 2283/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 3 kwietnia.2012 r. Załącznik nr 1 REGULAMIN NABORU na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY MANOWO. Rozdział I

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY MANOWO. Rozdział I Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 64/2014 Wójta Gminy Manowo Z dnia 28.08.2014r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY MANOWO Celem Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sędziszowie

Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sędziszowie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2012 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie z dnia 01 października 2012 roku Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sędziszowie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 /2012 WÓJTA GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 1 lutego 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR 3 /2012 WÓJTA GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 1 lutego 2012 roku ZARZĄDZENIE NR 3 /2012 WÓJTA GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 1 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. J. BRZECHWY W ŻELISZOWIE

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. J. BRZECHWY W ŻELISZOWIE REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. J. BRZECHWY W ŻELISZOWIE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach

Bardziej szczegółowo

Zasady naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Stanin

Zasady naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Stanin 1 Załącznik do zarządzenia Nr 0152/3/2010 Wójta Gminy Stanin z dnia 12 stycznia 2010 r. Zasady naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Stanin 1 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Łazach REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Łazach Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Częstochowskim Centrum Świadczeń w Częstochowie. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Częstochowskim Centrum Świadczeń w Częstochowie. 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6 Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Częstochowskim Centrum Świadczeń w Częstochowie 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ustala procedurę przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka. Pomocy Społecznej w Ryjewie. z dnia 2 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 4/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka. Pomocy Społecznej w Ryjewie. z dnia 2 marca 2016 r. Zarządzenie Nr 4/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) Rozdział I Postanowienia ogólne

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 141 IM. MAJORA HENRYKA SUCHARSKIEGO W WARSZAWIE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Włocławek. Rozdział I Przepisy ogólne

Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Włocławek. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 stycznia 2012 r. Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Włocławek. Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Publicznej Szkole Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej. Rozdział I

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Publicznej Szkole Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej. Rozdział I Załącznik do zarządzenia nr 15/2012 z dn. 30 października 2012 r. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Publicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE. w Miejskim Przedszkolu Nr 13. w Katowicach

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE. w Miejskim Przedszkolu Nr 13. w Katowicach REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w Miejskim Przedszkolu Nr 13 w Katowicach Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223, poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 326 /2015 ZARZĄDU POWIATU KRAPKOWICKIEGO. z dnia 09 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 326 /2015 ZARZĄDU POWIATU KRAPKOWICKIEGO. z dnia 09 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR 326 /2015 ZARZĄDU POWIATU KRAPKOWICKIEGO z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w jednostkach organizacyjnych Powiatu Krapkowickiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W TYM NA KIEROWNICZE STANOWISKA URZEDNICZE W ZESPOLE ŻŁOBKÓW M.ST.

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W TYM NA KIEROWNICZE STANOWISKA URZEDNICZE W ZESPOLE ŻŁOBKÓW M.ST. załącznik do zarządzenia p.o. Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy Nr 29/2011 z dnia 05 kwietnia 2011r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W TYM NA KIEROWNICZE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2016. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach. z dnia r.

Zarządzenie Nr 3/2016. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach. z dnia r. Zarządzenie Nr 3/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach z dnia 19.01.2016 r. w sprawie: ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze oraz kierownicze stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze oraz kierownicze stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze oraz kierownicze stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze 1 1. Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim. I. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 ZARZĄDZENIA Nr 17/2012 BURMISTRZA RADOMYŚLA WIELKIEGO z dnia 15 lutego 2012 r. REGULAMIN Naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Nr 0135/9/2009 z r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Nr 0135/9/2009 z r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Nr 0135/9/2009 z 05.05.2009 r. Z A S A D Y POSTĘPOWANIA PRZY NABORZE KANDYDATÓW DO ZATRUDNIENIA NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ZARZĄDZIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY GOSZCZANÓW

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY GOSZCZANÓW Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2006 Wójta Gminy Goszczanów z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego będącym załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia Nr 36 z dnia 16 grudnia 2003

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu z dnia 22 kwietnia 2014r.

Zarządzenie Nr 12/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu z dnia 22 kwietnia 2014r. Zarządzenie Nr 12/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia Polityki Antymobbingowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Na podstawie art. 94 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Zespole Nr 4 Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Oświęcimiu

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Zespole Nr 4 Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Oświęcimiu Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Zespole Nr 4 Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Oświęcimiu Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiska urzędnicze w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 23/2009 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 24 lutego 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 23/2009 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 24 lutego 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 23/2009 w sprawie ustalenia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Ustronie Morskie oraz wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Ustronie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH NA STANOWI- SKA URZĘDNICZE I KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH NA STANOWI- SKA URZĘDNICZE I KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH NA STANOWI- SKA URZĘDNICZE I KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE Procedura naboru pracowników samorządowych na stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Ustalenie potrzeb i ogłoszenie naboru na wakaty.

Rozdział 1 Ustalenie potrzeb i ogłoszenie naboru na wakaty. UCHYLA DECYZJĘ: Nr 5/IKAW/2010 DYREKTOR IZBY CELNEJ W KRAKOWIE 350000-IOSW-01512-121/2011 Decyzja Nr 121/IKAW/2011 Dyrektora Izby Celnej w Krakowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie trybu naboru, sposobu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W STAROSTWIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W STAROSTWIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W STAROSTWIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiska urzędnicze w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE ORAZ STANOWISKA URZĘDNICZE W ZARZĄDZIE DRÓG MIEJSKICH

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE ORAZ STANOWISKA URZĘDNICZE W ZARZĄDZIE DRÓG MIEJSKICH REGULAMIN PRZEPROWADZANIA NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE ORAZ STANOWISKA URZĘDNICZE W ZARZĄDZIE DRÓG MIEJSKICH (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2009 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W KOCHANOWICACH Z DNIA 18 MAJA 2009R.

ZARZĄDZENIE NR 1/2009 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W KOCHANOWICACH Z DNIA 18 MAJA 2009R. ZARZĄDZENIE NR 1/2009 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W KOCHANOWICACH Z DNIA 18 MAJA 2009R. w sprawie wprowadzenia regulaminu na wolne stanowiska urzędnicze, w tym stanowiska urzędnicze kierownicze Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE załącznik do Zarządzenia nr 14 dyrektora I LO w Tychach z dnia 20 grudnia 2010 roku Postanowienia ogólne 1. Celem Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI Załącznik do Zarządzenia nr 3/2016 Kierownika GOPS w Zduńskiej Woli z dnia 3 marca 2016 r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI Niniejszy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI BEL POLSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W CHORZELACH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Definicje.

SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI BEL POLSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W CHORZELACH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Definicje. ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI BEL POLSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W CHORZELACH Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Definicje. 1 Szczegółowa Procedura Przeciwdziałania Mobbingowi

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM INTEGRACYJNYM NR 5 W LEGIONOWIE

R E G U L A M I N NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM INTEGRACYJNYM NR 5 W LEGIONOWIE Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2006 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 5 z dnia 1 sierpnia 2006 roku. R E G U L A M I N NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM INTEGRACYJNYM

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OPS 0152/6/2009 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim

Zarządzenie Nr OPS 0152/6/2009 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim Zarządzenie Nr OPS 0152/6/2009 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim dnia 5 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W NIŻANKOWICACH

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W NIŻANKOWICACH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2011 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Niżankowicach z dnia 17.03. 2011 r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10/2015

Zarządzenie Nr 10/2015 Zarządzenie Nr 10/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą z dnia 07 września 2015r. w sprawie wprowadzenia Polityki Antymobbingowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 23/2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce z dnia r

Zarządzenie Nr 23/2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce z dnia r Zarządzenie Nr 23/2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce z dnia 18.10.2013 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru pracowników w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Ustce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 83 Dyrektora Generalnego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2012 r.

Zarządzenie Nr 83 Dyrektora Generalnego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2012 r. Zarządzenie Nr 83 Dyrektora Generalnego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie zasad naboru na wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej oraz zatrudniania

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne.

Rozdział I Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2007 Wójta Gminy z dnia 28.02.2007r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM NA KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W LUBINIE ORAZ NA STANOWISKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY W KUJAWSKO POMORSKIM ZARZĄDZIE MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WE WŁOCŁAWKU

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY W KUJAWSKO POMORSKIM ZARZĄDZIE MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WE WŁOCŁAWKU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2009 Dyrektora KPZMiUW we Włocławku REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY W KUJAWSKO POMORSKIM ZARZĄDZIE MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WE WŁOCŁAWKU Celem regulaminu

Bardziej szczegółowo

Procedura naboru pracowników

Procedura naboru pracowników Procedura naboru pracowników SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT...2 2. ZAKRES STOSOWANIA...2 3. DEFINICJE...2 4. CEL...2 5. WSKAŹNIKI...3 6. ODPOWIEDZIALNOŚCI I KOMPETENCJE...3 7. TRYB POSTĘPOWANIA...3 7.1 Procedura

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA POLITYKA ANTYMOBBINGOWA W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY W SŁAWKOWIE

WEWNĘTRZNA POLITYKA ANTYMOBBINGOWA W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY W SŁAWKOWIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2015 Zarządcy MOK z dnia 07.09.2015 r WEWNĘTRZNA POLITYKA ANTYMOBBINGOWA W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY W SŁAWKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Celem ustalenia Wewnętrznej

Bardziej szczegółowo