PRZETARG NIEOGRANICZONY DO KWOTY EURO UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE I MAJĄTKOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZETARG NIEOGRANICZONY DO KWOTY 130.000 EURO UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE I MAJĄTKOWE"

Transkrypt

1 PRZETARG NIEOGRANICZONY DO KWOTY EURO UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE I MAJĄTKOWE OZNACZENIE SPRAWY : 6/2012

2 ZAMAWIAJĄCY: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. ul. Lwowska Przemyśl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 6/2012 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe. Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony na podstawie art w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm., zwanej dalej ustawą Pzp) o wartości poniżej euro. Spis treści: Rozdział 1: Instrukcja dla oferenta Rozdział 2: Przedmiot zamówienia Rozdział 3: Załączniki

3 Rozdział 1 INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW ( w dalszej części zwana IDW) I. Warunki postępowania 1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi dokumentami składającymi się na specyfikację istotnych warunków zamówienia (siwz). 2. Zamawiający nie zamierza organizować spotkania z potencjalnymi oferentami. 3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej ani zawarcia z Wykonawcami umowy ramowej. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 7. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Sprawy nie ujęte w niniejszej specyfikacji regulują przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm., zwanej dalej ustawą Pzp). II. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i którzy potwierdzą ich spełnianie zgodnie z opisem zamieszczonym w niniejszej IDW oraz jednocześnie nie podlegają wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy spełniali następujące warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z zamieszczonym poniżej opisem sposobu ich oceny: Warunek posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca spełni warunek jeśli posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej, stanowiącej przedmiot zamówienia. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151i poz z późn. zm.)- Dokument ten będzie stanowić załącznik do oferty Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-

4 w tym okresie) minimum 3 podmioty obsługiwane w ostatnich 3 latach przez Wykonawcę w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczegółowy. Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczegółowy. Warunek pozostawania w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony, poprzez załączenie do oferty oświadczeń o: a) posiadaniu w I kwartale 2012 roku wskaźnika pokrycia rezerw technicznoubezpieczeniowych aktywami co najmniej 100 %, zgodnie z art. 154 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, b) posiadaniu w I kwartale 2012 roku wskaźnika pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi co najmniej 100% zgodnie z art. 146 ustawy o działalności ubezpieczeniowej. 3. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia- nie spełnia. 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia spełnienie ww. warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie. III. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu z postępowania 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty: a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem

5 terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorów- wzór wykazu stanowi załącznik do siwz, b) dokumenty potwierdzające, że usługi wykazane w ww. wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie, c) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wzór oświadczenia stanowi załącznik do siwz. 2. W celu potwierdzenia, iż brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 Pzp- zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do siwz, b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp. 3. W przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie oraz dokumenty określone w pkt 2 IDW musi złożyć każdy z Wykonawców, natomiast dokumenty określone w pkt 1 IDW (z zastrzeżeniem oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 ppkt c IDW) składają ten lub ci z Wykonawców, którzy potwierdzają spełnianie danego warunku udziału w postępowaniu. Oświadczenia, o których mowa w pkt 1 ppkt c IDW, składa pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 4. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, wówczas zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia lub inny dokument pozwalający udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów udostępniających Wykonawcy swoje zasoby, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt b IDW, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

6 7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę bądź miejsce zamieszkania, nie wydaję dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt b IDW zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządy zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia. IV. Forma składania dokumentów. 1. Dokumenty wymienione w pkt III IDW określone w pkt 1 pkt a-b oraz w pkt 2 IDW muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii, natomiast dokument określony pkt 1 ppkt c IDW należy złożyć w formie oryginału. 2. W przypadku gdy Wykonawca do oferty dołączył kopie dokumentu, wymagane jest poświadczenie "za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie kopiowanego dokumentu przez osoby podpisujące ofertę. V. Wadium Na podstawie art. 45 ustawy Pzp ust. 2 Zamawiający odstępuje od żądania od Wykonawców wniesienia wadium. VI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego umowy. VII. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza siwz, dokonywane będą w złotych polskich. VIII. Sposób przygotowania oferty 1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Alternatywy nie będą brane pod uwagę. 2. Oferta musi być złożona zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do siwz Oferta 3. Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek zmian na formularzach stanowiących załączniki do siwz bez zgody Zamawiającego. 4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z zastrzeżeniem treści ast. 93 ust 4 ustawy Pzp.

7 5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. 6. Wykonawca nie może wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. 7. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedna ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedna ofertę, zostanie wykluczony z postępowania. 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 9. Oferta wraz z wszystkimi dokumentami musi być napisana w języku polskim w technice nieścieralnej oraz podpisana przez osoby upoważnione do podpisywania oferty. 10. Upoważnienie do podpisywania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty. 11. Wszelkie pełnomocnictwa, dołączone do oferty, muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 12. W przypadku gdy Wykonawca wspólnie ubiega się o udzielenie zamówienia, wówczas ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej. Pełnomocnictwo takie może również wynikać z umowy konsorcjum, którą w tym przypadku w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie Wykonawca załącza do oferty. 13. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami niniejszej siwz. 14. Miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być czytelnie parafowane przez osoby podpisujące ofertę. 15. Wykonawca winien zamieścić ofertę w dwóch zamkniętych, zabezpieczonych przed samo rozklejeniem kopertach zewnętrznej i wewnętrznej. KOPERTĘ ZEWNĘTRZNĄ należy opisać nazwą i adresem Zamawiającego z dopiskiem: PRZETARG NA UBEZPIECZENIA NIE OTWIERAĆ PRZED r. GODZ KOPERTĘ WEWNĘTRZNĄ dodatkowo opisać lub opieczętować nazwą i adresem Wykonawcy. IX. Tryb udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących siwz oraz osób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą 1. Wykonawca morze zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz.

8 2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 Pzp, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 4. Wszelkie zapytania, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą przez strony pisemnie lub faksem. 5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 6. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: Leszek Matysiak w sprawie przedmiotu zamówienia tel. (16) wew. 303; Helena Chabko w sprawie proceduralnej - tel. (16) wew. 325 X. Miejsce i termin składania ofert 1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Przemyślu, ul. Lwowska 9 do dnia r. godz Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie. 3. Wykonawca, zgodnie z opisaną procedurą w pkt 4, może przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną ofertę. 4. Wycofanie następuje w formie pisemnej przy zachowaniu wymagań określonych dla składania oferty podlegającej wycofaniu, tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych napisem WYCOFANIE. 5. Koperty oznakowane napisem WYCOFANIE będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu skuteczności wycofania, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane. XI. Miejsce i termin otwarcia ofert 1. Zamawiający otworzy oferty w dniu r. godz w MZK Sp. z o.o. w Przemyślu ul. Lwowska 9 sala konferencyjna. 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. 4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. 5. Informacje, o których mowa w pkt 1 i 4, doręcza się Wykonawcom, którzy byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 6. Następnie odbędzie się poufne rozpatrzenie ofert przez komisję przetargową.

9 XII. Termin związania z ofertą 1. Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania z oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. XIII. Opis kryteriów wyboru ofert, ich znaczenie przy dokonywaniu wyboru oraz sposób dokonywania ich oceny: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 1. Cena oferty 100 % Opis kryteriów: AD 1. Do porównania i oceny ofert będzie brana całkowita wysokość składki. Ilość pkt = składka najniższa/ składka oferty badanej x 100 x waga kryterium 2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje łączna najwyższa liczba uzyskanych w punktacji kryteriów punktów. Pod uwagę będą brane liczby zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 4. Zamawiający poprawia w ofercie: a) oczywiste omyłki pisarskie, b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. W szczególności Zamawiający za podstawę poprawy przyjmie ceny wskazane przez Wykonawcę w formularzu Oferta, a za prawidłową Zamawiający uzna cenę całkowitą zapisaną cyfrowo, bez względu na sposób jej obliczenia, c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

10 5. Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji z Wykonawcą, dotyczących złożonej oferty, oraz dokonywał jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty, z wyjątkiem określonym w ust. 4 lit. c XIV. Informacje dotyczące zasad wyboru ofert i udzielenia zamówienia 1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, oraz zamieści informację na stronie internetowej, na której opublikowano siwz, i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 2. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 5. Zamawiający zawrze umowę w odpowiednim terminie od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. XV. Uzupełnienie oferty 1. Stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, wskazanych w art. 25ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, określone w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 2. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert, oraz powinny być złożone w formie przewidzianej w 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr 226, poz. 1817). XVI. Podwykonawstwo Zamawiający żąda wskazanie przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego

11 ma nastąpić w formularzu Oferta, stanowiącym załącznik do niniejszej siwz. Zamawiający nie wprowadza żadnych ograniczeń odnośnie do zakresu usług, których wykonanie Wykonawca ma prawo powierzyć podwykonawcom. XVII. Środki ochrony prawnej 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę oraz wykaz Wykonawców, o których mowa w art. 154 pkt 5i 5a ustawy Pzp. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na pod stawie ustawy Pzp. 4. Szczegółowo zasady wnoszenia odwołań uregulowane zostały w art ustawy Pzp. 5. Skarga do sądu przysługuje stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na orzeczenie Izby. Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia skargi do sądu uregulowane zasady w art. 198a-198g ustawy Pzp. XVIII. Szkodowość za ostatnie 4 lata

12

13

14 Rozdział 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony obejmujący ubezpieczenie: 1. Od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów OC. 2. Od następstw nieszczęśliwych wypadków NW. 3. Auto casco wybranych pojazdów AC. 4. Od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem, dewastacji i rabunku mienia. Kody CPV usługi ubezpieczeniowe usługi ubezpieczenia od ognia usługi ubezpieczenia własności usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej. Szczegółowy wykaz i zakres ubezpieczenia zawiera załącznik: Wykaz pojazdów z rodzajem ubezpieczenia Zał. Nr 1.1 Zakres odpowiedzialności z tytułu prowadzonej działalności statutowej i dodatkowej ujętej w KRS Zał. Nr 1.2 Zakres ubezpieczenia mienia Zał. Nr 1.3 Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. XIX. Sposób realizacji umowy i wymagany termin 1. Termin realizacji umowy od r. do r. (12 miesięcy). 2. Polisy ubezpieczeń komunikacyjnych będą wystawiane w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy w miarę wygasania obowiązujących obecnie polis i będą obowiązywały przez okres 12 miesięcy od daty ich wystawienia. 3. W trakcie trwania umowy, pojazdy, których objęcie ubezpieczeniem kończy się w ciągu roku 2013, będą ubezpieczane wg stawki ubezpieczeniowej przedstawionej w wybranej ofercie wykonawcy. 4. Płatność w 12 kolejnych miesięcznych ratach płatnych do 25 dnia każdego miesiąca. Sporządziła:

15 OFERTA My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz biorący udział w przetargu nieograniczonym na Ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe" składamy niniejszą ofertę. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z załączonym do siwz niniejszym formularzem ofertowym. Lp. Rodzaj ubezpieczenia Wysokość składki 1. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej OC. 2. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NW. 3. Ubezpieczenie od uszkodzeń AC 4. Ubezpieczenie OC w związku z prowadzeniem działalności statutowej i dodatkowej. 6. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 7. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji. Całkowita wysokość składki 1. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone w siwz, tj. płatność w 12 kolejnych miesięcznych ratach płatnych do 25 dnia każdego miesiąca. 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w siwz i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty. 3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w siwz, tj. 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy, które zostały zawarte w siwz, i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 5. Zamówienie zrealizujemy sami*/ przy udziale podwykonawców a następującym zakresie*: 6. Oświadczamy, że sposób realizacji Wykonawcy*/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na potrzeby niniejszego jest następujący:. (wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę- spółki cywilne lub konsorcja) 7. Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od. do.. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, i zastrzegamy, że nie mogą być udostępnione. 8. Niniejszą ofertę wraz z załącznikami składamy na. kolejno ponumerowanych stronach. 9. Załącznikami do niniejszej oferty są:

16 (miejscowość, data)... (podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

17 OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: Ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe" działając w imieniu: (nazwa Wykonawcy) oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (miejscowość, data) (podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

18 OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: Ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe" oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (miejscowość, data) (podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

19 WYKAZ USŁUG... (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe" niniejszym oświadczamy, że posiadamy doświadczenie, polegające na wykonaniu lub wykonywaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert następujących usług, odpowiadających wymaganiom Zamawiającego: Lp. Nazwa Wykonawcy (podmiotu) wykazującego posiadanie doświadczenia Nazwa/ firma i adres Zamawiającego Opis przedmiotu zamówienia (rodzaj, zakres) Wartość zamówienia wykonanego przez Wykonawcę UWAGA: W przypadku gdy wartość zamówienia określona została w walucie innej niż wskazana przez Zamawiającego, Wykonawca przeliczy ją wg średniego kursu NBP na dzień zakończenia realizacji usług, podając w kolumnie 5 ten dzień i kurs. Załączamy dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie usługi zostały wykonane należycie.* * Polegając na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, załączamy pisemne zobowiązanie innego/ innych podmiotów lub inne odpowiednie dokumenty dowodzące, że będziemy dysponować zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.... (miejscowość, data) (data, podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

20 INFORMACJA DO PRZETARGU rok 2012 Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Przemyślu ogłasza przetarg na ubezpieczenia: 1. Majątku w wariancie rozszerzonym tj. obejmujące środki trwałe - budowle ( warsztaty, magazyny ), budynki (administracyjny, kiosk MZK przy Placu Pileckiego) oraz maszyny, aparaty, urządzenia, narzędzia, wyposażenie i pieniądze, papiery, znaki wartościowe. W ofertach prosimy zaznaczyć wysokość opłat ubezpieczeń ww. mienia od następstw nieszczęśliwych wypadków ( tj. od kradzieży, dewastacji i rabunku mienia, ognia, uderzenia pioruna, skutków awarii instalacji wodociągowo kanalizacyjnych, grzewczych i elektrycznych ). 2. Środków transportu, obejmującego: a) od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, b) od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności statutowej i dodatkowej, c) od następstw nieszczęśliwych wypadków, d) AUTO CASCO wybranych pojazdów.

21 Załącznik Nr 1.2 Zakres odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności statutowej. Zakres odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody osobowe i rzeczowe powstałe w związku z działalnością statutową prowadzoną przez MZK Sp. z o.o. na terenie : - bazy przy ul. Lwowska 9 - w punkcie sprzedaży biletów przy Placu Pileckiego i na powierzchni chodnika w obrębie 2 metrów od ścian zewnętrznych tego obiektu Suma ubezpieczenia z tytułu szkód wynosi zł.(słownie: sto tysięcy złotych ), przy czym suma gwarancyjna dla szkód wynikających z jednego zdarzenia wynosi (słownie: dziesięć tysięcy ) złotych Działalność statutowa i dodatkowa ujęta w KRS: 1.działalność wydawnicza, 2.obróbka metali i nakładanie powłok na metale, obróbka mechaniczna elementów metalowych, 3.obsuga i naprawa pojazdów mechanicznych, pomoc drogowa, 4.sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, 5.sprzedaż detaliczna paliw, 6.pozostały pasażerski transport lądowy, 7.towarowy transport drogowy, 8.pozostała działalność wspomagająca transport lądowy, 9.działalność związana z turystyką, 10.wynajem nieruchomości na własny rachunek, 11.badania i analizy techniczne, 12.reklama, 13.szkolnictwo dla dorosłych i pozostałe formy kształcenia, 14.pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

22 Część opisowa do ubezpieczenia komunikacyjnego 1. Załącznik nr.1 : Wykaz pojazdów w 2012r ( 3 szt.) 1.1 Pojazdy gospodarcze na użytek własny: 1. Volkswagen T4 PRT 7810 nr ew. 500, 2. Jelcz C RP nr ew pogotowie techniczne, 3. Polonez Truck - PRO 4748 nr ew. 2004, 4. Lublin RWH 2206 nr ew.2005, 5. Fiat Punto, PRO 7077 nr ew.1019, 6. Renault Safrane RP nr ew ,2 Pojazdy odjęte ubezpieczeniem AC - prosimy przyjąć i podać ich wartość rynkową. 1.3 Ubezpieczenie NW jest to ubezpieczenie kierowcy i 3 pracowników ubezpieczającego, wykonujących czynności służbowe w autobusach komunikacji publicznej. W pozostałych pojazdach ilość ryzyk jest równa ilości miejsc w pojeździe, wykazanych w dowodzie rejestracyjnym. - suma ubezpieczenia ,- zł/osobę

23 Zał. Nr 1.1 stan na Wykaz pojazdów MZK 2012r. Lp. Numer rejestracyjny pojazdu. Nr ewiden. Typ autobusu Nr.polisy w 2012r. Rok produkcji VIN Liczba osób. CNG= 16 szt Ubezp.do Rodzaj ubezpieczenia. Uwagi 1 1a RP RP RP PRB 371G RP RP RP RP RP RP Jelcz PR Jelcz PR Jelcz PR Jelcz PR Jelcz PR Jelcz PR Jelcz PR Jelcz 120 M/1 396 Jelcz 120 M 398 Jelcz 120 M Lista autobusów OC + NW Ubezp.do OC + NW OC + NW OC + NW OC + NW OC + NW SUJ110U01M OC + NW SUJ110U01M OC + NW+AC SUJ120M45S OC + NW SUJ120M45S OC + NW

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o., ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki Tel. 087 565-32-86, fax. 087 565-32-85 www.pgk.suwalki.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Chełm: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Ubezpieczenie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Ubezpieczenie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Gdynia: Ubezpieczenie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Biała Podlaska: Wynajem pojazdów wraz z kierowcą, przeznaczonych do przewozu osób na terenie Polski Numer ogłoszenia: 528520-2013; data zamieszczenia: 19.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Zebrzydowice: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z

Zebrzydowice: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zebrzydowice.pl Zebrzydowice: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-33/15 Warszawa, 30 czerwca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Staszów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Staszów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o. z udziałem samorządu województwa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o. z udziałem samorządu województwa. Toruń: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW KUJAWSKO-POMORSKIEJ SIECI INFORMACYJNEJ SP. Z O.O. W TORUNIU Numer ogłoszenia: 106070-2012; data zamieszczenia: 04.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przetarg poniżej 30 000 EURO Nasz znak: DE/SZP/064/ 100 /2015 18.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Skarżysko-Kamienna: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INTERESÓW GMINY SKARŻYSKO-KAMIENNA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl 1 z 5 2013-03-05 14:35 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl Kraków: Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4.

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4. Izba Wytrzeźwień ul. Racula Im. Rodła 6 66-004 Zielona Góra Zielona Góra, dnia: 02 czerwca 2016 r. Sprawa 6/2016 Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: UBEZPIECZENIE SAMOCHODÓW I MAJĄTKU INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl 1 z 6 2015-03-09 09:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl Toruń: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Al. Niepodległości 18, 61-

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Al. Niepodległości 18, 61- Poznań: Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego przez okres 12 miesięcy. Znak sprawy: DT.III.272.9.2011 Numer ogłoszenia: 348603-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA znak sprawy: ZP-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA zorganizowanie i przeprowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej.

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej. PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na: Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa systemu do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozsiemiatycze.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozsiemiatycze.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozsiemiatycze.pl Siemiatycze: UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz zwracania przesyłek do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Znak sprawy: ZP/220/09/12

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks Sukcesywna dostawa paliw: benzyny bezołowiowej Pb-95 i oleju napędowego - dla pojazdów eksploatowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Numer ogłoszenia: 18061-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Czerwionka-Leszczyny: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Instrukcja udziału w postępowaniu

Instrukcja udziału w postępowaniu Instrukcja udziału w postępowaniu Wrocław: Ubezpieczenie mienia, OC i D&O ZOO Wrocław Sp. z o.o. Numer ogłoszenia: 135760; data zamieszczenia: 22.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY WÓJT GMINY W OZORKOWIE Numer sprawy: GK. 272.2.2012 NAZWA ZAMÓWIENIA: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY 1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego: Gmina Ozorków, Nr NIP 732-215-05-42

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Tarnów: Wykonanie kompletnego projektu oraz adaptacja piętra budynku szkoły na potrzeby

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy. I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa,

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy. I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa, Zielona Góra: Dostawa żywności do Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa przy ul. Lubuskiej 11 w Zielonej Górze z podziałem na zadania - liczba zadań 2 Numer ogłoszenia: 337180 2015; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Przegląd techniczny, konserwacja, czyszczenie, naprawa i modernizacja sieci komputerowej, wydawanie opinii technicznych dotyczących sieci komputerowej i sprzętu komputerowego dla jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

POKL.04.01.01-00-162/09-00

POKL.04.01.01-00-162/09-00 Wrocław: Usługa dydaktyczna polegająca na prowadzeniu zajęć w formie ćwiczeń z przedmiotu: Estymacja parametrów, w roku akademickim 2011/2012 w semestrze letnim na kierunku Bioinformatyka na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia GMINA NOWA DĘBA ul. RZESZOWSKA 39-460 NOWA DĘBA TEL. (0-15) 846 26 71, FAX. (0-15) 846 51 37 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg w trybie nieograniczonym NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 139338-2013; data zamieszczenia: 09.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 139338-2013; data zamieszczenia: 09.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 139338-2013; data zamieszczenia: 09.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl/zam%c3%b3wienia-publiczne/dostawy/poni%c5%bcej-207-000-euro Wrocław: II.2420.1.005.13.MJ

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 5 Warszawa: Kompleksowe ubezpieczenie Centrum ATTIS w podziale na 3 pakiety Numer ogłoszenia: 428360-2012; data zamieszczenia: 31.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

ZRZ 23/2011 Jasionka, dn. 09.06.2011 r. OGŁOSZENIE

ZRZ 23/2011 Jasionka, dn. 09.06.2011 r. OGŁOSZENIE ZRZ 23/2011 Jasionka, dn. 09.06.2011 r. OGŁOSZENIE PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 Jasionka 942 Tel. 17/ 852 00 81 fax 17/ 852 07 09 www.rzeszowairport.pl ogłasza przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r.

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r. 1. Zamawiający: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE: PRZETARG NIEOGRANICZONY (PRZEKAZANE DO UOPWE W DNIU 07.09.2012 R. POD NUMEREM 2012-124363) Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/08/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/08/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ostróda: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW ŻEGLUGI OSTRÓDZKO-ELBLĄSKIEJ SP. Z O.O. W OSTRÓDZIE. data zamieszczenia: 05.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego do Centrum Medycznego Żelazna Sp. z

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Biblioteka Publiczna

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Zamawiający: Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Kościuszki 11 tel.(0-41)394-23-13 fax.(0-41)394-23-13 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuk.zgk-karkonosze.pl/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuk.zgk-karkonosze.pl/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuk.zgk-karkonosze.pl/przetargi.html Mysłakowice: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Związku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. data zamieszczenia: 27.10.2011r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. data zamieszczenia: 27.10.2011r. Znak sprawy 11/2011 Radecznica: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W RADECZNICY W OKRESIE OD 01/01/2012 ROKU

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów SPDSK

Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów SPDSK SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: CEZAMAT PW Sp. z o.o., Ul. Polna 50, 00 644 Warszawa, woj. mazowieckie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: CEZAMAT PW Sp. z o.o., Ul. Polna 50, 00 644 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cezamat.eu/index.php/o cezamacie/zamowienia publiczne Warszawa: Świadczenie usługi cateringowej

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.otwock.pl Otwock: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OTWOCK

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Sicienko: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zakładu Komunalnego w Sicienku w 2013 roku Numer ogłoszenia: 473392-2012; data zamieszczenia: 27.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne Skierniewice: Usługi kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu 1. Nazwa i adres Zamawiającego Polskie LNG S.A., ul. Fińska 7, 72-602 Świnoujście Biuro w Warszawie ul. Mszczonowska 4 bud. C 02-337 Warszawa www.polskielng.pl 2. Określenie trybu

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: ubezpieczenie mienia Kancelarii Senatu oraz odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2014-04-02 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl lub bip.poznan.pl Poznań: Zakup i dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo