REGULAMIN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii"

Transkrypt

1 REGULAMIN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Pracy Zespołu Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii, zwanego dalej zespołem lub szkołą, ustala wewnętrzny porządek oraz określa związane z pracą obowiązki szkoły i jej pracowników. 1.2 Regulamin pracy obowiązuje wszystkich pracowników szkoły bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, zajmowane stanowisko i sprawowane funkcje. 1.3 Każdy pracownik jest zobowiązany znać, przestrzegać i stosować postanowienia Regulaminu Pracy. 1.4 Regulamin Pracy ustala Dyrektor Zespołu w porozumieniu z zakładową organizacją związkową. 1.5 Pracownik nie może tłumaczyć się nieznajomością postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie. 1.6 Regulamin wchodzi w życie dwa tygodnie po upublicznieniu jego treści. 1.7 Zapoznanie się z regulaminem pracownik potwierdza, po zapoznaniu się z nim, własnoręcznym podpisem na oświadczeniu, które umieszcza się w aktach osobowych pracownika Z Regulaminem pracownik zapoznaje się niezwłocznie po podpisaniu umowy o pracę, a przed podjęciem swoich zawodowych obowiązków. 1

2 OBOWIĄZKI ZAKŁADU PRACY Zespół zobowiązany jest: Zaznajomić pracowników, podejmujących pracę, z podstawowymi uprawnieniami, oraz z zakresem ich obowiązków i sposobem wykonywanej pracy na wyznaczonych stanowiskach Organizować ich pracę w sposób zapewniający osiąganie przez pracowników wysokiej wydajności i należytej jakości pracy przy wykorzystaniu ich uzdolnień, kwalifikacji Zapewnić odpowiednie warunki pracy dla kobiet Zapewnić przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy, bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznanie pracowników z instruktażem stanowiskowym (pracownik otrzymuje na piśmie zaświadczenie BHP) Terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenia w kasie Zespołu Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii, lub na konto osobiste przelewem : * Dla pracowników pedagogicznych 1-go dnia każdego miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca przypada w niedzielę lub w święto to wypłata wynagrodzenia następuje w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym. * Dla pracowników administracji i obsługi 28 dnia każdego miesiąca. Jeżeli 28 dzień przypada w niedzielę lub święto to wypłata wynagrodzenia następuje dnia poprzedniego lub następnego Ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych Stwarzać pracownikom, podejmującym zatrudnienie, warunki sprzyjające przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy Zaspokajać, w miarę posiadanych środków, socjalne potrzeby pracowników Zapewnić odzież ochronną i roboczą oraz sprzęt ochrony osobistej, zgodnie z odpowiednimi przepisami. 2

3 Stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy Wpływać na kształtowanie w szkole zasad współżycia społecznego; Wydawać pracownikom niezwłocznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy świadectwa pracy. OBOWIĄZKI PRACOWNIKA Czas pracy należy wykorzystać w pełni na pracę zawodową. 3.2 Podstawowym obowiązkiem pracownika jest : Rzetelne i efektywne wykonanie pracy, dążenie do uzyskania najlepszych wyników i przejawianie w tym celu inicjatywy; Przestrzeganie przepisów dyscypliny pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy; Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych; Przestrzeganie Regulaminu Pracy i ustalonego porządku; Dbanie o dobro szkoły, chronienie mienia szkoły i używanie go zgodnie z przeznaczeniem; Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej; Nie przynoszenie, nie przechowywanie na terenie szkoły pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności i innych przedmiotów o znacznej wartości, ponieważ w przypadku ich zaginięcia, szkoła nie ponosi za to odpowiedzialności Dbanie o należyty stan środków pracy i innego mienia pracodawcy oraz ład i porządek w miejscu pracy; Używanie środków pracy zgodnie z ich przeznaczeniem wyłącznie do wykonywania zadań służbowych, a po ich zakończeniu należycie zabezpieczać dokumenty, narzędzia, urządzenia, pomoce naukowe i pomieszczenia pracy; Niezwłoczne zawiadomienie przełożonego o zauważonym w szkole wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego; 3

4 Poddawanie się badaniom lekarskim, wstępnym, okresowym, kontrolnym i innym zalecanym w ramach tzw. badań profilaktycznych. CZAS PRACY Pracowników obowiązuje następujący czas pracy: Pracownicy pedagogiczni według stałych tygodniowych rozkładów zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; zgodnie z art.42. Karty Nauczyciela Pracownicy niepedagogiczni czas pracy nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy Rozkład czasu pracy w szkole pracowników niepedagogicznych ustala Dyrektor Pracownik, którego dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, ma prawo do 15-minutowej przerwy w pracy przeznaczonej na spożycie posiłku, wliczanej do czasu pracy. Czas rozpoczęcia przerwy określa pracodawca W razie przerwy dłuższej niż określona w ust utracony czas pracy podlega odpracowaniu w terminie uzgodnionym z pracodawcą Za pracę w godzinach nadliczbowych oprócz normalnego wynagrodzenia przysługuje dodatek Pracownik winien stawić się do pracy w takim czasie, aby w godzinie rozpoczęcia pracy znajdował się na stanowisku pracy Przebywanie pracownika na terenie szkoły poza godzinami pracy wymaga zgody pracodawcy. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości, przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań szkoły, mogą być przyznawane następujące nagrody i wyróżnienia: 1) nagroda pieniężna, 2) pochwała pisemna, 4

5 3) dyplom uznania O wyróżnieniu pracownika informuje się wszystkich pracowników Nagrody i wyróżnienia przyznaje Dyrektor z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek złożony przez: a) Wicedyrektora, b) Radę Pedagogiczną, c) Wizytatora Kuratorium Oświaty w Lublinie, d) Wójta Gminy Wojsławice, e) Radę Rodziców, f) zakładową lub międzyzakładową organizację związkową 5.4. Kserokopię, dotyczącą przyznania nagrody lub wyróżnienia wpina się do akt osobowych pracownika Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli określa Regulamin nagradzania nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii ze specjalnego funduszu nagród Zasady wyróżniania i nagradzania pracowników niepedagogicznych reguluje Regulamin wynagradzania i nagradzania pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORZĄDKOWA PRACOWNIKA Za naruszenie ustalonego porządku i dyscypliny pracy uważa się: Złe i niedbałe wykonywanie pracy; Nie przybycie do pracy, spóźnianie się lub samowolne jej opuszczenie bez usprawiedliwienia; Stawianie się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu; Spożywanie alkoholu lub środków odurzających w czasie pracy; Zakłócanie porządku i spokoju w miejscu pracy; 5

6 Nie wykonywanie poleceń przełożonych; Niewłaściwy, obrażający lub lekceważący stosunek do przełożonych i/lub współpracowników W razie stwierdzenia, że pracownik przybył do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, przełożony nie powinien dopuścić go do pracy Dyrektor Zespołu lub pracownik, w przypadkach określonych w punkcie 6.1.8, powinien podjąć działania, zgodnie z obowiązującą w szkole procedurą W przypadku popełnienia przez pracownika uchybień wymienionych w punktach wobec pracownika stosuje się kary zgodnie z art Kodeksu Pracy. URLOPY WYPOCZYNKOWE, BEZPŁATNE, INNE Urlopy wypoczynkowe udziela się na zasadach określonych w Kodeksie Pracy zgodnie z planem urlopów Plan urlopów ustala Dyrektor w porozumieniu z pracownikami, biorąc pod uwagę ich wnioski Urlopy wypoczynkowe: 1) nauczycielom przysługują zgodnie z art.64 Karty Nauczyciela, w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania; 2) pracownikom administracji i obsługi podejmującym pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym w którym podjął pracę, przysługuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku; 3) w przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, urlopu wypoczynkowego udziela się w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru czasu pracy tego pracownika; 4) urlopu wypoczynkowego udziela się na tzw. dni pracy pracownika zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy w danym dniu; Wymiar przysługującego pracownikom urlopu wypoczynkowego wynosi: a. 20 dni jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, 6

7 b. 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. Za dni pracy tzw. robocze, uważa się wszystkie dni z wyjątkiem wolnych sobót, niedziel oraz świąt określonych odrębnymi przepisami Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu Na pisemny wniosek pracownika, pracodawca może udzielić mu bezpłatnego urlopu, jeżeli nie spowoduje to zakłócenia normalnego toku pracy Okres urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 7.7 Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn Zasady udzielania urlopu bezpłatnego dla nauczycieli określa art.68 ustawy Karta Nauczyciela Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany na pracę zawodową. Załatwianie spraw osobistych i innych, nie związanych z pracą, powinno odbywać się w czasie wolnym od pracy Dyrektor może zwolnić pracownika na czas niezbędny dla załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które nie mogą być załatwione poza godzinami pracy. Za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, jeżeli odpracował czas zwolnienia. Odpracowanie to, nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy w razie: a. ślubu pracownika, urodzenia się dziecka pracownika, zgonu i pogrzebu małżonka, dziecka, ojca lub matki w wymiarze 2 dni; b. ślubu dziecka, zgonu i pogrzebu siostry, brata, teściowej lub teścia, babki lub dziadka albo innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką w wymiarze 1 dnia Pracownikom wychowującym dzieci do 14 lat, przysługuje w ciągu roku 7

8 kalendarzowego zwolnienie od pracy na dwa dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia Pracownik niepedagogiczny ma prawo żądania czterech dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym w terminie przez niego wskazanym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia Pracownikowi ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo do urlopu ojcowskiego (art. 182³ Kodeksu Pracy) Pracownik może wykorzystać urlop najpóźniej do czasu ukończenia przez dziecko 12 miesięcy Urlopu ojcowskiego pracodawca udziela na podstawie pisemnego wniosku pracownika. Wniosek powinien być złożony na 7 dni przed rozpoczęciem urlopu W czasie urlopu ojcowskiego pracownikowi przysługuje ochrona przed zwolnieniem z pracy (art. 182³ 3 Kodeksu Pracy). USPRAWIEDLIWIENIA NIEOBECNOŚCI W PRACY I SPÓŹNIEŃ DO PRACY Zasady usprawiedliwienia nieobecności w pracy i spóźnień do pracy określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996r w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy. 8.2 Przez nieusprawiedliwione opuszczanie pracy należy rozumieć niestawienie się do pracy lub opuszczanie stanowiska pracy bez usprawiedliwienia. Za nieusprawiedliwione opuszczenie pracy, uważa się również niedopuszczenie do pracy pracownika, znajdującego się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu w chwili przybycia do pracy lub w czasie pracy Pracownik jest obowiązany uprzedzić Dyrektora o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeśli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia O przyczynie nieobecności oraz przewidywanym terminie powrotu do pracy pracownik powinien poinformować Dyrektora w pierwszym dniu nieobecności w czasie umożliwiającym zapewnienie opieki uczniom. 8

9 8.5. Pracownik jest obowiązany niezwłocznie usprawiedliwić nieobecność lub spóźnienie do pracy Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są: 1) zaświadczenie lekarskie, 2) decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, 3) imienne wezwanie pracownika do stawienia się (wystosowane przez właściwy organ administracji rządowej, samorządowej, sąd, prokuraturę, policję) zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie, 4) oświadczenie pracownika w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowaniem opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza, 5) oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, jeżeli warunki podróżowania uniemożliwiały wypoczynek nocny Zaświadczenie lekarskie usprawiedliwiające nieobecność w pracy powinno być dostarczone możliwie szybko, nie później jednak niż w ciągu 7 dni O uznaniu nieobecności lub spóźnienia za usprawiedliwione decyduje Dyrektor. KONTROLA DYSCYPLINY PRACY Pracownik po przybyciu do pracy obowiązany jest: * podpisać listę obecności - pracownik niepedagogiczny * udokumentować swoją obecność podpisem w dzienniku lekcyjnym - pracownik pedagogiczny 9.2. Kierownik administracyjno - gospodarczy dokonuje kontroli obecności pracowników niepedagogicznych przez sprawdzenie listy obecności Czas wyjścia i powrotu powinien być udokumentowany w książce ewidencji wyjść w godzinach służbowych, która znajduje się w sekretariacie szkoły. 9

10 9.4. Kontrolę dyscypliny pracy i kontrole absencji pracowników niepedagogicznych przeprowadza kierownik administracyjno - gospodarczy ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ Za ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych w rozumieniu art pkt. 1 Kodeksu Pracy, uzasadniające rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, uznaje się w szczególności: * spożywanie alkoholu lub używanie środków odurzających w miejscu pracy, * stawienie się do pracy lub przebywanie w pracy w stanie po spożyciu alkoholu lub użyciu środków odurzających, * wnoszenie na teren szkoły alkoholu lub środków odurzających, * niestawienie się do pracy lub opuszczenie miejsca pracy bez usprawiedliwienia, * nieusprawiedliwienie nieobecności w pracy przez okres co najmniej trzech kolejnych dni, * notoryczne nieusprawiedliwione spóźnienia się do pracy, * zakłócanie porządku i dyscypliny pracy, * uchylanie się od pracy i niewykonanie polecenia dyrektora, * nieprzestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych, * nieprzestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych, * fałszowanie dokumentów lub składanie niezgodnych z prawdą oświadczeń i informacji w sprawach związanych z obowiązkami lub uprawnieniami wynikającymi ze stosunku pracy, * popełnienie przez pracownika w czasie stosunku pracy przestępstwa, * wykonywanie pracy zarobkowej w okresie zwolnienia lekarskiego lub wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego celem, * zagarnięcie mienia pracodawcy przez jego kradzież, przywłaszczenie lub wyłudzenie, * umyślne niszczenie mienia szkoły, uszkodzenie go lub uczynienie niezdatnym do użytku. WYPŁATA WYNAGRODZENIA 10

11 Szczegółowe warunki wynagradzania oraz przyznawania dodatków i premii określają: a. dla nauczycieli: 1) ustawa z dnia 26 stycznia 1981 r. Karta Nauczyciela, 2) rozporządzenie MEN w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, 3) uchwalony przez Radę Gminy Wojsławice regulamin dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach na terenie Gminy Wojsławice. b. dla pracowników administracji i obsługi: 1) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. z 2009 r., Nr 50, poz. 398 ). 2) regulamin wynagradzania i nagradzania pracowników administracji i obsługi w Zespole Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Za wynagrodzenie za pracę, po potrąceniu składek na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy, podlegają potrąceniu: 1) zaliczki pieniężne udzielane pracownikowi, 2) kwoty egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych oraz innych sądowych, 3) kwoty pieniężne nałożone na mocy art. 108 KP, 4) potrącenia, na które pracownik wyraził zgodę na piśmie. KARY O wymierzeniu kary pracodawca powiadamia pracownika na piśmie Odpis decyzji składa się w teczce akt osobowych pracownika Jeżeli wymierzenie kary nastąpiło z naruszeniem prawa, pracownik może wnieść w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o ukaraniu odwołanie do pracodawcy Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia oznacza jego uwzględnienie. 11

12 12.4. Decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu sprzeciwu podejmuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii związku zawodowego, którego pracownik jest członkiem bądź związku wskazanego przez pracownika do obrony jego interesów pracowniczych, jeżeli nie jest członkiem żadnego związku zawodowego Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o odrzuceniu sprzeciwu odwołać się do sądu pracy W stosunku do nauczycieli mianowanych i dyplomowanych mogą być wymierzone kary dyscyplinarne określone w odrębnych przepisach (art Karta Nauczyciela). OCHRONA PRACY KOBIET Nie wolno zatrudniać kobiet do prac związanych z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała: 1) Przy ręcznym podnoszeniu i przenoszeniu ciężarów: a) powyżej 12 kg na osobę, gdy praca wykonywana jest stale, b) powyżej 20 kg na osobę, gdy praca wykonywana jest dorywczo, 2) Przy ręcznym podnoszeniu pod górę (schody, pochylnia): a) powyżej 8 kg na osobę, gdy praca wykonywana jest stale, b) powyżej 15 kg na osobę, gdy praca wykonywana jest dorywczo, 3) Przy przewożeniu ciężarów o masie przekraczającej: a) 50 kg przy przewożeniu na taczkach jednokołowych, b) 80 kg przy przewożeniu na taczkach dwu-, trzy-, czterokołowych Kobiet w ciąży do 6 miesiąca nie wolno zatrudniać przy pracach związanych z dźwiganiem ciężarów powyżej 3 kg przy pracy stałej i powyżej 5 kg przy pracy dorywczej Kobiet w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej Kobiet w ciąży nie można delegować poza stałe miejsce pracy bez jej zgody Nie wolno zatrudniać kobiet w ciąży przy obsłudze monitorów ekranowych powyżej 4 godzin na dobę Pracownika opiekującego się dzieckiem w wieku do lat 4 nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej ani delegować poza stałe miejsce pracy Kobiety w ciąży powyżej 5 miesiąca zwolnione są z pełnienia dyżurów nauczycielskich. 12

13 13.8. Kobietę w ciąży, zatrudnioną przy pracy zabronionej dla kobiet w ciąży, przenosi się do innej odpowiedniej pracy Przeniesienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również kobiety w ciąży, która ze względu na stan ciąży nie powinna wykonywać pracy dotychczasowej Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw wliczonych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw 45-minutowych. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie Pracownicy wykonującej pracę przez czas krótszy niż 4 godziny w ciągu dnia przerwa na karmie nie przysługuje, a przez czas od 4 do 6 godzin w ciągu dnia przysługuje jedna przerwa na karmienie W przypadku, gdy czas pracy nauczycielki karmiącej dziecko wynosi ponad 4 godziny, przysługuje jej prawo korzystania z jednej godziny przerwy wliczanej do czasu pracy. OBOWIĄZEK RÓWNEGO TRAKTOWANIA I PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, ze względu na zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy jest niedopuszczalna Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie: 1) nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, 2) warunków zatrudnienia, 3) awansowania, 4) dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych Równe traktowanie w zatrudnieniu, o którym mowa w ust. 2, oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośredni lub pośredni, z przyczyn określonych w ust W celu przeciwdziałania mobbingowi Dyrektor i pracownicy zobowiązują się do przestrzegania poniższych zasad: 13

14 1) każdy pracownik Zespołu zobowiązany jest przestrzegać przepisów Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, Regulaminu Pracy oraz szanować przekonania światopoglądowe, religijne i polityczne innych pracowników, a także przestrzegać ich prawa do prywatności, 2) podstawowym elementem kultury organizacyjnej szkoły jest przestrzeganie zasad etycznych przez pracowników, 3) Dyrektor zobowiązany jest szanować godność osobistą pracowników, 4) w szkole panują zasady kultury pracy; każdy pracownik zobowiązany jest do uprzejmego i życzliwego zachowywania się w stosunku do współpracowników oraz do niesienia im pomocy, 5) w szkole nie będą tolerowane jakiekolwiek przejawy dręczenia pracowników, 6) każdy pracownik jest zobowiązany przeciwstawiać się dręczeniu, szykanowaniu lub nieludzkiemu traktowaniu współpracownika lub grupy współpracowników, 7) zakazuje się używania obraźliwego słownictwa zarówno w stosunku do podwładnych, przełożonych jak i współpracowników równorzędnego szczebla, 8) zakazuje się rozpowszechniania informacji dotyczących spraw osobistych w szkole; wszelkie informacje uzyskane przez pracowników w czasie pracy nie mogą być wykorzystane do innych celów niż te, dla których zostały im udostępnione, 9) Dyrektor gwarantuje swobodną komunikację z pracownikami, 10) szkoła zapewnia każdemu pracownikowi prawo do swobodnego wyrażania poglądów, opinii i uwag na temat toku pracy dydaktycznej, wychowawczej, jak również na temat stosunków interpersonalnych panujących w szkole lub na inne tematy związane z wykonywanymi obowiązkami, 11) szkoła zapewnia tajemnicę zgłoszonych informacji na temat zaobserwowanych nieprawidłowości w jakimkolwiek obszarze czy to na gruncie wykonywania obowiązków zawodowych, czy też w relacjach międzyludzkich, 12) pracownik zobowiązany jest przeciwdziałać powstawaniu konfliktów w miejscu pracy, 13) wszelkie zaistniałe konflikty winny być rozwiązywane z poszanowaniem godności i kultury osobistej, 14) Dyrektor podejmuje wszelkie działania mające na celu rozwiązywanie konfliktów pojawiających się w miejscu pracy w drodze kompromisu, tak aby nie wpływały one na organizację i atmosferę pracy. 15) Dyrektor tak organizuje pracę i przydziela zadania, by w sposób optymalny wykorzystać zdolności pracowników, 16) każdy pracownik, który w swej ocenie uzna, iż został poddany mobbingowi lub innemu nieetycznemu zachowaniu (np. jest strona konfliktu, którego nie potrafi samodzielnie rozwiązać) bądź też jest świadkiem takich zachowań między innymi pracownikami, winien zgłosić ten fakt (w formie ustnej, pisemnej anonimowej lub imiennej bądź w inny dogodny sposób) przełożonemu, 14

15 17) każde zgłoszenie zostanie poddane postępowaniu wyjaśniającemu, które będzie miało na celu zweryfikowanie, czy istotnie doszło do stosowania lobbingu; postępowanie to będzie prowadzone z zachowaniem poufności i z poszanowaniem praw osób sygnalizujących problem, jak i potencjalnych sprawców, tak aby bezprawnie nie narażać niczyjego dobrego imienia. POSTANOWIENIA KOŃCOWE W związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy, pracownik zobowiązany jest rozliczyć się ze szkołą najpóźniej w dniu odebrania świadectwa pracy Do dokonywania zmian w treści niniejszego regulaminu uprawniony jest Dyrektor Zespołu po zasięgnięciu opinii związków zawodowych Traci moc dotychczasowy Regulamin Pracy Zespołu Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminie mają zastosowania przepisy Kodeksu Pracy oraz Karta Nauczyciela Regulamin wchodzi w życie 14 dni po jego podpisaniu i podaniu do wiadomości Kopia Regulaminu Pracy znajduje się w bibliotece szkolnej. Wojsławice Kolonia, dnia r. Załącznik Nr 1 Regulamin wynagradzania i nagradzania pracowników administracji i obsługi w Zespole Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii 15

16 Załącznik Nr 2 Regulamin nagradzania nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii 16

REGULAMIN PRACY w Zespole Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wlkp.

REGULAMIN PRACY w Zespole Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wlkp. REGULAMIN PRACY w Zespole Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wlkp. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin pracy zwany dalej regulaminem ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu

Regulamin pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu Regulamin pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu I. Przepisy wstępne 1 1. Postanowienia niniejszego regulaminu pracy określają organizację pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Na postawie art.104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeksu pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) ustalam co następuje. Postanowienia ogólne

Na postawie art.104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeksu pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) ustalam co następuje. Postanowienia ogólne Regulamin Pracy w Przedszkolu Leśne Ludki w Mieścisku Na postawie art.104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeksu pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) ustalam co następuje. Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY Biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PRACY Biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 9/R/08 z dnia 1 lipca 2008 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin pracy, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania. Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia wstępne.

ROZDZIAŁ I. Postanowienia wstępne. Załącznik Nr 1 do uchwały nr 16/05/06 Rady Pedagogicznej z dnia 20.10.2005r. REGULAMIN PRACY dla nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korzennej z Siedzibą w Lipnicy Wielkiej PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN PRACY. W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korzennej z Siedzibą w Lipnicy Wielkiej PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN PRACY W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korzennej z Siedzibą w Lipnicy Wielkiej PRZEPISY WSTĘPNE 1 1. Regulamin określa porządek wewnętrzny w WTZ w Korzennej z siedzibą w Lipnicy Wielkiej a

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. w Zespole Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu

REGULAMIN PRACY. w Zespole Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu REGULAMIN PRACY w Zespole Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu POSTANOWIENIA WSTĘPNE Na podstawie art. 104 ustawy z 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998r Nr 21, poz.94

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Gimnazjum Nr 11 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku Białej

Regulamin pracy Gimnazjum Nr 11 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku Białej Regulamin pracy Gimnazjum Nr 11 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku Białej ustalony na podstawie art. 104 1, w związku z art. 104 2 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R A C Y

R E G U L A M I N P R A C Y R E G U L A M I N P R A C Y SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. P. STALMACHA W PRZEGĘDZY Podstawa prawna: - Art.104 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. Szkoły Podstawowej nr 8 w Czerwionce-Leszczynach

REGULAMIN PRACY. Szkoły Podstawowej nr 8 w Czerwionce-Leszczynach REGULAMIN PRACY Szkoły Podstawowej nr 8 w Czerwionce-Leszczynach Celem regulaminu jest stworzenie warunków właściwego porządku pracy, dyscypliny pracy, określenie obowiązków i uprawnień pracowników. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. SP w Palowicach

REGULAMIN PRACY. SP w Palowicach REGULAMIN PRACY SP w Palowicach Celem regulaminu jest stworzenie warunków właściwego porządku pracy, dyscypliny pracy, określenie obowiązków i uprawnień pracowników. Regulamin został opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli

REGULAMIN PRACY Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli Załącznik do Zarządzenia nr 6/2015 Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli z dnia 24.02.2015 roku REGULAMIN PRACY Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu

REGULAMIN PRACY Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu REGULAMIN PRACY Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu Na podstawie art.104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy z późniejszymi zmianami ustala się co

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej

REGULAMIN PRACY Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej REGULAMIN PRACY Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej Niniejszy regulamin opracowano i przyjęto na podstawie : 1) art. 42 i 43 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008 r. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY w ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 w PŁOŃSKU

REGULAMIN PRACY w ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 w PŁOŃSKU REGULAMIN PRACY w ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 w PŁOŃSKU Postanowienia ogólne 1. Regulamin pracy ustala organizację i porządek wewnętrzny w Zespole Szkół Nr 3 w Płońsku oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Zespołu Szkół nr 1 im C. K. Norwida w Świdniku

Regulamin Pracy Zespołu Szkół nr 1 im C. K. Norwida w Świdniku Regulamin Pracy Zespołu Szkół nr 1 im C. K. Norwida w Świdniku Podstawa prawna: ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy wykonawcze.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w ZAWADZKIEM

REGULAMIN PRACY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w ZAWADZKIEM Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadzkiem z dnia 21 stycznia 2013 r. REGULAMIN PRACY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w ZAWADZKIEM

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy. Gimnazjum. w Mieścisku

Regulamin pracy. Gimnazjum. w Mieścisku Regulamin pracy Gimnazjum w Mieścisku REGULAMIN PRACY Gimnazjum w Mieścisku POSTANOWIENIA WSTĘPNE Na podstawie art. 104 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. nr 24 poz. 141) ustala się Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ W PRZEDSZKOLU NR 10 W TYCHACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ W PRZEDSZKOLU NR 10 W TYCHACH REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ W PRZEDSZKOLU NR 10 W TYCHACH Na podstawie: 1) art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU DROGOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. Sępólno Kraj., 3 stycznia 2012r.

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU DROGOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. Sępólno Kraj., 3 stycznia 2012r. Załącznik do zarządzenia nr ZD-015/01/12 Dyrektora Zarządu Drogowego w Sępólnie Kraj. z dnia 3.01.2012r. REGULAMIN PRACY ZARZĄDU DROGOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Sępólno Kraj., 3 stycznia 2012r. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Samorządowego Przedszkola w Słomnikach

Regulamin Pracy Samorządowego Przedszkola w Słomnikach Regulamin Pracy Samorządowego Przedszkola w Słomnikach POSTANOWIENIA WSTĘPNE Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, 141, z późniejszymi zmianami) ustala się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W Sejnach POSTANOWIENIA WSTĘPNE UMOWA O PRACĘ, MIANOWANIE OBOWIĄZKI STRON STOSUNKU PRACY

REGULAMIN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W Sejnach POSTANOWIENIA WSTĘPNE UMOWA O PRACĘ, MIANOWANIE OBOWIĄZKI STRON STOSUNKU PRACY REGULAMIN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W Sejnach POSTANOWIENIA WSTĘPNE Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 26.06.1974 r. kodeks pracy (Dz. U. nr 24, poz. 14) ustala się Regulamin pracy o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY SZKOŁA PODSTAWOWA IM.WŁ. ORKANA SKOMIELNA BIAŁA. Postanowienia wstępne

REGULAMIN PRACY SZKOŁA PODSTAWOWA IM.WŁ. ORKANA SKOMIELNA BIAŁA. Postanowienia wstępne REGULAMIN PRACY SZKOŁA PODSTAWOWA IM.WŁ. ORKANA SKOMIELNA BIAŁA Postanowienia wstępne Na podstawie art. 104 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 24 poz. 141 z późniejszymi zmianami) ustala

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sieradzu

REGULAMIN PRACY. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sieradzu PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN PRACY Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sieradzu 1. 1. Regulamin określa porządek wewnętrzny w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sieradzu, a także prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy. Liceum Ogólnokształcącego. im. Wojska Polskiego w Błaszkach

Regulamin Pracy. Liceum Ogólnokształcącego. im. Wojska Polskiego w Błaszkach Regulamin Pracy Liceum Ogólnokształcącego im. Wojska Polskiego w Błaszkach ustalony na podstawie art. 104 1, w związku z art. 104 2 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008r o pracownikach

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Usprawiedliwianie nieobecności w pracy

Rozdział 1 Usprawiedliwianie nieobecności w pracy ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. (Dz. U. z 1996 r. Nr 60,

Bardziej szczegółowo

A K T A O S O B O W E

A K T A O S O B O W E A K T A O S O B O W E Część A Dokumentacja zgromadzona w czasie okresu rekrutacyjnego: CV, podanie o pracę / list motywacyjny, kwestionariusz osoby ubiegającej się o pracę, świadectwa pracy lub inne dokumenty

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Gimnazjum nr 2 w Czerwionce-Leszczynach

Regulamin pracy Gimnazjum nr 2 w Czerwionce-Leszczynach Regulamin pracy Gimnazjum nr 2 w Czerwionce-Leszczynach Podstawa prawna art. 104 ustawy z 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami). I. Przepisy ogólne 1

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PAWŁA STALMACHA W PRZEGĘDZY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PAWŁA STALMACHA W PRZEGĘDZY R E G U L A M I N P R A C Y SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PAWŁA STALMACHA W PRZEGĘDZY Podstawa prawna: - Art.104 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami.)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy w Szkole Podstawowej nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie

Regulamin Pracy w Szkole Podstawowej nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie Regulamin Pracy w Szkole Podstawowej nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie Na podstawie art.104, 1, ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. nr 24 poz.141 z 1975 r. z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Starczy

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Starczy Zarządzenie Nr 8/SP /2009 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Starczy z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia REGULAMINU PRACY dla pracowników nie będących nauczycielami w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ, DOMU DZIECKA W ŁOBZIE. Łobez 2014

REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ, DOMU DZIECKA W ŁOBZIE. Łobez 2014 REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ, DOMU DZIECKA W ŁOBZIE Łobez 2014 REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ, DOMU DZIECKA W ŁOBZIE Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY W DRAWSKU POMORSKIM (tekst ujednolicony) PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY W DRAWSKU POMORSKIM (tekst ujednolicony) PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY W DRAWSKU POMORSKIM (tekst ujednolicony) PRZEPISY WSTĘPNE 1 1. Regulamin określa porządek wewnętrzny w Urzędzie Miasta i Gminy w Drawsku Pomorskim zwanym dalej zakładem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4 W CZELADZI.

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4 W CZELADZI. REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4 W CZELADZI. W oparciu o Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. ( t. j. Dz. U nr 21 poz. 94 z 1998 r. wraz z późn. zm. ) oraz Kartę Nauczyciela z dnia 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 W JAŚLE

REGULAMIN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 W JAŚLE REGULAMIN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 W JAŚLE Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity 1998, nr 21, poz. 94) ustalam co następuje: 1 Regulamin pracy, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

REGULAMIN PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM Załącznik do Zarządzenia Nr 36/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 22 czerwca 2009r. REGULAMIN PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM Rozdział I Przepisy ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

26 czerwiec 1974 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) KODEKS PRACY

26 czerwiec 1974 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) KODEKS PRACY 26 czerwiec 1974 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) KODEKS PRACY Ważnym wydarzeniem prawnym i organizacyjnym, które zintensyfikowało starania o poprawę bezpieczeństwa pracy było przyjęcie tzw. ustawy

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY REGULAMIN PRACY W PRZEDSZKOLU W PODKOWIE LEŚNEJ

WEWNĘTRZNY REGULAMIN PRACY W PRZEDSZKOLU W PODKOWIE LEŚNEJ 1 WEWNĘTRZNY REGULAMIN PRACY W PRZEDSZKOLU W PODKOWIE LEŚNEJ Regulamin pracy opracowany przez dyrektora przedszkola. Na podstawie jednolitego tekstu ustawy - Kodeks Pracy ( Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY /z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 listopada 2003r./

REGULAMIN PRACY /z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 listopada 2003r./ REGULAMIN PRACY /z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 listopada 2003r./ ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LEŹNIE Podstawa prawna Art. 104 ustawy z 26 czerwca 1974r.

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna art. 104 ustawy z 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami). I.

Podstawa prawna art. 104 ustawy z 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami). I. Załącznik nr 13 REGULAMIN PRACY Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach Podstawa prawna art. 104 ustawy z 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 208/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2016 roku

Zarządzenie Nr 208/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2016 roku Zarządzenie Nr 208/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2016 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sieroszewice Na podstawie art.39

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Biskupcu

Regulamin pracy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Biskupcu Regulamin pracy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Biskupcu Podstawa prawna i postanowienia ogólne Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. nr 24, póz. 141)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/05 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy z dnia 29 grudnia 2005 r.

Zarządzenie Nr 3/05 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy z dnia 29 grudnia 2005 r. Zarządzenie Nr 3/05 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy. Na podstawie 5 ust.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy. Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kębłowie

Regulamin pracy. Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kębłowie Regulamin pracy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kębłowie Na podstawie art. 104 ustawy z dn.26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy (Dz. U. nr 24, poz. 141) i obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIURA OBSŁUGI JEDNOSTEK

REGULAMIN PRACY BIURA OBSŁUGI JEDNOSTEK Załącznik do Zarządzenia Nr 25/BOJO-F/2011 Dyrektora Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie z dnia 30 grudnia 2011 r. REGULAMIN PRACY BIURA OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W SULEJOWIE 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ CZWARTY OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA. Rozdział I. Obowiązki pracodawcy

DZIAŁ CZWARTY OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA. Rozdział I. Obowiązki pracodawcy DZIAŁ CZWARTY OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA Rozdział I Obowiązki pracodawcy Art. 94. Pracodawca jest obowiązany w szczególności: 1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku Wydanie: 01

Regulamin Pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku Wydanie: 01 Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzówku ul. Żeromskiego 24 B, 23 213 Zakrzówek tel/fax: (81) 821 50 36 biblioteka@zakrzowek.gmina.pl www.gbp.zakrzowek.gmina.pl Regulamin Pracy Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY W ZARZĄDZIE ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE

REGULAMIN PRACY W ZARZĄDZIE ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE Załącznik do zarządzenia Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie Nr 1/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. REGULAMIN PRACY W ZARZĄDZIE ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE ROZDZIAŁ I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suchorzu. 1 Postanowienia wstępne

REGULAMIN PRACY Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suchorzu. 1 Postanowienia wstępne REGULAMIN PRACY Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suchorzu 1 Postanowienia wstępne Na podstawie art. 104 Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela i Ustawy o systemie oświaty ustala się Regulamin pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 92 W WARSZAWIE PRZY UL. SZCZĘŚLIWICKIEJ 45/47. Regulamin Pracy ZSS 92 1

REGULAMIN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 92 W WARSZAWIE PRZY UL. SZCZĘŚLIWICKIEJ 45/47. Regulamin Pracy ZSS 92 1 REGULAMIN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 92 W WARSZAWIE PRZY UL. SZCZĘŚLIWICKIEJ 45/47 Regulamin Pracy ZSS 92 1 REGULAMIN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 92 w Warszawie ul. Szczęśliwicka 45/47 Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. w Gimnazjum w Stanisławowie

REGULAMIN PRACY. w Gimnazjum w Stanisławowie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Gimnazjum w Stanisławowie Nr 3/2004 z dn. 23 marca 2004 r. REGULAMIN PRACY w Gimnazjum w Stanisławowie str. 1 z 12 I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. Miejsko- Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Art.1. Art. 2. Art.

REGULAMIN PRACY. Miejsko- Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Art.1. Art. 2. Art. REGULAMIN PRACY Miejsko- Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach Rozdział I Postanowienia ogólne Art.1 Na podstawie art.104, art.104 1-104 3 Kodeksu pracy ustala się regulamin pracy, który jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce Wydany na podstawie: Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W ŁODZI

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W ŁODZI Załącznik do zarządzenia nr 4/2009 dyrektora P M nr 5 z dnia 01.03.2009 r. REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W ŁODZI PODSTAWA PRAWNA 1. Ujednolicony Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY SPECJALISTYCZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W KATOWICACH.

REGULAMIN PRACY SPECJALISTYCZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W KATOWICACH. REGULAMIN PRACY SPECJALISTYCZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W KATOWICACH. 1 Postanowienia wstępne. 1. Regulamin pracy zwany dalej regulaminem ustala organizację i porządek pracy W Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2009 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Szczepankowie z dnia 22 maja 2009r. w Szkole Podstawowej w Szczepankowie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2009 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Szczepankowie z dnia 22 maja 2009r. w Szkole Podstawowej w Szczepankowie Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2009 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Szczepankowie z dnia 22 maja 2009r. REGULAMIN PRACY w Szkole Podstawowej w Szczepankowie Szczepankowo, maj 2009 Spis treści I

Bardziej szczegółowo

3. Praca u Pracodawcy odbywa się w systemie jednozmianowym i dwuzmianowym.

3. Praca u Pracodawcy odbywa się w systemie jednozmianowym i dwuzmianowym. REGULAMIN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 W PRUDNIKU Rozdział I Przepisy wstępne 1 Regulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki Pracodawcy i Pracowników.

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 38/2009

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 38/2009 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 38/2009 Wójta Gminy W i e r z b i c a z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie: regulaminu pracy Urzędu Gminy w Wierzbicy. Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku. I. Przepisy wstępne

Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku. I. Przepisy wstępne Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2014 z dnia 01.07.2014 r. Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w II Liceum Ogólnokształcącym w Dębicy

Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w II Liceum Ogólnokształcącym w Dębicy Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w II Liceum Ogólnokształcącym w Dębicy Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin PRACY Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu

Regulamin PRACY Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2016 dnia 29 stycznia 2016r Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu Regulamin PRACY Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu Rozdział I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁONOWICACH

REGULAMIN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁONOWICACH REGULAMIN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁONOWICACH Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. nr 24, poz. 141) i obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia

Bardziej szczegółowo

zatrudnionych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach

zatrudnionych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach Zarządzenie nr 01/2009 Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2014. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejczycach z dnia 23 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2014. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejczycach z dnia 23 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 5/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejczycach z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania Regulaminu Pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejczycach. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2015 Burmistrza Mieroszowa z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2013. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu. z dnia r.

Zarządzenie Nr 17/2013. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu. z dnia r. Zarządzenie Nr 17/2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu z dnia 19.09.2013 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławoborzu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 42 W RYBNIKU

REGULAMIN PRACY W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 42 W RYBNIKU REGULAMIN PRACY W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 42 W RYBNIKU Podstawa prawna: - art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu Pracy ( Dz. U. z 1998r. Nr 21 z późniejszymi zmianami), uwzględniając zmiany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Instytutu Paleobiologii PAN

Regulamin Pracy Instytutu Paleobiologii PAN Regulamin Pracy Instytutu Paleobiologii PAN I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. 2 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2008

Zarządzenie Nr 16/2008 Zarządzenie Nr 16/2008 Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie z dnia 30.12.2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy pracowników zatrudnionych w Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PRZYTOCZNEJ

REGULAMIN PRACY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PRZYTOCZNEJ 1 I. Przepisy wstępne. REGULAMIN PRACY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PRZYTOCZNEJ 1 Podstawę niniejszego regulaminu stanowi: 1. Kodeks pracy Art. 104 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. 2. Ustawa z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. w Podgłębokiem

REGULAMIN PRACY. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. w Podgłębokiem REGULAMIN PRACY Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późniejszymi zmianami) ustalam co następuje:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13/16 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie z dnia 21 października 2016

Zarządzenie nr 13/16 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie z dnia 21 października 2016 Zarządzenie nr 13/16 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie z dnia 21 października 2016 w sprawie wprowadzenia do stosowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie Regulaminu Pracy w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA ROZWOJU GMIN CENTRUM

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA ROZWOJU GMIN CENTRUM REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA ROZWOJU GMIN CENTRUM Rozdział I: Postanowienia ogólne. 1 1. Regulamin Biura Stowarzyszenia Rozwoju Gmin CENTRUM zwany dalej Regulaminem określa zasady funkcjonowania Biura

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Na podstawie art. 77² 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1971 r. Kodeks pracy (z 1974 r. Dz.U. Nr 24, poz. 114 z późn. zmianami) ustala się co następuje.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 588/09 Burmistrza Czerska z dnia 15 czerwca 2009 r.

Zarządzenie nr 588/09 Burmistrza Czerska z dnia 15 czerwca 2009 r. Zarządzenie nr 588/09 Burmistrza Czerska z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Czersku Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

I. PRZEPISY WSTĘPNE. 2 Postanowienia Regulaminu dotyczą wszystkich pracowników, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko.

I. PRZEPISY WSTĘPNE. 2 Postanowienia Regulaminu dotyczą wszystkich pracowników, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko. REGULAMIN PRACY W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W HALINOWIE I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Halinowie, zwany dalej Regulaminem, ustala organizację i porządek

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy U r z ę d u G m i n y w R o g o w i e. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin pracy U r z ę d u G m i n y w R o g o w i e. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin pracy U r z ę d u G m i n y w R o g o w i e Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin pracy ustala organizację i porządek pracy w Urzędzie Gminy w Rogowie i jednostkach organizacyjnych podległych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. Szkolno-Gimnazjalnego Zespołu Szkół w Miłkowicach UL. II ARMII WOJSKA POLSKIEGO 75 A 59-222 MIŁKOWICE

REGULAMIN PRACY. Szkolno-Gimnazjalnego Zespołu Szkół w Miłkowicach UL. II ARMII WOJSKA POLSKIEGO 75 A 59-222 MIŁKOWICE REGULAMIN PRACY Szkolno-Gimnazjalnego Zespołu Szkół w Miłkowicach UL. II ARMII WOJSKA POLSKIEGO 75 A 59-222 MIŁKOWICE Podstawa prawna Art. 104 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 201 91-474 ŁÓDŹ ul. Głogowa 3. REGULAMIN PRACY Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 201 w Łodzi POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 201 91-474 ŁÓDŹ ul. Głogowa 3. REGULAMIN PRACY Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 201 w Łodzi POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 201 91-474 ŁÓDŹ ul. Głogowa 3 REGULAMIN PRACY Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 201 w Łodzi Ustalony na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (Dz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Urzędu Gminy w Kikole. I. Przepisy wstępne.

Regulamin pracy Urzędu Gminy w Kikole. I. Przepisy wstępne. Załącznik do Zarządzenia Nr 25/08 Wójta Gminy Kikół z dnia 3 lipca 2008 r. Regulamin pracy Urzędu Gminy w Kikole I. Przepisy wstępne. 1 1. Niniejszy regulamin określa organizację i porządek wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 24 sierpnia 2016 r.

REGULAMIN NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 24 sierpnia 2016 r. REGULAMIN NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie funduszu premiowego oraz warunków przyznawania premii pracownikom Komendy Głównej Straży Granicznej niebędącym

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy... (nazwa i siedziba pracodawcy)

Regulamin pracy... (nazwa i siedziba pracodawcy) Regulamin pracy (nazwa i siedziba pracodawcy) Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Podstawę prawną ustalania Regulaminu pracy stanowią przepisy: 1) art. 104, art. 104[1]-104[3] Kodeksu pracy i przepisy

Bardziej szczegółowo

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MILEJEWIE

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MILEJEWIE Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 4/2009 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie z dnia 8 czerwca 2009 r. REGULAMIN PRACY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MILEJEWIE Milejewo 2009 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Przedszkola Nr 43 w Rybniku

REGULAMIN PRACY Przedszkola Nr 43 w Rybniku REGULAMIN PRACY Przedszkola Nr 43 w Rybniku PODSTAWA PRAWNA Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. z dnia 15 maja 1996 r.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. z dnia 15 maja 1996 r. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z dnia 30 maja 1996

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM

ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R A C Y w Urzędzie Gminy w Szelkowie

R E G U L A M I N P R A C Y w Urzędzie Gminy w Szelkowie Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2011 Wójta Gminy Szelków z dnia 29 marca 2011r. R E G U L A M I N P R A C Y w Urzędzie Gminy w Szelkowie Regulamin pracy, zwany dalej Regulaminem, określa organizację, porządek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI

REGULAMIN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI Załącznik 16 REGULAMIN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI Podstawa prawna: art.104 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1974r. Kodeksu Pracy (tekst jednolity z dnia 23 grudnia 1997r. Dz. U. z 1998r. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy. Urzędu Gminy w Łubowie. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin pracy. Urzędu Gminy w Łubowie. 1. Postanowienia ogólne Regulamin pracy Urzędu Gminy w Łubowie 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin pracy przyjęto na podstawie: art. 104 2 Kodeksu pracy. 2 Użyte w regulaminie określenia oznaczają: a) pracodawca - Urząd

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ÓSMY. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

DZIAŁ ÓSMY. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem DZIAŁ ÓSMY Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY LUBRZA

REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY LUBRZA Załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2011 Wójta Gminy Lubrza z dnia 16 kwietnia 2011r. REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY LUBRZA Rozdział 1 Postanowienia ogólne. 1. Ilekroć w dalszej części Regulaminu pracy Urzędu

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Wtorek, 29 grudnia 2015 Regulamin organizacyjny REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RYTRZE. 1 Postępowanie ogólne. Regulamin organizacyjny zwany dalej regulaminem określa strukturę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY W GMINNYM ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚWIERKLANACH

REGULAMIN PRACY W GMINNYM ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚWIERKLANACH REGULAMIN PRACY W GMINNYM ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚWIERKLANACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin pracy obowiązujący w Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Świerklanach,

Bardziej szczegółowo

Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedyni

Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedyni REGULAMIN PRACY Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedyni Rozdział I Przepisy wstępne 1 Regulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Czernikowo. Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Preambuła (skreślona). DZIAŁ PIERWSZY PRZEPISY OGÓLNE.

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Preambuła (skreślona). DZIAŁ PIERWSZY PRZEPISY OGÓLNE. Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Szkoły Podstawowej nr 11 w Rzeszowie

REGULAMIN PRACY Szkoły Podstawowej nr 11 w Rzeszowie REGULAMIN PRACY Szkoły Podstawowej nr 11 w Rzeszowie Podstawa prawna Art. 104 ustawy z 26 czerwca 1974r kodeks pracy (Dz.U. z 2009r nr 6 poz 33 z późniejszymi zmianami) I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo