PRZETARG NIEOGRANICZONY DO KWOTY EURO UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE I MAJĄTKOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZETARG NIEOGRANICZONY DO KWOTY 130.000 EURO UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE I MAJĄTKOWE"

Transkrypt

1 PRZETARG NIEOGRANICZONY DO KWOTY EURO UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE I MAJĄTKOWE OZNACZENIE SPRAWY : 6/2012

2 ZAMAWIAJĄCY: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. ul. Lwowska Przemyśl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 6/2012 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe. Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony na podstawie art w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm., zwanej dalej ustawą Pzp) o wartości poniżej euro. Spis treści: Rozdział 1: Instrukcja dla oferenta Rozdział 2: Przedmiot zamówienia Rozdział 3: Załączniki

3 Rozdział 1 INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW ( w dalszej części zwana IDW) I. Warunki postępowania 1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi dokumentami składającymi się na specyfikację istotnych warunków zamówienia (siwz). 2. Zamawiający nie zamierza organizować spotkania z potencjalnymi oferentami. 3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej ani zawarcia z Wykonawcami umowy ramowej. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 7. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Sprawy nie ujęte w niniejszej specyfikacji regulują przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm., zwanej dalej ustawą Pzp). II. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i którzy potwierdzą ich spełnianie zgodnie z opisem zamieszczonym w niniejszej IDW oraz jednocześnie nie podlegają wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy spełniali następujące warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z zamieszczonym poniżej opisem sposobu ich oceny: Warunek posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca spełni warunek jeśli posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej, stanowiącej przedmiot zamówienia. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151i poz z późn. zm.)- Dokument ten będzie stanowić załącznik do oferty Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-

4 w tym okresie) minimum 3 podmioty obsługiwane w ostatnich 3 latach przez Wykonawcę w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczegółowy. Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczegółowy. Warunek pozostawania w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony, poprzez załączenie do oferty oświadczeń o: a) posiadaniu w I kwartale 2012 roku wskaźnika pokrycia rezerw technicznoubezpieczeniowych aktywami co najmniej 100 %, zgodnie z art. 154 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, b) posiadaniu w I kwartale 2012 roku wskaźnika pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi co najmniej 100% zgodnie z art. 146 ustawy o działalności ubezpieczeniowej. 3. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia- nie spełnia. 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia spełnienie ww. warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie. III. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu z postępowania 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty: a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem

5 terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorów- wzór wykazu stanowi załącznik do siwz, b) dokumenty potwierdzające, że usługi wykazane w ww. wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie, c) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wzór oświadczenia stanowi załącznik do siwz. 2. W celu potwierdzenia, iż brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 Pzp- zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do siwz, b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp. 3. W przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie oraz dokumenty określone w pkt 2 IDW musi złożyć każdy z Wykonawców, natomiast dokumenty określone w pkt 1 IDW (z zastrzeżeniem oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 ppkt c IDW) składają ten lub ci z Wykonawców, którzy potwierdzają spełnianie danego warunku udziału w postępowaniu. Oświadczenia, o których mowa w pkt 1 ppkt c IDW, składa pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 4. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, wówczas zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia lub inny dokument pozwalający udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów udostępniających Wykonawcy swoje zasoby, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt b IDW, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

6 7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę bądź miejsce zamieszkania, nie wydaję dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt b IDW zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządy zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia. IV. Forma składania dokumentów. 1. Dokumenty wymienione w pkt III IDW określone w pkt 1 pkt a-b oraz w pkt 2 IDW muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii, natomiast dokument określony pkt 1 ppkt c IDW należy złożyć w formie oryginału. 2. W przypadku gdy Wykonawca do oferty dołączył kopie dokumentu, wymagane jest poświadczenie "za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie kopiowanego dokumentu przez osoby podpisujące ofertę. V. Wadium Na podstawie art. 45 ustawy Pzp ust. 2 Zamawiający odstępuje od żądania od Wykonawców wniesienia wadium. VI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego umowy. VII. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza siwz, dokonywane będą w złotych polskich. VIII. Sposób przygotowania oferty 1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Alternatywy nie będą brane pod uwagę. 2. Oferta musi być złożona zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do siwz Oferta 3. Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek zmian na formularzach stanowiących załączniki do siwz bez zgody Zamawiającego. 4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z zastrzeżeniem treści ast. 93 ust 4 ustawy Pzp.

7 5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. 6. Wykonawca nie może wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. 7. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedna ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedna ofertę, zostanie wykluczony z postępowania. 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 9. Oferta wraz z wszystkimi dokumentami musi być napisana w języku polskim w technice nieścieralnej oraz podpisana przez osoby upoważnione do podpisywania oferty. 10. Upoważnienie do podpisywania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty. 11. Wszelkie pełnomocnictwa, dołączone do oferty, muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 12. W przypadku gdy Wykonawca wspólnie ubiega się o udzielenie zamówienia, wówczas ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej. Pełnomocnictwo takie może również wynikać z umowy konsorcjum, którą w tym przypadku w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie Wykonawca załącza do oferty. 13. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami niniejszej siwz. 14. Miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być czytelnie parafowane przez osoby podpisujące ofertę. 15. Wykonawca winien zamieścić ofertę w dwóch zamkniętych, zabezpieczonych przed samo rozklejeniem kopertach zewnętrznej i wewnętrznej. KOPERTĘ ZEWNĘTRZNĄ należy opisać nazwą i adresem Zamawiającego z dopiskiem: PRZETARG NA UBEZPIECZENIA NIE OTWIERAĆ PRZED r. GODZ KOPERTĘ WEWNĘTRZNĄ dodatkowo opisać lub opieczętować nazwą i adresem Wykonawcy. IX. Tryb udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących siwz oraz osób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą 1. Wykonawca morze zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz.

8 2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 Pzp, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 4. Wszelkie zapytania, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą przez strony pisemnie lub faksem. 5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 6. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: Leszek Matysiak w sprawie przedmiotu zamówienia tel. (16) wew. 303; Helena Chabko w sprawie proceduralnej - tel. (16) wew. 325 X. Miejsce i termin składania ofert 1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Przemyślu, ul. Lwowska 9 do dnia r. godz Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie. 3. Wykonawca, zgodnie z opisaną procedurą w pkt 4, może przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną ofertę. 4. Wycofanie następuje w formie pisemnej przy zachowaniu wymagań określonych dla składania oferty podlegającej wycofaniu, tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych napisem WYCOFANIE. 5. Koperty oznakowane napisem WYCOFANIE będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu skuteczności wycofania, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane. XI. Miejsce i termin otwarcia ofert 1. Zamawiający otworzy oferty w dniu r. godz w MZK Sp. z o.o. w Przemyślu ul. Lwowska 9 sala konferencyjna. 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. 4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. 5. Informacje, o których mowa w pkt 1 i 4, doręcza się Wykonawcom, którzy byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 6. Następnie odbędzie się poufne rozpatrzenie ofert przez komisję przetargową.

9 XII. Termin związania z ofertą 1. Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania z oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. XIII. Opis kryteriów wyboru ofert, ich znaczenie przy dokonywaniu wyboru oraz sposób dokonywania ich oceny: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 1. Cena oferty 100 % Opis kryteriów: AD 1. Do porównania i oceny ofert będzie brana całkowita wysokość składki. Ilość pkt = składka najniższa/ składka oferty badanej x 100 x waga kryterium 2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje łączna najwyższa liczba uzyskanych w punktacji kryteriów punktów. Pod uwagę będą brane liczby zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 4. Zamawiający poprawia w ofercie: a) oczywiste omyłki pisarskie, b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. W szczególności Zamawiający za podstawę poprawy przyjmie ceny wskazane przez Wykonawcę w formularzu Oferta, a za prawidłową Zamawiający uzna cenę całkowitą zapisaną cyfrowo, bez względu na sposób jej obliczenia, c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

10 5. Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji z Wykonawcą, dotyczących złożonej oferty, oraz dokonywał jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty, z wyjątkiem określonym w ust. 4 lit. c XIV. Informacje dotyczące zasad wyboru ofert i udzielenia zamówienia 1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, oraz zamieści informację na stronie internetowej, na której opublikowano siwz, i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 2. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 5. Zamawiający zawrze umowę w odpowiednim terminie od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. XV. Uzupełnienie oferty 1. Stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, wskazanych w art. 25ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, określone w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 2. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert, oraz powinny być złożone w formie przewidzianej w 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr 226, poz. 1817). XVI. Podwykonawstwo Zamawiający żąda wskazanie przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego

11 ma nastąpić w formularzu Oferta, stanowiącym załącznik do niniejszej siwz. Zamawiający nie wprowadza żadnych ograniczeń odnośnie do zakresu usług, których wykonanie Wykonawca ma prawo powierzyć podwykonawcom. XVII. Środki ochrony prawnej 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę oraz wykaz Wykonawców, o których mowa w art. 154 pkt 5i 5a ustawy Pzp. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na pod stawie ustawy Pzp. 4. Szczegółowo zasady wnoszenia odwołań uregulowane zostały w art ustawy Pzp. 5. Skarga do sądu przysługuje stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na orzeczenie Izby. Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia skargi do sądu uregulowane zasady w art. 198a-198g ustawy Pzp. XVIII. Szkodowość za ostatnie 4 lata

12

13

14 Rozdział 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony obejmujący ubezpieczenie: 1. Od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów OC. 2. Od następstw nieszczęśliwych wypadków NW. 3. Auto casco wybranych pojazdów AC. 4. Od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem, dewastacji i rabunku mienia. Kody CPV usługi ubezpieczeniowe usługi ubezpieczenia od ognia usługi ubezpieczenia własności usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej. Szczegółowy wykaz i zakres ubezpieczenia zawiera załącznik: Wykaz pojazdów z rodzajem ubezpieczenia Zał. Nr 1.1 Zakres odpowiedzialności z tytułu prowadzonej działalności statutowej i dodatkowej ujętej w KRS Zał. Nr 1.2 Zakres ubezpieczenia mienia Zał. Nr 1.3 Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. XIX. Sposób realizacji umowy i wymagany termin 1. Termin realizacji umowy od r. do r. (12 miesięcy). 2. Polisy ubezpieczeń komunikacyjnych będą wystawiane w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy w miarę wygasania obowiązujących obecnie polis i będą obowiązywały przez okres 12 miesięcy od daty ich wystawienia. 3. W trakcie trwania umowy, pojazdy, których objęcie ubezpieczeniem kończy się w ciągu roku 2013, będą ubezpieczane wg stawki ubezpieczeniowej przedstawionej w wybranej ofercie wykonawcy. 4. Płatność w 12 kolejnych miesięcznych ratach płatnych do 25 dnia każdego miesiąca. Sporządziła:

15 OFERTA My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz biorący udział w przetargu nieograniczonym na Ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe" składamy niniejszą ofertę. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z załączonym do siwz niniejszym formularzem ofertowym. Lp. Rodzaj ubezpieczenia Wysokość składki 1. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej OC. 2. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NW. 3. Ubezpieczenie od uszkodzeń AC 4. Ubezpieczenie OC w związku z prowadzeniem działalności statutowej i dodatkowej. 6. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 7. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji. Całkowita wysokość składki 1. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone w siwz, tj. płatność w 12 kolejnych miesięcznych ratach płatnych do 25 dnia każdego miesiąca. 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w siwz i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty. 3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w siwz, tj. 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy, które zostały zawarte w siwz, i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 5. Zamówienie zrealizujemy sami*/ przy udziale podwykonawców a następującym zakresie*: 6. Oświadczamy, że sposób realizacji Wykonawcy*/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na potrzeby niniejszego jest następujący:. (wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę- spółki cywilne lub konsorcja) 7. Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od. do.. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, i zastrzegamy, że nie mogą być udostępnione. 8. Niniejszą ofertę wraz z załącznikami składamy na. kolejno ponumerowanych stronach. 9. Załącznikami do niniejszej oferty są:

16 (miejscowość, data)... (podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

17 OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: Ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe" działając w imieniu: (nazwa Wykonawcy) oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (miejscowość, data) (podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

18 OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: Ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe" oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (miejscowość, data) (podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

19 WYKAZ USŁUG... (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe" niniejszym oświadczamy, że posiadamy doświadczenie, polegające na wykonaniu lub wykonywaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert następujących usług, odpowiadających wymaganiom Zamawiającego: Lp. Nazwa Wykonawcy (podmiotu) wykazującego posiadanie doświadczenia Nazwa/ firma i adres Zamawiającego Opis przedmiotu zamówienia (rodzaj, zakres) Wartość zamówienia wykonanego przez Wykonawcę UWAGA: W przypadku gdy wartość zamówienia określona została w walucie innej niż wskazana przez Zamawiającego, Wykonawca przeliczy ją wg średniego kursu NBP na dzień zakończenia realizacji usług, podając w kolumnie 5 ten dzień i kurs. Załączamy dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie usługi zostały wykonane należycie.* * Polegając na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, załączamy pisemne zobowiązanie innego/ innych podmiotów lub inne odpowiednie dokumenty dowodzące, że będziemy dysponować zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.... (miejscowość, data) (data, podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

20 INFORMACJA DO PRZETARGU rok 2012 Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Przemyślu ogłasza przetarg na ubezpieczenia: 1. Majątku w wariancie rozszerzonym tj. obejmujące środki trwałe - budowle ( warsztaty, magazyny ), budynki (administracyjny, kiosk MZK przy Placu Pileckiego) oraz maszyny, aparaty, urządzenia, narzędzia, wyposażenie i pieniądze, papiery, znaki wartościowe. W ofertach prosimy zaznaczyć wysokość opłat ubezpieczeń ww. mienia od następstw nieszczęśliwych wypadków ( tj. od kradzieży, dewastacji i rabunku mienia, ognia, uderzenia pioruna, skutków awarii instalacji wodociągowo kanalizacyjnych, grzewczych i elektrycznych ). 2. Środków transportu, obejmującego: a) od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, b) od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności statutowej i dodatkowej, c) od następstw nieszczęśliwych wypadków, d) AUTO CASCO wybranych pojazdów.

21 Załącznik Nr 1.2 Zakres odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności statutowej. Zakres odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody osobowe i rzeczowe powstałe w związku z działalnością statutową prowadzoną przez MZK Sp. z o.o. na terenie : - bazy przy ul. Lwowska 9 - w punkcie sprzedaży biletów przy Placu Pileckiego i na powierzchni chodnika w obrębie 2 metrów od ścian zewnętrznych tego obiektu Suma ubezpieczenia z tytułu szkód wynosi zł.(słownie: sto tysięcy złotych ), przy czym suma gwarancyjna dla szkód wynikających z jednego zdarzenia wynosi (słownie: dziesięć tysięcy ) złotych Działalność statutowa i dodatkowa ujęta w KRS: 1.działalność wydawnicza, 2.obróbka metali i nakładanie powłok na metale, obróbka mechaniczna elementów metalowych, 3.obsuga i naprawa pojazdów mechanicznych, pomoc drogowa, 4.sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, 5.sprzedaż detaliczna paliw, 6.pozostały pasażerski transport lądowy, 7.towarowy transport drogowy, 8.pozostała działalność wspomagająca transport lądowy, 9.działalność związana z turystyką, 10.wynajem nieruchomości na własny rachunek, 11.badania i analizy techniczne, 12.reklama, 13.szkolnictwo dla dorosłych i pozostałe formy kształcenia, 14.pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

22 Część opisowa do ubezpieczenia komunikacyjnego 1. Załącznik nr.1 : Wykaz pojazdów w 2012r ( 3 szt.) 1.1 Pojazdy gospodarcze na użytek własny: 1. Volkswagen T4 PRT 7810 nr ew. 500, 2. Jelcz C RP nr ew pogotowie techniczne, 3. Polonez Truck - PRO 4748 nr ew. 2004, 4. Lublin RWH 2206 nr ew.2005, 5. Fiat Punto, PRO 7077 nr ew.1019, 6. Renault Safrane RP nr ew ,2 Pojazdy odjęte ubezpieczeniem AC - prosimy przyjąć i podać ich wartość rynkową. 1.3 Ubezpieczenie NW jest to ubezpieczenie kierowcy i 3 pracowników ubezpieczającego, wykonujących czynności służbowe w autobusach komunikacji publicznej. W pozostałych pojazdach ilość ryzyk jest równa ilości miejsc w pojeździe, wykazanych w dowodzie rejestracyjnym. - suma ubezpieczenia ,- zł/osobę

23 Zał. Nr 1.1 stan na Wykaz pojazdów MZK 2012r. Lp. Numer rejestracyjny pojazdu. Nr ewiden. Typ autobusu Nr.polisy w 2012r. Rok produkcji VIN Liczba osób. CNG= 16 szt Ubezp.do Rodzaj ubezpieczenia. Uwagi 1 1a RP RP RP PRB 371G RP RP RP RP RP RP Jelcz PR Jelcz PR Jelcz PR Jelcz PR Jelcz PR Jelcz PR Jelcz PR Jelcz 120 M/1 396 Jelcz 120 M 398 Jelcz 120 M Lista autobusów OC + NW Ubezp.do OC + NW OC + NW OC + NW OC + NW OC + NW SUJ110U01M OC + NW SUJ110U01M OC + NW+AC SUJ120M45S OC + NW SUJ120M45S OC + NW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

NA UBEZPIECZENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO USŁUGI

NA UBEZPIECZENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO USŁUGI Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym NA UBEZPIECZENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO W ROKU 2011 USŁUGI prowadzonym w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją Numer sprawy: SB.271.03.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

/ - / Piotr Rozwadowski / - / Grzegorz Brożek

/ - / Piotr Rozwadowski / - / Grzegorz Brożek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W TORUNIU, O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ... (pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 24/P/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC,NW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Dostawa, montaż oraz serwis platformy przyschodowej zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 35/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16; 74-100 Gryfino reprezentowana przez Henryka Piłata - Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino zaprasza do złożenia oferty w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) PGKiM Sp. z o. o. ul. 1 Maja 28/30 95-070 Aleksandrów Łódzki tel. 0 42 712-11-94 fax 0 42 276-43-49 www.pgkimal.pl zam_pub@pgkimal.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 5/2014 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego tel. (+58) 326 01 00, fax (+58) 322 15 76, www.zut.com.pl zut@zut.com.pl 30/PN/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasto Szczecin Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 70-546 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie Art.

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA IN-II.272.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA USŁUGI w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ Numer sprawy: SI.271.10.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający: Minister Finansów Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Nr sprawy: 430000-ILGW.271.3.2015 Zatwierdzam Z up. Ministra Finansów Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Toruniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MIASTO ZAMOŚĆ Rynek Wielki 13 22-400 Zamość. /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272.15.2012.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Kompleksowe ubezpieczenie: mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów, tj. Biura

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r.

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo