EKONOMIA I PRAWO W HOTELARSTWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EKONOMIA I PRAWO W HOTELARSTWIE"

Transkrypt

1 Krystyna Książek EKONOMIA I PRAWO W HOTELARSTWIE Podstawy rachunkowości i finansów w hotelarstwie Poradnik metodyczny dla nauczyciela 1

2 Projekt ok adki: Rados aw Pazdrijowski Redakcja: Bo enna Chici ska Redaktor prowadz cy: Stanis aw Grzybek Wydawnictwo REA, Warszawa 2011 ISBN Wydawnictwo REA s.j Warszawa, ul. Kolejowa 9/11 tel./fax: (22) , , , Podr cznik i wszystkie pomoce dydaktyczne s chronione prawem. Ka dorazowe ich wykorzystanie w innych ni zastrze one prawem przypadkach wymaga pisemnego zezwolenia wydawnictwa. Sk ad: WMC s.c.; Warszawa ul. Frascati 1;

3 Spis treści Wskazówki metodyczne 5 Propozycja nauczycielskiego planu wynikowego 8 Przyk adowe scenariusze lekcji 23 Przyk adowe testy 58 Za czniki 83 Bibliogra a 184 3

4 4

5 Wskazówki metodyczne Przekazujemy Pa stwu cz drug pakietu edukacyjnego Ekonomia i prawo w hotelarstwie Podstawy rachunkowo ci i nansów w hotelarstwie, który sk ada si z dwóch cz ci: podr cznika z wiczeniami dla ucznia, poradnika dla nauczyciela. Pakiet przygotowany jest z my l o kszta ceniu uczniów technikum hotelarskiego w ramach zaj edukacyjnych z ekonomii i prawa. Mo e by równie wykorzystywany w szko ach hotelarskich ró nego typu. Podr cznik Ekonomia i prawo w hotelarstwie Podstawy rachunkowo- ci i nansów w hotelarstwie zosta napisany zgodnie ze standardami wymaga egzaminacyjnych w zawodzie technik hotelarstwa. Mo e by stosowany w kszta ceniu na podstawie ró nych dost pnych programów nauczania tego zawodu, w tym równie programów modu owych. W cz ci drugiej podr cznik zawiera podstawowe wiadomo ci z dziedziny rachunkowo ci i nansów, natomiast zagadnienia dotycz ce prawa i ekonomii zosta y podane w cz ci pierwszej, zatytu owanej Podstawy ekonomiczne i prawne w hotelarstwie. Tre ci podr cznika opracowane zosta y na podstawie obowi zuj cych przepisów prawa wed ug stanu na dzie 1 stycznia 2010 roku oraz na podstawie Mi dzynarodowych (MSR) i Krajowych (KSR) Standardów Rachunkowo ci. Tre ci te przekazywane s wprost, do innych dochodzi si po wykonaniu wicze maj cych na celu ukszta towanie okre lonych umiej tno ci, postaw i zachowa, po analizie tekstów aktów prawnych z zakresu rachunkowo ci i nansów oraz tekstów zaczerpni tych z bazy wiedzy hotelarskiej. Poradnik dla nauczyciela jest ci le skorelowany z podr cznikiem i stanowi pomoc w organizowaniu procesu kszta cenia. Poradnik zawiera mi dzy innymi: wskazówki metodyczne, propozycj nauczycielskiego planu wynikowego, przyk adowe scenariusze lekcji b d ce uzupe nieniem propozycji zawartych w podr czniku, wiczenia, bibliogra. Zamieszczone w poradniku propozycje mog by bezpo rednio wykorzystane przez nauczyciela w planowaniu i organizowaniu procesu kszta cenia, mog te by podstaw jego w asnych koncepcji. Przyk adowe scenariusze zaj pomagaj w znalezieniu odpowiedniej metody prowadzenia lekcji. Do na- 5

6 uczyciela jako organizatora procesu kszta cenia nale y tworzenie w asnych scenariuszy w zale no ci od potrzeb zespo u klasowego, mo liwo ci i predyspozycji uczniów. Wskazane jest, aby zaj cia dydaktyczne prowadzone by y ró nymi metodami ze szczególnym uwzgl dnieniem metod aktywizuj cych. Formy organizacyjne pracy uczniów mog by zró nicowane, pocz wszy od pracy indywidualnej do pracy zespo owej. Proponowane wiczenia pozwol sprawdzi wiedz i umiej tno ci oraz wskaza zagadnienia, które sprawiaj uczniom najwi ksze trudno ci. Nale y zwraca uwag na kszta towanie umiej tno ci pos ugiwania si aktami prawnymi, ich analiz i interpretacj. W dziedzinie nansów i rachunkowo ci bardzo istotna jest umiej tno analizy danych uzyskanych z ewidencji operacji gospodarczych oraz wykorzystanie ich w prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej. Ze wzgl du na specy czn terminologi ekonomiczn celowe jest równie zastosowanie metod podaj cych: wyk adu informacyjnego, konwersatoryjnego oraz pogadanki odnosz cych si do praktyki. Nauczycielski Plan wynikowy zosta opracowany chronologicznie na podstawie materia u nauczania przewidzianego w programie nauczania przedmiotu Ekonomia i prawo w hotelarstwie. Plan wynikowy nale y realizowa we wskazanej kolejno ci, odpowiednio zwi kszaj c stopie trudno ci. W planowaniu i organizacji procesu kszta cenia w zakresie rachunkowo- ci i nansów w hotelarstwie szczególny nacisk nale y po o y na aktywno uczniów i powi zanie teorii z praktyk. Zastosowanie aktywizuj cych metod kszta cenia pozwoli uczniom na poznanie korzy ci w prowadzeniu dzia alno- ci hotelarskiej, wynikaj cych z prowadzenia i analizy ksi g rachunkowych, oraz planowania dalszej dzia alno ci z dodatnim wynikiem nansowym. Dominuj cymi metodami kszta cenia w zakresie rachunkowo ci i nansów powinny sta si takie metody, jak: ró ne formy dyskusji, metoda sytuacyjna, studium przypadków, metoda projektów, wiczenia praktyczne, prezentacje multimedialne. Szczególn uwag nale y zwróci na prac z tekstem, tzn. z ustaw, rozporz dzeniami itp. Pozwoli to na wykszta cenie w uczniach umiej tno ci poszukiwania rozwi zania w a ciwego w danej sytuacji. Bardzo wa ne jest równie nauczenie uczniów korzystania z gotowych wzorów umów, druków nansowo- -ksi gowych i bankowych w sposób twórczy, a nie tylko mechaniczny. 6

7 Nast pn bardzo istotn metod kszta cenia w zakresie rachunkowo ci i - nansów s wiczenia praktyczne, które podane zosta y w ka dym rozdziale podr cznika i w ka dym scenariuszu lekcji w niniejszym poradniku. wiczenia praktyczne powinny by wykonywane w formie zada zawieraj cych polecenia ksi gowania konkretnych operacji gospodarczych, które po zako czeniu powinny by analizowane i interpretowane. W trakcie wykonywania wicze praktycznych ucze powinien jednocze nie korzysta z konkretnych przepisów prawa, kszta c c umiej tno znajdywania w a ciwych przepisów prawa i ich zastosowania. Najbardziej odpowiednim narz dziem pomiaru dydaktycznego podstawowych wiadomo ci z rachunkowo ci i nansów w hotelarstwie mo e by test osi gni szkolnych (wielostopniowy, wielozadaniowy) sk adaj cy si z zada typu wielokrotnego wyboru. Chocia testy powszechnie uznawane s za nowoczesne narz dzie pomiaru dydaktycznego, to nie mog by jedynym ród em informacji o poziomie wiedzy i umiej tno ci ucznia. Podczas oceniania nauczyciel powinien tak e stosowa form ustn pyta i odpowiedzi, zwracaj c uwag na sposób wypowiadania si ucznia, zastosowanie s ownictwa fachowego, sprawno prezentacji. Nie powinien te rezygnowa z zadawania prac pisemnych, które pozwol uczniom na zaprezentowanie umiej tno ci logicznego formu owania wniosków. Stosowanie aktywizuj cych metod kszta cenia wymusza zró nicowane formy organizacyjne pracy uczniów. Umiej tne przechodzenie od pracy jednolitej ca ej grupy uczniów, przez jednolit i zró nicowan prac w mniejszych zespo- ach, a do zró nicowanej pracy indywidualnej daje szanse pe nej aktywno ci oraz mo liwo postrzegania jednostki jako cz stki w zespole, której wk ad w wykonanie wspólnego zadania wp ywa na procesy integruj ce i wyzwalaj ce wi zi spo eczne. W celu zapewnienia prawid owej organizacji oraz realizacji procesu kszta cenia wymagane jest zabezpieczenie odpowiedniej bazy techniczno-dydaktycznej. Zaj cia powinny odbywa si w pracowni wyposa onej zgodnie ze standardami kszta cenia w zawodzie hotelarza. 7

8 Propozycja nauczycielskiego planu wynikowego do przedmiotu EKONOMIA I PRAWO W HOTELARSTWIE (Podstawy rachunkowości i finansów w hotelarstwie) na podstawie programu nauczania: 341[04]/MEN/ Nr lekcji Temat lekcji 1 Omówienie programu nauczania i wymaga edukacyjnych w roku szkolnym 20../.. PODSTAWOWE Ucze : identy kuje wymagania podstawowe, WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE Ucze : charakteryzuje wymagania ponadpodstawowe, 2 Poj cie rachunkowo i funkcje rachunkowo- ci 3 Zasady rachunkowo ci WPROWADZENIE DO RACHUNKOWO CI wyja nia poj cie rachunkowo, de niuje, co jest przedmiotem rachunkowo ci, wyja nia funkcj informacyjn, kontroln, analityczn i dowodow rachunkowo ci, charakteryzuje zadania rachunkowo ci, charakteryzuje nadrz dne zasady rachunkowo ci, wyszukuje, gromadzi i notuje informacje dotycz ce funkcji rachunkowo ci, wyja nia praktycznie na przyk adzie zasady rachunkowo ci, 8

9 4 Europejskie normy w rachunkowo ci 5 Regulacje prawne rachunkowo ci (wewn trzne i mi dzynarodowe) 6 Powtórzenie wiadomo ci z zakresu wprowadzenia do rachunkowo- ci 7 Sprawdzian wiadomo ci i umiej tno ci z zakresu wprowadzenia do rachunkowo ci identy kuje Mi dzynarodowe Standardy Rachunkowo- ci, okre la akty prawne reguluj ce prowadzenie rachunkowo ci, rozpoznaje stopie spe nienia wymaga podstawowych, pos uguje si MSR jako ród em wiedzy w zakresie rachunkowo ci, pos uguje si aktami prawnymi jako ród em wiedzy w zakresie rachunkowo ci, analizuje stopie spe nienia wymaga ponadpodstawowych, BILANS RACHUNEK RODKÓW GOSPODARCZYCH I RÓDE ICH FINANSOWANIA 8-9 Elementy sk adowe aktywów de niuje poj cie aktywa jednostki, rozró nia aktywa trwa e i aktywa obrotowe, ustala i interpretuje struktur maj tku jednostki, charakteryzuje struktur aktywów w zak adzie hotelarskim, Aktywa trwa e rozró nia sk adniki aktywów trwa ych, wskazuje przyk ady aktywów trwa ych w jednostkach gospodarczych na podstawie struktury aktywów trwa ych rozró nia typ jednostki gospodaruj cej (produkcyjna, handlowa, us ugowa), 9

10 13 Poj cie rodki trwa e i ich klasy kacja 14 Charakterystyka papierów warto- ciowych wyja nia poj cie rodki trwa e jednostki, okre la rol rodków trwa ych w procesie gospodarczym, podaje przyk ady sk adników rodków trwa ych w zak adzie hotelarskim, charakteryzuje poszczególne rodzaje papierów warto ciowych, 15 Aktywa obrotowe wyja nia poj cie aktywa obrotowe, klasy kuje aktywa obrotowe, 16 Poj cie materia y, towary, pó produkty i ich klasy kacja. 17 Fundusze i kapita y 18 Poj cie i elementy sk adowe bilansu de niuje poj cie materia y, klasy kuje materia- y, de niuje poj cia towary i pó produkty, klasy kuje nansowe ród a pochodzenia maj tku, klasy kuje sk adniki kapita u w asnego, identy kuje obce ród a nansowania, przedstawia struktur bilansu, omawia kryteria ujmowania aktywów i pasywów w bilansie, stosuje klasy kacje rodków trwa ych, wykorzystuje klasy kacj rodków trwa ych do nadawania rodkom trwa ym numerów inwentarzowych, wyja nia zasady obrotu papierami warto- ciowymi, wystawia weksle i czeki, wyja nia ruch okr ny aktywów obrotowych, klasy kuje materia y stosowane w zak adzie hotelarskim, wskazuje towary oferowane w zak adzie hotelarskim, wskazuje ród a - nansowania dzia alno ci zak adu hotelarskiego w zale no ci od formy organizacyjno-prawnej jednostki, wykorzystuje akty prawne do okre lenia elementów bilansu w zak adzie hotelarskim, 10

11 19 Zasady sporz dzania bilansu Bilans jednostki gospodarczej wiczenia 23 Powtórzenie wiadomo ci z zakresu wprowadzenia do rachunkowo- ci 24 Sprawdzian wiadomo ci i umiej tno ci z zakresu wprowadzenia do rachunkowo ci wyja nia, na czym polegaj zasady sporz dzania bilansu, sporz dza uproszczony bilans, rozpoznaje stopie spe nienia wymaga podstawowych, interpretuje poszczególne zasady bilansowe, sporz dza pe ny bilans, analizuje stopie spe nienia wymaga ponadpodstawowych, OPERACJE GOSPODARCZE A BILANS. ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT KSI GOWYCH 25 Klasy kacja operacji gospodarczych rozró nia operacje gospodarcze wg okre lonych kryteriów, okre la rodzaj wykonywanych operacji gospodarczych, 26 Wp yw operacji gospodarczych na bilans 27 Zasady funkcjonowania kont bilansowych rozró nia typy operacji gospodarczych powoduj cych zmiany w bilansie, okre la sk adniki konta ksi gowego, wyja nia poj cie obrót i saldo konta, rozró nia rodzaje kont bilansowych, oblicza obroty i salda konta ksi gowego, charakteryzuje typ wykonywanej operacji gospodarczej i jej wp yw na bilans, ksi guje operacje gospodarcze na kontach bilansowych i odczytuje z konta informacj ekonomiczn, 11

12 28-29 Zadania i funkcjonowanie kont analitycznych 30 Dzielenie i czenie kont 31 Zasady poprawiania b dów ksi gowych 32 Powtórzenie wiadomo ci dotycz cych bilansu maj tkowego i zasad funkcjonowania kont bilansowych de niuje poj cie konta analityczne do okre lonych kont syntetycznych, wyja nia zasady ewidencji operacji gospodarczych na kontach analitycznych, wyja nia zasady pionowego i poziomego podzia u kont, poprawia b dy ksi gowe za pomoc storna czarnego i czerwonego, rozpoznaje stopie spe nienia wymaga podstawowych, stosuje zasady ewidencji operacji gospodarczych na kontach analitycznych oraz okre la cel stosowania analityki, wskazuje konta, które mog podlega podzia owi, stosuje podzia kont ksi gowych, stosuje odpowiednie do sytuacji zasady poprawiania b dów ksi gowych, wyja nia zastosowane metody poprawiania b dów ksi gowych, analizuje stopie spe nienia wymaga ponadpodstawowych, 33 Sprawdzian wiadomo ci i umiej tno ci z zakresu wiadomo ci dotycz cych bilansu maj tkowego i zasad funkcjonowania kont bilansowych 12

13 DOKUMENTACJA KSI GOWA OPERACJI GOSPODARCZYCH 34 Poj cie dowody ksi gowe i ich klasy kacja okre la cechy prawid owego dowodu ksi gowego, klasy kuje dowody ksi gowe wed ug ró nych kryteriów, proponuje stosowny rodzaj dowodu ksi gowego do okre lonej operacji gospodarczej, Zasady sporz dzania i przygotowania dowodów do ksi gowania sporz dza dowody ksi gowe, wyja nia istot kontroli merytorycznej, formalnej i rachunkowej dowodów ksi gowych, dokonuje kontroli wewn trznych i zewn trznych dowodów ksi gowych, ocenia prawid owo przygotowania dowodu do ksi gowania, 38 Przechowywanie dowodów ksi gowych porz dkuje dowody ksi gowe zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, przygotowuje dowody ksi gowe w celu przekazania do archiwum zak adowego, okre la warunki przechowywania dowodów ksi gowych, przyporz dkowuje dowody ksi gowe do odpowiedniej kategorii archiwalnej, charakteryzuje proces archiwizacji dowodów ksi gowych, 13

14 39 Zak adowy plan kont 40 Powtórzenie wiadomo ci z zakresu dokumentacji ksi gowej operacji gospodarczych okre la zakres zak adowego planu kont, okre la rol zak adowego planu kont, aktualizuje zak adowy plan kont dla jednostek informacyjnych, rozpoznaje stopie spe nienia wymaga podstawowych, stosuje wzorcowy plan kont, opracowuje zak adowy plan kont, analizuje stopie spe nienia wymaga ponadpodstawowych, 41 Sprawdzian wiadomo ci i umiej tno ci z zakresu dokumentacji ksi gowej operacji gospodarczych EWIDENCJA RODKÓW PIENI NYCH I ROZRACHUNKÓW 42 Istota rozlicze gotówkowych i bezgotówkowych charakteryzuje ró ne rodzaje rozlicze gotówkowych i bezgotówkowych, stosuje ró ne formy rozlicze gotówkowych i bezgotówkowych, 43 Charakterystyka kart p atniczych 44 Zasady ewidencji czeków, weksli obcych i rodków pieni nych w drodze rozró nia karty p atnicze, wymienia elementy kart p atniczych, ewidencjonuje czeki, weksle obce oraz rodki pieni ne w drodze, pobiera nale no ci z zastosowaniem terminalu POS analizuje rozliczenia z kontrahentami realizowane z zastosowaniem czeków i weksli, 14

15 45 Zasady ewidencji rozrachunków z dostawcami i odbiorcami 46 Zasady ewidencji rozrachunków z tytu u wynagrodze 47 Zasady ewidencji rozrachunków publiczno-prawnych 48 Powtórzenie wiadomo ci z zakresu dokumentacji ksi gowej operacji gospodarczych 49 Sprawdzian wiadomo ci i umiej tno ci z zakresu dokumentacji ksi gowej operacji gospodarczych ewidencjonuje nale no ci i zobowi zania wobec kontrahentów, sporz dza listy p ac oraz ewidencjonuje rozrachunki z tytu u wynagrodze, ewidencjonuje nale no ci i zobowi zania publiczno- -prawne, rozpoznaje stopie spe nienia wymaga podstawowych, analizuje stan kont rozrachunków, wyniki wykorzystuje do oceny sytuacji nansowej jednostki, analizuje listy p ac w zakresie niezb dnym do prowadzenia w a ciwej polityki p acowej, analizuje rozrachunki publiczno-prawne w aspekcie realizacji zobowi za wobec skarbu pa stwa, analizuje stopie spe nienia wymaga ponadpodstawowych, EWIDENCJA I ROZLICZANIE KOSZTÓW ORAZ EWIDENCJA PRZYCHO- DÓW JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ. WYNIK FINANSOWY 50 Poj cie koszt i klasy kacja kosztów de niuje poj cie koszt, klasy kuje koszty w uk adzie rodzajowym, funkcjonalnym i kalkulacyjnym, ocenia znaczenie kosztów jako istotnego elementu funkcjonowania nansów jednostki, 15

16 51-55 Zasady ewidencji kosztów Etapy ewidencji i rozliczania kosztów Koszty w dzia- alno ci hotelarskiej. 63 Ewidencja produktów i przychodów ze sprzeda y. 64 Ewidencja pozosta ych przychodów i kosztów operacyjnych ewidencjonuje koszty uk adu rodzajowego, ewidencjonuje koszty uk adu funkcjonalnego, ewidencjonuje koszty zarówno w uk adzie rodzajowym, funkcjonalnym, jak i kalkulacyjnym, ewidencjonuje koszty na kontach syntetycznych i analitycznych, rozró nia poszczególne etapy rozliczania kosztów, de niuje poj cie kalkulacja zna metody kalkulacji, rozlicza koszty produkcji gastronomicznej, kalkuluje koszty us ugi hotelarskiej, de niuje poj cie przychód podaje ród a przychodów ze sprzeda y, ewidencjonuje przychody ze sprzeda y, klasy kuje pozosta- e przychody operacyjne oraz pozosta e koszty operacyjne, ewidencjonuje pozosta e przychody i koszty operacyjne, stosuje zasad ewidencjonowania kosztów w zespole 4 i 5 planu kont, stosuje odpowiednie do dzia alno ci zak adu hotelarskiego metody ewidencjonowania kosztów stosuje metody kalkulacji kosztów wytworzenia stosownie do rodzaju us ugi, rozlicza sprzeda us ug gastronomicznych, noclegowych i us ug dodatkowych, okre la rol pozosta ych przychodów i kosztów operacyjnych w procesie gospodarczym, 16

17 65 Ewidencja przychodów i kosztów nansowych 66 Ewidencja zysków i strat nadzwyczajnych Ogólne zasady ustalania i podzia u wyniku nansowego 73 Powtórzenie wiadomo ci z zakresu ewidencji i rozliczenia kosztów, przychodów oraz wyniku nansowego klasy kuje przychody nansowe oraz koszty nansowe, ewidencjonuje przychody i koszty nansowe, wskazuje przyczyny zdarze nadzwyczajnych, rozró nia straty i zyski nadzwyczajne, ewidencjonuje straty i zyski nadzwyczajne, de niuje poj cie wynik nansowy, wskazuje elementy kszta tuj ce wynik nansowy, oblicza wynik nansowy w wariancie kalkulacyjnym i porównawczym, interpretuje saldo konta wynik nansowy, ewidencjonuje podzia wyniku nansowego, rozlicza konto rozliczenie wyniku nansowego, rozpoznaje stopie spe nienia wymaga podstawowych, okre la rol pozosta ych przychodów i kosztów nansowych w procesie gospodarczym, proponuje sposób rozliczenia strat i zysków nadzwyczajnych stosownie do przyczyn ich wyst pienia, wskazuje kierunki podzia u zysku i rozlicza wynik nansowy, analizuje stopie spe nienia wymaga ponadpodstawowych, 17

18 74 Sprawdzian wiadomo ci i umiej tno ci z zakresu ewidencji i rozliczenia kosztów, przychodów oraz wyniku nansowego INWENTARYZACJA I JEJ ZWI ZEK Z BILANSEM MAJ TKOWYM 75 Poj cie inwentaryzacja i metody inwentaryzacji okre la istot, cel i znaczenie inwentaryzacji sk adników maj tkowych, okre la ró nice mi dzy inwentaryzacj, spisem inwentarza z natury i remanentem, okre la przedmiot inwentaryzacji, charakteryzuje rodzaje i metody inwentaryzacji, proponuje metody inwentaryzacji stosownie do rodzaju przedmiotu inwentaryzacji, 76 Organizacyjne przygotowanie inwentaryzacji ustala terminy przeprowadzenia inwentaryzacji, charakteryzuje etapy przeprowadzania inwentaryzacji, okre la zadania komisji inwentaryzacyjnej i komisji spisowych, okre la sk adniki maj tkowe obj te spisem z natury, opracowuje zarz dzenie w sprawie inwentaryzacji, opracowuje harmonogram inwentaryzacji, 18

19 77 Dokumentacja inwentaryzacji identy kuje dokumenty inwentaryzacyjne, sporz dza arkusz spisu z natury, sporz dza dokumentacj inwentaryzacji, Przebieg spisu z natury przeprowadza inwentaryzacj metod spisu z natury, opracowuje procedur sporz dzenia spisu z natury, 80 Rozliczenie ró nic inwentaryzacyjnych ustala i wery kuje ró nice inwentaryzacyjne, dokonuje kompensaty ró nic inwentaryzacyjnych, wskazuje sposoby rozliczenia ró nic inwentaryzacyjnych, Wycena aktywów i pasywów okre la metody wyceny sk adników maj tkowych, stosuje regu y polityki rachunkowo ci w zakresie wyceny bilansowej, proponuje stosowne metody wyceny w zale no ci od rodzaju sk adnika maj tkowego, 84 Powtórzenie wiadomo ci z zakresu inwentaryzacji i jej zwi zku z bilansem maj tkowym rozpoznaje stopie spe nienia wymaga podstawowych, analizuje stopie spe nienia wymaga ponadpodstawowych, 85 Sprawdzian wiadomo ci i umiej tno ci z zakresu inwentaryzacji i jej zwi zku z bilansem maj tkowym 19

20 86 Techniczne formy ksi gowo ci TECHNICZNE FORMY KSI GOWO CI rozró nia techniczne formy ksi gowo ci, wymienia wady i zalety poszczególnych form ksi gowo ci, proponuje w a ciw form ksi gowo ci do rodzaju i rozmiarów dzia alno ci jednostki, Tabelaryczna forma ksi gowo ci ewidencjonuje operacje gospodarcze w tabelarycznej formie ksi gowo ci, sporz dza zestawienie obrotów i sald oraz uproszczony bilans na podstawie tabelarycznej formy ksi gowo- ci, 91 Przebitkowa, rejestrowa forma ksi gowo ci charakteryzuje przebitkow form rachunkowo ci, charakteryzuje rejestrow form rachunkowo ci, ocenia przydatno przebitkowej formy ksi gowo ci w zak adzie hotelarskim, 91 Informatyczna forma ksi gowo- ci charakteryzuje informatyczn form ksi gowo ci, ewidencjonuje operacje gospodarcze w prostym programie nansowo-ksi gowym, 92 Powtórzenie wiadomo ci z zakresu technicznych form ksi gowo ci rozpoznaje stopie spe nienia wymaga podstawowych, analizuje stopie spe nienia wymaga ponadpodstawowych, 93 Sprawdzian wiadomo ci i umiej tno ci z zakresu technicznych form ksi gowo ci 20

21 94-95 Ogólne zasady sporz dzania sprawozdania nansowego SPRAWOZDAWCZO FINANSOWA identy kuje poszczególne elementy sprawozdania nansowego, okre la u ytkowników sprawozda nansowych oraz okre la ich potrzeby, charakteryzuje bilans, rachunek zysków i strat, informacj dodatkow, rachunek przep ywów pieni nych, Bilans i jego analiza okre la elementy bilansu, wyja nia zasady bilansowe, stosuje zasady sporz dzania bilansu, wyja nia cel sporz dzania informacji dodatkowej, wymienia elementy informacji dodatkowej, oblicza ró ne wska niki nansowe na podstawie danych z bilansu, sporz dza bilans w programie nansowo-ksi gowym, formu uje wnioski z analizy bilansu, Rachunek zysków i strat formu uje cel sporz dzania rachunku zysków i strat, wyja nia istot wariantu porównawczego i kalkulacyjnego rachunku zysków i strat, sporz dza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym, sporz dza rachunek zysków i strat w programie nansowo- -ksi gowym, formu uje wnioski z analizy rachunku zysków i strat, 21

22 104 Powtórzenie wiadomo ci z zakresu sprawozdawczo ci nansowej 105 Sprawdzian wiadomo ci i umiej tno ci z zakresu sprawozdawczo- ci nansowej 106 Podatek od towarów i us ug Ewidencja ksi gowa dzia alno ci zak adu hotelarskiego przyk ad ogólny 110 Powtórzenie wiadomo ci z zakresu wiedzy o podatku od towarów i us ug 111 Sprawdzian wiadomo ci i umiej tno ci z zakresu wiedzy o podatku od towarów i us ug Do dyspozycji nauczyciela. rozpoznaje stopie spe nienia wymaga podstawowych, PODATEK OD TOWARÓW I US UG charakteryzuje podatek od towarów i us ug, ewidencjonuje podatek od towarów i us ug, oblicza wysoko podatku od towarów i us ug, rozpoznaje stopie spe nienia wymaga podstawowych. analizuje stopie spe nienia wymaga ponadpodstawowych, korzysta z internetowej bazy aktualnych aktów prawnych dotycz cych podatku od towarów i us ug, sporz dza deklaracj VAT-7, stosuje odpowiednie przepisy prawne w zakresie podatku od towarów i us ug, analizuje stopie spe nienia wymaga ponadpodstawowych. 22

23 Przykładowe scenariusze lekcji Scenariusz I Temat lekcji: Pojęcie i klasyfikacja środków trwałych Czas : 45 minut Cele lekcji: poznanie i klasy kacja poj cia rodki trwa e na przyk adzie zak adu hotelarskiego. Po zako czeniu zaj ucze powinien umie : wyja ni poj cie rodki trwa e jednostki, okre li rol rodków trwa ych w procesie gospodarczym, poda przyk ady rodków trwa ych w zak adzie hotelarskim. Metody kszta cenia: wyk ad konwersatoryjny, prezentacja multimedialna. Formy pracy: praca w grupie, praca samodzielna. rodki dydaktyczne: ustawa o rachunkowo ci, plansza wzór bilansu, klasy kacja rodków trwa ych, projektor multimedialny, Internet. Podr cznik Ekonomia i prawo w hotelarstwie cz.ii. Pr zebie g lekcji: ETAP PLANOWANIE AKTYWNO CI NAUCZYCIELA UWAGI Sprawy organizacyjno-porz dkowe (5 min) I NAWI ZUJ CY Wprowadzenie do zaj nawi zanie do poprzedniej jednostki dydaktycznej Nauczyciel: przypomina w skrócie zagadnienia zwi zane z ogólnym poj ciem aktywa trwa e, prosi uczniów o podanie grup aktywów trwa ych w uk adzie bilansowym. zadaje pytania: Z czym kojarzy Ci si poj cie rodka trwa ego? Dlaczego do okre lenia niektórych sk adników maj tkowych u ywa si przymiotnika trwa y? Jakie przedmioty u ywane w hotelu nazwa by /nazwa aby rodkiem trwa- ym? Czy okres u ywania niektórych przedmiotów maj tkowych ma istotne znaczenie, je li chodzi o zaliczenie ich do rodków trwa ych? Odpowiadaj c na pytania nauczyciela, uczniowie wyja niaj swoimi s owami istot poj cia rodki trwa e. Na podstawie w asnych obserwacji wymieniaj przedmioty maj tkowe mog ce by rodkami trwa ymi. (5 min) Pogadanka Podanie tematu i celów lekcji 23

24 II POST PUJ CY Nauczyciel podsumowuje informacje uzyskane od uczniów, Uczniowie zapisuj temat lekcji. (5 min) Nauczyciel przedstawia temat w formie prezentacji multimedialnej pn. Poj cie i klasy kacja rodków trwa ych, która zawiera poj cie rodek trwa y w odniesieniu do de nicji zamieszczonej w ustawie o rachunkowo ci podaje de nicj w formie notatki do zeszytu, omawia pozycj rodków trwa ych w bilansie, omawia klasy kacj rodków trwa ych stosowan w sprawozdaniach GUS oraz w ewidencji analitycznej rodków trwa ych (nauczyciel omawia klasy kacj, nie u ywaj c poj cia ewidencja analityczna, gdy jest to dalszy temat, jedynie nawi zuje do konieczno ci ewidencjonowania rodków trwa ych zgodnie z K T), omawia powi zania obu klasy kacji rodków trwa ych, podaje dalsz cz notatki do zeszytu. (15 min) Wyk ad konwersatoryjny, prezentacja multimedialna za cznik nr 1 Nauczyciel: dzieli klas na grupy, rozdaje kserokopie wiczenia i klasy kacj rodków trwa ych, (je eli uczniowie nie korzystaj z dost pu do Internetu adres internetowy: www. stat.gov.pl) prosi uczniów o rozwi zanie wiczenia, obserwuje prac uczniów, sprawdza wykonane wiczenie, omawia poprawne wykonanie wiczenia (10 min). Praca w grupach wiczenie 1, 2, 3 III REKAPITULA- CJA Nauczyciel: dokonuje podsumowania tre ci lekcji, zadaje pytania sprawdzaj ce wiedz ( wiczenie 10 min poszukiwania klasy kacji w Internecie), dokonuje oceny pracy uczniów na lekcji, wyja nia zadanie domowe polegaj ce na przeczytaniu rozdzia u II str , i wykonaniu wiczenia nr 1 z podr cznika str. 32, ko czy zaj cia. (5 min) 24

25 Załącznik nr 1 Prezentacja multimedialna: Pojęcie i klasyfikacja środków trwałych Ćwiczenie 1 Odszukaj w ustawie o rachunkowo ci informacje dotycz ce poj cia rodek trwa y. Sformu uj na tej podstawie de nicj rodka trwa ego. Środki trwałe w ustawie o rachunkowości Art.3.1. Ilekro w ustawie jest mowa o: 15) rodkach trwa ych rozumie si przez to, z zastrze eniem pkt 17, rzeczowe aktywa trwa e i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej u yteczno ci d u szym ni rok, kompletne, zdatne do u ytku i przeznaczone na potrzeby jednostki; zalicza si do nich w szczególno ci: a) nieruchomo ci w tym grunty, prawo u ytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a tak e b d ce odr bn w asno ci lokale, spó dzielcze w asno ciowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spó dzielcze prawo do lokalu u ytkowego, b) maszyny, urz dzenia, rodki transportu i inne rzeczy, c) ulepszenia w obcych rodkach trwa ych, d) inwentarz ywy. ( rodki trwa e oddane do u ywania na podstawie umowy najmu, dzier awy lub leasingu zalicza si do aktywów trwa ych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami okre lonymi w ust. 4.) 16) rodkach trwa ych w budowie rozumie si przez to zaliczane do aktywów trwa ych rodki trwa e w okresie ich budowy, monta u lub ulepszenia ju istniej cego rodka trwa ego, 17) inwestycjach rozumie si przez to aktywa posiadane przez jednostk w celu osi gni cia z nich korzy ci ekonomicznych wynikaj cych z przyrostu warto ci tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udzia ów w zyskach) lub innych po ytków, w tym równie z transakcji handlowej, a w szczególno ci aktywa nansowe oraz te nieruchomo ci i warto ci niematerialne i prawne, które nie s u ytkowane przez jednostk, lecz s posiadane przez ni w celu osi gni cia tych korzy ci. W wypadku zak adów ubezpiecze przez inwestycje rozumie si lokaty. Ćwiczenie nr 2 Korzystaj c z dost pu do Internetu, odszukaj Klasy kacj rodków Trwa ych ( na stronie GUS). 25

26 Ćwiczenie nr 3 Korzystaj c z klasy kacji rodków trwa ych (GUS) oraz klasy kacji bilansowej, nadaj im symbole K T oraz przyporz dkuj do poszczególnych grup bilansowych. L.p Nazwa rodka trwa ego Symbol K T Grupa bilansowa Budynek hotelu Trzon kuchenny Zestaw komputerowy Szafa depozytowa Tablica multimedialna Kserokopiarka Samochód dostawczy Kosiarka do trawy Szafa ch odnicza ó ko hotelowe Telewizor Rozwiązanie: L.p Nazwa rodka trwa ego Symbol K T Grupa bilansowa 1 Budynek hotelu 109 1b 2 Trzon kuchenny 578 1c 3 Zestaw komputerowy 491 1c 4 Szafa depozytowa 808 1e 5 Tablica multimedialna 803 1c 6 Kserokopiarka 803 1c 7 Samochód dostawczy 742 1d 8 Kosiarka do trawy 592 1c 9 Szafa ch odnicza 486 1c 10 ó ko hotelowe 808 1e 11 Telewizor 808 1c 26

27 109 Inne budynki niemieszkalne Ten rodzaj rodków trwa ych obejmuje: hotele i podobne budynki krótkotrwa ego zakwaterowania (z wyj tkiem hoteli robotniczych podgrupa 11), 486 Urz dzenia i aparaty ch odnicze przeno ne 491 Zespo y komputerowe Do rodków zakwali kowanych pod numerem 491 nale maszyny i urz dzenia do wprowadzenia, przetwarzania, przechowywania i wyprowadzania informacji cyfrowych lub analogowych, na ogó elektroniczne, okre lone jako komputery, minikomputery i mikrokomputery oraz urz dzenia do przekazywania danych na odleg o. Do rodzaju 491 zalicza si przede wszystkim: jednostki centralne, urz dzenia wej cia, w tym m.in. rejestratory, skanery, urz dzenia wyj cia, urz dzenia wej cia-wyj cia: konsole operatorskie, monitory ekranowe, jednostki pami ci, urz dzenia transmisji danych, urz dzenia ochrony danych, jednostki zasilaj ce. Obiektem mo e by ca y zespó s u cy do przetwarzania informacji, z o ony z jednostki centralnej i pod czonych do niej zycznie jednostek zewn trznych, wzgl dnie pojedyncza maszyna i urz dzenie podzielone na osobne jednostki. Do rodków rodzaju 491 nie nale y zalicza : przemys owych rejestratorów danych i aparatury licz cej przystosowanej wy cznie do pracy w procesach technologicznych, pomiarowych i kontrolnych przemys owych, specjalistycznych urz dze i maszyn s u cych wy cznie do programowego nauczania lub samoinstrukta u, tzw. symulatorów; nale y je zalicza do grupy 8: Narz dzia, przyrz dy, ruchomo ci i wyposa enie, urz dze s u cych do bada technicznych zaliczanych do rodzaju 664, komputerów steruj cych procesem produkcyjnym samodzielnej maszyny, agregatu, linii obróbczej itp., stanowi cych integraln cz maszyny. 578 Maszyny, urz dzenia i aparaty przemys u gastronomicznego 27

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 512214 Temat: Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego - kurs weekendowy 25 Kwiecień - 4 Lipiec Wrocław, BDO Wrocław, Kod szkolenia: 512214 Koszt

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe Urzędu Gminy Osie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 167/06 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 października 2006 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się zasady

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie rachunkowo ci Oznaczenie kwalifikacji:a.36 Numer zadania:01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Numer PESEL zdaj cego* Wype nia zdaj

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń ( blok 2 godzinny)

KONSPEKT LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń ( blok 2 godzinny) KONSPEKT LEKCJI PRZEDMIOT: Rachunkowość przedsiębiorstw klasa III Technikum Ekonomicznego NAUCZYCIEL: Joanna Pol - Gołębiewska DZIAŁ PROGRAMOWY: Rozrachunki i roszczenia TEMAT LEKCJI: Rozrachunki z pracownikami

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Bilans z uwzgl dnieniem bufora AKTYWA - A Aktywa trwa e 0,00 0,00 - I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Warto firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Stow. Fundusz Stypen. Dla Młodz. Wiejsk. im. Al.B. w Gołotczyźnie Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie inwestycje długoterminowe - obligacje Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie BANK ŻYWNOŚCI w Słupsku Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie zapasy Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 1286/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 sierpnia 2008r. ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI dla funduszy pozabudżetowych Spis treści: I. Ogólne zasady.... 3 II. Metody

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Leasing Leasing regulacje -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Przepisy dotyczące ewidencji księgowej: -UoR, art. 3, ust. 4, pkt. 1-7 oraz ust. 5

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 OCBOTMICZ A STRAŻ POŻARrul.Strażacka 1 78-320 Pofi /n-zdr NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 543114 Temat: Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych - kurs weekendowy 28 Marzec - 27 Czerwiec Katowice, BDO Katowice, Kod szkolenia: 543114 Koszt

Bardziej szczegółowo

1. ZAKŁADANIE FIRMY Nowa Nowa Firma Następny.

1. ZAKŁADANIE FIRMY Nowa Nowa Firma Następny. 1. ZAKŁADANIE FIRMY Zakładając nową firmę należy wprowadzić informacje, które będą wykorzystywane w trakcie pracy. Na ich podstawie program zaproponuje m.in. odpowiedni plan kont, układ bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 80/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 24 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 80/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 24 września 2015 r. Zarządzenie Nr 80/2015 w sprawie: przeprowadzenia składników majątkowych Gminy Kwilcz według stanu na 31 grudnia 2015 r. Na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik rachunkowo ci Symbol cyfrowy zawodu: 412[01] Numer zadania: 3 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 412[01]-03-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im.św.br. Alberta Nowy Sącz Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wycena aktywów i pasywów Przyjęte metody wyceny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, Łódź. ui. Ul 18 Łódż-Śr ;je INFORMACJA DODATKOWA ' (ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT) STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU im. H.Kretz

Bardziej szczegółowo

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 1.Nazwa i siedziba: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii Na Opolszczyźnie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KRAJOWA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2010 WARSZAWA 31 MARCA 2011 R. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KRAJOWEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW ZA ROK 2010 1. Krajowa Izba Biegłych

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 4. Zadanie 5. Raport kasowy jest dokumentem. A. wtórnym. B. pierwotnym. C. zewn trznym. D. magazynowym.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 4. Zadanie 5. Raport kasowy jest dokumentem. A. wtórnym. B. pierwotnym. C. zewn trznym. D. magazynowym. Zadanie 1. Raport kasowy jest dokumentem A. wtórnym. B. pierwotnym. C. zewn trznym. D. magazynowym. Zadanie 2. Dowodem ksi gowym jest A. umowa o prac. B. oferta handlowa. C. wyci g bankowy. D. umowa kredytowa.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA RACHUNKOWOŚCI

PRACOWNIA RACHUNKOWOŚCI ZAKRES TREŚCI z przedmiotu rachunkowość przedsiębiorstw ZAKRES TREŚCI PRACOWNIA RACHUNKOWOŚCI STRUKTURA I ZASADY RACHUNKOWOŚCI 2 3 4 5 Istota i przedmiot rachunkowości Struktura rachunkowości Zasady rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Salda początkowe niektórych kont w przedsiębiorstwie ZGRYWUS Sp. z o.o. przedstawiają się następująco:

Zadanie 1 Salda początkowe niektórych kont w przedsiębiorstwie ZGRYWUS Sp. z o.o. przedstawiają się następująco: Zadanie 1 Salda początkowe niektórych kont w przedsiębiorstwie ZGRYWUS Sp. z o.o. przedstawiają się następująco: Kasa 4.500 PLN Rachunek bieżący 50.000 PLN Rozrachunki z dostawcami 10.800 PLN Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Zadanie 1 ZADANIA Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Hala produkcyjna 120 000 Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

AEDES Spółka Akcyjna

AEDES Spółka Akcyjna AEDES Spółka Akcyjna Skrócone sprawozdanie finansowe na dzień 31.05.2015 r., zawierające bilans oraz rachunek zysków i strat ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 19/2015 Z DNIA 16. LIPCA 2015 ROKU Kraków,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Ludwiga von Misesa z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006.

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. 1 Fundacja Hospicyjna Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla budżetu gminy (jednostki samorządu terytorialnego) i zasady prowadzenia ewidencji analitycznej

Wykaz kont dla budżetu gminy (jednostki samorządu terytorialnego) i zasady prowadzenia ewidencji analitycznej Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 104/08 Burmistrza Bolkowa z dnia 25.08.2008 r w sprawie zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Bolkowie. Wykaz kont dla budżetu gminy (jednostki samorządu terytorialnego)

Bardziej szczegółowo

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku Wzór nr 1. Bilans z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej.. Numer identyfikacyjny REGON BILANS z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Komputer i urządzenia z nim współpracujące

Komputer i urządzenia z nim współpracujące Temat 1. Komputer i urządzenia z nim współpracujące Realizacja podstawy programowej 1. 1) opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również budowę i działanie urządzeń

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik rachunkowo ci Symbol cyfrowy zawodu: 412[01] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 412[01]-02-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny)

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 341[02]-01-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik rachunkowo ci Symbol cyfrowy zawodu: 412[01] Numer zadania: 4 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 412[01]-04-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW........................................................................ (imię i nazwisko (firma))........................................................................

Bardziej szczegółowo

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW........................................................................ (imię i nazwisko (firma))........................................................................

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 21 / 2010 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z dnia 19 kwietnia 2010 roku

Uchwała Nr 21 / 2010 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z dnia 19 kwietnia 2010 roku Uchwała Nr 21 / 2010 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w sprawie ustalenia struktury indywidualnych wynagrodzeń zasadniczych pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny)

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny) BILANS... REGON: 707874 (nazwa jednostki) na dzień 3..0 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 5..00 (DZ. U. 37poz. 539z późn.zm.) Wiersz AKTYWA

Bardziej szczegółowo

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Albertów 25.01.2016r Podstawowym celem praktyki zawodowej odbywanej w Firmie JAMAR sp. jawna jest nabycie umiejętności praktycznych,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK INFORMATYK 312[01] (Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Zadanie. Dodatkowe informacje:

Zadanie. Dodatkowe informacje: Zadanie Jesteś Managerem spółki produkującej obuwie Ze względu na Twoją zaawansowaną wiedzę z tematyki rachunkowości zostałeś poproszony o pomoc nowemu księgowemu przy ujęciu w księgach rachunkowych poniższych

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE ul. Kraszewskiego 36 tel/fax (0-12) 427-32-61 30-110 Kraków (0-12) 427-38-19 e-mail: krakow@rio.gov.pl (0-12) 422-59-73 WK-613-102/13 Kraków, 2014-01-29 Pan Karol

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego warsztaty: Dokumentowanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego opracowanie: E. Rostkowska Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży POMOCNI 41-700 Ruda Śląska, ul. Bujoczka 12 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego Za rok 2009. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów.

INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego Za rok 2009. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów. INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego Za rok 2009 1. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów. Środki trwałe o wartości początkowej w dniu przyjęcia do

Bardziej szczegółowo

Model Przedsi biorstwa Co modelowa?

Model Przedsi biorstwa Co modelowa? Model Przedsi biorstwa Co modelowa? 1. Sprzeda 2. Koszty Elementy projekcji finansowych 3. Maj tek, inwestycje, amortyzacja 4. Rachunek zysków i strat 5. Kredyty 6. Kapita obrotowy 7. Przep ywy pieni ne

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA ŚRODKÓW POMOCOWYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA ŚRODKÓW POMOCOWYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ Załącznik Nr 3 ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA ŚRODKÓW POMOCOWYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ 1. Przyjęte przez Urząd Miasta i Gminy zasady ewidencji i rozliczania środków pomocowych zostały opracowane

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE EWIDENCJI PRZYCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT. Zawarta w Warszawie w dniu...,

UMOWA O PROWADZENIE EWIDENCJI PRZYCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT. Zawarta w Warszawie w dniu..., UMOWA O PROWADZENIE EWIDENCJI PRZYCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT Zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy Incomes.pl Biuro księgowo-rachunkowe Iwona Wójcik... Warszawa, ul....; NIP...; Regon... uprawnionym

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik hotelarstwa 422402 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) prowadzenia

Bardziej szczegółowo

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A nr RP -.. o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/344/2005 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 29 czerwca 2005 r.

UCHWAŁA Nr XXXIV/344/2005 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 29 czerwca 2005 r. UCHWAŁA Nr XXXIV/344/2005 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Nowej Sarzynie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania spółce wodnej dotacji celowej z budżetu Gminy Borki" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r.

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie

INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 01/06 /2012 z dnia 18. czerwca 2012 roku Dyrektora GCEZ INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751 Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego 33-300 Nowy Sącz ul. Zamenhoffa 1 tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 http://zpkz.nowysacz.pl e-mail biuro@ckp-ns.edu.pl NIP 7343246017 Regon 120493751 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE III. RAZEM AKTYWA (I+II)

WYSZCZEGÓLNIENIE III. RAZEM AKTYWA (I+II) Dane do wniosku o kredyt uproszczona księgowość (księga przychodów i rozchodów, ryczałt) Informacja o majątku przedsiębiorstwa i źródłach finansowania WYSZCZEGÓLNIENIE 2011r. 2012r. 03.2013 06.2013 09.2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zaliczek

Zasady udzielania zaliczek Podstawy Prawne Zasady udzielania zaliczek Zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie. Beneficjent wnioskuje o zaliczkę: - na poziomie oceny wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo