BlueBox. Program składa się z kilku podstawowych okien wprowadzania oraz funkcji słownikowych, narzędzi technicznych i systemu pomocy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BlueBox. Program składa się z kilku podstawowych okien wprowadzania oraz funkcji słownikowych, narzędzi technicznych i systemu pomocy."

Transkrypt

1 BlueBox 1. BlueBox Witamy w programie BlueBox. BlueBox jest programem do obsługi przesyłek kurierskich w magazynie celnym. Podstawowe informacje o programie: Program składa się z kilku podstawowych okien wprowadzania oraz funkcji słownikowych, narzędzi technicznych i systemu pomocy. Okna wprowadzania (menu Dostawy): Lista przesyłek. Funkcje słownikowe (menu Słowniki): Firmy, Użytkownicy. Narzędzia techniczne (menu Narzędzia): Setup, Kopia bezpieczeństwa, Indeksowanie. Funkcje pomocnicze (menu Pomoc): Pomoc oraz Informacje o programie.

2 Główne okno programu zawiera (u góry okna) menu główne, (z prawej strony okna) przyciski uruchamiania funkcji oraz (w dolnej części) ramkę informacji o programie i o licencji użytkownika. UWAGA: Przed przystąpieniem do pracy w programie proszę uważnie przeczytać i zastosować się do rad zawartych w następujących tematach pomocy: Podstawy pomocy aby nauczyć się korzystać z tego systemu pomocy. Podstawy programu aby poznać podstawowe zasady pracy w programie. Pierwsze kroki aby prawidłowo rozpocząć prace w programie. 1.1 Podstawy pomocy Podstawowe porady na temat systemu pomocy programu mają na celu przybliżenie użytkownikowi kilku podstawowych zasad których stosowanie ułatwi posługiwanie się pomocą i są pierwszym tematem pomocy jaki należy przeczytać po pierwszym uruchomieniu programu. Uwaga: Jeśli posiadasz już wiedzę jak korzystać z tego typu pomocy pomiń ten temat i przejdź do podstawowych porad na temat używania programu BlueBox. Czym jest system pomocy programu BlueBox?. System pomocy ma na celu zapoznanie użytkownika z możliwościami programu oraz z jego funkcjonalnościami. Uważne przestudiowanie tej porady pozwoli Ci na efektywne korzystanie z rozbudowanej pomocy jaką oferuje program i ułatwi Ci wyszukiwanie interesujących Cię zagadnień.

3 Jeśli czytasz ten rozdział to znaczy że poprawnie uruchomiłeś system pomocy i wykonałeś w nim co najmniej pierwszy krok. Sprawne poruszanie się po pomocy możliwe jest z wykorzystaniem zawartych w nim zakładek i przycisków ruchu. Pomoc składa się z czterech podstawowych zakładek. 1. Zakładka Spis treści zawiera hierarchicznie uporządkowany spis treści pomocy począwszy od najwyższego poziomu czyli ogólnych informacji o programie aż do szczegółów zawartych w poszczególnych rozdziałach i podrozdziałach. W zakładce tej znajdziesz główne rozdziały o tytułach odpowiadających poszczególnym menu programu. Każdy rozdział zawierający podrozdziały oznaczony jest symbolem zamkniętej książeczki. Otwieranie (rozwijanie) poszczególnych rozdziałów odbywa się poprzez kliknięcie znaku + (plus) znajdującego się z lewej strony tytułu rozdziału lub poprzez podwójne kliknięcie na jego tytule. W oknie po prawej stronie listy wyświetlane są treści poszczególnych tematów. Okno to można przewijać za pomocą suwaka. Podkreślone na niebiesko wyrazy w treści tematu zawierają hiperłącza do innych tematów lub miejsc w tym dokumencie. Kliknięcie na takie słowo powoduje przejście do powiązanego z nim tematu a kolor podkreślenia zmienia się na brązowy. Powrót w poprzednie miejsce możliwy jest przyciskiem Wstecz. Np. rozdział Dostawy opisuje podstawową funkcję programu czyli wprowadzanie przysyłek i może zawierać następne podrozdziały. 2. Zakładka Indeks zawiera uporządkowane alfabetycznie hasła (słowa) odnoszące się bezpośrednio do poszczególnych rozdziałów i zawartych w nich zakładkach. Listę haseł można przeszukiwać umieszczonym w niej suwakiem lub poprzez wpisanie szukanego słowa kluczowego w pole wyszukiwania nad listą. 3. Zakładka Szukaj umożliwia wyszukiwanie określonych słów lub sformułowań w całej pomocy programu w różnych rozdziałach. Po wpisaniu słowa i naciśnięciu przycisku Lista tematów w oknie poniżej wyświetlone zostaną wyniki wyszukiwania. Aby wyświetlić tematy z wyników wyszukiwania należy zaznaczyć temat na liście i nacisnąć przycisk Wyświetl lub kliknąć podwójnie jej tytuł. W oknie po prawej stronie zostanie wyświetlony team zawierający szukane słowo a wszystkie słowa w nim uzyskają podświetlenie tła.

4 4. Zakładka Ulubione zawiera własną listę tematów pomocy programu które użytkownik odwiedza najczęściej. Aby dodać dowolny temat do ulubionych należy najpierw wyświetlić go w innej zakładce (np. Indeks) a następnie w zakładce Ulubione nacisnąć przycisk Dodaj. 1.2 Podstawy programu Podstawy porady maja na celu przybliżenie użytkownikowi kilku podstawowych zasad których przestrzeganie pozwoli na łatwe, efektywne i przede wszystkim przyjemne korzystanie z możliwość jakie oferuje ten program. Znajdziesz tu informacje czym są okna programu, jak poruszać się po polach, jak dodawać przesyłki lub korzystać ze słowników. Poruszanie się w oknach, polach i listach oraz przyciskach funkcji. Czym są okna? Okna są podstawowym tworem programu i mają na celu usystematyzowanie działań użytkownika nad tworzeniem dokumentów. Każde okno służy określonym celom związanym z utworzeniem nowego i zmianą już istniejącego dokumentu. Zazwyczaj zawierają w sobie listy, pola, i przyciski funkcji wykonujące jakieś działania (np. dopisanie przesyłki do listy). Mogą również zawierać odnośniki do innych okien. Czym są pola, listy i przyciski funkcji? Pola są obiektami przystosowanymi do wpisywania danych przez użytkownika które zostaną umieszczone w bazie danych programu. Np. pola w oknie Nowa pozycja służą do wprowadzania numeru przesyłki, numeru transportu itp. Cześć pól (szczególnie pola kodowe) maja dostęp do słowników. Patrz opis: posługiwanie się słownikami Listy zawierają posortowane zestawienia danych Np. dokumentów takich jak np.: wykaz przesyłek.

5 Przyciski funkcji służą do uruchamiania funkcji programu wykonujących określone działania na listach lub polach. Przykładem są przyciski Dodaj lub Kasuj w oknie Dostawy które są praktycznie w każdym oknie programu. Poprawne poruszanie się pomiędzy polami edycji (wprowadzania) danych i obiektami takimi jak listy czy przyciski funkcji odbywa się za pomocą klawisza TAB (Tabulatora). Klawisz TAB powoduje przejście do następnego pola czy obiektu a kombinacja klawiszy SHIFT + TAB powoduje przejście do poprzedniego. Korzystanie z tego klawisza powoduje iż użytkownik porusza się po polach w kolejności zalecanej przez program. Może mieć to znaczenie w wypadku funkcji wykonywanych w momencie opuszczenia danego pola. Dodatkowo przejście do innego już wypełnionego pola klawiszem TAB powoduje podświetlenie jego zawartości co z kolei pozwala na wpisanie nowej wartości bez potrzeby kasowania poprzedniej (jest ona kasowana automatycznie w momencie naciśnięcia dowolnego klawisza). Oczywiście możliwe jest też przenoszenie się z pola do pola klawiszem ENTER lub klawiszami strzałek. Jednak takie poruszanie ma ograniczenia (np: możliwe jest tylko przechodzenie po polach edycji a nie możliwej jest przejście np. na listę lub na przyciski funkcji) Odradza się poruszanie po polach edycji myszką. Kliknięcie myszką w pole z zawartością powoduje wstawienie kursora w treść pola i może powodować niezauważone przez użytkownika połączenie starej zawartości z nowowpisywaną. Posługiwanie się Słownikami. Program dysponuje wieloma słownikami zawierającymi listy kodów lub opisów stosowanych w systemie informatycznym Celina. Słowniki dostępne są zazwyczaj po podwójnym kliknięciem na danym polu. Słowniki są przyporządkowane do danego pola i każdego pole uruchamia własny słownik symboli. 1.3 Pierwsze kroki Pierwsze uruchomienie programu wymaga wprowadzenia kilku ważnych ustawień. Wykonaj dokładnie następujące kroki aby w dalszej kolejności móc poprawnie korzystać z programu.

6 1. Otwórz okno Firmy używając menu Słowniki. Do listy firm używając przycisku Dodaj dopisz nowa firmę która posiada licencje na użytkowanie programu, oraz wprowadź jej szczegółowe dane. Dokładny opis znajdziesz w pomocy na temat okna Firmy. Zamknij okno firm. 2. Otwórz okno Setup używając menu Narzędzia. W zakładce Licencja w polu Użytkownik wpisz wprowadzony wcześniej do bazy firm symbol użytkownika programu pamiętając aby symbol był zgodny z symbolem w bazie firm. Pomocniczo można użyć listy firm dostępnej jako słownik pod podwójnym kliknięciem na polu. Wypełnij pole Miejscowość wypełnienie dokumentów. W polach Zaokrąglenia określ maksymalną ilość miejsc po przecinku jaka będzie używana do zapisywania w bazach danych wartości i masy. W obszarze Wzorce wpisz: Wzory numerów DSK i OGL oraz wzór Nazwy Towaru która to nazwa ma być podpowiadana przy wprowadzaniu każdej nowej przesyłki. Aktywuj zakładkę Techniczne i uważnie przeczytaj ustawienia tam zawarte. Nie musisz w tym momencie zmieniać domyślnie podanych tam ustawień a warto jest się z nimi zapoznać. Dokładny opis tych ustawień najdziesz w pomocy na temat Setup-u. Ustawienia te mają wpływ na różne sfery działania programu i mogą być Ci przydatne w późniejszym jego użytkowaniu. W polu Ścieżka do pliku transferowego wpisz ścieżkę do foldera gdzie program ma szukać pliku z danymi o przesyłkach w celu ich zaimportowania. Zamknij okno setup-u 3. Otwórz okno Użytkownicy używając menu Narzędzia. 4. Do listy użytkowników używając przycisku Dodaj dopisz nową osobę jako użytkownika który będzie miał prawo korzystać z programu i będzie umieszczany na dokumentach, oraz wprowadź jego szczegółowe dane pamiętając aby wypełnić wszystkie pola. Opcjonalnie

7 możesz nowemu użytkownikowi ustawić hasło. Dokładny opis znajdziesz w pomocy na temat okna Użytkownicy. Zamknij okno użytkowników. Jeżeli prawidłowo wykonałeś powyższe kroki jesteś już gotów do rozpoczęcia pracy w programie. Bardzo zalecane jest aby przed przystąpieniem do wprowadzenia pierwszej przesyłki przeczytać następujące rozdziały pomocy: Podstawy pomocy i Podstawy programu. 1.4 Dostawy Podstawowe okno wprowadzania zwierające listę przesyłek przyjęty do magazynu celnego. Okno służy do wprowadzania nowych przesyłek i składa się z zakładki Przesyłki, listy przesyłek (na środku okna), przycisków funkcji (u dołu okna) i pola filtrowania listy (w lewym górnym rogu). Na liście przesyłek zawarte są szczegóły każdej przesyłki przyjętej do magazynu. Przyciski funkcji służą do manipulowania listą. W oknie tym można również wykonywać wszystkie operacja na przesyłkach takie jak: dodawanie, anulowanie, edycja itp. Lista Lista zawiera kolumny które wyświetlają informacje o przesyłkach. Zmiana ich zawartości jest możliwa tylko przyciskiem Edytuj (patrz opis tego przycisku). Zawartość poszczególnych kolumn listy oznacza: Pola Filtruj pole składa się z dwóch części. W pierwszej części należy wpisać szukane (filtrowane) informacje a w drugiej (pole wyboru) należy zaznaczyć rodzaj szukanej informacji. Domyślnie ustawione jest filtrowanie po numerze przesyłki. Wypełnienie pierwszej części pola powoduje że

8 program wyświetla na liście tylko przesyłki spełniającej podany warunek. Np. wpisanie symbolu numeru 123 powoduje wyświetlenie na liście tylko przesyłki o numeracji zaczynającej się od 123. Im dokładniej zostanie podana informacja tym wyszukiwanie będzie dokładniejsze. Domyślnie lista nie jest filtrowana (gdy pole jest puste). Przyciski Dodaj przycisk dodawania nowej przesyłki do listy. Edytuj umożliwia zmianę szczegółów już istniejącej przesyłki oraz dodanie nowych informacji wcześniej nie podanych takich jak Numer ewidencji UC (OGL). Anuluj zaznacza przesyłkę jako anulowaną ale nie usuwa z listy. Anulowanie przesyłki jest możliwe tylko gdy przesyłki nie posiada daty wydania. PZ tworzy zlecenie złożenia towaru w magazynie celnym i umożliwia jego wydruk. WZ tworzy zlecenie wydania towaru z magazynu celnego i umożliwia jego wydruk. Zakończ powoduje zamkniecie okna. 1.5 Słowniki Menu to zawiera w sobie odnośniki do kilku okien słownikowych w których wypełniane są bazy słownikowe takie jak Firmy, Użytkownicy. Firmy to okno wprowadzania nowych i edytowania już istniejących firm. Użytkownicy pozwala na określenie listy użytkowników którzy będą korzystać z programu i którzy będą wypełniać dokumenty Firmy Okno słownikowe zawierające listę firm używanych w programie.

9 Okno wprowadzania firm składa się z listy firm (po lewej stronie), przycisków funkcji (u dołu okna) i pola wyszukiwania listy oraz pól wprowadzania danych. Lista firm zawiera posegregowane alfabetycznie symbole firm nadane przez użytkownika w momencie wprowadzania nowej pozycji do bazy firm. Każda firma ma przyporządkowany numer w bazie danych (Nr ID). Numer służy jedynie do celów porządkowych. Lista może być segregowana wg numerów firm (Nr ID) lub wg ich symbolu (Firma). Aby posegregować listę należy kliknąć tytuł kolumny. Szukaj pole składa się z dwóch części. W pierwszej części należy wpisać szukane informacje a w drugiej (pole wyboru) należy zaznaczyć rodzaj szukanej informacji. Wypełnienie pierwszej części pola powoduje że program wyszukuje na liście pozycje spełniającej podany warunek. Np. wpisanie nazwy ABC powoduje przejście na liście do firmy o nazwie ABC. Im dokładniej zostanie podana informacja tym wyszukiwanie będzie dokładniejsze. Domyślnie lista nie jest filtrowana (gdy pole jest puste). Pola wprowadzania Nazwa pełna nazwa podmiotu. Kod kod pocztowy. Miasto miasto rejestracji podmiotu. Kraj symbol kraju rejestracji podmiotu. Ulica ulica adresu podmiotu. Numer -numer budynku. Lokal numer lokalu.

10 NIP numer identyfikacji podatkowej poprzedzony symbolem kraju rejestracji podmiotu. Regon numer regon podmiotu polskiego (opcjonalnie). PESEL numer PESEL osoby fizycznej (opcjonalnie). Telefon numer telefonu kontaktowego (opcjonalnie). Osoba Imię i nazwisko osoby kontaktowej (opcjonalnie). -adres elektronicznej skrzynki pocztowej (opcjonalnie). Pola wprowadzania dostępne są po naciśnięciu przycisku. EDYTUJ. Przyciski funkcji Dodaj dopisuje nową pozycję do listy firm. Edytuj udostępnia pola wprowadzania do edycji danych. Kasuj usuwa pozycję z listy. Zakończ zamyka okno firm i przechodzi do wyższego poziomu Użytkownicy Okno słownikowe zawierające listę osób uprawnionych do pracy w programie. Okno wprowadzania użytkowników składa się z listy użytkowników (po lewej stronie), przycisków funkcji (u dołu okna) oraz pól wprowadzania danych (po prawej stronie listy). Lista użytkowników to posegregowane alfabetycznie symbole użytkowników nadane w momencie wprowadzania nowej osoby do bazy. Lista może być segregowana wg symboli (Nr ID) lub wg Imion. Aby posegregować listę należy kliknąć tytuł kolumny.

11 Każdy użytkownik ma przyporządkowany trzy literowy symbol (Nr ID) który jest jego identyfikatorem w programie. Każdy użytkownik na podstawie tego symbolu posiada utworzony folder w którym są tworzone i przechowywane tymczasowe pliki programowe. Przykładowo użytkownik ALA posiada następujący swój folder: X:\PZM\BLUEBOX\USERS\ALA Poszczególne człony ścieżki oznaczają: X: - oznacza litere dysku gdzie został zainstalowany program. PZM\BLUEBOX jest folderem programowym. USERS\ALA jest folderem tymczasowym użytkownika. Pola wprowadzania Imię imię użytkownika. Nazwisko nazwisko użytkownika. Nr dowodu numer dowodu osobistego użytkownika. Telefon - numer telefonu do użytkownika. Faks numer faksu do użytkownika. - adres elektronicznej skrzynki pocztowej użytkownika. Stanowisko nazwa zajmowanego przez użytkownika stanowiska w firmie. Czyść folder TMP podczas logowania logiczne (zaznaczone - TAK, puste - NIE).Pole to należy zaznaczyć gdy użytkownik nie chce aby program zachowywał w jego folderze tymczasowym pliki utworzone w trakcie pracy w programie. Po włączeniu tego pola pliki utworzone podczas każdej sesji będą przechowywane w folderze tymczasowym tylko do czasu następnego logowania.

12 Przyciski funkcji Zmiana hasła otwiera funkcję zmiany hasła dla danego użytkownika. Zmiany hasła może dokonać tylko użytkownik już zalogowany i jest ona możliwa tylko dla własnego konta. Hasło nie może być krótsze niż 9 znaków w tym jedna cyfra i jedna duża litera. Co 30 dni program wymusza zmianę hasła. Dodaj dopisuje nowego użytkownika do listy. Kasuj usuwa użytkownika z listy. Zakończ zamyka okno firm i przechodzi do wyższego poziomu. 1.6 Narzędzia Menu to zawiera w sobie odnośniki kilku funkcji technicznych odpowiedzialny za prawidłową prace programu oraz za jego ustawienia. Funkcje Setup, Archiwizacja i Indeksowanie pełnia bardzo ważną role w prawidłowej pracy programu oraz zapewniają bezpieczeństwo danych. Setup jest odpowiedzialny za ustawienia techniczne oraz licencyjne. Kopia bezpieczeństwa wykonuje kopie bezpieczeństwa baz danych oraz ustawień programowych. Indeksowanie jest funkcją odpowiedzialna za porządkowanie informacji w bazach danych ora za ich prawidłowy odczyt Setup Okno techniczne zawierające ogólne techniczne ustawienie programu. Okno podzielone na zakładki licencja i techniczne oraz kilka przycisków technicznych.

13 Zakładka: Licencja Zawiera ogólne ustawienie programu takie jak: Użytkownik programu symbol użytkownika pobrany z bazy FIRMY. Numer kopii programu symbol wyróżniający kopie programu w ramach jednego użytkownika. Wyróżnik jest potrzeby w wypadku gdy jeden użytkownik posiada więcej niż jedną kopie programu w różnych lokalizacjach (np.: sieciowych). Numer ten będzie umieszczany jako cześć numeru własnego w pliku XML deklaracji INTRASTAT. Miejscowość nazwa miejscowości w której dokumentacja jest wypełniana. Zaokrąglenia pola numeryczne zawierające maksymalną (0-4) liczbę miejsc dziesiętnych w których dane są zapisywane w bazach danych programu. DSK wzór numeru ewidencji deklaracji skróconej który ma być podpowiadany w programie. OGL wzór numeru ewidencji dopuszczenia do obrotu który ma być podpowiadany w programie. Opis towaru wzór nazwy towaru który ma być podpowiadany w programie. Koszty magazynowe po - liczba dni po których będą naliczane koszty magazynowe. Zakładka: Techniczne Wyłącz dźwięki systemowe wyłącza dźwięki systemowe generowane przez program (np. koniec pola wprowadzania itp). Wyłącz kopie automatyczne ustawienie określające czy program ma ignorować sprawdzanie kopii zapasowych wykonanych przez użytkownika. Domyślenie program sprawdza czy użytkownik wykonywał kopie w określonym czasie, jeśli takich informacji nie będzie to program automatycznie wykona archiwum baz danych. Kopie automatyczne co* ilość dni od wykonania ostatniej kopi bezpieczeństwa po upłynięciu których program ma wykonać automatyczną kopię. Rejestruj Pomoc przycisk uruchamiający rejestrację programu funkcji pomocy w systemie Windows.

14 Maksymalizuj główne okno ustawienie logiczne określające czy główne okno programu ma zostać uruchomione jako zmaksymalizowane. Jeśli pole jest włączone (zaznaczone) okno będzie powiększane do maksymalnie możliwego rozmiaru (zależnego od rozdzielczości ekranu na komputerze użytkownika). Centruj określa czy okno które nie będzie maksymalizowane ma być wyświetlane na środku ekranu. Jeśli pole to nie będzie zaznaczone to okno będzie wyświetlane począwszy od lewego górnego rogu. Maksymalizuj okno dostaw - j/w dotyczy okna listy przesyłek. Tło programu pole określające ścieżkę dostępu do własnego tła głównego okna programu. Jako tło można ustawić dowolny obraz w formacie JPG, BMP czy GIF. Ścieżka do PZ-SC określa ścieżkę dostępu do baz danych programu celnego PZ-SC. Ścieżka do pliku transferowego określa folder w którym będzie przechowywany plik transferowy. Rozdzielczość przycisk umożliwiający uruchomienie systemowego okna ustawień rozdzielczość. *- pole dostępne tylko gdy nie zostały wyłączone kopie automatyczne. Przyciski Indeksowanie uruchamia funkcje indeksowania baz danych. Archiwizacja uruchamia funkcję programowego tworzenia kopii zapasowych (archiwum) Kopia bezpieczeństwa Okno techniczne zawierające funkcje wykonujące kopie bezpieczeństwa plików baz danych programu. Okno podzielone na obszary dysk docelowy, preferowany archiwizer oraz ścieżka i nazwa pliku archiwum. Dodatkowo okno zawiera kilka przycisków uruchamiających funkcje. Obszar: Dysk docelowy

15 Pole zawierające wybór lokalizacji plik archiwum. Obszar: Preferowany archiwizer Pole zawierające wybór preferowanego archiwizera. Dostępne jest co najmniej jeden (wbudowany) archiwizer wykonujący archiwa w formacie ZIP. Jeżeli w systemie operacyjnym użytkownika MS Windows dostępny jest również archiwizer WinRAR, program pozwoli wybrać ten archiwizer do wykonania archiwum, w przeciwnym wypadku pole będzie niedostępne. Obszar: Ścieżka i nazwa pliku kopii Pole zawiera ścieżkę i nazwę pliku kopii jaki zostanie utworzony po wykonaniu funkcji. Przyciski Otwórz folder kopii* otwiera folder zawierający plik z wykonaną kopią Wyślij em* uruchamia zewnętrzny program pocztowy i wysyła do autora programu plik kopii w celu przeprowadzenia analizy. Wykonaj uruchamia archiwizer z ustawieniami podanymi w oknie i wykonuje kopię bezpieczeństwa. Zakończ zamyka aktywne okno i przechodzi do wyższego poziomu. * - przyciski dostępne tylko po wykonaniu kopii bezpieczeństwa Indeksowanie Funkcja techniczna porządkująca indeksy baz danych programu. Zaleca się przeprowadzanie regularnego indeksowania aby utrzymać bazy danych w należytym porządku.

16 1.7 Pomoc Menu to zawiera w sobie odnośniki do systemu Pomocy programu oraz Informacje o programie. Lista Pomocy zawiera system pomocy programu opisujący jego działanie. Informacje o programie to ekran zawierający informację o wersji programu, rodzaju licencji na jego użytkowanie oraz o użytkowniku licencji. Ekran ten zawiera też funkcję aktualizacji programu Lista pomocy Lista pomocy jest odnośnikiem do systemu pomocy programu. Korzystanie z listy pomocy możliwe jest poprzez uruchomienie jej na kilka sposobów. 1. Podstawowym sposobem jest użycie w programie menu Pomoc a następnie Lista pomocy. 2. Innym sposobem jest użycie przycinków pomocy w poszczególnych oknach programu. Przycisk pomocy (przycisk ze znakiem zapytania) umieszczony jest zazwyczaj w prawym górnym rogu okna. Użycie tego przycisku w oknie powoduje otwarcie pomocy na temacie który dotyczy danego okna (z którego pomoc została wywołana) a nawet na temacie pomocy dla danego pola (jeżeli istnieje). 3. Kolejnym sposobem jest użycie klawisza F1 w wybranym momencie pracy w programie. Zachowanie pomocy w takim wypadku jest takie samo jak w przykładzie poprzednim Informacje o programie Informacje o programie jest oknem zawierającym informacje na temat nazwy i wersji programu, informacje i ostrzeżenie o ochronie praw autorskich. W oknie tym jest również odnośnik do pliku zawierającego warunki licencji jaka została udzielona użytkownikowi w momencie jego instalacji. Do wyświetlenie warunków licencji niezbędne jest zainstalowanie w komputerze użytkownika programu Adobe Reader.

17 Okno to umożliwia również pobranie aktualizacji programu bezpośrednio z Internetu. W tym celu należy użyć przycisku funkcji Aktualizuj program. Funkcja ta uruchamia oddzielny moduł odpowiedzialny za pobranie z Internetu nowej wersji programu i zainstalowanie jest na komputerze, jednocześnie aktualnie otwarty program zostanie zamknięty. UWAGA: Przed każdorazowym pobraniem aktualizacji koniecznie należy wykonać archiwizację danych programu oraz upewnić się że program nie jest otwarty na innym komputerze.

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Faktura i Kasa Start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Kancelaria MADAR INSRUKCJA OBSŁUGI

Kancelaria MADAR INSRUKCJA OBSŁUGI Kancelaria MADAR INSRUKCJA OBSŁUGI Zabrze, grudzień 2003 Spis treści 1.Wymagania sprzętowe...5 1.1.Instalacja... 5 1.2.Ogólne informacje o obsłudze... 6 1.3.Katalogi...7 Wyszukanie elementu...8 Przeglądanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura start dla WINDOWS Wersja 1.35 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL

Bardziej szczegółowo

Program obsługi wagi samochodowej Jonkar

Program obsługi wagi samochodowej Jonkar 1 Automatyka Serwis E.Majdański Sp.J. Program obsługi wagi samochodowej Jonkar Wersja 1.0x Dariusz Glina 2014-03-10 Zawartość 1. Wstęp... 4 1.1 Ogólne zasady obsługi okien programu... 4 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0 Część II - Podręcznik administratora Część II - Podręcznik administratora... 1 Wstęp... 4 Wymagania systemowe... 5 Quick start co należy zrobić aby szybko zacząć

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura i Kasa start dla WINDOWS Wersja 1.00 II Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu. Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub

Bardziej szczegółowo

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl www.reset2.pl Znamy Twoje potrzeby (C) RESET2 Sp. z o.o. - wszystkie prawa zastrze one, ³¹cznie z prawem do reprodukcji czêœci lub ca³oœci publikacji w jakiejkolwiek formie. Do³o yliœmy wszelkich starañ,

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Menadżer Serwisu Multi

Menadżer Serwisu Multi Menadżer Serwisu Multi Podręcznik użytkownika by Krzysztof Pietras 1 Menadżer Serwisu Multi Spis treści O programie...5 Instalacja...7 Konfiguracja połączenia z bazą danych...8 Tworzenie nowej bazy danych...8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 1.10 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

2. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA...

2. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... ZSI Sprawny Urząd - System ewidencji opłat za wywóz śmieci Ewidencja opłat ver 1.0.17 Spis treści 1. WSTĘP.... 3 1.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU.... 3 1.2. WYMAGANIA SPRZĘTOWO PROGRAMOWE.... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przelew

Instrukcja obsługi programu Przelew Instrukcja obsługi programu Spis treści 1. Instalacja programu 3 2. Operowanie klawiaturą 3 3. Ustawienia wstępne 5 3.1 Dane firmy 5 3.2 Użytkownicy 6 3.3 Spis firm 7 3.4 Archiwizacja 7 3.5 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do aplikacji BPSC v. 4.2.5

Wprowadzenie do aplikacji BPSC v. 4.2.5 Wprowadzenie do aplikacji BPSC v. 4.2.5 2 Wprowadzenie do aplikacji BPSC - SPIS TREŚCI: 1. Rozpoczęcie pracy z aplikacją... 5 2. Okno główne aplikacji... 7 3. Przeglądarki...13 4. Podstawowe funkcje przeglądarki...16

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

2 INSTALACJA... 4 3 REJESTRACJA...10

2 INSTALACJA... 4 3 REJESTRACJA...10 1 WSTĘP... 3 2 INSTALACJA... 4 3 REJESTRACJA...10 4 UŻYTKOWANIE PROGRAMU...11 4.1 JAK CZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI...11 4.2 NA POCZĄTEK...11 4.3 OGÓLNE INFORMACJE O UŻYWANIU PROGRAMU...11 5 FUNKCJE PROGRAMU...15

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Aplikacja konkursowa NFZ-KO

Aplikacja konkursowa NFZ-KO Aplikacja konkursowa NFZ-KO Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert Katowice, październik 2012 1 Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2015. Autorzy: Zespół meteoryt.pl

Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2015. Autorzy: Zespół meteoryt.pl Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2015 Autorzy: Zespół meteoryt.pl Spis treści 1 WSĘP 3 2 Instalacja 5 3 Pierwsze uruchomienie 7 3.1 Kreator pierwszego uruchomienia.......................

Bardziej szczegółowo

1.0 v3. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win - Moduł Skład Celny/ Magazyn Czasowego Składowania

1.0 v3. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win - Moduł Skład Celny/ Magazyn Czasowego Składowania Usługi Informatyczne i Elektroniczne mgr inż. Jacek Cenzartowicz ul.łukasińskiego 116 pok. 125 PL 71-215 Szczecin, tel. (+48 600) 968995, 969457, 922589 tel. (+48 91) 4824-431 e-mail j.cenzartowicz@sadec.pl

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika Wyposażenie Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Informacje o programie Rozdział 2 Wiadomości ogólne 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Komunikacja... z użytkownikiem 2-2 Znaczenie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Aplikacja konkursowa NFZ-KO

Aplikacja konkursowa NFZ-KO Aplikacja konkursowa NFZ-KO Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert Katowice, lipiec 2014 1 Wstęp... 4 1.1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

Administracja. System Graffiti. Podręcznik użytkownika

Administracja. System Graffiti. Podręcznik użytkownika System Graffiti Administracja Podręcznik użytkownika PC Guard SA, ul. Janickiego 20, 60 542 Poznań, tel. +48/ 061 843 42 66, 843 42 70, 847 12 46 www.pcguard.pl ; e-mail : graffiti@pcguard.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Systemu Informatycznego POMOST Standard (Std)

Podręcznik użytkownika Systemu Informatycznego POMOST Standard (Std) Podręcznik użytkownika Systemu Informatycznego POMOST Standard (Std) "Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej. Władze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 Instrukcja Użytkownika Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR

WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR Program do tworzenia dokumentów celnych i finansowych PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, lipiec 2013 2 HUZAR SOFTWARE 1.WSTĘP... 7 UMOWA LICENCYJNA... 7 2. INSTALACJA... 8 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo